20.01.2015 Views

disleXicOn-live hilde d'haeyere - Hogeschool Gent

disleXicOn-live hilde d'haeyere - Hogeschool Gent

disleXicOn-live hilde d'haeyere - Hogeschool Gent

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Filmlezing<br />

10.12.2012 — 20:30<br />

Nederlands<br />

Lecture-screening<br />

19.12.2012 — 17:30<br />

English<br />

DISLEXICON-<strong>live</strong><br />

Hilde D’haeyere<br />

Kaskcinema<br />

Godshuizenlaan 4<br />

9000 <strong>Gent</strong><br />

A5_onderzoek_<strong>hilde</strong>.indd 1 26/11/12 11:47


In woord, beeld, en in persoon<br />

presenteert Hilde D’haeyere<br />

de resultaten van haar<br />

doctoraatsonderzoek naar<br />

cinematografie in slapstick<br />

komedies van de Mack Sennett<br />

Comedies studio. De filmlezing<br />

traceert de verkenningstocht<br />

van een fotograaf in een<br />

filmhistorisch veld aan de hand<br />

van zotte termen als ‘ballyhoo,’<br />

‘hokum’ en ‘fish tales’. De<br />

presentatie kadert in het<br />

onderzoeksproject ‘Stopping the<br />

Show’ dat in 2008 geïnitieerd<br />

werd aan KASK / School of Arts.<br />

Het onderzoek resulteerde eerder<br />

in het Dislexicon of Slapstick<br />

Humor, Funny Cinematography,<br />

and Very Special Effects, de<br />

stunt-lecture-performance ‘Talk<br />

Show’ met Miet Warlop, en het<br />

doctoraal proefschrift Stopping<br />

the Show, Film Photography<br />

in Mack Sennett Slapstick<br />

Comedies 1917-1933, die<br />

deze filmlezing inspireerden.<br />

Het onderzoeksproject<br />

wordt gefinancierd door het<br />

Onderzoeksfonds <strong>Hogeschool</strong><br />

<strong>Gent</strong>.<br />

www.schoolofarts.be<br />

In words, images, and in person,<br />

Hilde D’haeyere presents her<br />

research into film photography<br />

in slapstick comedy of the Mack<br />

Sennett Comedies studio. The<br />

lecture-screening traces the<br />

explorations of a photographer<br />

in a film historical field from<br />

‘ballyhoo’ to ‘hokum’ including<br />

‘fish tales’. The presentation<br />

is the keystone of the research<br />

project ‘Stopping the Show’<br />

that was initiated in 2008 at<br />

KASK / School of Arts. Research<br />

findings found their way into the<br />

Dislexicon of Slapstick Humor,<br />

Funny Cinematography, and Very<br />

Special Effects, the stunt-lectureperformance<br />

‘Talk Show’ with<br />

Miet Warlop, and the doctoral<br />

dissertation Stopping the Show,<br />

Film Photography in Mack<br />

Sennett Slapstick Comedies<br />

1917-1933, all of which inspired<br />

this lecture. The research project<br />

is financially supported by<br />

the Research Fund University<br />

College Ghent.<br />

Muzikale begeleiding/Live music<br />

Hilde Nash<br />

Dank aan/Thanks to<br />

Karel De Cock, Jasper Rigole,<br />

Elias Heuninck (Hercules-lab),<br />

Joël Rabijns.<br />

KASKcinema<br />

Godshuizenlaan 4<br />

9000 <strong>Gent</strong><br />

Gratis toegang / Free entrance<br />

VU WIM DE TEMMERMAN<br />

JOZEF KLUYSKENSSTRAAT 2<br />

9000 GENT<br />

GRAFISCH ONTWERP<br />

JURGEN MAELFEYT<br />

Beeld/Image<br />

Hilde D’haeyere, Bellows, 2011<br />

A5_onderzoek_<strong>hilde</strong>.indd 2 26/11/12 11:47

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!