Views
3 years ago

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

فمينيسم و

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي كنم تا در ايجاد يك بحث اينترنتي درباره ي ماترياليست فمينيسم(‏MatFem‏)‏ با من همكاري كنند.‏ در آغاز فكر مي كردم ماترياليست فمينيسم صرفا شيوه ي ديگري از ارجاع به ماركسيسم فمينيستي بود اما اشتباه مي كردم؛ اين دو نظريه تا حدي اشكال مجزايي از نظريه ي فمينيستي هستند.‏ اگرچه شباهت هايي بين تفكر ماركسيست فمينيستي و ماترياليست فمينيستي در آثار برخي از فمينيست ها وجود دارد كه باعث مي شود تااندازه اي اين دو نظريه را با هم اشتباه بگيريم و اين قابل پيش بيني است.‏ هدف من اين است كه در اين مقاله تمايزها و شباهت هاي ميان اين دو جريان مهم را در نظريه ي فمينيستي جست و جو كنم.‏ اين كار مسئوليت ساده اي نيست؛ نظريه پردازاني كه هويت فردي شان به عنوان ماترياليست فمينيسم يا ماركسيسم فمينيستي در ادراكشان تمايز ايجاد مي كند،‏ يعني در اين طبقه بندي هاي توصيفي و در نتيجه نوع آگاهي هايي كه توليد مي كنند.‏ و فمينيست ها مطابق با تبعيت هاي نظري و ادراك شخصي شان در اين حيطه ممكن است در طبقه بندي آثار ديگر فمينيست ها تفاوت داشته باشند به طوري كه ايجاد خط مرزهاي نظري بين و درون اين دو اصطلاح بسيار دشوار هستند.‏ براي مثال آثار ليزا وگل (Lise Vogel) را در نظر بگيريد.‏ من هميشه فكر مي كردم او يك ماركسيست فمينيست است زيرا بر خلاف سوسياليست فمينيست ها ) كه از تقليل گري هاي منتسب به ماركس اجتناب مي كنند و در نهايت به اين مي انجامد كه نظريات غير تاريخي پدرشاهي را بديهي فرض كنند)‏ به طور جدي ماركسيسم را اتخاد مي كند و تحليل اش را از بازتوليد به مثابه ي بنيادي براي ستم بر زنان درون سنت ماركسيستي،‏ بسيار مصمم،‏ گسترش مي دهد.‏ اما عنوان كتاب جديدش ) مجموعه اي از مقالاتي كه قبلا منتشر كرده بود)‏ " مقالاتي براي ماترياليست فمينيسم"‏ است؛ او با هويت يك سوسياليست فمينيست چنين توضيح مي دهد كه سوسياليست فمينيست ها " در جست و جوي جايگزين كردن نظريات سنت سوسياليستي 65

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي درباره ي مسئله ي زن،‏ با ادراكي ماترياليستي از ستم بر زنان هستند .p (Vogel, ,1995 " " اين مسئله براي من بازگو كننده ي يك خبر است؛ طرد ماركس و"‏ تقليل گراييِ‏ .xi) ماركسيسم از طرف سوسياليست فمينيست ها به تلاشي تعمدي براي استقرار " پدرشاهي"‏ در مكاني بيرون از شيوه ي توليد و درنتيجه خارج از ديدگاه نظريه ي ماركسيسم و خارج از ماترياليسم تاريخي منجر مي شود،‏ وگل به ما مي گويد،‏ سابقا عادت داشتيم كه نقش اصلي توليد را كه شامل توليد خانگي هم مي شود،‏ براي درك شرايطي كه منجر به ستم بر زنان مي شود،‏ برجسته كنيم . ) اما تحليل هاي ماترياليستي انگلس چه بودند؟ و آيا ماركسيست Peggy (Margaret Benston) فمينيست ها[‏ مانند مارگارت بنسون و پگي مورتون(‏ [(Morton در شيوه هاي مختلف توليد عمومي و خانگي،‏ در استثمار و ستم بر زنان پژوهش " نمي كنند؟ ( همچنين،‏ پيش از اين،‏ ماترياليسم به عنوان پرچمي"‏ براي سوسياليست فمينيست ها،‏ درون تفكر فمينيستي و ميان چپ ها به كار مي رفت؛ در نتيجه ماترياليست فمينيسم نمي تواند مانند برخي از نقدهاي ادبي،‏ به گرايشي در مطالعات فرهنگي تقليل يابد 66 .(Vogel, 1995, xii) اين توضيحات مختصر درباره ي درك وگل از ماركسيسم فمينيستي،‏ برخي از جنبه هاي مشكل زا را به مثابه ي اصلاحي برجسته مي سازد كه گرايش دارد به عنوان جرياني خاص در نظريه ي فمينيستي مشخص شود.‏ اين تفاوت هاي كيفي اي كه وجود داشت و هنوز هم بين سوسياليست فمينيست ها وجود دارد،‏ ولي در اين مورد مي تواند از بين برود،‏ جريان غالبي از تفكر فمينيستي در امريكا طي اواخر دهه ي شصت و اوايل دهه ي پنجاه است كه ماركسيسم فمينيستي را به حاشيه كشاند.‏ من چنين انگيزه هايي را به ليزا وگل نسبت نمي دهم؛ بلكه تأثيرات اين گونه تفاسيرات سوسياليست فمينيسم امريكايي را مشخص مي كنم كه با وجود اصطلاحات ماركسيستي و ارجاع به سرمايه داري،‏ از لحاظ نظري،‏ به عنوان نوعي نفيِ‏ انتزاعيِ‏

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ
ﻣﺑﺎدرة (ان ﻻﯾﺗن) en.lighten
ﻣﻮﺟـﺰ اﻹدارة اﻟﺬﮐﻴ ﺔ ﳌﺨﺎﻃـﺮ ﮐﻮارث اﳌﻨـﺎخ
ﺗﺠﺮﺑﺘﻲ ﻣﻊ ﻛﻴﺲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻏﺮﺓ - مستشفى الملك فيصل التخصصي
ﻣﻴﻜﺮﻭﺳﻜﭗ ﺗﻔﺮﻕ ﻧﻮﺭ ﺍﻳﺴﺘﺎ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻯ ﺁﻥ - نانو
ﺑﻬﺒﻮد اﻧﺘﻘﺎل آﻣﻮزش
اﻟﺸﺎت وﺧﻄﺮه " ﻗﺼﺺ وﻋﺒﺮ " - دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية
ﺑوﺳﻌﻧﺎ أن ﻧﻔﻌل ﻣﺎ ﯾطﻟﺑﮫ ﻋﻣﻼؤﻧﺎ، " ". وﻟﯾس ﻣﺎ ﺗﻣﻟﯾﮫ 2 - Innovative Interfaces Inc.
ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻓﻧﯽ ﻣﺗﻧﺎظر ﻓﻧﺎوري ﻧﺎﻧو اﯾران
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
ﻗﺎﺋﻣـﺔ اﻟﺟـداول Tables List اﻟﺟدول Table اﻹﺣﺻﺎءات اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ... - GulfBase.com
ﻧﺷــرة اﻟﺗـداول اﻟﻔـﺻــﻟﯾــﺔ Quarterly Trading Bulletin
ﻟﻣﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋن اﻟﻌﻣل اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻌﺎم
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
5th GCC EConomiC Forum اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ...
ﺑﻨﺎم ﺧﺪا - سامان پروانه
ـﻫ ١٤٢٧ - ١٤٢٦ ﻲﻟﺎﻤﻟا مﺎﻌﻠﻟ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي - Palestinian Central Bureau of Statistics
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ ﻟﺪى ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻣﺎ ﻣﻘﺪارھﺎ وﻣﺎھﻲ ا
٢٠٠٩ ,سرﺎــﻣ ٢٥ – ٢٣
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ ﻣﻦ وادي اﻟﺠﻮف - SFD
ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎي آﻧﺪروﯾﺪ آﺑﺎن 90
ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻧﻊ - نانو
دراﺳﺔ أﺛﺮﻣﺸﺎھﺪة اﻟﺘﻠﻔﺎز وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻋ
ورﻗﺔ ﻋﻣل - Hawkamah, the Institute for Corporate Governance
ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ي اﺳﺎس ﺗﻮﺳﻌﻪ ؛ ارﺗﻘﺎي ﺳﻮاد اﻃﻼ
اﻟﺘﻤﺜـﻞ ﻣﻨﺼــﺐ اﻟﺮﺋـﺲ ﻘﺮﺑﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﺠﺐ أن ﻜﻮن ﺷﺮﻓﺎً
اﻟﺗﺛﺑﯾت دﻟﯾل
ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ روﺷﻨﮕﺮ - ketab farsi
ENSTRUCT Basic Corporate ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺷرﮐﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲّ، Valuation ... - Baladiyat