Views
3 years ago

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

فمينيسم و

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي و سياست هايي كه اين نقدها را اعلان مي كنند،‏ كدام اند؟ اگرچه آنها ماترياليسم را در يك مفهوم فسلفي و اخلاقي مشخص مي كنند و تفاوت بين ماترياليسم مكانيكي يا " عاميانه"‏ را با ماترياليسم تاريخي بيشتر مي كنند،‏ اما هيچ تعريف مشخصي از ماترياليسم وقتي كه به فمينيسم مي پيوندند،‏ وجود ندارد.‏ ماترياليسم فرهنگي كه در آثار ريموند ويليام Raymond ) (William گسترش يافت،‏ علاج يا تكميلي از ماترياليسم تاريخي ماركس ارائه مي دهد.‏ طبق نظر ويليامز " ارتباطي ماندگار بين توليد مادي،‏ نهادهاي سياسي و فرهنگي،‏ فعاليت و آگاهي وجود دارد...‏ " زبان،‏ آگاهي عملي است،‏ روشي از فكر كردن و عمل كردن در دنيايي كه دستاوردهاي مادي دارد . (ibid, p. 5) ويليامز مي گويد،‏ آنها " تلاش هايي را نشان مي دهند كه مي كوشند سوژه هاي انساني را به مثابه ي عاملين فرهنگ به مباحثات ماترياليستي بازگردانند"‏ . (ibid, p. 5) مفهوم اين عبارات " اين است كه انسان ها به عنوان عاملين فرهنگ"‏ در ماترياليسم تاريخي وجود ندارند و چشم اندازهاي ماركس نسبت به شرايط مادي،‏ زبان و آگاهي،‏ ناكافي هستند.‏ اما هر كسي كه با آثار ماركس آشناست مي داند كه موضوع اين نيست.‏ در واقع،‏ ماركس نوشت " زبان،‏ آگاهي عملي است"‏ و زبان را به عنوان مسئله اي فرض كرد كه از همان آغاز بر " روان"‏ تحميل مي شود ، چرا كه آگاهي هميشگي است به اين دليل كه اولين توليد اجتماعي است 69 .(Marx, [1845-46] 1994, p.117) لندري و مك لين گزارشي از گسترش انديشه ي فمينيستي از اواخر دهه ي 1960 تا امروز ارائه مي كنند كه به سه وهله تقسيم شده است:‏ رويارويي ها و مباحثات بين ماركسيسم و فمينيسم در بريتانيا و امريكا؛ نهادي كردن و كالاسازي فمينيسم؛ " ماترياليست فمينيسم شالوده شكن".‏ اين ها ‏"سه وهله از ماترياليسم فمينيسم"‏ هستند .(ibid, p.15) توضيح بسيار جالبي است كه اشاره مي كند ماترياليست فمينيسم هميشه آنجا بوده است،‏ مفهوم نسبتا فرّار و

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي پيچيده اي است كه در نگرش من بازتاب مي يابد،‏ يعني حساسيت هاي پست مدرن نسبت به فرهنگ و سوژه ي فمينيسم كه از همان آغاز فقط منتظر كشف شدن بوده است.‏ آيا واقعا موضوع اين است؟ اگر اين طور است،‏ اين ماترياليسم چيست كه در زير تنوعي از نظريات فمينيستي در كمين مي ماند و همچنين در موضوع فصلنامه ي آتلانتيك در اواخر دهه ي 1960 ابراز مي شود؟ آيا در كل،‏ ارجاع به " شرايط مادي " يا " شرايط مادي ستم بر زنان"‏ كه از لحاظ كميت با ماركسيسم فمينيسم متفاوت است،‏ به عنوان بنيادي براي ساخت يك چارچوب نظري جديد كافي است؟ اگر چنين است،‏ چگونه نويسندگان استدلال مي كنند كه نظريات فمينيستي اي كه صرفا بر جنسيت و نظريات سيستم هاي دوتايي متمركز مي شوند موجب رودروريي تحليل جنسيتي و طبقاتي با مشكلات سياسي و روش شناختي مي شوند كه " شيوه هاي خوانش شالوده شكن قادر است به حل آنها كمك كند؛"‏ آنها مفصل بندي " جنبش هاي منقطع ماترياليسم و فمينيسم را پيشنهاد مي كنند،‏ مفصل بندي اي كه مطالبات سياسي شالوده شكن را به گونه اي جدي اتخاذ مي كند...‏ يعني شالوده شكني به مثابه ي ." ابزاري براي نقد سياسي(‏‎12-13‎ .p (ibid, اما هيچ ارتباطي بين شالوده شكني و ماركسيسم وجود ندارد،‏ بعد انتقادي شالوده شكني چه چيز براي ارائه دارد؟ نتيجه اي كه نويسنده ها قصد داشتند آن را شرح دهند اين است كه ماترياليسم نام مستعاري براي ماركسيسم نيست،‏ بلكه تفاوت بين ماركسيسم فمينيستي و ماترياليسم فمينيستي را همان طور كه در سطر بعد شرح خواهم داد،‏ طرح ريزي كردند:‏ 70 " ماركسيسم فمينيستي تضادهاي طبقاتي و تحليل اصلي طبقاتي را حفظ مي كند و مي كوشد شيوه هاي متنوعي از طرز كار تحليل هاي ستم جنسيتي را گرداگرد اين تضادهاي مركزي قرار دهد.‏ علاوه بر تضادهاي طبقاتي و تضادهاي درون نظريه ي جنسيت ما استدلال ... مي كنيم كه ماترياليسم فمينيسم بايد به عنوان تضادهاي مادي ديگر نيز به رسميت شناخته

