Views
3 years ago

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

فمينيسم و

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي متمايل شويد.‏ قلمروي خيالي به اين دليل متناقض نماست كه هم قلمرو است و هم خيالي،‏ به اين معنا كه اين افق هميشه مي تواند دوباره تخيل شود،‏ بنابراين،‏ اگر چه عواملي در زندگي شما وجود دارند كه من آنها هويت هاي اوليه مي نامم،‏ آنها نيز مي توانند دوباره تخيل شوند.‏ من ادعا مي كنم كه قلمروي خيالي شما بايد محافظت شود و اين محافظت از قلمروي خيالي نيز در برابر دولت،‏ به ما اجازه مي دهد تا ادراك خود را از هويت مان بسازيم.‏ من در حوزه ي تفاوت تمايل جنسي اساسا از محافظت از قلمروي خيالي دفاع كرده ام،‏ اما همچنين از اين موضوع براي دفاع از حقوق اسپانيايي زبان ها در برابر آمريكا استفاده كرده ام.‏ مقصود از عبارت " موجوديت جنسي"‏ ارائه ي هر فرم ديگري در جنسيت يا جنس نيست ، بلكه نگه داشتن آن در اين سطح انتزاعي است.‏ حق خواهي شخص شما به اين معني است كه شما وجود تمايل جنسي خود را بازنمايي مي كنيد و نه دولت را.‏ البته ، اين امر تا اندازه اي به اين معني است كه من هم مانند هگل،‏ داشتن يا نداشتن حق براي هويت فردي را به عنوان جزء لاينفك نظم نمادين درك مي كنم كه فضايي را شكل مي دهد كه شما مي توانيد چيزهايي را كه عامل يا سوبژكتيويته مي ناميد،‏ داشته باشيد.‏ تمام اين ها تلاشي در حوزه ي قانون براي انديشيدن به واسطه ي بازمانده هاي جايگاه شخصي است.‏ من همچنين به ايده ي ‏"بازنمايي خويشتن"‏ بر حسب آنچه حداقلِ‏ شرايط فرديت سازي ناميده ام،‏ علاقه مند بوده ام،‏ كه بخشي از طرح گسترده ي فهم دوباره ي ادراك قانوني از حقوق شخصي است.‏ ايده ي خود-‏ بازنمايي تصديق مي كند كه خود،‏ هميشه از قبل،‏ توسط هويت هاي ابتدايي ، موضع سياسي،‏ موضع اخلاقي و موضع معنوي اش ايجاد مي شود،‏ اما هنوز اصرار دارد كه شما به طور دائم در فرآيند بازنمايي خود درگيرهستيد و بنابراين،‏ اين امر درواقع اجتناب ناپذير است.‏ ما نمي توانيم از بازنمايي خودمان فرار كنيم و از نظر من بازنمايي ما،‏ در ابتدايي ترين شيوه اش به سر مي برد.‏ مثلا،‏ اگر از من پرسيده شود كه آيا 89

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي احساس مي كنم بايد مسئوليت اين امر را بر عهده بگيرم كه من سفيد پوست و انگليسي هستم و اين هويت ها در امريكاي اين دوره،‏ در خيلي از مسائل تعيين كننده است،‏ پاسخ من " بله " است؛ من حس مي كنم كه بايد به عنوان يك سفيد پوست و يك انگليسي شناخته شوم.‏ اين فرآيند خود-‏ بازنمايي جزء لاينفك روش ديگري است كه من از مسئوليت درك كرده ام،‏ كه بيشتر به واسطه ي تفسير من از برخي آثار هايدگر درباره ي كانت شكل يافته است.‏ هانا آرنت اين ايده ي هايدگر را در حوزه ي سياسي وارد كرد،‏ در حالي كه من كوشيده ام آن را با اين گفته در قلمروي اخلاق وارد كنم كه تصديق اين كه ما هميشه از قبل شكل يافته ايم،‏ به هيچ وجه فرار از احتمال دوباره ي بازنمايي مان نيست و باعث فرار ما از اين واقعيت نمي شود كه در مقابل چگونگي بازنمايي خودمان مسئوليت داريم.‏ به بيان ديگر،‏ در جامعه اي كه سفيد پوست مجبور است خود را نامرئي به جامعه ارائه دهد،‏ اگر به شما بگويم " ‏"خوب ، من واقعا هيچ هويتي ندارم؛ سفيد پوست نيستم؛ انگليسي نيستم."‏ بنابراين،‏ من با بازنمايي درگير خواهم بود.‏ اين امر بر مبناي مسئوليتي است كه دست در دست با ‏"بازنمايي خويشتن"‏ پيش مي رود و من از انديشيدن دوباره به نقدهاي سفسطه آميز فلسفي ِ سوژه ي خودمختار وِ‏ خودساخته،‏ خسته شده ام.‏ : ا.‏ ب آيا اين روشي است كه ايده ي كريستوا از سوژه به مثابه ي بخشي از فرآيند دلالت را ايجاد مي كند و يا ايده ي جوديت باتلر از سوژه به مثابه ي چيزي كه خود را به طور دائم در قانون باز بيني مي كند؟ وقتي پيشنهاد مي كنيد كه ما نمي توانيم غير از بازنمايي چيزي را بفهميم و همچنين اين هنوز مسئوليت ماست،‏ آيا موضع شما با آنان متفاوت است ؟ 90

