Views
4 years ago

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

فمينيسم و

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي ماركسيسم فمينيست / فمينيست ماترياليسم مارتا . اي.‏ خيمنز Gimenez) (Martha E. در اين روزهاي پر تب و تاب جنبش آزادي خواهي زنان مي توان چهار جريان را در تفكر فمينيستي مشخص كرد:‏ ليبرال داري گرايش دارند)،‏ راديكال است)،‏ سوسياليسم ) ) ) كه به كسب برابري اقتصادي و سياسي در جامعه ي سرمايه بر مردان و پدرشاهي به عنوان دلايل اصلي ستم بر زنان متمركز منتقد سرمايه داري و ماركسيسم،‏ آنقدر كه از نتايج تقليل گرانه اي كه به ماركسيسم منتسب شده و در نظريه ي سيستم هاي دوگانه ، اشكال متنوعي از تعامل را بين سرمايه داري و پدرشاهي فرض مي گيرد،‏ اجتناب مي كند ماركسيسم فمينيستي ) يك ،( جايگاه نظري كه توسط فمينيست هاي نسبتا كمي در امريكا كه خود من هم شامل آنها مي شوم،‏ اتخاذ شد كه در پي توسعه ي پتانسيل نظريه ي ماركسيستي براي درك ريشه هاي سرمايه داري ستم بر زنان است).‏ 63

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي البته اين ها توصيفات بسيار ساده شده اي از كالبد غني و پيچيده ي ادبياتي است كه با اين حال،‏ بازتاب تئوريك و سياسي و اجتماعي مهمي در گسست بين زنان داشت كه تا امروز نيز ادامه يافته است.‏ اين تقسيمات در انديشه ي فمينيستي،‏ در نتيجه ي تأثيرات نظريات پساساختارگراها و پست مدرن ها تكثير شد كه با چالش هاي بنيادي با اين درك از فمينيسم كه به مثابه ي بيان نيازها و علايق طبقه ي متوسط و مرفه سفيد پوست و زنان"‏ جهان اول"‏ در آميخته بود.‏ طي اين فرآيند،‏ دشوار مي توان مبحث فمينيسم را تعريف كرد،‏ همان طور كه نقد پست مدرن از"‏ زن"‏ به عنوان يك مقوله ي ذات گرا همراه با نقدهايي بر مبناي ترجيحات اخلاقي،‏ جنسي و نژادي و تفاوت خاستگاه هاي ملي موجب شد كه ظاهرا هرگز تكثير " " وضعيت هاي سوژه"،‏ " صداها"‏ و هويت ها"‏ پايان نپذيرد.‏ اوايل،‏ تمركز فمينيست ها بر ) سرمايه داري مقدمتا ميان ماركسيست فمينيست ها)‏ و اختلاف طبقاتي بين زنان با سياست هاي فرهنگي و هويتي جايگزين شد؛ امروزه طبقه به يك " ايسم"‏ ِ ديگر تقليل يافته است؛ يعني به اشكال ديگر ستم كه همراه با جنسيت و نژاد به عنوان يك مانترا يكپارچه مي شوند،‏ چيزي كه همه مي بايست از آن طريق نظريه پردازي و پژوهش كنند،‏ به نظر من نظريه پردازي درباره ي اين مسئله در سطحي از استعاره ها باقي مي ماند ارتباط دروني و غيره ) .( مانند درهم پيچيدن ، تعامل،‏ از اين رو،‏ چند سال پيش،‏ براي من بسيار جالب بود كه خلاصه ي يك كتاب تصحيح شده راجع به ماترياليست فمينيسم را بخوانم.‏ شرح ماترياليست فمينيسم كه توسط ويراستاران،‏ كريس اينگراهام 64 (Chrys Ingraham) و رزماري هنسي (Rosemary Hennessy) منتشر شد،‏ براي من از ماركسيسم فمينيستي قابل تميز نبود.‏ اين كتاب همچون يك گسترش نويد بخش در نظريه ي فمينيستي به نظر مي رسيد و مرا واداشت تا از ويراستاران اين كتاب دعوت

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ
ﺑﻬﺒﻮد اﻧﺘﻘﺎل آﻣﻮزش
ﻣﻮﺟـﺰ اﻹدارة اﻟﺬﮐﻴ ﺔ ﳌﺨﺎﻃـﺮ ﮐﻮارث اﳌﻨـﺎخ
ﻗﺎﺋﻣـﺔ اﻟﺟـداول Tables List اﻟﺟدول Table اﻹﺣﺻﺎءات اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ... - GulfBase.com
ﺗﺠﺮﺑﺘﻲ ﻣﻊ ﻛﻴﺲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻏﺮﺓ - مستشفى الملك فيصل التخصصي
ﺑوﺳﻌﻧﺎ أن ﻧﻔﻌل ﻣﺎ ﯾطﻟﺑﮫ ﻋﻣﻼؤﻧﺎ، " ". وﻟﯾس ﻣﺎ ﺗﻣﻟﯾﮫ 2 - Innovative Interfaces Inc.
ﻣﺑﺎدرة (ان ﻻﯾﺗن) en.lighten
ﻧﺷــرة اﻟﺗـداول اﻟﻔـﺻــﻟﯾــﺔ Quarterly Trading Bulletin
5th GCC EConomiC Forum اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ...
ﺑﻨﺎم ﺧﺪا - سامان پروانه
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ ﻣﻦ وادي اﻟﺠﻮف - SFD
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ ﻟﺪى ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻣﺎ ﻣﻘﺪارھﺎ وﻣﺎھﻲ ا
ﻣﻴﻜﺮﻭﺳﻜﭗ ﺗﻔﺮﻕ ﻧﻮﺭ ﺍﻳﺴﺘﺎ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻯ ﺁﻥ - نانو
٢٠٠٩ ,سرﺎــﻣ ٢٥ – ٢٣
اﻟﺸﺎت وﺧﻄﺮه " ﻗﺼﺺ وﻋﺒﺮ " - دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية
ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎي آﻧﺪروﯾﺪ آﺑﺎن 90
ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻓﻧﯽ ﻣﺗﻧﺎظر ﻓﻧﺎوري ﻧﺎﻧو اﯾران
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
ـﻫ ١٤٢٧ - ١٤٢٦ ﻲﻟﺎﻤﻟا مﺎﻌﻠﻟ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي - Palestinian Central Bureau of Statistics
ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻧﻊ - نانو
اﻟﺗﺛﺑﯾت دﻟﯾل
دراﺳﺔ أﺛﺮﻣﺸﺎھﺪة اﻟﺘﻠﻔﺎز وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻋ
ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ي اﺳﺎس ﺗﻮﺳﻌﻪ ؛ ارﺗﻘﺎي ﺳﻮاد اﻃﻼ
اﻟﺘﻤﺜـﻞ ﻣﻨﺼــﺐ اﻟﺮﺋـﺲ ﻘﺮﺑﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﺠﺐ أن ﻜﻮن ﺷﺮﻓﺎً
ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ روﺷﻨﮕﺮ - ketab farsi
ﻟﻣﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋن اﻟﻌﻣل اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻌﺎم
ENSTRUCT Basic Corporate ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺷرﮐﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲّ، Valuation ... - Baladiyat
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﻛﺸﻮر : ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳ :