23.12.2014 Views

PLES RAZKOŠJA IN UŽITKOV THE DANCE OF ... - Salon Slovenija

PLES RAZKOŠJA IN UŽITKOV THE DANCE OF ... - Salon Slovenija

PLES RAZKOŠJA IN UŽITKOV THE DANCE OF ... - Salon Slovenija

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SALONSKE ZGODBE O PRESEŽKIH:<br />

KAJ V SLOVENIJI IMAMO, KAJ ZNAMO, KAJ USTVARJAMO, KAJ NUDIMO <strong>IN</strong> KAJ LJUBIMO<br />

<strong>THE</strong> SALON STORIES ABOUT <strong>THE</strong> SURPLUSES:<br />

WHAT WE HAVE, WHAT WE KNOW, WHAT WE CREATE, WHAT WE <strong>OF</strong>FER AND WHAT WE LOVE <strong>IN</strong> SLOVENIA.<br />

<strong>PLES</strong> RAZKOŠJA <strong>IN</strong> UŽITKOV<br />

S L O V E N I J A<br />

<strong>THE</strong> <strong>DANCE</strong> <strong>OF</strong> SPLENDOUR AND PLEASURE<br />

november 2006 – april 2007<br />

01<br />

November 2006 – April 2007


prva salonska /the first salon one<br />

<br />

UŽIVAJTE Z NAMI – V <strong>PLES</strong>U RAZKOŠJA<br />

ENJOY <strong>THE</strong> <strong>DANCE</strong> <strong>OF</strong> SPLENDOUR<br />

Welcome to <strong>Salon</strong> <strong>Slovenija</strong>, a brand-new media ambience, where we<br />

Dobrodošli v <strong>Salon</strong>u <strong>Slovenija</strong>, v čisto novem medijskem ambientu, kjer<br />

will do our best to make your sense feel its magic touch. We will invite<br />

se bomo trudili zdramiti in omamiti vse vaše čute. Povabili vas bomo<br />

you to the exhibition of the beauties of our nature, introduce the most<br />

na razstavo o lepotah našega okolja, spoznali vas bomo z najbolj<br />

interesting personalities to you, and pamper you with exceptional<br />

zanimivimi osebnostmi, vas razvajali z izjemnimi oblikami in zgodbami.<br />

shapes and stories. All in all, we want to convince you that the<br />

Vsekakor vas želimo prepričati, da smo Slovenci zares nekaj<br />

Slovenes are something special. Because we are.<br />

posebnega. Ker smo.<br />

This is our premiere, so let it be luxurious. We will be dancing with<br />

In ker je prvič, naj bo razkošno. Plesali bomo z največjimi zvezdami in<br />

the superstars and creating with the greatest artists. We will be<br />

ustvarjali z vrhunskimi mojstri. Poiskali bomo najbolj skrite legende in<br />

looking for the most hidden legends and following the old recipes<br />

sledili starim nasvetom za dobro počutje. Stran za stranjo bomo kot<br />

for your well-being. Page by page, we will be creating a jigsaw of the<br />

s kamenčki ustvarjali mozaik najbolj zanimivega dogajanja in najbolj<br />

most interesting events and the most astonishing news about our<br />

presenetljivih novosti dežele, v kateri smo – Slovenije.<br />

magnificent country, Slovenia.<br />

Zato dovolite, da vas povabim na prvi ples v <strong>Salon</strong>u <strong>Slovenija</strong><br />

Therefore, allow me to invite you to the first dance in <strong>Salon</strong> <strong>Slovenija</strong><br />

– ples razkošja in užitkov!<br />

– the dance of splendour and pleasure!<br />

P.S.<br />

Ob koncu našega skupnega sprehoda pa ne pozabite: <strong>Salon</strong> <strong>Slovenija</strong><br />

vam sledi – če želite – tudi domov, za spomin na prijetno bivanje tukaj.<br />

Kmalu pridite spet! V maju 2007 vas pričakujemo v novem <strong>Salon</strong>u.<br />

V Sloveniji, seveda.<br />

At the end of our journey do not forget: <strong>Salon</strong> <strong>Slovenija</strong> will follow you<br />

– wherever you want, also to your home, to remind you of your hopefully<br />

pleasant stay here. Come again soon! We are expecting you in May 2007<br />

in the new <strong>Salon</strong>.<br />

Polona Bohorič, urednica / The Editor<br />

Metka Favai


salon je turizem /salon is a tourism<br />

<br />

POZDRAVLJENI, VSI, KI USTVARJATE TURIZEM!<br />

HELLO EVERYBODY, WHO FORMS <strong>THE</strong> TOURISM!<br />

You are holding a new medium in your hands, devoted to you<br />

V rokah držite nov medij, ki je namenjen vam, nam,<br />

and me, to everybody who walks on earth and breathes the air<br />

vsem, ki hodimo po zemlji in dihamo zrak obsijan s<br />

lit by the sun. When you carry the tourism in your heart, you feel<br />

soncem. Ko nosiš turizem v srcu, ga čutiš povsod,<br />

it everywhere, on each step you take.<br />

na vsakem koraku.<br />

<strong>Salon</strong> Slovenia is a story about the country <strong>Slovenija</strong>, about<br />

<strong>Salon</strong> <strong>Slovenija</strong> je povest o Sloveniji, o njenih ljudeh,<br />

its people, their life and work, about our thinking and making,<br />

o življenju in delu teh ljudi, o našem razmišljanju<br />

about our dreams and achievements. It is ours entirely, from<br />

in početju, o naših sanjah in dosežkih. Ves je naš,<br />

all sides, no matter how you turn it. It is both, the fashion and<br />

z vseh strani, kakorkoli ga obrnemo. Je moda<br />

the trend, and will definitely become a tradition with persistent,<br />

in trend, z vztrajnim, nepopustljivim delom in<br />

intransigent work and its experiences.<br />

izkušnjami bo postal tradicija.<br />

Could we follow the <strong>Salon</strong> Could we be the part of this creative<br />

Mu lahko sledimo Smo lahko del tega kreativnega<br />

Slovenia-like, which every day awakens with its immense wish to<br />

slovenstva, ki se vsako jutro prebuja z neizmerno<br />

complete a jigsaw of the present-day with a story of yesterday<br />

željo dodati mozaiku današnjosti še zgodbo<br />

Do we belong to people who listen to the time, which inspires<br />

včerajšnjega dne Sodimo med ljudi, ki poslušajo<br />

them even more than the environment Are we the ones who<br />

čas in jih ta navdihuje še bolj kot okolje Smo<br />

feel that we are here with a special reason, on this magnificent<br />

tisti, ki čutimo, da smo na tem prelepem koščku<br />

small piece of the planet<br />

planeta prav s posebnim razlogom<br />

You must have ascertained that <strong>Salon</strong> <strong>Slovenija</strong> is a tourist<br />

Ste ugotovili, <strong>Salon</strong> <strong>Slovenija</strong> je turistični magazin<br />

magazine with a VISION. Therefore Slovenia will be different from<br />

z VIZIJO. <strong>Slovenija</strong> bo odslej drugačna. <strong>Salon</strong>ska.<br />

now on. The <strong>Salon</strong> like.<br />

Maja Križmančič, navdušena soustvarjalka turizma v Sloveniji.<br />

Maja Križmančič je predsednica nadzornega sveta revije <strong>Salon</strong> <strong>Slovenija</strong> in direktorica Grand<br />

Hotela, LifeClass Hotels & Resorts.<br />

Maja Križmančič, enthusiastic co-former of the tourism in Slovenia.<br />

Maja Križmančič is the President of the Supervisory Board of the <strong>Salon</strong> <strong>Slovenija</strong> magazine<br />

and the Managing Director of the Grand Hotel, LifeClass Hotels & Resorts.<br />

SALON SLOVENIJA<br />

turistična revija z vizijo A tourist magazine with a vision<br />

Revija <strong>Salon</strong> <strong>Slovenija</strong> je ekskluzivna turistična revija, ki je kot<br />

informacija in predstavitev slovenskih zgodb namenjena gostom<br />

hotelov višje kategorije v Sloveniji.<br />

<strong>Salon</strong> <strong>Slovenija</strong> is an exclusive tourist magazine with its purpose to<br />

provide the guests of higher category hotels in Slovenia with some<br />

information and the stories Slovenia narrates.<br />

Izdaja november 2006–april 2007 je na voljo gostom izbranih<br />

hotelov:<br />

November 2006 – April 2007 issue is available to the guests of the<br />

following hotels:<br />

• Grand hotel Palace,<br />

LifeClass Hotels & Resorts, Portorož<br />

• Hotel <strong>Slovenija</strong>,<br />

LifeClass Hotels & Resorts, Portorož<br />

• Hotel Riviera,<br />

LifeClass Hotels & Resorts, Portorož<br />

• Grand hotel Toplice, Bled<br />

• Hotel Vila Bled, Bled<br />

• Hotel Golf, Bled<br />

• Hotel Park, Bled<br />

• Kraljeva klubska hiša, Bled<br />

<strong>Salon</strong> <strong>Slovenija</strong> je registrirana in zaščitena blagovna znamka v<br />

Sloveniji. Revija je vpisana v Razvid medijev pri Ministrstvu za<br />

kulturo Republike Slovenije.<br />

<strong>Salon</strong> <strong>Slovenija</strong> is registered and protected trademark in Slovenia.<br />

The magazine is listed on Media Register at Ministry of Culture of<br />

Slovenia.<br />

Aktualne informacije so objavljene na spletni strani<br />

The news can be found on the web page<br />

www.salonslovenija.si<br />

Izdajatelj in založnik: Publisher:<br />

Divanova, d.o.o., Valvasorjeva ulica 12, 1000 Ljubljana - SI<br />

Glavna in odgovorna urednica: Editor-in-Chief:<br />

Polona Bohorič<br />

Sedež uredništva: Editorial headquarters:<br />

Koseška cesta 8, 1000 Ljubljana – SI,<br />

telefon: phone: +386 1 517 40 88,<br />

telefon in faks: phone and fax: +386 1 517 40 89,<br />

salon@divanova.si, info@salonslovenija.si<br />

Predsednica strokovnega sveta: President of the Executive Board:<br />

Maja Križmančič<br />

Člani strokovnega sveta: Members of the Executive Board:<br />

Alenka Bešter, Sava hoteli Bled; Asja Colja, Istrabenz turizem;<br />

Ivan Silič, LTO Portorož<br />

Avtorji tekstov: Authors:<br />

Breda Bertole, Polona Bohorič, Jasmina Dvoršek, Suzana Golubov,<br />

Lenka Kavčič, Tjaša Marinko, Mojca Mavec, Lea Sevšek Buterin,<br />

Valentina Smej Novak, Tanja Stanković, Mateja Verhovec Kajtner,<br />

Jak Vrečar<br />

Lektorica: Proofreading: Barbara Kavčič<br />

Angleški prevod: English translation: Dijana Madžarac<br />

Nemški prevod: German translation: Andrej Rosina<br />

Italijanski prevod: Italian translation: Katarina Bajželj Žvokelj<br />

Urednica fotografije: Photo Editor: Barbara Čeferin<br />

Fotografi: Photographers: Matjaž Krivic, Aljoša Rebolj, Iztok Dimc<br />

Naslovnica: Cover:<br />

Fotografija: Photo: Fulvio Grissoni<br />

Produkcija: Production: Image management<br />

Model: Tamara Svilar @ Nina Lubarda Models<br />

Oblikovna zasnova in postavitev: Design:<br />

A.D.+D.: Janez Vidrih, D.: Mateja Jenič - Agencija Nuit<br />

Tisk: Printed by: Tiskarna Pleško, Ljubljana<br />

Distribucija za hotele: Hotel distribution:<br />

Agencija Nuit d.o.o., Gregorčičeva 23, 1000 Ljubljana – SI<br />

Trženje oglasnega prostora: Marketing:<br />

Divanova d.o.o., Nataša Ivić, Dunja Bohorič<br />

Vse avtorske pravice pridržane. Izdano v novembru 2006.<br />

All rights reserved. Published in November 2006


VSEB<strong>IN</strong>A<br />

<br />

CONTENTS<br />

DOGODKI:EVENTS:<br />

PIRAN, PORTOROŽ<br />

16<br />

Hotelirstvo je način življenja<br />

The hotel industry is a way of life<br />

NOVICE <strong>IN</strong> NOVOSTI<br />

NEWS AND NOVELTIES<br />

18<br />

Iz Mure z ljubeznijo<br />

From Mura with love<br />

28<br />

PLEME <strong>THE</strong> STROJ<br />

<strong>THE</strong> STROJ TRIBE<br />

O zvitem vitezu Erazmu iz jame<br />

About a Cunning Knight, Erazem of the Cave<br />

URBANO RAZKOŠJE BIVANJA<br />

URBAN RESIDENTIAL LUXURY<br />

ČOKOLADNI<br />

OKUS SREČE<br />

CHOCOLATE<br />

SLICE <strong>OF</strong> LUCK<br />

WE.DO.<br />

Sobivanje narave in arhitekture<br />

Nature and architecture hand in hand<br />

48<br />

20<br />

50<br />

40<br />

CATBRIYUR<br />

54<br />

Pomurje –<br />

the landscape which cures<br />

Pomurje – pokrajina,<br />

ki zdravi<br />

36<br />

44<br />

34<br />

ZRAČNOST<br />

V TKANJU<br />

TRANSLUCENT<br />

EMBROIDERY<br />

52<br />

24


10<br />

ALAN HRANITELJ<br />

OBLEKI DODA REP <strong>IN</strong> TIPALKE<br />

ADDS A TAIL AND TENTACLES TO <strong>THE</strong> GARMENT<br />

56<br />

Styling: DeLooks<br />

62<br />

VČERAJ OLIMPIADA,<br />

DANES PUMA,<br />

JUTRI VES SVET<br />

YESTERDAY <strong>THE</strong> OLYMPICS,<br />

TODAY PUMA,<br />

TOMORROW <strong>THE</strong> WHOLE<br />

WORLD<br />

68<br />

SLOVENIJAPLEŠE<br />

DANC<strong>IN</strong>GSLOVENIA<br />

Born to dance 72<br />

Rojena za ples<br />

76<br />

VELIKO LUTK <strong>IN</strong> MALA MIŠKA<br />

O LUTKAH V SLOVENIJI<br />

MANY PUPPETS AND A SMALL MOUSE<br />

ABOUT PUPPETS <strong>IN</strong> SLOVENIA<br />

78<br />

SLIKAR,stanovalec sveta<br />

<strong>THE</strong> PA<strong>IN</strong>TER,the citizen of the world<br />

IGRICE,<br />

IGRE,<br />

PLAY<strong>IN</strong>G,<br />

GAM<strong>IN</strong>G,<br />

GAMBL<strong>IN</strong>G<br />

IGRALNICE<br />

84<br />

80<br />

ANDREJ<br />

KUHAR<br />

88


12<br />

Ppravljica o poroki<br />

AWedding Fairytale<br />

94<br />

ROYAL <strong>IN</strong>DULGENCE<br />

WITH <strong>THE</strong> ANCIENT<br />

SCIENCE<br />

KRALJEVSKO UŽIVANJE<br />

S STARODAVNO VEDO<br />

PREČIŠČEVANJE TELESA S SAVNANJEM<br />

BODY CLEANS<strong>IN</strong>G AND SAUNA TREATMENTS<br />

102<br />

KULTURNO<br />

<strong>THE</strong> ‘’METELKOVA’’<br />

SREDIŠČE<br />

CULTURAL<br />

METELKOVA<br />

CENTRE<br />

106<br />

98<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

PRIPOROČAMO OGLED<br />

WE RECOMMEND A VISIT<br />

120<br />

112<br />

DOBRA LEVJA SRCA<br />

V deželi dobrodelnosti<br />

GOOD LIONS’ HEARTS<br />

In the country of charity<br />

116


12<br />

Ppravljica o poroki<br />

AWedding Fairytale<br />

94<br />

ROYAL <strong>IN</strong>DULGENCE<br />

WITH <strong>THE</strong> ANCIENT<br />

SCIENCE<br />

KRALJEVSKO UŽIVANJE<br />

S STARODAVNO VEDO<br />

PREČIŠČEVANJE TELESA S SAVNANJEM<br />

BODY CLEANS<strong>IN</strong>G AND SAUNA TREATMENTS<br />

102<br />

KULTURNO<br />

<strong>THE</strong> ‘’METELKOVA’’<br />

SREDIŠČE<br />

CULTURAL<br />

METELKOVA<br />

CENTRE<br />

106<br />

98<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

PRIPOROČAMO OGLED<br />

WE RECOMMEND A VISIT<br />

120<br />

112<br />

DOBRA LEVJA SRCA<br />

V deželi dobrodelnosti<br />

GOOD LIONS’ HEARTS<br />

In the country of charity<br />

116


16<br />

Paride Venturelli<br />

SOL<strong>IN</strong>ARSKI FESTIVAL<br />

Solinarski festival se vsako leto odvija v treh delih: začne se konec<br />

aprila s slavnostno otvoritvijo in spremljevalnimi prireditvami, kot<br />

so simbolična vožnja z ladjico s solinarsko družino ob selitvi na<br />

solinarska polja in stojnice s pridelki iz soli. Festival se nadaljuje<br />

v začetku julija, ko se dogaja višek sezone pobiranja soli in takrat<br />

simbolično poprimejo za delo – žetev soli – tudi trije predstavniki<br />

obalnih občin. Odvija se tudi tradicionalna veselica z vsem, kar<br />

spremlja domačo prireditev: glasba in kulinarika, piranski župan pa<br />

simbolično razdeli vrečke soli. Tretji in zadnji del festivala obeleži<br />

zaključek solinarske sezone konec avgusta, ko se zaključijo dela na<br />

solnih poljih, solinarska družina pa se z ladjico vrne v Piran.<br />

SALT-WORKERS’ FESTIVAL<br />

Salt-workers’ festival takes place every year in three parts: it starts<br />

at the end of April with its solemn opening and accompanying<br />

entertainments, such as the symbolic voyage with a boat with the<br />

salt-worker’s family when moving onto the saltpans, and stalls with<br />

salt products. The festival continues at the beginning of July, at<br />

the peak of the salt gathering season when even all three coastal<br />

municipalities’ representatives symbolically take the tools and help<br />

at the salt harvesting. Furthermore, a traditional festivity with<br />

belonging entertainment is in occurrence: music and culinary art<br />

with a mayor, who symbolically distributes the bags of salt. The third<br />

and thus the last part of the festival at the end of August denotes the<br />

end of the salina season, when all the works on saltpans are finished,<br />

and the salt-worker’s family returns with the boat back to Piran.<br />

Sergio Gobbo<br />

CLASS 1 – VELIKA NAGRADA SLOVENIJE<br />

Prve dni septembra 2006 se je v Portorožu prvič odvijalo mednarodno<br />

tekmovanje GRAND PRIX SLOVENIAN POWERBOAT CHAMPIONSHIP,<br />

svetovno prvenstvo v hitrostnih dirkah motornih čolnov na morju.<br />

Prireditev sodi med najpomembnejša tovrstna tekmovanja, že na<br />

prvem tekomvanju pa so sodelovale svetovne ekipe iz Norveške, Italije,<br />

Katarja in ostalih držav, ki sicer tekmujejo v “formuli 1 na morju”.<br />

Dogodek je privabil lepo število obiskovalcev in ljubiteljev hitrostnih<br />

gliserjev.<br />

CLASS 1 – SLOVENIAN GRAND PRIX<br />

Portorož’s first days of September 2006 were imbued with the first<br />

international competition GRAND PRIX SLOVENIAN POWERBOAT<br />

CHAMPIONSHIP on the sea. The event is one of the most important<br />

ones in its rank, and the world teams from Norway, Italy, Qatar and<br />

from other countries, which usually compete in “Formula 1 on the<br />

sea” already participated on this competition. The event attracted<br />

several visitors and powerboat admirers.<br />

DOGODKI:EVENTS:<br />

PIRAN, PORTOROŽ<br />

<strong>IN</strong>TERNAUTICA<br />

Portorož vsako leto v prvi polovici meseca maja gosti mednarodni<br />

navtični salon plovil in navtične opreme – sejem <strong>IN</strong>TERNAUTICA. Na<br />

več kot osem tisoč kvadratnih metrih pokritih in več kot dvajset tisoč<br />

kvadratnih metrih odkritih razstavnih površinah se predstavlja preko<br />

dvesto razstavljalcev iz Slovenije, Italije, Hrvaške, Nemčije in drugih<br />

držav ter številna nova in ekskluzivna plovila na posebnih privezih.<br />

Dogodek spremljajo jadralne regate, srečanja vozil oldtimerjev,<br />

testne vožnje z avtomobili, seminarji in konference, kulinarična in<br />

enološka ponudba ter preko sto najbolj priznanih blagovnih znamk<br />

iz sveta navtike in športa. Prireditev si vsako leto ogleda več deset<br />

tisoč ljudi.<br />

<strong>IN</strong>TERNAUTICA<br />

Every year in the first half of May Portorož hosts an international<br />

nautical salon of boats and nautical equipment – the <strong>IN</strong>TERNAUTICA<br />

Boat Show. <strong>IN</strong>TERNAUTICA presents more than 200 exhibitors from<br />

Slovenia, Italy, Croatia, Germany and other countries with more than<br />

8,000 m 2 covered and of more than 20,000 m 2 of open exhibition<br />

space, and numerous new and exclusive boats on special mooring<br />

spaces. The event also features the regattas, old-timer car meeting,<br />

demonstrations rides, seminars and conferences, culinary and<br />

ethnological offer and more than 100 of world-famous trademarks<br />

of nautics and sports. More than 10,000 people annually visit the<br />

show.<br />

TENIŠKI TURNIR BANKA KOPER SLOVENIAN OPEN<br />

Teniška zveza Slovenije je v letu 2006 že drugič uspešno izpeljala<br />

ženski mednarodni teniški turnir WTA na centralnem stadionu v<br />

Portorožu, z nagradnim skladom 145.000 USD. Turnir se tradicionalno<br />

odvija v drugi polovici septembra, na trdi podlagi. Turnir s pestro<br />

mednarodno udeležbo je pomemben za rangiranje tekmovalk na<br />

lestvici WTA.<br />

TENNIS TOURNAMENT BANKA KOPER<br />

SLOVENIAN OPEN<br />

Slovene tennis association has for the second time in 2006<br />

successfully implemented the WTA international tennis tournament<br />

on the central Portorož stadium with the prize fund of 145,000<br />

USD. The tournament traditionally took place in the second half<br />

of September on the firm grounds. The tournament with high<br />

international attendance is of great importance for ranking the<br />

competitors on WTA scale.<br />

TURISTIČNE <strong>IN</strong>FORMACIJE<br />

/ TOURIST <strong>IN</strong>FORMATION<br />

Portorož, Obala 16,<br />

SI-6320 Portorož,<br />

telefon / phone: +386 5 674 22 20<br />

Piran, Tartinijev trg 2,<br />

SI-6330 Piran,<br />

telefon / phone: +386 5 673 44 40


LifeClass<br />

e<br />

PR<br />

Asja Colja<br />

Sabina Brkovič<br />

Ko spoznaš Majo Križmančič, vodjo Grand Hotela Palace v<br />

Portorožu, začutiš, da je zadovoljna z življenjem, ki ga živi.<br />

Takoj te prevzame s svojo energičnostjo, vizijo in posebnostjo.<br />

Svoje delo opravlja odgovorno in zagnano ter prepriča, ko<br />

pravi, da je hotelirstvo vzela za svoj način življenja.<br />

Katere ovire premagujete pri vodenju hotela<br />

Turizem smo ljudje, ljudem pa je najtežje vdahniti zavest o gostoljubnosti. Rezultati<br />

se pokažejo le s trdim delom in motivacijo, ki jo dosegam tako, da sem s svojo<br />

zagnanostjo, pripadnostjo in veseljem do dela vzgled vsem svojim sodelavcem. Vsi, ki<br />

me poznajo, vedo, da se zavzemam za visoko strokovno usposobljenost osebja, kvaliteto<br />

storitve in upoštevanje ekonomske učinkovitosti. Ob vsem tem pa se zavedam, da<br />

je potrebno vzpostaviti tudi ustrezne pogoje, ki ljudem omogočajo zadovoljstvo in<br />

osebno rast.<br />

Se vam zdi, da se hotelirstva da naučiti<br />

Hotelirstvo je predvsem način življenja. Šole nudijo teorijo in nekaj prakse, ostala<br />

znanja mora posameznik pridobiti ob delu – čim prej, tem bolje. Sama sem se ob<br />

študiju 10 let kalila v gospodinjstvu, wellnessu, na področju hrane in pijače in v<br />

marketingu. Tako sem se pripravila in usposobila za sedanji položaj koordiniranja<br />

vseh hotelskih služb.<br />

Imate kakšnega vzornika<br />

Pri mojem početju nimam vzornikov, sta pa dve osebi, ki sta vplivali name. Gospod<br />

Marino Antolovič, ki mi je pomagal do »trde kože«, in sedanji šef gospod Tomislav<br />

Čeh, ki mi je »dal krila«. Hvala obema.<br />

Vaša družba prenavlja znameniti Hotel Palace.<br />

Kako bo njegovo odprtje vplivalo na ostale LifeClassove hotele<br />

Zelo dobro se pripravljamo na prihod »soseda«, ki bo paradni konj slovenskega<br />

hotelirstva. Moje poslanstvo je dvig kvalitete storitev obstoječih LifeClassovih<br />

hotelov do nivoja kvalitetnih štirih in petih zvezdic, ki bodo po vsebini dogajanja in<br />

kvaliteti storitev parirali prihajajočemu hotelu. Prilagajamo in usklajujemo način<br />

razmišljanja osebja in na ta način pripravljamo teren za razvoj produktov. Odpiramo<br />

Grand Wine Bar & Shop, gre za sodobno vinoteko z obsežno ponudbo slovenskih in<br />

tujih vin. Še v letošnjem letu predvidevamo lepotni poseg naše »a la cart« restavracije<br />

in nekaterih ostalih javnih prostorov v hotelu. Sledi še odprtje dveh trgovin ob vhodu<br />

v hotel in poseben apartma za razvajanje in intimno druženje naših gostov.<br />

Kakšne goste pričakujete v svojih hotelih<br />

Naši ciljni gost je človek, ki živi polno življenje. Veliko in uspešno dela, uživa<br />

družinsko ali partnersko življenje in seveda skrbi za svoje zdravje in dobro počutje.<br />

Obožuje okusno hrano, ki jo spaja z dobrim vinom, pričakuje gostoljubno postrežbo<br />

in zadovoljne obraze osebja, je ljubitelj umetnosti, sodobne instrumentalne<br />

glasbe, nepoboljšljiv estet in željan družabnih dogodkov. Od kod Od kjerkoli, kar z<br />

elektronsko rezervacijo omogoča internet.<br />

LifeClass Hotels & Resorts je razmeroma mlada hotelska veriga.<br />

V čem vi vidite njegove prednosti in razlog za obstoj<br />

Gre za mlado hotelsko verigo, ki bo v naslednjih mesecih postavila svoje temelje<br />

na področju standardizacije storitev. Od tam naprej je možen hiter in učinkovit<br />

razvoj, ki bo sledil začrtani viziji. Vedno znova sem ponosna, če Slovenci naredijo<br />

nekaj res dobrega, obsedena sem s presežki človeka in kaže, da tudi mi s sodelavci<br />

počnemo nekaj izjemnega. LifeClass z mlado in prodorno ekipo bo prispeval k<br />

razvoju slovenskega hotelirstva, posodobitvam kraja in okolice. S svojim korektnim<br />

delovanjem in odprtostjo smo zagotovo primer dobrega gospodarja.<br />

Hotelirstvo je<br />

način življenja<br />

18 19<br />

The hotel industry<br />

is a way of life<br />

When you get to know Maja Križmančič, the Manager of Grand<br />

Hotel Palace in Portorož, you simply feel that she is satisfied<br />

with the life she lives. You are immediately entranced by her<br />

energetic character, vision and particularity. She takes her<br />

work with great responsibility and ambition, and she is very<br />

convincing when claims that hotel industry has become a way<br />

of her life.<br />

Which obstacles do you have to overcome at running the hotel<br />

The tourism consists of people, but the hardest thing is to raise the people’s<br />

consciousness of hospitality. The results can only be seen with the hard work and<br />

motivation, which I accomplish on such way that my ambition, sense of belonging and<br />

joy of working are the example to all my co-workers. Everybody who knows me is aware<br />

that I strive for the professional qualification, quality service and the consideration<br />

of the economic efficiency. However, I am also aware that it is necessary to set the<br />

appropriate conditions, which give people the satisfaction and personal growth.<br />

Do you think one can learn how to deal with the hotel industry<br />

The hotel industry is mostly a way of life. The schools offer the theory and some<br />

training, but the rest of the knowledge and skills the person has to gain at work<br />

– the sooner the better. During my study I was also developing the skills and gaining<br />

knowledge in housekeeping, wellness, food and beverages and marketing in order to<br />

prepare myself for the current position of coordinating all the hotel services.<br />

Do you have a role model<br />

Actually, I do not have any role models at my work, but there are two people who had<br />

a great influence on me. Mr Marino Antolovič, who helped me to gain the “hard skin”,<br />

and the current boss Mr Tomislav Čeh, who gave me “the wings to fly”. Thank you<br />

both.<br />

Your company is renovating the famous Palace Hotel.<br />

What kind of impact will its opening have on the rest of the LifeClass Hotels<br />

We have been preparing pretty well for the arrival of the “neighbour”, which will<br />

become the “parade horse” of the Slovene hotel industry. My mission is to raise<br />

the quality of the services of the existing LifeClass Hotels to the level of quality 4<br />

and 5 stars, which will with their entertainment as well as with the quality of the<br />

services compete with the new coming hotel. We are adjusting and reconciliating the<br />

way of staff thinking and as such paving the way for the products development. We<br />

are opening a Grand Wine Bar & Shop – a modern wine shop with a wide selection<br />

of Slovene and foreign wines. Moreover, we are planning to refurbish our a-la-cart<br />

restaurant and some other public places in the hotel still this year. Finally, two more<br />

shop openings by the hotel entrance are followed in addition to the special apartment<br />

for pampering and intimate social gathering of our guests.<br />

What kind of guests do you expect in your hotels<br />

Our target guest is a person who lives a full life. He/She works hard but successfully,<br />

enjoys family life or other relationship and of course takes a good care of his/her<br />

health and well-being. This person adores delicious food with a good choice of<br />

wine, expects hospitable service and satisfied look on the staff’ faces; loves art,<br />

contemporary instrumental music; he/she is a confirmed aesthete and keen on<br />

entertainment. Where from From anywhere where the access to the Internet with<br />

the on-line booking is possible.<br />

LifeClass Hotels & Resorts is a relatively young hotel chain.<br />

What are in your opinion its priorities and the reason for its existence<br />

It is quite young hotel chain, but it is going to set its basis on the field of services<br />

standardisation in the next few months. This will follow the fast and effective<br />

development, taking the established vision. I am always and again proud if the<br />

Slovenes do something good and I am obsessed with the surpluses of the man. All<br />

in all, it seems that my colleagues and me are doing something extraordinary as<br />

well. LifeClass with its young and progressive team will definitely contribute to<br />

the development of the Slovene hotel industry, modernization of the town and its<br />

surroundings. With our righteous working and with our openness we are absolutely<br />

an example of a good master.<br />

d d d d d d d d d d d d d d SALON SLOVENIJA


20<br />

21<br />

NOVICE <strong>IN</strong> NOVOSTI<br />

NEWS AND NOVELTIES<br />

LIFECLASS ART PREDSTAVLJA<br />

RAZSTAVO MIROJA<br />

V Mestni Galeriji Piran so v začetku oktobra odprli razstavo priznanega španskega slikarja Joana Miroja.<br />

Razstava je nastala pod pokroviteljstvom hotelske verige LifeClass Hotels & Resorts, ki je ob tej priložnosti<br />

predstavila novo blagovno znamko LifeClass Art. Na samostojni razstavi Miroja v Mestni galeriji Piran so<br />

bila tokrat prvič v Sloveniji predstavljena njegova dela. Razstavljene slike, risbe in kipi so iz umetnikovega<br />

poznega obdobja in prikazujejo njegovo zrelost. Izjemnost razstave se kaže v predstavitvi zelo različnih<br />

likovnih tehnik ob hkratni vsebinski enotnosti, kar navdušuje tako ljubitelje kot poznavalce. Razstavo so<br />

zbrali Mirojevi potomci, ki so želeli predstaviti umetnikove pozne dragulje. Tovrstne razstave tudi v svetu<br />

niso pogoste, saj Mirojevi potomci redko dovolijo izvoz del slavnega slikarja in kiparja. “Zelo sem vesel, da<br />

z novo blagovno znamko LifeClass Art dodajamo našemu primarnemu poslanstvu novo dimenzijo. Našim<br />

gostom in vsem drugim s tem nudimo kakovostno preživljanje časa s številnimi doživetji, ki jih omogočata<br />

kultura in umetnost. Razstava našega prvega sopotnika Miroja, ki ga izjemno občudujem, se je izkazala za<br />

pravo potezo in prepričan sem, da bodo tudi vsi naši nadaljnji kulturnoumetniški projekti zanimivi in<br />

kakovostni,” pravi Tomislav Čeh, predsednik uprave LifeClass Hotels & Resorts.<br />

LIFECLASS ART PRESENTS<br />

<strong>THE</strong> MIRÓ’S EXHIBITION<br />

At the beginning of October the Town Gallery Piran opened an exhibition of the famous Spanish painter<br />

Joan Miró. The exhibition was sponsored by the LifeClass Hotels & Resorts, which at the occasion presented<br />

their new trademark LifeClass Art. The Town Gallery Piran was the first to show Miró’s works in Slovenia,<br />

at his solo exhibition. The exhibited paintings, drawings and sculptures are from the artist’s late period,<br />

revealing his maturity. Presentation of various fine arts techniques together with the content’s unity,<br />

which inspires the admirers as well as the experts gives the exhibition an extraordinary feature. The<br />

exhibition was gathered by the Miró’s descendants, who wanted to present the artist’s late jewels. These<br />

kind of exhibitions are quite rare around the world, since Miró’s descendants seldom allow the export<br />

of famous painter and sculptor’s works. “I am glad that a new trademark LifeClass Art is giving a new<br />

dimension to our primary mission. Our guests and all the others are therefore offered quality leisure time<br />

with numerous events, enabled by the culture and art. The exhibition of our first companion Miró, who I<br />

admire the most, turned out to be the right stroke and I am convinced that the rest of our future projects<br />

of culture and art will be of great quality and interest as well.” said Tomislav Čeh, the President of the<br />

Board of LifeClass Hotels & Resorts.<br />

arhiv Obalnih Galerij Piran<br />

/ archive of Obalne Galerije Piran<br />

arhiv / archive LifeClass Hotels & Resorts<br />

PILATES & K<strong>IN</strong>ESIS VADBE TUDI<br />

V TERMAH & WELLNESS PALACE<br />

Prenovljene Terme & Wellness Palace ponujajo nove načine vadb za<br />

utrjevanje vašega zdravja in telesa. Zaradi izjemne učinkovitosti in<br />

raznolikosti vadbe v sodobno opremljenih prostorih vsakdo lahko<br />

najde primerno vadbo zase. Inštruktorji v Pilates & Kinesis centru<br />

bodo obiskovalcem s strokovnimi nasveti pomagali pri iskanju in<br />

ohranjanju stika s telesom.<br />

PILATES & K<strong>IN</strong>ESIS EXERCISES ALSO<br />

<strong>IN</strong> TERME & WELLNESS PALACE<br />

The renovated Terme & Wellness Palace offers new ways of exercising<br />

for strengthening one’s body and health. Due to the outstanding<br />

effect and diversity of the exercise in the modern-equipped premises<br />

everybody is able to find the exercise that suits him/her best. The<br />

instructors in the Pilates & Kinesis Centre will gladly help with<br />

their expert advice at searching and maintaining the contact with<br />

their body.<br />

HOTEL PALACE BO PRENOVLJEN<br />

KONEC LETA 2007<br />

Hotel Palace v Portorožu je bil ob svojem odprtju v začetku 20.<br />

stoletja eden najlepših in največjih hotelov na Jadranu. Vrsto let<br />

je spadal med najelitnejše hotele na tem delu morske obale in bil<br />

začetnik portoroškega turizma nasploh. Leta 1980 je bil, zaradi svoje<br />

arhitekture in mešanice historičnih slogov z elementi dunajske<br />

secesije, razglašen za kulturni spomenik. S prenovo bo Hotelu Palace<br />

povrnjen ves sijaj in prestiž, ki ga je imel v preteklosti. Ohranile<br />

se bodo arhitekturne posebnosti starega hotela, saj ga obnavljajo z<br />

velikim spoštovanjem do zgodovine in tradicije, obenem pa prepletajo<br />

znanje in izkušnje z naravnimi danostmi destinacije, novimi trendi<br />

in s svojo vizijo. Nova ponudba bo izvirna, raznolika, edinstvena in<br />

vrhunska. V LifeClass Hotels & Resorts napovedujejo odprtje konec<br />

leta 2007, že zdaj pa začenjajo z oglaševalskimi in prodajnimi<br />

aktivnostmi.<br />

PALACE HOTEL WILL HAVE BEEN RENOVATED<br />

BY <strong>THE</strong> END <strong>OF</strong> 2007<br />

The Palace Hotel in Portorož was one of the most beautiful and the<br />

largest hotels in the Adriatic. For many years it ranked amongst<br />

the most elite hotels on the Adriatic coast and proved to be an<br />

initiator of tourism in Portorož. In 1980, the Palace Hotel was<br />

proclaimed a national monument due to its architecture, a mixture<br />

of historical styles with the elements of the Viennese Art Deco<br />

architecture. The renovation will give the Palace Hotel back all the<br />

splendour and prestige it used to enjoy in the past. The architecture<br />

and architectural uniqueness of the old Palace Hotel is going to be<br />

preserved since it is being refurbished with great respect towards<br />

the history and tradition, and at the same time the knowledge and<br />

experience of past tourist generations with unique natural conditions<br />

of the destination, new trends and its vision are being intertwined.<br />

New offer will thus prove to be original, diverse, unique and top of<br />

the range. Although LifeClass Hotels & Resorts are planning to open<br />

the hotel at the end of 2007, they have already started with their<br />

advertising and sales activities.<br />

arhiv / archive LifeClass Hotels & Resorts<br />

USPEŠNO IZPELJANA<br />

ORGANIZACIJA KONFERENCE NATO<br />

Konec septembra 2006 se je v Portorožu uspešno zaključil eden izmed pomembnejših dogodkov – organizacija<br />

in namestitev udeležencev konference NATO. Ker gre za največji mednarodni dogodek na obrambnem<br />

področju po osamosvojitvi in največji letošnji dogodek na tej ravni v državi, so bili v LifeClassovih hotelih<br />

ponosni na sodelovanje. Zahtevni dogodek so z vsemi varnostnimi zahtevami in visokim standardom<br />

odlično izpeljali.<br />

SUCCESSFULLY IMPLEMENTED<br />

ORGANIZATION <strong>OF</strong> NATO CONFERENCE<br />

At the end of September 2006 one of the most important events in Portorož successfully finished –<br />

the organization and accommodation of Nato conference participants. This was definitely the biggest<br />

international event concerning defence after the attainment of independence and the biggest one this<br />

year on the national level, therefore the LifeClass Hotels were extremely proud of their cooperation. This<br />

demanding event with all the security requirements and high standards was perfectly executed.<br />

