Views
3 years ago

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

فمينيسم و

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي پدرشاهي اين ستم و تبعيض را توليد و بازتوليد مي كند.‏ و همان طور كه نقش تحليل هاي فرهنگي و سياست هاي هويتي،‏ جنسي،‏ نژادي ، قومي و روانكاوانه در رويكردهاي فمينسيتي لازم است،‏ نمي توان از نقش تعيين كننده ي اقتصاد در زيست اجتماعي گذشته و حال زنان چشم پوشيد.‏ هيچ انساني از زيست اقتصادي خود جدا نيست و در نظر نگرفتن اين مسئله يا از سر ناداني است يا منافع طبقاتي خاصي را دنبال مي كند.‏ مثلا در روند مبارزات فمينيستي،‏ برخي فمينيست هاي بورژوا در مطالبات خود همواره به حق رأي و كسب حقوق مدني يا برابري در قدرت و ثروت و جايگاه مقتدر اجتماعي با مردان بسنده كرده اند و در مبارزات شان بر مطالبات زنان پرولتاريا و فرودست و اقليت،‏ چشم فرو بسته اند.‏ از سوي ديگر،‏ ما زنان صرف نظر از هر جنسي كه به ما منسوب شده است،‏ انسان هستيم و مطالبات ما از بين بردن دوتايي هاي جنسي،‏ جامعه ي طبقاتي،‏ از بين بردن خرافات و متافيزيك سركوبگر و هر نوع تبعيض در حيطه هاي عمومي و خصوصي زندگي مان است.‏ براي مثال،‏ نمي توان جامعه اي تصور كرد كه در آن زنان آزاد و برابر باشند و تمام عوامل سركوب و استثمار بر زنان از بين رفته باشد،‏ اما مردان آن جامعه تحت انقياد باشند.‏ بنابراين مبارزه ي ما مبارزه اي بنيادين و مستمر و همه جانبه است كه در نهايت ضرورتا مي بايست به نابودي جامعه ي طبقاتي،‏ سرمايه داري و مالكيت خصوصي بر ابزار توليد،‏ پدرشاهي،‏ اديان و خرافه هاي سركوبگر و تخديري،‏ هرگونه تبعيض نژادي و قومي،‏ هر گونه دوتايي جنسي،‏ دگر جنس گرايي اجباري و رسيدن به آزادي هاي فردي و مدني و آگاهي و برابري تمام انسان ها منجر شود،‏ و گرنه مبارزه اي كوته نظر و كم مايه خواهد بود.‏ نسيم روشنايي-مارس 2010 7

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي ديدگاه هاي فمينيستي درباره ي طبقه و كار آن فرگوسن (Ann Ferguson) يك نقطه شروع خوب براي مباحثات نظري درباره ي زنان،‏ طبقه و كار،‏ جايي است كه در تقاطع با ماركسيسم و فمينيسم قرار مي گيرد.‏ چنين مباحثاتي تنها به واسطه ي تحقيقات آكادميكي شكل نگرفتند،‏ بلكه،‏ به عنوان پرسش هايي درباره ي رابطه ي بين ستم بر زنان و آزادي و سياست هاي طبقاتي جناح چپ،‏ اتحاديه هاي صنفي و جنبش هاي فمينيستي در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم،‏ به خصوص در امريكا،‏ بريتانيا و اروپا،‏ شكل يافتند.‏ همچنين ضروري خواهد بود كه براي درك مفهوم كار،‏ ديدگاه هاي فلسفي گوناگوني را بررسي كنيم،‏ به روشي كه كار زنان و فعاليت هاي خانگي شان را شامل مي شود و يا حتي نه لزوما 8

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ
ﻗﺎﺋﻣـﺔ اﻟﺟـداول Tables List اﻟﺟدول Table اﻹﺣﺻﺎءات اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ... - GulfBase.com
ﻧﺷــرة اﻟﺗـداول اﻟﻔـﺻــﻟﯾــﺔ Quarterly Trading Bulletin
ﺑﻬﺒﻮد اﻧﺘﻘﺎل آﻣﻮزش
ﻣﻮﺟـﺰ اﻹدارة اﻟﺬﮐﻴ ﺔ ﳌﺨﺎﻃـﺮ ﮐﻮارث اﳌﻨـﺎخ
ﻣﺑﺎدرة (ان ﻻﯾﺗن) en.lighten
ﺗﺠﺮﺑﺘﻲ ﻣﻊ ﻛﻴﺲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻏﺮﺓ - مستشفى الملك فيصل التخصصي
ﺑوﺳﻌﻧﺎ أن ﻧﻔﻌل ﻣﺎ ﯾطﻟﺑﮫ ﻋﻣﻼؤﻧﺎ، " ". وﻟﯾس ﻣﺎ ﺗﻣﻟﯾﮫ 2 - Innovative Interfaces Inc.
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ ﻟﺪى ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻣﺎ ﻣﻘﺪارھﺎ وﻣﺎھﻲ ا
٢٠٠٩ ,سرﺎــﻣ ٢٥ – ٢٣
ﻣﻴﻜﺮﻭﺳﻜﭗ ﺗﻔﺮﻕ ﻧﻮﺭ ﺍﻳﺴﺘﺎ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻯ ﺁﻥ - نانو
اﻟﺸﺎت وﺧﻄﺮه " ﻗﺼﺺ وﻋﺒﺮ " - دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية
ﺑﻨﺎم ﺧﺪا - سامان پروانه
5th GCC EConomiC Forum اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ...
ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻓﻧﯽ ﻣﺗﻧﺎظر ﻓﻧﺎوري ﻧﺎﻧو اﯾران
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ ﻣﻦ وادي اﻟﺠﻮف - SFD
ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎي آﻧﺪروﯾﺪ آﺑﺎن 90
ـﻫ ١٤٢٧ - ١٤٢٦ ﻲﻟﺎﻤﻟا مﺎﻌﻠﻟ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي - Palestinian Central Bureau of Statistics
ﻟﻣﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋن اﻟﻌﻣل اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻌﺎم
ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻧﻊ - نانو
اﻟﺗﺛﺑﯾت دﻟﯾل
دراﺳﺔ أﺛﺮﻣﺸﺎھﺪة اﻟﺘﻠﻔﺎز وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻋ
ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ي اﺳﺎس ﺗﻮﺳﻌﻪ ؛ ارﺗﻘﺎي ﺳﻮاد اﻃﻼ
اﻟﺘﻤﺜـﻞ ﻣﻨﺼــﺐ اﻟﺮﺋـﺲ ﻘﺮﺑﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﺠﺐ أن ﻜﻮن ﺷﺮﻓﺎً
ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ روﺷﻨﮕﺮ - ketab farsi
ENSTRUCT Basic Corporate ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺷرﮐﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲّ، Valuation ... - Baladiyat
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﻛﺸﻮر : ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳ :