Views
3 years ago

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

فمينيسم و

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي مكانيكي ناميده ام و فمينيسم را نيز يك نوع غير تاريخي فمينيسم راديكال مي دانيد.‏ اين موارد با هم در يكجا جمع نمي شوند و هيچ شباهتي با هم ندارند.‏ اما اگر بخواهيد نوعي ديگر از سوسياليسم و نوعي ديگر از ماركسيسم را كنار هم قرار دهيد،‏ همان طور كه من سعي كردم آن را مشخص كنم،‏ مي توانيد برخي زمينه هاي مشترك در هر دو به دست آوريد و اين يكي از مهم ترين مسائل درباره ي سوسياليست فمينيسم امروز است.‏ اين سوسياليست فمينيسم فضايي آزاد از تگناهاي نوع تقليل يافته ي فمينيسم و تفسير تقليل يافته ي ماركسيسم است كه در آن مي توانيم نوعي از سياست هايي را توسعه دهيم كه تماميت سياسي / اقتصادي/‏ فرهنگي جامعه ي سرمايه داري انحصاري را نشانه مي گيرد.‏ ما با انواع دردسترس فمينيسم و با نوع مرسوم ماركسيسم تنها مي توانيم تا جايي پيش رويم،‏ پس مي بايست مسائلي را رواج دهيم كه در نگاه به جهان چندان محدود كننده و ناتمام نيستند.‏ ما بايد نامي جديد اتخاذ كنيم يعني " سوسياليست فمينيسم"،‏ به طوري كه از اراده ي ما براي درك كل تجربيات مان حمايت كند و سياست هايي كه تماميت ادراك را منعكس مي كنند را درهم بكوبد.‏ به هر حال،‏ من نمي خواهم نظريه ي سوسياليست فمينيسم را به مثابه ي يك ‏"فضا"‏ يا زمينه ي مشترك قلمداد كنم.‏ مسائل در اين " زمينه " در آغاز رشد هستند.‏ ما به نسبت سال هاي گذشته،‏ در حال نزديك تر شدن به سنتز در فهم مان از جنس ، طبقه ، سرمايه داري و سلطه ي مردانه هستيم.‏ در اينجا،‏ بسيار كلي به يكي از چنين خط فكرهايي اشاره خواهم كرد:‏ / اين درك ماركسيت فمينيستي كه سلطه ي طبقاتي و جنسي به زور اتكا دارد،‏ -1 درست است و اين مخرب ترين نقد جامعه ي سرمايه داري/‏ سكسيتي است.‏ چيزهاي بسياري وجود دارد كه " تعيين كننده"‏ اند.‏ بيشتر مردم در ادراك روزانه شان به سلطه ي طبقاتي و 59

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي جنسي تسليم شده اند،‏ بدون اينكه با تهديد خشونت و حتي اغلب بدون تهديد محروميت مادي در يك مسير نگه داشته شوند.‏ 2- اين مسئله بسيار اهميت دارد كه اگر درخواست مستقيم قدرت باعث پيشبرد وضع موجود نشود،‏ راه حل اين مسئله چيست.‏ در رابطه با طبقه،‏ پيش از اين نوشته هاي بسياري درباره ي اين وجود دارد كه چرا طبقه ي كارگر امريكا كمبود آگاهي طبقاتي مبارز دارد.‏ مطمئنا تقسيم هاي نژادي به خصوص تقسيم سياه/‏ سفيد،‏ كليد بخشي از اين پرسش است.‏ اما من مي خواهم علاوه بر اين تقسيمات،‏ درباره ي اين كه طبقه ي كارگر از لحاظ اجتماعي اتميزه شده است،‏ بحث كنم.‏ همسايگي هاي طبقه ي كارگر نابود شده و در حال زوال است؛ زندگي به طور افزاينده اي خصوصي و داخلي شده است؛ پيش از اين،‏ مهارت ها توسط طبقه ي كارگر كه توسط سرمايه دارها سلب مالكيت شده بودند،‏ تسخير شده بود؛ اكنون،‏ سرمايه داري با " فرهنگ توده اي"‏ كنترل شده،‏ تقريبا تمام فرهنگ و نهادهاي بومي طبقه ي كارگر را به حاشيه رانده است.‏ به جاي مالكيت اشتراكي و اعتماد به نفس طبقاتي،‏ يك جداسازي دوطرفه و وابستگي اشتراكي به طبقه ي سرمايه دار وجود دارد.‏ 3- انقياد زنان به شيوه هايي كه مشخصه ي جامعه ي سرمايه داري متأخر است،‏ كليد اين فرايند اتميزه كردن طبقاتي بوده است.‏ به گونه اي ديگر،‏ قدرت هايي كه زندگي طبقه ي كارگر را اتميزه كرده اند و وابستگي مادي/‏ فرهنگي به طبقه ي سرمايه دار را در اين طبقه ايجاد كرده اند،‏ همان قدرت هايي هستند كه در خدمت هميشگي كردن انقياد زنان هستند.‏ زناني وجود دارند كه در زيست خصوصي شده ي روبه افزايش خانواده،‏ بيشترين انزوا را دارند(‏ حتي وقتي كه بيرون از خانه نيز كار مي كنند).‏ در بسياري از نمونه هاي اصلي،‏ مهارت هاي زنانه اي ) مهارت هاي توليدي،‏ شفابخشي،‏ مامايي و غيره)‏ وجود دارند كه به واسطه ي توليد كالاهاي ديگر بي اعتبار يا توقيف شده اند.‏ بيش از همه،‏ زناني وجود دارند كه در مقابل نفوذ فراگير 60

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ
ﻣﺑﺎدرة (ان ﻻﯾﺗن) en.lighten
ﻣﻮﺟـﺰ اﻹدارة اﻟﺬﮐﻴ ﺔ ﳌﺨﺎﻃـﺮ ﮐﻮارث اﳌﻨـﺎخ
ﺗﺠﺮﺑﺘﻲ ﻣﻊ ﻛﻴﺲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻏﺮﺓ - مستشفى الملك فيصل التخصصي
ﺑﻬﺒﻮد اﻧﺘﻘﺎل آﻣﻮزش
ﻣﻴﻜﺮﻭﺳﻜﭗ ﺗﻔﺮﻕ ﻧﻮﺭ ﺍﻳﺴﺘﺎ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻯ ﺁﻥ - نانو
ﺑوﺳﻌﻧﺎ أن ﻧﻔﻌل ﻣﺎ ﯾطﻟﺑﮫ ﻋﻣﻼؤﻧﺎ، " ". وﻟﯾس ﻣﺎ ﺗﻣﻟﯾﮫ 2 - Innovative Interfaces Inc.
اﻟﺸﺎت وﺧﻄﺮه " ﻗﺼﺺ وﻋﺒﺮ " - دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية
ﻗﺎﺋﻣـﺔ اﻟﺟـداول Tables List اﻟﺟدول Table اﻹﺣﺻﺎءات اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ... - GulfBase.com
ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻓﻧﯽ ﻣﺗﻧﺎظر ﻓﻧﺎوري ﻧﺎﻧو اﯾران
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
ﻧﺷــرة اﻟﺗـداول اﻟﻔـﺻــﻟﯾــﺔ Quarterly Trading Bulletin
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
5th GCC EConomiC Forum اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ...
ﻟﻣﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋن اﻟﻌﻣل اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻌﺎم
ﺑﻨﺎم ﺧﺪا - سامان پروانه
ـﻫ ١٤٢٧ - ١٤٢٦ ﻲﻟﺎﻤﻟا مﺎﻌﻠﻟ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي - Palestinian Central Bureau of Statistics
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ ﻟﺪى ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻣﺎ ﻣﻘﺪارھﺎ وﻣﺎھﻲ ا
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ ﻣﻦ وادي اﻟﺠﻮف - SFD
٢٠٠٩ ,سرﺎــﻣ ٢٥ – ٢٣
ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎي آﻧﺪروﯾﺪ آﺑﺎن 90
ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻧﻊ - نانو
دراﺳﺔ أﺛﺮﻣﺸﺎھﺪة اﻟﺘﻠﻔﺎز وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻋ
ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ي اﺳﺎس ﺗﻮﺳﻌﻪ ؛ ارﺗﻘﺎي ﺳﻮاد اﻃﻼ
اﻟﺗﺛﺑﯾت دﻟﯾل
اﻟﺘﻤﺜـﻞ ﻣﻨﺼــﺐ اﻟﺮﺋـﺲ ﻘﺮﺑﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﺠﺐ أن ﻜﻮن ﺷﺮﻓﺎً
ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ روﺷﻨﮕﺮ - ketab farsi
ورﻗﺔ ﻋﻣل - Hawkamah, the Institute for Corporate Governance
ENSTRUCT Basic Corporate ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺷرﮐﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲّ، Valuation ... - Baladiyat