150 GOLDEN DRUMOVIH IDEJ<br />

ZA HOTEL PALACE<br />

LifeClass Hotels & Resorts so skupaj s piransko občino in v sodelovanju z mednarodnim oglaševalskim<br />

festivalom Golden Drum razpisali nagradni natečaj za najbolj kreativno rešitev plakatov na temo starega<br />

Hotela Palace, pod naslovom Palace Portorož. Na razpis se je odzvalo preko 150 kreativcev, ki so prispevali<br />

svojo podobo in identiteto Portoroža, ki bo s prenovo najimenitnejšega hotela na Jadranu ponovno oživel v<br />

vsem svojem sijaju. Namen nagrade Portorož Piran Advertising Awards (PPAA) je vzpodbuditi kreativnost<br />

najboljših ustvarjalcev iz vsega sveta, vezano izključno na Piran in Portorož, ter promovirati Piran oziroma<br />

Portorož kot prestižno in izbrano destincaijo, tudi kot domicil evropske oglaševalske stroke. Izmed 150-<br />

ih predlogov je mednarodna strokovna komisija izbrala delo z naslovom Details, ki ga je prispeval Mihai<br />

Gong. Dvanajst najbolj izvirnih idej je bilo razstavljenih na Tartinijevem trgu v Piranu, še vedno pa so na<br />

ogled v lobiju Grand Hotela.<br />

150 GOLDEN DRUM’S IDEAS<br />

FOR <strong>THE</strong> PALACE HOTEL<br />

LifeClass Hotels & Resorts, in co-operation with the Piran’s municipality and the The Golden Drum, the<br />

International Advertising Festival, were issuing a call for submissions for competitions for the most<br />

creative solution for the best poster on the topic of the old Palace Hotel, entitled the “Palace Portorož”.<br />

More than 150 creative authors entered the competition and contributed their vision and identity to<br />

Portorož, which will, enliven again in all its splendour with the refurbishing of the most eminent hotel<br />

in the Adriatic. The purpose of the award Portorož Piran Advertising Awards (PPAA) was to raise the<br />

creativity of the best creators from all over the world, with the inspiration directed solely to Piran and<br />

Portorož and to promote Piran – Portorož as a prestige and chosen destination as well as a domicile of the<br />

European advertising line. Among the 150 suggestions, the international committee chose Mihail Gong’s<br />

work Details. 12 most creative ideas were exhibited on the Tartini’s Square in Piran. However, the works<br />

are still placed on view in the Grand Hotel Lobby.<br />

Mihai-Bogdan Gongu, Arhiv / archive Golden Drum<br />

d d d d d d d d d d d d d d SALON SLOVENIJA


22<br />

NOVICE <strong>IN</strong> NOVOSTI<br />

NEWS AND NOVELTIES<br />

PRVI PRESTIŽNI TERMALNI HOTEL V SLOVENIJI<br />

V Družbi Terme 3000 so jeseni 2006 odprli hotel Livada Prestige, ki ponuja namestitev najvišje kategorije<br />

in je hkrati tudi prvi hotel na svetu s termalno vodo v vsaki sobi.<br />

Hotel Livada Prestige je sodoben hotel, ki vsebinsko nadgrajuje obstoječo ponudbo Panonskih term in<br />

ponuja novosti tudi za najzahtevnejše goste. Pri zasnovi koncepta hotela je bilo njihovo vodilo ponuditi<br />

slovenskemu, evropskemu in svetovnemu trgu vrhunske storitve s poudarkom na osebnem pristopu do<br />

vsakega gosta. Posebnost hotela Livada Prestige je med drugim tudi drugačen, inovativen način trženja, saj<br />

sezone ne bodo delili na visoko in nizko, ampak bodo ponudbo prilagodili glede na letni čas. To pomeni, da<br />

bo hotel svoje turistične dejavnosti aktivno razširil čez vse leto.<br />

Hotel Livada Prestige svojim gostom nudi najsodobnejši wellness center s programi sprostitve in<br />

preventivnimi terapijami, golf igrišče z 18 igralnimi polji, multimedijski konferenčni center, notranje<br />

in zunanje bazene, naravni bazen s črno termo-mineralno vodo, pestro ponudbo športnih aktivnosti<br />

in vrhunsko kulinarično ponudbo. Vsi namestitveni prostori so opremljeni s stilskim pohištvom, LCD<br />

televizorji in priključkom za internet.<br />

FIRST LUXURY <strong>THE</strong>RMAL HOTEL <strong>IN</strong> SLOVENIA<br />

In autumn 2006 Terme 3000 have open a new 5* hotel with the accommodation of highest category, and<br />

it is also the only hotel in the world with thermal water in each room.<br />

Hotel Livada Prestige is a modern hotel, which will complement its present offer in Pannonian Spas and<br />

will fill up the gap in the segment of high-purchasing power guests. The basic idea of the hotel Livada<br />

Prestige is to offer a Slovenian, European and World market the top most services with personal approach<br />

to every single client. Terme 3000 has developed a new innovative marketing approach for Hotel Livada<br />

Prestige; the season is no longer divided into a high and low season, the price of services remains the<br />

same throughout the year but the hotel offer is adapted to four seasons meaning that guests can expect a<br />

new offer at the same price in each season of the year.<br />

Hotel Lviada Prestige is offering: one of the most sophisticated wellness centre with preventive and<br />

relaxing programmes, the golf course Livada with 18 holes, multimedia conference centre, inside and<br />

outdoor pools, natural pool with black thermo-mineral water, wide range of sports activities and premium<br />

culinary offer. All luxury rooms are equipped with the period furniture, LCD televisions and the internet<br />

access.<br />

arhiv / archive Life Class<br />

Turnir alpskega<br />

smučarskega sklada na<br />

blejskem igrišču za golf<br />

Najboljši slovenski smučarji so<br />

se na pobudo novega direktorja<br />

smučarskega sklada Bojana<br />

Križaja v četrtek, 14. septembra,<br />

zbrali na blejskem igrišču za<br />

golf. Dovoljenja za igro sicer<br />

še nimajo, kljub temu pa so se<br />

pod budnim očesom učiteljev<br />

golfa lahko preizkusili v prvih<br />

udarcih. Predstavniki največjih<br />

sponzorjev smučarskega sklada<br />

so se medtem pomerili na<br />

turnirju.<br />

The tournament of<br />

Alpine ski fund on<br />

Bled’s golf course<br />

On the initiative of Bojan<br />

Križaj, the new Director of<br />

the ski fund, the best Slovene<br />

skiers gathered on Thursday,<br />

14th September, on the Bled’s<br />

golf course. In spite of not<br />

having the licence yet, they<br />

could try themselves in the first<br />

swings with the help of the<br />

golf instructors. Meanwhile,<br />

the representatives of the<br />

biggest sponsors of the ski fund<br />

competed on the tournament.<br />

G & P Hoteli Bled, Cankarjeva 6, 4260 Bled, <strong>Slovenija</strong><br />

Zakladnica doœivetij<br />

A treasure chest of experiences<br />

WELLNESS • GOLF RESORT • AKTIVNE POCITNICE<br />

SRECANJA <strong>IN</strong> MOTIVACIJSKI PROGRAMI • MAMLJIVA KUH<strong>IN</strong>JA<br />

WELLNESS &RELAXATION • GOLF RESORT • ACTIVE HOLIDAYS<br />

MEET<strong>IN</strong>GS & <strong>IN</strong>CENTIVES • TEMPT<strong>IN</strong>G CUIS<strong>IN</strong>E<br />

design: Kreattiva, photo: J. Skok & archives<br />

Obisk kneza Alberta v Vili Bled<br />

V okviru prvega uradnega obiska v Sloveniji je monaški knez Albert<br />

v četrtek 1. junija obiskal tudi Bled. Po panoramskem poletu nad<br />

Triglavskim narodnim parkom ga je na ploščadi blejskega gradu<br />

najprej sprejel župan Bleda Jože Antonič. Po vpisu v zlato knjigo na<br />

občini se je s pletno odpeljal na otok, v večernih urah pa je v Vili<br />

Bled priredil sprejem, katerega so se udeležili številni predstavniki<br />

slovenskega gospodarskega in družabnega življenja. Ob prihodu v Vilo<br />

Bled ga je pozdravil direktor dejavnosti turizem Andrej Šprajc. Ob<br />

odhodu je zatrdil, da se na Bled želi vrniti tudi zasebno.<br />

Prince Albert at the Vila Bled<br />

During the first official visit in Slovenia, Prince Albert of Monaco<br />

also visited Bled on Thursday 1st June. After the panoramic flight<br />

above Triglav Natural Park he was first greeted on the Bled’s castle<br />

by the town’s mayor Jože Antonič. He signed in the golden book at<br />

the municipality office and later took a ride with a boat to the island.<br />

In the evening he joined several Slovene upper echelons of industry<br />

and representatives of social life in the reception at Vila Bled. At his<br />

arrival in villa, he was first greeted by the Director of the tourism<br />

section Andrej Šprajc. When leaving, he assured he wishes to return<br />

to Bled in private as well.<br />

GRAND HOTEL TOPLICE • VILA BLED • HOTEL GOLF • HOTEL PARK • HOTEL JADRAN • HOTEL TRST<br />

APARTMENTS GOLF • GOLF & COUNTRY CLUB BLED • CAMP<strong>IN</strong>G BLED • K<strong>IN</strong>G’S CLUB HOUSE<br />

www.hotelibled.com<br />

Sava Hoteli Bled, Cankarjeva 6, 4260 Bled, <strong>Slovenija</strong>, tel.: +386 4 579 10 00, +386 4 579 17 00, e-mail: info@hotelibled.com


energija / energy 24<br />

25<br />

Pomurje –<br />

the landscape<br />

which cures<br />

pokrajina,<br />

ki zdravi<br />

Jasmina Dvoršek<br />

Matjaž Krivic<br />

Če postavimo Ljubljano približno v središče Slovenije in se pohvalimo, da<br />

so meje sosednjih držav oddaljene le uro vožnje, moramo izpostaviti Pomurje,<br />

sicer najbolj oddaljen, morda pa prav zato tudi najbolj pristen del<br />

Slovenije. Obiskovalcu, ki je dovolj tankočuten, da prisluhne naravi in zgodbam,<br />

ki jih pripoveduje, bo Pomurje razkrilo moč zemlje, njeno zdravilno<br />

energijo, sadove, ki jih rojeva, in vodo, ki poživlja.<br />

Kraji moči<br />

Mnenje večine, da so zdravilne energijske točke in energijski vrelci v Pomurju<br />

prisotni šele zadnjih nekaj let, je seveda zmotno. Eden od dokazov, ki<br />

priča, da so ljudje že stoletja čutili, kje so zemeljske energije posebej močne,<br />

so cerkvice, kot na primer pokopališka cerkev Sv. Martina v Domanjševcih<br />

iz 13. stoletja ali cerkvica v Selu, ki jo poznamo kot najstarejšo stavbo v<br />

Sloveniji, saj je bila zgrajena že v prvi polovici 13. stoletja. Zgradili naj bi jo<br />

templarji, ki so sloveli po tem, da so na poti v Sveto deželo vedno postavljali<br />

cerkvice in utrdbe tam, kjer je bilo čutiti močno energijo. Rotunda (cerkev<br />

okrogle oblike) pa ni edina stavba, ki jo pripisujejo templarjem.<br />

Tudi največje slovensko grajsko poslopje grad Grad naj bi zgradil viteški<br />

red templarjev. Zaradi njihove prisotnosti je grajsko poslopje še danes<br />

ovito v tančice skrivnosti. S križarskih vojn naj bi templarji domov prinesli<br />

nesluteno bogastvo, ki pa ni bilo nujno merljivo le v zlatih ploščah, ampak<br />

predvsem v znanju, ki so ga templarji dobesedno vgradili v svoje stavbe.<br />

Vsebovano naj bi bilo že v sami arhitekturi zgradb, v katerih naj bi se skrivali<br />

ključi do skritih prostorov z neslutenim znanjem, za katerim se je po<br />

letu 1312, ko je bil red razpuščen, izgubila vsaka sled. Današnji iskalci<br />

močnih energij so odkrili, da se na grajskem dvorišču nahajajo točke, ki<br />

zdravijo bolezni srca, ožilja in dihalnih poti, bolezni sečil in spolnih organov<br />

ter bolezni oči.<br />

Poleg Gradu pa so radiestezisti in reiki mojstri zdravilne energije Pomurja<br />

povezali v trikotnik, ki zajema še Bukovniško jezero s 26 označenimi energetskimi<br />

točkami ob studencu sv. Vida, za katerega so domačini že od<br />

nekdaj prepričani, da je čudodelen. Tretji del trikotnika sestavlja Čudežna<br />

pot ob zmajevi črti moči, ob Ivanovem izviru v Razkrižju, za katerega je<br />

prav tako že dolgo znano, da je zdravilen.<br />

Bogastvo zemlje na mizi<br />

Zdravilna energija pa ni edino, kar daje pomurska zemlja. V Prekmurju sodi<br />

nabiranje zelišč med tradicionalne običaje. Zdravljenje z zelišči namreč<br />

temelji na starih ustnih izročilih. Zeliščarstvo je še danes razširjeno, za<br />

zdravljenje bolezni se uporablja preko petsto rastlin.<br />

Čedalje bolj pa se kot zdravilo uporablja tudi znamenito prekmursko bučno<br />

ter tudi hladno stiskano sončnično olje, ki ga večina Slovencev z užitkom<br />

prelije po solatah. S tako imenovano oljno terapijo s hladno stiskanim<br />

sončničnim oljem tudi zdravi ljudje odpravljajo strupe iz telesa. Terapija je<br />

izredno preprosta – pred zajtrkom olje zadržimo v ustih približno dvajset<br />

minut. Ko v ustih obračamo olje, se nabere veliko sline, tako da se skozi<br />

ustno sluznico iz krvi izsesavajo strupi. Zato tega olja nikakor ne smemo<br />

pogoltniti, saj je postalo strupeno. Eden najvidnejših učinkov oljne terapije<br />

je utrditev majavih zob, vračati se jim začne belina, krvavenje se ustavi, olje<br />

pa obračamo dvajset minut v ustih zato, ker se skozi ščitnico vsakih 17<br />

minut pretoči vsa človeška kri.<br />

Voda, ki pomlajuje<br />

Leta 1960 so v bližini vasi Moravci z vrtanjem iskali nafto, namesto črnega<br />

zlata pa je iz globine pritekla vroča voda. Iskalci nafte so odšli drugam,<br />

domačini pa so v improviziranem bazenu vodo, ki ima kar 72 stopinj Celzija,<br />

začeli uporabljati za kopanje. Zdraviliško-kopališki kompleks je rastel in<br />

se razvil v današnje Terme 3000.<br />

Posebnega pomena za prebivalce pa je osrednja reka Mura, ki je pokrajini<br />

dala tudi ime.<br />

V Pomurju morate torej prisluhniti naravi – ravnicam ob reki Muri, v hladnih<br />

jutrih prekritih z nizkimi meglicami, in gričevju Goričkega, ki v svojih nedrjih<br />

skriva zgodbe daljne preteklosti. Ali kot je v knjigi Energetske točke<br />

Pomurja napisal slovenski radiestezist Igor Ziernfeld: “Prisluhnite materi<br />

zemlji in izkoristite njene moči, ki se ponujajo”.<br />

d d d d d d d d d d d d d d SALON SLOVENIJA


energija /energy 26<br />

27<br />

If we put Ljubljana to the centre of Slovenia and boast that the bordering<br />

countries are just an hour of drive away, we have to expose Pomurje, the<br />

most remote but at the same time the most genuine region. A visitor who<br />

is sensitive enough to lend his ear to the nature and to the stories told by<br />

Pomurje itself, will be revealed the secrets of the region - the power of the<br />

land, its healing energy, its fruits and its rejuvenating water.<br />

Energy sites<br />

The prevailing opinion of the springs and healing energy spots in Pomurje<br />

being the invention of the last couple of years is of course mistaken. One of<br />

the proofs confirming that people have known for the centuries where the<br />

earth’s energies are specifically strong, are the churches. One example is<br />

the church of St. Martin in Domanjševci from the 13th century and the other<br />

the church in Selo, known as the oldest building in Slovenia, constructed in<br />

the first part of the 13th century. It might have been built by the Templars,<br />

who were famous for setting up the churches and the strongholds on their<br />

way to the Holly Land on such places, where the energy was mostly felt.<br />

Therefore Rotunda (the church of round shape) is not the only building the<br />

Templars take the credit for.<br />

In addition, Grad, the biggest castle in Slovenia was supposed to be<br />

constructed by the Knights Templars, too. Due to their presence, the<br />

building is still wrapped in mystery. The Templars brought home the<br />

undreamt fortune, which was not necessarily measured in gold, but more<br />

likely in the knowledge, which they constructed in the their buildings. It<br />

must have already been constructed in the architecture of the building,<br />

where the keys to the secret places with the unimagined knowledge were<br />

supposed to be hidden. Unfortunately, when the Knights Templars were<br />

dissolved in 1312, all the traces were lost. Today’s seekers of powerful<br />

energies discovered that the courtyard is full of strong energy points<br />

with its healing power: healing cardiovascular and respiratory problems,<br />

bladder and sexual organs, and eye diseases.<br />

In addition to Grad, the radiesthesists and reiki practitioners connected<br />

the healing energies of Pomurje into a triangle, consisting also of the<br />

Bukovniško jezero (Bukovnica lake) and Razkrižje. There are 26 marked<br />

healing points at the Bukovniško jezero - by the St.Vid spring, for which the<br />

local people have always been convinced of its magical power. The third<br />

part of the triangle consists of the Miraculous path by the dragon’s line of<br />

power, by the Ivan spring in Razkrižje, which also has a long reputation of<br />

its healing powers.<br />

The gifts of nature on the dinning table<br />

Healing energy is not the only cure given by the soil of Pomurje. Picking<br />

herbs is one of their traditional customs and healing with herbs is based<br />

on the ancient oral traditions. Herbalism is still widespread and uses over<br />

500 medicinal herbs to treat different illnesses. In addition to herbs, the<br />

famous Prekmurje oil, the pumpkinseed oil and cold pressed sunflower oil,<br />

which the Slovenes adore pouring over the salads, is used in medicinal<br />

purposes as well. With the so-called oil therapy of cold pressed sunflower<br />

oil even the healthy people detoxify their bodies. The therapy is very simple<br />

– you just twirl some oil in your mouth before breakfast for about twenty<br />

minutes. During this process, the saliva accumulates in such way that the<br />

toxins are sucked out through the oral mucous membrane. Therefore the oil<br />

should not be swallowed because it became toxic. One of the most visible<br />

effects of this oil therapy is hardening of the loose teeth, moreover, they<br />

gain whiteness back and the bleeding stops. The reason why oil should be<br />

whirled for twenty minutes in your mouth lies in the fact that all the blood<br />

circulates through the thyroid every seventeen minutes.<br />

The rejuvenating water<br />

In 1960 near Moravci village drilling for oil was in process, but instead of<br />

“black gold” the hot thermo-mineral water sprang up. The oil seekers went<br />

away, but the locals started to use this water of 72° C for bathing, which<br />

was first captured in a simple pool. However, the spa resort has increased<br />

and expanded into today’s Terme 3000.<br />

Moreover, Mura, the main river of this region, which carries its name, is<br />

treated by the locals as holly as well.<br />

In Pomurje region one should listen to the nature – to the plains by the<br />

Mura river, which are covered with the low haze in cold mornings, and to<br />

the hills of Goričko, which in its heart hides the mysteries of the past. As<br />

the Slovene radiesthesist Igor Ziernfeld has written in his book: “Listen to<br />

Mother Earth and use its powers that are offered.”<br />

d d d d d d d d d d d d d d SALON SLOVENIJA


Ustvarjeno tukaj / made here 28 29<br />

c c<br />

Tanja Stanković<br />

arhiv / archive Mura, Dean Dubokovič<br />

b<br />

Iz Mure z ljubeznijo<br />

From Mura with love<br />

V enem letu iz devet milijonov kvadratnih metrov tkanine<br />

nastane dva milijona kosov oblačil.<br />

Na skrajnem vzhodu Slovenije, enem redkih ravnih delov naše<br />

države, kar petino prebivalcev živi v skupnem ritmu z največjo<br />

tovarno v regiji. Mura, vodilna modna hiša v Sloveniji, ki je<br />

obenem najstarejši in največji slovenski proizvajalec oblačil<br />

ter eden največjih v Evropi, je lani praznovala že častitljivih<br />

80 let obstoja.<br />

Murina oblačila so v Sloveniji že dolgo sinonim za kakovostna, elegantna<br />

in modna oblačila višjega cenovnega razreda. Vse se je začelo leta 1925,<br />

ko je podjetni Janez Cvetič v Murski Soboti odprl šivalnico moškega<br />

perila, v kateri je imel najprej le štiri šivilje. Sedem let kasneje je združil<br />

moči s Šiftarjevo delavnico. Do začetka štiridesetih let sta obe delavnici<br />

že prerasli v tovarni in zaposlovali 300 parov rok v središču Prekmurja.<br />

Po drugi svetovni vojni je z združitvijo nastala Tovarna perila Mura, prvi<br />

industrijski obrat v Prekmurju. Poimenovali so jo po reki Muri, srcu in duši<br />

dežele štorkelj. Še danes kroži legenda, da so republiški veljaki takrat želeli<br />

tovarno preseliti iz obrobja v središče, to pa jim ni uspelo, saj so tovornjake<br />

na poti v Ljubljano lastnoročno zaustavile Murine šivilje. Mogoče so slutile,<br />

da bo tovarna nekega dne ponos Jugoslavije in da bo v raznobarvne<br />

tkanine odevala tudi njihove otroke, vnuke ter pravnuke ...<br />

Šiviljski stroji so brneli, se posodabljali, množili in širili. V šestdesetih letih<br />

so tako zgradili tovarno oblačil za moško konfekcijo, desetletje kasneje<br />

tovarno za ženska oblačila, leta 1975 pa še tovarno ženskih plaščev.<br />

Prostorom v Murski Soboti oziroma Muraszombatu, kakor se mesto<br />

imenuje po madžarsko, so se sčasoma pridružili še obrati v okoliških<br />

krajih. Veliko so vlagali v razvoj strojev in sodobno tehnologijo. Če hočeš<br />

biti najboljši, moraš biti vedno korak pred ostalimi. V Muri je bilo celotno<br />

poslovanje računalniško usmerjeno še preden so ostali sploh vedeli, čemu<br />

je naprava namenjena.<br />

Že sredi 60-ih let so se v Muri zavedali, da se je dobro usmeriti tudi na tuje<br />

trge ali še pomembneje – da se lahko usmerijo tja, saj so bili zelo iskani.<br />

Delež izvoza se je čedalje bolj bohotil. Napredni in vizionarski Prekmurci<br />

so se leta pred drugimi zavedali tega, da dobra oblačila potrebujejo<br />

tudi všečno zapakirano promocijo. Skozi uho šivanke je bilo ime prvega<br />

televizijskega oglasa za Muro, prvi modni katalogi na jugoslovanskem trgu<br />

so izšli s sloganom Iz Mure z ljubeznijo. Blagovna znamka je postajala<br />

vidnejša. Večno mesto v spominu tedanje jugoslovanske generacije pa si<br />

je zagotovila v 80-ih letih z rojstvom znamke Muralist in z oglasi za le-to.<br />

V osemdesetih, v zlatih časih tekstilne industrije, je posel cvetel. Murin<br />

vpliv se je širil, za svoje delavce so ustvarjali stanovanja, menze, bolnišnico,<br />

telovadnice, avtobusne proge ... Tovarna oblačil je postala družbeno<br />

odgovorna. Mura je z devetimi modnimi oblikovalci, enim računalnikom in<br />

skoraj šest tisoč delavci lansirala dve kolekciji na leto s približno 1500<br />

različnimi modeli v treh programih. Skozi roke šivilj je odšlo dvanajst<br />

milijonov kvadratnih metrov tkanine. Približno dve tretjini oblačil so izvažali,<br />

največ v Nemčijo. Murini izdelki so se prodajali v 25 državah v svetu.<br />

Mura ni le blagovna znamka za oblačila, ampak tudi za inovativno<br />

tehnologijo proizvodnje. Tako so začeli poleg prefinjenih tkanin izvažati<br />

tudi izkušnje – nabrano znanje so najprej delili z Egiptom, nato še z Rusijo.<br />

Izjemni dosežki niso ostali neopaženi. Leta 1985 so dobili najprestižnejšo<br />

državno nagrado za največjega jugoslovanskega izvoznika konfekcije na<br />

zahodni trg.<br />

d d d d d d d d d d d d d d SALON SLOVENIJA


Ustvarjeno tukaj / made here<br />

Vendar v Muri ne počivajo na lovorikah. Ko je tehnologija dovršena, se<br />

prizadevanja intenzivno usmerijo v trženje. V času socializma in načela<br />

enakosti so si drznili razmišljati, da obstajajo različni kupci. Od takrat<br />

naprej je poleg klasične blagovne znamke Mura Mura na voljo še nova<br />

blagovna znamka LeOna, namenjena zahtevnim in drznim potrošnicam. Že<br />

pred tem so osnovali tudi znamko ekskluzivnih moških oblačil J. Gallus, ki<br />

se je kasneje preimenovala v J. G. Carniolus. Dolgoročno strategijo so tako<br />

začeli graditi na lastnih visokokakovostnih blagovnih znamkah, iskanju<br />

novih tržnih možnosti in utiranju novih prodajnih poti.<br />

Od leta 1994 so njihova oblačila na voljo tudi v lastnih prodajalnah, kjer<br />

se lahko kupcu veliko bolj posvetijo in ga razvajajo. Prvi trgovini v Ljubljani<br />

so hitro sledile druge, obenem so ustvarjali tudi franšizno mrežo. Danes<br />

imajo že 70 prodajaln v enajstih državah, načrtujejo jih skupno 200. Kljub<br />

težavam v tekstilni industriji se gigantska Mura ohranja na trgu. Nujna pa<br />

so nenehna prilagajanja in določanje novih ciljev.<br />

Z novim tisočletjem se je začela reorganizacija podjetja. Kapitan barke se<br />

je po skoraj tridesetih letih zamenjal. V tujini so začeli pospešeno tržiti<br />

lastne blagovne znamke in se poslovno povezovati s tujimi in slovenskimi<br />

podjetji. Tako so ustanovili še Muro v Beogradu in Zagrebu ter podjetje v<br />

Nemčiji.<br />

Danes v Muri preko štiri tisoč delavcev na leto pridela dva milijona kosov<br />

oblačil: vrhunske moške in ženske plašče, jakne, krila, hlače, suknjiče,<br />

srajce, bluze, obleke, kravate in rute. Posel dodelave oblačil je še vedno<br />

glavni vir prihodkov. Petina proizvodnje je namenjena šivanju oblačil lastnih<br />

blagovnih znamk, sodelujejo pa tudi s približno 40 partnerji, med katerimi<br />

je največji Boss AG, sledijo pa Escada, Acris, in René Lazard.<br />

»Mura je za evropske razmere fenomen, saj kljub neustavljivi globalizaciji<br />

uspešno tekmuje v neenakopravnih pogojih,« razmišlja Borut Meh,<br />

predsednik uprave Mure. »Tega je sposobna zaradi tradicije, razvoja in<br />

prepoznavnosti. Ključna je tudi dolgoročna vizija. Naša temelji na razvoju<br />

lastnih blagovnih znamk in prodaji proizvodno-logističnih storitev. Cilj je,<br />

da do leta 2015 postanemo modno podjetje z močnim vplivom na modna<br />

dogajanja v srednji in jugovzhodni Evropi.«<br />

30<br />

31<br />

MURA pomlad poletje 05 / spring summer 05<br />

d d d d d d d d d d d d d d SALON SLOVENIJA


Ustvarjeno tukaj / made here<br />

Nine million square metres of textile fabrics are used to<br />

manufacture two million pieces of clothes per year<br />

In the outmost part of Eastern Slovenia, one of the rare<br />

plain parts of this country, one fifth of the inhabitants<br />

live in the rhythm with the biggest factory in the region.<br />

Mura, the leading Slovene fashion house, and at the same<br />

time the oldest and the biggest garment manufacturer in<br />

Slovenia, actually one of the largest in Europe, celebrated<br />

its venerable 80th anniversary last year.<br />

32 33<br />

MURA jesen zima 06/07 / autumn winter 06/07<br />

Mura’s clothes have been a synonym for quality, elegance and fashion<br />

of high ranking for a long time in Slovenia. Everything started in 1925<br />

when an ambitious Janez Cvetič opened a manufacturing shop of male<br />

undergarment in Murska Sobota, where he used to employ only four<br />

dressmakers. Seven years later he joined his powers with the Šiftar’s<br />

workshop. In the early forties both workshops grew into the factories<br />

with 300 pairs of hands employed in the middle of Prekmurje region.<br />

Mergering of these two gave rise to the foundation of the Factory of<br />

undergarment Mura after the Second World War, being the first industrial<br />

plant in Prekmurje. It was named after the Mura river, the heart and soul<br />

of the landscape of the storks. The legend still says that the republican<br />

notabilities wanted to move the factory from the suburbs of the country<br />

to the centre, but the lorries on their way to Ljubljana were stopped by<br />

the Mura’s dressmakers themselves. They might have felt that the factory<br />

would one day be the pride of the whole Yugoslavia, clothing their children,<br />

grandchildren, great grandchildren and others into varicoloured fabrics.<br />

The sewing machines were droning, modernizing, increasing and<br />

expanding. Therefore, in the sixties the Factory of male garments was<br />

built, and only ten years later another one for female garments, followed<br />

by the Factory of female coats in 1975. The premises in Murska Sobota,<br />

Muraszombat as the Hungarians call the town, were gradually joined by<br />

the plants in surrounding towns. In addition, a lot was being invested into<br />

machine development and up-to-date technology. If you want to be the<br />

best, you always have to be a step forward. In Mura the entire operation<br />

had been computer oriented long before the majority knew what this<br />

machine was used for.<br />

Nowadays expanding on foreign markets is of vital importance, and<br />

Mura leaders were more than aware of that. Therefore they started their<br />

breakthrough in the middle of the sixties and mostly turned to the markets<br />

they were sought and much desired. The export share started to exuberate<br />

to a great extend. The progressive inhabitants of Prekmurje region had a<br />

vision and were well conscious of the fact that clothes do not only have<br />

to be of high quality but also need an attractive advertising. “Through the<br />

eye of a needle” was the slogan of the first Mura commercial, followed by<br />

the first fashion catalogues on Yugoslavian market with the slogan “From<br />

Mura with love”. The brand was becoming more and more recognizable.<br />

The town reassured its eternity in the middle of the eighties in the memory<br />

of Yugoslavian generation of that time with the outcome of Muralist brand<br />

and its advertisements.<br />

The eighties were the golden times for the textile industry thus the<br />

business was flourishing. Mura’s influence was felt all around – they<br />

were setting up the apartments for their workers, canteens, a hospital,<br />

gyms, bus lines etc. The factory of clothing was structured into a company<br />

with a limited liability. Having nine fashion designers, one computer and<br />

almost six thousands workers, Mura was launching two collections per<br />

year with approximately 1500 different models in three programmes. The<br />

dressmakers handed over 12 million m2 of textile fabrics. Approximately<br />

two thirds of the clothes were exported, mostly to Germany, but all in all,<br />

Mura’s products have been sold in 25 countries all over the world.<br />

Mura does not represent only the fashion brand, but also a brand for<br />

innovative production technology. Thus beside the refined fabrics they<br />

started to export the experiences as well – first they shared the knowledge<br />

with Egypt and later with Russia. The exceptional achievements did not<br />

stay unnoticed. In 1985 they were awarded the most prestigious national<br />

award for the biggest Yugoslavian exporter of ready-made clothes on<br />

western market.<br />

Despite the success, Mura does not rest on its laurels. When the technology<br />

was accomplished, the efforts were intensively directed into marketing.<br />

Even in the time of socialism and its principles of equality they dared to<br />

think of the “different” customers. From then on, besides the traditional<br />

fashion brand Mura Mura, the LeOna brand has been on disposal, intended<br />

for “the demanding and daring female consumers”, followed by the J.<br />

Gallus brand of exclusive male garments, which was later changed into J.<br />

G. Carniolus. In this way their long-term strategy was established, based<br />

on their own high-quality brands, search for the new market opportunities<br />

and ploughing the new sales ways.<br />

Since 1994 their products have been available also in their own shops,<br />

where the customer is easily to please and to pamper. Opening of the<br />

first shop in Ljubljana was followed by the others, and at the same time<br />

the franchise network was being established. Today there are 70 shops<br />

in eleven countries, but they plan to have them 200. Despite the great<br />

problems in the textile industry, the gigantic Mura succeeded in staying<br />

on the market. However, the perpetual adjustment and setting the new<br />

objectives are of vital importance.<br />

The new millennium brought the reorganization of the company. “The<br />

Captain” was changed after almost thirty years of running it. Their own<br />

trademarks started to be marketed abroad very quickly, and they started<br />

to integrate with foreign as well as with Slovene companies. Therefore a<br />

new company in Belgrade, Zagreb and in Germany were founded.<br />

Today more than four thousand employees manufacture two million pieces<br />

of garments per year: the topmost male and female coats, jackets, skirts,<br />

trousers, shirts, blouses, suits, ties and necloths. Product finishing is still<br />

their main business. One fifth of the production is intended for sewing<br />

the clothes of their own brands, but they also co-operate with about 40<br />

partners, the biggest being Boss AG, followed by Escada, Acris and René<br />

Lazard.<br />

“Mura is a phenomenon for European circumstances, since it successfully<br />

competes in unequal conditions despite the unstoppable globalisation,”<br />

says Borut Meh, the President of the Management Board Mura. “Our<br />

success lies in the tradition, development and recognition. The key is also<br />

the long-term vision, based on the development of our own trademarks<br />

and sale of production-logistics services. However, our objective is to<br />

become the fashion company with a large influence on fashionable trends<br />

in Central and Southeast Europe till 2015.”<br />

d d d d d d d d d d d d d d SALON SLOVENIJA


uglašeno / harmonized<br />

34<br />

35<br />

PLEME <strong>THE</strong> STROJ IZUMITELJI PLEMENITIH RITMOV<br />

<strong>THE</strong> STROJ TRIBE <strong>THE</strong><br />

Suzana Golubov<br />

XXX<br />

PERFORMERS <strong>OF</strong> <strong>THE</strong> NOBLE RHYTHMS<br />

Že takoj, od leta 1997, se je vedelo, da se fantje – pleme tolkalcev The<br />

Stroj – ne bodo posvečali zgolj glasbi. Gnalo jih je odkrivanje novih zvokov,<br />

novih načinov izvabljanja zvokov iz prav tako novonastalih inštrumentov,<br />

večinoma tolkal in pihal, pa tudi novih oblik podajanja ritmov. In ko so<br />

se enkrat predali ponavljajočim ritmom, gibanju, transu in prvinskemu<br />

povezovanju z notranjo močjo, se niso ustavili do današnjega dne. Za njih<br />

naprej pomeni večno raziskovanje novih možnosti za izvabljanje ritmov,<br />

utripanja teles v ritmu, vzklikanja, igro svetlobe in ognja na živih nastopih,<br />

prepletenosti z izbrano lokacijo ter dodajanje zvočne električne nadgradnje<br />

glasbenika Alda Ivančiča. Odsluženi deli strojev, konstrukcijske cevi,<br />

prazni sodi za kemikalije, različni vijaki, vzmeti, verige, kladiva in palice s<br />

tolčenjem, udarjanjem, drsenjem, pihanjem, vrtenjem, trenjem neusmiljeno<br />

izvabljajo znoj, ki curlja pod ritmi stroja za nove zvoke The Stroj. Prav tako<br />

pleme dvanajstih do tridesetih urbanih zagnancev išče nove prostore, kjer<br />

bodo dopolnjevali uresničevanje svojih vizij v novo zaključeno celoto. V<br />

enkratno in neponovljivo glasbeno in vizualno doživetje. In ker vedno ni<br />

pogojev in prostorskih možnosti za celotno izvedbo, so se organizirali v<br />

manjšo podskupino – Matice.<br />

Za večnost ostajajo njihovi zvočni zapisi na<br />

zgoščenkah, Ventilator, Gremo in Cona, izdani<br />

v lastni založbi Stroj Music. Cona je najbolj<br />

sveža – priropotala je namreč letos poleti.<br />

Zgoščenka odeta v polkilogramsko rjavečo<br />

pločevino potrjuje tehtnost, glasnost in<br />

vzdržljivost njihovega glasbenega sporočila.<br />

Nomadsko pleme The Stroj je leta 2000 prejelo tudi slovensko glasbeno<br />

nagrado Zlata ptica za dosežke na glasbenem področju. Nemalo gostovanj<br />

je za njimi, tudi po svetu, sodelujejo pri mnogih različnih projektih, idej jim<br />

ne manjka. The Stroj so vedno dostopni na www.thestroj.com.<br />

It was clear from the very beginning, which goes back into 1997, that<br />

the boys – the tribe of percussionists who call themselves The Stroj (The<br />

Machine) will not perform just the traditional type of music. They were<br />

enthusiasted by the exploration of new sounds, new ways of producing<br />

sounds by new musical instruments, which were mostly percussion, but<br />

also wind instruments. In addition, they were fascinated by the new ways<br />

of performing rhythms. They gave their body and soul to the repetitive<br />

rhythms, motion, trans and basic connection with the inner power and they<br />

still have not stopped. Their step forward means perpetual exploration<br />

of the new ways of performing and eliciting the rhythms, twisting of<br />

the bodies within the rhythm, shouting, the game of light and fire at live<br />

performances. Their moving on is also perceived in the interweaving with<br />

the chosen location, which is enhanced by the electric acoustic upgrading<br />

of the musician Aldo Ivančič. Beating, hitting, sliding, blowing, twirling,<br />

rubbing, together with the parts of dumped machines, construction pipes,<br />

empty chemical containers, various screws, springs, chains, hammers<br />

and sticks unmercifully bring out the sweat, dripping with the rhythms of<br />

the machine for the new sounds of The Stroj. The tribe of twelve to thirty<br />

urban persistent guys look for the new premises, which complement the<br />

realization of The Stroj visions into new complete integrity; into the unique<br />

musical and visual experience. Because they do not always have a perfect<br />

place for a complete performance, they have organized themselves into a<br />

smaller subgroup – Matice (The Nuts).<br />

The soundtracks on their CDs Ventilator,<br />

Gremo and Cona, published in their own<br />

record production Stroj Music are eternal.<br />

Cona has just clattered out this summer.<br />

The record cover is made of rusty metal<br />

weighing half a kilogram, which confirms<br />

the weightiness, loudness and persistence of<br />

their music message.<br />

In 2000, the nomadic tribe The Stroj was awarded Golden Bird award, for<br />

exceptional achievements in the musical sphere. They’ve had a great deal<br />

of guest appearances and have cooperated in various different projects<br />

– it’s more than obvious that they are not short of ideas. You can always<br />

reach The Stroj at www.thestroj.com.<br />

d d d d d d d d d d d d d d SALON SLOVENIJA


legenda / a legend<br />

36 37<br />

Breda Bertole<br />

Miran Kambič<br />

O zvitem vitezu<br />

Erazmu iz jame<br />

About a Cunning<br />

Knight, Erazem of<br />

the Cave<br />

NOTRANJSKO POKRAJ<strong>IN</strong>O Z NEPREHODNIMI<br />

GOZDOVI <strong>IN</strong> RAZVEJANIM SVETOM KRAŠKIH<br />

JAM <strong>IN</strong> PODZEMNIH VODA OD NEKDAJ PREVEVA<br />

NEKAJ SKRIVNOSTNEGA. SREDI GORA <strong>IN</strong> GOZDOV<br />

STOJI TUDI PREDJAMSKI GRAD, MOGOČNO<br />

POSLOPJE NA VISOKI SKALNATI POLICI POD<br />

NANOSOM. PRVOTNO JE UTRDBA STALA V JAMI,<br />

Z IDEALNO OBRAMBNO VLOGO, V 16. STOLETJU<br />

PA JE GRAD DOBIL DANAŠNJO RENESANČNO<br />

PODOBO. NAJBOLJ ZANIMIV JE PREDEL GRADU,<br />

KI IMA, ZADAJ, SKOZI PODZEMNE ROVE, SKRIT<br />

IZHOD. TAKRATNIM GRAŠČAKOM JE SLUŽIL<br />

ZA SKRIVALIŠČE, MEDTEM KO SO ROPALI<br />

POPOTNIKE <strong>IN</strong> USTRAHOVALI TAMKAJŠNJE<br />

PREBIVALSTVO. ROPANJE JE BILO TUDI<br />

NAJLJUBŠE OPRAVILO VITEZA ERAZMA, O<br />

KATEREM SE JE V TEH KRAJIH SPLETLA<br />

ROMANTIČNA LEGENDA.<br />

<strong>THE</strong> REGION <strong>OF</strong> NOTRANJSKA WITH ITS<br />

IMPASSABLE FORESTS, DIVERSE KARST CAVES<br />

AND UNDERGROUND WATERS HAS ALWAYS BEEN<br />

MYSTERIOUS. AMONGST <strong>THE</strong> MOUNTA<strong>IN</strong>S AND<br />

FORESTS STANDS <strong>THE</strong> CASTLE <strong>OF</strong> PREDJAMA,<br />

A MIGHTY STRUCTURE, BUILT ON A HIGH<br />

LEDGE UNDER <strong>THE</strong> NANOS MOUNTA<strong>IN</strong>. <strong>THE</strong><br />

FORTRESS WITH ITS PERFECT DEFENSIVE<br />

ROLE WAS ORIG<strong>IN</strong>ALLY SITUATED <strong>IN</strong> <strong>THE</strong><br />

CAVE. <strong>THE</strong> CASTLE’S PRESENT RENAISSANCE<br />

ARCHITECTURE DATES FROM <strong>THE</strong> 16TH<br />

CENTURY. <strong>THE</strong> MOST <strong>IN</strong>TEREST<strong>IN</strong>G PART IS<br />

<strong>THE</strong> BACK <strong>OF</strong> <strong>THE</strong> CASTLE WITH UNDERGROUND<br />

PASSAGES, LEAD<strong>IN</strong>G TO A HIDDEN EXIT. IT<br />

SERVED AS A HID<strong>IN</strong>G PLACE TO <strong>THE</strong> LORDS<br />

<strong>OF</strong> <strong>THE</strong> CASTLE, WHILE <strong>THE</strong>Y WERE ROBB<strong>IN</strong>G<br />

TRAVELLERS AND <strong>IN</strong>TIMIDAT<strong>IN</strong>G LOCAL<br />

<strong>IN</strong>HABITANTS. ROBBERY USED TO BE A<br />

FAVOURITE PASTIME <strong>OF</strong> ERAZEM <strong>THE</strong> KNIGHT,<br />

WHO IS ALSO A CHARACTER <strong>OF</strong> A ROMANTIC<br />

LOCAL LEGEND.<br />

d d d d d d d d d d d d d d SALON SLOVENIJA


legenda / a legend 38 39<br />

Erazem je živel v gradu v 15. stoletju. Bil je dober vojščak, vendar zelo<br />

samovoljen. Ko mu je zmanjkalo živeža, je šel in vzel. Sam sebi se je zdel<br />

tako močan, da je jemal vsem po vrsti, revnim in bogatim. Ko se je na<br />

cesarjevem dvoru na neki pojedini zapletel v prepir z njegovim sorodnikom<br />

in ga obglavil, je pred cesarjevo jezo pobegnil v domači grad. Od tu pa je<br />

še naprej ropal po deželi. Cesarju so plačani zasledovalci sproti poročali<br />

o njegovem početju, dokler cesarju ni bilo dovolj in je naročil tržaškemu<br />

glavarju Gašperju Ravbarju, naj ujame Erazma – živega ali mrtvega.<br />

Za Erazmov grad ni vedel nihče iz Ravbarjeve vojske, Erazem pa je, predrzen<br />

kot je bil, sam izzival zasledovalce. Pravijo, da je nekoč preoblečen prijezdil<br />

pred Mali grad pri Planini, kjer je taborila cesarjeva vojska, in se ponudil<br />

poveljniku, da jih privede v Erazmov grad. Drugič je streljal Ravbarju pod<br />

oknom in ga prijazno vabil k sebi, pri tem pa v globokem snegu nehote pustil<br />

za seboj sledi. Ravbarjeva vojska ga je tako izsledila in se utaborila pod<br />

gradom. Celo zimo so vojaki prezebali, misleč da bo Erazmu le zmanjkalo<br />

živeža in se bo vdal.<br />

Pod gradom pa je na drugo stran hriba, v Vipavsko dolino, vodil rov, po<br />

katerem so kmetje oskrbovali grajske ljudi. Tudi Ravbar in njegova vojska<br />

so bili nekajkrat deležni teh dobrot, ko jim je Erazem po zraku poslal na<br />

štiri dele razkosanega vola. Za veliko noč se jih je zopet usmilil in jim vrgel<br />

jagnje, kasneje pa še prve češnje in sveže ribe. Ravbar in njegovi vojaki so<br />

začenjali verjeti, da je v podzemlju gradu paradiž, ki nenehno cveti in rodi<br />

in se začeli zavedati, da Erazma ne bodo mogli izstradati. Zato je Ravbar z<br />

darovi in obljubami začel podkupovati Erazmovega osebnega služabnika,<br />

ki so ga zlatniki premamili, da je zatajil svojo vdanost vitezu.<br />

Že stara modrost pravi, da ni tako visokega, trdnega in nepremagljivega<br />

gradu, da ne bi mogel iz njega priti sluga, ki sprejme denar. Zasledovalna<br />

vojska je pod gradom namestila topove, podkupljeni komornik pa je nato<br />

zaznamoval vitezov intimni prostorček z zastavico, na drugo okno pa obesil<br />

svetilko. Ko se je Erazem odpravil tja, kamor še presvetli turški sultan ne<br />

more iti po svojem odposlancu, je služabnik posvetil z lučjo, ki je kanonom<br />

pokazala pravo smer. Topovi so zagrmeli in čeprav strelci niso bili najbolj<br />

natančni, so viteza ubile skale, ki so se pri tem okrušile. Erazem Jamski<br />

je bil premagan poleti, leta 1484. Pokopan naj bi bil na trgu v Predjami,<br />

zraven poznogotske cerkvice Marija sedem žalosti. Na njegovem grobu<br />

raste mogočna lipa, ki naj bi jo v njegov spomin zasadilo Erazmovo dekle.<br />

Danes lahko obiskovalec spozna zgodovino gradu in življenje njegovih<br />

prebivalcev ob obisku prenovljenega gradu. Najbolj zanimivi so prostori,<br />

kjer za pravo podoživljanje poskrbijo lutke, ki upodabljajo Erazma,<br />

kaplana in grajskega ječarja. Tudi vsakoletni viteški turnir, ki nosi ime po<br />

znamenitem Erazmu iz Jame, privabi v Predjamo vse več obiskovalcev. Na<br />

trgu jih pozdravijo kmečke gospodinje, domači obrtniki, kovači, žonglerji,<br />

bruhalci ognja in drugi. Fanfare nato oznanijo prihod Erazma in grajske<br />

gospode, ki naznani začetek tekmovanja v lokostrelstvu, finalne boje<br />

mečevalcev in spretnostno tekmovanje vitezov na konjih.<br />

Za najbolj radovedne in željne doživetja pa je seveda znova odprt in<br />

raziskan Erazmov rov, kjer lahko vragolije prebrisanega Erazma začutite<br />

čisto od blizu.<br />

d d d d d d d d d d d d d d SALON SLOVENIJA<br />

Erazem lived in the castle in the 15th century. He was a good warrior, but<br />

extremely self-willed, administrating the area according to his likes and<br />

dislikes. When he ran out of food supplies, he just went out and grabbed<br />

them. He considered himself extremely powerful and was therefore taking<br />

from everybody, the rich and the poor. One day he got involved into a fight<br />

during an imperial court’s feast; he fell out with the emperor’s kinsman<br />

and beheaded him. Consequently, he hid in his castle to escape from the<br />

emperor’s rage. And he never stopped committing robberies all over the<br />

country. The emperor hired men to pursue Erazem the Knight and report<br />

on his deeds but when the last straw broke the camel’s back he ordered<br />

Gašper Ravbar, the head of Trieste district, to catch Erazem, dead or<br />

alive.<br />

No-one from Ravbar’s army knew of Erazem’s castle. But Erazem,<br />

presumptuous as he was, provoked the pursuers himself. One day,<br />

disguised, he allegedly came on horseback to the Castle of Mali grad<br />

at Planina, where the emperor’s army was camping. He offered the<br />

commandant to bring his army to Erazem’s castle. On another occasion<br />

he was shooting under Ravbar’s window, kindly inviting him to come to<br />

his place. However, he unintentionally left his footsteps in the deep snow<br />

and was therefore tracked down. Ravbar’s army set a camp at the foot of<br />

the castle ledge. They suffered from cold all through the winter thinking<br />

Erazem would run out of food supplies and give up. But there was a<br />

passage under the castle leading to the other side of the hill, to the Vipava<br />

valley. It was used by farmers to supply the lords with food. Ravbar and<br />

his army were also offered those delicacies when Erazem threw an ox cut<br />

into four pieces into their camp. He also showed his mercy at Easter when<br />

he threw a lamb at them, which was followed by first cherries and fresh<br />

fish. Ravbar and his soldiers started to believe that the underground of the<br />

castle was a paradise, constantly blooming and bearing fruit. At the same<br />

time they started to realize that Erazem would not get starved so easily.<br />

Therefore, Ravbar started to bribe Erazem’s personal servant with gifts<br />

and promises. Unfortunately, the servant could not resist the temptation of<br />

golden coins and thus betrayed his loyalty to the knight.<br />

Ancient wisdom says that no matter how mighty and invincible a castle is,<br />

there will always be a servant open to bribery. The pursuing army placed<br />

their cannons below the castle ledge, while a bribed chamberlain marked<br />

the knight’s intimate room with a flag and hung a lamp on the other window.<br />

When Erazem went where even a noble Turkish sultan could not send his<br />

messenger instead, the servant lit a lamp, which guided the cannons. They<br />

fired and although the shooters were not very precise, the knight got killed<br />

by the crumbling rocks. Erazem of the Cave was defeated in the summer<br />

of 1484. He is supposed to be buried on the square in Predjama, next to<br />

the late-Gothic Church of Marija of the Seven Sorrows. There is a mighty<br />

lime tree on his grave and the legend says it was planted by Erazem’s<br />

girlfriend to honour his memory.<br />

A visit to the restored castle gives visitors a chance to get to know about<br />

the history of the castle and the life of its inhabitants. The rooms where<br />

the figures represent Erazem, the vicar and the castle’s jailor are the<br />

biggest attraction. Moreover, the annual knight’s tournament, named<br />

after the notorious Erazem of the Cave, is attracting more and more<br />

people to Predjama as well. Firstly, the visitors are greeted by the peasant<br />

housewives, craftsmen, smiths, jugglers, performers with fire and others.<br />

The fanfares then announce the arrival of Erazem and other lords, which<br />

indicates the start of archery competition, of the swordsmen final fights<br />

and of that of the knight’s skills on horseback. The most curious and<br />

adventurous tourists will visit the passage, reopened and fully explored,<br />

and what is more, they will feel the spirit of rather mischievous tricks<br />

played by the cunning knight.


ivanje / dwelling 40<br />

SADAR VUGA ARHITEKTI<br />

URBANO RAZKOŠJE BIVANJA<br />

URBAN RESIDENTIAL LUXURY<br />

Lenka Kavčič<br />

Ramon Prat<br />

41<br />

Ob omembi sodobne slovenske arhitekture se moramo vsekakor ustaviti pri imenu biroja Sadar Vuga Arhitekti.<br />

Biro sta leta 1996 ustanovila Jurij Sadar in Boštjan Vuga, svoje znanje in kritični pristop sta usmerila k<br />

realizacijam ideje o drzni sodobni arhitekturi. Za svoje delo sta prejela že vrsto nagrad, zaupani so jima<br />

bili mnogi pomembni in odmevni projekti. Prvi realizirani projekt biroja SVA je bila stavba Gospodarske<br />

zbornice Slovenije, sledili so blagovnica Müller v središču Ljubljane, poslovna hiša Arcadia Lightwear na<br />

obrobju in povezovalni člen – prizidek Narodne galerije.<br />

Biro Sadar Vuga Arhitekti ni omejen ali specializiran na ozko določeno arhitekturno področje delovanja.<br />

S svojim inovativnim in velikokrat spremenljivim pristopom pokriva široko področje arhitekture.<br />

Njegovo ustvarjanje sega od urbanističnega načrtovanja do oblikovanja interierja. Svoje ideje išče<br />

v svetu slišnih, vidnih in pisnih informacij – v svetu umetnosti, mode, znanosti in tehnologije. Pri<br />

tem pa stremi k razvoju oblikovalskih tehnik, ki ustvarjajo nove arhitekturne učinke. Projekti biroja<br />

SVA so provokativni in odmevni tako v strokovni kot splošni javnosti, način njihovega delovanja<br />

vseskozi vnaša nemir v slovenski prostor. Predvsem zato, ker ga želijo zavestno spreminjati.<br />

Kljub sicer raznoliki arhitekturni produkciji igra biro pomembno vlogo tudi pri izgradnji<br />

stanovanj, predvsem v samem središču Ljubljane. Stanovanjska gradnja je tisto področje,<br />

ki se najbolj neposredno dotika celotne družbe. Z bivanjem, domom, stanovanjem, hišo in<br />

predvsem z uporabo teh enot se dejansko ukvarja vsak posameznik. Pri iskanju sodobnega<br />

razkošja bivanja in združevanju tega s funkcionalnostjo in omejenim urbanim prostorom,<br />

se ustavimo pri dveh stanovanjskih zgradbah: obe sta locirani v predel Ljubljane, ki<br />

predstavlja prehod med starim mestnim jedrom in zelenim predmestjem – v Trnovo. Obe<br />

stavbi sta v slovenski prostor vnesli kup novosti in pridih metropolitanstva. In obe sta,<br />

seveda, zasnovani v biroju SVA: Kondominij v Trnovskem pristanu in stanovanjska<br />

hiša na Gradaški ulici.<br />

Kondominij (2002–2004) je dvonadstropna stanovanjska zgradba s petnajstimi<br />

individualno zasnovanimi stanovanji, s skupnim lobijem, notranjim zimskim vrtom<br />

in zunanjim poletnim atrijem. Zasnovan je kot stavba za skupno bivanje, ima<br />

skupne prostore, kjer se stanovalci srečujejo in družijo. Čeprav deluje navzven<br />

zelo zaprto, Kondominij navznoter omogoča socialno povezavo stanovalcev.<br />

Osnovni volumen zgradbe je močno členjen, kar omogoča optimalno<br />

osvetljenost vsakega stanovanja ter povezanost notranjega in zunanjega<br />

prostora preko velikih ozelenjenih teras, konzolnih balkonov in zimskih<br />

vrtov. Najmočnejši vizualni element stanovanjske zgradbe je zunanja<br />

fasada. Obložena je s keramičnimi ploščicami v rumeni, črni, sivi in roza<br />

barvi ter ima močno poudarjene črne okenske okvire. Tako se hiša<br />

staplja z okoliškimi vrbami in ostalim zelenjem v okolici. Ljudje so ji<br />

hitro nadeli ime Močerad.<br />

Za razliko od Kondominija ima stanovanjska hiša na Gradaški ulici<br />

(2003) kompakten volumen, ki je po velikosti mnogo večji od<br />

ostale pozidave v okolici. Stavba je po svoji zasnovi bolj odprta,<br />

meja med zasebnim in javnim je zaradi velikih oken zabrisana.<br />

Stanovanja so zasnovana izrazito individualno, med njimi<br />

najdemo zanimive in povsem različne tipe bivalnih prostorov<br />

– npr. loft in dvoetažni pariški studio. Po zaslugi velikih<br />

steklenih površin, ki se odpirajo, se lahko notranji prostori<br />

spremenijo v zunanje. Dnevna soba se tako spremeni v<br />

pokrito teraso. Velike steklene površine na fasadi objekta<br />

odslikavajo okolico. Fasada je v spodnjem delu ovita v<br />

kovinsko membrano temno zelene barve, ki stilizira<br />

odsev vrta ali travnika in kaže na mentalni spomin<br />

okolja, v katerem se hiša nahaja.<br />

Takšni načrtovalsko premišljeni in dosledno<br />

izpeljani stanovanjski objekti pomenijo<br />

kakovostno spremembo v okolju in s tem vpliv<br />

na oblikovanje sodobnega življenjskega stila.<br />

Predvsem pa omogočajo, da lahko sredi<br />

slikovitega historičnega mesta stanujemo<br />

popolnoma sodobno in svobodno.<br />

d d d d d d d d d d d d d d SALON SLOVENIJA


ivanje / dwelling<br />

42 43<br />

When mentioning the contemporary Slovene architecture, we should definitely not overlook the architectural<br />

practice ‘Sadar Vuga Arhitekti’. The practice was founded in 1996 by Jurij Sadar and Boštjan Vuga<br />

who focused their knowledge and critical approach on the realization of an idea of a bit unconventional<br />

contemporary architecture. They have won many awards for their splendid work, and have been entrusted<br />

with several important and renowned projects. The first realized project of the SVA practice was the<br />

Chamber of Commerce and Industry of Slovenia, followed by the Müller department store in the centre<br />

of Ljubljana, the Arcadia Lightwear business house in the suburbs and finally the linking part – the<br />

extension of the National Gallery.<br />

The Sadar Vuga Arhitekti practice is neither limited nor specialized in a particular branch of architectural<br />

design. With their inventive and often challenging approach they cover a wide production spectrum,<br />

ranging from urban planning to interior design. They search for their stimuli in the world of acoustics<br />

and that of visual and written information – in the world of art, fashion, science and technology. It<br />

aims at developing and improving designing techniques which create new architectural effects.<br />

The notorious projects of the SVA practice are often considered provocative by professionals as<br />

well as by the general public. The SVA team’s approach tends to shock the Slovene public, which<br />

is mostly due to continuous introduction of intentional changes.<br />

Despite its diverse architectural production the practice plays an important part in the housing<br />

development, particularly in the centre of Ljubljana. Residential construction is the field which<br />

most directly concerns the entire society. Accommodation - home, a flat, a house and mostly<br />

the usage of these units concerns each and every individual. When searching for both the<br />

contemporary luxury and the functionalism of residence, joined with the limited urban area,<br />

we should mention two apartment blocks of flats: they are both located in the part of<br />

Ljubljana, representing a bridge between the old city centre and green suburbs of Trnovo.<br />

Both buildings have brought many innovations and metropolitan features into the Slovene<br />

area. And both, of course, have been designed in the SVA practice: Condominium in<br />

Trnovski Pristan and an Apartment House in Gradaška Street.<br />

Condominium (2002 – 2004) is a two-storey residential building which consists<br />

of fifteen individually designed flats with a communal entrance, a winter garden<br />

and a summer atrium. It was designed as a building for cohabitation, therefore it<br />

has common premises where the residents meet and socialize. Despite giving<br />

the impression of a gated construction, the Condominium gives its tenants an<br />

opportunity of continuous inward socializing. The basic volume of the building<br />

is fairly cut off, which gives each flat optimal lightning along with a fusion of its<br />

inside and outside part through the vast greening terraces, console-structured<br />

balconies and winter gardens. The strongest visual element of the building is<br />

given by its façade. It is dressed in ceramic lamellas in yellow, black, grey and<br />

pink colour with emphasised black window frames. In this way the building is in<br />

perfect harmony with the surrounding willows and other green environment,<br />

therefore the locals quickly gave it the name, that of “salamander”.<br />

In contrast to Condominium, the block of flats in Gradaška Street (2003)<br />

has a compact volume which is much bigger in size than other buildings<br />

nearby. The design gives the building more of the outward look, and the<br />

line between the private and public life is blurred due to the big windows.<br />

The flats are therefore designed with distinctive individual features,<br />

consisting of interesting and totally different types of residential units<br />

– e.g. a loft and a two-storey Parisian studio. Owing to large glass<br />

surfaces, which can be opened, the rooms can be transformed into<br />

outside units. Thus the living room can be changed into a covered<br />

terrace. Moreover, the large glass area on its façade reflects the<br />

surroundings. The façade is on the lower part dressed in metal<br />

membrane of dark green colour, which stylises the reflection of<br />

a garden or a meadow and points to a mental memory of the<br />

environment in which the house is located.<br />

Such well-considered and consistently implemented housing<br />

objects present the quality change in the environment<br />

and therefore the impact on designing the contemporary<br />

lifestyle. But most of all, they enable its residents to live a<br />

modern, independent life, in the middle of a picturesque<br />

historical city.<br />

d d d d d d d d d d d d d d SALON SLOVENIJA


stavba / a building 44<br />

45<br />

Lenka Kavčič<br />

arhiv / archive ENOTA<br />

HOTEL<br />

SOTELIA<br />

v Podčetrtku, atraktiven in harmonično zasnovan<br />

hotelski kompleks<br />

Terme Olimia so že pred dobrim letom s postavitvijo novega wellness<br />

centra pokazale občutek za iskanje arhitekturnih rešitev na drugačen,<br />

za sicer močno, a arhitekturno precej neizstopajočo slovensko<br />

zdraviliško ponudbo, nov in bolj senzibilen način. Letos, ko se<br />

ponudba tega kompleksa dopolnjuje z novim hotelom Sotelia, ki so<br />

ga zasnovali v biroju Enota, lahko govorimo o pogumnem, smiselnem,<br />

predvsem pa dobrodošlem nadaljevanju teh prizadevanj.<br />

Lokacija novega hotela zapolnjuje vrzel med obstoječima zgradbama<br />

hotelov Rosa in Breza, dveh zelo različnih arhitekturnih zasnov.<br />

Namesto želje po povsem novi, dvignjeni in od neposrednega<br />

okolja ločeni hotelski strukturi, so avtorji svoja razmišljanja usmerili<br />

v odkrivanje stika stavbe z intimnimi robovi slikovite krajine.<br />

Rezultat je premišljena razdelitev stavbnega volumna na več<br />

manjših enot, smiselno razporejenih ob pobočju hriba. Nastala je<br />

zamaknjena in terasasta struktura novega hotela, ki ne želi biti<br />

nova dominanta zdravilišča, ampak le v hrib umaknjen razvejan<br />

sistem, ki vabi k podrobnejšemu spoznavanju in odkrivanju.<br />

Projekt Sotelia odlikuje jasna programska shema – pritličje z<br />

javnim programom skupaj z dinamiko okolice ustvarja bistveni<br />

del hotelske ponudbe. Nastanitveni del je dvignjen v etaže, ki<br />

se zaradi zamikov stavbnih mas zdijo manjše in se podrejajo<br />

gozdnemu robu ter naklonu hriba nad njim. Pogledi iz smiselno<br />

oblikovanih sob, suit in apartmajev so premišljeni – v gozd na<br />

eni in preko ozelenjenih streh nižjeležečih etaž v dolino na<br />

drugi strani.<br />

Sobivanje narave in arhitekture<br />

Nature and architecture hand in hand<br />

Objekt hotela sledi vzvalovanemu pobočju hriba in predstavlja<br />

smiselno nadaljevanje obstoječe topografije. Pri občutenju<br />

materialne povezave z okoljem pa kraljujejo lesena fasadna<br />

koreografija ter v zelenje oblečene stene in strehe.<br />

Arhitekturni biro ENOTA, ki sta ga ustanovila Dean Lah<br />

in Milan Tomac, je bil za projekt Sotelia nagrajen z visokim<br />

slovenskim priznanjem na področju arhitekture, s<br />

Plečnikovo nagrado.<br />

d d d d d d d d d d d d d d SALON SLOVENIJA


stavba / a building 46<br />

47<br />

HOTEL<br />

SOTELIA<br />

in Podčetrtek, attractively<br />

and harmoniously designed hotel<br />

Having built a new Wellness centre a year ago, Terme Olimia already<br />

proved to be successful in searching for new architectural solutions,<br />

based on a different, new and more sensible approach, which is quite<br />

outstanding compared to traditional architectural designs of the spas in<br />

Slovenia. This year the existing capacity has been complemented with a<br />

new hotel Sotelia, designed at Enota architecture practice. These continuing<br />

efforts in the field of improving the spa offer can be estimated as<br />

brave, sensible and most welcome.<br />

The location of the new hotel fills up a gap between the existing buildings<br />

of the hotels Rosa and Breza, two very different architectural designs.<br />

Instead of thinking of a totally new, overtopped hotel structure,<br />

distanced from the natural surroundings, the authors’ primary concern<br />

was to find the connection of the building with the intimate edges of<br />

the picturesque landscape. They broke that volume up into small units<br />

arranged in landscape-hugging tiers. As a result, we have a diverse,<br />

terraced structure of a new hotel, which does not want to be a dominating<br />

feature of the spa but only a heterogeneous system, tucked<br />

discreetly into a hill, inviting to a more detailed discovering.<br />

The Sotelia project is distinguished by a clear programme scheme<br />

– the ground floor with the public programme together with the dynamics<br />

of the surroundings create the essential part of the hotel offer.<br />

Despite the accommodation part being made of four storeys,<br />

the structure appears much lower and smaller due to a building<br />

mass deviation, which is harmonized with the forest margin and<br />

the inclination of the above rising hill. The views from the sensibly<br />

designed rooms, suits and apartments are well considered – one<br />

is of the forest, and the other of the valley, over the green roofs of<br />

the lower storeys.<br />

The hotel object follows the undulated slope of the hill and presents<br />

a sensible continuation of the existent topography. Choreography<br />

of a timber façade along with the walls and roofs coated in<br />

the greenness are perceived as a material connection with the<br />

natural surroundings.<br />

Architectural practice ENOTA, founded by Dean Lah and Milan<br />

Tomac, has been awarded the Plečnik Prize for the Sotelia project,<br />

the Slovene most prestigious architectural award.<br />

d d d d d d d d d d d d d d SALON SLOVENIJA


postopki in izdelki / procedures and products<br />

48<br />

49<br />

Jasmina Dvoršek<br />

Matjaž Krivic<br />

Čokolada nas osrečuje. To je dejstvo, ki je strokovno dokazano, saj<br />

vsebuje snovi, ki spodbujajo hormon sreče. In po srečo ni treba daleč. V<br />

vasici Olimje, na jugovzhodu Slovenije, družina Videtič v svoji čokoladnici<br />

izdeluje sladke dobrote po tradicionalnih receptih.<br />

Dunajska šola<br />

Praded današnjega lastnika Urbana Videtiča je ob koncu 19. stoletja<br />

na Dunaju odprl slaščičarno, s katero je zadovoljeval razvajene okuse<br />

zahtevnih dunajskih strank. Med prvo svetovno vojno je bil zaradi<br />

pomanjkanja kakavovca primoran svojo prodajalno zapreti, a njegovi<br />

recepti so ostali družini, ki je leta 1991, v stavbi bivše šole v Olimju,<br />

ponovno oživila družinsko tradicijo in odprla čokoladnico, katere sloves se<br />

je hitro razširil po vsej deželi. Danes svoje sladkosti pod imenom Syncerus<br />

prodajajo v butikih v Olimju, Mariboru, Celju, Novem mestu in Piranu. Urban<br />

Videtič ugotavlja, da so danes bolj cenjene in priljubljene slaščice z večjim<br />

deležom kakavovca, včasih pa so ljudje raje posegali po slaščicah z več<br />

sladkorja.<br />

Sladko ročno delo<br />

Najbolj znani so po izdelavi pralinejev, katerih izdelava še vedno zahteva<br />

ogromno ročnega dela (in verjetno tudi odrekanja sladkim skušnjavam).<br />

Ko pripravijo tekočo čokolado, bodisi črno (s 60 odstotki kakavove mase),<br />

belo (z dodatkom kakakovega masla) ali mlečno (z dodatkom mleka), jo<br />

toplo vlijejo v modele in pustijo, da se posuši. Nato krhko čokoladno lupino<br />

napolnijo z marcipanom, vanilijo, lešnikovo ali jagodno kremo, v zadnjem<br />

času s še posebej priljubljenim kandiranim sadjem ali bolj eksotičnim<br />

mentolom in ingverjem. Zadnji del sladkega procesa je ponovno prelivanje<br />

s čokolado in sušenje.<br />

Največ sladkosnednežev sladkosti iz Olimja ‘pospravi’ takoj, ko je sveža<br />

čokolada najboljša, bolj varčni pa se skušnjavam lahko upirajo največ 5<br />

mesecev. Tako dolgo so namreč izdelki čokoladnice Syncerus (latinsko<br />

ime za afriškega bika) uporabni.<br />

Pralineji, grioti, čokoladne tablice, karamelizirano in kandirano sadje<br />

ter votle figurice niso zagotovilo za srečo, so pa njihovi božanski okusi<br />

kamenčki, ki sestavljajo mozaik sreče.<br />

Chocolate makes us happy. This is a fact, which is scientifically proven<br />

because chocolate contains substances, which stimulate the happy<br />

hormone. And there is no need to go far to find happiness. In the southeast<br />

of Slovenia there is a village, Olimje, where the family Videtič produces<br />

delicious sweets based on traditional recipes in their own chocolate<br />

factory.<br />

Vienna School<br />

Spoiled tastes of demanding Vienna customers were pleased by the greatgrandfather<br />

of the today’s owner Urban Videtič, who at the end of the 19 th<br />

century opened a confectionery in this great city. Unfortunately, he was<br />

forced to close the shop during the WW1 due to the lack of cocoa plant,<br />

but his recipes remained in the family. The family tradition was revived in<br />

1991 by opening a chocolate factory in the building of the former school<br />

in Olimje and its high reputation quickly spread all over the country. Today<br />

their sweets Syncerus are sold in boutiques in Olimje, Maribor, Celje, Novo<br />

mesto and Piran. Urban Videtič believes that nowadays higher content of<br />

cocoa is more appreciated whereas in the past people tended to reach for<br />

the sweets with more sugar.<br />

Handmade sweets<br />

Pralines are their speciality and their production still demands a<br />

lot of manual work (and most probably also resisting the sweets<br />

temptations). When the liquid chocolate, is prepared, either black<br />

– with 60 % of cocoa content or white – with the addition of cocoa<br />

butter, or milk – with the addition of milk, it is still poured warm into<br />

moulds and left to cool. Then the brittle chocolate rind is filled either<br />

with marzipan, vanilla, hazelnut or strawberry cream, or with recently<br />

much liked candied fruit or more exotic mint and ginger. The last<br />

process is again making chocolate icing, followed by drying.<br />

Most of the sweet tooths bolt down the delicious sweets from Olimje,<br />

when the fresh chocolate is still the best. The ones who are more<br />

economical try to resist the temptation up to 5 months. This is the<br />

expiry date of the Syncerus products (latin name for African bull).<br />

ČOKOLADNI<br />

OKUS SREČE<br />

CHOCOLATE<br />

SLICE <strong>OF</strong> LUCK<br />

d d d d d d d d d d d d d d SALON SLOVENIJA


oblika z domišljijo / shape with imagination 50<br />

51<br />

WE.DO.<br />

Oblikovanje čokolade<br />

Chocolate moulding<br />

Lenka Kavčič<br />

Metka Pretnar, arhiv / archive WE.DO<br />

ČOKOLADNA DOŽIVETJA<br />

Odkritje čokolade pripisujejo Aztekom, plemenu, ki je oblikovalo<br />

eno najbolj neverjetnih in navdušujočih civilizacij v človeški<br />

zgodovini. Čokolado, ki so jo pridobivali iz kakava, so imenovali<br />

“hrana bogov”. Na francoskem dvoru je povabilo na čokolado še v<br />

17. stoletju veljalo za družbeni privilegij.<br />

Priprava čokolade se je skozi zgodovino spreminjala, uporaba<br />

sodobnih oblikovalskih strategij pa spreminja splet izkušenj, ki<br />

smo jih do danes povezovali z uživanjem čokolade. Kdaj in zakaj<br />

želimo, da nam neki gurmanski dogodek predstavlja posebno<br />

doživetje Kakšen prostor je za tak ritual primeren Na kakšen<br />

način lahko izberemo čokolado V kaj več se uživanje čokolade<br />

lahko razvije<br />

Ta vprašanja raziskuje francosko-slovenski oblikovalski duet,<br />

Marine Lavaupot in Jernej Rot. V svojem preteklem ustvarjanju,<br />

tako v Parizu kot v Ljubljani, sta delovala za uveljavljene blagovne<br />

znamke, med katerimi so Evian, Arcelor in LVMH (Louis Vuitton<br />

Moet Hennessy).<br />

Na svoji oblikovalski poti sta na novo odkrila svet čokolade,<br />

raziskovanje tega področja pa ju je pripeljalo do postavitve lastne<br />

blagovne znamke WE.DO. Pri svojem delu že od samega začetka<br />

uporabljata zgolj vrhunske surovine.<br />

Oblikovalski dvojec se je javnosti v letih 2005 in 2006 predstavil<br />

s »čokoladnimi performansi«, kjer sta ritual uživanja čokolade<br />

pred številnimi obiskovalci predstavila kot dogodek druženja in<br />

estetskega užitka. Nastopi so bili zasnovani kot dogodki, kjer so<br />

obiskovalci čokolado okušali z vsemi čuti, v več stopnjah priprave<br />

ter predvsem pri dogodku pa so aktivno sodelovali. Čokolado so<br />

lahko toplotno obdelovali, jo potapljali v ekstremno ohlajen<br />

alkohol, oblikovali trenutne strukture, izdelovali natančne<br />

čokoladne odlitke, uživali ob lebdečih sadnih fondijih, ustvarjali<br />

pralineje z dišavnicami ter začimbami, izdelovali odtise lastnih<br />

dlani v čokoladi in mnogo drugega.<br />

V letu 2007 želita v svojem novem vrhunsko zasnovanem in<br />

opremljenem čokoladnem ateljeju v Sloveniji razviti izdelke<br />

za francoski in slovenski trg, ki bodo nadaljevali z doživetjem<br />

izkušnje čokoladnega rituala. Kreacije WE.DO. so mamljive<br />

kreacije iz najprestižnejših čokolad z vseh koncev sveta.<br />

CHOCOLATE EXPERIENCES<br />

The finding of chocolate is attributed to the Aztecs, the tribe that created one of<br />

the most incredible and inspiring civilizations in the human history. The chocolate<br />

obtained from the cocoa was called “gods’ food”. Even in the 17 th century<br />

“chocolate invitation” was regarded as a social privilege of the French royalty.<br />

Chocolate preparation has changed throughout the history, while the use of<br />

contemporary moulding strategies still changes the experiences, connected<br />

with chocolate consumption till today. When and why do we want some special<br />

experience from a gourmet’s event What place can be suitable for such a ritual<br />

What is the way of choosing the chocolate Can chocolate consumption develop<br />

into something more<br />

These kind of questions are researched by the French-Slovene designing duo,<br />

Marine Lavaupot and Jernej Rot. In their previous creative work, carried on in<br />

Paris as well as in Ljubljana, they have already been working for the well-known<br />

trademarks, like Evian, Arcelor in LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy).<br />

In their designing career they discovered something new – the world of chocolate,<br />

which brought them into setting up their of their own trademark WE.DO. They<br />

have been using only top quality raw materials at their work since the very<br />

beginning.<br />

The designing pair presented themselves to the public in 2005 and 2006 with<br />

their “chocolate performances”, where the ritual of consuming the chocolate<br />

was presented as an event of socializing and aesthetic pleasure in front of the<br />

large group of visitors. The performances were organised as events, where<br />

the visitors tasted chocolate with all their senses, at many stages of procedure,<br />

and most of all they cooperated actively at the event itself. They could heat-treat<br />

the chocolate, they dipped it into the extremely cooled alcohol, moulded the<br />

temporary structures, made precise chocolate casts, enjoyed in at the floating<br />

fruit fondues, made pralines with flavours and seasonings, shaped their own<br />

chocolate handprints and many other things.<br />

Their own new exquisitely designed and equipped chocolate studio in Slovenia<br />

is the place where the new products for French and Slovene market will be<br />

designed in 2007, which will continue the experience of the chocolate ritual.<br />

WE.DO creations are absolutely alluring creations made of the most prestigious<br />

chocolates from all parts of the world.<br />

d d d d d d d d d d d d d d SALON SLOVENIJA


čista ustvarjalnost / pure creativity<br />

52<br />

53<br />

The lace has always had an expressive function on women’s, men’s,<br />

top or under garments as well as in decorating people’s homes or<br />

sacral places. The artist Anda Klančič always knits another message<br />

in the interweaved threads of the expressive function of the lace.<br />

Above all, she wants to address the user and challenge him to catch<br />

the right moment in his life.<br />

Anda Klančič at her work devotes most of her attention to less known<br />

technique of dissolvable lace, contrived in 19 th century, which she has<br />

technically developed and upgraded. She combines this technique with<br />

others to produce threads formations and flat contemporary tapestry.<br />

She is well known not only at home but also abroad and has many<br />

times been awarded in the field of textile art and expressive jewellery.<br />

Her work is placed among numerous most important international<br />

exhibitions of world’s textile art, exhibitions grounds, galleries and<br />

museums in Japan, Great Britain, USA, Italy, Spain, Australia, Austria,<br />

Hungary, Poland, Germany, Denmark, Ireland France, Latvia…<br />

Her jewellery - necklaces, earrings, scarves or special garment<br />

accessories conveys an expressive message and sets a unique feature<br />

to a person’s appearance – to the user. Although her makes can be<br />

worn, at the same time can easily be transmuted in the statuette,<br />

composition and expressive object on the wall or in the ambience.<br />

They can even have a meaning of a new expressive dimension, caught<br />

in the photographer’s objective.<br />

Čipka je od nekdaj služila kot poudarek, tako na ženskem, moškem,<br />

vrhnjem ali spodnjem oblačilu kot pri dekoraciji bivalnega ali sakralnega<br />

prostora. Umetnica Anda Klančič pa v vlogo čipke kot poudarka med<br />

prepletene niti vedno zaplete dodatno sporočilnost. Predvsem želi<br />

nagovoriti uporabnika in ga izzvati, da v življenju ujame pravi trenutek.<br />

Anda Klančič se pri svojem delu posebej posveča manj znani tehniki<br />

zračne čipke, zasnovane v 19. stoletju, ki jo tehnično razvija in nadgrajuje.<br />

Uspešno jo uporablja in jo v svojih ploskih in prostorskih tekstilnih izrazih<br />

kombinira z drugimi tehnikami. Doma in po svetu je poznana in mnogokrat<br />

nagrajena predvsem na področju tekstilne umetnosti in nakita. Njena dela<br />

se uvrščajo na mnoge najpomembnejše pregledne mednarodne razstave<br />

svetovne tekstilne umetnosti, v pomembna razstavišča in muzeje na<br />

Japonskem, Madžarskem, Poljskem, Danskem, Irskem, v Veliki Britaniji,<br />

ZDA, Italiji, Španiji, Avstraliji, Avstriji, Franciji, Nemčiji, Latviji ...<br />

Njen nakit, ovratnice, uhani, šali ali posebni poudarki na oblačilu, nosijo<br />

izrazno sporočilnost in dajejo svoj pečat zunanji podobi človeka –<br />

uporabnika. Uporabni izdelki Ande Klančič se mimogrede prelevijo v kipec,<br />

kompozicijo, v izrazni objekt na steni ali v ambientu. Pomenijo lahko celo<br />

novo izrazno dimenzijo, ujeto v fotografski objektiv.<br />

»Svoje ustvarjanje z oblikovanjem niti dojemam kot medij sporočanja in<br />

izražanja, naj gre pri tem za tekstilno ploskev ali objekt,« opisuje svoje<br />

delo umetnica. »Zato je zame tudi snovanje in izdelovanje nakita podobno<br />

oblikovanju človeške lupine ali oblačila, je le svež način usmerjanja in<br />

posredovanja misli. V zasnovi želim svojemu nakitu poleg osnovne<br />

estetske vloge vdahniti tudi druge, globlje vsebine. Moj nakit nikakor nima<br />

ZRAČNOST<br />

V TKANJU<br />

NITNI ZAPISI ANDE KLANČIČ<br />

Lenka Kavčič<br />

privatni arhiv / private archives<br />

zgolj krasilne vloge. Postal naj bi miniaturna mobilna plastika, kipec v<br />

službi človeka. Kot del človeškega življenja bi vanj ponesel svoje sporočilo,<br />

ki nosilcu oplemeniti vsakdan.«<br />

Umetnica išče izhodišče za oblikovanje nakita v dinamiki in aktivnosti. Zdi<br />

se, kot bi valovi njenih nitnih zapisov zalebdeli v prostoru, brez kakršnekoli<br />

opore. Njena dela izžarevajo dogajanje, nihanje, vzpenjanje in padanje,<br />

polnjenje in praznjenje, rojstvo in smrt. Nitni zapisi Ande Klančič potujejo<br />

med skrajnostmi in kontrasti, vse se ziblje, valuje, kot da bi v vesolju vse<br />

dihalo skozi čas.<br />

TRANSLUCENT<br />

EMBROIDERY<br />

RECORDS <strong>OF</strong> ANDA KLANČIČ, WRITTEN <strong>IN</strong> THREADS<br />

»I take my creation of threads formation as a medium of conveying a<br />

message and expressions, either being a textile flat or an object,« an artists<br />

describes her work. »Thus creating and making the jewellery resembles<br />

the shaping of the human shell or apparel, it is only a fresh way of directing<br />

and transmitting the thoughts. I want my jewellery to have some other,<br />

deeper contents besides the basic aesthetic role. My jewellery is definitely<br />

not only a simple fashion accessory. It should become a miniature mobile<br />

plastic object, a statue in the role of a human. As a part of a human life it<br />

would take its message to its owner in order to bring noble distinction to<br />

his/her daily existence.«<br />

The artist searches the origin of her jewellery designing in dynamics<br />

and activity. It seems as if the waves of the written records in threads<br />

would float in the space, without any support. Her works of art reflect the<br />

occurrence of events, oscillation, ascension and fall, filling and emptying,<br />

birth and death. Records of Alda Klančič, written in threads wander<br />

between the extremes and contrasts. Everything swings and waves as if it<br />

was breathing in the space, through the time.<br />

d d d d d d d d d d d d d d SALON SLOVENIJA


oblika z namenom / shape with a purpose<br />

54 55<br />

Lenka Kavčič<br />

Aljoša Rebolj<br />

CATBRIYUR<br />

PREF<strong>IN</strong>JENA ČUTNOST PORCELANA<br />

REF<strong>IN</strong>ED SENSUALITY <strong>OF</strong> <strong>THE</strong> PORCELA<strong>IN</strong><br />

The successful Slovene artists present their products at individual and<br />

prefinjena prosojnost, navidezna krhkost, pravljičnost, group exhibitions at home očarljivost and abroad, while the porcelain in čutnost<br />

admirers can<br />

Zgodba o porcelanu Catbriyur izvira iz majhne slovenske vasi na Koroškem,<br />

iz Kotelj, ko sta Katja Jurgec Bricman in Jure Bricman (sicer profesorja<br />

likovne umetnosti) pred nekaj leti ustanovila družinsko podjetje in začela<br />

raziskovati prastare obrti izdelovanja porcelana. Slovenska zgodovina<br />

izdelovanja in oblikovanja porcelana nima posebne tradicije, zato sta<br />

translucency, seeming fragility,<br />

fairy tale spirit, charm and sensuality<br />

brez predhodnega znanja o tej starodavni tehniki po večletnem napornem<br />

raziskovanju (iz)našla svojo izvirno tehnologijo.<br />

Prepoznaven slog ročne izdelave in unikatno oblikovanega porcelana je<br />

bil zelo dobro sprejet najprej v tujini in nato tudi doma. Poleg poslovne<br />

uspešnosti sta ustvarjalca za svoje dosežke prejela mnoga strokovna<br />

priznanja in prestižne mednarodne nagrade. Slovenski državni vrh je njune<br />

izdelke uvrstil med protokolarna darila.<br />

Njuni izdelki so nepravilnih oblik, z izvirnimi, ročno oblikovanimi detajli, ki<br />

jih opisovalci njunega dela radi opisujejo z besedami, kot so: prefinjena<br />

prosojnost, navidezna krhkost, pravljičnost, očarljivost in čutnost.<br />

Najraje izdelujeta namizne servise za kavo ali čaj, porcelan pa poskušata<br />

uporabljati tudi v drugih, za ta material manj tradicionalnih zvrsteh<br />

oblikovanja, npr. pri oblikovanju interierjev, v arhitekturi in pri oblikovanju<br />

modnih dodatkov. Trenutno sta zelo ponosna na nakit iz porcelana, za<br />

katerega ljubitelji trdijo, da je edinstven in da na svetu nima konkurence.<br />

Svoje izdelke uspešna slovenska umetnika predstavljata na samostojnih<br />

in skupinskih razstavah doma in po svetu, ljubiteljem porcelana pa jih<br />

zaenkrat ponujata preko nekaterih distributerjev v tujini, pa tudi v treh<br />

lastnih galerijah v Sloveniji – v Ljubljani, na Bledu in na Prevaljah na<br />

Koroškem.<br />

The story of Catbriyur porcelain comes from Kotlje, a small Slovene village<br />

in the Koroška region, when Katja Jurgec Bricman and Jure Bricman, fine<br />

art teachers founded a family company and started researching the ancient<br />

craft of making porcelain. The Slovene history of making and designing<br />

porcelain has no special tradition, the couple without any previous knowhow<br />

of this ancient technique therefore invented the authentic technology<br />

after several years of hard research.<br />

A distinguished style of handiwork and the uniquely designed porcelain<br />

was extremely well accepted abroad and later on also at home. In<br />

addition to their business success the creators received many expert and<br />

prestigious international awards. Their products are to be found among<br />

other Slovene protocol gifts.<br />

Their products are of anomalous shapes, with authentic hand-designed<br />

details, often described as refined translucency, seeming fragility, fairy<br />

tale spirit, charm and sensuality.<br />

Coffee and tea sets are their favourites, while they try to use porcelain<br />

for other purposes, which are less traditional in designing, e.g. in interior<br />

designing, in architecture and in creating fashion accessories. At the<br />

moment they are very proud of their porcelain jewellery. Its admirers<br />

share the opinion of such jewellery being unique and without competition<br />

in the whole world.<br />

obtain the products through some distributors abroad as well as in the<br />

artists’ own three galleries in Slovenia – in Ljubljana, Bled and Prevalje in<br />

the Koroška region.<br />

They started from scratch and walked a long way to success, therefore they<br />

are anticipating their most daring dreams with a great deal of optimism.<br />

At the same time they are seeking business opportunities in Paris, Rome,<br />

London and New York. Visitors of their galleries, coming from all corners<br />

of the world, are thrilled with their work; we can thus be convinced they<br />

will make it!<br />

prefinjena prosojnost, Ker sta začela iz nič in sama prehodila dolgo navidezna pot do uspeha, z optimizmom krhkost, pravljičnost,<br />

zreta svojim najbolj drznim sanjam naproti in se že ozirata za poslovnimi<br />

očarljivost in čutnost<br />

priložnostmi v Parizu, Rimu, Londonu in New Yorku. Po odzivih gostov iz<br />

vsega sveta, ki obiščejo njune galerije, in po občutenju njunega dela, smo<br />

lahko prepričani, da jima bo uspelo.<br />

d d d d d d d d d d d d d d SALON SLOVENIJA


modni portret / fashion portrait 56<br />

57<br />

Mojca Mavec<br />

xxx<br />

20 LET USTVARJANJA / 20 YEARS <strong>OF</strong> CREAT<strong>IN</strong>G<br />

ALAN HRANITELJ<br />

OBLEKI DODA REP <strong>IN</strong> TIPALKE<br />

ADDS A TAIL AND TENTACLES TO <strong>THE</strong> GARMENT<br />

d<br />

d d d d d d d d d d d d d d SALON SLOVENIJA


modni portret / fashion portrait<br />

58<br />

59<br />

Alan Hranitelj ne verjame, da obleka naredi človeka. Take fraze so nesmiselne. Oblečeš se tako,<br />

kot se počutiš. To pa je vedno povezano tudi s finančnimi zmožnostmi. Obleka le pomaga pri<br />

komunikaciji, odvisno od priložnosti. Pravila so tako odprta in široka, da je vse svobodno. Morda<br />

obleka naredi le nekaj odstotkov ljudi. Ostalih pa nikoli.<br />

Pravijo, da je fantast, mojster detajlov in duhovitih zamisli. Večina Hraniteljevega dela izhaja iz<br />

opazovanja. Rad ima živali in naravo. Predvsem so mu všeč živali, ki imajo tipalke. Pogostokrat<br />

v obleko vkombinira tipalke in rep. Svoj navdih išče tudi v umetnostni zgodovini.<br />

Mnogi menijo, da so njegove obleke baročne. Morda se to zdi zaradi bogatih detajlov in<br />

materialov. Njemu se zdijo klasične. Predvsem brezčasne. Skreiral jih je s trenutnim navdihom.<br />

Med samim procesom nastajanja obleka sama diktira, kam jo bo zaneslo, ima skico, ostalo<br />

se dogaja sproti, ko išče ravnotežje. Ničesar ne sme biti preveč in ničesar premalo.Vsaka<br />

njegova obleka ima svojo zgodovino, sedanjost in prihodnost. Najboljše stvaritve v predstavi<br />

ne umrejo, ampak so vedno znova nadgrajene. Letos je bilo v ljubljanskem Mednarodnem<br />

grafičnem likovnem centru na ogled njegovo obsežno, dvajsetletno ustvarjanje.<br />

Alan Hranitelj se je rodil leta 1968 v Zagrebu. Po sodelovanju v predstavi Krst pod<br />

Triglavom, leta 1986, je nadaljeval profesionalno pot v Ljubljani, z enoletno prekinitvijo, ko<br />

je deloval v Italiji.<br />

Njegovi dejavnosti sta operna, gledališka in filmska kostumografija in maska, posveča<br />

pa se tudi oblikovanju oblek – objektov, oblačil in dodatkov, kot so pokrivala in torbice.<br />

Nima posebnih ritualov za navdih. Košček čokolade, kava, čaj Zgodi se samo od sebe.<br />

Raziskuje stvari, ki ga zanimajo, in ni strahu, da bi zmanjkalo idej. Ideje so vsepovsod.<br />

Morda prihajajo iz njegovih prejšnjih življenj.<br />

In muze Ah, muze so lahkoživke. Za trenutek pogledaš stran in so šle drugam. Alan pa<br />

je prepričan, da je vse v nas samih, odvisno je le, kako vse skupaj razvijemo.<br />

In veliko je stvari, ki jih mora še razviti. Spravljene so v ogromnih škatlah s skicami, ki<br />

čakajo, da jim nekega dne vdihne življenje.<br />

Dela zelo intuitivno. Seveda se tudi prilagodi naročniku. A sam ima zares zelo malo<br />

strank, pa se jim pravzaprav ni potrebno zelo prilagajati. Sploh pa nanje ne gleda kot<br />

na stranke, zanj so bolj prijatelji. Vedno kdo potrebuje za kakšno priložnost nekaj<br />

posebnega, za v gledališče, fine črne hlače ali obleko za poroko. Z mnogimi se pozna<br />

vsaj na videz in če so prej le bežni znanci, se zbližajo med kreiranjem obleke.<br />

Delo za gledališče pa je nekaj popolnoma drugega.<br />

Kostumografija Alana Hranitellja od leta 1986 do danes je impresivna. Ustvaril je<br />

več kot sto štirideset gledaliških kostumov in več kot dvajset oblačil za proslave,<br />

prireditve in televizijske oddaje, sedem pa za slovenske filme. Imel je številne<br />

razstave in modne revije doma in v tujini, v Španiji , Nemčiji, Italiji, Avstriji in na<br />

Danskem. Je prejemnik mnogih odmevnih priznanj za najboljše kostumografije. Med<br />

njimi so Zlata paličica na festivalih otroških gledališč, nagrade za kostumografije v<br />

celovečernih filmih, Sterijina nagrada v Novem Sadu in še mnogo več.<br />

A v gledališču se je potrebno prilagoditi. Gledališke kostume ponavadi diktira že<br />

sam tekst predstave. Kostum naredi po pogovoru z režiserjem in scenografom.<br />

Pomembno pa je, da se tudi igralec v njem dobro počuti. Kostumi zaživijo samo na<br />

telesu igralca in za Alana je pomebno, da ga niti igralec niti gledalec ne začutita<br />

kot tujek, kostum mora delovati kot povsem običajna obleka lika.<br />

Pravi, da ima vsako blago svojo melodijo. Svila nežno šelesti, je najglasnejši<br />

material in če mora biti v prostoru tišina, se ga skoraj ne da uporabiti.<br />

Mode ne spremlja. Danes je vse moderno, odvisno je od posameznika, kako<br />

zna vse skupaj nositi in skombinirati. Vsakdo ima možnost, da soustvarja<br />

modo. Mode, kot je bila nekoč, šestdeseta, sedemdeseta, ni več. Danes je vse<br />

podrejeno osebnosti.<br />

d d d d d d d d d d d d d d SALON SLOVENIJA<br />

A zares oseben odnos ima predvsem do svojih oblek, ustvarjenih za razstave.<br />

Tu obstaja komunikacija. Te obleke ne potrebujejo nikogar, ki bi jih nosil, saj<br />

večinoma niso narejene za nošenje, so zgolj razstavni objekt. Ustvarjanje<br />

obleke je najlepše, ko njena izdelava ni časovno omejena. Takrat z obleko<br />

vzpostavi poseben odnos in ji pusti čas, da sama vodi proces svojega<br />

nastajanja. Opazovati, kako se obleka razvija, je užitek.<br />

Obleke za razstavo dela iz preprostega razloga – v svoje lastno zadovoljstvo.<br />

Ko jo dokonča, jo nekaj časa opazuje, nato ji pusti, da živi svojo zgodbo.<br />

Uporablja žlahtne materiale, ki se jih je lepo dotikati, dela veliko gub in<br />

detajlov. Svetlana Makarovič je nekoč dejala, da jo gube in naborki na<br />

njegovih kreacijah spominjajo na možgane.


modni portret / fashion portrait<br />

60<br />

61<br />

Alan Hranitelj does not believe that a man is judged by his clothes. These<br />

clichés are nonsensical. You dress yourself as you feel a certain moment<br />

which can sometimes be closely connected to your finances. It is true that<br />

the outfit sometimes helps at communication, but again, it all depends on the<br />

opportunities. The rules are so wide open that one can freely navigate among<br />

them. The outfit might have an influence on some people but it never happens<br />

on a large scale.<br />

They say that he is a fantast, a master of details and ingenious ideas. Most of<br />

Hranitelj’s work comes from observation. He likes animals and nature, but he<br />

is mostly inspired by animals with tentacles which are often, besides the tail,<br />

added to the garment. In addition, one of his sources of creativity is in art history.<br />

Many are of opinion that his garments are baroque, maybe because of their rich<br />

details and materials. However, he believes they are classic, and timeless above<br />

all. He created them with a momentary inspiration. Besides the basic outline, the<br />

dress itself dictates its direction during the process of its creation, the rest comes<br />

simultaneously when in search for the right balance. There should neither be a lack<br />

nor the abundance of anything. Each creation has its past, present and future. The<br />

best creations in the show do not die, on the contrary, they keep being upgraded.<br />

This year his extensive 20-year creation has been exhibited in the International<br />

Centre of Graphic Arts in Ljubljana.<br />

Born in 1968 in Zagreb, Alan Hranitelj continued his professional career in Ljubljana<br />

after his cooperation in play The Baptism below Triglav with one-year break while<br />

working in Italy. His main activities are costume and makeup design for the opera,<br />

theatre and film. Moreover, he devotes himself to designing dresses for objects,<br />

clothes and fashion accessories such as hats and handbags. He does not carry out<br />

particular rituals for his inspiration. A bar of chocolate, coffee, tea It just happens by<br />

itself. There is no fear for the lack of ideas since he researches things he is interested<br />

in. The ideas are everywhere, maybe they even come from his previous lives.<br />

And muses Well, muses are frivolous ladies – they are gone just in blink of an eye. Alan<br />

is convinced that everything is within ourselves, depending only on how we develop it.<br />

And there are many things he still needs to develop. They are hidden in huge boxes with<br />

sketches, waiting for him to give them life.<br />

Although he is very intuitive person, he adjusts to his customers. However, he has only<br />

a few customers who he does not have to adjust to – they are more his friends than his<br />

clients. Everyone is in a need for some outfit for some special occasion, either for just<br />

some black trousers for the theatre or a wedding dress. Many of them are just casual<br />

acquaintances, but may become closely connected during the garment creation.<br />

However, working for the theatre is something totally different.<br />

Alan Hranitelj’s costumography is very impressive. Since 1986 he has designed more<br />

than hundred and forty theatre costumes, more than twenty outfits for celebrations, special<br />

events and TV shows, and seven garments for Slovene films. He has prepared numerous<br />

exhibitions and fashion shows at home as well as abroad, in Spain, Germany, Italy, Austria<br />

and Denmark. “Zlata paličica” award of the children’s theatre festival, Sterija award in Novi<br />

Sad, awards for costumography in the full-length films are just a few among many prestigious<br />

awards Alan has won for his best costume designs.<br />

However, the theatre calls for adjustments as well since the theatre costumes are usually<br />

dictated by the sole script and designed after a thorough discussion with the director and<br />

scenographer. Nevertheless, it is extremely important that the actor himself feels well in what<br />

he’s wearing. The only time when the costumes begin to live is when they are worn. Therefore<br />

it is of great importance for Alan that neither the actor nor the audience feel the costume and<br />

the character are two different units, since it has to act as a normal outfit of the character.<br />

He says that every material has its own tune. The silk rustles - though softly, it can be very loud<br />

and disturbing and cannot be used if the place requires silence.<br />

Alan does not change the fashion. Nowadays everything is fashionable, depending on the<br />

individual on how he or she wears and matches the items of clothing. Everybody has the<br />

opportunity to direct the fashion. The fashion which used to be, the sixties, the seventies, is<br />

gone, since today everything is subordinated to the personality.<br />

His special delights are his garments, designed for exhibitions. There is a specific communication.<br />

These garments are not created to be worn, they do not need a person to wear them – they are<br />

just exhibition objects. Designing a costume is the prettiest when there is no deadline. At that<br />

time Alan makes a special contact with the garment and leaves its time to go in its own direction<br />

of creation. It is a special pleasure to observe the development of such garment. These kind of<br />

costumes are created merely to suit his own pleasure. When he finishes them, he observes them<br />

for some time, and later leaves them to narrate their own story. He uses noble materials, adds many<br />

folds and details. Svetlana Makarovič used to say that folds on his creations remind her on brains.<br />

d d d d d d d d d d d d d d SALON SLOVENIJA


Ivan Ilić<br />

Styling: DeLooks<br />

Make-up: Tina V. Cavazza<br />

Model: Natalija, Agencija Bronz<br />

od vsepovsod / from everywhere<br />

62<br />

63<br />

UŽITEK PRIČAKOVANJA<br />

<strong>THE</strong> PLEASURE <strong>OF</strong> <strong>THE</strong> EXPECTANCY<br />

Praznovanje je vedno doživetje. Zimski večer, izbrano vino,<br />

vroča kri. In igre v dvoje. In hrana za bogove.<br />

Ko šteje samo užitek.<br />

Fotografirano v Restavraciji Cubo, Ljubljana:<br />

Sveti duhec; figure slovenskih narodnih noš: Trgovina Etnogalerija Skrina,<br />

Ljubljana<br />

Stekleni okrasni krožnik: atelje Tanja Pak, Ljubljana<br />

Svečnik: Trgovina Kokoška, Ljubljana<br />

Kozarci Rogaška Crystal: Trgovina Kal, Domžale<br />

Namizni usnjeni set Fendi: trgovina Forming studio design, Ljubljana<br />

Jedilni pribor; potica: Restavracija Cubo<br />

Vino, Čotar<br />

Balzamični kis Istenič in bučno olje Kocbek, oboje Izbrano z dežele in morja; knjiga<br />

The Cuisine Of Slovenia; knjiga Wines of Slovenia: Darila Rokus, Ljubljana<br />

Dekorativni okraski: trgovina Rutar<br />

Čipka: trgovina Galerija Idrijske čipke , Ljubljana<br />

Slika: Roman Uranjek, skupina IRW<strong>IN</strong><br />

MODEL:<br />

Obleka Dolce & Gabbana; ogrlica: trgovina VAM, Ljubljana<br />

Ročna ura Rolex; prstan: Draguljarna Malalan, Ljubljana<br />

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -<br />

Celebration is always a pleasurable experience. Winter evening,<br />

chosen wine, passion. And the games in twosome. And the food<br />

for the Gods. When only a delight matters.<br />

Photographed in Cubo Restaurant, Ljubljana:<br />

Holy Spirit; figures of Slovene national costumes: Etnogalerija Skrina Shop,<br />

Ljubljana<br />

Decorative glass plate: Tanja Pak Studio, Ljubljana<br />

Candlestick: Kokoška Shop, Ljubljana<br />

Rogaška Crystal Glasses: Kal Shop, Domžale<br />

Fendi table leather set: Forming studio design Shop, Ljubljana<br />

Tableware; potica cake: Cubo Restaurant<br />

Wine, Čotar<br />

Istenič balsamic vinegar and Kocbek pumpkinseed oil, both from “Chosen from the<br />

countryside and seaside”;<br />

Book The Cuisine Of Slovenia; book Wines of Slovenia: Darila Rokus, Ljubljana<br />

Decorative adornments: Rutar Shop<br />

Lace: Galerija Idrijske čipke Shop, Ljubljana<br />

MODEL:<br />

Dolce&Gabbana dress; necklace: VAM Shop, Ljubljana<br />

Rolex watch; ring: Malalan Jeweller’s Shop, Ljubljana<br />

d d d d d d d d d d d d d d SALON SLOVENIJA


So trenutki, ko je vse ostalo nepomembno, samo jaz.<br />

Ko si želim udobja, ko sem sama s seboj.<br />

In s stvarmi, ki me sproščajo, ki nasitijo mojo željo po lepem.<br />

Fotografirano v prostorih za ayurvedske masaže, Sunny Studio,<br />

Ljubljana:<br />

Dekorativne blazine; masažne krtačke in spužve za telo; skodelica za sveče:<br />

trgovina Kokoška, Ljubljana<br />

Mila, brisače, jopica in copati Frette: trgovina Frette, Ljubljana<br />

Skodelica Oskar Kogoj: Darila Rokus, Ljubljana<br />

Temna čokolada s solnim cvetom; kozmetični program Lepa Vida: trgovina<br />

Piranske soline, Ljubljana<br />

od vsepovsod / from everywhere<br />

64<br />

65<br />

RAZKOŠJE SAMOTE<br />

ENJOYMENT <strong>OF</strong> <strong>THE</strong> SOLITUDE<br />

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -<br />

There are moments when nothing is as important as I am.<br />

When I wish for some snugness, when I am alone with myself.<br />

And with the things that relax me and appease my wish for the<br />

beauty.<br />

Photographed in the Ayurveda massage facilities, Sunny Studio,<br />

Ljubljana:<br />

Decorative pillows; massage brush and body sponges;<br />

candle cup: Kokoška Shop, Ljubljana<br />

Soaps, towels, Frette cardigan and slippers: Frette Shop, Ljubljana<br />

Oskar Kogoj Cup, Darila Rokus<br />

Dark chocolate with salt flower; The “Lepa Vida” cosmetics programme: Piran<br />

Salt-pans Shop, Ljubljana<br />

d d d d d d d d d d d d d d SALON SLOVENIJA


od vsepovsod / from everywhere<br />

66<br />

67<br />

<strong>PLES</strong> IZZIVOV<br />

<strong>THE</strong> <strong>DANCE</strong> <strong>OF</strong> CHALLENGES<br />

Biti vedno najboljši Hmm, lahko postane dolgčas. Rutina.<br />

Zato potrebujemo nove izzive. In vzpone. In padce.<br />

In jasno pot. Naprej, kamorkoli.<br />

Fotografirano v teniškem klubu Rival, Ljubljana:<br />

Stoli Rex, Niko Kralj: trgovina Harvey Norman, Ljubljana<br />

Okrasne blazine; dekorativni prtič; brisača: Trgovina Kokoška, Ljubljana<br />

Penina Prestige, Istenič<br />

Stojalo za penino: Trgovina Dom, Ljubljana<br />

Kozarci Rogaška Crystal: Trgovina Kal, Domžale<br />

Pokal: Teniški klub Rival<br />

Okrasno zelenje; dekorativni lonci: Cvetličarna Nova, Ljubljana<br />

Trak za roko – DC, Trgovina Obsession<br />

Jakna, krilo, kapa-senčnik, teniški copati, torba za teniški lopar, vse Stella<br />

McCartney za Adidas, kolekcija pomlad 2007: Trgovina Emporium, Ljubljana<br />

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -<br />

Being always the best Well, it might become boring. A routine.<br />

Therefore we need new challenges. And ups and downs.<br />

And a clear way. Forward, but anywhere.<br />

Photographed in the Rival tennis club, Ljubljana:<br />

Rex chairs, Niko Kralj: Harvey Norman Shop, Ljubljana<br />

Decorative pillows, decorative napkin; towel: Kokoška Shop, Ljubljana<br />

Prestige sparkling wine, Istenič<br />

Sparkling wine stand: Dom Shop, Ljubljana<br />

Rogaška Crystal Glasses: Kal Shop, Domžale<br />

Cup: Rival Tennis Club<br />

Decorative greenery; flowerpots: Nova Flower’s Shop, Ljubljana<br />

Jacket, skirt, molded visor, tennis shoes, tennis bag, all Stella McCartney for<br />

Adidas, spring 2007 collection: Emporium Shop, Ljubljana<br />

d d d d d d d d d d d d d d SALON SLOVENIJA


Jak Vrečar<br />

Martha Gorczinska, Puma<br />

izvoz kreativnosti / export of creativity<br />

Teodora Velenšek<br />

68 69<br />

VČERAJ OLIMPIADA,<br />

DANES PUMA,<br />

JUTRI VES SVET<br />

YESTERDAY <strong>THE</strong> OLYMPICS,<br />

TODAY PUMA,<br />

TOMORROW <strong>THE</strong> WHOLE<br />

WORLD<br />

Urbane kreacije za šport in prosti čas so<br />

postale podobno trendovske in privlačne kot<br />

moda s klasičnih modnih pist. Danes ženske v<br />

zahodnem svetu za tovrstna oblačila namenijo<br />

več denarja kot za kozmetiko in nego,<br />

opozarjajo številni analitiki dogodkov na trgu<br />

z oblačili, obutvijo in dodatki.<br />

Med oblikovalci, ki krojijo in oblikujejo vsakdanjo podobo milijonov ljudi v<br />

gibanju na vseh celinah, je danes tudi Slovenka. Magistra Teodora Velenšek<br />

sodi med tiste, katerih nevidne niti se razpredajo vse do Združenih držav,<br />

njene kreacije pa z enakim veseljem kupujejo tako Evropejke kot Azijke.<br />

V njenih oblačilih so nas zastopali slovenski olimpijci na poletnih igrah,<br />

danes pa njene kreacije za svetovno znamko Puma pohajajo s polic po<br />

vsem svetu. Ob obilici dela za največje naročnike pa Teodora najde čas<br />

tudi za snovanje novih lastnih načrtov in kolekcij. »Oblikovanje športnih<br />

oblačil je zame še vedno resnična umetnost o ženskih formah, bolj kot pa<br />

dejansko ime določene blagovne znamke,« pravi.<br />

Skočimo nekaj let nazaj. Velenškova je opravljala magistrski študij na<br />

Institute of Art and Design v Kentu in v tem času se je idejno rodila linija<br />

oblačil Off White. Po nabiranju izkušenj pri oblikovanju v Franciji se je<br />

Teodora udeležila športnega sejma ISPO v Münchnu, ene najbolj prestižnih<br />

tovrstnih prireditev na svetu, in z linijo Off White med več kot 130 novinci<br />

dobila nagrado za najbolj inovativno in avantgardno kolekcijo v kategoriji<br />

športnega stila. Sama je poskrbela tako za oblikovanje ter celostno podobo<br />

kot tudi za promocijo in osvojila priznanje, na katero je seveda upravičeno<br />

ponosna. “Glavno vodilo je bila kreativnost in ne toliko komercialnost. Te<br />

je pozneje v profesionalnem ustvarjanju in na prodajnih policah več kot<br />

dovolj,« pravi Teodora. Na sejmu se je njeno delo predstavnikom podjetja<br />

Puma zdelo sveže in atraktivno, zato so jo povabili k sodelovanju. Danes,<br />

tri leta pozneje, dela Teodora vsepovsod. Glavnina dela je povezana z<br />

Nemčijo, pot jo je letos peljala tudi v New York, London, Moskvo in Azijo.<br />

d d d d d d d d d d d d d d SALON SLOVENIJA<br />

The urban creations for sports and leisure<br />

have become similarly trendy and attractive<br />

as the fashion from the classic fashion<br />

runways. As many analysts of the clothes,<br />

shoes and fashion accessories events warn,<br />

women in the western world nowadays spend<br />

more money on such clothes than on cosmetics<br />

and beauty treatments.<br />

One of many designers, creating and designing everyday images of the<br />

million people on all the continents is also a Slovene woman. Teodora<br />

Velenšek, the Master of Arts is one of those, whose invisible threads from<br />

the backstage are spread all the way to the United States, but her creations<br />

are bought with the same pleasure by the European and the Asian ladies.<br />

The Slovene Olympians, representing their country on summer games,<br />

wore her garments. Moreover, today her creations for the world’s mega<br />

trademark Puma are running short from the shelves worldwide. Despite<br />

being tied up with her work for her biggest clients, she still finds some<br />

time for designing her own new schemes and collections. “In my opinion<br />

designing sportswear still represents a real art of women’s shapes, more<br />

than the actual name of the certain trademark.” she says.<br />

Let us go some years back. During her postgraduate studies at the Institute<br />

of Art and Design in Kent, the idea of OffWhite line of sportswear occurred<br />

to her. After having gained some designing experience in France, Teodora<br />

took part in the sports fair ISPO in Munich, one of the most prestigious<br />

shows of this kind in the whole world. Among more than 130 debut<br />

candidates, Ms Velenšek was the one who was awarded for the most<br />

innovative and avant-garde collection in the category of the sportswear<br />

for her OffWhite collection. She designed the collection, took care of the<br />

entire image as well as of the advertising all by herself and won the award<br />

she is justifiably proud of. “The main guidance was creativity and not the<br />

commercialism, which is later in surplus in professional designing as well<br />

as on the shelves of the shops,” Teodora says.<br />

The representatives of the Puma Company found her work fresh and<br />

extremely attractive at the fair therefore she was invited to cooperation.<br />

Today, three years later, Teodora works everywhere. The essential part of<br />

her work is linked to Germany, but this year the business road took her to<br />

New York, London, Moscow and Asia.


izvoz kreativnosti / export of creativity 70<br />

71<br />

Teodora achieved a status of the main designer for womenswear for<br />

Fitness & Lifestyle section for designing the global collections. At first she<br />

designed the retro line of womenswear I Like Puma and the capsule line<br />

for menswear and womenswear Puma Raw for all the conceptual shops<br />

in Europe and Japan. The next step were the apparels for women for<br />

Fitness & Lifestyle autumn/winter 2006 collection, which are momentarily<br />

promoted all over the world together with the garments of Japanese<br />

popular brand Evisu. The new collections are extremely attractive, even<br />

more as one would expect for such big trademark. Puma is more than<br />

satisfied with Teodora. The spring of 2007 will see a fresh new line of<br />

womenswear Puma Fitness & Lifestyle. The inspiration comes from the<br />

beautiful world of nature thus the products are in a perfect harmony with<br />

the season.<br />

Teodora je pri Pumi dobila status glavnega oblikovalca za področje ženskih<br />

oblačil za fitnes in lifestyle v sekciji za oblikovanje globalnih kolekcij.<br />

Najprej je oblikovala retro žensko linijo oblačil I Like Puma ter kapsulno<br />

linijo za moške in ženske Puma Raw za vse konceptualne trgovine po<br />

Evropi in Japonski. Naslednji korak so bila ženska oblačila za fitness &<br />

lifestyle jesen/zima 2006, ki jih prav zdaj promovirajo povsod po svetu,<br />

skupaj z artikli priljubljene japonske znamke Evisu. Kolekcije so privlačne,<br />

morda celo bolj, kot bi pričakovali od tako velike znamke. Pri Pumi so s<br />

Teodoro zelo zadovoljni. Spomladi 2007 bo v prodajalne prišla nova sveža<br />

linija oblačil za ženske, Puma Fitness & Lifesyle. Navdih zanjo je našla v<br />

čudovitem svetu narave, izdelki so popolnoma usklajeni z letnim časom.<br />

Puma Azija je Teodori ponudila mesto glavnega oblikovalca v Hong Kongu, v<br />

nemški centrali pa trenutno ustanavljajo poseben raziskovalno-oblikovalski<br />

tim za linije, ki bodo naprodaj izključno v Puminih tematskih trgovinah, in<br />

vabijo jo tudi tja. Sama si želi še nekaj časa ostati v srcu Evrope, sicer<br />

pa še vedno dela kot svobodna oblikovalka. Ta hip se tako ukvarja tudi z<br />

raziskavo trga, v skladu z naročilom, ki ga je prejela od švicarske športne<br />

blagovne hiše, in opravlja nujne popravke s francoskim kolegom, s katerim<br />

sta pripravila moško in žensko linijo oblačil za tenis.<br />

In addition to Puma Asia, which has offered Teodora a post of the main<br />

designer, the German office, where they are currently establishing a<br />

particular research & design team for the fashion lines, which will be for<br />

sale exclusively in Puma’s thematic shops, wants her, too. However, she<br />

would rather stay in the heart of Europe for some time. Moreover, she<br />

still works as a freelance designer. At the moment she is dealing with<br />

the market research in compliance with the order she got from the Swiss<br />

department store and at the same time doing the necessary corrections<br />

together with her French colleague, with whom she prepared men and<br />

women lines for tennis collection.<br />

Being a versatile designer, drawing her inspiration from many sources,<br />

including the videos of Jane Fonda, novels of Candace Bushnell, philosophy<br />

of Bauhaus, the Russian suprematism of Malevič and the works of Andy<br />

Warhol, she still creates with a soul. “Sometimes I just like sitting in the<br />

café and sketching the ideas of garments into a small sketchbook. You<br />

just isolate yourself into your own world of creation and note down the<br />

ideas…” She enjoys her work since she still can choose between the work<br />

for the clients and herself. The creative work she is currently in is just the<br />

beginning of accomplishing her goals she is trying to achieve in her life.<br />

Vsestranska oblikovalka, ki je med drugim črpala navdih iz tako različnih<br />

virov, kot so videoposnetki Jane Fonda, romani Candace Bushnell, filozofija<br />

Bauhausa, Malevičev ruski suprematizem in dela Andyja Warhola, še<br />

vedno kreira z dušo. »Včasih najraje sedim v kavarni in skiciram ideje<br />

oblačil v mali risalni blok ... Izoliraš se v svet lastnega ustvarjanja in beležiš<br />

ideje …« Uživa, ker je še vedno lahko razpeta med delom za naročnika in<br />

zase. Kreativno delo, ki ga trenutno opravlja, zanjo pomeni šele začetek<br />

uresničitve vseh ciljev, ki si jih želi doseči v življenju.<br />

d d d d d d d d d d d d d d SALON SLOVENIJA


svetovni vrh / world summit 72<br />

73<br />

Born to dance<br />

Rojena za ples<br />

Tjaša Marinko<br />

osebni arhiv / personal archive<br />

Katarina Venturini in Andrej škufca, plesni ponos Slovenije<br />

Njuna ognjevitost in njuna karizmatičnost na plesnih podijih ne poznata meja. S svojo pojavo pritegneta<br />

pozornost, s svojimi plesnimi liki jemljeta dih gledalcem. S svojim znanjem in lepoto izžarevata razkošje plesa,<br />

borbenost duha in harmonijo dveh teles, ki se prelijeta v eno. Strah in trepet vsakega sotekmovalca.<br />

Začetki njunega plesa segajo v zgodnja osemdeseta, ko se je Katarina na<br />

pobudo mame zaradi slabe telesne drže vpisala v plesno šolo, Andrej pa je<br />

po vztrajnem prepričevanju svoje sošolke končno popustil in rekel: »Zakaj<br />

pa ne«. Kdo bi si takrat lahko mislil, da se bo iz teh dveh mladostnikov<br />

razvil najuspešnejši plesni par v Sloveniji. Par, ki je trenutno zasidran v<br />

eliti štirih najboljših profesionalnih plesnih parov na svetu. Tak uspeh so<br />

sanje vsakega plesalca.<br />

Na njuni poti so jima ob strani stali pravi ljudje. Nedvomno najprej starši,<br />

kajti niti za trenutek niso podvomili v njun uspeh. Pod taktirko dveh<br />

uglednih in svetovno priznanih plesnih pedagogov in sodnikov, Fredija<br />

Novaka in Daniele Škofic Novak, sta Andrej in Katarina uspela prodreti v<br />

profesionalne plesne vode, kjer žanjeta najvišje uvrstitve.<br />

Za bliščem zavidljivega uspeha in v zakulisju tega razkošnega<br />

dvoranskega športa tiči mnogo odrekanj. Zaradi prevelikih naporov,<br />

mnogih odpovedovanj, številnih priprav, neizprosnega konkurenčnega boja<br />

in najstrožje discipline mnogi plesalci na poti proti vrhu kljub veliki želji po<br />

uspehu ne zmorejo več naprej. Vrhunski šport veliko zahteva in sprejme<br />

medse samo najvztrajnejše in najtrdnejše. Katarina in Andrej sta zmogla.<br />

Medtem ko so se njuni vrstniki veselo zabavali, sta pilila plesne korake.<br />

d d d d d d d d d d d d d d SALON SLOVENIJA


svetovni vrh / world summit<br />

74<br />

75<br />

Katarina Venturini and Andrej škufca, the Slovene dancing pride<br />

Their fieriness and charisma have no boundaries on the dance floors. Their appearance attracts the<br />

attention, their dancing figures take the spectators’ breath away. With their knowledge and beauty<br />

they radiate the gorgeousness of the dance, the fighting spirit and the harmony of the bodies, being<br />

two bodies in one on the dance floors. They are the terror of every competitor.<br />

