Views
3 years ago

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

فمينيسم و

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي شود و همچنين در پهنه اي بسيار متفاوت به ما اجازه مي دهد حقوق زباني را مطالبه كنيم.‏ David اين بخشي از مبارزه ي عليه چيزي است كه من هم مانند ديويد ريچارد ) ( Richards بندگي اخلاقي مي نامم.‏ مسئله ي تعيين كننده،‏ اين نيست كه شما چگونه تحت ستم هستيد و ستم تان را چطور تجربه مي كنيد،‏ بلكه به اين معني است كه آيا من حق تعيين هويت هاي ابتدايي خودم و موجوديت جنسي ام را دارم يا خير.‏ استدلال من اين است كه دولت حق ندارد به من بگويد موجوديت جنسي ام را چگونه ايجاد كنم،‏ خواه به عنوان زن ، فراجنسيتي ، فراجنسي ، گي،‏ لزبين و يا هيچ كدام از اين ها شناخته شوم.‏ اين امر براي من چنين ظاهر مي شود كه همه ي ما چون حق داريم بر فرديت خودمان تأكيد كنيم،‏ مي توانيم با يكديگر در مبارزه بر عليه بندگي اخلاقي شركت كنيم و در دل خط مشي پر اهميت اصلاح قانوني مبارزه كنيم.‏ از طرف ديگر،‏ فرقه گرايي به گونه اي طعنه آميز،‏ ما را به سوي تصوري محافظه كار و منسوخ از حقيقت باز مي گرداند.‏ مردم براي آنچه واقعا " حقيقت " است مي جنگند،‏ براي مثال،‏ اين مورد كه هويت هاي ديگر هم حقيقت دارند،‏ اما هيچ كس نمي خواهد بگويد كه با توجه به دركي كه از هويت هاي كويير داريد،‏ آنها نيز در اين كشور از حقوق قانوني برخوردارند.‏ مادران لزبين در بيشتر كشورها قانونا نمي توانند كودكي را به فرزندي بپذيرند،‏ اين خيلي مضحك است.‏ اگر به من بگوييد كه من اينجا ادعا مي كنم كه مي خواهم به شما بپيوندم چون مانند شما هستم و منفعتي در مبارزه ي مشترك عليه بندگي اخلاقي وجود دارد،‏ در آن هنگام ما مي توانيم خط مشي براي اصلاح قانوني پيدا كنيم كه به منفعت يك گروه و سياست هاي هويتي تقليل نمي يابد.‏ اين امر نه ما را به حقيقت تجربه ي مشترك مي رساند و نه به حقيقت هويت هاي ‏"واقعي"،‏ بلكه اين ما را به سوبژكتيويته مي رساند.‏ مردم به اين فرصت مي دهد،‏ بگويند اينجا كار خطايي انجام مي شود ، نه به اين معنا كه من خود را به 93

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي عنوان يك قرباني مطرح مي كنم،‏ بلكه خود را كسي مي دانم كه مي خواهد شخصيت خويش را داشته باشد.‏ ا.‏ ب : به دلايل مختلف،‏ به جاي صحبت كردن از روشي كه امر نمادين شكسته شود ، چنان كه اسلاوي ژيژك Zizek) (Slavoj و رنتا سالكل (Renata Salecl) مي گويند،‏ ما دريافته ايم كه شايد در مركز همه ي اينها،‏ هيچ نوع اقتدار پدرانه اي وجود ندارد.‏ از يك سو ، اين ايده ما را به تئوري هاي توطئه كشانده است-‏ هيچ نظمي وجود ندارد به طوري كه فرد با فيگور خشمگين اقتدار شروع به هويت يابي كند-‏ يا آنچه فكر مي كنم كه در مورد كلينتون تحقق يافت،‏ طوفاني كامل ) به بيان لاكاني)‏ از امر نمادين به واسطه ي امر خيالي.‏ بدين معني كه مردم فراموش كرده اند رابطه شان با رييس جمهور،‏ ايدئولوژيكي است و نه شخصي.‏ بخشي از مشكلي كه من با سياست هاي هويتي دارم اين است كه مسائل خصوصي به مسائل عمومي تبديل مي شوند و اين امر فراموش مي شود كه نقطه ي شروع كنش جمعي نمي تواند يك موضوع خصوصي و محرمانه باشد.‏ آيا اين مسئله براي شما نيز چنين نگراني ايجاد مي كند كه ما در حال تبديل مباحث عمومي به " رمانس هاي خانوادگي " هستيم؟ د.‏ ك 94 : اجازه دهيد اين مسئله ي پيچيده را به چندين بخش تقسيم كنم.‏ تام ناگل Tom ) (Nagel اصطلاحي مطرح كرده است كه ‏"تربيت جديد"‏ نام دارد،‏ تربيت جديد به ما اجازه مي دهد مباحث عمومي را از مباحث خصوصي جدا كنيم.‏ در يك سطح،‏ شما مي توانيد قوانين عليه آزارجنسي را به مثابه ي بخشي از " تربيت جديد " يا " سكوت جديد " درك كنيد،‏ زيرا در حقيقت فمينيست ها مي خواهند اشكال خاص مباحث بيرون از كنش متقابل عمومي را حفظ كنند و به عنوان مثال آن را در محل كار،‏ مشاغل دولتي و نهادهاي آموزشي نشان دهند.‏

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ
ﻣﻮﺟـﺰ اﻹدارة اﻟﺬﮐﻴ ﺔ ﳌﺨﺎﻃـﺮ ﮐﻮارث اﳌﻨـﺎخ
ﺗﺠﺮﺑﺘﻲ ﻣﻊ ﻛﻴﺲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻏﺮﺓ - مستشفى الملك فيصل التخصصي
ﺑوﺳﻌﻧﺎ أن ﻧﻔﻌل ﻣﺎ ﯾطﻟﺑﮫ ﻋﻣﻼؤﻧﺎ، " ". وﻟﯾس ﻣﺎ ﺗﻣﻟﯾﮫ 2 - Innovative Interfaces Inc.
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
ﻗﺎﺋﻣـﺔ اﻟﺟـداول Tables List اﻟﺟدول Table اﻹﺣﺻﺎءات اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ... - GulfBase.com
ـﻫ ١٤٢٧ - ١٤٢٦ ﻲﻟﺎﻤﻟا مﺎﻌﻠﻟ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي - Palestinian Central Bureau of Statistics
ﻣﺑﺎدرة (ان ﻻﯾﺗن) en.lighten
ﺑﻬﺒﻮد اﻧﺘﻘﺎل آﻣﻮزش
ﻧﺷــرة اﻟﺗـداول اﻟﻔـﺻــﻟﯾــﺔ Quarterly Trading Bulletin
ﺑﻨﺎم ﺧﺪا - سامان پروانه
ﻣﻴﻜﺮﻭﺳﻜﭗ ﺗﻔﺮﻕ ﻧﻮﺭ ﺍﻳﺴﺘﺎ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻯ ﺁﻥ - نانو
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ ﻣﻦ وادي اﻟﺠﻮف - SFD
اﻟﺸﺎت وﺧﻄﺮه " ﻗﺼﺺ وﻋﺒﺮ " - دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ ﻟﺪى ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻣﺎ ﻣﻘﺪارھﺎ وﻣﺎھﻲ ا
ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻓﻧﯽ ﻣﺗﻧﺎظر ﻓﻧﺎوري ﻧﺎﻧو اﯾران
٢٠٠٩ ,سرﺎــﻣ ٢٥ – ٢٣
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎي آﻧﺪروﯾﺪ آﺑﺎن 90
اﻹﻋﻼ إدا ة اﻟﻜ ا ث اﻹﻋﻼم وإدارة اﻟﻜﻮارث ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ - Ocha-romena.org
5th GCC EConomiC Forum اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ...
اﻟﺗﺛﺑﯾت دﻟﯾل
ﻟﻣﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋن اﻟﻌﻣل اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻌﺎم
ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻧﻊ - نانو
دراﺳﺔ أﺛﺮﻣﺸﺎھﺪة اﻟﺘﻠﻔﺎز وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻋ
ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ي اﺳﺎس ﺗﻮﺳﻌﻪ ؛ ارﺗﻘﺎي ﺳﻮاد اﻃﻼ
داﺳﺘﺎن - Ketab Farsi
اﻟﺘﻤﺜـﻞ ﻣﻨﺼــﺐ اﻟﺮﺋـﺲ ﻘﺮﺑﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﺠﺐ أن ﻜﻮن ﺷﺮﻓﺎً