Views
3 years ago

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

فمينيسم و

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي فمينيستي گسترش يافت.‏ ديگر فمينيست ها نيز به دلايل مختلف با تفسير وگل همرأي نبودند؛ مثلا براي توريل موي (Toril Moi) و جانيس ردوي Radway) ،(Janice رابطه ي بين سوسياليست فمينيسم و ماترياليست فمينيسم " واضح نيست"‏ Radway, (Moi and . 1994: 749) تصديق ماهيت غامض اين اصطلاح،‏ در موضوع ويژه ي فصلنامه ي آتلانتيك جنوبي به اين عنوان اختصاص داده شد كه آنها نه يك نظريه ي ماترياليسم فمينيستي ارائه كردند و نه يك تعريف واضح از اين اصطلاح . احتمالا چنين مقالاتي كه شامل اين موضوع هستند به خواننده عناصر لازم براي تعريف اين اصطلاح را براي خود آن ارائه خواهند كرد،‏ زيرا تمام اين نويسنده ها " در تعهدي براي انضمامي كردن تحليل تاريخي و فرهنگي و دركي "(Moi and Radway, فمينيستي به عنوان » يك روايت رهايي بخش»‏ " سهيم هستند .1994:750) يكي از اين نويسنده ها به نام جنيفر ويك (Jennifer Wicke) اين موضوع را اين گونه تعريف مي كند:‏ ‏"فمينيسمي كه بر شرايط مادي كه تحت نظم اجتماعي هستند تأكيد دارد،‏ آن سلسله مراتب جنسيتي را هم در بر مي گيرد و گسترش مي دهد...‏ ماترياليست فمينيسم از ديدن اين ) سلسله مراتب جنسيتي)‏ به مثابه ي تأثير منفرد و ... پدرشاهي اجتناب مي كند و به جاي آن،‏ استدلال مي كند كه پيوند روابط اجتماعي و رواني،‏ لحظه ي مادي و ( تاريخي را مي سازد"(‏ :1994 Wicke, 751 ؛ " ماترياليسم فمينيسم استدلال مي كند كه شرايط مادي تمام طبقات در توليد اجتماعي جنسيت نقشي حياتي ايفا مي كند و روش هاي مختلفي را در تشريك مساعي زنان و سهيم شدن آنها در اين توليدات مي سنجد"...‏ " در اين واقعيت كه زنان مي توانند بچه بزايند عرصه هايي از منافع مادي وجود دارد "..." ماترياليست فمينيسم"...‏ " كمتر احتمال مي دهد كه ساختار اجتماعي به واسطه ي پيامدهاي گاه و بيگاه ماديِ‏ تفاوت هاي جنسي برآشفته مي شود".‏ (758-759 .(Wicke, :1994 67

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي اصرار بر اهميت شرايط مادي و لحظات مادي تاريخي به عنوان تركيبي از روابط اجتماعي كه سلسله مراتب جنسيتي،‏ ماديت بدن و تمايلات جنسي اش را شامل مي شود و در آن تأثير دارد،‏ كاركردهاي تناسلي و بيولوژيكي را حفظ مي كند،‏ اگر چه عقايد رسميِ‏ انتزاعي به طور اجتناب ناپذيري به تمركز تجربي نگري بر داده هاي بلاواسطه منتهي مي شوند.‏ هيچ نظريه اي از تاريخ يا روابط اجتماعي يا توليد سلسله مراتب جنسيتي وجود ندارد كه قادر باشد درباره ي مفهوم آنچه در يك " لحظه ي مادي تاريخي"‏ مسلم،‏ ديده مي شود،‏ رهنمودي ارائه كند.‏ " لندري (Landry) و مك لين ،(MacLean) نويسنده هاي كتاب ماترياليست فمينيسم"‏ ) (1993 ، به ما مي گويند كه كتاب آنها،‏ كتابي"‏ درباره ي فمينيسم و ماركسيسم"‏ است كه مباحثات بين فمينيسم و ماركسيسم در امريكا و بريتانيا را بررسي كرده و در دلالت هاي آن مباحث در ادبيات و نظريه ي فرهنگي پژوهش كرده اند.‏ حيطه ي اولين مباحث كه در ائتلافي ميسر و سنتزي بين ماركسيسم و فمينيسم هدايت مي شد،‏ به سبب ظهور سياست هاي هويتي تغيير يافت كه به رويكردهاي پسا استعماري،‏ سكسواليته،‏ نژادي،‏ ناسيوناليسم و " غيره و نفوذ پست مدرنيسم و پسا ساختارگرايي مرتبط بود.‏ اين حيطه ي جديد ساختار تحليل هاي مادي از فرهنگ و آگاهي از آن و توجه به مسائل زنان و همچنين مردم رنگين پوست و ديگر اقشار به حاشيه رانده شده را در بر مي گرفت"‏ MacLean, (Landry and . 1993: ix-x) براي لندلي و مك لين،‏ ماترياليست فمينيسم " خوانش انتقادي تجارب...،‏ پژوهش انتقادي يا خوانش مفهومي قوي اي از مصنوعات فرهنگي و تاريخ اجتماعي است كه ادبيات و متون هنري،‏ اسناد بايگاني شده و كارهاي تئوريك را دربرمي گيرد،...‏ يك موضع بالقوه از مباحثه ي سياسي از طريق نقد و نه تكراري هميشگي از منزلگاه حقايق است"‏ ) ibid, .(pp. x-xi " ماترياليست فمينيسم آنها يك رويكرد ماترياليسم فمينيستي پساساختارگراست ".(xiii اما صراحتا ماترياليسم در اين زمينه چه معنايي دارد؟ نظريه ي تاريخي 68 ibid, p. )

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ
ﻗﺎﺋﻣـﺔ اﻟﺟـداول Tables List اﻟﺟدول Table اﻹﺣﺻﺎءات اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ... - GulfBase.com
ﻣﻮﺟـﺰ اﻹدارة اﻟﺬﮐﻴ ﺔ ﳌﺨﺎﻃـﺮ ﮐﻮارث اﳌﻨـﺎخ
ﻣﺑﺎدرة (ان ﻻﯾﺗن) en.lighten
ﺗﺠﺮﺑﺘﻲ ﻣﻊ ﻛﻴﺲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻏﺮﺓ - مستشفى الملك فيصل التخصصي
ﺑﻬﺒﻮد اﻧﺘﻘﺎل آﻣﻮزش
ﻧﺷــرة اﻟﺗـداول اﻟﻔـﺻــﻟﯾــﺔ Quarterly Trading Bulletin
ﺑوﺳﻌﻧﺎ أن ﻧﻔﻌل ﻣﺎ ﯾطﻟﺑﮫ ﻋﻣﻼؤﻧﺎ، " ". وﻟﯾس ﻣﺎ ﺗﻣﻟﯾﮫ 2 - Innovative Interfaces Inc.
ﺑﻨﺎم ﺧﺪا - سامان پروانه
ﻣﻴﻜﺮﻭﺳﻜﭗ ﺗﻔﺮﻕ ﻧﻮﺭ ﺍﻳﺴﺘﺎ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻯ ﺁﻥ - نانو
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ ﻣﻦ وادي اﻟﺠﻮف - SFD
اﻟﺸﺎت وﺧﻄﺮه " ﻗﺼﺺ وﻋﺒﺮ " - دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية
ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻓﻧﯽ ﻣﺗﻧﺎظر ﻓﻧﺎوري ﻧﺎﻧو اﯾران
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ ﻟﺪى ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻣﺎ ﻣﻘﺪارھﺎ وﻣﺎھﻲ ا
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
٢٠٠٩ ,سرﺎــﻣ ٢٥ – ٢٣
ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎي آﻧﺪروﯾﺪ آﺑﺎن 90
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
5th GCC EConomiC Forum اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ...
ـﻫ ١٤٢٧ - ١٤٢٦ ﻲﻟﺎﻤﻟا مﺎﻌﻠﻟ
اﻟﺗﺛﺑﯾت دﻟﯾل
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي - Palestinian Central Bureau of Statistics
ﻟﻣﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋن اﻟﻌﻣل اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻌﺎم
ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻧﻊ - نانو
دراﺳﺔ أﺛﺮﻣﺸﺎھﺪة اﻟﺘﻠﻔﺎز وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻋ
ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ي اﺳﺎس ﺗﻮﺳﻌﻪ ؛ ارﺗﻘﺎي ﺳﻮاد اﻃﻼ
اﻟﺘﻤﺜـﻞ ﻣﻨﺼــﺐ اﻟﺮﺋـﺲ ﻘﺮﺑﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﺠﺐ أن ﻜﻮن ﺷﺮﻓﺎً
ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ روﺷﻨﮕﺮ - ketab farsi
ENSTRUCT Basic Corporate ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺷرﮐﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲّ، Valuation ... - Baladiyat
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﻛﺸﻮر : ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳ :