kapak OK - Dedeman

dedeman.com

kapak OK - Dedeman

DEDEMAN QUARTERLY

DQ

SAYI-ISSUE 05 KIfi-WINTER 2009

Dünya fiehirlerinde Yeni Y›l

New Year celebrations in cities worldwide

Palandöken’de K›fl

Winter at Palandöken

Suyun Müzi¤ini Duyan Anjelika Akbar

Anjelika Akbar composes music that flows


DQ

ÖNSÖZ-FOREWORD

De¤erli Dedeman Dostlar›,

1

2008’in son aylar›nda DQ’nun ilk say›s› için haz›rl›klar›m›z› tamamlarken dergimizin takipçilerinin bu

kadar çok, merakl› ve destekleyici olaca¤›n› tahmin etmemifltik. Sektör yay›nlar› içinde kendine özgü

tasar›m› ve her say›da zenginleflen içeri¤iyle farkl›laflan DQ piyasada bulabilece¤iniz seyahat ya da

kültür&sanat dergileri kadar donan›ml›...

fiimdi 2010 y›l›na girmenin arifesindeyiz. Belki de siz 2010’un ilk aylar›nda alacaks›n›z dergimizi elinize.

Peki beflinci say›m›z›n içeri¤inde neler var Hemen s›ralayal›m: fiam’da gurme gezisi, Bulgaristan’da bir

müze kent Filibe, dünya metropollerinin y›lbafl› etkinlikleri, Anjelika Akbar ile müzik üzerine çok keyifli

bir söylefli, yurt içinde ve yurt d›fl›nda kaç›r›lmamas› gereken etkinlikler...

2010 y›l›nda elbette yeni projelerimiz, yeni at›l›mlar›m›z var. Dedeman Shiraz ‹ran ve Dedeman

Zonguldak bu y›l›n süprizleri! Yeni destinasyonlardaki otellerimizle Dedeman ailesi olarak genifllemeye

ve güçlenmeye bu sene de devam ediyoruz.

Yeni y›l›n›z kutlu olsun.

Dear Valued Dedeman Friends,

Towards the last few months of 2008, when we were putting together the first issue of DQ we did not

anticipate the amount of support and interest we would be getting from our readers. Now with our

2010 issue, DQ has reached the point where it is now known for its original content and prestigious

design. It has become an essential magazine for travel, culture, and the arts.

While reading DQ’s 5th issue, check out the cuisine and events we found out about in Damascus,

Plovdiv; a city in Bulgaria doubling as an outdoor museum, New Years events in cities worldwide,

an interview with Anjelika Akbar- she practically breathes music, and exciting things to do in and outside

of Turkey that shouldn’t be missed.

The year 2010 holds many new and exciting projects and developments, all of which are unfolded.

Surprises at the Dedeman Shiraz Iran and Dedeman Zonguldak for the New Year, along with many new

destinations we discovered and how you can make your stay there as comforting as possible at the

Dedeman hotels.

Have a very Happy New Year.

Tamer Yürüko¤lu

Genel Müdür / General Manager

Dedeman Hotels & Resorts International


24

DQ ‹Ç‹NDEK‹LER-CONTENTS

12

34

40

50

58

ajanda-zoom

04 Türkiye’de ve dünyada olup bitenler

The news from Turkey and the world

2010

12 Dünya flehirleri yeni y›la nas›l giriyor

New Year celebrations all over the world

kent-city

24 Bulgaristan'da bir müze kent: Filibe

An outdoor museum at Bulgaria: Plovdiv

röportaj-interview

34 Besteci, piyanist ve yazar Anjelika Akbar

Composer, pianist and writer; Anjelika Akbar

seyahat-travel

40 Palandöken'de k›fl

Winter at Palandöken

yemek-food

50 Ortado¤unun kültür befli¤ine gurme seyahat

Gurme travel to the heart of middle east

moda-fashion

58 ‹stanbul'da görkemli bir gün

A magnificent day in ‹stanbul

kültür&sanat

68 Chagall sergisi hakk›nda

About the Chagall exhibition

haberler-news

70 Dedeman dünyas›ndan haberler

News from Dedeman Hotels

öykü-story

78 Ya¤mur T. Erdem’den yine keyifli bir hikâye

A cosy tale from Ya¤mur T. Erdem

DQ

DEDEMAN QUARTERLY

‹MT‹YAZ SAH‹B‹ - CHAIRMAN

Dedeman Hotel&Resorts International ad›na

Tamer Yürüko¤lu

YÖNET‹M YER‹ - EXECUTIVE CONTACT

Dedeman Hotel&Resorts International

Y›ld›z Posta Caddesi No.52 34340

Esentepe- ‹stanbul

Tel: 0212 337 39 00

www.dedeman.com

YAPIM - PRODUCTION

AJANS MEDYA

GENEL YAYIN YÖNETMEN‹

EDITOR-IN-CHIEF

Arzu Karacada¤

YAZI ‹fiLER‹ MÜDÜRÜ (SORUMLU)

MANAGING EDITOR

Nevra Nergiz

‹NG‹L‹ZCE BÖLÜM ED‹TÖRÜ

ENGLISH SECTION EDITOR

Esen Boyac›giller

KATKIDA BULUNANLAR - CONTRIBUTORS

Ceyda Kurtifl, Esin Müftüo¤lu,

O¤uz Is›göllü, Sibel Karabeyo¤lu, Elif Eren,

Murat Tekin, Birgül Giriflkin

REKLAM GRUP BAfiKANI

ADVERTISING GROUP CHAIRMAN

Gonca Alyanak Savc›

REKLAM KOORD‹NATÖRÜ

ADVERTISING COORDINATOR

Tolgay Gülten

MÜfiTER‹ TEMS‹LC‹LER‹

CUSTOMER DIRECTORS

Gözde Çokgezen, Özgür Çokgezen

AJANS MEDYA

Kuruçeflme Caddesi, No: 3

Kuruçeflme 34345 ‹stanbul

Tel: 0212 287 19 90

BASKI VE C‹LT / PRINTING PRESS

Apa Uniprint Bas›m San. ve Tic. A.fi.

Had›mköy ‹stanbul Asfalt›,

Ömerliköy Mevkii 34555 Had›mköy,

Çatalca- ‹stanbul

Tel: 0212 798 28 42

Yay›n Türü 3 ayl›k, süreli, yerel

Bas›m Yeri ve Tarihi ‹stanbul, Aral›k 2009

Dedeman Hotel&Resorts International’›n

ücretsiz yay›n›d›r.

Complimentary copy of Dedeman Hotels&Resorts

International.

Dergide yay›mlanan yaz›, foto¤raf ve illüstrasyonlar›n

her hakk› sakl›d›r. Kaynak gösterilmeden al›nt› yap›lamaz.

Yaz›lar›n sorumlulu¤u yazarlara, yay›nlanan ilanlar›n

sorumlulu¤u ise sahiplerine aittir.

All rights are reserved that pertain to the written materials,

photographs and illustrations published in the magazine.

Nothing in this magazine may be borrowed or reproduced

without full credit being given to the source.


4

AJANDA

DQ

Oyun Atölyesi has opened the

curtain in the new season with a

brand new musical, ‘7 Shakespeare

Musical’. The play turns in to a

polyphonic symphony due to

Kemal Aydo¤an’s incomparable

collage, ineffable performance of

Haluk Bilginer and ‘soykar›lar’,

unique music of Tolga Çebi and

the splendid performance of the

orchestra. The first Shakespeare

musical of Turkey and also the

world is not less than a Broadway

musical. The director of the play

Kemal Aydo¤an, presents his

collage of Shakespeare sonnets

and works almost like a new play

and clutters up the entire status

equilibriums on the stage. Haluk

Bilginer and ‘soykar›lar’ present

an audio visual fete, continually

dancing and performing to the

orchestra for two hours and 10

minutes. The orchestra consisting

of 8, playing violin, guitar,

percussion, drums, bass guitar,

lute, zither performs rock music as

well as jazz or alaturca… Tolga

Çebi blends east and west together

not being affixed to just one form

in his music for this play that is

not updated but adjusted to our

society. Haluk Bilginer tells the

seven stages of a man from cradle

to grave with his exceptional

talent. ‘Soykar›lar’, consisting of

Evrim Alaysa, Selen Öztürk,

Zeynep Aklaya and Tu¤çe

Karao¤lan, accompany him on the

stage with their dance and

dynamic performance. Haluk

Bilginer stages an excellent

performance reflecting a life circle

of early childhood,

adolescent, first love, military

service years, adulthood and the

second childhood. He plays in

English time to time during the

play. The décor is simple and

practical. The stage and the

backstage intertwine thanks to the

creative costumes. As an outcome

of a fiery effort, the musical

enchants the audience due to the

perfect harmony of the crew.

Oyun Atölyesi

(0216) 345 39 39

Dr. Esat Ifl›k Cad. No: 3

Moda Kad›köy , Istanbul

www.oyunatolyesi.com

B‹R

ERKE⁄‹N

OYUNU

A

MAN’S

GAME

Oyun Atölyesi Ekim ay›nda yepyeni

bir müzikalle yeni sezona perde dedi;

“7 fiekspir Müzikali”. Oyun, Kemal

Aydo¤an’›n benzersiz kolaj›, Haluk

Bilginer ve “soykar›lar›n” tarifsiz

performans›, Tolga Çebi’nin eflsiz

müzi¤i ve orkestran›n harika

yorumuyla çok sesli bir senfoniye

dönüflüyor. Türkiye’nin hatta

dünyan›n ilk Shakespeare Müzikali,

Brodway müzikallerini aratm›yor.

Oyunun yönetmeni olarak

Shakespeare’in eserlerinden ve

sonelerinden derledi¤i kolajla adeta

yeni bir oyun gibi seyirciye aktaran

Kemal Aydo¤an, sahnedeki tüm statü

dengelerini alt üst ediyor. Haluk

Bilginer ve “soykar›lar” sahnede iki saat

on dakika boyunca, perde aras› hariç

hiç sahneden inmeden orkestran›n

eflli¤inde danslar› ve büyüleyici

performanslar›yla görsel ve iflitsel bir

flölen sunuyor. Keman, gitar,

perküsyon, davul, bas gitar, ud ve

kanun bir araya geldi¤i 8 kiflilik

orkestra rock da çal›yor, caz da,

alaturka da… Güncelefltirmek yerine

bizdenlefltirilen oyunun müzikleri tek

bir forma tak›l›p kalm›yor, do¤uyu da

bat›y› da içine al›yor, Tolga Çebi’nin

imzas› ile. Haluk Bilginer sahnede

ola¤anüstü oyunculu¤u ile do¤umdan

ölüme kadar bir erke¤in yedi halini

anlat›yor ve danslar› ve

performanslar›yla büyüleyen, sahnede

düz duvara t›rmanan “soykar›lar”;

Evrim Alaysa, Selen Öztürk, Zeynep

Aklaya ve Tu¤çe Karao¤lan sahnede

ona efllik ediyor. Haluk Bilginer ilk

bebeklik y›llar›ndan, çocuklu¤a, ilk

aflka, askerli¤e, yetiflkinli¤e ve ikinci

bebeklik dönemine kadar geçen sürede

flahane bir oyun ortaya koyuyor. Ara

ara ‹ngilizce oynuyor. Sade bir dekor

ve pratik ama yarat›c› kostümlerle

sahne ve sahne arkas› içe geçiyor.

Uzun çal›flmalar›n eseri olan müzikal

tüm ekibin kusursuz uyumu ile tek

kelime ile büyülüyor.

Oyun Atölyesi (0216) 345 39 39

Dr. Esat Ifl›k Cad. No: 3 Moda

Kad›köy, ‹stanbul

www.oyunatolyesi.com


GALATA MODA

FEST‹VAL‹

Moda Tasar›mc›lar› Derne¤i ve Beyo¤lu Belediyesi’nin

iflbirli¤iyle düzenlenecek 5. Galata Moda Festivali,

9-13 Aral›k 2009 tarihleri aras›nda, ‹stanbul'un

yükselen trendlerinin belirleyicisi Galata’da takipçilerini

a¤›rl›yor. Kat›l›m›n her y›l katlanarak büyüdü¤ü,

tasar›m ve moda merakl›lar›n›n heyecanla bekledi¤i

Galata Moda, y›lbafl› öncesi al›flverifli için en canl› ve en

renkli mekan olacak. Beyo¤lu’nun dokusuna tan›k

olmak isteyenlerin yeni rotas› Galata’da en çok ilgi

çeken organizasyon olan Galata Moda Festivali’nde,

ünlü tasar›mc›lar›n yan› s›ra genç yeteneklerin ürünleri

de yer alacak. ‹nsanlar›n birbirleriyle iletiflim kurduklar›,

günümüzde unutulan al›flverifl keyfini yaflatan

Galata Moda’da modaseverler, ünlü tasar›mc›larla da

tan›flma f›rsat› yakalayabilecek. Tarihi Galata Kulesi

çevresinde kurulacak standlarda ziyaretçiler,

tasar›mc›lar›n hem 2009-2010 Sonbahar-K›fl

koleksiyonlar›n›, hem de Galata Moda Festivali’ne

özel haz›rlad›klar› uygun fiyatl› koleksiyonlar›n›

bulabilecekler. Bununla beraber festival alan›nda her

gün canl› müzik yay›n› gerçeklefltirilecek. Özel

gruplar canl› performanslar›n› sergileyecek.

GALATA

FASHION

FESTIVAL

The Galata Fashion Festival will

commence for the 5th year in a row

from 9-13 December 2009. The

festival is organized by Fashion Design

Foundation and the Beyo¤lu

Municipality to update fashion

followers of upcoming trends and styles

which will be displayed in the Galata

neighborhood. The number of

participants has increased every year,

and this year the numbers are greater

than ever, making this a wonderful

opportunity to see a wide range of

designs and to get some shopping in

before the holidays approach. The

festival will be displaying designs and

apparel from known designers as well

as designs from up and coming young

talent just entering into the market.

An aim of the event is bringing

together fans of fashion and building

connections while meeting new

designers. The festival will take place

around the Galata Tower, where

stands will be set up, displaying the

2009-2010 Fall-Winter collections

from the designers; the clothing will

also be specially priced for the festival,

so don’t miss out on this great

opportunity. There will also be live

music performances from chosen bands

on the day of the festival.

5


6

NY’DA B‹R ‹NG‹L‹Z

ENGLISH IN NY

The famous Le Caprice restaurant of

London has found its place in the heart

of Manhattan. The branch in the Pierre

Hotel on the 5th Avenue has got a

brilliant panorama. The design is

adhered to the original in London. The

menu has a wide scope of breakfast,

lunch and dinner. Mushroom risotto, Tai

style sea bass, watercress salad and

crunchy duck are some references to

options. Brunch menu has a wide range

of cheese and delicatessen selections as

well as breads and various meat dishes.

Adding to the appealing dessert menu,

the rich wine menu is worth attention

with French, Italian, Portuguese and

Spanish wines. The minimal style

of decoration by Brudnizki is

complemented with photographs of

Jean Shrimpton, the iconic model of

60’s. Breakfast is at 07.00 until 10.30,

lunch is at 12.00 until 15.00 and dinner

starts at 17.30 until 23.00 in Le Caprice

NY. Brunch time is 11.30- 16.00

every Sunday. 795 Fifth Avenue,

New York; 212 – 940 – 8195;

www.lecapriceny.com

Londra’n›n ünlü Le Caprice restoran› Manhattan’›n göbe¤indeki yerini buldu!

fiubesini 5. Cadde’deki Pierre Hotel’de açan Le Caprice’in Central Park manzaras›

flahane. Londra’daki orijinaline sad›k kal›narak dizayn edilen mekan›n menüsünde

kahvalt›, ö¤le ve akflam yeme¤i olmak üzere zengin seçenekler sunuluyor. Mantarl›

risotto, Tay usulü deniz levre¤i, su tereli salata ve ç›t›r ördek alacarte menüden

seçebilecekleriniz aras›nda... Brunch menüsünde ise peynir ve flarküteri seçenekleri,

ekmekler ve çeflitli et yemekleri bulunuyor. Oldukça zengin olan tatl› menüsünün yan›

s›ra Le Caprice New York’ta Frans›z, ‹talyan, Portekiz ve ‹spanyol flaraplar›n›n da

aralar›nda bulundu¤u zengin flarap menüsü dikkatleri çekiyor. Martin Brudnizki

taraf›ndan son derece sade bir flekilde tasarlanm›fl olan Le Caprice’in dekorasyonunu

60’lar›n ikon modeli Jean Shrimpton’›n foto¤raflar› tamaml›yor. Sabah saat 07.00’de

bafllay›p 10.30’a kadar süren kahvalt›y›; ö¤len 12.00’den 15.00’e kadar süren ö¤le

yeme¤i takip ediyor. Akflam yeme¤i 17.30’dan gece 23.00’e kadar devam ederken,

Pazar günü brunch keyfi ise 11.30’da bafllay›p 16.00’da son buluyor.

795 Fifth Avenue, New York; 212 – 940 – 8195; www.lecapriceny.com

DEV AKVARYUM

Yurtd›fl›na yap›lan hemen hemen tüm seyahatlerde hele ki

bir de yan›n›zda çocuklar varsa mutlaka hayvanat

bahçesine gidilir. Hiç görmedi¤imiz hayvanlarla tan›flmak

için bunu f›rsat biliriz. Ama art›k bizim de Turkuazoo’muz

var! Forum ‹stanbul ismindeki al›flverifl merkezinin içinde

konufllanan Turkuazoo’da büyüklü küçüklü tam

23 akvaryum yer al›yor. ‹çeri girdi¤iniz andan itibaren

çepeçevre suyla ve bal›klarla sarmalan›yorsunuz. Mekan,

toplam 3 katta 800 metrekare alana yay›lm›fl. Bünyesinde

bulunan sergi alan›nda da sualt›yla ilgili çeflitli sergiler var.

Dev vatozlar›, tropikal bal›klar›, mürenleri, deniz

kaplumba¤alar›n› ve nicelerini görmek için bir tatil

gününüzde rotan›z› Bayrampafla’ya çevirin. Hatta bu,

‹stanbul d›fl›nda yaflayanlar için, iyi bir ‹stanbul seyahati

bahanesi bile olabilir! www.turkuazoo.com

GIANT AQUARIUM

It’s a cliché to visit the zoo on vacations abroad, especially

if you’re with children. One takes it as an opportunity to

meet some new species. Now Istanbul’s got a Turquazoo!

With 23 aquariums in varying sizes, Turquazoo is located

in Forum Istanbul mall. One gets surrounded by the water

and sea creatures immediately after entering the 3 floor

aquarium which overspreads on 8600 square feet area.

There are relevant exhibitions besides giant rays, tropical

fishes, Mediterranean morays, sea turtles and many

more… So take the route to Bayrampafla. Turquazoo may

set an excuse for an Istanbul trip as well.


MODA, MODA, MODA

FASHION, FASHION, FASHION

Moda rüzgarlar› k›fl aylar›nda da tüm dünyay›

kas›p kavurmaya devam ediyor! 15 fiubat

2010’da, Arjantin’in baflkenti Buenos Aires’te

düzenlenecek olan Buenos Aires Moda Haftas›

kapsam›nda dünyaca ünlü yerli ve yabanc›

markalar en son tasar›mlar›n› La Rural

Exhibition Centre’da modaseverlerin

be¤enisine sunuyor. Güney Amerika’dan

Avrupa’ya yöneldi¤imizde ise karfl›m›za moda

dünyas›n›n trendlerini belirleyen çok önemli

iki organizasyon ç›k›yor; Londra ve Paris

Moda Haftas›. 22 Ocak’ta aç›l›fl› gerçekleflecek

olan Paris Moda Haftas›’n›n ilk üç günü erkek

giyimine ayr›l›rken, “haute couture” tasar›mlar

ise 26-29 Ocak tarihinde Carrousel du Louvre

podyumlar›nda boy gösteriyor. 19-23 fiubat

2010 tarihinde ise modan›n kalbi Londra’da

at›yor ve tüm dünyadan modaseverler ‹ngiliz

tasar›mc›lar›n eflsiz parçalar›n› görebilmek için

Somerset House ve 180 Strand’e ak›n ediyor.

Avrupa’dan Uzakdo¤u’ya uzand›¤›m›z zaman

ise Hong Kong Moda Haftas›, 12-15 Ocak

tarihleri aras›nda Hindistan, Tayland, Kore,

Tayvan ve Çin’den gelen onlarca tasar›mc›n›n

moda flovuna ev sahipli¤i yap›yor. 2001’den

beri düzenlenen organizasyonu Hong Kong

Convention Centre’da takip edebilirsiniz.

The wind of fashion continues to blow in the

winter as well. On February 15, 2010,

worldwide known brands will be presenting

their latest designs to fashionistas during

Buenos Aires Fashion Week in Argentina in the

La Rural Exhibition Centre. When we change

the course from Latin America to Europe, we

come across with two of the very important

organizations which set the trends in the

fashion world: London and Paris Fashion

Weeks. Paris Fashion Week starts on January

22 and the first 3 days of the catwalks are

allocated to men’s wear. Haute couture designs

will decorate the podium in Carrousel du

Louvre on January 26-29th. On February

19-23, 2010, fashion is under the spotlights

in London and fashion lovers from all over the

world are going to rush into Somerset House

and 180 Strand to see the unique collections

of designers. Reaching out to Fareast, Hong

Kong hosts designers from India, Thailand,

Korea, Taiwan and China on January 12-15,

2010. Hong Kong Fashion Week is being

organized since 2001 and you can follow it in

Hong Kong Convention Centre this year.


AJANDA

8 DQ

MASKEL‹ BALO

MASQUERADE

Venedik’in mihenk tafllar›n› s›ralamaya kalksak listenin en bafl›nda

karnaval olmal›. 2 hafta süren bu etkinlikler serisi bu y›l, 6-16 fiubat

2010 tarihleri aras›nda yap›l›yor. Geçit törenleri, maskeli balolar,

geleneksel merasimler, dans ve müzik flehri sar›p sarmal›yor. Festival’in

ana merkezi olan St. Mark’s Meydan› karnaval süresince ayr›ca,

müzikallere, tiyatro oyunlar›na ve dans gösterilerine flahit oluyor.

Hayat felsefesi “e¤lence” olanlar›n ve k›fl ortas›nda yaz hareketlili¤ini

arayanlar›n kaç›rmak istemeyecekleri etkinli¤in bu seneki temas›: “alg›”.

Kat›l›mc›lar›na flehri keflfetme, görme, dokunma, koklama ve tatma f›rsat›

veren Venedik Karnaval›, Venedik’e gitmek için harika bir bahane!

When it comes to making a list of the top features of Venice, the

carnival should hit number one. The two weeks set of activities are

going to be held this year on February 6-16. The city will be swathed in

by parades, masquerades, traditional ceremonies, dance and music.

St. Mark’s Square will also witness some musical, drama and dance

shows all the festival long as the center of the activities. The festival,

which is a ‘not to be missed’ event for those who take having fun as a

motto and seek for the summer briskness in the midst of the winter, will

be held around the theme ‘perception’. Thus, the carnival sets the

ground for a Venice trip, where you will find the opportunity to

discover, see, touch, smell and taste the city.

TEKNE

Dünyan›n karada yap›lan ikinci büyük tekne ve yat fuar› olma özelli¤ini tafl›yan Avrasya

Boat Show’da her y›l oldu¤u gibi bu y›l da milyon dolarl›k tekneler görücüye ç›k›yor. Bu

y›l uluslararas› bir statü kazanan organizasyonda 200’ün üzerinde küçük, orta ve mega

büyüklükteki tekneler sergileniyor. 12-21 fiubat 2010 tarihleri aras›nda gerçekleflecek olan

Avrasya Boat Show’da yerli ve yabanc› yaklafl›k 350 firma tekne ve yat merakl›lar›na

ürünlerini teflhir ediyor. Yaklafl›k 120 bin ziyaretçi say›s›n›n hedeflendi¤i fuar geçen y›l

oldu¤u gibi bu y›l da CNR Expo ‹stanbul’da düzenleniyor. Organizasyonu 11.00 – 20.00

saatleri aras›nda ziyaret edebilirsiniz. Dünyan›n denizcilik alan›ndaki en önemli isimlerinin

de kat›laca¤› Avrasya Boat Show’da Giant Motoryachts, Atlantis, Intermare, Delphia,

Comet, Sealine, Glastron, Fairline, Regal, Northshore, Ferretti, Riva, Beneteau, Azimut,

Bayliner, Maxum, Meridian, Polaris, Galean, Carianda Yachts gibi markalar› görebilece¤iz.

