ปฏิบัติการเคมี 1

www1.science.cmu.ac.th
  • No tags were found...

ปฏิบัติการเคมี 1

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร

ว.คม. 115 (203115) ปฏิบัติการเคมี 1 1(0/0-1/3)

เงื่อนไขที่ตองผานกอน ลงทะเบียนพรอม ว.คม. 111 (203111)

คํ าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา

ปฏิกิริยาของทองแดง ความรอนของปฏิกิริยา การแยกสลายดวยไฟฟา เซลลกัลวานิก และเซลล

ความเขมขน คาคงที่ของกาซ การหามวลโมเลกุลโดยอาศัยหลักการลดลงของจุดเยือกแข็ง

โครงสรางผลึก การไทเทรตระหวางกรด-เบส และแบบรีดอกซ สมดุลกรดเบส และการแยกสลายดวยนํ้ า

คาผลคูณการละลาย จลนพลศาสตรเชิงเคมี และการทดลองพิเศษ

วัตถุประสงคกระบวนวิชา

นักศึกษาสามารถคุนเคยกับเทคนิคพื้นฐาน และไดรับทักษะในการปฏิบัติการเคมี รวมทั้ง

สามารถเขาใจทฤษฎีทางเคมีไดจากการทดลอง

เนื้อหากระบวนวิชา จํ านวนชั่วโมงปฏิบัติการ

1. เทคนิคตางๆ ในหองปฏิบัติการเคมี 3

2. ปฏิกิริยาของทองแดง 3

3. ความรอนของปฏิกิริยา 3

4. การแยกสลายดวยไฟฟา 3

5. เซลลกัลวานิก และเซลลความเขมขน 3

6. การหาคาคงที่ของกาซ 3

7. การหามวลโมเลกุลโดยอาศัยการลดลงของจุดเยือกแข็ง 3

8. โครงสรางผลึก 3

9. การไทเทรตระหวางกรด-เบส 3

10. การไทเทรตแบบรีดอกซ 3

11. สมดุลกรดเบส และการแยกสลายดวยนํ้ า 3

12. ผลคูณการละลายของแคลเซียมซัลเฟต 3

13. จลนพลศาสตรเชิงเคมี :

ศึกษาอัตราการเกิดปฏิกิริยาระหวางโพแทสเซียมไดโครเมตกับเอธานอล 3

14. การทดลองพิเศษ 6

รวม 45

กระบวนวิชานี้ ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการประจํ าคณะวิทยาศาสตร ในคราว

ประชุมครั้งที่ 10/2547 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2547 กํ าหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการ

ศึกษา 2548

(รองศาสตราจารยบุญรักษา สุนทรธรรม)

คณบดีคณะวิทยาศาสตร


DEPARTMENT OF CHEMISTRY FACULTY OF SCIENCE

CHEM 115 (203115) CHEMISTRY LABORATORY I 1(0/0-1/3)

Abbreviation CHEMISTRY LABORATORY I

Prerequisite Concurrent to CHEM 111 (203111)

Course Description

Reaction of copper, heat of reaction, electrolysis galvanic and concentration cells, gas

constant, determination of molecular weight by freezing point depression, crystal structure, acidbase

and redox titrations, acid-base equilibria and hydrolysis, solubility product, chemical

kinetics, and special experiment.

Course Objective

Students will be able to acquaint to the basic techniques and to gain experimental skills

in chemistry laboratory as well as to obtain more understanding in the theoretical foundation

explained through the experiments.

Course Contents

1. Laboratory techniques

2. The reactions of copper

3. Heat of reaction

4. Electrolysis

5. Galvanic and concentration cells

6. Determination of the gas constant

7. Determination of molecular weight by freezing point

depression

8. Crystal structure

9. Acid-base titrations

10. Redox titrations

11. Acid base equilibria and hydrolysis

12. The solubility product of calcium sulfate

13. Chemical kinetics: The study of reaction rate of

potassium dichromate and ethanol

14. Special experiment

Total

No. of Laboratory Hours

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

6

45

More magazines by this user
Similar magazines