Views
3 years ago

Kњига LXXII

Kњига LXXII

GEOLO[KI ANALI

GEOLO[KI ANALI BALKANSKOGA POLUOSTRVA ANNALES GÉOLOGIQUES DE LA PÉNINSULE BALKANIQUE 72 87–100 BEOGRAD, decembar 2011 BELGRADE, December 2011 DOI: 10.2298/GABP1172087G Petrophysical and mechanical properties of the Struganik limestone (Vardar Zone, western Serbia) VIOLETA GAJIĆ 1 , VESNA MATOVIĆ 1 , NEBOJŠA VASIĆ 1 & DANICA SREĆKOVIĆ-BATOĆANIN 1 Abstract. The Struganik limestone has been increasingly popular in recent years for interior and exterior building applications, due to easy workability, low cost and multi purpose suitability. The quality of limestone is determined by its mineralogical and textural characteristics and physico-mechanical properties. The Struganik stone corresponds to marl, clayey limestone and limestone (micritic and allochemical). The limestone is commonly layered, either thinly bedded or banked. Chert concretions are present in all varieties. The Upper and the Lower Campanian age were deduced by the abundant foraminifers. Micrite limestone is an autochthonous rock generated in a deep marine environment, whereas allochemical limestone is related to a shallow marine environment but subsequently brought into a deep-water system. The mass quality of the Struganik limestone is controlled by variability of lithology and layering. The values of physico-mechanical properties, such as density, porosity, water absorption and strength, were statistically analyzed and the obtained data were used to assess the rock quality in the quarry. The relationship among the quantified properties is described by regression analyses and the equations of the best-fit line. The Struganik limestone was qualified by its petrological and engineering properties coupled with statistical analysis. It satisfies the majority of the requirements of the Main National Standard as a decorative stone, but with a limiting factor regarding abrasive resistance. Key words: Struganik limestone, western Serbia, petrology, physico-mechanical properties, correlation, rock quality. Апстракт. Интересовање и примена струганичких кречњака како у екстеријеру, тако и у ентеријеру је у порасту последњих година, посебно у западној Србији, због њихове лаке обраде, ниске цене и могућности различите примене. Квалитет кречњака зависи од његових минералошких и текстурних, као и физичко-механичких својстава. Петролошки, струганички кречњаци одговарају лапорцима, глиновитим кречњацима и кречњацима (микритски и алохемијски). Обично су слојевити, танкоплочасти или банковити. У свим варијететима јављају се конкрециони рожнаци. На основу бројних фораминифера ови седименти су сврстани у доњи и горњи кампан. Микритски кречњаци су аутохтоне стене настале у дубоководној маринској средини, док је порекло алохемијских кречњака везано за плитку морску средину, одакле су принети у дубоководни систем. Квалитет струганичких кречњака је условљен литолошким саставом и типом слојевитости. Вредности физичко-механичких својстава, као што су густина, порозност, упијање влаге и чврстоћа, статистички су анализирани, а добијени резултати су коришћени као показатељи квалитета стенске масе каменолома. Односи између испитиваних својстава су испитани регресионом анализом и изражени једначином “best-fit line”. Петрографска и техничка својства заједно са резултатима статистичке регресионе анализе која је примењена у овом раду, указују да струганички кречњаци по свом квалитету испуњавају већину захтева сходно главном националном стандарду за примену архитектонског камена, а да је ограничавајући фактор њихова отпорност према хабању. Кључне речи: струганички кречњак, западна Србија, петрологија, физичко-механичке особине, корелација, квалитет кречњака. 1 Department of Petrology and Geochemistry, Faculty of Mining and Geology, University of Belgrade, Djušina 7, 11000 Belgrade, Serbia. E-mails: violeta.gajic@rgf.bg.ac.rs; vesna.matovic@rgf.bg.ac.rs; nebojsa.vasic@rgf.bg.ac.rs; danica.sreckovic@rgf.bg.ac.rs

in Jurassic and Cretaceous Stratigraphy
Geology of the Kaikoura Area - GNS Science
Насоси ГРУНДФОС на Чемпіонаті Європи з футболу 2012
THE MEDITERRANEAN LOWER CRETACEOUS
GEOLOGY OF THE W m T E RANGLE POPE COUNTY, ILLINOI
Таманский полуостров после разлива нефти (PDF, 2 Mb)
Ore Bin / Oregon Geology magazine / journal - Oregon Department ...
古生物学文摘(网络版)
Изтегли брошура (PDF) - Rais LTD
Issues Paper - Building Stone - Somerset County Council
Журнал для мясоперерабатывающих предприятий и научных ...
Цифров сателитен приемник с висока резолюция (HD) SRT 7000
Скачать
Download full PDF - University of Texas Libraries
The Cretaceous of Southern Oklahoma, The Society's Spring 2012 ...
The Dorset Local Geodiversity Action Plan 424.54 Kb - Jurassic Coast
ГУМИНОВЫЕ ВЕЩЕСТВА И ХИМИЯ СЛОЖНЫХ ... - Humus.ru
Custer County Oysters - Oklahoma Geological Survey - University of ...
Слайд 1 - stability.org.md
yukon exploration & geology 2011 - Government of Yukon
Part A - EIA 400 kV OHTL Stp - мепсо а.д.
The Geological record ... A list of publications on geology ...
teaching - Earth Science Teachers' Association
GEOLOGY OF THE PENGKALAN HULU-BETONG TRANSECT ...
GEOLOGY - Center for Environmental Quality, Wilkes University
GEOLOGICAL SURVEY RESEARCH 1969 Chapter C ... - USGS
Middle Jurassic (Bajocian) Eastern Oregon