YACHT

Eurasia Boat Show is the second in the world among boat fairs on land and like every

year, billion dollar boats are on display this year. The organization now has gained

international status and will exhibit more than 200 small, medium and mega boats. On

February 12-21, 2010, approximately 350 foreign and local companies are going to

present boats and yachts in CNR Expo Istanbul to an estimated 120.000 crowd.

Organization opens its doors at 11.00 am and closes at 20.00 pm every day. Some very

well known brands in marine world like Giant Motoryachts, Atlantis, Intermare,

Delphia , Comet, Sealine, Glastron, Fairline, Regal, Northshore, Ferretti,

Riva, Beneteau, Azimut, Bayliner, Maxum, Meridian, Polaris, Galean, Carianda

Yachts will be at Eurasian Boat Show.


FRANSA’DA TÜRK‹YE MEVS‹M‹

TURKISH SEASON IN FRANCE

31 Mart 2010 tarihine kadar sürecek olan “Fransa’da Türkiye

Mevsimi”, Temmuz ay›ndan bu yana Fransa’n›n dört bir yan›ndaki

etkinliklerle devam ediyor. Etkinlik kapsam›nda “Bizans’tan

‹stanbul’a: ‹ki K›tan›n Liman›” isimli sergi dikkatleri çekiyor. Sergi

Byzantium’dan Nea’ya, Constantinople’den Konstantiniyye’ye,

‹stanbul’un sekiz bin y›ll›k tarihine tan›kl›k ediyor. 25 Ocak 2010

tarihine ziyarete aç›k olan sergi, Topkap› Saray› Müzesi, ‹stanbul

Arkeoloji Müzeleri, Türk ve ‹slam Eserleri ve Ayasofya Müzelerinin

yan› s›ra, Louvre Müzesi, Fransa Ulusal Kütüphanesi gibi Frans›z

kurumlar› ile, önde gelen Avrupa müzelerinin koleksiyonlar›ndan seçilen dikilitafl,

el yazmalar›, gravürler, elbiseler, günlük mutfak gereçleri, kitaplar ve ikonlardan oluflan

500’den fazla eseri bir araya getiriyor. ‹stanbul’da metro istasyonunun inflaat› s›ras›nda

Yenikap›’da bulunan Theodosus liman›na da özel bir yer ay›racak sergi, ‹stanbul’un baflkent

oldu¤u en görkemli dönemlere kronolojik olarak ›fl›k tutacak. Fransa’da Türkiye

Mevsimi güncel ve klasik müzik, sahne sanatlar›, edebiyat, güncel sanat, sinema, tiyatro,

dans, gastronomi, spor e¤itim, tasar›m ve moda gibi farkl› disiplinlerdeki

etkinliklerle 31 Mart 2010 tarihine kadar devam edecek.

‘Turkish Season in France’

is ongoing with various

activities around the country

since July and continues until

March 31, 2010. One

outstanding exhibition in the

scope of activities is called

‘From Byzantium to Istanbul:

One Port for Two Continents’.

The exhibition witnesses the

8000 years of history of

Istanbul embracing all from

Byzantium to Nea,

Constantinople and

Konstantiniyye. The exhibition

is making its’ opening on

January 10, 2010 and it is inclusive of

more than 500 pieces of hand writings,

obelisks, engravings, costumes, kitchen

gadgets, books and icons that are

selected from the collections of Topkap›

Palace Museum, Istanbul Archeology

Museum, Turkish and Islamic Works

Museum and Ayasofya Museum besides

outstanding French foundations such as

Louvre Museum, French National Library

and some important European Museums.

The exhibition also gives special place

to Theodosus port, which was found in

Yenikap› during the Istanbul metro

construction. Thus, the event sheds a

chronological light on the most glorious

periods of Istanbul as a capital city.

Turkish Season in France continues until

March 31, 2010 with activities from

various disciplines such as contemporary

and classical music, stage arts, literature,

contemporary art, cinema, theatre,

dance, gastronomy, sports education,

design and fashion.

9


AJANDA

10 DQ

SEYAHAT NOTLARI TRAVEL NOTES

Antik bir Zerdüflt festivali olarak bilinen “Yalda Festivali”, binlerce y›ld›r oldu¤u gibi bu y›l da, en uzun gece

olan 21 Aral›k tarihinde bütün ‹ranl› Zerdüfltler taraf›ndan kutlan›yor. K›fl mevsiminin geliflinin bir festival

olarak kutland›¤› etkinlikte ‹ran’›n ünlü karpuz, kuruyemifl ve kurutulmufl meyvelerinin tad›na var›p, Zerdüflt

kültürü hakk›nda ilginç bilgiler edinebilirsiniz.

‘Yalda Festival’ known as an antique Zoroastrian rite is celebrated this year by the Iranian Zoroastrians as

every year, on the 21th of December, the longest night of the year. Celebrating the winter, this festival is an

opportunity to taste Iran’s famous watermelon, dried fruit and nuts besides learning about the very interesting

Zoroastrian culture.

14 fiubat denince akl›n›za hemen Sevgililer Günü gelmesin! Bu so¤uk k›fl gününde yolunuz Bulgaristan’a

düflerse, as›rlardan beri kutlanmakta olan Aziz Trifon Festivali içinizi ›s›tacak. fiarap azizi St. Trifon’a adanm›fl

olan bu festivalde Bulgar kad›nlar›n geleneksel tarzda haz›rlam›fl oldu¤u yiyecekleri deneyimleyebilir ve Bulgar

flaraplar›n›n tad›na varabilirsiniz.

It is almost impossible not to bring in to mind St. Valentines Day on 14th of February. Yet if you happen to

pass by Bulgaria on this cold winter day, you may get warm with the Saint Trifon Festival which is celebrated

for centuries. During the festival devoted to the wine saint St. Trifon, you may experience the traditional food

and taste Bulgarian wine.

Barok dönemin en dikkat çekici ressamlar›ndan biri olan Caravaggio ölümünün 400. y›l›nda; 20. yüzy›l›n en

parlak sanatç›lar›ndan biri olan Francis Bacon ise do¤umunun 100.y›l›nda Roma’da bulunan Galleria Borghese

taraf›ndan ölümsüzlefltiriliyor. Bu iki büyük sanatç›n›n dünyan›n farkl› müzelerinden toplanm›fl olan eserleri

24 Ocak tarihine kadar görülebilir.

Caravaggio, one of the great painters of Baroque era, on his 400th anniversary and Francis Bacon, one of the

most brilliant artists of 20th century on his 100th birthday are going to be canonized in Galleria Borghese,

Roma. A collection of works by these two artists which are brought together from museums around the world is

open to visit until January 24th.

Salzburg’un güneyindeki sevimli bir da¤ kasabas› olan Filzmoos bu y›l da “balon” merakl›lar›n›n ak›n›na

u¤rayacak. 9 -16 Ocak tarihleri aras›nda gerçekleflecek olan Uluslararas› S›cak Hava Balonu Haftas› sadece

konuyla ilgilenenleri de¤il ayn› zamanda gökyüzünde oluflacak muhteflem görüntülerin tad›na varmak isteyen

binlerce insan› da bu küçük Orta Avrupa kasabas›na çekecek.

There is probably going to be a rush to the pretty mountain town Filzmoos, on the south of Salzburg, by the

balloon fans this year again. International Hot Air Balloon Week takes place on January 6-10, and it’s not an

attraction only for the fan circle but for thousands of people who likes to enjoy watching the scenery by colorful

balloons in this Middle European town.


DQ

12 YEN‹ YIL- NEW YEAR

Y›lbafl›

kentleri

New Year

Y›lbafl› tatilini uzun tutun, Noel’den bafllay›n y›l›n ilk günlerine kadar

yiyin-için-gezin-e¤lenin. New York, Londra, Paris, Venedik,

Moskova… Kültür-sanat, romantizm, moda, dans, e¤lence seçim size

kalm›fl. Bu güzel flehirleri bir de Noel zaman› görün.

Take a long holiday! Dine, wine, travel and have fun from Christmastide

to the first days of the New Year. New York, London, Paris, Venice,

Moscow… Arts and culture, romance, fashion or dance…These

beautiful cities are to be seen once again in Christmas time.

cities

YAZI-BY EL‹F Y‹RM‹BEfiO⁄LU


Y

eni y›la girerken Moskova’ya flans tan›man›n flimdi

tam zaman›. Y›lbafl› e¤lencesinin lay›k›yla yap›ld›¤›

bir kent buras›. Gece hayat› ve New York’unkini

aratmayan ç›lg›n ve haval› kulüpleri gece kufllar›n› buraya

çekiyor. Sadece e¤lence de¤il yüzy›llar›n tarihi miras›,

geçirdi¤i siyasi ve toplumsal de¤iflimler saraylardan

katedrallere, meydanlara her yerde kendini gösteriyor.

Her sene 31 Aral›k gecesi Moskoval›lar K›z›l Meydan’›

dolduruyor. Noel babalar hatta Noel anneler sokaklara ç›k›yor,

havai fiflekler at›l›yor, votkaya ara veriliyor ard arda

flampanyalar patlat›l›yor. Moskova’n›n k›fl festivali de

görülmeye de¤er, gitmiflken onu da kaç›rmay›n. Aral›ktan oca¤a

kadar süren festival Izmailovo Park’ta… Konserler, folk müzi¤i

eflli¤inde yap›lan danslar, etrafta dolaflan Noel Babalar,

e¤lenceler, havyarl› pancake’ler, bagel’lar, tatl› çörekler,

yan›nda s›cac›k çaylar… Karlarla kapl› ormanda k›zak kaymak

ise gerçekten çok e¤lenceli, en çok da çocuklar›n hofluna

gidiyor. Kremlin Saray› da mutlaka ziyaret edilmeli, devasa

bir kompleks. Moskova’da iki örne¤i bulunan Rus sirklerinden

Bolfloy ya da Nikulin de görülebilir. Bu y›lbafl› madem ki

Moskova’das›n›z al›flverifli bir kenara b›rak›n tarihe ve sanata

doyun, Bolfloy Tiyatrosu’nu da atlamay›n.

13

Moskova

Moscow

It

is the right time to give a chance to Moscow. This city celebrates the Christmas as it should

be. Night birds are attracted to the crazy and hip nightclubs that are complete substitutes to

New York clubs. It’s not only the entertainment that greets the eye but also the traces of

a historical heritage of many centuries, political and societal changes leap out as palaces, cathedrals

and squares. Muscovite crowds the Red Square on December 31st of each year. Vodka is given an

overnight stop and champagne bottles are opened under the fireworks. One can see ‘Mother

Christmas’ alongside Father Christmas figures here. Moscow holds a winter festival as well that is

worth seeing while you are there. Festival starts in December and continues until January in Izmailovo

Park. You may find concerts, folk dances, Santas walking around, fun games, caviar pancakes, bagels,

donuts and hot tea alongside. It is real fun to slide on ice especially for children in a forest covered

with snow. The giant Kremlin Palace must also be visited. Bolshoy and Nikulin circuses are other two

recommendations for a full Moscow trip. If your New Year city is Moscow this year, put aside shopping

and full up with history and arts and don’t skip an experience in Bolshoy Theatre.


14

Y

Dünyan›n dört bir yan›ndan insanlar›n yaflad›¤› canl›, dinamik bir

metropol. Kültür-sanat, moda, e¤lence ad›na ne ararsan›z var bu koca

flehirde. Y›lbafl› ise her yerde farkl› etkinliklerle kutlan›yor. En hararetli,

adeta h›nca h›nç kutland›¤› alan Times Meydan›. 1906’dan bu yana her y›lbafl›nda,

saatler gece yar›s›n› gösterdi¤inde Times Meydan›’ndaki binan›n tepesinden afla¤›

dev bir kristal düflüyor, u¤urlanan y›l›n neonlar› sönüyor, yeni y›l› müjdeleyen

neonlar yan›yor ve bu k›sa gösteriyi sadece alanda bekleyenler izleyebiliyordu.

10 y›l› aflk›n bir süredir bu gösteri ünlü flark›c› ve gruplar›n sahne ald›¤›, havai fiflek

gösterilerinin yap›ld›¤› bir flova dönüfltü. Bir önemli ayr›nt› da evden ç›kmak

istemeyenlerin de kutlamalar› televizyondan naklen izleyebilmeleri. Bu saatte

çevredeki tüm yollar trafi¤e kapat›l›yor, hatta meydan içinde yer de¤ifltirmeye

bile izin verilmiyor. Meydandaki herhangi bir restorana rezervasyonunuz varsa

ayr›cal›kl›s›n›z, istedi¤iniz saatte meydana girip ç›kabiliyorsunuz. Bu arada New

York bu aylarda çok so¤uk oluyor, tedbirli ç›kmal›s›n›z. New York’da e¤lence

meydanlarla s›n›rl› de¤il elbette. Restoranlar, gece kulüpleri, barlar, diskolar bolca

alternatifiniz var. Siz onca yol katetmiflken paraya k›y›n Cipriani’de yerinizi ay›rt›n.

Yemekler, ortam, manzara, e¤lence dört dörtlük. Üstelik her an yan masada bir

ünlüyle göz göze gelebilirsiniz. fiampanyan›z› içerken gökdelenin tepesinden flehri

kuflbak›fl› izlemenin tad›n› ç›kar›n. Webster Hall, ise New York’un y›llard›r ç›lg›n

partilere ev sahipli¤i yapan büyük diskosu. En ünlü DJ’lerden dinleyece¤iniz harika

parçalarla e¤lence sabah›n ilk saatlerine kadar sürüyor. Gitmiflken alt›n› üstüne

getirin New York’un.

New York

New York


A

cosmopolite metropolis alive and

dynamic… This big city envelopes

everything you may ask of

regarding to arts and culture, fashion,

entertainment. Among the number of New

Year celebrations along the city, the hot

spot is the Times Square. Since 1906, a

giant crystal falls from the top of one of the

buildings in Times Square at midnight each

year and thus the neon lights of the

previous year goes of as the new year’s neon

lights start to give light. This had been a

very short show witnessed only by people

who waited for the scene. For almost 10

years, the event has become a popular show

with celebrities on stage accompanied by

fireworks. Now people can watch it live at

home. During the show, the streets are

closed to traffic and it is even not allowed

to change place in the square. If you have

a reservation to one of the restaurants on

the square, then you are exclusive to get in

and out of the square anytime of the night.

Note that the city is very cold at this time

of the year. Fun is not limited to squares

for sure in this city. There are lots of

alternatives of restaurants, night clubs, bars

and discotheques. Since you have made all

the way, spare no expense and make a

reservation to Cipriani for excellent food,

atmosphere, panorama and entertainment.

Moreover, your eyes can meet a celebrity’s’

at the side table any time. Enjoy your

champagne to the city overview on the top

of the skyscraper. Webster Hall has been

hosting the wildest parties in New York for

years. Music lasts until morning with the

most famous DJs. Make the most of New

York while you are there.

Barselona

Barcelona

B

arselona’da 24 Aral›k Noel gecesini gençyafll›

herkes ailecek kutluyor. Birçok bar ve

restoran Noel gecesi kapal›. Kiliseler gece

yar›s› çanlar›n› çal›yor. ‹nançl›lar gece ayinine do¤ru

yol al›yor. Noel gününde kap›lar›n› yeniden açan

restoranlara aileler ak›n ediyor. Akflam oldu¤unda da

tüm barlar aç›lm›fl oluyor ve Noel gecesini aileleriyle

geçirmifl olan Barselonal› gençler e¤lenceye barlarda

devam ediyor. Barselona’da da y›lbafl› gecesi

kutlamalar› di¤er y›lbafl› kentlerinde oldu¤u gibi havai

fiflek gösterileri, müzik ve e¤lenceden ibaret.

Barselona partilerinin tek fark› sabah›n erken saatlerine

kadar sürmesi. Barselonal›lar›n ilginç bir de adetleri

var: Saat 12’de 12 tane üzüm yemek, eski dönemlerden

kalma bir gelenek ... Yeni y›l›n ilk günlerinde

Barselona’da olman›n tad›n› ç›kar›n, Eixample’de

turlay›n. Genifl bulvarlar, gösteriflli evler, fl›k

restoranlar ve flehrin al›flverifl üçgeni Avinguda

Diagonal, Passeig de Gràcia ve Rambla Catalunya

burada yer al›yor. Gaudi’nin muhteflem eseri Sagrada

Familia’y› görmeden dönmek olmaz, lay›k›yla

incelemek için mutlaka bir gününüzü ay›rmal›s›n›z.

T

he Christmas night on December 24 th is

celebrated enfamille by everyone in Spain.

Many bars and restaurants close that

evening. The believers are summoned by the bells

of churches to attend the masses. And at night, all the

bars are open again and after the family dinner, the

youth continue the night at clubs. Like the other

New Year cities, the celebrations consist of fireworks,

music and dance. But the odd here is that they last

until morning. And there is an interesting tradition in

Barcelona: To eat 12 grapes at 12 pm… Enjoy being

here on the first days of the New Year and visit

Eixample. Avinguda Diagonal, Passeig de Gràcia

and Rambla Catalunya, the shopping triangle of the

city and the large avenues, artsy buildings, chick

restaurants are all here. You also must dedicate one

whole day to Gaudi’s masterpiece Sagrada Familia

to study it thoroughly.

15


16

Atina

Athens

Ö

zellikle yaz aylar›nda dolup taflan Atina tarihi ve

kültürel miras› sayesinde y›l›n her döneminde

gidilebilecek bir kent. Yeni y›l› Atina’da karfl›lamak

isteyenler Kotzia Meydan›’nda otantik bir Yunan atmosferine

haz›r olsunlar. Havai fiflek gösterileri, canl› müzik, e¤lence…

1 Ocak ayn› zamanda Yunanistan’da Aziz Basil günü olarak

kutlan›yor. Evlerde yeni y›l kekleri pifliriliyor. Burada amaç

sadece kek yemek de¤il, ayn› zamanda kekin içine saklanan

paray› da bulmak. Paray› bulan›n yeni y›lda çok flansl›

olaca¤›na inan›yorlar. Yeni y›l›n ilk günü erken kalkabilenlerin

bir kazanc› da Akropol. Akropol y›l›n hiçbir gününde

olmayaca¤› kadar bofl oluyor, rahat rahat gezebilirsiniz.

Syntagma Meydan› da her sene aral›k ve ocak ay› boyunca

Noel için süsleniyor. Sabahtan akflama kadar aç›k olan Noel

pazarlar›nda envai çeflit hediyelik eflya, y›lbafl› a¤açlar›,

süslemelerde kullanabilece¤iniz objeler, en önemlisi de bol

e¤lence var. Yeni y›l tatilinizi uzun tutmaya bak›n zira

Yunanistan’da Noel’in son gün 6 Ocak. Yunanistan’da bu gün

ayn› zamanda sular›n kutsand›¤› Epifani Yortusu. Atina’n›n

eski liman› Piraeus, epifani yortusundaki törenlerin yap›ld›¤›

yer. Ortodoks bir rahip suya haç at›yor ve Ortodoks gençler

suya atlayarak yar›fl ediyor ve hac› sudan ç›karmaya çal›fl›yor.

Yar›fl› kazanan ve hac› sudan ç›karan gencin yeni y›lda bol

flansa kavufltu¤una inan›l›yor. Bal›kç›lar da ayn› gün kay›klar›n›

ve teknelerini kutsanmalar› için tören yerine getiriyor;

gitmiflken kaç›rmay›n. Milattan önce 700’lerden erken Bizans

dönemine birçok arkeolojik parçan›n sergilendi¤i Arkeoloji

Müzesi de es geçilmemeli. Kolonaki ise al›flverifl

müptelalar›n›n mutlaka u¤ramas› gereken önemli bir alan.

Lüks, haval› tasar›mlar da var, cebinizi boflaltmadan sat›n

alabilece¤iniz ilginç tasar›mlar da…

A

thens is a city for all seasons, abundant of cultural and historical heritage. The ones who plan to welcome

the New Year in Athens should prepare themselves for an authentic Greek atmosphere on Kotzia Square.

Fireworks, live music, fun… January 1st is also celebrated as St. Basil Day. It is a tradition to cook cakes

on this day. And not just to eat because the trick is to find the money hidden in the cake. It is believed that one

who finds it lives a lucky year. And for the early risers there is an opportunity to visit the Acropolis when it is not

crowded. The first hours of the new year is the only time you can find it empty. Syntagma Square is decorated each

year for Christmas during December and January. All day open Noel bazaar is full of souvenirs, Christmas trees,

decorations and entertainment. Mind to prolong your vacation, since in Greece the last day of Christmas is January

6th. Today is also Epiphany Day, when the water is sanctified. The celebrations take place at Piraeus, the oldest

harbor of Athens. On Epiphany day, traditionally an Orthodox priest throws a crucifix to the water and the young

jump in to the water to compete and find it. The winner is believed to live a lucky year again. The fishermen also

anchor here, believing that their boats would be sanctified. Don’t miss this event if you are already there. Another

‘not to miss’ place is the Archeology Museum where you can see archeological foundlings dating back to 700 B.C.

and early Byzantium period. And for the shopaholics, the address is Kolonaki. It is possible to find here both luxury

and not so expensive interesting designs.


yi bir yıl dileriz.

www.mehmetefendi.com

TPOGRAF


Berlin

Berlin

18

F

estival zaman› sokaklar›nda aktörlerin, aktrislerin yürüdü¤ü;

plajlar›n› Avrupa sosyetesinin tan›nm›fl yüzlerinin doldurdu¤u

s›cac›k bir Avrupa flehri Cannes. Y›lbafl›n› Cannes’da geçirme fikri

bile insan›n içini ›s›t›yor. K›sa bir uçak yolculu¤uyla bambaflka bir

iklimdesiniz. Bu kentten beklenen sadece s›cak bir y›lbafl› de¤il elbette,

Cannes ayn› zamanda büyük bir e¤lence vaad ediyor. E¤lencenin içeri¤i

havai fiflek, müzik, içkiyle de s›n›rl› de¤il, adeta bir Vegas buras›. Birçok

otelin casinosu var. Casino’larda kollu makinelerden Frans›z ya da ‹ngiliz

ruletine, çeflitli Pokerlere kadar pek çok oyunda flans›n›z› deneyebilirsiniz.

Müzeleri, tarihi eserleri, sergileri bu defa bir kenara b›rak›n, denizin,

güneflin, al›flveriflin, ilginizi çekiyorsa casino’lar›n tad›n› ç›kar›n. Gitmiflken

Cannes Film Festivali’nin düzenlendi¤i Le Palais des Festivals et des

Congrès’yi de görün. Hatta her sene ocak ay›nda flehrin ruhuna uygun bir

festival daha var Cannes’da: Cannes Al›flverifl Festivali. 5 gün süren

festivalde sergilenen tasar›mlar› ne yap›n edin bir ucundan yakalay›n.

Cannes

Cannes

C

annes is a cozy European city where one can see actors and actresses on

the streets on festival time and it is frequented by the European elite.

Even the idea of spending the New Years night here is nice. You will

find yourself in a completely different climate after a short flight. You may

expect not only a cozy Christmas but also wild fun that is not restricted to

fireworks, music and alcohol. Cannes is almost Vegas! Many of the hotels have

got casinos where you may try your chance at slot machines, French or English

roulette, various poker games. This time leave the museums, historical remains

and exhibitions aside and enjoy the sea, the sun, shopping and gambling if you

like. You may like to visit Le Palais des Festivals et des Congrès where Cannes

Film Festival ceremony is held. There is one another festival in Cannes that goes

with the spirit of the city: Cannes Shopping Fest. The festival lasts 5 days so it’s

better to get hold of one or two designs on the exhibit one way or another.


A

lmanya’n›n hareketli flehri Berlin’i bir de

Noel zaman› görün. Daha da hareketli,

canl›, ›fl›l ›fl›l… Noel pazarlar› kuruluyor,

sokaklarda ayaküstü içilen s›cak flaraplardan etrafa

yay›lan enfes kokuya sohbetler efllik ediyor. Kas›m’›n

son haftas› kurulan pazarlarda sat›fllar Aral›k’›n son

gününe dek devam ediyor. Gendarmenmarkt’taki

pazarda kalp flekilli zencefilli Noel kurabiyelerinin ve

f›r›nlanm›fl bademin kokusu tüm meydan› sar›yor.

31 Aral›k gecesi yeni y›l›n ilk 10 dakikas›na dek aç›k

kalan pazar yerinde tekrarlanan bir gelenek de Heinz

Dunkhase’nin 90. Geburtstag (Dinner For One)

filminin canl› performans›… Saatler 00.00’›

gösterdi¤inde Berlin Konser Salonu üzerinden at›lan

havai fiflekleri izleyen geleneksel valsle meydandaki

gece sona eriyor. Her sene 31 Aral›k’ta,

Mommsenstadion’da düzenlenen y›lbafl› koflusunun

bafllay›fl saati ise 12.00. Yar›flla birlikte e¤lence de

var. Palyaçolar, silahflorlar...

Berlin’e gitmiflken Mittel’de bulunan Museumsinsel

yani ‘Müze Adas›’na da giderseniz, birkaç müzeyi bir

arada görebilirsiniz. Dekorasyonla ilgilenenlerin ise

Stilwerk’i es geçmemesi gerekiyor. Mobilya, perde,

aksesuar eve dair ne ararsan›z var. Y›lbafl›n› Berlin’de

geçirecek olanlar 31 Aral›k gecesi Brandenburg

Gate’te y›lbafl› partisine kat›labilirler. Do¤u ve bat›

Berlin’i birbirinden ay›ran duvar art›k y›lbafl›nda tüm

Berlinlileri birlefltiriyor. Havai fiflek gösterileriyle,

patlat›lan flampanyalarla yetinemeyenler e¤lenceye

gece kulüplerinde devam ediyor.

19

O

ne should see the most dynamic city of Germany once again at Christmas time. Bustling, alive and

ablaze… On the streets renascent with Christmas markets, the aroma of the warm wine accompanies the

chatter on foot. These markets are open from the last week of November to the last of December. Especially

at Gendarmenmarkt, the smell of the heart shaped ginger cookies and baked almonds besieges the square. There is one

tradition at the market which is open until the end of first 10 minutes of the New Year is the live enacting of Heinz

Dunkhase’s 90th Geburstag (Dinner for One). The celebrations keep on following the fireworks above Berlin Concert

Hall at 00.00 until the traditional waltz show. The New Year run starts at Mommsenstadion each year at 12.00 on

December 31 st . Clowns and musketeers are also there to amuse the onlookers. While you are there give a chance to

Museumsinsel, the museum island at Mittel to visit a couple of museums. Ones who are keen on home decoration

shouldn’t miss to see Stilwerk, where they can find everything about home such as furniture, curtains, accessorizes…

If you are going to spend the Christmas in Berlin, you may enjoy the party at Brandenburg Gate on December 31 st .

The wall that had separated East and West Berlin now brings the Berliners together. The ones who are not satisfied

here with the fireworks and champagne keep the night on in the clubs.


20

Bruges

Bruges

L

Y

eni y›la Belçika’da girmek isteyen romantikler Bruges’ü

tercih etmeli. 17. yüzy›ldan kalma barok yap›lar›, kanallar›,

köprüleri, gotik kiliseleri ve ortam›yla Avrupa’n›n harikalar

diyar› Bruges. Her sene 24 Kas›m’da kurulan Noel Pazar› 31 Aral›k’a

kadar aç›k. Arnavut kald›r›ml› sokaklar›, tarihi binalar› ve at

arabalar›yla ortaça¤dan beri hiç de¤iflmemifl izlenimi veriyor. En büyük

k›fl e¤lenceleri ise pazar›n çevreledi¤i aç›k hava buz pisti. Pazarda

standlar Noel için haz›rlanm›fl hediyelik eflyalarla dolu ve ›fl›l ›fl›l.

fi›k paketlerinde çikolatalar, rengârenk flekerler, el yap›m›

süslemeler… Günün yorgunlu¤unu ç›karmak için barlardan birine

geçip özel olarak haz›rlanm›fl Belçika biralar›ndan alabilirsiniz. Belçika

kentlerinden birine gidip çikolatalar› sadece tatmakla yetinmek olmaz.

Çikolata Müzesi’ni ziyaret etmelisiniz, Willy Wonka’n›n fabrikas›nda

gezen Charlie’nin neler hissetti¤ini anlamak için iyi bir flans. Sadece

çikolatan›n yap›l›fl aflamalar›yla ilgili de¤il, tarihiyle ilgili de fikir

edinmifl olacaks›n›z. Müzeden ç›kar ç›kmaz Belcolade’e koflun, en

lezzetli çikolatalar› satan yerlerden biri buras›. fiehri bir de tepeden

görmek isterseniz çan kulesi Belfort do¤ru nokta. 366 basama¤›

t›rmanmak oldukça yorucu, ancak de¤iyor.

Romantic souls who choose Belgium for the Christmas holiday should welcome the New Year in Bruges. This city is

the wonderland of Europe with the baroque architecture, channels, bridges, gothic churches and atmosphere.

Christmas market opens on November 24th each year until December 31st. The city has the impression that it

hadn’t change from the Middle Ages owing to the cobblestone streets, historical structures and the horse drawn carriages. The

main attraction among the winter activities here is the open air ice rink surrounded by the markets. The stands are agleam

with Christmas souvenirs. Chocolates in nifty wrappings, colorful candies, handmade ornaments… You may like to try the

Belgium beers in one of the bars at the end of the day to get some rest. Visiting Belgium and just tasting the chocolate is not

enough. One should see the Chocolate Museum to understand what Charlie felt in Willy Wonka’s chocolate factory. Here you

will find the opportunity to look at the history of chocolate as well as learning the producing stages. After the tour in

museum treat yourself at Belcolade, where you may find the most delicate chocolates of the country. If you’d like to see the

panoramic view of the city then the address is the bell tower in Belfort. It is exhausting to climb 366 steps but it worth.


Londra

London

Y

eme-içme, gece hayat›, moda, al›flverifl,

kültür-sanat merkezi Londra. Buckingham

Palace, British Museum, Camden’da kurulan

pazarlar, Big Ben… Trendleri belirleyen sofistike, fl›k

bir metropol. Böyle bir flehrin yeni y›la girifli de

görkemli oluyor. Kutlamalar Aral›k ay›nda Noel’le

bafll›yor, yeni y›la girerken hatta girdikten sonra da

devam ediyor. Her sene 11 Aral›k’ta St Paul's

Katedrali’nde kutlan›yor Noel. Ünlü isimlerin dahil

oldu¤u katedral korosunda City of London Sinfonia ile

birlikte Noel flark›lar› seslendiriliyor. Her sene 8-19

Aral›k tarihleri aras›nda Trafalgar Meydan›’nda

düzenlenen bir etkinlik de var. Meydana yerlefltirilen

devasa y›lbafl› a¤ac›n›n alt›nda Noel flark›lar› söyleyenler

yard›m amaçl› para topluyorlar. A¤ac›n ›fl›klar› sayesinde

Noel’in 12. gecesi yani 6 Ocak’a kadar meydan ›fl›l ›fl›l...

Önemli günlere ev sahipli¤i yapan Westminster

Abbey’de 24 Aral›k saat 16.00’da Noel Ayini var.

31 Aral›k gecesi yeni y›l› karfl›lamak için Trafalgar

Meydan›’nda toplananlar dünyan›n say›l› y›lbafl›

partilerinden birine kat›lm›fl oluyorlar. Saatler 00.00’›

gösteriyor, Big Ben’in çanlar› çalmaya bafll›yor. Havai

fiflek gösterileri de efllik ediyor çan seslerine. Kocaman

bir kalabal›¤›n içinde ç›lg›nca e¤lenerek karfl›l›yorsunuz

yeni y›l›. Oralara kadar gitmiflken y›lbafl› kutlamas›yla

yetinmemenizi, yeni y›l›n ilk günlerinde gezip-görüp,

yiyip-içip-e¤lenmenizi öneriyoruz. ‹çinde adeta insanl›k

tarihi bar›nd›ran British Museum’a mutlaka gidilmeli.

Camden’da kurulan pazarlar al›flverifl müptelalar› için

bir cennet. Envai çeflit giysi, ayakkab›, aksesuar ve

daha pek çok çeflit bulabilirsiniz bu pazarlarda. Antika

merakl›lar› için istikamet antika pazar›. Trendin yak›n

takipçileri ve marka peflinde koflanlar için Matches

biçilmifl kaftan. Üstelik her an bir ünlüyle göz göze

gelmeniz an meselesi.

L

ondon is the hot spot for night

life, eating and drinking, fashion,

shopping, arts and culture.

Buckingham Palace, British Museum, flea

markets in Camden, Big Ben…It’s a

sophisticated, chic metropolis that sets the

trends. Celebrating the New Year, such a

city is magnificent more than ever. The

celebrations start with Noel on December

and continue even after the Christmas night.

The celebrations take place in St. Paul’s

Cathedral annually. The Cathedral chorus

including some famous singers sings

Christmas songs accompanied by City of

London Sinfonia. There is also another

annual activity on Trafalgar Square on

December 8-19. Under the giant Christmas

tree, carol singers try to raise money for the

poor. Thanks to the decorations of the

Christmas tree, the square is ablaze until

12 th night of Noel that is January 6th.

Also there is a Christmas mass on

Westminster Abbey on December 24 th at

16.00 pm. People who gather on Trafalgar

Square on the night of December 31 th find

themselves in one of the greatest New Year

celebrations in the world. When the hands

of the clock set on 12, Big Ben’s bells start

to toll accompanied by the fireworks. People

welcome the New Year together in a huge

crowd, having crazy fun. It is recommended

to spend a few more days and have the most

of the city on the first days of the New Year.

British Museum, enclosing a remarkable

percentage of the human history is a must

see. Camden markets are heavenly for the

shopaholics. You may find a mixed bag of

clothes, shoes and accessorizes here. Antiques

bazaar is the address for the concerned.

Trend spotters and brand addicts should visit

Matches. And what is more, there is a big

possibility of running across a celebrity here.

21


Paris

Paris

22 yfel Kulesi, Champs-Elysées,

Montmartre, Sacré-Coeur,

Louvre Müzesi, Moulin Rouge,

Lüksemburg Bahçeleri… Paris’in k›sa

bir özeti. Chanson’lar›, flarab›, romantizmi,

sanat›yla her daim görülesi bir

kent. Yeni y›l› Paris’te karfl›lama fikri

bile kula¤a hofl geliyor. Seine Nehri

çevresi romantiklerin buluflma noktas›,

romantiklerin aras›na kar›flabilir ya da

gece boyunca Seine Nehri’nde tekne

turu yapabilirsiniz. Champs-Elysees

Bulvar› ve Eyfel Kulesi etraf›ndaki

meydanlara geçmek isterseniz, buralar

y›lbafl› akflam› saat 17.00’den sonra

tamamen trafi¤e kapan›yor. Eyfel

Kulesi’nden havai fiflek gösterileri

kaç›r›lmamas› gereken türden. Eyfel’in

etraf›nda her sene binlerce kiflinin

toplanmas› gösteriyi ele veriyor

zaten. Herkes sar›l›yor, öpüflüyor,

birbirlerine içki ikram ediyor ve "Bonne

annee" diye ç›lg›nca ba¤›r›yorlar. Saat

01.00’de Eyfel Kulesi’nin binlerce

ampulü söndürülüyor, sadece p›rlanta

renkli, hareketli ampulleri yan›k kal›yor.

Champs-Elysees flovu ya da Moulin

Rouge’un geleneksel y›lbafl› partisi de

alternatifler aras›nda. Efsanevi kabarede

yemek ve gösteri bir arada. Gecenin

ilerleyen saatlerinde siz de sahneye

ç›k›yorsunuz; dans, e¤lence aral›ks›z

devam ediyor. Noel Ayinini görmek

isteyenler 24 Aral›k akflam› L’Eglise

Saint Germain des Prés’de yerlerini

almal›. Gitmiflken Eyfel’den flehre

uzunca bir bak›fl atmay› da ihmal

etmeyin. Dev katedral Notre-Dame

De Paris’i de mutlaka görmelisiniz, hatta

flehre farkl› bir bak›fl da buradan

at›labilir. Al›flverifl tutkunlar›n›n ifli

gerçekten zor bu flehirde. Yves Saint

Laurent ‘lar, Christian Dior ‘lar,

Versace’ler, Gucci’ler havalarda

uçufluyor. Avenue Montaigne’e bir kere

girenin cebini boflaltmadan ç›kmas›

neredeyse imkans›z.

E

E

ifel Tower, Champs-Elysées,

Montmartre, Sacré-Coeur,

Louvre Museum, Moulin

Rouge, Luxemburg Gardens… Here

is a brief of Paris. An always must

see city with the chansons, wine,

romance and arts. Even the sound of

the idea to celebrate the New Year in

Paris is beautiful. Banks of River

Seine is the rendezvous point for the

romantics. You may want to mingle

with them or take a night tour by

boat along the river. If you think of

Champs-Elysées or Eifel Tower

Square for the celebrations, keep in

mind that they are closed to traffic

after 17.00 pm. The firework show

on Eifel Tower is one occasion not to

miss. One can assume that considering

the crowd gathering here each year,

hugging, kissing, offering drinks and

wildly shouting: Bonne annee! By

01.00 am, thousands of bulbs are

turned off and only the brilliant

colored motion bulbs illuminate the

Eifel. Other alternatives for the

night are Champs-Elysées Show or

the traditional New Year party in

Moulin Rouge, the legendary

cabaret, complete with dinner and

show. You may find yourself on

the stage late in the night of

non-stop entertainment. Christmas

mass is on L’Eglise Saint Germain

des Prés for the interested. Take

your chance to take a look at the

city from Eifel while you are there.

Another perspective of the city is

available from the giant Notre

Dame De Paris cathedral. The

shopaholics are to take a long shot

in Paris amidst Yves Saint Laurents,

Christian Diors, Versaces, Guccis…

It’s almost impossible to leave

Avenue Montaigne without

going through all the money in

your purse.


R

omantik ve sakin bir y›lbafl› geçirmek isteyenler için Venedik do¤ru adres. Rengarenk

yap›lar›, gondollar›, s›cak insanlar›yla dünyan›n en romantik kentlerinden. Yaz aylar›nda

dolup taflan flehir Noel zaman›nda boflal›yor. Bu f›rsat› kaç›rmay›n, y›lbafl› gecesini

Venedik’te geçirin. fiehrin alamet-i farikas› gondollar emrinize amade, gönlünüzce gezin. Di¤er

zamanlarda dolup taflan meydan Piazza San Marco da bu mevsimde neredeyse bombofl. Y›lbafl› Piazza

San Marco’da canl› müzik ve havai fiflek gösterileriyle kutlan›yor. Katolisizmin merkezinde olunca,

y›lbafl› ayinine kat›lmak da adetten. Piazza San Marco’nun gözbebe¤i Basilica di San Marco’da

düzenlenen gece yar›s› ayini yeni y›la girmek için ilginç bir alternatif. Kilise korosu Noel ayinleri

söylüyor, yeni y›l›n ilk dakikalar›yla birlikte her yer ›fl›l ›fl›l ayd›nlan›yor. Aral›k ay› boyunca flehrin

en hareketli noktalar›ndan biri de Campo Santo Stefano. Meydana kurulan pazarlar›yla gerçek bir

Noel kasabas›na dönüflüyor Campo Santo Stefano. ‹flin tarih k›sm›yla ilgilenenleri Accademia ve

Palazzo Grassi’ye davet ediyoruz. Burada gerçeklefltirilen etkinlikler sadece tarih merakl›lar›n›n de¤il

ayn› zamanda gurmelerin de ilgisini çekecek türden. Campiello dei Golosi pazar›n içinde yer alan

genifl bir alan. ‹talya’n›n dört bir yan›ndan gelen üreticiler burada gastronomik ürünlerini

tan›t›yorlar. Lido di Venezia’da yeni y›l›n ilk günü herkes birbirine mutlu y›llar dilerken, cesareti

olanlar da kendini buz gibi sulara at›yor. Gözünüz korkmas›n bu bir zorunluluk de¤il, yüzmek

istemeyenler izleyenler saf›nda yerini al›yor. Özellikle sudan ç›kanlar›n içini ›s›tacak flarap, sucuk

ve mercimek ikram›yla etkinlik noktalan›yor. Venedik’e kadar gitmiflken civardaki adalar› görmeden

dönmek olmaz. Yeni y›ldan da birkaç gün çal›n, vaporetta’lara binin do¤ru adalara... Torcello,

Burano, Murano ilk tercihleriniz olsun.

23

Venedik

Venice

V

enice is the right place for a romantic and tranquil New

Year holiday. It is one of the most romantic cities with

the multi colored buildings, gondolas and warm residents.

This summer long crowded city is almost empty on

Christmas. So do not miss the opportunity and spend the Christmas

night in Venice. The trademark gondolas of the city are at your

service. Piazza San Marco Square which brims with people on the

season is now almost empty. New Year is welcomed here with live

music and fireworks. Since here is the centre of Catholicism, it’s a

tradition to join the Christmas mass. The mass in Basilica Di San

Marco is an amazing alternative to welcome the coming year. The

chorus sings Christmas carols and the Basilica illuminates with the

first minutes of the New Year. One another lively spot in the city

during December is Campo Santo Stefano which turns in to a

classic Noel town due to the bazaars that open only on this season.

If you are in to the historical side of the holiday, then you are

invited to Accademia and Palazzo Grassi. The activities here are

addressing the gourmets as well as the history aficionados.

Campiallo Dei Golosi is a broad area inside the bazaar. Producers

from all over Italy introduce their gastronomic products here. And

on the first day of the New Year in Lido di Venezia everybody

wishes a happy new year to each other, if they are not as

courageous as the ones who jump into the icy water. You may

relax, this is no obligation. You may just join the onlookers if you

want to. Warm wine, especially for those who come off the water,

bologna sausage and lentils are served to conclude the day. It’s not

wise to come back without seeing the surrounding islands of Venice.

Steal one or two days from the New Year, take a vaporetta and go

straight to the islands. Torcello, Burano and Murano first…


DQ

24 KENT-CITY

Bulgaristan’da

bir müze-kent

An outdoor

museum

Bulgarian metropolis

Eski Anadolu kentlerini an›msatan Rumeli

flehri Filibe'de,tarihin izleri hâlâ ayakta.

The ancient city of Plovdiv shares a striking

resemblance to Anatolian Roumelian

cities, we found out why.

YAZI-BY ZEYNEP EREKL‹


S

Osmanl›lar döneminde Filibe tam bir Türk

flehri karakterinde geliflme göstermifl.

Signs all around the city indicate remnants

of Ottoman and Turkish customs.

afranbolu’yu gördünüz mü hiç Ya

Bursa’y›, Kula’y›, Beypazar›’n›

Birgi’deki Çak›ra¤a Kona¤›’n› gezme

f›rsat›n›z oldu mu Bunlar›n tümüne

veya bir k›sm›na evet diyebiliyorsan›z,

Filibe’ye aflinas›n›z say›l›r.

Zaman›n ve onca kas›tl› tahribat›n

Osmanl› izlerini hâlâ silemedi¤i Filibe

sokaklar›n› gezerken bir an nerede

oldu¤unuzu unutup Anadolu’nun

tarih kokan bu sokaklar›ndan birinde

gezdi¤inizi düflünebilirsiniz. Zaten

Filibe de bu benzerli¤i çoktan

keflfedip kardefl olmufl ‹stanbul ve

Bursa ile.

Filibe, Bulgaristan’›n güney

kesiminde, yukar› Trakya Ovas›’nda

ve Meriç Nehri’nin iki taraf›nda yer

almakta. Buras› asl›nda alt› tepe

üzerine kurulmufl bir flehir. Meriç

Nehri ile merkezdeki Cuma Camii

aras›nda kalan k›s›mda flehrin ticari

bölümü bulunuyor. Nüfusu yaklafl›k

350 bin olan bu yerleflim birimi,

Sofya’dan sonra Bulgaristan’›n en

büyük flehri durumunda. Ayn› zamanda,

önemli bir ticaret ve kültür

merkezi konumunda. 1999 y›l›nda

Avrupa Kültür Baflkenti ilan edilen

bu flehrin geçmifli oldukça eskilere

dayan›yor. fiehir, 1361 y›l›nda

Rumeli Beylerbeyi Lala fiahin Pafla

taraf›ndan fethedilince, ad› “Filibe”

olarak an›l›r olmufl.

H

ave you ever seen Safranbolu Or

Bursa, or Beypazar›, Birgi, or the

Cak›ra¤a home that still stands in

Birgi If most of your answers have

been ‘yes’, then Plovdiv will come as

no surprise. Plovdiv is one of those

places that still carries elements of

the Ottoman Empire when it ruled,

on the streets and in the architecture.

The city’s atmosphere is filled with

memories from the times of the

Ottomans, and the strife and hardship

that people had seen. Of course,

also the happier moments in life are

apparent on the streets, and especially

in the culture. Plovdiv also shares this

with Istanbul and Bursa, two other

cities which carry much historical

significance.

Plovdiv lies in the southern part of

Bulgaria, on the Upper Thracian

Plain and the Maritsa River. This

location was actually built on top of

Six syenite hills, called tepeta. The

area between the Maritsa River and

the Friday Mosque is what separates

the city from its boundaries. The

population of the city is roughly

350,000 people, making it the second

biggest city in Bulgaria, after Sofia;

as well as a vital amenity for finance

in the country, and culture. In 1999,

the city was named the capitol of

culture. Dating back to 1361, the city

was named Filibe, by the Roumeli

Pasha- Beylerbeyi Lala fiahin, in the

language of fethe.

27


28

1878’deki Osmanl›-Rus savafl›ndan ve Bulgaristan’›n

ba¤›ms›zl›¤›ndan sonra da “Filibe” olarak de¤ifltirilmifl

ad›. Bugün Anadolu’dan Avrupa’ya giden yol üzerinde

bulunan Filibe’nin bizim için tarihi bir önemi var.

Osmanl›lar döneminde Filibe tam bir Türk flehri

karakterinde geliflme göstermifl.

Buray› fetheden Rumeli Beylerbeyi Lala fiahin Pafla,

ilk olarak Meriç üzerinde bir köprü yapt›rm›fl ve çeltik

yetifltirmeye oldukça elveriflli olan flehrin hemen

kuzeyindeki araziye pirinç ektirerek bölgeye bu ziraat›

tan›tm›fl. Zamanla flehir, devlet s›n›rlar›n›n iç k›sm›nda

kalarak önemli ticari ve ekonomik merkezlerden biri

haline gelmifl. 15. yüzy›l›n ilk yar›s›nda, Anadolu’dan

getirilen Türk aileleri buraya yerlefltirilmifl ve Filibe,

Rumeli Beylerbeyinin merkezi olmufl. fiehri birkaç kez

ziyaret etmifl olan ünlü seyyah Evliya Çelebi, buran›n

Osmanl› Devleti’nin Avrupa’daki en büyük on

flehrinden biri oldu¤unu ve her gün daha da zenginleflti-

¤ini kaydetmifl.

Ne var ki, Osmanl›’dan ayr›lmas›ndan sonra h›zl› bir

flekilde hem Müslüman nüfus azalm›fl, hem de onlara ait

binalar›n say›s›. Osmanl› döneminde infla ettirilen çok

say›da cami, medrese, han, hamam ve kervansaray gibi

yap›lardan sadece birkaç› gelebilmifl günümüze.

Bunlardan birisi halk›n “Ulu Cami” veya “Cumaa Camii”

In 1878, after the Ottoman-Russian war and the

Bulgarian Independence, the city kept its name as

Plovdiv. Plovdiv- a stop on the way from Europe to

Anatolia holds so much history it could compete with

neighboring ancient cities. Signs all around the city

indicate remnants of Ottoman and Turkish customs.

A bridge, that crosses the Maritsa River, was built by

Beylerbeyi Lala fiahin Pasha, in order to transport rice

plants into the territory. Once the area started growing

rice, it became a success and the agriculture continued.

The city saw an economic boom that caused it to be

quite self-sustainable, and the government at the time

saw this as a beneficial thing. During the 15 th century,

families from Anatolian, primarily Turkish, came to

Plovdiv and soon Plovdiv became the center of the

Roumeli Beylerbeyi. This became one of the 10 largest

cities controlled by the Ottoman Empire.

For whatever the reason, after the fall of the Ottoman

Empire, the Muslim population in the city started to

descend, as did the property they owned. A lot of the

establishments that were scheduled for construction

during the Ottoman Empire: mosques, madrasahs, hans,

hamams and caravasarays, were not completed, and still

stand as incomplete structures today. One of these

establishments is the Ulu Mosque, known by some as the

Arnavut kald›r›ml› dar

sokaklar›nda yürürken, binalar›n

cephelerinin mavi ve beyaza

boyanm›fl duvarlar› ile, a¤aç

kepenkli ya da demir korkuluklu

pencereler hep köklü Anadolu

kentlerini and›r›yor.

The narrow streets,

buildings painted blue or white

on the outsides, wooden or

iron windows, all share striking

resemblances with

Anatolian cities.


30

olarak and›¤› Hüdavendigâr Camii. ‹lk olarak 1425 y›l›nda Murad Hüdavendigâr’›n yapt›rm›fl

oldu¤u bu eser, bir deprem sonucu y›k›lm›fl ve 1785’de 1. Abdülhamid taraf›ndan yeniden

yapt›r›lm›fl. fiehrin di¤er önemli bir yap›s›, Beylerbeyi Gazi fiehabeddin Pafla’n›n yapt›rd›¤› cami,

medrese, han, hamam ve mutfaktan oluflan külliye idi. Ancak, fiehabeddin Pafla’n›n Filibe’de

yaln›zca “‹maret Cami” ayakta kalabilmifl. Bunlara karfl›l›k, Do¤u Avrupa’n›n en eski saat

kulelerinden biri burada “Sahat Tepe” adl› tepede bulunuyor.

Günümüzde, üç tepe üzerinde oldukça güzel bir mimari yap›lar grubu halinde ayakta duran bu

müze kent, geleneksel evleri ile Türk ve Bulgar yap› iflçili¤inin uyumlu bir örne¤i olarak

görülüyor. Osmanl›’n›n kurdu¤u bir mahalle asl›nda buras›. Bunu evlerin tarihlerine bakarak da

anlamak mümkün. Görkemini sade stilinde bulan bu mimari biçim, bugün "Filibe Barok tarz›”

olarak isimlendiriliyor. ‹flte bu tarihi dokuyu gelecek nesillere b›rakmak amac›yla evler restore

edilmifl. 150’den fazla kültür-evinden oluflan bu yap›lar toplulu¤u, tam bir müze görünümünde.

Bugün evlerin her biri müze, galeri, atölye, lokanta gibi ifllevler görüyor. Her odaya güneflin

girebilece¤i flekilde konumland›r›lm›fl pencereleri ile ahflap tavanl› bu yap›lar, oymac›l›k sanat›n›n

en güzel örneklerini de bar›nd›r›yorlar.

Eski Anadolu kentlerini an›msatan Rumeli

flehri Filibe'de, tarihin izleri hâlâ ayakta.


Cumaa Mosque, inspired by the Hüdavendigâr Mosque. Murad Hüdavendigâr constructed the

mosque in 1425, which then later was demolished after the earthquake in 1785; the mosque

was rebuilt by 1. Abdülhamid. Other important structures within the city are the mosque,

madrasah, han, and hamam built by Beylerbeyi Gazi fiehabeddin Pafla. Unfortunately, the

Imaret Mosque is the only structure left standing out of the many that he constructed.

One of Eastern Europe’s oldest clock towers can also be found in Plovdiv, opposite the Imaret

Mosque, on a hill called ‘Sahat Tepe’.

31

There are three hills that stand, which make this city seem like an open-air museum, with

traditional Turkish and Bulgarian homes unique in architecture. The city could actually

be seen as an Ottoman-made town, in fact. This style of architecture that has wowed

professionals all over, gained its own name as ‘Plovdiv Baroque Style’. The houses were

restored in their original form and the historic designs also still remain. More than 150 of

these houses were restored, which now operate as museums, galleries, studios, and restaurants.

The wooden ceilings, large pane glass windows on every side of the house, and daunting

charm present a feast for the eyes.

Günümüzde, üç tepe

üzerinde oldukça güzel bir

mimari yap›lar grubu halinde

ayakta duran bu müze kent,

geleneksel evleri ile Türk ve

Bulgar yap› iflçili¤inin uyumlu

bir örne¤i olarak görülüyor.

There are three hills that

stand, which make this city

seem like an open-air

museum, with

traditional Turkish and

Bulgarian homes unique in

architecture.


Bahçelerden f›flk›ran meyve a¤açlar›, asma ve incirler, Bulgarca ismi de ayn› olan, her dem

yeflil flimflirler ile güller ve çimenler manzaran›n esteti¤ini tamaml›yor.

Garden gates engulfed in ivy and large shady trees; heavy doors with eerie houses

behind them; the fruit trees sprouting out of every garden, the green grass and large red

roses completing the picturesque view.

32

Eski Filibe’nin Safranbolu’yu and›ran küçük ve dar sokaklar›nda

dolafl›rken, çevrenin havas›na, insanlar›n yaflam ritimlerine ve

detaylara al›flmak çok kolay. Sokak çalg›c›lar›n›n santurlar›ndan ç›kan

seslerin hepsi tan›d›k, Eski Filibe’nin çok büyük k›sm› Türk kökenli

ne de olsa. Arnavut kald›r›ml› dar sokaklar›nda yürürken, binalar›n

cephelerinin mavi ve beyaza boyanm›fl duvarlar› ile, a¤aç kepenkli ya

da demir korkuluklu pencereler hep köklü Anadolu kentlerini

and›r›yor. Yafll› a¤açlar›n gölgesi alt›nda kalm›fl sa¤lam bahçe

duvarlar›... A¤›r kap›lar arkas›nda sanki sakl› bir hazine gibi duran

evler... Bahçelerden f›flk›ran meyve a¤açlar›, asma ve incirler,

Bulgarca ismi de ayn› olan, her dem yeflil flimflirler ile güller ve

çimenler manzaran›n esteti¤ini tamaml›yor. Eksi Filibe’yi geride

b›rakt›¤›n›zda, merkezinde Osmanl›’n›n hofl bir hat›ras› olarak

kalan Ulu Camii’nin uzaklardan fark edilen güzel minaresi ile

do¤unun mistik havas›ndan ve güzelli¤inden hâlâ izler tafl›yan bir

flehir siluetinin hayali kal›yor gözlerinizin önünde.

Old Plovdiv reminisces of the quaint narrow cobblestone streets of

Safranbolu, and the lifestyle of the inhabitants shares a scary

resemblance to Turkish lifestyle: the atmosphere, pace of life,

mannerisms. Also having been influenced by Albanian and Turkish

roots, the city surroundings show it. The narrow streets, buildings

painted blue or white on the outsides, wooden or iron windows, all

share striking resemblances with Anatolian cities. Garden gates

engulfed in ivy and large shady trees; heavy doors with eerie houses

behind them; the fruit trees sprouting out of every garden, the green

grass and large red roses completing the picturesque view. When you

leave old Plovdiv, the Ulu Mosque (left over from the Ottomans) in

the city center will dazzle you with its minarets pointing straight

into the sky, adding to the spectacular view of the city, highlighting

the mystic air of the west and displaying a city that carries the

scars from a long time ago, which tell us so much and more.


Nerede Kal›n›r Dedeman Trimontium Princess Plovdiv

Kapitan Raicho 2 Plovdiv 4000 Bulgaristan T +359 3 260 50 00

Bugün, hemen yak›n›n›zdaki bu güzel flehri keflfetmeye karar verirseniz, Dedeman

Trimontium Princess Plovdiv, sizleri geleneksel Dedeman misafirperverli¤i ile a¤›rl›yor.

fiehir merkezinde bulunan Dedeman Trimontium Princess Filibe, konuklar›na tarihi

kal›nt›lara, ana al›flverifl ve ifl merkezlerine sadece yürüme mesafesinde bulunma

avantaj› sunuyor.

33

Nas›l Gidilir

THY’nin ‹stanbul-Sofya seferleriyle Sofya’ya gidip, Sofya’dan Filibe’ye giden otobüsler

kullan›labilir. Yolculuk 1,5 – 2 saat sürüyor. Karayolunu tercih edecekler için; Metro

Turizm’in ‹stanbul – Filibe otobüs seferleri 6 – 7 saat sürüyor.

Where to stay... Dedeman Trimontium Princess Plovdiv

Kapitan Raicho 2 Plovdiv 4000 Bulgaria T +359 3 260 50 00

When deciding on a place to stay in Plovdiv, the Dedeman Trimontium Princess Plovdiv

will provide you with outstanding service. Located in the city center, the hotel is easily

accessible and within walking distance to shopping centers, business centers, and many

great attractions in the city.

How to go...

THY airlines has flights from Istanbul to Sofia. From Sofia there is a bus that can take you

to Plovdiv. The duration of the bus is 1.5-2 hours. For those who prefer not to fly there is

a tour bus from Istanbul to Plovdiv, which takes roughly 6-7 hours.


DQ

34 RÖPORTAJ- INTERVIEW

Her fleyin içinden

müzik geçiyor!

The music from

within

RÖPORTAJ-INTERVIEWED BY DEN‹Z TARI


Suyun müzi¤ini iflitebilen, bize de duyabilme flans›n› veren, her sesi notaya

dökebilen Anjelika Akbar için her fleyin içinden müzik geçiyor. Besteci, piyanist,

yazar... Onu tek bir s›fatla anlatmak biraz zor, biz de uzun uzun sorduk.

Anjelika Akbar has given us the opportunity to hear every note, pitch, and tone in

music, because music is a part of everything in her life. Being a composer, pianist, and

writer, Akbar is one of the few talented, unique artists who has the ability to inspire

those she comes across. We interviewed her to find out more about her love for Turkey.

35

Biyografinizi okuyunca flöyle bir soru geliyor insan›n

akl›na: Acaba 2,5 yafl›nda piyanonun bafl›na oturtulmasayd›,

kendisi de müzisyen olmay› seçer miydi

Kesinlikle. O öyle bir güç ki, içinizden f›flk›r›yor.

Benim önüme piyano konmasayd›, ben piyanoyu

herhalde icat ederdim öyle söyleyeyim size.

Konuflacak o kadar çok fley var ki; en iyisi sondan

bafllamak herhalde. fiu s›ralar hangi projelerin

içindesiniz

fiu anda benim en çok zaman›m› alan ‘‹çimdeki

Türkiyem’ projesi. Proje bir kitapla bafllad›. Ben

Türkiye’ye ilk geldi¤imde hiç Türkçe bilmiyordum ve

flimdiye kadar hiç ders almadan konuflmaya, sevmeye

bafllad›m bu dili. Bu ülkeyi nas›l sevmeye bafllad›¤›m›n

hikayesi de bu asl›nda. Sizin yaflad›¤›n›z süre içerisinde

bir Türk olarak hiç fark etmedi¤iniz, görmedi¤iniz

de¤erleri ben bir yabanc› gözüyle ç›kar›p size anlatmaya

çal›fl›yorum. Kitap hem otobiyografik hem filolojik bir

araflt›rma ayn› zamanda. Rusça ile k›yaslayarak bir

tak›m fleyleri anlamaya bafllad›m. Sosyolojik bir analiz

var içinde. Çünkü dedi¤im gibi sizin içine do¤up

büyüdü¤ünüz ortam, al›flt›¤›n›z insan iliflkileri benim

için çok yeni, çok taze, çok flafl›rt›c›yd›. Onun için

onlar› cömertçe, kalbimden geldi¤i gibi kitapta

paylafl›yorum. Çok komik fleyler de var içinde. Bir çok

komik duruma maruz kald›m dil ve gelenek

bilmedi¤imden dolay›. Onlar› da anlat›yorum. Ve tabii

ki müzik. Her fleyin içinden müzik geçiyor. Bunun için

kitapla bafllayan bu proje, ayn› zamanda konserler,

turne ve albümle devam ediyor. Konserlerim bafllad›.

Yurtd›fl›na da konserleri tafl›may› düflünüyorum.

When reading your biography a certain question

came to mind: If you had never sat down in front

of that piano at the age of 2 and a half, do you

think you still would have made the decision to

become a musician

Of course I would have. That power that comes from

within, the attachment and compassion you feel for

something doesn’t just disappear if gone unnoticed,

right away. If I hadn’t have sat down in front of that

piano that day, I would have someday soon thereafter.

There’s so much I want to ask you, I guess it’s best

to start with the most important thing first: What

are you working on nowadays

One of my biggest time consumers that I’m working on

is the “Icimdeki Turkiyem” (My Turkey from Within).

The project started as a book; when I had first come to

Turkey, I didn’t speak a word, ever since then I’ve

never taken any classes, but I have developed a lot of

love for the language. The story is actually about how

I came to love this country, the journey I took. There

are things that people native to a country, in this case

Turks, can’t see because it’s been a part of their entire

life, it’s never been foreign to them; to me these are

the things I wish to tell the world, the things that

made me love this country, things only foreign eyes can

notice. The book is an autobiographical telling and

a philological research as well, I began to understand

more things as I wrote the book and combined

Russian with many of the things I didn’t understand.

There’s a bit of a sociological analysis inside

the book as well, which I think makes it fun to read.


36

Ben duydu¤um her müzi¤in hangi

notadan olufltu¤unu o an hemen

biliyorum. Bu do¤ufltan gelen ayn›

zamanda çok az insanda, çok az

müzisyende bulunan bir yetenek

Yurtd›fl›ndaki Türkler için de ilginç olur “‹çimdeki

Türkiyem”i dinlemek. Sadece kendi bestelerim de¤il,

içinde baz› Türk bestecilerinin eserleri de var.

Türkiye’de yaflad›¤›m zaman boyunca etkilendi¤im

olaylar, kifliler, kurumlar bile var. Hayat›ma bir flekilde

güzellik katan her fley var. Böyle olunca hem Türkler,

hem yabanc›lar bir yabanc›n›n Türkiye’ye bak›fl›n›

ö¤renmek ister. Ben k›sacas› bu proje için diyorum ki;

‘Ben sizi size sevdirmeye çal›fl›yorum.’

Sizle ilgili araflt›rma yap›nca “Mutlak Kulak” diye

birfleyle tan›flmak zorunda kal›yorsunuz. Biz

araflt›r›p ö¤rendik, bilmeyenlere siz anlat›r m›s›n›z

Ben duydu¤um her müzi¤in hangi notadan olufltu¤unu o

an hemen biliyorum. fiu anda fonda çalan sizin için bir

müzik cümbüflü ama benim için hangi enstrüman›n

hangi notay› çald›¤› çok net. Ve bu do¤ufltan gelen ayn›

zamanda çok az insanda, çok az müzisyende bulunan bir

yetenek. Onun ötesinde ben her mekanik sesin de

hangi notaya denk geldi¤ini duyuyorum. Bir çatal›n

sesi, bir topuk sesi, bir korna sesi, su sesi benim için bir

nota ayn› zamanda. Do¤al ve mekanik sesleri de müzik

olarak alg›l›yorum. Müziksiz bir hayat›m hiç yok diyebilirim.

Nerde olursam olay›m, kendi içimde piyanoya

ihtiyaç duymadan besteler yapabiliyorum. Senfonik

besteler,. 60-70 kiflilik bir orkestran›n seslerini

besteleyebiliyorum. Ve hiçbir enstrümana gerek

duymuyorum. Bu çok büyük bir rahatl›k. Bununla

birlikte çok zor bir hayat.

There are many comical instances in the book, due to

the fact that I did not have the language at the time,

but there is one thing that also dominates a theme of

the book: music. Everything in my life has had

something to do with music and vice versa. The start

of this project along with the book has also been

followed by concerts, tours, and album productions.

I have also been thinking about starting to give concerts

abroad, it would be an experience. It would be

interesting as well to see how Turks living outside of

Turkey would react to “‹çimdeki Türkiyem”.

There aren’t just my compositions in the “‹çimdeki

Türkiyem” concerts, there are compositions from

other artists as well, including many Turkish.

There are even elements that reflect events that have

happened to me in the past, people who have inspired

me, life changing experiences in the “‹çimdeki

Türkiyem” project. Basically, what sums up what I’m

trying to do with this project is: ‘I want to show you

how to love one another’.

When we did a little research on you ‘Mutlak

Kulak’ came up. We found out what it was,

but for those who don’t know, could you

explain this

Whenever I hear a song, no matter what part of the

song, I can detect which musical note it is, that’s what

Mutlak Kulak means: Absolute Ear. What I would hear

right now if there were a song playing, would sound


Kula¤a harika geliyor! Nesi zor

Gülleri koklamak istiyorsan›z dikenlere katlanmak

zorundas›n›z. Dikkatli olursunuz ki batmas›n. Bende

öyle yap›yorum. Kendimi korumaya çal›fl›yorum.

Beni rahats›z edebilecek her türlü sesi kendime kabul

ettirmeye ve ona al›flmaya çal›fl›yorum. Mesela bir

örnek vereyim. Diyelim bir yerde sürekli olarak

arabadan gelen bir sinyal var. Benim için onu

dinlemek korkunç bir fley. Çünkü sürekli ayn› nota

ve genellikle iyi bir tonda de¤il o nota. Sinyal sesleri

periyodik oldu¤u için ben onlar› bir fon, bir ritim

olarak kabul ediyorum ve üzerine bir melodi eklemeye

bafll›yorum. Böylece o benim için bir müzik haline

dönüflüyor. O zaman bunu kabul edebiliyorum, yoksa

ç›ld›rabilirim.

Bir röportaj›n›zda “müzik tasar›mc›s›y›m”

demiflsiniz. Neyi kastettiniz tam olarak

Bestelemenin ötesinde bir proje oluflturdu¤unuz zaman

oradaki felsefe, müzik yap›s›, vermek istedi¤iniz mesaj

için seçti¤iniz ifade formu, enstrümanlar, söylev,

yaz›lar bu bir yarat›m süreci. Ve bu bir proje bafll›

bafl›na, bir tasar›m projesi. Beste yapman›n d›fl›nda tüm

ögeleri tamamlamak. Bütün bunlar› ben yap›yorum.

Albümlerin bafltan sona tüm k›s›mlar›, yaz›lar,

foto¤raf seçimleri… Tabii ki baz› insanlar bana ekip

olarak yol aç›p profesyonel olarak beni destekliyor.

Ama her fley orada benim içimden geldi¤i gibi.

Orkestra flefi gibi oluyorum. Tasar›m da bu zaten.

O tekni¤e müzik tasar›mc›l›¤› diyorum.

Sizi hiç bilmeyen ve tan›mayan birine müzi¤inizi

nas›l anlat›rs›n›z

Kalbimden süzülen ve nota halini alan canl› duygular.

Benim müzi¤im odur. Tarz olarak özellikle

tan›mlamak istemedim. Çünkü besteci olarak çok farkl›

tarzlarda müzik yap›yorum ve bundan zevk al›yorum.

Tam klasik yap›tlar, avantgard yap›tlar, bir çocu¤un

bile anlayabilece¤i tarzda basit melodiler, etnik

yap›tlar. ‹fade dilim çok. Ama bunlar›n hepsinin

arkas›nda bir sevgi var. Kalbimin dolu oldu¤u sevgiyi

insanlara çeflit çeflit yollarla insanlara aktar›yorum.

Yazarl›k yönünüz de var. Yaz› yazarken müzik dinler

misiniz Ya da tam bir beste üzerinde çal›fl›rken mi

gelir kelimeler

Çok farkl›, her ikisi de oluyor. Benim için yap›fl›k ikiz

gibi müzik ve yazmak. Ay›ram›yorum ikisini. Kendimi

küçüklü¤ümden beri müzikle, notalarla ve kelimelerle

ifade etti¤im için.

like a humble jumble of instruments making music to

someone else; to me it would sound like each individual

instrument playing a note. This is something that

someone I believe has from birth, a talent, or a special

ability to detect music. I hear all different kinds of

sounds though, the sound of a fork hitting the table,

a heel on the floor, a car horn, the sound of running

water are all stimulants for me. I would say that

my life is never without music, something I’m proud

of. Where ever I find myself, I always relate it to

something musical, like coming up with piano

composures in my head, thinking about how to conduct

an orchestra of 60-70 people, and so on. It’s a great

pleasure I take in life, but it’s also a very difficult

thing to handle.

It sounds great though! What about it is hard

If you want to smell the roses you have to watch

out for the thorns, right Well, that’s what I feel I do

in life, look out for the thorns. I try and get myself used

to any sort of sound, or music I might hear someday;

it’s how I weed out what I want to hear, use and

make in my music. For example, imagine there is

always this one noise coming from a car in a certain

area, to listen to that over and over again is torture

for me because it’s a bad sound, and usually the

same note repeatedly. But doing what I do, I listen to

that sound, disregard it as a single sound, and start

to build a beat or a rhythm to that note so it can

become a part of something larger. This way, it

becomes something musical for me; and I don’t go

crazy hearing it.

In one interview you described yourself as a

‘Musical designer’. What exactly did you mean

by this

When you compose, you are trying to get a message

across from your philosophic standpoint, your

musical ability or what have you, through instruments,

speech, writings and more. This is a design project.

Outside of composing, you must complete everything else

that is needed to help along with the sending

of your message. And I do all of this, hence my

self-given title. From beginning to end the monitoring

of the making of an album, the writings, picking

out photographs… Of course, I have a wonderful

team of people who help me accomplish all these things,

but everything put out there for all to see

are productions of what I saw within myself. It’s like

being the chef of an orchestra.

37


38

How would you explain your music to someone

who doesn’t know, or has never heard of it

Feelings that come directly from my heart in the

form of musical notation. That is my music. I prefer

to not explain in terms of style and genre. As a

composer I gain a lot of pleasure from making music

from different genres and styles. Classic works,

avant-garde works, simple melodies that a child

would love, ethnic works; all of these genres share a

love of music which is the important point here.

I try and show my love to those who want to see it,

and hear it.

Bir de internet siteniz var: bilinclianne.com.

Teknoloji ile aran›z nas›l

Hayat›m› kolaylaflt›racak ve beni basit ifllemlerden

kurtaracak, müzi¤ime ya da kendime daha fazla

zaman kazand›racak her fleye büyük bir mutlulukla

evet diyorum. Teknolojiden kaçm›yorum ama. Baz›

insanlar afl›r› derece ba¤l›lar teknolojiye. Ben bunu

ölçülü bir biçimde yap›yorum. Yani ben hiçbir zaman

teknolojinin kölesi olmuyorum, efendisi oluyorum.

‹stedi¤im zaman kullan›yorum, istemedi¤im zaman

ya da bana yük, a¤›rl›k oldu¤u zaman

kullanm›yorum.

Seyahat etmeyi sever misiniz

Bay›l›r›m.

