Views
4 years ago

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

فمينيسم و

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي زيبايي شناختي و معناي ما از آن و چگونگي تأثيرات زيبايي شناختي نياز دارد،‏ يعني آن چيزي كه عقيده ي مشخص ما به منزله ي درك ما از دنياي مادي است.‏ ما به فهمي از اخلاقيات و شيوه هاي اخلاقي نياز داريم كه بايد با سياست ارتباط يابند و سياست نيز در پيِ‏ آن،‏ به برخي انگاره هاي حقوقي و قانوني مرتبط شود.‏ تمام اين پرسش هاي من،‏ سرانجام سطوح مختلف معناي واژه ي " بازنمايي"‏ را روشن مي كند : شرايط بازنمايي كدام اند؟ چه كسي نماينده ي افراد نزد افراد است؟ و چه وقت؟ و مناسبات بازنمايي چقدر امكان پذيرند؟ براي من سه سطح بازنمايي وجود دارد كه بيشتر بخشي از روشي هستند كه براساس آن زيبايي شناسي،‏ اخلاقيات،‏ معنويات،‏ سياست و قانون را به عنوان مقوله ها سنجيده مي شوند.‏ : ا.‏ ب يكي از مفاهيم تعيين كننده اي كه فمينيسم به آن پرداخته،‏ مفهوم سوبژِكتيويته است.‏ آيا امروزه سوبژكتيويته به عنوان يك مفهوم حائز اهميت دنبال مي شود و مفهوم سوبژكتيويته براي نظريه ي فمينيستي در پايان هزاره چه سودي خواهد داشت وقتي نظريه ي سيستم ها سعي دارد از شر كل سوژه خلاص شود يا نظريه ي سايبرگ ادعا مي كند كه ما ديگر سوژه نيستيم؟ من در كار شخصي خودم،‏ خواستار بازگشت به مفهوم سوبژكتيويته هستم.‏ د.ك 87 : براي من هيچ روشي وجود ندارد كه بتوانيم فلسفه اي سياسي داشته باشيم و فقط اجازه دهيم كنش سياسي هدفمندي انجام شود،‏ بدون اين كه به سوژه التزام داشته باشيم،‏ پس من درباره ي اين موضوع با شما موافقم.‏ صحبت درباره ي اين موضوع كمي آشفته ام كرد،‏ زيرا مادرم در آگوست 1998 مرد و در روزهاي آخر زندگي اش گفت : " من اكنون باور دارم و مي فهمم كه منظور تو از اين حرف " حق داشتن شخصيت خودم " چه بود.‏ و تنها آرزو مي كنم كه اي كاش زمان بيشتري داشتم و حالا كه سرانجام درك كردم گفته ي تو چه معنايي داشت،‏

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي خيلي چيزها درباره اش فهميدم."‏ او غروب يكي از روزهاي آگوست مرد.‏ اين جمله تنها يكي از عباراتي بود كه به كار مي برم و اين عبارت بر مادرم درباره ي حق اخلاقي براي مردن تأثير ژرفي گذاشت.‏ من " شخص"‏ را به عنوان بخشي از نظريه ي حق احيا كردم و اين مفهوم را در كتاب ام به نام " قلب آزادي"‏ گسترش دادم [ 1 ] . من اساسا در اين رابطه بحث كردم كه " شخص"‏ به خصوص در نظريه ي حقوقي حق،‏ نشانه ي آزادي اي است كه توسط دولت به رسميت شناخته مي شود.‏ درواقع بدين گونه،‏ " حقيقت‏"‏ شخص مسئله نيست؛ در عوض ما بايد از رابطه ي حق و دولت سئوال كنيم،‏ آن چيزي كه شما آن را سوبژكتيويته مي ناميد.‏ من اين عبارت " حق به شخصِ‏ شما اعطا مي شود"‏ را انتخاب كرده ام تا آشكار كنم شخص صرفا چيزي از پيش تعيين شده و مسلم نيست.‏ اگر چنين بود،‏ سير زندگي مادرم هيچ دركي برايش ايجاد نمي كرد،‏ چرا كه در آن صورت او نمي توانست در روزهاي آخر زندگي اش دريابد كه كارهايي بايد انجام مي داده كه هرگز انجام نداده است.‏ ايده آل من از " شخص"‏ فردگرايانه نيست.‏ درواقع،‏ ما نياز داريم كه از اين ايده آل محافظت كنيم،‏ زيرا ما در هسته ي زندگي مان به يكديگر متصل هستيم،‏ نه تنها به انسان هاي ديگر،‏ بلكه به نظم نماديني متصل ايم كه هم براي ما فضايي ايجاد مي كند كه اين ادعا را متحقق كنيم و هم فضايي ايجاد مي كند كه اين حق خود را تخريب كنيم.‏ من در حوزه ي جنسيت،‏ خواستار چيزي شده ام كه آن را ‏"قلمروي خيالي"‏ مي نامم كه بسياري از هويت اشخاص را به رسميت مي شناسد:‏ زبان،‏ نژاد،‏ قوميت،‏ تفاوت هاي جنسي.‏ آنچه ما " موجوديت جنسي " مي ناميم تقريبا شبيه گرايش متعالي موجودات انساني است؛ اين امر تصديق مي كند كه شما بايد با تمايل جنسي تان كاري كنيد.‏ بدين معني نيست كه تمايل جنسي لزوما در غرب،‏ از فردگرايي به وجود آمد؛ و نيز به اين معنا نيست كه حتي بايد " سكس داشتن " را انتخاب كنيد و فقط به خودتان اجازه دهيد كه به يك ابژه يا ابژه ي ديگري 88

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ
ﺑﻬﺒﻮد اﻧﺘﻘﺎل آﻣﻮزش
ﻣﻮﺟـﺰ اﻹدارة اﻟﺬﮐﻴ ﺔ ﳌﺨﺎﻃـﺮ ﮐﻮارث اﳌﻨـﺎخ
ﺗﺠﺮﺑﺘﻲ ﻣﻊ ﻛﻴﺲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻏﺮﺓ - مستشفى الملك فيصل التخصصي
ﻗﺎﺋﻣـﺔ اﻟﺟـداول Tables List اﻟﺟدول Table اﻹﺣﺻﺎءات اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ... - GulfBase.com
ﺑوﺳﻌﻧﺎ أن ﻧﻔﻌل ﻣﺎ ﯾطﻟﺑﮫ ﻋﻣﻼؤﻧﺎ، " ". وﻟﯾس ﻣﺎ ﺗﻣﻟﯾﮫ 2 - Innovative Interfaces Inc.
ﻣﺑﺎدرة (ان ﻻﯾﺗن) en.lighten
ﻧﺷــرة اﻟﺗـداول اﻟﻔـﺻــﻟﯾــﺔ Quarterly Trading Bulletin
5th GCC EConomiC Forum اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ...
ﺑﻨﺎم ﺧﺪا - سامان پروانه
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ ﻣﻦ وادي اﻟﺠﻮف - SFD
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ ﻟﺪى ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻣﺎ ﻣﻘﺪارھﺎ وﻣﺎھﻲ ا
ﻣﻴﻜﺮﻭﺳﻜﭗ ﺗﻔﺮﻕ ﻧﻮﺭ ﺍﻳﺴﺘﺎ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻯ ﺁﻥ - نانو
٢٠٠٩ ,سرﺎــﻣ ٢٥ – ٢٣
اﻟﺸﺎت وﺧﻄﺮه " ﻗﺼﺺ وﻋﺒﺮ " - دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية
ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎي آﻧﺪروﯾﺪ آﺑﺎن 90
ـﻫ ١٤٢٧ - ١٤٢٦ ﻲﻟﺎﻤﻟا مﺎﻌﻠﻟ
ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻓﻧﯽ ﻣﺗﻧﺎظر ﻓﻧﺎوري ﻧﺎﻧو اﯾران
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻧﻊ - نانو
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي - Palestinian Central Bureau of Statistics
دراﺳﺔ أﺛﺮﻣﺸﺎھﺪة اﻟﺘﻠﻔﺎز وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻋ
ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ي اﺳﺎس ﺗﻮﺳﻌﻪ ؛ ارﺗﻘﺎي ﺳﻮاد اﻃﻼ
اﻟﺘﻤﺜـﻞ ﻣﻨﺼــﺐ اﻟﺮﺋـﺲ ﻘﺮﺑﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﺠﺐ أن ﻜﻮن ﺷﺮﻓﺎً
ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ روﺷﻨﮕﺮ - ketab farsi
اﻟﺗﺛﺑﯾت دﻟﯾل
ENSTRUCT Basic Corporate ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺷرﮐﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲّ، Valuation ... - Baladiyat
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﻛﺸﻮر : ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳ :
اﻟﻘرآن: ﺣدﯾ ث: : ﻇ ﻣﻠﻔﻮ ات ﺧط ﺑﺔ اﻟ ﺟﻣﻌﺔ: - Majlis Khuddamul Ahmadiyya UK ...