Views
4 years ago

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

فمينيسم و

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي برعهده گرفت را بازگو كنم.‏ يكي از زنان،‏ سياه پوستي آمريكايي بود كه با همسرش در مورد پرداخت هزينه ي نگهداري فرزندشان مشكلاتي داشت.‏ به جاي اينكه اقدامي قانوني برعليه شوهرش انجام دهيم به بيمارستاني در محله ي هارلم،‏ جايي كه او كار مي كرد،‏ رفتيم و جزوه هايي را در رابطه با اظهار نارضايتي از او پخش كرديم.‏ در نهايت ، او با غذايش به كافه تريا رفت و در قفسه اش بمب هاي بدبو پيدا كرد؛ اين كار هفته ها ادامه داشت و بسيار افتخار مي كنم كه بگويم كه آن مرد تقريبا تا 25 سال بعد نيز پرداخت هزينه ي نگه داري فرزندش را رها نكرده است.‏ هنوز با آن زن به اين موضوع مي خنديم.‏ كار جمعي ما بر روي اين مرد تأثير بزرگي گذاشت.‏ : ا.ب اين قضيه در چه سالي اتفاق افتاد؟ : د.ك در سال 1974 كه عضو اين گروه بودم.‏ ما فكر مي كرديم كه واقعا مي توانيم همه چيز را تغيير دهيم.‏ و تغيير يعني به قصد تغيير ريشه اي آنها:‏ مبارزه براي سوسياليسم،‏ خاتمه دادن به هر نوع نژادپرستي موجود و اتحاذ سياست هاي ضد سرمايه داري كه ما آن را در راستاي مرگ امپراتوري"‏ ناميده بوديم.‏ " كمكي م.‏ ك 83 : فمينيسم در دهه هاي آيا شما مي خواهيد از تبديل شدن فمينيسم به پروژه ي سياسي صحبت كنيد؟ 60 و 70 با مسائل انضماميِ‏ و مادي بسياري درگير بود و شما اعتقاد داشتيد كه مي توانستيد جهان را تغيير دهيد.‏ اما واضح است كه اين رويكرد تغيير كرده است.‏ اما مي توان استدلال كرد كه امروز فمينيسم بيشترغير سياسي است.‏ درباره ي طرح سياسي سابق فمينيسم چه مي گوييد؟ يا شايد سياست هاي فمينيستي ، لحن شان تغيير كرده است؟

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي : د.ك براي من هنوز هم فمينيسم طرحي بسيار سياسي است.‏ و امروز نيز مانند آن زمان،‏ بسياري از همان موضوعات،‏ همچنان آتش شور و هيجان را در من برمي انگيزاند.‏ فمينيسم مستلزم دگرگوني بنيادين در اشكال سازمان اجتماعي ماست.‏ چه بخواهيد آن را سوسياليسم بناميد يا واژه اي ديگر براي آن طرح كنيد،‏ من فكر نمي كنم كه بدون در نظر گرفتن مسئله ي دگرگوني اجتماعي ، براي انواع اهدافي كه با گروه"‏ آگاهي بخش"‏ من نيز پيوند داشت،‏ مبارزه ي موثري بكنيم.‏ ما يك امپراتوري رو به موت هستيم.‏ در سال 1974 نيز همان قدر كه اكنون مصمم هستم ، مصمم بودم تا با برنامه ريزي هاي سياسي هدفمند به كار CIA خاتمه دهيم.‏ پليس مخفي چه شغلي است كه آدمكشان،‏ چپاولگران و جنايتكاران را در مكان هاي آرام جهان اداره مي كند؟ تحليل ما از سرمايه داري ، مطالبات گروه"‏ آگاهي بخش"‏ ما را بيان مي كرد.‏ براي مثال،‏ روشي كه ما مسئله ي سياسي روسپي گري را براساس پايگاه هاي نظامي نشان مي داديم بر اين مطالبه استوار بود كه پايگاه هاي نظامي از فيليپين خارج شوند.‏ بله،‏ درست است كه پايگاه هاي نظامي ، مكان هايي جمعي براي تشكيلات روسپي گري هستند اما هميشه آن را با چشم انداز ضد سرمايه داري يا آنچه امروز " پسا استعماري"‏ مي ناميم ، مي ديديم.‏ امروز نيز وقتي از داشتن يك افق پسا استعماري سخن مي گوييد،‏ هنوز به اين معناست كه موضعي ضد سرمايه داري اتخاذ كرده ايد.‏ امروز نيز مبارزه عليه سرمايه داري بخشي بزرگي از سياست هاي فمينيستي من است.‏ وقتي شما با فمينيست هاي پورتو ريكو متحد شده ايد،‏ نمي توانيد فمينيسمي را در نظر بگيريد كه مبارزه براي دگرگوني برخي از اشكال اجتماعي نباشد.در وضعيت پورتو ريكو به عنوان يك جمهوري،‏ مسائلي جالب توجه درباره ي ارتباط ميان قوم،‏ مليت،‏ فرهنگ و تغييرات اجتماعي مطرح مي شود.‏ اين وضعيت 84

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ
ﺑﻬﺒﻮد اﻧﺘﻘﺎل آﻣﻮزش
ﻣﻮﺟـﺰ اﻹدارة اﻟﺬﮐﻴ ﺔ ﳌﺨﺎﻃـﺮ ﮐﻮارث اﳌﻨـﺎخ
ﻗﺎﺋﻣـﺔ اﻟﺟـداول Tables List اﻟﺟدول Table اﻹﺣﺻﺎءات اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ... - GulfBase.com
ﺗﺠﺮﺑﺘﻲ ﻣﻊ ﻛﻴﺲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻏﺮﺓ - مستشفى الملك فيصل التخصصي
ﺑوﺳﻌﻧﺎ أن ﻧﻔﻌل ﻣﺎ ﯾطﻟﺑﮫ ﻋﻣﻼؤﻧﺎ، " ". وﻟﯾس ﻣﺎ ﺗﻣﻟﯾﮫ 2 - Innovative Interfaces Inc.
ﻣﺑﺎدرة (ان ﻻﯾﺗن) en.lighten
ﻧﺷــرة اﻟﺗـداول اﻟﻔـﺻــﻟﯾــﺔ Quarterly Trading Bulletin
5th GCC EConomiC Forum اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ...
ﺑﻨﺎم ﺧﺪا - سامان پروانه
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ ﻟﺪى ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻣﺎ ﻣﻘﺪارھﺎ وﻣﺎھﻲ ا
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ ﻣﻦ وادي اﻟﺠﻮف - SFD
ﻣﻴﻜﺮﻭﺳﻜﭗ ﺗﻔﺮﻕ ﻧﻮﺭ ﺍﻳﺴﺘﺎ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻯ ﺁﻥ - نانو
٢٠٠٩ ,سرﺎــﻣ ٢٥ – ٢٣
اﻟﺸﺎت وﺧﻄﺮه " ﻗﺼﺺ وﻋﺒﺮ " - دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية
ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎي آﻧﺪروﯾﺪ آﺑﺎن 90
ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻓﻧﯽ ﻣﺗﻧﺎظر ﻓﻧﺎوري ﻧﺎﻧو اﯾران
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
ـﻫ ١٤٢٧ - ١٤٢٦ ﻲﻟﺎﻤﻟا مﺎﻌﻠﻟ
ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻧﻊ - نانو
دراﺳﺔ أﺛﺮﻣﺸﺎھﺪة اﻟﺘﻠﻔﺎز وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻋ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي - Palestinian Central Bureau of Statistics
ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ي اﺳﺎس ﺗﻮﺳﻌﻪ ؛ ارﺗﻘﺎي ﺳﻮاد اﻃﻼ
اﻟﺘﻤﺜـﻞ ﻣﻨﺼــﺐ اﻟﺮﺋـﺲ ﻘﺮﺑﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﺠﺐ أن ﻜﻮن ﺷﺮﻓﺎً
ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ روﺷﻨﮕﺮ - ketab farsi
اﻟﺗﺛﺑﯾت دﻟﯾل
ENSTRUCT Basic Corporate ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺷرﮐﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲّ، Valuation ... - Baladiyat
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﻛﺸﻮر : ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳ :
اﻟﻘرآن: ﺣدﯾ ث: : ﻇ ﻣﻠﻔﻮ ات ﺧط ﺑﺔ اﻟ ﺟﻣﻌﺔ: - Majlis Khuddamul Ahmadiyya UK ...