Views
3 years ago

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

فمينيسم و

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي : د.‏ ك فكر مي كنم موضع من هم به ايده ي باتلر نزديك باشد و هم به كريستوا،‏ اما شايد تفاوتي وجود داشته باشد.‏ شايد اختلاف اصلي من با جوديت باتلر در ادراكي باشد كه ما از نقش ايدئاليته و ايده آل داريم و در عين حال،‏ مسئوليت پذيرفتن اين امر كه بازنمايي هاي معين به طور اخلاقي به هم مربوط اند،‏ يعني اينكه كه در هيچ آينده ي قابل پيش بيني خود را رها نمي بينيم كه بگويم سفيد پوست و انگليسي هستم.‏ من دوست دارم كه فكر كنم روزي در دنيايي زندگي خواهم كرد كه به گونه اي معنا دار قابل بازنگري و تغيير است،‏ اما من وقوع اين رويداد را به اين زودي ها نمي بينم.‏ من فكر مي كنم در اينجا " لغزش هايي"‏ به معناي استوارت هالي كلمه Hall) ( Stuart وجود دارد،‏ اما براي من ايجاب نمي كند كه هويت وجود خواهد داشت،‏ همچنان كه گفتم اين كارِ‏ كوشش براي ارائه ي اين هويت نامرئي،‏ دقيقا مطابق با معناي نمادين پذيرفته شده ي سفيد بودن است.‏ من فكر نمي كنم ما به سوي دوراني در حركت هستيم كه در آن دوران ديگر لازم نيست به شما بگويم سفيد پوست يا انگليسي هستم.‏ : ا.‏ ب يعني شما مي گوييد هيچ ارزشي ندارد كه ما به جايي برسيم كه هيچ قطعيتي وجود نداشته باشد؟ آيا اين امر واقعا خوشايند است؟ : د.‏ ك من مي توانم دنيايي را تصور كنم كه در آن مفهوم"‏ نژاد"‏ ، اهميتي ندارد.‏ درواقع،‏ يكي از چيزهايي كه برعليه آن ايستاده ام روشي است كه ما " نژاد"‏ را به عنوان ماده ي قانوني به كار مي بريم،‏ زيرا نژاد به مشخصه اي " تغيير ناپذير"‏ در فرد تنزل يافته است.‏ من مي توانم براي خودم دنيايي بدون نژاد تصور كنم ، اما از يك سو،‏ فكر نمي كنم نژاد،‏ بدون امپرياليسم و تحقير افرادي وجود دارد كه تحت تبعيض نژادي قرار مي گيرند.‏ اما آيا من مي توانم دنيايي بدون تفاوت ملي و نژادي تصور كنم؟ پاسخ " خير"‏ است.‏ آيا مي توانم جهاني تصور كنم كه 91

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي بدون تفاوت زباني باشد؟ برعكس،‏ هر وقت صداي دخترم را مي شنوم كه به چه زيبايي اسپانيايي حرف مي زند،‏ افسوس مي خورم كه چرا به يك زبان صحبت مي كنم.‏ من اين را نوعي ناتواني مي بينم.‏ من مي بينم كه دخترم از دنياهايي گذر مي كند كه من هرگز قادر نخواهم بود از آنها گذر كنم.‏ از اين منظر،‏ سخن من،‏ وقتي از نژاد صحبت مي كنم با وقتي كه از سرچشمه ي نژادي يا ملي صحبت مي كنم،‏ بسيار متفاوت است.‏ بله،‏ ما هميشه قصد داريم مقوله ها را بازبيني كنيم و اين امر سبب مي شود من دوباره به اين پرسش بازگردم كه چه كسي،‏ چه وقت،‏ چه كساني را بازنمايي مي كند.‏ من به عنوان يك زن سفيدپوست و انگليسي قصد ندارم مفهوم يك " زن امريكاي لاتين"‏ را بازنگري كنم و آن را به بحث بكشانم؛ دختر من مي تواند،‏ اما من خير.‏ اين " حيطه ي عمل " من نيست.‏ : م.‏ ك اگر هر مسئله ي مشخصي در مباحثات فمينيستي دهه ي نود برجسته مي شود،‏ پس اين امر مي بايست هويت هاي جنسي،‏ نژادي و هويت هاي سياسي را ساختاربندي يا ساختار شكني كند.‏ به بيان انتقادي،‏ آيا مي توان گفت اين گرايش به برجسته كردن " تفاوت - م)‏ ها"(‏ ميان زنان ، تا آنجا پيش رفته است كه فمينيسم را وراي سودمندي و بازشناسي اش تكه تكه كرده است.‏ آيا شما با اين نقد موافق ايد؟ يا خواهيد گفت كه اين تفاصيل دقيق به پروژه ي فمينيستي خدمت كرده است ، ازاين رو ما ديگر درباره ي فمينيسم صحبت نمي كنيم،‏ بلكه درباره ي فمينيسم ها صحبت مي كنيم؟ د.‏ ك 92 : بخشي از آنچه اميدوار بودم با اين پروژه،‏ دست كم به عنوان يك ابزار اصلاح قانوني،‏ بر روي قلمروي خيال انجام دهم،‏ تلاش براي يافتن روشي براي صحبت درباره ي پروژه ي گسترده ي اصلاح قانوني بود كه فراجنسيتي ها،‏ فراجنسي ها،‏ گي ها و لزبين ها را شامل مي

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ
ﻗﺎﺋﻣـﺔ اﻟﺟـداول Tables List اﻟﺟدول Table اﻹﺣﺻﺎءات اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ... - GulfBase.com
ﻣﻮﺟـﺰ اﻹدارة اﻟﺬﮐﻴ ﺔ ﳌﺨﺎﻃـﺮ ﮐﻮارث اﳌﻨـﺎخ
ﺑﻬﺒﻮد اﻧﺘﻘﺎل آﻣﻮزش
ﺗﺠﺮﺑﺘﻲ ﻣﻊ ﻛﻴﺲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻏﺮﺓ - مستشفى الملك فيصل التخصصي
ﻣﺑﺎدرة (ان ﻻﯾﺗن) en.lighten
ﻧﺷــرة اﻟﺗـداول اﻟﻔـﺻــﻟﯾــﺔ Quarterly Trading Bulletin
ﺑوﺳﻌﻧﺎ أن ﻧﻔﻌل ﻣﺎ ﯾطﻟﺑﮫ ﻋﻣﻼؤﻧﺎ، " ". وﻟﯾس ﻣﺎ ﺗﻣﻟﯾﮫ 2 - Innovative Interfaces Inc.
ﺑﻨﺎم ﺧﺪا - سامان پروانه
ﻣﻴﻜﺮﻭﺳﻜﭗ ﺗﻔﺮﻕ ﻧﻮﺭ ﺍﻳﺴﺘﺎ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻯ ﺁﻥ - نانو
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ ﻣﻦ وادي اﻟﺠﻮف - SFD
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ ﻟﺪى ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻣﺎ ﻣﻘﺪارھﺎ وﻣﺎھﻲ ا
5th GCC EConomiC Forum اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ...
٢٠٠٩ ,سرﺎــﻣ ٢٥ – ٢٣
اﻟﺸﺎت وﺧﻄﺮه " ﻗﺼﺺ وﻋﺒﺮ " - دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎي آﻧﺪروﯾﺪ آﺑﺎن 90
ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻓﻧﯽ ﻣﺗﻧﺎظر ﻓﻧﺎوري ﻧﺎﻧو اﯾران
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
ـﻫ ١٤٢٧ - ١٤٢٦ ﻲﻟﺎﻤﻟا مﺎﻌﻠﻟ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي - Palestinian Central Bureau of Statistics
اﻟﺗﺛﺑﯾت دﻟﯾل
ﻟﻣﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋن اﻟﻌﻣل اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻌﺎم
ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻧﻊ - نانو
دراﺳﺔ أﺛﺮﻣﺸﺎھﺪة اﻟﺘﻠﻔﺎز وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻋ
ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ي اﺳﺎس ﺗﻮﺳﻌﻪ ؛ ارﺗﻘﺎي ﺳﻮاد اﻃﻼ
اﻟﺘﻤﺜـﻞ ﻣﻨﺼــﺐ اﻟﺮﺋـﺲ ﻘﺮﺑﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﺠﺐ أن ﻜﻮن ﺷﺮﻓﺎً
ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ روﺷﻨﮕﺮ - ketab farsi
ENSTRUCT Basic Corporate ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺷرﮐﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲّ، Valuation ... - Baladiyat
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﻛﺸﻮر : ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳ :