Views
3 years ago

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

فمينيسم و

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي ماركسيسم فمينيستي مناسب نخواهد بود.‏ و هر كس كه با ماترياليسم تاريخي آشنا باشد قادر است شالوده ي ماركسيستي ماهرانه ي هنسي را كه در اين كتاب استدلال كرده است درك كند.‏ به نظر من،‏ بي رحمي تجارت جهاني،‏ استثمار مردم كارگر را افزايش مي دهد،‏ به خصوص زنان كه آسيب پذيرتر و تحت ستم ترند،‏ اكنون زمان اين نيست كه فقط ميراث ماركسيستي را در تفكر فمينيستي اصلاح كنيم،‏ بلكه بايد نظريه ي ماركسيست فمينيستي را در روش هايي شرح و گسترش دهيم كه هم نظريات پست مدرن را به هم پيوند زند و هم از آنها فراتر رود.‏ اين توجيه كه اصطلاح ماترياليست فمينيسم را به جاي ماركسيسم فمينيستي به كار مي برند،‏ به سبب ناتواني منتسب به نظريه ي ماركسيسم براي شرح كافي ستم بر زنان است.‏ در پنهان شدن پشت اين توضيحات مكرر درباره ي نقاط ضعف ماركسيسم،‏ يك درك اقتصاد محور و غير ديالكتيكي از ماركس و نظريه ي ماركس وجود دارد.‏ اينكه ممكن است ماركس موضوعاتي را كه فمينيست هاي قرن بيستم به آنها اهميت داده اند،‏ مطرح نكرده باشد شرط كافي براي مردود كردن روش شناختي ماركس و همچنين پتانسيل نظريه اش درباره ي كو سرمايه داري كه به ما كمك مي كند شرايطي كه موجب ستم بر زنان مي شود را درك كنيم،‏ نيست.‏ اما گذشته از اين اظهار عقيده ها،‏ اين نگاه معطوف به گذشته در خواندن نظريه اي كه توسط خود ماترياليست فمينيست ها ايجاد شده و تصديق مي كند كه آنها واقعا در حال استفاده و گسترش نظريه ي ماركسيستي در روش هايي هستند كه به اين توضيحات درباره ي نقطه ضعف هاي ذاتي ماركسيسم افترا مي زنند،‏ جالب است.‏ و اين نيز اهميت دارد كه بدانيم (Kuhn) و ولپ ،(Wolpe) نويسندگان كتاب " فمينيسم و ماترياليسم"‏ ) (1978 عبارت ماترياليسم را تعريف مي كنند؛ آنها تعريف انگلس را از اين عبارت مي پذيرند:‏ چگونه " طبق ادراك ماترياليستي،‏ تعيين عامل در تاريخ در آخرين نمونه،‏ توليد و بازتوليد زندگي ضروري است.‏ اين دوباره از يك ويژگي دوگانه حاصل مي شود:‏ از سوي ديگر،‏ توليد ابزار زندگي 77

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي است،غذا،‏ لباس،‏ سرپناه و اين ابزارها براي توليد ضروري اند؛ از سوي ديگر،‏ اين كه انسان ها خودشان را هم توليد مي كنند باعث انتشار گونه ي آنها مي شود.‏ ,1972 [1883] (Engels, ."p.71)(Kuhn and Wolpe, 1978: 7) كو،‏ ولپ و كساني كه در كتاب شان همكاري كردند،‏ به شيوه هاي گوناگون،‏ چشم انداز ماترياليسم تاريخي را براي ارائه ي شناخت هايي تازه درباره ي ستم زنان در سرمايه داري،‏ مفصلا شرح دادند.‏ اما ماترياليست فمينيسم،‏ اصطلاحي كه ممكن است در گذشته مفيد بوده باشد،‏ امروز ديگر توان اثرگذاري خود را از دست داده است.‏ چطورممكن است در حال حاضر مفيد باشد كه اين ايده گسترش يابد،‏ ايده اي كه مفهوم ماترياليست فمينيسم،‏ ماركسيسم فمينيستي را هم در بربگيرد،‏ وقتي ماترياليست هاي فرهنگي،‏ در آن واحد،‏ داعيه دار اين اصطلاح هستند،‏ كساني كه ديدگاهشان عميقا ضد ماركسيستي است؟ نسل هاي جديد چگونه راجع به اهميت نظري و سياسي ماترياليسم تاريخي براي زنان خواهند آموخت وقتي تحليل ماترياليسم تاريخي تحت عنوان ماترياليست فمينيسم رده بندي شده است؟ آيا اين وضعيت در به حاشيه كشاندن پژوهشگراني كه هويت فردي شان را به عنوان ماركسيست فمينيست مي دانند،‏ شركت نمي كند؟ من ماركسيسم فمينيستي را به مثابه ي كالبد نظريه اي درك مي كنم كه توسط فمينيست هايي ارائه مي شود كه منطق تحليل ماترياليسم تاريخي را مي پذيرند،‏ و اين ديدگاه نظري را تا وقتي كه بينش هاي مفيد را به طور انتقادي باهم پيوند زنند و آنها را از نظريات غير ماركسيستي تميز دهند،‏ بسط مي دهند،‏ همان طور كه ماركس،‏ يافته هاي اقتصاددانان كلاسيك و نقاط ضعف شان را به چالش كشيد.‏ چرا بايد اين تجارت خانه هاي نظري،‏ خود را تحت نام هاي متفاوتي ارائه دهند،‏ بخصوص نام هايي كه تا حدي در نسل جوان فمينيست ها به غلط استنباط مي شوند؟ علاوه بر اين،‏ ضرورتا،‏ هزينه ي كار سياسي نظريه پردازان ماركسيست ممكن است زير پرچم ماترياليست فمينيست ها فوق العاده بالاتر رود.‏ چرا؟ زيرا اين تأكيد افراطي بر وجه " 78

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ
ﻗﺎﺋﻣـﺔ اﻟﺟـداول Tables List اﻟﺟدول Table اﻹﺣﺻﺎءات اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ... - GulfBase.com
ﻧﺷــرة اﻟﺗـداول اﻟﻔـﺻــﻟﯾــﺔ Quarterly Trading Bulletin
ﻣﻮﺟـﺰ اﻹدارة اﻟﺬﮐﻴ ﺔ ﳌﺨﺎﻃـﺮ ﮐﻮارث اﳌﻨـﺎخ
ﺗﺠﺮﺑﺘﻲ ﻣﻊ ﻛﻴﺲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻏﺮﺓ - مستشفى الملك فيصل التخصصي
ﺑﻬﺒﻮد اﻧﺘﻘﺎل آﻣﻮزش
ﻣﺑﺎدرة (ان ﻻﯾﺗن) en.lighten
ﺑوﺳﻌﻧﺎ أن ﻧﻔﻌل ﻣﺎ ﯾطﻟﺑﮫ ﻋﻣﻼؤﻧﺎ، " ". وﻟﯾس ﻣﺎ ﺗﻣﻟﯾﮫ 2 - Innovative Interfaces Inc.
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ ﻟﺪى ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻣﺎ ﻣﻘﺪارھﺎ وﻣﺎھﻲ ا
٢٠٠٩ ,سرﺎــﻣ ٢٥ – ٢٣
ﻣﻴﻜﺮﻭﺳﻜﭗ ﺗﻔﺮﻕ ﻧﻮﺭ ﺍﻳﺴﺘﺎ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻯ ﺁﻥ - نانو
اﻟﺸﺎت وﺧﻄﺮه " ﻗﺼﺺ وﻋﺒﺮ " - دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية
5th GCC EConomiC Forum اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ...
ﺑﻨﺎم ﺧﺪا - سامان پروانه
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻓﻧﯽ ﻣﺗﻧﺎظر ﻓﻧﺎوري ﻧﺎﻧو اﯾران
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
ـﻫ ١٤٢٧ - ١٤٢٦ ﻲﻟﺎﻤﻟا مﺎﻌﻠﻟ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ ﻣﻦ وادي اﻟﺠﻮف - SFD
ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎي آﻧﺪروﯾﺪ آﺑﺎن 90
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي - Palestinian Central Bureau of Statistics
ﻟﻣﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋن اﻟﻌﻣل اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻌﺎم
ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻧﻊ - نانو
دراﺳﺔ أﺛﺮﻣﺸﺎھﺪة اﻟﺘﻠﻔﺎز وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻋ
ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ي اﺳﺎس ﺗﻮﺳﻌﻪ ؛ ارﺗﻘﺎي ﺳﻮاد اﻃﻼ
اﻟﺗﺛﺑﯾت دﻟﯾل
اﻟﺘﻤﺜـﻞ ﻣﻨﺼــﺐ اﻟﺮﺋـﺲ ﻘﺮﺑﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﺠﺐ أن ﻜﻮن ﺷﺮﻓﺎً
ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ روﺷﻨﮕﺮ - ketab farsi
ENSTRUCT Basic Corporate ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺷرﮐﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲّ، Valuation ... - Baladiyat
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﻛﺸﻮر : ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳ :