Views
3 years ago

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

فمينيسم و

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي فمينيستي لازم است.‏ در اين مقدمه،‏ ماترياليست فمينيسم به اصطلاحي تبديل شده كه به جاي ماركسيسم فمينيستي به صورت جايگزين به كار رفته است و ماركسيست را به گونه اي برجسته تر ابراز مي مي كند.‏ اين نويسندگان يك مرز مشخص ترسيم مي كنند بين ماترياليسم فرهنگي كه در آثار فمينيست هاي پساماركسيست توصيف شده و بين كساني كه ماترياليسم تاريخي را تكذيب كرده اند و كنش هاي فرهنگي،‏ ايدئولوژيكي و سياسي را جدا از پايه ي مادي شان در سرمايه داري تحليل كردند،‏ و بين ماترياليست فمينيسم ) يعني ماركسيست يا سوسياليست فمينيسم)‏ كه به طور محكم در ماترياليسم تاريخي استوار شده و پيروزي مبارزه ي فمينيستي را به پيروزي مبارزات ضد سرمايه داري پيوند مي زند " ؛ فمينيست هاي ماترياليست،‏ سوسياليست و ماركسيست،‏ برخلاف فمينيست هاي فرهنگي،‏ فرهنگ را به مثابه ي كل زندگي اجتماعي نمي بينند،‏ بلكه آن را تنها يك عرصه از محصول اجتماعي مي بينند،‏ بنابراين،‏ فرهنگ را تنها عرصه اي از مبارزه ي يك فمينيست مي دانند"‏ 7) p. .( ibid, اين نويسندگان ماترياليست فمينيسم را توسط تعيين اين كه مسئله اين نتيجه ي پاياني گفتمان ) هاي متعدد ماترياليسم تاريخي،‏ ماركسيست و راديكال فمينيسم و نظريات روانكاوانه و پست مدرن از مفهوم سوبژكتيويته)‏ است،‏ از ماركسيسم فمينيستي متمايز مي كنند در حالي كه در ديدگاهشان،‏ داده هاي پست مدرن،‏ منشا ويژگي هاي توصيفات شان است.‏ با وجود اين،‏ در پاراگراف آخر اين مقدمه بازگشتي به مبحث ماركسيسم فمينيسم وجود دارد،‏ وقتي ويژگي هاي ايدآليستي پست مدرن و تفاوت هاي بين پست مدرن،‏ ماترياليسم تاريخي يا تحليل هاي ماركسيستي از بازنمايي هويت را به نقد مي كشند.‏ اما آنها به اين اشاره مي كنند كه تضادهاي نظري نمي تواند جدا از تضادهاي طبقاتي و تأثير تضادهاي طبقاتي بر دسته بندي هاي فمينيست هاي رسمي و هواداران طبقاتي شان رخ دهد.‏ فمينيست ها با توجه به گرايش شان نسبت به سرمايه داري و درك شرايط مادي ستم از هم متمايز مي شوند؛ براي فمينيست بودن 75

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي لازم نيست كه فرد ضرورتا ضد سرمايه داري باشد و براي ماترياليست فمينيست بودن كافي نيست كه فرد سوسياليست يا منتقد وضع موجود باشد.‏ در واقع،‏ " كاري كه مدعي تأثير " ماترياليست فمينيسم " است كاملا در فمينيسم فرهنگي منتشر مي شود،‏ زيرا به شرح يا تغيير واقعيت هاي مادي اي نمي پردازد كه ستم زنان را به طبقات پيوند مي زند"‏ . (ibid, p.9) از طرف ديگر،‏ ماركسيسم فمينيسم ارتباط بين ستم بر زنان و سرمايه داري را افشا مي كند و آنچه بر طبق گفته ي نويسندگان،‏ هدف كتاب آنهاست،‏ " ارائه ي مجدد ماترياليست فمينيسم و دانش هاي ماركسيست فمينيستي است كه انحراف به سياست هاي فرهنگي در فمينيسم پست مدرن را خنثي كرده است،‏ به خصوص در بخش هايي بسيار گسترش يافته،‏ جايي كه اين مجموعه نوشتار بيشتر خوانده مي شود ." اميد ما اين است كه اين پروژه ي در حال اجرا،‏ فوريت همكاري با فمينيست هاي موج سوم را دريابد و آن را به عنوان نيرويي انتقادي براي تغييرات اجتماعي دگرگون كننده تقويت كند .(ibid, p. 9) با توجه به آنچه گفته شد،‏ و ابهامي ذاتي در اصطلاح ماترياليست فمينيسم،‏ آيا نبايد اين اصطلاح نسبت به ماركسيسم فمينيسم،‏ قابليت تئوريك و ثمربخشي سياسي بيشتري داشته باشد؟ آيا تلاش براي تعريف دوباره ي ماترياليست فمينيسم توسط ارائه ي مجدد دانش هاي ماركسيسم فمينيستي،‏ تلاشي ارزشمند است؟ گسترش ايده ي ماترياليست فمينيسم كه مضامين ماركسيسم فمينيستي را شامل مي شود،‏ از چه طريق اهميت دارد؟ شايد ماركسيسم داخل فضاي سياسي و خارج از آكادمي،‏ آنقدر بي اعتبار شده است كه احتمالا ماركسيست فمينيست ها با ادعاي ماترياليست فمينيسم به مثابه ي گرايش نظري خود،‏ در پي مقبوليت و حقانيت بيشتر هستند.‏ به هر حال،‏ من اين انگيزه ي اينگرام و هنسي كه مقدمه ي كتاب شان آشكارا ماركسيستي است را متهم نمي كنم.‏ در واقع،‏ بعد از اينكه كتاب شان را خواندم و فهرست محتوايات را بررسي كردم،‏ فكر كردم هيچ عنوان ديگري براي كتاب شان جز 76

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ
ﻣﻮﺟـﺰ اﻹدارة اﻟﺬﮐﻴ ﺔ ﳌﺨﺎﻃـﺮ ﮐﻮارث اﳌﻨـﺎخ
ﺗﺠﺮﺑﺘﻲ ﻣﻊ ﻛﻴﺲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻏﺮﺓ - مستشفى الملك فيصل التخصصي
ﺑﻬﺒﻮد اﻧﺘﻘﺎل آﻣﻮزش
ﻣﺑﺎدرة (ان ﻻﯾﺗن) en.lighten
ﺑوﺳﻌﻧﺎ أن ﻧﻔﻌل ﻣﺎ ﯾطﻟﺑﮫ ﻋﻣﻼؤﻧﺎ، " ". وﻟﯾس ﻣﺎ ﺗﻣﻟﯾﮫ 2 - Innovative Interfaces Inc.
ﻗﺎﺋﻣـﺔ اﻟﺟـداول Tables List اﻟﺟدول Table اﻹﺣﺻﺎءات اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ... - GulfBase.com
ﻧﺷــرة اﻟﺗـداول اﻟﻔـﺻــﻟﯾــﺔ Quarterly Trading Bulletin
ﻣﻴﻜﺮﻭﺳﻜﭗ ﺗﻔﺮﻕ ﻧﻮﺭ ﺍﻳﺴﺘﺎ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻯ ﺁﻥ - نانو
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
اﻟﺸﺎت وﺧﻄﺮه " ﻗﺼﺺ وﻋﺒﺮ " - دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية
5th GCC EConomiC Forum اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ...
ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻓﻧﯽ ﻣﺗﻧﺎظر ﻓﻧﺎوري ﻧﺎﻧو اﯾران
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
ﺑﻨﺎم ﺧﺪا - سامان پروانه
ـﻫ ١٤٢٧ - ١٤٢٦ ﻲﻟﺎﻤﻟا مﺎﻌﻠﻟ
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ ﻟﺪى ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻣﺎ ﻣﻘﺪارھﺎ وﻣﺎھﻲ ا
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي - Palestinian Central Bureau of Statistics
٢٠٠٩ ,سرﺎــﻣ ٢٥ – ٢٣
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ ﻣﻦ وادي اﻟﺠﻮف - SFD
ﻟﻣﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋن اﻟﻌﻣل اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻌﺎم
ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎي آﻧﺪروﯾﺪ آﺑﺎن 90
ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻧﻊ - نانو
دراﺳﺔ أﺛﺮﻣﺸﺎھﺪة اﻟﺘﻠﻔﺎز وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻋ
ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ي اﺳﺎس ﺗﻮﺳﻌﻪ ؛ ارﺗﻘﺎي ﺳﻮاد اﻃﻼ
اﻟﺘﻤﺜـﻞ ﻣﻨﺼــﺐ اﻟﺮﺋـﺲ ﻘﺮﺑﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﺠﺐ أن ﻜﻮن ﺷﺮﻓﺎً
ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ روﺷﻨﮕﺮ - ketab farsi
اﻟﺗﺛﺑﯾت دﻟﯾل
ENSTRUCT Basic Corporate ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺷرﮐﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲّ، Valuation ... - Baladiyat
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﻛﺸﻮر : ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳ :