Views
3 years ago

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

فمينيسم و

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي شود و همچنين در پهنه اي بسيار متفاوت به ما اجازه مي دهد حقوق زباني را مطالبه كنيم.‏ David اين بخشي از مبارزه ي عليه چيزي است كه من هم مانند ديويد ريچارد ) ( Richards بندگي اخلاقي مي نامم.‏ مسئله ي تعيين كننده،‏ اين نيست كه شما چگونه تحت ستم هستيد و ستم تان را چطور تجربه مي كنيد،‏ بلكه به اين معني است كه آيا من حق تعيين هويت هاي ابتدايي خودم و موجوديت جنسي ام را دارم يا خير.‏ استدلال من اين است كه دولت حق ندارد به من بگويد موجوديت جنسي ام را چگونه ايجاد كنم،‏ خواه به عنوان زن ، فراجنسيتي ، فراجنسي ، گي،‏ لزبين و يا هيچ كدام از اين ها شناخته شوم.‏ اين امر براي من چنين ظاهر مي شود كه همه ي ما چون حق داريم بر فرديت خودمان تأكيد كنيم،‏ مي توانيم با يكديگر در مبارزه بر عليه بندگي اخلاقي شركت كنيم و در دل خط مشي پر اهميت اصلاح قانوني مبارزه كنيم.‏ از طرف ديگر،‏ فرقه گرايي به گونه اي طعنه آميز،‏ ما را به سوي تصوري محافظه كار و منسوخ از حقيقت باز مي گرداند.‏ مردم براي آنچه واقعا " حقيقت " است مي جنگند،‏ براي مثال،‏ اين مورد كه هويت هاي ديگر هم حقيقت دارند،‏ اما هيچ كس نمي خواهد بگويد كه با توجه به دركي كه از هويت هاي كويير داريد،‏ آنها نيز در اين كشور از حقوق قانوني برخوردارند.‏ مادران لزبين در بيشتر كشورها قانونا نمي توانند كودكي را به فرزندي بپذيرند،‏ اين خيلي مضحك است.‏ اگر به من بگوييد كه من اينجا ادعا مي كنم كه مي خواهم به شما بپيوندم چون مانند شما هستم و منفعتي در مبارزه ي مشترك عليه بندگي اخلاقي وجود دارد،‏ در آن هنگام ما مي توانيم خط مشي براي اصلاح قانوني پيدا كنيم كه به منفعت يك گروه و سياست هاي هويتي تقليل نمي يابد.‏ اين امر نه ما را به حقيقت تجربه ي مشترك مي رساند و نه به حقيقت هويت هاي ‏"واقعي"،‏ بلكه اين ما را به سوبژكتيويته مي رساند.‏ مردم به اين فرصت مي دهد،‏ بگويند اينجا كار خطايي انجام مي شود ، نه به اين معنا كه من خود را به 93

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي عنوان يك قرباني مطرح مي كنم،‏ بلكه خود را كسي مي دانم كه مي خواهد شخصيت خويش را داشته باشد.‏ ا.‏ ب : به دلايل مختلف،‏ به جاي صحبت كردن از روشي كه امر نمادين شكسته شود ، چنان كه اسلاوي ژيژك Zizek) (Slavoj و رنتا سالكل (Renata Salecl) مي گويند،‏ ما دريافته ايم كه شايد در مركز همه ي اينها،‏ هيچ نوع اقتدار پدرانه اي وجود ندارد.‏ از يك سو ، اين ايده ما را به تئوري هاي توطئه كشانده است-‏ هيچ نظمي وجود ندارد به طوري كه فرد با فيگور خشمگين اقتدار شروع به هويت يابي كند-‏ يا آنچه فكر مي كنم كه در مورد كلينتون تحقق يافت،‏ طوفاني كامل ) به بيان لاكاني)‏ از امر نمادين به واسطه ي امر خيالي.‏ بدين معني كه مردم فراموش كرده اند رابطه شان با رييس جمهور،‏ ايدئولوژيكي است و نه شخصي.‏ بخشي از مشكلي كه من با سياست هاي هويتي دارم اين است كه مسائل خصوصي به مسائل عمومي تبديل مي شوند و اين امر فراموش مي شود كه نقطه ي شروع كنش جمعي نمي تواند يك موضوع خصوصي و محرمانه باشد.‏ آيا اين مسئله براي شما نيز چنين نگراني ايجاد مي كند كه ما در حال تبديل مباحث عمومي به " رمانس هاي خانوادگي " هستيم؟ د.‏ ك 94 : اجازه دهيد اين مسئله ي پيچيده را به چندين بخش تقسيم كنم.‏ تام ناگل Tom ) (Nagel اصطلاحي مطرح كرده است كه ‏"تربيت جديد"‏ نام دارد،‏ تربيت جديد به ما اجازه مي دهد مباحث عمومي را از مباحث خصوصي جدا كنيم.‏ در يك سطح،‏ شما مي توانيد قوانين عليه آزارجنسي را به مثابه ي بخشي از " تربيت جديد " يا " سكوت جديد " درك كنيد،‏ زيرا در حقيقت فمينيست ها مي خواهند اشكال خاص مباحث بيرون از كنش متقابل عمومي را حفظ كنند و به عنوان مثال آن را در محل كار،‏ مشاغل دولتي و نهادهاي آموزشي نشان دهند.‏

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ
ﻗﺎﺋﻣـﺔ اﻟﺟـداول Tables List اﻟﺟدول Table اﻹﺣﺻﺎءات اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ... - GulfBase.com
ﻣﺑﺎدرة (ان ﻻﯾﺗن) en.lighten
ﺑﻬﺒﻮد اﻧﺘﻘﺎل آﻣﻮزش
ﻣﻮﺟـﺰ اﻹدارة اﻟﺬﮐﻴ ﺔ ﳌﺨﺎﻃـﺮ ﮐﻮارث اﳌﻨـﺎخ
ﺗﺠﺮﺑﺘﻲ ﻣﻊ ﻛﻴﺲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻏﺮﺓ - مستشفى الملك فيصل التخصصي
ﻧﺷــرة اﻟﺗـداول اﻟﻔـﺻــﻟﯾــﺔ Quarterly Trading Bulletin
ﺑوﺳﻌﻧﺎ أن ﻧﻔﻌل ﻣﺎ ﯾطﻟﺑﮫ ﻋﻣﻼؤﻧﺎ، " ". وﻟﯾس ﻣﺎ ﺗﻣﻟﯾﮫ 2 - Innovative Interfaces Inc.
ﺑﻨﺎم ﺧﺪا - سامان پروانه
ﻣﻴﻜﺮﻭﺳﻜﭗ ﺗﻔﺮﻕ ﻧﻮﺭ ﺍﻳﺴﺘﺎ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻯ ﺁﻥ - نانو
اﻟﺸﺎت وﺧﻄﺮه " ﻗﺼﺺ وﻋﺒﺮ " - دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية
ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻓﻧﯽ ﻣﺗﻧﺎظر ﻓﻧﺎوري ﻧﺎﻧو اﯾران
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ ﻣﻦ وادي اﻟﺠﻮف - SFD
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ ﻟﺪى ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻣﺎ ﻣﻘﺪارھﺎ وﻣﺎھﻲ ا
٢٠٠٩ ,سرﺎــﻣ ٢٥ – ٢٣
5th GCC EConomiC Forum اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ...
ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎي آﻧﺪروﯾﺪ آﺑﺎن 90
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
ﻟﻣﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋن اﻟﻌﻣل اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻌﺎم
ـﻫ ١٤٢٧ - ١٤٢٦ ﻲﻟﺎﻤﻟا مﺎﻌﻠﻟ
اﻟﺗﺛﺑﯾت دﻟﯾل
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي - Palestinian Central Bureau of Statistics
ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻧﻊ - نانو
دراﺳﺔ أﺛﺮﻣﺸﺎھﺪة اﻟﺘﻠﻔﺎز وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻋ
ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ي اﺳﺎس ﺗﻮﺳﻌﻪ ؛ ارﺗﻘﺎي ﺳﻮاد اﻃﻼ
اﻟﺘﻤﺜـﻞ ﻣﻨﺼــﺐ اﻟﺮﺋـﺲ ﻘﺮﺑﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﺠﺐ أن ﻜﻮن ﺷﺮﻓﺎً
ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ روﺷﻨﮕﺮ - ketab farsi
ENSTRUCT Basic Corporate ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺷرﮐﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲّ، Valuation ... - Baladiyat
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﻛﺸﻮر : ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳ :