2011-06 (Adobe Reader) - Standartizacijos departamentas prie AM

lsd.lt

2011-06 (Adobe Reader) - Standartizacijos departamentas prie AM

2011 Nr. 6 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

TK 51 MAISTO ANALIZË

LST CEN/TS 16187:2011 en

Maisto produktai. Fumonisinø B1 ir B2 nustatymas perdirbtø

kukurûzø turinèiuose maisto produktuose, skirtuose

kûdikiams ir maþiems vaikams. Efektyviosios skysèiø

chromatografijos metodas, taikant gryninimà imuninio

giminiðkumo kolonëlëje ir fluorescenciná aptikimà, atlikus

prieðkolonëliná antriniø junginiø gavimà

J (45 Lt)

TK 52 OFTALMOLOGINË OPTIKA IR LAZERIAI

LST EN ISO 8624:2011 en

Oftalmologinë optika. Akiniø rëmeliai. Matavimo sistema ir

terminija (ISO 8624:2011)

Pakeièia LST EN ISO 8624:2002

F (34 Lt)

TK 53 AVALYNË IR ODA

LST EN ISO 17072-1:2011 en

Oda. Cheminis metalø kiekio nustatymas. 1 dalis.

Ekstrahuojamieji metalai (ISO 17072-1:2011)

F (34 Lt)

LST EN ISO 17072-2:2011 en

Oda. Cheminis metalø kiekio nustatymas. 2 dalis. Visuminis

metalø kiekis (ISO 17072-2:2011)

E (30 Lt)

TK 56 NAFTOS PRAMONËS ÁRENGINIAI

LST EN 1591-1:2002+A1:2009/AC:2011 en

Jungës ir jø jungtys. Apskritøjø junginiø jungèiø su tarpikliu

projektavimo taisyklës. 1 dalis. Skaièiavimo metodas

Pakeièia LST EN 1591-1:2002+A1:2009/AC:2010

LST EN 13121-3:2008+A1:2010/AC:2011 en

Antþeminës stiklaplastikio talpyklos ir indai. 3 dalis.

Projektavimas ir gamyba

LST EN ISO 14585:2011 en

Savisriegiai sraigtai su pusapvalia cilindrine galvute, turinèia

ðeðialapæ ádubà (ISO 14585:2011)

Pakeièia LST EN ISO 14585:2002,

LST EN ISO 14585:2002/AC:2006

D (28 Lt)

LST EN ISO 14586:2011 en

Savisriegiai sraigtai su kûgine paslëpta galvute, turinèia

ðeðialapæ ádubà (ISO 14586:2011)

Pakeièia LST EN ISO 14586:2002

D (28 Lt)

LST EN ISO 14587:2011 en

Savisriegiai sraigtai su kûgine pusiau paslëpta galvute,

turinèia ðeðialapæ ádubà (ISO 14587:2011)

Pakeièia LST EN ISO 14587:2002

D (28 Lt)

TK 60 LANGAI IR DURYS

LST EN 410:2011 en

Statybinis stiklas. Ástiklinimo ðviesiniø ir saulës spinduliuotës

praleidimo charakteristikø nustatymas

Pakeièia LST EN 410:2000

V (88 Lt)

LST EN 673:2011 en

Statybinis stiklas. Šilumos praleidimo faktoriaus (U vertës)

nustatymas. Skaièiavimo metodas

Pakeièia LST EN 673:2000,

LST EN 673:2000/A1+A2:2003,

LST EN 673:2000/P:2006

J (45 Lt)

LST EN 13126-19:2011 en

Statybiniai apkaustai. Langø ir prancûziðkøjø langø

reikalavimai ir bandymo metodai. 19 dalis. Slankieji

uþdarymo átaisai

G (37 Lt)

TK 64 ERGONOMIKA

LST EN ISO 24503:2011 en

Ergonomika. Prieinamas dizainas. Lytimøjø taðkø ir brûkðniø

naudojimas ant vartojimo reikmenø (ISO 24503:2011)

D (28 Lt)

TK 66 NEARDOMIEJI BANDYMAI

LST EN 14127:2011 en

Neardomieji bandymai. Ultragarsinis storio matavimas

Pakeièia LST EN 14127:2004

R (69 Lt)

TK 68 PLASTIKAI

LST EN ISO 14125+AC:2002/A1:2011 en

Pluoðtu armuoti plastikø kompozitai. Lankstomøjø savybiø

nustatymas. 1 keitinys (ISO 14125:1998/Amd.1:2011)

XZ (7 Lt)

TK 70 PLAUŠIENA, POPIERIUS, KARTONAS

LST EN ISO 5264-2:2011 en

Plauðiena. Laboratorinis malimas. 2 dalis. PFI malûno

metodas (ISO 5264-2:2011)

Pakeièia LST EN ISO 5264-2:2003

G (37 Lt)

LST EN ISO 7263:2011 en

Vidurinis gofruotojo kartono sluoksnis. Laboratorijoje

gofruoto kartono atsparumo plokðtuminiam gniuþdymui

nustatymas (ISO 7263:2011)

Pakeièia LST EN ISO 7263:2009

F (34 Lt)

TK 71 ENERGETIKOS TIKSLAMS TVARIAI

PAGAMINTA BIOMASË, KIETASIS

BIOKURAS IR KIETASIS ATGAUTASIS

KURAS

LST EN 15104:2011 en

Kietasis biokuras. Visuminio anglies, vandenilio ir azoto kiekio

nustatymas. Instrumentiniai metodai

Pakeièia LST CEN/TS 15104:2005

G (37 Lt)

LST EN 15105:2011 en

Kietasis biokuras. Vandenyje tirpiø chloridø, natrio ir kalio

kiekio nustatymas

Pakeièia LST CEN/TS 15105:2005

F (34 Lt)

10

More magazines by this user
Similar magazines