Size f›rsat ve vakit verilse, ilk nereye gitmek

isterdiniz Hangi ülkeyi görmek isterdiniz

Himayala Da¤lar›.

Besteci kimli¤inizle, bir ülkeye gitti¤inizde ilk

nereleri gezersiniz

O gitti¤im ülkenin ya da flehrin do¤al bir tak›m

özellikleri varsa, ilk onlar› görmeye çal›fl›yorum.

Ayr›ca kültürel a¤›rl›kl› faaliyetler; müzeler,

konserler. Ülkeden ülkeye de¤ifliyor. Beni tabii ki en

çok etkileyen fley önce do¤a, ondan sonra da sanat.

Hiç tan›mad›¤›n›z kültürlerin müzikleri ilginizi

çekiyor mu

Çok. Ben ne kadar müzi¤in içinde olsam da her

zaman müzi¤e aç›m. Bütün dinledi¤im müziklerim

benim zevkime ya da kalite standart›ma uyar m›

There is a part of you that loves to write as

well. Do you like to listen to music as you write

Or do the words come to you as you are working

on a composition

It’s very different, both happen simultaneously.

For me writing and composing are as one. It’s how

I’ve been since I was little, musical notes and words

are how I express myself.

You also have an Internet site: bilinclianne.com;

how are you with technology

I’m a firm believer in saying ‘yes’ to anything that

will improve my music, my name, give me more

time to work on other things, and also help me to do

simple tasks. I don’t run away from technology, there

are many people who can’t live without technology,

I use it to an extent. I use technology when I need to,

and I don’t use it when it puts a great strain on my

work, or my mood.

Do you like to travel

I love it.

If you were given the opportunity and the time,

where would you visit first Which country

The Himalayan Mountains.

As a composer, when you visit a country for the

first time, where is the first place you like to see

If that country, or city I am visiting, has a special

natural setting somewhere, I like to go and see that.

And things that carry heavy cultural importance such

as museums or concerts. It changes from country to

country of course. I am always impacted by natural

beauty, followed by art.

Does music from cultures you are unfamiliar with

interest you at all

A lot. No matter how invested I am in my music, I am

also always open to new music. Does all the music I


Hay›r ama müzik aç›k büfe gibi. Nas›l ki önümüze bir

aç›k büfe konsa her gün baflka bir fley seçeriz,

müzikte biraz öyle. Klasik müzikten sonra en çok

halk müzi¤ini seviyorum. Halk müzi¤inden de en çok

sevdi¤im Hint müzi¤i.

Önümüzdeki dönemlerde neler yapacaks›n›z

Yeni projeler neler

Senfonik eserlerimi albümlefltirmeyi düflünüyorum.

Senfonik eserlerim var ve Türk dinleyeciler onlar›

tan›m›yor. Onun d›fl›nda ilahilerle ilgili bir projem

var. Ama onunla ilgili çok fazla detay

veremeyece¤im. Çünkü daha çok yeni oluflmaya

bafllad› ve çok hassas bir konu. Ben çal›flmaya

bafllad›m, fakat bilmiyorum ne zaman gerçekleflecek.

En yak›nda zamanda diye düflünüyorum. Çocuklarla

ilgili her zaman bir fleyler yapmak istiyorum.

Ninniler albümü yapmak istiyorum. ‹ki çocu¤um var

ve ikincisi daha çok küçük, 18 ayl›k. Annelik ve

flefkat duygusu bende çok yüksek. Sadece kendi

çocuklar›ma karfl› de¤il, tüm çocuklara karfl›. Bu yüzden

kendi tasarlad›¤›m olsun, d›flar›dan gelen olsun

çocuklarla ilgili her türlü projeye var›m. Çocuklar

bizim gelece¤imiz. Biz bu dünyay› seviyorsak her fleyi

b›rak›p çocuklara yat›r›m yapmal›y›z. Onlar›n bilinçlenmeleri,

iyi insan olmalar› ne gerekiyorsa her an

o boflluklar› doldurmal›y›z. Sadece kendi çocu¤umuz

önemli de¤il, her çocuk önemli. Bir tan›d›¤›n

çocu¤u, sokakta gördü¤ümüz, tan›mad›¤›m›z herhangi

bir çocuk… Bazen bir bak›fl bile bir çocu¤un

hayat›n› de¤ifltirebilir.

listen to meet the levels of quality and personal taste

No, but music is like an open buffet. If you were at a

buffet everyday, you would pick out different things,

it’s like that with music as well. After classic music my

favorite music is traditional music from different

cultures. My favorite culture music: Indian music.

What do you have planned for now What will

you be working on soon

I’ve been thinking about compiling symphonic music

for an album. I have some symphonic compositions that

Turkish music listeners have never heard before.

Besides that I have a project that works with hymns.

But I’m not going to get too into that right now,

because it is such a new project and such a sensitive

subject. I’ve started working on it, but I can’t say

when it will be done. I’m hoping for sometime soon.

I also really like to do things for and with children,

like an album for Nannies. I have two children and

the second is much younger than the first, only

18 months now! I have a very strong and powerful

maternal instinct, not only for my own children but

children in general and I like very much to participate

in events for children, by me or other artists and

organizations. Children really are the future and if

we love this world, then we must invest more into

children and enrich their lives. To give them what

they need in order to become a good person, an

educated person, and fill the voids in their lives is

a goal of mine. It might be for a child you know, or

a child you see on the street, but all children are

wonderful and precious. Sometimes a simple look can

change a child’s life forever…

39

Whenever I hear a song, no matter

what part of the song, I can detect

which musical note it is.


DQ

40 SEYAHAT-TRAVEL

K›fl demek

kayak

demek!

Winter

means

skiing!

YAZI-BY CANA CANDANER


Türkiye’nin en yüksek ve so¤uk

illerinden birinde, uçsuz bucaks›z

beyaz›n üzerinde; bol oksijenli,

bol sporlu ve bol adrenalinli bir

k›fl tatili için haz›rlan›n...

41

Da¤lar flehri Erzurum; iç titreten so¤u¤una ra¤men ziyareti

tart›flmas›z hak eden, tarihin içinden geçmifl koca bir flehir.

Güneyini kuflatan Palandöken Da¤lar›, Erzurum’un mihenk

tafllar›ndan. Dolay›s›yla Erzurum en çok turist ak›n›n› kayak

sezonu boyunca al›yor. Kayak merkezindeki oteller mevkii,

flehre sadece 4 km uzakl›kta oldu¤undan, de¤ifliklik arayan

kayakç›lar için merkeze inmek ve Erzurum keflfine ç›kmak hiç de

zor de¤il. Zaten Do¤u’nun en büyük kentini görmeden

buralardan dönerseniz seyahatinizi tamamlam›fl say›lmazs›n›z.

One of the coldest and highest

provinces in Turkey, Palandöken is

one of the best places to go

skiing. Get ready for a winter break

full of sports and adrenaline.

Erzurum is a city of mountains, and despite how cold it is, it is

worth seeing. Erzurum receives the bulk of its tourists during the

skiing season in the winter. The hotels in the ski center are

located a mere 4 km from the city center, but those who are

looking for something different can also opt to stay in Erzurum.

It goes without saying that heading home without discovering the

eastern Turkey’s largest city would be a shame.


42

ERZURUM YAHfi‹ GÜZEL

Erzurum tarih demek. Her ad›m bafl› karfl›n›za ç›kan

camiler, çeflmeler ve medreseler de bunun kan›t›.

Mesela “Çifte Minareli Medrese”, Anadolu Selçuklu

döneminde inflaa edilmifl, Anadolu’nun en büyük aç›k

avlulu medresesi. Oyma tafll› kap›s› ve yükselen

ihtiflaml› minareleriyle sizi o dönemin içine çekiveriyor

birden. Bu heybetli yap› flimdilerde çeflitli sergilere de

ev sahipli¤i yapmakta. ‹yi bir rehberi yan›n›za kat›p;

Anadolu’nun en güzel mezar an›tlar›ndan ‘Üç

Kümbetler’i, ‹slam eserleri müzesi olarak kullan›lan

‘Yakutiye Medresesi’ni, Kurtulufl Savafl› s›ras›nda

Atatürk’ün kald›¤› ev olan ‘Atatürk Müzesi’ni ve ‘Çifte

Minareler’in tam karfl›s›nda uzanan ‘Erzurum Kalesi’ni

görmeden Erzurum’dan dönmeyin. Elinizde foto¤raf

makineniz varsa üflenmeyin 1-1,5 saatlik yolculu¤u göze

al›p Tortum fielalesi’ne gidin. 48 metreden dökülen

sular›n sesi de görüntüsü de hipnotize edici.

Erzurum denince akla gelenlerden biri de oltu tafl›.

Karakehribar diye de bilinen bu tafl, sadece Erzurum’un

Oltu ilçesinde bulundu¤u için ad›n› oradan alm›fl.

Erzurumlular; kulland›kça parlayan siyah renkli bu tafl›

üzerinizde tafl›rsan›z, vücudunuzdaki negatif enerjiyi

d›flar› atabilece¤inizi söylüyor. Tarihi Taflhan ya da di¤er

ad›yla Rüstem Pafla Çarfl›s›’nda, oltu tafl›ndan yap›lm›fl

ne ararsan›z hepsini bulmak mümkün. En popülerleri

tespih olmakla birlikte, kolyeden kravat i¤nesine,

pipodan rozete, oltu tafl›ndan ifllenmifl bir sürü aksesuar›

toplay›p eve dönebilirsiniz.

DO⁄U LEZZET‹

Buras› “Ca¤ Kebab›”n›n memleketi! Neye benzedi¤ini

bilmeyenlere bir ön gösterim yapal›m: Ca¤ kebab›,

görüntüde bildi¤imiz dönerin yan yat›r›lm›fl hali,

dönerden fark› ise atefle konulmadan bir gün önceden

dinlendirilmesi ve ço¤unlukla kuzu etinden yap›lmas›.

Erzurumlular›n “ca¤” dedi¤i flifllere geçirilerek servis

edildi¤inden ad› da ca¤ kebab› olmufl. Lavafl›n aras›na

domatesi, biberi, baharat›n› da koyunca insan›n yedikçe

yiyesi geliyor. Zaten garson da siz dur diyene kadar

getirmeye devam ediyor. Her ne kadar lezzetli de olsa

çok ya¤l› ve a¤›r bir yemek oldu¤u için ölçüyü fazla

kaç›rmamakta yarar var! Kebaptan sonra tatl› krizine

girenler için Erzurum’un yüzy›ll›k kaday›f dolmas›

a¤›zlara lay›k. Tel kaday›f, içinde dövülmüfl cevizle

sar›l›p ya¤da k›zart›l›yor, flerbete doyup önümüze

geliyor. Baflar›l› bir flekilde k›zart›lm›fl›na denk

gelirseniz a¤›r bir tatl› say›lmaz. Kaymakl› kaymaks›z,

zevkinize göre mideye indiriyorsunuz.


43

BEAUTIFUL ERZURUM

Erzurum means history! The mosques, fountains and Muslim seminaries are evidence of this. For example

‘Çifte Minareli Medrese’ (Seminary with 2 minarets) was built during the Anatolian Seljuk Empire and

is the largest seminary in Anatolia with an open courtyard. With its carved stone doors and breathtaking

minarets, it takes you back to those ancient times. Today, it is home to many different exhibitions. Make

sure to hire a guide to get the most out of the experience. Some things that you shouldn’t miss are:

‘Üç Kumbetler’ (3 dome) cemetery, the most beautiful one in Anatolia, ‘Yakutiye Medresesi’ (a famous

seminary in Erzurum), which is a museum of Islamic art, and Atatürk Museum, Atatürk’s home during

the war of independence and finally the Erzurum Castle. If you’ve got a camera handy, you should

head to Tortum Waterfall, which is 1-1.5 hours away. The water cascades down from 48 meters and is

incredibly beautiful and hypnotizing at the same time.

Something else that comes to mind when one thinks of Erzurum is the oltu stone. The stone is also

known as ‘karakehribar’ and can only be found in Erzurum’s Oltu district, which is why it was named

so. Erzurum residents believe that if you carry this stone, which shines as you use it, with at all times,

it’ll protect you from negative energy. You can find many variations of this stone at the market called

Tarihi Tashan, aka Rüfltem Pafla Çarfl›. One of the most popular ways to wear the stone is as an

accessory, in your tespih (prayer beads) or as a tiepin. This is a great item to take back home, as it

is native to Erzurum.

THE FLAVOR OF NATURE

Erzurum is home to ‘Ca¤ kebab’! For those who don’t know what that is, let us explain: cab kebab is

like a horizontal döner kebab, but the main difference before being cooked over fire, it is aged one day

before and is made mostly of lamb. It gets its name from the skewers known as ‘ca¤’ by Erzurum

residents. It is served on the skewers and eaten between ‘lavas’ bread with tomatoes, peppers and spices.

It’s so delicious it’s difficult to stop eating, and even moreso being that the waiter continues bringing it

to your table until you tell him to stop! But be warned, it’s a very greasy and heavy dish, so don’t

overdue it or you’ll be paying for it the next day. For those who just cant end their meal without

dessert, there is kaday›f dolma, which has been a specialty of Erzurum for hundreds of years. It’s like

tel kaday›f, except filled with crushed walnuts and fried in oil, and served with sherbet. You can also

enjoy it with kaymak (cream) if you choose.


DA⁄A ÇIKIYORUZ...

Do¤u’nun en popüler kayak merkezi Palandöken, 3125 metreyle Türkiye’de kayabilece¤iniz en

yüksek rak›ml› kayak merkezi unvan›na sahip. Bununla birlikte, dünya çap›nda en uzun ve en dik

kayak pistlerini bar›nd›rd›¤›ndan zoru arayan profesyonellerin de gözdesi. En uzunu 12 km’ye

kadar varan pistler 3000 metrelerden 2000 metrelere, hiç durmadan kayarak inmeye izin veriyor.

Normal k›fl flartlar›nda kar kal›nl›¤› 2-3 metreyi buluyor. Palandöken’de her seviyeden kayakç›n›n

kendine uygun bir tanesini bulabilece¤i 22 ayr› pist var. Bu pistlerden ikisi, Slalom ve Büyük

Slalom yar›fllar›n›n yap›ld›¤›, Uluslararas› Kayak Federasyonu taraf›ndan tescilli olimpik pistler.

Pistlerde sezon boyunca hem kayak ve snowboard yar›fllar› hem de kar festivalleri düzenleniyor.

Özellikle geceleri renklendiren gösterilerin seyri doyumsuz.

45

ASCENDING THE MOUNTAIN

Palandöken is the most popular skiing destination of the East of Turkey. At 3125 meters, it is the

highest altitude you can ski in Turkey. It is also has the longest and steepest slopes, making it a

challenge and attraction for professional skiers as well as beginners. The longest slope is 12 km and

there are plenty of areas where you can ski to your heart’s content for miles without stopping.

Under normal winter conditions snow is 2-3 meters thick. Palandöken has 22 ski runs, guaranteeing

that there is an ideal one for each skier, nor matter the level. Two of the runs are certified slopes

by the International Skiing Federation for Slalom and Big Slalom. Skiing and snowboarding

competitions are arranged every season in addition to snow festivals on these runs. At night, the

slopes are illuminated and particularly gorgeous.


46

ADRENAL‹N

Tescilli pistlerden biri olan Ejder tepesi,

adrenalinin doru¤a ulaflt›¤› yer. Bu en

yüksek noktadan kaymak ya da tepedeki

kafede, bulutlar›n aras›nda sahlebini

yudumlamak isteyenler, telesiyeje atlay›p

manzaran›n tad›n› ç›karts›n...

Palandöken, a¤aç gibi engellerle yolunuzu

kesmeyen genifl pistleri ve ideal kar

kalitesiyle snowboard’cular için de bir

cennet. Da¤da, teleski ya da telesiyejle

ezilmemifl do¤al pistlere ulafl›labiliyor.

May›s ay›na kadar kayak yap›labilen

Palandöken’de y›l›n 150 günü kar var.

Sezon boyunca hiç bozulmayan ‘toz kar’

üzerinde kaymak ise bambaflka bir

deneyim, özellikle de ilk defa kayanlar

için. Çünkü toz karda, insan a¤›rl›¤›n›

hissetmiyor, düflse de can› ac›m›yor. Bu

da düflmekten korkan çaylaklara ve yeni

numaralarla kendi aflmak isteyen ç›lg›n

kayakç›lara daha çok cesaret veriyor.

KIfi OL‹MP‹YATLARI

Palandöken, Do¤u’nun en popüler kayak

merkezi olmakla kalmad›, olimpiyatlardan

sonra en büyük organizasyonlardan biri

olan ‘2011 Universiade K›fl Oyunlar›’na

ev sahipli¤i yapmaya da hak kazanarak

önemini tüm dünyaya kan›tlam›fl oldu.

Universiade, Uluslararas› Üniversite

Sporlar› Federasyonu (FISU) taraf›ndan

iki y›lda bir düzenlenen büyük bir spor

festivali. Yaz ve k›fl olmak üzere iki ayr›

flehirde organize edilen spor müsabakalar›n›n

k›fl oyunlar› 2011’de

Palandöken Da¤›’nda yap›lacak. Hiç

flüphesiz, tüm dünyadan çok say›da

üniversiteli gencin kat›laca¤› bir etkinli¤in

ülkemizde yap›l›yor olmas›, bu bölgenin

kalk›nmas› ve tan›t›m› aç›s›ndan büyük bir

flans. Bu sebeple Erzurum’da har›l har›l

bir çal›flma var. Hem flehir merkezinde

yap›lan altyap› çal›flmalar› hem kayak

merkezinde yap›m› süren dünya standartlar›ndaki

konaklama ve spor tesisleriyle

Erzurum 2011’e ciddi bir flekilde

haz›rlan›yor. Bölgeye ço¤unlukla ra¤bet

gösteren Ruslar ve Hollandal›lardan sonra

bu organizasyon Palandöken müdavimlerini

art›racak gibi görünüyor.


47

ADRENALINE

One of the certified runs, Ejder peak, is heaven for adrenaline junkies. Those who want to try this run,

or those who prefer to just sip some salep, will need to make use of the chairlifts. Palandöken is also ideal for

snowboarders, being that it has long, wide runs devoid of trees, which often pose a problem or inconvenience.

By making use of the ski lifts, snowboarders can even arrive upon untouched snow, paradise! Another advantage

is that skiing is possible until May, and there is snow 150 days of the year. And on days when there isn’t snow,

there are the fake-snow slopes. These slopes are perfect for beginners as falling on fake-snow isn’t as painful as

on the real stuff, thus it’s the perfect way for beginners and amateurs to practice without being afraid of

falling. It’s also the perfect ‘stage’ for snowboarders to practice new moves.

WINTER OLYMPICS

Palandöken is not just one of the East’s most popular skiing destinations, it also happens to have won the honor

of hosting one of the largest events for skiing after the Winter Olympics, called the ‘2011 Universiade Winter

Games’. Universiade occurs every 2 years and is a huge sports festival organized by the International University

Sports Federation (FISU). The event is to be organized in two different cities, for winter and summer; the

winter games are to take place on the Palandöken Mountains in 2011. Without a doubt this’ll be a great

opportunity for Palandöken and for exposure to the area, as hundreds of university students will be heading to

Palandöken for the games. In anticipation, Erzurum is going through a major transformation currently, trying

to bring the city center, facilities, accommodations and more up to par with those of world standards. It looks

like it won't be just Russians and the Dutch frequenting Palandöken after this event takes place.


48

Nerede Kal›n›r

Dedeman Palandöken Ski Lodge ve Dedeman Palandöken

(0442) 317 05 00 / (442) 316 2414 Palandöken Kayak Merkezi, Erzurum

Erzurum’da Dedeman’›n sizlere sundu¤u iki ayr› konaklama seçene¤i var. Havaalan›na 17, otogara 7 km

uzakl›ktaki Dedeman Palandöken Ski Lodge, az alternatifli Palandöken konaklama seçenekleri içinde en

ideali. Fitness salonu, bilardo ve kapal› yüzme havuzuyla, kayak d›fl›nda da sporun her çeflidine f›rsat

veren otel, flömine bafl› sohbetleri yapabilece¤iniz s›cac›k bir ortam sunuyor. 66 konforlu odas›, bar

ve restoranlar›, güleryüzlü servisiyle Dedeman Palandöken Ski Lodge, kayakseverlere iyi bir tatili

garantiliyor. Dedeman Palandöken ise, 183 odas›yla hizmet veriyor. Ayr›ca; kapal› yüzme havuzu, kayak

pisti, farkl› uzunluklarda 7 lift, solaryum, sauna, masaj, bilardo salonu, spor ve sa¤l›k kulübü, kuru

temizleme gibi hizmetler sunuyor.

Where to stay

Dedeman Palandöken Ski Lodge and Dedeman Palandöken

(0442) 317 05 00/ (442) 316 2414 Palandöken Ski Center, Erzurum

Dedeman offers two different accommodation selections in Erzurum. Dedeman Palandöken Ski Lodge is

17 km from the airport and 7 km from the bus station. It has a fitness area, billiards and indoor swimming

pool. The hotel offers many alternatives to skiing and is the perfect place to sit and chat by the

fireplace. With its 66 comfortable rooms, bar and restaurants, pleasant service, Dedeman Palandöken

Ski Lodge guarantees a perfect holiday for snow and ski lovers. Dedeman Palandöken has 183 rooms

as well as an indoor swimming pool, ski slope, 7 chair lifts of different lengths, solarium, sauna,

massages, billiards lounge, sports and health clubs, and dry cleaning.


DQ

50 YEMEK-FOOD

Ortado¤u kültürünün befli¤i

fiam

The heart of the Middle East

Damascus

Dünyan›n en eski yerleflim yerlerinden biri olan fiam’›n M.Ö. 10000 ile 8000 y›llar› aras›nda

kuruldu¤u tahmin ediliyor. Geçmiflten günümüze yadigar kalm›fl zanaatlerin hâlâ yaflat›ld›¤›,

egzotik oldu¤u kadar tan›d›k, güleryüzlü oldu¤u kadar misafirperver bir flehir. “Yaseminler flehri”

olarak an›lan flehrin her köflesi gerçekten buram buram kokan yaseminlerle dolu.

Darac›k darac›k sokaklar: Eski fiam

Unesco’nun Dünya Kültür Miras› listesinde yer alan Eski fiam, surlarla çevrilmifl kargac›k burgac›k

dar sokaklar› ve küçücük kap›lar›, üzerleri asmalarla kapl› devasa avlulara aç›lan bitiflik nizam beyaz

evleri ile içinde kaybolmas› e¤lenceli bir labirenti and›r›yor. Eski fiam’›n giriflinde bulunan ve II.

Abdülhamit döneminde infla edilmifl olan kargaflas›yla ünlü Hamidiye Çarfl›s› yap› olarak M›s›r

Çarfl›s›’na benziyor. Çeflit çeflit kumafllar, tak›lar, flekerlemeler, kuruyemifl ve kuru meyveler

sat›lan dükkanlar, 1960’l› y›llar›n Türkiye’sinden esintiler tafl›yor. Çarfl›da hemen herkesin elinde

görece¤iniz muhteflem dondurman›n ad› “Buza Dimaflki” (fiam Dondurmas›), sak›z ve sahlepten

yap›l›yor ve en iyisi çarfl› içinde karfl›l›kl› iki dükkanda sat›l›yor.

Hamidiye Çarfl›s›’n›n arka taraf›nda Mithat Pafla Çarfl›s› yer al›yor. Tam bir kumafl cenneti olan

çarfl›da, sünnet k›yafetlerinden ipe¤e, masa örtüsünden kilime, kumafl ve dokuma denince akla

gelebilecek tüm çeflitleri bulmak mümkün. Mithat Pafla Çarfl›s›’n›n hemen arkas›nda, Eski fiam’da

yer alan Al-Khawali Restaurant yemek denince akla gelen en iyi adreslerden. Giriflinde çeflitli

devlet baflkanlar›n›n ve politikac›lar›n foto¤raflar›n› görebilece¤iniz Al-Khawali, koruma alt›na


51

Damascus is one of the oldest cities still thriving. Between 8,000 and 10,000 BC. is when it was

believed to have been founded. Remnants of empires and dynasties that once ruled the area, the

exotic yet familiar culture, and mysterious streets and historical sightseeing are all reasons why the

‘City of Jasmine’ is one of the most valuable in the world.

Little narrow streets: Old Damascus

Listed as World Heritage Site by UNESCO, the streets of old Damascus are filled with small, quaint

white houses with tiny windows and doors leading out to massive backyard areas, make it a bit like

walking through a labyrinth. Located at the entrance of old Damascus, the Hamidiye Bazaar,

resembling the Spice Bazaar in Istanbul, beckons you to enter and look at the plethora of textiles,

jewelry selections, dried fruits and nuts, and sweets. It strongly resembles Turkey in the 1960s. The

traditional ice-cream, known as “Buza Dimaski” is one of the most popular desserts in the areas;

made from Arabic gum and sahlep the ice-cream is definitely like none you’ve tasted before. Behind

Hamidiye Bazaar is Mithat Bazaar. Mithat is a basically a textile haven with everything ranging

from outfits for circumcision ceremonies, tablecloths, to silk and different fabrics that will have you

oohing and aahing as your hand glides over them.

Behind the Mithat Bazaar, the Al-Khawali Restaurant is well-known by everyone and highly

suggested as one of the best places to eat in the city. Al-Khawali is located in a typical old Syrian

house, protected by law, and all along the walls as you enter you can see pictures of great political


52

al›nm›fl olan tarihi Suriye evlerinden birinin içinde yer

al›yor. Avluda yemek yemeyi tercih edebilece¤iniz gibi,

dilerseniz terasa ç›k›p flehre panoramik bir bak›fl atma

flans› da bulabilirsiniz. Özellikle kimyonlu mercimek

çorbas› ve kebaplar konusunda hakl› bir üne sahip olan

Al-Khawali’de ziyafet, yemekten sonra ikram edilen

meyveler ve tatl›larla devam ediyor.

Her dönem ibadethane: Emevi Camii

Hamidiye Çarfl›s›’n›n sonunda bütün heybetiyle yükselen

Emevi Camii bulunuyor. Önce Yunan tap›na¤›,

sonraki dönemlerde ise Roma tap›na¤› ve kilise olarak

hizmet vermifl bu ibadethane, bir dönem ayn› anda hem

kilise, hem de cami olarak kullan›lm›fl. Üç minareli bu

ihtiflaml› yap›, günümüzde cami olarak kullan›lsa da,

içinde hâlâ çeflitli h›ristiyan figürlerine rastlamak

mümkün. Emevi Camii’nin ç›k›fl›nda; hemen köflede,

minicik bir inci dükkan› bulunuyor. Her çeflit incinin

bulundu¤u ve seçimlerinize göre flekillendi¤i bu

dükkan, hem flehrin yerlilerinin, hem de turistlerin

u¤rak noktalar›ndan.

Ortado¤u’nun kültür merkezi

fiam, att›¤›n›z her ad›mda

sizi kendine ba¤l›yor.

Every step you take in this

Middle Eastern wonder will

bring you closer to culture

and history.


Emevi Camii’nden ç›k›p k›vr›la k›vr›la yolu takip

etti¤inizde, eski flehrin büyülü atmosferi sizi hemen

etkisi alt›na al›yor: Yan yana s›ralanan gümüflçü,

oymac›, hal›c›, sedef kakma dükkanlar›; neredeyse

y›k›lacak gibi duran beyaz badanal› flirin evler ve

darac›k geçitler, insan› farkl› bir zamana götürüyor.

Sur içinden Bab fiarki’ye (Do¤u Kap›s›) do¤ru

ilerleyerek, dizi dizi s›ralanm›fl ve yenilenmifl küçük

zanaatkarlar çarfl›s›na var›l›yor. fiam ifli kakma k›l›çlar,

lambalar, hal›lar, kilimler, fincanlar ve tak›lar burada

da Ortado¤u’nun el ifli konusundaki baflar›s›n›n en

güzel örnekleri.

Eski fiam’›n içinde bir de h›ristiyan mahallesi bulunuyor.

Özellikle geceleri farkl› renklerde ayd›nlat›lan

kiliseler, flehre farkl› bir hava kat›yor. Bölgenin en

ilginç noktalar›ndan biri ise, tek bafl›na ayakta duran

bir minare. H›ristiyan mahallesinde bir kilisenin hemen

yan›nda bulunan bu minare, camiden ba¤›ms›z olarak

infla edilmifl. Anlat›lana göre, h›ristiyan mahallesinde

say›s› az da olsa müslüman nüfus yaflamaktaym›fl,

h›ristiyan mahallesinin yöneticisi, bölgede cami

yap›lamasa da en az›ndan ezan sesini duyabilsinler diye

kilisenin yan›na bir de minare yapt›rm›fl. Minarenin

tam karfl›s›nda bulunan Narenj Restaurant, konuklar›na

bu güzel manzara eflli¤inde yemek yeme flans› sunuyor.

Narenj, tart›flmas›z, fiam’›n en iyi humus, tabule ve

salatalar›n› yap›yor. Ana yemekler aras›nda ise etli veya

tavuklu bulgur pilav› kesinlikle çok iddial›. Narenj,

ayn› zamanda fiam’da alkollü içki servisi de yap›lan az

say›da restorandan biri; e¤er denemek isterseniz

Suriye rak›s› “arak” sizleri bekliyor. Yemekten sonra

yine size ikram edilen dev tatl› taba¤›n›n keyfini bir

fincan Türk kahvesi ile ç›karabilirsiniz.

figures who have also dined there. You can eat in the

outdoor area, or if desired, move to the terrace where the

panoramic view of the city will take your breath away.

The cumin soup and kebab at Al-Khawali are its

specialty, so don’t leave without trying them. After,

opt for fruit and desserts, which is the perfect way to

end a great meal like this one.

Houses of worship from every period: Emevi Mosque

When you’re done with Hamidiye Bazaar, Emevi

Mosque is an awe-inspiring sight to behold. It first

started as a Greek chapel and then a Roman church; the

establishment functioned as mosque and a church

simultaneously for a short period. The mosque still

carries remnants of Christianity inside its walls, with

figurines and other Christian artworks on display.

A stand located outside of the mosque sells different

kinds of pearls and once you’ve chosen your bunch, you

can choose how to shape them. This is a very popular

place amongst tourists and locals alike. If you follow the

winding road outside of the Emevi Mosque for a bit

you’ll soon be faced with the ‘true’ old Damascus:

silver stands lining the streets, engravers waiting to

personalize the goods you’ve bought, carpet sellers,

inlaid jewelry pieces with pearls; the whitewashed

houses that look like they are nearly about to collapse

located every which way you look, take you back to

a simpler time.

Following the path outside of the wall towards Bab

Sarki (East door) you’ll see the crafts bazaar, which has

been renewed as of recent. Damascus is known for its

inlaid blades and swords, lamps, carpets, rugs, coffee

and tea sets, all done tastefully, with a certain flare to

them, that’s hard to find elsewhere.

There is a predominantly Christian neighborhood in old

Damascus, and the churches in this neighborhood light

up with different colors on special religious nights

during the year. The area’s most interesting attraction

would have to be the single minaret standing by itself.

The minaret lies right next to a church, and was built

separately from the nearby mosque. Despite the fact that

this neighborhood is predominantly Christian, there are

also a number of Muslim residents. The single minaret

is for the Muslim population who live here; it was

53


54

Eski fiam’da bulunan Azem Palas da görülmeye de¤er

mimari yap›lardan. Osmanl› ‹mparatorlu¤u döneminde

fiam Valisi için yap›lm›fl olan Azem Palas, geleneksel fiam

mimarisinin en güzel örne¤i say›l›yor. Kireçtafl›,

mermer, kumtafl› ve bazalt kullan›larak infla edilmifl bina,

günümüzde el sanatlar› ve gelenekler müzesi olarak

hizmet veriyor. Azem Palas’›n arka taraf›nda bulunan

Al-Dar Restaurant, her ne kadar mönüsünde geleneksel

fiam mutfa¤›ndan mezeler ve kebaplar bulunduruyorsa

da, daha Avrupal› bir mutfak anlay›fl›na sahip. Haftan›n

belirli günlerinde canl› müzik performanslar› da sunan

mekanda, yemekler genelde Frans›z ve ‹talyan mutfaklar›ndan

esinlenmifl.

Osmanl›’n›n izinde...

Uzun y›llar boyunca Osmanl› ‹mparatorlu¤u egemenli-

¤inde kalm›fl fiam’›n flehir merkezinde, Ulusal Müze’den

(Musée National) Eski fiam’a do¤ru biraz ilerleyince,

karfl›n›za Mimar Sinan imzal› Süleymaniye Külliyesi

ç›k›yor. Yap›s›n›n basitli¤ine ra¤men insan› farkl› diyarlara

sürükleyebilen külliyenin yan›ndaki flirin, turistik

dükkanlar›n sahipleri Türk oldu¤unuzu duyar duymaz

gülümsüyor, Türkçe konuflmaya bafll›yor ve Suriye’de

çok popüler olan ‹brahim Tatl›ses’ten söz ediveriyor.

Külliye, flu anda Türk ve Suriyeli bakanl›klar›n ortak

çal›flmalar› ile restore edildi¤inden birçok bölümü

kapal›. Ancak görevliyi bulup Türk oldu¤unuzu söyler,

biraz dil dökerseniz Sultan Vahdeddin de dahil olmak

üzere Osmanl› hanedan›ndan 18 kiflinin mezar›n›n

bulundu¤u bölümü de görme flans›n›z oluyor.

Osmanl›’n›n yadigar› olan yap›lardan bir di¤eri de


proposed by the governor of the neighborhood that there

should be a minaret for the Muslim population living here

so that they can hear the call to prayer (ezan).

Across from the minaret lies Narenj Restaurant, residents

of the neighborhood come here to dine and gaze out onto

the spectacular view. It is indisputable that Narenj serves

the best humus, tabouli, and salad in Damascus. For a

main course, try Narenj’s meat or chicken with bulgur,

it’s to die for. Narenj is also one of the few restaurants in

Damascus that serves alcohol; try Syrian rak›, called

“arak”. Naturally, after dinner, you’ll be offered different

assortments of fruits and even a Turkish coffee.

55

The Azem Palace in Damascus is an architectural wonder.

Built during the Ottoman Empire for the governor of

Damascus, it is now one of the greatest architectural

sights to see in the city. Behind Azem Palace you can since

the Al-Dar Restaurant and even though the restaurant’s

menu is said to be an international one, the cuisine is

more European (similar to French and Italian cuisine);

there is live music on certain days of the week.

fiam’da, sokak sat›c›lar›ndan lüks restoranlara, geleneksel Suriye mutfa¤›ndan

uluslararas› tatlara hemen her çeflit yemek seçene¤i bulmak mümkün.

During your visit to Damascus, the city’s endless options will be sure to satisfy any

craving. From luxurious restaurants to traditional Syrian dishes, and rows of street

vendors selling every kind of item imaginable, Damascus is a top destination.

By way of the Ottomans

Due to the many years that Damascus was under Ottoman

rule, the city center shows evidence of Ottoman influence.

Going towards old Damascus from Musee National, you

can see the Süleymaniye madrasah, completed with the

help of Mimar Sinan. Once you pass that, you’ll see cute,

touristic shops along the streets. The shop owners love to

hear Turkish, so start talking! They even love to talk

about Ibrahim Tatl›ses, who has given multiple performances

in Syria. The madrasah is currently being restored

by the Turkish and Syrian government, and many sections

are currently closed. However, there is a chance that you

might get to see one of the Ottoman dynasty’s resting

place, holding approximately 18 graves, including the

grave of the Sultan Vahdeddin. Just tell the guard that

you’re Turkish or starting speaking in Turkish and you

might get a chance to sneak in! Another attraction to see,

left over from the Ottoman Empire, is the Hicaz Train

Station, which is located within walking distance from the

Süleymaniye madrasah. This train station was built to

transport those who were traveling to Mecca; the station

is small but pleasant and one of the more useful things

left over from the Ottomans. The interior of the station is

done in wood with engravings and different painting

techniques. It was used up until 2000, and now displays

photographs inside from when the station was used and

the many journeys it has gone on.

Since you’ve come all the way to Damascus, you can’t

leave without trying Falafel, and not to fret, it won’t be

an extra expense at all. To eat a good Falafel all you need

to do is go to one of the many stands in the city, since it’s

pretty much what everyone eats here; you rarely find a

stand that sells bad Falafel. Wrapped in thin toasted

tortilla bread, filled with humus, tomatoes, cucumbers,

and mint, you’re sure to become a fan after one bite.


56

Süleymaniye Külliyesi’ne yürüme mesafesinde olan Hicaz

Tren ‹stasyonu. Hac yolculu¤unu kolaylaflt›rmak için,

imparatorlu¤un son dönemlerinde hayata geçirilen

fiam-Mekke demiryolu projesinin bafllang›ç dura¤› olan

istasyon, küçük ama çok etkileyici. ‹çi tamamen ahflap

kaplama, oyma ve boyama teknikleri ile bezeli istasyon

yak›n zamana kadar hizmet vermifl. 2000’li y›llara kadar

kullan›lan istasyonda trenin geçti¤i yollardan derlenmifl

bir foto¤raf sergisi görülebiliyor.

fiam’a kadar gelip Ortado¤u’nun en önemli

yemeklerinden falafel’in tad›na bakmadan gitmek zor...

Bu civarda iyi falafel yemek için fazla çaba sarfetmek

gerekmiyor: fiam halk›n›n ço¤unlukla yapt›¤› gibi etraftaki

büfelere u¤raman›z yeterli. Çok ucuza yenebilecek

lavafla sar›l› k›zarm›fl nohut ezmeleri, lezzetini bir tar›m

ülkesi olan Suriye’nin endüstriyel tada sahip olmayan

katk›s›z domates, salatal›k ve nanelerine borçlu. Falafel

d›fl›nda sokaklarda, tad›na bakabilece¤iniz bol çeflitli

meyve sular› ve kaktüs meyvesi de sat›l›yor.

Sar› s›cak kente uzaktan bakmak: Kasyun Da¤›

fiam’da gezerken gözünüzün s›kça tak›ld›¤› uzak tepe

Kasyun Da¤› olarak an›l›yor. Kent, do¤al bir göç yolunu

takip ederek, Kasyun Da¤›’n›n eteklerine kurulmufl.

fiam’›n panoramik manzaras›n› görmek için en ideal

nokta da Kasyun Da¤›. Buradan bak›ld›¤›nda akla gelen

sözcük “sar›”. Yeflilliklerine ra¤men, Ortado¤u’nun

özelli¤i olan sar› renk fiam’da da son derece bask›n.

Üstelik, fiam’›n yaseminleri ve tatl›lar› kadar tozu da

ünlü. Öyle ki rüzgarl› günlerde, çöl kumlar› flehre

dolabiliyor… Kasyun’dan bak›ld›¤›nda Emevi Camii göze

bir baflka ihtiflaml› görünüyor. Manzaran›n tad›n›

günbat›m›na do¤ru ç›kard›ktan sonra, yerel tatlar sunan

Ahla Tahla lokantas›nda keyifli bir yemek molas›

verebilirsiniz.

Modern fiam’a bir kaçamak: Malki

fiam tabii ki yaln›zca tarihi eserlerden ibaret de¤il.

fiehrin en gözde yerleflim yerlerinden Malki’ye küçük bir

kaçamakla al›flverifl yap›p modern Suriye’ye bir göz

atabilirsiniz. Suriye Devlet Baflkan› Bafler Esad’›n

yaflamay› seçti¤i, birçok devletin sefaretlerinin

bulundu¤u Malki, dünyan›n önde gelen markalar›n›n

ma¤aza açmakta yar›flt›¤› bir semt. Geleneksel Suriye

yemeklerinin tad›n› ç›kar›p biraz da farkl› tatlar arayanlara,

Malki’deki küçük restoranlar meydan›nda bulunan

ve Frans›z, Çin, Hint, Arap mutfaklar›ndan örnekler

sunan lokantalar› denemelerini öneririz.

Bafll› bafl›na bir deneyim

fiam gibi tarihin birçok ara yüzünü bir arada bar›nd›ran

ve renkleri, kokusu, sundu¤u tatlarla insan›n bafl›n›

döndüren bir flehirde at›lan her ad›m insan›n zihninde

yer ediyor. Anlatmas› bizden, denemesi sizden...

Damascus from great heights: Qasyoun Mountain

While in Damascus, Qasyoun Mountain may have caught

your eye from a distance. As the highest point in the city,

it is quite a trek, however, once you’re at the top you’ll

realize it was worth it. From the top, the entire city of

Damascus is visible, and many tourists come up here to

escape the heat. There is a yellow haze that lies over the

city when you gaze out from the top of the mountain.

Despite the greenery of the city, the yellow color that is

cast all throughout is one of the things the city is famous

for. The sand of Damascus is just as famous as the city’s

jasmine and desserts—on windy days the city can turn

into one large desert. Emevi Mosque looks unbelievable

from the top of Qasyoun, so be sure to have a look.

After watching the sunset from the top, head to Ahla

Tahla restaurant and try some of the local desserts.

An escape to modern Damascus: Malki

Damascus isn’t just one large outdoor museum, there is

also a modern section of the city. Most escape here to do

some shopping and take a look at modern Damascus. The

president of Syria, Bashar al-Assad is one of the residents

of Malki, along with many other political figures; the

area has designer stores that attract many tourists. For

those who like the taste of traditional Syrian food but also

prefer to experiment, Malki has French, Chinese, Indian,

and other Middle Eastern cuisine restaurants throughout.

Using your time wisely

Cities like Damascus have so much history that at times,

your visit can be overwhelming, even intoxicating. Take a

moment and soak in the colors, smells, local desserts, and

warm, friendly people. We’ve told you what to do and

where to go, the rest is up to you now.


57

Nas›l Gidilir

fiam’a ‹stanbul’dan Syrian Air ve Türk Hava Yollar›’n›n düzenli uçufllar› bulunuyor. Buna alternatif olarak

Gaziantep ve Antakya’dan fiam’a dolmufl ve otobüslerle, karayoluyla da ulaflmak mümkün.

Nerede Kal›n›r Dedeman Damascus Avenue Chukry Kwatly, +963 11 332 2650

fiam’›n merkezinde yer alan 573 yatakl› Dedeman Damascus’ta; aç›k havuz, kitapç›, kuyumcu, antika

galerisi, banka, deri giyim ve haz›r giyim butikleri ile kad›n ve erkek kuaförleri bulunuyor. Ayr›ca tesiste,

Frans›z, Türk ve Suriye mutfaklar›ndan örnekler sunan birçok restoran bulunuyor.

How to get there...

There are frequent flights to Damascus from Istanbul via Syrian Air or Turkish Airlines. An alternative to

flying is taking the bus from Gaziantep and Antakya, which goes directly to Damascus.

Where to stay... Dedeman Damascus Avenue Chukry Kwatly, +963 11 332 2650

The Dedeman Damascus is located in the city center and can hold up to 573 guests. The hotel also has an

outdoor swimming pool, bookstore, jeweler, antique gallery, bank, leather shop and clothing boutique, as

well as male and female hair salons. Food and drink at the hotel come from a wide variety of cuisines:

Turkish, French, Syrian and more.


58

Istanbul

sen›

hapsetm›fl!

AMA BU HAP‹S B‹R YERE KAPATILIP,

SALIVER‹LMEMEK DE⁄‹L! fiEH‹R ÖYLE

B‹R ÇEK‹M GÜCÜNE SAH‹P K‹, HER

ÖZELL‹⁄‹ KEND‹NE TUTSAK ED‹YOR.

SADECE BU KENTTE YAfiAYANLAR DE⁄‹L,

GEL‹P G‹DENLER DE VAZGEÇEM‹YOR.

‹STANBUL’DA GÖRKEML‹ B‹RKAÇ SAAT

‹Ç‹N HAZIRLANIN...

FOTO⁄RAF-PHOTOGRAPHY: LIOR NORDMAN STYLING: MEHL‹KA AYDO⁄AN SAÇ/MAKYAJ - HAIR/MAKE-UP: GEORGINA BILLINGTON MODEL: SIMONA (RESPECT) MEKAN/LOCATION: DEDEMAN ‹STANBUL

INTER LIMOUSINE'E TEfiEKKÜRLER... SPECIAL THANKS TO INTER LIMOUSINE

Istanbul

you

has a hold on

THIS CITY HAS SUCH A POWERFUL AND

INTENSE HOLD ON ONE THAT THEY FEEL

AS IF EVERY SPECIAL ASPECT AND

QUALITY IT POSSESSES IS ONLY FOR

THEM. NOT ONLY DO THE PEOPLE WHO

LIVE HERE FEEL THIS WAY, BUT

TOURISTS DO AS WELL. GET READY TO

SPEND THE NEXT FEW HOURS LOVING

THIS WONDERFUL CITY...


ELB‹SE-DRESS

VAKKO,

B‹LEZ‹K-BRACELET

MON REVE,

AYAKKABI-SHOES

BURBERRY.

59


60

TULUM-BODY SUIT

STEFANEL,

B‹LEZ‹K-BRACELET,

KÜPE-EARRING

MON REVE,

AYAKKABI-SHOES,

ÇANTA-BAG,

NINE WEST.


ELB‹SE-DRESS

MACHKA,

B‹LEZ‹K-BRACELET

KÜPE-EARRING

MON REVE,

ELD‹VEN-GLOVES

QUE,

ÇORAP-SOCKS

PENT‹,

AYAKKABI-SHOES

BURBERRY.

61


PALTO-COAT

RALPH LAUREN

(HARVEY NICHOLS),

ELD‹VEN-GLOVES

ACCESSORIZE,

ÇANTA-BAG

VAKKO,

AYAKKABI-SHOES

FORNARINA.

63


65

PALTO-COAT

BEBE,

fiAPKA-HAT

MIDNIGHT EXPRESS.

BLUZ-BLOUSE

3.1 PHILLIP LIM

(HARVEY NICHOLS),

DER‹ ETEK-SKIRT

BY PETRO.


66

ELB‹SE-DRESS

ZAC POSEN (VAKKO),

KÜPE-EARRINGS

MON REVE,

B‹LEZ‹K-BRACELET

TOPSHOP,

AYAKKABI-SHOES

D&G (BEYMEN).


DQ

68 KÜLTÜR&SANAT-CULTURE&ART

Pera’da

Yaflam ve

Aflk

1887’de Rusya’n›n Vitebsk flehrinde, Yahudi bir

anne-baban›n en büyük o¤lu olarak dünyaya gelen ve

daha sonra Frans›z uyru¤una geçen Marc Chagall’›n

“Yaflam ve Aflk” isimli sergisi ‹stanbul Pera Müzesi’nde

sanatseverlerle bulufluyor. Müzenin üç kat›na

yay›lan ve küratörlü¤ünü Meira Perry-Lehmann’›n

yapt›¤› sergide, sanatç›n›n Kudüs ‹srail Müzesi’ndeki

bask›, desen ve resim koleksiyonundan 160 eser

yer al›yor. Sanatç›n›n çok yönlü kimli¤inin ve renkli

hayal dünyas›n›n öne ç›kar›ld›¤› sergide Chagall’›n

yaflam›n› ve ilk efli Bella ile aflklar›n› konu alan

özyaflamöyküsel desenlerinin yan› s›ra, Kutsal Kitap

illüstrasyonlar›, La Fontaine Masallar› ve Gogol'ün

Ölü Canlar' › gibi edebi yap›t resimlemeleri de bir

araya getirilmifl durumda. ‹nsanl›¤›n yaflad›¤› en

büyük felaketlerden olan iki dünya savafl›nda da

iyimserli¤ini ve yaflama sevincini hiçbir zaman

kaybetmeyip bunu sanat›na da yans›tan Chagall’›n

Kutsal Kitap illüstrasyonlar›, eski ustalar›n

yap›tlar›n› çok iyi bilmesine ra¤men ikonografik ve

geleneksel kal›plar›n oldukça d›fl›nda. Chagall’›n bu

bask›lar›nda, daha çok kiflisel an› ve 1931 Filistin

gezisinin etkileri görülürken; La Fontaine’in

Masallar› adl› bölümde ise sanatç›n›n guvaflla

yap›lm›fl renkli illüstrasyonlar› göze çarp›yor.

Yal›n k›rsal kesim insanlar›n›, Yunan mitolojisinden

kahramanlar›, özellikle de "flaflar beflerler" gibi

davranan bildik hayvanlar› konu alan ölümsüz

20. yüzy›l›n en önemli sanatç›lar›ndan

biri olan Marc Chagall, Türkiye’deki

sanatseverlerle ilk defa bulufluyor. Pera

Müzesi’nin ev sahipli¤i yapt›¤› “Marc Chagall:

Yaflam ve Aflk” adl› sergi, sanatç›n›n çok

yönlü kimli¤inin yan› s›ra döneme de yak›ndan

bir bak›fl atman›z› sa¤l›yor.

Life and

love at

the Pera

Born in Vitebsk, Russia in 1887 to Jewish parents,

Chagall later became a citizen of France, where

he thought to further his artistic life and gain

inspiration. Taking up three floors of the museum,

organized by curator Meira Perry-Lehmann, the exhibit

contains 160 pieces of Chagall’s artwork with some

pieces coming from the Israel Museum, Jerusalem. The

exhibition will hopefully fill viewers in on the intricate

life of Chagall, the dreamy world he lived in, and an

autobiography of his life and his love with his first

wife Bella depicted through designs, as well as The

Bible illustrations, illustrations from La Fontaine’s

Fables and Gogol’s ‘Dead Souls’. One of the most

horrific events throughout history has been WWII and

it has been used as a topic in many artworks. Chagall

also used this as material for his works; Chagall never

giving up on life and chose to use art as a way to

vocalize this. Chagall’s The Bible illustrations have a

unique tone that no other artist had accomplished at


One of the most important artists from

the 20 th Century, Marc Chagall’s artworks

will be displayed inside the Pera Museum.

The exhibition “Marc Chagall: Life and

Love” allows you to take a look into the

mind of Chagall and see the world as he did

through his paintings.

hikayelerden oluflan bu derleme; Rus çiftçi yaflam›na

dayanan derin kökleri ve insanlarla hayvanlara olan

büyük sevgisi ile Chagall'in sanat›nda doruk

noktas›na vard›¤› La Fontaine’in Masallar› adl› seçki

görülmeye de¤er.

Çarl›k Rusya’s›nda toprak sahibinin mülkü olan ve

al›n›p, sat›labilen serfleri konu alarak, dönem

hakk›nda toplumsal bir elefltiri niteli¤i tafl›yan

Gogol’ün Ölü Canlar adl› eseri de Chagall’›n

1948’de tamamlad›¤› 96 adet aside yedirme bask›yla

sanatseverlerin karfl›s›na ç›k›yor. Bask›lar›nda belirli

sahneleri resimlemeyip, daha çok öyküye efllik eden

resimler yapan Chagall ile Gogol’ün yazg›lar›n›

birlefltiren ortak nokta ise ikisinin de yurt özlemi

çeken ve eserlerinde yurtlar›n› betimleyen Rus

sanatç›lar olmas›. Sanatç›n›n otoportreleri,

otobiyografi niteli¤i tafl›yan “Yaflam›m” adl› kitab›

ve efli Bella Chagall’in “Yanan Ifl›klar” ve “‹lk

Karfl›laflma” adl› kitaplar› da sergide yer al›yor.

Yap›tlar aras›nda Chagall'›n imzas›yla bütünleflmifl

Rus folkloru, Yahudi gelenekleri ve sevgililer

temalar› dikkat çekiyor.

Pera Müzesi, “Yaflam ve Aflk” sergisiyle, sanatseverleri;

kemanc›larla, hahamlarla, köylülerle, çiçeklerle,

çiftçilerle, keçilerle, havada uçan efleklerle,

mutlulukla öten horozlarla, bazen tepetaklak bir

dünyada, kufl bafll› müzisyenlerle, Vitebsk’iyle,

Bella’s›yla, Ida’s›yla, Chagall’›n fliirselli¤ini ve

büyüleyici dünyas›n› keflfetmeye davet ediyor.

24 Ocak’a kadar sürecek olan sergi kapsam›nda

çocuklar ve gençler için e¤itim program›

düzenleyen Pera Müzesi’nde, 6-18 yafl aras› 4 farkl›

kategoride haftaiçi ve haftasonlar› atölye çal›flmalar›

da düzenlenecek.

the time. Chagall’s artwork has a unique and dreamy

look to it, and he wanted to make it so that viewers

would find something to connect to. Chagall also

painted things very personal to him, he loved

conveying his inner feelings onto canvas, using

experiences he had had, such as in 1931 on a tour

through Palestine as material and inspiration. For his

illustrations such as in La Fontaine, he used gouaches

as a technique, which really made them eye-catching.

Rough countryside living, Greek mythological

characters, and roosters along with other animals that

Chagall chose to work with are themes in many of his

works. Other themes that Chagall was known for was

Russian folklore, bringing him back to his roots which

he was very prideful of. Chagall’s love for animals and

people reached its climax in La Fontain’s Fables

illustrations, in which his artistic personality and

ability is thought to be best displayed. The tsarist

regime which ruled Russia was a harsh and long-lasting

one; Gogol’s novel “Dead Souls” told of this time,

and Chagall’s illustrations in the book work to show

just how unbearable living conditions and society’s

feelings were. Chagall finished the 96 illustrations in

1948. The novel and illustrations complement each

other, in that Chagall and Gogol were both Russians,

reflecting onto their homeland and the hardships of

their people. Other books that are displayed at the

exhibition are Chagall’s autobiography “My Life”, also

including his own illustrations, along with Bella

Chagall’s novels “Burning Lights” and “First

Encounter.” Russian folklore, Jewish symbolic images,

and themes of love also dominate the exhibition as

Chagall used many of these in his works.

Life and Love at the Pera invites you to look at

violinists, Rabbis, villagers, flowers, farmers, sheep,

donkeys that fly, roosters crowing, the world upside

down, birds that are musicians, Vitebsk, Bella, Ida,

Chagall’s poetry and other illusionary and meaningful

images by the artist. The exhibition will be open until

January 24th including educational programs for

children and teens. There will also be workshops in

4 different categories for ages 6-18 during the week

and on the weekends.

69


NEWS

DQ HABERLER NEWS

70

TAR‹H VE SANAT

DEDEMAN

GAZ‹ANTEP’TE

HISTORY AND ART

DEDEMAN GAZIANTEP

Gaziantep’in tarihi, Dedeman Gaziantep Hotel & Convention

Centre’›n lobisinde yeniden yaflan›yor! Seramik sanatç›s› Cahide

Erel’in hayat verdi¤i ve yaklafl›k 60 metre yüksekli¤indeki lobi duvar›

üzerinde çal›flt›¤› eser Gaziantep’in 6000 y›ll›k tarihini kronolojik bir

flekilde anlat›yor. Hititlerin ana tanr›ça figürü ile bafllayan tarih yolculu¤u,

Sümer medeniyeti kral› Marduk ile devam ederken; tüm eser

boyunca devaml›l›¤›n› sürdüren ve çeflitli dönemlerde flekil

de¤ifltiren ›fl›kl› su yolu ise dönemin inan›fl›na göre tanr›ça ya da

hayvan betimlemeleriyle süslenmifl. Cahide Erel’in eseri üst

k›s›mlara do¤ru Selçuklu Devleti’nin armas›yla devam ederken,

hemen sonras›nda Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nu anlatan bir hükümdar

tu¤ras› sanatseverlerin karfl›s›na ç›k›yor. Eserin en üst bölümünde

ise Mustafa Kemal Atatürk’ün Kocatepe’ye ç›k›fl›n› tasvir eden

unutulmaz duruflu ise modern Türkiye Cumhuriyeti’ni yans›t›yor.

Gaziantep’s history has once again come to life at Dedeman Gaziantep Hotel &

Convention Center’s lobby! Ceramic artist Cahide Erel created a work of art on the

walls of the lobby that is almost 60 meters high. It chronologically depicts the story

of Gaziantep’s 6000 year history. The artwork starts with a figure of the Hitites’s

head goddess and moves onto the Sumerian king Marduk. Throughout the

historical journey, the illuminated waterway is decorated with either dogs or

animals depending on the belief system. Cahide Erel’s work of art also includes

the coat of arms of the Seljuk Period as well as the Sultan’s Signature or tugra

from the Ottoman Empire. At the top part of the work of art there is the

unforgettable depiction of Mustafa Kemal Ataturk, after he has ascended

Kocatepe, which portrays the modern day Republic of Turkey so well.


BAfiARILI

TOPLANTILARIN

ADRES‹

DEDEMAN

ANTALYA

DEDEMAN

ANTALYA: THE

DESTINATION FOR

SUCCESSFUL

MEETINGS

Y›llard›r toplant› ve kongrelerin bir numaral› adresi olan Dedeman Antalya Hotel &

Convention Center’›n toplant› salonlar› art›k çok daha konforlu ve profesyonel. Günümüz

konfor standartlar›na göre yenilenen salonlar toplant› düzenleyen firma ve konuklar›n

beklentilerine cevap verebilecek teknik ekipman ve modern dizaynda haz›rland›.

Profesyonel servis anlay›fl›n› hiçbir zaman de¤ifltirmeyen Dedeman Antalya Hotel &

Convention Center yenilenen 8 toplant› salonu ile geleneksel Dedeman

misafirperverli¤ini konuklar›na sunmaya devam ederken, yenilenen salonlarda toplant›

yapmak art›k daha keyifli ve etkili.

Dedeman Antalya Hotel & Convention Center has been the number one

destination for meetings and conventions for years and now those rooms are

even more comfortable and professional. The conference rooms were renewed

according to standards of comfort and in a manner that would maximise

efficiency during important business meetings. Dedeman Antalya Hotel &

Convention Center, which has never compromised its professional service,

renewed 8 meeting rooms and continues to provide the best in hospitality.

Organizing meetings is even more comfortable and effective in the renewed rooms.

71


DQ HABERLERNEWS

72

1990 y›l›nda ‹stanbul’da düzenlenen iki konserle bafllayan ve k›sa zamanda

‹zmir, Ankara ve di¤er flehirlere de yay›lan Blues Festivali’nin bu y›lki Konya

dura¤›n›n ev sahibi Dedeman Konya’yd›. 8 y›ld›r Blues müzi¤ini Konyal›

müzikseverlerle buluflturan Blues Festival bu y›l da efsane isimleri a¤›rlad›.

Ateflli ve yetenekli bir blues müzisyeni olarak müzikseverlerin haf›zalar›nda

yer eden Shemekia Copeland, folk ve delta blues’un bir numaras› olan Terry

Evans, hayranlar›n›n “Master Showman” olarak and›¤› Ray Schinnery,

20 flehirde gerçekleflen 23 konserle Türkiye’de blues f›rt›nas› estirdi.

The Blues Festival started in Istanbul in 1990 with two concerts and

soon expanded to Izmir, Ankara and many more cities. This year the

Blues Festival’s stop in Konya was at Dedeman Konya. The Blues

Festival has been bringing the top names in blues to Konya for the

past 8 years and this year was no exception. Shemekia Copeland is

a talented and firey blues musician, Terry Evans is number one

when it comes to folk and delta blues while Ray Schninnery known

as the ‘Master Showman’ to fans all performed at Dedeman Konya.

The Blues Festival toured 20 cities and included 23 concerts.

KONYA’DA

BLUES

ES‹NT‹S‹

BLUES

FEVER IN

KONYA

DEDEMAN’IN fiEFLER‹

BANGKOK’TA

DEDEMAN’S CHEFS ARE

IN BANGKOK

Türk Tan›tma Vakf›’n›n, D›fliflleri Bakanl›¤› ve Tayland Büyük

Elçili¤i’nin iflbirli¤i ve deste¤i ile 26 Ekim – 04 Kas›m 2009

tarihleri aras›nda Bangkok’da düzenledi¤i “Türk Haftas›”

etkinlikleri kapsam›nda gerçeklefltirilen Türk Yemekleri

Festivali’nde ‹stanbul Dedeman Executive fiefi Adnan Öztürk ve

Bünyamin Y›lmaz aktif olarak görev ald›lar.

With the support and cooperation of the Turkey

Advertising Foundation, Foreign Affairs and Thai

Ambassador, ‘Turkish Week’ was organized in Bangkok

from 26 October- 4 November. During this event,

Istanbul Dedeman Executive Chef Adnan Ozturk and

Bunyamin Yilmaz both actively served as part of the

Turkish Food Festival. The event, at which Turkish

dishes were enjoyed by many, was very successful.

DEDEMAN

D‹YARBAKIR

YEN‹LEND‹

A BRAND NEW

DEDEMAN

D‹YARBAKIR

Anadolu’da medeniyetlerin befli¤inde kurulan, Türkiye’nin en eski flehirlerinden biri olan

Diyarbak›r’da 1998 y›l›ndan beri “Geleneksel Dedeman Misafirperverli¤i” ile hizmet veren

Dedeman Diyarbak›r art›k yenilenen yüzüyle misafirlerini a¤›rl›yor. Yap›lan yenileme

çal›flmalar›yla, otelin 96 standart odas› ve 2 suit odas›, Dedeman misafirlerinin beklentilerine

cevap verebilecek teknoloji ve minimalist tarzda dekore edildi. Türk ve dünya mutfa¤›ndan

lezzetler sunan 3 restoran› ve 3 bar›n›n yan› s›ra, Türk hamam›, saunas›, buhar odas›, solaryum,

masaj hizmetleri, fitness center’› ayr›ca aç›k yüzme havuzu ile konaklamalar› ayr›cal›kl› k›l›yor.

One of the oldest cities in Turkey’s Anatolian region, Diyarbak›r, is home to the

Dedeman Diyarbak›r whose reputation for ‘traditional Dedeman hospitality’ has been

constant ever since 1998. As of recent the hotel was renovated and so it now has 96

standard rooms and 2 suites, a newly designed interior focused on minimalist concepts

and technology. The hotel includes three restaurants and three bars offering Turkish and

world cuisines, a Turkish hamam, sauna, steam room, solarium, massage services,

and a fitness center with an outdoor swimming pool, which are all in the making.


73

‹fi DÜNYASININ

TERC‹H‹ DEDEMAN

Cnbc-e dergisinin Kas›m say›s›nda düzenlemifl oldu¤u

“Türkiye’nin En ‹yi 25 ‹fl Oteli” s›ralamas›nda Konya, Antalya ve

Gaziantep Dedeman Otelleri hak ettikleri s›ray› ald›lar.

‹fl adam›n›n binlerce kilometre uza¤›ndaki flirketiyle rahatl›kla

temas kurabilmesi, sabah televizyonu aç›p dünya piyasalar›n›

izleyebilmesi, iki saat sonraki toplant› için elbisesinin ütülü olmas›

ve toplant›n›n yap›ld›¤› kent merkezine yürüyerek befl dakikada

gidebilmesi gibi kriterlerin arand›¤› listede, jüri üyelerini turizm

sektörünün önde gelen isimleri, Türkiye çap›nda büyük da¤›t›m

a¤›na sahip flirketlerin Anadolu'yu sürekli gezmek durumunda olan

temsilcileri ve Türkiye'yi çok gezen gazeteciler oluflturdu.

Belirlenen listeye göre Dedeman Konya 8. olurken, 17. s›rada

Dedeman Antalya, 18. s›rada ise Dedeman Gaziantep yer ald›.

THE BUSINESS WORLD

PREFERS DEDEMAN

Cnbc-e magazine’s November issue featured ‘Turkey’s Best 25

Business Hotels’ and of course Dedeman Hotels Konya, Antalya and

Gaziantep placed in the list. Some of the criteria that were considered

included: businessman being thousands of miles away from work, but

still readily able to keep in contact; the ability to check out the world

markets on TV in the morning; dry cleaning service to prepare his suit

for his meeting. The jury was comprised of top names in the tourism

industry, as well as businessmen who are constantly having to travel

throughout Turkey, not to mention journalists who travel throughout

Turkey frequently. According to the list, Dedeman Konya placed 8 th ,

with Dedeman Antalya at 17 th and Dedeman Gaziantep at a close 18 th .


DQ HABERLERNEWS

74

B‹R AÇILIfi DAHA

ANOTHER OPENING

1998 y›l›nda hizmete giren Erciyes Üniversitesi T›p Fakültesi Mehmet

Kemal Dedeman Onkoloji Hastanesi bünyesinde hizmet verecek olan

“fiahinur Dedeman Kemik ‹li¤i Nakil ve Kök Hücre Araflt›rma Merkezi"nin

aç›l›fl› Cumhurbaflkan› Abdullah Gül’ün kat›l›m›yla gerçekleflti. 2500

metrekarelik bir alan› kapsayan ve Avrupa’n›n en büyük kök hücre nakil

tedavi merkezi olan fiahinur Dedeman Kemik ‹li¤i Nakil ve Kök Hücre

Araflt›rma Merkezi’nde y›lda 400 hastaya kemik ili¤i nakli yap›lacak. Avrupa

Birli¤i standartlar›na uygun olarak tasarlanan hastane; merkezi pozitif

bas›nçl›, laminar ak›ml› hepa filtre sistemi bulunan 40 hasta odas›,

hastanenin birinci kat›nda yer alan 2 yatakl› tam teflekküllü yo¤un bak›m

ünitesi, aferez ünitesine sahip bulunuyor. Bunlara ek olarak Hücre

De¤erlendirme Laboratuar›; kök hücre toplanmas›, çeflitli kan elemanlar›n›n

elde edilmesi ve tedavi uygulamalar› ile hizmet verecek. 3 muayene odas›,

2 ayakta tedavi ünitesinde ise nakil yap›lan hastalar›n takip ve tedavisinin

gerçeklefltirilece¤i merkezde kemik ili¤i nakil s›ras› beklemeyi ortadan

kald›rmak amaçlan›yor.

The Sahinur Dedeman Bone Marrow Transplant and Stem Cell

Research Center had its opening recently, which was attended

by President Abdullah Gul. The center covers 2500 squaremeters

and is Europe’s largest stem cell research center. It will be

able to treat 400 patients per year, with 3 consultation rooms

and 2 outpatient treatment rooms. By keeping track of the

treatment of the patients, the center aims to remove the long

waiting period usually associated with transplants. The hospital

is constructed according to the standards of the European Union.

The 40 patient rooms feature centralized positive pressure and

laminar flow hepa filtering system. The first floor of the hospital

features 2-bed fully functional intensive care units and Aferez

units. In addition to this there is also the Stem Cell Research

Laboratory where stem cells will be collected; also, various

blood types will be acquired and treatment will be applied.

There are 3 treatment rooms and 2 outpatient units where

transfusions will occur. The patients are treated in this new

center where the aim is to remove the wait usually involved

with bone marrow transplants.


DEDEMAN

MADENC‹L‹K’E

‹K‹ ÖDÜL

TWO AWARDS

FOR DEDEMAN

MINING

Dedeman Madencilik, Kayseri Sanayi Odas› taraf›ndan her y›l düzenlenen ve baflar›l›

firmalar›n ödüllendirildi¤i Sanayi Gecesi 2009’da iki ödüle birden lay›k görüldü.

11 Ekim 2009 tarihinde Cumhurbaflkan› Abdullah Gül, Sanayi ve Ticaret Bakan› Nihat

Ergün, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan› Taner Y›ld›z’›n kat›l›m›yla gerçekleflen törende,

Dedeman Madencilik 2008 y›l› Kayseri ‹hracat dördüncüsü olurken, Türkiye’nin 2008 y›l›

ikinci 500 Büyük Sanayi Kuruluflu aras›nda ilk 200’e girdi. Ödüller, Kayseri’ye ba¤l›

P›narbafl› / Toruntepe’de 1947 y›l›nda temelleri at›lan ve Türkiye’nin maden zenginli¤ini

yeryüzüne ç›karmak ve ekonomiye kazand›rmak için tam 62 y›ld›r aral›ks›z çal›flan Dedeman

Madencilik’in Yönetim Kurulu Baflkan Vekili R›fat Dedeman’a takdim edildi.

Dedeman Mining was honored with two awards at the Industrial Night 2009,

which is organized on behalf of Kayseri Chamber of Industry every year to much

success. The awards ceremony, which was attended by President Abdullah Gül,

Secretary of Commerce Nihat Ergun, Energy and Natural Resources Secretary

Taner Yildiz, occurred on 11 October 2009. Dedeman Mining was named 4th in

Kayseri Exporting in 2008 and was also amongst the first 200 on the list of

Turkey’s 500 Largest Mining Companies of 2008. The awards were presented to

Dedeman Mining Chief of the Board of Directors Rifat Dedeman, who has also

been working to boost Turkey’s economy from the ground up for the last 62 years.

75

DEDEMAN fiAM’DA fiENL‹K VAR!

FESTIVATIES AT THE DEDEMAN DAMASCUS!

Dedeman’›n Ortado¤u’ya aç›lan kap›s› olan Dedeman Damascus’da Aral›k ay› oldukça hareketli ve lezzetli geçiyor.

Pazar ve Perflembe akflamlar› saat 20.00’den gece yar›s›na kadar süren “Sultan Sofras›”, Osmanl› Mutfa¤›’n›n en

seçkin yemeklerini konuklar›na sunarken; pizza, makarna ve di¤er ‹talyan tatlar›n›n canl› müzik eflli¤inde

sunuldu¤u “Italian Büfesi” ise her Cumartesi akflam› 20.00’den 23.00’e kadar Akdeniz mutfa¤› sevenlerin

hizmetinde olacak. La Brasserie Restoran’da Sal› akflamlar› deniz mahsülü afl›klar› için “Deniz Mahsülleri Büfesi”;

“k›fl›n tad› fondüsüz ç›kmaz” diyenler için de Pazartesi, Çarflamba ve Cuma akflamlar› “Fondü Özel” geceleri

düzenleniyor. Dedeman’da Aral›k ay› yaln›zca lezzetli de¤il e¤lenceli de! Geleneksel Dedeman Tavla Turnuvas›’nda

yerinizi al›p, e¤lenceli saatler geçirirken, büyük ödülün hayalini de kurabilirsiniz. Ayr›ca ev han›mlar› için özel

olarak haz›rlanan yemek piflirme kurslar› her Cumartesi 11.00’den 13.00’e kadar sürüyor.

The newly opened Dedeman Damascus is bringing in the holiday season with some cheer

during the month of December. On Sunday and Thursday nights at 20.00 there will be “A

Sultan’s Dinner” which will feature Ottoman cuisine; simultaneously there will be an “Italian

Buffet” featuring pizza, pasta dishes, and other Italian favorites accompanied by live music

performances. Every Saturday from 20.00 to 23.00 Mediterranean dishes will be served. On

Tuesdays at the La Brisserie Restaurant there will be a Seafood Buffet stocked with some of the

best seafood dishes and varieties around. On Monday, Wednesday and Friday evenings the

hotel will have “Special Fondue” for those who can’t imagine a winter passing without having

had fondue at least once. Participate in the Dedeman Backgammon Competition and have a

chance to win one of the great prizes. A cooking course every Saturday from 11.00- 13.00 will

teach those interested, how to prepare many international dishes.


DQ HABERLERNEWS

76

DEDEMAN

‹STANBUL’DA YILBAfiI

NEW YEARS AT THE

DEDEMAN ISTANBUL

ALTIN PORTAKAL’A

ALTIN SPONSOR

TOP SPONSOR FOR TOP

FILM FESTIVAL

Avrasya’n›n en köklü, ülkemizin ise en eski film festivali

olan Antalya Alt›n Portakal Film Festivali bu y›l 46. kez

düzenlendi. Organizasyonun “Alt›n Sponsorlar›”ndan olan

Dedeman Hotels & Resorts International, bu kapsamda

önemli etkinliklere ve birbirinden ünlü sanatç›lara ev

sahipli¤i yapt›. Festival süresince çeflitli panel ve

seminerlerin de düzenlendi¤i Dedeman Antalya Hotel

& Convention Center, yapm›fl oldu¤u sponsorluk ile

Antalya’n›n en köklü otellerinden birisi olarak kültür ve

sanata verdi¤i de¤eri göstermifl oldu.

Antalya Golden Orange Film Festival is Turkey’s

oldest film festival. This year, it took place for the

46th time. One of the top sponsors of the event

was Dedeman Hotels & Resorts International, that

actually hosted many events and famous actors

throughout. The Dedeman Antalya Hotel &

Convention Center was also home to many

seminars and various panels during the festival.

As one of Antalya’s oldest hotels, Dedeman also

showed its support for culture and art by

sponsoring the event.

Dedeman ‹stanbul, yeni y›l› pop divalar›m›zdan biri olan

Candan Erçetin ve orkestras› eflli¤inde karfl›lamaya

haz›rlan›yor. Program lezzetli y›lbafl› menüsü, limitsiz yerli

içecek, 31 Aral›k 2009 tarihinde konaklama ve 2010’nun ilk

kahvalt›s› dahil olmak üzere kifli bafl› 119 Euro’dan bafllayan

fiyatlarla hizmete sunuluyor. Ayr›ca yeni y›l› evinde

karfl›lamay› tercih edenler için de kestaneli iç pilav, brüksel

lahanas›, karamelli kestane, bademli brokoli ve baharatl›

armut eflli¤inde 6 kiloluk hindi, bir büyük flifle k›rm›z› veya

beyaz flarap ve 6 kiflilik y›lbafl› pastas› ile birlikte 279 TL.’den

sat›fla sunuluyor. Rezervasyon ve Siparifl için:

(212) 337 45 00 / istanbul@dedeman.com

Spend this New Years at the Dedeman Istanbul and

watch Turkish diva pop star Candan Ercetin’s

performance with her orchestra. Guests who stay

the night of December 31 2009 can enjoy

a complementary breakfast on the morning of January 1,

2010 for a total charge of 119 Euros (room &

breakfast). The evening’s menu will consist of tasty

cuisines and unlimited local alcoholic beverages.

The Dedeman Istanbul has also taken into

consideration those who prefer to spend the night at

home with their loved ones. For 279 TL you can get: rice

with chestnuts, Brussels sprouts, caramel

chestnuts, broccoli with almonds, and spiced pear along

with a 6 KG turkey and one large bottle of either red or

white wine, enough for a party of 6.

For reservations and orders call:

(0212) 337 4500/ istanbul@dedeman.com


BEST CONVENTION AND

TOURISM HOTEL OF 2009

Soldan: Sofia Belediye

Baflkan› Jordanka Fand›kova,

Dedeman Princess Sofia Genel

Müdürü Mehmet Varol, BHRA

Baflkan Yard›mc›s› ve Turizm

Yat›r›mc›lar› Derne¤i Sunny

Beach Baflkan› Elena Ivanova.

2009 EN ‹Y‹ KONGRE

TUR‹ZM OTEL‹

Bulgaristan Otelciler ve Restoranc›lar Birli¤i’nin düzenledi¤i “2009 Y›l› turizm ödülleri”

farkl› kategorilerde sahiplerini buldu. Yar›flman›n “2009 En iyi Kongre Turizm Oteli”

kategorisinde ödülü Dedeman Princess Sofia’n›n kazand›¤› aç›kland›. 27 Kas›m 2009

tarihinde Dedeman Princess Sofia’da gerçeklefltirilen ödül töreni öncesindeki bas›n

toplant›s›nda Bulgaristan’›n önemli medya mensuplar›n›n sorular›n› yan›tlayan BHRA

Baflkan› Blagia Ragin, BHRA PR Müdürü Sonja Aleksieva, Dedeman Sofia GM Mehmet

Varol ve GM yard›mc›s› Vassil Illiev; Dedeman Princess Sofia’n›n baflar›s›n›n oldukça

önemli oldu¤unun alt›n› çizdiler. Bulgaristan Ekonomi, Enerji ve Turizm Bakan›,

Turizm Bakan› yard›mc›s›, Tar›m Bakan› yard›mc›s›, Kültür Bakan›, Sofia Belediye Baflkan›,

Bulgaristan Tur Operatörleri Ajans› Baflkan›, ifladamlar›, yaz›l› ve görsel medyadan

bas›n mensuplar› olmak üzere yaklafl›k 300 kiflinin kat›ld›¤› ödül töreninde

“2009’un En ‹yi Kongre Turizm Oteli” ödülü Sofia Belediye Baflkan› taraf›ndan

Dedeman Princess Sofia Genel Müdürü Mehmet Varol’a teslim edildi.

Ayr›ca “Sofia Belediyesi 2009 Turizm Ödülü” de yine Dedeman Princess Sofia’ya lay›k

görüldü. En çok geceleme gerçeklefltirerek, en fazla turistik vergi ödeyen otele verilen bu

ödülü verirken bir konuflma yapan Sofia Belediye Baflkan Yard›mc›s›; bu ödülün

turizmcileri teflvik etmesi gerekti¤ini belirtirken, ödenen vergilerle Sofia’n›n yap›lanmas›na

ve belediyeye de destek oldu¤u için Dedeman’a ayr›ca teflekkürlerini sundu. Sofia’daki

di¤er uluslararas› zincir otelleri geride b›rakarak ödülün sahibi olan Dedeman Princess

Sofia, misafirlerine sundu¤u hizmetlerle ön plana ç›k›yor. Dedeman Princess Sofia,

601 odas› yaklafl›k 1200 yatak kapasitesi, flehrin merkezindeki ihtiflaml› binas› ile en

önemli tarihi eserlerin tam karfl›s›nda yer al›yor. Otel, mükemmel konumuyla keyifli

konaklamalar yaflat›rken birbirinden leziz tatlar› bar›nd›ran restoran›, pastanesi ve bar› ile

de konuklar›n›n dikkatini çekiyor.

The Bulgarian Hotel and Restaurant

Association organized the “2009 Tourism

Awards” awarding many hotels and

restaurants titles in different categories. One

of the categories, “Best Convention and

Tourism Hotel of 2009” was awarded to

Dedeman Princess Sofia. The awards

ceremony, which took place on November 27,

2009, was set in the Dedeman Princess Sofia.

Speeches, during the press conference which

took place before the awards ceremony, were

given by BHRA President Blagia Ragin, BHRA

PR Manager Sonja Aleksieva, Dedeman Sofia

GM Mehmet Varol, and GM assistant Vassil

Illiev all speaking on behalf of the Dedeman

Sofia’s wonderful and prestigious attributes.

A total of 300 guests attended the event along

with the Head of Bulgarian Economy, Energy

and Tourism, Head of Agriculture, Head of

Culture, Head of Sofia Municipality, Bulgarian

Tour Operations president, businessmen, and

many more; the award was handed over to

the Dedeman Sofia General Manager,

Mehmet Varol. The vice chairman of the Sofia

Municipality gave a speech on how the hotel

had the most overnight stays and paid the

highest tourism tax. The speech, meant to

boost tourism, was also a thank you to the

hotel for contributing funds to the city of Sofia

and for the Dedeman’s support towards the

municipality. Based upon the service

Dedeman Princess Sofia offers its guests,

such as their 601-room count which can hold

up to 1200 guests, their ideal central location

that sits opposite to many historical

attractions in the city, were only some of the

reasons why it was chosen. Besides offering

comfort and luxury for guests, the hotel’s

Food and Beverage options are endless.

Enjoy pastries from the bakery, international

cuisine at the restaurant, and various

alcoholic delights from the bar. The design of

the hotel, rooms, and layout were all planned

to ensure that guests are equipped with

everything and anything they might need.

With conference and event rooms, lifestyle

and beauty center, indoor swimming pool

and fitness center, the Dedeman Princess

Sofia is your home away from home.

77


DQ

78 ÖYKÜ-STORY

Kulaatu

YAZI-WORDS: YA⁄MUR T. ERDEM

‹sa’ya benziyordu. Bunu bana kendisi söyledi; bir gece

yar›s›, kap›lar› çoktan kapanm›fl okula girmek istedi¤imiz

zaman kap›c› surat›nda kocaman bir gülümseme, elinde

anahtarla ç›k›p geldi¤inde. Kap›c› çok dindar bir adam

oldu¤undan, Kulaatu’yu çok seviyormufl; ‹sa’ya benzedi¤i

için. Gizemli bir yüzünün, yumuflac›k bir cildinin oldu¤u

kesindi ama aç›kças›, formatlanm›fl dinler o zamanlar pek

de umurumda olmad›¤›mdan, bu benzerlik ona gitmemde

hiç etkili olmam›flt›.

Sonradan söyledi bana; yeni y›la girerken mutlaka yan›nda

olacakm›fl›m, hem de sevgilisi olarak. Söz vermifl

kendine.

Onu ilk, küçücük köyümüzün üç bar›ndan birinde

gördüm. Daha do¤rusu, önce notu ulaflt› elime. Ben her

He looked like Jesus. He, himself told me so. That midnight

when we tried to get in to the school, the doors of which were

already closed and when the janitor popped up with keys in his

hands and a big smile on his face. Because the janitor was a

religious man, he liked Kulaatu, because he looked like Jesus. It

was for sure that he had an enigmatic face and a very soft skin.

Yet to speak the truth, this resemblance hadn’t affected me at

all to go to him, for I didn’t care about any of the organized

religions at the time.

He told me later, that I was bound to be with him on the

Christmas night, as his girlfriend. As he had promised

himself so.

I first saw him in one of the three bars of our tiny village. In

fact, I received his letter first. I was ecstatically dancing on the


zamanki gibi pistte gözlerim kapal› (ve her zamanki gibi,

okul ve köy arkadafllar›m›n sadece bir y›l sonunda kabul

edece¤i gibi alkolün hiçbir etkisi olmadan) müzikle

kendimden geçmiflken, Kuzey Avrupal› (köyde bu

güzel insanlardan çok vard›, san›r›m ‹sveç’dendi) uzun

sar› saçl› bir k›z gelip beni uyand›rd›, dürtmesiyle

gözlerimi açt›m ve hala sallanarak, müzi¤in etkisinde,

bana bir not uzatt›¤›n› gördüm. Çocuksu bir el yaz›s›yla,

“Upuzun, simsiyah saçl› güzel k›za, en derin sayg›lar›mla”,

yaz›yordu. Ben notu okurken k›z kaflla göz aras›nda

kayboldu. Ve ben, t›pk› kendimi alamad›¤›m beyazperde

ürünlerinin sanki bu sefer bir kahraman› gibi, gözlerimi

kald›rd›¤›mda k›z› de¤il, onu gördüm. A¤›r çekim, siyah

ve uzun saçlar› (hep toplard›), üstünden pek ç›karmad›¤›

siyah deri montu ile birkaç kiflinin önünden geçip bar›n

arka k›sm›na ilerledi. Bana bakmad› bile ama notun

sahibinin o oldu¤unu o an biliyordum.

O, fl›mar›klar okulundayd›. Parayla girilen, parayla

mezun olunan, keyif verici maddelerin g›rla gitti¤i, Arap

fleyhlerinin, Avrupa’n›n en zenginlerinin, Türki

Cumhuriyetlerin sürülmüfl ya da kaçm›fl baflkanlar›n›n,

Rus mafyas›n›n o¤ullar›n›n-k›zlar›n›n, haydi öyle

söyleyelim, “okudu¤u” okuldand›. Bizim okulumuz da

sudan ucuz hiç de¤ildi ama biz sabah›n köründe, gerçekten

köründe, mesela saat 5’te aflç› önlüklerimizi giyip

dizlerimize kadar kara bata ç›ka ama hemencecik

yürüdü¤ümüz mutfakta göreve bafllard›k, devaml›

projeler üretip sunup bir yandan muhasebe ve dil

dersleri, bir yandan Frans›z sommelier’den tad›m dersleri

al›rd›k, iflte bu sefer kelimenin gerçek anlam›yla

söyleyeyim, okulumuzda “okumaktan” mutluyduk çünkü

buraya fl›mar›klar okulundakilerin tersine baflka gidecek

bir yerimiz olmad›¤› için de¤il, öyle ya da böyle kendimiz

seçti¤imiz için gelmifltik. Üstünden hiç ç›karmad›¤› ve

ayn› olup olmad›klar›n› bile anlamad›¤›m siyah k›yafetleri

yüzünden Fas’›n en zengin ailelerinden birinin o¤lu

oldu¤unu onunla geçirdi¤im yar›m y›l›n sonunda

ö¤rendim. Di¤er arkadafllar› gibi her hafta sonu Cenevre

partilerine gitmeyiflinin, gidemeyiflinin ise babas›n›n onu

ö¤renci gibi okutmak arzusuyla, harçl›kla besledi¤inden

oldu¤unu anlatt› bana sonralar›. Ama her akflam bir viski

fliflesi açt›rabilirdi o harçl›kla, oras› baflka.

Kulaatu, çok inceydi. ‹ncecikti. Uzundu, 1.80’nin

üstünde. Dünyan›n en flekilli parmaklar›na, en yumuflac›k

ellerine sahipti. Muhteflem bir sesi vard›. Nefis bir ses.

Hep k›s›k sesle konuflurdu, gülerken bile yükselmezdi

sesi. Önceleri etraf›n› etkilemek için yap›yor zannettim

ama öyleydi iflte, tarz› buydu, bu oydu. Annesinin Hint

köklerinden gelen bir sükunet... belki. Sesi ve gözleriydi

en çok, bana kendine verdi¤i sözü fark›nda olmadan

yerine getirmesine katk›da bulunduran. Yeni y›lda, güzel

köyümüzün bilmem kaç›nc› kar›nda onun o incecik

kollar›nda, tüm köy alt›m›zda uyand›¤›mda, bu adama

kulüpteki ilk geceden beri afl›k oldu¤umu ancak anlad›m.

floor with my eyes closed as always (and not under the

influence of even one drop of liqueur as always, which is

a fact that my friends from school and the village only

accepted after one year) when a North European, long, blond

haired girl (these beautiful people were abundant in the

village, I think she was Swedish) came and woke me up. I

opened my eyes with her nudge and I saw her holding out a

letter to me, still swinging to the music. A childish

handwriting was saying “My deepest regards to the beautiful

girl with the long, dark black hair.” The girl disappeared in

a flash while I was reading the letter. And just like in the

silver screen productions of which I wasn’t able to desist

myself from, this time as if I was the main character, when I

looked up I saw him, not her. In slow motion, with his long,

black hair (always tied up) and the black leather jacket he

rarely took of, he passed a group of a few people towards the

back of the bar. He didn’t even look at me but

I new that moment that he was the owner of the letter.

He was going to the ‘sassy’ school. One of those, one pays to

enroll and graduate, abundant with drugs, where the sons and

daughters of Arab sheiks, the richest men of Europe, exiled or

runaway ministers of Turkic Republics or Russian mafia, so to

say ‘studied’. Our school was not cheap either. Yet we had to

start our duty at the kitchen where we immediately put our

aprons on in the crack of dawn, like at 5 a.m., after a wallop

in the knee high snow. Working on projects and making

presentations one after another, we were at the same time

taking accounting and language classes and degustation

courses from a French sommelier. And this time let me say in

the real sense of the word, we were happy to ‘study’ in our

school. On the contrary to the ‘sassy’ school, we were there not

because we had no where else to go but because we chose to be

there. Owing to his black clothes he never took of and I

couldn’t realize if he always wore the same thing, it took me

half a year with him before I learned that he was the descendant

of one of the wealthiest families in Morocco. And he told

me later that the reason for not going, not being able to go to

the Geneva parties every weekend unlike his other friends was

that his father put him on an allowance to have him study

like a proper student. Yet he could order a bottle of whiskey

every night on that allowance, which is quite another story.

Kulaatu was very thin. Fine spun. He was tall. Over 5.9

feet. He had got the most elegantly shaped fingers and

smoothest hands. He had a slashing voice. A delicate voice.

He always talked quite; even when he was laughing he kept

quite. First I thought he did that on purpose to impress

people but he was just like that. That was his style. That was

him. A tranquility coming from his mothers’ Indian roots,

maybe. It was mostly his voice and his eyes that made me

contribute him to unconsciously keep the promise he made to

himself. I could only realize on the first day of the new year,

when I woke up in his paper thin arms to the who knows how

manieth snow of our beautiful village lying under, that I was

in love with this man since the first night at the bar.

79


Oysa ki buluflmam›z bir dönemi ald›; ona göre bir dönem

kaybettik. Önce, ben annesi Budist, babas› Katolik, köklerinde

bir tutam ‹spanyol kan› bulunan, bembeyaz yüzlü,

yemyeflil gözlü bir ‹ngilizle beraberdim. Asl›nda bafl›nda, en

yak›n arkadafllar›mdan biriydi ama onun ‹ngiliz aksan›,

birlikte devaml› gülmemiz, köyün güzelli¤i, bol çikolata ve

kar, kimin olsa akl›n› bafl›ndan al›r. Benim de ald›. Zaten o

da, benim ince Kulaatu’m da Fas’tan bir k›z arkadafl›yla

ç›k›p gelmiflti köyün haval› gece kulübüne. Henüz ona çok

yüz vermiyor, ya da yüz verdi¤imi kendimden gizliyordum.

O hiç dans etmezdi, ama bütün gece, gerçekten bütün gece

sadece beni seyrederdi. Fark›nda de¤ilmiflim gibi yap›p ona

dans ederdim. Bu aram›zda bir ritüeldi. ‹ki ay sürdü, belki

daha fazla. Bu arada çok çok az konufltuk. Bazen göz göze

gelip birbirimize sayg›de¤er ‹ngiliz beyefendileri gibi hafifçe

kafa sallad›k, bazen iyi geceler dedik – hep geceleri

karfl›lafl›yorduk çünkü. Ama o gece, onu Fasl› k›z

arkadafl›yla görene kadar bunun benim için çoktan bir

ritüelin ötesine geçti¤ini bilmiyordum. Onlar› birlikte

görür görmez k›skançl›ktan ç›ld›rmak üzereydim. K›zla

hiçbir tensel temaslar› yoktu, ve Kulaatu, yine, her zaman

oldu¤u gibi devaml› beni seyrediyordu. Ama bitmifltim.

Çökmüflüm, zaten ‹spanyol-‹ngiliz-iyi arkadafl›ma evet

demem hemen ertesinde oldu; ondan sonradan özür

diledim, objektif bir evet de¤ildi çünkü benimkisi. Me¤er

Kulaatu, Kazablanka’dan tüm itirazlar›na ra¤men ç›k›p

gelen k›z arkadafl›na tüm gece beni gösterip “Ne kadar

güzel, bak, de¤il mi”, demifl, inan›r›m, çünkü k›z üç gün

sonra geldi¤i gibi yok oldu.

Ama birbirimize kavuflmak için arada bir on günlük tatil, iki

insan daha kalm›flt›. Ben her çiçekten bal almak isteyen

yaramaz bir ar›yd›m, ve gerçek aflk› onda bulaca¤›m›, onun

da beni bekleyece¤ini bilmenin rahatl›¤›yla çok kötü bir

araba kazas›ndan sonra yürürken birden dengesini kaybedip

düflen, yak›fl›kl› bir ‹sviçreli eski araba yar›flç›s› ile minik

bir Arabistanl› kaçamak daha eskittim. O neler yapt›

bilmiyorum, o hep gizemli ve kapal›yd›.

Köyün en iyi fondücüsüne gittik. Eski bir flarap

mahzeninde, tad› y›llar sonra (haydi tam olarak söyleyeyim,

tam 14 y›l sonra) bile dama¤›mda olan bir flarab› içtik

birlikte – ismini hat›rlam›yorum çünkü hat›rlanan asl›nda,

sadece duygulard›r. Masan›n üstünden ona elimi uzatt›m;

“Seni görür görmez afl›k oldum ben. Hiçbir kad›n›

sevmedi¤im kadar seviyorum seni. Ama bu bizim yedinci

hayat›m›z de¤il ve afl›k ruhlar ancak yedinci hayatlar›nda

buluflurmufl. Seni ne kadar dirensem de hiç istemedi¤im

halde bu hayatta elimde tutamayaca¤›m›, baflkas›na

kaybedece¤imi biliyorum, o yüzden art›k beni daha fazla

bekletme,” dedikten sonra o. O gece y›lbafl›yd›. Saat on

ikiyi vurdu¤unda, eli kadar yumuflak dudaklar›nda buldum

kendimi. Ve kar ya¤›yordu. Ve köyümüz her günkünden

daha büyüleyici görünüyordu. fiarap, tatt›¤›m en güzel

flarap, fondü, yedi¤im en güzel yemekti, ve biz, yedinci

hayat›m›z olmasa da, bu hayat›m›zda yeni y›l çanlar›

çalarken uzun uzun öpüfltük.

Whereas it took us some time to get together. To him, we

have missed a period. At first I was with a lily white faced,

very green eyed English boy whose mother was a Buddhist,

father was a Catholic and who carried some Spanish blood in

his roots. Actually he was one of my closest friends at the

beginning but his English accent, us laughing a lot together,

the beauty of the village, bountiful chocolate and snow would

infatuate anybody. So did I. Anyhow he too, my thin Kulaatu

had showed up at the nifty club of the village with a girlfriend

of his from Morocco. I wasn’t giving heed that much then or

I was hiding this from myself. He never danced but he watched

just me all night, literally all night. I danced to him as if I

wasn’t aware. This was a ritual among us. It continued for

two months, maybe more. We talked very little meanwhile.

Sometimes when we caught each other’s eye we nodded our

heads gently like the English gentlemen and sometimes we

wished good evening. Because we were meeting only in the

evenings. But that night, until I saw him with that Moroccan

girlfriend, I didn’t know that this has already gone beyond

being just a ritual. At the moment I saw them together I went

crazy. They had no bodily contact and Kulaatu was again, as

always watching me all the time. But I was winded up. I was

sinking. After all I said yes to my Spanish-English close friend

right after that night. Later on I apologized to him for this

because mine wasn’t an objective ‘yes’. And I found out that

Kulaatu had been trotting me out to this girlfriend who had

come up despite his entire contest and telling her how beautiful

I was all night long. I would believe him because the girl

suddenly disappeared in three days just as she came.

Still we had a 10 days break and two people to reach each

other. I was a naughty bee who wanted to taste each flower.

Knowing that I was going to find the true love with him and

that he would wait for me, I wore out a handsome Swedish

ex-car racer who suddenly had lost his balance and fall down

after a terrible car accident and a dinky Arabian fling. I didn’t

know what he was up to; he was always mysterious and

obscure.

We went to the best fondue restaurant in the village. In an old

wine cellar, we drank up a bottle of wine, the flavor of it still

lingers even after years (Ok, to give the exact time, it’s been

14 years). I don’t remember the name of the wine. Actually

one remembers only the feelings. I reached forth over the table

after he said, “I fell in love with you at the first sight. I love

you more than I loved any women else. But this isn’t our

seventh life and the souls in love can only get together in their

seventh lives. Even though how hard I resist, despite I don’t

want to, I know I can’t have you in this life and I will loose

you to someone else. So, please don’t make me wait for

longer anymore.” It was Christmas. When the clock ticked

00.00, I found myself on his lips as smooth as his hands. And

it was snowing. And our village seemed more fascinating than

ever. The wine was the most savory wine I have ever tasted,

fondue was the most delicious food and we, even it wasn’t our

seventh lives, couldn’t get enough of kissing under the

Christmas bells ringing in this life.


New Baignoire watch

More magazines by this user
Similar magazines