Views
3 years ago

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

فمينيسم و

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي فكر مي كنم بيشتر سوسياليست فمينيست ها نيز با اين خلاصه ي نظريه ي ماركسيستي من تا جايي كه پيشرو باشد،‏ موافق خواهند بود.‏ اما بازهم يك مشكل وجود دارد،‏ بسياري از ) مردمي كه آنها را " ماركسيست مكانيكي " ناميده ام)‏ هيچ گامي به جلو برنمي دارند.‏ براي اين جماعت،‏ تنها " واقعيت"‏ و مهم ترين چيز اين است كه جامعه ي سرمايه داري كه ادامه يافته است در فرايند توليد يا فضاي سياسي مرسوم جلوه مي يابد.‏ از چنين نقطه نظري،‏ هر بخش از تجربيات و زيست اجتماعي،‏ مسائلي كه با آموزش،‏ تمايل جنسي،‏ سرگرمي،‏ خانواده،‏ هنر،‏ موسيقي و خانه داري(نامي كه شما انتخاب كرده ايد)،‏ به نسبت پويايي هاي مركزي تغيير اجتماعي ، مسائلي حاشيه اي هستند؛ اين ها بخشي از " روبناي " فرهنگ هستند.‏ سوسياليست فمينيست ها در يك سنگر كاملا متفاوت از كساني كه " ماركسيست هاي مكانيكي"‏ مي نامم،‏ قرار دارند.‏ ما ) همراه با بسياري از ماركسيست هايي كه فمينيست نيستند)‏ سرمايه داري را به مثابه ي تماميتي اجتماعي و فرهنگي مي بينيم.‏ ما اين مسئله را در مي يابيم كه سرمايه داري براي پيدا كردن بازارهايش در حال نفوذ به تمام بخش هاي زيست اجتماعي ماست.‏ به ويژه در مرحله ي انحصاري كردن سرمايه داري،‏ تنها از ديدگاه اقتصادي،‏ به عنوان يك اصل توليد،‏ حوزه ي مصرف بسيار اهميت دارد.‏ بنابراين،‏ ما نمي توانيم مبارزه ي طبقاتي را صرفا به مثابه ي چيزي كه با موضوعات دستمزد ، ساعات كار و يا فقط محيط كار محدود مي شود،‏ درك كنيم.‏ مبارزه ي طبقاتي در هر پهنه اي كه منافع طبقاتي در تضاد قرار مي گيرند،‏ واقع مي شود،‏ و شامل آموزش،‏ بهداشت،‏ هنر،‏ موسيقي و غيره مي گردد.‏ ما قصد داريم نه تنها مالكيت بر ابزار توليد را دگرگون كنيم،‏ بلكه تماميت زيست اجتماعي را نيز تغيير دهيم.‏ 57

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي ما به عنوان ماركسيست،‏ در مقايسه با ماركسيست هاي مكانيكي،‏ از جايگاه كاملا متفاوتي وارد فمينيسم شديم.‏ زيرا ما سرمايه داري انحصاري را به مثابه ي تماميتي سياسي/‏ اقتصادي/‏ فرهنگي مي بينيم،‏ ما در چارچوب ماركسيستي مان براي موضوعات فمينيستي فضايي داريم كه به ظاهر هيچ ارتباطي با موضوعات سياسي و توليدي ندارند كه به خانواده ، تأمين اجتماعي و زندگي " خصوصي"‏ مربوط اند.‏ از اين گذشته،‏ در نوع ماركسيسم ما،‏ هيچ " مسئله ي صرفا زنانه اي"‏ وجود ندارد،‏ زيرا ما هرگز زنان را از " روبنا"‏ يا مكاني در جايگاه نخستين جدا نمي كنيم.‏ ماركسيست هاي مكانيكي دائما به سنجش موضوع دستمزد نداشتن زنان در خانه داري منحرف مي شوند.‏ آيا او واقعا عضوي از طبقه ي كارگر است؟ به بيان ديگر،‏ آيا او ) زن)‏ واقعا ارزش اضافه توليد مي كند؟ ما مي گوييم،‏ يقينا خانه دارها از اعضاي طبقه ي كارگرند،‏ زيرا ما دليل دقيقي داريم كه آنها ارزش اضافه توليد مي كنند،‏ اما اين را هم درك مي كنيم كه چيزي به عنوان طبقه،‏ تركيبي از مردم و به عنوان داشتن زيست كامل اجتماعي علاوه بر سلطه ي سرمايه دار بر حوزه ي توليد است.‏ وقتي به اين شيوه به طبقه مي انديشيم،‏ مي بينيم كه در واقع زنان كه ثانوي ترين موضوع در اين حيطه به نظر مي رسند،‏ در همان هسته ي طبقه شان قرار دارند،‏ پرورش فرزندان،‏ نگهداري از خانواده در كنار يكديگر و چنين مواردي،‏ فرهنگ و شبكه هاي اجتماعي جامعه را حفظ مي كند.‏ ما در حال ورود به نوعي فمينيسم و نوعي ماركسيسم هستيم كه يك فرايند كاملا بديهي را در هم دخيل مي كند.‏ ما اكنون در موقعيتي قرار داريم كه مي توانيم اين را ببينيم كه چرا سوسياليست فمينيست مبهم شده است:‏ ايده ي سوسيالسيت فمينيسم به يك معما يا يك پاردوكس بزرگ تبديل شده است،‏ آنقدر كه شما درواقع سوسياليسم را آنچه من ماركسيسم 58

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ
ﺑﻬﺒﻮد اﻧﺘﻘﺎل آﻣﻮزش
ﻗﺎﺋﻣـﺔ اﻟﺟـداول Tables List اﻟﺟدول Table اﻹﺣﺻﺎءات اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ... - GulfBase.com
ﻣﺑﺎدرة (ان ﻻﯾﺗن) en.lighten
ﻣﻮﺟـﺰ اﻹدارة اﻟﺬﮐﻴ ﺔ ﳌﺨﺎﻃـﺮ ﮐﻮارث اﳌﻨـﺎخ
ﺗﺠﺮﺑﺘﻲ ﻣﻊ ﻛﻴﺲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻏﺮﺓ - مستشفى الملك فيصل التخصصي
ﻧﺷــرة اﻟﺗـداول اﻟﻔـﺻــﻟﯾــﺔ Quarterly Trading Bulletin
ﺑوﺳﻌﻧﺎ أن ﻧﻔﻌل ﻣﺎ ﯾطﻟﺑﮫ ﻋﻣﻼؤﻧﺎ، " ". وﻟﯾس ﻣﺎ ﺗﻣﻟﯾﮫ 2 - Innovative Interfaces Inc.
5th GCC EConomiC Forum اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ...
ﻣﻴﻜﺮﻭﺳﻜﭗ ﺗﻔﺮﻕ ﻧﻮﺭ ﺍﻳﺴﺘﺎ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻯ ﺁﻥ - نانو
اﻟﺸﺎت وﺧﻄﺮه " ﻗﺼﺺ وﻋﺒﺮ " - دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية
ﺑﻨﺎم ﺧﺪا - سامان پروانه
ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻓﻧﯽ ﻣﺗﻧﺎظر ﻓﻧﺎوري ﻧﺎﻧو اﯾران
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ ﻟﺪى ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻣﺎ ﻣﻘﺪارھﺎ وﻣﺎھﻲ ا
٢٠٠٩ ,سرﺎــﻣ ٢٥ – ٢٣
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ ﻣﻦ وادي اﻟﺠﻮف - SFD
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎي آﻧﺪروﯾﺪ آﺑﺎن 90
ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻧﻊ - نانو
ﻟﻣﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋن اﻟﻌﻣل اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻌﺎم
دراﺳﺔ أﺛﺮﻣﺸﺎھﺪة اﻟﺘﻠﻔﺎز وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻋ
ـﻫ ١٤٢٧ - ١٤٢٦ ﻲﻟﺎﻤﻟا مﺎﻌﻠﻟ
ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ي اﺳﺎس ﺗﻮﺳﻌﻪ ؛ ارﺗﻘﺎي ﺳﻮاد اﻃﻼ
اﻟﺘﻤﺜـﻞ ﻣﻨﺼــﺐ اﻟﺮﺋـﺲ ﻘﺮﺑﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﺠﺐ أن ﻜﻮن ﺷﺮﻓﺎً
اﻟﺗﺛﺑﯾت دﻟﯾل
ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ روﺷﻨﮕﺮ - ketab farsi
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي - Palestinian Central Bureau of Statistics
ENSTRUCT Basic Corporate ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺷرﮐﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲّ، Valuation ... - Baladiyat
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﻛﺸﻮر : ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳ :