Views
3 years ago

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

فمينيسم و

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي عودتي براي آينده مصاحبه اي با دراسيلا كورنل ) Drucilla (Cornell فمينيست و حقوق دان.‏ دراسيلا كرنل اليزابت برونفن ميشا كاوكا (elisabeth bronfen) (misha kavka) م.‏ ك : تجربيات شما درباره ي فمينيسم چه بوده است؟ چه موضوعات و مباحثي تفكر شما را به عنوان يك فمينيست شكل مي دهد؟ : د.ك من در مقايسه با فمينيست هاي آكادميك از بستر بسيارمتفاوتي برخاسته ام و فكر مي كنم تجربه ي من از فمينيسم به واسطه ي همين تفاوت شكل گرفته است.‏ من در جنبش 81

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي ضد جنگ و جنبش حقوق مدني فعال بوده ام كه مرا با بسياري از زنان هم نسل ام شريك كرد.‏ شايد به اين دليل تجربيات بيشتري به دست آوردم كه 6 سال سازمان دهنده ي اتحاديه بودم و در كارخانه ها كار مي كردم . تجربه ي من از فمينيسم به واسطه ي فهم بنيادين و طبقاتي بود كه با فعاليت در اتحاديه شكل گرفت.‏ در طي اين دوره،‏ يكي از اعضاي سازمان هاي متعدد ماركسيست لنينيسم بودم كه يكي از اين آنها به دفاع شخصي و مسلح حزب پلنگ سياه Black Panther Party مي پرداخت.‏ بخشي از تصور من درباره ي آنچه اكنون " فمينيسم امپريال"‏ مي خوانم را درك من از امپرياليسم شكل داده است؛ امپرياليسم به مثابه ي چيزي كه نه تنها " سياست خارجي " است،‏ بلكه عميقا بر تصوري كه ما از سياه پوستان آمريكايي،‏ همچنين سياهان آمريكايي كارائيب ، مكزيكي هاي آمريكا،‏ پورتو ريكويي ها و كوبايي ها داريم،‏ تأثير گذاشت.‏ من تفاوت هاي ملي و نژادي را ديده ام و مبارزه ي طبقاتي همواره در دل فمينيسم جاي داشته و هيچگاه فكر نكردم كه فمينيسم يا جنسيت از اين موضوعات جدا هستند.‏ واضح است كه وقتي شما تصميم مي گيريد خود را درگير سازماني كنيد كه به دفاع شخصي و فعاليت هاي مسلحانه براي حزب پلنگ سياه مي پردازد،‏ ديگر بخش مجزا يا امن يا اصلاح طلب ِ فمينيسم را انتخاب نكرده ايد.‏ وقتي سازمان دهنده ي اتحاديه بودم و بر آگاهي " فمينيستي"‏ خود مي افزودم،‏ به گروه"‏ آگاهي بخش"‏ consciousness-raising) ( ) يك گروه عمل گراي سياسي كه فمينيست هاي راديكال آمريكا در سال 1960 آن را ايجاد كردند.‏ م ( پيوستم و من تنها زن سفيد پوست آن گروه بودم.‏ يكي از زنان آن سازمان،‏ يك روسپي بود كه انجمن روسپيان را ( متشكل مي كرد و همچنين عضو حزب لردهاي جوان ) Party Young Lords بود.‏ آن زمان دوراني بود كه دگرگوني عميق اجتماعي و كار واقعي و جمعي،‏ ممكن به نظر مي رسيد؛ ما هرگز به كمك هاي دولت اعتماد نمي كرديم.‏ مي توانم يك نمونه از اقداماتي كه اين گروه 82

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ
ﻗﺎﺋﻣـﺔ اﻟﺟـداول Tables List اﻟﺟدول Table اﻹﺣﺻﺎءات اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ... - GulfBase.com
ﻣﻮﺟـﺰ اﻹدارة اﻟﺬﮐﻴ ﺔ ﳌﺨﺎﻃـﺮ ﮐﻮارث اﳌﻨـﺎخ
ﺑﻬﺒﻮد اﻧﺘﻘﺎل آﻣﻮزش
ﺗﺠﺮﺑﺘﻲ ﻣﻊ ﻛﻴﺲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻏﺮﺓ - مستشفى الملك فيصل التخصصي
ﻣﺑﺎدرة (ان ﻻﯾﺗن) en.lighten
ﻧﺷــرة اﻟﺗـداول اﻟﻔـﺻــﻟﯾــﺔ Quarterly Trading Bulletin
ﺑوﺳﻌﻧﺎ أن ﻧﻔﻌل ﻣﺎ ﯾطﻟﺑﮫ ﻋﻣﻼؤﻧﺎ، " ". وﻟﯾس ﻣﺎ ﺗﻣﻟﯾﮫ 2 - Innovative Interfaces Inc.
ﺑﻨﺎم ﺧﺪا - سامان پروانه
ﻣﻴﻜﺮﻭﺳﻜﭗ ﺗﻔﺮﻕ ﻧﻮﺭ ﺍﻳﺴﺘﺎ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻯ ﺁﻥ - نانو
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ ﻣﻦ وادي اﻟﺠﻮف - SFD
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ ﻟﺪى ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻣﺎ ﻣﻘﺪارھﺎ وﻣﺎھﻲ ا
٢٠٠٩ ,سرﺎــﻣ ٢٥ – ٢٣
5th GCC EConomiC Forum اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ...
اﻟﺸﺎت وﺧﻄﺮه " ﻗﺼﺺ وﻋﺒﺮ " - دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎي آﻧﺪروﯾﺪ آﺑﺎن 90
ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻓﻧﯽ ﻣﺗﻧﺎظر ﻓﻧﺎوري ﻧﺎﻧو اﯾران
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
ـﻫ ١٤٢٧ - ١٤٢٦ ﻲﻟﺎﻤﻟا مﺎﻌﻠﻟ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي - Palestinian Central Bureau of Statistics
اﻟﺗﺛﺑﯾت دﻟﯾل
ﻟﻣﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋن اﻟﻌﻣل اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻌﺎم
ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻧﻊ - نانو
دراﺳﺔ أﺛﺮﻣﺸﺎھﺪة اﻟﺘﻠﻔﺎز وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻋ
ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ي اﺳﺎس ﺗﻮﺳﻌﻪ ؛ ارﺗﻘﺎي ﺳﻮاد اﻃﻼ
اﻟﺘﻤﺜـﻞ ﻣﻨﺼــﺐ اﻟﺮﺋـﺲ ﻘﺮﺑﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﺠﺐ أن ﻜﻮن ﺷﺮﻓﺎً
ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ روﺷﻨﮕﺮ - ketab farsi
ENSTRUCT Basic Corporate ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺷرﮐﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲّ، Valuation ... - Baladiyat
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﻛﺸﻮر : ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳ :