Views
3 years ago

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

فمينيسم و

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي شود.‏ همچنين اين تضادها سوابقي داشته اند و در ايدئولوژي ها عمل مي كنند و در شالوده هاي مادي و اثراتش قرار گرفته اند...‏ آنها بايد وزنه ي مادي در اجتماع و در تحليل هاي ادبي را بديهي بدانند وقتي خود را ماترياليست مي نامند...‏ اين مقولات ايدئولوژي هاي نژادي،‏ سكسواليته،‏ امپرياليستي،‏ استعماري و انسان محوري را به همراه نقدهاي راديكال شان شامل مي شوند"‏ 229) p. .(ibid, درحالي كه اين امر براي درك فمينيست هايي كه خود را ماترياليست هم مي دانند مفيد است،‏ وقتي كه به چارچوب فكري شان ارجاع مي كنند اما براي مفهوم اساس مادي،‏ تأثيرات مادي و وزنه ي مادي اهميتي قائل نمي شوند.‏ به اين ترتيب،‏ مفهوم اصلي ماترياليسم،‏ تعريف نشده باقي مي ماند و به ايدئولوژي ها،‏ استثمار،‏ امپرياليسم،‏ ستم،‏ استعمارگرايي و غيره ارجاع مي شود و صريحا آنچه نويسندگان قصد دارند دفع كنند،‏ مسجل مي شود مستعاري براي ماركسيسم به نظر مي رسد.‏ رزماري هنسي : (1993 ) ماترياليسم نام سرچشمه هاي ماترياليست فمينيسم را در آثار فمينيست هاي انگليسي و فرانسوي رديابي مي كند كه اصطلاح ماترياليسم فمينيستي را به ماركسيسم فمينيستي ترجيح مي دادند،‏ زيرا به نظر آنها،‏ ماركسيسم به اين تغيير تنزل يافته كه تنها مي تواند تقسيم جنسي كار را شرح دهد ) and Beechey, 1977: 61, cited in Kuhn هنسي در سال 1970 اظهار مي كند كه ماركسيسم به علت جهت .(Wolpe, 1978: 8 گيري طبقاتي و تمركزش بر توليد براي اين وظيفه كافي نبود،‏ در حالي كه فمينيسم نيز به سبب تصور ذات گرايانه و ايده آليستي اش از زن،‏ پيچيده و گنگ بود؛ به اين دليل است كه ماترياليست فمينيسم به مثابه ي آلترناتيوي مثبت و عملي،‏ هم براي ماركسيسم و هم 71 فمينيسم ظاهر شد.‏ xii) .(Hennessy, :1993 تحت تاثير نتايجي كه هم نقد پست مدرن ها از خوديت تجربي داشتند و هم نقدهايي كه زناني انجام داده اند كه خود را در سوژه ي نوعي

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي زنان ِ نظريات فمينيست هاي آكادميك نديدند،‏ در دهه ي 1990 منجر به تحليل هاي فمينيستي ماترياليستي شد كه زن را به عنوان موجودي تجربي و همجنس و آشكار به چالش مي كشيد تا نشان دهد ‏"زن"‏ يك مقوله ي گفتماني است كه به صورت تاريخي ساخته شده و از يك محور تفاضلي بين زن و مرد ، فراتر مي رود .(Hennessy, 1993: xii) از اين گذشته،‏ هنسي استدلال مي كند كه با وجود اين كه نظريات پست مدرن،‏ تماميت ها و تحليل هاي نظري نظام هاي اجتماعي را رد مي كند،‏ ضرورت دارد ماترياليست فمينيست ها نقد تماميت هايي كه بر زندگي زنان تأثير مي گذارند را حفظ كنند : يعني پدرشاهي و سرمايه داري.‏ زندگي زنان در همه جا تحت نفوذ پدرشاهي و سرمايه داري است و اين از لحاظ سياسي با چيزي بر عليه منظور خود جايگزين مي شود كه با استراتژي هاي سياسي چند پاره،‏ محلي و درك واقعيت اجتماعي،‏ به طوري كه با يك منطق احتمالي توصيف شده به نقد كشيده مي شود.‏ ديدگاه هنسي درباره ي ويژگي هاي ماترياليست فمينيسم به واسطه ي تحليل هاي انتقادي اش از آثار لاكلاو ،(Laclau) موفي ،(Mouffe) فوكو ،(Foucault) كريستوا (Kristeva) و ديگر نظريه پردازان پست مدرن پديدار مي شود.‏ ماترياليست فمينيسم " شيوه اي از خوانش است " كه پارادايم هاي پلوراليستي سلطه و منطق هاي احتمالي را پس مي زند و در طلب برقرار كردن روابطي بين سوبژكتيويته هايي متمايز است كه به لحاظ گفتماني ساخته شده اند و در نظريات فمينيستي با نوع " زن"‏ جايگزين شده اند و نيز به جست و جوي سلسله مراتب نابرابري است كه زنان را استثمار و به آنها ستم مي كنند.‏ به بيان ديگر،‏ سوبژكتيويته ها قادر نيستند سواي تماميت هايي كه به طور سيسماتيك سازمان دهي مي شوند،‏ درك شوند.‏ ماترياليست فمينيسم به مثابه ي خوانشي عملي،‏ همچنين،‏ شيوه اي است براي شرح يا دوباره نويسي و معنايابي جهان و به همين ترتيب،‏ از طريق آگاهي هايي كه درباره ي سوژه و زمينه ي اجتماعي اش توليد مي شود بر واقعيت تأثير مي گذارد.‏ گفتمان و دانش در 72

