Views
3 years ago

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

فمينيسم و

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي پدرشاهي اين ستم و تبعيض را توليد و بازتوليد مي كند.‏ و همان طور كه نقش تحليل هاي فرهنگي و سياست هاي هويتي،‏ جنسي،‏ نژادي ، قومي و روانكاوانه در رويكردهاي فمينسيتي لازم است،‏ نمي توان از نقش تعيين كننده ي اقتصاد در زيست اجتماعي گذشته و حال زنان چشم پوشيد.‏ هيچ انساني از زيست اقتصادي خود جدا نيست و در نظر نگرفتن اين مسئله يا از سر ناداني است يا منافع طبقاتي خاصي را دنبال مي كند.‏ مثلا در روند مبارزات فمينيستي،‏ برخي فمينيست هاي بورژوا در مطالبات خود همواره به حق رأي و كسب حقوق مدني يا برابري در قدرت و ثروت و جايگاه مقتدر اجتماعي با مردان بسنده كرده اند و در مبارزات شان بر مطالبات زنان پرولتاريا و فرودست و اقليت،‏ چشم فرو بسته اند.‏ از سوي ديگر،‏ ما زنان صرف نظر از هر جنسي كه به ما منسوب شده است،‏ انسان هستيم و مطالبات ما از بين بردن دوتايي هاي جنسي،‏ جامعه ي طبقاتي،‏ از بين بردن خرافات و متافيزيك سركوبگر و هر نوع تبعيض در حيطه هاي عمومي و خصوصي زندگي مان است.‏ براي مثال،‏ نمي توان جامعه اي تصور كرد كه در آن زنان آزاد و برابر باشند و تمام عوامل سركوب و استثمار بر زنان از بين رفته باشد،‏ اما مردان آن جامعه تحت انقياد باشند.‏ بنابراين مبارزه ي ما مبارزه اي بنيادين و مستمر و همه جانبه است كه در نهايت ضرورتا مي بايست به نابودي جامعه ي طبقاتي،‏ سرمايه داري و مالكيت خصوصي بر ابزار توليد،‏ پدرشاهي،‏ اديان و خرافه هاي سركوبگر و تخديري،‏ هرگونه تبعيض نژادي و قومي،‏ هر گونه دوتايي جنسي،‏ دگر جنس گرايي اجباري و رسيدن به آزادي هاي فردي و مدني و آگاهي و برابري تمام انسان ها منجر شود،‏ و گرنه مبارزه اي كوته نظر و كم مايه خواهد بود.‏ نسيم روشنايي-مارس 2010 7

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي ديدگاه هاي فمينيستي درباره ي طبقه و كار آن فرگوسن (Ann Ferguson) يك نقطه شروع خوب براي مباحثات نظري درباره ي زنان،‏ طبقه و كار،‏ جايي است كه در تقاطع با ماركسيسم و فمينيسم قرار مي گيرد.‏ چنين مباحثاتي تنها به واسطه ي تحقيقات آكادميكي شكل نگرفتند،‏ بلكه،‏ به عنوان پرسش هايي درباره ي رابطه ي بين ستم بر زنان و آزادي و سياست هاي طبقاتي جناح چپ،‏ اتحاديه هاي صنفي و جنبش هاي فمينيستي در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم،‏ به خصوص در امريكا،‏ بريتانيا و اروپا،‏ شكل يافتند.‏ همچنين ضروري خواهد بود كه براي درك مفهوم كار،‏ ديدگاه هاي فلسفي گوناگوني را بررسي كنيم،‏ به روشي كه كار زنان و فعاليت هاي خانگي شان را شامل مي شود و يا حتي نه لزوما 8

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ
ﻣﻮﺟـﺰ اﻹدارة اﻟﺬﮐﻴ ﺔ ﳌﺨﺎﻃـﺮ ﮐﻮارث اﳌﻨـﺎخ
ﺗﺠﺮﺑﺘﻲ ﻣﻊ ﻛﻴﺲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻏﺮﺓ - مستشفى الملك فيصل التخصصي
ﺑﻬﺒﻮد اﻧﺘﻘﺎل آﻣﻮزش
ﻣﺑﺎدرة (ان ﻻﯾﺗن) en.lighten
ﺑوﺳﻌﻧﺎ أن ﻧﻔﻌل ﻣﺎ ﯾطﻟﺑﮫ ﻋﻣﻼؤﻧﺎ، " ". وﻟﯾس ﻣﺎ ﺗﻣﻟﯾﮫ 2 - Innovative Interfaces Inc.
ﻗﺎﺋﻣـﺔ اﻟﺟـداول Tables List اﻟﺟدول Table اﻹﺣﺻﺎءات اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ... - GulfBase.com
ﻧﺷــرة اﻟﺗـداول اﻟﻔـﺻــﻟﯾــﺔ Quarterly Trading Bulletin
ﻣﻴﻜﺮﻭﺳﻜﭗ ﺗﻔﺮﻕ ﻧﻮﺭ ﺍﻳﺴﺘﺎ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻯ ﺁﻥ - نانو
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
اﻟﺸﺎت وﺧﻄﺮه " ﻗﺼﺺ وﻋﺒﺮ " - دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية
5th GCC EConomiC Forum اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ...
ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻓﻧﯽ ﻣﺗﻧﺎظر ﻓﻧﺎوري ﻧﺎﻧو اﯾران
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
ﺑﻨﺎم ﺧﺪا - سامان پروانه
ـﻫ ١٤٢٧ - ١٤٢٦ ﻲﻟﺎﻤﻟا مﺎﻌﻠﻟ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي - Palestinian Central Bureau of Statistics
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ ﻟﺪى ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻣﺎ ﻣﻘﺪارھﺎ وﻣﺎھﻲ ا
٢٠٠٩ ,سرﺎــﻣ ٢٥ – ٢٣
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ ﻣﻦ وادي اﻟﺠﻮف - SFD
ﻟﻣﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋن اﻟﻌﻣل اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻌﺎم
ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎي آﻧﺪروﯾﺪ آﺑﺎن 90
ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻧﻊ - نانو
دراﺳﺔ أﺛﺮﻣﺸﺎھﺪة اﻟﺘﻠﻔﺎز وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻋ
ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ي اﺳﺎس ﺗﻮﺳﻌﻪ ؛ ارﺗﻘﺎي ﺳﻮاد اﻃﻼ
اﻟﺘﻤﺜـﻞ ﻣﻨﺼــﺐ اﻟﺮﺋـﺲ ﻘﺮﺑﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﺠﺐ أن ﻜﻮن ﺷﺮﻓﺎً
ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ روﺷﻨﮕﺮ - ketab farsi
اﻟﺗﺛﺑﯾت دﻟﯾل
ENSTRUCT Basic Corporate ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺷرﮐﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲّ، Valuation ... - Baladiyat
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﻛﺸﻮر : ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳ :