Views
3 years ago

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

فمينيسم و

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي فمينيستي گسترش يافت.‏ ديگر فمينيست ها نيز به دلايل مختلف با تفسير وگل همرأي نبودند؛ مثلا براي توريل موي (Toril Moi) و جانيس ردوي Radway) ،(Janice رابطه ي بين سوسياليست فمينيسم و ماترياليست فمينيسم " واضح نيست"‏ Radway, (Moi and . 1994: 749) تصديق ماهيت غامض اين اصطلاح،‏ در موضوع ويژه ي فصلنامه ي آتلانتيك جنوبي به اين عنوان اختصاص داده شد كه آنها نه يك نظريه ي ماترياليسم فمينيستي ارائه كردند و نه يك تعريف واضح از اين اصطلاح . احتمالا چنين مقالاتي كه شامل اين موضوع هستند به خواننده عناصر لازم براي تعريف اين اصطلاح را براي خود آن ارائه خواهند كرد،‏ زيرا تمام اين نويسنده ها " در تعهدي براي انضمامي كردن تحليل تاريخي و فرهنگي و دركي "(Moi and Radway, فمينيستي به عنوان » يك روايت رهايي بخش»‏ " سهيم هستند .1994:750) يكي از اين نويسنده ها به نام جنيفر ويك (Jennifer Wicke) اين موضوع را اين گونه تعريف مي كند:‏ ‏"فمينيسمي كه بر شرايط مادي كه تحت نظم اجتماعي هستند تأكيد دارد،‏ آن سلسله مراتب جنسيتي را هم در بر مي گيرد و گسترش مي دهد...‏ ماترياليست فمينيسم از ديدن اين ) سلسله مراتب جنسيتي)‏ به مثابه ي تأثير منفرد و ... پدرشاهي اجتناب مي كند و به جاي آن،‏ استدلال مي كند كه پيوند روابط اجتماعي و رواني،‏ لحظه ي مادي و ( تاريخي را مي سازد"(‏ :1994 Wicke, 751 ؛ " ماترياليسم فمينيسم استدلال مي كند كه شرايط مادي تمام طبقات در توليد اجتماعي جنسيت نقشي حياتي ايفا مي كند و روش هاي مختلفي را در تشريك مساعي زنان و سهيم شدن آنها در اين توليدات مي سنجد"...‏ " در اين واقعيت كه زنان مي توانند بچه بزايند عرصه هايي از منافع مادي وجود دارد "..." ماترياليست فمينيسم"...‏ " كمتر احتمال مي دهد كه ساختار اجتماعي به واسطه ي پيامدهاي گاه و بيگاه ماديِ‏ تفاوت هاي جنسي برآشفته مي شود".‏ (758-759 .(Wicke, :1994 67

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي اصرار بر اهميت شرايط مادي و لحظات مادي تاريخي به عنوان تركيبي از روابط اجتماعي كه سلسله مراتب جنسيتي،‏ ماديت بدن و تمايلات جنسي اش را شامل مي شود و در آن تأثير دارد،‏ كاركردهاي تناسلي و بيولوژيكي را حفظ مي كند،‏ اگر چه عقايد رسميِ‏ انتزاعي به طور اجتناب ناپذيري به تمركز تجربي نگري بر داده هاي بلاواسطه منتهي مي شوند.‏ هيچ نظريه اي از تاريخ يا روابط اجتماعي يا توليد سلسله مراتب جنسيتي وجود ندارد كه قادر باشد درباره ي مفهوم آنچه در يك " لحظه ي مادي تاريخي"‏ مسلم،‏ ديده مي شود،‏ رهنمودي ارائه كند.‏ " لندري (Landry) و مك لين ،(MacLean) نويسنده هاي كتاب ماترياليست فمينيسم"‏ ) (1993 ، به ما مي گويند كه كتاب آنها،‏ كتابي"‏ درباره ي فمينيسم و ماركسيسم"‏ است كه مباحثات بين فمينيسم و ماركسيسم در امريكا و بريتانيا را بررسي كرده و در دلالت هاي آن مباحث در ادبيات و نظريه ي فرهنگي پژوهش كرده اند.‏ حيطه ي اولين مباحث كه در ائتلافي ميسر و سنتزي بين ماركسيسم و فمينيسم هدايت مي شد،‏ به سبب ظهور سياست هاي هويتي تغيير يافت كه به رويكردهاي پسا استعماري،‏ سكسواليته،‏ نژادي،‏ ناسيوناليسم و " غيره و نفوذ پست مدرنيسم و پسا ساختارگرايي مرتبط بود.‏ اين حيطه ي جديد ساختار تحليل هاي مادي از فرهنگ و آگاهي از آن و توجه به مسائل زنان و همچنين مردم رنگين پوست و ديگر اقشار به حاشيه رانده شده را در بر مي گرفت"‏ MacLean, (Landry and . 1993: ix-x) براي لندلي و مك لين،‏ ماترياليست فمينيسم " خوانش انتقادي تجارب...،‏ پژوهش انتقادي يا خوانش مفهومي قوي اي از مصنوعات فرهنگي و تاريخ اجتماعي است كه ادبيات و متون هنري،‏ اسناد بايگاني شده و كارهاي تئوريك را دربرمي گيرد،...‏ يك موضع بالقوه از مباحثه ي سياسي از طريق نقد و نه تكراري هميشگي از منزلگاه حقايق است"‏ ) ibid, .(pp. x-xi " ماترياليست فمينيسم آنها يك رويكرد ماترياليسم فمينيستي پساساختارگراست ".(xiii اما صراحتا ماترياليسم در اين زمينه چه معنايي دارد؟ نظريه ي تاريخي 68 ibid, p. )

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ
ﻗﺎﺋﻣـﺔ اﻟﺟـداول Tables List اﻟﺟدول Table اﻹﺣﺻﺎءات اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ... - GulfBase.com
ﻣﻮﺟـﺰ اﻹدارة اﻟﺬﮐﻴ ﺔ ﳌﺨﺎﻃـﺮ ﮐﻮارث اﳌﻨـﺎخ
ﺗﺠﺮﺑﺘﻲ ﻣﻊ ﻛﻴﺲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻏﺮﺓ - مستشفى الملك فيصل التخصصي
ﻧﺷــرة اﻟﺗـداول اﻟﻔـﺻــﻟﯾــﺔ Quarterly Trading Bulletin
ﺑوﺳﻌﻧﺎ أن ﻧﻔﻌل ﻣﺎ ﯾطﻟﺑﮫ ﻋﻣﻼؤﻧﺎ، " ". وﻟﯾس ﻣﺎ ﺗﻣﻟﯾﮫ 2 - Innovative Interfaces Inc.
ﺑﻬﺒﻮد اﻧﺘﻘﺎل آﻣﻮزش
ﻣﺑﺎدرة (ان ﻻﯾﺗن) en.lighten
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ ﻟﺪى ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻣﺎ ﻣﻘﺪارھﺎ وﻣﺎھﻲ ا
٢٠٠٩ ,سرﺎــﻣ ٢٥ – ٢٣
ﺑﻨﺎم ﺧﺪا - سامان پروانه
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
ﻣﻴﻜﺮﻭﺳﻜﭗ ﺗﻔﺮﻕ ﻧﻮﺭ ﺍﻳﺴﺘﺎ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻯ ﺁﻥ - نانو
اﻟﺸﺎت وﺧﻄﺮه " ﻗﺼﺺ وﻋﺒﺮ " - دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية
5th GCC EConomiC Forum اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ...
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻓﻧﯽ ﻣﺗﻧﺎظر ﻓﻧﺎوري ﻧﺎﻧو اﯾران
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ ﻣﻦ وادي اﻟﺠﻮف - SFD
ـﻫ ١٤٢٧ - ١٤٢٦ ﻲﻟﺎﻤﻟا مﺎﻌﻠﻟ
ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎي آﻧﺪروﯾﺪ آﺑﺎن 90
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي - Palestinian Central Bureau of Statistics
ﻟﻣﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋن اﻟﻌﻣل اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻌﺎم
اﻟﺗﺛﺑﯾت دﻟﯾل
ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻧﻊ - نانو
دراﺳﺔ أﺛﺮﻣﺸﺎھﺪة اﻟﺘﻠﻔﺎز وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻋ
ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ي اﺳﺎس ﺗﻮﺳﻌﻪ ؛ ارﺗﻘﺎي ﺳﻮاد اﻃﻼ
اﻟﺘﻤﺜـﻞ ﻣﻨﺼــﺐ اﻟﺮﺋـﺲ ﻘﺮﺑﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﺠﺐ أن ﻜﻮن ﺷﺮﻓﺎً
ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ روﺷﻨﮕﺮ - ketab farsi
ENSTRUCT Basic Corporate ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺷرﮐﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲّ، Valuation ... - Baladiyat
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﻛﺸﻮر : ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳ :