Views
3 years ago

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

فمينيسم و

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي دوگانه مباحثات نويي را در ميان چپ ها درباره ي ارتباط بين شرايط و تغييرات اجتماعي برانگيخته است.‏ به نظر من اشتباه بزرگي است كه بگوييم اين مسائل قديمي اند:‏ من هنوز حامي جنبش استقلال طلب پورتو ريكو هستم و آنها هنوز استقلال نيافته اند.‏ در واقع،‏ فقط به خاطر يك رأي،‏ دولت آمريكا قانوني را تصويب كرد كه پورتو ريكو را از تبديل شدن به يك دولت منع مي كرد مگر اين كه دست از زبان اسپانيايي بردارند.‏ اين جا ما دوباره با بي رحمي آمريكا نسبت به كشوري مواجه مي شويم كه مستعمره اي قديمي نيست بلكه در عمق وجودش استعمار زده است.‏ اين را به اين دليل مي گويم كه به نظرم اگر فمينيسمي غيرسياسي باشد،‏ شايد ناشي از بازتاب يك جهت گيري عميق طبقاتي درون فمينيسم باشد،‏ و همچنين شايد بازتاب اين بدبيني باشد كه آيا ما واقعا مي توانيم جهان را تغيير دهيم.‏ اما ما نمي توانيم بدانيم كه آيا مي توانيم جهان را تغيير دهيم يا خير.‏ هيچ كس نمي تواند بدون زحمت به آن دست يابد،‏ ولو آن كه ما بگوييم " اوه،‏ ببينيد،‏ سوسياليسم شكست خورده است؛ ما قصد داريم چه چيزهايي را به جاي آنها مطرح كنيم؟ " ما هنوز با مسئوليت اخلاقي براي تغيير اجتماعي،‏ چپ هستيم.‏ : ا.‏ ب اگر از شما در مورد سقوط ديوار برلين و پايان به اصطلاح كمونيسم يا سوسياليسم در كشورهاي اروپاي شرقي پرسيده شود كه آيا ثابت نشده كه كل طرح سوسياليستي به پايان رسيده ، شما خواهيد گفت " خير"‏ ؟ : د.‏ ك منظور من اين است كه سوسياليسمي كه به لحاظ فلسفي خود را با فايده باور توجيه كرده باشد،‏ شكست خود را نشان داده است.‏ آن نوع سوسياليسم،‏ هرگز موفق به دموكراتيك كردن باور كلي اش درباره ي بازتوزيع سوسياليستي كالاها نشد.‏ اما آيا به نظر من 85

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي مشكلات بنياديني در شيوه ي درك ماركسيسم از سوسياليسم يا روش درك احزاب كمونيستي از سوسياليسم ، وجود دارد؟ كاملا.‏ اما آيا اين بدين معني است كه فكر مي كنم سرمايه داري پاسخ آن است؟ خير.‏ ما هنوز مسئوليتي سياسي و اخلاقي براي تعيين آن چيزي داريم كه نوعي از عدالت توزيعي است و ما بايد بتوانيم آن را با سياست هاي دموكراتيك تلفيق كنيم.‏ و به هر حال،‏ من فكر نمي كنم كه به دليل شكست جنجال آميز حكومتهاي كمونيستي،‏ راه بي زحمتي در پيش داريم.‏ البته،‏ ما در موقعيت بسيار پيچيده اي قرار داريم،‏ ولي مي توانيم به " ميز نقشه كشي مان بازگرديم"‏ و برنامه ريزي كنيم.‏ : ا.‏ ب آيا مي توانيد از اين جايي كه با " برنامه ريزي و نقشه كشي"‏ آغاز مي شود ، يك نمونه ي عيني به ما بدهيد؟ از نقطه نظر بحث درباره ي پايان"‏ ابر روايت "، آيا شما جست و جوي يك"‏ ابر روايت جديد"‏ را پيشنهاد مي كنيد؟ د.‏ ك 86 : اگر منظور شما نوعي جديد از ماركسيسم يا هگليانيسم ، يعني دو ابر روايت بزرگ دوران ما باشد،‏ من دنبال ابر روايت جديدي نيستم.‏ آنچه در جست و جوي آن هستم چيزي است كه آن را " فمينيسم اخلاقي"‏ ناميده ام كه مي كوشد مؤلفه هاي نظريه ي فمينيستي و رابطه اش با كنش فمينيستي را بر حسب ارتباط بين مؤلفه هاي زيبايي شناختي،‏ اخلاقي،‏ سياسي،‏ معنوي و حقوقي بررسي كند.‏ آيا منظور من اين است كه(‏ به شيوه ي هگلي-‏ م)‏ يك روح فراگير وجود دارد كه به ما اجازه خواهد داد تا اين مقوله ها را در بسته بندي هايي شسته رفته قرار دهيم؟ يا آيا فكر مي كنم كه عقلانيت ارتباطي مورد تصور هابرماس به ما اجازه خواهد داد تا اين كار را بكنيم؟ خير.‏ اما من فكر مي كنم فمينيسم به مفصل بندي در حوزه ي

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ
ﺑﻬﺒﻮد اﻧﺘﻘﺎل آﻣﻮزش
ﻣﻮﺟـﺰ اﻹدارة اﻟﺬﮐﻴ ﺔ ﳌﺨﺎﻃـﺮ ﮐﻮارث اﳌﻨـﺎخ
ﺗﺠﺮﺑﺘﻲ ﻣﻊ ﻛﻴﺲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻏﺮﺓ - مستشفى الملك فيصل التخصصي
ﻗﺎﺋﻣـﺔ اﻟﺟـداول Tables List اﻟﺟدول Table اﻹﺣﺻﺎءات اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ... - GulfBase.com
ﻣﺑﺎدرة (ان ﻻﯾﺗن) en.lighten
ﺑوﺳﻌﻧﺎ أن ﻧﻔﻌل ﻣﺎ ﯾطﻟﺑﮫ ﻋﻣﻼؤﻧﺎ، " ". وﻟﯾس ﻣﺎ ﺗﻣﻟﯾﮫ 2 - Innovative Interfaces Inc.
5th GCC EConomiC Forum اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ...
ﻧﺷــرة اﻟﺗـداول اﻟﻔـﺻــﻟﯾــﺔ Quarterly Trading Bulletin
ﺑﻨﺎم ﺧﺪا - سامان پروانه
ﻣﻴﻜﺮﻭﺳﻜﭗ ﺗﻔﺮﻕ ﻧﻮﺭ ﺍﻳﺴﺘﺎ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻯ ﺁﻥ - نانو
اﻟﺸﺎت وﺧﻄﺮه " ﻗﺼﺺ وﻋﺒﺮ " - دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ ﻣﻦ وادي اﻟﺠﻮف - SFD
ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻓﻧﯽ ﻣﺗﻧﺎظر ﻓﻧﺎوري ﻧﺎﻧو اﯾران
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎي آﻧﺪروﯾﺪ آﺑﺎن 90
ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻧﻊ - نانو
دراﺳﺔ أﺛﺮﻣﺸﺎھﺪة اﻟﺘﻠﻔﺎز وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻋ
ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ي اﺳﺎس ﺗﻮﺳﻌﻪ ؛ ارﺗﻘﺎي ﺳﻮاد اﻃﻼ
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ ﻟﺪى ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻣﺎ ﻣﻘﺪارھﺎ وﻣﺎھﻲ ا
ـﻫ ١٤٢٧ - ١٤٢٦ ﻲﻟﺎﻤﻟا مﺎﻌﻠﻟ
٢٠٠٩ ,سرﺎــﻣ ٢٥ – ٢٣
اﻟﺘﻤﺜـﻞ ﻣﻨﺼــﺐ اﻟﺮﺋـﺲ ﻘﺮﺑﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﺠﺐ أن ﻜﻮن ﺷﺮﻓﺎً
ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ روﺷﻨﮕﺮ - ketab farsi
ENSTRUCT Basic Corporate ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺷرﮐﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲّ، Valuation ... - Baladiyat
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي - Palestinian Central Bureau of Statistics
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﻛﺸﻮر : ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳ :
اﻟﻘرآن: ﺣدﯾ ث: : ﻇ ﻣﻠﻔﻮ ات ﺧط ﺑﺔ اﻟ ﺟﻣﻌﺔ: - Majlis Khuddamul Ahmadiyya UK ...
اﻟﺗﺛﺑﯾت دﻟﯾل