Views
3 years ago

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

فمينيسم و

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي بسيارعظيم تري ايجاد كرده است،‏ مي خواهم بگويم تغيير شكل بنيادين " قوانين روانكاوانه"‏ براي پروژه ي فمينيستي پايان قرن بيستم تعيين كننده است.‏ : ا.‏ ب پس شما به قانون ‏"بله"‏ مي گوييد اما به قانون پدر " نه"‏ ، و به موجب آن از نظر قانوني تجزيه ي خانواده به خانواده ي سه نفره را مي پسنديد.‏ من كاملا با شما موافقم و فكر مي كنم افسوس خوردن براي عملكرد بد ِ خانواده،‏ غفلت از اين واقعيت است كه خانواده ي هسته اي كه در اوايل قرن نوزدهم آغاز شده ، همان طور كه ميشل فوكو گفته است و اپرا و ادبيات نيز نشان داده اند،‏ براي زن،‏ مرد و كودكان به لحظه ي فاجعه تبديل گشته است.‏ آيا شما واقعا اين امكان را مي بينيد كه ساختارهاي خانواده به اشكال مختلف تغيير كنند؟ د.‏ ك : شما مي دانيد كه من به اين امكان قائل هستم.‏ جوديت باتلر،‏ در سخنراني ديروزش درباره ي آنتيگونه 97 ) كه بررسي و تحليل موضوعات خويشاوندي است)‏ به طنز گفت بعد از انقلاب جنسي دهه ي شصت بسياري از ما از خواب بيدار شديم.‏ در طول دهه ي شصت،‏ من هنوز به جست و جوي بازشناسي متقابل در روش هايي بودم كه هرگز از انقلاب جنسي عبور نكرده بود.‏ من در شانزده سالگي مانند يك هگلي بودم و فكر مي كردم دگرجنس گرا هستم،‏ اما وقتي پسرها آن طور رفتار نكردند كه من فكر مي كردم بايد با روابط متقابلِ‏ متناسب،‏ مطابق باشد،‏ كتاب هاي هگل را به پسرها دادم تا بخوانند،‏ كتاب هايي كه به خوبي توسط مادربزرگم كه چاپخانه داشت،‏ صحافي شده بودند.‏ نمي خواهم بگويم اين تلاش من موفقيتي ويرانگر بود،‏ اما بيان اين مسائل مطمئنا تاريخ شكل گيري عقيده ام را به شما نشان مي دهد،‏ اين كه ما از پذيرفتن شيوه هاي مسلم مجذوب كننده ي روابط جنسي سر باز زده ايم.‏ من پيوسته درگير اين پروژه بودم،‏ ولي من يك دختر دارم.‏ دوست دارم فكر كنم كه برايش ساختاري متفاوت و

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي آلترناتيو از خانواده ساخته ام و اين چيزي است كه من همواره با آن درگيرم و مدام در آن تجديد نظر مي كنم.‏ دخترم همزمان فرزند خوانده ي عموهايش هم هست كه به من در نگه داري او كمك مي كنند.‏ او يك معلم اسپانيايي دارد.‏ همچنين،‏ دخترم با شخص ديگري به نام ايرنا زندگي مي كند كه او را خواهر خطاب مي كند،‏ ايرنا كسي است كه من تقريبا مثل دخترم به او عشق مي ورزم.‏ و هيچ كدام از اين مسائل ربطي به وابستگي بيولوژيكي ندارد،‏ بلكه اين مسائل در ترقي دخترم تعيين كننده هستند و براي من فرصت انجام كارهايي را فراهم مي كنند،‏ مانند مصاحبه كردن و نوشتن كتاب ها.‏ من وجود اين خانواده ها و حفاظت از آنها را يك مبارزه ي سياسي مداوم مي بينم.‏ اين موضوع وقتي مسئله ي پول مطرح است درست است اما حتي وقتي موضوع هم در كار نيست،‏ بلكه درباره ي تلاش براي اين است كه با يكي از عموهاي گي ِ دخترم به تفاهم برسم در اين موضوع كه مي خواهد زمان نگه داري دخترم را تقليل دهد.‏ براي رسيدگي به تضادهاي اين موضوع بايد در خود مفهوم تعهد بازنگري شود،‏ زيرا او در جايگاه " پدر"‏ سنتي قرار ندارد و يا حتي در مفهوم سنتي ، عموي بيولوژيكي اش هم نيست.‏ و چون من نيز"‏ مادر بيولوژيكي"‏ دخترم نيستم،‏ به ما كمك كرده است كه اين امر را بازشناسيم كه او " غير عادي"‏ نيست و نوع خانواده ي ما با ارزش است زيرا ما مي كوشيم عشق بخشي از خانواده مان گردد.‏ ا.‏ ب 98 : اين كه مي گوييد جنسيت به عنوان بحثي درباره ي تفاوت و تغيير هويت ها دنبال شود را به چه دليل مهم مي دانيد؟ وقتي من در بسياري از كنفرانس هاي مطالعات جنسيتي در اروپا شركت مي كنم،‏ از مردمي كه در اين مطالعات جنسيتي حضور دارند مي شنوم كه مي گويند ديگر هيچ كس به بحث جنسيت علاقه مند نيست ، اين درواقع تنها يك موضوع بيش تر نيست و ما ديگر نيازي به مفهوم پردازي درباره ي جنسيت نداريم.‏ البته همان طور كه مردم

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ
ﺑﻬﺒﻮد اﻧﺘﻘﺎل آﻣﻮزش
ﺑﻨﺎم ﺧﺪا - سامان پروانه
ﻣﺑﺎدرة (ان ﻻﯾﺗن) en.lighten
٢٠٠٩ ,سرﺎــﻣ ٢٥ – ٢٣
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎي آﻧﺪروﯾﺪ آﺑﺎن 90
ـﻫ ١٤٢٧ - ١٤٢٦ ﻲﻟﺎﻤﻟا مﺎﻌﻠﻟ
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي - Palestinian Central Bureau of Statistics
اﻟﺗﺛﺑﯾت دﻟﯾل
ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻧﻊ - نانو
ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ روﺷﻨﮕﺮ - ketab farsi