Views
3 years ago

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

فمينيسم و

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي پس اگر با وكيل تان وارد صحبت مي شويد او نبايد از شما تقاضاي رشوه ي جنسي كند.‏ يا اگر وقتي دانشجو هستيد و به دفتر استادتان مي رويد او نبايد چنين درخواستي از شما داشته باشد.‏ بسياري از ما كه سابقا دانشجو بوديم چنين تجربه اي داشته ايم كه به اين دفاتر برويم و اين مسئله به عنوان آلترناتيو مذاكره به ما پيشنهاد شود.‏ اگر شما فمينيسم را با تأكيدي خوانش كنيد كه بيان مي كند يك نوع خاصي از موقعيت " خصوصي"‏ عمومي نمي شود ، بنابراين مي توانيد اين عبارت كه " امر شخصي سياسي است"‏ را به شيوه اي بفهميد كه نياز ندارد همه ي مسائل شخصي"‏ " سياسي شوند.‏ من مسئله ي آزار جنسي را به اين معنا درك مي كنم كه شما بر قلمروي خيال خودتان حق داريد،‏ و حق داريد به وجود خود احترام بگذاريد،‏ كه اين با آنچه برخي مانند تام ناگل آن را " تربيت جديد"‏ ناميده اند،‏ ارتباط دارد.‏ از سوي ديگر،‏ خطر برجسته كردن اين تقسيم بندي اين امكان را ايجاد مي كند كه ما دوباره تصورات ساده انگارانه از امر شخصي و سياسي داشته باشيم،‏ و به خاطر آن اين بينش تعيين كننده ي هگل را از دست بدهيم كه براساس آن روشي كه دولت خويشاوندي را تعيين ) مي كند الف)‏ هميشه يك كنش عمومي است،‏ ) ب ( پ)‏ و از تعريف متعاقب حوزه هاي ديگر زندگي جدايي ناپذير است حوزه ي حق،‏ جامعه ي مدني)‏ . تقريبا هميشه يك كنش قانوني است،‏ ) ) يعني زندگي اخلاقي،‏ همان طور كه مي دانيد هگل چنين استنتاج مي كند كه خويشاوندي الزاما در دگرجنس خواهي مفصل بندي مي شود،‏ بنابراين،‏ زنان را در جايگاه وظايف ثابت و معيني قرار مي دهد،‏ به گونه اي كه برآمد ‏"سرشت"‏ آنهاست.‏ هگل در اين مورد برحق است كه مي گويد اين تاييد قانوني ِ روابط خويشاوندي بر شيوه ي وجود دولت تعيين كننده است.‏ بنابراين به نظر من فمينيسم راديكال بايد قوانين خويشاوندي را به چالش بكشاند.‏ من فكر نمي كنم ما پدري خشمگين داريم،‏ آنچنان كه در مفهوم لاكاني ژيژك بيان مي شود،‏ يا اين كه اكنون جايگاه پدر 95

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي با مرد خشن و ديوانه جايگزين شده است،‏ كه به موجب آن ، امر خيالي،‏ امر نمادين را در خود غرق مي كند و ما را در چنين آشفتگي هاي سياسي و اجتماعي مي افكند.‏ به نظر من آنچه باعث آزار ما شده ، پدرتباري و رسمي كردن دگر جنس خواهي است.‏ بنابراين،‏ من پايان حمايت دولتي براي نهادهاي پدرشاهي را به عنوان مبنايي براي يك زندگي " ‏"و شخصي معمولي خواستارم و مي كوشم به صورت دقيق شرح دهم كه منافع مشروع دولت در حمايت از خانواده ها چه بايد باشد.‏ هنوز اين اصلاحات به معناي تاييد عمومي خويشاوندي است،‏ كه بدين روش هنوز " كار " قوانين رواني را مي كنند،‏ اما كاري بسيار متفاوت از طغيانِ‏ فضاي عمومي توسط امر خيالي لاكاني.‏ من اساسا چنين استدلال كرده ام كه هيچ دليل و ابدا هيچ توجيهي وجود ندارد كه شما تصور كانتي از فرد را به طور جدي براي نهادينه كردن قانون پدر اتخاذ كنيد.‏ پس آيا هنوز ممكن است دولت مشروع و علاقه مندي به حمايت از كودكان وجود داشته باشد؟ بله.‏ اما امكان ندارد هيچ دولت مشروعي وجود داشته باشد كه به بازتوليد پيوسته ي پدرتباري و به طور كلي،‏ به ايده ي"‏ تباري"‏ علاقه مند باشد.‏ حق،‏ موجوديت جنسي شما را نمايندگي مي كند،‏ بدين سان چنين معني مي دهد كه ما ديگر از لحاظ قانوني تحت اجبار خانواده ي هسته اي نيستيم.‏ ما هنوز نهادهايي داريم كه از " خانواده ها"‏ حمايت مي كنند اما خانواده هايي كه مثلا از سه دوست زن تشكيل شدند و هر كدام صاحب فرزند هستند و خودشان را يك خانواده مي نامند و بنابراين يك دولت ، مانند دولت سوئد ، قادر است آنها را از قالب تنگ خانواده رها سازد.‏ آنچه مي خواهم در اين بحث روشن كنم شامل ايده ي ناگل از " تربيت جديد"‏ است كه ممكن است از برخي ايده هايم درباره ي خويشاوندي،‏ راديكال تر به نظر برسد،‏ اين ايده ها اين بينش هگل را جدي مي گيرند كه دولت نسبتا در جايي آغاز شده كه خويشاوندي به پايان رسيده است.‏ بدين نحو،‏ ايجاد دولت،‏ در اشكال خانواده هايمان آزادي 96

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ
ﺑﻬﺒﻮد اﻧﺘﻘﺎل آﻣﻮزش
ﻣﻮﺟـﺰ اﻹدارة اﻟﺬﮐﻴ ﺔ ﳌﺨﺎﻃـﺮ ﮐﻮارث اﳌﻨـﺎخ
ﺗﺠﺮﺑﺘﻲ ﻣﻊ ﻛﻴﺲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻏﺮﺓ - مستشفى الملك فيصل التخصصي
ﻣﺑﺎدرة (ان ﻻﯾﺗن) en.lighten
ﻗﺎﺋﻣـﺔ اﻟﺟـداول Tables List اﻟﺟدول Table اﻹﺣﺻﺎءات اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ... - GulfBase.com
ﺑوﺳﻌﻧﺎ أن ﻧﻔﻌل ﻣﺎ ﯾطﻟﺑﮫ ﻋﻣﻼؤﻧﺎ، " ". وﻟﯾس ﻣﺎ ﺗﻣﻟﯾﮫ 2 - Innovative Interfaces Inc.
5th GCC EConomiC Forum اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ...
ﻧﺷــرة اﻟﺗـداول اﻟﻔـﺻــﻟﯾــﺔ Quarterly Trading Bulletin
ﺑﻨﺎم ﺧﺪا - سامان پروانه
ﻣﻴﻜﺮﻭﺳﻜﭗ ﺗﻔﺮﻕ ﻧﻮﺭ ﺍﻳﺴﺘﺎ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻯ ﺁﻥ - نانو
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
اﻟﺸﺎت وﺧﻄﺮه " ﻗﺼﺺ وﻋﺒﺮ " - دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ ﻣﻦ وادي اﻟﺠﻮف - SFD
ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻓﻧﯽ ﻣﺗﻧﺎظر ﻓﻧﺎوري ﻧﺎﻧو اﯾران
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎي آﻧﺪروﯾﺪ آﺑﺎن 90
ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻧﻊ - نانو
دراﺳﺔ أﺛﺮﻣﺸﺎھﺪة اﻟﺘﻠﻔﺎز وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻋ
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ ﻟﺪى ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻣﺎ ﻣﻘﺪارھﺎ وﻣﺎھﻲ ا
ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ي اﺳﺎس ﺗﻮﺳﻌﻪ ؛ ارﺗﻘﺎي ﺳﻮاد اﻃﻼ
ـﻫ ١٤٢٧ - ١٤٢٦ ﻲﻟﺎﻤﻟا مﺎﻌﻠﻟ
٢٠٠٩ ,سرﺎــﻣ ٢٥ – ٢٣
اﻟﺘﻤﺜـﻞ ﻣﻨﺼــﺐ اﻟﺮﺋـﺲ ﻘﺮﺑﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﺠﺐ أن ﻜﻮن ﺷﺮﻓﺎً
ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ روﺷﻨﮕﺮ - ketab farsi
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي - Palestinian Central Bureau of Statistics
ENSTRUCT Basic Corporate ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺷرﮐﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲّ، Valuation ... - Baladiyat
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﻛﺸﻮر : ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳ :
اﻟﻘرآن: ﺣدﯾ ث: : ﻇ ﻣﻠﻔﻮ ات ﺧط ﺑﺔ اﻟ ﺟﻣﻌﺔ: - Majlis Khuddamul Ahmadiyya UK ...
اﻟﺗﺛﺑﯾت دﻟﯾل