CLIP Poznan - Savills

pdf.savills.com

CLIP Poznan - Savills

CLIP LOGISTICS –

140 000 m²

BUILDING DESCRIPTION

OPIS BUDYNKU

Total Space: 100 000 m 2 Całkowita powierzchnia: 100 000 m 2

Space Under

Construction:

40 000 m 2 Powierzchnia w Budowie 40 000 m 2

Planned Space: 140 000 m² Powierzchnia Planowana: 140 000 m²

GENERAL LEASE TERMS

OGÓLNE WARUNKI NAJMU

Availability: Now Dostępność: Od zaraz

Min Lease Term: 3 Years Min. Okres Najmu: 3 Lata

Min. Units: 5 000 m² Min. Moduły: 5 000 m²

____________________________________________________________________________________________________________

Savills Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warsaw, Poland

Tel: + 48 22 330 0630 Fax: + 48 22 330 0631

KRS: 0000206831; NIP: 526-27-71-913; Share Capital: PLN 275,000

Offices in Europe, Asia, Australia and Africa.

A subsidiary of Savills Overseas Holdings Limited

Registered office: 20 Grosvenor Hill, London W1K 3HQ


LOCATION DESCRIPTION

Clip Logistics is situated 18 km from the centre of Poznan

along the international route E-92 Poznan – Warsaw and

close to intersection Paris - Warsaw . This enables

invaluable access to dynamic and growing markets in

Poland and Europe.

OPIS LOKALIZACJI

Clip Logistics jest połoŜony w Swarzędzu-Jasin, 18 km

od centrum Poznania wzdłuŜ trasy E-92 Poznań –

Warszawa przy węźle kolejowym E20 ParyŜ – Moskwa.

Lokalizacja ta daje nieoceniony dostęp do dynamicznie

rozwijających się rynków Europy.

SPECIFICATION

SPECYFIKACJA

A-class buildings Budynki klasy A

12x25 column spacing Siatka słupów 12x25

Floor loading – 5 T/sqm Nośność posadzki 5 T/m²

10m clear height

Wysokość w świetle – 10 m

1 dock per 900 sqm

1 dok na 900 m²

ESFR Sprinkler installation System tryskaczy ESFR

Gas fired heating system Ogrzewanie gazowe

Lighting according to the local code or

NatęŜenie światła zgodnie z polskim

tenant’s requirement

prawem lub wymaganiami klienta

Skylights and smoke vents Świetliki i klapy dymowe

Offices per tenants requirements Biura zgodnie z wymaganiami klienta

Cross Docks Cross Docks

____________________________________________________________________________________________________________

Savills Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warsaw, Poland

Tel: + 48 22 330 0630 Fax: + 48 22 330 0631

KRS: 0000206831; NIP: 526-27-71-913; Share Capital: PLN 275,000

Offices in Europe, Asia, Australia and Africa.

A subsidiary of Savills Overseas Holdings Limited

Registered office: 20 Grosvenor Hill, London W1K 3HQ

More magazines by this user
Similar magazines