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ
ﻣﻮﺟـﺰ اﻹدارة اﻟﺬﮐﻴ ﺔ ﳌﺨﺎﻃـﺮ ﮐﻮارث اﳌﻨـﺎخ
ﺗﺠﺮﺑﺘﻲ ﻣﻊ ﻛﻴﺲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻏﺮﺓ - مستشفى الملك فيصل التخصصي
ﺑﻬﺒﻮد اﻧﺘﻘﺎل آﻣﻮزش
ﻣﺑﺎدرة (ان ﻻﯾﺗن) en.lighten
ﺑوﺳﻌﻧﺎ أن ﻧﻔﻌل ﻣﺎ ﯾطﻟﺑﮫ ﻋﻣﻼؤﻧﺎ، " ". وﻟﯾس ﻣﺎ ﺗﻣﻟﯾﮫ 2 - Innovative Interfaces Inc.
ﻗﺎﺋﻣـﺔ اﻟﺟـداول Tables List اﻟﺟدول Table اﻹﺣﺻﺎءات اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ... - GulfBase.com
ﻧﺷــرة اﻟﺗـداول اﻟﻔـﺻــﻟﯾــﺔ Quarterly Trading Bulletin
ﻣﻴﻜﺮﻭﺳﻜﭗ ﺗﻔﺮﻕ ﻧﻮﺭ ﺍﻳﺴﺘﺎ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻯ ﺁﻥ - نانو
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
اﻟﺸﺎت وﺧﻄﺮه " ﻗﺼﺺ وﻋﺒﺮ " - دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية
5th GCC EConomiC Forum اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ...
ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻓﻧﯽ ﻣﺗﻧﺎظر ﻓﻧﺎوري ﻧﺎﻧو اﯾران
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
ﺑﻨﺎم ﺧﺪا - سامان پروانه
ـﻫ ١٤٢٧ - ١٤٢٦ ﻲﻟﺎﻤﻟا مﺎﻌﻠﻟ
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ ﻟﺪى ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻣﺎ ﻣﻘﺪارھﺎ وﻣﺎھﻲ ا
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي - Palestinian Central Bureau of Statistics
٢٠٠٩ ,سرﺎــﻣ ٢٥ – ٢٣
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ ﻣﻦ وادي اﻟﺠﻮف - SFD
ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎي آﻧﺪروﯾﺪ آﺑﺎن 90
ﻟﻣﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋن اﻟﻌﻣل اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻌﺎم
ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻧﻊ - نانو
دراﺳﺔ أﺛﺮﻣﺸﺎھﺪة اﻟﺘﻠﻔﺎز وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻋ
ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ي اﺳﺎس ﺗﻮﺳﻌﻪ ؛ ارﺗﻘﺎي ﺳﻮاد اﻃﻼ
اﻟﺘﻤﺜـﻞ ﻣﻨﺼــﺐ اﻟﺮﺋـﺲ ﻘﺮﺑﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﺠﺐ أن ﻜﻮن ﺷﺮﻓﺎً
ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ روﺷﻨﮕﺮ - ketab farsi
اﻟﺗﺛﺑﯾت دﻟﯾل
ENSTRUCT Basic Corporate ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺷرﮐﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲّ، Valuation ... - Baladiyat
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﻛﺸﻮر : ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳ :