Views
3 years ago

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

فمينيسم و

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي كارهاي مراقبتي و پرستاري زنانه نيز از لحاظ اخلاقي اشاره مي شود.‏ بخش بعدي به نظريات فمينيستي مدرن در مقابل نظريات پست مدرن و پسااستعماري ها،‏ شالوده شكنان و پساساختارگراها مي پردازد.‏ بخش آخر فصل اول به مسئله ي نژاد،‏ طبقه و تحليل فمينيستي ميان حوزه اي روي مي آورد . بسياري از مباحث نظري فمينيستي معاصر به مطالعات ميان حوزه اي و تركيب تحليل هاي موضوعات خاص تمايل دارند كه مي كوشند به جنسيت،‏ طبقه،‏ نژاد و سكسواليته به صورت عام،‏ تأكيد يكساني داشته باشند بدون اين كه خود را با دسته بندي هايي مانند ليبرال،‏ راديكال يا ماترياليست،‏ كه در مباحث اوليه ي فمينيستي دسته بندي مي شد،‏ تعريف كنند.‏ فصل دوم كتاب،‏ مقاله اي است از باربارا ارنريچ Ehrenreich) ،(Barbara فمينيست سوسياليستي كه كوشيده است تعريفي جامع از اين رويكرد ارائه كند.‏ او دراين مقاله ابتدا توضيح مختصري از ماركسيسم و فمينيسم ارائه مي كند و سپس به لزوم پيوند اين دو رويكرد براي مبارزه ي منسجم فمينيستي تاكيد مي ورزد.‏ او به بي عدالتي بنياديني كه هم در جوامع طبقاتي و هم در ساختار تقسيم جنسي خويشاوندي پدر سالار وجود دارد اشاره مي كند و سنتز مبارزه با اين دو نوع بي عدالتي را نه به طور مطلق،‏ اما در " سوسياليسم فمينيسم"‏ مي جويد.‏ E. ،(Martha ماركسيست Gimenez) فصل سوم،‏ مقاله اي است از مارتا خيمنز فمينيستي كه در اين مقاله تفاوت ماركسيسم فمينيستي و ماترياليست فمينيسم را نقد و بررسي مي كند.‏ او در اين مقاله سعي دارد ابهاماتي كه در مورد ماركسيسم فمينيستي وجود دارد را رفع كند و مانند برخي از ماترياليست فمينيست ها و سوسياليست فمينيست ها معتقد 5

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي نيست كه نظريات ماركس و انگلس براي تحليل ماركسيست فمينيستي ناكافي و عقيم اند،‏ برعكس،‏ وي به پويايي هاي نظريه ي آنها در حيطه هاي فرهنگي نيز تاكيد دارد.‏ فصل آخر كتاب نيز مصاحبه اي با سوسياليست فمينيست و حقوقداني به نام دراسيلا كورنل(‏Cornell (Drucilla است.‏ دراسيلا كورنل در اين مصاحبه خود را فمينيستي ابراز مي كند كه همزمان چپگراست و با سرمايه داري نيز مبارزه مي كند.‏ او به اهميت مفهوم حق و سوژه در جامعه و مبارزه تاكيد دارد و فمينيسم خود را نيز " فمينيسم اخلاقي " مي نامد.‏ هدف من از گردآوري اين مجموعه،‏ ارائه ي مختصر رويكردهايي در جنبش فمينيستي است كه نقش جامعه ي طبقاتي،‏ كار و شيوه ي توليد و در حال حاضر سرمايه داري را نيز در تحليل و استراتژي مبارزه در نظر مي گيرند و ايده ي ماركسيسم را به فمينيسم پيوند مي زنند.‏ آشكار است كه در طول تاريخ بر زنان به عنوان اعضاي درجه ي دو جامعه ي طبقاتي،‏ علاوه بر ستم طبقاتي تحميلي بر تمامي فرودستان اعم از هر دو جنس،‏ ستم و تبعيضي مضاعف نيز تحميل مي شود و اين تبعيض هنوز هم به شيوه هاي مختلف و در مقياس هاي مختلف ادامه دارد.‏ برخاستن نظام سركوبگر پدرشاهي از دل جامعه ي طبقاتي و رشد اديان پدرسالار در به انقياد كشاندن و استثمار زنان نقش بسيار مهمي داشته و دارد.‏ اما بايد دقت كنيم كه پدرشاهي زاده ي جامعه ي طبقاتي بود،‏ بنابراين صرفا نمي توان مانند فمينيست هاي راديكال تنها عامل سركوب تاريخي زنان را پدرشاهي قلمداد كرد.‏ جامعه ي طبقاتي و نفوذ اديان،‏ هم در روان افراد و هم در سياست هاي حكومت ها در به بند كشيدن و استثمار زنان نقش بسيار مهمي داشته و دارند و تمام اين عوامل در زنجيره اي منسجم به هم مرتبط اند.‏ همانقدر كه آموزه هاي مذاهب،‏ ستم بر زنان را توليد و بازتوليد مي كنند،‏ جامعه ي طبقاتي نيز همدست با 6

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ
ﺑﻬﺒﻮد اﻧﺘﻘﺎل آﻣﻮزش
ﻣﻮﺟـﺰ اﻹدارة اﻟﺬﮐﻴ ﺔ ﳌﺨﺎﻃـﺮ ﮐﻮارث اﳌﻨـﺎخ
5th GCC EConomiC Forum اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ...
ﺗﺠﺮﺑﺘﻲ ﻣﻊ ﻛﻴﺲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻏﺮﺓ - مستشفى الملك فيصل التخصصي
ﻣﺑﺎدرة (ان ﻻﯾﺗن) en.lighten
ﺑوﺳﻌﻧﺎ أن ﻧﻔﻌل ﻣﺎ ﯾطﻟﺑﮫ ﻋﻣﻼؤﻧﺎ، " ". وﻟﯾس ﻣﺎ ﺗﻣﻟﯾﮫ 2 - Innovative Interfaces Inc.
ﻗﺎﺋﻣـﺔ اﻟﺟـداول Tables List اﻟﺟدول Table اﻹﺣﺻﺎءات اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ... - GulfBase.com
ﻧﺷــرة اﻟﺗـداول اﻟﻔـﺻــﻟﯾــﺔ Quarterly Trading Bulletin
ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻧﻊ - نانو
دراﺳﺔ أﺛﺮﻣﺸﺎھﺪة اﻟﺘﻠﻔﺎز وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻋ
ﻣﻴﻜﺮﻭﺳﻜﭗ ﺗﻔﺮﻕ ﻧﻮﺭ ﺍﻳﺴﺘﺎ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻯ ﺁﻥ - نانو
ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ي اﺳﺎس ﺗﻮﺳﻌﻪ ؛ ارﺗﻘﺎي ﺳﻮاد اﻃﻼ
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
اﻟﺘﻤﺜـﻞ ﻣﻨﺼــﺐ اﻟﺮﺋـﺲ ﻘﺮﺑﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﺠﺐ أن ﻜﻮن ﺷﺮﻓﺎً
اﻟﺸﺎت وﺧﻄﺮه " ﻗﺼﺺ وﻋﺒﺮ " - دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية
ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ روﺷﻨﮕﺮ - ketab farsi
ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻓﻧﯽ ﻣﺗﻧﺎظر ﻓﻧﺎوري ﻧﺎﻧو اﯾران
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
ENSTRUCT Basic Corporate ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺷرﮐﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲّ، Valuation ... - Baladiyat
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﻛﺸﻮر : ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳ :
اﻟﻘرآن: ﺣدﯾ ث: : ﻇ ﻣﻠﻔﻮ ات ﺧط ﺑﺔ اﻟ ﺟﻣﻌﺔ: - Majlis Khuddamul Ahmadiyya UK ...
ﺑﻨﺎم ﺧﺪا - سامان پروانه
ـﻫ ١٤٢٧ - ١٤٢٦ ﻲﻟﺎﻤﻟا مﺎﻌﻠﻟ
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ ﻟﺪى ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻣﺎ ﻣﻘﺪارھﺎ وﻣﺎھﻲ ا
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي - Palestinian Central Bureau of Statistics
٢٠٠٩ ,سرﺎــﻣ ٢٥ – ٢٣
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ ﻣﻦ وادي اﻟﺠﻮف - SFD
ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎي آﻧﺪروﯾﺪ آﺑﺎن 90
ﻟﻣﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋن اﻟﻌﻣل اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻌﺎم