Views
3 years ago

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

فمينيسم و

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي فمينيستي لازم است.‏ در اين مقدمه،‏ ماترياليست فمينيسم به اصطلاحي تبديل شده كه به جاي ماركسيسم فمينيستي به صورت جايگزين به كار رفته است و ماركسيست را به گونه اي برجسته تر ابراز مي مي كند.‏ اين نويسندگان يك مرز مشخص ترسيم مي كنند بين ماترياليسم فرهنگي كه در آثار فمينيست هاي پساماركسيست توصيف شده و بين كساني كه ماترياليسم تاريخي را تكذيب كرده اند و كنش هاي فرهنگي،‏ ايدئولوژيكي و سياسي را جدا از پايه ي مادي شان در سرمايه داري تحليل كردند،‏ و بين ماترياليست فمينيسم ) يعني ماركسيست يا سوسياليست فمينيسم)‏ كه به طور محكم در ماترياليسم تاريخي استوار شده و پيروزي مبارزه ي فمينيستي را به پيروزي مبارزات ضد سرمايه داري پيوند مي زند " ؛ فمينيست هاي ماترياليست،‏ سوسياليست و ماركسيست،‏ برخلاف فمينيست هاي فرهنگي،‏ فرهنگ را به مثابه ي كل زندگي اجتماعي نمي بينند،‏ بلكه آن را تنها يك عرصه از محصول اجتماعي مي بينند،‏ بنابراين،‏ فرهنگ را تنها عرصه اي از مبارزه ي يك فمينيست مي دانند"‏ 7) p. .( ibid, اين نويسندگان ماترياليست فمينيسم را توسط تعيين اين كه مسئله اين نتيجه ي پاياني گفتمان ) هاي متعدد ماترياليسم تاريخي،‏ ماركسيست و راديكال فمينيسم و نظريات روانكاوانه و پست مدرن از مفهوم سوبژكتيويته)‏ است،‏ از ماركسيسم فمينيستي متمايز مي كنند در حالي كه در ديدگاهشان،‏ داده هاي پست مدرن،‏ منشا ويژگي هاي توصيفات شان است.‏ با وجود اين،‏ در پاراگراف آخر اين مقدمه بازگشتي به مبحث ماركسيسم فمينيسم وجود دارد،‏ وقتي ويژگي هاي ايدآليستي پست مدرن و تفاوت هاي بين پست مدرن،‏ ماترياليسم تاريخي يا تحليل هاي ماركسيستي از بازنمايي هويت را به نقد مي كشند.‏ اما آنها به اين اشاره مي كنند كه تضادهاي نظري نمي تواند جدا از تضادهاي طبقاتي و تأثير تضادهاي طبقاتي بر دسته بندي هاي فمينيست هاي رسمي و هواداران طبقاتي شان رخ دهد.‏ فمينيست ها با توجه به گرايش شان نسبت به سرمايه داري و درك شرايط مادي ستم از هم متمايز مي شوند؛ براي فمينيست بودن 75

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي لازم نيست كه فرد ضرورتا ضد سرمايه داري باشد و براي ماترياليست فمينيست بودن كافي نيست كه فرد سوسياليست يا منتقد وضع موجود باشد.‏ در واقع،‏ " كاري كه مدعي تأثير " ماترياليست فمينيسم " است كاملا در فمينيسم فرهنگي منتشر مي شود،‏ زيرا به شرح يا تغيير واقعيت هاي مادي اي نمي پردازد كه ستم زنان را به طبقات پيوند مي زند"‏ . (ibid, p.9) از طرف ديگر،‏ ماركسيسم فمينيسم ارتباط بين ستم بر زنان و سرمايه داري را افشا مي كند و آنچه بر طبق گفته ي نويسندگان،‏ هدف كتاب آنهاست،‏ " ارائه ي مجدد ماترياليست فمينيسم و دانش هاي ماركسيست فمينيستي است كه انحراف به سياست هاي فرهنگي در فمينيسم پست مدرن را خنثي كرده است،‏ به خصوص در بخش هايي بسيار گسترش يافته،‏ جايي كه اين مجموعه نوشتار بيشتر خوانده مي شود ." اميد ما اين است كه اين پروژه ي در حال اجرا،‏ فوريت همكاري با فمينيست هاي موج سوم را دريابد و آن را به عنوان نيرويي انتقادي براي تغييرات اجتماعي دگرگون كننده تقويت كند .(ibid, p. 9) با توجه به آنچه گفته شد،‏ و ابهامي ذاتي در اصطلاح ماترياليست فمينيسم،‏ آيا نبايد اين اصطلاح نسبت به ماركسيسم فمينيسم،‏ قابليت تئوريك و ثمربخشي سياسي بيشتري داشته باشد؟ آيا تلاش براي تعريف دوباره ي ماترياليست فمينيسم توسط ارائه ي مجدد دانش هاي ماركسيسم فمينيستي،‏ تلاشي ارزشمند است؟ گسترش ايده ي ماترياليست فمينيسم كه مضامين ماركسيسم فمينيستي را شامل مي شود،‏ از چه طريق اهميت دارد؟ شايد ماركسيسم داخل فضاي سياسي و خارج از آكادمي،‏ آنقدر بي اعتبار شده است كه احتمالا ماركسيست فمينيست ها با ادعاي ماترياليست فمينيسم به مثابه ي گرايش نظري خود،‏ در پي مقبوليت و حقانيت بيشتر هستند.‏ به هر حال،‏ من اين انگيزه ي اينگرام و هنسي كه مقدمه ي كتاب شان آشكارا ماركسيستي است را متهم نمي كنم.‏ در واقع،‏ بعد از اينكه كتاب شان را خواندم و فهرست محتوايات را بررسي كردم،‏ فكر كردم هيچ عنوان ديگري براي كتاب شان جز 76

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ
ﻗﺎﺋﻣـﺔ اﻟﺟـداول Tables List اﻟﺟدول Table اﻹﺣﺻﺎءات اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ... - GulfBase.com
ﻧﺷــرة اﻟﺗـداول اﻟﻔـﺻــﻟﯾــﺔ Quarterly Trading Bulletin
ﺑﻬﺒﻮد اﻧﺘﻘﺎل آﻣﻮزش
ﻣﻮﺟـﺰ اﻹدارة اﻟﺬﮐﻴ ﺔ ﳌﺨﺎﻃـﺮ ﮐﻮارث اﳌﻨـﺎخ
ﺗﺠﺮﺑﺘﻲ ﻣﻊ ﻛﻴﺲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻏﺮﺓ - مستشفى الملك فيصل التخصصي
ﻣﺑﺎدرة (ان ﻻﯾﺗن) en.lighten
ﺑوﺳﻌﻧﺎ أن ﻧﻔﻌل ﻣﺎ ﯾطﻟﺑﮫ ﻋﻣﻼؤﻧﺎ، " ". وﻟﯾس ﻣﺎ ﺗﻣﻟﯾﮫ 2 - Innovative Interfaces Inc.
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ ﻟﺪى ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻣﺎ ﻣﻘﺪارھﺎ وﻣﺎھﻲ ا
٢٠٠٩ ,سرﺎــﻣ ٢٥ – ٢٣
ﻣﻴﻜﺮﻭﺳﻜﭗ ﺗﻔﺮﻕ ﻧﻮﺭ ﺍﻳﺴﺘﺎ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻯ ﺁﻥ - نانو
ﺑﻨﺎم ﺧﺪا - سامان پروانه
اﻟﺸﺎت وﺧﻄﺮه " ﻗﺼﺺ وﻋﺒﺮ " - دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية
5th GCC EConomiC Forum اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ...
ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻓﻧﯽ ﻣﺗﻧﺎظر ﻓﻧﺎوري ﻧﺎﻧو اﯾران
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ ﻣﻦ وادي اﻟﺠﻮف - SFD
ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎي آﻧﺪروﯾﺪ آﺑﺎن 90
ـﻫ ١٤٢٧ - ١٤٢٦ ﻲﻟﺎﻤﻟا مﺎﻌﻠﻟ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي - Palestinian Central Bureau of Statistics
ﻟﻣﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋن اﻟﻌﻣل اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻌﺎم
اﻟﺗﺛﺑﯾت دﻟﯾل
ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻧﻊ - نانو
دراﺳﺔ أﺛﺮﻣﺸﺎھﺪة اﻟﺘﻠﻔﺎز وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻋ
ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ي اﺳﺎس ﺗﻮﺳﻌﻪ ؛ ارﺗﻘﺎي ﺳﻮاد اﻃﻼ
اﻟﺘﻤﺜـﻞ ﻣﻨﺼــﺐ اﻟﺮﺋـﺲ ﻘﺮﺑﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﺠﺐ أن ﻜﻮن ﺷﺮﻓﺎً
ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ روﺷﻨﮕﺮ - ketab farsi
ENSTRUCT Basic Corporate ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺷرﮐﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲّ، Valuation ... - Baladiyat
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﻛﺸﻮر : ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳ :