Views
3 years ago

bao cao thuong nien bao minh

MỤC LỤC Contents

MỤC LỤC Contents Giới Thiệu Bảo Minh / Corporate Profile I 4 - 5 Phát Biểu Của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị I 6 - 7 Speech from Chairman Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát I 8 - 9 Board of Directors, Supervisory Board Thông Điệp Của Tổng Giám Đốc I 10 - 11 Message from CEO Ban Điều Hành I 12 - 13 Executive Board Sơ Đồ Tổ Chức I 14 -15 Organization Chart Các Nhà Tái Bảo Hiểm Quốc Tế I 17 Reinsurers 10 Dấu Ấn Trong Hành Trình 20 Năm I 18 - 19 10 milestones in 20-year-journey Tầm Nhìn, Sứ Mệnh, Tôn Chỉ Hoạt Động I 20 - 21 Vision, Mission, Motto of Action Nét Đẹp Đồng Phục Bảo Minh I 22 Bao Minh’s Uniform Kết Quả Kinh Doanh Hợp Nhất 2013 I 24 Consolidated Business Result in 2013 Kế Hoạch Kinh Doanh Hợp Nhất 2014 I 25 Consolidated Business Target for 2014 Những Định Hướng Năm 2014 I 26 - 29 Directions for 2014 Các số liệu thể hiện trong Báo Cáo Thường Niên này được căn cứ theo số liệu Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất đến ngày 31/12/2013. All figures indicated in this Annual Report based on the Consolidated Financial Statement as at December 31 st 2013.

Các Nghiệp Vụ Bảo Hiểm / Direct Insurance I 30 - 31 Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Con Người I 32 Health & Personal Accident Insurance Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Xe Cơ Giới I 33 Motor Vehicle Insurance Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Tài Sản & Kỹ Thuật I 34 Property & Engineering Insurance Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Hàng Hải I 35 Marine Insurance Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Nông Nghiệp I 36 Agriculture Insurance Hoạt Động Kinh Doanh Tái Bảo Hiểm I 38 - 39 Reinsurance Hoạt Động Đầu Tư Vốn I 40 - 43 Capital Investment Activities Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất I 44 - 69 Consolidated Financial Statements Tổng Quan Thị Trường BH VN 2013 I 70 - 71 Overview of Vietnam Insurance Market in 2013 Chiến Lược Phát Triển Thị Trường BH VN 2011 - 2020 I 72 The 2011 - 2020 Vietnam Insurance Market Development Strategy Các Sự Kiện Nổi Bật I 74 - 75 Hightlights Mạng Lưới Hoạt Động / Branches I 76 - 81 Đầu Tư Vào Công Ty Con và Công Ty Liên Doanh I 82 Investment In Subsidiaries and Joint Ventures Company Bài hát truyền thống “Khúc Hát Bảo Minh” I 83 Company’s Song

Khoi dong Kinh doanh Online
Bấm vào đây để xem báo cáo thường niên năm 2009
905 Stambaugh St Redwood City CA 94063 USA January 2010
Download PDF version - Munich Re
Quarterly Report 2/2008 (PDF, 372 KB) - Munich Re
Report and Accounts 2001 - West of England Ship Owners Mutual ...
Interim Report 2/2003 - Hannover Re
Interim Report 2/2007 - Hannover Re
TRAVELLIVE 06-2017
BUSINESS - RMIT University Vietnam
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
Sách trắng 2011 - Bộ Thông tin & Truyền thông
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
2009 Annual Report - SNL Financial
Interim Report 3/2009 - Hannover Re