Views
3 years ago
Chester Proshan - IAFOR
Steve Entrich - IAFOR
Ketkanda Jaturongkachoke Supamit Chanseawrassamee - IAFOR
Zulnaidi Yaacob - IAFOR
Andrei Zavaliy - IAFOR
Monika Kowalonek-Janczarek - IAFOR
Pataraporn Sangkapreecha - IAFOR
Kuen-Meau Chen - IAFOR
Duangkamol Limwongse Pronyos Chattarakul - IAFOR
Yan Wang Lin He - IAFOR
Yi Sheng Wang, Ming-Chung Tang - IAFOR
Yu Sung Wen Tao Chia Ling - IAFOR
Kawuki Mukasa - IAFOR
Chanin Yoopetch - IAFOR
Please click here to download the conference proceedings - IAFOR
Paul Hendry Nkuna Ximbani Eric Mabaso - IAFOR
Ubaidullah Nor Hasbiah, Khairulanuar Samsudin, Jamilah ... - IAFOR
Wan Safuraa Wan Osman Melor Md. Yunus - IAFOR