Views
3 years ago

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

فمينيسم و

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي سرمايه داري در زندگي خصوصي به وابستگي/‏ انفعال/‏ و غير انتقادي بودن كامل يعني زنانه)‏ ) ترغيب مي شوند.‏ از لحاظ تاريخي،‏ نفوذ سرمايه داري متأخر بر زندگي طبقه ي كارگر،‏ زنان را به عنوان آماج اصلي صلحجو سازي / ‏"مؤنث سازي"‏ انتخاب كرده است،‏ زيرا زنان حاملان فرهنگ شان هستند.‏ 4 - چنين به نظر مي رسد كه بين مبارزه ي زنان و آنچه سنتا به عنوان مبارزه ي طبقاتي درك مي شود،‏ پيوند دروني بنياديني وجود دارد.‏ البته نيروي محركه ي تمام مبارزات زنان به طور ذاتي ضد سرمايه داري نبوده است(‏ بخصوص مبارزاتي كه مطالبه شان تنها پيشرفت قدرت و ثروت گروه خاصي از زنان بود)،‏ اما مبارزاتي كه در ميان زنان اعتماد اشتراكي و اجتماعي ايجاد كردند،‏ ضرورتا،‏ براي پي ريزي آگاهي طبقاتي اهميت دارند.‏ و برعكس،‏ درست است كه تمام مبارزات طبقاتي انگيزه اي ضد سكسيستي ندارند ) به ويژه،‏ مبارزاتي كه به ارزش هاي صنعتي پدرشاهي وفادارند)،‏ اما تمام مبارزاتي كه در پي ساختن خودمختاري اجتماعي و فرهنگي طبقه ي كارگر هستند لزوما با مبارزه ي آزادي خواهانه ي زنان مرتبط هستند.‏ در خطوطي بسيار كلي،‏ اين سمت و سويي است كه تحليل سوسياليست فمينيستي اتخاذ مي كند.‏ هيچ كس انتظار پديدار شدن سنتزي را ندارد كه در آن،‏ مبارزه ي سوسياليستي و فمينيستي به چيزي يكسان تقليل خواهد يافت.‏ در خلاصه ي مطالبي كه پيش از اين ارائه كردم،‏ حقيقت " نهايي"‏ هر دو حفظ مي شود:‏ جنبه هاي تعيين كننده اي از سلطه ي سرمايه داري وجود دارد ) مانند ستم نژادي)‏ كه يك چشم انداز كاملا فمينيستي نمي تواند بدون تحريف هاي عجيب و غريب آن را تشريح كند يا به آن رسيدگي كند.‏ جنبه هايي از ستم جنسي وجود دارد ) مانند خشونت مردانه در خانواده)‏ كه تفكر سوسياليستي باز هم بدون تحريف ها و مطول گويي هاي بسيار،‏ بينش كمي نسبت به آنها دارد.‏ از اين رو،‏ وجود سوسياليست فمينيست ها ضرورت دارد.‏ البته،‏ سنتز مناسب و كافي اي هم در تفكر و هم در 61

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي عملِ‏ ما وجود دارد تا به عنوان سوسياليست فمينيست ها هويتي مطمئن و متكي به خود داشته باشيم.‏ 62

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ
ﺑﻬﺒﻮد اﻧﺘﻘﺎل آﻣﻮزش
ﻣﻮﺟـﺰ اﻹدارة اﻟﺬﮐﻴ ﺔ ﳌﺨﺎﻃـﺮ ﮐﻮارث اﳌﻨـﺎخ
ﺗﺠﺮﺑﺘﻲ ﻣﻊ ﻛﻴﺲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻏﺮﺓ - مستشفى الملك فيصل التخصصي
ﻗﺎﺋﻣـﺔ اﻟﺟـداول Tables List اﻟﺟدول Table اﻹﺣﺻﺎءات اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ... - GulfBase.com
ﻣﺑﺎدرة (ان ﻻﯾﺗن) en.lighten
ﺑوﺳﻌﻧﺎ أن ﻧﻔﻌل ﻣﺎ ﯾطﻟﺑﮫ ﻋﻣﻼؤﻧﺎ، " ". وﻟﯾس ﻣﺎ ﺗﻣﻟﯾﮫ 2 - Innovative Interfaces Inc.
5th GCC EConomiC Forum اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ...
ﻧﺷــرة اﻟﺗـداول اﻟﻔـﺻــﻟﯾــﺔ Quarterly Trading Bulletin
ﺑﻨﺎم ﺧﺪا - سامان پروانه
ﻣﻴﻜﺮﻭﺳﻜﭗ ﺗﻔﺮﻕ ﻧﻮﺭ ﺍﻳﺴﺘﺎ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻯ ﺁﻥ - نانو
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
اﻟﺸﺎت وﺧﻄﺮه " ﻗﺼﺺ وﻋﺒﺮ " - دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ ﻣﻦ وادي اﻟﺠﻮف - SFD
ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻓﻧﯽ ﻣﺗﻧﺎظر ﻓﻧﺎوري ﻧﺎﻧو اﯾران
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎي آﻧﺪروﯾﺪ آﺑﺎن 90
ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻧﻊ - نانو
دراﺳﺔ أﺛﺮﻣﺸﺎھﺪة اﻟﺘﻠﻔﺎز وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻋ
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ ﻟﺪى ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻣﺎ ﻣﻘﺪارھﺎ وﻣﺎھﻲ ا
ـﻫ ١٤٢٧ - ١٤٢٦ ﻲﻟﺎﻤﻟا مﺎﻌﻠﻟ
ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ي اﺳﺎس ﺗﻮﺳﻌﻪ ؛ ارﺗﻘﺎي ﺳﻮاد اﻃﻼ
٢٠٠٩ ,سرﺎــﻣ ٢٥ – ٢٣
اﻟﺘﻤﺜـﻞ ﻣﻨﺼــﺐ اﻟﺮﺋـﺲ ﻘﺮﺑﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﺠﺐ أن ﻜﻮن ﺷﺮﻓﺎً
ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ روﺷﻨﮕﺮ - ketab farsi
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي - Palestinian Central Bureau of Statistics
ENSTRUCT Basic Corporate ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺷرﮐﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲّ، Valuation ... - Baladiyat
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﻛﺸﻮر : ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳ :
اﻟﻘرآن: ﺣدﯾ ث: : ﻇ ﻣﻠﻔﻮ ات ﺧط ﺑﺔ اﻟ ﺟﻣﻌﺔ: - Majlis Khuddamul Ahmadiyya UK ...
اﻟﺗﺛﺑﯾت دﻟﯾل