Views
3 years ago

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

فمينيسم و

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي شود.‏ همچنين اين تضادها سوابقي داشته اند و در ايدئولوژي ها عمل مي كنند و در شالوده هاي مادي و اثراتش قرار گرفته اند...‏ آنها بايد وزنه ي مادي در اجتماع و در تحليل هاي ادبي را بديهي بدانند وقتي خود را ماترياليست مي نامند...‏ اين مقولات ايدئولوژي هاي نژادي،‏ سكسواليته،‏ امپرياليستي،‏ استعماري و انسان محوري را به همراه نقدهاي راديكال شان شامل مي شوند"‏ 229) p. .(ibid, درحالي كه اين امر براي درك فمينيست هايي كه خود را ماترياليست هم مي دانند مفيد است،‏ وقتي كه به چارچوب فكري شان ارجاع مي كنند اما براي مفهوم اساس مادي،‏ تأثيرات مادي و وزنه ي مادي اهميتي قائل نمي شوند.‏ به اين ترتيب،‏ مفهوم اصلي ماترياليسم،‏ تعريف نشده باقي مي ماند و به ايدئولوژي ها،‏ استثمار،‏ امپرياليسم،‏ ستم،‏ استعمارگرايي و غيره ارجاع مي شود و صريحا آنچه نويسندگان قصد دارند دفع كنند،‏ مسجل مي شود مستعاري براي ماركسيسم به نظر مي رسد.‏ رزماري هنسي : (1993 ) ماترياليسم نام سرچشمه هاي ماترياليست فمينيسم را در آثار فمينيست هاي انگليسي و فرانسوي رديابي مي كند كه اصطلاح ماترياليسم فمينيستي را به ماركسيسم فمينيستي ترجيح مي دادند،‏ زيرا به نظر آنها،‏ ماركسيسم به اين تغيير تنزل يافته كه تنها مي تواند تقسيم جنسي كار را شرح دهد ) and Beechey, 1977: 61, cited in Kuhn هنسي در سال 1970 اظهار مي كند كه ماركسيسم به علت جهت .(Wolpe, 1978: 8 گيري طبقاتي و تمركزش بر توليد براي اين وظيفه كافي نبود،‏ در حالي كه فمينيسم نيز به سبب تصور ذات گرايانه و ايده آليستي اش از زن،‏ پيچيده و گنگ بود؛ به اين دليل است كه ماترياليست فمينيسم به مثابه ي آلترناتيوي مثبت و عملي،‏ هم براي ماركسيسم و هم 71 فمينيسم ظاهر شد.‏ xii) .(Hennessy, :1993 تحت تاثير نتايجي كه هم نقد پست مدرن ها از خوديت تجربي داشتند و هم نقدهايي كه زناني انجام داده اند كه خود را در سوژه ي نوعي

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي زنان ِ نظريات فمينيست هاي آكادميك نديدند،‏ در دهه ي 1990 منجر به تحليل هاي فمينيستي ماترياليستي شد كه زن را به عنوان موجودي تجربي و همجنس و آشكار به چالش مي كشيد تا نشان دهد ‏"زن"‏ يك مقوله ي گفتماني است كه به صورت تاريخي ساخته شده و از يك محور تفاضلي بين زن و مرد ، فراتر مي رود .(Hennessy, 1993: xii) از اين گذشته،‏ هنسي استدلال مي كند كه با وجود اين كه نظريات پست مدرن،‏ تماميت ها و تحليل هاي نظري نظام هاي اجتماعي را رد مي كند،‏ ضرورت دارد ماترياليست فمينيست ها نقد تماميت هايي كه بر زندگي زنان تأثير مي گذارند را حفظ كنند : يعني پدرشاهي و سرمايه داري.‏ زندگي زنان در همه جا تحت نفوذ پدرشاهي و سرمايه داري است و اين از لحاظ سياسي با چيزي بر عليه منظور خود جايگزين مي شود كه با استراتژي هاي سياسي چند پاره،‏ محلي و درك واقعيت اجتماعي،‏ به طوري كه با يك منطق احتمالي توصيف شده به نقد كشيده مي شود.‏ ديدگاه هنسي درباره ي ويژگي هاي ماترياليست فمينيسم به واسطه ي تحليل هاي انتقادي اش از آثار لاكلاو ،(Laclau) موفي ،(Mouffe) فوكو ،(Foucault) كريستوا (Kristeva) و ديگر نظريه پردازان پست مدرن پديدار مي شود.‏ ماترياليست فمينيسم " شيوه اي از خوانش است " كه پارادايم هاي پلوراليستي سلطه و منطق هاي احتمالي را پس مي زند و در طلب برقرار كردن روابطي بين سوبژكتيويته هايي متمايز است كه به لحاظ گفتماني ساخته شده اند و در نظريات فمينيستي با نوع " زن"‏ جايگزين شده اند و نيز به جست و جوي سلسله مراتب نابرابري است كه زنان را استثمار و به آنها ستم مي كنند.‏ به بيان ديگر،‏ سوبژكتيويته ها قادر نيستند سواي تماميت هايي كه به طور سيسماتيك سازمان دهي مي شوند،‏ درك شوند.‏ ماترياليست فمينيسم به مثابه ي خوانشي عملي،‏ همچنين،‏ شيوه اي است براي شرح يا دوباره نويسي و معنايابي جهان و به همين ترتيب،‏ از طريق آگاهي هايي كه درباره ي سوژه و زمينه ي اجتماعي اش توليد مي شود بر واقعيت تأثير مي گذارد.‏ گفتمان و دانش در 72

