Views
3 years ago

ฉบับที่ 160 : 01 เม.ย. - สกอ.

ฉบับที่ 160 : 01 เม.ย. - สกอ.

ฉบับที่ 160 : 01 เม.ย. -

จดหมายข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา http://www.mua.go.th/pr_web http://www.facebook.com/ohecthailand http://www.twitter.com/ohec_th ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑๖๐ ประจำวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ สัมมนาการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัล พระราชทานระดับอุดมศึกษา นางวราภรณ์ สีหนาท รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาการคัดเลือก นักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน และมอบโล่ห์เชิดชูเกียรติให้สถาบันอุดมศึกษาที่มีนักศึกษารับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา สามปีการศึกษาต่อเนื่องกัน ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา นางวราภรณ์ สีหนาท รองเลขาธิการฯ กล่าวว่า การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ถือเป็นหนึ่ง ในพันธกิจของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ต้องการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน และศักยภาพ ของนักศึกษา ให้สอดรับกับนโยบายสำคัญในการพัฒนาบัณฑิตในอุดมคติไทยสองประการ คือการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยที่ สอดคล้องกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษา โดยเน้นให้บัณฑิตมีความภูมิใจในสถาบันและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างสง่างาม รวมทั้งการ พัฒนาบัณฑิตให้เกิดการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม นิสิตนักศึกษา จึงต้องได้รับการพัฒนาทั้งในระหว่างเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรม ต่างๆ ที่สถาบันจัดขึ้น ประการที่สอง คือการพัฒนาบัณฑิตอุดมศึกษาในบริบทที่เป็นสากล โดยจะต้องมีความเป็นพลวัตร ให้เหมาะสมกับ การเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอกเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัย ความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง รองเลขาธิการฯ กล่าวต่อไปว่า งานคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถาบันการศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานนี้ เป็นงานที่มี เกียรติเป็นสิริมงคลสมควรที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องดำเนินการด้วยความรอบครอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประเมินและคัดเลือก นักศึกษาคณะกรรมการดำเนินการอย่างมีหลักเกณฑ์ บริสุทธิ์ ยุติธรรมมีใจเป็นกลางไม่โน้มเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ควรใช้ดุลพินิจในการ ต่อหน้า ๒ t

ฉบับที่ 120 : 25 มิ.ย. - สกอ.
ผลสอบเทียบ
Download >> เอกสารได้ที่นี่
ทอสีสัมพันธ์ - โรงเรียนทอสี
MTEC Newsletter - ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
3. โครงสร้างบันทึกที่มีชีวิต
ส่วนที่ 1.pdf
ส่วนที่ 1.pdf
เทคโนโลยีสารสนเทศ - Mahidol University
บทที่ 2 รากของสมการตัวแปรเดียว
บทที่6 สื่อกลางในการส่งข้อมูล
วารสาร ส่วนที่ 1 - กรมสุขภาพจิต
วารสารคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร I
สนใจลงโฆษณา สรรสาระเทคโนโลยีชีวภาพ
การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง
ดาวน์โหลดจุลสาร คลิกที่นี่ - eTATjournal.com
เกมพอเพียง - มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตร - ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 - กรมสุขภาพจิต
แม่ฮองสอน - จอง ที่พัก จอง โรงแรม
จัดหน้า ฉบับที่ 371.indd - สกอ.
ส่วนที่ 3 - สื่อกรมวิชาการเกษตร
ปีที่ 11 ฉบับที่ 63 ส.ค. - ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ปีการศึกษา 2549 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เรา ส่งมอบ โลกที่ดีกว่า - About FedEx
วิธีสอนแบบบรรยาย (Lecturing Method , LM) - Webstaff.kmutt.ac.th
บทที่ 3 การตรวจสอบข้อผิดพลาด
สำรอง1 คลิกที่นี่ - eTATjournal.com
บริษัท สยามอิมพลีเม้น จากัด
ปีที่ 10 ฉบับที่ 53 ธ.ค. 2550 - ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
เอกสารชุดที่ 6