2011-06 (Adobe Reader) - Standartizacijos departamentas prie AM

lsd.lt

2011-06 (Adobe Reader) - Standartizacijos departamentas prie AM

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 6

Netekæs galios Lietuvos standartas

Vietoj jo galioja

TK 12 AUTOMOBILIØ KELIAI

LST EN 13074:2002 Bitumas ir bituminiai riðikliai. Riðiklio iðskyrimas ið bituminiø LST EN 13074-1:2011

emulsijø iðgarinant

LST EN 14895:2006 Bitumas ir bituminiai riðikliai. Riðiklio ið bituminiø emulsijø LST EN 13074-2:2011

arba skiestøjø ir minkðtøjø bituminiø riðikliø stabilizavimas

LST EN 15430-1:2008 Þiemos keliø ir keliø tarnybø zonø prieþiûros áranga. Duomenø LST EN 15430-1:2007+A1:2011

surinkimas ir perdavimas. 1 dalis. Duomenø surinkimas transporto priemonëje

TK 13 ÞEMËS ÛKIO TECHNIKA

LST EN ISO 4254-5:2010/AC:2010 Þemës ûkio maðinos. Sauga. 5 dalis. Þemës

dirbimo áranga su mechanine pavara (ISO 4254-5:2008)

LST EN ISO 4254-5:2010/AC:2011

TK 17 MEDIENA

LST EN 14081-1:2006 Medinës konstrukcijos. Pagal stiprá surûðiuota staèiakampio

skerspjûvio statybinë mediena. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai

LST EN 14081-1:2005+A1:2011

TK 22 PRIEÐGAISRINË SAUGA

LST L 1958:2004, LST L 1958:2004/P:2008 Degumo bandymai. Degumo charakteristikø –

nustatymo metodas

LST L 1960:2004, LST L 1960:2004/P:2008 Degumo bandymai. Liepsnos plitimo –

indekso nustatymo metodas ir ávertinimas

TK 25 RIŠAMOSIOS MEDÞIAGOS IR SILIKATINIAI DIRBINIAI

LST EN 12859:2008 Gipso blokai. Apibrëþtys, reikalavimai ir bandymo metodai LST EN 12859:2011

TK 28 DUJØ SISTEMOS

LST EN 1949:2002, LST EN 1949:2002/A1:2005 Buitiniø suskystintøjø naftos dujø LST EN 1949:2011

sistemø árengimo gyvenamosiose poilsinëse ir kitose keliø transporto priemonëse

techniniai reikalavimai

TK 29 VANDENTVARKA

LST EN 1113:2008 Santechnikos átaisai. 1-ojo ir 2-ojo tipo vandens tiekimo sistemø

santechnikos átaisø duðø þarnos. Bendrieji techniniai reikalavimai

LST EN 1113:2008+A1:2011

TK 31 AKUSTIKA

LST ISO 3891:2002 Akustika. Þemës pavirðiuje girdimo orlaiviø triukðmo aprašymas LST ISO 20906:2011

TK 32 SVEIKATA

LST EN 455-2:2010 Vienkartinës medicininës pirðtinës. 2 dalis. Fizikiniø savybiø

LST EN 455-2:2009+A1:2011

reikalavimai ir tikrinimas

LST EN ISO 14155-1:2009 Klinikinis þmonëms skirtø medicinos priemoniø tyrimas. LST EN ISO 14155:2011

1 dalis. Bendrieji reikalavimai (ISO 14155-1:2003)

LST EN ISO 14155-2:2009 Klinikinis þmonëms skirtø medicinos priemoniø tyrimas. LST EN ISO 14155:2011

2 dalis. Klinikinio tyrimo planai (ISO 14155-2:2003)

TK 34 METROLOGIJA

LST EN 14154-1+A1:2007 Vandens skaitikliai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai

LST EN 14154-2+A1:2007 Vandens skaitikliai. 2 dalis. Árengimas ir naudojimo sàlygos

LST EN 14154-3+A1:2007 Vandens skaitikliai. 3 dalis. Bandymo metodai ir áranga

LST EN 14154-1:2005+A2:2011

LST EN 14154-2:2005+A2:2011

LST EN 14154-3:2005+A2:2011

TK 36 APLINKOS APSAUGA

LST ISO 9698:1998 en, LST ISO 9698:2006 lt, LST ISO 9698:1998/P:2006 en LST ISO 9698:2011

Vandens kokybë. Trièio tûrinio aktyvumo nustatymas. Skysèio scintiliacijos skaièiavimo

metodas (tapatus ISO 9698:1989)

13

More magazines by this user
Similar magazines