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ
ﺑﻬﺒﻮد اﻧﺘﻘﺎل آﻣﻮزش
ﻣﻮﺟـﺰ اﻹدارة اﻟﺬﮐﻴ ﺔ ﳌﺨﺎﻃـﺮ ﮐﻮارث اﳌﻨـﺎخ
ﺗﺠﺮﺑﺘﻲ ﻣﻊ ﻛﻴﺲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻏﺮﺓ - مستشفى الملك فيصل التخصصي
ﻗﺎﺋﻣـﺔ اﻟﺟـداول Tables List اﻟﺟدول Table اﻹﺣﺻﺎءات اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ... - GulfBase.com
ﺑوﺳﻌﻧﺎ أن ﻧﻔﻌل ﻣﺎ ﯾطﻟﺑﮫ ﻋﻣﻼؤﻧﺎ، " ". وﻟﯾس ﻣﺎ ﺗﻣﻟﯾﮫ 2 - Innovative Interfaces Inc.
ﻧﺷــرة اﻟﺗـداول اﻟﻔـﺻــﻟﯾــﺔ Quarterly Trading Bulletin
ﻣﺑﺎدرة (ان ﻻﯾﺗن) en.lighten
5th GCC EConomiC Forum اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ...
ﺑﻨﺎم ﺧﺪا - سامان پروانه
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ ﻟﺪى ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻣﺎ ﻣﻘﺪارھﺎ وﻣﺎھﻲ ا
٢٠٠٩ ,سرﺎــﻣ ٢٥ – ٢٣
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ ﻣﻦ وادي اﻟﺠﻮف - SFD
ﻣﻴﻜﺮﻭﺳﻜﭗ ﺗﻔﺮﻕ ﻧﻮﺭ ﺍﻳﺴﺘﺎ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻯ ﺁﻥ - نانو
ـﻫ ١٤٢٧ - ١٤٢٦ ﻲﻟﺎﻤﻟا مﺎﻌﻠﻟ
ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎي آﻧﺪروﯾﺪ آﺑﺎن 90
اﻟﺸﺎت وﺧﻄﺮه " ﻗﺼﺺ وﻋﺒﺮ " - دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية
ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻓﻧﯽ ﻣﺗﻧﺎظر ﻓﻧﺎوري ﻧﺎﻧو اﯾران
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي - Palestinian Central Bureau of Statistics
ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻧﻊ - نانو
دراﺳﺔ أﺛﺮﻣﺸﺎھﺪة اﻟﺘﻠﻔﺎز وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻋ
ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ي اﺳﺎس ﺗﻮﺳﻌﻪ ؛ ارﺗﻘﺎي ﺳﻮاد اﻃﻼ
اﻟﺘﻤﺜـﻞ ﻣﻨﺼــﺐ اﻟﺮﺋـﺲ ﻘﺮﺑﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﺠﺐ أن ﻜﻮن ﺷﺮﻓﺎً
اﻟﺗﺛﺑﯾت دﻟﯾل
ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ روﺷﻨﮕﺮ - ketab farsi
ENSTRUCT Basic Corporate ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺷرﮐﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲّ، Valuation ... - Baladiyat
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﻛﺸﻮر : ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳ :
اﻟﻘرآن: ﺣدﯾ ث: : ﻇ ﻣﻠﻔﻮ ات ﺧط ﺑﺔ اﻟ ﺟﻣﻌﺔ: - Majlis Khuddamul Ahmadiyya UK ...