2011-01 (Adobe Reader) - Standartizacijos departamentas prie AM

lsd.lt

2011-01 (Adobe Reader) - Standartizacijos departamentas prie AM

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 1

1


Turinys

STANDARTIZACIJA ...........................................................................................................5

IÐLEISTI LIETUVOS STANDARTAI ........................................................................................5

NETEKÆ GALIOS LIETUVOS STANDARTAI .........................................................................15

NETEKSIANTYS GALIOS LIETUVOS STANDARTAI .............................................................20

TARPTAUTINIØ IR EUROPOS ÁSTAIGØ BEI ORGANIZACIJØ STANDARTAI,

KURIUOS DEPARTAMENTAS GAVO GRUODÞIO MËN. ....................................................21

TARPTAUTINËS STANDARTIZACIJOS ORGANIZACIJOS STANDARTAI .......................................................21

TARPTAUTINËS ELEKTROTECHNIKOS KOMISIJOS STANDARTAI ...........................................................24

RATIFIKUOTI EUROPOS STANDARTIZACIJOS KOMITETO STANDARTAI ....................................................25

RATIFIKUOTI EUROPOS ELEKTROTECHNIKOS STANDARTIZACIJOS KOMITETO STANDARTAI ..........................34

RATIFIKUOTI EUROPOS TELEKOMUNIKACIJØ STANDARTØ INSTITUTO STANDARTAI ..................................... 40

REDAKCINË KOLEGIJA

Redagavo A. Treèiokaitë

Maketavo B. Meðkënienë

2011-01-11

© Lietuvos standartizacijos departamentas, 2011


Lietuvos standartizacijos departamento

BIULETENIS

2011

Nr. 1

VILNIUS, 2011


Lietuvos standartizacijos departamentas

T. Kosciuðkos g. 30

LT-01100 Vilnius

Telefonas: (8~5) 270 9360

El. paðtas: lstboard@lsd.lt

Interneto tinklalapis: http://www.lsd.lt


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 1

STANDARTIZACIJA

IÐLEISTI LIETUVOS STANDARTAI

TK 1 ELEKTRONIKA

LST EN 60730-1+A11:2002/A1:2005/P:2010 en

Buitiniø ir panaðios paskirties prietaisø automatiniai elektriniai

valdymo átaisai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai

(IEC 60730-1:1999/A1:2003, modifikuotas)

Pastaba. LST EN 60730-1+A11:2002/A1:2005

ið dalies pakeièia LST EN 60730-1+A11:2002,

t. y. taikant standartà LST EN 60730-1+ A11:2002 vietoj

keitinio EN 60730-1:2000/A11:2002 taikomas keitinys

EN 60730-1:2000/A1:2004

LST EN 60950-1:2006/A1:2010 en

Informacijos technologijos áranga. Sauga. 1 dalis. Bendrieji

reikalavimai (IEC 60950-1:2005/A1:2009, modifikuotas)

T (74 Lt)

LST EN 61076-3-115:2010 en

Elektroninës árangos jungtys. Gaminio reikalavimai.

3-115 dalis. Staèiakampës jungtys. Apsauginiø korpusø,

naudojamø su 8 takeliø ekranuotomis ir neekranuotomis

jungtimis maþesniuose kaip 600 MHz daþniuose pramoninëse

aplinkose, áskaitant IEC 60603-7 serijos sietuvà, detalusis

apraðas. 12 variantas, susijæs su IEC 61076-3-106.

Ástumiamos ir iðtraukiamos jungtys (IEC 61076-3-115:2009)

M (54 Lt)

LST EN 61076-3-118:2010 en

Elektroninës árangos jungtys. Gaminio reikalavimai.

3-118 dalis. Staèiakampës jungtys. Keturpoliø ir PE galios

jungèiø su ástumiamais ir iðtraukiamais elementais detalusis

apraðas (IEC 61076-3-118:2010)

N (56 Lt)

LST EN 61162-3:2008/A1:2010 en

Jûrø navigacinë ir radijo ryðio áranga bei sistemos.

Skaitmeniniai sietuvai. 3 dalis. Nuosekliojo duomenø

perdavimo priemoniø tinklas (IEC 61162-3:2008/A1:2010)

XZ (7 Lt)

LST EN 61190-1-3:2007/A1:2010 en

Elektroniniø sàrankø tvirtinimo medþiagos. 1-3 dalis.

Reikalavimai, keliami elektronikoje naudojamiems litavimo

lydiniams ir kietiesiems lydmetaliams su fliusu ir be fliuso

(IEC 61190-1-3:2007/A1:2010)

F (33 Lt)

LST EN 61207-1:2010 en

Dujø analizatoriø eksploataciniø charakteristikø iðraiðka.

1 dalis. Bendrieji dalykai (IEC 61207-1:2010)

Nuo 2013-07-01 pakeièia LST EN 61207-1:2001

R (66 Lt)

LST EN 61300-2-24:2010 en

Skaiduliniai optiniai sujungimo átaisai ir pasyvieji

komponentai. Pagrindinës bandymø ir matavimø

procedûros. 2-24 dalis. Bandymai. Brokuojamieji keraminiø

iðardomøjø centravimo movø bandymai veikiant átempiams

(IEC 61300-2-24:2010)

Nuo 2011-07-01 pakeièia LST EN 61300-2-24:2002

G (36 Lt)

LST EN 61747-5-3:2010 en

Skystakristaliai vaizduokliai. 5-3 dalis. Aplinkos poveikio,

ilgalaikiðkumo ir mechaniniø bandymø metodai. Stiklo stipris

ir patikimumas (IEC 61747-5-3:2009, modifikuotas)

L (51 Lt)

LST EN 61753-121-2:2010 en

Skaiduliniai optiniai sujungimo átaisai ir pasyvieji

komponentai. Eksploataciniø charakteristikø standartas.

121-2 dalis. C kategorijos viengubø ir dvigubø vienmodþiø

skaidulø virvëlaidþiai su cilindrinëmis movinëmis jungtimis.

Kontroliuojamoji aplinka (IEC 61753-121-2:2010)

L (51 Lt)

LST EN 61753-121-3:2010 en

Skaiduliniai optiniai sujungimo átaisai ir pasyvieji

komponentai. Eksploataciniø charakteristikø standartas.

121-3 dalis. U kategorijos viengubø ir dvigubø vienmodþiø

skaidulø virvëlaidþiai su cilindrinëmis movinëmis jungtimis.

Nekontroliuojamoji aplinka (IEC 61753-121-3:2010)

M (54 Lt)

LST EN 61784-3:2010 en

Pramoninio ryðio tinklai. Profiliai. 3 dalis. Funkcinës saugos

objekto magistralës. Bendrosios taisyklës ir profiliø

apibrëþtys (IEC 61784-3:2010)

Nuo 2013-07-01 pakeièia LST EN 61784-3:2008

V (85 Lt)

LST EN 61784-3-1:2010 en

Pramoninio ryðio tinklai. Profiliai. 3-1 dalis. Funkcinës saugos

objekto magistralës. 1-osios ryðio profiliø ðeimos (CPF 1)

papildomieji techniniai reikalavimai (IEC 61784-3-1:2010)

Nuo 2013-07-01 pakeièia LST EN 61784-3-1:2008

V (85 Lt)

LST EN 61784-3-2:2010 en

Pramoninio ryðio tinklai. Profiliai. 3-2 dalis. Funkcinës saugos

objekto magistralës. 2-osios ryðio profiliø ðeimos (CPF 2)

papildomieji techniniai reikalavimai (IEC 61784-3-2:2010)

Nuo 2013-07-01 pakeièia LST EN 61784-3-2:2008

XF (143 Lt)

LST EN 61784-3-3:2010 en

Pramoninio ryðio tinklai. Profiliai. 3-3 dalis. Funkcinës saugos

objekto magistralës. 3-iosios ryðio profiliø ðeimos (CPF 3)

papildomieji techniniai reikalavimai (IEC 61784-3-3:2010)

Nuo 2013-07-01 pakeièia LST EN 61784-3-3:2008

XB (112 Lt)

LST EN 61784-3-6:2010 en

Pramoninio ryðio tinklai. Profiliai. 3-6 dalis. Funkcinës saugos

objekto magistralës. 6-osios ryðio profiliø ðeimos (CPF 6)

papildomieji techniniai reikalavimai (IEC 61784-3-6:2010)

Nuo 2013-07-01 pakeièia LST EN 61784-3-6:2008

X (98 Lt)

LST EN 61784-3-8:2010 en

Pramoninio ryðio tinklai. Profiliai. 3-8 dalis. Funkcinës saugos

objekto magistralës. 8-osios ryðio profiliø ðeimos (CPF 8)

papildomieji techniniai reikalavimai (IEC 61784-3-8:2010)

T (74 Lt)

LST EN 61784-3-12:2010 en

Pramoninio ryðio tinklai. Profiliai. 3-12 dalis. Funkcinës saugos

objekto magistralës. 12-osios ryðio profiliø ðeimos (CPF12)

papildomieji techniniai reikalavimai (IEC 61784-3-12:2010)

X (98 Lt)

LST EN 61784-3-13:2010 en

Pramoninio ryðio tinklai. Profiliai. 3-13 dalis. Funkcinës saugos

objekto magistralës. 13-osios ryðio profiliø ðeimos (CPF 13)

papildomieji techniniai reikalavimai (IEC 61784-3-13:2010)

XC (119 Lt)

LST EN 61784-3-14:2010 en

Pramoninio ryðio tinklai. Profiliai. 3-14 dalis. Funkcinës saugos

objekto magistralës. 14-osios ryðio profiliø ðeimos (CPF 14)

papildomieji techniniai reikalavimai (IEC 61784-3-14:2010)

W (91 Lt)

5


2011 Nr. 1 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

LST EN 61788-14:2010 en

Superlaidumas. 14 dalis. Superlaidieji galios átaisai. Srovës

ávadø, skirtø elektra maitinamiems superlaidiesiems átaisams,

charakteristikø tyrimo bendrieji reikalavimai (IEC 61788-14:2010)

M (54 Lt)

LST EN 62317-2:2010 en

Feritinës ðerdys. Matmenys. 2 dalis. Gaubtinës ðerdys,

naudojamos telekomunikacijø, maitinimo ðaltiniø ir filtrø

taikmenyse (IEC 62317-2:2010)

Nuo 2013-07-01 pakeièia LST EN 60133:2002

G (36 Lt)

LST EN 62317-2:2010/AC:2010 en

Feritinës ðerdys. Matmenys. 2 dalis. Gaubtinës ðerdys,

naudojamos telekomunikacijø, maitinimo ðaltiniø ir filtrø

taikmenyse (IEC 62317-2:2010)

Pastaba. LST EN 62317-2:2010 nuo 2013-07-01

pakeièia LST EN 60133:2002

LST EN 62418:2010 en

Puslaidininkiniai átaisai. Ertmiø, susidariusiø dël metalizavimo

átempiø, tyrimas (IEC 62418:2010)

H (40 Lt)

LST EN 62514:2010 en

Namø multimedijos tinklø sietuvas. Gairës (IEC 62514:2010)

U (77 Lt)

LST EN 62537:2010 en

Skaitmeniniø garsiakalbiø sietuvas, pagrástas standartu

IEC 60958 (IEC 62537:2010)

M (54 Lt)

TK 2 PIENAS IR PIENO PRODUKTAI

LST EN ISO 5764:2009 lt

Pienas. Uþðalimo temperatûros nustatymas. Termistorinio

krioskopo metodas (pamatinis metodas) (ISO 5764:2009)

K (47 Lt)

LST ISO/TS 26844:2010 lt

Pienas ir pieno produktai. Antimikrobiniø medþiagø likuèiø

nustatymas. Difuzijos mëgintuvëliuose metodas (tapatus

ISO 26844:2006)

G (36 Lt)

TK 5 ELEKTROTECHNIKA

LST CLC/TS 62395-2:2010 en

Pramoninës ir komercinës paskirties elektrinës varþinës

vamzdynø ðildymo sistemos. 2 dalis. Sistemos projektavimo,

árengimo ir techninës prieþiûros vadovas (IEC/TS 62395-2:2008)

X (98 Lt)

LST EN 60027-7:2010 en

Elektrotechnikoje vartotini raidiniai simboliai. 7 dalis. Elektros

energijos gamyba, perdavimas ir paskirstymas

(IEC 60027-7:2010)

P (61 Lt)

LST EN 60127-2+A1:2003/A2:2010 en

Miniatiûriniai saugikliai. 2 dalis. Lizdiniai lydieji ádëklai

(IEC 60127-2:2003/A2:2010)

XZ (7 Lt)

LST EN 60204-31:2000/AC:2010 en

Maðinø sauga. Maðinø elektros áranga. 31 dalis. Ypatingieji

saugos ir EMS reikalavimai, keliami siuvimo maðinoms,

árenginiams ir jø sistemoms (IEC 60204-31:1996,

modifikuotas)

LST EN 60317-26+A1:1999/A2:2010 en

Kai kuriø tipø apvijiniø laidø techniniai reikalavimai. 26 dalis.

200 klasës poliamido imidu emaliuotas apvalusis vario laidas

(IEC 60317-26:1990/A2:2010)

XZ (7 Lt)

6

LST EN 60317-29+A1:2002/A2:2010 en

Kai kuriø tipø apvijiniø laidø techniniai reikalavimai. 29 dalis.

200 klasës poliesteriu arba poliesterimidu dengtas ir

poliamido imidu emaliuotas staèiakampis varinis laidas

(IEC 60317-29:1990/A2:2010)

XZ (7 Lt)

LST EN 60335-2-23:2003/A11:2010 en

Buitiniai ir panaðios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga.

2-23 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami odos ar plaukø

prieþiûros prietaisams

D (27 Lt)

LST EN 60335-2-27:2010 en

Buitiniai ir panaðios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga.

2-27 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami odos ðvitinimo

ultravioletine ir infraraudonàja spinduliuote prietaisams

(IEC 60335-2-27:2002+A1:2004+A2:2007, modifikuotas)

Nuo 2011-10-01 pakeièia LST EN 60335-2-27:2004,

LST EN 60335-2-27:2004/A1:2009,

LST EN 60335-2-27:2004/A2:2009

N (56 Lt)

LST EN 60335-2-27:2010/AC:2010 en

Buitiniai ir panaðios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga.

2-27 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami odos ðvitinimo

ultravioletine ir infraraudonàja spinduliuote prietaisams

(IEC 60335-2-27:2002+A1:2004+A2:2007, modifikuotas)

LST EN 60669-2-1:2004/A12:2010 en

Buitiniø ir panaðios paskirties stacionariøjø elektriniø árenginiø

jungikliai. 2-1 dalis. Ypatingieji reikalavimai. Elektroniniai

jungikliai

XZ (7 Lt)

LST EN 60695-6-1:2005/A1:2010 en

Gaisrinio pavojingumo bandymai. 6-1 dalis. Dûmø

neskaidrumas. Bendrieji nurodymai

(IEC 60695-6-1:2005/A1:2010)

H (40 Lt)

LST EN 61029-2-6:2010 en

Kilnojamøjø varikliniø elektriniø árankiø sauga. 2-6 dalis.

Ypatingieji reikalavimai, keliami deimantiniams græþtuvams su

tiekiamu vandeniu (IEC 61029-2-6:1993, modifikuotas)

H (40 Lt)

LST EN 61242:2000/A1:2008/AC:2010 en

Pagalbiniai elektros reikmenys. Ritiniai kabelio ilgintuvai namø

ûkio ir panaðioms reikmëms (IEC 61242:1995/A1:2008)

LST EN 62329-3-100:2010 en

Karðtyje susitraukiantys lieti forminiai apvalkalai. 3 dalis.

Forminiø apvalkalø matmenø, medþiagø ir suderinamumo

charakteristikø techniniai reikalavimai. 100 lapas. Karðtyje

susitraukianèiø lietø forminiø apvalkalø matmenys

(IEC 62329-3-100:2010)

P (61 Lt)

LST EN 62329-3-101:2010 en

Karðtyje susitraukiantys lieti forminiai apvalkalai. 3 dalis.

Forminiø apvalkalø matmenø, medþiagø ir suderinamumo

charakteristikø techniniai reikalavimai. 101 lapas. Karðtyje

susitraukianèiø, pusiau standþiø, riboto atsparumo ugniai,

poliolefininiø lietø forminiø apvalkalø medþiagø reikalavimai ir

sistemos eksploatacinës charakteristikos

(IEC 62329-3-101:2010)

F (33 Lt)

LST EN 62329-3-102:2010 en

Karðtyje susitraukiantys lieti forminiai apvalkalai. 3 dalis.

Forminiø apvalkalø matmenø, medþiagø ir suderinamumo

charakteristikø techniniai reikalavimai. 102 lapas. Karðtyje

susitraukianèiø, pusiau standþiø, elastomeriniø lietø forminiø

apvalkalø medþiagø reikalavimai ir sistemos eksploatacinës

charakteristikos (IEC 62329-3-102:2010)

E (29 Lt)


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 1

TK 8 ELEKTROMAGNETINIS SUDERINAMUMAS

LST EN 55016-1-1:2010/A1:2010 en

Radijo trikdþiø ir atsparumo trikdþiams matavimo prietaisø

techniniø reikalavimø bei matavimo metodø apraðas.

1-1 dalis. Radijo trikdþiø ir atsparumo trikdþiams matavimo

prietaisai. Matavimo prietaisai (CISPR 16-1-1:2010/A1:2010)

XZ (7 Lt)

LST EN 55016-2-3:2010/A1:2010 en

Radijo trikdþiø ir atsparumo trikdþiams matavimo prietaisø

techniniø reikalavimø bei matavimo metodø apraðas.

2-3 dalis. Trikdþiø ir atsparumo trikdþiams matavimo metodai.

Spinduliuojamøjø trikdþiø matavimas

(CISPR 16-2-3:2010/A1:2010)

E (29 Lt)

LST EN 61000-4-18:2007/A1:2010 en

Elektromagnetinis suderinamumas (EMS). 4-18 dalis.

Bandymø ir matavimo bûdai. Atsparumo slopstanèiajam

virpesiniam signalui bandymas

(IEC 61000-4-18:2006/A1:2010)

XZ (7 Lt)

TK 12 AUTOMOBILIØ KELIAI

LST EN 12697-44:2010 en

Bituminiai miðiniai. Karðtojo asfalto miðinio bandymo metodai.

44 dalis. Plyðio sklidimo nustatymas taikant pusapvalio bloko

lenkimo bandymà

H (40 Lt)

LST EN 13285:2010 en

Nesuriðtieji miðiniai. Techniniai reikalavimai

Pakeièia LST EN 13285:2003,

LST EN 13285:2003/P:2005, LST EN 13285:2006

L (51 Lt)

LST EN 13286-2:2010 en

Nesuriðtieji ir hidrauliðkai suriðti miðiniai. 2 dalis. Laboratoriniai

bandymo metodai nustatyti kontroliná tanká ir vandens kieká.

Proktoro tankinimas

Pakeièia LST EN 13286-2:2004

N (56 Lt)

TK 13 ÞEMËS ÛKIO TECHNIKA

LST EN 15811:2010/AC:2010 en

Þemës ûkio maðinos. Pavaros judamøjø daliø apsaugai.

Árankiu atidaromas apsaugas (ISO/TS 28923:2007,

modifikuotas)

LST EN ISO 4254-1:2010/AC:2010 en

Þemës ûkio maðinos. Sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai

(ISO 4254-1:2008)

LST EN ISO 4254-5:2010/AC:2010 en

Þemës ûkio maðinos. Sauga. 5 dalis. Þemës dirbimo áranga

su mechanine pavara (ISO 4254-5:2008)

LST EN ISO 4254-6:2010/AC:2010 en

Þemës ûkio maðinos. Sauga. 6 dalis. Purkðtuvai ir skystøjø

tràðø skleistuvai (ISO 4254-6:2009)

LST EN ISO 4254-7:2010/AC:2010 en

Þemës ûkio maðinos. Sauga. 7 dalis. Javø, siloso ir medvilnës

kombainai (ISO 4254-7:2008)

LST EN ISO 4254-10:2010/AC:2010 en

Þemës ûkio maðinos. Sauga. 10 dalis. Rotaciniai ðieno

vartytuvai ir grëbliai (ISO 4254-10:2009)

TK 16 CHEMINË ANALIZË

LST EN 15947-1:2010 de, en, fr

Pirotechniniai gaminiai. 1, 2 ir 3 kategorijos fejerverkø

gaminiai. 1 dalis. Terminija

Pakeièia LST EN 14035-1:2004,

LST EN 14035-1:2004/AC:2005,

LST EN 14035-1+AC:2007

K (47 Lt)

LST EN 15947-2:2010 en

Pirotechniniai gaminiai. 1, 2 ir 3 kategorijos fejerverkø

gaminiai. 2 dalis. Fejerverkø gaminiø kategorijos ir tipai

Pakeièia LST EN 14035-2:2004,

LST EN 14035-2:2004/AC:2005,

LST EN 14035-2:2004/P:2005

G (36 Lt)

LST EN 15947-3:2010 en

Pirotechniniai gaminiai. 1, 2 ir 3 kategorijos fejerverkø

gaminiai. 3 dalis. Maþiausieji þenklinimo reikalavimai

Pakeièia LST EN 14035-3:2005,

LST EN 14035-4:2004, LST EN 14035-4:2004/AC:2005,

LST EN 14035-4:2004/P:2005, LST EN 14035-5:2006,

LST EN 14035-6:2005, LST EN 14035-7:2005,

LST EN 14035-8:2005, LST EN 14035-9:2005,

LST EN 14035-10:2005, LST EN 14035-12:2004,

LST EN 14035-12:2004/AC:2005,

LST EN 14035-12:2004/P:2005,

LST EN 14035-13:2005, LST EN 14035-15:2004,

LST EN 14035-15:2004/AC:2005,

LST EN 14035-15:2004/P:2005,

LST EN 14035-17:2005, LST EN 14035-18:2005,

LST EN 14035-19:2004,

LST EN 14035-19:2004/AC:2006,

LST EN 14035-19:2004/P:2005,

LST EN 14035-20:2005, LST EN 14035-21:2006,

LST EN 14035-22:2005, LST EN 14035-23:2004,

LST EN 14035-23:2004/AC:2005,

LST EN 14035-23:2004/P:2005,

LST EN 14035-24:2005, LST EN 14035-25:2006,

LST EN 14035-27:2004,

LST EN 14035-27:2004/AC:2005,

LST EN 14035-27:2004/P:2005,

LST EN 14035-28:2005,

LST EN 14035-28:2005/AC:2006,

LST EN 14035-29:2005, LST EN 14035-31:2006,

LST EN 14035-33:2006, LST EN 14035-34:2004,

LST EN 14035-34:2004/AC:2005,

LST EN 14035-34:2004/P:2005,

LST EN 14035-35:2005, LST EN 14035-36:2005,

LST EN 14035-38:2006

L (51 Lt)

LST EN 15947-4:2010 en

Pirotechniniai gaminiai. 1, 2 ir 3 kategorijos fejerverkø

gaminiai. 4 dalis. Bandymo metodai

Pakeièia LST EN 14035-3:2005,

LST EN 14035-4:2004,

LST EN 14035-4:2004/AC:2005,

LST EN 14035-4:2004/P:2005, LST EN 14035-5:2006,

LST EN 14035-6:2005, LST EN 14035-7:2005,

LST EN 14035-8:2005, LST EN 14035-9:2005,

LST EN 14035-10:2005, LST EN 14035-12:2004,

LST EN 14035-12:2004/AC:2005,

LST EN 14035-12:2004/P:2005,

LST EN 14035-13:2005, LST EN 14035-15:2004,

LST EN 14035-15:2004/AC:2005,

LST EN 14035-15:2004/P:2005,

LST EN 14035-17:2005, LST EN 14035-18:2005,

LST EN 14035-19:2004,

LST EN 14035-19:2004/AC:2006,

LST EN 14035-19:2004/P:2005,

LST EN 14035-20:2005, LST EN 14035-21:2006,

LST EN 14035-22:2005, LST EN 14035-23:2004,

LST EN 14035-23:2004/AC:2005,

7


2011 Nr. 1 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

LST EN 14035-23:2004/P:2005,

LST EN 14035-24:2005, LST EN 14035-25:2006,

LST EN 14035-27:2004,

LST EN 14035-27:2004/AC:2005,

LST EN 14035-27:2004/P:2005,

LST EN 14035-28:2005,

LST EN 14035-28:2005/AC:2006,

LST EN 14035-29:2005, LST EN 14035-31:2006,

LST EN 14035-33:2006, LST EN 14035-34:2004,

LST EN 14035-34:2004/AC:2005,

LST EN 14035-34:2004/P:2005,

LST EN 14035-35:2005,

LST EN 14035-36:2005, LST EN 14035-38:2006

R (66 Lt)

LST EN 15947-5:2010 en

Pirotechniniai gaminiai. 1, 2 ir 3 kategorijos fejerverkø

gaminiai. 5 dalis. Konstrukcijos ir eksploataciniø

charakteristikø reikalavimai

Pakeièia LST EN 14035-3:2005,

LST EN 14035-4:2004,

LST EN 14035-4:2004/AC:2005,

LST EN 14035-4:2004/P:2005, LST EN 14035-5:2006,

LST EN 14035-6:2005, LST EN 14035-7:2005,

LST EN 14035-8:2005, LST EN 14035-9:2005,

LST EN 14035-10:2005, LST EN 14035-12:2004,

LST EN 14035-12:2004/AC:2005,

LST EN 14035-12:2004/P:2005,

LST EN 14035-13:2005, LST EN 14035-15:2004,

LST EN 14035-15:2004/AC:2005,

LST EN 14035-15:2004/P:2005,

LST EN 14035-17:2005, LST EN 14035-18:2005,

LST EN 14035-19:2004,

LST EN 14035-19:2004/AC:2006,

LST EN 14035-19:2004/P:2005,

LST EN 14035-20:2005, LST EN 14035-21:2006,

LST EN 14035-22:2005, LST EN 14035-23:2004,

LST EN 14035-23:2004/AC:2005,

LST EN 14035-23:2004/P:2005,

LST EN 14035-24:2005, LST EN 14035-25:2006,

LST EN 14035-27:2004,

LST EN 14035-27:2004/AC:2005,

LST EN 14035-27:2004/P:2005,

LST EN 14035-28:2005,

LST EN 14035-28:2005/AC:2006,

LST EN 14035-29:2005, LST EN 14035-31:2006,

LST EN 14035-33:2006, LST EN 14035-34:2004,

LST EN 14035-34:2004/AC:2005,

LST EN 14035-34:2004/P:2005,

LST EN 14035-35:2005, LST EN 14035-36:2005,

LST EN 14035-38:2006

N (56 Lt)

TK 17 MEDIENA

LST EN 312:2010 en

Smulkiniø plokðtës. Techniniai reikalavimai

Pakeièia LST EN 312:2004

J (43 Lt)

LST EN 326-2:2010 en

Medienos skydai. Atranka, iðpjovimas ir kontrolë. 2 dalis.

Pradinis tipo bandymas ir vidinë gamybos kontrolë

Pakeièia LST EN 326-2:2001,

LST EN 326-2:2001/AC:2006

S (69 Lt)

TK 18 TELEKOMUNIKACIJOS

LST EN 300 386 V1.5.1:2010 en

Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo daþniø spektro

dalykai. Telekomunikacijø tinklo áranga. Elektromagnetinio

suderinamumo (EMS) reikalavimai

U (77 Lt)

LST EN 300 609-4 V9.2.1:2010 en

Pasaulinë judriojo ryðio sistema (GSM). 4 dalis. Darnusis

GSM kartotuvø Europos standartas, apimantis

1999/5/EC direktyvos 3.2 straipsnio esminius reikalavimus

M (54 Lt)

LST EN 301 025-2 V1.4.1:2010 en

Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo daþniø spektro

dalykai. Bendrøjø ryðiø LAD radiotelefono árenginiai ir su jais

susijæ D klasës skaitmeninio atrankiojo kvietimo (SAK)

árenginiai. 2 dalis. Darnusis Europos standartas, apimantis

1999/5/EC direktyvos 3.2 straipsnio esminius reikalavimus

L (51 Lt)

LST EN 301 025-3 V1.4.1:2010 en

Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo daþniø spektro

dalykai. Bendrøjø ryðiø LAD radiotelefono árenginiai ir su jais

susijæ D klasës skaitmeninio atrankiojo kvietimo (SAK)

árenginiai. 3 dalis. Darnusis Europos standartas, apimantis

1999/5/EC direktyvos 3.3 (e) straipsnio esminius reikalavimus

L (51 Lt)

LST EN 301 489-23 V1.4.1:2010 en

Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo daþniø spektro

dalykai. Radijo ryðio árangos ir paslaugø elektromagnetinio

suderinamumo (EMS) standartas. 23 dalis. Treèiosios kartos

koriniø tinklø IMT-2000 CDMA tiesioginës sklaidos (UTRA ir

E-UTRA) baziniø stoèiø (BS) radijo ryðio, kartotuvø ir

pagalbinës árangos specialiosios sàlygos

L (51 Lt)

LST EN 301 489-24 V1.5.1:2010 en

Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo daþniø spektro

dalykai. Radijo ryðio árangos ir paslaugø elektromagnetinio

suderinamumo (EMS) standartas. 24 dalis. IMT-2000 CDMA

tiesioginës sklaidos (UTRA ir E-UTRA) judriosios ir

neðiojamosios (UE) radijo ryðio ir pagalbinës árangos

specialiosios sàlygos

L (51 Lt)

LST EN 301 489-34 V1.1.1:2010 en

Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo daþniø spektro

dalykai. Radijo ryðio árangos ir paslaugø elektromagnetinio

suderinamumo (EMS) standartas. 34 dalis. Mobiliøjø telefonø

iðoriniø maitinimo ðaltiniø (IMÐ) specialiosios sàlygos

K (47 Lt)

LST EN 301 502 V9.2.1:2010 en

Pasaulinë judriojo ryðio sistema (GSM). Darnusis bazinës

stoties árangos Europos standartas, apimantis

1999/5/EC direktyvos 3.2 straipsnio esminius reikalavimus

XA (104 Lt)

LST EN 302 065 V1.2.1:2010 en

Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo daþniø spektro

dalykai. Trumpojo nuotolio átaisai, naudojantys ultraplaèios

juostos technologijà ryðiø tikslams. Darnusis Europos

standartas, apimantis 1999/5/EC direktyvos 3.2 straipsnio

esminius reikalavimus

V (85 Lt)

LST EN 302 500-2 V2.1.1:2010 en

Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo daþniø spektro

dalykai. Trumpojo nuotolio átaisai, naudojantys ultraplaèios

juostos technologijà. Vietos sekimo árenginiai, veikiantys nuo

6 GHz iki 9 GHz daþniø juostoje. 2 dalis. Darnusis Europos

standartas, apimantis 1999/5/EC direktyvos 3.2 straipsnio

esminius reikalavimus

G (36 Lt)

LST EN 302 617-2 V1.1.1:2010 en

Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo daþniø spektro

dalykai. Judriosios oreivystës tarnybos antþeminiai

ultraaukðtøjø daþniø (UAD) siøstuvai, imtuvai ir siøstuvaiimtuvai,

naudojantys amplitudës moduliavimà. 2 dalis.

Darnusis Europos standartas, apimantis

1999/5/EC direktyvos 3.2 straipsnio esminius reikalavimus

H (40 Lt)

8


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 1

TK 18 TELEKOMUNIKACIJOS 1)

LST EN 301 033 V1.3.1:2010 en

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters

(ERM); Technical characteristics and methods of

measurement for shipborne watchkeeping receivers for

reception of Digital Selective Calling (DSC) in the maritime

MF, MF/HF and VHF bands

S (69 Lt)

LST EN 301 925 V1.3.1:2010 en

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters

(ERM); Radiotelephone transmitters and receivers for the

maritime mobile service operating in VHF bands; Technical

characteristics and methods of measurement

W (91 Lt)

LST EN 302 500-1 V2.1.1:2010 en

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters

(ERM); Short Range Devices (SRD) using Ultra WideBand

(UWB) technology; Location Tracking equipment operating in

the frequency range from 6 GHz to 9 GHz; Part 1: Technical

characteristics and methods of measurement

R (66 Lt)

LST EN 302 665 V1.1.1:2010 en

Intelligent Transport Systems (ITS); Communications

Architecture

S (69 Lt)

LST EN 303 213-2 V1.1.1:2010 en

Advanced Surface Movement Guidance and Control System

(A-SMGCS); Part 2: Community Specification for application

under the Single European Sky Interoperability Regulation

EC 552/2004 for A-SMGCS Level 2 including external

interfaces

R (66 Lt)

LST EN 303 213-3 V1.1.1:2010 en

Advanced Surface Movement Guidance and Control System

(A-SMGCS); Part 3: Community Specification for application

under the Single European Sky Interoperability Regulation

EC 552/2004 for a deployed cooperative sensor including its

interfaces

Q (63 Lt)

LST EN 303 213-4-1 V1.1.1:2010 en

Advanced Surface Movement Guidance and Control System

(A-SMGCS); Part 4: Community Specification for application

under the Single European Sky Interoperability Regulation

EC 552/2004 for a deployed non-cooperative sensor

including its interfaces; Sub-part 1: Generic requirements for

non-cooperative sensor

P (61 Lt)

LST EN 303 213-4-2 V1.1.1:2010 en

Advanced Surface Movement Guidance and Control System

(A-SMGCS); Part 4: Community Specification for application

under the Single European Sky Interoperability Regulation

EC 552/2004 for a deployed non-cooperative sensor

including its interfaces; Sub-part 2: Specific requirements for

a deployed Surface Movement Radar sensor

N (56 Lt)

TK 20 ÞAISLAI, VAIKØ NAUDOJAMI DAIKTAI BEI

SPORTO IR AKTYVAUS POILSIO ÁRANGA

LST EN 15288-1:2008+A1:2010 en

Plaukyklos. 1 dalis. Projektavimui skirti saugos reikalavimai

Pakeièia LST EN 15288-1:2009

L (51 Lt)

LST EN 15312:2007+A1:2010 en

Laisvos prieigos daugelio sporto ðakø áranga. Reikalavimai,

áskaitant saugos reikalavimus, ir bandymo metodai

Pakeièia LST EN 15312:2007

U (77 Lt)

TK 21 TEKSTILË

LST EN 15930:2010 en

Pluoðtai. Pluoðtø tamprumas. Bandymo metodai

TK 22 PRIEÐGAISRINË SAUGA

H (40 Lt)

LST EN 15767-3:2010 en

Kilnojamoji gaisro gesinimo medþiagø, kurias tiekia gaisriniai

siurbliai, purðkimo áranga. Kilnojamieji purkðtuvai. 3 dalis.

Putø átaisai

L (51 Lt)

TK 24 KOKYBËS VADYBA IR KOKYBËS UÞTIKRINIMAS

LST EN ISO 9004:2010 lt, en

Organizacijos, siekianèios ilgalaikës sëkmës, vadyba.

Kokybës vadybos poþiûris (ISO 9004:2009)

XA (104 Lt)

LST EN ISO 9004:2010/P:2010 en

Organizacijos, siekianèios ilgalaikës sëkmës, vadyba.

Kokybës vadybos poþiûris (ISO 9004:2009)

TK 25 RIÐAMOSIOS MEDÞIAGOS IR SILIKATINIAI DIRBINIAI

LST EN 459-1:2010 en

Statybinës kalkës. 1 dalis. Apibrëþtys, techniniai reikalavimai

ir atitikties kriterijai

Pakeièia LST EN 459-1+AC:2002,

LST EN 459-1+AC:2003

T (74 Lt)

LST EN 459-2:2010 en

Statybinës kalkës. 2 dalis. Bandymo metodai

Pakeièia LST EN 459-2:2002, LST EN 459-2:2006

V (85 Lt)

LST EN 998-1:2010 en

Techniniai mûro skiedinio reikalavimai. 1 dalis. Iðorës ir vidaus

tinko skiedinys

Pakeièia LST EN 998-1:2003,

LST EN 998-1:2003/AC:2006,

LST EN 998-1:2003/P:2003, LST EN 998-1:2004

L (51 Lt)

LST EN 998-2:2010 en

Techniniai mûro skiedinio reikalavimai. 2 dalis. Mûro skiedinys

Pakeièia LST EN 998-2:2003,

LST EN 998-2:2003/P:2003, LST EN 998-2:2004

N (56 Lt)

TK 29 VANDENTVARKA

LST EN 15795:2010 en

Gaminiai þmoniø vartojamam vandeniui ruoðti. Neakytieji

gamtiniai aliumosilikatai

F (33 Lt)

1) Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komisijos nutarimu (2004 m. rugsëjo 27 d. posëdþio protokolas Nr. TKP-14) Europos telekomunikacijø

standartø instituto standartø (iðskyrus darniuosius), perimamø kaip Lietuvos standartø, antraðtës neverèiamos á lietuviø kalbà.

9


2011 Nr. 1 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

TK 30 TECHNINIAI GAMINIØ DOKUMENTAI

LST EN ISO 5457:2000/A1:2010 en

Techniniai gaminio dokumentai. Brëþiniø lapø formatai ir

grafiniø elementø pateikimas. 1 keitinys

(ISO 5457:1999/Amd.1:2010)

XZ (7 Lt)

LST ISO 7010:2004/A6:2010 en

Grafiniai simboliai. Saugos spalvos ir saugos þenklai. Saugos

þenklai, vartojami darbo ir vieðose vietose. 6 keitinys (tapatus

ISO 7010:2003/Amd.6:2010)

XZ (7 Lt)

TK 31 AKUSTIKA

LST EN 12354-5:2009/AC:2010 en

Statybinë akustika. Statiniø akustiniø charakteristikø

ávertinimas pagal jø elementø charakteristikas. 5 dalis.

Statinio árenginiø keliamo triukðmo lygiai

LST EN ISO 7779:2010 en

Akustika. Informaciniø technologijø ir telekomunikacijø

árangos spinduliuojamo ore sklindanèio triukðmo matavimas

(ISO 7779:2010)

Pakeièia LST EN ISO 7779:2002,

LST EN ISO 7779:2002/A1:2004

V (85 Lt)

LST EN ISO 10140-1:2010 en

Akustika. Laboratorinis pastato elementø garso izoliacijos

matavimas. 1 dalis. Taisyklës, taikomos specialiesiems

gaminiams (ISO 10140-1:2010)

Pakeièia LST EN ISO 140-1:1999,

LST EN ISO 140-1:1999/A1:2005,

LST EN ISO 140-3:1999,

LST EN ISO 140-3:1999/A1:2005,

LST EN ISO 140-6:2001, LST EN ISO 140-8:2001,

LST EN ISO 140-8:2003, LST EN 20140-10:2001,

LST EN ISO 140-11:2005,

LST EN ISO 140-11:2005/P:2007,

LST EN ISO 140-16:2007

Q (63 Lt)

LST EN ISO 10140-2:2010 en

Akustika. Laboratorinis pastato elementø garso izoliacijos

matavimas. 2 dalis. Ore sklindanèio garso izoliacijos

matavimas (ISO 10140-2:2010)

Pakeièia LST EN ISO 140-1:1999,

LST EN ISO 140-1:1999/A1:2005,

LST EN ISO 140-3:1999,

LST EN ISO 140-3:1999/A1:2005,

LST EN ISO 140-6:2001, LST EN ISO 140-8:2001,

LST EN ISO 140-8:2003, LST EN 20140-10:2001,

LST EN ISO 140-11:2005,

LST EN ISO 140-11:2005/P:2007,

LST EN ISO 140-16:2007

H (40 Lt)

LST EN ISO 10140-3:2010 en

Akustika. Laboratorinis pastato elementø garso izoliacijos

matavimas. 3 dalis. Izoliacijos nuo smûginio garso matavimas

(ISO 10140-3:2010)

Pakeièia LST EN ISO 140-1:1999,

LST EN ISO 140-1:1999/A1:2005,

LST EN ISO 140-3:1999,

LST EN ISO 140-3:1999/A1:2005,

LST EN ISO 140-6:2001, LST EN ISO 140-8:2001,

LST EN ISO 140-8:2003, LST EN 20140-10:2001,

LST EN ISO 140-11:2005,

LST EN ISO 140-11:2005/P:2007,

LST EN ISO 140-16:2007

H (40 Lt)

LST EN ISO 10140-4:2010 en

Akustika. Laboratorinis pastato elementø garso izoliacijos

matavimas. 4 dalis. Matavimo procedûros ir reikalavimai

(ISO 10140-4:2010)

Pakeièia LST EN ISO 140-1:1999,

LST EN ISO 140-1:1999/A1:2005,

LST EN ISO 140-3:1999,

LST EN ISO 140-3:1999/A1:2005,

LST EN ISO 140-6:2001, LST EN ISO 140-8:2001,

LST EN ISO 140-8:2003, LST EN 20140-10:2001,

LST EN ISO 140-11:2005,

LST EN ISO 140-11:2005/P:2007,

LST EN ISO 140-16:2007

H (40 Lt)

LST EN ISO 10140-5:2010 en

Akustika. Laboratorinis pastato elementø garso izoliacijos

matavimas. 5 dalis. Bandymo árenginiø ir árangos reikalavimai

(ISO 10140-5:2010)

Pakeièia LST EN ISO 140-1:1999,

LST EN ISO 140-1:1999/A1:2005,

LST EN ISO 140-3:1999,

LST EN ISO 140-3:1999/A1:2005,

LST EN ISO 140-6:2001, LST EN ISO 140-8:2001,

LST EN ISO 140-8:2003, LST EN 20140-10:2001,

LST EN ISO 140-11:2005,

LST EN ISO 140-11:2005/P:2007,

LST EN ISO 140-16:2007

R (66 Lt)

LST EN ISO 10848-4:2010 en

Akustika. Laboratorinis ore sklindanèio ir smûgio garso

ðoninio perdavimo tarp gretimø kambariø matavimas. 4 dalis.

Taikymas sandûroms su bent vienu sunkiu elementu

(ISO 10848-4:2010)

F (33 Lt)

TK 32 SVEIKATA

LST CEN/TR 15133:2005 lt

Nomenklatûra. Medicinos priemoniø grupiø bendriniai

terminai ir kodai

K (47 Lt)

LST CEN/TR 15133:2005/P:2010 en

Nomenklatûra. Medicinos priemoniø grupiø bendriniai

terminai ir kodai

LST EN 1782:2001+A1:2009 lt

Trachëjiniai vamzdeliai ir jungtys

N (56 Lt)

LST EN 13623:2010 en

Cheminiai dezinfekantai ir antiseptikai. Kiekybinis suspensijos

tyrimas cheminiø dezinfekantø, naudojamø vandeninëse

sistemose, baktericidiniam aktyvumui prieð legioneles

ávertinti. Tyrimo metodas ir reikalavimai (2 fazë, 1 pakopa)

Q (63 Lt)

LST EN ISO 8362-2:2010 en

Injekciniø preparatø talpyklës ir pagalbiniai reikmenys.

2 dalis. Injekciniø buteliukø dangteliai (ISO 8362-2:2008)

Pakeièia LST EN 28362-2:2001

D (27 Lt)

LST EN ISO 10873:2010 en

Odontologija. Dantø protezø klijai (ISO 10873:2010)

J (43 Lt)

LST EN ISO 10993-3:2009 lt

Biologinis medicinos priemoniø ávertinimas. 3 dalis.

Genotoksiðkumo, kancerogeniðkumo ir toksinio poveikio

reprodukcijai tyrimai (ISO 10993-3:2003)

L (51 Lt)

10


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 1

TK 35 DARBØ SAUGA

LST EN 1012-1:2010 en

Kompresoriai ir vakuuminiai siurbliai. Saugos reikalavimai.

1 dalis. Oro kompresoriai

Nuo 2012-09-30 pakeièia LST EN 1012-1:1999,

LST EN 1012-1:2000

R (66 Lt)

TK 38 STATYBINËS KONSTRUKCIJOS

LST EN 1090-1:2009/AC:2010 en

Plieniniø ir aliumininiø konstrukcijø darbø atlikimas. 1 dalis.

Konstrukciniø komponentø atitikties ávertinimo reikalavimai

LST EN 1992-1-1:2005/AC:2010 en

Eurokodas 2. Gelþbetoniniø konstrukcijø projektavimas.

1-1 dalis. Bendrosios ir pastatø taisyklës

Pakeièia LST EN 1992-1-1:2005/AC:2008

LST EN 1992-1-2:2005/NA:2010 en

Eurokodas 2. Gelþbetoniniø konstrukcijø projektavimas.

1-2 dalis. Bendrosios taisyklës. Konstrukcijø elgsenos ugnyje

skaièiavimas

C (23 Lt)

LST EN 1993-1-2:2005/NA:2010 en

Eurokodas 3. Plieniniø konstrukcijø projektavimas. 1-2 dalis.

Bendrosios taisyklës. Konstrukcijø elgsenos ugnyje

skaièiavimas

A (16 Lt)

LST EN 1993-1-4:2007/NA:2010 en

Eurokodas 3. Plieniniø konstrukcijø projektavimas. 1-4 dalis.

Bendrosios taisyklës. Papildomosios nerûdijanèiøjø plienø

taisyklës

A (16 Lt)

LST EN 1993-1-5:2007/NA:2010 en

Eurokodas 3. Plieniniø konstrukcijø projektavimas. 1-5 dalis.

Lakðtiniø konstrukcijø elementai

B (21 Lt)

LST EN 1993-1-6:2007/NA:2010 en

Eurokodas 3. Plieniniø konstrukcijø projektavimas. 1-6 dalis.

Kevaliniø konstrukcijø stipris ir stabilumas

B (21 Lt)

LST EN 1993-1-8:2005/NA:2010 en

Eurokodas 3. Plieniniø konstrukcijø projektavimas. 1-8 dalis.

Mazgø projektavimas

A (16 Lt)

LST EN 1993-1-9:2005/NA:2010 en

Eurokodas 3. Plieniniø konstrukcijø projektavimas. 1-9 dalis.

Nuovargis

A (16 Lt)

LST EN 1993-1-10:2005/ NA:2010 en

Eurokodas 3. Plieniniø konstrukcijø projektavimas. 1-10 dalis.

Medþiagø tàsumas ir jø savybës iðilgai storio

A (16 Lt)

LST EN 1993-1-11:2007/NA:2010 en

Eurokodas 3. Plieniniø konstrukcijø projektavimas. 1-11 dalis.

Konstrukcijø su tempiamaisiais komponentais projektavimas

B (21 Lt)

LST EN 1993-1-12:2007/NA:2010 en

Eurokodas 3. Plieniniø konstrukcijø projektavimas. 1-12 dalis.

Papildomosios taisyklës, prapleèianèios EN 1993 taikymo

sritá iki S700 plieno klasës imtinai

A (16 Lt)

LST EN 1993-2:2007/NA:2010 en

Eurokodas 3. Plieniniø konstrukcijø projektavimas. 2 dalis.

Plieniniai tiltai

F (33 Lt)

LST EN 1993-3-2:2007/NA:2010 en

Eurokodas 3. Plieniniø konstrukcijø projektavimas. 3-2 dalis.

Bokðtai, stiebai ir kaminai. Kaminai

C (23 Lt)

LST EN 1993-4-1:2007/NA:2010 en

Eurokodas 3. Plieniniø konstrukcijø projektavimas. 4-1 dalis.

Silosai

D (27 Lt)

LST EN 1993-4-2:2007/NA:2010 en

Eurokodas 3. Plieniniø konstrukcijø projektavimas. 4-2 dalis.

Rezervuarai

B (21 Lt)

LST EN 1993-4-3:2007/NA:2010 en

Eurokodas 3. Plieniniø konstrukcijø projektavimas. 4-3 dalis.

Magistraliniai vamzdynai

B (21 Lt)

LST EN 1993-5:2007/NA:2010 en

Eurokodas 3. Plieniniø konstrukcijø projektavimas. 5 dalis.

Poliai

B (21 Lt)

LST EN 1993-6:2007/NA:2010 en

Eurokodas 3. Plieniniø konstrukcijø projektavimas. 6 dalis.

Kranus laikanèios konstrukcijos

C (23 Lt)

LST EN 1994-1-1:2005/NA:2010 en

Eurokodas 4. Kompozitiniø plieniniø-betoniniø konstrukcijø

projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir pastatø taisyklës

B (21 Lt)

LST EN 1996-1-1:2006/NA:2010 en

Eurokodas 6. Mûriniø konstrukcijø projektavimas. 1-1 dalis.

Bendrosios armuotøjø ir nearmuotøjø mûriniø konstrukcijø

taisyklës

E (29 Lt)

LST EN 1996-1-2:2005/AC:2010 en

Eurokodas 6. Mûriniø konstrukcijø projektavimas. 1-2 dalis.

Bendrosios taisyklës. Konstrukcijø elgsenos ugnyje

skaièiavimas

LST EN 1996-3:2006/NA:2010 en

Eurokodas 6. Mûriniø konstrukcijø projektavimas. 3 dalis.

Supaprastinti nearmuotøjø mûriniø konstrukcijø skaièiavimo

metodai

C (23 Lt)

LST EN 1998-1:2005/NA:2010 en

Eurokodas 8. Atspariø þemës drebëjimui konstrukcijø

projektavimas. 1 dalis. Bendrosios ir pastatø taisyklës,

seisminiai poveikiai

F (33 Lt)

LST EN 1998-2:2006/A1:2009 lt

Eurokodas 8. Atspariø þemës drebëjimui konstrukcijø

projektavimas. 2 dalis. Tiltai

E (29 Lt)

LST EN 1998-2:2006/NA:2010 en

Eurokodas 8. Atspariø þemës drebëjimui konstrukcijø

projektavimas. 2 dalis. Tiltai

C (23 Lt)

LST EN 1999-1-3:2007/NA:2010 en

Eurokodas 9. Aliumininiø konstrukcijø projektavimas.

1-3 dalis. Nuovargiui jautrios konstrukcijos

B (21 Lt)

TK 40 NAFTA IR NAFTOS PRODUKTAI

LST EN 15938:2010 en

Automobiliniai degalai. Etanolis kaip kompaundavimo

komponentas ir automobiliniai etanolio degalai (E85).

Savitojo elektrinio laidþio nustatymas

E (29 Lt)

11


2011 Nr. 1 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

TK 42 PAKAVIMAS

LST EN ISO 4180:2010 en

Pakuotës. Visiðkai paruoðtos pripildytos gabenamosios

pakuotës. Eksploataciniø charakteristikø bandymø planø

sudarymo bendrosios taisyklës (ISO 4180:2009)

Pakeièia LST EN 24180-1:2001, LST EN 24180-2:2001

L (51 Lt)

TK 45 ELEKTROS ENERGETIKA

LST EN 50065-2-2:2003/AC:2010 en

Signalø perdavimas þemosios átampos elektrinëje árangoje

nuo 3 kHz iki 148,5 kHz daþnio juostoje. 2-2 dalis. Atsparumo

reikalavimai, keliami ryðiø árangai ir sistemoms, veikianèioms

per elektros tinklus nuo 95 kHz iki 148,5 kHz daþniø juostoje

ir naudojamoms pramonës aplinkose

LST EN 50065-2-3:2003/AC:2010 en

Signalø perdavimas þemosios átampos elektrinëje árangoje

nuo 3 kHz iki 148,5 kHz daþnio juostoje. 2-3 dalis. Atsparumo

reikalavimai, keliami ryðiø árangai ir sistemoms, veikianèioms

per elektros tinklus nuo 3 kHz iki 95 kHz daþniø juostoje ir

naudojamoms elektros tiekëjø ir skirstytojø

LST EN 50160:2010/AC:2010 en

Vieðøjø skirstomøjø tinklø tiekiamos elektros átampinës

charakteristikos

Pastaba. LST EN 50160:2010 nuo 2013-03-01

pakeièia LST EN 50160:2008

LST EN 60146-1-1:2010 en

Puslaidininkiniai keitikliai. Bendrieji reikalavimai ir tinklo

perjungiami keitikliai. 1-1 dalis. Pagrindiniø reikalavimø

apraðas (IEC 60146-1-1:2009)

Pakeièia LST EN 60146-1-1+A1:2002

X (98 Lt)

LST EN 60709:2010 en

Branduolinës elektrinës. Kontrolinës matavimo ir valdymo

sistemos, svarbios saugai. Atskyrimas (IEC 60709:2004)

K (47 Lt)

LST EN 61400-2:2006 lt

Vëjo turbinos. 2 dalis. Projektavimo reikalavimai, keliami

maþosioms vëjo turbinoms (IEC 61400-2:2006)

X (98 Lt)

LST EN 61400-2:2006/P:2010 en

Vëjo turbinos. 2 dalis. Projektavimo reikalavimai, keliami

maþosioms vëjo turbinoms (IEC 61400-2:2006)

LST EN 61400-24:2010 en

Vëjo turbinos. 24 dalis. Apsauga nuo þaibo

(IEC 61400-24:2010)

XC (119 Lt)

LST EN 61558-2-3:2010 en

Transformatoriø, reaktoriø, maitinimo ðaltiniø ir jø deriniø sauga.

2-3 dalis. Dujø ir mazuto degikliø uþdegimo transformatoriø

ypatingieji reikalavimai ir bandymai (IEC 61558-2-3:2010)

Nuo 2013-07-01 pakeièia LST EN 61558-2-3:2001,

LST EN 61558-2-3:2004

J (43 Lt)

LST EN 61558-2-5:2010 en

Transformatoriø, reaktoriø, maitinimo ðaltiniø ir jø deriniø

sauga. 2-5 dalis. Skustuvø transformatoriø ir maitinimo ðaltiniø

su ámontuotu skustuvo transformatoriumi bei skustuvø

maitinimo ðaltiniø ypatingieji reikalavimai ir bandymai

(IEC 61558-2-5:2010)

Nuo 2013-07-01 pakeièia LST EN 61558-2-5:2000,

LST EN 61558-2-5:2000/A11:2004

H (40 Lt)

LST EN 61558-2-8:2010 en

Transformatoriø, reaktoriø, maitinimo ðaltiniø ir jø deriniø

sauga. 2-8 dalis. Skambuèiø ir varpeliø transformatoriø bei

maitinimo ðaltiniø ypatingieji reikalavimai ir bandymai

(IEC 61558-2-8:2010)

Nuo 2013-07-01 pakeièia LST EN 61558-2-8:2000

H (40 Lt)

LST EN 61558-2-23:2010 en

Transformatoriø, reaktoriø, maitinimo ðaltiniø ir jø deriniø

sauga. 2-23 dalis. Statybvietëse naudojamø transformatoriø

ir maitinimo ðaltiniø ypatingieji reikalavimai ir bandymai

(IEC 61558-2-23:2010)

Nuo 2013-10-01 pakeièia LST EN 61558-2-23:2002

L (51 Lt)

LST EN 62109-1:2010 en

Fotovoltinëse sistemose naudojamø galios keitikliø sauga.

1 dalis. Bendrieji reikalavimai (IEC 62109-1:2010)

XC (119 Lt)

LST EN 62271-101:2006/A1:2010 en

Aukðtosios átampos perjungimo ir valdymo árenginiai.

101 dalis. Bandymas, naudojant sintezuotàjà grandinæ

(IEC 62271-101:2006/A1:2010)

J (43 Lt)

LST EN 62340:2010 en

Branduolinës elektrinës. Kontrolinës matavimo ir valdymo

sistemos, svarbios saugai. Reikalavimai, leidþiantys atlaikyti

gedimà dël bendrosios prieþasties (IEC 62340:2007)

L (51 Lt)

LST HD 60364-4-444:2010 en

Þemosios átampos elektriniai árenginiai. 4-444 dalis. Apsauga

saugai uþtikrinti. Apsauga nuo átampos ir elektromagnetiniø

trikdþiø (IEC 60364-4-44:2007 (444 skyrius), modifikuotas)

R (66 Lt)

LST HD 60364-4-444:2010/AC:2010 en

Þemosios átampos elektriniai árenginiai. 4-444 dalis. Apsauga

saugai uþtikrinti. Apsauga nuo átampos ir elektromagnetiniø

trikdþiø (IEC 60364-4-44:2007 (444 skyrius), modifikuotas)

LST HD 60364-5-551:2010/AC:2010 en

Þemosios átampos elektriniai árenginiai. 5-55 dalis. Elektros

árangos parinkimas ir árengimas. Kitokia áranga. 551 skyrius.

Þemosios átampos generatoriniai agregatai

(IEC 60364-5-55:2001/A2:2008 (551skyrius))

TK 49 LIEJININKYSTË

LST EN 13148:2010 en

Varis ir vario lydiniai. Karðtai alavuota juosta

Pakeièia LST EN 13148:2002

S (69 Lt)

LST EN ISO 2085:2010 en

Aliuminio ir jo lydiniø anodavimas. Plonø anodiniø oksidiniø

dangø vientisumo tikrinimas. Bandymas vario sulfatu

(ISO 2085:2010)

Pakeièia LST EN 12373-16:2002

C (23 Lt)

LST EN ISO 2376:2010 en

Aliuminio ir jo lydiniø anodavimas. Elektrinio pramuðimo

potencialo nustatymas (ISO 2376:2010)

Pakeièia LST EN 12373-17:2003

C (23 Lt)

LST EN ISO 8993:2010 en

Aliuminio ir jo lydiniø anodavimas. Klasifikacinë sistema

taðkinei korozijai ávertinti. Kontroliniø korteliø metodas

(ISO 8993:2010)

Pakeièia LST EN 12373-18:2003

G (36 Lt)

12


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 1

LST EN ISO 10215:2010 en

Aliuminis ir aliuminio lydiniai. Anodiniø oksidiniø dangø

pavirðiuje vaizdo ryðkumo nustatymas apþiûrint.

Graduotosios skalës metodas (ISO 10215:2010)

Pakeièia LST EN 12373-14:2002

E (29 Lt)

LST EN ISO 11876:2010 en

Kietlydiniai. Kalcio, vario, geleþies, kalio, magnio, mangano,

natrio, nikelio ir cinko kiekio nustatymas kobalto metalo

milteliuose. Liepsnos atominës absorbcinës spektrometrijos

metodas (ISO 11876:2010)

D (27 Lt)

TK 51 MAISTO ANALIZË

LST EN 15890:2010 en

Maisto produktai. Patulino nustatymas vaisiø sultyse ir

maþiems vaikams skirtose vaisiø tyrëse. Efektyviosios skysèiø

chromatografijos metodas, taikant skystosios fazës

paskirstomàjá gryninimà ir kietosios fazës ekstrahavimà bei

ultravioletiná aptikimà

H (40 Lt)

LST EN 15891:2010 en

Maisto produktai. Deoksinivalenolio nustatymas grûduose, jø

produktuose ir kûdikiams bei maþiems vaikams skirtuose

grûdiniuose maisto produktuose. Efektyviosios skysèiø

chromatografijos metodas, taikant gryninimà imuninio

giminiðkumo kolonëlëje ir ultravioletiná aptikimà

K (47 Lt)

TK 55 BANKØ IR SU JAIS SUSIJUSIOS FINANSINËS PASLAUGOS

LST CEN/TS 15480-3:2010 en

Atpaþinimo korteliø sistemos. Europos pilieèio kortelë. 3 dalis.

Europos pilieèio kortelës funkcinis suderinamumas,

naudojant taikomàjá sietuvà

XG (153 Lt)

TK 56 NAFTOS PRAMONËS ÁRENGINIAI

LST EN 545:2010 en

Kaliojo ketaus vandentiekio vamzdþiai, jungiamosios detalës,

pagalbiniai reikmenys ir jø jungtys. Reikalavimai ir bandymo

metodai

Pakeièia LST EN 545:2007

X (98 Lt)

TK 57 TRÀÐOS

LST EN 12945:2008 lt

Kalkinimo medþiagos. Neutralizavimo vertës nustatymas.

Titrimetriniai metodai

E (29 Lt)

LST EN 12945:2008/AC:2009 lt

Kalkinimo medþiagos. Neutralizavimo vertës nustatymas.

Titrimetriniai metodai

TK 61 PLASTIKINIAI VAMZDYNAI

LST EN 1555-1:2010 en

Plastikiniø vamzdynø sistemos dujiniam kurui tiekti.

Polietilenas (PE). 1 dalis. Bendrieji dalykai

Pakeièia LST EN 1555-1:2004

H (40 Lt)

LST EN 1555-2:2010 en

Plastikiniø vamzdynø sistemos dujiniam kurui tiekti.

Polietilenas (PE). 2 dalis. Vamzdþiai

Pakeièia LST EN 1555-2:2004, LST EN 1555-2:2006

L (51 Lt)

LST EN 1555-3:2010 en

Plastikiniø vamzdynø sistemos dujiniam kurui tiekti.

Polietilenas (PE). 3 dalis. Jungiamosios detalës

Pakeièia LST EN 1555-3:2004,

LST EN 1555-3:2004/A1:2005

N (56 Lt)

LST EN 1555-5:2010 en

Plastikiniø vamzdynø sistemos dujiniam kurui tiekti.

Polietilenas (PE). 5 dalis. Tinkamumas sistemai

Pakeièia LST EN 1555-5:2004

H (40 Lt)

LST EN 14982:2006+A1:2010 en

Plastikiniø vamzdynø ir apsauginiø vamzdþiø sistemos.

Apþiûros kamerø ir ðuliniø termoplastikinës ðachtos ar

statvamzdþiai. Þiedinio standumo nustatymas

Pakeièia LST EN 14982:2007

F (33 Lt)

TK 62 KLIJAI

LST EN ISO 8510-2:2010 en

Klijai. Kartu suklijuotø lanksèiø ir standþiø bandiniø atlupimo

bandymas. 2 dalis. Atlupimas 180° kampu

(ISO 8510-2:2006)

Pakeièia LST EN 28510-2:2000

E (29 Lt)

TK 66 NEARDOMIEJI BANDYMAI

LST EN 13477-2:2010 en

Neardomieji bandymai. Akustinë spinduliuotë. Árangos

apibûdinimas. 2 dalis. Veikimo charakteristikø patikra

Pakeièia LST EN 13477-2:2002

P (61 Lt)

LST EN ISO 7963:2010 en

Neardomieji bandymai. Ultragarsinë kontrolë. Kalibravimo

bloko Nr. 2 techniniai reikalavimai (ISO 7963:2006)

Pakeièia LST EN 27963:2001

F (33 Lt)

TK 71 ENERGETIKOS TIKSLAMS TVARIAI PAGAMINTA BIOMASË,

KIETASIS BIOKURAS IR KIETASIS ATGAUTASIS KURAS

LST CEN/TS 15405:2010 en

Kietasis atgautasis kuras. Granuliø ir briketø tankio

nustatymas

Pakeièia LST CEN/TS 15405:2007

G (36 Lt)

LST CEN/TS 15406:2010 en

Kietasis atgautasis kuras. Biriøjø medþiagø kupolo

susidarymo savybiø nustatymas

Pakeièia LST CEN/TS 15406:2007

G (36 Lt)

LST CEN/TS 15639:2010 en

Kietasis atgautasis kuras. Granuliø mechaninio patvarumo

nustatymas

Pakeièia LST CEN/TS 15639:2007

E (29 Lt)

13


2011 Nr. 1 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

TK 77 LIFTAI

LST EN 81-41:2010 en

Liftø konstravimo ir árengimo saugos taisyklës. Specialieji

keleiviniai ir krovininiai liftai. 41 dalis. Sumaþëjusio judumo

asmenims naudoti skirtos vertikaliojo këlimo platformos

X (98 Lt)

TK 78 MAÐINOS IR ÁRENGINIAI

LST EN 12042:2005+A1:2010 en

Maisto perdirbimo maðinos. Automatiniai dalytuvai. Saugos ir

higienos reikalavimai

Pakeièia LST EN 12042:2006

T (74 Lt)

LST EN 12043:2000+A1:2010 en

Maisto perdirbimo maðinos. Teðlos brandinimo kameros.

Saugos ir higienos reikalavimai

Pakeièia LST EN 12043:2002

T (74 Lt)

LST EN 12629-1:2000+A1:2010 en

Konstrukciniø gaminiø ið betono ir silikatbetonio gamybos

maðinos. Sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai

Pakeièia LST EN 12629-1:2002

N (56 Lt)

LST EN 12629-2:2002+A1:2010 en

Konstrukciniø gaminiø ið betono ir silikatbetonio gamybos

maðinos. Sauga. 2 dalis. Blokø gaminimo maðinos

Pakeièia LST EN 12629-2:2003

G (36 Lt)

LST EN 12629-3:2002+A1:2010 en

Konstrukciniø gaminiø ið betono ir silikatbetonio gamybos

maðinos. Sauga. 3 dalis. Maðinos su stumdomuoju ir

pasukamuoju stalu

Pakeièia LST EN 12629-3:2003

L (51 Lt)

LST EN 12629-4:2001+A1:2010 en

Konstrukciniø gaminiø ið betono ir silikatbetonio gamybos

maðinos. Sauga. 4 dalis. Betoniniø stogo èerpiø gaminimo

maðinos

Pakeièia LST EN 12629-4:2002

G (36 Lt)

LST EN 12629-5-1:2003+A1:2010 en

Konstrukciniø gaminiø ið betono ir silikatbetonio gamybos

maðinos. Sauga. 5-1 dalis. Vertikaliosios vamzdþiø gaminimo

maðinos

Pakeièia LST EN 12629-5-1:2004

M (54 Lt)

LST EN 12629-5-2:2003+A1:2010 en

Konstrukciniø gaminiø ið betono ir silikatbetonio gamybos

maðinos. Sauga. 5-2 dalis. Horizontaliosios vamzdþiø

gaminimo maðinos

Pakeièia LST EN 12629-5-2:2004

G (36 Lt)

LST EN 12629-5-3:2003+A1:2010 en

Konstrukciniø gaminiø ið betono ir silikatbetonio gamybos

maðinos. Sauga. 5-3 dalis. Iðankstinio vamzdþiø átempimo

maðinos

Pakeièia LST EN 12629-5-3:2004

H (40 Lt)

LST EN 12629-5-4:2003+A1:2010 en

Konstrukciniø gaminiø ið betono ir silikatbetonio gamybos

maðinos. Sauga. 5-4 dalis. Betoniniø vamzdþiø dengimo

maðinos

Pakeièia LST EN 12629-5-4:2004

G (36 Lt)

LST EN 12629-6:2004+A1:2010 en

Konstrukciniø gaminiø ið betono ir silikatbetonio gamybos

maðinos. Sauga. 6 dalis. Stacionarioji ir kilnojamoji

surenkamø armuotø gaminiø gamybos áranga

Pakeièia LST EN 12629-6:2004

Q (63 Lt)

LST EN 12629-7:2004+A1:2010 en

Konstrukciniø gaminiø ið betono ir silikatbetonio gamybos

maðinos. Sauga. 7 dalis. Stacionarioji ir kilnojamoji átemptojo

gelþbetonio gaminiø serijinës gamybos áranga

Pakeièia LST EN 12629-7:2004

X (98 Lt)

LST EN 12629-8:2002+A1:2010 en

Konstrukciniø gaminiø ið betono ir silikatbetonio gamybos

maðinos. Sauga. 8 dalis. Silikatbetonio (ir betono)

konstrukciniø gaminiø gamybos maðinos ir áranga

Pakeièia LST EN 12629-8:2003

J (43 Lt)

TK 81 KULTÛROS VERTYBIØ IÐSAUGOJIMAS

LST EN 15757:2010 en

Kultûros vertybiø iðsaugojimas. Techniniai reikalavimai,

keliami temperatûrai ir santykinei drëgmei siekiant riboti

organiniø higroskopiniø medþiagø mechaninæ paþaidà dël

klimato veikimo

G (36 Lt)

LST EN 15758:2010 en

Kultûros vertybiø iðsaugojimas. Oro ir objektø pavirðiø

temperatûrø matavimo procedûros ir matuokliai

H (40 Lt)

LST EN 15886:2010 en

Kultûros vertybiø iðsaugojimas. Bandymo metodai. Pavirðiø

spalvos matavimas

F (33 Lt)

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTAS

LST EN 15643-1:2010 en

Statiniø tvermë. Pastatø tvermës ávertinimas. 1 dalis. Bendrieji

pagrindai

M (54 Lt)

LST EN 15821:2010 en

Kietojo kuro saunø krosnys su keliomis degimo sekcijomis.

Reikalavimai ir bandymo metodai

U (77 Lt)

Parengë Dalia Reginienë

14


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 1

NETEKÆ GALIOS LIETUVOS STANDARTAI

Netekæs galios Lietuvos standartas Vietoj jo galioja

TK 1 ELEKTRONIKA

LST EN 50377-3-1:2003 Jungèiø komplektai ir jungiamieji komponentai, naudojami LST EN 50377-3-1:2008

skaidulinës optikos ryðio sistemose. Techninës gaminio charakteristikos. 3-1 dalis.

SG jungtis, prijungta prie A1a ir A1b kategorijos pagal IEC 60793-2 daugiamodës skaidulos

LST EN 60950-1:2003, LST EN 60950-1:2003/A11:2004, LST EN 60950-1:2003/AC:2008 LST EN 60950-1:2006

Informacijos technologijos áranga. Sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai

(IEC 60950-1:2001, modifikuotas)

LST EN 61274-1:2001 Skaiduliniai optiniai adapteriai. 1 dalis. Bendrasis rûðinis apraðas LST EN 61274-1:2008

(IEC 61274-1:1994)

LST EN 62114:2003 Elektrinës izoliacijos sistemos (EIS). Ðiluminis klasifikavimas LST EN 60085:2008

(IEC 62114:2001)

LST HD 446.3 S1:2002 Termoporos. 3 dalis. Pailginamieji ir kompensaciniai kabeliai. LST EN 60584-3:2008

Nuokrypos ir atpaþástamojo þenklinimo sistema (IEC 60584-3:1989, modifikuotas)

TK 5 ELEKTROTECHNIKA

LST EN 60085:2004 Elektrinë izoliacija. Ðiluminis klasifikavimas (IEC 60085:2004) LST EN 60085:2008

LST EN 60641-1:2001 Elektrotechninio presuotojo kartono ir popieriaus techniniai LST EN 60641-1:2008

reikalavimai. 1 dalis. Apibrëþimai ir bendrieji reikalavimai (IEC 60641-1:1979+A1:1993)

LST EN 60974-3:2004 Lankinio suvirinimo árenginiai. 3 dalis. Lanko uþdegimo ir LST EN 60974-3:2008

stabilizavimo átaisai (IEC 60974-3:2003)

LST EN 60974-10:2003 Lankinio suvirinimo árenginiai. 10 dalis. Elektromagnetinio LST EN 60974-10:2008

suderinamumo (EMS) reikalavimai (IEC 60974-10:2002, modifikuotas)

LST EN 61310-1:1999 en, LST EN 61310-1:2000 lt Maðinø sauga. Rodymas, þenklinimas LST EN 61310-1:2008

ir paleidimas. 1 dalis. Reikalavimai regimiesiems, girdimiesiems ir lytimiesiems

signalams (IEC 61310-1:1995)

LST EN 61310-2:1999 en, LST EN 61310-2:2000 lt Maðinø sauga. Rodymas, þenklinimas LST EN 61310-2:2008

ir paleidimas. 2 dalis. Þenklinimo reikalavimai (IEC 61310-2:1995)

LST EN 61310-3:2000 Maðinø sauga. Rodymas, þenklinimas ir paleidimas. 3 dalis. LST EN 61310-3:2008

Paleidikliø iðdëstymo ir veikimo reikalavimai (IEC 61310-3:1999)

TK 12 AUTOMOBILIØ KELIAI

LST EN 13285:2003 en, LST EN 13285:2003/P:2005 en, LST EN 13285:2006 lt LST EN 13285:2010

Nesuriðtieji miðiniai. Reikalavimai

LST EN 13286-2:2004 Birieji ir hidrauliniais riðikliais sujungti miðiniai. 2 dalis. LST EN 13286-2:2010

Laboratoriniai sausojo tankio ir drëgnio nustatymo metodai. Proktoro tankinimas

TK 13 ÞEMËS ÛKIO TECHNIKA

LST EN 709+A1:2000+A2:2009 Þemës ir miðkø ûkio maðinos. Pësèiojo valdomi

traktoriai su rotoriniais kultivatoriais, varikliniai purentuvai, varikliniai purentuvai

su varanèiuoju (-iaisiais) ratu (-ais). Sauga

LST EN 709:1997+A4:2010

TK 16 CHEMINË ANALIZË

LST EN 14035-1:2004 en, LST EN 14035-1:2004/AC:2005 en, LST EN 14035-1+AC:2007 lt LST EN 15947-1:2010

Fejerverkø gaminiai. 1 dalis. Terminija

LST EN 14035-2:2004 en, LST EN 14035-2:2004/AC:2005 en, LST EN 14035-2:2004/P:2005 lt LST EN 15947-2:2010

Fejerverkø gaminiai. 2 dalis. Klasifikavimas

LST EN 14035-3:2005 Fejerverkø gaminiai. 3 dalis. Kylantys ratai. Specifikacija ir LST EN 15947-3:2010,

bandymo metodai LST EN 15947-4:2010,

LST EN 15947-5:2010

LST EN 14035-4:2004, LST EN 14035-4:2004/AC:2005, LST EN 14035-4:2004/P:2005 LST EN 15947-3:2010,

Fejerverkø gaminiai. 4 dalis. Petardos ir petardø rinkiniai. Specifikacija ir LST EN 15947-4:2010,

bandymo metodai LST EN 15947-5:2010

LST EN 14035-5:2006 Fejerverkø gaminiai. 5 dalis. Baterijos ir jø deriniai. Specifikacija LST EN 15947-3:2010,

ir bandymo metodai LST EN 15947-4:2010,

LST EN 15947-5:2010

15


2011 Nr. 1 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

Netekæs galios Lietuvos standartas

Vietoj jo galioja

LST EN 14035-6:2005 Fejerverkø gaminiai. 6 dalis. Bengaliðkosios ugnelës. LST EN 15947-3:2010,

Specifikacija ir bandymo metodai LST EN 15947-4:2010,

LST EN 15947-5:2010

LST EN 14035-7:2005 Fejerverkø gaminiai. 7 dalis. Bengaliðkieji degtukai. LST EN 15947-3:2010,

Specifikacija ir bandymo metodai LST EN 15947-4:2010,

LST EN 15947-5:2010

LST EN 14035-8:2005 Fejerverkø gaminiai. 8 dalis. Bengaliðkosios lazdelës. LST EN 15947-3:2010,

Specifikacija ir bandymo metodai LST EN 15947-4:2010,

LST EN 15947-5:2010

LST EN 14035-9:2005 Fejerverkø gaminiai. 9 dalis. Spragsinèiosios granulës. LST EN 15947-3:2010,

Specifikacija ir bandymo metodai LST EN 15947-4:2010,

LST EN 15947-5:2010

LST EN 14035-10:2005 Fejerverkø gaminiai. 10 dalis. Dvigubos petardos. LST EN 15947-3:2010,

Specifikacija ir bandymo metodai LST EN 15947-4:2010,

LST EN 15947-5:2010

LST EN 14035-12:2004 en, LST EN 14035-12:2004/AC:2005 en, LST EN 15947-3:2010,

LST EN 14035-12:2004/P:2005 lt Fejerverkø gaminiai. 12 dalis. Ðvytinèiosios petardos LST EN 15947-4:2010,

ir ðvytinèiøjø petardø rinkiniai. Specifikacija ir bandymo metodai LST EN 15947-5:2010

LST EN 14035-13:2005 Fejerverkø gaminiai. 13 dalis. Blyksinèios granulës. LST EN 15947-3:2010,

Specifikacija ir bandymo metodai LST EN 15947-4:2010,

LST EN 15947-5:2010

LST EN 14035-15:2004 en, LST EN 14035-15:2004/AC:2005 en, LST EN 15947-3:2010,

LST EN 14035-15:2004/P:2005 lt Fejerverkø gaminiai. 15 dalis. Fontanai. Specifikacija LST EN 15947-4:2010,

ir bandymo metodai LST EN 15947-5:2010

LST EN 14035-17:2005 Fejerverkø gaminiai. 17 dalis. Antþeminiai suktukai. Specifikacija LST EN 15947-3:2010,

ir bandymo metodai LST EN 15947-4:2010,

LST EN 15947-5:2010

LST EN 14035-18:2005 Fejerverkø gaminiai. 18 dalis. Rankoje laikomi fontanai. LST EN 15947-3:2010,

Specifikacija ir bandymo metodai LST EN 15947-4:2010,

LST EN 15947-5:2010

LST EN 14035-19:2004 en, LST EN 14035-19:2004/AC:2006 en, LST EN 15947-3:2010,

LST EN 14035-19:2004/P:2005 lt Fejerverkø gaminiai. 19 dalis. Rankoje laikomos LST EN 15947-4:2010,

bengaliðkosios ugnelës. Specifikacija ir bandymo metodai LST EN 15947-5:2010

LST EN 14035-20:2005 Fejerverkø gaminiai. 20 dalis. Ðokinëjanèios papliauðkos. LST EN 15947-3:2010,

Specifikacija ir bandymo metodai LST EN 15947-4:2010,

LST EN 15947-5:2010

LST EN 14035-21:2006 Fejerverkø gaminiai. 21 dalis. Ðokinëjantieji antþeminiai sukuèiai. LST EN 15947-3:2010,

Specifikacija ir bandymo metodai LST EN 15947-4:2010,

LST EN 15947-5:2010

LST EN 14035-22:2005 Fejerverkø gaminiai. 22 dalis. Minos. Specifikacija ir LST EN 15947-3:2010,

bandymo metodai LST EN 15947-4:2010,

LST EN 15947-5:2010

LST EN 14035-23:2004 en, LST EN 14035-23:2004/AC:2005 en, LST EN 15947-3:2010,

LST EN 14035-23:2004/P:2005 lt Fejerverkø gaminiai. 23 dalis. Rankoje nelaikomos LST EN 15947-4:2010,

bengaliðkosios ugnelës. Specifikacija ir bandymo metodai LST EN 15947-5:2010

LST EN 14035-24:2005 Fejerverkø gaminiai. 24 dalis. Sprogieji degtukai. LST EN 15947-3:2010,

Specifikacija ir bandymo metodai LST EN 15947-4:2010,

LST EN 15947-5:2010

LST EN 14035-25:2006 Fejerverkø gaminiai. 25 dalis. Papliauðkos. Specifikacija LST EN 15947-3:2010,

ir bandymo metodai LST EN 15947-4:2010,

LST EN 15947-5:2010

LST EN 14035-27:2004 en, LST EN 14035-27:2004/AC:2005 en, LST EN 15947-3:2010,

LST EN 14035-27:2004/P:2005 lt Fejerverkø gaminiai. 27 dalis. Raketos. Specifikacija LST EN 15947-4:2010,

ir bandymo metodai LST EN 15947-5:2010

LST EN 14035-28:2005, LST EN 14035-28:2005/AC:2006 Fejerverkø gaminiai. 28 dalis. LST EN 15947-3:2010,

Romos þvakës. Specifikacija ir bandymo metodai LST EN 15947-4:2010,

LST EN 15947-5:2010

LST EN 14035-29:2005 Fejerverkø gaminiai. 29 dalis. Serpantinai. Specifikacija ir LST EN 15947-3:2010,

bandymo metodai LST EN 15947-4:2010,

LST EN 15947-5:2010

LST EN 14035-31:2006 Fejerverkø gaminiai. 31 dalis. Fejerverkø bombos mortyrose. LST EN 15947-3:2010,

Specifikacija ir bandymo metodai LST EN 15947-4:2010,

LST EN 15947-5:2010

LST EN 14035-33:2006 Fejerverkø gaminiai. 33 dalis. Sukuèiai. Specifikacija ir LST EN 15947-3:2010,

bandymo metodai LST EN 15947-4:2010,

LST EN 15947-5:2010

16


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 1

Netekæs galios Lietuvos standartas

Vietoj jo galioja

LST EN 14035-34:2004, LST EN 14035-34:2004/AC:2005, LST EN 15947-3:2010,

LST EN 14035-34:2004/P:2005 Fejerverkø gaminiai. 34 dalis. Stalo bombos. LST EN 15947-4:2010,

Specifikacija ir bandymo metodai LST EN 15947-5:2010

LST EN 14035-35:2005 Fejerverkø gaminiai. 35 dalis. Sprogstamieji þirneliai. LST EN 15947-3:2010,

Specifikacija ir bandymo metodai LST EN 15947-4:2010,

LST EN 15947-5:2010

LST EN 14035-36:2005 Fejerverkø gaminiai. 36 dalis. Ratai. Specifikacija ir LST EN 15947-3:2010,

bandymo metodai LST EN 15947-4:2010,

LST EN 15947-5:2010

LST EN 14035-38:2006 Fejerverkø gaminiai. 38 dalis. Sprogstamieji vamzdeliai. LST EN 15947-3:2010,

Specifikacija ir bandymo metodai LST EN 15947-4:2010,

LST EN 15947-5:2010

TK 17 MEDIENA

LST EN 312:2004 Smulkiniø plokðtës. Techniniai reikalavimai LST EN 312:2010

LST EN 326-2:2001, LST EN 326-2:2001/AC:2006 Medienos skydai. Atranka, LST EN 326-2:2010

iðpjovimas ir techninë kontrolë. 2 dalis. Kokybës kontrolë ámonëje

TK 19 BETONAS IR GELÞBETONIS

LST EN 1168:2005+A1:2008 Gamykliniai betoniniai gaminiai. Kiaurymëtosios

plokðtës

LST EN 1168:2005+A2:2009

TK 20 ÞAISLAI, VAIKØ NAUDOJAMI DAIKTAI BEI SPORTO IR AKTYVAUS POILSIO ÁRANGA

LST EN 15288-1:2009 Plaukyklos. 1 dalis. Projektavimui skirti saugos reikalavimai

LST EN 15312:2007 Laisvos prieigos daugelio sporto ðakø áranga. Reikalavimai,

áskaitant saugos reikalavimus, ir bandymo metodai

LST EN 15288-1:2008+A1:2010

LST EN 15312:2007+A1:2010

TK 25 RIÐAMOSIOS MEDÞIAGOS IR SILIKATINIAI DIRBINIAI

LST EN 459-1+AC:2002 en, LST EN 459-1+AC:2003 Statybinës kalkës. 1 dalis. LST EN 459-1:2010

Apibrëþimai, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai

LST EN 459-2:2002 en, LST EN 459-2:2006 lt Statybinës kalkës. 2 dalis. LST EN 459-2:2010

Bandymo metodai

LST EN 998-1:2003 en, LST EN 998-1:2003/P:2003 en, LST EN 998-1:2004 lt, LST EN 998-1:2010

LST EN 998-1:2003/AC:2006 en Techniniai mûro skiedinio reikalavimai. 1 dalis.

Iðorës ir vidaus tinko skiedinys

LST EN 998-2:2003 en, LST EN 998-2:2003/P:2003 en, LST EN 998-2:2004 lt LST EN 998-2:2010

Techniniai mûro skiedinio reikalavimai. 2 dalis. Mûro skiedinys

TK 31 AKUSTIKA

LST EN ISO 140-1:1999, LST EN ISO 140-1:1999/A1:2005 Akustika. Statiniø LST EN ISO 10140-1:2010,

atitvarø ir statinio daliø garso izoliavimo matavimas. 1 dalis. Laboratorinës LST EN ISO 10140-2:2010,

bandymø árangos, kurioje numalðintas garso perdavimas aplinkiniais keliais, LST EN ISO 10140-3:2010,

reikalavimai (ISO 140-1:1997) LST EN ISO 10140-4:2010,

LST EN ISO 10140-5:2010

LST EN ISO 140-3:1999, LST EN ISO 140-3:1999/A1:2005 Akustika. Statiniø LST EN ISO 10140-1:2010,

atitvarø ir statinio daliø garso izoliavimo matavimas. 3 dalis. Laboratoriniai LST EN ISO 10140-2:2010,

statinio daliø ore sklindanèio garso izoliavimo matavimai (ISO 140-3:1995) LST EN ISO 10140-3:2010,

LST EN ISO 10140-4:2010,

LST EN ISO 10140-5:2010

LST EN ISO 140-6:2001 Akustika. Statinio atitvarø ir jo daliø garso izoliavimo LST EN ISO 10140-1:2010,

matavimas. 6 dalis. Laboratoriniai grindø smûgio garso izoliavimo matavimai LST EN ISO 10140-2:2010,

(ISO 140-6:1998) LST EN ISO 10140-3:2010,

LST EN ISO 10140-4:2010,

LST EN ISO 10140-5:2010

LST EN ISO 140-8:2001 en, LST EN ISO 140-8:2003 lt Akustika. Statinio atitvarø LST EN ISO 10140-1:2010,

ir jo daliø garso izoliavimo matavimas. 8 dalis. Laboratoriniai smûgio triukðmo LST EN ISO 10140-2:2010,

sumaþëjimo, kai grindø dangos yra ant standartinës sunkiasvorës perdangos, LST EN ISO 10140-3:2010,

matavimai (ISO 140-8:1997) LST EN ISO 10140-4:2010,

LST EN ISO 10140-5:2010

17


2011 Nr. 1 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

Netekæs galios Lietuvos standartas

Vietoj jo galioja

LST EN 20140-10:2001 Akustika. Statinio atitvarø ir jo daliø garso izoliavimo matavimas. LST EN ISO 10140-1:2010,

10 dalis. Laboratorinis maþøjø statinio daliø oro garso izoliavimo matavimas (ISO 140-10:1991) LST EN ISO 10140-2:2010,

LST EN ISO 10140-3:2010,

LST EN ISO 10140-4:2010,

LST EN ISO 10140-5:2010

LST EN ISO 140-11:2005, LST EN ISO 140-11:2005/P:2007 Akustika. Statinio atitvarø ir LST EN ISO 10140-1:2010,

jo daliø garso izoliavimo matavimas. 11 dalis. Laboratoriniai grindø dangø ant lengvøjø LST EN ISO 10140-2:2010,

standartiniø grindø perduodamo smûgio garso sumaþëjimo matavimai (ISO 140-11:2005) LST EN ISO 10140-3:2010,

LST EN ISO 10140-4:2010,

LST EN ISO 10140-5:2010

LST EN ISO 140-16:2007 Akustika. Statinio atitvarø ir jo daliø garso izoliavimo matavimas. LST EN ISO 10140-1:2010,

16 dalis. Laboratorinis garso sumaþinimo indekso pagerinimas papildomai apdailinant LST EN ISO 10140-2:2010,

(ISO 140-16:2006) LST EN ISO 10140-3:2010,

LST EN ISO 10140-4:2010,

LST EN ISO 10140-5:2010

LST EN ISO 7779:2002, LST EN ISO 7779:2002/A1:2004 Akustika. Informacijos LST EN ISO 7779:2010

technologijos ir telekomunikacijø árangos spinduliuojamo ore sklindanèio

triukðmo matavimas (ISO 7779:1999)

TK 32 SVEIKATA

LST 1637:2002 Medicininio vaizdo mainø profiliai (CR 12069:1995) –

LST CEN/TS 14271:2006 Sveikatos informatika. Pagrindiniø organizmo bûklës rodikliø –

rinkmenos mainø formatas

LST EN 28362-2:2001 Injekciniø vaistø indai ir jø priedai. 2 dalis. Injekciniø buteliukø LST EN ISO 8362-2:2010

dangteliai (ISO 8362-2:1988)

LST L ENV 13734:2002 Sveikatos informatika. Informacijos apie pagrindinius organizmo –

bûklës rodiklius pateikimas

LST L ENV 13735:2002 Sveikatos informatika. Prie paciento prijungtø medicinos átaisø –

geba sàveikauti

TK 38 STATYBINËS KONSTRUKCIJOS

LST EN 1992-1-1:2005/AC:2008 Eurokodas 2. Gelþbetoniniø konstrukcijø projektavimas.

1-1 dalis. Bendrosios ir pastatø taisyklës

LST EN 1992-1-1:2005/AC:2010

TK 39 APSAUGA

LST CLC/TS 50131-2-2:2006 Pavojaus signalizavimo sistemos. Ásibrovimo pavojaus LST EN 50131-2-2:2008

signalizavimo sistemos. 2-2 dalis. Reikalavimai, keliami pasyviesiems infraraudonosios

spinduliuotës detektoriams

LST CLC/TS 50131-2-4:2006 Pavojaus signalizavimo sistemos. Ásibrovimo pavojaus LST EN 50131-2-4:2008

signalizavimo sistemos. 2-4 dalis. Reikalavimai, keliami sudëtiniams pasyviesiems

infraraudonosios spinduliuotës ir mikrobanginiams detektoriams

LST EN 50131-6+AC:1998 Pavojaus signalizavimo sistemos. Ásibrovimo pavojaus LST EN 50131-6:2008

signalizavimo sistemos. 6 dalis. Maitinimo ðaltiniai

TK 42 PAKAVIMAS

LST EN 24180-1:2001 Gabenimui paruoðtos pripildytos gabenamosios pakuotës. LST EN ISO 4180:2010

Bendrosios eksploataciniø bandymø plano sudarymo taisyklës. 1 dalis. Bendrieji

principai (ISO 4180-1:1980)

LST EN 24180-2:2001 Gabenimui paruoðtos pripildytos gabenamosios pakuotës. LST EN ISO 4180:2010

Bendrosios eksploataciniø bandymø plano sudarymo taisyklës. 2 dalis. Kiekybiniai

duomenys (ISO 4180-2:1980)

TK 49 LIEJININKYSTË

LST EN 12373-14:2002 Aliuminis ir aliuminio lydiniai. Anodavimas. 14 dalis. Anodiniø LST EN ISO 10215:2010

oksidiniø dangø blizgesio nustatymas apþiûrint. Diagraminis skalinis metodas

LST EN 12373-16:2002 Aliuminis ir aliuminio lydiniai. Anodavimas. 16 dalis. Plonø LST EN ISO 2085:2010

anodiniø oksidiniø dangø vientisumo tikrinimas. Vario sulfato bandymas

LST EN 12373-17:2003 Aliuminis ir aliuminio lydiniai. Anodavimas. 17 dalis. Elektrinio LST EN ISO 2376:2010

pramuðimo potencialo nustatymas

18


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 1

Netekæs galios Lietuvos standartas Vietoj jo galioja

LST EN 12373-18:2003 Aliuminis ir aliuminio lydiniai. Anodavimas. Taðkinës korozijos LST EN ISO 8993:2010

ávertinimo klasifikavimo sistema. Grafiko metodas

LST EN 13148:2002 Varis ir vario lydiniai. Lydalinë alavinë juostos danga LST EN 13148:2010

TK 56 NAFTOS PRAMONËS ÁRENGINIAI

LST EN 545:2007 Vandens vamzdynø vamzdþiai, jungiamosios detalës, pagalbiniai LST EN 545:2010

reikmenys ir jø jungtys ið kaliojo ketaus. Reikalavimai ir bandymo metodai

LST EN 969+A1:2001 Stipriojo ketaus dujotiekiø vamzdþiai, jungiamosios detalës, LST EN 969:2009

pagalbiniai reikmenys ir jø jungtys. Reikalavimai ir bandymo metodai

TK 61 PLASTIKINIAI VAMZDYNAI

LST EN 14982:2007 Plastikiniø vamzdynø ir apsauginiø vamzdþiø sistemos. Apþiûros LST EN 14982:2006+A1:2010

kamerø ir ðuliniø termoplastikinës ðachtos ar statvamzdþiai. Þiedinio standumo nustatymas

LST EN 1555-1:2004 Plastikiniø vamzdynø sistemos dujiniam kurui tiekti. Polietilenas (PE). LST EN 1555-1:2010

1 dalis. Bendrieji dalykai

LST EN 1555-2:2004 en, LST EN 1555-2:2006 lt Plastikiniø vamzdynø sistemos dujiniam LST EN 1555-2:2010

kurui tiekti. Polietilenas (PE). 2 dalis. Vamzdþiai

LST EN 1555-3:2004, LST EN 1555-3:2004/A1:2005 Plastikiniø vamzdynø sistemos LST EN 1555-3:2010

dujiniam kurui tiekti. Polietilenas (PE). 3 dalis. Jungiamosios detalës

LST EN 1555-5:2004 Plastikiniø vamzdynø sistemos dujiniam kurui tiekti. Polietilenas (PE). LST EN 1555-5:2010

5 dalis. Sistemos tinkamumas pagal paskirtá

TK 62 KLIJAI

LST EN 28510-2:2000 Klijai. Kartu suklijuotø lanksèiø ir standþiø bandiniø atlupimo LST EN ISO 8510-2:2010

bandymas. 2 dalis. Atlupimas 180° kampu (ISO 8510-2:1990)

TK 66 NEARDOMIEJI BANDYMAI

LST EN 13477-2:2002 Neardomieji bandymai. Akustinë spinduliuotë. Árangos LST EN 13477-2:2010

apibûdinimas. 2 dalis. Eksploataciniø charakteristikø patikra

LST EN 27963:2001 Virintinës plieno siûlës. 2-asis kalibravimo blokas virintiniø LST EN ISO 7963:2010

siûliø ultragarsiniam tyrimui atlikti (ISO 7963:1985)

TK 71 ENERGETIKOS TIKSLAMS TVARIAI PAGAMINTA BIOMASË, KIETASIS BIOKURAS IR KIETASIS ATGAUTASIS KURAS

LST CEN/TS 15405:2007 Kietasis atgautasis kuras. Granuliø ir briketø tankio LST CEN/TS 15405:2010

nustatymo metodai

LST CEN/TS 15406:2007 Kietasis atgautasis kuras. Biriøjø medþiagø kupolo LST CEN/TS 15406:2010

susidarymo savybiø nustatymo metodai

LST CEN/TS 15639:2007 Kietasis atgautasis kuras. Granuliø mechaninio patvarumo LST CEN/TS 15639:2010

nustatymo metodai

TK 78 MAÐINOS IR ÁRENGINIAI

LST EN 12042:2006 Maisto perdirbimo maðinos. Automatiniai dalytuvai. Saugos ir

higienos reikalavimai

LST EN 12043:2002 Maisto gamybos áranga. Teðlos brandinimo kameros. Saugos ir

higienos reikalavimai

LST EN 12629-1:2002 Konstrukciniø gaminiø ið betono ir silikatbetonio gamybos

maðinos. Sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai

LST EN 12629-2:2003 Konstrukciniø gaminiø ið betono ir silikatbetonio gamybos

maðinos. Sauga. 2 dalis. Blokø gaminimo maðinos

LST EN 12629-3:2003 Konstrukciniø gaminiø ið betono ir silikatbetonio gamybos

maðinos. Sauga. 3 dalis. Sukiosios maðinos

LST EN 12629-4:2002 Konstrukciniø gaminiø ið betono ir silikatbetonio gamybos

maðinos. Sauga. 4 dalis. Betoniniø stogo èerpiø gaminimo maðinos

LST EN 12629-5-1:2004 Konstrukciniø gaminiø ið betono ir silikatbetonio gamybos

maðinos. Sauga. 5-1 dalis. Vertikaliosios vamzdþiø gamybos maðinos

LST EN 12629-5-2:2004 Konstrukciniø gaminiø ið betono ir silikatbetonio gamybos

maðinos. Sauga. 5-2 dalis. Horizontaliosios vamzdþiø gamybos maðinos

LST EN 12042:2005+A1:2010

LST EN 12043:2000+A1:2010

LST EN 12629-1:2000+A1:2010

LST EN 12629-2:2002+A1:2010

LST EN 12629-3:2002+A1:2010

LST EN 12629-4:2001+A1:2010

LST EN 12629-5-1:2003+A1:2010

LST EN 12629-5-2:2003+A1:2010

19


2011 Nr. 1 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

Netekæs galios Lietuvos standartas

Vietoj jo galioja

LST EN 12629-5-3:2004 Konstrukciniø gaminiø ið betono ir silikatbetonio gamybos

maðinos. Sauga. 5-3 dalis. Iðankstinio vamzdþiø átempimo maðinos

LST EN 12629-5-4:2004 Konstrukciniø gaminiø ið betono ir silikatbetonio gamybos

maðinos. Sauga. 5-4 dalis. Betoniniø vamzdþiø dengimo maðinos

LST EN 12629-6:2004 Konstrukciniø gaminiø ið betono ir silikatbetonio gamybos

maðinos. Sauga. 6 dalis. Stacionarioji ir kilnojamoji surenkamø armuotø gaminiø

gamybos áranga

LST EN 12629-7:2004 Konstrukciniø gaminiø ið betono ir silikatbetonio gamybos

maðinos. Sauga. 7 dalis. Stacionarioji ir kilnojamoji átemptojo gelþbetonio gaminiø

gamybos áranga

LST EN 12629-8:2003 Konstrukciniø gaminiø ið betono ir silikatbetonio gamybos

maðinos. Sauga. 8 dalis. Silikatbetonio (ir betono) gaminiø gamybos maðinos ir árenginiai

LST EN 12629-5-3:2003+A1:2010

LST EN 12629-5-4:2003+A1:2010

LST EN 12629-6:2004+A1:2010

LST EN 12629-7:2004+A1:2010

LST EN 12629-8:2002+A1:2010

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTAS

LST EN 61189-3+A1:2001 Elektriniø medþiagø, tarpusavio sujungimo dariniø ir sàrankø LST EN 61189-3:2008

bandymo metodai. 3 dalis. Tarpusavio sujungimo dariniø (spausdintiniø plokðèiø)

bandymo metodai (IEC 61189-3:1997+A1:1999)

Parengë Dalia Reginienë

NETEKSIANTYS GALIOS LIETUVOS STANDARTAI

Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komisijos nutarimu (2010 m. gruodþio 17 d. posëdþio

protokolas Nr. TKP-34) nuo 2011 m. kovo 1 d. skelbiamas neteksianèiu galios ðis Lietuvos standartas.

Neteksiantis galios Lietuvos standartas

LST ISO/IEC 13888-2:2000 Informacijos technologija. Saugumo

metodai. Neiðsiþadëjimas. 2 dalis. Simetriniø metodø taikymas

Vietoj jo taikytinas Lietuvos standartas

Rekomenduojama taikyti ISO/IEC 13888-2:2010

* * *

Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komisijos nutarimu (2011 m. sausio 7 d. posëdþio

protokolas Nr. TKP-1) nuo 2011 m. kovo 14 d. skelbiamas neteksianèiu galios ðis Lietuvos standartas.

Neteksiantis galios Lietuvos standartas

LST ISO/IEC 18033-3:2007 Informacijos technologija. Saugumo

metodai. Ðifravimo algoritmai. 3 dalis. Blokiniai ðifrai

(tapatus ISO/IEC 18033-3:2005)

Vietoj jo taikytinas Lietuvos standartas

Rekomenduojama taikyti ISO/IEC 18033-3:2010

Parengë Valteris Mûþas

20


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 1

TARPTAUTINIØ IR EUROPOS ÁSTAIGØ

BEI ORGANIZACIJØ STANDARTAI, KURIUOS

DEPARTAMENTAS GAVO GRUODÞIO MËN.

TARPTAUTINËS STANDARTIZACIJOS ORGANIZACIJOS STANDARTAI

ISO/IEC JTC 1/SC 17 ISO/IEC 24727-6:2010

Identification cards - Integrated circuit card

programming interfaces - Part 6: Registration authority

procedures for the authentication protocols for

interoperability

ISO/IEC JTC 1/SC 17 ISO/IEC 24787:2010

Information technology - Identification cards - On-card

biometric comparison

ISO/IEC JTC 1/SC 27 ISO/IEC 9796-2:2010

Information technology - Security techniques - Digital

signature schemes giving message recovery - Part 2:

Integer factorization based mechanisms

ISO/IEC JTC 1/SC 27 ISO/IEC 13888-2:2010

Information technology - Security techniques - Nonrepudiation

- Part 2: Mechanisms using symmetric

techniques

ISO/IEC JTC 1/SC 27 ISO/IEC 18033-3:2010

Information technology - Security techniques -

Encryption algorithms - Part 3: Block ciphers

ISO/IEC JTC 1/SC 27 ISO/IEC 27033-3:2010

Information technology - Security techniques - Network

security - Part 3: Reference networking scenarios -

Threats, design techniques and control issues

ISO/IEC JTC 1/SC 28 ISO/IEC 29183:2010

Information technology - Office equipment - Method

for measuring digital copying productivity of a single

one-sided original

ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 14496-10:2010

Information technology - Coding of audio-visual objects

- Part 10: Advanced Video Coding

ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 14496-11:2005/Amd 7:2010

Information technology - Coding of audio-visual objects

- Part 11: Scene description and application engine -

Amendment 7: ExtendedCore2D profile

ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 23006-4:2010

Information technology - MPEG extensible middleware

(MXM) - Part 4: MXM protocols

ISO/IEC JTC 1/SC 32 ISO/IEC 14957:2010

Information technology - Representation of data

element values - Notation of the format

ISO/IEC JTC 1/SC 34 ISO/IEC 26300:2006/Cor 1:2010

Information technology - Open Document Format for

Office Applications (OpenDocument) v1.0 - Technical

Corrigendum 1

ISO/IEC JTC 1/SC 35 ISO/IEC 11581-10:2010

Information technology - User interface icons - Part 10:

Framework and general guidance

ISO/IEC JTC 1/SC 36 ISO/IEC TR 24725-3:2010

Information technology for learning, education and

training - Supportive technology and specific

integration - Part 3: Platform and Media Taxonomy

(PMT)

ISO/IEC JTC 1/SC 37 ISO/IEC 29109-1:2009/Cor 1:2010

Information technology - Conformance testing

methodology for biometric data interchange formats

defined in ISO/IEC 19794 - Part 1: Generalized

conformance testing methodology - Technical

Corrigendum 1

ISO/IEC JTC 1/SC 37 ISO/IEC 29109-10:2010

Information technology - Conformance testing

methodology for biometric data interchange formats

defined in ISO/IEC 19794 - Part 10: Hand geometry

silhouette data

ISO/TC 106/SC 1 ISO 27020:2010

Dentistry - Brackets and tubes for use in orthodontics

ISO/TC 107 ISO 3613:2010

Metallic and other inorganic coatings - Chromate

conversion coatings on zinc, cadmium, aluminium-zinc

alloys and zinc-aluminium alloys - Test methods

ISO/TC 107 ISO 14921:2010

Thermal spraying - Procedures for the application of

thermally sprayed coatings for engineering

components

ISO/TC 107/SC 8 ISO 9717:2010

Metallic and other inorganic coatings - Phosphate

conversion coating of metals

ISO/TC 110/SC 2 ISO 22915-14:2010

Industrial trucks - Verification of stability - Part 14:

Rough-terrain variable-reach trucks

ISO/TC 117 ISO 12759:2010

Fans - Efficiency classification for fans

ISO/TC 118/SC 3 ISO 28927-4:2010

Hand-held portable power tools - Test methods for

evaluation of vibration emission - Part 4: Straight

grinders

ISO/TC 122 ISO 22742:2010

Packaging - Linear bar code and two-dimensional

symbols for product packaging

ISO/TC 127/SC 3 ISO 6405-1:2004/Amd 1:2010

Earth-moving machinery - Symbols for operator

controls and other displays - Part 1: Common symbols

- Amendment 1: Additional symbols

ISO/TC 130 ISO 12643-2:2010

Graphic technology - Safety requirements for graphic

technology equipment and systems - Part 2: Prepress

and press equipment and systems

ISO/TC 130 ISO 12643-3:2010

Graphic technology - Safety requirements for graphic

technology equipment and systems - Part 3: Binding

and finishing equipment and systems

ISO/TC 130 ISO 12643-5:2010

Graphic technology - Safety requirements for graphic

technology equipment and systems - Part 5: Standalone

platen presses

21


2011 Nr. 1 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

ISO/TC 145/SC 2 ISO 7010:2003/Amd 7:2010

Graphical symbols - Safety colours and safety signs -

Safety signs used in workplaces and public areas -

Amendment 7

ISO/TC 146/SC 4 ISO 11771:2010

Air quality - Determination of time-averaged mass

emissions and emission factors - General approach

ISO/TC 147 ISO 9698:2010

Water quality - Determination of tritium activity

concentration - Liquid scintillation counting method

ISO/TC 159/SC 5 ISO 24501:2010

Ergonomics - Accessible design - Sound pressure

levels of auditory signals for consumer products

ISO/TC 159/SC 5 ISO 24502:2010

Ergonomics - Accessible design - Specification of agerelated

luminance contrast for coloured light

ISO/TC 160/SC 2 ISO 28278-2:2010

Glass in building - Glass products for structural sealant

glazing - Part 2: Assembly rules

ISO/TC 164/SC 4 ISO 12737:2010

Metallic materials - Determination of plane-strain

fracture toughness

ISO/TC 17/SC 4 ISO 15510:2010

Stainless steels - Chemical composition

ISO/TC 172/SC 9 ISO/TR 14880-5:2010

Optics and photonics - Microlens arrays - Part 5:

Guidance on testing

ISO/TC 184/SC 4 ISO 13584-32:2010

Industrial automation systems and integration - Parts

library - Part 32: Implementation resources: OntoML:

Product ontology markup language

ISO/TC 184/SC 4 ISO 13584-42:2010

Industrial automation systems and integration - Parts

library - Part 42: Description methodology:

Methodology for structuring parts families

ISO/TC 184/SC 4 ISO 15531-44:2010

Industrial automation systems and integration -

Industrial manufacturing management data - Part 44:

Information modelling for shop floor data acquisition

ISO/TC 184/SC 4 ISO 22745-13:2010

Industrial automation systems and integration - Open

technical dictionaries and their application to master

data - Part 13: Identification of concepts and

terminology

ISO/TC 184/SC 4 ISO/TS 15926-4:2007/Amd 1:2010

Industrial automation systems and integration -

Integration of life-cycle data for process plants

including oil and gas production facilities - Part 4:

Initial reference data - Amendment 1

ISO/TC 204 ISO 17573:2010

Electronic fee collection - Systems architecture for

vehicle-related tolling

ISO/TC 205 ISO 16484-5:2010

Building automation and control systems - Part 5: Data

communication protocol

ISO/TC 206 ISO 10676:2010

Fine ceramics (advanced ceramics, advanced

technical ceramics) - Test method for water purification

performance of semiconducting photocatalytic

materials by measurement of forming ability of active

oxygen

ISO/TC 207/SC 1 ISO 14005:2010

Environmental management systems - Guidelines for

the phased implementation of an environmental

management system, including the use of

environmental performance evaluation

ISO/TC 21/SC 3 ISO 7240-3:2010

Fire detection and alarm systems - Part 3: Audible

alarm devices

ISO/TC 21/SC 3 ISO 12239:2010

Smoke alarms using scattered light, transmitted light

or ionization

ISO/TC 210 ISO 80369-1:2010

Small-bore connectors for liquids and gases in

healthcare applications - Part 1: General requirements

ISO/TC 211 ISO 19142:2010

Geographic information - Web Feature Service

ISO/TC 213 ISO 14405-1:2010

Geometrical product specifications (GPS) -

Dimensional tolerancing - Part 1: Linear sizes

ISO/TC 213 ISO 14406:2010

Geometrical product specifications (GPS) - Extraction

ISO/TC 22 ISO 3780:2009/Cor 1:2010

Road vehicles - World manufacturer identifier (WMI)

code - Technical Corrigendum 1

ISO/TC 22/SC 3 ISO 15031-1:2010

Road vehicles - Communication between vehicle and

external equipment for emissions-related diagnostics

- Part 1: General information and use case definition

ISO/TC 22/SC 3 ISO 8820-4:2010

Road vehicles - Fuse-links - Part 4: Fuse-links with

female contacts (type A) and bolt-in contacts (type B)

and their test fixtures

ISO/TC 22/SC 12 ISO 29061-1:2010

Road vehicles - Methods and criteria for usability

evaluation of child restraint systems and their interface

with vehicle anchorage systems - Part 1: Vehicles and

child restraint systems equipped with ISOFIX

anchorages and attachments

ISO/TC 229 ISO 10801:2010

Nanotechnologies - Generation of metal nanoparticles

for inhalation toxicity testing using the evaporation/

condensation method

ISO/TC 229 ISO 10808:2010

Nanotechnologies - Characterization of nanoparticles

in inhalation exposure chambers for inhalation toxicity

testing

ISO/TC 23/SC 7 ISO 4254-11:2010

Agricultural machinery - Safety - Part 11: Pick-up balers

ISO/TC 28 ISO 16591:2010

Petroleum products - Determination of sulfur content

- Oxidative microcoulometry method

ISO/TC 28 ISO 4404-2:2010

Petroleum and related products - Determination of

the corrosion resistance of fire-resistant hydraulic fluids

- Part 2: Non-aqueous fluids

ISO/TC 28/SC 4 ISO 7745:2010

Hydraulic fluid power - Fire-resistant (FR) fluids -

Requirements and guidelines for use

ISO/TC 4/SC 4 ISO 5753-2:2010

Rolling bearings - Internal clearance - Part 2: Axial

internal clearance for four-point-contact ball bearings

ISO/TC 44/SC 3 ISO 18274:2010

Welding consumables - Solid wire electrodes, solid

strip electrodes, solid wires and solid rods for fusion

welding of nickel and nickel alloys - Classification

ISO/TC 44/SC 5 ISO 11666:2010

Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing -

Acceptance levels

ISO/TC 44/SC 5 ISO 17640:2010

Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing -

Techniques, testing levels, and assessment

ISO/TC 45/SC 4 ISO 32100:2010

Rubber- or plastics-coated fabrics - Physical and

mechanical tests - Determination of flex resistance by

the flexometer method

22


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 1

ISO/TC 5/SC 2 ISO 10804:2010

Restrained joint systems for ductile iron pipelines -

Design rules and type testing

ISO/TC 58 ISO 11114-3:2010

Gas cylinders - Compatibility of cylinder and valve

materials with gas contents - Part 3: Autogenous

ignition test for non-metallic materials in oxygen

atmosphere

ISO/TC 58/SC 3 ISO 9809-3:2010

Gas cylinders - Refillable seamless steel gas cylinders

- Design, construction and testing - Part 3: Normalized

steel cylinders

ISO/TC 6/SC 2 ISO 12625-8:2010

Tissue paper and tissue products - Part 8: Waterabsorption

time and water-absorption capacity,

basket-immersion test method

ISO/TC 60/SC 2 ISO/TR 15144-1:2010

Calculation of micropitting load capacity of cylindrical

spur and helical gears - Part 1: Introduction and basic

principles

ISO/TC 61/SC 13 ISO 1268-4:2005/Amd 1:2010

Fibre-reinforced plastics - Methods of producing test

plates - Part 4: Moulding of prepregs - Amendment 1

ISO/TC 61/SC 13 ISO 3343:2010

Reinforcement yarns - Determination of twist balance

index

ISO/TC 61/SC 13 ISO 4602:2010

Reinforcements - Woven fabrics - Determination of

number of yarns per unit length of warp and weft

ISO/TC 61/SC 13 ISO 4603:1993/Amd 1:2010

Textile glass - Woven fabrics - Determination of

thickness - Amendment 1

ISO/TC 61/SC 2 ISO 178:2010

Plastics - Determination of flexural properties

ISO/TC 67/SC 4 ISO 13628-4:2010

Petroleum and natural gas industries - Design and

operation of subsea production systems - Part 4:

Subsea wellhead and tree equipment

ISO/TC 67/SC 7 ISO 19901-3:2010

Petroleum and natural gas industries - Specific

requirements for offshore structures - Part 3: Topsides

structure

ISO/TC 67/SC 7 ISO 19906:2010

Petroleum and natural gas industries - Arctic offshore

structures

ISO/TC 69/SC 7 ISO/TR 14468:2010

Selected illustrations of attribute agreement analysis

ISO/TC 8 ISO 30006:2010

Ship recycling management systems - Diagrams to

show the location of hazardous materials onboard ships

23


2011 Nr. 1 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

TARPTAUTINËS ELEKTROTECHNIKOS KOMISIJOS STANDARTAI

IEC CISPR 16-2-1:2010

Specification for radio disturbance and immunity

measuring apparatus and methods - Part 2-1:

Methods of measurement of disturbances and

immunity - Conducted disturbance measurements

IEC IEC 61000-6-3-am1:2010

Amendment 1 - Electromagnetic compatibility (EMC) -

Part 6-3: Generic standards - Emission standard for

residential, commercial and light-industrial environments

IEC IEC 61000-6-4-am1:2010

Amendment 1 - Electromagnetic compatibility (EMC)

- Part 6-4: Generic standards - Emission standard for

industrial environments

TC 100 IEC 60728-3:2010

Cable networks for television signals, sound signals

and interactive services - Part 3: Active wideband

equipment for cable networks

TC 100 IEC 62455:2010

Internet protocol (IP) and transport stream (TS) based

service access (TA1)

TC 112 IEC 60212:2010

Standard conditions for use prior to and during the

testing of solid electrical insulating materials

TC 15 IEC 60684-3-283:2010

Flexible insulating sleeving - Part 3: Specifications for

individual types of sleeving - Sheet 283: Heatshrinkable,

polyolefin sleeving for bus-bar insulation

TC 17 IEC 60947-1-am1:2010

Amendment 1 - Low-voltage switchgear and

controlgear - Part 1: General rules

TC 17 IEC 62026-7:2010

Low-voltage switchgear and controlgear - Controllerdevice

interfaces (CDIs) - Part 7: CompoNet

TC 20 IEC 60502-4:2010

Power cables with extruded insulation and their

accessories for rated voltages from 1 kV (U m = 1,2 kV)

up to 30 kV (U m = 36 kV) - Part 4: Test requirements on

accessories for cables with rated voltages from 6 kV

(U m = 7,2 kV) up to 30 kV (U m = 36 kV)

TC 21 IEC 62660-1:2010

Secondary lithium-ion cells for the propulsion of

electric road vehicles - Part 1: Performance testing

TC 21 IEC 62660-2:2010

Secondary lithium-ion cells for the propulsion of electric

road vehicles - Part 2: Reliability and abuse testing

TC 33 IEC 60252-2:2010

AC motor capacitors - Part 2: Motor start capacitors

TC 47 IEC 60747-7:2010

Semiconductor devices - Discrete devices - Part 7:

Bipolar transistors

TC 47 IEC 60747-8:2010

Semiconductor devices - Discrete devices - Part 8:

Field-effect transistors

TC 47 IEC 60747-15:2010

Semiconductor devices - Discrete devices - Part 15:

Isolated power semiconductor devices

TC 57 IEC 61850-7-3:2010

Communication networks and systems for power utility

automation - Part 7-3: Basic communication structure

- Common data classes

TC 62 IEC 60601-2-4:2010

Medical electrical equipment - Part 2-4: Particular

requirements for the basic safety and essential

performance of cardiac defibrillators

TC 62 IEC 60601-2-46:2010

Medical electrical equipment - Part 2-46: Particular

requirements for basic safety and essential

performance of operating tables

TC 65 IEC/TR 62685:2010

Industrial communication networks - Profiles - Assessment

guideline for safety devices using IEC 61784-3 functional

safety communication profiles (FSCPs)

TC 76 IEC 60825-2:2010

Safety of laser products - Part 2: Safety of optical

fibre communication systems (OFCS)

TC 79 IEC 62642-2-3:2010

Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 2-3:

Intrusion detectors - Microwave detectors

TC 79 IEC 62642-2-4:2010

Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 2-4:

Intrusion detectors - Combined passive infrared /

Microwave detectors

TC 79 IEC 62642-2-5:2010

Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 2-5:

Intrusion detectors - Combined passive infrared /

Ultrasonic detectors

TC 79 IEC 62642-2-6:2010

Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 2-6:

Intrusion detectors - Opening contacts (magnetic)

TC 81 IEC 62305-1:2010

Protection against lightning - Part 1: General principles

TC 81 IEC 62305-2:2010

Protection against lightning - Part 2: Risk management

TC 81 IEC 62305-3:2010

Protection against lightning - Part 3: Physical damage

to structures and life hazard

TC 81 IEC 62305-4:2010

Protection against lightning - Part 4: Electrical and

electronic systems within structures

TC 82 IEC 62509:2010

Battery charge controllers for photovoltaic systems -

Performance and functioning

TC 86 IEC 61300-2-6:2010

Fibre optic interconnecting devices and passive

components - Basic test and measurement procedures

- Part 2-6: Tests - Tensile strength of coupling mechanism

TC 86 IEC 61300-3-22:2010

Fibre optic interconnecting devices and passive

components - Basic test and measurement procedures

- Part 3-22: Examinations and measurements - Ferrule

compression force

TC 86 IEC 61753-086-6:2010

Fibre optic interconnecting devices and passive

components - Performance standard - Part 086-6: Nonconnectorized

single-mode bidirectional 1 490 / 1 550 nm

downstream and 1 310 nm upstream WWDM devices

for category O - Uncontrolled environment

TC 86 IEC 61753-087-2:2010

Fibre optic interconnecting devices and passive

components - Performance standard - Part 087-2:

Non-connectorized single-mode bidirectional

1 310 nm upstream and 1 490 nm downstream WWDM

devices for category C - Controlled environment

TC 86 IEC 62148-2:2010

Fibre optic active components and devices - Package

and interface standards - Part 2: SFF 10-pin transceivers

TC 86 IEC 62150-2:2010

Fibre optic active components and devices - Test and

measurement procedures - Part 2: ATM-PON transceivers

24


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 1

RATIFIKUOTI EUROPOS STANDARTIZACIJOS KOMITETO STANDARTAI

Ratifikuoti Europos standartai neturi Europos standartø statuso,

jei jie neperimti kaip Lietuvos standartai.

ASD/ELEC EN 2283:2010

Aerospace series - Testing of aircraft wiring

ASD/ELEC EN 2997-016:2010

Aerospace series - Connectors, electrical, circular,

coupled by threaded ring, fire-resistant or non fireresistant,

operating temperatures –65 °C to 175 °C

continuous, 200 °C continuous, 260 °C peak - Part 016:

Plug with integrated accessory - Product standard

ASD/ELEC EN 3155-026:2010

Aerospace series - Electrical contacts used in

elements of connection - Part 026: Contacts, electrical,

male, type A, crimp, class R - Product standard

ASD/ELEC EN 3197:2010

Aerospace series - Design and installation of aircraft

electrical and optical interconnection systems

ASD/ELEC EN 3475-100:2010

Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use -

Test methods - Part 100: General

ASD/ELEC EN 4641-103:2010

Aerospace series - Cables, optical 125 µm diameter

cladding - Part 103: Semi-loose, ruggedized simplex

construction 62,5/125 µm GI fibre nominal 2,74 mm,

outside diameter - Product standard

ASD/ELEC EN 4641-104:2010

Aerospace series - Cables, optical 125 µm diameter

cladding - Part 104: Semi-loose, ruggedized duplex

construction 62,5/125 µm GI fibre nominal, 4,95 mm

outside diameter - Product standard

ASD/ELEC EN 4641-105:2010

Aerospace series - Cables, optical 125 µm diameter

cladding - Part 105: Semi-loose, ruggedized

quadraxial construction 62,5/125 µm GI fibre nominal,

5,72 mm outside diameter - Product standard

ASD/MAT EN 2434-001:2010

Aerospace series - Paints and varnishes - Two

component cold curing polyurethane finish - Part 001:

Basic requirements

ASD/MAT EN 2481:2010

Aerospace series - Steel FE-PL2108 (35NiCrMo16) -

1 250 MPa ≤ R m ≤ 1 400 MPa - Forgings - D e ≤ 75 mm

ASD/MAT EN 2482:2010

Aerospace series - Steel FE-PL2108 (35NiCrMo16) -

1 100 MPa ≤ R m ≤ 1 300 MPa - Bars - D e ≤ 100 mm

ASD/MAT EN 2483:2010

Aerospace series - Steel FE-PL2108 (35NiCrMo16) -

1 100 MPa ≤ R m ≤ 1 300 MPa - Forgings - D e ≤ 100 mm

ASD/MAT EN 3238:2010

Aerospace series - Metallic materials - Test method -

Shear test for wires and rivets

ASD/MAT EN 4700-001:2010

Aerospace series - Steel and heat resisting alloys -

Wrought products - Technical specification - Part 001:

Plate, sheet and strip

ASD/MAT EN 4700-002:2010

Aerospace series - Steel and heat resisting alloys -

Wrought products - Technical specification - Part 002:

Bar and section

ASD/MAT EN 4700-003:2010

Aerospace series - Steel and heat resisting alloys -

Wrought products - Technical specification - Part 003:

Tube

ASD/MAT EN 4700-004:2010

Aerospace series - Steel and heat resisting alloys -

Wrought products - Technical specification - Part 004:

Wire

ASD/MAT EN 4700-005:2010

Aerospace series - Steel and heat resisting alloys -

Wrought products - Technical specification - Part 005:

Forging stock

ASD/MAT EN 4700-006:2010

Aerospace series - Steel and heat resisting alloys -

Wrought products - Technical specification - Part 006:

Pre-production and production forgings

ASD/MAT EN 4700-007:2010

Aerospace series - Steel and heat resisting alloys -

Wrought products - Technical specification - Part 007:

Remelting stock

ASD/MECH EN 3274:2010

Aerospace series - Pipe coupling 8°30' - Thread end

- Geometric configuration

ASD/MECH EN 3687:2010

Aerospace series - Bolts, normal hexagon head,

relieved shank, long thread, in heat resisting steel

FE-PA92HT (A286), silver plated - Classification:

1 100 MPa/650 °C

ASD/MECH EN 3777:2010

Aerospace series - Pins, quick release, single and

double acting - Technical specification

ASD/MECH EN 3843:2010

Aerospace series - Nuts, bihexagonal, self-locking,

with counterbore, in heat resisting steel, passivated -

Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature) /

650 °C

ASD/MECH EN 3911:2010

Aerospace series - Six lobe recess - Geometrical

definition

ASD/MECH EN 4023:2010

Aerospace series - Pipe coupling 8°30' in titanium alloy

- Elbows 45°

ASD/MECH EN 4025:2010

Aerospace series - Pipe coupling 8°30' in titanium alloy

- Elbows 45°, bulkhead

ASD/MECH EN 4473:2010

Aerospace series - Aluminium pigmented coatings for

fasteners - Technical specification

ASD/MECH EN 4538-003:2010

Aerospace series - Bearings, spherical plain, in

corrosion resisting steel with self-lubricating liner

elevated load under low oscillations - Narrow series -

Dimensions and loads - Part 003: Inch series with low

friction coefficient

ASD/MECH EN 4539-003:2010

Aerospace series - Bearings, spherical plain, in

corrosion resisting steel with self-lubricating liner

elevated load under low oscillations - Wide series -

Dimensions and loads - Part 003: Inch series with low

friction coefficient

ASD/N MAT EN 2133:2010

Aerospace series - Cadmium plating of steels with

specified tensile strength ≤ 1 450 MPa, copper, copper

alloys and nickel alloys

25


2011 Nr. 1 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

ASD/N MAT EN 2434-002:2010

Aerospace series - Paints and varnishes - Two

component cold curing polyurethane finish - Part 002:

High chemical resistance

ASD/N MAT EN 2434-003:2010

Aerospace series - Paints and varnishes - Two

component cold curing polyurethane finish - Part 003:

Flexible and high fluid resistance for interior

ASD/N MAT EN 2434-004:2010

Aerospace series - Paints and varnishes - Two

component cold curing polyurethane finish - Part 004:

High flexibility

ASD-STAN EN 4655:2010

Aerospace series - Steel FE-PM1506

(X1CrNiMoAlTi12-10-2) - Vacuum induction melted

and consumable electrode remelted - Solution treated

and precipitation treated - Bars - a or D ≤ 200 mm -

Rm ≥ 1 400 MPa

ASD-STAN EN 4656:2010

Aerospace series - Steel FE-PM1507

(X1CrNiMoAlTi12-11-2) - Vacuum induction melted

and consumable electrode remelted - Solution treated

and precipitation treated - Bars - a or D ≤ 200 mm -

Rm ≥ 1520 MPa

ASD-STAN EN 4657:2010

Aerospace series - Steel FE-PM1507

(X1CrNiMoAlTi12-11-2) - Vacuum induction melted

and consumable electrode remelted - Solution treated

and precipitation remelted - Bars - a or D ≤ 200 mm -

Rm ≥ 1 650 MPa

ASD-STAN EN 4658:2010

Aerospace series - Steel FE-PM1507

(X1CrNiMoAlTi12-11-2) - Vacuum induction melted

and consumable electrode remelted - Solution treated

and precipitation treated - Forgings - a or D ≤ 200 mm

- Rm ≥ 1 520 MPa

ASD-STAN EN 4659:2010

Aerospace series - Steel FE-PM1507

(X1CrNiMoAlTi12-11-2) - Vacuum induction melted

and consumable electrode remelted - Solution treated

and precipitation treated - Forgings - a or D ≤ 200 mm

- Rm ≥ 1 650 MPa

ASD-STAN EN 4670:2010

Aerospace series - Steel FE-PM1507

(X1CrNiMoAlTi12-11-2) - Vacuum induction melted

and consumable electrode remelted - Softened -

Forging stock - a or D ≤ 300 mm

ASD-STAN EN 4671:2010

Aerospace series - Steel FE-PM1506

(X1CrNiMoAlTi12-10-2) - Vacuum induction melted

and consumable electrode remelted - Solution treated

and precipitation treated - Forgings - a or D ≤ 200 mm

- Rm ≥ 1400 MPa

CEN/CLC/TC 3 EN ISO 80369-1:2010

Small bore connectors for liquids and gases in

healthcare applications - Part 1: General requirements

(ISO 80369-1:2010)

CEN/SS F17 CEN/CLC Guide 18:2010

Execution of Specific Agreements issued to CEN and

CENELEC in accordance with the EC and EFTA

Framework Partnership Agreements 2009 (FPA 2009)

covering the tasks to be assigned to CEN and

CENELEC relating to European standardization

CEN/SS F17 CEN/CLC Guide 19:2010

Guidelines for the administration of Specific

Agreements by National Members including principles

for subcontracting

CEN/SS F23 CEN/CLC/TR 16103:2010

Energy management and energy efficiency - Glossary

of terms

CEN/SS F99 CEN Guide 14:2010

Common policy guidance for addressing

standardisation on qualification of professions and

personnel

CEN/SS F99 SD 14:2010

Guidance for writing standards taking into account

micro, small and medium-sized enterprises (SMEs)

needs (CEN/CENELEC Guide 17:2010)

CEN/SS H99 EN ISO 24444:2010

Cosmetics - Sun protection test methods - In vivo

determination of the sun protection factor (SPF)

(ISO 24444:2010)

CEN/SS N21 EN ISO 6145-5:2010

Gas analysis - Preparation of calibration gas mixtures

using dynamic volumetric methods - Part 5: Capillary

calibration devices (ISO 6145-5:2009)

CEN/SS N21 EN ISO 6145-7:2010

Gas analysis - Preparation of calibration gas mixtures

using dynamic volumetric methods - Part 7: Thermal

mass-flow controllers (ISO 6145-7:2009)

CEN/SS N21 EN ISO 6145-9:2010

Gas analysis - Preparation of calibration gas mixtures

using dynamic volumetric methods - Part 9: Saturation

method (ISO 6145-9:2009)

CEN/SS S02 EN ISO 9187-1:2010

Injection equipment for medical use - Part 1: Ampoules

for injectables (ISO 9187-1:2010)

CEN/SS S02 EN ISO 9187-2:2010

Injection equipment for medical use - Part 2:

One-point-cut (OPC) ampoules (ISO 9187-2:2010)

CEN/TC 109 EN 15420:2010

Gas-fired central heating boilers - Type C boilers of

nominal heat input exceeding 70 kW, but not

exceeding 1 000 kW

CEN/TC 114 EN ISO 4413:2010

Hydraulic fluid power - General rules and safety

requirements for systems and their components

(ISO 4413:2010)

CEN/TC 114 EN ISO 4414:2010

Pneumatic fluid power - General rules and safety

requirements for systems and their components

(ISO 4414:2010)

CEN/TC 114 EN ISO 12100:2010

Safety of machinery - General principles for design -

Risk assessment and risk reduction (ISO 12100:2010)

CEN/TC 12 EN ISO 13500:2008/A1:2010

Petroleum and natural gas industries - Drilling fluid

materials - Specifications and tests - Amendment 1:

Barite 4,1 (ISO 13500:2008/AMD 1:2010)

CEN/TC 12 EN ISO 13628-4:2010

Petroleum and natural gas industries - Design and

operation of subsea production systems - Part 4: Subsea

wellhead and tree equipment (ISO 13628-4:2010)

CEN/TC 12 EN ISO 13680:2010

Petroleum and natural gas industries - Corrosionresistant

alloy seamless tubes for use as casing, tubing

and coupling stock - Technical delivery conditions

(ISO 13680:2010)

CEN/TC 12 EN ISO 19901-3:2010

Petroleum and natural gas industries - Specific

requirements for offshore structures - Part 3: Topsides

structure (ISO 19901-3:2010)

CEN/TC 12 EN ISO 19906:2010

Petroleum and natural gas industries - Arctic offshore

structures (ISO 19906:2010)

CEN/TC 12 EN ISO 21457:2010

Petroleum, petrochemical and natural gas industries

- Materials selection and corrosion control for oil and

gas production systems (ISO 21457:2010)

26


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 1

CEN/TC 121 EN ISO 11666:2010

Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing -

Acceptance levels (ISO 11666:2010)

CEN/TC 121 EN ISO 14171:2010

Welding consumables - Solid wire electrodes, tubular

cored electrodes and electrode/flux combinations for

submerged arc welding of non alloy and fine grain

steels - Classification (ISO 14171:2010)

CEN/TC 121 EN ISO 17640:2010

Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing -

Techniques, testing levels, and assessment

(ISO 17640:2010)

CEN/TC 121 EN ISO 18274:2010

Welding consumables - Solid wire electrodes, solid

strip electrodes, solid wires and solid rods for fusion

welding of nickel and nickel alloys - Classification

(ISO 18274:2010)

CEN/TC 121 EN ISO 24034:2010

Welding consumables - Solid wire electrodes, solid

wires and rods for fusion welding of titanium and

titanium alloys - Classification (ISO/FDIS 24034:2010)

CEN/TC 121 EN ISO 4063:2010

Welding and allied processes - Nomenclature of

processes and reference numbers (ISO 4063:2009,

Corrected version 2010-03-01)

CEN/TC 122 CEN/TR 614-3:2010

Safety of machinery - Part 3: Ergonomic principles

for the design of mobile machinery

CEN/TC 122 EN ISO 9241-129:2010

Ergonomics of human-system interaction -

Part 129: Guidance on software individualization

(ISO 9241-129:2010)

CEN/TC 122 EN ISO 9241-210:2010

Ergonomics of human-system interaction - Part 210:

Human-centred design for interactive systems

(ISO 9241-210:2010)

CEN/TC 122 EN ISO 24500:2010

Ergonomics - Accessible design - Auditory signals for

consumer products (ISO 24500:2010)

CEN/TC 122 EN ISO 24501:2010

Ergonomics - Accessible design - Sound pressure

levels of auditory signals for consumer products

(ISO 24501:2010)

CEN/TC 122 EN ISO 24502:2010

Ergonomics - Accessible design - Specification of agerelated

luminance contrast for coloured light

(ISO 24502:2010)

CEN/TC 124 EN 14229:2010

Structural timber - Wood poles for overhead lines

CEN/TC 126 EN ISO 15186-2:2010

Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings

and of building elements using sound intensity - Part 2:

Field measurements (ISO 15186-2:2003)

CEN/TC 126 EN ISO 15186-3:2010

Acoustics - Measurement of sound insulation in

buildings and of building elements using sound

intensity - Part 3: Laboratory measurements at low

frequencies (ISO 15186-3:2002)

CEN/TC 127 EN ISO 13943:2010

Fire safety - Vocabulary (ISO 13943:2008)

CEN/TC 129 EN 15998:2010

Glass in building - Safety in case of fire, fire resistance

- Glass testing methodology for the purpose of

classification

CEN/TC 132 EN ISO 6719:2010

Anodizing of aluminium and its alloys - Measurement

of reflectance characteristics of aluminium surfaces

using integrating-sphere instruments (ISO 6719:2010)

CEN/TC 136 EN 893:2010

Mountaineering equipment - Crampons - Safety

requirements and test methods

CEN/TC 136 EN 957-6:2010

Stationary training equipment - Part 6: Treadmills,

additional specific safety requirements and test

methods

CEN/TC 136 EN 958:2006+A1:2010

Mountaineering equipment - Energy absorbing

systems for use in klettersteig (via ferrata) climbing -

Safety requirements and test methods

CEN/TC 137 CEN/TR 16013-1:2010

Workplace exposure - Guide for the use of directreading

instruments for aerosol monitoring - Part 1:

Choice of monitor for specific applications

CEN/TC 137 CEN/TR 16013-2:2010

Workplace exposure - Guide for the use of directreading

instruments for aerosol monitoring - Part 2:

Evaluation of airborne particle concentrations using

Optical Particle Counters

CEN/TC 138 EN ISO 15549:2010

Non-destructive testing - Eddy current testing -

General principles (ISO 15549:2008)

CEN/TC 139 EN ISO 276:2010

Binders for paints and varnishes - Linseed stand oil -

Requirements and methods of test (ISO 276:2002)

CEN/TC 139 EN ISO 277:2010

Binders for paints and varnishes - Raw tung oil -

Requirements and methods of test (ISO 277:2002)

CEN/TC 139 EN ISO 4619:2010

Driers for paints and varnishes (ISO 4619:1998)

CEN/TC 139 EN ISO 8130-1:2010

Coating powders - Part 1: Determination of particle

size distribution by sieving (ISO 8130-1:1992)

CEN/TC 139 EN ISO 8130-2:2010

Coating powders - Part 2: Determination of density

by gas comparison pyknometer (referee method)

(ISO 8130-2:1992)

CEN/TC 139 EN ISO 8130-3:2010

Coating powders - Part 3: Determination of density by

liquid displacement pyknometer (ISO 8130-3:1992)

CEN/TC 139 EN ISO 8130-4:2010

Coating powders - Part 4: Calculation of lower explosion

limit (ISO 8130-4:1992, including Cor 1:1993)

CEN/TC 139 EN ISO 8130-5:2010

Coating powders - Part 5: Determination of flow

properties of a powder/air mixture (ISO 8130-5:1992)

CEN/TC 139 EN ISO 8130-6:2010

Coating Powders - Part 6: Determination of gel time of

thermosetting coating powders at a given temperature

(ISO 8130-6:1992, including Amd 1:1998)

CEN/TC 139 EN ISO 8130-7:2010

Coating powders - Part 7: Determination of loss of

mass on stoving (ISO 8130-7:1992)

CEN/TC 139 EN ISO 8130-8:2010

Coating powders - Part 8: Assessment of the storage

stability of thermosetting powders (ISO 8130-8:1994)

CEN/TC 139 EN ISO 8130-10:2010

Coating powders - Part 10: Determination of deposition

efficiency (ISO 8130-10:1998)

CEN/TC 139 EN ISO 8130-11:2010

Coating powders - Part 11: Inclined-plane flow test

(ISO 8130-11:1997)

CEN/TC 139 EN ISO 8130-12:2010

Coating powders - Part 12: Determination of

compatibility (ISO 8130-12:1998)

CEN/TC 139 EN ISO 8130-13:2010

Coating powders - Part 13: Particle size analysis by

laser diffraction (ISO 8130-13:2001)

27


2011 Nr. 1 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

CEN/TC 139 EN ISO 8623:2010

Tall-oil fatty acids for paints and varnishes -

Specifications and test methods (ISO 8623:1997)

CEN/TC 139 EN ISO 10890:2010

Paints and varnishes - Modelling of biocide release

rate from antifouling paints by mass-balance

calculation (ISO 10890:2010)

CEN/TC 139 EN ISO 14446:2010

Binders for paints and varnishes - Determination of

the viscosity of industrial cellulose nitrate solutions and

classification of such solutions (ISO 14446:1999)

CEN/TC 139 EN ISO 15234:2010

Paints and varnishes - Testing of formaldehyde-emitting

coatings and melamine foams - Determination of the

steady-state concentration of formaldehyde in a small

test chamber (ISO 15234:1999)

CEN/TC 143 EN 13236:2010

Safety requirements for superabrasive products

CEN/TC 144 EN ISO 4254-11:2010

Agricultural machinery - Safety - Part 11: Pick-up balers

(ISO 4254-11:2010)

CEN/TC 148 EN 617:2001+A1:2010

Continuous handling equipment and systems - Safety

and EMC requirements for the equipment for the

storage of bulk materials in silos, bunkers, bins and

hoppers

CEN/TC 148 EN 618:2002+A1:2010

Continuous handling equipment and systems - Safety

and EMC requirements for equipment for mechanical

handling of bulk materials except fixed belt conveyors

CEN/TC 148 EN 619:2002+A1:2010

Continuous handling equipment and systems - Safety

and EMC requirements for equipment for mechanical

handling of unit loads

CEN/TC 148 EN 620:2002+A1:2010

Continuous handling equipment and systems - Safety

and EMC requirements for fixed belt conveyors for

bulk materials

CEN/TC 148 EN 741:2000+A1:2010

Continuous handling equipment and systems - Safety

requirements for systems and their components for

pneumatic handling of bulk materials

CEN/TC 153 EN 12853:2001+A1:2010/AC:2010

Food processing machinery - Hand-held blenders and

whisks - Safety and hygiene requirements

CEN/TC 153 EN 15774:2010

Food processing machinery - Machines for processing

fresh and filled pasta (tagliatelle, cannelloni, ravioli,

tortellini, orecchiette and gnocchi) - Safety and

hygiene requirements

CEN/TC 155 CEN/TR 852:2010

Plastics piping systems for the transport of water

intended for human consumption - Migration

assessment - Guidance on the interpretation of

laboratory derived migration values

CEN/TC 155 CEN/TR 15729:2010

Plastics piping systems - Glass-reinforced

thermosetting plastics (GRP) based on unsaturated

polyester resin (UP) - Report on the determination of

mean abrasion after a defined number of test cycles

CEN/TC 155 EN 13598-1:2010

Plastics piping systems for non-pressure underground

drainage and sewerage - Unplasticized poly(vinyl

chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and

polyethylene (PE) - Part 1: Specifications for ancillary

fittings including shallow inspection chambers

CEN/TC 155 EN 1447:2009+A1:2010

Plastics piping systems - Glass-reinforced

thermosetting plastics (GRP) pipes - Determination of

long-term resistance to internal pressure

CEN/TC 155 EN ISO 1452-3:2010

Plastics piping systems for water supply and for buried

and above-ground drainage and sewerage under

pressure - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U)

- Part 3: Fittings (ISO 1452-3:2009, corrected version

2010-03-01)

CEN/TC 155 EN ISO 1452-5:2010

Plastics piping systems for water supply and for

buried and above-ground drainage and sewerage

under pressure - Unplasticized poly(vinyl chloride)

(PVC-U) - Part 5: Fitness for purpose of the system

(ISO 1452-5:2009, corrected version 2010-03-01)

CEN/TC 161 EN 13634:2010

Protective footwear for motorcycle riders -

Requirements and test methods

CEN/TC 161 EN ISO 20349:2010

Personal protective equipment - Footwear protecting

against thermal risks and molten metal splashes as

found in foundries and welding - Requirements and

test method (ISO 20349:2010)

CEN/TC 162 EN ISO 13982-1:2004/A1:2010

Protective clothing for use against solid particulates -

Part 1: Performance requirements for chemical

protective clothing providing protection to the full body

against airborne solid particulates (type 5 clothing) -

Amendment 1 (ISO 13982-1:2004/Amd 1:2010)

CEN/TC 163 EN 14055:2010

WC and urinal flushing cisterns

CEN/TC 165 EN 15885:2010

Classification and characteristics of techniques for

renovation and repair of drains and sewers

CEN/TC 170 EN ISO 14729:2001/A1:2010

Ophthalmic optics - Contact lens care products -

Microbiological requirements and test methods for products

and regimens for hygienic management of contact lenses

- Amendment 1 (ISO 14729:2001/Amd 1:2010)

CEN/TC 172 EN ISO 12625-8:2010

Tissue paper and tissue products - Part 8: Waterabsorption

time and water-absorption capacity,

basket-immersion test method (ISO 12625-8:2010)

CEN/TC 175 EN 1534:2010

Wood flooring - Determination of resistance to

indentation - Test method

CEN/TC 176 CEN/TR 15760:2010

Heat meters - Checklist documenting the relationship

between the Directive 2004/22/EC (MID) and

EN 1434:2007

CEN/TC 182 EN 378-1:2008+A1:2010

Refrigerating systems and heat pumps - Safety and

environmental requirements - Part 1: Basic

requirements, definitions, classification and selection

criteria

CEN/TC 182 EN 13313:2010

Refrigerating systems and heat pumps - Competence

of personnel

CEN/TC 185 EN ISO 225:2010

Fasteners - Bolts, screws, studs and nuts - Symbols

and descriptions of dimensions (ISO 225:2010)

CEN/TC 185 EN ISO 12474:2010

Hexagon socket head cap screws with metric fine

pitch thread (ISO 12474:2010)

CEN/TC 19 CEN/TR 15993:2010

Automotive fuels - Ethanol (E85) automotive fuel -

Background to the parameters required and their

respective limits and determination

CEN/TC 19 EN 15944:2010

Liquid petroleum products - Determination of nickel

and vanadium content - Inductively coupled plasma

optical emission spectrometry method (ICP OES)

28


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 1

CEN/TC 19 EN ISO 4263-3:2010

Petroleum and related products - Determination of

the ageing behaviour of inhibited oils and fluids using

the TOST test - Part 3: Anhydrous procedure for

synthetic hydraulic fluids (ISO 4263-3:2010)

CEN/TC 19 EN ISO 4404-2:2010

Petroleum and related products - Determination of

the corrosion resistance of fire-resistant hydraulic fluids

- Part 2: Non-aqueous fluids (ISO 4404-2:2010)

CEN/TC 19 EN ISO 16591:2010

Petroleum products - Determination of sulfur content -

Oxidative microcoulometry method (ISO 16591:2010)

CEN/TC 192 CEN/TR 16099:2010

Fire service equipment - Summary of water pressures

specified in published CEN/TC 192 standards

CEN/TC 193 CEN/TR 15990:2010

Data Sheets - Footwear Tests Materials and Test

Adhesives

CEN/TC 193 CEN/TR 15990:2010/AC:2010

Data Sheets - Footwear Tests Materials and Test

Adhesives

CEN/TC 193 EN 15275:2007/AC:2010

Structural adhesives - Characterisation of anaerobic

adhesives for co-axial metallic assembly in building

and civil engineering structures

CEN/TC 197 CEN/TR 13930:2009/AC:2010

Rotodynamic pumps - Design of pump intakes -

Recommendation for installation of pumps

CEN/TC 197 CEN/TR 13931:2009/AC:2010

Rotodynamic pumps - Forces and moments on flanges

- Centrifugal, mixed flow and axial flow horizontal and

vertical shafts pumps

CEN/TC 197 EN ISO 2858:2010

End-suction centrifugal pumps (rating 16 bar) -

Designation, nominal duty point and dimensions

(ISO 2858:1975)

CEN/TC 197 EN ISO 3661:2010

End-suction centrifugal pumps - Baseplate and

installation dimensions (ISO 3661:1977)

CEN/TC 198 EN 1010-1:2004+A1:2010

Safety of machinery - Safety requirements for the

design and construction of printing and paper

converting machines - Part 1: Common requirements

CEN/TC 200 EN 972:1998+A1:2010

Tannery machines - Reciprocating roller machines -

Safety requirements

CEN/TC 203 CEN/TR 16017:2010

Guide to the use of EN 598

CEN/TC 205 EN ISO 8362-7:2010

Injection containers and accessories - Part 7: Injection

caps made of aluminium-plastics combinations without

overlapping plastics part (ISO 8362-7:2006)

CEN/TC 205 EN ISO 8536-4:2010

Infusion equipment for medical use - Part 4: Infusion

sets for single use, gravity feed (ISO 8536-4:2010)

CEN/TC 205 EN ISO 20072:2010

Aerosol drug delivery device design verification -

Requirements and test methods (ISO 20072:2009)

CEN/TC 207 CEN/TR 16015:2010

Hardware for furniture - Terms for locking mechanisms

CEN/TC 207 EN 15828:2010

Hardware for furniture - Strength and durability of

hinges and their components - Stays and hinges

pivoting on a horizontal axis

CEN/TC 211 EN ISO 3741:2010

Acoustics - Determination of sound power levels and

sound energy levels of noise sources using sound

pressure - Precision methods for reverberation test

rooms (ISO 3741:2010)

CEN/TC 211 EN ISO 3743-1:2010

Acoustics - Determination of sound power levels and

sound energy levels of noise sources using sound

pressure - Engineering methods for small movable

sources in reverberant fields - Part 1: Comparison

method for a hard-walled test room (ISO 3743-1:2010)

CEN/TC 211 EN ISO 3744:2010

Acoustics - Determination of sound power levels and

sound energy levels of noise sources using sound

pressure - Engineering methods for an essentially free

field over a reflecting plane (ISO 3744:2010)

CEN/TC 211 EN ISO 3746:2010

Acoustics - Determination of sound power levels and

sound energy levels of noise sources using sound

pressure - Survey method using an enveloping

measurement surface over a reflecting plane

(ISO 3746:2010)

CEN/TC 211 EN ISO 3747:2010

Acoustics - Determination of sound power levels and

sound energy levels of noise sources using sound

pressure - Engineering/survey methods for use in situ

in a reverberant environment (ISO 3747:2010)

CEN/TC 215 EN 15908:2010

Anaesthetic and respiratory equipment - Noninterchangeable

screw-threaded (NIST) low-pressure

connectors for medical gases

CEN/TC 215 EN ISO 8835-3:2009/A1:2010

Inhalational anaesthesia systems - Part 3: Transfer and

receiving systems of active anaesthetic gas

scavenging systems (ISO 8835-3:2007/AMD 1:2010)

CEN/TC 225 EN ISO/IEC 15423:2010

Information technology - Automatic identification and

data capture techniques - Bar code scanner and

decoder performance testing (ISO/IEC 15423:2009)

CEN/TC 23 EN ISO 11114-3:2010

Gas cylinders - Compatibility of cylinder and valve

materials with gas contents - Part 3: Autogenous

ignition test for non-metallic materials in oxygen

atmosphere (ISO 11114-3:2010)

CEN/TC 23 EN ISO 13341:2010

Gas cylinders - Fitting of valves to gas cylinders

(ISO 13341:2010)

CEN/TC 231 EN ISO 28927-4:2010

Hand-held portable power tools - Test methods for

evaluation of vibration emission - Part 4: Straight

grinders (ISO 28927-4:2010)

CEN/TC 236 EN 331:1998/A1:2010

Manually operated ball valves and closed bottom taper

plug valves for gas installations for buildings

CEN/TC 237 CEN/TR 16061:2010

Gas meters - Smart Gas Meters

CEN/TC 237 EN 12405-1:2005+A2:2010

Gas meters - Conversion devices - Part 1: Volume

conversion

CEN/TC 239 EN 1865-1:2010

Patient handling equipment used in road ambulances

- Part 1: General stretcher systems and patient

handling equipment

CEN/TC 239 EN 1865-2:2010

Patient handling equipment used in road ambulances

- Part 2: Power assisted stretcher

CEN/TC 240 EN ISO 12690:2010

Metallic and other inorganic coatings - Thermal spray

coordination - Tasks and responsibilities

(ISO 12690:2010)

CEN/TC 240 EN ISO 14921:2010

Thermal spraying - Procedures for the application of

thermally sprayed coatings for engineering

components (ISO 14921:2010)

29


2011 Nr. 1 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

CEN/TC 247 EN 14908-6:2010

Open Data Communication in Building Automation,

Controls and Building Management - Control Network

Protocol - Part 6: Application elements

CEN/TC 247 EN ISO 16484-5:2010

Building automation and control systems - Part 5: Data

communication protocol (ISO 16484-5:2010)

CEN/TC 248 EN ISO 1833-1:2010

Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 1:

General principles of testing (ISO 1833-1:2006,

including Cor 1:2009)

CEN/TC 248 EN ISO 1833-2:2010

Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 2:

Ternary fibre mixtures (ISO 1833-2:2006)

CEN/TC 248 EN ISO 1833-3:2010

Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 3:

Mixtures of acetate and certain other fibres (method

using acetone) (ISO 1833-3:2006)

CEN/TC 248 EN ISO 1833-4:2010

Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 4:

Mixtures of certain protein and certain other fibres

(method using hypochlorite) (ISO 1833-4:2006)

CEN/TC 248 EN ISO 1833-5:2010

Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 5:

Mixtures of viscose, cupro or modal and cotton fibres

(method using sodium zincate) (ISO 1833-5:2006)

CEN/TC 248 EN ISO 1833-6:2010

Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 6:

Mixtures of viscose or certain types of cupro or modal

or lyocell and cotton fibres (method using formic acid

and zinc chloride) (ISO 1833-6:2007)

CEN/TC 248 EN ISO 1833-7:2010

Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 7:

Mixtures of polyamide and certain other fibres (method

using formic acid) (ISO 1833-7:2006)

CEN/TC 248 EN ISO 1833-8:2010

Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 8:

Mixtures of acetate and triacetate fibres (method using

acetone) (ISO 1833-8:2006)

CEN/TC 248 EN ISO 1833-9:2010

Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 9:

Mixtures of acetate and triacetate fibres (method using

benzyl alcohol) (ISO 1833-9:2006)

CEN/TC 248 EN ISO 1833-10:2010

Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 10: Mixtures

of triacetate or polylactide and certain other fibres

(method using dichloromethane) (ISO 1833-10:2006)

CEN/TC 248 EN ISO 1833-11:2010

Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 11:

Mixtures of cellulose and polyester fibres (method

using sulfuric acid) (ISO 1833-11:2006)

CEN/TC 248 EN ISO 1833-12:2010

Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 12:

Mixtures of acrylic, certain modacrylics, certain

chlorofibres, certain elastanes and certain other fibres

(method using dimethylformamide) (ISO 1833-12:2006)

CEN/TC 248 EN ISO 1833-13:2010

Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 13:

Mixtures of certain chlorofibres and certain other

fibres (method using carbon disulfide/acetone)

(ISO 1833-13:2006)

CEN/TC 248 EN ISO 1833-14:2010

Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 14:

Mixtures of acetate and certain chlorofibres (method

using acetic acid) (ISO 1833-14:2006)

CEN/TC 248 EN ISO 1833-15:2010

Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 15:

Mixtures of jute and certain animal fibres (method by

determining nitrogen content) (ISO 1833-15:2006)

CEN/TC 248 EN ISO 1833-16:2010

Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 16:

Mixtures of polypropylene fibres and certain other

fibres (method using xylene) (ISO 1833-16:2006)

CEN/TC 248 EN ISO 1833-17:2010

Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 17:

Mixtures of chlorofibres (homopolymers of vinyl

chloride) and certain other fibres (method using

sulfuric acid) (ISO 1833-17:2006)

CEN/TC 248 EN ISO 1833-18:2010

Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 18:

Mixtures of silk and wool or hair (method using sulfuric

acid) (ISO 1833-18:2006)

CEN/TC 248 EN ISO 1833-19:2010

Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 19:

Mixtures of cellulose fibres and asbestos (method by

heating) (ISO 1833-19:2006)

CEN/TC 248 EN ISO 1833-20:2010

Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 20:

Mixtures of elastane and certain other fibres (method

using dimethylacetamide) (ISO 1833-20:2009)

CEN/TC 248 EN ISO 1833-21:2010

Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 21:

Mixtures of chlorofibres, certain modacrylics, certain

elastanes, acetates, triacetates and certain other fibres

(method using cyclohexanone) (ISO 1833-21:2006)

CEN/TC 248 EN ISO 12952-1:2010

Textiles - Assessment of the ignitability of bedding

items - Part 1: Ignition source: smouldering cigarette

(ISO 12952-1:2010)

CEN/TC 248 EN ISO 12952-2:2010

Textiles - Assessment of the ignitability of bedding

items - Part 2: Ignition source: match-flame equivalent

(ISO 12952-2:2010)

CEN/TC 248 EN ISO 32100:2010

Rubber- or plastics-coated fabrics - Physical and

mechanical tests - Determination of flex resistance by

the flexometer method (ISO 32100:2010)

CEN/TC 249 CEN/TR 15932:2010

Plastics - Recommendation for terminology and

characterisation of biopolymers and bioplastics

CEN/TC 249 EN ISO 175:2010

Plastics - Methods of test for the determination of the

effects of immersion in liquid chemicals (ISO 175:2010)

CEN/TC 249 EN ISO 178:2010

Plastics - Determination of flexural properties

(ISO 178:2010)

CEN/TC 249 EN ISO 877-1:2010

Plastics - Methods of exposure to solar radiation -

Part 1: General guidance (ISO 877-1:2009)

CEN/TC 249 EN ISO 877-2:2010

Plastics - Methods of exposure to solar radiation -

Part 2: Direct weathering and exposure behind

window glass (ISO 877-2:2009)

CEN/TC 249 EN ISO 877-3:2010

Plastics - Methods of exposure to solar radiation -

Part 3: Intensified weathering using concentrated

solar radiation (ISO 877-3:2009)

CEN/TC 249 EN ISO 1874-1:2010

Plastics - Polyamide (PA) moulding and extrusion

materials - Part 1: Designation system and basis for

specification (ISO 1874-1:2010)

CEN/TC 249 EN ISO 1874-2:2006/A1:2010

Plastics - Polyamide (PA) moulding and extrusion

materials - Part 2: Preparation of test specimens and

determination of properties - Amendment 1: Laser

sintering of specimens (ISO 1874-2:2006/Amd 1:2010)

CEN/TC 249 EN ISO 4611:2010

Plastics - Determination of the effects of exposure to

damp heat, water spray and salt mist (ISO 4611:2010)

30


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 1

CEN/TC 249 EN ISO 10352:2010

Fibre-reinforced plastics - Moulding compounds and

prepregs - Determination of mass per unit area

(ISO 10352:2010)

CEN/TC 249 EN ISO 11337:2010

Plastics - Polyamides - Determination of e-caprolactam

and w-laurolactam by gas chromatography

(ISO 11337:2010)

CEN/TC 254 EN 1110:2010

Flexible sheets for waterproofing - Bitumen sheets for

roof waterproofing - Determination of flow resistance

at elevated temperature

CEN/TC 255 EN ISO 11148-3:2010

Hand-held non-electric power tools - Safety requirements

- Part 3: Drills and tappers (ISO 11148-3:2010)

CEN/TC 255 EN ISO 11148-4:2010

Hand-held non-electric power tools - Safety

requirements - Part 4: Non-rotary percussive power

tools (ISO 11148-4:2010)

CEN/TC 255 EN ISO 11148-6:2010

Hand-held non-electric power tools - Safety

requirements - Part 6: Assembly power tools for

threaded fasteners (ISO 11148-6:2010)

CEN/TC 256 EN 12080:2007+A1:2010

Railway applications - Axleboxes - Rolling bearings

CEN/TC 256 EN 12081:2007+A1:2010

Railway applications - Axleboxes - Lubricating greases

CEN/TC 256 EN 12082:2007+A1:2010

Railway applications - Axleboxes - Performance testing

CEN/TC 256 EN 13103:2009+A1:2010

Railway applications - Wheelsets and bogies - Nonpowered

axles - Design method

CEN/TC 256 EN 13104:2009+A1:2010

Railway applications - Wheelsets and bogies -

Powered axles - Design method

CEN/TC 256 EN 13260:2009+A1:2010

Railway applications - Wheelsets and bogies -

Wheelsets - Product requirements

CEN/TC 256 EN 13261:2009+A1:2010

Railway applications - Wheelsets and bogies - Axles -

Product requirements

CEN/TC 256 EN 13715:2006+A1:2010

Railway applications - Wheelsets and bogies - Wheels

- Tread profile

CEN/TC 256 EN 14601:2005+A1:2010

Railway applications - Straight and angled end cocks

for brake pipe and main reservoir pipe

CEN/TC 256 EN 14865-1:2009+A1:2010

Railway applications - Axlebox lubricating greases -

Part 1: Method to test the ability to lubricate

CEN/TC 256 EN 14865-2:2006+A2:2010

Railway applications - Axlebox lubricating greases -

Part 2: Method to test the mechanical stability to cover

vehicle speeds up to 200 km/h

CEN/TC 256 EN 15355:2008+A1:2010

Railway applications - Braking - Distributor valves and

distributor-isolating devices

CEN/TC 256 EN 15427:2008+A1:2010

Railway applications - Wheel/rail friction management

- Flange lubrication

CEN/TC 256 EN 15611:2008+A1:2010

Railway applications - Braking - Relay valves

CEN/TC 256 EN 15612:2008+A1:2010

Railway applications - Braking - Brake pipe accelerator

valve

CEN/TC 256 EN 15624:2008+A1:2010

Railway applications - Braking - Empty-loaded

changeover devices

CEN/TC 256 EN 15625:2008+A1:2010

Railway applications - Braking - Automatic variable

load sensing devices

CEN/TC 256 EN 15734-1:2010

Railway applications - Braking systems of high speed

trains - Part 1: Requirements and definitions

CEN/TC 256 EN 15734-2:2010

Railway applications - Braking systems of high speed

trains - Part 2: Test methods

CEN/TC 256 EN 15806:2010

Railway applications - Braking - Static brake testing

CEN/TC 260 EN 12948:2010

Liming materials - Determination of size distribution

by dry and wet sieving

CEN/TC 260 EN 15950:2010

Fertilizers - Determination of N-(1,2-dicarboxyethyl)-

D,L-aspartic acid (Iminodisuccinic acid, IDHA) using

high-performance liquid chromatography (HPLC)

CEN/TC 261 CEN/TR 13910:2010

Packaging - Report on criteria and methodologies for

life cycle analysis of packaging

CEN/TC 261 EN 15904:2010

Glass packaging - Standard tolerances for flaconnage

CEN/TC 262 EN ISO 3613:2010

Metallic and other inorganic coatings - Chromate

conversion coatings on zinc, cadmium, aluminium-zinc

alloys and zinc-aluminium alloys - Test methods

(ISO 3613:2010)

CEN/TC 262 EN ISO 4534:2010

Vitreous and porcelain enamels - Determination of

fluidity behaviour - Fusion flow test (ISO 4534:2010)

CEN/TC 262 EN ISO 28762:2010

Vitreous and porcelain enamels - Enamel coatings

applied to steel for writing surfaces - Specification

(ISO 28762:2010)

CEN/TC 264 CEN/TR 15983:2010

Stationary source emissions - Guidance on the

application of EN 14181:2004

CEN/TC 264 EN 1948-4:2010

Stationary source emissions - Determination of the

mass concentration of PCDDs/PCDFs and dioxin-like

PCBs - Part 4: Sampling and analysis of dioxin-like

PCBs

CEN/TC 264 EN ISO 11771:2010

Air quality - Determination of time-averaged mass

emissions and emission factors - General approach

(ISO 11771:2010)

CEN/TC 267 EN 13480-2:2002/A1:2010

Metallic industrial piping - Part 2: Materials

CEN/TC 267 EN 13480-2:2002/A2:2010

Metallic industrial piping - Part 2: Materials

CEN/TC 270 EN 12601:2010

Reciprocating internal combustion engine driven

generating sets - Safety

CEN/TC 275 CEN ISO/TS 22117:2010

Microbiology of food and animal feeding stuffs -

Specific requirements and guidance for

proficiency testing by interlaboratory comparison

(ISO/TS 22117:2010)

CEN/TC 275 CEN/TR 16059:2010

Food analysis - Performance criteria for single

laboratory validated methods of analysis for the

determination of mycotoxins

CEN/TC 275 EN 15911:2010

Foodstuffs - Simultaneous determination of nine

sweeteners by high performance liquid

chromatography and evaporative light scattering

detection

31


2011 Nr. 1 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

CEN/TC 275 EN ISO 13720:2010

Meat and meat products - Enumeration of presumptive

Pseudomonas spp. (ISO 13720:2010)

CEN/TC 278 CEN ISO/TS 14907-1:2010/AC:2010

Road transport and traffic telematics - Electronic fee

collection - Test procedures for user and fixed

equipment - Part 1: Description of test procedures

(ISO/TS 14907-1:2010/Cor.1:2010)

CEN/TC 278 CEN/TR 16040:2010

Electronic fee collection - Requirements for urban

dedicated short-range communication

CEN/TC 282 EN ISO 28460:2010

Petroleum and natural gas industries - Installation and

equipment for liquefied natural gas - Ship-to-shore

interface and port operations (ISO 28460:2010)

CEN/TC 286 EN 12816:2010

LPG equipment and accessories - Transportable

refillable LPG cylinders - Disposal

CEN/TC 286 EN 13109:2010

LPG equipment and accessories - LPG tanks and

drums - Disposal

CEN/TC 287 EN ISO 19142:2010

Geographic information - Web Feature Service

(ISO 19142:2010)

CEN/TC 288 EN 1536:2010

Execution of special geotechnical work - Bored piles

CEN/TC 288 EN 1538:2010

Execution of special geotechnical work - Diaphragm

walls

CEN/TC 290 EN ISO 14405-1:2010

Geometrical product specifications (GPS) -

Dimensional tolerancing - Part 1: Linear sizes

(ISO 14405-1:2010)

CEN/TC 290 EN ISO 14406:2010

Geometrical product specifications (GPS) - Extraction

(ISO 14406:2010)

CEN/TC 292 CEN/TR 16110:2010

Characterization of waste - Guidance on the use of

ecotoxicity tests applied to waste

CEN/TC 292 EN 13965-2:2010

Characterization of waste - Terminology - Part 2:

Management related terms and definitions

CEN/TC 296 EN 14116:2007+A2:2010

Tanks for transport of dangerous goods - Digital

interface for the product recognition device

CEN/TC 308 CEN/TR 13097:2010

Characterization of sludges - Good practice for sludge

utilisation in agriculture

CEN/TC 308 CEN/TR 13714:2010

Characterization of sludges - Sludge management in

relation to use or disposal

CEN/TC 309 CEN ISO/TR 16178:2010

Footwear - Critical substances potentially present in

footwear and footwear components (ISO/TR 16178:2010)

CEN/TC 309 EN ISO 10717:2010

Footwear - Test method for slide fasteners - Burst

strength (ISO 10717:2010)

CEN/TC 312 EN 12975-1:2006+A1:2010

Thermal solar systems and components - Solar

collectors - Part 1: General requirements

CEN/TC 318 CEN/TR 15996:2010

Hydrometry - Measurement of snow water equivalent

using snow mass registration devices

CEN/TC 325 CEN/TR 14383-5:2010

Prevention of crime - Urban planning and building

design - Part 5: Petrol stations

CEN/TC 331 CEN/TS 15844-1:2010

Postal services - ID-tagging of letter mail items - Part 1:

ID-tag structure, message and binary

CEN/TC 331 CEN/TS 15844-2:2010

Postal services - ID-tagging of letter mail items - Part 2:

BNB-78 Encoding Specification

CEN/TC 331 CEN/TS 15844-3:2010

Postal services - ID-tagging of letter mail items - Part 3:

BNB-62 encoding specification

CEN/TC 331 CEN/TS 15844-4:2010

Postal services - ID-tagging of letter mail items - Part 4:

State encoding specification for flats

CEN/TC 331 CEN/TS 15844-5:2010

Postal services - ID-tagging of letter mail items - Part 5:

4-state encoding specification for small letters

CEN/TC 331 EN 14482:2010

Postal services - Trays for international letter mail - Test

methods and performance requirements

CEN/TC 333 CEN/TR 16041:2010

Bicycles - Replies to requests for interpretation of

EN 14764

CEN/TC 333 CEN/TR 16042:2010

Bicycles - Replies to requests for interpretation of

EN 14765

CEN/TC 333 CEN/TR 16043:2010

Bicycles - Replies to requests for interpretation of

EN 14766

CEN/TC 333 CEN/TR 16044:2010

Bicycles - Replies to requests for interpretation of

EN 14781

CEN/TC 335 EN 14588:2010

Solid biofuels - Terminology, definitions and

descriptions

CEN/TC 335 EN 15149-1:2010

Solid biofuels - Determination of particle size

distribution - Part 1: Oscillating screen method using

sieve apertures of 1 mm and above

CEN/TC 335 EN 15149-2:2010

Solid biofuels - Determination of particle size

distribution - Part 2: Vibrating screen method using

sieve apertures of 3,15 mm and below

CEN/TC 335 EN 15210-2:2010

Solid biofuels - Determination of mechanical durability

of pellets and briquettes - Part 2: Briquettes

CEN/TC 336 EN 14733:2005+A1:2010

Bitumen and bituminous binders - Bituminous

emulsions, fluxed and cut-back bitumen factory

production control

CEN/TC 338 EN ISO 520:2010

Cereals and pulses - Determination of the mass of

1000 grains (ISO 520:2010)

CEN/TC 343 CEN/TR 15404:2010

Solid recovered fuels - Methods for the determination

of ash melting behaviour by using characteristic

temperatures

CEN/TC 349 EN ISO 8394-1:2010

Building construction - Jointing products - Part 1:

Determination of extrudability of sealants (ISO 8394-1:2010)

CEN/TC 349 EN ISO 8394-2:2010

Building construction - Jointing products - Part 2:

Determination of extrudability of sealants using

standardized apparatus (ISO 8394-2:2010)

CEN/TC 350 CEN/TR 15941:2010

Sustainability of construction works - Environmental

product declarations - Methodology for selection and

use of generic data

32


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 1

CEN/TC 352 EN ISO 10801:2010

Nanotechnologies - Generation of metal nanoparticles

for inhalation toxicity testing using the evaporation/

condensation method (ISO 10801:2010)

CEN/TC 352 EN ISO 10808:2010

Nanotechnologies - Characterization of nanoparticles

in inhalation exposure chambers for inhalation toxicity

testing (ISO 10808:2010)

CEN/TC 352 EN ISO 29701:2010

Nanotechnologies - Endotoxin test on nanomaterial

samples for in vitro systems - Limulus amebocyte lysate

(LAL) test (ISO 29701:2010)

CEN/TC 392 EN ISO 24444:2010

Cosmetics - Sun protection test methods - In vivo

determination of the sun protection factor (SPF)

(ISO 24444:2010)

CEN/TC 401 EN 16156:2010

Cigarettes - Assessment of the ignition propensity -

Safety requirement

CEN/TC 49 EN 30-1-1:2008+A2:2010

Domestic cooking appliances burning gas - Part 1-1:

Safety - General

CEN/TC 54 EN 14359:2006+A1:2010

Gas-loaded accumulators for fluid power applications

CEN/TC 55 EN ISO 1942:2010

Dentistry - Vocabulary (ISO 1942:2009, Corrected

version 2010-03-01)

CEN/TC 55 EN ISO 11609:2010

Dentistry - Dentifrices - Requirements, test methods

and marking (ISO 11609:2010)

CEN/TC 55 EN ISO 27020:2010

Dentistry - Brackets and tubes for use in orthodontics

(ISO 27020:2010)

CEN/TC 88 CEN/TR 15985:2010

Thermal insulating products - Factory made products

of expanded polystyrene (EPS) - Voluntary

certification of the raw material

CEN/TC 89 EN ISO 23993:2010

Thermal insulation products for building equipment

and industrial installations - Determination of design

thermal conductivity (ISO 23993:2008, Corrected

version 2009-10-01)

CEN/WS 044 CWA 16107:2010

Emergency Services Capability Framework

CEN/WS 045 CWA 16221:2010

Vehicle security barriers - Performance requirements,

test methods and guidance on application

CEN/WS 054 CWA 16255:2010

Meat raw materials obtained by deboning -

Assessment of the muscle fibre structure - Pork, poultry

and rabbit

CEN/WS BII CWA 16073-0:2010

Business Interoperability Interfaces for Public

procurement in Europe - Part 0: Introduction

CEN/WS BII CWA 16073-1:2010

Business Interoperability Interfaces for Public

procurement in Europe - Part 1: Profile overview

CEN/WS BII CWA 16073-2:2010

Business Interoperability Interfaces for Public

procurement in Europe - Part 2: Convergence and

gap analyses

CEN/WS BII CWA 16073-3:2010

Business Interoperability Interfaces for Public

procurement in Europe - Part 3: Toolbox Requirements

CEN/WS BII CWA 16073-4:2010

Business Interoperability Interfaces for Public

procurement in Europe - Part 4: Evaluation guidelines

for testing and piloting

CEN/WS CC3P CWA 16138:2010

Classification and catalogue systems used in electronic

public and private procurement

CEN/WS DPP CWA 16111:2010

Voluntary Technology Dialogue Framework (VTDF)

CEN/WS DPP CWA 16112:2010

Self-assessment framework for managers

CEN/WS DPP CWA 16113:2010

Personal Data Protection Good Practices

CEN/WS EBE CWA 16093:2010

Feasibility Study for a Global eBusiness Interoperability

Test Bed (GITB)

CEN/WS EMD CWA 16200:2010

A Guide to the Development and Use of Standards

Compliant Data Formats for Engineering Materials Test

Data

CEN/WS EPPS CWA 16100:2010

Guidelines for the design, implementation and

operation of a product property server (ePPS)

CEN/WS ICT CWA 16213:2010

End User e-Skills Framework Requirements

CEN/WS ICT CWA 16234-1:2010

European e-Competence Framework 2.0 - Part 1:

A common European framework for ICT Professionals

in all industry sectors

CEN/WS ICT CWA 16234-2:2010

European e-Competence Framework 2.0 - Part 2: User

guidelines for the application of the European

e-Competence Framework 2.0

CEN/WS ICT CWA 16234-3:2010

European e-Competence Framework 2.0 - Part 3:

Building the e-CF – a combination of sound

methodology and expert contribution

CEN/WS LTS CWA 16076:2010

ECTS Information Package/Course Catalogue MLO

Application Profile

CEN/WS LTS CWA 16077:2010

Educational Credit Information Model

CEN/WS LTS CWA 16078:2010

Curriculum Exchange Format

CEN/WS LTS CWA 16097:2010

The Simple Publishing Interface (SPI) Specification

CEN/WS LTS CWA 16131:2010

Europass Diploma Supplement Application Profile of

the EuroLMAI (EuroLMAI Europass DS AP)

CEN/WS LTS CWA 16132:2010

European Learner Mobility Achievement Information

(EuroLMAI)

CEN/WS LTS CWA 16133:2010

Guidelines on a European Learner Mobility model

CEN/WS MEE CWA 16108:2010

Functional Multilingual Extensions to European

Keyboard Layouts

CEN/WS MLX CWA 15710:2010

Metalex (Open XML Interchange Format for Legal

and Legislative Resources)

CEN/WS ORC CWA 16180-1:2010

The CEN ORCHID Roadmap Standardising

Information Across the Plant Engineering Supply

Chain - Part 1: Direction and Framework

CEN/WS ORC CWA 16180-2:2010

The CEN ORCHID Roadmap Standardising

Information Across the Plant Engineering Supply

Chain - Part 2: Implementation Guide

CEN/WS ORC CWA 16180-3:2010

The CEN ORCHID Roadmap Standardising

Information Across the Plant Engineering Supply

Chain - Part 3: Standards Landscape

33


2011 Nr. 1 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

ECISS/TC 1 EN ISO 148-1:2010

Metallic materials - Charpy pendulum impact test -

Part 1: Test method (ISO 148-1:2009)

ECISS/TC 12 EN 10029:2010

Hot-rolled steel plates 3 mm thick or above - Tolerances

on dimensions and shape

ECISS/TC 12 EN 10051:2010

Continuously hot-rolled strip and plate/sheet cut from

wide strip of non-alloy and alloy steels - Tolerances on

dimensions and shape

ECISS/TC 19 EN ISO 15630-1:2010

Steel for the reinforcement and prestressing of

concrete - Test methods - Part 1: Reinforcing bars,

wire rod and wire (ISO 15630-1:2010)

ECISS/TC 19 EN ISO 15630-2:2010

Steel for the reinforcement and prestressing of

concrete - Test methods - Part 2: Welded fabric

(ISO 15630-2:2010)

ECISS/TC 19 EN ISO 15630-3:2010

Steel for the reinforcement and prestressing of

concrete - Test methods - Part 3: Prestressing steel

(ISO 15630-3:2010)

ECISS/TC 27 EN 10169:2010

Continuously organic coated (coil coated) steel flat

products - Technical delivery conditions

ECISS/TC 101 EN ISO 148-1:2010

Metallic materials - Charpy pendulum impact test -

Part 1: Test method (ISO 148-1:2009)

ECISS/TC 101 EN ISO 12737:2010

Metallic materials - Determination of plane-strain

fracture toughness (ISO 12737:2010)

ECISS/TC 103 EN 10029:2010

Hot-rolled steel plates 3 mm thick or above - Tolerances

on dimensions and shape

ECISS/TC 103 EN 10051:2010

Continuously hot-rolled strip and plate/sheet cut from

wide strip of non-alloy and alloy steels - Tolerances on

dimensions and shape

ECISS/TC 104 EN ISO 15630-1:2010

Steel for the reinforcement and prestressing of

concrete - Test methods - Part 1: Reinforcing bars,

wire rod and wire (ISO 15630-1:2010)

ECISS/TC 104 EN ISO 15630-2:2010

Steel for the reinforcement and prestressing of

concrete - Test methods - Part 2: Welded fabric

(ISO 15630-2:2010)

ECISS/TC 104 EN ISO 15630-3:2010

Steel for the reinforcement and prestressing of

concrete - Test methods - Part 3: Prestressing steel

(ISO 15630-3:2010)

ECISS/TC 109 EN 10169:2010

Continuously organic coated (coil coated) steel flat

products - Technical delivery conditions

ECISS/TC 110 EN ISO 19879:2010

Metallic tube connections for fluid power and general

use - Test methods for hydraulic fluid power

connections (ISO 19879:2010)

RATIFIKUOTI EUROPOS ELEKTROTECHNIKOS STANDARTIZACIJOS

KOMITETO STANDARTAI

Ratifikuoti Europos standartai neturi Europos standartø statuso,

jei jie neperimti kaip Lietuvos standartai.

CEN/CLC/TC 3 EN ISO 80369-1:2010

Small bore connectors for liquids and gases in

healthcare applications - Part 1: General

requirements

CLC/BTTF 116-1 CLC/TR 50503:2010

Guidelines for the inventory control, management,

decontamination and/or disposal of electrical

equipment and insulating liquids containing PCBs

CLC/BTTF 116-2 CLC/TR 50436-3:2010

Alcohol interlocks - Test methods and

performance requirements - Part 3: Guidance

for decision makers, purchasers and users

CLC/BTTF 128-2 EN 50191:2010

Erection and operation of electrical test

equipment

CLC/BTTF 135-1 EN 62684:2010

Interoperability specifications of common external

power supply (EPS) for use with data-enabled

mobile telephones

CLC/ETSI/JWG EMC EN 50529-1:2010

EMC Network Standard - Part 1: Wire-line

telecommunications networks using telephone wires

CLC/ETSI/JWG EMC EN 50529-2:2010

EMC Network Standard - Part 2: Wire-line

telecommunications networks using coaxial

cables

CLC/SC 31-3 EN 60079-25:2010

Explosive atmospheres - Part 25: Intrinsically safe

electrical systems (IEC 60079-25:2010)

CLC/SC 46XA EN 61935-2:2010

Specification for the testing of balanced and

coaxial information technology cabling - Part 2:

Cords as specified in ISO/IEC 11801 and related

standards (IEC 61935-2:2010)

CLC/SC 9XA EN 50159:2010

Railway applications - Communication, signalling

and processing systems - Safety-related

communication in transmission systems

CLC/SC 9XA CLC/TS 50238-2:2010

Railway applications - Compatibility between

rolling stock and train detection systems - Part 2:

Compatibility with track circuits

CLC/SC 9XA CLC/TS 50238-3:2010

Railway applications - Compatibility between

rolling stock and train detection systems - Part 3:

Compatibility with axle counters

CLC/SC 9XB CLC/TS 50206-3:2010

Railway applications - Rolling stock -

Pantographs: Characteristics and tests - Part 3:

Interface between pantograph and rolling stock

for rail vehicles

CLC/SC 9XB EN 60349-1:2010

Electric traction - Rotating electrical machines for

rail and road vehicles - Part 1: Machines other than

electronic converter-fed alternating current motors

CLC/SC 9XB EN 60349-2:2010

Electric traction - Rotating electrical machines for

rail and road vehicles - Part 2: Electronic

converter-fed alternating current motors

34


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 1

CLC/SC 9XB EN 61373:2010

Railway applications - Rolling stock equipment -

Shock and vibration tests

CLC/SC 9XC EN 50122-2:2010

Railway applications - Fixed installations - Electrical

safety, earthing and the return circuit - Part 2:

Provisions against the effects of stray currents

caused by d.c. traction systems

CLC/SC 9XC EN 50122-3:2010

Railway applications - Fixed installations - Electrical

safety, earthing and the return circuit - Part 3:

Mutual Interaction of a.c. and d.c. traction systems

CLC/SR 10 EN 61099:2010

Insulating liquids - Specifications for unused

synthetic organic esters for electrical purposes

(IEC 61099:2010)

CLC/SR 100 EN 62684:2010

Interoperability specifications of common external

power supply (EPS) for use with data-enabled

mobile telephones

CLC/SR 15 EN 60684-3-280:2010

Flexible insulating sleeving - Part 3: Specifications

for individual types of sleeving - Sheet 280: Heatshrinkable,

polyolefin sleeving, anti-tracking

(IEC 60684-3-280:2010)

CLC/SR 15 EN 60684-3-281:2010

Flexible insulating sleeving - Part 3: Specifications

for individual types of sleeving - Sheet 281: Heatshrinkable,

polyolefin sleeving, semiconductive

(IEC 60684-3-281:2010)

CLC/SR 15 EN 60684-3-282:2010

Flexible insulating sleeving - Part 3: Specifications

for individual types of sleeving - Sheet 282: Heatshrinkable,

polyolefin sleeving - Stress control

(IEC 60684-3-282:2010)

CLC/SR 16 EN 60445:2010

Basic and safety principles for man-machine

interface, marking and identification - Identification

of equipment terminals, conductor terminations

and conductors (IEC 60445:2010)

CLC/SR 23F EN 61210:2010

Connecting devices - Flat quick-connect

terminations for electrical copper conductors -

Safety requirements (IEC 61210:2010, modified)

CLC/SR 3 EN 61666:2010

Industrial systems, installations and equipment

and industrial products - Identification of

terminals within a system (IEC 61666:2010)

CLC/SR 32B HD 60269-2:2010

Low-voltage fuses - Part 2: Supplementary

requirements for fuses for use by authorized

persons (fuses mainly for industrial application) -

Examples of standardized systems of fuses A to

J (IEC 60269-2:2010, modified)

CLC/SR 32B HD 60269-3:2010

Low-voltage fuses - Part 3: Supplementary

requirements for fuses for use by unskilled

persons (fuses mainly for household and similar

applications) - Examples of standardized systems

of fuses A to F (IEC 60269-3:2010, modified)

CLC/SR 33 EN 60143-4:2010

Series capacitors for power systems - Part 4: Thyristor

controlled series capacitors (IEC 60143-4:2010)

CLC/SR 40

EN 60539-2:2004/A1:2010

Directly heated negative temperature coefficient

thermistors - Part 2: Sectional specification -

Surface mount negative temperature coefficient

thermistors (IEC 60539-2:2003/A1:2010)

CLC/SR 42 EN 62475:2010

High-current test techniques - Definitions and

requirements for test currents and measuring

systems (IEC 62475:2010)

CLC/SR 42 EN 60060-1:2010

High-voltage test techniques - Part 1: General

definitions and test requirements (IEC 60060-1:2010)

CLC/SR 46F EN 61169-14:2010

Radio-frequency connectors - Part 14: R.F. coaxial

connectors with inner diameter of outer conductor

12 mm with screw coupling - Characteristic

impedance 75 ohms (Type 3,5/12) (IEC 61169-

14:2010)

CLC/SR 47 EN 60749-15:2010

Semiconductor devices - Mechanical and climatic

test methods - Part 15: Resistance to soldering

temperature for through-hole mounted devices

(IEC 60749-15:2010)

CLC/SR 47 EN 60749-19:2003/A1:2010

Semiconductor devices - Mechanical and climatic

test methods - Part 19: Die shear strength

(IEC 60749-19:2003/A1:2010)

CLC/SR 47 EN 60749-32:2003/A1:2010

Semiconductor devices - Mechanical and climatic

test methods - Part 32: Flammability of plasticencapsulated

devices (externally induced)

(IEC 60749-32:2002/A1:2010)

CLC/SR 47 EN 60749-34:2010

Semiconductor devices - Mechanical and

climatic test methods - Part 34: Power cycling

(IEC 60749-34:2010)

CLC/SR 47 EN 62047-4:2010

Semiconductor devices - Micro-electromechanical

devices - Part 4: Generic specification for MEMS

(IEC 62047-4:2008)

CLC/SR 47 EN 62258-1:2010

Semiconductor die products - Part 1:

Procurement and use (IEC 62258-1:2009)

CLC/SR 47 EN 62374-1:2010

Semiconductor devices - Part 1: Time-dependent

dielectric breakdown (TDDB) test for inter-metal

layers (IEC 62374-1:2010)

CLC/SR 47D EN 60191-6-20:2010

Mechanical standardization of semiconductor

devices - Part 6-20: General rules for the

preparation of outline drawings of surface mounted

semiconductor device packages - Measuring

methods for package dimensions of small outline

J-lead packages (SOJ) (IEC 60191-6-20:2010)

CLC/SR 47D EN 60191-6-21:2010

Mechanical standardization of semiconductor

devices - Part 6-21: General rules for the

preparation of outline drawings of surface

mounted semiconductor device packages -

Measuring methods for package dimensions of small

outline packages (SOP) (IEC 60191-6-21:2010)

CLC/SR 48B EN 60512-8-1:2010

Connectors for electronic equipment - Tests and

measurements - Part 8-1: Static load tests (fixed

connectors) - Test 8a: Static load, transverse

(IEC 60512-8-1:2010)

CLC/SR 48B EN 60512-17-1:2010

Connectors for electronic equipment - Tests

and measurements - Part 17-1: Cable clamping

tests - Test 17a: Cable clamp robustness

(IEC 60512-17-1:2010)

CLC/SR 48B EN 60512-17-3:2010

Connectors for electronic equipment - Tests and

measurements - Part 17-3: Cable clamping tests

- Test 17c: Cable clamp resistance to cable pull

(tensile) (IEC 60512-17-3:2010)

35


2011 Nr. 1 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

CLC/SR 48B EN 60512-17-4:2010

Connectors for electronic equipment - Tests and

measurements - Part 17-4: Cable clamping tests

- Test 17d: Cable clamp resistance to cable torsion

(IEC 60512-17-4:2010)

CLC/SR 48B EN 60512-23-2:2010

Connectors for electronic equipment - Tests and

measurements - Part 23-2: Screening and filtering

tests - Test 23b: Suppression characteristics of

integral filters (IEC 60512-23-2:2010)

CLC/SR 48B EN 60603-7-2:2010

Connectors for electronic equipment - Part 7-2:

Detail specification for 8-way, unshielded, free

and fixed connectors, for data transmissions with

frequencies up to 100 MHz (IEC 60603-7-2:2010)

CLC/SR 48B EN 60603-7-3:2010

Connectors for electronic equipment - Part 7-3:

Detail specification for 8-way, shielded, free and

fixed connectors, for data transmission with

frequencies up to 100 MHz (IEC 60603-7-3:2010)

CLC/SR 48B EN 60603-7-4:2010

Connectors for electronic equipment - Part 7-4:

Detail specification for 8-way, unshielded, free

and fixed connectors, for data transmissions with

frequencies up to 250 MHz (IEC 60603-7-4:2010)

CLC/SR 48B EN 60603-7-5:2010

Connectors for electronic equipment - Part 7-5:

Detail specification for 8-way, shielded, free and

fixed connectors, for data transmissions with

frequencies up to 250 MHz (IEC 60603-7-5:2010)

CLC/SR 48B EN 60603-7-7:2010

Connectors for electronic equipment - Part 7-7:

Detail specification for 8-way, shielded, free and

fixed connectors for data transmission with

frequencies up to 600 MHz (IEC 60603-7-7:2010)

CLC/SR 48B EN 60603-7-71:2010

Connectors for electronic equipment - Part 7-71:

Detail specification for 8-way, shielded, free and

fixed connectors, for data transmission with

frequencies up to 1 000 MHz (IEC 60603-7-71:2010)

CLC/SR 49 EN 60122-3:2010

Quartz crystal units of assessed quality - Part 3:

Standard outlines and lead connections

(IEC 60122-3:2010)

CLC/SR 49 EN 60368-3:2010

Piezoelectric filters of assessed quality - Part 3:

Standard outlines and lead connections

(IEC 60368-3:2010)

CLC/SR 49 EN 60444-11:2010

Measurement of quartz crystal unit parameters -

Part 11: Standard method for the determination

of the load resonance frequency fL and the

effective load capacitance CLeff using automatic

network analyzer techniques and error correction

(IEC 60444-11:2010)

CLC/SR 51 EN 60401-2:2010

Terms and nomenclature for cores made of

magnetically soft ferrites - Part 2: Reference of

dimensions (IEC 60401-2:2009)

CLC/SR 56 EN 62502:2010

Analysis techniques for dependability - Event tree

analysis (ETA) (IEC 62502:2010)

CLC/SR 56 EN 62508:2010

Guidance on human aspects of dependability

(IEC 62508:2010)

CLC/SR 57 EN 61850-7-2:2010

Communication networks and systems for

power utility automation - Part 7-2: Basic

information and communication structure -

Abstract communication service interface (ACSI)

(IEC 61850-7-2:2010)

CLC/SR 57 EN 61968-11:2010

Application integration at electric utilities - System

interfaces for distribution management - Part 11:

Common information model (CIM) extensions for

distribution (IEC 61968-11:2010)

CLC/SR 65A EN 61512-4:2010

Batch control - Part 4: Batch production records

(IEC 61512-4:2009)

CLC/SR 65B EN 60546-1:2010

Controllers with analogue signals for use in

industrial-process control systems - Part 1:

Methods of evaluating the performance

(IEC 60546-1:2010)

CLC/SR 65B EN 60546-2:2010

Controllers with analogue signals for use in

industrial-process control systems - Part 2:

Guidance for inspection and routine testing

(IEC 60546-2:2010)

CLC/SR 65B EN 60534-7:2010

Industrial-process control valves - Part 7: Control

valve data sheet (IEC 60534-7:2010)

CLC/SR 65B EN 60770-2:2010

Transmitters for use in industrial-process control

systems - Part 2: Methods for inspection and

routine testing (IEC 60770-2:2010)

CLC/SR 65E CLC/TR 62541-1:2010

OPC unified architecture - Part 1: Overview and

concepts

CLC/SR 65E CLC/TR 62541-2:2010

OPC unified architecture - Part 2: Security model

CLC/SR 65E EN 62541-3:2010

OPC unified architecture - Part 3: Address Space

Model (IEC 62541-3:2010)

CLC/SR 66 EN 61010-1:2010

Safety requirements for electrical equipment for

measurement, control, and laboratory use -

Part 1: General requirements (IEC 61010-1:2010)

CLC/SR 66 EN 61010-2-030:2010

Safety requirements for electrical equipment for

measurement, control, and laboratory use -

Part 2-030: Particular requirements for testing

and measuring circuits (IEC 61010-2-030:2010)

CLC/SR 86 EN 62614:2010

Fibre optics - Launch condition requirements

for measuring multimode attenuation

(IEC 62614:2010)

CLC/SR 89 EN 60695-2-12:2010

Fire hazard testing - Part 2-12: Glowing/hot-wire

based test methods - Glow-wire flammability index

(GWFI) test method for materials

CLC/SR 89 EN 60695-2-13:2010

Fire hazard testing - Part 2-13: Glowing/hot-wire

based test methods - Glow-wire ignition

temperature (GWIT) test method for materials

CLC/SR 90 EN 61788-8:2010

Superconductivity - Part 8: AC loss measurements

- Total AC loss measurement of round

superconducting wires exposed to a transverse

alternating magnetic field at liquid helium

temperature by a pickup coil method

(IEC 61788-8:2010)

CLC/SR 96 EN 62041:2010

Safety of transformers, reactors, power supply

units and combinations thereof - EMC

requirements (IEC 62041:2010)

CLC/TC 106X EN 50554:2010

Basic standard for the in-situ assessment of a

broadcast site related to general public exposure

to radio frequency electromagnetic fields

36


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 1

CLC/TC 106X EN 62479:2010

Assessment of the compliance of low power

electronic and electrical equipment with the basic

restrictions related to human exposure to

electromagnetic fields (10 MHz to 300 GHz)

(IEC 62479:2010, modified)

CLC/TC 108X EN 60065:2002/A2:2010

Audio, video and similar electronic apparatus -

Safety requirements (IEC 60065:2001/A2:2010,

modified)

CLC/TC 116 EN 60745-1:2009/A11:2010

Hand-held motor-operated electric tools - Safety

- Part 1: General requirements

CLC/TC 116 EN 60745-2-13:2009/A1:2010

Hand-held motor-operated electric tools - Safety

- Part 2-13: Particular requirements for chain saws

CLC/TC 116 EN 60745-2-21:2009/A1:2010

Hand-held motor-operated electric tools - Safety

- Part 2-21: Particular requirements for drain

cleaners

CLC/TC 116 EN 61029-1:2009/A11:2010

Safety of transportable motor-operated electric

tools - Part 1: General requirements

CLC/TC 116 EN 60335-2-77:2010

Safety of household and similar appliances -

Part 2-77: Particular requirements for pedestriancontrolled

walk-behind electrically powered lawn

mowers (IEC 60335-2-77:2002, modified)

CLC/TC 116 EN 60745-2-5:2010

Hand-held motor-operated electric tools - Safety

- Part 2-5: Particular requirements for circular

saws (IEC 60745-2-5:2010, modified)

CLC/TC 116 EN 60745-2-16:2010

Hand-held motor-operated electric tools - Safety

- Part 2-16: Particular requirements for tackers

(IEC 60745-2-16:2008, modified)

CLC/TC 116 EN 60745-2-17:2010

Hand-held motor-operated electric tools - Safety

- Part 2-17: Particular requirements for routers

and trimmers (IEC 60745-2-17:2010, modified)

CLC/TC 13 EN 62058-11:2010

Electricity metering equipment (a.c.) - Acceptance

inspection - Part 11: General acceptance inspection

methods (IEC 62058-11:2008, modified)

CLC/TC 13 EN 62058-21:2010

Electricity metering equipment (a.c.) -

Acceptance inspection - Part 21: Particular

requirements for electromechanical meters for

active energy (classes 0,5, 1 and 2 and class

indexes A and B) (IEC 62058-21:2008, modified)

CLC/TC 13 EN 62058-31:2010

Electricity metering equipment (a.c.) -

Acceptance inspection - Part 31: Particular

requirements for static meters for active energy

(classes 0,2 S, 0,5 S, 1 and 2, and class indexes

A, B and C) (IEC 62058-31:2008, modified)

CLC/TC 17AC CLC/TR 62271-208:2010

High-voltage switchgear and controlgear -

Part 208: Methods to quantify the steady state,

power-frequency electromagnetic fields

generated by HV switchgear assemblies and HV/

LV prefabricated substations

CLC/TC 2 EN 60034-1:2010

Rotating electrical machines - Part 1: Rating and

performance (IEC 60034-1:2010, modified)

CLC/TC 2 EN 60034-18-32:2010

Rotating electrical machines - Part 18-32:

Functional evaluation of insulation systems - Test

procedures for form-wound windings - Evaluation

by electrical endurance

CLC/TC 205 CLC/TR 50552:2010

Home and Building Electronic Systems (HBES) -

Open communication system - Interfaces -

Medium interface, twisted pair, class 1

CLC/TC 209 EN 60728-11:2010

Cable networks for television signals, sound

signals and interactive services - Part 11: Safety

(IEC 60728-11:2010)

CLC/TC 210 CLC/TR 50485:2010

Electromagnetic compatibility - Emission

measurements in fully anechoic chambers

CLC/TC 210 CLC/TR 50538:2010

Guide to EMC Directive conformity of equipment

designed for military purposes

CLC/TC 210 EN 55022:2006/A2:2010

Information technology equipment - Radio

disturbance characteristics - Limits and methods

of measurement

CLC/TC 210 EN 55022:2010

Information technology equipment - Radio

disturbance characteristics - Limits and methods

of measurement

CLC/TC 210 EN 55024:2010

Information technology equipment - Immunity

characteristics - Limits and methods of

measurement

CLC/TC 210 EN 61000-4-20:2010

Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-20:

Testing and measurement techniques - Emission

and immunity testing in transverse electromagnetic

(TEM) waveguides (IEC 61000-4-20:2010)

CLC/TC 213 EN 61386-21:2004/A11:2010

Conduit systems for cable management - Part 21:

Particular requirements - Rigid conduit systems

CLC/TC 213 EN 61386-22:2004/A11:2010

Conduit systems for cable management - Part 22:

Particular requirements - Pliable conduit systems

CLC/TC 213 EN 61386-23:2004/A11:2010

Conduit systems for cable management - Part 23:

Particular requirements - Flexible conduit systems

CLC/TC 213 EN 61386-24:2010

Conduit systems for cable management - Part 24:

Particular requirements - Conduit systems buried

underground (IEC 61386-24:2004)

CLC/TC 215 EN 50173-2:2007/A1:2010

Information technology - Generic cabling systems

- Part 2: Office premises

CLC/TC 215 EN 50173-3:2007/A1:2010

Information technology - Generic cabling systems

- Part 3: Industrial premises

CLC/TC 215 EN 50173-4:2007/A1:2010

Information technology - Generic cabling systems

- Part 4: Homes

CLC/TC 215 EN 50173-5:2007/A1:2010

Information technology - Generic cabling systems

- Part 5: Data centres

CLC/TC 215 CLC/TR 50173-99-2:2010

Information technology - Implementation of BCT

applications using cabling in accordance with

EN 50173-4

CLC/TC 215 EN 50310:2010

Application of equipotential bonding and earthing

in buildings with information technology

equipment

CLC/TC 215 EN 62614:2010

Fibre optics - Launch condition requirements for

measuring multimode attenuation

(IEC 62614:2010)

37


2011 Nr. 1 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

CLC/TC 21X EN 50272-1:2010

Safety requirements for secondary batteries and

battery installations - Part 1: General safety

information

CLC/TC 21X EN 50342-5:2010

Lead-acid starter batteries - Part 5: Properties of

battery housings and handles

CLC/TC 22X CLC/TR 60919-2:2010

Performance of high-voltage direct current (HVDC)

systems with line-commutated converters - Part 2:

Faults and switching (IEC/TR 60919-2:2008)

CLC/TC 22X CLC/TR 61491:2010

Electrical equipment of industrial machines - Serial

data link for real-time communication between

controls and drives (IEC/TR 61491:2010)

CLC/TC 22X EN 61803:1999/A1:2010

Determination of power losses in high-voltage

direct current (HVDC) converter stations with linecommutated

converters (IEC 61803:1999/

A1:2010)

CLC/TC 22X EN 61975:2010

High-voltage direct current (HVDC) installations

- System tests (IEC 61975:2010)

CLC/TC 23E HD 639 S1:2002/A2:2010

Electrical accessories - Portable residual current

devices without integral overcurrent protection

for household and similar use (PRCDs)

CLC/TC 26A EN 60974-11:2010

Arc welding equipment - Part 11: Electrode

holders (IEC 60974-11:2010)

CLC/TC 31 EN 60079-13:2010

Explosive atmospheres - Part 13: Equipment

protection by pressurized room “p”

(IEC 60079-13:2010)

CLC/TC 34Z EN 60061-1:1993/A43:2010

Lamp caps and holders together with gauges

for the control of interchangeability and safety -

Part 1: Lamp caps (IEC 60061-1:1969/A43:2010)

CLC/TC 34Z EN 60061-1:1993/A44:2010

Lamp caps and holders together with gauges

for the control of interchangeability and safety -

Part 1: Lamp caps (IEC 60061-1:1969/A44:2010)

CLC/TC 34Z EN 60061-2:1993/A40:2010

Lamp caps and holders together with gauges

for the control of interchangeability and safety -

Part 2: Lampholders (IEC 60061-2:1969/

A40:2010)

CLC/TC 34Z EN 60061-2:1993/A41:2010

Lamp caps and holders together with gauges

for the control of interchangeability and safety -

Part 2: Lampholders

CLC/TC 34Z EN 60061-3:1993/A41:2010

Lamp caps and holders together with gauges

for the control of interchangeability and safety -

Part 3: Gauges (IEC 60061-3:1969/A41:2010)

CLC/TC 34Z EN 60061-3:1993/A42:2010

Lamp caps and holders together with gauges

for the control of interchangeability and safety -

Part 3: Gauges

CLC/TC 34Z EN 61347-2-12:2005/A1:2010

Lamp controlgear - Part 2-12: Particular

requirements for d.c. or a.c. supplied electronic

ballasts for discharge lamps (excluding

fluorescent lamps) (IEC 61347-2-12:2005/

A1:2010)

CLC/TC 36A EN 50180:2010

Bushings above 1 kV up to 52 kV and from 250 A

to 3,15 kA for liquid filled transformers

CLC/TC 36A EN 50386:2010

Bushings up to 1 kV and from 250 A to 5 kA, for

liquid filled transformers

CLC/TC 40XA EN 60384-26:2010

Fixed capacitors for use in electronic equipment

- Part 26: Sectional specification - Fixed aluminium

electrolytic capacitors with conductive polymer

solid electrolyte (IEC 60384-26:2010)

CLC/TC 40XA EN 60384-26-1:2010

Fixed capacitors for use in electronic equipment

- Part 26-1: Blank detail specification - Fixed

aluminum electrolytic capacitors with conductive

polymer solid electrolyte - Assessment level EZ

(IEC 60384-26-1:2010)

CLC/TC 40XA EN 60939-1:2010

Passive filter units for electromagnetic interference

suppression - Part 1: Generic specification

(IEC 60939-1:2010)

CLC/TC 40XA EN 62490-1:2010

ESL measuring method - Part 1: Capacitors with

lead terminal for use in electronic equipment

(IEC 62490-1:2010)

CLC/TC 40XA EN 62490-2:2010

ESL measuring method - Part 2: Surface mount

capacitors for use in electronic equipment

(IEC 62490-2:2010)

CLC/TC 40XB EN 60539-2:2004/A1:2010

Directly heated negative temperature coefficient

thermistors - Part 2: Sectional specification -

Surface mount negative temperature coefficient

thermistors (IEC 60539-2:2003/A1:2010)

CLC/TC 40XB EN 140401-802:2007/A1:2010

Detail specification: Fixed low power film SMD

resistors - Rectangular - Stability classes 1; 2

CLC/TC 40XB EN 140401-803:2007/A1:2010

Detail specification: Fixed low power film SMD

resistors - Cylindrical - Stability classes 0,05; 0,1;

0,25; 0,5; 1; 2

CLC/TC 44X CLC/TR 62061-1:2010

Guidance on the application of ISO 13849-1 and

IEC 62061 in the design of safety-related control

systems for machinery

CLC/TC 55 EN 60264-4-1:2010

Packaging of winding wires - Part 4-1: Methods

of test - Delivery spools made from thermoplastic

materials (IEC 60264-4-1:1997+A1:2009)

CLC/TC 55 EN 60317-57:2010

Specifications for particular types of winding

wires - Part 57: Polyamide-imide enamelled round

copper wire, class 220 (IEC 60317-57:2010)

CLC/TC 55 EN 60317-58:2010

Specifications for particular types of winding wires

- Part 58: Polyamide-imide enamelled rectangular

copper wire, class 220 (IEC 60317-58:2010)

CLC/TC 59X EN 50304:2009/A1:2010

Electric cooking ranges, hobs, ovens and grills

for household use - Methods for measuring

performance

CLC/TC 61 EN 60335-2-9:2003/A13:2010

Household and similar electrical appliances -

Safety - Part 2-9: Particular requirements for grills,

toasters and similar portable cooking appliances

CLC/TC 61 EN 60335-2-25:2002/A11:2010

Household and similar electrical appliances -

Safety - Part 2-25: Particular requirements for

microwave ovens, including combination

microwave ovens

38


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 1

CLC/TC 61 EN 60335-2-76:2005/A12:2010

Household and similar electrical appliances -

Safety - Part 2-76: Particular requirements for

electric fence energizers

CLC/TC 61 EN 60335-2-90:2006/A1:2010

Household and similar electrical appliances - Safety

- Part 2-90: Particular requirements for commercial

microwave ovens (IEC 60335-2-90:2006/A1:2010)

CLC/TC 61 CLC/TR 50417:2010

Safety of household and similar electrical

appliances - Interpretations related to European

Standards in the EN 60335 series

CLC/TC 61F EN 60745-2-13:2009/A1:2010

Hand-held motor-operated electric tools - Safety

- Part 2-13: Particular requirements for chain saws

CLC/TC 61F EN 60335-2-77:2010

Safety of household and similar appliances -

Part 2-77: Particular requirements for pedestriancontrolled

walk-behind electrically powered lawn

mowers (IEC 60335-2-77:2002, modified)

CLC/TC 61F EN 60745-2-5:2010

Hand-held motor-operated electric tools - Safety

- Part 2-5: Particular requirements for circular

saws (IEC 60745-2-5:2010, modified)

CLC/TC 61F EN 60745-2-17:2010

Hand-held motor-operated electric tools - Safety

- Part 2-17: Particular requirements for routers

and trimmers (IEC 60745-2-17:2010, modified)

CLC/TC 62 EN 60601-2-33:2010

Medical electrical equipment - Part 2-33:

Particular requirements for the basic safety

and essential performance of magnetic

resonance equipment for medical diagnosis

(IEC 60601-2-33:2010)

CLC/TC 62 EN 80601-2-30:2010

Medical electrical equipment - Part 2-30:

Particular requirements for the basic safety and

essential performance of automated non-invasive

sphygmomanometers (IEC 80601-2-30:2009 +

corrigendum Jan. 2010)

CLC/TC 64 HD 60364-7-702:2010

Low-voltage electrical installations - Part 7-702:

Requirements for special installations or

locations - Swimming pools and fountains

(IEC 60364-7-702:2010, modified)

CLC/TC 65CX CLC/TR 61158-1:2010

Industrial communication networks - Fieldbus

specifications - Part 1: Overview and guidance

for the IEC 61158 and IEC 61784 series

(IEC/TR 61158-1:2010)

CLC/TC 65CX EN 61158-2:2010

Industrial communication networks - Fieldbus

specifications - Part 2: Physical layer specification

and service definition (IEC 61158-2:2010)

CLC/TC 65CX EN 61784-1:2010

Industrial communication networks - Profiles -

Part 1: Fieldbus profiles (IEC 61784-1:2010)

CLC/TC 65CX EN 61784-2:2010

Industrial communication networks - Profiles - Part 2:

Additional fieldbus profiles for real-time networks

based on ISO/IEC 8802-3 (IEC 61784-2:2010)

CLC/TC 72 EN 60730-2-7:2010

Automatic electrical controls for household and

similar use - Part 2-7: Particular requirements for

timers and time switches (IEC 60730-2-7:2008,

modified)

CLC/TC 72 EN 60730-2-9:2010

Automatic electrical controls for household and

similar use - Part 2-9: Particular requirements for

temperature sensing controls (IEC 60730-2-9:2008,

modified)

CLC/TC 76 EN 60825-2:2004/A2:2010

Safety of laser products - Part 2: Safety of optical

fibre communication systems (OFCS)

(IEC 60825-2:2004/A2:2010)

CLC/TC 79 EN 50518-2:2010

Monitoring and alarm receiving centre - Part 2:

Technical requirements

CLC/TC 86A EN 60793-1-31:2010

Optical fibres - Part 1-31: Measurement methods

and test procedures - Tensile strength

(IEC 60793-1-31:2010)

CLC/TC 86A EN 60793-1-32:2010

Optical fibres - Part 1-32: Measurement methods

and test procedures - Coating strippability

(IEC 60793-1-32:2010)

CLC/TC 86A EN 60793-1-41:2010

Optical fibres - Part 1-41: Measurement methods and

test procedures - Bandwidth (IEC 60793-1-41:2010)

CLC/TC 86BXA EN 61300-2-9:2010

Fibre optic interconnecting devices and

passive components - Basic test and

measurement procedures - Part 2-9: Tests - Shock

(IEC 61300-2-9:2010)

CLC/TC 86BXA EN 61300-2-47:2010

Fibre optic interconnecting devices and passive

components - Basic test and measurement

procedures - Part 2-47: Tests - Thermal shocks

(IEC 61300-2-47:2010)

CLC/TC 88 EN 61400-1:2005/A1:2010

Wind turbines - Part 1: Design requirements

(IEC 61400-1:2005/A1:2010)

CLC/TC 8X CLC/TR 50555:2010

Interruption indexes

CLC/TC 9X CLC/TR 50542:2010

Railway applications - Communication means

between safety equipment and man-machine

interfaces (MMI)

CLC/TC 99X EN 50522:2010

Earthing of power installations exceeding 1 kV a.c.

CLC/TC 99X EN 61936-1:2010

Power installations exceeding 1 kV a.c. - Part 1:

Common rules (IEC 61936-1:2010, modified)

39


2011 Nr. 1 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

RATIFIKUOTI EUROPOS TELEKOMUNIKACIJØ STANDARTØ INSTITUTO STANDARTAI

Ratifikuoti Europos standartai neturi Europos standartø statuso,

jei jie neperimti kaip Lietuvos standartai.

ETSI EN 301 842-1 V1.3.2 (2010-12)

VHF air-ground Digital Link (VDL) Mode 4 radio

equipment; Technical characteristics and methods of

measurement for ground-based equipment; Part 1: EN

for ground equipment

ETSI EN 301 842-4 V1.2.2 (2010-12)

VHF air-ground Digital Link (VDL) Mode 4 radio

equipment; Technical characteristics and methods of

measurement for ground-based equipment; Part 4:

Point-to-point functions

ETSI EN 302 842-1 V1.2.2 (2010-12)

VHF air-ground and air-air Digital Link (VDL) Mode 4

radio equipment; Technical characteristics and

methods of measurement for aeronautical mobile

(airborne) equipment; Part 1: Physical layer

ETSI EN 302 842-4 V1.2.2 (2010-12)

VHF air-ground and air-air Digital Link (VDL) Mode 4

radio equipment; Technical characteristics and

methods of measurement for aeronautical mobile

(airborne) equipment; Part 4: Point-to-point functions

ETSI GS 003 V1.1.1 (2010-12)

Quantum Key Distribution (QKD); Components and

Internal Interfaces

ETSI GS 004 V1.1.1 (2010-12)

Quantum Key Distribution (QKD); Application Interface

ETSI GS 005 V1.1.1 (2010-12)

Quantum Key Distribution (QKD); Security Proofs

ETSI GS 008 V1.1.1 (2010-12)

Quantum Key Distribution (QKD); QKD Module Security

Specification

ETSI TR 102 021-10 V1.1.1 (2010-12)

Terrestrial Trunked Radio (TETRA); User Requirement

Specification TETRA Release 2.1; Part 10: Local Mode

Broadband

ETSI TR 102 021-2 V1.3.1 (2010-12)

Terrestrial Trunked Radio (TETRA); User Requirement

Specification TETRA Release 2.1; Part 2: High Speed

Data

ETSI TR 102 021-5 V1.2.1 (2010-12)

Terrestrial Trunked Radio (TETRA); User Requirement

Specification TETRA Release 2.1; Part 5: Interworking

and Roaming

ETSI TR 102 021-7 V1.3.1 (2010-12)

Terrestrial Trunked Radio (TETRA); User Requirement

Specification TETRA Release 2.1; Part 7: Security

ETSI TR 102 021-9 V1.2.1 (2010-12)

Terrestrial Trunked Radio (TETRA); User Requirement

Specification TETRA Release 2.1; Part 9: Peripheral

Equipment Interface

ETSI TR 102 704 V1.1.1 (2010-12)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum

Matters (ERM); System Reference Document; Short

Range Devices (SRD); Radar sensors for nonautomotive

surveillance applications in the 76 GHz to

77 GHz frequency range

ETSI TR 102 794 V1.1.1 (2010-12)

Media Content Distribution (MCD); 3D Gaming

Graphics Delivery Overview

ETSI TR 103 065 V1.1.1 (2010-12)

Aeronautical Communications; Classification of

RF-parameters of ground-based Air Traffic

Management-related radio equipment as being

governed by R&TTE Directive or Single European Sky

(SES) Interoperability Regulation

ETSI TS 100 392-18-3 V1.2.1 (2010-12)

Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data

(V+D) and Direct Mode Operation (DMO); Part 18: Air

interface optimized applications; Sub-part 3: Direct

mode Over The Air Management protocol (DOTAM)

ETSI TS 101 162 V1.3.1 (2010-12)

Digital Video Broadcasting (DVB); Allocation of

identifiers and codes for Digital Video Broadcasting

(DVB) systems

ETSI TS 101 211 V1.10.1 (2010-12)

Digital Video Broadcasting (DVB); Guidelines on

implementation and usage of Service Information (SI)

ETSI TS 101 535 V1.1.1 (2010-12)

VHF air-ground Digital Link (VDL) Mode 4 radio

equipment; Technical characteristics and methods of

measurement for ground-based equipment

ETSI TS 101 903 V1.4.2 (2010-12)

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); XML

Advanced Electronic Signatures (XAdES)

ETSI TS 102 349 V3.1.1 (2010-12)

Digital Radio Mondiale (DRM); Receiver Status and

Control Interface (RSCI)

ETSI TS 102 773 V1.2.1 (2010-12)

Digital Video Broadcasting (DVB); Modulator Interface

(T2-MI) for a second generation digital terrestrial

television broadcasting system (DVB-T2)

ETSI TS 102 820 V3.1.1 (2010-12)

Digital Radio Mondiale (DRM); Multiplex Distribution

Interface (MDI)

ETSI TS 102 821 V1.3.1 (2010-12)

Digital Radio Mondiale (DRM); Distribution and

Communications Protocol (DCP)

ETSI TS 102 842 V1.2.1 (2010-12)

VHF air-ground and air-air Digital Link (VDL) Mode 4

radio equipment; Technical characteristics and

methods of measurement for aeronautical mobile

(airborne) equipment

ETSI TS 102 874-4 V1.1.1 (2010-12)

Access, Terminals, Transmission and Multiplexing

(ATTM); External Common Power Supply for Customer

Premises Network and Access Equipment; Part 4:

CPS Type 2.b implementation details

ETSI TS 102 933-1 V1.1.1 (2010-12)

Railway Telecommunications; GSM-R improved receiver

parameters Part 1: Requirements for radio reception

ETSI TS 102 933-2 V1.1.1 (2010-12)

Railway Telecommunications; GSM-R improved receiver

parameters; Part 2: Radio conformance testing

Parengë Lyda Maþeikienë

40


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 1

Lietuvos standartizacijos departamentas

Direktorius .............................................................................................................................................................. 270 9360

Direktoriaus pavaduotojas .................................................................................................................................. 270 9345

Faksas 212 6252

TEISËS, PERSONALO IR KOMUNIKACIJOS SKYRIUS

Vyriausiasis specialistas teisëkûrai .......................................................................................................................... 279 1143

Vyriausiasis specialistas tarptautiniams ryðiams .................................................................................................... 270 9358

Vyriausioji specialistë mokymams ir archyvui ........................................................................................................ 270 9360

Padëjëja ryðiams su visuomene .............................................................................................................................. 279 1135

203 kab.

206 kab.

207 kab.

204 kab.

205 kab.

401 kab.

STANDARTIZACIJOS SKYRIUS

Vedëja. Bendrieji klausimai ..................................................................................................................................... 270 9361

1-asis poskyris

Þaislai, kokybës vadyba, techniniai brëþiniai, paslaugos, socialinë atsakomybë ................................................. 270 9365

Tekstilë, dujos sistemos, nafta ir naftos produktai, popierius, informacija ir dokumentavimas ......................... 279 1134

Cheminë analizë, kietasis biokuras, plastikai, pieno, grûdø, þuvies produktai, pašarai ...................................... 279 1134

Tràðos, klijai, aplinkos apsauga, kosmetika, maisto analizë, dangos ................................................................... 270 9365

2-asis poskyris

Poskyrio vedëja. Bendrieji klausimai. Darbø sauga, ergonomika, konvejeriai, nanotechnologijos .................. 234 8399

Sveikata, pakavimas, akiø optika ............................................................................................................................. 234 8396

Mechanika, metalai, suvirinimas .............................................................................................................................. 234 8396

Metrologija, bankininkystë, naftos produktø árenginiai, korteliø leidëjø atpaþinimo kodo skyrimas,

neardomieji bandymai ............................................................................................................................................. 234 8397

Liftai, sprogiosios atmosferos, gabenamieji dujø balionai .................................................................................... 234 8397

3-iasis poskyris

Informacijos ir ryšiø technologija, telekomunikacijos, informacijos saugumas, apsauga ................................. 270 9349

Elektronika, elektros energetika ............................................................................................................................... 279 1151

Elektrotechnika, elektromagnetinis suderinamumas ............................................................................................. 279 1151

4-asis poskyris

Poskyrio vedëjas. Bendrieji klausimai, statybinës konstrukcijos, priešgaisrinë sauga. Baldai, mediena, ........ 279 1150

techninë pagalba neágaliesiems, ugniai atsparios medþiagos

Statyba, statybinës medþiagos ir gaminiai, automobiliø keliø tiesyba ir medþiagos ........................................... 270 9341

312 kab.

311 kab.

318 kab.

318 kab.

311 kab.

302 kab.

303 kab.

303 kab.

304 kab.

304 kab.

216 kab.

216 kab.

216 kab.

319 kab.

317 kab.

PLANAVIMO, TIKRINIMO IR LEIDYBOS SKYRIUS

Vedëja. Bendrieji klausimai. Standartizacijos darbø planavimas .......................................................................... 270 9366

Terminø standartizavimas ........................................................................................................................................ 279 1138

Lietuviø kalbos ekspertizë ........................................................................................................................................ 270 9371

279 1153

INFORMACIJOS SKYRIUS

Vedëja. Bendrieji klausimai ..................................................................................................................................... 270 9362

Notifikavimo ir informacijos poskyris

Poskyrio vedëja. Keitimosi informacija pagal Direktyvos 98/34/EB nuostatas klausimai ................................... 270 9347

Informacijos teikimas pagal Pasaulinës prekybos organizacijos nuostatas ......................................................... 270 9347

Informacijos technologijø klausimai ....................................................................................................................... 270 9364

Lietuvos standartø duomenø bazë ......................................................................................................................... 270 9364

Terminø duomenø bazë .......................................................................................................................................... 279 1137

Biblioteka ................................................................................................................................................................ 279 1142

Platinimo poskyris

Poskyrio vedëja. Uþsienio standartø ir kitø dokumentø platinimas ................................................................... 270 9348

Departamento leidiniø platinimas ............................................................................................................................ 270 9343

Dokumentø kopijavimas .......................................................................................................................................... 279 1139

FINANSØ IR ADMINISTRAVIMO SKYRIUS

Vedëja ..................................................................................................................................................................... 270 9346

212 kab.

202 kab.

209 kab.

217 kab.

213 kab.

214 kab.

214 kab.

213 kab.

213 kab.

404 kab.

315 kab.

307 kab.

306 kab.

305 kab.

201 kab.

Departamentas priima interesantus ir konsultuoja darbo dienomis nuo 10 iki 12 valandos ir nuo 13 iki 15 valandos (T. Kosciuðkos g. 30,

LT-01100 Vilnius, el. paðtas lstboard@lsd.lt, interneto tinklalapis http://www.lsd.lt)

VIEÐOJI ÁSTAIGA LST Sert (VðÁ LST Sert)

(Konstitucijos pr. 15/5-15, LT-08106 Vilnius)

Direktorius .............................................................................................................................................................. 270 9344

Projektø direktorius .................................................................................................................................................. 270 9356

Rinkodaros direktorius ............................................................................................................................................. 270 9356

Faksas 270 9356

41


2011 Nr. 1 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTAS

Departamentas formuoja ir dalyvauja ágyvendinant kartu

su suinteresuotomis Lietuvos Respublikos

Vyriausybës institucijomis, ámonëmis, ástaigomis ir

organizacijomis Lietuvos Respublikos Vyriausybës politikà

standartizacijos srityje.

Departamentas koordinuoja visø veiklos srièiø standartizacijos

darbus ir metodiðkai jiems vadovauja.

Departamentas sudaro technikos komitetus (TK) Lietuvos

≤ ≥

standartø projektams rengti.

Departamentas atlieka Pasaulinës prekybos organizacijos

Sutarties dël techniniø prekybos kliûèiø nacionalinës uþklausø

tarnybos funkcijas.

Departamentas dalyvauja Lietuvos, Latvijos ir Estijos

nacionaliniø standartizacijos institucijø Baltijos

standartizacijos forume nuo 1999 m.

Departamentas atstovauja Lietuvai tarptautinëse ir Europos

organizacijose:

Tarptautinëje standartizacijos organizacijoje (ISO) – narys

nuo 2008 m.;

Tarptautinëje elektrotechnikos komisijoje (IEC) –

asocijuotasis narys nuo 1996 m.;

Europos standartizacijos komitete (CEN) – narys nuo

2003 m.;

Europos elektrotechnikos standartizacijos komitete

(CENELEC) – narys nuo 2003 m.;

Europos telekomunikacijø standartø institute (ETSI) – narys

nuo 1996 m.

42

More magazines by this user
Similar magazines