Views
3 years ago

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

فمينيسم و

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي مكانيكي ناميده ام و فمينيسم را نيز يك نوع غير تاريخي فمينيسم راديكال مي دانيد.‏ اين موارد با هم در يكجا جمع نمي شوند و هيچ شباهتي با هم ندارند.‏ اما اگر بخواهيد نوعي ديگر از سوسياليسم و نوعي ديگر از ماركسيسم را كنار هم قرار دهيد،‏ همان طور كه من سعي كردم آن را مشخص كنم،‏ مي توانيد برخي زمينه هاي مشترك در هر دو به دست آوريد و اين يكي از مهم ترين مسائل درباره ي سوسياليست فمينيسم امروز است.‏ اين سوسياليست فمينيسم فضايي آزاد از تگناهاي نوع تقليل يافته ي فمينيسم و تفسير تقليل يافته ي ماركسيسم است كه در آن مي توانيم نوعي از سياست هايي را توسعه دهيم كه تماميت سياسي / اقتصادي/‏ فرهنگي جامعه ي سرمايه داري انحصاري را نشانه مي گيرد.‏ ما با انواع دردسترس فمينيسم و با نوع مرسوم ماركسيسم تنها مي توانيم تا جايي پيش رويم،‏ پس مي بايست مسائلي را رواج دهيم كه در نگاه به جهان چندان محدود كننده و ناتمام نيستند.‏ ما بايد نامي جديد اتخاذ كنيم يعني " سوسياليست فمينيسم"،‏ به طوري كه از اراده ي ما براي درك كل تجربيات مان حمايت كند و سياست هايي كه تماميت ادراك را منعكس مي كنند را درهم بكوبد.‏ به هر حال،‏ من نمي خواهم نظريه ي سوسياليست فمينيسم را به مثابه ي يك ‏"فضا"‏ يا زمينه ي مشترك قلمداد كنم.‏ مسائل در اين " زمينه " در آغاز رشد هستند.‏ ما به نسبت سال هاي گذشته،‏ در حال نزديك تر شدن به سنتز در فهم مان از جنس ، طبقه ، سرمايه داري و سلطه ي مردانه هستيم.‏ در اينجا،‏ بسيار كلي به يكي از چنين خط فكرهايي اشاره خواهم كرد:‏ / اين درك ماركسيت فمينيستي كه سلطه ي طبقاتي و جنسي به زور اتكا دارد،‏ -1 درست است و اين مخرب ترين نقد جامعه ي سرمايه داري/‏ سكسيتي است.‏ چيزهاي بسياري وجود دارد كه " تعيين كننده"‏ اند.‏ بيشتر مردم در ادراك روزانه شان به سلطه ي طبقاتي و 59

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي جنسي تسليم شده اند،‏ بدون اينكه با تهديد خشونت و حتي اغلب بدون تهديد محروميت مادي در يك مسير نگه داشته شوند.‏ 2- اين مسئله بسيار اهميت دارد كه اگر درخواست مستقيم قدرت باعث پيشبرد وضع موجود نشود،‏ راه حل اين مسئله چيست.‏ در رابطه با طبقه،‏ پيش از اين نوشته هاي بسياري درباره ي اين وجود دارد كه چرا طبقه ي كارگر امريكا كمبود آگاهي طبقاتي مبارز دارد.‏ مطمئنا تقسيم هاي نژادي به خصوص تقسيم سياه/‏ سفيد،‏ كليد بخشي از اين پرسش است.‏ اما من مي خواهم علاوه بر اين تقسيمات،‏ درباره ي اين كه طبقه ي كارگر از لحاظ اجتماعي اتميزه شده است،‏ بحث كنم.‏ همسايگي هاي طبقه ي كارگر نابود شده و در حال زوال است؛ زندگي به طور افزاينده اي خصوصي و داخلي شده است؛ پيش از اين،‏ مهارت ها توسط طبقه ي كارگر كه توسط سرمايه دارها سلب مالكيت شده بودند،‏ تسخير شده بود؛ اكنون،‏ سرمايه داري با " فرهنگ توده اي"‏ كنترل شده،‏ تقريبا تمام فرهنگ و نهادهاي بومي طبقه ي كارگر را به حاشيه رانده است.‏ به جاي مالكيت اشتراكي و اعتماد به نفس طبقاتي،‏ يك جداسازي دوطرفه و وابستگي اشتراكي به طبقه ي سرمايه دار وجود دارد.‏ 3- انقياد زنان به شيوه هايي كه مشخصه ي جامعه ي سرمايه داري متأخر است،‏ كليد اين فرايند اتميزه كردن طبقاتي بوده است.‏ به گونه اي ديگر،‏ قدرت هايي كه زندگي طبقه ي كارگر را اتميزه كرده اند و وابستگي مادي/‏ فرهنگي به طبقه ي سرمايه دار را در اين طبقه ايجاد كرده اند،‏ همان قدرت هايي هستند كه در خدمت هميشگي كردن انقياد زنان هستند.‏ زناني وجود دارند كه در زيست خصوصي شده ي روبه افزايش خانواده،‏ بيشترين انزوا را دارند(‏ حتي وقتي كه بيرون از خانه نيز كار مي كنند).‏ در بسياري از نمونه هاي اصلي،‏ مهارت هاي زنانه اي ) مهارت هاي توليدي،‏ شفابخشي،‏ مامايي و غيره)‏ وجود دارند كه به واسطه ي توليد كالاهاي ديگر بي اعتبار يا توقيف شده اند.‏ بيش از همه،‏ زناني وجود دارند كه در مقابل نفوذ فراگير 60

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ
ﻗﺎﺋﻣـﺔ اﻟﺟـداول Tables List اﻟﺟدول Table اﻹﺣﺻﺎءات اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ... - GulfBase.com
ﻣﻮﺟـﺰ اﻹدارة اﻟﺬﮐﻴ ﺔ ﳌﺨﺎﻃـﺮ ﮐﻮارث اﳌﻨـﺎخ
ﻣﺑﺎدرة (ان ﻻﯾﺗن) en.lighten
ﺗﺠﺮﺑﺘﻲ ﻣﻊ ﻛﻴﺲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻏﺮﺓ - مستشفى الملك فيصل التخصصي
ﺑﻬﺒﻮد اﻧﺘﻘﺎل آﻣﻮزش
ﻧﺷــرة اﻟﺗـداول اﻟﻔـﺻــﻟﯾــﺔ Quarterly Trading Bulletin
ﺑوﺳﻌﻧﺎ أن ﻧﻔﻌل ﻣﺎ ﯾطﻟﺑﮫ ﻋﻣﻼؤﻧﺎ، " ". وﻟﯾس ﻣﺎ ﺗﻣﻟﯾﮫ 2 - Innovative Interfaces Inc.
ﺑﻨﺎم ﺧﺪا - سامان پروانه
ﻣﻴﻜﺮﻭﺳﻜﭗ ﺗﻔﺮﻕ ﻧﻮﺭ ﺍﻳﺴﺘﺎ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻯ ﺁﻥ - نانو
اﻟﺸﺎت وﺧﻄﺮه " ﻗﺼﺺ وﻋﺒﺮ " - دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ ﻟﺪى ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻣﺎ ﻣﻘﺪارھﺎ وﻣﺎھﻲ ا
ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻓﻧﯽ ﻣﺗﻧﺎظر ﻓﻧﺎوري ﻧﺎﻧو اﯾران
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
٢٠٠٩ ,سرﺎــﻣ ٢٥ – ٢٣
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ ﻣﻦ وادي اﻟﺠﻮف - SFD
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
5th GCC EConomiC Forum اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ...
ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎي آﻧﺪروﯾﺪ آﺑﺎن 90
ـﻫ ١٤٢٧ - ١٤٢٦ ﻲﻟﺎﻤﻟا مﺎﻌﻠﻟ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي - Palestinian Central Bureau of Statistics
ﻟﻣﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋن اﻟﻌﻣل اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻌﺎم
اﻟﺗﺛﺑﯾت دﻟﯾل
ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻧﻊ - نانو
دراﺳﺔ أﺛﺮﻣﺸﺎھﺪة اﻟﺘﻠﻔﺎز وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻋ
ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ي اﺳﺎس ﺗﻮﺳﻌﻪ ؛ ارﺗﻘﺎي ﺳﻮاد اﻃﻼ
اﻟﺘﻤﺜـﻞ ﻣﻨﺼــﺐ اﻟﺮﺋـﺲ ﻘﺮﺑﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﺠﺐ أن ﻜﻮن ﺷﺮﻓﺎً
ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ روﺷﻨﮕﺮ - ketab farsi
ENSTRUCT Basic Corporate ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺷرﮐﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲّ، Valuation ... - Baladiyat
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﻛﺸﻮر : ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳ :