Views
3 years ago

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

فمينيسم و

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي برعهده گرفت را بازگو كنم.‏ يكي از زنان،‏ سياه پوستي آمريكايي بود كه با همسرش در مورد پرداخت هزينه ي نگهداري فرزندشان مشكلاتي داشت.‏ به جاي اينكه اقدامي قانوني برعليه شوهرش انجام دهيم به بيمارستاني در محله ي هارلم،‏ جايي كه او كار مي كرد،‏ رفتيم و جزوه هايي را در رابطه با اظهار نارضايتي از او پخش كرديم.‏ در نهايت ، او با غذايش به كافه تريا رفت و در قفسه اش بمب هاي بدبو پيدا كرد؛ اين كار هفته ها ادامه داشت و بسيار افتخار مي كنم كه بگويم كه آن مرد تقريبا تا 25 سال بعد نيز پرداخت هزينه ي نگه داري فرزندش را رها نكرده است.‏ هنوز با آن زن به اين موضوع مي خنديم.‏ كار جمعي ما بر روي اين مرد تأثير بزرگي گذاشت.‏ : ا.ب اين قضيه در چه سالي اتفاق افتاد؟ : د.ك در سال 1974 كه عضو اين گروه بودم.‏ ما فكر مي كرديم كه واقعا مي توانيم همه چيز را تغيير دهيم.‏ و تغيير يعني به قصد تغيير ريشه اي آنها:‏ مبارزه براي سوسياليسم،‏ خاتمه دادن به هر نوع نژادپرستي موجود و اتحاذ سياست هاي ضد سرمايه داري كه ما آن را در راستاي مرگ امپراتوري"‏ ناميده بوديم.‏ " كمكي م.‏ ك 83 : فمينيسم در دهه هاي آيا شما مي خواهيد از تبديل شدن فمينيسم به پروژه ي سياسي صحبت كنيد؟ 60 و 70 با مسائل انضماميِ‏ و مادي بسياري درگير بود و شما اعتقاد داشتيد كه مي توانستيد جهان را تغيير دهيد.‏ اما واضح است كه اين رويكرد تغيير كرده است.‏ اما مي توان استدلال كرد كه امروز فمينيسم بيشترغير سياسي است.‏ درباره ي طرح سياسي سابق فمينيسم چه مي گوييد؟ يا شايد سياست هاي فمينيستي ، لحن شان تغيير كرده است؟

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي : د.ك براي من هنوز هم فمينيسم طرحي بسيار سياسي است.‏ و امروز نيز مانند آن زمان،‏ بسياري از همان موضوعات،‏ همچنان آتش شور و هيجان را در من برمي انگيزاند.‏ فمينيسم مستلزم دگرگوني بنيادين در اشكال سازمان اجتماعي ماست.‏ چه بخواهيد آن را سوسياليسم بناميد يا واژه اي ديگر براي آن طرح كنيد،‏ من فكر نمي كنم كه بدون در نظر گرفتن مسئله ي دگرگوني اجتماعي ، براي انواع اهدافي كه با گروه"‏ آگاهي بخش"‏ من نيز پيوند داشت،‏ مبارزه ي موثري بكنيم.‏ ما يك امپراتوري رو به موت هستيم.‏ در سال 1974 نيز همان قدر كه اكنون مصمم هستم ، مصمم بودم تا با برنامه ريزي هاي سياسي هدفمند به كار CIA خاتمه دهيم.‏ پليس مخفي چه شغلي است كه آدمكشان،‏ چپاولگران و جنايتكاران را در مكان هاي آرام جهان اداره مي كند؟ تحليل ما از سرمايه داري ، مطالبات گروه"‏ آگاهي بخش"‏ ما را بيان مي كرد.‏ براي مثال،‏ روشي كه ما مسئله ي سياسي روسپي گري را براساس پايگاه هاي نظامي نشان مي داديم بر اين مطالبه استوار بود كه پايگاه هاي نظامي از فيليپين خارج شوند.‏ بله،‏ درست است كه پايگاه هاي نظامي ، مكان هايي جمعي براي تشكيلات روسپي گري هستند اما هميشه آن را با چشم انداز ضد سرمايه داري يا آنچه امروز " پسا استعماري"‏ مي ناميم ، مي ديديم.‏ امروز نيز وقتي از داشتن يك افق پسا استعماري سخن مي گوييد،‏ هنوز به اين معناست كه موضعي ضد سرمايه داري اتخاذ كرده ايد.‏ امروز نيز مبارزه عليه سرمايه داري بخشي بزرگي از سياست هاي فمينيستي من است.‏ وقتي شما با فمينيست هاي پورتو ريكو متحد شده ايد،‏ نمي توانيد فمينيسمي را در نظر بگيريد كه مبارزه براي دگرگوني برخي از اشكال اجتماعي نباشد.در وضعيت پورتو ريكو به عنوان يك جمهوري،‏ مسائلي جالب توجه درباره ي ارتباط ميان قوم،‏ مليت،‏ فرهنگ و تغييرات اجتماعي مطرح مي شود.‏ اين وضعيت 84

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ
ﻗﺎﺋﻣـﺔ اﻟﺟـداول Tables List اﻟﺟدول Table اﻹﺣﺻﺎءات اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ... - GulfBase.com
ﻧﺷــرة اﻟﺗـداول اﻟﻔـﺻــﻟﯾــﺔ Quarterly Trading Bulletin
ﻣﺑﺎدرة (ان ﻻﯾﺗن) en.lighten
ﺑﻨﺎم ﺧﺪا - سامان پروانه
ﺑﻬﺒﻮد اﻧﺘﻘﺎل آﻣﻮزش
ﻣﻮﺟـﺰ اﻹدارة اﻟﺬﮐﻴ ﺔ ﳌﺨﺎﻃـﺮ ﮐﻮارث اﳌﻨـﺎخ
ﺗﺠﺮﺑﺘﻲ ﻣﻊ ﻛﻴﺲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻏﺮﺓ - مستشفى الملك فيصل التخصصي
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ ﻣﻦ وادي اﻟﺠﻮف - SFD
ﺑوﺳﻌﻧﺎ أن ﻧﻔﻌل ﻣﺎ ﯾطﻟﺑﮫ ﻋﻣﻼؤﻧﺎ، " ". وﻟﯾس ﻣﺎ ﺗﻣﻟﯾﮫ 2 - Innovative Interfaces Inc.
ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎي آﻧﺪروﯾﺪ آﺑﺎن 90
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ ﻟﺪى ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻣﺎ ﻣﻘﺪارھﺎ وﻣﺎھﻲ ا
٢٠٠٩ ,سرﺎــﻣ ٢٥ – ٢٣
ﻣﻴﻜﺮﻭﺳﻜﭗ ﺗﻔﺮﻕ ﻧﻮﺭ ﺍﻳﺴﺘﺎ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻯ ﺁﻥ - نانو
اﻟﺸﺎت وﺧﻄﺮه " ﻗﺼﺺ وﻋﺒﺮ " - دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية
ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻓﻧﯽ ﻣﺗﻧﺎظر ﻓﻧﺎوري ﻧﺎﻧو اﯾران
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
اﻟﺗﺛﺑﯾت دﻟﯾل
5th GCC EConomiC Forum اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ...
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
ـﻫ ١٤٢٧ - ١٤٢٦ ﻲﻟﺎﻤﻟا مﺎﻌﻠﻟ
ﻟﻣﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋن اﻟﻌﻣل اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻌﺎم
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي - Palestinian Central Bureau of Statistics
ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻧﻊ - نانو
دراﺳﺔ أﺛﺮﻣﺸﺎھﺪة اﻟﺘﻠﻔﺎز وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻋ
ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ي اﺳﺎس ﺗﻮﺳﻌﻪ ؛ ارﺗﻘﺎي ﺳﻮاد اﻃﻼ
اﻟﺘﻤﺜـﻞ ﻣﻨﺼــﺐ اﻟﺮﺋـﺲ ﻘﺮﺑﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﺠﺐ أن ﻜﻮن ﺷﺮﻓﺎً
ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ روﺷﻨﮕﺮ - ketab farsi
ENSTRUCT Basic Corporate ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺷرﮐﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲّ، Valuation ... - Baladiyat
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﻛﺸﻮر : ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳ :