Views
4 years ago

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

فمينيسم و

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي وجود دارد كه مسائل در كنار مسائل ديگر بگيرند.‏ به جاي يك مجاورت ناموزون،‏ به درستي قرار فكر مي كنم بسياري از فمينيست هاي راديكال و سوسياليست فمينيست تا جايي كه براي فمينيسم سودمند باشد،‏ با توصيفات من از فمينيسمي كه مدنظر دارم،‏ موافق خواهند بود.‏ مشكل ديدگاه راديكال فمينيسم در مقابل ديدگاه سوسياليست فمينيسم اين است كه نقطه نگاه راديكال فمينيسم به آينده نيست.‏ راديكال فمينيسم با كلي نگري نسبت به برتري امور مردانه كه به راستي هرگز تغيير نكرده است،‏ مات و مبهوت مي ماند؛ مانند : تمام نظام هاي اجتماعي پدرشاهي هستند؛ امپريالسيم،‏ ميليتاريسم و سرمايه داري،‏ همگي فقط جلوه هايي از غريزه ي تجاوزگر مردانه هستند و مانند آن.‏ از ديدگاه سوسياليست فمينيست ها مشكل اين نيست كه راديكال فمينيست ها تنها از مردان صرف نظر مي كنند ) و امكان آشتي با آنها براي بنيان نهادن يك انسان واقعي و برابري طلب را از بين مي برند)،‏ بلكه از دسته ي عظيمي از زنان نيز چشم مي پوشند.‏ براي مثال،‏ من از راديكال فمينيست ها شنيده ام كشوري سوسياليستي مثل چين را به يك كشور"‏ پدرسالار"‏ تنزل مي دهند كه اين رويكرد،‏ مبارزات واقعي و دستاوردهاي ميليون ها زن را ناديده مي گيرد.‏ هنگامي كه سوسياليست فمينيست ها موافقت مي كنند كه مسائل بسيار و جهان شمولي درباره ي ستم بر زنان وجود دارد،‏ همزمان بر اتخاذ روش هاي مختلف در موقعيت هاي مختلف پافشاري مي كنند و بر اين امر كه تفاوت ها بسيار ضروري هستند.‏ در اينجا بين جامعه اي كه در آن تبعيض جنسي به شكل زنده به گور كردن دختران بيان مي شود و جامعه اي كه در آن تبعيض جنسي شكل نماينده ي نامساوي ( از نظر جنس ) در شوراي مركزي را اتخاذ مي كند،‏ تفاوت وجود دارد.‏ و اين تفاوت به بهاي مردن به نام آن تفاوت تمام مي شود.‏ 55

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي يكي از تغييرات تاريخي در موضوع تبعيض جنسي كه تمام فمينيست ها بايد مجموعه تغييرات خود را به آن مربوط بدانند،‏ با گذر از جامعه ي كشاورزي به جامعه ي سرمايه داري صنعتي همراه است.‏ اين موضوعي آكادميك نيست.‏ سيستم اجتماعي اي كه با سرمايه داري صنعتي جايگزين شد،‏ در واقع پيش از همه پدرشاهي بود و من اكنون اين اصطلاح را در معناي اصلي اش به كار مي برم،‏ يعني سيستمي كه در آن توليد در خانواده متمركز است و توسط سالخورده ترين مرد خانواده اداره مي شود.‏ واقعيت دارد كه سرمايه داري صنعتي پيشرو بود و رشته هاي پدرسالاري را پنبه كرد.‏ توليد به كارخانه ها منتقل شد و افراد از خانواده هايشان جدا شدند تا به حقوق بگيراني " آزاد"‏ تبديل شوند.‏ سخن اين نيست كه سرمايه داري سازماندهي پدرشاهي توليد و زندگي خانوادگي را از هم پاشيد،‏ البته،‏ مي شود گفت سرمايه داري حاكميت مردانه!‏ را منسوخ كرد،‏ اما بايد گفت كه ما اشكال پدرشاهي ستم جنسي را امروز نيز در درجات قابل توجه در پيشرفت هاي اخير تجربه مي كنيم.‏ يك انفصال بزرگ تاريخي بين ما و پدرشاهي قرار مي گيرد.‏ اگر ما به عنوان يك زن،‏ امروز در حال درك تجربيات مان هستيم،‏ بايد سرمايه داري را به مثابه ي يك سيستم ملاحظه كنيم.‏ بديهي است كه روش هاي ديگري وجود دارد كه من مي توانستم آنها را براي شرح ديدگاه ام اتخاذ كنم.‏ مي توانستم به عنوان يك فمينيست،‏ فقط بگويم ما استثمارشده ترين،‏ ستمديده ترين،‏ فقيرترين و زنان طبقه ي كارگر،‏ زنان جهان سوم يا غيره هستيم،‏ و به اين دليل،‏ ضرورت دارد سرمايه داري را بفهميم و با آن روبه رو شويم.‏ مي توانستم بگويم ما واقعا نياز داريم خود را به نظام طبقاتي معطوف كنيم،‏ چون زنان از اعضاي طبقات هستند.‏ اما سعي مي كنم چيزهاي ديگري را درباره ي ديدگاه فمينيست ها بيان كنم 56 : براي فهم تبعيض جنسي به عنوان مسئله اي كه بر زندگي هاي ما تأثير مي گذارد هيچ راهي وجود ندارد،‏ مگر اين كه آن را در زمينه ي تاريخي سرمايه داري قرار دهيم.‏

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ
ﺑﻬﺒﻮد اﻧﺘﻘﺎل آﻣﻮزش
ﻣﻮﺟـﺰ اﻹدارة اﻟﺬﮐﻴ ﺔ ﳌﺨﺎﻃـﺮ ﮐﻮارث اﳌﻨـﺎخ
ﻗﺎﺋﻣـﺔ اﻟﺟـداول Tables List اﻟﺟدول Table اﻹﺣﺻﺎءات اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ... - GulfBase.com
ﺗﺠﺮﺑﺘﻲ ﻣﻊ ﻛﻴﺲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻏﺮﺓ - مستشفى الملك فيصل التخصصي
ﺑوﺳﻌﻧﺎ أن ﻧﻔﻌل ﻣﺎ ﯾطﻟﺑﮫ ﻋﻣﻼؤﻧﺎ، " ". وﻟﯾس ﻣﺎ ﺗﻣﻟﯾﮫ 2 - Innovative Interfaces Inc.
ﻣﺑﺎدرة (ان ﻻﯾﺗن) en.lighten
ﻧﺷــرة اﻟﺗـداول اﻟﻔـﺻــﻟﯾــﺔ Quarterly Trading Bulletin
5th GCC EConomiC Forum اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ...
ﺑﻨﺎم ﺧﺪا - سامان پروانه
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ ﻟﺪى ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻣﺎ ﻣﻘﺪارھﺎ وﻣﺎھﻲ ا
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ ﻣﻦ وادي اﻟﺠﻮف - SFD
ﻣﻴﻜﺮﻭﺳﻜﭗ ﺗﻔﺮﻕ ﻧﻮﺭ ﺍﻳﺴﺘﺎ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻯ ﺁﻥ - نانو
٢٠٠٩ ,سرﺎــﻣ ٢٥ – ٢٣
اﻟﺸﺎت وﺧﻄﺮه " ﻗﺼﺺ وﻋﺒﺮ " - دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية
ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎي آﻧﺪروﯾﺪ آﺑﺎن 90
ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻓﻧﯽ ﻣﺗﻧﺎظر ﻓﻧﺎوري ﻧﺎﻧو اﯾران
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
ـﻫ ١٤٢٧ - ١٤٢٦ ﻲﻟﺎﻤﻟا مﺎﻌﻠﻟ
ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻧﻊ - نانو
دراﺳﺔ أﺛﺮﻣﺸﺎھﺪة اﻟﺘﻠﻔﺎز وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻋ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي - Palestinian Central Bureau of Statistics
ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ي اﺳﺎس ﺗﻮﺳﻌﻪ ؛ ارﺗﻘﺎي ﺳﻮاد اﻃﻼ
اﻟﺘﻤﺜـﻞ ﻣﻨﺼــﺐ اﻟﺮﺋـﺲ ﻘﺮﺑﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﺠﺐ أن ﻜﻮن ﺷﺮﻓﺎً
ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ روﺷﻨﮕﺮ - ketab farsi
اﻟﺗﺛﺑﯾت دﻟﯾل
ENSTRUCT Basic Corporate ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺷرﮐﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲّ، Valuation ... - Baladiyat
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﻛﺸﻮر : ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳ :
اﻟﻘرآن: ﺣدﯾ ث: : ﻇ ﻣﻠﻔﻮ ات ﺧط ﺑﺔ اﻟ ﺟﻣﻌﺔ: - Majlis Khuddamul Ahmadiyya UK ...