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ
ﺑﻬﺒﻮد اﻧﺘﻘﺎل آﻣﻮزش
ﻣﻮﺟـﺰ اﻹدارة اﻟﺬﮐﻴ ﺔ ﳌﺨﺎﻃـﺮ ﮐﻮارث اﳌﻨـﺎخ
ﺗﺠﺮﺑﺘﻲ ﻣﻊ ﻛﻴﺲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻏﺮﺓ - مستشفى الملك فيصل التخصصي
ﺑوﺳﻌﻧﺎ أن ﻧﻔﻌل ﻣﺎ ﯾطﻟﺑﮫ ﻋﻣﻼؤﻧﺎ، " ". وﻟﯾس ﻣﺎ ﺗﻣﻟﯾﮫ 2 - Innovative Interfaces Inc.
ﻗﺎﺋﻣـﺔ اﻟﺟـداول Tables List اﻟﺟدول Table اﻹﺣﺻﺎءات اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ... - GulfBase.com
ﻣﺑﺎدرة (ان ﻻﯾﺗن) en.lighten
5th GCC EConomiC Forum اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ...
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
ﻧﺷــرة اﻟﺗـداول اﻟﻔـﺻــﻟﯾــﺔ Quarterly Trading Bulletin
ﺑﻨﺎم ﺧﺪا - سامان پروانه
ﻣﻴﻜﺮﻭﺳﻜﭗ ﺗﻔﺮﻕ ﻧﻮﺭ ﺍﻳﺴﺘﺎ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻯ ﺁﻥ - نانو
ـﻫ ١٤٢٧ - ١٤٢٦ ﻲﻟﺎﻤﻟا مﺎﻌﻠﻟ
اﻟﺸﺎت وﺧﻄﺮه " ﻗﺼﺺ وﻋﺒﺮ " - دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ ﻣﻦ وادي اﻟﺠﻮف - SFD
ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻓﻧﯽ ﻣﺗﻧﺎظر ﻓﻧﺎوري ﻧﺎﻧو اﯾران
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي - Palestinian Central Bureau of Statistics
ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎي آﻧﺪروﯾﺪ آﺑﺎن 90
ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻧﻊ - نانو
دراﺳﺔ أﺛﺮﻣﺸﺎھﺪة اﻟﺘﻠﻔﺎز وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻋ
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ ﻟﺪى ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻣﺎ ﻣﻘﺪارھﺎ وﻣﺎھﻲ ا
ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ي اﺳﺎس ﺗﻮﺳﻌﻪ ؛ ارﺗﻘﺎي ﺳﻮاد اﻃﻼ
٢٠٠٩ ,سرﺎــﻣ ٢٥ – ٢٣
اﻟﺘﻤﺜـﻞ ﻣﻨﺼــﺐ اﻟﺮﺋـﺲ ﻘﺮﺑﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﺠﺐ أن ﻜﻮن ﺷﺮﻓﺎً
ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ روﺷﻨﮕﺮ - ketab farsi
ENSTRUCT Basic Corporate ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺷرﮐﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲّ، Valuation ... - Baladiyat
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﻛﺸﻮر : ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳ :
اﻟﻘرآن: ﺣدﯾ ث: : ﻇ ﻣﻠﻔﻮ ات ﺧط ﺑﺔ اﻟ ﺟﻣﻌﺔ: - Majlis Khuddamul Ahmadiyya UK ...
اﻟﺗﺛﺑﯾت دﻟﯾل