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ
ﻗﺎﺋﻣـﺔ اﻟﺟـداول Tables List اﻟﺟدول Table اﻹﺣﺻﺎءات اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ... - GulfBase.com
ﻧﺷــرة اﻟﺗـداول اﻟﻔـﺻــﻟﯾــﺔ Quarterly Trading Bulletin
ﺑﻬﺒﻮد اﻧﺘﻘﺎل آﻣﻮزش
ﻣﻮﺟـﺰ اﻹدارة اﻟﺬﮐﻴ ﺔ ﳌﺨﺎﻃـﺮ ﮐﻮارث اﳌﻨـﺎخ
ﻣﺑﺎدرة (ان ﻻﯾﺗن) en.lighten
ﺗﺠﺮﺑﺘﻲ ﻣﻊ ﻛﻴﺲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻏﺮﺓ - مستشفى الملك فيصل التخصصي
ﺑوﺳﻌﻧﺎ أن ﻧﻔﻌل ﻣﺎ ﯾطﻟﺑﮫ ﻋﻣﻼؤﻧﺎ، " ". وﻟﯾس ﻣﺎ ﺗﻣﻟﯾﮫ 2 - Innovative Interfaces Inc.
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ ﻟﺪى ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻣﺎ ﻣﻘﺪارھﺎ وﻣﺎھﻲ ا
٢٠٠٩ ,سرﺎــﻣ ٢٥ – ٢٣
ﻣﻴﻜﺮﻭﺳﻜﭗ ﺗﻔﺮﻕ ﻧﻮﺭ ﺍﻳﺴﺘﺎ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻯ ﺁﻥ - نانو
اﻟﺸﺎت وﺧﻄﺮه " ﻗﺼﺺ وﻋﺒﺮ " - دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية
ﺑﻨﺎم ﺧﺪا - سامان پروانه
ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻓﻧﯽ ﻣﺗﻧﺎظر ﻓﻧﺎوري ﻧﺎﻧو اﯾران
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
5th GCC EConomiC Forum اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ...
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ ﻣﻦ وادي اﻟﺠﻮف - SFD
ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎي آﻧﺪروﯾﺪ آﺑﺎن 90
ـﻫ ١٤٢٧ - ١٤٢٦ ﻲﻟﺎﻤﻟا مﺎﻌﻠﻟ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي - Palestinian Central Bureau of Statistics
ﻟﻣﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋن اﻟﻌﻣل اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻌﺎم
ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻧﻊ - نانو
اﻟﺗﺛﺑﯾت دﻟﯾل
دراﺳﺔ أﺛﺮﻣﺸﺎھﺪة اﻟﺘﻠﻔﺎز وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻋ
ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ي اﺳﺎس ﺗﻮﺳﻌﻪ ؛ ارﺗﻘﺎي ﺳﻮاد اﻃﻼ
اﻟﺘﻤﺜـﻞ ﻣﻨﺼــﺐ اﻟﺮﺋـﺲ ﻘﺮﺑﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﺠﺐ أن ﻜﻮن ﺷﺮﻓﺎً
ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ روﺷﻨﮕﺮ - ketab farsi
ENSTRUCT Basic Corporate ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺷرﮐﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲّ، Valuation ... - Baladiyat
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﻛﺸﻮر : ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳ :