Views
3 years ago

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

فمينيسم و

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي زيبايي شناختي و معناي ما از آن و چگونگي تأثيرات زيبايي شناختي نياز دارد،‏ يعني آن چيزي كه عقيده ي مشخص ما به منزله ي درك ما از دنياي مادي است.‏ ما به فهمي از اخلاقيات و شيوه هاي اخلاقي نياز داريم كه بايد با سياست ارتباط يابند و سياست نيز در پيِ‏ آن،‏ به برخي انگاره هاي حقوقي و قانوني مرتبط شود.‏ تمام اين پرسش هاي من،‏ سرانجام سطوح مختلف معناي واژه ي " بازنمايي"‏ را روشن مي كند : شرايط بازنمايي كدام اند؟ چه كسي نماينده ي افراد نزد افراد است؟ و چه وقت؟ و مناسبات بازنمايي چقدر امكان پذيرند؟ براي من سه سطح بازنمايي وجود دارد كه بيشتر بخشي از روشي هستند كه براساس آن زيبايي شناسي،‏ اخلاقيات،‏ معنويات،‏ سياست و قانون را به عنوان مقوله ها سنجيده مي شوند.‏ : ا.‏ ب يكي از مفاهيم تعيين كننده اي كه فمينيسم به آن پرداخته،‏ مفهوم سوبژِكتيويته است.‏ آيا امروزه سوبژكتيويته به عنوان يك مفهوم حائز اهميت دنبال مي شود و مفهوم سوبژكتيويته براي نظريه ي فمينيستي در پايان هزاره چه سودي خواهد داشت وقتي نظريه ي سيستم ها سعي دارد از شر كل سوژه خلاص شود يا نظريه ي سايبرگ ادعا مي كند كه ما ديگر سوژه نيستيم؟ من در كار شخصي خودم،‏ خواستار بازگشت به مفهوم سوبژكتيويته هستم.‏ د.ك 87 : براي من هيچ روشي وجود ندارد كه بتوانيم فلسفه اي سياسي داشته باشيم و فقط اجازه دهيم كنش سياسي هدفمندي انجام شود،‏ بدون اين كه به سوژه التزام داشته باشيم،‏ پس من درباره ي اين موضوع با شما موافقم.‏ صحبت درباره ي اين موضوع كمي آشفته ام كرد،‏ زيرا مادرم در آگوست 1998 مرد و در روزهاي آخر زندگي اش گفت : " من اكنون باور دارم و مي فهمم كه منظور تو از اين حرف " حق داشتن شخصيت خودم " چه بود.‏ و تنها آرزو مي كنم كه اي كاش زمان بيشتري داشتم و حالا كه سرانجام درك كردم گفته ي تو چه معنايي داشت،‏

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي خيلي چيزها درباره اش فهميدم."‏ او غروب يكي از روزهاي آگوست مرد.‏ اين جمله تنها يكي از عباراتي بود كه به كار مي برم و اين عبارت بر مادرم درباره ي حق اخلاقي براي مردن تأثير ژرفي گذاشت.‏ من " شخص"‏ را به عنوان بخشي از نظريه ي حق احيا كردم و اين مفهوم را در كتاب ام به نام " قلب آزادي"‏ گسترش دادم [ 1 ] . من اساسا در اين رابطه بحث كردم كه " شخص"‏ به خصوص در نظريه ي حقوقي حق،‏ نشانه ي آزادي اي است كه توسط دولت به رسميت شناخته مي شود.‏ درواقع بدين گونه،‏ " حقيقت‏"‏ شخص مسئله نيست؛ در عوض ما بايد از رابطه ي حق و دولت سئوال كنيم،‏ آن چيزي كه شما آن را سوبژكتيويته مي ناميد.‏ من اين عبارت " حق به شخصِ‏ شما اعطا مي شود"‏ را انتخاب كرده ام تا آشكار كنم شخص صرفا چيزي از پيش تعيين شده و مسلم نيست.‏ اگر چنين بود،‏ سير زندگي مادرم هيچ دركي برايش ايجاد نمي كرد،‏ چرا كه در آن صورت او نمي توانست در روزهاي آخر زندگي اش دريابد كه كارهايي بايد انجام مي داده كه هرگز انجام نداده است.‏ ايده آل من از " شخص"‏ فردگرايانه نيست.‏ درواقع،‏ ما نياز داريم كه از اين ايده آل محافظت كنيم،‏ زيرا ما در هسته ي زندگي مان به يكديگر متصل هستيم،‏ نه تنها به انسان هاي ديگر،‏ بلكه به نظم نماديني متصل ايم كه هم براي ما فضايي ايجاد مي كند كه اين ادعا را متحقق كنيم و هم فضايي ايجاد مي كند كه اين حق خود را تخريب كنيم.‏ من در حوزه ي جنسيت،‏ خواستار چيزي شده ام كه آن را ‏"قلمروي خيالي"‏ مي نامم كه بسياري از هويت اشخاص را به رسميت مي شناسد:‏ زبان،‏ نژاد،‏ قوميت،‏ تفاوت هاي جنسي.‏ آنچه ما " موجوديت جنسي " مي ناميم تقريبا شبيه گرايش متعالي موجودات انساني است؛ اين امر تصديق مي كند كه شما بايد با تمايل جنسي تان كاري كنيد.‏ بدين معني نيست كه تمايل جنسي لزوما در غرب،‏ از فردگرايي به وجود آمد؛ و نيز به اين معنا نيست كه حتي بايد " سكس داشتن " را انتخاب كنيد و فقط به خودتان اجازه دهيد كه به يك ابژه يا ابژه ي ديگري 88

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ
ﻗﺎﺋﻣـﺔ اﻟﺟـداول Tables List اﻟﺟدول Table اﻹﺣﺻﺎءات اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ... - GulfBase.com
ﻧﺷــرة اﻟﺗـداول اﻟﻔـﺻــﻟﯾــﺔ Quarterly Trading Bulletin
ﺑﻬﺒﻮد اﻧﺘﻘﺎل آﻣﻮزش
ﻣﻮﺟـﺰ اﻹدارة اﻟﺬﮐﻴ ﺔ ﳌﺨﺎﻃـﺮ ﮐﻮارث اﳌﻨـﺎخ
ﺗﺠﺮﺑﺘﻲ ﻣﻊ ﻛﻴﺲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻏﺮﺓ - مستشفى الملك فيصل التخصصي
ﻣﺑﺎدرة (ان ﻻﯾﺗن) en.lighten
ﺑوﺳﻌﻧﺎ أن ﻧﻔﻌل ﻣﺎ ﯾطﻟﺑﮫ ﻋﻣﻼؤﻧﺎ، " ". وﻟﯾس ﻣﺎ ﺗﻣﻟﯾﮫ 2 - Innovative Interfaces Inc.
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ ﻟﺪى ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻣﺎ ﻣﻘﺪارھﺎ وﻣﺎھﻲ ا
٢٠٠٩ ,سرﺎــﻣ ٢٥ – ٢٣
ﻣﻴﻜﺮﻭﺳﻜﭗ ﺗﻔﺮﻕ ﻧﻮﺭ ﺍﻳﺴﺘﺎ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻯ ﺁﻥ - نانو
ﺑﻨﺎم ﺧﺪا - سامان پروانه
اﻟﺸﺎت وﺧﻄﺮه " ﻗﺼﺺ وﻋﺒﺮ " - دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية
5th GCC EConomiC Forum اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ...
ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻓﻧﯽ ﻣﺗﻧﺎظر ﻓﻧﺎوري ﻧﺎﻧو اﯾران
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ ﻣﻦ وادي اﻟﺠﻮف - SFD
ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎي آﻧﺪروﯾﺪ آﺑﺎن 90
ـﻫ ١٤٢٧ - ١٤٢٦ ﻲﻟﺎﻤﻟا مﺎﻌﻠﻟ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي - Palestinian Central Bureau of Statistics
ﻟﻣﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋن اﻟﻌﻣل اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻌﺎم
اﻟﺗﺛﺑﯾت دﻟﯾل
ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻧﻊ - نانو
دراﺳﺔ أﺛﺮﻣﺸﺎھﺪة اﻟﺘﻠﻔﺎز وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻋ
ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ي اﺳﺎس ﺗﻮﺳﻌﻪ ؛ ارﺗﻘﺎي ﺳﻮاد اﻃﻼ
اﻟﺘﻤﺜـﻞ ﻣﻨﺼــﺐ اﻟﺮﺋـﺲ ﻘﺮﺑﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﺠﺐ أن ﻜﻮن ﺷﺮﻓﺎً
ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ روﺷﻨﮕﺮ - ketab farsi
ENSTRUCT Basic Corporate ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺷرﮐﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲّ، Valuation ... - Baladiyat
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﻛﺸﻮر : ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳ :