Untitled - Standartizacijos departamentas prie AM

lsd.lt

Untitled - Standartizacijos departamentas prie AM

Turinys

IÐLEISTI LIETUVOS STANDARTAI ............................................................... 5

NETEKÆ GALIOS LIETUVOS STANDARTAI ................................................ 15

NETEKSIANTYS GALIOS LIETUVOS

STANDARTAI IR KITI LEIDINIAI .................................................................. 17

SIÛLOMI SKELBTI NETEKUSIAIS GALIOS

ORIGINALIEJI LIETUVOS STANDARTAI .................................................... 18

ATKURIAMAS LST EN 61558-1+A1:2000 GALIOJIMAS ............................ 18

ATNAUJINTA LIETUVOS STANDARTØ PROGRAMA

(PARENGTA 2009 M. VASARÁ). ................................................................. 19

PATVIRTINTOS LIETUVOS HIGIENOS NORMOS ....................................... 19

TARPTAUTINIØ IR EUROPOS ÁSTAIGØ BEI ORGANIZACIJØ STANDARTAI,

KURIUOS DEPARTAMENTAS GAVO SAUSIO MËN. .................................. 20

TARPTAUTINËS STANDARTIZACIJOS ORGANIZACIJOS STANDARTAI ................................... 20

TARPTAUTINËS ELEKTROTECHNIKOS KOMISIJOS STANDARTAI ....................................... 22

RATIFIKUOTI EUROPOS STANDARTIZACIJOS KOMITETO STANDARTAI ................................ 24

RATIFIKUOTI EUROPOS ELEKTROTECHNIKOS STANDARTIZACIJOS KOMITETO STANDARTAI ...... 26

RATIFIKUOTI EUROPOS RYÐIØ STANDARTØ INSTITUTO STANDARTAI .................................. 27

REDAKCINË KOLEGIJA

Redagavo A. Treèiokaitë

Maketavo B. Meðkënienë

2009-02-10

© Lietuvos standartizacijos departamentas, 2009


Lietuvos standartizacijos departamento

BIULETENIS

2009

Nr. 2

VILNIUS, 2009


Lietuvos standartizacijos departamentas

T. Kosciuðkos g. 30

LT-01100 Vilnius

Telefonas: (8~5) 270 9360

El. paðtas: lstboard@lsd.lt

Interneto tinklalapis: http://www.lsd.lt


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 2

STANDARTIZACIJA

IÐLEISTI LIETUVOS STANDARTAI

TK 1 ELEKTRONIKA

LST EN 41003:2009 en

Árangos, jungiamos prie telekomunikacijø tinklø ir (arba)

kabeliniø skirstomøjø sistemø, ypatingieji saugos reikalavimai

Nuo 2011-07-01 pakeièia LST EN 41003+AC:2002,

LST EN 41003+AC:2003

F (30 Lt)

LST EN 50083-8:2003/A11:2009 en

Televizijos, garso signalø ir dialoginiø paslaugø kabeliø tinklai.

8 dalis. Tinklø elektromagnetinis suderinamumas

XZ (6 Lt)

LST EN 50514:2009 en

Garso, vaizdo ir informacijos technologijø áranga. Áprastiniai

apsaugos nuo elektros bandymai gamyboje

Nuo 2011-07-01 pakeièia LST EN 50116:2007,

LST EN 50333:2002

C (21 Lt)

LST EN 60065:2003/A11:2009 en

Garso, vaizdo ir panaðios paskirties elektroniniai aparatai.

Saugos reikalavimai

F (30 Lt)

LST EN 60512-26-100:2009 en

Elektroninës árangos jungtys. Bandymai ir matavimai.

26-100 dalis. Jungèiø, atitinkanèiø IEC 60603-7, matavimo

árenginys, bandymo ir kontrolës átaisai bei matavimai.

Nuo 26a iki 26g bandymai (IEC 60512-26-100:2008)

U (70 Lt)

LST EN 60730-1+A11:2002/A2:2009 en

Buitiniø ir panaðios paskirties prietaisø automatiniai elektriniai

valdymo átaisai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai

(IEC 60730-1:1999/A2:2007, modifikuotas)

Nuo 2011-06-01 pakeièia

LST EN 60730-1+A11:2002/A15:2007

R (60 Lt)

LST EN 60730-2-6:2009 en

Buitiniai ir panaðios paskirties automatiniai elektriniai valdymo

átaisai. 2-6 dalis. Ypatingieji reikalavimai, áskaitant ir

mechaninius reikalavimus, keliami automatiniams elektriniams

slëgiui jautriems valdytuvams (IEC 60730-2-6:2007,

modifikuotas)

Nuo 2011-07-01 pakeièia

LST EN 60730-2-6+A1+A2+AC:1999

M (49 Lt)

LST EN 60793-2-50:2009 en

Optinës skaidulos. 2-50 dalis. Techninës gaminiø

charakteristikos. Atskirasis rûðinis B klasës vienmodþiø

skaidulø apraðas (IEC 60793-2-50:2008)

Nuo 2011-10-01 pakeièia LST EN 60793-2-50:2004,

LST EN 60793-2-50:2004/AC:2005

R (60 Lt)

LST EN 60794-3-30:2009 en

Optiniai skaidulinai kabeliai. 3-30 dalis. Lauko kabeliai.

Telekomunikacijø optiniø kabeliø, tiesiamø eþere, skersai

upës ir árengiamø pakrantëse, ðeimos apraðas

(IEC 60794-3-30:2008)

Nuo 2011-10-01 pakeièia LST EN 60794-3-30:2003

L (46 Lt)

LST EN 60825-4:2007/A1:2009 en

Lazeriniø gaminiø sauga. 4 dalis. Lazeriø apsaugai

(IEC 60825-4:2006/A1:2008)

G (33 Lt)

LST EN 60958-1:2009 en

Skaitmeninis garso aparatûros sietuvas. 1 dalis. Bendrieji

dalykai (IEC 60958-1:2008)

Nuo 2011-10-01 pakeièia LST EN 60958-1:2005

P (55 Lt)

LST EN 61051-1:2009 en

Elektroninëje árangoje naudojami varistoriai. 1 dalis.

Bendrasis rûðinis apraðas (IEC 61051-1:2007)

R (60 Lt)

LST EN 61076-3-001:2009 en

Elektroninës árangos jungtys. Gaminio reikalavimai.

3-001 dalis. Staèiakampës jungtys. Lentelinë detalioji

specifikacija (IEC 61076-3-001:2008)

Nuo 2011-10-01 pakeièia

LST EN 61076-3-001:2001

W (83 Lt)

LST EN 61076-3:2009 en

Elektroninës árangos jungtys. Gaminio reikalavimai. 3 dalis.

Staèiakampës jungtys. Atskirasis rûðinis apraðas

(IEC 61076-3:2008)

Nuo 2011-10-01 pakeièia LST EN 61076-3:2001

L (46 Lt)

LST EN 61076-3-116:2009 en

Elektroninës árangos jungtys. Gaminio reikalavimai.

3-116 dalis. Staèiakampës jungtys. Apsauginiø korpusø,

naudojamø su 8 takeliø ekranuotomis ir neekranuotomis

jungtimis maþesniuose kaip 600 MHz daþniuose pramoninëse

aplinkose, áskaitant IEC 60603-7 serijos sietuvà, detalusis

apraðas. 13 variantas, susijæs su IEC 61076-3-106.

Fiksavimo svirtis (IEC 61076-3-116:2008)

L (46 Lt)

LST EN 61174:2009 en

Jûrø navigacinë ir radijo ryðio áranga bei sistemos.

Elektroniniø þemëlapiø vizualizavimo ir informacijos sistemos.

Eksploatavimo ir veikimo charakteristikø reikalavimai,

bandymø metodai ir bûtinieji bandymo rezultatai

(IEC 61174:2008)

Nuo 2011-10-01 pakeièia LST EN 61174:2002

XA (95 Lt)

LST EN 61300-2-44:2009 en

Skaiduliniai optiniai sujungimo átaisai ir pasyvieji

komponentai. Pagrindinës bandymo ir matavimo

procedûros. 2-44 dalis. Bandymai. Skaiduliniø optiniø átaisø

kabeliø jungèiø apsaugø lankstymas (IEC 61300-2-44:2008)

Nuo 2011-10-01 pakeièia LST EN 61300-2-44:2005

E (27 Lt)

LST EN 61649:2009 en

Veibulo analizë (IEC 61649:2008)

V (77 Lt)

LST EN 62227:2009 en

Namø ávairialypës terpës serverio sistemos. Skaitmeninis

teisiø leidimo kodas (IEC 62227:2008)

W (83 Lt)

LST EN 62317-14:2009 en

Feritinës ðerdys. Matmenys. 14 dalis. EFD ðerdys,

naudojamos maitinimo ðaltiniuose (IEC 62317-14:2008)

E (27 Lt)

LST EN 62503:2009 en

Multimedijos kokybë. Garso ir vaizdo sinchronizavimo

ávertinimo metodas (IEC 62503:2008)

F (30 Lt)

5


2009 Nr. 2 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

TK 2 PIENAS IR PIENO PRODUKTAI

LST EN ISO 20541:2009 en

Pienas ir pieno produktai. Nitratø kiekio nustatymas.

Metodas, naudojant fermentinæ redukcijà ir molekulinæ

absorbcinæ spektrometrijà po Griso (Griess) reakcijos

(ISO 20541:2008)

J (39 Lt)

TK 4 INFORMACIJOS TECHNOLOGIJA

LST CEN ISO/TS 25110:2009 en

Intelektinës transporto sistemos. Elektroninis mokesèiø

rinkimas. Sietuvo apraðas, skirtas transporto priemonëje

árengtam atsiskaitymo, naudojant lustines korteles, aparatui

(ISO/TS 25110:2008)

R (60 Lt)

TK 5 ELEKTROTECHNIKA

LST EN 50106:2009 en

Buitiniø ir panaðios paskirties elektriniø prietaisø sauga.

Standarto EN 60335-1 taikymo srities prietaisø áprastiniø

bandymø ypatingosios taisyklës

Nuo 2011-06-01 pakeièia LST EN 50106+A1:1999,

LST EN 50106+A1:1999/A2:2002

H (36 Lt)

LST EN 50504:2009 en

Lankinio suvirinimo árangos tinkamumo naudoti patvirtinimas

M (49 Lt)

LST EN 60335-1:2003/A13:2009 en

Buitiniai ir panaðios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga.

1 dalis. Bendrieji reikalavimai

XZ (6 Lt)

LST EN 60335-1:2003/P:2009 en

Buitiniai ir panaðios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga.

1 dalis. Bendrieji reikalavimai (IEC 60335-1:2001,

modifikuotas)

LST EN 60335-2-8:2004/A2:2009 en

Buitiniai ir panaðios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga.

2-8 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami skustuvams, plaukø

kerpamosioms maðinëlëms ir panaðiems prietaisams

(IEC 60335-2-8:2002/A2:2008)

XZ (6 Lt)

LST EN 60335-2-11+AC:2003/A11:2009 en

Buitiniai ir panaðios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga.

2-11 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami bûgniniams

skalbiniø dþiovintuvams

XZ (6 Lt)

LST EN 60335-2-14:2007/A1:2009 en

Buitiniai ir panaðios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga.

2-14 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami virtuvës aparatams

(IEC 60335-2-14:2006/A1:2008)

XZ (6 Lt)

LST EN 60335-2-15:2003/A2:2009 en

Buitiniai ir panaðios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga.

2-15 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami skysèiø ðildymo

prietaisams (IEC 60335-2-15:2002/A2:2008)

C (21 Lt)

LST EN 60335-2-21:2003/A2:2009 en

Buitiniai ir panaðios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga.

2-21 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami kaupiamiesiems

vandens ðildytuvams (IEC 60335-2-21:2002/A2:2008)

XZ (6 Lt)

LST EN 60335-2-27:2004/A1:2009 en

Buitiniai ir panaðios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga.

2-27 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami odos ðvitinimo

ultravioletine ir infraraudonàja spinduliuote prietaisams

(IEC 60335-2-27:2002/A1:2004, modifikuotas)

G (33 Lt)

LST EN 60335-2-27:2004/A2:2009 en

Buitiniai ir panaðios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga.

2-27 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami odos ðvitinimo

ultravioletine ir infraraudonàja spinduliuote prietaisams

(IEC 60335-2-27:2002/A2:2007, modifikuotas)

H (36 Lt)

LST EN 60335-2-43:2003/A2:2009 en

Buitiniai ir panaðios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga.

2-43 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami drabuþiø ir

rankðluosèiø dþiovintuvams (IEC 60335-2-43:2002/A2:2008)

XZ (6 Lt)

LST EN 60335-2-49:2004/A1:2009 en

Buitiniai ir panaðios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga.

2-49 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami komerciniams

elektriniams maisto ir indø ðildymo prietaisams

(IEC 60335-2-49:2002/A1:2008)

F (30 Lt)

LST EN 60335-2-54:2009 en

Buitiniai ir panaðios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga.

2-54 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami buitiniams pavirðiø

valymo skysèiais arba garu prietaisams

(IEC 60335-2-54:2008)

Nuo 2013-10-01 pakeièia LST EN 60335-2-54:2003,

LST EN 60335-2-54:2003/A1:2004,

LST EN 60335-2-54:2003/A11:2006,

LST EN 60335-2-54:2003/A2:2007

L (46 Lt)

LST EN 60335-2-60:2003/A2:2009 en

Buitiniai ir panaðios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga.

2-60 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami sûkurinëms

vonioms ir sûkurinëms spa vonioms

(IEC 60335-2-60:2002/A2:2008)

XZ (6 Lt)

LST EN 60335-2-61:2003/A2:2009 en

Buitiniai ir panaðios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga.

2-61 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami kaupiamiesiems

patalpø ðildytuvams (IEC 60335-2-61:2002/A2:2008)

XZ (6 Lt)

LST EN 60335-2-75:2004/A2:2009 en

Buitiniai ir panaðios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga.

2-75 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami versliniams

iðdavimo átaisams ir pardavimo automatams

(IEC 60335-2-75:2002/A2:2008)

XZ (6 Lt)

LST EN 60335-2-98:2003/A2:2009 en

Buitiniai ir panaðios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga.

2-98 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami drëkintuvams

(IEC 60335-2-98:2002/A2:2008)

XZ (6 Lt)

LST EN 60399:2005/A1:2009 en

Lempø lizdø su þiediniu lempos gaubto laikikliu cilindrinis

sriegis (IEC 60399:2004/A1:2008)

XZ (6 Lt)

LST EN 60404-2:2001/A1:2008/AC:2009 en

Magnetinës medþiagos. 2 dalis. Elektrotechninio plieno

juostø ir lakðtø magnetiniø savybiø matavimo Epðteino

rëmeliu metodai (IEC 60404-2:1996/A1:2008)

LST EN 60446:2007 lt

Þmogaus ir maðinos sietuvo pagrindiniai ir saugos principai,

þenklinimas ir identifikavimas. Spalvinis ar raidinisskaitmeninis

laidininkø identifikavimas (IEC 60446:2007)

H (36 Lt)

6


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 2

LST EN 60446:2007/P:2009 en

Þmogaus ir maðinos sietuvo pagrindiniai ir saugos principai,

þenklinimas ir identifikavimas. Spalvinis ar raidinisskaitmeninis

laidininkø identifikavimas (IEC 60446:2007)

LST EN 60626-3:2008/AC:2009 en

Sudëtinës lanksèiosios elektros izoliacinës medþiagos.

3 dalis. Specialiøjø medþiagø techniniai reikalavimai

(IEC 60626-3:2008)

LST EN 60695-1-30:2009 en

Gaisrinio pavojingumo bandymai. 1-30 dalis. Elektrotechniniø

gaminiø gaisrinio pavojingumo vertinimo nurodymai.

Atrankos bandymai. Bendrosios gairës

(IEC 60695-1-30:2008)

Nuo 2010-10-01 pakeièia LST EN 60695-1-30:2003

G (33 Lt)

LST EN 60810:2003/A1:2009 en

Keliø transporto priemoniø lempos. Eksploataciniø parametrø

reikalavimai (IEC 60810:2003/A1:2008)

C (21 Lt)

LST EN 60838-1:2005/A1:2009 en

Ávairûs lempø lizdai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai ir

bandymai (IEC 60838-1:2004/A1:2008)

C (21 Lt)

LST EN 61857-22:2009 en

Elektrinës izoliacijos sistemos. Ðiluminio ávertinimo

procedûros. 22 dalis. Specialieji reikalavimai, keliami

sandarintosios ritës modeliui. Laidiniø apvijø elektrinës

izoliacijos sistema (IEC 61857-22:2008)

Nuo 2011-09-01 pakeièia LST EN 61857-22:2003

G (33 Lt)

LST EN 61858:2009 en

Elektrinës izoliacijos sistemos. Apvijø iðbandytos elektrinës

izoliacijos sistemos pakeitimø ðiluminis ávertinimas

(IEC 61858:2008)

Nuo 2011-09-01 pakeièia LST EN 61858:2005

K (42 Lt)

LST EN 62135-1:2009 en

Kontaktinio suvirinimo áranga. 1 dalis. Saugos reikalavimai,

skirti projektavimui, gamybai ir árengimui (IEC 62135-1:2008)

Nuo 2011-10-01 pakeièia LST EN 50063:1999

V (77 Lt)

LST HD 629.1 S2:2006/A1:2009 en

Bandymo reikalavimai, taikomi nuo 3,6/6(7,2) kV iki

20,8/36(42) kV vardinës átampos galios kabeliø pagalbiniams

reikmenims. 1 dalis. Kabeliai su ekstruzine izoliacija

XZ (6 Lt)

LST HD 629.2 S2:2006/A1:2009 en

Bandymo reikalavimai, taikomi nuo 3,6/6(7,2) kV iki

20,8/36(42) kV vardinës átampos galios kabeliø pagalbiniams

reikmenims. 2 dalis. Kabeliai su ámirkytàja popierine izoliacija

XZ (6 Lt)

LST HD 631.3 S1:2009 en

Elektros kabeliai. Pagalbiniai reikmenys. Medþiagø

apibûdinimas. 3 dalis. Karðtyje susitraukianèiø komponentø,

naudojamø vidutiniø átampø srityje nuo 3,6/6(7,2) kV iki

20,8/36(42) kV, savybiø tyrimai

E (27 Lt)

LST HD 631.4 S1:2009 en

Elektros kabeliai. Pagalbiniai reikmenys. Medþiagø

apibûdinimas. 4 dalis. Ðaltyje susitraukianèiø komponentø,

naudojamø þemøjø ir vidutiniø átampø srityje iki

20,8/36(42) kV, savybiø tyrimai

D (25 Lt)

TK 7 DANGOS

LST EN 12487:2007/AC:2009 en

Metalø apsauga nuo korozijos. Plautosios ir neplautosios

chromatinës konversinës aliuminio ir aliuminio lydiniø dangos

LST EN ISO 4521:2009 en

Metalinës ir kitos neorganinës dangos. Elektrocheminës

sidabro ir sidabro lydiniø dangos, naudojamos inþinerijoje.

Techniniai reikalavimai ir bandymo metodai (ISO 4521:2008)

L (46 Lt)

LST EN ISO 27874:2009 en

Metalinës ir kitos neorganinës dangos. Elektrocheminës

aukso ir aukso lydiniø dangos, naudojamos

elektrotechnikoje, elektronikoje ir inþinerijoje. Techniniai

reikalavimai ir bandymo metodai (ISO 27874:2008)

N (51 Lt)

TK 8 ELEKTROMAGNETINIS SUDERINAMUMAS

LST EN 55014-2+AC:1999/A2:2009 en

Elektromagnetinis suderinamumas. Reikalavimai, keliami

buitiniams prietaisams, elektriniams árankiams ir panaðiems

aparatams. 2 dalis. Atsparumas. Gaminiø ðeimos standartas

(CISPR 14-2:1997/A2:2008)

D (25 Lt)

LST EN 61000-3-3:2009 en

Elektromagnetinis suderinamumas (EMS). 3-3 dalis. Ribinës

vertës. Ribinës árenginiø, kuriems netaikomi sàlyginio

sujungimo reikalavimai ir kuriø vardinë vienos fazës srovë

≤16 A, bendrøjø þemosios átampos tinklø átampos pokyèiø,

svyravimo ir mirgëjimo vertës (IEC 61000-3-3:2008)

Nuo 2011-09-01 pakeièia

LST EN 61000-3-3+AC:2000,

LST EN 61000-3-3+AC:2000/A1:2002,

LST EN 61000-3-3+AC:2000/A1:2004,

LST EN 61000-3-3+AC:2000/A1:2002/P:2004,

LST EN 61000-3-3+AC:2000/A2:2006,

LST EN 61000-3-3+AC:2000/IS1:2007

M (49 Lt)

TK 13 ÞEMËS ÛKIO TECHNIKA

LST EN 861:2007/AC:2009 en

Medienos apdirbimo maðinø sauga. Lyginamojo obliavimo ir

reismusinës staklës

LST EN 14017:2005+A1:2009 en

Þemës ir miðkø ûkio maðinos. Biriøjø tràðø barstomosios.

Sauga

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 14017:2005,

LST EN 14017:2005/P:2008

M (49 Lt)

LST EN ISO 11806:2009 en

Þemës ir miðkø ûkio maðinos. Neðiojamosios rankinës

krûmapjovës ir þoliapjovës su vidaus degimo varikliais.

Sauga (ISO 11806:1997)

Nuo 2009-12-28 pakeièia

LST EN ISO 11806+AC:2000,

LST EN ISO 11806+AC:2006

Q (57 Lt)

TK 15 GRÛDAI, GRÛDØ PRODUKTAI,

DUONA, PAÐARAI

LST 1991:2009 lt

Grûdø pramonë. Terminai ir apibrëþtys

J (39 Lt)

7


2009 Nr. 2 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

LST CEN/TS 15790:2009 en

Paðarai. Alaus mieliagrybiø (mieliø) probiotikø padermiø

skirstymas á tipus, taikant polimerazinæ grandininæ reakcijà

(PGR)

F (30 Lt)

LST EN ISO 14183:2009 en

Paðarai. Monensino, narazino ir salinomicino kiekio

nustatymas. Skysèiø chromatografijos metodas, taikant

pokolonëliná antriniø junginiø gavimà (ISO 14183:2005)

M (49 Lt)

TK 17 MEDIENA

LST EN 14592:2009 en

Medinës konstrukcijos. Kaiðtinës jungtys. Reikalavimai

S (63 Lt)

TK 19 BETONAS IR GELÞBETONIS

LST EN 1504-9:2009 en

Betoniniø konstrukcijø apsaugos ir remonto produktai bei

sistemos. Apibrëþtys, reikalavimai, kokybës kontrolë ir

atitikties ávertinimas. 9 dalis. Bendrieji gaminiø ir sistemø

naudojimo principai

N (51 Lt)

TK 20 ÞAISLAI, VAIKØ NAUDOJAMI DAIKTAI BEI

SPORTO IR AKTYVAUS POILSIO ÁRANGA

LST EN 15288-1:2009 en

Plaukyklos. 1 dalis. Projektavimui skirti saugos reikalavimai

L (46 Lt)

LST EN 15288-2:2009 en

Plaukyklos. 2 dalis. Naudojimo saugos reikalavimai

P (55 Lt)

TK 22 PRIEÐGAISRINË SAUGA

LST CEN/TS 14816:2009 en

Stacionariosios gaisrø gesinimo sistemos. Vandens purðkimo

sistemos. Projektavimas, árengimas ir techninë prieþiûra

N (51 Lt)

LST EN 54-20:2006/AC:2009 en

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. 20 dalis.

Ásiurbiamieji dûmø detektoriai

LST EN 1366-4:2006 lt

Inþineriniø tinklø árenginiø atsparumo ugniai bandymai.

4 dalis. Linijiniø sandûrø sandarikliai

Q (57 Lt)

LST EN 1846-3:2003+A1:2009 en

Gaisrø gesinimo ir gelbëjimo tarnybø automobiliai. 3 dalis.

Stacionariai sumontuota áranga. Sauga ir eksploatacinës

charakteristikos

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 1846-3:2003

R (60 Lt)

LST EN 13501-4:2007 lt

Statybos gaminiø ir statinio elementø klasifikavimas pagal

atsparumà ugniai. 4 dalis. Klasifikavimas pagal dûmø kontrolës

sistemø komponentø atsparumo ugniai bandymø duomenis

N (51 Lt)

LST EN 13501-4:2007/P:2009 en

Statybos gaminiø ir statinio elementø klasifikavimas pagal

atsparumà ugniai. 4 dalis. Klasifikavimas pagal dûmø

kontrolës sistemø komponentø atsparumo ugniai bandymø

duomenis

TK 26 TERMOIZOLIACINËS MEDÞIAGOS

LST EN 13363-1+A1:2007/AC:2009 en

Apsaugos nuo saulës priemonës su stikliniais elementais.

Saulës energijos ir ðviesos praleidimo faktoriø skaièiavimas.

1 dalis. Supaprastintasis metodas

TK 28 DUJOS

LST EN 676:2003+A2:2008/AC:2009 en

Automatiniai priverstinës traukos dujinio kuro degikliai

TK 29 VANDENTVARKA

LST EN 12926:2009 en

Chemikalai þmoniø vartojamam vandeniui ruoðti. Natrio

peroksodisulfatas

Pakeièia LST EN 12926:2002

L (46 Lt)

TK 32 SVEIKATA

LST EN 62304:2006/AC:2009 en

Medicinos priemoniø programinë áranga. Programinës

árangos bûvio ciklo procesai (IEC 62304:2006)

LST EN 62494-1:2009 en

Elektrinë medicinos áranga. Skaitmeniniø rentgeno

vizualizavimo sistemø apðvitos rodiklis. 1 dalis. Bendrosios

radiografijos apibrëþtys ir reikalavimai (IEC 62494-1:2008)

K (42 Lt)

LST EN ISO 6872:2009 en

Odontologija. Keraminës medþiagos (ISO 6872:2008)

Pakeièia LST EN ISO 6872:2002

N (51 Lt)

LST EN ISO 15882:2009 en

Sveikatos prieþiûros gaminiø sterilizavimas. Cheminiai

indikatoriai. Rezultatø atrinkimo, naudojimo ir aiðkinimo

nurodymai (ISO 15882:2008)

Pakeièia LST EN ISO 15882:2003,

LST EN ISO 15882:2003/P:2005,

LST EN ISO 15882:2005

Q (57 Lt)

TK 35 DARBØ SAUGA

LST EN 443:2008 lt

Ðalmai, naudotini gesinant gaisrus pastatuose ir kituose

statiniuose

S (63 Lt)

LST EN 443:2008/P:2009 en

Ðalmai, naudotini gesinant gaisrus pastatuose ir kituose

statiniuose

LST EN 792-1:2002+A1:2009 en

Rankiniai árankiai su neelektriniu varikliu. Saugos reikalavimai.

1 dalis. Varikliniai besriegiø tvirtinimo detaliø átvirtinimo árankiai

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 792-1:2002

K (42 Lt)

LST EN 792-2:2002+A1:2009 en

Rankiniai árankiai su neelektriniu varikliu. Saugos reikalavimai.

2 dalis. Varikliniai nupjovimo ir apspaudimo árankiai

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 792-2:2002

L (46 Lt)

8


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 2

LST EN 792-3:2002+A1:2009 en

Rankiniai árankiai su neelektriniu varikliu. Saugos reikalavimai.

3 dalis. Græþtuvai ir sriegtuvai

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 792-3:2002

K (42 Lt)

LST EN 792-4:2002+A1:2009 en

Rankiniai árankiai su neelektriniu varikliu. Saugos reikalavimai.

4 dalis. Nesukieji smûginiai varikliniai árankiai

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 792-4:2002

M (49 Lt)

LST EN 792-5:2002+A1:2009 en

Rankiniai árankiai su neelektriniu varikliu. Saugos reikalavimai.

5 dalis. Sukieji smûginiai græþtuvai

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 792-5:2002

M (49 Lt)

LST EN 792-6:2002+A1:2009 en

Rankiniai árankiai su neelektriniu varikliu. Saugos reikalavimai.

6 dalis. Varikliniai srieginiø tvirtinimo detaliø sujungimo árankiai

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 792-6:2002

N (51 Lt)

LST EN 792-7:2002+A1:2009 en

Rankiniai árankiai su neelektriniu varikliu. Saugos reikalavimai.

7 dalis. Galàstuvai

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 792-7:2002

T (67 Lt)

LST EN 792-8:2002+A1:2009 en

Rankiniai árankiai su neelektriniu varikliu. Saugos reikalavimai.

8 dalis. Ðlifuotuvai ir poliruotuvai

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 792-8:2002

L (46 Lt)

LST EN 792-9:2002+A1:2009 en

Rankiniai árankiai su neelektriniu varikliu. Saugos reikalavimai.

9 dalis. Ðtampø ðlifuotuvai

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 792-9:2002

L (46 Lt)

LST EN 792-10:2002+A1:2009 en

Rankiniai árankiai su neelektriniu varikliu. Saugos reikalavimai.

10 dalis. Spaudþiamieji varikliniai árankiai

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 792-10:2002

K (42 Lt)

LST EN 792-11:2002+A1:2009 en

Rankiniai árankiai su neelektriniu varikliu. Saugos reikalavimai.

11 dalis. Vibracinës ir áprastinës þirklës

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 792-11:2002

K (42 Lt)

LST EN 792-12:2002+A1:2009 en

Rankiniai árankiai su neelektriniu varikliu. Saugos reikalavimai.

12 dalis. Maþieji diskiniai, ðvytuokliniai ir slankiojamojo

judesio pjûklai

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 792-12:2002

L (46 Lt)

LST EN 792-13:2002+A1:2009 en

Rankiniai árankiai su neelektriniu varikliu. Saugos reikalavimai.

13 dalis. Árankiai tvirtinimo detalëms ásukti

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 792-13:2002

S (63 Lt)

LST EN 982:2000+A1:2009 en

Maðinø sauga. Hidrauliniø ir pneumatiniø sistemø bei jø

komponentø saugos reikalavimai. Hidraulika

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 982:2000

M (49 Lt)

LST EN 983:2000+A1:2009 en

Maðinø sauga. Hidrauliniø ir pneumatiniø sistemø bei jø

komponentø saugos reikalavimai. Pneumatika

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 983:2000

L (46 Lt)

LST EN 1114-2:2000+A1:2009 en

Plastikø ir gumos maðinos. Ekstruderiai ir ekstruzijos linijos.

2 dalis. Ekstruderiø granuliuotuvø saugos reikalavimai

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 1114-2:2000,

LST EN 1114-2:2000/P:2008

L (46 Lt)

LST EN 1114-3:2002+A1:2009 en

Plastikø ir gumos maðinos. Ekstruderiai ir ekstruzijos linijos.

3 dalis. Ekstruderio priimtuvø saugos reikalavimai

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 1114-3:2002

N (51 Lt)

LST EN 1149-5:2008 lt

Apsauginë apranga. Elektrostatinës savybës. 5 dalis.

Medþiagø darbiniø charakteristikø ir projektavimo

reikalavimai

E (27 Lt)

LST EN 1149-5:2008/P:2009 en

Apsauginë apranga. Elektrostatinës savybës. 5 dalis.

Medþiagø darbiniø charakteristikø ir projektavimo

reikalavimai

LST EN 12012-1:2007+A1:2009 en

Plastikø ir gumos maðinos. Smulkinimo maðinos. 1 dalis.

Peiliniø granuliatoriø saugos reikalavimai

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 12012-1:2007

M (49 Lt)

LST EN 12012-2:2002+A2:2009 en

Plastikø ir gumos maðinos. Smulkinimo maðinos. 2 dalis.

Strypeliø granuliatoriø saugos reikalavimai

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 12012-2:2002,

LST EN 12012-2:2002/A1:2004

L (46 Lt)

LST EN 12012-3:2002+A1:2009 en

Plastikø ir gumos maðinos. Smulkinimo maðinos. 3 dalis.

Smulkintuvø saugos reikalavimai

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 12012-3:2002

L (46 Lt)

LST EN 12012-4:2007+A1:2009 en

Plastikø ir gumos maðinos. Smulkinimo maðinos. 4 dalis.

Aglomeravimo árenginiø saugos reikalavimai

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 12012-4:2007

L (46 Lt)

LST EN 12198-1:2001+A1:2009 en

Maðinø sauga. Maðinø skleidþiamos spinduliuotës rizikos

ávertinimas ir maþinimas. 1 dalis. Bendrieji principai

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 12198-1:2001

N (51 Lt)

LST EN 12198-2:2003+A1:2009 en

Maðinø sauga. Maðinø skleidþiamos spinduliuotës rizikos

ávertinimas ir maþinimas. 2 dalis. Skleidþiamos spinduliuotës

matavimo procedûra

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 12198-2:2003

H (36 Lt)

LST EN 12301:2002+A1:2009 en

Plastikø ir gumos maðinos. Kalandrai. Saugos reikalavimai

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 12301:2002

S (63 Lt)

LST EN 12385-1:2003+A1:2009 en

Plieniniai vieliniai lynai. Sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 12385-1:2003,

LST EN 12385-1:2003/P:2006,

LST EN 12385-1:2006

L (46 Lt)

LST EN 12549:2001+A1:2009 en

Akustika. Tvirtinimo detaliø ásukimo árankiø triukðmo tyrimo

taisyklës. Ekspertinis metodas

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 12549:2001

J (39 Lt)

9


2009 Nr. 2 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

LST EN 13001-1:2005/AC:2009 en

Kranai. Bendrasis projektavimas. 1 dalis. Bendrieji principai

ir reikalavimai

Pakeièia LST EN 13001-1:2005/AC:2006

LST EN 13411-1:2003+A1:2009 en

Plieniniø vieliniø lynø galiniai átaisai. Sauga. 1 dalis. Plieniniø

vieliniø lynø stropø àsos

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 13411-1:2003

F (30 Lt)

LST EN 13411-2:2002+A1:2009 en

Plieniniø vieliniø lynø galiniai átaisai. Sauga. 2 dalis. Vielinio

lyno stropø kilpø supynimas

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 13411-2:2002,

LST EN 13411-2:2002/P:2006,

LST EN 13411-2:2006

E (27 Lt)

LST EN 13411-3:2004+A1:2009 en

Plieniniø vieliniø lynø galiniai átaisai. Sauga. 3 dalis. Movos ir

suspaudþiamos movos

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 13411-3:2004,

LST EN 13411-3:2004/AC:2005,

LST EN 13411-3:2004/P:2006,

LST EN 13411-3+AC:2006

P (55 Lt)

LST EN 13411-4:2003+A1:2009 en

Plieniniø vieliniø lynø galiniai átaisai. Sauga. 4 dalis. Lietinis

movinis sujungimas metalu ir derva

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 13411-4:2003,

LST EN 13411-4:2006, LST EN 13411-4:2003/P:2006

K (42 Lt)

LST EN 13411-5:2003+A1:2009 en

Plieniniø vieliniø lynø galiniai átaisai. Sauga. 5 dalis. Vieliniø

lynø sàvarþos su U varþtais

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 13411-5:2003,

LST EN 13411-5:2003/P:2006,

LST EN 13411-5:2006

L (46 Lt)

LST EN 13411-6:2004+A1:2009 en

Plieniniø vieliniø lynø galiniai átaisai. Sauga. 6 dalis.

Asimetriniai pleiðtiniai lizdiniai antgaliai

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 13411-6:2004,

LST EN 13411-6:2004/P:2006,

LST EN 13411-6:2006

M (49 Lt)

LST EN 13411-7:2006+A1:2009 en

Plieniniø vieliniø lynø galiniai átaisai. Sauga. 7 dalis. Simetrinis

pleiðtinis lizdinis antgalis

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 13411-7:2006

L (46 Lt)

LST EN 13414-1:2004+A2:2009 en

Plieniniø vieliniø lynø stropai. Sauga. 1 dalis. Stropai

bendrosioms këlimo reikmëms

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 13414-1:2004,

LST EN 13414-1:2004/A1:2005,

LST EN 13414-1+A1:2005

L (46 Lt)

LST EN 13414-2:2004+A2:2009 en

Plieniniø vieliniø lynø stropai. Sauga. 2 dalis. Gamintojo

teikiamos informacijos apie stropo naudojimà ir techninæ

prieþiûrà apraðas

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 13414-2:2004,

LST EN 13414-2:2004/A1:2005,

LST EN 13414-2:2004/P:2005,

LST EN 13414-2:2005, LST EN 13414-2:2005/A1:2006

L (46 Lt)

LST EN 13418:2004+A1:2009 en

Plastikø ir gumos maðinos. Plëveliø arba lakðtø vyniotuvai.

Saugos reikalavimai

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 13418:2004

T (67 Lt)

LST EN 13478:2002+A1:2008 lt

Maðinø sauga. Gaisrø prevencija ir prieðgaisrinë apsauga

N (51 Lt)

LST EN 14502-2:2005+A1:2008 lt

Kranai. Þmoniø këlimo árenginiai. 2 dalis. Pakeliamieji

valdymo postai

M (49 Lt)

LST EN ISO 11612:2009 en

Apsauginë apranga. Apranga, apsauganti nuo karðèio ir

liepsnos (ISO 11612:2008)

Pakeièia LST EN 531:1997,

LST EN 531:1997/A1:2003,

LST EN 531:1997/A1:2006

N (51 Lt)

TK 36 APLINKOS APSAUGA

LST EN 12920:2006+A1:2009 en

Atliekø apibûdinimas. Atliekø elgsenos iðplaunant nustatymo

nurodytomis sàlygomis metodika

Pakeièia LST EN 12920:2006

F (30 Lt)

TK 38 STATYBINËS KONSTRUKCIJOS

LST EN 1990:2004/A1:2006/AC:2009 en

Eurokodas. Konstrukcijø projektavimo pagrindai

TK 40 NAFTA IR NAFTOS PRODUKTAI

LST EN 14214:2009 en

Automobiliniai degalai. Riebalø rûgðèiø metilesteriai (RRME),

skirti dyzeliniams varikliams. Reikalavimai ir tyrimo metodai

Pakeièia LST EN 14214:2003,

LST EN 14214:2003/AC:2007

H (36 Lt)

LST EN 15492:2009 en

Etanolis kaip benzino kompaundavimo komponentas.

Neorganinio chlorido ir sulfato kiekio nustatymas. Jonø

chromatografijos metodas

Pakeièia LST EN 15492:2008

E (27 Lt)

LST EN ISO 13736:2009 en

Pliûpsnio temperatûros nustatymas. Abelio uþdarojo indo

metodas (ISO 13736:2008)

Pakeièia LST EN ISO 13736:2001

M (49 Lt)

TK 41 SUVIRINIMAS IR MEDÞIAGOTYRA

LST EN 10120:2009 en

Suvirinamøjø dujø balionø plieno lakðtai ir juostos

Pakeièia LST EN 10120:2001

E (27 Lt)

LST EN 10269:2001/A1:2006/AC:2009 en

Nurodytø aukðtatemperatûriø ir (arba) þematemperatûriø

savybiø plieno ir nikelio lydiniø tvirtinimo detalës

Pakeièia LST EN 10269:2001/A1:2006/AC:2006

10


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 2

TK 42 PAKAVIMAS

LST EN 15543:2008/AC:2009 en

Stiklinës pakuotës. Buteliø graiþai. Srieginiai negazuotø

skysèiø buteliø graiþai

LST EN ISO 16106:2006 lt

Pakuotës. Gabenamosios pavojingø kroviniø pakuotës.

Pavojingø kroviniø pakuotës, nefasuotø kroviniø vidutiniai

konteineriai ir didelës pakuotës. ISO 9001 taikymo gairës

(ISO 16106:2006)

Q (57 Lt)

LST EN ISO 16106:2006/P:2009 en

Pakuotës. Gabenamosios pavojingø kroviniø pakuotës.

Pavojingø kroviniø pakuotës, nefasuotø kroviniø vidutiniai

konteineriai ir didelës pakuotës. ISO 9001 taikymo gairës

(ISO 16106:2006)

TK 43 GELEÞINKELIØ TRANSPORTAS

LST EN 50500:2009 en

Elektroniniø ir elektriniø aparatø geleþinkelio aplinkoje

generuojamø magnetiniø laukø lygiø, atsiþvelgiant á poveiká

þmogui, matavimo procedûros

J (39 Lt)

TK 45 ELEKTROS ENERGETIKA

LST EN 50216-11:2009 en

Pagalbiniai galios transformatoriø ir reaktoriø reikmenys.

11 dalis. Alyvos ir apvijø temperatûros rodytuvai

D (25 Lt)

LST EN 50402:2005/AC:2009 fr

Elektriniai aparatai degiosioms arba nuodingosioms dujoms

ar garams arba deguoniui aptikti ir matuoti. Stacionariøjø

dujø aptikimo sistemø funkcinës saugos reikalavimai

LST EN 60137:2009 en

Izoliuotieji ávadai, skirti didesnei kaip 1 000 V kintamajai

átampai (IEC 60137:2008)

Nuo 2011-10-01 pakeièia LST EN 60137:2004

U (70 Lt)

LST EN 61039:2009 en

Izoliaciniø skysèiø klasifikacija (IEC 61039:2008)

Nuo 2011-10-01 pakeièia LST HD 618 S1:2002

F (30 Lt)

LST EN 61109:2009 en

Oro linijø izoliatoriai. Aukðtesnës kaip 1 000 V vardinës

átampos kintamosios srovës sistemø sudëtiniai kabamieji ir

átempiamieji izoliatoriai. Apibrëþtys, bandymo metodai ir

priëmimo kriterijai (IEC 61109:2008)

N (51 Lt)

LST EN 61230:2009 en

Darbai esant átampai. Kilnojamieji áþeminimo arba áþeminimo ir

trumpojo jungimo átaisai (IEC 61230:2008)

Nuo 2011-10-01 pakeièia

LST EN 61230+A11:2003,

LST EN 61230+A11:2003/P:2006,

LST EN 61230+A11:2006

V (77 Lt)

LST EN 61400-21:2009 en

Vëjo turbinos. 21 dalis. Prie tinklo prijungtø vëjo turbinø

elektros energijos kokybës charakteristikø matavimas ir

vertinimas (IEC 61400-21:2008)

Nuo 2011-10-01 pakeièia LST EN 61400-21:2003

U (70 Lt)

LST EN 61400-25-4:2009 en

Vëjo turbinos. 25-4 dalis. Vëjo elektriniø prieþiûros ir valdymo

ryðiai. Ryðio profiliø atvaizdavimas (IEC 61400-25-4:2008)

XE (120 Lt)

LST EN 61952:2009 en

Oro linijø izoliatoriai. Aukðtesnës kaip 1 000 V vardinës

átampos kintamosios srovës sistemø sudëtiniai atraminiai

izoliatoriai. Apibrëþtys, bandymo metodai ir priëmimo

kriterijai (IEC 61952:2008)

Nuo 2011-09-01 pakeièia LST EN 61952:2003

N (51 Lt)

LST EN 61968-13:2009 en

Taikomøjø programø, naudojamø elektros tiekimo ámonëse,

suvienijimas. Paskirstymo valdymo sietuvø sistema. 13 dalis.

Paskirstymo CIM RDF modelio mainø formatas

(IEC 61968-13:2008)

U (70 Lt)

LST EN 62040-1:2009 en

Nepertraukiamojo maitinimo sistemos (NMS). 1 dalis. NMS

bendrieji ir saugos reikalavimai (IEC 62040-1:2008 +

2008 m. rugpjûèio mën. pataisa)

Nuo 2011-09-01 pakeièia LST EN 62040-1-1:2003,

LST EN 62040-1-2:2003

U (70 Lt)

TK 49 LIEJININKYSTË

LST EN 1301-1:2009 en

Aliuminis ir aliuminio lydiniai. Ðaltai tempta viela. 1 dalis.

Kontrolës ir tiekimo techninës sàlygos

Pakeièia LST EN 1301-1:2000

E (27 Lt)

LST EN 1301-2:2009 en

Aliuminis ir aliuminio lydiniai. Ðaltai tempta viela. 2 dalis.

Mechaninës savybës

Pakeièia LST EN 1301-2+AC:2000

F (30 Lt)

LST EN 1301-3:2009 en

Aliuminis ir aliuminio lydiniai. Ðaltai tempta viela. 3 dalis.

Matmenø leidþiamosios nuokrypos

Pakeièia LST EN 1301-3:2000

C (21 Lt)

LST EN 10324:2004/AC:2009 en

Plieninë viela ir vielos gaminiai. Þarnø sustiprinimo viela

LST EN 14286:2009 en

Aliuminis ir aliuminio lydiniai. Talpyklø pavojingiems

kroviniams laikyti ir veþti suvirinamieji valcuotieji gaminiai

Pakeièia LST EN 14286:2007

F (30 Lt)

TK 50 ÐILDYMO IR VËDINIMO SISTEMOS

LST CEN/TS 15810:2009 en

Pastato suvienytojo automatizavimo árangos grafiniai simboliai

M (49 Lt)

TK 51 MAISTO ANALIZË

LST EN 15637:2009 en

Augaliniai maisto produktai. Pesticidø likuèiø nustatymas

skysèiø chromatografijos ir dvigubosios masiø

spektrometrijos (LC-MS/MS) metodu, atlikus metanolio

ekstrahavimà ir gryninimà diatomitu

V (77 Lt)

11


2009 Nr. 2 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

LST EN 15662:2009 en

Augaliniai maisto produktai. Pesticidø likuèiø nustatymas dujø

chromatografijos ir masiø spektrometrijos (GC-MS) ir (arba)

skysèiø chromatografijos ir dvigubosios masiø

spektrometrijos (LC-MS/MS) metodu, atlikus acetonitrilo

ekstrahavimà ir gryninimà dispersiniu SPE – QuEChERS bûdu

X (89 Lt)

LST ISO 5492:2009 en, fr, ru

Juslinë analizë. Aiðkinamasis þodynas (tapatus ISO 5492:2008)

Pakeièia LST ISO 5492:2005

XA (95 Lt)

TK 52 AKIØ OPTIKA

LST EN ISO 11254-1:2002/P:2009 en

Lazeriai ir lazerinë áranga. Optiniø pavirðiø paþaidos lazerio

spinduliuote slenksèio nustatymas. 1 dalis. 1-ið-1 bandymas

(ISO 11254-1:2000)

LST EN ISO 11254-2+AC:2002/P:2009 en

Lazeriai ir lazerinë áranga. Optiniø pavirðiø paþaidos lazerio

spinduliuote slenksèio nustatymas. 2 dalis. S-ið-1 bandymas

(ISO 11254-2:2001 su pataisa ISO 11254-2:2001/AC1:2002)

LST EN ISO 11254-3:2007 lt

Lazeriai ir lazerinë áranga. Optiniø pavirðiø paþaidos lazerio

spinduliuote slenksèio nustatymas. 3 dalis. Gebos atlaikyti

lazerio spinduliuotës galià (energijà) patikrinimas

(ISO 11254-3:2006)

N (51 Lt)

LST EN ISO 11254-3:2007/P:2009 en

Lazeriai ir lazerinë áranga. Optiniø pavirðiø paþaidos lazerio

spinduliuote slenksèio nustatymas. 3 dalis. Gebos atlaikyti

lazerio spinduliuotës galià (energijà) patikrinimas

(ISO 11254-3:2006)

TK 54 PAGALBOS PRIEMONËS

ASMENIMS SU NEGALIA

LST EN ISO 25539-1:2009 en

Ðirdies ir kraujagysliø sistemos implantai. Vidiniai

kraujagysliø átaisai. 1 dalis. Vidiniai kraujagysliø protezai

(ISO 25539-1:2003, áskaitant keitiná Amd.1:2005)

Nuo 2011-09-30 pakeièia LST EN 14299:2004

X (89 Lt)

LST EN ISO 25539-2:2009 en

Ðirdies ir kraujagysliø sistemos implantai. Vidiniai kraujagysliø

átaisai. 2 dalis. Kraujagysliø stentai (ISO 25539-2:2008)

Nuo 2011-09-30 pakeièia LST EN 14299:2004

X (89 Lt)

TK 55 BANKØ IR SU JAIS SUSIJUSIOS

FINANSINËS PASLAUGOS

LST ISO/TR 13569:2007 lt

Finansinës paslaugos. Informacijos saugumo gairës (tapatus

ISO/TR 13569:2005)

X (89 Lt)

TK 56 NAFTOS PRAMONËS ÁRENGINIAI

LST EN 13951:2003+A1:2009 en

Skysèio siurbliai. Saugos reikalavimai. Þemës ûkio maisto

produktø gamybos áranga. Projektavimo taisyklës naudojimo

higienai uþtikrinti

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 13951:2003

N (51 Lt)

12

LST EN 15268:2009 en

Degalinës. Saugos reikalavimai, keliami panardinamøjø

siurbliø sàrankø konstrukcijai

Q (57 Lt)

LST EN ISO 4126-5:2004/AC:2009 en

Saugos átaisai apsaugai nuo virðslëgio. 5 dalis.

Kontroliuojamos saugos sistemos slëgiui sumaþinti (CSPRS)

(ISO 4126-5:2004/Cor.1:2006/Cor.2:2007)

LST EN ISO 4126-7:2004/AC:2009 en

Saugos átaisai apsaugai nuo virðslëgio. 7 dalis. Bendrieji

duomenys (ISO 4126-7:2004/Cor.1:2006)

TK 63 DUJØ BALIONAI IR KRIOGENINIAI INDAI

LST EN ISO 11117:2009 en

Dujø balionai. Èiaupø apsauginiai gaubtai ir apsaugai.

Projektavimas, konstravimas ir bandymai (ISO 11117:2008)

Pakeièia LST EN 962+A1+A2:2001

G (33 Lt)

TK 64 ERGONOMIKA

LST EN 547-1:2000+A1:2009 en

Maðinø sauga. Þmogaus kûno matmenys. 1 dalis. Þmogui

patekti á maðinà skirtø angø matmenø nustatymo principai

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 547-1:2000,

LST EN 547-1:2003

J (39 Lt)

LST EN 547-2:2000+A1:2009 en

Maðinø sauga. Þmogaus kûno matmenys. 2 dalis. Prieigos

angø matmenø nustatymo principai

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 547-2:2000,

LST EN 547-2:2003

N (51 Lt)

LST EN 547-3:2000+A1:2009 en

Maðinø sauga. Þmogaus kûno matmenys. 3 dalis.

Antropometriniai duomenys

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 547-3:2000,

LST EN 547-3:2003

E (27 Lt)

LST EN 614-2:2003+A1:2009 en

Maðinø sauga. Ergonominiai projektavimo principai. 2 dalis.

Maðinø konstrukcijos ir darbo uþduoèiø sàveika

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 614-2:2003

N (51 Lt)

LST EN 842:1999+A1:2009 en

Maðinø sauga. Regimieji pavojaus signalai. Bendrieji

reikalavimai, projektavimas ir bandymas

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 842:1999

G (33 Lt)

LST EN 894-1:1999+A1:2009 en

Maðinø sauga. Vaizduokliø ir valdomøjø paleidikliø projektavimo

ergonomikos reikalavimai. 1 dalis. Bendrieji þmogaus ir

vaizduokliø bei valdomøjø paleidikliø sàveikos principai

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 894-1:1999

K (42 Lt)

LST EN 894-2:1999+A1:2009 en

Maðinø sauga. Vaizduokliø ir valdomøjø paleidikliø

projektavimo ergonomikos reikalavimai. 2 dalis. Vaizduokliai

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 894-2:1999

L (46 Lt)

LST EN 894-3:2001+A1:2009 en

Maðinø sauga. Vaizduokliø ir valdomøjø paleidikliø

projektavimo ergonomikos reikalavimai. 3 dalis. Valdomieji

paleidikliai

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 894-3:2001

R (60 Lt)


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 2

LST EN 981:2000+A1:2009 en

Maðinø sauga. Girdimøjø ir regimøjø pavojaus bei

informacijos signalø sistema

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 981:2000

G (33 Lt)

LST EN 1005-1:2004+A1:2009 en

Maðinø sauga. Þmogaus fizinis darbingumas. 1 dalis.

Terminai ir apibrëþtys

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 1005-1:2004

G (33 Lt)

LST EN 1005-2:2003+A1:2009 en

Maðinø sauga. Þmogaus fizinis darbingumas. 2 dalis. Maðinø

ir jø sudedamøjø daliø këlimas rankomis

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 1005-2:2003,

LST EN 1005-2:2003/P:2005, LST EN 1005-2:2005

P (55 Lt)

LST EN 1005-3:2002+A1:2009 en

Maðinø sauga. Þmogaus fizinis darbingumas. 3 dalis.

Rekomenduojami jëgos apribojimai dirbant su maðinomis

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 1005-3:2002,

LST EN 1005-3:2006

N (51 Lt)

LST EN 1005-4:2005+A1:2009 en

Maðinø sauga. Þmogaus fizinis darbingumas. 4 dalis. Darbo

pozø ir judesiø, susijusiø su mechanizmais, ávertinimas

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 1005-4:2005,

LST EN 1005-4:2006

L (46 Lt)

LST EN ISO 7731:2009 en

Ergonomika. Pavojaus signalai vieðosiose ir darbo vietose.

Girdimieji pavojaus signalai (ISO 7731:2003)

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN ISO 7731:2005

L (46 Lt)

LST EN ISO 14738:2009 en

Maðinø darbo sauga. Antropometriniai darbo vietø prie

maðinø projektavimo reikalavimai (ISO 14738:2002, áskaitant

Cor.2:2005)

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN ISO 14738:2003,

LST EN ISO 14738:2003/AC:2005,

LST EN ISO 14738+AC:2005

P (55 Lt)

LST EN ISO 15536-1:2009 en

Ergonomika. Kompiuteriniai manekenai ir dvimaèiai kûno

modeliai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai (ISO 15536-1:2005)

Nuo 2009-12-28 pakeièia

LST EN ISO 15536-1:2005,

LST EN ISO 15536-1:2005/P:2006,

LST EN ISO 15536-1:2006

J (39 Lt)

TK 66 NEARDOMIEJI BANDYMAI

LST EN ISO 15548-1:2009 en

Neardomieji bandymai. Tyrimo sûkurinëmis srovëmis áranga.

1 dalis. Matuoklio charakteristikos ir patikra

(ISO 15548-1:2008)

Pakeièia LST EN 13860-1:2003

P (55 Lt)

LST EN ISO 15548-2:2009 en

Neardomieji bandymai. Tyrimo sûkurinëmis srovëmis áranga.

2 dalis. Zondo charakteristikos ir patikra (ISO 15548-2:2008)

Pakeièia LST EN 13860-2:2003

P (55 Lt)

LST EN ISO 15548-3:2009 en

Neardomieji bandymai. Tyrimo sûkurinëmis srovëmis áranga.

3 dalis. Sistemos charakteristikos ir patikra

(ISO 15548-3:2008)

Pakeièia LST EN 13860-3:2004

D (25 Lt)

TK 68 PLASTIKAI

LST EN 13245-2:2009 en

Plastikai. Statybiniai neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC-U)

profiliuoèiai. 2 dalis. Profiliuoèiai, naudojami vidiniø ir iðoriniø

sienø bei lubø apdailai

S (63 Lt)

LST EN ISO 5771:2009 en

Guminës þarnos ir jø sàrankos bevandeniui amoniakui

perpumpuoti. Techniniai reikalavimai (ISO 5771:2008)

Pakeièia LST EN ISO 5771:2001

H (36 Lt)

LST EN ISO 6401:2009 en

Plastikai. Polivinilchloridas. Liekamojo vinilchlorido monomero

nustatymas. Dujø chromatografijos metodas

(ISO 6401:2008)

Pakeièia LST EN ISO 6401:2005

E (27 Lt)

TK 71 KIETASIS BIOKURAS IR KIETASIS

ATGAUTASIS KURAS

LST CEN/TS 15747:2009 en

Kietasis atgautasis kuras. Biomasës kiekio nustatymo

metodai, pagrásti 14 C

M (49 Lt)

TK 74 KONVEJERIAI

LST EN 12882:2009 en

Bendrosios paskirties konvejerio juostos. Elektros saugos ir

apsaugos nuo uþsiliepsnojimo reikalavimai

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 12882:2002

H (36 Lt)

TK 76 SPROGIOSIOS ATMOSFEROS

LST EN 14491:2006/AC:2009 en

Ventiliacinës apsaugos nuo dulkiø sprogimo sistemos

Pakeièia LST EN 14491:2006/AC:2008

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTAS

LST EN 74-2:2009 en

Pastoliø ir statramsèiø jungtys, jungiamieji kaiðèiai ir

atraminës plokðtës. 2 dalis. Specialiosios jungtys.

Reikalavimai ir bandymo procedûros

S (63 Lt)

LST EN 474-2:2007+A1:2009 en

Þemës darbø maðinos. Sauga. 2 dalis. Reikalavimai, keliami

buldozeriams

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 474-2:2007

G (33 Lt)

LST EN 474-11:2007+A1:2009 en

Þemës darbø maðinos. Sauga. 11 dalis. Reikalavimai, keliami

grunto ir sàvartynø volams

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 474-11:2007

G (33 Lt)

LST EN 474-12:2007+A1:2009 en

Þemës darbø maðinos. Sauga. 12 dalis. Reikalavimai, keliami

lyniniams ekskavatoriams

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 474-12:2007

M (49 Lt)

13


2009 Nr. 2 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

LST EN 500-2:2007+A1:2009 en

Perveþamos keliø tiesybos maðinos. Sauga. 2 dalis.

Specialieji kelio frezø reikalavimai

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 500-2:2007

L (46 Lt)

LST EN 500-3:2007+A1:2009 en

Perveþamos keliø tiesybos maðinos. Sauga. 3 dalis.

Specialieji grunto stabilizavimo ir pakartotinio perdirbimo

maðinø reikalavimai

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 500-3:2007

L (46 Lt)

LST EN 500-6:2007+A1:2009 en

Perveþamos keliø tiesybos maðinos. Sauga. 6 dalis.

Specialieji kelio dangø dailintuvø reikalavimai

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 500-6:2007

N (51 Lt)

LST EN 528:2009 en

Bëginë sandëliavimo ir paieðkos áranga. Saugos reikalavimai

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 528:2000,

LST EN 528:2000/A1:2003, LST EN 528:2004

W (83 Lt)

LST EN 815:2000+A2:2009 en

Beskydþiø ir bestrypiø græþimo maðinø, naudojamø tuneliams

ir ðachtoms uolienose græþti, sauga. Saugos reikalavimai

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 815:2000,

LST EN 815:2000/A1:2005, LST EN 815:2004

R (60 Lt)

LST EN 12336:2005+A1:2009 en

Tuneliø kasimo maðinos. Prakasamøjø skydø montavimo,

spaudþiamojo ir sraigtinio græþimo maðinos, sutvirtinimø

árengimo áranga. Saugos reikalavimai

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 12336:2005

S (63 Lt)

LST EN 12643:2000+A1:2009 en

Þemës kasimo maðinos. Maðinos su pneumatinëmis

padangomis. Vairo mechanizmo reikalavimai

(ISO 5010:1992, modifikuotas)

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 12643:2000,

LST EN 12643:2004

H (36 Lt)

LST EN 13367:2005+A1:2009 en

Keramikos maðinos. Sauga. Vagonø skersinio perkëlimo

platformos ir vagonai

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 13367:2005

N (51 Lt)

LST EN 13531:2002+A1:2009 en

Þemës kasimo maðinos. Apsauginës konstrukcijos (TOPS)

apsaugai nuo maþagabarièiø ekskavatoriø apvirtimo.

Laboratoriniai bandymai ir eksploataciniø charakteristikø

reikalavimai (ISO 12117:1997, modifikuotas)

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 13531:2002

K (42 Lt)

LST EN 14765:2006+A1:2008 lt

Vaikiðki dviraèiai. Saugos reikalavimai ir bandymo metodai

T (67 Lt)

LST EN 15000:2009 en

Pramoniniø krautuvø sauga. Kintamojo siekio savaeigiai

krautuvai. Iðilginës apkrovos momento rodytuvø ir ribotuvø

techniniai reikalavimai, eksploatacinës charakteristikos ir

bandymo reikalavimai

G (33 Lt)

LST EN 15114:2007+A1:2009 en

Tekstilinës grindø dangos. Bepûkiø tekstiliniø grindø dangø

klasifikavimas

Pakeièia LST EN 15114:2007,

LST EN 15114:2007/AC:2007

L (46 Lt)

LST EN 61558-1:2006/P:2009 en

Galios transformatoriø, elektros maitinimo ðaltiniø, droseliø ir

panaðiø gaminiø sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai ir

bandymai (IEC 61558-1:2005)

LST EN ISO 2860:2009 en

Þemës darbø maðinos. Maþiausieji prieigos matmenys

(ISO 2860:1992)

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN ISO 2860:2000,

LST EN ISO 2860:2003

E (27 Lt)

LST EN ISO 3164:2009 en

Þemës darbø maðinos. Laboratoriniai apsauginiø

konstrukcijø bandymai. Techniniai reikalavimai, keliami

nukrypimà ribojanèiam tûriui (ISO 3164:1995)

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN ISO 3164:2000,

LST EN ISO 3164:2003

D (25 Lt)

LST EN ISO 3449:2009 en

Þemës darbø maðinos. Apsaugos nuo krintanèiø objektø

konstrukcijos. Laboratoriniai bandymai ir eksploataciniø

charakteristikø reikalavimai (ISO 3449:2005)

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN ISO 3449:2006

J (39 Lt)

LST EN ISO 3457:2009 en

Þemës darbø maðinos. Apsaugai. Apibrëþtys ir reikalavimai

(ISO 3457:2003)

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN ISO 3457:2003

H (36 Lt)

LST EN ISO 6682:2009 en

Þemës darbø maðinos. Patogumo ir valdymo átaisø pasiekimo

zonos (ISO 6682:1986, áskaitant keitiná Amd.1:1989)

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN ISO 6682:2000,

LST EN ISO 6682:2004

H (36 Lt)

LST EN ISO 7096:2009 en

Þemës darbø maðinos. Operatoriaus sëdynës vibracijø

laboratorinis ávertinimas (ISO 7096:2000)

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN ISO 7096:2000,

LST EN ISO 7096:2000/AC:2003

N (51 Lt)

LST EN ISO 8230-1:2009 en

Sausojo cheminio valymo maðinø saugos reikalavimai. 1 dalis.

Bendrieji saugos reikalavimai (ISO 8230-1:2008)

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN ISO 8230:2000,

LST EN ISO 8230:2003

R (60 Lt)

LST EN ISO 8230-2:2009 en

Sausojo cheminio valymo maðinø saugos reikalavimai. 2 dalis.

Maðinos, naudojanèios perchloretilenà (ISO 8230-2:2008)

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN ISO 8230:2000,

LST EN ISO 8230:2003

E (27 Lt)

LST EN ISO 8230-3:2009 en

Sausojo cheminio valymo maðinø saugos reikalavimai. 3 dalis.

Maðinos, naudojanèios lengvai uþsiliepsnojanèius tirpiklius

(ISO 8230-3:2008)

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN ISO 8230:2000,

LST EN ISO 8230:2003

H (36 Lt)

Parengë Dalia Reginienë

14


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 2

NETEKÆ GALIOS LIETUVOS STANDARTAI

Netekæs galios Lietuvos standartas

Vietoj jo galioja

TK 1 ELEKTRONIKA

LST EN 132100:2001 Atskirasis rûðinis apraðas. Pastovieji daugiasluoksniai –

keraminiai pavirðinio montavimo kondensatoriai. EZ ir DZ ávertinimo lygiai

LST EN 132101:2001 Lentelinë detalioji specifikacija. Pastovieji daugiasluoksniai –

keraminiai pavirðinio montavimo kondensatoriai. EZ ávertinimo lygis

LST EN 132421:2001 Lentelinë detalioji specifikacija. Pastovieji kondensatoriai –

elektromagnetiniams trukdþiams malðinti. Kondensatoriai, kuriems reikia daryti

tik saugos bandymus

LST EN 61037+A1+A2+AC:2000 Elektroniniai tarifo ir apkrovos valdymo impulsø –

imtuvai (IEC 61037:1990+A1:1996 +A2:1998, modifikuotas)

LST EN 61038+A1+A2+AC:2000 Laikrodiniai jungikliai tarifui ir apkrovai valdyti –

(IEC 61038:1990+A1:1996+A2:1998, modifikuotas)

TK 4 INFORMACIJOS TECHNOLOGIJA

LST ISO/IEC 21827:2007 Informacijos technologija. Saugumo inþinerijos sistemos. –

Iðgaliø ávertinimo ir plëtros modelis (tapatus ISO/IEC 21827:2002)

TK 5 ELEKTROTECHNIKA

LST EN 61960-1:2002 Neðiojamøjø átaisø lièio akumuliatoriai ir jø baterijos. 1 dalis. –

Lièio akumuliatoriø elementai (IEC 61960-1:2000)

LST EN 61960-2:2002 Neðiojamøjø átaisø lièio akumuliatoriai ir jø baterijos. 2 dalis. –

Lièio akumuliatoriø baterijos (IEC 61960-2:2001)

TK 6 VAISIØ IR DARÞOVIØ PRODUKTAI

LST 1466:2004, LST 1466:2004/P:2005 Medus (CODEX STAN 12:1981, 1 perþiûra:1987, –

2 perþiûra:2001)

LST 1546:1998 Konservuotos kriauðës –

LST 1810:2003 Bendrasis darþoviø sulèiø standartas (CODEX STAN 179:1991) –

LST 1922:2003 Natrio chloridas. Vario nustatymas. Cinko dibenzilditiokarbamato –

fotometrinis metodas. (ESPA/CN 101:1994)

LST 1923:2003 Natrio chloridas. Kalio nustatymas. Natrio tetrafenilborato tûrinis –

metodas (ESPA/CN 103:1994)

LST 1924:2003 Natrio chloridas. Arseno nustatymas. Sidabro dietilditiokarbamato –

fotometrinis metodas (ESPA/CN 105:1994)

LST 1925:2003 Natrio chloridas. Suminio gyvsidabrio nustatymas. Beliepsnës atominës –

absorbcijos spektrometrinis metodas (ESPA/CN 106:1994)

LST 1926:2003 Natrio chloridas. Suminio kadmio nustatymas. Liepsnos atominës –

absorbcijos spektrometrinis metodas (ESPA/CN 107:1994)

LST 1927:2003 Natrio chloridas. Suminio ðvino nustatymas. Liepsnos atominës –

absorbcijos spektrometrinis metodas (ESPA/CN 108:1994)

LST 1928:2003 Natrio chloridas. Suminio jodo nustatymas. Titrimetrinis metodas, –

vartojant natrio tiosulfatà (ESPA/CN 109:1996)

LST 1930:2003 Maistinë druska (CODEX STAN 150:1985, 1 perþiûra:1997, –

1 keitinys:1999, 2 keitinys:2001)

LST 1931:2003 Natrio chloridas. Kalio nustatymas. Liepsnos atominës –

absorbcijos spektrometrinis metodas (ESPA/CN 104:1994)

TK 23 KERAMIKA

LST 1265-92 Keraminiai drenaþo vamzdþiai. Techninës sàlygos –

TK 29 VANDENTVARKA

LST EN 12926:2002 Chemikalai þmoniø vartojamam vandeniui ruoðti. Natrio LST EN 12926:2009

peroksodisulfatas

LST EN 14528:2005 Bidës. Funkciniai reikalavimai ir bandymo metodai LST EN 14528:2007

15


2009 Nr. 2 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

Netekæs galios Lietuvos standartas

Vietoj jo galioja

TK 32 SVEIKATA

LST EN ISO 15882:2003 en, LST EN ISO 15882:2005 lt, LST EN ISO 15882:2009

LST EN ISO 15882:2003/P:2005 en Sveikatos prieþiûros gaminiø sterilizavimas.

Cheminiai indikatoriai. Patarimai, kaip atrinkti, naudoti ir aiðkinti rezultatus

(ISO 15882:2003)

LST EN ISO 6872:2002 Odontologinë keramika (ISO 6872:1995+Amd.1:1997) LST EN ISO 6872:2009

TK 35 DARBØ SAUGA

LST EN 13001-1:2005/AC:2006 Kranai. Bendrasis projektavimas. 1 dalis.

LST EN 13001-1:2005/AC:2009

Bendrieji principai ir reikalavimai

LST EN 531:1997 en, LST EN 531:1997/A1:2003 en, LST EN 531:1997/A1:2006 lt LST EN ISO 11612:2009

Apsauginiai drabuþiai pramonës darbininkams, veikiamiems karðèio

TK 36 APLINKOS APSAUGA

LST EN 12920:2006 Atliekø apibûdinimas. Atliekø elgsenos iðplaunant nustatymo

nurodytomis sàlygomis metodika

LST EN 12920:2006+A1:2009

TK 40 NAFTA IR NAFTOS PRODUKTAI

LST EN 14214:2003, LST EN 14214:2003/AC:2007 Automobiliniai degalai. Riebalø LST EN 14214:2009

rûgðèiø metilesteriai (RRME), skirti dyzeliniams varikliams. Reikalavimai ir tyrimø metodai

LST EN 15492:2008 Etanolis kaip benzino kompaundavimo komponentas. LST EN 15492:2009

Neorganinio chlorido ir sulfato kiekio nustatymas. Jonø chromatografijos metodas

LST EN ISO 13736:2001 Naftos produktai ir kiti skysèiai. Pliûpsnio temperatûros LST EN ISO 13736:2009

nustatymas. Abelio uþdaro tiglio metodas (ISO 13736:1997)

TK 41 SUVIRINIMAS IR MEDÞIAGOTYRA

LST EN 10120:2001 Virintøjø dujø balionø plieno lakðtai ir juostos LST EN 10120:2009

LST EN 10269:2001/A1:2006/AC:2006 Nurodytø aukðtatemperatûriø ir (arba) LST EN 10269:2001/A1:2006/AC:2009

þematemperatûriø savybiø plieno ir nikelio lydiniø tvirtinimo detalës

TK 45 ELEKTROS ENERGETIKA

LST HD 384.7.708 S1:2002 Pastatø elektros áranga. 7 dalis. Reikalavimai, keliami –

specialiesiems árenginiams, specialiosioms darbo vietoms arba patalpoms.

708 skyrius. Kempingø ir poilsiniø transporto priemoniø elektros áranga

(IEC 60364-7-708:1988, modifikuotas)

TK 49 LIEJININKYSTË

LST EN 1301-1:2000 Aliuminis ir aliuminio lydiniai. Ðaltai traukta viela. 1 dalis. LST EN 1301-1:2009

Techninës kontrolës ir tiekimo sàlygos

LST EN 1301-2+AC:2000 Aliuminis ir aliuminio lydiniai. Ðaltai traukta viela. LST EN 1301-2:2009

2 dalis. Mechaninës savybës

LST EN 1301-3:2000 Aliuminis ir aliuminio lydiniai. Ðaltai traukta viela. 3 dalis. LST EN 1301-3:2009

Matmenø tolerancijos

LST EN 14286:2007 Aliuminis ir aliuminio lydiniai. Talpyklø pavojingiems LST EN 14286:2009

kroviniams laikyti ir veþti suvirinamieji valcuotieji gaminiai

TK 51 MAISTO ANALIZË

LST ISO 5492:2005 Juslinë analizë. Aiðkinamasis þodynas (tapatus ISO 5492:1992) LST ISO 5492:2009

TK 63 DUJØ BALIONAI IR KRIOGENINIAI INDAI

LST EN 962+A1+A2:2001 Gabenamieji dujø balionai. Pramoniniø ir medicininiø LST EN ISO 11117:2009

dujø balionø voþtuvø apsauginiai gaubtai ir apsaugai. Projektavimas, konstrukcija

ir bandymai

16


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 2

Netekæs galios Lietuvos standartas

Vietoj jo galioja

TK 66 NEARDOMIEJI BANDYMAI

LST EN 13860-1:2003 Neardomieji bandymai. Tikrinimas sûkurinëmis srovëmis. LST EN ISO 15548-1:2009

Árangos charakteristikos ir tikrinimas. 1 dalis. Prietaiso charakteristikos ir tikrinimas

LST EN 13860-2:2003 Neardomieji bandymai. Tikrinimas sûkurinëmis srovëmis. LST EN ISO 15548-2:2009

Árangos charakteristikos ir tikrinimas. 2 dalis. Bandinio charakteristikos ir tikrinimas

LST EN 13860-3:2004 Neardomieji bandymai. Tikrinimas sûkurinëmis srovëmis. LST EN ISO 15548-3:2009

Árangos charakteristikos ir tikrinimas. 3 dalis. Sistemø charakteristikos ir tikrinimas

TK 68 PLASTIKAI

LST EN ISO 5771:2001 Guminës þarnos ir jø rinkiniai bevandeniui amoniakui tiekti. LST EN ISO 5771:2009

Apraðas (ISO 5771:1994 su áraðyta pataisa 1:1995)

LST EN ISO 6401:2005 Plastikai. Homopolimerinës ir kopolimerinës vinilchlorido LST EN ISO 6401:2009

dervos. Liekamojo vinilchlorido monomero nustatymas. Dujø chromatografijos

metodas (ISO 6401:1985)

TK 76 SPROGIOSIOS ATMOSFEROS

LST EN 14491:2006/AC:2008 Ventiliacinës apsaugos nuo dulkiø sprogimo sistemos

LST EN 14491:2006/AC:2009

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTAS

LST 1392:1995 Ilgieji spiraliniai gràþtai su Morzës kûgio kotu. Pagrindiniai matmenys –

LST EN 15114:2007, LST EN 15114:2007/AC:2007 Tekstilinës grindø dangos. LST EN 15114:2007+A1:2009

Bepûkiø tekstiliniø grindø dangø klasifikavimas

LST EN ISO 15364:2002 Laivai ir jûrø technologija. Slëginës ir vakuuminës –

tanklaiviø sklendës (ISO 15364:2000)

LST EN ISO 8178-4:2000 Stûmokliniai vidaus degimo varikliai. Iðmetamøjø –

dujiniø terðalø matavimas. 4 dalis. Ávairios paskirties varikliø bandymø ciklai

(ISO 8178-4:1996)

Parengë Dalia Reginienë

NETEKSIANTYS GALIOS LIETUVOS STANDARTAI

IR KITI LEIDINIAI

Lietuvos standartizacijos departamento Technikos Komisijos nutarimu (2009-02-06 posëdþio protokolas

Nr. TKP-4) nuo 2009 m. geguþës mën. 1 d. skelbiamas netekusiu galios ðis Lietuvos standartas.

Netekæs galios Lietuvos standartas

Vietoj jo galioja

LST ISO 4254-9:2000 Þemës ir miðkø ûkio traktoriai ir maðinos.

Rekomenduojama taikyti

Techninës saugos priemonës. 9 dalis. Sëjimo, sodinimo ir tràðø LST EN 14018:2005

skleidimo árenginiai

Parengë Violeta Peèiukënaitë

17


2009 Nr. 2 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

SIÛLOMI SKELBTI NETEKUSIAIS GALIOS

ORIGINALIEJI LIETUVOS STANDARTAI

Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komisijos nutarimu (2009 -01-09 posëdþio protokolas

Nr. TKP-1) siûlomi skelbti netekusiais galios ðie originalieji Lietuvos standartai.

Lietuvos standarto þymuo

LST 1091-89 Informacijos apdorojimo sistema. Mozaikinis

lietuviðkø raidþiø ðriftas spausdinimo árenginiams ir

displëjams. Formos ir kodai 7X9 matricoje

LST 1334-1:1994 Informacijos technologija. Kadastro,

klasifikatoriaus, registro informacijos klasifikavimo,

kodavimo ir sandaros apraðymas. 1 dalis. Pasaulio ðalys

LST 1334-8:1995 Informacijos technologija. Kadastro,

klasifikatoriaus, registro informacijos klasifikavimo,

kodavimo ir sandaros apraðymas. 8 dalis. Valiutos

Informacijà teikiantis Departamento darbuotojas

(v., pavardë, tel., el. p. adresas)

Valteris Mûþas, tel. (8~5) 270 93 49,

el. paðtas valteris.muzas@lsd.lt

Dël iðsamesnës informacijos praðom kreiptis á nurodytà Departamento darbuotojà.

Pagrástas pastabas ir pasiûlymus dël siûlomø skelbti netekusiais galios originaliøjø Lietuvos standartø

pateikti Lietuvos standartizacijos departamentui elektroniniu paðtu dalia.reginiene@lsd.lt,

faksu (8~5) 212 5262 arba paðtu (T. Kosciuðkos g. 30, LT-01100 Vilnius) iki 2009 m. kovo 16 d. Jei iki

nurodytos datos nebus gauta pastabø, originalieji Lietuvos standartai nuo 2009 m. balandþio 20 d. bus

skelbiami netekusiais galios.

ATKURIAMAS LST EN 61558-1+A1:2000 GALIOJIMAS

Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komisijos nutarimu (2009-01-09 posëdþio protokolas

Nr. TKP-1) nuo 2009 m. sausio 12 d. atkuriamas LST EN 615581+A1:2000 galiojimas.

LST EN 61558-1+A1:2000 galios tol, kol visi 2-osios dalies standartai, naudojami su ðiuo standartu, bus

paskelbti netekusiais galios. Kai 1-oji dalis taikoma gaminiams, kuriems nëra ðio standarto 2-osios dalies,

LST EN 61558-1+A1:2000 turi bûti netaikomas nuo 2008-10-01.

18


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 2

ATNAUJINTA LIETUVOS STANDARTØ PROGRAMA

(PARENGTA 2009 M. VASARÁ)

Programà sudaro ðios dalys:

1 dalis. Originaliøjø Lietuvos standartø projektai.

2 dalis. Lietuvos standartø lietuviðkøjø versijø projektai, kuriuos numatoma parengti iðvertus á lietuviø

kalbà tarptautinius ir Europos standartus bei kitus tarptautiniø ir Europos standartizacijos

institucijø leidinius.

3 dalis. Nuo 2008 m. rugsëjo 26 d. iki 2009 m. sausio 25 d. iðleisti Lietuvos standartai.

Susipaþinti su programa galima Lietuvos standartizacijos departamento bibliotekoje (T. Kosciuðkos g. 30,

LT-01100 Vilnius, 315 kab.). Telefonas pasiteirauti (8~5) 279 11 43.

Veronika Bieliûnienë

PATVIRTINTOS LIETUVOS HIGIENOS NORMOS

2008 m. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras patvirtino ðias Lietuvos higienos normas (HN):

2008 m. vasario 14 d. ásakymu Nr. V-95 – HN 31:2008 Radiacinës saugos reikalavimai medicininëje

rentgenodiagnostikoje. Áregistruota 2008 m. kovo 5 d. Nr. 149;

2008 m. vasario 14 d. ásakymu Nr. V-117 – HN 66:2008 Medicininiø atliekø tvarkymo saugos reikalavimai.

Áregistruota 2008 m. kovo 5 d. Nr. 150;

2008 m. balandþio 30 d. ásakymu Nr. V-366 – HN 75:2008 Ikimokyklinio ugdymo mokykla: Bendrieji sveikatos

saugos reikalavimai. Áregistruota 2008 m. geguþës 15 d. Nr. 151;

2008 m. rugsëjo 15 d. ásakymu Nr. V-884 – HN 54:2008 Maisto produktai. Didþiausios leidþiamos terðalø ir

pesticidø likuèiø koncentracijos. Áregistruota 2008 m. spalio 15 d. Nr. 152;

2008 m. gruodþio 9 d. ásakymu Nr. V-1247 – HN 91-2:2008 Visuomenës sveikatos saugos reikalavimai

kremavimo ámonëms. Áregistruota 2008 m. gruodþio 15 d. Nr. 153;

2008 m. gruodþio 24 d. ásakymu Nr. V-1270 – HN 47-1:2008 Sveikatos prieþiûros ástaigos. Higieninës ir

epidemiologinës prieþiûros reikalavimai. Áregistruota 2008 m. gruodþio 24 d. Nr. 154.

19


2009 Nr. 2 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

TARPTAUTINIØ IR EUROPOS ÁSTAIGØ

BEI ORGANIZACIJØ STANDARTAI, KURIUOS

DEPARTAMENTAS GAVO SAUSIO MËN.

TARPTAUTINËS STANDARTIZACIJOS ORGANIZACIJOS STANDARTAI

ISO/IEC JTC 1/SC 6 ISO/IEC 9834-9:2009

Information technology - Open Systems

Interconnection - Procedures for the operation of OSI

Registration Authorities: Registration of object identifier

arcs for applications and services using tag-based

identification - Part 9:

ISO/IEC JTC 1/SC 22 ISO/IEC 24747:2009

Information technology - Programming languages,

their environments and system software interfaces -

Extensions to the C Library to support mathematical

special functions

ISO/IEC JTC 1/SC 22 ISO/IEC TR 24732:2009

Information technology - Programming languages,

their environments and system software interfaces -

Extension for the programming language C to support

decimal floating-point arithmetic

ISO/IEC JTC 1/SC 25 ISO/IEC 24767-2:2009

Information technology - Home network security -

Part 2: Internal security services: Secure

Communication Protocol for Middleware (SCPM)

ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 23000-4:2009

Information technology - Multimedia application format

(MPEG-A) - Part 4: Musical slide show application

format

ISO/IEC JTC 1/SC 36 ISO/IEC 19796-3:2009

Information technology - Learning, education and

training - Quality management, assurance and metrics

- Part 3: Reference methods and metrics

ISO/TC 17/SC 1 ISO 16918-1:2009

Steel and iron - Determination of nine elements by the

inductively coupled plasma mass spectrometric

method - Part 1: Determination of tin, antimony, cerium,

lead and bismuth

ISO/TC 22/SC 1 ISO 6550-3:2009

Road vehicles - Sheath-type glow-plugs with conical

seating and their cylinder head housing - Part 3:

M10 glow-plugs

ISO/TC 22/SC 3 ISO 4141-4:2009

Road vehicles - Multi-core connecting cables - Part 4:

Test methods and requirements for coiled cable

assemblies

ISO/TC 22/SC 3 ISO 26021-2:2008/Cor 1:2009

Road vehicles - End-of-life activation of on-board

pyrotechnic devices - Part 2: Communication

requirements - Technical Corrigendum 1

ISO/TC 22/SC 7 ISO 11155-2:2009

Road vehicles - Air filters for passenger compartments

- Part 2: Test for gaseous filtration

ISO/TC 33 ISO 1893:2007

Refractory products - Determination of refractoriness

under load - Differential method with rising temperature

ISO/TC 34/SC 9 ISO/TS 11133-1:2009

Microbiology of food and animal feeding stuffs -

Guidelines on preparation and production of culture

media - Part 1: General guidelines on quality

assurance for the preparation of culture media in the

laboratory

ISO/TC 34/SC 9 ISO/TS 19036:2006/Amd 1:2009

Microbiology of food and animal feeding stuffs -

Guidelines for the estimation of measurement

uncertainty for quantitative determinations -

Amendment 1: Measurement uncertainty for low

counts

ISO/TC 39/SC 2 ISO/TR 230-8:2009

Test code for machine tools - Part 8: Determination of

vibration levels

ISO/TC 41/SC 3 ISO 7590:2009

Steel cord conveyor belts - Methods for the

determination of total thickness and cover thickness

ISO/TC 44 ISO 24394:2008

Welding for aerospace applications - Qualification test

for welders and welding operators - Fusion welding

of metallic components

ISO/TC 44/SC 6 ISO 5821:2009

Resistance welding - Spot welding electrode caps

ISO/TC 45/SC 2 ISO 48:2007/Cor 1:2009

Rubber, vulcanized or thermoplastic - Determination

of hardness (hardness between 10 IRHD and

100 IRHD) - Technical Corrigendum 1

ISO/TC 45/SC 2 ISO 289-1:2005/Cor 1:2009

Rubber, unvulcanized - Determinations using a

shearing-disc viscometer - Part 1: Determination of

Mooney viscosity - Technical Corrigendum 1

ISO/TC 46/SC 4 ISO 20775:2009

Information and documentation - Schema for holdings

information

ISO/TC 61/SC 9 ISO 25137-1:2009

Plastics - Sulfone polymer moulding and extrusion

materials - Part 1: Designation system and basis for

specifications

ISO/TC 61/SC 9 ISO 25137-2:2009

Plastics - Sulfone polymer moulding and extrusion

materials - Part 2: Preparation of test specimens and

determination of properties

ISO/TC 67/SC 2 ISO 14313:2007/Cor 1:2009

Petroleum and natural gas industries - Pipeline

transportation systems - Pipeline valves - Technical

Corrigendum 1

ISO/TC 76 ISO 8536-7:2009

Infusion equipment for medical use - Part 7: Caps

made of aluminium-plastics combinations for infusion

bottles

20


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 2

ISO/TC 92/SC 2 ISO 834-9:2003/Cor 1:2009

Fire-resistance tests - Elements of building construction

- Part 9: Specific requirements for non-loadbearing

ceiling elements - Technical Corrigendum 1

ISO/TC 92/SC 2 ISO 10295-2:2009

Fire tests for building elements and components - Fire

testing of service installations - Part 2: Linear joint (gap)

seals

ISO/TC 96/SC 5 ISO 9927-1:2009

Cranes - Inspections - Part 1: General

ISO/TC 96/SC 5 ISO 23814:2009

Cranes - Competency requirements for crane

inspectors

ISO/TC 102/SC 2 ISO 15633:2009

Iron ores - Determination of nickel - Flame atomic

absorption spectrometric method

ISO/TC 106/SC 8 ISO 22794:2007

Dentistry - Implantable materials for bone filling and

augmentation in oral and maxillofacial surgery -

Contents of a technical file

ISO/TC 108/SC 5 ISO 18436-3:2008/Amd 1:2009

Condition monitoring and diagnostics of machines -

Requirements for qualification and assessment of

personnel - Part 3: Requirements for training bodies

and the training process - Amendment 1

ISO/TC 112 ISO/TS 27893:2009

Vacuum technology - Vacuum gauges - Evaluation of

the uncertainties of results of calibrations by direct

comparison with a reference gauge

ISO/TC 114 ISO 1112:2009

Horology - Functional and non-functional jewels

ISO/TC 121/SC 2 ISO 5364:2008

Anaesthetic and respiratory equipment -

Oropharyngeal airways

ISO/TC 122 ISO 28219:2009

Packaging - Labelling and direct product marking

with linear bar code and two-dimensional symbols

ISO/TC 138/SC 4 ISO 17484-2:2009

Plastics piping systems - Multilayer pipe systems for

indoor gas installations - Part 2: Code of practice

ISO/TC 138/SC 5 ISO 24033:2009

Polyethylene of raised temperature resistance

(PE-RT) pipes - Effect of time and temperature on the

expected strength

ISO/TC 161 ISO 23553-1:2007/Cor 1:2009

Safety and control devices for oil burners and oilburning

appliances - Particular requirements - Part 1:

Shut-off devices for oil burners - Technical

Corrigendum 1

ISO/TC 178 ISO 22201:2009

Lifts (elevators) - Design and development of

programmable electronic systems in safety-related

applications for lifts (PESSRAL)

ISO/TC 198 ISO/TS 17665-2:2009

Sterilization of health care products - Moist heat - Part 2:

Guidance on the application of ISO 17665-1

ISO/TC 204 ISO 22837:2009

Vehicle probe data for wide area communications

ISO/TC 204 ISO 22951:2009

Data dictionary and message sets for preemption and

prioritization signal systems for emergency and public

transport vehicles (PRESTO)

ISO/TC 206 ISO 26423:2009

Fine ceramics (advanced ceramics, advanced

technical ceramics) - Determination of coating

thickness by crater-grinding method

ISO/TC 206 ISO 26602:2009

Fine ceramics (advanced ceramics, advanced

technical ceramics) - Silicon nitride materials for rolling

bearing balls

ISO/TC 211 ISO 6709:2008/Cor 1:2009

Standard representation of geographic point location

by coordinates - Technical Corrigendum 1

ISO/TC 212 ISO/TS 22367:2008/Cor 1:2009

Medical laboratories - Reduction of error through risk

management and continual improvement - Technical

Corrigendum 1

ISO/TC 213 ISO 463:2006/Cor 2:2009

Geometrical Product Specifications (GPS) -

Dimensional measuring equipment - Design and

metrological characteristics of mechanical dial gauges

- Technical Corrigendum 2

ISO/TC 213 ISO 8062-3:2007/Cor 1:2009

Geometrical product specifications (GPS) -

Dimensional and geometrical tolerances for moulded

parts - Part 3: General dimensional and geometrical

tolerances and machining allowances for castings -

Technical Corrigendum 1

ISO/TC 215 ISO 13606-3:2009

Health informatics - Electronic health record

communication - Part 3: Reference archetypes and

term lists

ISO/TC 225 ISO 26362:2009

Access panels in market, opinion and social research

- Vocabulary and service requirements

IULTCS ISO 5398-2:2009

Leather - Chemical determination of chromic oxide

content - Part 2: Quantification by colorimetric

determination

21


2009 Nr. 2 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

TARPTAUTINËS ELEKTROTECHNIKOS KOMISIJOS STANDARTAI

IEC CISPR 12-am1:2009

Amendment 1 - Vehicles, boats and internal

combustion engines - Radio disturbance

characteristics - Limits and methods of measurement

for the protection of off-board receivers

IEC CISPR 15:2009

Limits and methods of measurement of radio

disturbance characteristics of electrical lighting and

similar equipment

TC 17 IEC 61439-1:2009

Low-voltage switchgear and controlgear assemblies

- Part 1: General rules

TC 17 IEC 61439-2:2009

Low-voltage switchgear and controlgear assemblies

- Part 2: Power switchgear and controlgear assemblies

TC 17 IEC 62271-110:2009

High-voltage switchgear and controlgear - Part 110:

Inductive load switching

TC 23 IEC 60669-2-1:2009

Switches for household and similar fixed electrical

installations - Part 2-1: Particular requirements -

Electronic switches

TC 23 IEC 61534-22:2009

Powertrack systems - Part 22: Particular requirements

for powertrack systems intended for on floor or under

floor installation

TC 23 IEC 61914:2009

Cable cleats for electrical installations

TC 23 IEC 62080:2009

Sound signalling devices for household and similar

purposes

TC 34 IEC 61347-2-10:2009

Lamp controlgear - Part 2-10: Particular requirements

for electronic invertors and convertors for highfrequency

operation of cold start tubular discharge

lamps (neon tubes)

TC 40 IEC 60115-8:2009

Fixed resistors for use in electronic equipment - Part 8:

Sectional specification - Fixed surface mount resistors

TC 46 IEC 60966-2-3:2009

Radio frequency and coaxial cable assemblies - Part 2-3:

Detail specification for flexible coaxial cable assemblies

- Frequency range 0 MHz to 1000 MHz, IEC 61169-8

connectors

TC 46 IEC 60966-2-4:2009

Radio frequency and coaxial cable assemblies - Part 2-4:

Detail specification for cable assemblies for radio and

TV receivers - Frequency range 0 MHz to 3000 MHz,

IEC 61169-2 connectors

TC 46 IEC 60966-2-5:2009

Radio frequency and coaxial cable assemblies - Part 2-5:

Detail specification for cable assemblies for radio and

TV receivers - Frequency range 0 MHz to 1000 MHz,

IEC 61169-2 connectors

TC 46 IEC 60966-2-6:2009

Radio frequency and coaxial cable assemblies - Part 2-6:

Detail specification for cable assemblies for radio and

TV receivers - Frequency range 0 MHz to 3000 MHz,

IEC 61169-24 connectors

TC 46 IEC 60966-3-1:2009

Radio frequency and coaxial cable assemblies - Part 3-1:

Blank detail specification for semi-flexible coaxial cable

assemblies

TC 46 IEC 61196-6:2009

Coaxial communication cables - Part 6: Sectional

specification for CATV drop cables

TC 46 IEC 61196-6-1:2009

Coaxial communication cables - Part 6-1: Blank detail

specification for CATV drop cables

TC 51 IEC 60205:2009

Calculation of the effective parameters of magnetic

piece parts

TC 51 IEC 60205-am1:2009

Amendment 1 - Calculation of the effective parameters

of magnetic piece parts

TC 55 IEC 60317-16-am2:2009

Amendment 2 - Specifications for particular types of

winding wires - Part 16: Polyester enamelled

rectangular copper wire, class 155

TC 55 IEC 60851-3:2009

Winding wires - Test methods - Part 3: Mechanical

properties

TC 57 IEC 60947-2-am1:2009

Amendment 1 - Low-voltage switchgear and

controlgear - Part 2: Circuit-breakers

TC 61 IEC 60335-2-31:2009

Household and similar electrical appliances - Safety -

Part 2-31: Particular requirements for range hoods

and other cooking fume extractors

TC 61 IEC 60335-2-34:2009

Household and similar electrical appliances - Safety -

Part 2-34: Particular requirements for motorcompressors

TC 61 IEC 60335-2-96:2009

Household and similar electrical appliances - Safety -

Part 2-96: Particular requirements for flexible sheet

heating elements for room heating

TC 61 IEC 60335-2-97:2009

Household and similar electrical appliances - Safety -

Part 2-97: Particular requirements for drives for rolling

shutters, awnings, blinds and similar equipment

TC 61 IEC 60335-2-102:2009

Household and similar electrical appliances - Safety -

Part 2-102: Particular requirements for gas, oil and

solid-fuel burning appliances having electrical

connections

TC 62 IEC 61676:2009

Medical electrical equipment - Dosimetric instruments

used for non-invasive measurement of X-ray tube

voltage in diagnostic radiology

TC 62 IEC 80601-2-30:2009

Medical electrical equipment - Part 2-30: Particular

requirements for the basic safety and essential

performance of automated non-invasive

sphygmomanometers

TC 62 IEC/TR 62296:2009

Considerations of unaddressed safety aspects in the

second edition of IEC 60601-1 and proposals for new

requirements

22


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 2

TC 65 IEC/PAS 62591:2009

Industrial communication networks - Fieldbus

specifications - WirelessHARTTM communication

network and communication profile

TC 65 IEC/PAS 62601:2009

Industrial communication networks - Fieldbus

specifications - WIA-PA communication network and

communication profile

TC 77 IEC 61000-4-17:2009

Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-17:

Testing and measurement techniques - Ripple on d.c.

input power port immunity test

TC 85 IEC 61557-9:2009

Electrical safety in low voltage distribution systems up

to 1000 V a.c. and 1500 V d.c. - Equipment for testing,

measuring or monitoring of protective measures -

Part 9: Equipment for insulation fault location in

IT systems

TC 85 IEC 61557-11:2009

Electrical safety in low voltage distribution systems up

to 1000 V a.c. and 1500 V d.c. - Equipment for testing,

measuring or monitoring of protective measures -

Part 11: Effectiveness of residual current monitors

(RCMs) type A and type B in TT, TN and IT systems

TC 86 IEC 60794-3-10:2009

Optical fibre cables - Part 3-10: Outdoor cables -

Family specification for duct, directly buried and lashed

aerial optical telecommunication cables

TC 86 IEC 60794-3-20:2009

Optical fibre cables - Part 3-20: Outdoor cables -

Family specification for self-supporting aerial

telecommunication cables

TC 86 IEC 61073-1:2009

Fibre optic interconnecting devices and passive

components - Mechanical splices and fusion splice

protectors for optical fibres and cables - Part 1:

Generic specification

TC 86 IEC 61300-2-2:2009

Fibre optic interconnecting devices and passive

components - Basic test and measurement procedures

- Part 2-2: Tests - Mating durability

TC 86 IEC 61300-2-5:2009

Fibre optic interconnecting devices and passive

components - Basic test and measurement procedures

- Part 2-5: Tests – Torsion

TC 86 IEC 61300-3-2:2009

Fibre optic interconnecting devices and passive

components - Basic test and measurement procedures

- Part 3-2: Examination and measurements -

Polarization dependent loss in a single-mode fibre optic

device

TC 86 IEC 61300-3-7:2009

Fibre optic interconnecting devices and passive

components - Basic test and measurement procedures

- Part 3-7: Examinations and measurements -

Wavelength dependence of attenuation and return

loss of single mode components

TC 86 IEC 61300-3-34:2009

Fibre optic interconnecting devices and passive

components - Basic test and measurement procedures

- Part 3-34: Examinations and measurements -

Attenuation of random mated connectors

TC 86 IEC 61300-3-43:2009

Fibre optic interconnecting devices and passive

components - Basic test and measurement procedures

- Part 3-43: Examinations and measurements - Mode

transfer function measurement for fibre optic sources

TC 86 IEC 61314-1:2009

Fibre optic interconnecting devices and passive

components - Fibre optic fan-outs - Part 1: Generic

specification

TC 86 IEC 61753-085-2:2009

Fibre optic interconnecting devices and passive

components performance standard - Part 085-2: Nonconnectorized

single-mode pigtailed CWDM devices

for category C - Controlled environment

TC 86 IEC 61755-3-7:2009

Fibre optic interconnecting devices and passive

components - Fibre optic connector optical interfaces

- Part 3-7: Optical interface, 2,5 mm and 1,25 mm

diameter cylindrical PC composite ferrule using

titanium as fibre surrounding material, single mode

fibre

TC 86 IEC 61755-3-8:2009

Fibre optic interconnecting devices and passive

components - Fibre optic connector optical interfaces -

Part 3-8: Optical interface, 2,5 mm and 1,25 mm

diameter cylindrical 8 degrees angled-APC composite

ferrule using titanium as fibre surrounding material,

single mode fibre

TC 86 IEC 62007-2:2009

Semiconductor optoelectronic devices for fibre optic

system applications - Part 2: Measuring methods

TC 91 IEC 62137-1-4:2009

Surface mounting technology - Environmental and

endurance test methods for surface mount solder joint

- Part 1-4: Cyclic bending test

TC 104 IEC 60068-2-14:2009

Environmental testing - Part 2-14: Tests - Test N:

Change of temperature

TC 104 IEC 60068-2-38:2009

Environmental testing - Part 2-38: Tests - Test Z/AD:

Composite temperature/humidity cyclic test

TC 111 IEC/PAS 62596:2009

Electrotechnical products - Determination of restricted

substances - Sampling procedure - Guidelines

23


2009 Nr. 2 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

RATIFIKUOTI EUROPOS STANDARTIZACIJOS KOMITETO STANDARTAI

Ratifikuoti Europos standartai neturi Europos standartø statuso,

jei jie neperimti kaip Lietuvos standartai.

CEN/SS T01 EN ISO 21487:2006/AC:2009

Small craft - Permanently installed petrol and diesel

fuel tanks (ISO 21487:2006/Cor 1:2008)

CEN/TC 15 EN 1914:2009

Inland navigation vessels - Work boats, ship’s boats

and lifeboats

CEN/TC 15 EN 13573:2009

Inland navigation vessels - Anchoring, coupling,

towing, hauling and mooring systems

CEN/TC 15 EN 14504:2009

Inland navigation vessels - Floating landing stages -

Requirements, tests

CEN/TC 19 CEN/TR 15367-3:2009

Petroleum products - Guide for good housekeeping -

Part 3: Prevention of cross contamination

CEN/TC 23 EN 12245:2009

Transportable gas cylinders - Fully wrapped

composite cylinders

CEN/TC 33 EN 13120:2009

Internal blinds - Performance requirements including

safety

CEN/TC 54 EN 13445-2:2002/A3:2009

Unfired pressure vessels - Part 2: Materials

CEN/TC 54 EN 13445-2:2002/A5:2009

Unfired pressure vessels - Part 2: Materials

CEN/TC 54 EN 13445-4:2002/A3:2009

Unfired pressure vessels - Part 4: Fabrication

CEN/TC 107 EN 253:2009

District heating pipes - Preinsulated bonded pipe

systems for directly buried hot water networks - Pipe

assembly of steel service pipe, polyurethane thermal

insulation and outer casing of polyethylene

CEN/TC 107 EN 15632-1:2009

District heating pipes - Pre-insulated flexible pipe

systems - Part 1: Classification, general requirements

and test methods

CEN/TC 107 EN 15632-4:2009

District heating pipes - Pre-insulated flexible pipe

systems - Part 4: Bonded system with metal service

pipes; requirements and test methods

CEN/TC 107 EN 15698-1:2009

District heating pipes - Preinsulated bonded twin pipe

systems for directly buried hot water networks - Part 1:

Twin pipe assembly of steel service pipe, polyurethane

thermal insulation and outer casing of polyethylene

CEN/TC 122 EN ISO 9241-20:2009

Ergonomics of human-system interaction - Part 20:

Accessibility guidelines for information/

communication technology (ICT) equipment and

services (ISO 9241-20:2008)

CEN/TC 151 EN 13524:2003+A1:2009

Highway maintenance machines - Safety requirements

CEN/TC 155 EN 13476-3:2007+A1:2009

Plastics piping systems for non-pressure underground

drainage and sewerage - Structured-wall piping

systems of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U),

polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 3:

Specifications for pipes and fittings with smooth internal

and profiled external surface and the system, Type B

24

CEN/TC 155 EN 13598-2:2009

Plastics piping systems for non-pressure underground

drainage and sewerage - Unplasticized poly(vinyl

chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and

polyethylene (PE) - Part 2: Specifications for manholes

and inspection chambers in traffic areas and deep

underground installations

CEN/TC 164 EN 902:2009

Chemicals used for treatment of water intended for

human consumption - Hydrogen peroxide

CEN/TC 164 EN 938:2009

Chemicals used for treatment of water intended for

human consumption - Sodium chlorite

CEN/TC 164 EN 939:2009

Chemicals used for treatment of water intended for

human consumption - Hydrochloric acid

CEN/TC 164 EN 12671:2009

Chemicals used for treatment of water intended for

human consumption - Chlorine dioxide generated in

situ

CEN/TC 164 EN 12876:2009

Chemicals used for treatment of water intended for

human consumption - Oxygen

CEN/TC 166 EN 13384-2:2003+A1:2009

Chimneys - Thermal and fluid dynamic calculation

methods - Part 2: Chimneys serving more than one

heating appliance

CEN/TC 188 EN ISO 7590:2009

Steel cord conveyor belts - Methods for the

determination of total thickness and cover thickness

(ISO 7590:2009)

CEN/TC 191 CEN/TR 12101-4:2009

Smoke and heat control systems - Part 4: Installed

SHEVS systems for smoke and heat ventilation

CEN/TC 191 CEN/TR 15276-1:2009

Fixed firefighting systems - Condensed aerosol

extinguishing systems - Part 1: Requirements and test

methods for components

CEN/TC 191 CEN/TR 15276-2:2009

Fixed firefighting systems - Condensed aerosol

extinguishing systems - Part 2: Design, installation and

maintenance

CEN/TC 197 CEN/TR 13930:2009

Rotodynamic pumps - Design of pump intakes -

Recommendations for installation of pumps

CEN/TC 197 CEN/TR 13931:2009

Rotodynamic pumps - Forces and moments on flanges

- Centrifugal, mixed flow and axial flow horizontal and

vertical shafts pumps

CEN/TC 197 CEN/TR 13932:2009

Rotodynamic pumps - Recommendations for fitting of

inlet and outlet on piping

CEN/TC 203 EN 15655:2009

Ductile iron pipes, fittings and accessories - Internal

polyurethane lining for pipes and fittings -

Requirements and test methods

CEN/TC 204 CEN ISO/TS 17665-2:2009

Sterilization of health care products - Moist heat - Part 2:

Guidance on the application of ISO 17665-1

(ISO 17665-2:2009)


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 2

CEN/TC 234 EN 1594:2009

Gas supply systems - Pipelines for maximum operating

pressure over 16 bar - Functional requirements

CEN/TC 235 EN 334:2005+A1:2009

Gas pressure regulators for inlet pressures up to

100 bar

CEN/TC 240 EN 15648:2009

Thermal spraying - Component related procedure

qualification

CEN/TC 248 EN 14878:2007/AC:2009

Textiles - Burning behaviour of children’s nightwear -

Specification

CEN/TC 248 EN ISO 105-E04:2009

Textiles - Tests for colour fastness - Part E04: Colour

fastness to perspiration (ISO 105-E04:2008)

CEN/TC 248 EN ISO 6330:2000/A1:2009

Textiles - Domestic washing and drying procedures

for textile testing - Amendment 1 (ISO 6330:2000/

Amd 1:2008)

CEN/TC 260 EN 15475:2009

Fertilizers - Determination of ammoniacal nitrogen

CEN/TC 260 EN 15476:2009

Fertilizers - Determination of nitric and ammoniacal

nitrogen according to Devarda

CEN/TC 260 EN 15477:2009

Fertilizers - Determination of the water-soluble

potassium content

CEN/TC 260 EN 15478:2009

Fertilizers - Determination of total nitrogen in urea

CEN/TC 260 EN 15479:2009

Fertilizers - Spectrophotometric determination of biuret

in urea

CEN/TC 260 EN 15558:2009

Fertilizers - Determination of nitric and ammoniacal

nitrogen according to Ulsch

CEN/TC 260 EN 15559:2009

Fertilizers - Determination of nitric and ammoniacal

nitrogen according to Arnd

CEN/TC 260 EN 15560:2009

Fertilizers - Determination of total nitrogen in calcium

cyanamide nitrate free

CEN/TC 260 EN 15561:2009

Fertilizers - Determination of total nitrogen in calcium

cyanamide containing nitrates

CEN/TC 260 EN 15562:2009

Fertilizers - Determination of cyanamide nitrogen

CEN/TC 260 EN 15604:2009

Fertilizers - Determination of different forms of nitrogen

in the same sample, containing nitrogen as nitric,

ammoniacal, urea and cyanamide nitrogen

CEN/TC 262 EN ISO 4528:2009

Vitreous and porcelain enamel finishes - Selection of

test methods for vitreous and porcelain enamelled

areas of articles (ISO 4528:2000)

CEN/TC 262 EN ISO 13805:2009

Vitreous and porcelain enamels for aluminium -

Determination of the adhesion of enamels on

aluminium under the action of electrolytic solution (spall

test) (ISO 13805:1999)

CEN/TC 262 EN ISO 13807:2009

Vitreous and porcelain enamels - Determination of

crack formation temperature in the thermal shock

testing of enamels for the chemical industry

(ISO 13807:1999, including Cor 1:2000)

CEN/TC 275 EN 15633-1:2009

Foodstuffs - Detection of food allergens by

immunological methods - Part 1: General

considerations

CEN/TC 275 EN 15634-1:2009

Foodstuffs - Detection of food allergens by molecular

biological methods - Part 1: General considerations

CEN/TC 276 EN 15647:2009

Surface active agents - Determination of the dispersing

effect of surfactants on powder

CEN/TC 289 EN ISO 5398-2:2009

Leather - Chemical determination of chromic oxide

content - Part 2: Quantification by colorimetric

determination (ISO 5398-2:2009)

CEN/TC 289 EN ISO 17232:2009

Leather - Physical and mechanical tests -

Determination of heat resistance of patent leather

(ISO 17232:2006)

CEN/TC 289 EN ISO 22288:2009

Leather - Physical and mechanical tests -

Determination of flex resistance by the vamp flex

method (ISO 22288:2006)

CEN/TC 300 EN ISO 7547:2002/prAC

Ships and marine technology - Air-conditioning and

ventilation of accommodation spaces - Design

conditions and basis of calculations (ISO 7547:2002/

Cor 1:2008)

CEN/TC 305 EN 13463-1:2009

Non-electrical equipment for use in potentially explosive

atmospheres - Part 1: Basic method and requirements

CEN/TC 333 EN 15194:2009

Cycles - Electrically power assisted cycles -

EPAC Bicycles

CEN/TC 338 EN 15587:2008/AC:2009

Cereals and cereal products - Determination of Besatz

in wheat (Triticum aestivum L.), durum wheat (Triticum

durum Desf.), rye (Secale cereale L.) and feed barley

(Hordeum vulgare L.)

CEN/TC 342 EN 14917:2009

Metal bellows expansion joints for pressure

applications

25


2009 Nr. 2 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

RATIFIKUOTI EUROPOS ELEKTROTECHNIKOS STANDARTIZACIJOS

KOMITETO STANDARTAI

Ratifikuoti Europos standartai neturi Europos standartø statuso,

jei jie neperimti kaip Lietuvos standartai.

CLC/SR 10 EN 62535:2009

Insulating liquids - Test method for detection of

potentially corrosive sulphur in used and unused

insulating oil (IEC 62535:2008)

CLC/SR 27 EN 60519-21:2009

Safety in electroheat installations - Part 21:

Particular requirements for resistance heating

equipment - Heating and melting glass

equipment

CLC/SR 27 EN 60703:2009

Test methods for electroheating installations with

electron guns

CLC/SR 40 EN 60286-2:2009

Packaging of components for automatic handling

- Part 2: Packaging of components with

unidirectional leads on continuous tapes

(IEC 60286-2:2008)

CLC/SR 48D EN 60297-3-100:2009

Mechanical structures for electronic equipment -

Dimensions of mechanical structures of the

482,6 mm (19 in) series - Part 3-100: Basic

dimensions of front panels, subracks, chassis,

racks and cabinets (IEC 60297-3-100:2008)

CLC/SR 48D EN 60297-3-105:2009

Mechanical structures for electronic equipment -

Dimensions of mechanical structures of the 482,6 mm

(19 in) series - Part 3-105: Dimensions and design

aspects for 1U high chassis (IEC 60297-3-105:2008)

CLC/SR 49 EN 60758:2009

Synthetic quartz crystal - Specifications and

guidelines for use (IEC 60758:2008)

CLC/SR 51 EN 62024-2:2009

High frequency inductive components - Electrical

characteristics and measuring methods - Part 2:

Rated current of inductors for DC to

DC converters (IEC 62024-2:2008)

CLC/SR 68 EN 60404-8-6:2009

Magnetic materials - Part 8-6: Specifications for

individual materials - Soft magnetic metallic

materials (IEC 60404-8-6:1999 + A1:2007)

CLC/SR 112 EN 61857-1:2009

Electrical insulation systems - Procedures for

thermal evaluation - Part 1: General requirements

- Low-voltage

CLC/TC 34Z EN 61347-2-10:2001/A1:2009

Lamp controlgear - Part 2-10: Particular

requirements for electronic invertors and

convertors for high-frequency operation of cold

start tubular discharge lamps (neon tubes)

(IEC 61347-2-10:2000/A1:2008)

CLC/TC 61 EN 60335-2-17:2002/A2:2009

Household and similar electrical appliances -

Safety - Part 2-17: Particular requirements for

blankets, pads, clothing and similar flexible

heating appliances

CLC/TC 61 EN 60335-2-34:2002/A2:2009

Household and similar electrical appliances -

Safety - Part 2-34: Particular requirements for

motor-compressors (IEC 60335-2-34:2002/

A2:2008)

CLC/TC 61 EN 60335-2-96:2002/A2:2009

Household and similar electrical appliances -

Safety - Part 2-96: Particular requirements for

flexible sheet heating elements for room heating

(IEC 60335-2-96:2002/A2:2008)

CLC/TC 81X EN 50164-3:2006/A1:2009

Lightning Protection Components (LPC) - Part 3:

Requirements for isolating spark gaps

CLC/TC 81X EN 50164-5:2009

Lightning Protection Components (LPC) - Part 5:

Requirements for earth electrode inspection

housings and earth electrode seals

CLC/TC 81X EN 50164-6:2009

Lightning Protection Components (LPC) - Part 6:

Requirements for lightning strike counters

CLC/TC 81X EN 62305-3:2006/A11:2009

Protection against lightning - Part 3: Physical

damage to structures and life hazard

CLC/TC 206 EN 61883-8:2009

Consumer audio/video equipment - Digital

interface - Part 8: Transmission of ITU-R BT.601

style digital video data (IEC 61883-8:2008)

CLC/TC 210 EN 61000-4-30:2009

Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-30:

Testing and measurement techniques - Power quality

measurement methods (IEC 61000-4-30:2008)

26


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 2

RATIFIKUOTI EUROPOS RYÐIØ STANDARTØ INSTITUTO STANDARTAI

Ratifikuoti Europos standartai neturi Europos standartø statuso,

jei jie neperimti kaip Lietuvos standartai.

ETSI EG 202 396-3 V1.2.1 (2009-010)

Speech Processing, Transmission and Quality Aspects

(STQ); Speech Quality performance in the presence

of background noise Part 3: Background noise

transmission - Objective test methods

ETSI EN 300 065-1 V1.2.1 (2009-01

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum

Matters (ERM); Narrow-band direct-printing telegraph

equipment for receiving meteorological or navigational

information (NAVTEX); Part 1: Technical characteristics

and methods of measurement

ETSI EN 300 392-1 V1.4.1 (2009-01)

Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data

(V+D); Part 1: General network design

ETSI EN 300 744 V1.6.1 (2009-01)

Digital Video Broadcasting (DVB); Framing structure,

channel coding and modulation for digital terrestrial

television

ETSI EN 302 288-1 V1.4.1 (2009-01)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum

Matters (ERM); Short Range Devices; Road Transport

and Traffic Telematics (RTTT); Short range radar

equipment operating in the 24 GHz range; Part 1:

Technical requirements and methods of measurement

ETSI EN 302 288-2 V1.3.2 (2009-01)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum

Matters (ERM); Short Range Devices; Road Transport

and Traffic Telematics (RTTT); Short range radar

equipment operating in the 24 GHz range; Part 2:

Harmonized EN covering the essential requirements of

article 3.2 of the R&TTE Directive

ETSI EN 302 617-1 V1.1.1 (2009-01)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum

Matters (ERM); Ground-based UHF radio transmitters,

receivers and transceivers for the UHF aeronautical

mobile service using amplitude modulation; Part 1:

Technical characteristics and methods of measurement

ETSI EN 302 623 V1.1.1 (2009-01)

Broadband Wireless Access Systems (BWA) in the

3 400 MHz to 3 800 MHz frequency band; Mobile

Terminal Stations; Harmonized EN covering the essential

requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

ETSI TR 102 495-5 V1.1.1 (2009-01)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum

Matters (ERM); System Reference Document; Short

Range Devices (SRD); Technical characteristics for SRD

equipment using Ultra Wide Band Sensor technology

(UWB); Part 5: Location tracking applications type

2 operating in the frequency bands from 3,4 GHz to

4,8 GHz and from 6 GHz to 8,5 GHz for person and

object tracking and industrial applications

ETSI TR 102 603 V1.1.1 (2009-01)

Satellite Earth Stations and Systems (SES); Broadband

Satellite Multimedia (BSM); Connection Control Protocol

(C2P) for DVB-RCS; Background Information

ETSI TR 102 654 V1.1.1 (2009-01)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum

Matters (ERM); Road Transport and Traffic Telematics

(RTTT); Co-location and Co-existence Considerations

regarding Dedicated Short Range Communication

(DSRC) transmission equipment and Intelligent Transport

Systems (ITS) operating in the 5 GHz frequency range

and other potential sources of interference

ETSI TR 102 914 V1.1.1 (2009-01)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum

Matters (ERM); Aspects and implications of the inclusion

of receiver parameters within ETSI standards

ETSI TR 121 900 V8.3.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Technical Specification Group working methods

(3GPP TR 21.900 version 8.3.0 Release 8)

ETSI TR 121 902 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Evolution of 3GPP system (3GPP TR 21.902

version 8.0.0 Release 8)

ETSI TR 121 905 V8.7.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Vocabulary for 3GPP Specifications

(3GPP TR 21.905 version 8.7.0 Release 8)

ETSI TR 122 903 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Study on Videotelephony teleservice

(3GPP TR 22.903 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TR 122 912 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Study into network selection requirements for non-

3GPP access (3GPP TR 22.912 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TR 122 934 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Feasibility study on 3GPP system to Wireles Local

Area Network (WLAN) interworking (3GPP TR 22.934

version 8.0.0 Release 8)

ETSI TR 122 936 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Multi-system terminals (3GPP TR 22.936

version 8.0.0 Release 8)

ETSI TR 122 937 V8.1.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Requirements for service continuity between mobile

and Wireless Local Area Network (WLAN) networks

(3GPP TR 22.937 version 8.1.0 Release 8)

ETSI TR 122 940 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS) messaging;

Stage 1 (3GPP TR 22.940 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TR 122 944 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Report on service requirements for UE functionality

split (3GPP TR 22.944 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TR 122 949 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Study on a generalized privacy capability

(3GPP TR 22.949 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TR 122 950 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Priority service feasibility study (3GPP TR 22.950

version 8.0.0 Release 8)

27


2009 Nr. 2 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

ETSI TR 122 951 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Service aspects and requirements for network

sharing (3GPP TR 22.951 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TR 122 952 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Priority service guide (3GPP TR 22.952

version 8.0.0 Release 8)

ETSI TR 122 953 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Multimedia priority service feasibility study

(3GPP TR 22.953 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TR 122 967 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Transferring of emergency call data

(3GPP TR 22.967 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TR 122 973 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; IMS Multimedia Telephony service; and

supplementary services (3GPP TR 22.973 version 8.0.0

Release 8)

ETSI TR 122 977 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Feasibility study for speech-enabled services

(3GPP TR 22.977 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TR 122 978 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; All-IP network (AIPN) feasibility study

(3GPP TR 22.978 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TR 122 979 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Feasibility study on combined Circuit Switched

(CS) calls and IP Multimedia Subsystem (IMS) sessions

(3GPP TR 22.979 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TR 123 903 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Redial solution for voice-video switching

(3GPP TR 23.903 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TR 123 919 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Direct tunnel deployment guideline

(3GPP TR 23.919 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TR 123 976 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Push architecture (3GPP TR 23.976 version 8.0.0

Release 8)

ETSI TR 123 977 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Bandwidth And Resource Savings (BARS) and

speech enhancements for Circuit Switched (CS)

networks (3GPP TR 23.977 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TR 123 979 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; 3GPP enablers for Open Mobile Alliance (OMA)

Push-to-talk over Cellular (PoC) services; Stage 2

(3GPP TR 23.979 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TR 123 981 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Interworking aspects and migration scenarios for

IPv4-based IP Multimedia Subsystem (IMS)

implementations (3GPP TR 23.981 version 8.0.0

Release 8)

28

ETSI TR 124 930 V8.2.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Signalling flows for the session setup in the

IP Multimedia core network Subsystem (IMS) based

on Session Initiation Protocol (SIP) and Session

Description Protocol (SDP); Stage 3 (3GPP TR 24.930

version 8.2.0 Release 8)

ETSI TR 125 906 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Dynamically reconfiguring a Frequency Division Duplex

(FDD) User Equipment (UE) receiver to reduce power

consumption when desired Quality of Service (QoS) is

met (3GPP TR 25.906 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TR 125 912 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Feasibility study for evolved Universal Terrestrial

Radio Access (UTRA) and Universal Terrestrial Radio

Access Network (UTRAN) (3GPP TR 25.912

version 8.0.0 Release 8)

ETSI TR 125 913 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Requirements for Evolved UTRA (E-UTRA) and

Evolved UTRAN (E-UTRAN) (3GPP TR 25.913

version 8.0.0 Release 8)

ETSI TR 125 914 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Measurements of radio performances for UMTS

terminals in speech mode (3GPP TR 25.914

version 8.0.0 Release 8)

ETSI TR 125 931 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN functions, examples on signalling procedures

(3GPP TR 25.931 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TR 125 942 V7.1.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Radio Frequency (RF) system scenarios

(3GPP TR 25.942 version 7.1.0 Release 7)

ETSI TR 125 942 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Radio Frequency (RF) system scenarios

(3GPP TR 25.942 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TR 125 943 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Deployment aspects (3GPP TR 25.943 version 8.0.0

Release 8)

ETSI TR 125 951 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

FDD Base Station (BS) classification (3GPP TR 25.951

version 8.0.0 Release 8)

ETSI TR 125 956 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) repeater

planning guidelines and system analysis

(3GPP TR 25.956 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TR 125 992 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Multimedia Broadcast/Multicast Service (MBMS);

UTRAN/GERAN requirements (3GPP TR 25.992

version 8.0.0 Release 8)

ETSI TR 126 902 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Video codec performance (3GPP TR 26.902

version 8.0.0 Release 8)

ETSI TR 126 911 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Codec(s) for Circuit-Switched (CS) multimedia

telephony service; Terminal implementorÿs guide

(3GPP TR 26.911 version 8.0.0 Release 8)


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 2

ETSI TR 126 914 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Multimedia telephony over IP Multimedia

Subsystem (IMS); Optimization opportunities

(3GPP TR 26.914 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TR 126 935 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Packet Switched (PS) conversational multimedia

applications; Performance characterization of default

codecs (3GPP TR 26.935 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TR 126 936 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Performance characterization of 3GPP audio

codecs (3GPP TR 26.936 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TR 126 937 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Transparent end-to-end packet switched

streaming service (PSS); Real-time Transport Protocol

(RTP) usage model (3GPP TR 26.937 version 8.0.0

Release 8)

ETSI TR 126 943 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Recognition performance evaluations of codecs

for Speech Enabled Services (SES) (3GPP TR 26.943

version 8.0.0 Release 8)

ETSI TR 126 944 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; End-to-end multimedia services performace

metrics (3GPP TR 26.944 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TR 126 946 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Multimedia Broadcast/Multicast Service (MBMS) user

service guidelines (3GPP TR 26.946 version 8.0.0

Release 8)

ETSI TR 126 975 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Performance characterization of the Adaptive

Multi-Rate (AMR) speech codec (3GPP TR 26.975

version 8.0.0 Release 8)

ETSI TR 126 976 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Performance characterization of the Adaptive

Multi-Rate Wideband (AMR-WB) speech codec

(3GPP TR 26.976 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TR 126 978 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Results of the Adaptive Multi-Rate (AMR) noise

suppression selection phase (3GPP TR 26.978

version 8.0.0 Release 8)

ETSI TR 129 994 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Recommended infrastructure measures to

overcome specific Mobile Station (MS) and User

Equipment (UE) faults (3GPP TR 29.994 version 8.0.0

Release 8)

ETSI TR 129 998-1 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Open Service Access (OSA) Application Programming

Interface (API) Mapping for Open Service Access;

Part 1: General issues on Application Programme

Interface (API) mapping (3GPP TR 29.998-01

version 8.0.0 Release 8)

ETSI TR 129 998-4-1 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Open Service Access (OSA) Application Programming

Interface (API) Mapping for Open Service Access; Part 4:

Call Control Service Mapping; Subpart 1: API to CAP

Mapping (3GPP TR 29.998-04-1 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TR 129 998-4-4 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Open Service Access (OSA) Application Programming

Interface (API) Mapping for Open Service Access;

Part 4: Call Control Service Mapping; Subpart 4:

Multiparty Call Control ISC (3GPP TR 29.998-04-4

version 8.0.0 Release 8)

ETSI TR 129 998-5-1 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Open Service Access (OSA) Application

Programming Interface (API) Mapping for Open

Service Access; Part 5: User Interaction Service

Mapping; Subpart 1: API to CAP Mapping

(3GPP TR 29.998-05-1 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TR 129 998-5-4 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Open Service Access (OSA) Application Programming

Interface (API) Mapping for Open Service Access; Part 5:

User Interaction Service Mapping; Subpart 4: API to SMS

Mapping (3GPP TR 29.998-05-4 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TR 129 998-6-1 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Open Service Access (OSA) Application Programming

Interface (API) Mapping for Open Service Access;

Part 6: User location - user status service mapping;

Subpart 1: Mapping to Mobile Application Part (MAP)

(3GPP TR 29.998-06-1 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TR 129 998-6-2 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Open Service Access (OSA) Application Programming

Interface (API) Mapping for Open Service Access;

Part 6: User location - user status service mapping;

Subpart 2: Mapping to Session Initiation Protocol (SIP)

(3GPP TR 29.998-06-2 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TR 129 998-8 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Open Service Access (OSA) Application Programming

Interface (API) Mapping for Open Service Access;

Part 8: Data Session Control Service Mapping to CAP

(3GPP TR 29.998-08 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TR 134 926 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Electromagnetic compatibility (EMC); Table of

international requirements for mobile terminals and

ancillary equipment (3GPP TR 34.926 version 8.0.0

Release 8)

ETSI TR 144 901 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

External Network Assisted Cell Change (NACC)

(3GPP TR 44.901 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TR 145 050 V8.1.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Background for RF Requirements (3GPP TR 45.050

version 8.1.0 Release 8)

ETSI TR 183 050 V2.1.1 (2009-01)

Telecommunications and Internet converged Services

and Protocols for Advanced Networking (TISPAN);

Register of assigned protocol numbers and names

ETSI TS 100 938 V8.4.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Mobile Station - Base Stations System (MS - BSS)

Interface Data Link (DL) Layer Specification

(3GPP TS 04.06 version 8.4.0 Release 1999)

29


2009 Nr. 2 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

ETSI TS 101 220 V8.3.0 (2009-01)

Smart Cards; ETSI numbering system for

telecommunication application providers (Release 8)

ETSI TS 101 271 V1.1.1 (2009-01)

Access TerminalsTransmission and Multiplexing (ATTM);

Access transmission system on metallic pairs; Very High

Speed digital subscriber line system (VDSL2);

[ITU-T Recommendation G.993.2 modified]

ETSI TS 101 671 V3.4.1 (2009-01)

LI Lawful Interception (LI); Handover interface for the

lawful interception of telecommunications traffic

ETSI TS 102 221 V7.13.0 (2009-01)

Smart Cards; UICC-Terminal interface; Physical and

logical characteristics (Release 7)

ETSI TS 102 223 V7.12.1 (2009-01)

Smart Cards; Card Application Toolkit (CAT)

(Release 7)

ETSI TS 102 223 V8.2.0 (2009-01)

Smart Cards; Card Application Toolkit (CAT)

(Release 8)

ETSI TS 102 225 V8.1.0 (2009-01)

Smart Cards; Secured packet structure for UICC based

applications (Release 8)

ETSI TS 102 226 V7.6.0 (2009-01)

Smart Cards; Remote APDU structure for UICC based

applications (Release 7)

ETSI TS 102 226 V8.0.0 (2009-01)

Smart Cards; Remote APDU structure for UICC based

applications (Release 8)

ETSI TS 102 230 V3.11.0 (2009-01)

Smart cards; UICC-Terminal interface; Physical,

electrical and logical test specification (Release 1999)

ETSI TS 102 230 V4.11.0 (2009-01)

Smart cards; UICC-Terminal interface; Physical,

electrical and logical test specification (Release 4)

ETSI TS 102 230 V5.9.0 (2009-01)

Smart cards; UICC-Terminal interface; Physical,

electrical and logical test specification (Release 5)

ETSI TS 102 232-3 V2.2.1 (2009-01)

LI Lawful Interception (LI); Handover Interface and

Service-Specific Details (SSD) for IP delivery; Part 3:

Service-specific details for internet access services

ETSI TS 102 412 V8.3.0 (2009-01)

Smart Cards; Smart Card Platform Requirements

Stage 1 (Release 8)

ETSI TS 102 412 V9.0.0 (2009-01)

Smart Cards; Smart Card Platform Requirements

Stage 1 (Release 9)

ETSI TS 102 483 V7.3.0 (2009-01)

Smart cards; UICC-Terminal interface; Internet Protocol

connectivity between UICC and terminal (Release 7)

ETSI TS 102 483 V8.0.0 (2009-01)

Smart cards; UICC-Terminal interface; Internet Protocol

connectivity between UICC and terminal (Release 8)

ETSI TS 102 484 V7.3.0 (2009-01)

Smart Cards; Secure channel between a UICC and an

end-point terminal (Release 7)

ETSI TS 102 600 V7.4.0 (2009-01)

Smart Cards; UICC-Terminal interface; Characteristics

of the USB interface (Release 7)

ETSI TS 102 602 V1.1.1 (2009-01)

Satellite Earth Stations and Systems (SES); Broadband

Satellite Multimedia; Connection Control Protocol (C2P)

for DVB-RCS; Specifications

ETSI TS 102 613 V7.4.0 (2009-01)

Smart Cards; UICC - Contactless Front-end (CLF)

Interface; Part 1: Physical and data link layer

characteristics (Release 7)

ETSI TS 102 622 V7.3.0 (2009-01)

Smart Cards; UICC - Contactless Front-end (CLF)

Interface; Host Controller Interface (HCI) (Release 7)

ETSI TS 121 101 V7.3.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Technical Specifications and Technical Reports

for a UTRAN-based 3GPP system (3GPP TS 21.101

version 7.3.0 Release 7)

ETSI TS 122 001 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Principles of circuit telecommunication services

supported by a Public Land Mobile Network (PLMN)

(3GPP TS 22.001 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 122 002 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Circuit Bearer Services (BS) supported by a Public

Land Mobile Network (PLMN) (3GPP TS 22.002

version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 122 011 V8.6.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Service accessibility (3GPP TS 22.011

version 8.6.0 Release 8)

ETSI TS 122 016 V7.1.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; International Mobile Equipment Identities (IMEI)

(3GPP TS 22.016 version 7.1.0 Release 7)

ETSI TS 122 016 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; International Mobile Equipment Identities (IMEI)

(3GPP TS 22.016 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 122 022 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Personalisation of Mobile Equipment (ME); Mobile

functionality specification (3GPP TS 22.022

version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 122 024 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Description of Charge Advice Information (CAI)

(3GPP TS 22.024 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 122 031 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Fraud Information Gathering System (FIGS);

Service description; Stage 1 (3GPP TS 22.031

version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 122 032 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Immediate Service Termination (IST); Service

description; Stage 1 (3GPP TS 22.032 version 8.0.0

Release 8)

ETSI TS 122 034 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; High Speed Circuit Switched Data (HSCSD);

Stage 1 (3GPP TS 22.034 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 122 042 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Network Identity and Time Zone (NITZ) service

description; Stage 1 (3GPP TS 22.042 version 8.0.0

Release 8)

30


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 2

ETSI TS 122 053 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Tandem Free Operation (TFO); Service

description; Stage 1 (3GPP TS 22.053 version 8.0.0

Release 8)

ETSI TS 122 057 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Mobile Execution Environment (MExE) service

description; Stage 1 (3GPP TS 22.057 version 8.0.0

Release 8)

ETSI TS 122 060 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; General Packet Radio Service (GPRS); Service

description; Stage 1 (3GPP TS 22.060 version 8.0.0

Release 8)

ETSI TS 122 066 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Support of Mobile Number Portability (MNP);

Stage 1 (3GPP TS 22.066 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 122 071 V8.1.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Location Services (LCS); Service description;

Stage 1 (3GPP TS 22.071 version 8.1.0 Release 8)

ETSI TS 122 072 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Call Deflection (CD); Stage 1 (3GPP TS 22.072

version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 122 076 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Noise suppression for the AMR codec; Service

description; Stage 1 (3GPP TS 22.076 version 8.0.0

Release 8)

ETSI TS 122 078 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Customized Applications for Mobile network

Enhanced Logic (CAMEL); Service description; Stage 1

(3GPP TS 22.078 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 122 079 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Support of optimal routeing; Stage 1

(3GPP TS 22.079 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 122 081 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Line Identification supplementary services; Stage 1

(3GPP TS 22.081 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 122 082 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Call Forwarding (CF) Supplementary Services;

Stage 1 (3GPP TS 22.082 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 122 083 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Call Waiting (CW) and Call Hold (HOLD)

supplementary services; Stage 1 (3GPP TS 22.083

version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 122 084 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; MultiParty (MPTY) supplementary service; Stage 1

(3GPP TS 22.084 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 122 085 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Closed User Group (CUG) supplementary

services; Stage 1 (3GPP TS 22.085 version 8.0.0

Release 8)

ETSI TS 122 086 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Advice of Charge (AoC) supplementary services;

Stage 1 (3GPP TS 22.086 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 122 087 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; User-to-user signalling (UUS); Stage 1

(3GPP TS 22.087 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 122 088 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Call Barring (CB) supplementary services; Stage 1

(3GPP TS 22.088 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 122 090 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Unstructured Supplementary Service Data

(USSD); Stage 1 (3GPP TS 22.090 version 8.0.0

Release 8)

ETSI TS 122 091 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Explicit Call Transfer (ECT) supplementary service;

Stage 1 (3GPP TS 22.091 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 122 093 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Completion of Calls to Busy Subscriber (CCBS);

Service description, Stage 1 (3GPP TS 22.093

version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 122 094 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Follow Me service description - Stage 1

(3GPP TS 22.094 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 122 096 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Name identification supplementary services;

Stage 1 (3GPP TS 22.096 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 122 097 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Multiple Subscriber Profile (MSP) Phase 2; Service

description; Stage 1 (3GPP TS 22.097 version 8.0.0

Release 8)

ETSI TS 122 101 V8.10.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Service aspects; Service principles

(3GPP TS 22.101 version 8.10.0 Release 8)

ETSI TS 122 101 V9.2.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Service aspects; Service principles

(3GPP TS 22.101 version 9.2.0 Release 9)

ETSI TS 122 135 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Multicall; Service description; Stage 1

(3GPP TS 22.135 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 122 140 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Multimedia Messaging Service (MMS); Stage 1

(3GPP TS 22.140 version 8.0.0 Release 8)

31


2009 Nr. 2 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

ETSI TS 122 141 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Presence service; Stage 1 (3GPP TS 22.141

version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 122 146 V8.4.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Multimedia Broadcast/Multicast Service (MBMS);

Stage 1 (3GPP TS 22.146 version 8.4.0 Release 8)

ETSI TS 122 168 V8.1.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Earthquake and Tsunami Warning System (ETWS)

requirements (3GPP TS 22.168 version 8.1.0 Release 8)

ETSI TS 122 174 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Push service; Stage 1 (3GPP TS 22.174

version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 122 226 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Global text telephony (GTT); Stage 1: Service

description (3GPP TS 22.226 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 122 240 V7.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Service requirements for 3GPP Generic User

Profile (GUP); Stage 1 (3GPP TS 22.240 version 7.0.0

Release 7)

ETSI TS 122 240 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Service requirements for 3GPP Generic User

Profile (GUP); Stage 1 (3GPP TS 22.240 version 8.0.0

Release 8)

ETSI TS 122 242 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Digital Rights Management (DRM); Stage 1

(3GPP TS 22.242 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 122 243 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Speech recognition framework for automated voice

services; Stage 1 (3GPP TS 22.243 version 8.0.0

Release 8)

ETSI TS 122 250 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS) Group

Management; Stage 1 (3GPP TS 22.250 version 8.0.0

Release 8)

ETSI TS 122 259 V8.5.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Service requirements for Personal Network

Management (PNM); Stage 1 (3GPP TS 22.259

version 8.5.0 Release 8)

ETSI TS 122 279 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Combined Circuit Switched (CS) and IP Multimedia

Subsystem (IMS) sessions; Stage 1 (3GPP TS 22.279

version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 123 002 V7.6.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Network architecture (3GPP TS 23.002

version 7.6.0 Release 7)

ETSI TS 123 002 V8.4.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Network architecture (3GPP TS 23.002

version 8.4.0 Release 8)

ETSI TS 123 003 V8.3.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Numbering, addressing and identification

(3GPP TS 23.003 version 8.3.0 Release 8)

ETSI TS 123 007 V8.2.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Restoration procedures (3GPP TS 23.007

version 8.2.0 Release 8)

ETSI TS 123 008 V8.4.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Organization of subscriber data (3GPP TS 23.008

version 8.4.0 Release 8)

ETSI TS 123 009 V5.12.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Handover procedures (3GPP TS 23.009

version 5.12.0 Release 5)

ETSI TS 123 009 V6.5.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Handover procedures (3GPP TS 23.009

version 6.5.0 Release 6)

ETSI TS 123 009 V7.1.1 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Handover procedures (3GPP TS 23.009

version 7.1.1 Release 7)

ETSI TS 123 009 V8.0.1 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Handover procedures (3GPP TS 23.009

version 8.0.1 Release 8)

ETSI TS 123 011 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Technical realization of Supplementary Services

(3GPP TS 23.011 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 123 012 V8.1.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Location management procedures

(3GPP TS 23.012 version 8.1.0 Release 8)

ETSI TS 123 014 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Support of Dual Tone Multi Frequency (DTMF)

signalling (3GPP TS 23.014 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 123 015 V8.0.1 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Technical realization of Operator Determined Barring

(ODB) (3GPP TS 23.015 version 8.0.1 Release 8)

ETSI TS 123 016 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Subscriber data management; Stage 2

(3GPP TS 23.016 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 123 018 V8.1.1 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Basic call handling; Technical realization

(3GPP TS 23.018 version 8.1.1 Release 8)

32


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 2

ETSI TS 123 031 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Fraud Information Gathering System (FIGS);

Service description; Stage 2 (3GPP TS 23.031

version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 123 032 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Universal Geographical Area Description (GAD)

(3GPP TS 23.032 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 123 034 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; High Speed Circuit Switched Data (HSCSD);

Stage 2 (3GPP TS 23.034 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 123 035 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Immediate Service Termination (IST); Stage 2

(3GPP TS 23.035 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 123 041 V8.1.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Technical realization of Cell Broadcast Service

(CBS) (3GPP TS 23.041 version 8.1.0 Release 8)

ETSI TS 123 042 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Compression algorithm for SMS (3GPP TS 23.042

version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 123 053 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Tandem Free Operation (TFO); Service

description; Stage 2 (3GPP TS 23.053 version 8.0.0

Release 8)

ETSI TS 123 057 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Mobile Execution Environment (MExE); Functional

description; Stage 2 (3GPP TS 23.057 version 8.0.0

Release 8)

ETSI TS 123 060 V8.3.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; General Packet Radio Service (GPRS); Service

description; Stage 2 (3GPP TS 23.060 version 8.3.0

Release 8)

ETSI TS 123 066 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Support of GSM Mobile Number Portability (MNP)

stage 2 (3GPP TS 23.066 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 123 067 V8.0.1 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

enhanced Multi-Level Precedence and Pre-emption

Service (eMLPP); Stage 2 (3GPP TS 23.067

version 8.0.1 Release 8)

ETSI TS 123 072 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Call Deflection Supplementary Service; Stage 2

(3GPP TS 23.072 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 123 078 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Customized Applications for Mobile network

Enhanced Logic (CAMEL) Phase X; Stage 2

(3GPP TS 23.078 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 123 079 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Support of Optimal Routeing (SOR); Technical

realization (3GPP TS 23.079 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 123 081 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Line Identification supplementary services; Stage 2

(3GPP TS 23.081 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 123 082 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Call Forwarding (CF) supplementary services;

Stage 2 (3GPP TS 23.082 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 123 083 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Call Waiting (CW) and Call Hold (HOLD)

Supplementary Service; Stage 2 (3GPP TS 23.083

version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 123 084 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; MultiParty (MPTY) Supplementary Service;

Stage 2 (3GPP TS 23.084 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 123 085 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Closed User Group (CUG) Supplementary

Service; Stage 2 (3GPP TS 23.085 version 8.0.0

Release 8)

ETSI TS 123 086 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Advice of Charge (AoC) Supplementary Service;

Stage 2 (3GPP TS 23.086 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 123 087 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; User-to-User Signalling (UUS) supplementary

service; Stage 2 (3GPP TS 23.087 version 8.0.0

Release 8)

ETSI TS 123 088 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Call Barring (CB) Supplementary Service; Stage 2

(3GPP TS 23.088 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 123 090 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Unstructured Supplementary Service Data

(USSD); Stage 2 (3GPP TS 23.090 version 8.0.0

Release 8)

ETSI TS 123 091 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Explicit Call Transfer (ECT) Supplementary Service;

Stage 2 (3GPP TS 23.091 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 123 093 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Technical realization of Completion of Calls to Busy

Subscriber (CCBS); Stage 2 (3GPP TS 23.093

version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 123 094 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Follow Me Stage 2 (3GPP TS 23.094 version 8.0.0

Release 8)

33


2009 Nr. 2 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

ETSI TS 123 096 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Name identification supplementary service;

Stage 2 (3GPP TS 23.096 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 123 097 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Multiple Subscriber Profile (MSP) Phase 1; Stage 2

(3GPP TS 23.097 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 123 101 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; General UMTS Architecture (3GPP TS 23.101

version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 123 107 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Quality of Service (QoS) concept and architecture

(3GPP TS 23.107 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 123 108 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Mobile radio interface layer 3 specification core

network protocols; Stage 2 (structured procedures)

(3GPP TS 23.108 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 123 110 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; UMTS Access Stratum Services and Functions

(3GPP TS 23.110 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 123 116 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Super-Charger technical realization; Stage 2

(3GPP TS 23.116 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 123 119 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Gateway Location Register (GLR); Stage 2

(3GPP TS 23.119 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 123 122 V8.4.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Non-Access-Stratum (NAS) functions related to

Mobile Station (MS) in idle mode (3GPP TS 23.122

version 8.4.0 Release 8)

ETSI TS 123 135 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Multicall supplementary service; Stage 2

(3GPP TS 23.135 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 123 141 V8.1.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Presence service; Architecture and functional

description; Stage 2 (3GPP TS 23.141 version 8.1.0

Release 8)

ETSI TS 123 146 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Technical realization of facsimile Group 3 service -

non-transparent (3GPP TS 23.146 version 8.0.0

Release 8)

ETSI TS 123 153 V8.2.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Out of band transcoder control; Stage 2

(3GPP TS 23.153 version 8.2.0 Release 8)

ETSI TS 123 167 V7.11.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS) emergency

sessions (3GPP TS 23.167 version 7.11.0 Release 7)

ETSI TS 123 167 V8.2.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS) emergency

sessions (3GPP TS 23.167 version 8.2.0 Release 8)

34

ETSI TS 123 172 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Technical realization of Circuit Switched (CS)

multimedia service; UDI/RDI fallback and service

modification; Stage 2 (3GPP TS 23.172 version 8.0.0

Release 8)

ETSI TS 123 198 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Open Service Access (OSA); Stage 2

(3GPP TS 23.198 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 123 202 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Circuit switched data bearer services

(3GPP TS 23.202 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 123 203 V7.9.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Policy and charging control architecture

(3GPP TS 23.203 version 7.9.0 Release 7)

ETSI TS 123 203 V8.4.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Policy and charging control architecture

(3GPP TS 23.203 version 8.4.0 Release 8)

ETSI TS 123 205 V8.5.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Bearer-independent circuit-switched core network;

Stage 2 (3GPP TS 23.205 version 8.5.0 Release 8)

ETSI TS 123 207 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; End-to-end Quality of Service (QoS) concept and

architecture (3GPP TS 23.207 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 123 216 V8.2.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Single Radio Voice Call Continuity (SRVCC)

(3GPP TS 23.216 version 8.2.0 Release 8)

ETSI TS 123 218 V8.4.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; IP Multimedia (IM) session handling; IM call model;

Stage 2 (3GPP TS 23.218 version 8.4.0 Release 8)

ETSI TS 123 221 V8.3.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Architectural requirements (3GPP TS 23.221

version 8.3.0 Release 8)

ETSI TS 123 226 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Global text telephony (GTT); Stage 2: Architecture

(3GPP TS 23.226 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 123 228 V7.14.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS); Stage 2

(3GPP TS 23.228 version 7.14.0 Release 7)

ETSI TS 123 228 V8.7.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS); Stage 2

(3GPP TS 23.228 version 8.7.0 Release 8)

ETSI TS 123 231 V8.2.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; SIP-I based circuit-switched core network; Stage 2

(3GPP TS 23.231 version 8.2.0 Release 8)


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 2

ETSI TS 123 236 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Intra-domain connection of Radio Access Network

(RAN) nodes to multiple Core Network (CN) nodes

(3GPP TS 23.236 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 123 237 V8.2.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS) service continuity

(3GPP TS 23.237 version 8.2.0 Release 8)

ETSI TS 123 240 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; 3GPP Generic User Profile (GUP) requirements;

Architecture (Stage 2) (3GPP TS 23.240 version 8.0.0

Release 8)

ETSI TS 123 246 V8.2.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Multimedia Broadcast/Multicast Service (MBMS);

Architecture and functional description

(3GPP TS 23.246 version 8.2.0 Release 8)

ETSI TS 123 251 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Network sharing; Architecture and functional

description (3GPP TS 23.251 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 123 259 V8.2.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Personal Network Management (PNM);

Procedures and information flows (3GPP TS 23.259

version 8.2.0 Release 8)

ETSI TS 123 271 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Functional stage 2 description of Location Services

(LCS) (3GPP TS 23.271 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 123 272 V8.2.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;

Circuit Switched (CS) fallback in Evolved Packet System

(EPS); Stage 2 (3GPP TS 23.272 version 8.2.0 Release 8)

ETSI TS 123 278 V8.0.0 (2009-01

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Customised Applications for Mobile network

Enhanced Logic (CAMEL) Phase 4; Stage 2; IM CN

Interworking (3GPP TS 23.278 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 123 292 V8.2.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; IP Multimedia System (IMS) centralized services;

Stage 2 (3GPP TS 23.292 version 8.2.0 Release 8)

ETSI TS 123 333 V8.3.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Multimedia Resource Function Controller (MRFC)

- Multimedia Resource Function Processor (MRFP) Mp

interface; Procedures descriptions (3GPP TS 23.333

version 8.3.0 Release 8)

ETSI TS 123 380 V8.1.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; IMS Restoration Procedures (3GPP TS 23.380

version 8.1.0 Release 8)

ETSI TS 123 401 V8.4.1 (2009-01)

General Packet Radio Service (GPRS) enhancements

for Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network

(E-UTRAN) access (3GPP TS 23.401 version 8.4.1

Release 8)

ETSI TS 123 402 V8.4.1 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Architecture enhancements for non-3GPP accesses

(3GPP TS 23.402 version 8.4.1 Release 8)

ETSI TS 123 611 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; TISPAN; XML Document Management;

Architecture and functional description [OMA-AD-XDM-

V1_0-20051006-C modified] (3GPP TS 23.611

version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 124 002 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; GSM-UMTS Public Land Mobile Network (PLMN)

Access Reference Configuration (3GPP TS 24.002

version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 124 007 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Mobile radio interface signalling layer 3; General

Aspects (3GPP TS 24.007 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 124 008 V8.4.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Mobile radio interface Layer 3 specification; Core

network protocols; Stage 3 (3GPP TS 24.008

version 8.4.0 Release 8)

ETSI TS 124 010 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Mobile Radio Interface Layer 3 - Supplementary

Services Specification - General Aspects

(3GPP TS 24.010 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 124 011 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Point-to-Point (PP) Short Message Service (SMS)

support on mobile radio interface (3GPP TS 24.011

version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 124 022 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Radio Link Protocol (RLP) for circuit switched bearer

and teleservices (3GPP TS 24.022 version 8.0.0

Release 8)

ETSI TS 124 030 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Location Services (LCS); Supplementary service

operations; Stage 3 (3GPP TS 24.030 version 8.0.0

Release 8)

ETSI TS 124 067 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Enhanced Multi-Level Precedence and Preemption

service (eMLPP); Stage 3 (3GPP TS 24.067

version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 124 072 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Call Deflection Supplementary Service; Stage 3

(3GPP TS 24.072 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 124 080 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Mobile radio Layer 3 supplementary service

specification; Formats and coding (3GPP TS 24.080

version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 124 081 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Line Identification Supplementary Service; Stage 3

(3GPP TS 24.081 version 8.0.0 Release 8)

35


2009 Nr. 2 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

ETSI TS 124 082 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Call Forwarding supplementary service; Stage 3

(3GPP TS 24.082 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 124 083 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Call Waiting (CW) and Call Hold (HOLD)

Supplementary Service; Stage 3 (3GPP TS 24.083

version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 124 084 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; MultiParty (MPTY) Supplementary Service;

Stage 3 (3GPP TS 24.084 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 124 085 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Closed User Group (CUG) Supplementary Service;

Stage 3 (3GPP TS 24.085 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 124 086 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Advice of Charge (AoC) Supplementary Service;

Stage 3 (3GPP TS 24.086 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 124 087 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; User-to-User Signalling (UUS); Stage 3

(3GPP TS 24.087 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 124 088 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Call Barring (CB) Supplementary Service; Stage 3

(3GPP TS 24.088 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 124 090 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Unstructured Supplementary Service Data

(USSD); Stage 3 (3GPP TS 24.090 version 8.0.0

Release 8)

ETSI TS 124 091 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Explicit Call Transfer (ECT) Supplementary Service;

Stage 3 (3GPP TS 24.091 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 124 093 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Call Completion to Busy Subscriber (CCBS);

Stage 3 (3GPP TS 24.093 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 124 096 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Name Identification Supplementary Service;

Stage 3 (3GPP TS 24.096 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 124 109 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Bootstrapping interface (Ub) and network

application function interface (Ua); Protocol details

(3GPP TS 24.109 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 124 135 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Multicall supplementary service; Stage 3

(3GPP TS 24.135 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 124 141 V6.11.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Presence service using the IP Multimedia (IM) Core

Network (CN) subsystem; Stage 3 (3GPP TS 24.141

version 6.11.0 Release 6)

36

ETSI TS 124 141 V7.6.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Presence service using the IP Multimedia (IM) Core

Network (CN) subsystem; Stage 3 (3GPP TS 24.141

version 7.6.0 Release 7)

ETSI TS 124 141 V8.3.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Presence service using the IP Multimedia (IM) Core

Network (CN) subsystem; Stage 3 (3GPP TS 24.141

version 8.3.0 Release 8)

ETSI TS 124 147 V7.10.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Conferencing using the IP Multimedia (IM) Core

Network (CN) subsystem; Stage 3 (3GPP TS 24.147

version 7.10.0 Release 7)

ETSI TS 124 147 V8.2.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Conferencing using the IP Multimedia (IM) Core

Network (CN) subsystem; Stage 3 (3GPP TS 24.147

version 8.2.0 Release 8)

ETSI TS 124 167 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; 3GPP IMS Management Object (MO); Stage 3

(3GPP TS 24.167 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 124 173 V7.7.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; IMS Multimedia telephony service and

supplementary services; Stage 3 (3GPP TS 24.173

version 7.7.0 Release 7)

ETSI TS 124 173 V8.3.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; IMS Multimedia telephony service and

supplementary services; Stage 3 (3GPP TS 24.173

version 8.3.0 Release 8)

ETSI TS 124 182 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS) Customized Alerting

Tones (CAT) (3GPP TS 24.182 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 124 216 V7.3.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Communication Continuity Management Object

(MO) (3GPP TS 24.216 version 7.3.0 Release 7)

ETSI TS 124 216 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Communication Continuity Management Object

(MO) (3GPP TS 24.216 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 124 229 V6.20.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Internet Protocol (IP) multimedia call control

protocol based on Session Initiation Protocol (SIP) and

Session Description Protocol (SDP); Stage 3

(3GPP TS 24.229 version 6.20.0 Release 6)

ETSI TS 124 229 V7.14.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Internet Protocol (IP) multimedia call control

protocol based on Session Initiation Protocol (SIP) and

Session Description Protocol (SDP); Stage 3

(3GPP TS 24.229 version 7.14.0 Release 7)

ETSI TS 124 229 V8.5.1 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Internet Protocol (IP) multimedia call control protocol

based on Session Initiation Protocol (SIP) and Session

Description Protocol (SDP); Stage 3 (3GPP TS 24.229

version 8.5.1 Release 8)


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 2

ETSI TS 124 229 V8.6.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Internet Protocol (IP) multimedia call control

protocol based on Session Initiation Protocol (SIP) and

Session Description Protocol (SDP); Stage 3

(3GPP TS 24.229 version 8.6.0 Release 8)

ETSI TS 124 237 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS) Service Continuity;

Stage 3 (3GPP TS 24.237 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 124 238 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Session Initiation Protocol (SIP) based user

configuration; Stage 3 (3GPP TS 24.238 version 8.0.0

Release 8)

ETSI TS 124 239 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS) Flexible alerting

supplementary service (3GPP TS 24.239 version 8.0.0

Release 8)

ETSI TS 124 247 V6.10.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Messaging service using the IP Multimedia (IM)

Core Network (CN) subsystem; Stage 3

(3GPP TS 24.247 version 6.10.0 Release 6)

ETSI TS 124 247 V7.4.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Messaging service using the IP Multimedia (IM)

Core Network (CN) subsystem; Stage 3

(3GPP TS 24.247 version 7.4.0 Release 7)

ETSI TS 124 247 V8.2.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Messaging service using the IP Multimedia (IM)

Core Network (CN) subsystem; Stage 3

(3GPP TS 24.247 version 8.2.0 Release 8)

ETSI TS 124 259 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Personal Network Management (PNM); Stage 3

(3GPP TS 24.259 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 124 279 V8.1.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Combining Circuit Switched (CS) and

IP Multimedia Subsystem (IMS) services; Stage 3

(3GPP TS 24.279 version 8.1.0 Release 8)

ETSI TS 124 292 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; IP Multimedia Core Network subsystem

Centralized Services; Stage 3 (3GPP TS 24.292

version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 124 301 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Non-Access-Stratum (NAS) protocol for Evolved

Packet System (EPS); Stage 3 (3GPP TS 24.301

version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 124 302 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Access to the Evolved Packet Core (EPC) via non-

3GPP access networks; Stage 3 (3GPP TS 24.302

version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 124 303 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Mobility management based on Dual-Stack Mobile

IPv6; Stage 3 (3GPP TS 24.303 version 8.0.0

Release 8)

ETSI TS 124 304 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Mobility management based on Mobile IPv4; User

Equipment (UE) - foreign agent interface; Stage 3

(3GPP TS 24.304 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 124 305 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Selective Disabling of UE Capabilities (SDoUE)

Management Object (MO) (3GPP TS 24.305

version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 124 312 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Access Network Discovery and Selection Function

(ANDSF) Management Object (MO) (3GPP TS 24.312

version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 124 323 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Trace Management Object (MO) (3GPP TS 24.323

version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 124 341 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Support of SMS over IP networks; Stage 3

(3GPP TS 24.341 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 124 404 V7.3.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; TISPAN; PSTN/ISDN simulation services:

Communication Diversion (CDIV); Protocol specification

(3GPP TS 24.404 version 7.3.0 Release 7)

ETSI TS 124 503 V8.3.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; TISPAN; IP Multimedia Call Control Protocol based

on Session Initiation Protocol (SIP) and Session

Description Protocol (SDP) Stage 3 [3GPP TS 24.229

(Release 7), modified] (3GPP TS 24.503 version 8.3.0

Release 8)

ETSI TS 124 504 V8.3.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; TISPAN; PSTN/ISDN simulation services:

Communication Diversion (CDIV); Protocol specification

(3GPP TS 24.504 version 8.3.0 Release 8)

ETSI TS 124 604 V8.2.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Communication Diversion (CDIV) using

IP Multimedia (IM)Core Network (CN) subsystem;

Protocol specification (3GPP TS 24.604 version 8.2.0

Release 8)

ETSI TS 124 605 V8.2.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Conference (CONF) using IP Multimedia (IM) Core

Network (CN) subsystem; Protocol specification

(3GPP TS 24.605 version 8.2.0 Release 8)

ETSI TS 124 606 V8.1.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Message Waiting Indication (MWI)using

IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem;

Protocol specification (3GPP TS 24.606 version 8.1.0

Release 8)

ETSI TS 124 607 V8.2.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Originating Identification Presentation (OIP) and

Originating Identification Restriction (OIR) using

IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem;

Protocol specification (3GPP TS 24.607 version 8.2.0

Release 8)

37


2009 Nr. 2 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

ETSI TS 124 608 V8.2.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Terminating Identification Presentation (TIP) and

Terminating Identification Restriction (TIR) using

IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem;

Protocol specification (3GPP TS 24.608 version 8.2.0

Release 8)

ETSI TS 124 610 V8.2.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Communication HOLD (HOLD) using IP Multimedia

(IM) Core Network (CN) subsystem; Protocol

specification (3GPP TS 24.610 version 8.2.0 Release 8)

ETSI TS 124 611 V8.2.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Anonymous Communication Rejection (ACR) and

Communication Barring (CB) using IP Multimedia (IM)

Core Network (CN) subsystem; Protocol specification

(3GPP TS 24.611 version 8.2.0 Release 8)

ETSI TS 124 615 V8.0.1 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Communication Waiting (CW) using IP Multimedia

(IM) Core Network (CN) subsystem; Protocol

Specfication (3GPP TS 24.615 version 8.0.1 Release 8)

ETSI TS 124 616 V8.2.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Malicious Communication Identification (MCID)

using IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem;

Protocol specification (3GPP TS 24.616 version 8.2.0

Release 8)

ETSI TS 124 623 V8.1.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Extensible Markup Language (XML) Configuration

Access Protocol (XCAP) over the Ut interface for

Manipulating Simulation Services (3GPP TS 24.623

version 8.1.0 Release 8)

ETSI TS 124 628 V8.2.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Common Basic Communication procedures using

IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem;

Protocol specification (3GPP TS 24.628 version 8.2.0

Release 8)

ETSI TS 124 629 V8.1.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Explicit Communication Transfer (ECT) using

IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem;

Protocol specification (3GPP TS 24.629 version 8.1.0

Release 8)

ETSI TS 124 642 V8.0.1 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Completion of Communications to Busy Subscriber

(CCBS) and Completion of Communications by No

Reply (CCNR) using IP Multimedia (IM)Core Network

(CN) subsystem; Protocol Specification

(3GPP TS 24.642 version 8.0.1 Release 8)

ETSI TS 124 647 V8.1.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Advice Of Charge (AOC) using IP Multimedia (IM)

Core Network (CN) subsystem; Protocol Specification

(3GPP TS 24.647 version 8.1.0 Release 8)

ETSI TS 124 654 V8.2.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Closed User Group (CUG) using IP Multimedia

(IM) Core Network (CN) subsystem, Protocol

Specification (3GPP TS 24.654 version 8.2.0 Release 8)

ETSI TS 125 101 V7.14.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

User Equipment (UE) radio transmission and reception

(FDD) (3GPP TS 25.101 version 7.14.0 Release 7)

ETSI TS 125 101 V8.5.1 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

User Equipment (UE) radio transmission and reception

(FDD) (3GPP TS 25.101 version 8.5.1 Release 8)

ETSI TS 125 102 V4.12.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

User Equipment (UE) radio transmission and reception

(TDD) (3GPP TS 25.102 version 4.12.0 Release 4)

ETSI TS 125 102 V5.14.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

User Equipment (UE) radio transmission and reception

(TDD) (3GPP TS 25.102 version 5.14.0 Release 5)

ETSI TS 125 102 V6.12.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

User Equipment (UE) radio transmission and reception

(TDD) (3GPP TS 25.102 version 6.12.0 Release 6)

ETSI TS 125 102 V7.13.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

User Equipment (UE) radio transmission and reception

(TDD) (3GPP TS 25.102 version 7.13.0 Release 7)

ETSI TS 125 102 V8.2.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

User Equipment (UE) radio transmission and reception

(TDD) (3GPP TS 25.102 version 8.2.0 Release 8)

ETSI TS 125 104 V7.11.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Base Station (BS) radio transmission and reception

(FDD) (3GPP TS 25.104 version 7.11.0 Release 7)

ETSI TS 125 104 V8.5.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Base Station (BS) radio transmission and reception

(FDD) (3GPP TS 25.104 version 8.5.0 Release 8)

ETSI TS 125 105 V4.12.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Base Station (BS) radio transmission and reception

(TDD) (3GPP TS 25.105 version 4.12.0 Release 4)

ETSI TS 125 105 V5.10.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Base Station (BS) radio transmission and reception

(TDD) (3GPP TS 25.105 version 5.10.0 Release 5)

ETSI TS 125 105 V6.7.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Base Station (BS) radio transmission and reception

(TDD) (3GPP TS 25.105 version 6.7.0 Release 6)

ETSI TS 125 105 V7.11.1 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Base Station (BS) radio transmission and reception

(TDD) (3GPP TS 25.105 version 7.11.0 Release 7)

ETSI TS 125 105 V8.2.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Base Station (BS) radio transmission and reception

(TDD) (3GPP TS 25.105 version 8.2.0 Release 8)

ETSI TS 125 106 V8.1.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRA repeater radio transmission and reception

(3GPP TS 25.106 version 8.1.0 Release 8)

ETSI TS 125 111 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Location Measurement Unit (LMU) performance

specification; User Equipment (UE) positioning in

UTRAN (3GPP TS 25.111 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 125 123 V4.16.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Requirements for support of radio resource management

(TDD) (3GPP TS 25.123 version 4.16.0 Release 4)

38


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 2

ETSI TS 125 123 V5.13.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Requirements for support of radio resource

management (TDD) (3GPP TS 25.123 version 5.13.0

Release 5)

ETSI TS 125 123 V6.12.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Requirements for support of radio resource

management (TDD) (3GPP TS 25.123 version 6.12.0

Release 6)

ETSI TS 125 123 V7.8.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Requirements for support of radio resource

management (TDD) (3GPP TS 25.123 version 7.8.0

Release 7)

ETSI TS 125 123 V8.1.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Requirements for support of radio resource

management (TDD) (3GPP TS 25.123 version 8.1.0

Release 8)

ETSI TS 125 133 V8.5.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Requirements for support of radio resource

management (FDD) (3GPP TS 25.133 version 8.5.0

Release 8)

ETSI TS 125 141 V7.12.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Base Station (BS) conformance testing (FDD)

(3GPP TS 25.141 version 7.12.0 Release 7)

ETSI TS 125 141 V8.5.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Base Station (BS) conformance testing (FDD)

(3GPP TS 25.141 version 8.5.0 Release 8)

ETSI TS 125 143 V8.1.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRA repeater conformance testing (3GPP TS 25.143

version 8.1.0 Release 8)

ETSI TS 125 144 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

User Equipment (UE) and Mobile Station (MS) over

the air performance requirements (3GPP TS 25.144

version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 125 171 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Requirements for support of Assisted Global Positioning

System (A-GPS); Frequency Division Duplex (FDD)

(3GPP TS 25.171 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 125 211 V8.3.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Physical channels and mapping of transport channels

onto physical channels (FDD) (3GPP TS 25.211

version 8.3.0 Release 8)

ETSI TS 125 301 V8.4.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Radio interface protocol architecture (3GPP TS 25.301

version 8.4.0 Release 8)

ETSI TS 125 304 V8.4.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

User Equipment (UE) procedures in idle mode and

procedures for cell reselection in connected mode

(3GPP TS 25.304 version 8.4.0 Release 8)

ETSI TS 125 306 V8.5.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UE Radio Access capabilities (3GPP TS 25.306

version 8.5.0 Release 8)

ETSI TS 125 308 V8.4.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

High Speed Downlink Packet Access (HSDPA); Overall

description; Stage 2 (3GPP TS 25.308 version 8.4.0

Release 8)

ETSI TS 125 319 V8.4.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Enhanced uplink; Overall description; Stage 2

(3GPP TS 25.319 version 8.4.0 Release 8)

ETSI TS 125 321 V7.11.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Medium Access Control (MAC) protocol specification

(3GPP TS 25.321 version 7.11.0 Release 7)

ETSI TS 125 321 V8.4.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Medium Access Control (MAC) protocol specification

(3GPP TS 25.321 version 8.4.0 Release 8)

ETSI TS 125 367 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Mobility Procedures for Home Node B; Overall

description; Stage 2 (3GPP TS 25.367 version 8.0.0

Release 8)

ETSI TS 125 401 V8.2.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN overall description (3GPP TS 25.401

version 8.2.0 Release 8)

ETSI TS 125 402 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Synchronization in UTRAN Stage 2 (3GPP TS 25.402

version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 125 410 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iu interface: General aspects and principles

(3GPP TS 25.410 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 125 411 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iu interface layer 1 (3GPP TS 25.411

version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 125 412 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iu interface signalling transport

(3GPP TS 25.412 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 125 413 V8.0.1 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iu interface Radio Access Network Application

Part (RANAP) signalling (3GPP TS 25.413 version 8.0.1

Release 8)

ETSI TS 125 413 V8.1.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iu interface Radio Access Network Application

Part (RANAP) signalling (3GPP TS 25.413 version 8.1.0

Release 8)

ETSI TS 125 414 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iu interface data transport and transport

signalling (3GPP TS 25.414 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 125 415 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iu interface user plane protocols

(3GPP TS 25.415 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 125 419 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iu-BC interface: Service Area Broadcast Protocol

(SABP) (3GPP TS 25.419 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 125 420 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iur interface general aspects and principles

(3GPP TS 25.420 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 125 421 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iur interface layer 1 (3GPP TS 25.421

version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 125 422 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iur interface signalling transport

(3GPP TS 25.422 version 8.0.0 Release 8)

39


2009 Nr. 2 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

ETSI TS 125 424 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iur interface data transport & transport

signalling for Common Transport Channel data streams

(3GPP TS 25.424 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 125 425 V6.6.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iur interface user plane protocols for Common

Transport Channel data streams (3GPP TS 25.425

version 6.6.0 Release 6)

ETSI TS 125 425 V7.9.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iur interface user plane protocols for Common

Transport Channel data streams (3GPP TS 25.425

version 7.9.0 Release 7)

ETSI TS 125 425 V8.1.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iur interface user plane protocols for Common

Transport Channel data streams (3GPP TS 25.425

version 8.1.0 Release 8)

ETSI TS 125 426 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iur and Iub interface data transport & transport

signalling for DCH data streams (3GPP TS 25.426

version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 125 427 V8.1.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iur/Iub interface user plane protocol for DCH

data streams (3GPP TS 25.427 version 8.1.0 Release 8)

ETSI TS 125 430 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iub Interface: general aspects and principles

(3GPP TS 25.430 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 125 431 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iub interface Layer 1 (3GPP TS 25.431

version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 125 432 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iub interface: signalling transport

(3GPP TS 25.432 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 125 434 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iub interface data transport and transport

signalling for Common Transport Channel data streams

(3GPP TS 25.434 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 125 435 V7.10.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iub interface user plane protocols for Common

Transport Channel data streams (3GPP TS 25.435

version 7.10.0 Release 7)

ETSI TS 125 435 V8.1.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iub interface user plane protocols for Common

Transport Channel data streams (3GPP TS 25.435

version 8.1.0 Release 8)

ETSI TS 125 442 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN implementation-specific O&M transport

(3GPP TS 25.442 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 125 446 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

MBMS Synchronisation Protocol (SYNC)

(3GPP TS 25.446 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 125 450 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iupc interface general aspects and principles

(3GPP TS 25.450 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 125 451 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iupc interface layer 1 (3GPP TS 25.451

version 8.0.0 Release 8)

40

ETSI TS 125 452 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iupc interface: signalling transport

(3GPP TS 25.452 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 125 453 V7.12.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iupc interface Positioning Calculation

Application Part (PCAP) signalling (3GPP TS 25.453

version 7.12.0 Release 7)

ETSI TS 125 453 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iupc interface Positioning Calculation

Application Part (PCAP) signalling (3GPP TS 25.453

version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 125 462 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iuant interface: Signalling transport

(3GPP TS 25.462 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 125 467 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Technical Specification Group Radio Access Network

(UTRAN); UTRAN Architecture for 3G HNB

(3GPP TS 25.467 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 125 469 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Technical Specification Group Radio Access Network

(UTRAN); UTRAN Iuh Interface HNBAP signalling

(3GPP TS 25.469 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 126 071 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; AMR speech Codec; General description

(3GPP TS 26.071 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 126 073 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; AMR speech Codec; C-source code

(3GPP TS 26.073 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 126 074 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; AMR speech Codec; Test sequences

(3GPP TS 26.074 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 126 077 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;

Minimum performance requirements for noise suppresser

application to the Adaptive Multi-Rate (AMR) speech

encoder (3GPP TS 26.077 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 126 090 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; AMR speech Codec; Transcoding Functions

(3GPP TS 26.090 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 126 091 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; AMR speech Codec; Error concealment of lost

frames (3GPP TS 26.091 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 126 092 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; AMR speech Codec; comfort noise for AMR Speech

Traffic Channels (3GPP TS 26.092 version 8.0.0

Release 8)

ETSI TS 126 093 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Mandatory speech codec speech processing

functions Adaptive Multi-Rate (AMR) speech codec;

Source controlled rate operation (3GPP TS 26.093

version 8.0.0 Release 8)


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 2

ETSI TS 126 094 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Mandatory speech codec speech processing

functions; Adaptive Multi-Rate (AMR) speech codec;

Voice Activity Detector (VAD) (3GPP TS 26.094

version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 126 101 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Mandatory speech codec speech processing

functions; Adaptive Multi-Rate (AMR) speech codec

frame structure (3GPP TS 26.101 version 8.0.0

Release 8)

ETSI TS 126 102 V8.1.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Mandatory speech codec; Adaptive Multi-Rate

(AMR) speech codec; Interface to Iu, Uu and Nb

(3GPP TS 26.102 version 8.1.0 Release 8)

ETSI TS 126 103 V8.1.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Speech codec list for GSM and UMTS (3GPP TS 26.103

version 8.1.0 Release 8)

ETSI TS 126 104 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; ANSI-C code for the floating-point Adaptive Multi-

Rate (AMR) speech codec (3GPP TS 26.104

version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 126 110 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Codec for circuit switched multimedia telephony service;

General description (3GPP TS 26.110 version 8.0.0

Release 8)

ETSI TS 126 111 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Codec for Circuit switched Multimedia Telephony

Service; Modifications to H.324 (3GPP TS 26.111

version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 126 114 V7.7.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS); Multimedia

telephony; Media handling and interaction

(3GPP TS 26.114 version 7.7.0 Release 7)

ETSI TS 126 114 V8.1.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS); Multimedia

telephony; Media handling and interaction

(3GPP TS 26.114 version 8.1.0 Release 8)

ETSI TS 126 115 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Echo control for speech and multimedia services

(3GPP TS 26.115 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 126 131 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Terminal acoustic characteristics for telephony;

Requirements (3GPP TS 26.131 version 8.0.0

Release 8)

ETSI TS 126 132 V7.2.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Speech and video telephony terminal acoustic

test specification (3GPP TS 26.132 version 7.2.0

Release 7)

ETSI TS 126 132 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Speech and video telephony terminal acoustic

test specification (3GPP TS 26.132 version 8.0.0

Release 8)

ETSI TS 126 140 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Multimedia Messaging Service (MMS); Media formats

and codes (3GPP TS 26.140 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 126 141 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; IP Multimedia System (IMS) Messaging and

Presence; Media formats and codecs (3GPP TS 26.141

version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 126 142 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Dynamic and Interactive Multimedia Scenes

(DIMS) (3GPP TS 26.142 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 126 171 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Speech codec speech processing functions;

Adaptive Multi-Rate - Wideband (AMR-WB) speech

codec; General description (3GPP TS 26.171

version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 126 173 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; ANSI-C code for the Adaptive Multi-Rate -

Wideband (AMR-WB) speech codec (3GPP TS 26.173

version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 126 174 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Speech codec speech processing functions;

Adaptive Multi-Rate - Wideband (AMR-WB) speech codec

test sequences (3GPP TS 26.174 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 126 177 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Speech Enabled Services (SES); Distributed Speech

Recognition (DSR) extended advanced front-end test

sequences (3GPP TS 26.177 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 126 190 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Speech codec speech processing functions;

Adaptive Multi-Rate - Wideband (AMR-WB) speech

codec; Transcoding functions (3GPP TS 26.190

version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 126 191 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Speech codec speech processing functions;

Adaptive Multi-Rate - Wideband (AMR-WB) speech

codec; Error concealment of erroneous or lost frames

(3GPP TS 26.191 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 126 192 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Speech codec speech processing functions;

Adaptive Multi-Rate - Wideband (AMR-WB) speech

codec; Comfort noise aspects (3GPP TS 26.192

version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 126 193 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Speech codec speech processing functions;

Adaptive Multi-Rate - Wideband (AMR-WB) speech

codec; Source controlled rate operation

(3GPP TS 26.193 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 126 202 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Speech codec speech processing functions;

Adaptive Multi-Rate - Wideband (AMR-WB) speech

codec; Interface to Iu, Uu and Nb (3GPP TS 26.202

version 8.0.0 Release 8)

41


2009 Nr. 2 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

ETSI TS 126 202 V8.0.1 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Speech codec speech processing functions; Adaptive

Multi-Rate - Wideband (AMR-WB) speech codec;

Interface to Iu, Uu and Nb (3GPP TS 26.202

version 8.0.1 Release 8)

ETSI TS 126 204 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Speech codec speech processing functions;

Adaptive Multi-Rate - Wideband (AMR-WB) speech

codec; ANSI-C code (3GPP TS 26.204 version 8.0.0

Release 8)

ETSI TS 126 230 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Cellular text telephone modem; Transmitter bit exact

C-code (3GPP TS 26.230 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 126 231 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Cellular text telephone modem; Minimum performance

requirements (3GPP TS 26.231 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 126 233 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; End-to-end transparent streaming service; General

description (3GPP TS 26.233 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 126 234 V8.1.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Transparent end-to-end Packet-switched

Streaming Service (PSS); Protocols and codecs

(3GPP TS 26.234 version 8.1.0 Release 8)

ETSI TS 126 235 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Packet switched conversational multimedia

applications; Default codecs (3GPP TS 26.235

version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 126 236 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Packet switched conversational multimedia

applications; Transport protocols (3GPP TS 26.236

version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 126 237 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; IMS based PSS and MBMS User Service; Protocols

(3GPP TS 26.237 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 126 243 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; ANSI C code for the fixed-point distributed speech

recognition extended advanced front-end

(3GPP TS 26.243 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 126 244 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Transparent end-to-end packet switched

streaming service (PSS); 3GPP file format (3GP)

(3GPP TS 26.244 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 126 245 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Transparent end-to-end Packet switched

Streaming Service (PSS); Timed text format

(3GPP TS 26.245 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 126 246 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Transparent end-to-end Packet-switched

Streaming Service (PSS); 3GPP SMIL language profile

(3GPP TS 26.246 version 8.0.0 Release 8)

42

ETSI TS 126 273 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; ANSI-C code for the fixed-point Extended Adaptive

Multi-Rate - Wideband (AMR-WB+) speech codec

(3GPP TS 26.273 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 126 274 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Speech codec speech processing functions;

Extended Adaptive Multi-Rate - Wideband (AMR-WB+)

speech codec; Conformance testing (3GPP TS 26.274

version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 126 290 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Audio codec processing functions; Extended

Adaptive Multi-Rate - Wideband (AMR-WB+) codec;

Transcoding functions (3GPP TS 26.290 version 8.0.0

Release 8)

ETSI TS 126 304 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Extended Adaptive Multi-Rate - Wideband (AMR-

WB+) codec; Floating-point ANSI-C code

(3GPP TS 26.304 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 126 346 V8.1.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Multimedia Broadcast/Multicast Service (MBMS);

Protocols and codecs (3GPP TS 26.346 version 8.1.0

Release 8)

ETSI TS 126 401 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; General audio codec audio processing functions;

Enhanced aacPlus general audio codec; General

description (3GPP TS 26.401 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 126 402 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; General audio codec audio processing functions;

Enhanced aacPlus general audio codec; Additional

decoder tools (3GPP TS 26.402 version 8.0.0

Release 8)

ETSI TS 126 403 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; General audio codec audio processing functions;

Enhanced aacPlus general audio codec; Encoder

specification;

ETSI TS 126 404 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; General audio codec audio processing functions;

Enhanced aacPlus general audio codec; Encoder

specification;

ETSI TS 126 405 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; General audio codec audio processing functions;

Enhanced aacPlus general audio codec; Encoder

specification;

ETSI TS 126 406 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; General audio codec audio processing functions;

Enhanced aacPlus general audio codec; Conformance

testing (3GPP TS 26.406 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 126 410 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; General audio codec audio processing functions;

Enhanced aacPlus general audio codec; Floating-point

ANSI-C code (3GPP TS 26.410 version 8.0.0 Release 8)


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 2

ETSI TS 126 411 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; General audio codec audio processing functions;

Enhanced aacPlus general audio codec; Fixed-point

ANSI-C code (3GPP TS 26.411 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 126 412 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; General audio codec audio processing functions;

Source code for 3GP file format (3GPP TS 26.412

version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 127 007 V7.5.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; AT command set for User Equipment (UE)

(3GPP TS 27.007 version 7.5.0 Release 7)

ETSI TS 127 007 V8.6.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; AT command set for User Equipment (UE)

(3GPP TS 27.007 version 8.6.0 Release 8)

ETSI TS 128 062 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Inband Tandem Free Operation (TFO) of speech

codecs; Service description; Stage 3 (3GPP TS 28.062

version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 129 010 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Information element mapping between Mobile

Station - Base Station System (MS - BSS) and Base

Station System - Mobile-services Switching Centre (BSS

- MSC); Signalling Procedures and the Mobile

Application Part (MAP) (3GPP TS 29.010 version 8.0.0

Release 8)

ETSI TS 129 011 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Signalling Interworking for supplementary services

(3GPP TS 29.011 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 129 013 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Signalling interworking between ISDN

supplementary services Application Service Element

(ASE) and Mobile Application Part (MAP) protocols

(3GPP TS 29.013 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 129 016 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Serving GPRS Support Node SGSN - Visitors

Location Register (VLR); Gs Interface Network Service

Specification (3GPP TS 29.016 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 129 018 V8.1.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; General Packet Radio Service (GPRS); Serving

GPRS Support Node (SGSN) - Visitors Location Register

(VLR); Gs interface layer 3 specification

(3GPP TS 29.018 version 8.1.0 Release 8)

ETSI TS 129 060 V7.12.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; General Packet Radio Service (GPRS); GPRS

Tunnelling Protocol (GTP) across the Gn and Gp

interface (3GPP TS 29.060 version 7.12.0 Release 7)

ETSI TS 129 060 V8.6.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; General Packet Radio Service (GPRS); GPRS

Tunnelling Protocol (GTP) across the Gn and Gp

interface (3GPP TS 29.060 version 8.6.0 Release 8)

ETSI TS 129 078 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Customized Applications for Mobile network

Enhanced Logic (CAMEL) Phase X; CAMEL Application

Part (CAP) specification (3GPP TS 29.078 version 8.0.0

Release 8)

ETSI TS 129 108 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Application of the Radio Access Network

Application Part (RANAP) on the E-interface

(3GPP TS 29.108 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 129 109 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Generic Authentication Architecture (GAA); Zh and

Zn Interfaces based on the Diameter protocol; Stage 3

(3GPP TS 29.109 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 129 119 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; GPRS Tunnelling Protocol (GTP) specification for

Gateway Location Register (GLR) (3GPP TS 29.119

version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 129 120 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Mobile Application Part (MAP) specification for

Gateway Location Register (GLR); Stage 3

(3GPP TS 29.120 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 129 168 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Cell Broadcast Centre interfaces with the Evolved

Packet Core; Stage 3 (3GPP TS 29.168 version 8.0.0

Release 8)

ETSI TS 129 198-1 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Open Service Access (OSA) Application

Programming Interface (API); Part 1: Overview

(3GPP TS 29.198-01 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 129 198-11 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Open Service Access (OSA) Application

Programming Interface (API); Part 11: Account

management Service Capability Feature (SCF)

(3GPP TS 29.198-11 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 129 198-12 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Open Service Access (OSA) Application

Programming Interface (API); Part 12: Charging Service

Capability Feature (SCF) (3GPP TS 29.198-12

version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 129 198-13 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Open Service Access (OSA) Application

Programming Interface (API); Part 13: Policy

management Service Capability Feature (SCF)

(3GPP TS 29.198-13 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 129 198-14 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Open Service Access (OSA) Application

Programming Interface (API); Part 14: Presence and

Availability Management (PAM) Service Capability

Feature (SCF) (3GPP TS 29.198-14 version 8.0.0

Release 8)

43


2009 Nr. 2 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

ETSI TS 129 198-15 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Open Service Access (OSA) Application

Programming Interface (API); Part 15: Multi-media

Messaging (MM) Service Capability Feature (SCF)

(3GPP TS 29.198-15 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 129 198-16 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Open Service Access (OSA) Application

Programming Interface (API); Part 16: Service broker

Service Capability Feature (SCF) (3GPP TS 29.198-16

version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 129 198-2 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Open Service Access (OSA) Application

Programming Interface (API); Part 2: Common data

definitions (3GPP TS 29.198-02 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 129 198-3 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Open Service Access (OSA) Application

Programming Interface (API); Part 3: Framework

(3GPP TS 29.198-03 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 129 198-4-1 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Open Service Access (OSA) Application

Programming Interface (API); Part 4: Call control;

Subpart 1: Call control common definitions

(3GPP TS 29.198-04-1 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 129 198-4-2 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Open Service Access (OSA) Application

Programming Interface (API); Part 4: Call control;

Subpart 2: Generic call control Service Capability

Feature (SCF) (3GPP TS 29.198-04-2 version 8.0.0

Release 8)

ETSI TS 129 198-4-3 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Open Service Access (OSA) Application

Programming Interface (API); Part 4: Call control;

Subpart 3: Multi-party call control Service Capability

Feature (SCF) (3GPP TS 29.198-04-3 version 8.0.0

Release 8)

ETSI TS 129 198-4-4 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Open Service Access (OSA) Application

Programming Interface (API); Part 4: Call control;

Subpart 4: Multimedia call control Service Capability

Feature (SCF) (3GPP TS 29.198-04-4 version 8.0.0

Release 8)

ETSI TS 129 198-4-5 V7.0.1 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Open Service Access (OSA) Application Programming

Interface (API); Part 4: Call control; Subpart 5:

Conference call control Service Capability Feature

(SCF) (3GPP TS 29.198-04-5 version 7.0.1 Release 7)

ETSI TS 129 198-4-5 V8.0.2 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Open Service Access (OSA) Application

Programming Interface (API); Part 4: Call control;

Subpart 5: Conference call control Service Capability

Feature (SCF) (3GPP TS 29.198-04-5 version 8.0.2

Release 8)

ETSI TS 129 198-5 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Open Service Access (OSA) Application

Programming Interface (API); Part 5: User interaction

Service Capability Feature (SCF) (3GPP TS 29.198-05

version 8.0.0 Release 8)

44

ETSI TS 129 198-6 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Open Service Access (OSA) Application

Programming Interface (API); Part 6: Mobility Service

Capability Feature (SCF) (3GPP TS 29.198-06

version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 129 198-8 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Open Service Access (OSA) Application

Programming Interface (API); Part 8: Data session

control Service Capability Feature (SCF)

(3GPP TS 29.198-08 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 129 199-1 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Open Service Access (OSA); Parlay X web

services; Part 1: Common (3GPP TS 29.199-01

version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 129 199-4 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Open Service Access (OSA); Parlay X web

services; Part 4: Short messaging (3GPP TS 29.199-04

version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 129 199-5 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Open Service Access (OSA); Parlay X web

services; Part 5: Multimedia messaging

(3GPP TS 29.199-05 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 129 199-6 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Open Service Access (OSA); Parlay X web

services; Part 6: Payment (3GPP TS 29.199-06

version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 129 199-7 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Open Service Access (OSA); Parlay X web

services; Part 7: Account management

(3GPP TS 29.199-07 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 129 199-8 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Open Service Access (OSA); Parlay X web

services; Part 8: Terminal status (3GPP TS 29.199-08

version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 129 199-9 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Open Service Access (OSA); Parlay X web

services; Part 9: Terminal location (3GPP TS 29.199-09

version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 129 199-10 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Open Service Access (OSA); Parlay X web

services; Part 10: Call handling (3GPP TS 29.199-10

version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 129 199-12 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Open Service Access (OSA); Parlay X web

services; Part 12: Multimedia conference

(3GPP TS 29.199-12 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 129 199-13 V8.0.1 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Open Service Access (OSA); Parlay X web services;

Part 13: Address list management (3GPP TS 29.199-13

version 8.0.1 Release 8)

ETSI TS 129 199-14 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Open Service Access (OSA); Parlay X web

services; Part 14: Presence (3GPP TS 29.199-14

version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 129 199-15 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Open Service Access (OSA); Parlay X web

services; Part 15: Message broadcast

(3GPP TS 29.199-15 version 8.0.0 Release 8)


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 2

ETSI TS 129 199-16 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Open Service Access (OSA); Parlay X web

services; Part 16: Geocoding (3GPP TS 29.199-16

version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 129 199-17 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Open Service Access (OSA); Parlay X web

services; Part 17: Application-driven Quality of Service

(QoS) (3GPP TS 29.199-17 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 129 199-18 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Open Service Access (OSA); Parlay X web

services; Part 18: Device capabilities and configuration

(3GPP TS 29.199-18 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 129 199-19 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Open Service Access (OSA); Parlay X web

services; Part 19: Multimedia streaming control

(3GPP TS 29.199-19 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 129 199-20 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Open Service Access (OSA); Parlay X web

services; Part 20: Multimedia multicast session

management (3GPP TS 29.199-20 version 8.0.0

Release 8)

ETSI TS 129 199-21 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Open Service Access (OSA); Parlay X web

services; Part 21: Content management

(3GPP TS 29.199-21 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 129 199-22 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Open Service Access (OSA); Parlay X web

services; Part 22: Policy (3GPP TS 29.199-22

version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 129 202 V8.1.1 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Signalling System No. 7 (SS7) signalling transport in

core network; Stage 3 (3GPP TS 29.202 version 8.1.1

Release 8)

ETSI TS 129 204 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Signalling System No. 7 (SS7) security gateway;

Architecture, functional description and protocol details

(3GPP TS 29.204 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 129 205 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Application of Q.1900 series to bearerindependent

Circuit Switched (CS) core network

architecture; Stage 3 (3GPP TS 29.205 version 8.0.0

Release 8)

ETSI TS 129 228 V8.4.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; IP Multimedia (IM) Subsystem Cx and Dx

Interfaces; Signalling flows and message contents

(3GPP TS 29.228 version 8.4.0 Release 8)

ETSI TS 129 229 V8.4.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Cx and Dx interfaces based on the Diameter

protocol; Protocol details (3GPP TS 29.229

version 8.4.0 Release 8)

ETSI TS 129 230 V8.4.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Diameter applications; 3GPP specific codes and

identifiers (3GPP TS 29.230 version 8.4.0 Release 8)

ETSI TS 129 231 V8.1.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Application of SIP-I Protocols to Circuit Switched

(CS) core network architecture; Stage 3

(3GPP TS 29.231 version 8.1.0 Release 8)

ETSI TS 129 232 V8.5.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Media Gateway Controller (MGC) - Media Gateway

(MGW) interface; Stage 3 (3GPP TS 29.232

version 8.5.0 Release 8)

ETSI TS 129 240 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; 3GPP Generic User Profile (GUP); Stage 3;

Network (3GPP TS 29.240 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 129 272 V8.1.1 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Evolved Packet System (EPS); Mobility

Management Entity (MME) and Serving GPRS Support

Node (SGSN) related interfaces based on Diameter

protocol (3GPP TS 29.272 version 8.1.1 Release 8)

ETSI TS 129 273 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Evolved Packet System (EPS); 3GPP EPS AAA

interfaces (3GPP TS 29.273 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 129 274 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; General Packet Radio Service (GPRS); Evolved

GPRS Tunnelling Protocol (eGTP) for EPS

(3GPP TS 29.274 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 129 275 V8.1.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Proxy Mobile IPv6 (PMIPv6) based Mobility and

Tunnelling protocols; Stage 3 (3GPP TS 29.275

version 8.1.0 Release 8)

ETSI TS 129 276 V8.1.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Optimized Handover Procedures and Protocols

between EUTRAN Access and cdma2000 HRPD

Access (3GPP TS 29.276 version 8.1.0 Release 8)

ETSI TS 129 277 V8.1.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Optimized Handover Procedures and Protocols

between EUTRAN Access and 1xRTT Access

(3GPP TS 29.277 version 8.1.0 Release 8)

ETSI TS 129 278 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Customized Applications for Mobile network

Enhanced Logic (CAMEL); CAMEL Application Part

(CAP) specification for IP Multimedia Subsystems (IMS)

(3GPP TS 29.278 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 129 279 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Mobile IPv4 (MIPv4) based Mobility protocols;

Stage 3 (3GPP TS 29.279 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 129 280 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; 3GPP EPS Sv interface (MME to MSC) for SRVCC

(3GPP TS 29.280 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 129 281 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; GPRS Tunnelling Protocol for User Plane (GTPv1-U)

(3GPP TS 29.281 version 8.0.0 Release 8)

45


2009 Nr. 2 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

ETSI TS 129 303 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Domain Name System Procedures

(3GPP TS 29.303 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 129 305 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; InterWorking Function (IWF) between MAP based

and Diameter based interfaces (3GPP TS 29.305

version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 129 328 V8.3.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS) Sh interface;

Signalling flows and message contents

(3GPP TS 29.328 version 8.3.0 Release 8)

ETSI TS 129 329 V7.7.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Sh interface based on the Diameter protocol;

Protocol details (3GPP TS 29.329 version 7.7.0

Release 7)

ETSI TS 129 329 V8.2.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Sh interface based on the Diameter protocol;

Protocol details (3GPP TS 29.329 version 8.2.0

Release 8)

ETSI TS 129 332 V8.4.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Media Gateway Control Function (MGCF) - IM

Media Gateway (IM-MGW); Mn interface

(3GPP TS 29.332 version 8.4.0 Release 8)

ETSI TS 129 333 V8.3.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Multimedia Resource Function Controller (MRFC)

- Multimedia Resource Function Processor (MRFP) Mp

interface; Stage 3 (3GPP TS 29.333 version 8.3.0

Release 8)

ETSI TS 129 364 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; IMS Application Server Service Data Descriptions

for AS interoperability (3GPP TS 29.364 version 8.0.0

Release 8)

ETSI TS 129 415 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Core network Nb interface user plane protocols

(3GPP TS 29.415 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 129 421 V8.0.1 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

TISPAN; NGN Release 1; Endorsement of

3GPP TS 29.162 Interworking between IM CN Subsystem

and IP networks (3GPP TS 29.421 version 8.0.1

Release 8)

ETSI TS 129 424 V8.0.1 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

TISPAN; H.248 Profile for controlling Trunking Media

Gateways; Protocol specification (3GPP TS 29.424

version 8.0.1 Release 8)

ETSI TS 129 433 V8.1.1 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

TISPAN; IP Multimedia; Diameter based protocol for

the interfaces between the Call Session Control Function

and the User Profile Server Function/Subscription

Locator Function; Signalling flows and protocol details

[3GPP TS 29.228 and 29.229 modified]

(3GPP TS 29.433 version 8.1.1 Release 8)

ETSI TS 131 103 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Characteristics of the IP Multimedia Services

Identity Module (ISIM) application (3GPP TS 31.103

version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 132 101 V8.4.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Principles and

high level requirements (3GPP TS 32.101 version 8.4.0

Release 8)

ETSI TS 132 102 V8.2.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Architecture

(3GPP TS 32.102 version 8.2.0 Release 8)

ETSI TS 132 111-2 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Fault

Management; Part 2: Alarm Integration Reference Point

(IRP): Information Service (IS) (3GPP TS 32.111-2

version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 132 111-5 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Fault

Management; Part 5: Alarm Integration Reference Point

(IRP): eXtensible Markup Language (XML) definitions

(3GPP TS 32.111-5 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 132 122 V8.1.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Advanced Alarm

Management (AAM) Integration Reference Point (IRP);

Information Service (IS) (3GPP TS 32.122 version 8.1.0

Release 8)

ETSI TS 132 123 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Advanced Alarm

Management (AAM) Integration Reference Point (IRP);

Common Object Request Broker Architecture (CORBA)

Solution Set (SS) (3GPP TS 32.123 version 8.0.0

Release 8)

ETSI TS 132 140 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Subscription

Management (SuM) requirements (3GPP TS 32.140

version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 132 141 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Subscription

Management (SuM) architecture (3GPP TS 32.141

version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 132 150 V8.2.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Integration

Reference Point (IRP) Concept and definitions

(3GPP TS 32.150 version 8.2.0 Release 8)

ETSI TS 132 151 V8.1.0 (2009-01) - (

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Integration

Reference Point (IRP) Information Service (IS) template

(3GPP TS 32.151 version 8.1.0 Release 8)

46


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 2

ETSI TS 132 152 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Integration

Reference Point (IRP) Information Service (IS) Unified

Modelling Language (UML) repertoire (3GPP TS 32.152

version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 132 154 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Backward and

Forward Compatibility (BFC); Concept and definitions

(3GPP TS 32.154 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 132 155 V8.2.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase

2+); Universal Mobile Telecommunications System

(UMTS); LTE; Telecommunication management;

Requirements template (3GPP TS 32.155 version 8.2.0

Release 8)

ETSI TS 132 171 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Subscription

Management (SuM) Network Resource Model (NRM)

Integration Reference Point (IRP): Requirements

(3GPP TS 32.171 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 132 240 V8.5.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Charging

management; Charging architecture and principles

(3GPP TS 32.240 version 8.5.0 Release 8)

ETSI TS 132 250 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Charging

management; Circuit Switched (CS) domain charging

(3GPP TS 32.250 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 132 251 V7.6.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Charging

management; Packet Switched (PS) domain charging

(3GPP TS 32.251 version 7.6.0 Release 7)

ETSI TS 132 251 V8.4.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Charging

management; Packet Switched (PS) domain charging

(3GPP TS 32.251 version 8.4.0 Release 8)

ETSI TS 132 252 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Charging

management; Wireless Local Area Network (WLAN)

charging (3GPP TS 32.252 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 132 260 V7.6.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Charging

management; IP Multimedia Subsystem (IMS) charging

(3GPP TS 32.260 version 7.6.0 Release 7)

ETSI TS 132 260 V8.6.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Charging

management; IP Multimedia Subsystem (IMS) charging

(3GPP TS 32.260 version 8.6.0 Release 8)

ETSI TS 132 270 V7.2.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Charging

management; Multimedia Messaging Service (MMS)

charging (3GPP TS 32.270 version 7.2.0 Release 7)

ETSI TS 132 270 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Charging

management; Multimedia Messaging Service (MMS)

charging (3GPP TS 32.270 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 132 271 V7.1.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Charging

management; Location Services (LCS) charging

(3GPP TS 32.271 version 7.1.0 Release 7)

ETSI TS 132 271 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Charging

management; Location Services (LCS) charging

(3GPP TS 32.271 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 132 272 V7.5.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Charging

management; Push-to-talk over Cellular (PoC) charging

(3GPP TS 32.272 version 7.5.0 Release 7)

ETSI TS 132 272 V8.2.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Charging

management; Push-to-talk over Cellular (PoC) charging

(3GPP TS 32.272 version 8.2.0 Release 8)

ETSI TS 132 273 V7.1.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Charging

management; Multimedia Broadcast and Multicast

Service (MBMS) charging (3GPP TS 32.273

version 7.1.0 Release 7)

ETSI TS 132 273 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Charging

management; Multimedia Broadcast and Multicast

Service (MBMS) charging (3GPP TS 32.273

version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 132 274 V8.4.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Charging

management; Short Message Service (SMS) charging

(3GPP TS 32.274 version 8.4.0 Release 8)

ETSI TS 132 295 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Charging

management; Charging Data Record (CDR) transfer

(3GPP TS 32.295 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 132 296 V8.2.1 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Charging

management; Online Charging System (OCS):

Applications and interfaces (3GPP TS 32.296

version 8.2.1 Release 8)

47


2009 Nr. 2 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

ETSI TS 132 297 V8.1.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Charging

management; Charging Data Record (CDR) file format

and transfer (3GPP TS 32.297 version 8.1.0 Release 8)

ETSI TS 132 298 V7.5.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Charging

management; Charging Data Record (CDR) parameter

description (3GPP TS 32.298 version 7.5.0 Release 7)

ETSI TS 132 298 V8.3.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Charging

management; Charging Data Record (CDR) parameter

description (3GPP TS 32.298 version 8.3.0 Release 8)

ETSI TS 132 299 V8.5.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Charging

management; Diameter charging applications

(3GPP TS 32.299 version 8.5.0 Release 8)

ETSI TS 132 300 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Configuration

Management (CM); Name convention for Managed

Objects (3GPP TS 32.300 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 132 301 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Configuration

Management (CM); Notification Integration Reference

Point (IRP): Requirements (3GPP TS 32.301

version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 132 302 V8.0.0 (2009-01))

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Configuration

Management (CM); Notification Integration Reference

Point (IRP): Information Service (IS) (3GPP TS 32.302

version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 132 303 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Configuration

Management (CM); Notification Integration Reference

Point (IRP): Common Object Request Broker

Architecture (CORBA) Solution Set (SS)

(3GPP TS 32.303 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 132 305 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Configuration

Management (CM); Notification Integration Reference

Point (IRP): eXtensible Markup Language (XML)

definition (3GPP TS 32.305 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 132 307 V7.1.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Configuration

Management (CM); Notification Integration Reference

Point (IRP): SOAP Solution Set (SS) (3GPP TS 32.307

version 7.1.0 Release 7)

ETSI TS 132 307 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Configuration

Management (CM); Notification Integration Reference

Point (IRP): SOAP Solution Set (SS) (3GPP TS 32.307

version 8.0.0 Release 8)

48

ETSI TS 132 311 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Generic

Integration Reference Point (IRP) management;

Requirements (3GPP TS 32.311 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 132 312 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Generic

Integration Reference Point (IRP) management;

Information Service (IS) (3GPP TS 32.312 version 8.0.0

Release 8)

ETSI TS 132 313 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Generic

Integration Reference Point (IRP) management;

Common Object Request Broker Architecture (CORBA)

Solution Set (SS) (3GPP TS 32.313 version 8.0.0

Release 8)

ETSI TS 132 317 V7.1.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Generic

Integration Reference Point (IRP) management; SOAP

Solution Set (SS) (3GPP TS 32.317 version 7.1.0

Release 7)

ETSI TS 132 317 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Generic

Integration Reference Point (IRP) management; SOAP

Solution Set (SS) (3GPP TS 32.317 version 8.0.0

Release 8)

ETSI TS 132 322 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Test

management Integration Reference Point (IRP):

Information Service (IS) (3GPP TS 32.322 version 8.0.0

Release 8)

ETSI TS 132 323 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Test

management Integration Reference Point (IRP):

Common Object Request Broker Architecture (CORBA)

Solution Set (SS) (3GPP TS 32.323 version 8.0.0

Release 8)

ETSI TS 132 325 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Test

management Integration Reference Point (IRP);

eXtensible Markup Language (XML) definitions

(3GPP TS 32.325 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 132 331 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Notification Log

(NL) Integration Reference Point (IRP): Requirements

(3GPP TS 32.331 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 132 333 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Notification Log

(NL) Integration Reference Point (IRP): Common Object

Request Broker Architecture (CORBA) Solution Set (SS)

(3GPP TS 32.333 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 132 335 V8.0.0 (2009-01)


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 2

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Notification Log

(NL) Integration Reference Point (IRP): eXtensible

Markup Language (XML) solution definitions

(3GPP TS 32.335 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 132 345 V7.1.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; File Transfer (FT)

Integration Reference Point (IRP); eXtensible Markup

Language (XML) definitions (3GPP TS 32.345

version 7.1.0 Release 7)

ETSI TS 132 351 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Communication

Surveillance (CS) Integration Reference Point (IRP):

Requirements (3GPP TS 32.351 version 8.0.0

Release 8)

ETSI TS 132 352 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Communication

Surveillance (CS) Integration Reference Point (IRP):

Information Service (IS) (3GPP TS 32.352 version 8.0.0

Release 8)

ETSI TS 132 353 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Communication

Surveillance (CS) Integration Reference Point (IRP):

Common Object Request Broker Architecture (CORBA)

Solution Set (SS) (3GPP TS 32.353 version 8.0.0

Release 8)

ETSI TS 132 371 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Security

Management concept and requirements

(3GPP TS 32.371 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 132 405 V8.4.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Performance

Management (PM); Performance measurements

Universal Terrestrial Radio Access Network (UTRAN)

(3GPP TS 32.405 version 8.4.0 Release 8)

ETSI TS 132 441 V8.1.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Trace

Management Integration Reference Point (IRP):

Requirements (3GPP TS 32.441 version 8.1.0

Release 8)

ETSI TS 132 632 V8.1.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Configuration

Management (CM); Core Network Resources

Integration Reference Point (IRP): Network Resource

Model (NRM) (3GPP TS 32.632 version 8.1.0 Release 8)

ETSI TS 132 642 V8.2.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Configuration

Management (CM); UTRAN network resources

Integration Reference Point (IRP): Network Resource

Model (NRM) (3GPP TS 32.642 version 8.2.0 Release 8)

ETSI TS 132 732 V8.1.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; IP Multimedia

Subsystem (IMS) Network Resource Model (NRM)

Integration Reference Point (IRP): Information Service

(IS) (3GPP TS 32.732 version 8.1.0 Release 8)

ETSI TS 133 102 V8.1.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; 3G security; Security architecture (3GPP TS 33.102

version 8.1.0 Release 8)

ETSI TS 133 107 V8.6.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; 3G security; Lawful interception architecture and

functions (3GPP TS 33.107 version 8.6.0 Release 8)

ETSI TS 133 108 V8.5.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; 3G security; Handover interface for Lawful

Interception (LI) (3GPP TS 33.108 version 8.5.0

Release 8)

ETSI TS 133 110 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Key establishment between a UICC and a terminal

(3GPP TS 33.110 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 133 141 V8.1.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Presence service; Security (3GPP TS 33.141

version 8.1.0 Release 8)

ETSI TS 133 203 V8.5.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; 3G security; Access security for IP-based services

(3GPP TS 33.203 version 8.5.0 Release 8)

ETSI TS 133 210 V8.2.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; 3G security; Network Domain Security (NDS);

IP network layer security (3GPP TS 33.210

version 8.2.0 Release 8)

ETSI TS 133 220 V8.5.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Generic Authentication Architecture (GAA); Generic

bootstrapping architecture (3GPP TS 33.220

version 8.5.0 Release 8)

ETSI TS 133 222 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Generic Authentication Architecture (GAA); Access

to network application functions using Hypertext

Transfer Protocol over Transport Layer Security

(HTTPS) (3GPP TS 33.222 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 133 223 V8.2.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Generic Authentication Architecture (GAA); Generic

Bootstrapping Architecture (GBA) Push function

(3GPP TS 33.223 version 8.2.0 Release 8)

ETSI TS 133 246 V8.2.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; 3G Security; Security of Multimedia Broadcast/

Multicast Service (MBMS) (3GPP TS 33.246

version 8.2.0 Release 8)

ETSI TS 133 259 V8.2.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Key establishment between a UICC hosting device

and a remote device (3GPP TS 33.259 version 8.2.0

Release 8)

49


2009 Nr. 2 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

ETSI TS 133 401 V8.1.1 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

3GPP System Architecture Evolution (SAE); Security

architecture (3GPP TS 33.401 version 8.1.1 Release 8)

ETSI TS 133 401 V8.2.1 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; 3GPP System Architecture Evolution (SAE);

Security architecture (3GPP TS 33.401 version 8.2.1

Release 8)

ETSI TS 133 402 V8.1.1 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

3GPP System Architecture Evolution (SAE); Security

aspects of non-3GPP accesses (3GPP TS 33.402

version 8.1.1 Release 8)

ETSI TS 133 402 V8.2.1 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; 3GPP System Architecture Evolution (SAE);

Security aspects of non-3GPP accesses

(3GPP TS 33.402 version 8.2.1 Release 8)

ETSI TS 134 122 V8.0.0 (2009-01)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Terminal conformance specification, Radio

transmission and reception (TDD) (3GPP TS 34.122

version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 136 104 V8.4.0 (2009-01)

Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);

Base Station (BS) radio transmission and reception

(3GPP TS 36.104 version 8.4.0 Release 8)

ETSI TS 136 106 V8.0.0 (2009-01)

Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);

FDD repeater radio transmission and reception

(3GPP TS 36.106 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 136 113 V8.1.0 (2009-01)

LTE Evolved Universal Terrestrial Radio Access

(E-UTRA); Base Station (BS) and repeater

ElectroMagnetic Compatibility (EMC) (3GPP TS 36.113

version 8.1.0 Release 8)

ETSI TS 136 124 V8.0.0 (2009-01)

LTE Evolved Universal Terrestrial Radio Access

(E-UTRA); Electromagnetic compatibility (EMC)

requirements for mobile terminals and ancillary

equipment (3GPP TS 36.124 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 136 133 V8.4.0 (2009-01)

Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);

Requirements for support of radio resource

management (3GPP TS 36.133 version 8.4.0 Release 8)

ETSI TS 136 141 V8.1.0 (2009-01)

Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);

Base Station (BS) conformance testing

(3GPP TS 36.141 version 8.1.0 Release 8)

ETSI TS 136 401 V8.4.0 (2009-01)

LTE Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network

(E-UTRAN); Architecture description (3GPP TS 36.401

version 8.4.0 Release 8)

ETSI TS 136 410 V8.1.0 (2009-01)

LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network

(E-UTRAN); S1 layer 1 general aspects and principles

(3GPP TS 36.410 version 8.1.0 Release 8)

ETSI TS 136 411 V8.1.0 (2009-01)

LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network

(E-UTRAN); S1 layer 1 (3GPP TS 36.411 version 8.1.0

Release 8)

ETSI TS 136 412 V8.4.0 (2009-01)

LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network

(E-UTRAN); S1 signalling transport (3GPP TS 36.412

version 8.4.0 Release 8)

50

ETSI TS 136 413 V8.4.0 (2009-01)

LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access

(E-UTRA) ; S1 Application Protocol (S1AP)

(3GPP TS 36.413 version 8.4.0 Release 8)

ETSI TS 136 414 V8.3.0 (2009-01)

LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network

(E-UTRAN); S1 data transport (3GPP TS 36.414

version 8.3.0 Release 8)

ETSI TS 136 420 V8.1.0 (2009-01)

LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network

(E-UTRAN); X2 general aspects and principles

(3GPP TS 36.420 version 8.1.0 Release 8)

ETSI TS 136 422 V8.4.0 (2009-01)

LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network

(E-UTRAN); X2 signalling transport (3GPP TS 36.422

version 8.4.0 Release 8)

ETSI TS 136 423 V8.4.0 (2009-01)

LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network

(E-UTRAN); X2 Application Protocol (X2AP)

(3GPP TS 36.423 version 8.4.0 Release 8)

ETSI TS 136 424 V8.4.0 (2009-01)

LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network

(E-UTRAN); X2 data transport (3GPP TS 36.424

version 8.4.0 Release 8)

ETSI TS 141 101 V7.2.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Technical Specifications and Technical Reports for a

GERAN-based 3GPP system (3GPP TS 41.101

version 7.2.0 Release 7)

ETSI TS 143 005 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Technical performance objectives (3GPP TS 43.005

version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 143 013 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Discontinuous Reception (DRX) in the GSM system

(3GPP TS 43.013 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 143 022 V8.1.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Functions related to Mobile Station (MS) in idle mode

and group receive mode (3GPP TS 43.022

version 8.1.0 Release 8)

ETSI TS 143 055 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Dual Transfer Mode (DTM); Stage 2 (3GPP TS 43.055

version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 143 059 V8.1.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Functional stage 2 description of Location Services

(LCS) in GERAN (3GPP TS 43.059 version 8.1.0

Release 8)

ETSI TS 143 068 V8.5.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Voice Group Call Service (VGCS); Stage 2

(3GPP TS 43.068 version 8.5.0 Release 8)

ETSI TS 143 073 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Support of Localised Service Area (SoLSA); Stage 2

(3GPP TS 43.073 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 143 129 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Packed-switched handover for GERAN A/Gb mode;

Stage 2 (3GPP TS 43.129 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 143 318 V8.3.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Generic Access Network (GAN); Stage 2

(3GPP TS 43.318 version 8.3.0 Release 8)

ETSI TS 144 001 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Mobile Station - Base Station System (MS - BSS)

Interface General Aspects and Principles

(3GPP TS 44.001 version 8.0.0 Release 8)


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 2

ETSI TS 144 006 V4.3.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Mobile Station - Base Stations System (MS - BSS)

interface Data Link (DL) layer specification

(3GPP TS 44.006 version 4.3.0 Release 4)

ETSI TS 144 006 V5.2.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Mobile Station - Base Stations System (MS - BSS)

interface Data Link (DL) layer specification

(3GPP TS 44.006 version 5.2.0 Release 5)

ETSI TS 144 006 V6.8.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Mobile Station - Base Stations System (MS - BSS)

interface Data Link (DL) layer specification

(3GPP TS 44.006 version 6.8.0 Release 6)

ETSI TS 144 006 V7.2.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Mobile Station - Base Stations System (MS - BSS)

interface Data Link (DL) layer specification

(3GPP TS 44.006 version 7.2.0 Release 7)

ETSI TS 144 013 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Performance Requirements on Mobile Radio Interface

(3GPP TS 44.013 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 144 018 V7.15.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Mobile radio interface layer 3 specification; Radio

Resource Control (RRC) protocol (3GPP TS 44.018

version 7.15.0 Release 7)

ETSI TS 144 018 V8.5.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Mobile radio interface layer 3 specification; Radio

Resource Control (RRC) protocol (3GPP TS 44.018

version 8.5.0 Release 8)

ETSI TS 144 031 V7.10.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Location Services (LCS); Mobile Station (MS) - Serving

Mobile Location Centre (SMLC) Radio Resource LCS

Protocol (RRLP) (3GPP TS 44.031 version 7.10.0

Release 7)

ETSI TS 144 031 V8.1.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Location Services (LCS); Mobile Station (MS) - Serving

Mobile Location Centre (SMLC) Radio Resource LCS

Protocol (RRLP) (3GPP TS 44.031 version 8.1.0

Release 8)

ETSI TS 144 035 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Location Services (LCS); Broadcast network assistance

for Enhanced Observed Time Difference (E-OTD) and

Global Positioning System (GPS) positioning methods

(3GPP TS 44.035 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 144 056 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

GSM Cordless Telephony System (CTS), (Phase 1)

CTS Radio Interface Layer 3 Specification

(3GPP TS 44.056 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 144 057 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

GSM Cordless Telephony System (CTS), (Phase 1)

CTS CTS supervising system Layer 3 Specification

(3GPP TS 44.057 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 144 060 V6.25.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

General Packet Radio Service (GPRS); Mobile Station

(MS) - Base Station System (BSS) interface; Radio Link

Control / Medium Access Control (RLC/MAC) protocol

(3GPP TS 44.060 version 6.25.0 Release 6)

ETSI TS 144 060 V7.15.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

General Packet Radio Service (GPRS); Mobile Station

(MS) - Base Station System (BSS) interface; Radio Link

Control / Medium Access Control (RLC/MAC) protocol

(3GPP TS 44.060 version 7.15.0 Release 7)

ETSI TS 144 060 V8.3.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

General Packet Radio Service (GPRS); Mobile Station

(MS) - Base Station System (BSS) interface; Radio Link

Control / Medium Access Control (RLC/MAC) protocol

(3GPP TS 44.060 version 8.3.0 Release 8)

ETSI TS 144 064 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Mobile Station - Serving GPRS Support Node

(MS-SGSN); Logical Link Control (LLC) Layer

Specification (3GPP TS 44.064 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 144 065 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Mobile Station (MS) - Serving GPRS Support Node

(SGSN); Subnetwork Dependent Convergence

Protocol (SNDCP) (3GPP TS 44.065 version 8.0.0

Release 8)

ETSI TS 144 068 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Group Call Control (GCC) Protocol (3GPP TS 44.068

version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 144 069 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Broadcast Call Control (BCC) protocol

(3GPP TS 44.069 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 144 071 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Location Services (LCS); Mobile radio interface layer

3 LCS specification (3GPP TS 44.071 version 8.0.0

Release 8)

ETSI TS 144 118 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Mobile radio interface layer 3 specification, Radio

Resource Control (RRC) protocol; Iu mode

(3GPP TS 44.118 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 144 160 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

General Packet Radio Service (GPRS); Mobile Station

(MS) - Base Station System (BSS) interface; Radio Link

Control/ Medium Access Control (RLC/MAC) protocol

for Iu mode (3GPP TS 44.160 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 144 318 V8.4.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Generic Access Network (GAN); Mobile GAN interface

layer 3 specification (3GPP TS 44.318 version 8.4.0

Release 8)

ETSI TS 148 001 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Base Station System - Mobile-services Switching

Centre (BSS - MSC) interface; General aspects

(3GPP TS 48.001 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 148 002 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Base Station System - Mobile-services Switching Centre

(BSS - MSC) interface; Interface principles

(3GPP TS 48.002 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 148 004 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Base Station System - Mobile-services Switching Centre

(BSS - MSC) interface; Layer 1 specification

(3GPP TS 48.004 version 8.0.0 Release 8)

51


2009 Nr. 2 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

ETSI TS 148 006 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Signalling Transport Mechanism Specification for the

Base Station System - Mobile Services Switching Centre

(BSS-MSC) Interface (3GPP TS 48.006 version 8.0.0

Release 8)

ETSI TS 148 008 V8.5.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Mobile Switching Centre - Base Station system

(MSC-BSS) interface; Layer 3 specification

(3GPP TS 48.008 version 8.5.0 Release 8)

ETSI TS 148 014 V8.0.0 (2009-01

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

General Packet Radio Service (GPRS); Base Station

System (BSS) - Serving GPRS Support Node (SGSN)

interface; Gb interface Layer 1 (3GPP TS 48.014

version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 148 016 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

General Packet Radio Service (GPRS); Base Station

System (BSS) - Serving GPRS Support Node (SGSN)

interface; Network service (3GPP TS 48.016

version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 148 018 V8.1.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

General Packet Radio Service (GPRS); Base Station

System (BSS) - Serving GPRS Support Node (SGSN);

BSS GPRS protocol (BSSGP) (3GPP TS 48.018

version 8.1.0 Release 8)

ETSI TS 148 031 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Location Services LCS: Serving Mobile Location Centre

- Serving Mobile Location Centre (SMLC - SMLC);

SMLCPP specification (3GPP TS 48.031 version 8.0.0

Release 8)

ETSI TS 148 051 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Base Station Controller - Base Transceiver Station

(BSC-BTS) interface; General aspects

(3GPP TS 48.051 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 148 052 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Base Station Controller - Base Transceiver Station

(BSC-BTS) interface; Interface principles

(3GPP TS 48.052 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 148 054 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Base Station Controller - Base Transceiver Station

(BSC - BTS) interface; Layer 1 structure of physical

circuits (3GPP TS 48.054 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 148 056 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Base Station Controller - Base Transceiver Station

(BSC - BTS) interface; Layer 2 specification

(3GPP TS 48.056 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 148 103 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Base Station System - Media GateWay (BSS-MGW)

interface; User plane transport mechanism

(3GPP TS 48.103 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 149 008 V8.0.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Application of the Base Station System Application Part

(BSSAP) on the E-Interface (3GPP TS 49.008

version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 149 031 V8.1.0 (2009-01)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Location Services (LCS); Base Station System

Application Part LCS Extension (BSSAP-LE)

(3GPP TS 49.031 version 8.1.0 Release 8)

ETSI TS 182 023 V2.1.1 (2009-01)

Telecommunications and Internet converged Services

and Protocols for Advanced Networking (TISPAN); Core

and enterprise NGN interaction scenarios; Architecture

and functional description

ETSI TS 183 036 V2.1.1 (2009-01)

Telecommunications and Internet converged Services

and Protocols for Advanced Networking (TISPAN);

ISDN/SIP interworking; Protocol specification

ETSI TS 183 042 V2.1.1 (2009-01)

Telecommunications and Internet converged Services

and Protocols for Advanced Networking (TISPAN);

PSTN/ISDN Simulation Services; Completion of

Communications to Busy Subscriber (CCBS),

Completion of Communications by No Reply (CCNR);

Protocol Specification

ETSI TS 183 066 V2.1.1 (2009-01)

Telecommunications and Internet converged Services

and Protocols for Advanced Networking (TISPAN);

Network Attachment Sub-System (NASS); a4 interface

based on the DIAMETER protocol

Parengë Lyda Maþeikienë

52


Lietuvos standartizacijos departamentas

Direktorius .............................................................................................................................................................. 270 9360

Direktoriaus pavaduotojas .................................................................................................................................. 270 9345

Patarëjas teisës ir personalo klausimais .................................................................................................................. 279 1140

Padëjëja ryðiams su visuomene .............................................................................................................................. 279 1135

Vyriausiasis specialistas tarptautiniams ryðiams .................................................................................................... 270 9358

Kokybës vadybos ekspertas .................................................................................................................................... 279 1131

Faksas 212 6252

1-asis STANDARTIZACIJOS SKYRIUS

Vedëja. Bendrieji klausimai. Mësa ir mësos produktai, maisto analizë ............................................................... 270 9361

Þaislai, kokybë, techniniai brëþiniai, paslaugos ...................................................................................................... 279 1134

Tekstilë, dujos, nafta ir naftos produktai, kietasis biokuras ................................................................................... 279 1134

Pieno, grûdø, þuvies, vaisiø ir darþoviø produktai, paðarai, dangos .................................................................... 270 9365

Cheminë analizë, tràðos, klijai, aplinkos apsauga, plastikai, kosmetika ............................................................... 270 9365

2-asis STANDARTIZACIJOS SKYRIUS

Vedëja. Bendrieji klausimai. Darbø sauga, ergonomika, konvejeriai, nanotechnologijos .................................. 234 8399

Akø optika ................................................................................................................................................................ 234 8396

Metrologija, bankininkystë, naftos produktø árenginiai, juvelyriniai dirbiniai ......................................................... 234 8397

Korteliø leidëjø atpaþinimo kodo skyrimas, neardomieji bandymai ...................................................................... 234 8397

Þemës ûkio technika, suvirinimas, liejininkystë, metalai, geleþinkeliø transportas .............................................. 234 8396

Sveikata, pakavimas ................................................................................................................................................. 234 8396

Liftai,, sprogiosios atmosferos, gabenamieji dujø balionai ................................................................................... 234 8397

3-iasis STANDARTIZACIJOS SKYRIUS

Vedëjas. Bendrieji klausimai, informacijos ir ryðiø technologija, telekomunikacijos ........................................... 270 9342

Informaciniø sistemø standartizavimas, informacijos saugumas, orlaiviai, erdvëlaiviai ir kosmosas, apsauga . 270 9349

Elektronika ................................................................................................................................................................ 279 1151

Elektrotechnika ......................................................................................................................................................... 279 1151

Elektromagnetinis suderinamumas ......................................................................................................................... 279 1151

Elektros energetika ................................................................................................................................................... 270 9349

Telekomunikacijos .................................................................................................................................................... 270 9349

4-asis STANDARTIZACIJOS SKYRIUS

Vedëjas. Bendrieji klausimai ................................................................................................................................... 279 1150

Statyba, statybinës medþiagos ir gaminiai, automobiliø keliø tiesyba ir medþiagos ........................................... 270 9341

Prieðgaisrinë sauga, techninë pagalba neágaliesiems, ugniai atsparios medþiagos ............................................ 279 1150

Baldai, mediena ....................................................................................................................................................... 279 1141

PLANAVIMO IR TIKRINIMO SKYRIUS

Vedëja. Bendrieji klausimai ..................................................................................................................................... 270 9366

Standartizacijos darbø planavimas ......................................................................................................................... 279 1143

Lietuviø kalbos ekspertizë ........................................................................................................................................ 270 9371

279 1153

Terminø standartizavimas ........................................................................................................................................ 279 1137

INFORMACIJOS IR TECHNOLOGIJØ SKYRIUS

Vedëja. Bendrieji klausimai ..................................................................................................................................... 270 9362

Informacijos teikimas pagal Pasaulinës prekybos organizacijos nuostatas ......................................................... 270 9347

Informacijos technologijø klausimai ....................................................................................................................... 270 9364

Lietuvos standartø duomenø bazë ......................................................................................................................... 270 9364

BIBLIOTEKA .......................................................................................................................................................... 279 1142

LEIDYBOS IR PLATINIMO SKYRIUS

Vedëja. Uþsienio standartø ir kitø dokumentø platinimas .................................................................................... 270 9348

Departamento leidiniø platinimas ............................................................................................................................ 270 9343

Dokumentø kopijavimas .......................................................................................................................................... 279 1139

FINANSØ IR ADMINISTRAVIMO SKYRIUS

Vedëja ..................................................................................................................................................................... 270 9346

203 kab.

206 kab.

309 kab.

401 kab.

204 kab.

310 kab.

312 kab.

318 kab.

318 kab.

311 kab.

311 kab.

302 kab.

303 kab.

304 kab.

304 kab.

303 kab.

303 kab.

304 kab.

218 kab.

216 kab.

216 kab.

216 kab.

216 kab.

216 kab.

216 kab.

319 kab.

317 kab.

319 kab.

313 kab.

212 kab.

210 kab.

209 kab.

217 kab.

403 kab.

213 kab.

214 kab.

213 kab.

213 kab.

315 kab.

307 kab.

306 kab.

305 kab.

201 kab.

Departamentas priima interesantus ir konsultuoja darbo dienomis nuo 10 iki 12 valandos ir nuo 13 iki 15 valandos (T. Kosciuðkos g. 30,

LT-01100 Vilnius, el. paðtas lstboard@lsd.lt, interneto tinklalapis http://www.lsd.lt)

VIEÐOJI ÁSTAIGA LST Sert (VðÁ LST Sert)

(Konstitucijos pr. 15/5-15, LT-08106 Vilnius)

Direktorius .............................................................................................................................................................. 270 9344

Kokybës vadovas ..................................................................................................................................................... 270 9359

Projektø vadovas ..................................................................................................................................................... 270 9356

Rinkodaros vadovas ................................................................................................................................................ 270 9356

Vyriausiasis finansininkas ........................................................................................................................................ 270 9356

Faksas 270 9356


2009 Nr. 2 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTAS

Departamentas formuoja ir dalyvauja ágyvendinant kartu

su suinteresuotomis Lietuvos Respublikos

Vyriausybës institucijomis, ámonëmis, ástaigomis ir

organizacijomis Lietuvos Respublikos Vyriausybës politikà

standartizacijos srityje.

Departamentas koordinuoja visø veiklos srièiø standartizacijos

darbus ir metodiðkai jiems vadovauja.

Departamentas sudaro technikos komitetus (TK) Lietuvos

standartø projektams rengti.

Departamentas atlieka Pasaulinës prekybos organizacijos

Sutarties dël techniniø prekybos kliûèiø nacionalinës uþklausø

tarnybos funkcijas.

Departamentas dalyvauja Lietuvos, Latvijos ir Estijos

nacionaliniø standartizacijos institucijø Baltijos

standartizacijos forume nuo 1999 m.

Departamentas atstovauja Lietuvai tarptautinëse ir Europos

organizacijose:

Tarptautinëje standartizacijos organizacijoje (ISO) – narys

nuo 2008 m.;

Tarptautinëje elektrotechnikos komisijoje (IEC) –

asocijuotasis narys nuo 1996 m.;

Europos standartizacijos komitete (CEN) – narys nuo

2003 m.

Europos elektrotechnikos standartizacijos komitete

(CENELEC) – narys nuo 2003 m.;

Europos ryðiø standartø institute (ETSI) – narys nuo 1996 m.

54

More magazines by this user
Similar magazines