To se jima je obrestovalo: skupno sta v svoji amaterski karieri osvojila<br />

zavidljivih 23 naslovov državnih prvakov in s tem v slovenskem športnem<br />

plesu dosegla največ doslej. Nekajkrat sta dobesedno pometla s svetovno<br />

konkurenco. Sta kar štirikratna svetovna prvaka.<br />

Na svojo pot in uspeh pa nikakor ne gledata kot na življenje odrekanj in<br />

obžalovanj. Pravzaprav niti za trenutek ne pomislita, da sta se morala<br />

nečemu zaradi plesa tudi odpovedati. Ples je postal njun življenjski slog<br />

in njuna ljubezen. Je tudi njuna gonilna sila. V njem neizmerno uživata.<br />

Čeprav sta si zelo različna, sta v plesu kot eno. Njuna pot dokazuje, da se<br />

ples resnično dotakne najglobljih medsebojnih odnosov.<br />

Tekmovanja ne tolmačita kot nujno zlo, temveč kot priložnost, da zopet<br />

pokažeta nekaj več. Ob zvoku slovenske himne imata občutek, da stojita<br />

na vrhu sveta. Njuno trdo delo je s tem nagrajeno.<br />

Sta večna samokritika. Medtem ko je vsa <strong>Slovenija</strong> donela v aplavzu, ko<br />

sta leta 2001 na domačih tleh svojo amatersko kariero okronala z več<br />

kot odličnim nastopom in osvojitvijo naslova svetovnih prvakov v disciplini<br />

latinskoameriških plesov, sta Andrej in Katarina na stopnički razmišljala,<br />

da bi lahko odplesala še bolje. Vseeno je bila zmaga doma sladka.<br />

Leta 2002 sta sprejela nov izziv in prestopila v absolutno konkurenco<br />

profesionalnih plesnih parov. Kljub peturnim treningom na dan imata<br />

izredno pestro življenje. Skoraj noben dan ni enak dnevu, saj kar 180 dni<br />

na leto preživita v tujini, na raznih treningih, tekmovanjih, izpopolnjevanjih.<br />

Čeprav ju v tujini vedno sprejmejo odprtih rok, pa se najraje vračata domov,<br />

v Slovenijo. Menita, da je naša dežela čudovita, saj ponuja lepo življenje. Tu<br />

se dobro počutita in imata enake možnosti za uspeh kot kjerkoli drugje.<br />

Skoraj zagotovo bo ples tudi v bodoče njuna življenjska popotnica. Komaj<br />

čakamo, da bosta nekoč odprla vrata lastne plesne šole, kjer bosta s<br />

svojimi bogatimi izkušnjami omogočila obetavnim plesalcem uresničiti<br />

njihovo lastno sanjsko poglavje v zgodbi slovenskega plesa.<br />

Katarina Venturini in Andrej Škufca živita zgodbo o uspehu, ki si jo bomo<br />

zapomnili. Njun uspeh je brezčasen.<br />

The beginnings of their dancing go back into the early eighties<br />

when Katarina enrolled into a dancing school on her mother’s<br />

suggestion due to her bad body posture, while Andrej finally<br />

indulged his persistent schoolmate and said ‘why not’. Who would<br />

dare predict a brilliant career, that of the most successful dancing<br />

couple in Slovenia for these two youngsters! Venturini and Škufca<br />

are presently firmly grounded among the best four professional<br />

dancing couples in the world! This kind of success is the dream<br />

of every dancer.<br />

They had the right people by their side in their career. Surely, the<br />

first were their parents who without a shadow of a doubt believed<br />

in their success. Fredi Novak and Daniela Škofic Novak, the<br />

respected and internationally acknowledged dancing teachers and<br />

judges kept a vigilant eye on Andrej and Katarina who managed to<br />

make their way in the professional dancing, where they hold the<br />

highest rankings.<br />

There is an endless stream of giving-up hidden behind the curtains<br />

of this magnificent ballroom sport and in the splendour of this<br />

enviable success. Due to continuous strain, total commitment,<br />

numerous trainings, inexorable competitive fight and the strictest<br />

discipline, various dancers on their way to the top cannot make it<br />

further, despite their immense wish for success. Top sport makes<br />

many demands and accepts only the most persistent and the<br />

toughest ones. Katarina and Andrej succeeded.<br />

While their peers were merry-making, they were refining their<br />

dancing steps. Anyway, their hard work was rewarded: together<br />

they were 23 times entitled the world champions in their amateur<br />

career, which is more than anyone has achieved in sports dancing<br />

in Slovenia. There were a few times when they actually swept the<br />

competitors away. They hold four world champion titles!<br />

However, they do not see their lives as a life of renouncement and<br />

regrets. Actually, there is not a moment they would think they had<br />

to give up something because of the dance. Dancing has become<br />

their lifestyle and their love. It is also their driving force. And they<br />

immensely enjoy in it. Despite being very different, they are as one<br />

in the dance. Their way proves that dancing can really touch the<br />

deepest relationships.<br />

Competitions are not a necessary evil to them, they are seen as<br />

another opportunity to prove something more. The sound of the<br />

national anthem makes them feel they are standing on the top of<br />

the world. Their hard work is rewarded.<br />

They are perpetual self-critics. While the whole Slovenia was<br />

applauding in 2001, when they crowned their amateur career with<br />

more than excellent performance and when they were awarded the<br />

prestigious title of World Champions in the Latin-American dance,<br />

they were thinking of how their performance could be improved.<br />

Anyway, winning on home grounds was like the icing on a cake.<br />

In 2002 they took a new challenge and joined the professional<br />

dancing couples with the absolute rivalry. Despite the five-hour<br />

daily trainings they lead a full life. Not a single day is the same,<br />

while 180 days a year are spent abroad on different trainings,<br />

competitions, improving their performance. Although they are<br />

always welcomed by the friendliness of the people abroad, they<br />

are always eager to go back home, to Slovenia. They say Slovenia<br />

is a marvellous country that offers a beautiful life to its people.<br />

They feel well here and they have equal opportunities to succeed<br />

as anywhere else.<br />

We are quite sure that dancing will continue being a big part of<br />

their lives in the future as well. We cannot wait to see the opening<br />

of their own dancing school some day, where their rich experiences<br />

will enable the promising dancers to make their own dreamlike<br />

chapter come true in the story of Slovene dancing.<br />

Katarina Venturini and Andrej Škufca live their story of success,<br />

which will forever be remembered. Their success is timeless.<br />

d d d d d d d d d d d d d d SALON SLOVENIJA


v gibanju / in motion<br />

76<br />

77<br />

Tjaša Marinko<br />

arhiv / archive Plesna šola Urška<br />

SLOVENIJAPLEŠE<br />

DANC<strong>IN</strong>GSLOVENIA<br />

Kdor ljubi življenje, navadno tudi rad pleše. In Slovenci naravnost<br />

obožujemo ples. Smo rojeni divji in strastni plesalci, mnogo nas že od<br />

malih nog veselo brusi plesni parket. Plesne šole v Sloveniji so polne<br />

do zadnjih kotičkov – od malčkov, ki kot mali radovedneži osvajajo prve<br />

motorične gibe, preko osnovnošolcev, maturantov pa vse do seniorjev,<br />

ki si v jeseni življenja omislijo še kakšen valček ali dva, se prepustijo<br />

strastnim ritmom salse ali pa se zavijejo v prekletstvo temperamentnega<br />

tanga.<br />

Lebdenje nad plesnim podijem nam daje občutek mogočnosti, z<br />

njim dojamemo veličino in pomembnost gibanja, bogastvo in hkrati<br />

preprostost življenja. Ples nas sprošča, osvobaja, izziva seksualno<br />

privlačnost in, kar je najpomembnejše, ples nas osrečuje.<br />

Slovenski plesni učitelji so visoko izobraženi, večinoma svetovno<br />

priznani mojstri. Tako je tudi prav, saj smo Slovenci pri prvem vpisu v<br />

plesno šolo neverjetno izbirčni pri odločitvi, komu bomo zaupali piljenje<br />

svojega plesnega znanja. Želimo samo najboljše. Tudi zato je <strong>Slovenija</strong><br />

na plesnem področju v samem svetovnem vrhu, in to v vseh mogočih<br />

disciplinah. To pa je tudi plod dolgoletnega načrtovanja razvoja plesa v<br />

Sloveniji. Naši plesalci redno posegajo po medaljah, pokalih, priznanjih,<br />

v nas pa zbujajo ponos in željo po še večjih dosežkih.<br />

Trenutno v svetu prednjačimo predvsem v plesnih disciplinah, kot so hip<br />

hop, street dance, show plesi in disko plesi, v katerih naši tekmovalci<br />

popolnoma razorožijo konkurenco.<br />

Čeprav je v Slovencih vedno vsaj malo prisoten tudi tekmovalni duh, se<br />

radi predajamo strastem plesa tudi v prostem času in brez omejitev.<br />

Pogosti so na primer organizirani večeri salse, kjer se vsi udeleženci<br />

veselo urijo do zgodnjih jutranjih ur. Ali pa večeri tanga, kjer moški lepe<br />

dame povabijo na ples.<br />

Slovenci smo resnično precej bolj temperamentni kot morda delujemo<br />

na prvi pogled. Običajno zelo strogo ločimo poslovno življenje in prosti<br />

čas, ko odvržemo uradne uniforme in se prelevimo v prave razigrane<br />

dušice. Smo enostavno mala velika plesna dežela.<br />

d d d d d d d d d d d d d d SALON SLOVENIJA<br />

The one who loves life, usually likes dancing as well. And the Slovenes<br />

just adore dancing! They are born wild and passionate dancers and<br />

have been whetting the dancing parquet since they were young.<br />

Dancing schools in Slovenia are completely full – from the little ones<br />

whose young curiosity leads them to conquering the first motoric skills,<br />

to pupils, students and all way up to the elderly, who in the autumn of<br />

their life are rejoiced at a valcer or two, indulge themselves into the<br />

passionate rhythm of salsa or wrap themselves into the curse of the<br />

temperamental tango.<br />

Floating on the dance floor always gives the feeling of mightiness<br />

and maybe the understanding of the greatness and importance of<br />

the movement, plenitude and the simplicity of life at the same time.<br />

Dancing relaxes you, sets you loose, provokes sexual attraction and<br />

most importantly, dancing makes you happy!<br />

The Slovene dancing teachers are highly educated and qualified, most<br />

of them are world’s reputable masters. This is how it should be while the<br />

Slovenes are quite peculiar at choosing the first dancing school and to<br />

whom they are going to entrust the refining of their dancing knowledge.<br />

The Slovenes want nothing but the best! This is one of the reasons why<br />

Slovenia is at the world top in all possible dancing disciplines. This is<br />

the yield of several years of dance development planning in Slovenia.<br />

Their dancers have been bringing home the medals, cups and other<br />

awards, pouring down like the products from an assembly line. They<br />

make them proud and wish for even more remarkable achievements.<br />

Momentarily their best dancing disciplines are hip hop, street dance,<br />

show dances and disco dances, where their contestants totally unarm<br />

their rivals.<br />

The competitive spirit is always at least a bit present in Slovenia,<br />

nevertheless people like devoting themselves to the passion of dancing<br />

in their free time and without limits. Organized salsa evenings, where<br />

the participants practise till the early morning hours, are very common.<br />

Or the tango evenings, where beautiful women are invited to a dance<br />

by charming men…<br />

The Slovenes are truly more temperamental than they would appear<br />

at first sight. Usually their business life is strictly distinguished from<br />

their leisure time, when they take off all the uniforms and turn into real<br />

cheerful souls. They are simply – one small big dancing country.


maxi za mini / maxi for mini<br />

78<br />

79<br />

Lutkovna igra je bila v slovenski zgodovini znana predvsem v obliki<br />

ljudskih šeg. Ljudje so pripravljali igre z lutkami predvsem ob<br />

praznovanjih, vsebovale pa so v glavnem zgodbe iz neposrednega<br />

življenja.<br />

VELIKO LUTK <strong>IN</strong> MALA MIŠKA<br />

O LUTKAH V SLOVENIJI<br />

MANY PUPPETS AND A SMALL MOUSE<br />

ABOUT PUPPETS <strong>IN</strong> SLOVENIA<br />

Breda Bertole<br />

arhiv / archive Lutkovno Gledališče Ljubljana<br />

Na prelomu stoletja so se pojavile prve organizirane lutkovne<br />

predstave, izvajale pa so jih gostujoče nemške ali italijanske<br />

skupine. Začetki umetniškega lutkovnega gledališča na Slovenskem<br />

segajo v čas med leti 1910 in 1913, ko so na odru Deželnega<br />

gledališča uprizarjali prve dramske igre v slovenski besedi. V<br />

številnih evropskih prestolnicah so se v tem obdobju začela odpirati<br />

pomembna lutkovna gledališča. Pri nas je prvo pobudo za lutkovno<br />

gledališče postavil slikar Marjan Klemenčič. Sledil je evropskim<br />

zgledom in jim dodal kanček svoje originalnosti. Svoje domače<br />

Malo marionetno gledališče je predstavil javnosti leta 1910. Uspel<br />

je uresničiti idejo o slovenskem lutkovnem gledališču, ni pa mu<br />

uspelo najti ustrezne lastne dvorane, čeprav sta ga pri njegovih<br />

prizadevanjih podpirala celo slikar Rihard Jakopič in arhitekt Jože<br />

Plečnik. Vseeno pa ga lahko imenujemo oče slovenskega lutkarstva,<br />

saj je postavil pomembne temelje zanj.<br />

Lutkarstvu v Sloveniji je priljubljenost rastla tudi s pomočjo Sokolskega<br />

telovadnega društva, ki je ustanovilo številne marionetne odre, po<br />

njihovi zaslugi je Ljubljana leta 1933 gostila kongres mednarodne<br />

lutkovne zveze. Iz sokolskih vrst so kasneje izhajali prvi sodelavci<br />

Lutkovnega gledališča Ljubljana. Z ustanovitvijo le-tega pa se leta<br />

1948 prične pravo obdobje razvoja slovenskega lutkarstva. Za<br />

svoje prve predstave so lutkarji ideje črpali predvsem iz ohranjene<br />

tradicije. Program se je gibal med klasiko in sodobnostjo, vsebina je<br />

bila namenjena predvsem najmlajši publiki.<br />

O SAPRAMIŠKI<br />

Zgodbe za najmlajše so zagotovo podvržene najbolj strogi kritiki.<br />

Otroci namreč hitro zavrnejo vse, kar ni dovolj iskreno ali doživeto.<br />

Med domačimi avtorji zato izpostavljamo neizčrpno pripovedovalko<br />

Svetlano Makarovič, ki s svojo Sapramiško otroke resnično in<br />

doživeto razveseljuje že celih dvajset let. Pravljico o miški, ki se ji je<br />

po nesreči zlomil zob, lutkarji še vedno igrajo na besedilo, posneto<br />

na trak, ki ostaja enako že od prve uprizoritve – oktobra leta 1986.<br />

Število uprizoritev je že preseglo magično mejo 1000 ponovitev, s<br />

tem pa so se zapisali celo v Guinessovo knjigo rekordov.<br />

Pravljico je avtorica napisala iz svoje življenjske izkušnje. Kot sama<br />

pravi, se njene pravljice vedno začnejo z osnovnim motivom iz<br />

njenega življenja: odhod od doma, potovanje, pridobivanje izkušenj,<br />

ki prihajajo iz žalosti in razočaranj. Sledi doživetje, spoznanje in<br />

reševanje – najraje s pomočjo pravljičnih bitij, vil, škratov, strahov in<br />

čarobnih paličic.<br />

Mala miška, glavna junakinja rekordne predstave, je dobila ime<br />

tistega dne, ko sta se z mačko srečali iz oči v oči. Slednja je bila tako<br />

presenečena, da ji je ušla kletvica »sapramiš nazaj«.<br />

Sapramiška je prijazna in naivna mala miška, ki se neskončno veseli<br />

pojedine treh lešnikov. Dobila jih je za darilo in jih čuva za nedeljsko<br />

kosilo. Ko se ji pri prvem poskusu zlomi zobek, naenkrat postane<br />

nemočna in začne iskati pomoč. V gozdu pa jo obkrožajo vse mogoče<br />

živali – nesrečna miška kot nalašč naleti na nekatere hudobne in<br />

nekatere nerodne. Od vse ponujene pomoči na koncu ostane le z enim<br />

samim lešnikom v roki. Odloči se, da bo obiskala zobozdravnika, ki ji<br />

bo popravil zobek. Kljub vsemu ubogo miško spet čaka razočaranje,<br />

ki je predvsem posledica prevelikih pričakovanj. Za preobrat poskrbi<br />

mišji strahec, ki na koncu miški celo pomaga do zaključka. Vsem<br />

nezgodam in prigodam, razočaranjem in smoli navkljub je konec<br />

pravljice srečen, kot se seveda spodobi za prijazno in prikupno<br />

miško. Otroci so nad pravljico in dogajanjem v njej navdušeni, odrasli<br />

pa vsakič znova lahko v globinah njenega sporočila najdemo nova in<br />

nova spoznanja o svetu in življenju v njem.<br />

d d d d d d d d d d d d d d SALON SLOVENIJA<br />

The history of puppetry in Slovenia is mostly known in the form of folk<br />

customs. At first these were the scenes from everyday life, performed at<br />

peasant festivities.<br />

The first organised puppet shows appeared at the turn of the century, staged<br />

by the hosting German or Italian groups. The beginnings of the Slovene<br />

professional puppet theatre go back to the period of time from 1910 to<br />

1913 when the first plays in Slovene language were performed on the<br />

stage of the theatre Deželno gledališče. In the same period many important<br />

puppet theatres began to appear in various European capitals. In our country<br />

the first initiative was given by the painter Marjan Klemenčič who followed<br />

European examples and added some of his own originality. With his Little<br />

Marionette Theatre, which was opened to public in 1910, he succeeded in<br />

realization of the idea for the Slovene Puppet Theatre. However, he did not<br />

succeed in finding his own venue although his endeavours were supported<br />

by the reputable painter Rihard Jakopič and the architect Jože Plečnik.<br />

Nevertheless, he may be called the father of the Slovene puppetry since it<br />

was him who made an important contribution in setting its basis.<br />

The popularity of puppetry also increased with the help of the Sokol Gym Club,<br />

which established many marionette stages and takes the credit for hosting<br />

the International Puppet Festival and Congress in Ljubljana in 1933. Some<br />

members of the Sokol club were later the first colleagues of Ljubljana Puppet<br />

Theatre, which was founded in 1948 and represents the era of Slovene<br />

puppetry evolution. The first ideas the puppeteers found in the tradition.<br />

Although the programme varied between the classics and contemporaneity,<br />

the content was intended merely for the little ones.<br />

ABOUT <strong>THE</strong> SAPRAMOUSE<br />

The stories for the young children are definitely a subject to severe criticism.<br />

The children immediately reject everything that is not absolutely sincere or a<br />

genuine experience. The inexhaustible narrator Svetlana Makarovič is one of<br />

the Slovene authors who has sincerely and with a genuine experience been<br />

cheering up children for twenty years with her Sapramouse. The story about<br />

a mouse, which broke a tooth by accident, the puppets still perform on a tape<br />

script, which remained unchanged since its first performance in October<br />

1986. The number of appearances has exceeded the magical number of<br />

1000 repetitions, which took them to be registered in the Guinness Book<br />

of Records.<br />

The fairytale has biographic elements. As its author says her fairytales always<br />

start with a basic motive from her own life: leaving home, travelling, gaining<br />

experiences which come from sadness and disappointments, followed by<br />

adventure, discovery, and rescuing – mostly with the assistance of fairies,<br />

dwarves, ghosts and magic wands.<br />

A little mouse, the main hero of the record show was given a name the day<br />

when it confronted with the cat, which was so surprised that it blurted a<br />

swearword out »Sapramouse back«.<br />

Sapra mouse is a kind and naïve little mouse, which is immensely looking<br />

forward to the feast of three hazelnuts. It got them as a present and has been<br />

keeping them for the Sunday lunch. When at the first try its tooth is broken,<br />

it suddenly becomes weak and starts looking for help. But in the woods all<br />

sorts of animals surround it and the unfortunate mouse runs into some evil<br />

and some clumsy ones. From all the offered help the mouse finds itself alone<br />

at the end with only one hazelnut left in its hand. It decides to visit a dentist<br />

and fix its tooth. Despite everything, the poor mouse is disappointed again<br />

- mostly of too big expectations. The responsibility of the positive turn lies in<br />

the mouse’s ghost, which even helps the mouse to the conclusion. In spite of<br />

all the adventures, disappointments and bad luck, the fairytale has its happy<br />

ending, as it should be for such a kind and sweet mouse. Since the children<br />

are more than fascinated by the fairytale, the adults can always and again<br />

find some new cognition about the world and life itself in the profoundness<br />

of its message.


salonski gost / the salon guest<br />

80<br />

81<br />

Polona Bohorič<br />

Fuad Fočo, Amel Zlotrg, Nino Maričić<br />

SLIKAR,stanovalec sveta<br />

<strong>THE</strong> PA<strong>IN</strong>TER,the citizen of the world<br />

Adin Hebib, umetnik iz Sarajeva v Ljubljani<br />

Adin Hebib, the artist from Sarajevo staying in Ljubljana<br />

Adin Hebib je slikar svetovnega formata. Njegove slike bogatijo<br />

domove najbolj uglednih osebnosti po svetu. Med najbolj zvenečimi<br />

imeni so gotovo švedski kralj Gustav, predsedniki Bill Clinton, Jacques<br />

Chiraq, Milan Kučan, Stipe Mesić in mnogi drugi, institucije, kot na primer<br />

vatikanski muzej, ter najmočnejši svetovni podjetji, kot sta Mercedez in<br />

Benetton. Njegovo najslavnejše delo Plava Prizma, v katerem združuje<br />

različne tehnike, je mural na steni glavnega stolpa Avaz Biznis Centra v<br />

Sarajevu.<br />

Prijatelji in znanci so ga poimenovali kratko in jedrnato – Slikar. Pozneje je<br />

vzdevek prevzela tudi njegova širša okolica, v Bosni in Hercegovini ga vsi<br />

poznajo prav pod tem vzdevkom. Slikar je dobitnik številnih mednarodnih<br />

nagrad in priznanj za svoje slikarsko in grafično ustvarjanje, s samostojnimi<br />

razstavami je gostoval v domovini in po svetu. Njegova dela so recenzirali<br />

slavni kritiki in umetniški teoretiki, dela teh recenzij pa so objavljale najbolj<br />

ugledne strokovne revije. Slikar samega sebe imenuje stanovalec sveta.<br />

Pravi pa, da je bil med vojno prostovoljni zapornik v Sarajevu.<br />

Ob 25-letnici njegovega bogatega ustvarjanja se je v okviru retrospektivnih<br />

razstav končno ustavil tudi v Ljubljani. Pač nikoli ni prepozno. Oktobra<br />

2006 so njegovi bosanski in nova slovenska managerka družno zakrivili<br />

odmevno razstavo, ki je, kot pravi, izpolnila njegova pričakovanja.<br />

Slovensko kulturo zelo dobro pozna in jo tudi zelo spoštuje. Slovenci so ga<br />

prevzeli z gostoljubnostjo in poznavanjem likovne umetnosti, prav tako kot<br />

nas je s svojo popolno predanostjo barvam in ustvarjanju prevzel tudi on.<br />

V Slovenijo bo z veseljem spet prišel – s slikami ali brez njih. Če bi izbiral<br />

bivališče v Sloveniji, bi najraje domoval v Portorožu, ki se mu zdi idealno<br />

mesto za umetnika. Sicer pa vidi Slovenijo kot čisto deželo odprtih ljudi in<br />

urejenih mest. Po njegovem je <strong>Slovenija</strong> velika demokratična država, ki bi<br />

mnogim lahko bila za vzgled.<br />

Opazovalca njegovih slik lahko navduši njegova energija, s katero<br />

doživlja dejstva in radosti sveta okrog sebe. Barve njegovih slik gorijo, se<br />

razplamtevajo, slike in motivi so odvisni od inspiracije trenutka.<br />

Njegov življenjski prostor osebno in umetniško zapolnjuje ženska – kot<br />

dajalka življenja, kot mati, dekle, žena, prijateljica. »Moj notranji kozmos<br />

je vezan izključno na žensko, zato jih slikam iz globokega spoštovanja.<br />

Slovenke pa čutim kot notranje zelo močne ženske.«<br />

Za ljubljansko razstavo sledi razstava v Berlinu, kasneje v Oslu, pravkar<br />

pa so se začeli pogovori za veliko razstavo v Atenah. Njegove slike so<br />

naprodaj na razstavah, kjer gostuje, v galeriji v Sarajevu, ki se imenuje<br />

SLIKAR, kakor tudi v ateljeju v Sarajevu. Njegova vez s svetom pa je tudi<br />

nova slovenska managerka Nataša Ivić.<br />

Adin Hebib is an artist with a grandeur profile. His paintings are an<br />

embellishment of numerous homes of the most eminent people worldwide.<br />

Among other resounding names are definitely the Swedish king Gustav,<br />

presidents Bill Clinton, Jacques Chiraq, Milan Kučan, Stipe Mesić and many<br />

others, then the institutions as the Vatican museum and the most powerful<br />

world’s corporations as Mercedez and Benetton. His masterpiece »Plava<br />

Prizma«, in which different techniques are combined is the wall mural on<br />

the main tower Avaz Biznis.<br />

Friends have simply named him The Painter, but later this nickname stuck<br />

to him. Therefore, when you say The Painter in Bosnia and Herzegovina,<br />

people first think of him. The Painter has won many international awards<br />

and prizes for his paintings and graphic arts, and has also made various<br />

guest appearances with his independent exhibitions, both at home and<br />

abroad. His works have been reviewed by the famous critics and arts<br />

theoretics, and thus later published in the most reputable professional<br />

magazines. The Painter calls himself the citizen of the world, adding that<br />

he was a voluntary prisoner in Sarajevo during the war.<br />

At the 25th anniversary of his profound creation he finally stopped in<br />

Ljubljana during the time of retrospective exhibitions. It is never too late.<br />

In October 2006 his Bosnian and a Slovene manager together organised<br />

the resounding exhibition, which in his belief fulfilled his expectations. He<br />

is very well familiar with the Slovene culture and respects it too. He is<br />

overwhelmed by the Slovenes’ hospitality and their knowledge of fine arts<br />

in the same way as he overwhelmed them with his complete commitment<br />

to colours and creation. He will come to Slovenia with great pleasure<br />

again, either with the paintings or without. If he had to choose the place<br />

of residence in Slovenia, he would definitely dwell in Portorož, to him the<br />

ideal place for an artist. Otherwise he sees Slovenia as a pure country of<br />

open people and cities in order. In his opinion Slovenia is a big democratic<br />

country, which could be a good example to many.<br />

The observer of his paintings can be inspired by his energy with which he<br />

experiences the facts and joys of the world around him. The paintings and<br />

motives depend on the momentary inspiration, and the colours he uses<br />

beam and burst into flames.<br />

His private as well as his artistic life is fulfilled by a woman – as a life giver,<br />

a mother, a woman, a friend. “My inner cosmos is entirely bound to women<br />

therefore I paint them with the biggest respect of all. In my perception,<br />

The Slovene women are of immensely strong character.”<br />

Exhibition in Ljubljana is followed by the exhibition in Berlin, later in Oslo,<br />

and moreover, the discussions about the big Athens’ exhibition have<br />

already started. His paintings are for sale on the hosting exhibitions, in<br />

the gallery in Sarajevo, called <strong>THE</strong> PA<strong>IN</strong>TER, as well as in his studio in<br />

Sarajevo. His link with the world is also his new Slovene manager Nataša<br />

Ivić.<br />

d d d d d d d d d d d d d d SALON SLOVENIJA


82<br />

83<br />

»Hvala Slovencem. S spoštovanjem – do naslednjega obiska.<br />

SLIKAR.«<br />

“The Slovenes, thank you. Till the next visit – yours sincerely,<br />

<strong>THE</strong> PA<strong>IN</strong>TER.”<br />

d d d d d d d d d d d d d d SALON SLOVENIJA


naslov rubrike / section name<br />

84 85<br />

Tjaša Marinko<br />

Dragan Arrigler<br />

IGRE,<br />

IGRICE,<br />

IGRALNICE<br />

PLAY<strong>IN</strong>G,<br />

GAM<strong>IN</strong>G,<br />

GAMBL<strong>IN</strong>G<br />

<strong>Slovenija</strong> je dežela ugodja in razkošja, dobra volja in sprostitev tukaj veliko<br />

pomenita. V Sloveniji dobiva igralništvo zavidljive razsežnosti, saj se kosa z<br />

najvišjimi svetovnimi trendi.<br />

Slovenci zares uživamo v igrah na srečo. Black jack, ameriška in<br />

francoska ruleta, five card stud poker, karibski poker, trente et quarante,<br />

chemin de fer, punto banco, bingo … ali pa samo zabavna igra za igralnim<br />

avtomatom. Naše igralnice dišijo po razkošju in ležernosti, ki nam je v<br />

hitrem tempu vsakdanjika primanjkuje. Slovenske igralnice vsekakor niso<br />

namenjene samo eliti, ustvarjene so za vse prave hedoniste. Zadovoljen<br />

in poln bogatih vtisov je gost, ki zapušča slovensko igralnico.<br />

V svet igralništva je <strong>Slovenija</strong> zaplula davnega leta 1913, ko se je na vrhu<br />

griča mondenega obalnega mesteca Portorož odprla prva igralnica na<br />

slovenskih tleh. Že v tistem času je doživljala pravi razcvet. Domačinom<br />

so bile igre na srečo takrat prepovedane, tujci pa so množično obiskovali<br />

igralnico in zaradi nje ostajali v letovišču tudi dlje časa. To je bil tudi<br />

najljubši kraj sprostitve avstro-ogrskih monarhov. Žal je prva svetovna<br />

vojna zabrisala vse sledi o igrah na srečo in v Sloveniji je nekaj let vladalo<br />

zatišje.<br />

Zamisel o kazinu v Sloveniji je v šestdesetih letih ponovno zaživela in<br />

odprla so se vrata enega še danes najbolj privlačnih in klasičnih kazinov<br />

v Evropi – vrata Casinoja Portorož. Kot prva igralnica takratne Jugoslavije<br />

je s svojim razkošjem privabljala goste z vseh koncev Evrope. To je bil<br />

blesteč začetek in izhodišče razvoja vseh ostalih igralnic v Sloveniji,<br />

posledično pa tudi v tujini.<br />

Slovenci radi povezujemo zabavo in užitek z igrami na srečo in morda<br />

ni le naključje, da smo prva država v Evropi, ki je razvila ameriški sistem<br />

igralništva. Iz igralništva nam je uspelo narediti pravi hit in na to smo<br />

danes zelo ponosni.<br />

In čeprav je bila igralnica skozi zgodovino v širši javnosti označena kot leglo<br />

zla, kot zatočišče prostitucije, mafijskih poslov, zasvojenih hazarderjev in<br />

goljufov, kasneje pa kot prestižni kotiček, namenjen družbeni eliti (kot<br />

Monte Carlo), se danes splošno veljavni nazori spreminjajo.<br />

Ne gre več samo za igro in prestiž, igralnice prevzemajo vlogo prostora<br />

za druženje in kvalitetno preživljanje prostega časa vseh obiskovalcev, ki<br />

želijo in zahtevajo od zabave nekaj več. Užitek je eden glavnih odgovorov<br />

uspešnih slovenskih hiš iger na srečo. V Sloveniji igralnice širijo svoj vpliv<br />

na vsa področja zabavništva in turizma. Na tistem opevanem griču, kjer<br />

so se odprla vrata prve slovenske igralnice, danes poleg Casinoja stoji<br />

prestižni hotel.<br />

Zabave željnim se obeta prvi<br />

pravi evropski Las Vegas,<br />

ki bo zagotovo privabljal goste iz vseh koncev sveta. Priznana in ugledna<br />

ameriška korporacija iz Las Vegasa je prav v Sloveniji odkrila potencial<br />

za uresničitev svojih sanj v Evropi. Skupaj naj bi ustvarili inovativen in<br />

unikaten produkt z investicijsko vrednostjo kar 800 milijonov dolarjev.<br />

Vstop v slovensko igralnico pomeni vstop v svet bogastva – svet, kjer vsaka<br />

podrobnost igra pomembno vlogo, kjer vsaka lepa ženska izgleda še lepša<br />

in kjer ima vsaka igra svoj namen. Duh hedonizma, cigar, gentelmanov in<br />

opevanih odrskih div, svet gurmanskih užitkov in vrhunskega vina, zabava v<br />

vsakem kotičku. Vrhunci klasične elegance v razkošju slovenske igralnice<br />

... svet, kjer užitek ne pozna meja in kjer se čas ob kroglici na ruleti ali<br />

položenih kartah ustavi.<br />

Danes so igralnice posejane po vseh koncih Slovenije. Okoli njih se<br />

razprostira mamljiva narava – na eni strani neskončna smučišča, obdana<br />

z bogatimi gozdovi, gozdnimi stezicami in barvitimi smučarskimi mesteci,<br />

na drugi strani pa morje s promenadnim vrvežem, peščenimi plažami, z<br />

nasadi palm in mediteranskimi citrusi. Poleg igralnic ležijo najmodernejši<br />

welness centri, vrhunske restavracije, bari, hoteli, vse z namenom<br />

zadovoljiti zahtevnega gosta.<br />

Slovenci smo dosledni gostitelji in želimo narediti vse, da bo gost zapustil<br />

našo zeleno oazo poln bogatih vtisov in doživetij. Zato se tudi v igralnicah<br />

trudimo ponuditi igre in zabave na tisoč in en način: od brazilskih in<br />

orientalskih do »špageti partyjev«, plesnih skupin, modnih revij, izborov za<br />

miss, koncertov, plesne glasbe ... Za najbolj tekmovalne so nepogrešljivi<br />

igralni turnirji, kjer se lahko pomerijo najboljši in najbolj spretni igralci na<br />

srečo.<br />

Lahko zaključimo, da slovenske igralnice ponujajo popolno očarljivost.<br />

Zgrabite jo! Oblecite svoje najljubše oblačilo, nadišavite se z najljubšim<br />

parfumom, pokličite svojega najboljšega prijatelja in se podajte na<br />

nepozabno in avanturistično noč v eno od slovenskih igralnic. Morda vas<br />

čaka sanjski dobitek. Morda se celo zaljubite. V igro, v partnerja ali pa v<br />

Slovenijo. Znova in znova ...<br />

Casino Portorož je kot prvi na tem ozemlju narekoval trend igralništva in<br />

je zaslužen tudi za razvoj fascinantne igralnice v Novi Gorici, ki je celo<br />

največji igralniško-zabaviščni center v Evropi. Kar pa za načrtovalce<br />

tovrstnih zabav nikakor ni zaključena zgodba. Slovenci imamo vizijo<br />

– poskrbeli bomo za zabavo, ki bo jemala dih tudi največjim evropskim<br />

izbirčnežem.<br />

d d d d d d d d d d d d d d SALON SLOVENIJA


86<br />

87<br />

Slovenia is a land of comfort and luxury, a place where pleasure and relaxation<br />

are of great importance. Gambling in Slovenia has been assuming enviable<br />

dimensions and can compete with the highest world trends.<br />

The Slovenes really enjoy games of chance. Black jack, American and French<br />

roulette, five card stud poker, Caribbean poker, trente et quarante, chemin<br />

de fer, punto banco, bingo…or just a simple slot machine. Slovene casinos<br />

have a scent of luxury and that of leisurely pace which many of us lack in the<br />

incredible tempo of everyday life. Slovenian casinos are definitely not meant<br />

only for the elite, they are formed for everyone who is hedonist at heart. Upon<br />

leaving a Slovene casino its guest is satisfied and favourably impressed.<br />

Slovenia joined the world of gambling in 1913 when its first casino<br />

opened on the hill-top of Portorož, a posh coastal town. Games of chance<br />

were prohibited to local people at that time, however, the casino with its<br />

booming business attracted many visitors from abroad. Lured by the place<br />

they frequently prolonged their stay in the resort. The town also used to be<br />

Austro-Hungarian monarchs’ favourite place for relaxation. WW1 erased<br />

every single trace of gambling activity in Slovenia, an unfortunate event<br />

followed by several years of a complete standstill.<br />

The idea of having a casino in Slovenia sprang to life again in the sixties with<br />

the opening of the Casino Portorož, one of the most attractive and classically<br />

designed casinos in Europe. As the first casino in Yugoslavia at that time it<br />

attracted many guests from all over Europe. This was a brilliant beginning,<br />

a starting-point of the development of all other casinos in Slovenia, and<br />

consequently of those situated abroad.<br />

The Slovenes are known for associating fun and pleasure with games of<br />

chance; it may therefore not be just a coincidence that Slovenia was the<br />

first country in Europe to introduce the American system of gambling. The<br />

Slovenes succeeded in making gambling a hit, which they are very proud of.<br />

Despite an almost historical reputation of casinos being the root of all evil, a<br />

shelter of prostitution, mafia, addicted gamblers and cheaters, and later on<br />

as a prestige place for the cream of the cream (as Monte Carlo), the general<br />

views today are changing.<br />

Casinos are no longer focused only on the game and prestige, their role is<br />

rather that of socializing and providing their most demanding visitors with<br />

high-quality leisure time. Pleasure is one of the key assets of the successful<br />

Slovene gambling houses. Casinos in Slovenia tend to exert influence on all<br />

other spheres of entertainment and tourism. Today, the hill-top of Portorož,<br />

mentioned above, hosts a prestigious hotel standing next to the casino.<br />

value of 800 million dollars.<br />

Entering a Slovene casino means coming into the world of wealth – the<br />

world, where each detail has an important role, where every beautiful<br />

woman looks even prettier, and where each game has its purpose. The<br />

spirit of hedonism, the smell of cigars, the sight of gentlemen and praised<br />

stars, the world of gourmet pleasure and quality wine, entertainment in<br />

every corner… the culmination of classic elegance within the luxury of the<br />

Slovene casino…the world of unlimited pleasure, where the time stops at<br />

the roulette ball or at cards laid.<br />

Casinos are nowadays spread all over Slovenia, amidst an alluring nature.<br />

There are miles of ski slopes surrounded with rich forests, paths and<br />

colourful ski resorts on the one hand, and the seaside with promenade<br />

hustle and bustle, sandy beaches, palm trees and Mediterranean citrus<br />

fruit on the other. In addition, there are most modern wellness centres,<br />

splendid restaurants, bars, hotels, everything needed to please even the<br />

most demanding guests.<br />

The Slovenes are excellent hosts - they want to do everything in order<br />

to satisfy their guests and ensure they would leave the green oasis of<br />

Slovenia full of good impressions and pleasurable experiences. Casinos<br />

try to offer games and entertainment in a million different ways: from<br />

Brazilian and Oriental dancers to ‘’Spaghetti parties’’, dancing groups,<br />

fashion shows, different ‘’miss’’ competitions, concerts, dancing music…<br />

Highly competitive souls can take part in gambling tournaments, where the<br />

best and most skilful players try out their luck.<br />

Slovene casinos offer a spirit of perfect charm!<br />

To sum up,<br />

Put on your favourite outfit and perfume, call your best friend and go for<br />

an unforgettable and adventurous night in one of the Slovene casinos. A<br />

jackpot you have always dreamed about might be waiting for you. You may<br />

as well fall in love! In the game, in your partner or in Slovenia! Again and<br />

again …<br />

Casino Portorož, having broken fresh ground in this geographical area,<br />

dictated gambling business trends. It also takes credit for the development of<br />

the fascinating casino in Nova Gorica, which is actually the biggest gambling<br />

and entertainment centre in Europe. And this is definitely not the final step<br />

taken by entrepreneurs in the domain. The Slovenes have a vision, and are<br />

going to provide such breathless entertainment that will overwhelm even the<br />

most fastidious guests from Europe.<br />

Pleasure-seekers are about to see the first real European Las Vegas which<br />

will be situated in Slovenia and will definitely attract guests from all over the<br />

world. A reputable American corporation chose Slovenia to be a potential<br />

country for the realization of their dreams in Europe. Joined efforts are<br />

supposed to result in an innovative and unique product with the investment<br />

d d d d d d d d d d d d d d SALON SLOVENIJA


dobrote iz kuhinje / deliciousness from the kitchen<br />

88 89<br />

Valentina Smej Novak<br />

Iztok Dimc<br />

ANDREJ<br />

KUHAR<br />

ZGODBA ANDREJA KUHARJA JE ZGODBA O DOLGI POTI DO DOMA. ZGODBA<br />

O HREPENENJU, ZGODBA O SLEDENJU SANJAM, ZGODBA O VZTRAJNOSTI,<br />

ZGODBA O TRDEM DELU <strong>IN</strong>, HVALA BOGU, TUDI ZGODBA O USPEHU.<br />

<strong>THE</strong> STORY <strong>OF</strong> ANDREJ KUHAR IS A STORY <strong>OF</strong> A LONG WAY HOME. IT IS A<br />

STORY <strong>OF</strong> YEARN<strong>IN</strong>G, FOLLOW<strong>IN</strong>G <strong>THE</strong> DREAMS, PERSISTENCE, A STORY <strong>OF</strong><br />

HARD WORK AND THANK GOD, A STORY <strong>OF</strong> SUCCESS, TOO.<br />

Andrej Kuhar je Kuhar od rojstva, sprva samo po imenu, nato tudi po poklicu,<br />

in to v polnem pomenu besede. Kuha tako, kot da je za to delo res poklican.<br />

Nekateri ljudje imajo slikarski, glasbeni ali literarni talent, nekateri imajo<br />

matematični talent, Andrej Kuhar pa ima okus. Kuhar pokuša. Pravi, da<br />

včasih kakšno jed pokusi tudi dvajsetkrat, preden je zadovoljen z njenim<br />

okusom, preden se zlije v hramonijo in v popolnost.Tisto popolnost, ki jo<br />

zna določiti samo on, saj ima – okus. Okus je njegov talent in dar, ki ga<br />

ni zakopal na domačem vrtu, temveč ga ja razvil in zdaj ga daje naprej.<br />

Andrej Kuhar poudarja, da v šestdesetih letih kot nadebudni kuhar ni<br />

odhajal iz Slovenije s trebuhom za kruhom. Odhajal je z glavo in rokami za<br />

znanjem. In bil presunjen, ko je z vrveža pristne kuharije v Radencih prišel<br />

v Nemčijo, kjer se je že kuhalo moderno: s kockami in konzervami. Potem<br />

je prišel Bocuse in Nova kuharija. Andrej Kuhar se je učil pri najboljših in<br />

od leta 1974 razvijal svojo kuharsko umetnost na svojem.<br />

Andrej Kuhar has been Kuhar from his birth, at first only by his name, but<br />

later also by his occupation in a literal meaning. He cooks so well as if he<br />

was chosen for that. Some people have a talent of painting, music, literary,<br />

some of mathematics, but Andrej has a taste. Kuhar, the chef tastes. He<br />

says that sometimes he savours a dish even twenty times before he is<br />

satisfied with its taste, before it forms a harmony and perfection. And that<br />

perfection only he can determine, since he has – the taste. The taste is his<br />

talent and gift, which he did not bury on home garden, but he developed it<br />

and now he passes it on. Andrej Kuhar emphasises that he did not leave<br />

Slovenia in the sixties only to ‘’feed his stomach’’, but as the cook with<br />

his head and hands eager for knowledge. And he was astonished when<br />

he came out of the bustling but genuine kitchen in Radenjci into Germany<br />

where cooking already had its modern features: the cubes and tins. Then<br />

the Bocuse and his book Nova kuharija came. Andrej Kuhar learned the<br />

best and since 1974, he has been developing his own culinary arts.<br />

d d d d d d d d d d d d d d SALON SLOVENIJA


dobrote iz kuhinje / deliciousness from the kitchen 90<br />

91<br />

Dvorišče gostinske šole v Radencih, začetek šestdesetih let. V<br />

zdravilišču se pripravlja nekaj velikega in pomembnega. Pravijo, da<br />

prihaja visok obisk na državni ravni. Zaznati je nemir, še več kuharic kot<br />

ponavadi čisti kokoši in strga zelenjavo, na štedilnikih pa brbotajo omake<br />

še živahneje kor sicer. Vajenci tekajo gor in dol, pečenke se potiskajo<br />

v pečico, potice vzhajajo, tam zapeljivo diši po sveže pečenem biskvitu,<br />

drugje se z maslom plemeniti žlahtna omaka, ki se je pokuhavala ure in<br />

ure. Med vajenci po zavzetosti izstopa droben, svetlopolt fantič, doma<br />

iz bližnjih Petanjcev. Namesto da bi kot ponavadi pred šolsko prakso z<br />

bratom Francem zavil še na jutranjo ribičijo v mrtvicah Mure, ki se vijejo<br />

za njegovo domačo hišo, je že od najzgodnejših jutranjih ur v kuhinji. S<br />

sošolcem je skrivaj zamenjal urnik, tako da bo danes v kuhinji kar ves dan,<br />

saj tako hlepi po znanju, po dogajanju, po osvajanju veščine. Čuti, da ne<br />

more pustiti, da bi to znanje spolzelo mimo njega. Andrej odpre ogromen<br />

hladilnik s težkimi vrati z veliko srebrno kljuko in z občudovanjem strmi<br />

v bogate, kipeče torte. Glej glej, tam so pastetke in tam terine … joj,<br />

samo malo bi pomočil prst v to bogato smetanovo omako. In že je tukaj<br />

debela Hanika, izjemna mojstrica, za katero pravijo, da je v Nemčiji, v<br />

Badgasteinu, kuhala za same kralje, ki išče svojega najbolj nadarjenega<br />

vajenca, da bo valjal rumene jajčne rezance za krepko govejo juho:<br />

»Andrej, pridi v kuhinjo …«<br />

The backyard of the Catering school in Radenci, the early sixties. In<br />

a health resort something big and important is preparing. They say<br />

that they are expecting a visit on a national level. The unrest cannot be<br />

disregarded, since there are even more cooks than usual for preening<br />

the hens, grating the vegetables, and the stoves are full of boiling sauces.<br />

The trainees are running up and down, the roastbeefs are being put into<br />

the oven, the potica cakes are rising, and there is a tempting smell of<br />

fresh biscuit. On the other side the divine sauce is being refined with<br />

the melting butter, and simmering for hours. The enthusiasm of one of<br />

the trainees, a slim boy with fair complexion from the nearby village of<br />

Petanjci, was quickly noticed. Instead of performing his usual ‘’beforethe<br />

training session early-morning ritual’’ – going fishing with his brother<br />

Franc, angling in the lethargic beds of the river Mura, in the waters<br />

winding behind his home, the boy has been in the kitchen since a pretty<br />

early hour. His longing for knowledge, happenings and for assimilating<br />

the skills was so strong, that he secretly changed his schedule with his<br />

schoolmate so he could spend the whole day in the kitchen. He feels<br />

that he cannot let this knowledge go by him. Andrej opens a huge<br />

fridge with heavy door and a big silver handle and stands speechless<br />

with admiration before the rich, delicious cakes. Oh, look, there are the<br />

pâtés, and there the terrines… mhm, if I could just dip my finger into<br />

this creamy sauce… And there is a plump Hanika, an excellent cook, for<br />

whom they say she was in German Badgastein cooking for kings only, is<br />

now looking for her talented trainee to roll the yellow egg noodles for the<br />

beef soup: “Andrej, come to the kitchen…”<br />

Rainy October evening thirty years later, in the middle of the nineties,<br />

right in time of the bookfair, the village Mombris in the German Saxony.<br />

On the courtyard of the hotel and restaurant Olmuhle, in the evening<br />

hours a vehicle with a Slovene number plate stops. Upon their friends’<br />

reference two publishers came to spend the night in the hotel, “which<br />

is supposed to be run by the Slovene…” Andrej Kuhar welcomes the<br />

guests with great pleasure since he does not often have the opportunity<br />

to greet his compatriots. Exhausted travellers just fall down into beds of<br />

the Saxon hotel after the tiring drive and only in the morning hours, before<br />

Deževen oktobrski večer, trideset let pozneje, sredi devetdesetih, prav<br />

v času knjižnega sejma, vasica ma Mombris na Saškem v Nemčiji. Na<br />

dvorišču hotela in restavracije Olmuhle se v poznih večernih urah ustavi<br />

vozilo s slovensko registracijo. Dva založnika po napotilu prijateljev prideta<br />

prenočevat v hotel, ki ga ima tam na saškem neki Slovenec … Andrej<br />

Kuhar ju pozdravi z navdušenjem Slovenca, ki nima vsak dan priložnosti<br />

pozdravljati rojakov. Izčrpana popotnika po naporni vožnji popadata<br />

v postelje saškega hotela in šele ko v jutranjih urah, pred odhodom na<br />

knjižni sejem, postopata po hotelski veži, se jima pogled ustavi v vitrini.<br />

Michelinova zvezdica! Večerja in pogovor, pričenja se dogovor in delo<br />

na knjigi. Kuharjeva kuharija ljubljanska založnika prevzame: izpiljene<br />

in prečiščene francoske temelje plemenitijo srednjeevropski okusi z<br />

elementi sredozemske hrane.<br />

d d d d d d d d d d d d d d SALON SLOVENIJA


dobrote iz kuhinje / deliciousness from the kitchen<br />

92<br />

93<br />

leaving for the bookfair, they mooch around the hotel lobby and notice<br />

the glass case. There is a Michelin star, the most outstanding culinary<br />

recognition! Then dinner and chat, and a beginning of a discussion and<br />

work on the book. The publishers from Ljubljana are overwhelmed by<br />

the Kuhar’s cooking: basic elements of the French cuisine, polished and<br />

improved, carrying a gentle touch of Central-European tastes, melted<br />

with ingredients used by Mediterranean chefs.<br />

Pozna devetdeseta, dvorec Weyberhofe, prav tako na saškem. Danica<br />

Kuhar nikoli ne izgubi živcev. Mirno organizira, deli napotke, beleži in<br />

razporeja. V kuhinji je drugače, stotine srebrnih loncev in bakrenih ponvic<br />

se pobliskava, desetina vajencev se smuka okoli štedilnikov, Andrej<br />

Kuhar pa kot dirigent vodi ta zapleten orkester. Poroka za 150 ljudi. Moži<br />

se tovarnarjeva hčerka. Jutri prihaja japonski psolovnež, ki si je svojega<br />

kozlička »a la Kuhar« rezerviral kar po satelitskem telefonu iz Tokia.<br />

Prihodnji teden gostijo ministre in finančnike, naslednji dan je literarni<br />

večer s tematskim jedilnikom, ki ga organizira za cvet frankfurtskih<br />

humanistov grofica iz sosednjega dvorca. Nato spet poroka, polovica<br />

povabljencev bo istih, kot so jih že gostili pred leti, saj je ženin isti, le<br />

nevesta je druga. »Torej nisem jaz kriv, da prvič ni uspelo, kuhal sem<br />

očitno dobro, sicer se ne bi vračali,« se muza Kuhar.<br />

Andrej stopi iz kuhinje do žene Danice, ki mu postreže s kavo, in iz pipe<br />

puhne oblaček dima. Pozneje je v enem od številnih intervjujev Andrej<br />

Kuhar povedal: »Brez svoje žene ne bi zmogel. Ona mi da zrak, da<br />

zadiham. Postreže mi s kavo in takrat mi to največ pomeni.«<br />

Cerkvica in otoček se jasno odslikavata v turkizni gladini blejskega<br />

jezera. Jesen 2006. Andrej Kuhar se zazre v mirno gladino jezera iz<br />

terase Vile Bled. Novo poglavje v njegovi osebni legendi, zgodbi o strasti<br />

do vrhunske kuharije, se pričenja. V slovenskih kulinaričnih krogih je<br />

završalo: »Kuhar se je vrnil. Ja, Andrej Kuhar.« Ni se vrnil kamor koli, vrnil<br />

se je v veličastni hotel, v Vilo Bled, na enem najlepših koncev Slovenije.<br />

Kuhar v Vilo Bled ni prinesel samo novih receptov in nove kuhinjske<br />

logistike. Andrej Kuhar je v Vilo Bled prinesal nekaj neponovljivega in<br />

težko opisljivega: kuharjevega duha. Žena Danica ponosno kaže novi<br />

elegantni porcelan, brat Franc v mogočni hladni kleti prekajuje lososa in<br />

ljubeče shranjuje živila. Vsak kotiček Vile Bled je prežet z navzočnostno<br />

Kuharjeve družine. Na krožniku s popečenimi kozicami z zeliščo polivko<br />

zadehti sveža meta. »Ha, ta je iz vrta za Vilo,« se zasmeji Danica.<br />

Late nineties, Weyberhofe manor, also in the Saxony. Danica Kuhar never<br />

loses her nerves. She quietly organizes, shares the tips, notes down<br />

and arranges the plan. In the kitchen everything is different, hundreds<br />

of silver pots and copper pans are lightning, about ten trainees are<br />

sneaking around the stoves and Andrej Kuhar as a conductor leads this<br />

complicated orchestra. Wedding reception for 150 people. Tomorrow a<br />

Japanese business man is expected, who booked his kid »a la Kuhar«<br />

over the satellite phone directly from Tokyo. Next week they are hosting<br />

the ministers and the financiers, then a day after there is a literary evening<br />

with a thematic menu, organized for the cream of Frankfurt’s humanists<br />

by the countess of the neighbouring manor. Then again the wedding, half<br />

of the guests are going to be the same the restaurant hosted some years<br />

ago, since the groom is the same, only the bride is different. “Well, it is<br />

not my fault that it did not succeed for the first time, I believe I cooked<br />

pretty well, otherwise they would not come back,” Andrej smirks. Andrej<br />

comes out of the kitchen to his wife Danica, who serves him a cup of<br />

coffee, while he blows a cloudlet from his pipe. In one of his numerous<br />

interviews Andrej admitted: “I could not make it without my wife. She<br />

gives me the air to breathe. She serves me the coffee and at that time<br />

she means the most to me.”<br />

A church and an island are clearly reflected in the turquoise level of the<br />

Bled’s lake. Autumn 2006. Andrej Kuhar is observing the peaceful lake<br />

level from the terrace of Vila Bled. A new chapter in his personal legend,<br />

a story about a passion of the topmost culinary art begins. In the Slovene<br />

culinary circles it shrieked out: “Kuhar (his name meaning the cook) has<br />

come back. Yes, Andrej Kuhar.” He did not return just somewhere, he<br />

came to the magnificent hotel, to Vila Bled, one of the most beautiful<br />

places in Slovenia. Kuhar did not bring only the new recipes and the new<br />

kitchen logistics into Vila Bled, but also a unique feature which cannot<br />

easily be described: the cook’s spirit. His wife Danica proudly shows<br />

the new elegant china, while his brother Franc in the mighty chilly cellar<br />

smokes the salmon and stores the foodstuffs with a special delight.<br />

Every corner of Vila Bled is imbued with the presence of the Kuhar’s<br />

family. On the plate with roasted shrimps and herbal sauce a fresh mint<br />

gives a pleasant smell and Danica laughs right away: “Ha, this one is<br />

from the back of Vila’s garden.”<br />

d d d d d d d d d d d d d d SALON SLOVENIJA


Ppravljica o poroki<br />

v dvoje / in two 94<br />

A95<br />

Wedding Fairytale<br />

Nepozabno poročeni<br />

Če smo bili Slovenci v preteklosti vajeni zgolj skromno in prijetno živeti,<br />

postajajo danes posebnosti, izstopanja in luksuzni dogodki del našega<br />

okolja. Pri praznovanjih to še posebej izstopa. Naj gre za poslovni sprejem,<br />

ples ali slavje osebnega značaja, Slovenci nismo hitro zadovoljni. Če pa<br />

gre za poroko, nam ni enakih, tako znamo biti nečimrni in natančni. Konec<br />

koncev je prvo poročno pravilo: samo najboljše je dovolj dobro. Poroka je<br />

dan, ki ga ne pozabiš nikoli. Pravljica, ki jo živimo še dolgo potem.<br />

Izziv, ki ga ponuja načrtovanje poroke, je prava priložnost za doživetje<br />

vsega razkošja, ki ga ponuja <strong>Slovenija</strong> tudi za najbolj občutljive in<br />

zahtevne goste. V načelu je vsaka želja uresničljiva. Potrebujemo le dober<br />

recept in kakovostne sestavine. Predvsem dobrih sestavin pa je pri nas<br />

na voljo več kot dovolj. Naj gre za kulinarično doživetje z raznovrstnimi<br />

sestavljankami, z okusnimi in čudovitimi poročnimi tortami in domiselnim<br />

domačim pecivom; za vrhunska, svetovno priznana vina in penine, zveneče<br />

in peneče v najboljšem kristalu; za cvetlične umetnine, po katerih slovenski<br />

floristi slovijo daleč po svetu; za obročke iz žlahtne kovine in s koščkom<br />

dragega kamenja, ki zaznamujejo srečni par; za umetnike, ki ustvarjajo<br />

iz občutljivega materiala – naših las; za inovativno lepotilno ponudbo,<br />

ki poskrbi za zvezdni videz; za protokol, ki se ga ne branijo predsedniki<br />

najmočnejših držav; za nepozabno zgodbo in za ambient, ki ga je tako<br />

domiselno pripravila narava, človeške roke nadgradile z domiselnimi<br />

potezami, mojstri zabav pa iz njih potegnili celo nemogoče. O mojstrih<br />

s škarjicami in šivanko, v tekstilu ali usnju, pa raje sploh ne izgubljamo<br />

besed. Pri njih najbolje govorijo podobe ...<br />

AUnforgettably married<br />

If the Slovenes were used to a modest and pleasant way of life in the<br />

past, out-of-ordinary, outstanding and luxurious events are nowadays<br />

becoming a normal part of our environment. This is particularly the case<br />

at celebrations. Either being a business reception, dancing event or<br />

festivity of personal nature, the Slovenes are not easy to satisfy. When<br />

speaking of wedding celebration, there is no one to match them in the<br />

vanity and precision. All in all, the first wedding rule is that only the best is<br />

good enough. Your wedding day is something you will never forget. It is a<br />

fairytale, we live long after it has been written.<br />

d d d d d d d d d d d d d d SALON SLOVENIJA<br />

The challenge that planning a wedding offers is a great opportunity for<br />

experiencing all the luxury Slovenia has to offer even to the most touchy and<br />

demanding guests. In principle, every wish can be realized. All we need is<br />

a good recipe and quality ingredients. And there is an abundance of good<br />

ingredients in this country, which is seen in numerous ways - in culinary<br />

experience with various compound features, in delicious and marvellous<br />

wedding cakes and inventive homemade pastry; in quality, world-famous<br />

wines and sparkling wines, resounding and sparkling in the best crystal<br />

glasses; in flower arts, which give fame to Slovene florists all over the<br />

world; in the rings made of precious metal with a piece of precious stone,<br />

denoting a happy couple. It is proven by artists making creations from<br />

the most sensitive material – our hair; by innovative beauty treatments<br />

taking care of the star look; by the protocol which even the presidents of<br />

the most powerful countries would not refuse; by an unforgettable story<br />

and the ambience the nature itself thoughtfully prepared, while the human<br />

hands just added some exquisite features, and out of which masters of the<br />

parties can make the impossible. Not to mention the artists using scissors<br />

and the needle to make creations from textile or leather. Their images<br />

speak for themselves…<br />

Polona Bohorič<br />

Jožefin Benko


Poroka naj bi bila edinstven in<br />

nepozaben dogodek v življenju<br />

mladoporočencev, zato je vse usmerjeno<br />

k temu cilju. Med pravili, ki se jih<br />

radi držimo v Sloveniji, je tudi tisto,<br />

ki pravi, da je potrebno vsakega gosta<br />

nagraditi s presenečenjem. Za vse<br />

radovedneže, ki želijo pokukati pod<br />

tančico skrivnosti in odkriti katero od<br />

teh presenečenj, pa nasvet: privoščite<br />

si sanjsko poroko v Sloveniji in<br />

presenečenja boste nosili v spominu<br />

vse življenje ...<br />

v dvoje / in two 96<br />

WThe 97<br />

wedding should be unique and<br />

unforgettable in the lives of the<br />

newlyweds, therefore everything<br />

is aimed at this event. One of the<br />

rules the Slovenes like to stick to<br />

is the one saying that every guest<br />

needs to be given a surprise.<br />

For all the inquisitive ones who<br />

would like to peep under the veil<br />

of the mystery and reveal one of<br />

these surprises, a piece of advise:<br />

treat yourself to a wedding of<br />

your dream in Slovenia and the<br />

surprises will be in your heart<br />

forever…<br />

d d d d d d d d d d d d d d SALON SLOVENIJA


azvajanje telesa / pampering the body<br />

98 99<br />

NAČ<strong>IN</strong> SODOBNEGA ŽIVLJENJA JE VSE<br />

BOLJ STRESEN, DELAVNIK PRENATRPAN Z<br />

VSAKODNEVNIMI OBVEZNOSTMI, MI PA IMAMO<br />

VEDNO MANJ ČASA ZASE. PREČIŠČEVANJE<br />

ORGANIZMA JE IZREDNEGA POMENA ZA TELO, SAJ<br />

NAS OČISTI STRUPOV, <strong>IN</strong> SAVNA PRI TEM IGRA<br />

POMEMBNO VLOGO.<br />

<strong>THE</strong> MODERN LIFESTYLE IS BECOM<strong>IN</strong>G MORE AND<br />

MORE STRESSFUL, WORK<strong>IN</strong>G DAYS OVERFILLED<br />

WITH CERTA<strong>IN</strong> OBLIGATIONS, WHICH LEAVES<br />

US WITH VERY LITTLE TIME WE STILL HAVE FOR<br />

OURSELVES. PURIFY<strong>IN</strong>G OUR ORGANISM IS <strong>OF</strong><br />

GREAT IMPORTANCE BECAUSE IT DETOXIFIES OUR<br />

BODY, AND SAUNA PLAYS AN IMPORTANT ROLE<br />

HERE.<br />

PREČIŠČEVANJE TELESA S SAVNANJEM<br />

BODY CLEANS<strong>IN</strong>G AND SAUNA TREATMENTS<br />

Lea Sevšek Buterin<br />

Peter Marinšek<br />

Razstrupljanje telesa pri savnanju poteka na dva načina: izločanje<br />

preko potenja in izločanje preko ledvic in pljuč. Pospešeno znojenje je<br />

pomembno za izločanje soli in strupenih snovi iz telesa, čiščenje kožnih<br />

por in obnavljanje povrhnjice. Savnanje blagodejno vpliva na krvni obtok,<br />

pospešuje srčni utrip in prebavo. Redni obiski savne povečujejo odpornost<br />

proti zimskim obolenjem, zlasti prehladu, pomagajo pa tudi pri astmatskih<br />

in bronhialnih obolenjih. Blagodejni učinki savnanja trajajo približno teden<br />

dni, zato je obisk savne priporočljiv v tedenskih intervalih.<br />

Dandanes je na voljo veliko različnih vrst savn, ki vsaka na svoj način, a<br />

s skupnim ciljem, očiščujejo telo, zmanjšujejo stres in napetosti. Učinek<br />

prečiščevanja telesa in sproščanja uma lahko povečamo s kombinacijo<br />

različnih eteričnih olj, ki ne le očistijo telo strupov, temveč s prijetno aromo<br />

božajo čute in pomirjajo. Ker je savnanje sproščanje telesa in duha, se<br />

mora vsak obiskovalec savne zavedati, da tu ni prostora za glasno<br />

govorjenje, telefoniranje ali glasno poslušanje glasbe. Savna je prostor<br />

miru in uživanja.<br />

Body detoxification with sauna treatments happens in two different ways:<br />

by secretion of toxins by sweating, and by internal secretion via kidneys<br />

and lungs. The accelerated perspiration is not necessary only for the<br />

expelling the salt and toxins out of one’s body, but also for purifying the skin<br />

and for renewing the epidermis. Sauna treatment has extremely positive<br />

effect on one’s blood circulation, moreover, it speeds up the pulse and<br />

digestion. In addition, regular sauna visits boost one’s immune system in<br />

order to prevent the colds in winter days, and they also help at asthmatic<br />

and bronchial illnesses. These beneficial effects last approximately for a<br />

week, therefore visiting sauna is recommended in weekly intervals.<br />

Nowadays there are many sorts of saunas, all with their common goal to<br />

purify the body, release stress and tension, each of them in a different way.<br />

The effect of cleansing the body and relaxing the mind can be enhanced<br />

with the combination of various ethereal oils, which with their pleasant<br />

aroma do not only detoxify one’s body but also caress one’s senses and<br />

calm oneself. Because sauna treatment means relaxing the body and soul,<br />

each sauna visitor needs to bear in mind that there is no space for loud<br />

talking, telephoning and loud listening to music. Sauna is a place of peace<br />

and pleasure.<br />

d d d d d d d d d d d d d d SALON SLOVENIJA


azvajanje telesa / pampering the body<br />

100<br />

101<br />

The oldest sauna is a dry sauna or Finnish sauna, where the temperature<br />

is as high as possible – it reaches even 100 degrees Celsius. Turkish<br />

steam bath has a profoundly beneficial effect on the respiratory system<br />

due to its high humidity and inhalation of natural essential oils. The<br />

heat stimulates the blood circulation, which releases the tension in the<br />

muscles. Moreover, the steam helps to open the skin pores and thus<br />

contributes to the natural skin cleansing, leaving it softer and smoother.<br />

Slovenia in addition to classical saunas offers a variety of distinctive<br />

saunas and is therefore placed on the top of the world’s sauna<br />

treatments.<br />

Najstarejša savna je suha savna ali finska savna, kjer je temperatura<br />

karseda visoka – tudi do sto stopinj. Turška parna kopel zaradi visoke<br />

vlažnosti in prisotnosti arom eteričnih olj blagodejno vpliva na dihala.<br />

Toplota pospeši cirkulacijo v telesu, kar blagodejno vpliva na sprostitev<br />

napetosti v mišicah, para pomaga odpreti pore in s tem pripomore k<br />

naravnemu čiščenju kože, ki postane nežna in gladka.<br />

<strong>Slovenija</strong> poleg klasične ponudbe savn ponuja celo vrsto posebnih savn,<br />

ki jo uvrščajo v sam vrh svetovnega savnanja.<br />

Tako v Hotelih LifeClass v Portorožu ponujajo posebno thalasso savno,<br />

ki na blag način učinkovito pospešuje regeneracijo telesa. V savni je<br />

vgrajen sistem za inhalacijo slanice, zato jo priporočljiva zlasti za vse, ki<br />

imajo težave z dihalnimi organi. Slanica je visoko koncentrirana – brom,<br />

jod, magnezij, sulfatna voda – in je stranski produkt Sečoveljskih solin<br />

pri proizvodnji soli. Zaradi visoke koncentracije slanice je ta savna<br />

odlična pri utrjevanju odpornosti telesa, tonifikaciji telesa, kroničnih,<br />

degenerativnih in revmatičnih stanjih, stanjih po poškodbah in operacijah<br />

na lokomotornem aparatu in tudi kožnih boleznih (psoriaza). Posebnost<br />

Savna Parka v Hotelih LifeClass pa je tudi solna savna. To je oblika<br />

savnanja z izredno blagodejnim učinkom na gibalni sistem in dihalne poti.<br />

Po začetnem segrevanju se savna nadaljuje s postopkom natiranja telesa<br />

z naravno soljo, pridobljeno iz Sečoveljskih solin. Koži s tem privoščimo<br />

čudovit naravni piling, zaradi česar postane bolj navlažena in prekrvljena,<br />

s tem pa tudi bolj zdrava in sijoča. Solna savna je uvodni postopek za<br />

preostale savne, ki so po tovrstnem pilingu učinkovitejše.<br />

V Termah & Wellness Palace si lahko privoščimo tudi prav poseben vodni<br />

ritual savnanja z vrtinčenjem zraka v finski savni in natiranjem celotnega<br />

telesa z medom, ki kožo mehča. Kraljevske užitke ponuja tudi indijska<br />

parna kopel, kjer telo pred savnanjem natrejo s posebno zeliščno pasto<br />

za čiščenje por.<br />

S prav posebnimi in doživetja vrednimi savnami se lahko pohvalijo tudi<br />

Terme Olimia, ki ponujajo različne savne v znamenju barvne terapije.<br />

Sem spadajo tako turške kot finske savne. Njihova japonska parna kopel<br />

na primer dodobra sprosti utrujeno telo.<br />

Poleg klasičnega savnanja pa je tukaj vredno preizkusiti edinstven<br />

orientalski ritual hamam. To ni le razvajanje duše in telesa, z njim<br />

predvsem krepimo zdravje. Topla para odpravlja napetosti in odpira<br />

kožne pore, masaža s posebno rokavico pa poleg umivanja telesa z milno<br />

peno temeljito očisti telo.<br />

Hotels LifeClass in Portorož thus offer a specific Thalasso sauna,<br />

which in a gentle way effectively stimulates the regeneration of the<br />

body. The sauna is also equipped with a system for brine inhalation,<br />

which is especially recommended to alleviate the conditions, related<br />

to respiratory problems. The brine is highly concentrated – bromine,<br />

iodine, magnesium, and sulphate water and is a by-product of Sečovlje<br />

saltpans at salt production. Due to high brine concentration this sauna<br />

is perfect for strengthening the immune system, body tonification,<br />

chronic degenerative and rheumatic conditions, after injuries and<br />

operations on locomotor system as well as for skin diseases (psoriasis).<br />

Another specific sauna the Sauna Park of Hotels LifeClass boasts of is<br />

the salt steam sauna, presenting a mild form of sauna with extremely<br />

beneficial effect on locomotor system and respiratory organs. The rise<br />

in temperature is followed by the rubbing of the skin with the natural<br />

sea salt, from the saltpans in Sečovlje. This is an ideal peeling of the<br />

skin thus leaving it moisturized, supple, healthy and good-looking. Salt<br />

steam sauna is a perfect introductory treatment to all the other different<br />

types of sauna, which become more effective as the skin is intensively<br />

cleansed.<br />

In Terme & Wellness Palace one can indulge oneself in the pleasures<br />

of led ritual in Finnish sauna with the hot air swirling and rubbing the<br />

whole body with honey, which softens the skin. Moreover, one can enjoy<br />

the royal pleasures of Indian steam bath, where the body is massaged<br />

with special herbal paste for cleaning the skin pores before starting the<br />

sauna treatment.<br />

Luxurious and specific sauna treatments are offered in Terme Olimia<br />

as well, which can boast of various distinctive saunas with coloured<br />

lightning, among which are as Turkish as Finnish saunas. Thus their<br />

Japanese steam bath completely relaxes the tired body. Apart from the<br />

traditional saunas it is more than worth trying to experience the unique<br />

Oriental ritual Hammam. This is not only the pampering of the body and<br />

soul, but mostly it helps to strengthen the health. The hot steam releases<br />

the tensions and opens the skin pores, while the massage with special<br />

glove and washing the body with lather completely cleanse the body.<br />

Pleasant warmth, releasing the muscle tensions, detoxification and<br />

relaxation of the soul are the unique feelings, which can be experienced<br />

with the help of sauna treatments. But above all, they leave an<br />

unforgettable experience of pleasure and most importantly, the wish for<br />

more.<br />

Prijetna toplota, sprostitev mišic, odprava strupov in umiritev duše so<br />

edinstveni občutki, ki jih lahko doživimo s pomočjo savnanja. Predvsem<br />

nam pustijo nepozaben pečat užitka. In željo po še ...<br />

d d d d d d d d d d d d d d SALON SLOVENIJA


azvajanje duha / pampering the spirit<br />

102 103<br />

Lea Sevšek Buterin<br />

Peter Marinšek<br />

AYURVEDA<br />

ROYAL <strong>IN</strong>DULGENCE<br />

WITH <strong>THE</strong> ANCIENT<br />

SCIENCE<br />

KRALJEVSKO UŽIVANJE<br />

S STARODAVNO VEDO<br />

STARODAVNA VEDA S 5000-LETNO TRADICIJO<br />

ZDRUŽUJE V SEBI VSE, KAR SI ČLOVEK LAHKO<br />

PODARI: RAZVAJANJE DUŠE <strong>IN</strong> TELESA,<br />

NEGOVANJE ZDRAVJA <strong>IN</strong> LEPOTE, BOŽANJE<br />

ČUTOV <strong>IN</strong> RAZVIJANJE OBČUTKOV. NE LE MASAŽA<br />

ALI POSTOPEK, TO JE KRALJEVSKO UŽIVANJE,<br />

ODKRIVANJE SEBE <strong>IN</strong> DOSEGANJE RAVNOVESJA.<br />

TA VELIČASTNA VEDA OBRAVNAVA ČLOVEKA<br />

CELOSTNO <strong>IN</strong> GA GLEDE NA TIP KONSTITUCIJE,<br />

KARAKTERNIH LASTNOSTI, NAVAD <strong>IN</strong> DRUGIH<br />

PODROBNOSTI DELI NA TRI TIPE, IMENOVANE<br />

DOŠA. ZA IZVAJANJE AYURVEDSKIH TERAPIJ<br />

JE POTREBNO POZNATI VSAJ OSNOVNE<br />

ELEMENTE TEH TREH DOŠ, S TEM PA SE VSAKEGA<br />

POSAMEZNIKA LAHKO PREPOZNA <strong>IN</strong> PRAVILNO<br />

OBRAVNAVA.<br />

<strong>THE</strong> ANCIENT SCIENCE WITH A 5000-YEAR<br />

TRADITION UNIFIES EVERYTH<strong>IN</strong>G PEOPLE CAN<br />

BESTOW ON <strong>THE</strong>MSELVES: COSSET<strong>IN</strong>G ONE’S<br />

BODY AND SOUL, NURS<strong>IN</strong>G ONE’S HEALTH<br />

AND BEAUTY, CARESS<strong>IN</strong>G <strong>THE</strong> SENSES AND<br />

DEVELOP<strong>IN</strong>G FEEL<strong>IN</strong>GS. IT IS NOT ONLY A<br />

MASSAGE OR A PROCEDURE, IT IS A ROYAL<br />

<strong>IN</strong>DULGENCE <strong>OF</strong> DISCOVER<strong>IN</strong>G ONESELF AND<br />

REACH<strong>IN</strong>G <strong>THE</strong> BALANCE.<br />

THIS MAGNIFICENT SCIENCE TREATS HUMAN<br />

BE<strong>IN</strong>GS <strong>IN</strong> A HOLISTIC WAY AND CLASSIFIES<br />

<strong>THE</strong>M <strong>IN</strong>TO THREE TYPES -CALLED DOSHAS,<br />

ACCORD<strong>IN</strong>G TO <strong>THE</strong> TYPE <strong>OF</strong> <strong>THE</strong>IR PHYSIQUE,<br />

CHARACTER, HABITS AND O<strong>THE</strong>R DETAILS.<br />

IMPLEMENT<strong>IN</strong>G AYURVEDA <strong>THE</strong>RAPIES<br />

REQUIRES A KNOWLEDGE <strong>OF</strong> AT LEAST THREE<br />

FUNDAMENTAL ELEMENTS <strong>OF</strong> <strong>THE</strong> THREE<br />

DOSHAS, WHICH GIVES BASIC GUI<strong>DANCE</strong><br />

TO <strong>IN</strong>DIVIDUALS WHO ARE THUS ABLE TO<br />

RECOGNISE <strong>THE</strong>IR DOSHA TYPE AND TAKE UP<br />

PROPER SELF-TREATMENT.<br />

d d d d d d d d d d d d d d SALON SLOVENIJA


azvajanje duha / pampering the spirit<br />

104<br />

105<br />

Pet elementov (zrak, eter, voda, ogenj in zemlja) se združuje v tri osnovne<br />

energije ali principe delovanja, ki so prisotni povsod. Tako prostor (eter)<br />

in zrak tvorita došo Vatta, ogenj in voda sestavljata došo Pitta, voda<br />

in zemlja pa sta tvorca doše Kapha. Opisane doše vplivajo na naše<br />

dojemanje in delovanje, od izbire hrane do odnosov z okolico. Ravnovesje<br />

doš pomeni pozitivno doživljanje okolice, kot na primer razumevanje,<br />

sočutje in ljubezen. Ko njihovo ravnovesje uničijo stres, neustrezna<br />

prehrana, vremenski pogoji ali drugi faktorji, se občutenje prevesi v<br />

negativno stran, na primer v jezo, strah in pohlep.<br />

Vsi ljudje imamo vse tri doše, toda navadno je ena od njih primarna,<br />

druga sekundarna, tretja najmanj zastopana. Tako ima vsaka oseba<br />

določen energijski vzorec, individualno kombinacijo duševnih in<br />

čustvenih lastnosti, ki gradijo njeno konstitucijo. Popolno ravnovesje doš<br />

lahko dosežemo le s pravilnim načinom življenja, z ustrezno prehrano in<br />

ustreznimi postopki čiščenja telesa. Ayurvedski strokovnjaki poznajo<br />

preko 600 različnih vrst terapij, ki so lahko zdravilne, sprostilne ali<br />

lepotne narave. Pri izvajanju je sproščanje izrednega pomena, tudi<br />

za vse, ki že trpijo za določeno vrsto bolezni. Le sproščeno telo lahko<br />

uspešno zdravimo, saj je za vse terapije bolj dojemljivo. Med mnogimi<br />

ayurvedskimi postopki tokrat predstavljamo tri, ki so predvsem sprostilne<br />

narave.<br />

Abyangam (masaža telesa) je individualna masaža za uravnovešanje<br />

doš Kapha, Vata ali Pitta. S toplim mediciranim zeliščnim oljem se ta<br />

masaža za vsak tip človeka izvaja drugače, prilagojeno potrebam in<br />

prevladovanju določene doše, vedno pa z namenom uravnavanja energij.<br />

Zaradi posebnih gibov in toplega olja pa je ta masaža resnično raj za<br />

dušo in telo.<br />

Shirodara (polivanje toplega olja po čelu) je posebna terapija globokega<br />

sproščanja uma na ravni zavesti in podzavesti. Topel oljni curek, ki<br />

obliva čelo, natančneje predel tretjega očesa, deluje kot zelo intenzivna<br />

terapija, ki učinkuje pri nervozi, boleznih srca in motnjah vegetatitvnega<br />

živčnega sistema, kjer lahko pričakujemo blaženje težav ali celo<br />

izboljšanje. Je učinkovita tudi pri visokem krvnem pritisku, nespečnosti<br />

in bioenergetski neuravnoteženosti. Oljni curek, ki teče na center našega<br />

zaznavnega doživljanja, sprošča napetosti v glavi. Zaradi globokega<br />

stadija sproščenosti ljudje po tej intenzivni terapiji večinoma občutijo<br />

močne pozitivne spremembe.<br />

Pinda Swedana (masaža z rižem in zelišči) je primerna za čiščenje<br />

toksinov iz telesa, izboljšanje prekrvavitve ter kot pomoč pri revmatizmu.<br />

Zaradi vsebnosti riževih proteinov je terapija izvrstna za pomlajevanje in<br />

mehčanje kože.<br />

Opisane postopke lahko obiskovalci preizkusijo v prvem pravem<br />

slovenskem indijskem templju s celostnim pristopom, in sicer v zdravilišču<br />

Terme & Wellness Palace v Portorožu. V objemu čudovitih ambientov<br />

profesionalno terapevtsko osebje gosta pospremi v opojni vonj indijskih<br />

dišavnic. S prijetnimi in zdravilnimi aromami ayurvedskih čajev, izključno<br />

naravnega izvora in visoko kakovostnega razreda, izdelanimi po pristnih<br />

indijskih recepturah, tako odplava v svet, kjer je vse en sam mir, ugodje,<br />

zdravje in sprostitev. V ravnovesje telesa in duha.<br />

d d d d d d d d d d d d d d SALON SLOVENIJA<br />

Five elements (air, ether, water, fire and earth) are unified into three<br />

basic energies or the principles of the process which are present<br />

everywhere. Place (ether) and air form the Vatta dosha, fire and water<br />

are the elements of the Pitta dosha, while water and earth function as<br />

the formers of the Kapha dosha. These doshas influence our perception<br />

and functioning, ranging from the choice of food to the relationships and<br />

attitudes. The balance of doshas means positive perception of everything<br />

that surrounds us – it affects our understanding, compassion and love.<br />

When their balance is ruined by the stress, improper diet, weather<br />

conditions or other factors, our perception becomes negatively oriented,<br />

which is manifested by anger, fear and greed.<br />

Everybody has three doshas, with one of them usually being the primary<br />

dosha, another the secondary, while the remaining third one is the least<br />

presented. Each person therefore has a certain energetic pattern, an<br />

individual combination of spiritual and sensual features, building this<br />

person’s physique. A complete balance of doshas can be reached<br />

only through a harmonious way of life, suitable diet and appropriate<br />

procedures of body purification. Ayurveda specialists are acquainted<br />

with more than 600 different types of therapies, ranging from healing<br />

and relaxation to beauty therapies. Relaxation is of great importance in<br />

the therapies, also for people already suffering from a specific type of<br />

illness. Only a relaxed body can be successfully treated for it is more<br />

susceptible to all the therapies. We are presenting three, mostly relaxing<br />

methods, taken from the set of numerous Ayurveda procedures.<br />

“Abyangam” – body massage is an individual massage for balancing<br />

the Kapha, Vata or Pitta doshas. With warm medicinal herbal oil this<br />

massage is performed differently for each type of person. It is adjusted<br />

to the needs and to the prevalence of the certain dosha type; it is always<br />

focused on balancing the energy. Due to special treatment movements<br />

and warm oil the Abyangham massage is truly a paradise for your body<br />

and soul.<br />

“Shirodara” – pouring warm oil over the forehead is a special therapy<br />

of deep mind relaxation on the level of both, the consciousness and<br />

subconsciousness. Warm stream of oil, poured on the forehead, more<br />

specifically on the third eye area, acts as a very intensive therapy,<br />

helping with nervousness, heart diseases and vegetative nervous<br />

system disorders, where soothing the pain or even improvement is to<br />

be expected. It is also very effective in cases of high blood pressure,<br />

insomnia and bioenergetic imbalance. A stream of oil, dripping on the<br />

centre of our perception relieves the tensions in our head. Due to a state<br />

of deep relaxation, this intensive therapy makes people feel impressive<br />

positive changes.<br />

“Pinda Swedana “ massage with rice and herbs is suitable for<br />

detoxifying your body, improving blood circulation and helping in cases<br />

of rheumatism. Owing to rice protein content, this therapy is an excellent<br />

skin rejuvenator and softener.<br />

Terme & Wellness Palace in Portorož, the first genuine Slovene Indian<br />

temple with the holistic approach invites its visitors to indulge themselves<br />

in the described procedures of the Ayurveda. In the magnificent design<br />

of the temple with its miraculous atmosphere, professional therapists<br />

accompany the guest into the spirituous smell of Indian fragrances. With<br />

such pleasant and healing aromas of high-quality Ayurveda teas which<br />

are only of natural source, made by the genuine Indian recipes, the guest<br />

flows into a world where everything is just peace, comfort, health and<br />

relaxation. It is the entrance into the balance of body and spirit.


pogled naprej / looking ahead<br />

106<br />

107<br />

Mateja Verhovec Kajtner<br />

Marko Modic<br />

KULTURNO<br />

<strong>THE</strong> ‘’METELKOVA’’<br />

SREDIŠČE<br />

CULTURAL<br />

METELKOVA<br />

CENTRE<br />

d d d d d d d d d d d d d d SALON SLOVENIJA<br />

Ob železniški progi, ki je<br />

slovensko prestolnico tako<br />

pomembno povezala z bogato<br />

tradicijo severa in juga ter<br />

pospešila pretok kulturnih in<br />

drugih idej, skoraj v središču<br />

mesta in le streljaj od bodočega<br />

potniškega centra Ljubljana,<br />

nastaja po vzoru nekaterih<br />

najimenitnejših evropskih<br />

prestolnic muzejski kompleks,<br />

ki bo tradicijo in kulturno<br />

bogastvo naroda prikazoval na<br />

najmodernejši način.<br />

Almost in the centre of the<br />

city, only a range away of the<br />

future Ljubljana passenger’s<br />

centre, and by the important<br />

railway, which has connected<br />

the Slovene capital with the<br />

rich tradition of the north and<br />

south, and has accelerated the<br />

flow of the cultural and other<br />

ideas, a museum complex is<br />

rising, following the model of<br />

some most eminent European<br />

capitals, which will show the<br />

tradition and cultural heritage<br />

on the most modern way.


pogled naprej / looking ahead<br />

108 109<br />

Projekt novo nastajajočega kulturnega središča, ki bi ga tako<br />

kot na Dunaju lahko poimenovali kar muzejska četrt, obsega<br />

območje bivše vojašnice na Metelkovi ulici. Danes tu že stoji<br />

popolnoma prenovljena zgradba Etnografskega muzeja, ob<br />

njej so že vidni jasni obrisi Narodnega muzeja, v pripravi pa<br />

je tudi gradnja Moderne galerije. Celotni projekt je nastal<br />

v arhitekturnem biroju Groleger, kjer so stari kasarniški<br />

arhitekturi Metelkove mojstrsko dodali najsodobnejši pridih.<br />

The project of the newly-arising cultural centre, which<br />

could be named as the one in Vienna, a museum district,<br />

is planned to be extended over the area of the abandoned<br />

military barracks along the Metelkova street. Apart from the<br />

completely renovated building of the Ethnographic Museum,<br />

one can clearly see the contours of the neighbouring National<br />

Museum. A third building, that of the Modern Gallery is<br />

planned to join the two museums. The entire project is a<br />

result of the architectural practice Groleger, where they<br />

masterly gave a most contemporary touch to the architecture<br />

of the old barracks.<br />

d d d d d d d d d d d d d d SALON SLOVENIJA


Novi Etnografski muzej navduši že s svojo zunanjostjo. Njegova<br />

fasada na dobro zaznaven, a nevsiljiv način kaže na značaj programa.<br />

Etnografski muzej je namreč sestavljen iz majhnih muzejčkov, razstav<br />

in prostorov, ta raznolikost notranjosti pa se odraža tudi v postavitvi<br />

kvadratov na fasadi. Notranjost muzeja je zasnovana tako, da je v<br />

sredini zelo prostoren večetažni »hall«, skozi katerega se ob vožnji<br />

s steklenim dvigalom projicira vsa okolica muzeja. Samo dvigalo pa<br />

zelo slikovito predstavlja drevo življenja muzeja, saj je oblečeno v<br />

fotografije sedanjih in nekdanjih zaposlenih v muzeju.<br />

Poleg stalne zbirke Med naravo in kulturo, ki z več kot 3000<br />

razstavljenimi predmeti predstavlja zakladnico slovenske in<br />

svetovne dediščine vsakdana in praznika, sta v muzeju tudi dve<br />

občasni razstavi: trenutno razstava skrinj ter razstava, ki z okoli 300<br />

razstavljenimi predmeti odkriva kulturo in umetnost stare in nove<br />

Kitajske.<br />

Pritličje muzeja gosti razne prireditve, obiskovalci pa si lahko<br />

ogledajo tudi lončarski atelje in tkalsko delavnico ter tako spoznajo<br />

košček bogate slovenske rokodelske tradicije. Na koncu ogleda<br />

si lahko oddahnejo v prijetni kavarni in si privoščijo spominek v<br />

muzejski trgovini.<br />

V Narodnem muzeju, ki bo končan leta 2008, bodo ob otvoritvi<br />

postavili pomembno razstavo slovenstva z naslovom Primož Trubar<br />

in njegov čas, kasneje pa bo v pritličju stalna razstava zgodovine<br />

uporabne umetnosti.<br />

V ostalih dveh nadstropjih bodo na inovativne načine razstavljene<br />

tematske zbirke pohištva, kovine, orožja, stekla in keramike, tekstila,<br />

slikarske in kiparske zbirke, igrače, nabožni predmeti in celo športna<br />

zbirka. Tako bodo igrače razstavljene kot igralnica, ki so jo pravkar<br />

zapustili otroci, orožje bo na ogled v orožarni ... V prvem nadstropju<br />

načrtujejo še multimedijsko dvorano, kjer bo potekal javni program<br />

(predavanja, projekcije filmov, delavnice, igralnice, laboratorij),<br />

na podstrehi pa poseben prostor namenjen manjšim občasnim<br />

razstavam.<br />

Muzej bo obogaten tudi s konservatorsko-restavratorsko delavnico<br />

in trgovino, v kateri bodo obiskovalci lahko kupili kopije izbranih<br />

razstavljenih predmetov ter zanje dobili tudi ustrezen certifikat. S<br />

svojimi številnimi aktivnostmi želi Narodni muzej postati zelo živa in<br />

živahna hiša, kjer se venomer dogaja nekaj novega.<br />

V pripravi pa so tudi že načrti Moderne galerije, ki bi se ob selitvi<br />

vsebinsko razdelila na Muzej moderne umetnosti v obstoječi zgradbi<br />

ter Muzej sodobne umetnosti na Metelkovi, ki bi skrbel za sodobne<br />

prakse na področju vizualnih umetnosti. V okviru vsebin, ki jih Moderna<br />

galerija načrtuje na Metelkovi, želijo poudariti predvsem nove načine<br />

izražanja, razstavljanja in interpretacije sodobne umetnosti ter<br />

večjo interdisciplinarnost. Z rednimi odkupi del slovenskih avtorjev<br />

bi vzpostavili stalno zbirko umetnosti 21. stoletja, z odkupi del tujih<br />

umetnikov pa dopolnili mednarodno zbirko.<br />

Zgradbi obstoječega Etnografskega in nastajajočega Narodnega<br />

muzeja, ki predstavljata preteklost, ter zgradbo Moderne galerije, ki<br />

bo vsebinsko pripeta na sedanjost, bo povezovala prostorna ploščad<br />

z razgibanimi vodnimi in zelenimi površinami. Te bodo s svojo<br />

razporeditvijo obiskovalce pomirjale in jim ustvarjalno vzburjale<br />

domišljijo. Na ploščadi se bodo odvijale različne prireditve, kot so<br />

koncerti ali razstave na prostem. Nastajajoči muzejski kompleks je<br />

torej nedvomno velika in celovita kulturna vizija kot tudi arhitekturna<br />

pridobitev Ljubljane.<br />

pogled naprej / looking ahead<br />

110<br />

d d d d d d d d d d d d d d SALON SLOVENIJA<br />

111<br />

The new Ethnographic Museum inspires you already with its exterior.<br />

Its façade in the well perceived, yet unobtrusive way indicates the<br />

nature of its programme. The Ethnographic Museum consists of<br />

small museums, exhibitions and other premises, and this diversity<br />

of its interior is reflected by the setting of the squares on its façade.<br />

The inside of the museum is designed in such way that there is a<br />

spacious hall of more storeys in the middle, consisting of the glass<br />

lift which gives a marvellous view of the entire surroundings of the<br />

museum. The lift itself is a picturesque presentation of ‘’the tree of<br />

the museum’s life’’, since it displays photographs of the current and<br />

former employees of the museum.<br />

The museum has its permanent exhibition Between the Nature<br />

and Culture, which presents the treasure house of Slovene and<br />

international heritage of everyday life and festivity with more than<br />

3,000 exhibited objects. Apart from that, there are two temporary<br />

exhibitions: currently the exhibition of chests and caskets, and the<br />

exhibition with its nearly 300 exhibited objects, revealing the culture<br />

and art of the ancient and new China.<br />

The museum’s ground floor hosts a wide array of events, and what<br />

is more, the visitors can take a look at the pottery atelier and the<br />

weaving workshop and in this way get familiar with a tiny part of rich<br />

Slovene craftsmen tradition. At the end of the visit they can relax and<br />

enjoy in a pleasant coffee shop and treat themselves with a souvenir<br />

from the museum shop.<br />

In the National Museum, which is expected to be finished in 2008, an<br />

exhibition of immense importance will occur at its opening – ‘’Primož<br />

Trubar and his time’’. It will offer an insight into the historical revival of<br />

the Slovene language and that of the spirit on national consciousness.<br />

However, the ground floor will later be used as a storage space for a<br />

permanent exhibition of the history of applied arts.<br />

The remaining two floors will feature in the innovative way theme<br />

collections of furniture, metal, weapons, glass and pottery, textiles,<br />

paintings and sculpture, toys, religious objects, and even the sports<br />

collection. Therefore the toys will be placed on view on such way as<br />

a playroom which has just been left by the children, and the weapons<br />

will be displayed in the armoury… The first floor is intended to hold a<br />

multimedia hall where public programmes (lectures, film projections,<br />

workshops, playrooms, a lab) will take place, and the attic will contain<br />

a special room for smaller temporary exhibitions.<br />

The museum will also be enriched by a conservatory-restoration<br />

workshop and a museum shop, where the visitors will be able to<br />

buy replicas of the chosen exhibited objects with an accompanying<br />

certificate. With its numerous events the National museum wants<br />

to become a live and a very lively house, where something new is<br />

happening all the time.<br />

Furthermore, new project plans for the Modern gallery are in<br />

preparation. Upon moving the new building will be divided into the<br />

Museum of Modern Art, which is to remain in the existing building, and<br />

a Museum of Contemporary Art, which is to be housed in the allotted<br />

army barracks building at Metelkova, focusing on the contemporary<br />

practices of visual art. The programme the Modern gallery has<br />

planned for the museum at Metelkova focuses on the new ways of<br />

expressing, presenting and interpreting contemporary art as well as<br />

on greater interdisciplinarity. With regular purchases of the works<br />

of Slovene artists the gallery could establish a permanent collection<br />

of the 21 st century art, and complete the international collection with<br />

the purchases of works of foreign artists.<br />

The buildings of the existing Ethnographic Museum and the future<br />

National Museum, representing the past, and the building of the<br />

Modern gallery, focusing on the present will be linked by the<br />

vast platform with its diverse water and green surfaces. These<br />

will help visitors relax and stimulate their creative minds. The<br />

platform will be the venue for many different events like concerts<br />

or exhibitions in the open air. The future museum complex is<br />

therefore undoubtedly a big and complex cultural vision as well<br />

as a great architectural achievement of the city of Ljubljana.


prijazno poslovno / amiable and business like<br />

112 113<br />

Mateja Verhovec Kajtner<br />

Cankarjev Dom<br />

(The Ivan Cankar Cultural Centre)<br />

V SAMEM SREDIŠČU SLOVENSKE PRESTOLNICE, TAM, KJER SE JE NEKDAJ<br />

ŠOPIRILA RIMSKA EMONA, DANES STOJI CANKARJEV DOM, OSREDNJI<br />

SLOVENSKI KULTURNI <strong>IN</strong> KONGRESNI CENTER, KJER SE VSAKO LETO ZVRSTI<br />

SKORAJ TISOČ KULTURNO-UMETNIŠKIH DOGODKOV TER PRIBLIŽNO DVESTO<br />

KONGRESOV, KI JIH SKUPAJ OBIŠČE VEČ KOT ŠTIRISTO TISOČ OBISKOVALCEV.<br />

S SVOJO 25-LETNO TRADICIJO KONGRESNE DEJAVNOSTI, O KATERI SE LAHKO<br />

GOVORI LE V PRESEŽNIKIH, PONUJA NEOMEJENE MOŽNOSTI ZA ORGANIZACIJO<br />

KONGRESOV, SAJ IMA VRHUNSKO OPREMLJENE KONGRESNE PROSTORE Z<br />

VSO <strong>IN</strong>FRASTRUKTURO, IZKUŠENA EKIPA KONGRESNIH ORGANIZATORJEV PA<br />

JE SPOSOBNA IZVESTI ŠE TAKO ZAHTEVNE PRIREDITVE.<br />

<strong>THE</strong> CANKARJEV DOM, <strong>THE</strong> MA<strong>IN</strong> SLOVENE CULTURAL AND CONGRESS<br />

CENTRE IS SITUATED <strong>IN</strong> <strong>THE</strong> VERY CENTRE <strong>OF</strong> <strong>THE</strong> SLOVENE CAPITAL,<br />

WHERE <strong>THE</strong> PREVIOUS ROMAN EMONA USED TO STRUT. ALMOST<br />

THOUSAND <strong>OF</strong> CULTURAL - ARTISTIC EVENTS AND AT LEAST TWO<br />

HUNDRED CONGRESSES TAKE PLACE <strong>IN</strong> THIS CENTRE WITH MORE THAN<br />

FOUR HUNDRED THOUSAND VISITORS ALTOGE<strong>THE</strong>R A YEAR. WITH ITS<br />

25-YEAR TRADITION <strong>OF</strong> CONGRESS ACTIVITY, WHICH HAS EXCEEDED<br />

ALL <strong>THE</strong> EXPECTATIONS, <strong>OF</strong>FERS LIMITLESS OPPORTUNITIES FOR <strong>THE</strong><br />

CONGRESS ORGANISATION, PROVID<strong>IN</strong>G <strong>THE</strong> TOP-QUALITY PREMISES<br />

WITH ALL <strong>THE</strong> NECESSARY <strong>IN</strong>FRASTRUCTURE. <strong>THE</strong>IR EXPERT TEAM <strong>OF</strong><br />

PR<strong>OF</strong>ESSIONAL CONGRESS ORGANISERS IS CAPABLE <strong>OF</strong> IMPLEMENT<strong>IN</strong>G<br />

EVEN <strong>THE</strong> MOST DEMAND<strong>IN</strong>G »TURN-KEY« EVENTS.<br />

Prostori Cankarjevega doma skupaj merijo 36.000 m2 in razpolagajo s kar<br />

šestnajstimi dvoranami. Med njimi so tudi štiri velike dvorane: Gallusova,<br />

Linhartova, Kosovelova in Štihova. Vse štiri so zasnovane teatralno, kar<br />

je za kongresne goste še posebej pomembno, saj lahko iz vsakega kota<br />

dvorane zelo dobro vidijo in slišijo dogajanje na odru. Dve od njih, Gallusova<br />

in Linhartova dvorana, pa razpolagata celo z vrtljivim odrom, kar omogoča<br />

tudi izvedbo najzahtevnejših tehničnih projektov.<br />

Največja je Gallusova dvorana, ki lahko sprejme tudi do 2.000 gostov, s<br />

svojo prostorsko in nivojsko razporejenostjo pa nudi izvrstno akustiko.<br />

Po mnenju številnih vrhunskih umetnikov, ki so gostovali v njej, sodi med<br />

najbolj akustične dvorane na svetu.<br />

Vsekakor Cankarjev dom sodi med najsodobnejše in tehnično najboljše<br />

opremljene kongresne centre na svetu. Tako so v vsakem trenutku<br />

sposobni organizirati tehnično zelo zahtevne kongresne prireditve.<br />

Ponašajo se tudi z najmodernejšo računalniško aplikacijo za kongresno<br />

dejavnost, ki med drugim omogoča tudi on-line registracijo udeležencev in<br />

on-line plačilo storitev.<br />

Največja prednost Cankarjevega doma pa je gotovo povezanost kongresne<br />

in kulturne vsebine. Tako lahko kongresni gost zvečer dočaka vrhunski<br />

kulturni dogodek v isti zgradbi, v kateri je čez dan spremljal kongres.<br />

Cankarjev dom je namreč v svoji bogati zgodovini gostil in še vedno gosti<br />

svetovne vrhunske umetnike z vseh področij umetnosti, celo velikane, kot<br />

so Luciano Pavarotti, Jose Carreras, Dunajska filharmonija, Ivo Pogorelič,<br />

Richard Clayderman in Leonard Bernstein.<br />

Odlična lokacija v samem središču mesta pa kongresnim gostom omogoča,<br />

da se lahko sprehodijo do mestnih hotelov ali obiščejo mestno jedro in<br />

si ogledajo njegove znamenitosti. Stari del mesta v času kongresov velja<br />

tudi kot nekakšno neuradno srečevališče udeležencev, kjer nadaljujejo s<br />

klepetom v drugem ambientu.<br />

The surface area of the Cankarjev dom is 36.000 m2 and offers 16 halls,<br />

among which are also four large ones: the Gallus Hall, the Linhart Hall, the<br />

Kosovel Hall and the Štih Hall. All of them are designed theatrically, which<br />

is of special importance for the congress guests in order to follow the stage<br />

performance from each corner of the hall. Two of them, the Gallus and the<br />

Linhart Hall even have the revolving stage at disposal, which enables the<br />

implementation of extremely demanding technical projects.<br />

The Gallus Hall, the largest one can accept up to 2.000 guests and offers<br />

excellent acoustics with its spatial and level arrangement. According<br />

to experiences of many remarkable artists, this hall is one of the most<br />

acoustic ones the world.<br />

Its sophisticated up-to-date technical equipment classifies the Cankarjev<br />

dom among one of the most modern congress centres in the world.<br />

Therefore, organising extremely demanding congress events is possible<br />

at any time. Furthermore, the Cankarjev dom can boast with the high<br />

quality up-to-date computer application for congress activity, which among<br />

other benefits enables the participants the on-line registration as well as<br />

the on-line payment.<br />

The fusion of congress and cultural activity is definitely their biggest<br />

priority. Thus the congress guest, participating the conference or seminar<br />

during the day is able to attend an exquisite cultural event in the evening<br />

in the same building. The Cankarjev dom may pride itself with its worldfamous<br />

hosts from all fields of art who have graced its stages throughout<br />

history, even the greatest ones like Luciano Pavarotti, Jose Carreras,<br />

Vienna Philharmonic Orchestra, Ivo Pogorelič, Richard Clayderman and<br />

Leonard Bernstein.<br />

Its excellent location in the very centre of the city enables the congress<br />

guests to walk to the central hotels or to see the sights. The old part of<br />

the city is in the time of congresses regarded as unofficial meeting point<br />

of the participants, continuing their debate in a different, more relaxed<br />

atmosphere.<br />

d d d d d d d d d d d d d d SALON SLOVENIJA


prijazno poslovno / amiable and business like<br />

114 115<br />

Mednarodni kongresi danes potrebujejo vedno več prostora za<br />

spremljajoče družabne dogodke, zato so se tudi v Cankarjevem domu<br />

odločili za prenovo in razširitev. Do novembra 2006 bodo prenovili Drugo<br />

preddverje in s tem pridobili 1200 m² novega razstavnega prostora, ki<br />

ga bo mogoče preko noči spremeniti v eno dvorano s 300–400 sedeži<br />

ali pa v tri manjše. Do novembra 2007 pa bodo prenovili tudi Klub CD, ki<br />

je privlačen že zaradi svojega odličnega razgleda, saj obiskovalce na eni<br />

strani razvaja s pogledom na staro Ljubljano, s terase na drugi strani pa<br />

se odpira pogled na mestni park Tivoli. Preuredili bodo tudi teraso v 6.<br />

nadstropju in tako pridobili tri nove kongresne kabinete.<br />

Obenem s prostorsko prenovo bodo v Cankarjevem domu poskrbeli tudi za<br />

pomembno tehnološko novost, saj bodo vsa preddverja, Velika sprejemna<br />

dvorana, odri v dvoranah in Klub CD že jeseni 2006 komunikacijsko<br />

povezani. To bo izboljšalo dostop do svetovnega spleta in omogočalo<br />

osnovne pogoje za videokonference, na voljo pa bo tudi brezžični internet.<br />

Cankarjev dom svojo odličnost dokazuje tudi s članstvom v prestižnih<br />

mednarodnih združenjih. Dolgoletni direktor Cankarjevega doma, g. Mitja<br />

Rotovnik, pa o pomenu prenove za kongresno dejavnost pravi: »Prenovitve<br />

spodnjega preddverja in Kluba CD ne bodo izboljšale pogojev samo za<br />

kulturne programe, pač pa bodo bistveno posodobile tudi možnosti za<br />

organizacijo kongresov in družabnih dogodkov. Absolutno prednost<br />

med vsemi slovenskimi kongresnimi hišami pa bo Cankarjev dom dobil<br />

po prenovitvi, saj bo potencialnim organizatorjem ponujal več vrhunsko<br />

opremljenih dvoran s poljubnim številom sedežev.«<br />

Nowadays social events are inevitable part of the international congresses<br />

and require more and more space, therefore the Cankarjev dom decided to<br />

renovate and enlarge its facilities. The Foyer II will have been renovated by<br />

November 2006, offering 1200 m 2 of new exhibition grounds, convertible<br />

into one 300 or 400-seat hall or in three smaller ones, with the process of<br />

converting taking only half a day. The CD Club, which is already extremely<br />

attractive for the guests, is to be renovated till November 2007. Its charm<br />

is in the magnificent view, on one side of the Old Ljubljana and on the other,<br />

from the terrace of the Tivoli city park. Moreover, the terrace on the 6 th<br />

floor is planned to be rearranged as well in order to ensure three new<br />

congress cabinets.<br />

Besides the premises renovation the Cankarjev dom will be the object of<br />

an extremely important technological innovation. All the foyers, the Grand<br />

reception Hall, stages and the CD Club are going to be communicatively<br />

connected till autumn 2006. This will definitely improve the access to the<br />

World Wide Web with the possibility of wireless Internet and enable the<br />

basic conditions for the videoconferences.<br />

Furthermore, the Cankarjev dom prides itself as an active member of the<br />

most prestigious international associations. Mitja Rotovnik, its MD of many<br />

years, talks about the importance of the renovation for the congress activity:<br />

»The foyer and CD Club renovations will not only improve the conditions<br />

for cultural programme but also essentially modernize the opportunities<br />

for convention and other social events organisation. The absolute priority<br />

over other Slovene congress centres will be gained after the total CD<br />

renovation, which will offer more halls with high-quality equipment and<br />

with the optional number of seats. «<br />

d d d d d d d d d d d d d d SALON SLOVENIJA


dobrote iz srca / kindness from the heart<br />

116 117<br />

Polona Bohorič<br />

Borut Šraj<br />

DOBRA LEVJA SRCA<br />

V deželi dobrodelnosti<br />

GOOD LIONS’ HEARTS<br />

In the country of charity<br />

SLOVENCI SMO, KOT KAŽE, SOCIALNO NARAVNAN NAROD. POMOČI POTREBNE POSAMEZNIKE<br />

HITRO OPAZIMO <strong>IN</strong> ZANJE POSKUSIMO POSKRBETI. DOBRODELNO DEJAVNOST IMAMO ZELO DOBRO<br />

ORGANIZIRANO. PREDVSEM NAS SKRBIJO OTROCI <strong>IN</strong> NEMOČNI. V ORGANIZIRANIH DRUŠTVIH,<br />

USTANOVAH <strong>IN</strong> PODJETJIH JIM NAMENJAMO NAJVEČ POZORNOSTI <strong>IN</strong> SREDSTEV. SPLOŠNO RAZŠIRJENA<br />

JE POMOČ PREKO ZBIRANJA OBLAČIL <strong>IN</strong> IGRAČ, PREKO NAJRAZLIČNEJŠIH DRUŠTEV ALI SKUP<strong>IN</strong>. TUDI<br />

BOLNICE <strong>IN</strong> DRUGE ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE IMAJO SVOJE SKLADE, KJER ZBIRAJO SREDSTVA<br />

ZA NAKUP BOLJŠE OPREME. SKORAJ VSA UGLEDNA POSLOVNA DRUŠTVA, KI ZDRUŽUJEJO VPLIVNE<br />

POSAMEZNIKE, IMAJO V SVOJIH PROGRAMIH ZAJETO TUDI DOBRODELNO NOTO. SKUPAJ S SLOVENSKO<br />

DRŽAVO, KI JE PRECEJ MLADA, PA STA V SLOVENIJI RASTLI TUDI VEJI DVEH NAJBOLJ POZNANIH<br />

UGLEDNIH SVETOVNIH DOBRODELNIH ORGANIZACIJ – LIONS <strong>IN</strong> ROTARY. KOT SLOVENSKA DRŽAVA STA<br />

TUDI TI DVE ORGANIZACIJI V SLOVENIJI ŽE PRAZNOVALI 15-LETNICO OBSTOJA. OBE STA V SVOJEM<br />

OSNOVNEM CILJU DOBRODELNOSTI ZBRALI MNOGO UGLEDNIH SLOVENSKIH IMEN <strong>IN</strong> SKOZI SVOJE<br />

DELOVANJE POMAGALI ŽE VELIKEMU ŠTEVILU POSAMEZNIKOV <strong>IN</strong> SKUP<strong>IN</strong>.<br />

<strong>THE</strong> SLOVENES ARE OBVIOUSLY VERY SOCIAL NATION. <strong>THE</strong>Y SOON NOTICE <strong>THE</strong> <strong>IN</strong>DIVIDUALS <strong>IN</strong> A<br />

NEED AND TRY TO TAKE CARE <strong>OF</strong> <strong>THE</strong>M. <strong>THE</strong>Y ARE WELL ORGANISED <strong>IN</strong> GOOD DEEDS. <strong>THE</strong>IR BIGGEST<br />

CONCERN ARE CHILDREN AND <strong>THE</strong> HEL<strong>PLES</strong>S <strong>THE</strong>REFORE MORE ATTENTION IS PAID AND FUNDS ARE<br />

RAISED TO <strong>THE</strong>M <strong>IN</strong> ORGANISED ASSOCIATIONS, FOUNDATIONS AND COMPANIES. AID <strong>IN</strong> TERMS<br />

<strong>OF</strong> COLLECT<strong>IN</strong>G CLO<strong>THE</strong>S AND TOYS HAS BEEN WELL-KNOWN AND EXPANDED OVER <strong>THE</strong> VARIOUS<br />

ASSOCIATIONS OR GROUPS. HOSPITALS AND HEALTH CARE CENTRES ALSO HAVE <strong>THE</strong>IR OWN FUNDS,<br />

RAIS<strong>IN</strong>G MONEY FOR PURCHAS<strong>IN</strong>G BETTER EQUIPMENT. MOREOVER, ALMOST ALL <strong>THE</strong> DIST<strong>IN</strong>GUISHED<br />

BUS<strong>IN</strong>ESS CLUBS WITH <strong>THE</strong>IR <strong>IN</strong>FLUENTIAL MEMBERS HAVE A HUMANITARIAN NOTE <strong>IN</strong>CLUDED <strong>IN</strong><br />

<strong>THE</strong>IR PROGRAMMES. <strong>IN</strong> ADDITION, TWO BRANCHES <strong>OF</strong> <strong>THE</strong> WORLD’S FAMOUS AND MOST REPUTABLE<br />

HUMANITARIAN ORGANIZATIONS – LIONS AND ROTARY STARTED TO FLOURISH TOGE<strong>THE</strong>R WITH OUR<br />

YOUNG COUNTRY. AS SLOVENIA, <strong>THE</strong>SE TWO ORGANIZATIONS <strong>IN</strong> SLOVENIA CELEBRATED <strong>THE</strong>IR 15 TH<br />

ANNIVERSARY <strong>OF</strong> <strong>THE</strong>IR EXISTENCE AS WELL. BOTH <strong>OF</strong> <strong>THE</strong>M HAVE <strong>IN</strong> <strong>THE</strong>IR PRIMARY AIM <strong>OF</strong> CHARITY<br />

<strong>IN</strong>VOLVED MANY REPUTABLE NAMES AND HELPED NUMEROUS <strong>IN</strong>DIVIDUALS AND GROUPS.<br />

d d d d d d d d d d d d d d SALON SLOVENIJA


dobrote iz srca / kindness from the heart<br />

118 119<br />

V Sloveniji je malce starejša, predvsem pa številčno močnejša, organizacija<br />

LIONS klubov, saj združuje preko 1300 članov in šteje 46 klubov. Prvi<br />

LIONS klub v Sloveniji je bil ustanovljen aprila 1990 v Ljubljani. Še istega<br />

leta je bil na vzhodu države, ob madžarski meji, ustanovljen LIONS klub<br />

Murska Sobota. Takoj po osamosvojitvi je na zahodu države, ob italijanski<br />

meji, nastal dvojezični klub Koper – Capodistria. Ta je že v začetku, z<br />

vključitvijo italijanske narodne manjšine, pokazal odprtost lionističnega<br />

gibanja.<br />

Od takrat število članstva in klubov nenehno narašča, leta 2004 je Zveza<br />

v Sloveniji že dosegla status samostojnega distrikta. Zanimiva je tudi<br />

predstavitev strukture slovenskega članstva. Številke kažejo, da je med<br />

1500 Slovenci eden, ki je član Lions organizacije. Pretežni del članstva<br />

so gospodarstveniki, sledijo jim zdravniki, profesorji, odvetniki in umetniki,<br />

politiki, novinarji in publicisti ter vinogradniki, seveda so prisotni tudi ostali<br />

poklici. Vsak peti član Lions organizacije v Sloveniji je članica!<br />

Slovenski lionsi smo del mogočne organizacije LIONS CLUBS<br />

<strong>IN</strong>TERNATIONAL – LCI, v več kot 200 državah po svetu se preko<br />

1.400.000 članov združuje v več kot 45.000 klubov. Lionsi po svetu in<br />

v Sloveniji pomagajo predvsem lokalno, ko pa gre za nesreče s širšimi<br />

posledicami, pogosto pomagajo prvi. Tudi v Sloveniji smo se ob večjih<br />

naravnih nesrečah po pomoč že obrnili na svetovno Lions fondacijo. Prav<br />

tako pa je ob znanih dogodkih na Sri Lanki slovenska Lions organizacija<br />

prispevala med prvimi in zgradila Slovensko vas za žrtve cunamija.<br />

Slovenski lionsi veliko pozornosti namenjajo vzgoji mladih, ki se pod<br />

mentorstvom LIONS klubov združujejo v LEO klubih. V petnajstih Leo<br />

klubih v Sloveniji se mladi učijo strpnosti in odgovornosti do šibkejših, s<br />

svojim delovanjem pomagajo otrokom in svojim vrstnikom. Da so člani Leo<br />

klubov zares na poti svojih mentorjev, kaže ugled, ki ga imajo v svetovni<br />

organizaciji Leo. Pri mednarodnih srečanjih so aktivni kot udeleženci in<br />

kot gostitelji.<br />

Slovenski lionsi so nosilci razvoja lionizma v Republiki Makedoniji in<br />

v Republiki Srbiji, bili pa so tudi soustanovitelji prvega kluba v Bosni in<br />

Hercegovini.<br />

Kako zagnani so v svojem dobrodelnem poslanstvu in kakšen ugled<br />

uživajo slovenski lionsi v svetu, priča dejstvo, da smo bili v Sloveniji v<br />

marcu 2006 počaščeni z organizacijo srečanja mednarodnih direktorjev,<br />

ki vodijo svetovno organizacijo LCI. Slovenski lionsi so tako v Portorožu<br />

gostili enega najpomembnejših dogodkov organizacije in preko sto visoko<br />

spoštovanih članov z vseh koncev sveta.<br />

Organizacija LCI za svoje delovanje od prejetih donacij ne porabi niti<br />

tolarja. Celotno delovanje organizacije se krije s članarinami, ki jih mesečno<br />

prispevajo njeni člani.<br />

Slovenski Lions klubi zberejo in razdelijo letno več kot sto milijonov<br />

tolarjev denarne pomoči in opravijo več deset tisoč ur prostovoljnega dela.<br />

Nekateri najuspešnejši slovenski klubi zberejo in posredujejo sredstva, o<br />

katerih gre glas po vsem svetu in jim čestitajo celo preko magazina Lions,<br />

ki ga mesečno prejema vsak član svetovne organizacije.<br />

Družabni dogodki, plesi, koncerti in prireditve, s katerimi v Sloveniji lionsi<br />

zberejo največji del sredstev, se vrstijo vse leto. Konec koncev je na<br />

tako majhnem ozemlju zares izjemno delo že samo dejstvo, da vsak od<br />

46 klubov uspešno izpelje svoje poslanstvo vsaj enkrat letno. Tisti, ki so<br />

pomoči potrebni, pa so vedno veseli vsake, tudi najmanjše oblike pomoči.<br />

To je vodilo vseh in vsakega člana Lions organizacije. Pomagamo – we<br />

serve, je pozdrav slovenskih lionsov. Pomagati je resnično privilegij močnih<br />

in velikih. Levjesrčnih.<br />

A bit older, but mostly stronger in number is the Slovene LIONS Club<br />

organization with more than 1,300 members and 46 clubs. The first<br />

LIONS Club in Slovenia was established in April 1990. In the same year<br />

LIONS Club Murska Sobota was founded in the east part of the country, at<br />

the Hungarian border. Just after the attainment of independence another<br />

club flourished, the bilingual club Koper – Capodistria at the Italian border.<br />

The later one immediately showed the openness of the Lions movement<br />

with the involvement of the Italian minority.<br />

Since then the number of members and clubs has constantly been<br />

increasing to such extend that Slovenia Association in 2004 gained a<br />

status of the independent district. The structure of Slovene membership is<br />

of great interest as well. The numbers show that among 1,500 Slovenes<br />

one is a member of Lions organization. The prevailing part are of course the<br />

economists, followed by doctors, professors, lawyers, artists, politicians,<br />

journalists and publicists, winegrowers and nevertheless, people of other<br />

professions. Each fifth Lions member in Slovenia is a woman!<br />

The Slovene Lions are a part of a powerful organization LIONS CLUBS<br />

<strong>IN</strong>TERNATIONAL – LCI, joining more than 1,4 million Lions members in<br />

more than 200 countries worldwide in about 45,000 clubs. The Lions all<br />

over the world as well as in Slovenia are mostly in assistance to their local<br />

communities. However, when a disaster with extensive consequences<br />

occurs, they are the first to help. They have already benefited from the<br />

world’s Lions foundation which assisted Slovenia in cases of serious<br />

natural disasters. At the occurrence of well-known Sri Lanka disaster the<br />

Slovene Lions organization was the first to subscribe to the fund and built<br />

the Slovene village for the victims of the tsunami.<br />

The Slovene lions are very attentive to the youngsters’ upbringing, who are<br />

under the mentoring LIONS Clubs joining into the LEO Clubs. In the fifteen<br />

Leo Clubs in Slovenia they are learning how to be tolerant and responsible<br />

for the weak ones and at the same time supporting children and their<br />

peers. The fact that the members of the Leo Club are on the right way to<br />

reach the success of their mentors, speaks in favour of their reputation<br />

they enjoy in the world’s organization. On the international meetings they<br />

are not active only as participants but also as good hosts.<br />

The Slovene lions are the holders of Lions development in the Republic of<br />

Macedonia and Republic of Serbia and the cofounders of the first Club in<br />

Bosnia and Herzegovina.<br />

The fact that Slovenia was in March 2006 honoured by organizing a<br />

meeting of LCI council of directors, speaks in favour of the Slovenes’ good<br />

reputation among the Lions and their enthusiasm over the humanitarian<br />

aid. The Slovene Lions in Portorož hosted one of the most important<br />

events of the organization and over hundred respectable members from<br />

all over the world.<br />

The LCI organization does not spend a penny on itself from the raised<br />

donations. The complete operation of the organization is covered by the<br />

membership fees, which are monthly subscribed by its members.<br />

The Slovene Lions Clubs annually solicit and distribute more than hundred<br />

million tolars of financial contributions and perform more than ten<br />

thousands hours of voluntary work. Some most successful clubs enjoy<br />

a first-rate world’s reputation because they manage to raise and donate<br />

money and are therefore congratulated through the world’s magazine of<br />

the Lions organization, received monthly by each member of the world’s<br />

organization.<br />

Social gatherings, dances, concerts and other events Slovenian Lions raise<br />

the majority of funds with take place the whole year. Finally, a fact that<br />

each club out of 46 successfully accomplishes its mission at least once<br />

a year, it is already an exceptional work. The people in need are always<br />

more than happy of any kind of aid. And this is the guidance of each and<br />

every member of Lions organization. “We serve” is the greeting of Slovene<br />

Lions. Helping is truly a privilege of the strong and the great ones. Of the<br />

lionhearted ones.<br />

d d d d d d d d d d d d d d SALON SLOVENIJA


120<br />

PRIPOROČAMO OGLED<br />

WE RECOMMEND A VISIT<br />

Med pestro ponudbo dogajanja v Sloveniji je ekipa tokratne številke revije <strong>Salon</strong> <strong>Slovenija</strong> pripravila<br />

izbor, ki ga priporočamo. Obenem pa predstavljamo napotke za dobro turistično doživetje Slovenije,<br />

ki so aktualni od novembra 2006 do aprila 2007.<br />

The current issue team of <strong>Salon</strong> <strong>Slovenija</strong> magazine recommends some events that have been<br />

chosen among the wide selection Slovenia can offer. At the same time we are giving you some tips<br />

on how to make the best of these events occurring from November 2006 till April 2007.<br />

The one piece of hand luggage<br />

a pilot should always have.<br />

TRGOV<strong>IN</strong>E, BUTIKI<br />

SHOPS, BOUTIQUES<br />

Moda / Fashion<br />

Akultura<br />

Stari trg 11a<br />

1000 Ljubljana<br />

01/425 17 00<br />

www.akultura.si<br />

Almira Sadar<br />

Tavčarjeva 6<br />

1000 Ljubljana<br />

01/430 13 29<br />

www.almirasadar.com<br />

Devetka<br />

Gornji trg 1<br />

1000 Ljubljana<br />

01/426 95 90<br />

Rašica<br />

Gosposvetska c. 3<br />

1000 Ljubljana<br />

01/241 84 62<br />

www.rasica.si<br />

Studio Draž<br />

Gornji trg 9<br />

1000 Ljubljana<br />

01/426 60 41<br />

www.studiodraz.com<br />

Vale-Novak: Trgovina s konceptom<br />

Židovska steza 6<br />

1000 Ljubljana<br />

01/241 58 80<br />

www.vale-novak.si<br />

Vodeb<br />

Cankarjevo nabrežje 25<br />

1000 Ljubljana<br />

01/425 81 19<br />

Butanoga<br />

Levstikov trg 8<br />

1000 Ljubljana<br />

01/425 98 88<br />

www.butanoga.org<br />

Rudolf Lopatec<br />

Novi trg 1<br />

8000 Novo Mesto<br />

041/653 700<br />

www.rudolf-lopatec.com<br />

Marjeta Grošelj<br />

Tavčarjeva 4<br />

1000 Ljubljana<br />

01/231 89 41<br />

Etno in umetniške trgovine<br />

/ Ethno and art shops<br />

Trgovina Piranske soline<br />

Mestni trg 19<br />

1000 Ljubljana<br />

01/425 01 90<br />

www.soline.si<br />

Darila Rokus<br />

Adamič-Lundrovo nabrežje 1<br />

1000 Ljubljana<br />

01/426 25 15<br />

www.darila.com<br />

Galerija Idrijske Čipke<br />

Mestni trg 17<br />

1000 Ljubljana<br />

01/425 00 51<br />

www.idrija-lace.com<br />

Ljubljanček<br />

Miklošičeva c. 1<br />

1000 Ljubljana<br />

01/308 12 70<br />

Dom trgovina<br />

Mestni trg 24<br />

1000 Ljubljana<br />

01/241 83 00<br />

Germ<br />

Stari trg 21<br />

1000 Ljubljana<br />

01/425 46 62<br />

Galerija Zibka<br />

Pražakova ul. 8<br />

1000 Ljubljana<br />

01/430 50 68<br />

Etnogalerija Skrina<br />

Breg 8<br />

1000 Ljubljana<br />

01/425 51 61<br />

www.skrina.si<br />

Trgovine z dekorativnimi<br />

izdelki / Gift shops<br />

Artglass atelje<br />

Dvorni trg 2<br />

1000 Ljubljana<br />

01/426 31 04<br />

Cvetličarna Nova<br />

Levstikov trg 7<br />

1000 Ljubljana<br />

01/426 04 10<br />

www.red-success.com<br />

Kokoška<br />

Igriška c. 3<br />

1000 Ljubljana<br />

01/252 70 66<br />

www.kokoska.si<br />

Rustika<br />

Grajska planota 1<br />

1000 Ljubljana<br />

031/383 247<br />

Tri muhe<br />

Stari trg 30<br />

1000 Ljubljana<br />

Prodajalna Rogaška Kal<br />

Ljubljanska c. 90<br />

1230 Domžale<br />

01/721 26 59<br />

Rutar Center<br />

Peruzzijeva 129<br />

1000 Ljubljana<br />

01/420 29 10<br />

Harvey Norman<br />

Letališka c. 3d<br />

1000 Ljubljana<br />

01/585 50 00<br />

www.harvey-norman.si<br />

Harvey Norman<br />

Ankaranska c.3<br />

5000 Koper<br />

05/610 01 00<br />

www.harvey-norman.si<br />

Prodajalna Rogaška Kal<br />

Čevljarska ul. 15<br />

6000 Koper<br />

05/627 14 44<br />

Filigrani, zlatarji, draguljarji /<br />

Filigrees, goldsmiths, jewellers<br />

Draguljarna Malalan<br />

Mestni trg 19<br />

1000 Ljubljana<br />

01/421 77 40<br />

Frey Wille<br />

Mestni trg 8<br />

1000 Ljubljana<br />

01/421 03 15<br />

Zlatarna Celje<br />

Kersnikova ul. 19<br />

3000 Celje<br />

03/426 71 00<br />

www.zlatarnacelje.si<br />

Zlato runo<br />

Rimska c. 6<br />

1000 Ljubljana<br />

01/426 34 02<br />

www.zlatoruno.com<br />

Nakupovalni centri,<br />

veleblagovnice / Shopping<br />

centres, department stores<br />

City Park<br />

Šmartinska c.152b<br />

1000 Ljubljana<br />

01/587 30 10<br />

www.btc-city.com<br />

Maximarket<br />

Trg republike 1<br />

1000 Ljubljana<br />

01/476 68 00<br />

www.maxi.si<br />

Mercator center Ljubljana<br />

Cesta Ljubljanske brigade 33<br />

1000 Ljubljana<br />

01/513 99 52<br />

www.mercator.si<br />

Nama<br />

Tomšičeva1<br />

1000 Ljubljana<br />

01/42 58 300<br />

www.nama.si<br />

Europark<br />

Pobreška c 18<br />

2000 Maribor<br />

02/320 82 10<br />

www.europark.si<br />

Trgovski center Bled<br />

Ljubljanska c. 4<br />

4260 Bled<br />

04/574 11 10<br />

And the second.<br />

Pilot’s Watch Chrono-Automatic. Ref. 3717: Seventy years’ experience<br />

of designing pilot’s watches shine through in a watch as functional as a<br />

cockpit instrument. The soft-iron inner case protects the chronograph<br />

movement against even strong magnetic fields. The coated sapphire glass<br />

is optimally secured against sudden drops in pressure. After all, a good co-pilot<br />

should intervene when the captain is distracted. IWC. Engineered for men.<br />

Mechanical chronograph movement | Self-winding |<br />

Soft-iron inner case for protection<br />

against magnetic fields (figure) |<br />

Antireflective sapphire glass,<br />

secured in case of sudden drops in<br />

pressure | Water-resistant to 60 m |<br />

Stainless steel


PRIPOROČAMO OGLED<br />

WE RECOMMEND A VISIT<br />

122<br />

V<strong>IN</strong>OTEKE, GURMANSKE<br />

TOČKE, ZABAVA / W<strong>IN</strong>E<br />

SHOPS, GOURMET’S PO<strong>IN</strong>TS,<br />

ENTERTA<strong>IN</strong>MENT<br />

Vinoteke / Wine shops<br />

Monroe<br />

Miklošičeva c. 28<br />

1000 Ljubljana<br />

01/430 80 80<br />

Movia<br />

Mestni trg1<br />

1000 Ljubljana<br />

01/425 54 48<br />

Vinoteka Dvor<br />

Dvorni trg 1<br />

1000 Ljubljana<br />

01/251 36 44<br />

Vinoteka - Gospodarsko razstavišče<br />

Dunajska c. 18<br />

1000 Ljubljana<br />

01/431 50 15<br />

Vino Boutique<br />

Slovenska c. 38<br />

1000 Ljubljana<br />

01/425 26 80<br />

Restavracije, kavarne<br />

/ Restaurants, cafeterias<br />

Gostilna AS<br />

Knafljev prehod 5<br />

1000 Ljubljana<br />

01/425 88 22<br />

Restavracija Cubo<br />

Šmartinska c. 55<br />

1000 Ljubljana<br />

01/521 15 15<br />

Restavracija JB<br />

Miklošičeva 17<br />

1000 Ljubljana<br />

01/47 47 219<br />

Gostilna Kovač<br />

Pot k Savi 9<br />

1000 Ljubljana<br />

01/537 12 44<br />

www.kovac-co.si<br />

Gostilna Sokol<br />

Ciril.Metodov trg 18<br />

1000 Ljubljana<br />

01/439 68 55<br />

Pri Vitezu<br />

Breg 20<br />

1000 Ljubljana<br />

01/426 60 58<br />

Špajza<br />

Gornji trg 28<br />

1000 Ljubljana<br />

01/425 30 94<br />

Hiša Franko<br />

Staro selo 1<br />

5222 Kobarid<br />

05/389 41 20<br />

www.hisafranko.si<br />

Gostilna Gombač<br />

Lokev 165<br />

6219 Lokev<br />

05/767 04 66<br />

Vila Bella<br />

Srednja Bela 1b<br />

4205 Preddvor<br />

04/255 91 00<br />

Gostilna Avsenik<br />

Begunje na Gorenjskem 21<br />

4275 Begunje na Gorenjskem<br />

04/53 33 402<br />

www.avsenik.com<br />

Hiša kulinarike Jezeršek<br />

Sora 1a<br />

1215 Medvode<br />

01/361 94 10<br />

Ribja restavracija Tabor<br />

Podbrezje 246<br />

4202 Naklo<br />

04/533 01 31<br />

Gostilna Pr Bizjak<br />

Zgornja Bela 20<br />

4205 Preddvor<br />

04/25 55 600<br />

Restavracija Grad Bled<br />

Blejski Grad<br />

4260 Bled<br />

04/579 44 00<br />

www.hotelastoria-bled.com<br />

Restavracija Topolino<br />

Ljubljanska 26<br />

4260 Bled<br />

04/578 17 81<br />

www.topolino-slo.com<br />

Vila Prešeren<br />

Kidričeva 1<br />

4260 Bled<br />

04/578 08 00<br />

www.vila.preseren.s5.net<br />

Kraljeva Klubska Hiša<br />

Kidričeva 10c<br />

4260 Bled<br />

04/537 83 00<br />

www.golf.bled.si<br />

Slaščičarne in bonboniere<br />

/ Confectioneries<br />

Kavarna Union<br />

Miklošičeva 1<br />

1000 Ljubljana<br />

01/308 17 63<br />

Opera bar<br />

Cankarjeva c. 12<br />

1000 Ljubljana<br />

01/421 03 90<br />

Čajna hiša<br />

Stari trg 3<br />

1000 Ljubljana<br />

01/421 24 44<br />

Kavarna Cacao<br />

Obala 11<br />

6320 Portorož<br />

www.cacao.si<br />

Celica<br />

Metelkova 8<br />

1000 Ljubljana<br />

01/230 97 00<br />

www.souhostel.si<br />

Kavarna Evropa<br />

Slovenska c. 47<br />

1000 Ljubljana<br />

01/438 24 00<br />

Grajska kavarna<br />

Ljubljanski grad<br />

Na grajski planoti 1<br />

01/439 41 40<br />

Cukrček<br />

Štefanova 5<br />

1000 Ljubljana<br />

01/426 52 65<br />

www.cukrcek.si<br />

Casinoji / Casinos<br />

Royal Media Casino<br />

Dunajska 154<br />

1000 Ljubljana<br />

01/588 25 00<br />

www.casino-lj.si<br />

Igralni salon AS<br />

Miklošičeva 9<br />

1000 Ljubljana<br />

01/436 13 69<br />

www.casino-lj.si<br />

Grand casino Portorož<br />

Obala 75a<br />

6320 Portorož<br />

05/676 03 00<br />

www.casino-portorož.si<br />

Casino Larix<br />

Borovška c. 99<br />

4280 Kranjska Gora<br />

04/588 47 00<br />

www.casino-larix.si<br />

ŠPORT <strong>IN</strong> SPROSTITEV<br />

SPORTS AND LEISURE<br />

Smučišča in drsališča<br />

/ Ski resorts and ice-skating<br />

rinks<br />

Kranjska Gora<br />

Borovška c. 103a<br />

4280 Kranjska Gora<br />

04/58 09 400<br />

www.kr-gora.si<br />

Mariborsko Pohorje<br />

Pohorska ul. 60<br />

2000 Maribor<br />

02/603 65 53<br />

www.pohorje.org<br />

Rogla<br />

Cesta na Roglo 15<br />

3214 Zreče<br />

03/757 61 61<br />

www.rogla.si<br />

Cerkno<br />

Sedejev trg 8<br />

5282 Cerkno<br />

05/374 34 00<br />

www.hotel-cerkno.si<br />

Kanin<br />

Dvor 43<br />

5230 Bovec<br />

05/389 63 10<br />

www.kanin.si<br />

Drsališče Tivoli<br />

Celovška c. 25<br />

1000 Ljubljana<br />

01/431 51 55<br />

www.zavod-tivoli.si<br />

Wellnes centri in bazeni<br />

/ Wellness centres and<br />

swimming pools<br />

Laguna spa & fun<br />

Dunajska 270<br />

1000 Ljubljana<br />

01/568 39 13<br />

www.laguna.si<br />

Holistični center Pilates<br />

Wolfova 1<br />

1000 Ljubljana<br />

01/421 02 35<br />

www.pilates.si<br />

Sunny studio<br />

Regentova c.37<br />

1000 Ljubljana<br />

01/513 44 44<br />

www.sunny.si<br />

Vodno mesto Atlantis<br />

Šmartinska 152<br />

1000 Ljubljana<br />

01/585 21 00<br />

www.atlantis-vodnomesto.si<br />

Wai Thai<br />

Hotel Riviera<br />

Obala 33<br />

6320 Potrorož<br />

05/696 90 01<br />

www.lifeclass.net<br />

Marine/Marines<br />

Marina Portorož<br />

Cesta solinarjev 8<br />

6320 Portorož<br />

05/676 11 00<br />

www.marinap.si


PRIPOROČAMO OGLED<br />

WE RECOMMEND A VISIT<br />

124 125<br />

Marina Koper<br />

Kopališko nabrežje 5<br />

6000 Koper<br />

05/662 61 00<br />

www.marina-koper.si<br />

Marina Izola<br />

Tomažičeva 4a<br />

6310 Izola<br />

05)622 54 06<br />

www.marinaizola.si<br />

Golf igrišča / Golf courts<br />

Bled Golf & Country Club<br />

Kidričeva 10c<br />

4260 Bled<br />

04/537 77 11<br />

www.golf.bled.si<br />

Golf igrišče Otočec<br />

Golf Grad Otočec<br />

07/307 56 27<br />

www.terme-krka.si<br />

Golfsko igrišče Grad Mokrice<br />

Rajec 4<br />

8261 Jesenice na Dolenjskem<br />

07/457 42 46<br />

www.teme-catez.si<br />

Igrišče Golf Livada Moravske Toplice<br />

Kranjčeva 12<br />

9226 Moravske Toplice<br />

02/512 22 00<br />

www.terme3000.si<br />

Jahanje / Horse-riding<br />

Kobilarna Lipica<br />

Lipica 5<br />

6210 Sežana<br />

05/739 15 80<br />

www.lipica.org<br />

Posestvo Brdo<br />

Predoslje 39<br />

4501 Kranj<br />

04/260 10 00<br />

www.brdo.com<br />

Grad Prestranek<br />

Na gradu 9<br />

6258 Prestranek<br />

05/754 25 95<br />

Pristava Lepena<br />

Lepena 2<br />

5232 Lepena<br />

05/38 99 00<br />

www.pristava-lepena.com<br />

Jahalni klub Cerle<br />

Cesta na Brdo 109<br />

1000 Ljubljana<br />

01/256 89 42<br />

Posebne namestitve<br />

/ Special accommodation<br />

Nebesa<br />

Livek 39<br />

5222 Kobarid<br />

05/38 44 620<br />

e-mail: info@nebesa.si<br />

Dobra Vila Bovec<br />

Mala vas 112<br />

5230 Bovec<br />

05/38 96 400<br />

www.dobra-vila-bovec.si<br />

Gostilna Šajna<br />

Šepulje 33<br />

6210 Sežana<br />

05/764 00 33<br />

www.sajna.si<br />

Posestvo Pule<br />

Drečji vrh 16<br />

8231 Trebelno<br />

01/470 27 00<br />

ww.pule.si<br />

NARAVNA <strong>IN</strong> KULTURNA<br />

DEDIŠČ<strong>IN</strong>A / NATURAL AND<br />

CULTURAL HERITAGE<br />

Muzeji, galerije, razstave<br />

/ Museums, galleries,<br />

exhibitions<br />

Narodna galerija<br />

Prešernova 24<br />

1000 Ljubljana<br />

01/241 54 28<br />

www.ng-slo.si<br />

Moderna galerija<br />

Cankarjeva 15<br />

1000 Ljubljana<br />

01/241 68 00<br />

www.mg-lj.si<br />

Prirodoslovni muzej<br />

Muzejska 1<br />

1000 Ljubljana<br />

01/241 09 40<br />

www.2.pms-lj.si<br />

Narodni muzej Slovenije<br />

Muzejska 1<br />

1000 Ljubljana<br />

01/241 44 00<br />

www.narmuz.si<br />

Tehniški muzej Slovenije<br />

Bistra pri Vrhniki<br />

01/750 66 70<br />

www.tms.si<br />

Arhitekturni muzej<br />

Grad Fužine<br />

Pot na Fužine 2<br />

1000 Ljubljana<br />

01/540 97 98<br />

www.arhmuz.com<br />

Slovenski etnografski muzej<br />

Metelkova 2<br />

1000 Ljubljana<br />

01/432 54 03<br />

www.etno-muzej.si<br />

Jame / Caves<br />

Postojnska jama<br />

Jamska c. 30<br />

6230 Postojna<br />

05/700 01 00<br />

www.postojnska-jama.si<br />

Park Škocjanska jame<br />

Škocjan 2<br />

6215 Divača<br />

05/708 21 10<br />

www.park-skocjanske-jame.si<br />

Križna jama<br />

Troha Alojz<br />

Bloška polica 7<br />

1384 Grahovo<br />

041/632 153<br />

Botanični in živalski vrtovi<br />

/ Botanical gardens and zoos<br />

Živalski vrt Ljubljana<br />

Večna pot 70<br />

1000 Ljubljana<br />

01/24 42 188<br />

www.zoo.si<br />

Triglavski narodni park<br />

Ljubljanska c. 27<br />

4260 Bled<br />

04/57 80 200<br />

Krajinski park Sečoveljske soline<br />

Seča 115<br />

6320 Portorož<br />

05/672 13 30<br />

www.kpss.si<br />

Arboretum Volčji Potok<br />

Volčji potok 3<br />

1235 Radomlje<br />

01/831 23 45<br />

www.arboretum-vp.si<br />

Slap Savica<br />

Ribčev laz 48<br />

4265 Bohinjsko jezero<br />

04/527 33 70<br />

www.bohinj.si<br />

TURISTIČNE <strong>IN</strong>FORMACIJE<br />

/ TOURIST <strong>IN</strong>FORMATION<br />

www.slovenija.si<br />

www.ljubljana-calling.si<br />

www.slovenia.info<br />

www.sloveniaski.info<br />

www.ntz-nta.si<br />

www.slo-istra.com<br />

www.bled.si<br />

www.portoroz.si<br />

www.bovec.si<br />

www.matkurja.com<br />

POMEMBNE TELEFONSKE<br />

ŠTEVILKE / IMPORTANT<br />

TELEPHONE NUMBERS<br />

Policija / Police 113<br />

Gasilci/Fire department 112<br />

Telefonske informacije<br />

/ Telephone info 1188<br />

Splošne informacije<br />

/ General information<br />

Točen čas / Exact time 195<br />

MEDIJI / MEDIA<br />

Revije / Magazines<br />

Ambient<br />

Dunajska 5<br />

1000 Ljubljana<br />

01/473 82 21<br />

www.revijaambient.si<br />

Gloss<br />

Jamova 19<br />

1000 Ljubljana<br />

01/200 71 10<br />

www.gloss.si<br />

Hiše<br />

Dunajska 22<br />

1000 Ljubljana<br />

01/431 22 22<br />

www.revijahise.com<br />

Horizont<br />

Radvanjska c. 112<br />

2000 Maribor<br />

02/33 12 758<br />

www.revijahorizont.com<br />

Kontrast<br />

Dunajska 22<br />

1000 Ljubljana<br />

01/431 22 22<br />

www.kontrastmag.com<br />

Modna Jana<br />

Dunajska 5<br />

1000 Ljubljana<br />

01/473 82 51<br />

www.modna.jana.si<br />

Profit<br />

Cesta 24. junija 25<br />

1000 Ljubljana<br />

059/71 55 55<br />

www.profit-on.net<br />

Val Navtika<br />

Cesta v Mestni log 88<br />

1000 Ljubljana<br />

01/283 94 99<br />

www.val-navtika.net<br />

Vino<br />

Tržaška c. 148<br />

1371 Logatec<br />

01/795 08 95<br />

www.revija-vino.si<br />

d d d d d d d d d d d d d d SALON SLOVENIJA


126 127<br />

Z vami smo plesali ... utrujeni in bosi:<br />

We have been dancing with you ... tired and barefoot:<br />

01 BARBARA ČEFER<strong>IN</strong>, barbara.ceferin@galerijafotografija.si<br />

Fotografiranje jemlje kot način življenja. Odkar živi s svojo Galerijo Fotografija,<br />

bolj malo fotografira, fotografijo bolj promovira. Ima se za deloholično lenobo. V<br />

preteklosti delala kot fotoreporterka pri različnih tiskanih medijih in kot urednica<br />

fotografije pri reviji Jana. Z veseljem fotografira gledališke predstave. Dodatno<br />

energijo ji daje Pilates. Najbolj uživa v družbi moža in treh hčera, po možnosti v<br />

toplih krajih.<br />

Photography is her way of life. However, since she started to coexist with her<br />

gallery Galerija Fotografija, she has been promoting more than taking pictures.<br />

She considers herself a workaholic idler. She used to work as a photo reporter<br />

for various press as well as a photo editor at Jana magazine. She takes the<br />

biggest pleasure in taking pictures of the theatrical performances. Pilates gives<br />

her the additional energy. Mostly she enjoys in the company of her husband and<br />

three daughters, in warm places if possible.<br />

03 NIVES AJDOVEC<br />

Tretjina stilistične skupine DeLooks, ki se skupaj ukvarjajo s trendi, videzom,<br />

osebno pojavnostjo in modo. Vedno nastopajo skupaj, čeprav funkcionira vsaka<br />

zase. Nives zagovarja glamur, razkošje, eleganco in klasiko, Ana jo dopolnjuje<br />

z drznostjo in eleganco perfekcionistke, Katra pa z romantiko in prefinjenostjo<br />

fotografinje, ki ljubi detajle.<br />

A third part of the styling group DeLooks, which deals with trends, look,<br />

personal appearance and fashion. They always perform together, although<br />

each of them functions by herself. Nives adores glamour, luxury, elegance<br />

and classics, while Ana supplements her with the daring and elegance of the<br />

perfectionist, and Katra with the romantics and refinement of the photographer,<br />

who is in love with the details.<br />

05 LENKA KAVČIČ, lenka.kavcic@amis.net<br />

Ustanoviteljica studia ARHITEKTKA.ORG, ukvarja se z raziskovanjem in<br />

uresničevanjem vizij s področja arhitekture, notranjih in zunanjih prostorov ter<br />

oblikovanja. Dobitnica Zlate medalje BIO 16 za opravo za hojo po vodi MEDUSA.<br />

Članica ZAPS , DAL in predsednica sekcije Industrijskih oblikovalcev pri DOS.<br />

Razstavlja na domačih in mednarodnih samostojnih in skupinskih razstavah,<br />

publicira v slovenskih in mednarodnih strokovnih revijah.<br />

The founder of the ARHITEKTKA.ORG practice, dealing with researching and<br />

implementing the ideas from the sphere of architecture, exterior and interior<br />

areas, and designing. A receiver of the Golden Medal BIO 16 for the equipment<br />

for walking on water MEDUSA. A member of ZAPS, DAL and the president of<br />

the Industrial designers section at DOS. Exhibiting on home and international,<br />

individual and group exhibitions; publicizes in Slovene and international<br />

professional magazines.<br />

02 JASM<strong>IN</strong>A DVORŠEK, jasmina.dvorsek@gmail.com<br />

Tekati bosa po mehkih tratah je udobje. Sprehod ob obali toplega morja s<br />

sandali v roki je razkošje. Iskanje obojega, občutka svobode in energije matere<br />

zemlje, me vedno znova kliče na pot, ki pa se vedno znova konča tam, kjer je<br />

najlepše – v moji majhni Sloveniji, deželici, kjer je lepot toliko, da so nekatere<br />

ostale skrite celo pod zemljo.<br />

Snugness means running barefoot on the soft lawn. Splendour means a walk<br />

along the beach of warm sea and sandals in hand. A search for both, a sense<br />

of freedom and the energy of Mother Earth always and again allure her into<br />

travelling, which every time ends in the most gorgeous place – in her small<br />

Slovenia, a country with so many beauties that some have stayed hidden in the<br />

depth of the earth.<br />

04 VALENT<strong>IN</strong>A SMEJ NOVAK<br />

Filozofinja in publicistka. Z možem in dvema otrokoma živi v Ljubljani. Rada kuha<br />

in peče, včasih kaj pozabi v pečici. Najlepši slovenski kraj: Prekmurje pozno<br />

pomladi, gozdovi v Veliki Polani v visokem poletju in morje pri Ankaranu jeseni.<br />

Najljubša slovenska moda: Oktober. Najlepša cvetlica: močvirska logarica iz<br />

Prekmurja.<br />

A philosopher and a publicist. She lives in Ljubljana with her husband and two<br />

children. She likes cooking and baking, sometimes she forgets something in<br />

the oven. The most beautiful Slovene place: Prekmurje region in the late spring,<br />

woods of Velika Polana in the peak of the summer and the sea at Ankaran in<br />

the late autumn. Her favourite Slovene fashion: October. Her favourite flower: a<br />

marsh plant Fritillaria meleagris from Prekmurje.<br />

06 JANEZ VIDRIH, hunsee@gmail.com<br />

A.D.: Anti Depressive<br />

Astral Drifter with<br />

Absolute Duty to<br />

Avoid Dominance of<br />

Almighty Dullness.<br />

07 JAK VREČAR, jak.vrecar@gmail.com<br />

Urednik, novinar, mož z obupnim talentom za hokej in z malo boljšim za vzgojo<br />

otrok, je najsrečnejši, ko lahko vselej umazano tipkovnico porine v kot in gre na<br />

pot. Ko ima dela največ, razmišlja o hrani na Mindil Beachu v Darwinu, sicer pa<br />

uživa doma in mu ne pade na kraj pameti, da bi živel drugje.<br />

An editor, a journalist, a husband with hopeless talent of hockey and with a<br />

better one of upbringing; he is the happiest whenever he can push the ever-filthy<br />

keyboard in the corner and go on the road. When he is snowed under, he thinks<br />

about food on Mindil Beach in Darwin, otherwise he enjoys at home and it never<br />

comes to his mind to live anywhere else.<br />

08 NATAŠA IVIĆ, natasa.ivic@volja.net<br />

Hiperaktivna strelka z avanturističnim duhom, njen zaščitni znak: salonarji z<br />

nemogoče visoko peto. Ljubi mačke <strong>IN</strong> pse. V njeni hiši diši po tortah, njena<br />

“sacharca” se lahko kosa z dunajskimi. Ekonomsko izobražena najraje zastopa<br />

športnike in umetnike. Moto večne optimistke: za dežjem vedno posije sonce.<br />

Hyperactive Sagittarius with the adventurous spirit. Her trademark: shoes<br />

with enormous high heel. She loves cats and dogs. Her house smells of cakes,<br />

her Sacher cake can compete with the Vienna one. Despite her education in<br />

economics, she prefers to represent the sportsmen and artists. The motto of<br />

perpetual optimist: sunshine follows rain.<br />

10 SUZANA GOLUBOV, suskamuska@email.si<br />

Hitra, globoko v sebi in vedno tu, pisana z vseh vetrov, preradovedna, da<br />

bi obtičala, a vseeno tudi postoji, toliko da se napolni in gre naprej, čuječa<br />

nabiralka in predelovalka vsega, kar jo obdaja.<br />

Quick, deep in thought but always here, too inquisitive to stuck. However, she<br />

stops for a moment just to fill herself up and then goes on; a watchful collector<br />

and a remaker of everything surrounding her.<br />

12 BREDA BERTOLE, breda.bertole@volja.net<br />

Mamica dveh fantičev. Sociologinja z močnim občutkom za red in pravičnost.<br />

Sovraži avtomobile na pločnikih in nemarne lastnike psov. Učiteljica smučanja,<br />

plesalka po duši. Nora na čevlje in torbice. Deklica, ki je iz vrtca vsak dan<br />

prinesla travniško cvetje. Najljubši kraj: Gozd Martuljek, ko z otrokoma skačemo<br />

v sneg. Najljubša hrana: paradižnikova solata. S čebulo. Najljubša slika: nasmeh<br />

na otroškem obrazu. Življenjski moto: uresničuj sanje.<br />

The mother of two boys. The sociologist with a great sense of order and justice.<br />

She hates cars parked on pavements and careless dog owners. A ski instructor<br />

and a dancer by soul. Crazy for shoes and handbags. A girl, who daily brought<br />

meadow flowers from a kindergarten. Her favourite place: Gozd Martuljek, when<br />

jumping into snow with her children. Her favourite food: tomato salad. With<br />

onion. Her favourite picture: a smile on a child’s face. Her life motto: make your<br />

dreams come true.<br />

14 MATEJA VERHOVEC KAJTNER, mateja.kajtner@siol.net<br />

Uradno magistrica poslovodenja in organizacije, po duši piarovka in<br />

organizatorka dogodkov. Skratka, vse kar diši po komuniciranju in<br />

organiziranju. Dinamična in vedno v akciji. Obožuje potovanja, razkošne<br />

hotele, mestne kavarne. Zaljubljena v morje in sonce. Navdušena nad vsem,<br />

kar ima latino pridih. Obsedena s cestnim kolesarstvom, maratoni in gorskimi<br />

prelazi.<br />

Officially a MSc of Management and Organization, but a PR officer and<br />

events organizer by soul. In short, she likes everything that has a scent of<br />

communication and organization. Dynamic and always on the move. Adores<br />

travelling, luxurious hotels, city cafeterias. In love with the sea and the sun.<br />

Enraptured with everything that has a touch of Latin America. Obsessed with<br />

the city cycling, marathons and mountain passes.<br />

16 TJAŠA MAR<strong>IN</strong>KO, tjasa@konektor.si<br />

Razvija svoj ustvarjalni duh in uresničuje ambicije na področju tržnega<br />

komuniciranja. Njena vizija je konstanten razvoj lastnega potenciala v poslovnem<br />

svetu, pomoč v humanitarne namene ter lastni prispevek k slovenskemu<br />

turizmu. Verjame v moč pozitivnega mišljenja, trdo delo in vztrajnost.<br />

Develops her creative spirit and realizes her ambitions on the field of market<br />

communication. Her vision is a constant development of her own potential<br />

in the business world, humanitarian aid and her own contribution to the<br />

Slovene tourism. She believes in the power of positive thinking, hard work and<br />

persistency.<br />

09 MOJCA MAVEC<br />

Avtorica dokumentarnih oddaj. TV voditeljica. Delavka v kulturi. Trideset plus.<br />

Odraščala v hiši, kjer so bile vse ure deset minut naprej. Če so ure naprej, se<br />

ti zdi, da je časa več! Najljubši kos oblačila: navadna bela srajca. Najljubši kraj:<br />

poleti domači Kras, pozimi kjerkoli, za dva. Najboljša jed, ki jo skuham: jota in<br />

pašta fižol. Moto življenja: manj je več.<br />

The author of documentaries. TV show presenter. Working in the culture field.<br />

Thirty plus. Grew up in a house where all the clocks were ten minutes ahead.<br />

And if the clocks are moved forward, you have a feeling there is more time!<br />

Her favourite piece of clothing: ordinary white blouse. Her favourite place: in<br />

the summer her home Karst, in the winter anywhere for two. Her favourite dish<br />

she cooks: “jota” (sauerkraut and bean stew) and “pašta fižol” (pasta and bean<br />

stew). Her life motto: less is more.<br />

11 TANJA STANKOVIĆ, tanja.stankovic@siol.net<br />

Novinarka, antropologinja, filmofilka, popotnica, fotografinja, hedonistka ...<br />

Življenje je prekratko, da bi počeli vedno iste stvari in hodili le naravnost, včasih<br />

je dobrodejno tudi skreniti in raziskovati poti, ki jih ostali pozabijo. Predvsem<br />

pa je treba rasti in vsak dan nekaj novega poskusiti, prebrati, videti, doživeti,<br />

spoznati ...<br />

A journalist, an anthropologist, a film-addict, a traveller, a photographer, a<br />

hedonist … Life is too short to do the same things all the time and to take the<br />

straight path only, therefore it is necessary to diverge and research the ways<br />

which are by many forgotten. Above all, one should grow and try something new<br />

every day, and read, see, experience, and meet …<br />

13 LEA SEVŠEK BUTER<strong>IN</strong>, Lea.Sevsek@lifeclass.net<br />

Njeno življenje je zaznamoval večletni študij tajske masaže in refleksologije na<br />

Tajskem. Od tedaj se posveča vzhodnjaški kulturi bivanja in zdravega življenja,<br />

ki ga kreativno dopolnjuje z zahodnimi kozmetičnimi tehnikami. Je idejni in<br />

konceptualni vodja prvega slovenskega tajskega centra Wai Thai in novih<br />

Term & Wellness Palace, ki jih danes tudi vodi. Svojo duhovnost je vnesla v več<br />

projektov, ki osrečujejo ljudi.<br />

Thai massage and reflexology study of many years in Thailand have left a big<br />

impact on her life. Since then she has devoted herself to eastern culture of living<br />

and healthy way of life, which she creatively supplements with western cosmetic<br />

techniques. She is the conceptual and idea leader of the first Slovene Thai<br />

Centre Wai Thai and of the new Terme & Wellness Palace, which she heads<br />

now. Various projects, which have been giving joy to many people, are imbued<br />

with her spirituality.<br />

15 POLONA BOHORIČ, polona@salonslovenija.si<br />

Dvakrat mama – z vsem srcem in večno slabo vestjo zaradi pomanjkanja časa.<br />

Arhitekt po izobrazbi, pisatelj po duši. Obožuje morje tik pred nevihto. Strastno<br />

predana zelo različnim dejavnostim, zahtevna do življenja in okolice – vse mora<br />

biti najboljše in to takoj. V splošnem ima živali raje od ljudi, a priznava izjeme.<br />

Prisega na intuicijo. V njenem življenju ima vse svoj koncept.<br />

Twice a mother – with all her heart and a perpetual guilt of lacking the time.<br />

An architect by occupation, a writer by soul. Adores the sea before the storm.<br />

She is passionately devoted to various activities, demanding to her life and<br />

surroundings – everything needs to be done at best and at once. Generally,<br />

she prefers animals to people, but she acknowledges some exceptions. Very<br />

intuitive. Everything has a concept in her life.<br />

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16<br />

d d d d d d d d d d d d d d SALON SLOVENIJA


128 129<br />

LifeClass...<br />

LifeClass...<br />

... ko ž\ivljenje postane už\itek.<br />

... when life becomes pleasure.<br />

... s spoštovanjem do narave.<br />

... with compliments to nature.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

LifeClass &<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

SURF - TRGOV<strong>IN</strong>A <strong>IN</strong> STORITVE, d.o.o. Portorož, Liminjanska cesta 94/b - Lucija, 6320 Portorož - SLOVENIJA<br />

Tel: 00386 (05) 677 51 95, 677 12 32, 677 18 38, Gsm: (041) 317-938, (051) 346-067, Fax: 00386 (05) 677 09 10, E-mail: surf@siol.net, www.surf.si<br />

d d d d d d d d d d d d d d SALON SLOVENIJA


oyster perpetual lady-datejust

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!