Views
3 years ago

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

فمينيسم و

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي تأثير خود،‏ ماديت دارند؛ يكي از تأثيرات مادي گفتمان،‏ ساختار بندي سوژه است اما اين سوژه به واسطه ي عرصه هايي متفاوت در سلسله مراتب،‏ از نابرابري فراتر رفته است و امري محلي يا تصادفي نيست بلكه مانند پدرشاهي و سرمايه داري امري تاريخي و سيستماتيك است.‏ درنتيجه،‏ تفاوت،‏ صرفا كثرت نيست،‏ بلكه نابرابري است.‏ مسئله ي ارتباط مادي بين زبان،‏ گفتمان و اين اجتماع يا بين ) نظريه ي فمينيستي)‏ گفتماني و غير گفتماني زندگي هاي ) زنان توسط روابط اجتماعيِ‏ ستم پيشه و استثماري تقسيم شده است)،‏ مي تواند از طريق مفهوم پردازي از گفتمان به مثابه ي ايدئولوژي،‏ رفع شود.‏ نظريه ي ايدئولوژي متضمن يك نظريه ي اجتماعي و اين نظريه است كه خوانش انتقادي هنسي از نظريات پست مدرن سوژه،‏ گفتمان،‏ موقعيت،‏ زبان و غيره را اعلان مي كند،‏ چيزي كه او " تحليل جهاني"‏ مي نامد به سبب ارجاعات او به سرمايه داري چند مليتي،‏ تقسيم كار بين المللي،‏ كنش هاي فرهنگي،‏ سياسي،‏ اقتصاديِ‏ چند عاملي و غيره،‏ دست كم نوعي ماركسيسمِ‏ پست مدرن است.‏ اما ارجاعات به ماترياليسم تاريخي و نظريه ي ايدئولوژي آلتوسر و انديشه ي خوانش اين چنيني،‏ در ايجاد مباحث او بسيار اهميت دارند،‏ تا اين حد كه فرد نسبت به ترديد او در به كار بردن نام ماركس و ماترياليسم تاريخي به عنوان نظريه ي اجتماعي كه نقد او از منطق پست مدرن احتمال را هم در برمي گيرد،‏ در شگفت مي ماند؛ يعني نظريه ي سرمايه داري،‏ اين تماميتي كه او اغلب آن را با پدرشاهي به مثابه ي سرچشمه ي استثمار و ستم بر زن و به عنوان بنياني براي " محور تفاضلي"‏ كه مقوله ي گفتمان " زن"‏ را از آن فراتر مي برد،‏ ذكر مي كند.‏ خلاصه اينكه،‏ تفسير هنسي از ماترياليست فمينيسم،‏ آميزه اي از نظريات پسا ماركسيستي و پست مدرن از سوژه و منشأ ها"‏ و " خوانش " دوباره نويسي ها"‏ است كه مقولات پست مدرن را از تحليل ) سوژه،‏ گفتمان،‏ تفاوت)‏ از برزخ محافظه كار احتمال،‏ محلي گرايي و پلوراليسم رها مي كند تا آنها را تاريخي نشان دهد يا با مرتبط كردن شان با بنيان هاي ماديِ‏ سيستماتيك در 73

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي سرمايه داري و پدرشاهي،‏ آنها را زمينه محور سازد.‏ اين امر توسط فهم گفتمان به مثابه ي ايدئولوژي چنين امكاني ايجاد مي كند و ايدئولوژي را با بنيان مادي اش در " تحليل جهاني پيوند مي زند.‏ " در تحليل هنسي،‏ ماترياليسم تاريخي مانند زمان حال دائمي به نظر مي رسد كه سايه را از بين برده و در زير اصطلاحاتي مانند تماميت،‏ سيستماتيك و تحليل جهاني پنهان شده است.‏ اگر چه در مقدمه اي براي " ماترياليست فمينيسم"‏ : " خواننده در طبقه"‏ و " تفاوت و زندگي هاي زنان"(‏‎1997‎‏)‏ كه با همكارش كريس اينگرام نوشته است صراحتي وجود دارد،‏ اما بازگشت شفاف و نامبهمي به ماترياليسم تاريخي،‏ تصديق اهميت عيني آن براي نظريه ي فمينيستي و سياست است.‏ اين مقدمه كه به ‏"احياي فمينيسم ضد سرمايه داري"‏ ملقب شده،‏ نقدي است بر دلمشغولي فمينيسم غالب به فرهنگ،‏ هويت و تفاوت كه جدا از هر فهم سيستماتيك از نيروهاي اجتماعي كه بر زندگي هاي زنان تأثير مي گذارد،‏ ملاحظه شده و نقدي به فمينيسم آكادميك است كه دانش ها و آگاهي هايي كه توسط التزام فمينيسم با ماركسيسم ايجاد شده را به حاشيه كشانده و بي اعتبار ساخته و باعث عدم همكاري آكادميسين ها با پژوهش هاي فمينيستي و عدم تحرك و بسيج سياسي زنان گشته است.‏ مهم ترين بخش اين مقدمه،‏ تجليل وي از ماركسيسم فمينيستي است،‏ اين كه مقدمات و مشاهدات ماركسيسم فمينيستي،‏ مدام " مورد سوء تعبير قرار گرفته،‏ تحريف شده يا زير وزن زينت هاي فرهنگي سياست پست مدرن مدفون شده است"‏ .(ibid, p.5) آنها اشاره مي كنند كه اگر چه نام اين دستاوردهاي تلاش هاي فمينيست ها با ماترياليسم تاريخي ) ماركسيسم فمينيستي،‏ سوسياليست فمينيسم يا ماترياليست فمينيسم)‏ در چالش است،‏ اما اين نام ها،‏ نشانه هايي از تفاوت ها و تأكيدهاي نظري هستند،‏ كه تمام اين اشارات با يكديگر،‏ تصديق ماترياليسم تاريخي به مثابه ي سرچشمه ي آگاهيِ‏ رهايي بخش را نشان مي دهد،‏ كه براي موفقيت پروژه ي 74

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ
ﻣﺑﺎدرة (ان ﻻﯾﺗن) en.lighten
ﺑﻬﺒﻮد اﻧﺘﻘﺎل آﻣﻮزش
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
ﺑﻨﺎم ﺧﺪا - سامان پروانه
ـﻫ ١٤٢٧ - ١٤٢٦ ﻲﻟﺎﻤﻟا مﺎﻌﻠﻟ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي - Palestinian Central Bureau of Statistics
٢٠٠٩ ,سرﺎــﻣ ٢٥ – ٢٣
ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎي آﻧﺪروﯾﺪ آﺑﺎن 90
ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻧﻊ - نانو
اﻟﺗﺛﺑﯾت دﻟﯾل
ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ روﺷﻨﮕﺮ - ketab farsi
ورﻗﺔ ﻋﻣل - Hawkamah, the Institute for Corporate Governance