Views
3 years ago

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

فمينيسم و

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي شود و همچنين در پهنه اي بسيار متفاوت به ما اجازه مي دهد حقوق زباني را مطالبه كنيم.‏ David اين بخشي از مبارزه ي عليه چيزي است كه من هم مانند ديويد ريچارد ) ( Richards بندگي اخلاقي مي نامم.‏ مسئله ي تعيين كننده،‏ اين نيست كه شما چگونه تحت ستم هستيد و ستم تان را چطور تجربه مي كنيد،‏ بلكه به اين معني است كه آيا من حق تعيين هويت هاي ابتدايي خودم و موجوديت جنسي ام را دارم يا خير.‏ استدلال من اين است كه دولت حق ندارد به من بگويد موجوديت جنسي ام را چگونه ايجاد كنم،‏ خواه به عنوان زن ، فراجنسيتي ، فراجنسي ، گي،‏ لزبين و يا هيچ كدام از اين ها شناخته شوم.‏ اين امر براي من چنين ظاهر مي شود كه همه ي ما چون حق داريم بر فرديت خودمان تأكيد كنيم،‏ مي توانيم با يكديگر در مبارزه بر عليه بندگي اخلاقي شركت كنيم و در دل خط مشي پر اهميت اصلاح قانوني مبارزه كنيم.‏ از طرف ديگر،‏ فرقه گرايي به گونه اي طعنه آميز،‏ ما را به سوي تصوري محافظه كار و منسوخ از حقيقت باز مي گرداند.‏ مردم براي آنچه واقعا " حقيقت " است مي جنگند،‏ براي مثال،‏ اين مورد كه هويت هاي ديگر هم حقيقت دارند،‏ اما هيچ كس نمي خواهد بگويد كه با توجه به دركي كه از هويت هاي كويير داريد،‏ آنها نيز در اين كشور از حقوق قانوني برخوردارند.‏ مادران لزبين در بيشتر كشورها قانونا نمي توانند كودكي را به فرزندي بپذيرند،‏ اين خيلي مضحك است.‏ اگر به من بگوييد كه من اينجا ادعا مي كنم كه مي خواهم به شما بپيوندم چون مانند شما هستم و منفعتي در مبارزه ي مشترك عليه بندگي اخلاقي وجود دارد،‏ در آن هنگام ما مي توانيم خط مشي براي اصلاح قانوني پيدا كنيم كه به منفعت يك گروه و سياست هاي هويتي تقليل نمي يابد.‏ اين امر نه ما را به حقيقت تجربه ي مشترك مي رساند و نه به حقيقت هويت هاي ‏"واقعي"،‏ بلكه اين ما را به سوبژكتيويته مي رساند.‏ مردم به اين فرصت مي دهد،‏ بگويند اينجا كار خطايي انجام مي شود ، نه به اين معنا كه من خود را به 93

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي عنوان يك قرباني مطرح مي كنم،‏ بلكه خود را كسي مي دانم كه مي خواهد شخصيت خويش را داشته باشد.‏ ا.‏ ب : به دلايل مختلف،‏ به جاي صحبت كردن از روشي كه امر نمادين شكسته شود ، چنان كه اسلاوي ژيژك Zizek) (Slavoj و رنتا سالكل (Renata Salecl) مي گويند،‏ ما دريافته ايم كه شايد در مركز همه ي اينها،‏ هيچ نوع اقتدار پدرانه اي وجود ندارد.‏ از يك سو ، اين ايده ما را به تئوري هاي توطئه كشانده است-‏ هيچ نظمي وجود ندارد به طوري كه فرد با فيگور خشمگين اقتدار شروع به هويت يابي كند-‏ يا آنچه فكر مي كنم كه در مورد كلينتون تحقق يافت،‏ طوفاني كامل ) به بيان لاكاني)‏ از امر نمادين به واسطه ي امر خيالي.‏ بدين معني كه مردم فراموش كرده اند رابطه شان با رييس جمهور،‏ ايدئولوژيكي است و نه شخصي.‏ بخشي از مشكلي كه من با سياست هاي هويتي دارم اين است كه مسائل خصوصي به مسائل عمومي تبديل مي شوند و اين امر فراموش مي شود كه نقطه ي شروع كنش جمعي نمي تواند يك موضوع خصوصي و محرمانه باشد.‏ آيا اين مسئله براي شما نيز چنين نگراني ايجاد مي كند كه ما در حال تبديل مباحث عمومي به " رمانس هاي خانوادگي " هستيم؟ د.‏ ك 94 : اجازه دهيد اين مسئله ي پيچيده را به چندين بخش تقسيم كنم.‏ تام ناگل Tom ) (Nagel اصطلاحي مطرح كرده است كه ‏"تربيت جديد"‏ نام دارد،‏ تربيت جديد به ما اجازه مي دهد مباحث عمومي را از مباحث خصوصي جدا كنيم.‏ در يك سطح،‏ شما مي توانيد قوانين عليه آزارجنسي را به مثابه ي بخشي از " تربيت جديد " يا " سكوت جديد " درك كنيد،‏ زيرا در حقيقت فمينيست ها مي خواهند اشكال خاص مباحث بيرون از كنش متقابل عمومي را حفظ كنند و به عنوان مثال آن را در محل كار،‏ مشاغل دولتي و نهادهاي آموزشي نشان دهند.‏

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ
ﻣﺑﺎدرة (ان ﻻﯾﺗن) en.lighten
ﻣﻮﺟـﺰ اﻹدارة اﻟﺬﮐﻴ ﺔ ﳌﺨﺎﻃـﺮ ﮐﻮارث اﳌﻨـﺎخ
ﺗﺠﺮﺑﺘﻲ ﻣﻊ ﻛﻴﺲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻏﺮﺓ - مستشفى الملك فيصل التخصصي
ﺑﻬﺒﻮد اﻧﺘﻘﺎل آﻣﻮزش
ﻣﻴﻜﺮﻭﺳﻜﭗ ﺗﻔﺮﻕ ﻧﻮﺭ ﺍﻳﺴﺘﺎ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻯ ﺁﻥ - نانو
ﺑوﺳﻌﻧﺎ أن ﻧﻔﻌل ﻣﺎ ﯾطﻟﺑﮫ ﻋﻣﻼؤﻧﺎ، " ". وﻟﯾس ﻣﺎ ﺗﻣﻟﯾﮫ 2 - Innovative Interfaces Inc.
اﻟﺸﺎت وﺧﻄﺮه " ﻗﺼﺺ وﻋﺒﺮ " - دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية
ﻗﺎﺋﻣـﺔ اﻟﺟـداول Tables List اﻟﺟدول Table اﻹﺣﺻﺎءات اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ... - GulfBase.com
ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻓﻧﯽ ﻣﺗﻧﺎظر ﻓﻧﺎوري ﻧﺎﻧو اﯾران
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
ﻧﺷــرة اﻟﺗـداول اﻟﻔـﺻــﻟﯾــﺔ Quarterly Trading Bulletin
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
5th GCC EConomiC Forum اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ...
ﻟﻣﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋن اﻟﻌﻣل اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻌﺎم
ﺑﻨﺎم ﺧﺪا - سامان پروانه
ـﻫ ١٤٢٧ - ١٤٢٦ ﻲﻟﺎﻤﻟا مﺎﻌﻠﻟ
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ ﻟﺪى ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻣﺎ ﻣﻘﺪارھﺎ وﻣﺎھﻲ ا
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي - Palestinian Central Bureau of Statistics
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ ﻣﻦ وادي اﻟﺠﻮف - SFD
٢٠٠٩ ,سرﺎــﻣ ٢٥ – ٢٣
ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎي آﻧﺪروﯾﺪ آﺑﺎن 90
ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻧﻊ - نانو
دراﺳﺔ أﺛﺮﻣﺸﺎھﺪة اﻟﺘﻠﻔﺎز وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻋ
ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ي اﺳﺎس ﺗﻮﺳﻌﻪ ؛ ارﺗﻘﺎي ﺳﻮاد اﻃﻼ
اﻟﺗﺛﺑﯾت دﻟﯾل
اﻟﺘﻤﺜـﻞ ﻣﻨﺼــﺐ اﻟﺮﺋـﺲ ﻘﺮﺑﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﺠﺐ أن ﻜﻮن ﺷﺮﻓﺎً
ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ روﺷﻨﮕﺮ - ketab farsi
ورﻗﺔ ﻋﻣل - Hawkamah, the Institute for Corporate Governance
ENSTRUCT Basic Corporate ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺷرﮐﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲّ، Valuation ... - Baladiyat