kapak OK - Dedeman

dedeman.com

kapak OK - Dedeman

30

olarak and›¤› Hüdavendigâr Camii. ‹lk olarak 1425 y›l›nda Murad Hüdavendigâr’›n yapt›rm›fl

oldu¤u bu eser, bir deprem sonucu y›k›lm›fl ve 1785’de 1. Abdülhamid taraf›ndan yeniden

yapt›r›lm›fl. fiehrin di¤er önemli bir yap›s›, Beylerbeyi Gazi fiehabeddin Pafla’n›n yapt›rd›¤› cami,

medrese, han, hamam ve mutfaktan oluflan külliye idi. Ancak, fiehabeddin Pafla’n›n Filibe’de

yaln›zca “‹maret Cami” ayakta kalabilmifl. Bunlara karfl›l›k, Do¤u Avrupa’n›n en eski saat

kulelerinden biri burada “Sahat Tepe” adl› tepede bulunuyor.

Günümüzde, üç tepe üzerinde oldukça güzel bir mimari yap›lar grubu halinde ayakta duran bu

müze kent, geleneksel evleri ile Türk ve Bulgar yap› iflçili¤inin uyumlu bir örne¤i olarak

görülüyor. Osmanl›’n›n kurdu¤u bir mahalle asl›nda buras›. Bunu evlerin tarihlerine bakarak da

anlamak mümkün. Görkemini sade stilinde bulan bu mimari biçim, bugün "Filibe Barok tarz›”

olarak isimlendiriliyor. ‹flte bu tarihi dokuyu gelecek nesillere b›rakmak amac›yla evler restore

edilmifl. 150’den fazla kültür-evinden oluflan bu yap›lar toplulu¤u, tam bir müze görünümünde.

Bugün evlerin her biri müze, galeri, atölye, lokanta gibi ifllevler görüyor. Her odaya güneflin

girebilece¤i flekilde konumland›r›lm›fl pencereleri ile ahflap tavanl› bu yap›lar, oymac›l›k sanat›n›n

en güzel örneklerini de bar›nd›r›yorlar.

Eski Anadolu kentlerini an›msatan Rumeli

flehri Filibe'de, tarihin izleri hâlâ ayakta.

More magazines by this user
Similar magazines