Views
3 years ago

bao cao thuong nien bao minh

06 PHÁT BIỂU CỦA

06 PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Speech from Chairman Năm 2013 tiếp tục là một năm đầy khó khăn và thách thức với nền kinh tế Việt Nam. Mặc dù nền kinh tế thế giới có dấu hiệu phục hồi nhẹ nhưng chưa ổn định. Kinh tế Việt Nam đã có những kết quả khả quan như kiềm chế lạm phát ở mức thấp, kim ngạch XNK tăng mạnh, tuy nhiên mức độ tăng trưởng GDP không như kỳ vọng chỉ đạt 5,42% so với CK. Tất cả các yếu tố trên đều đã có ảnh hưởng lớn đến việc phát triển kinh doanh của ngành bảo hiểm. Năm 2013 thị trường bảo hiểm VN mặc dù vẫn duy trì đà tăng trưởng, nhưng tốc độ đã giảm nhiều so với các năm trước. Tổng doanh thu phí bảo hiểm của toàn thị trường đạt 47.708 tỷ đồng, tăng trưởng 16%. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ đạt 23.254 tỷ đồng, tăng trưởng 26,4% so với CK. Doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ đạt 24.455 tỷ đồng, tăng trưởng 7,46% so với CK. Đầu tư vào nền kinh tế quốc dân 105.340 tỷ đồng, tăng trưởng 17,6% so với CK. Chính phủ và Bộ Tài chính đã ban hành một số chế độ, chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho ngành bảo hiểm phát triển có hiệu quả. Hiệp Hội Bảo Hiểm Việt Nam cũng đã tích cực hoạt động và đề ra các giải pháp để thị trường bảo hiểm Việt Nam cạnh tranh lành mạnh, đẩy mạnh hợp tác kinh doanh. Đối với Tổng Công ty CP Bảo Minh, năm 2013 là năm thứ 3 thực hiện chiến lược kinh doanh giai đoạn 2011- 2015. Trước những khó khăn trên, nhưng với sự đoàn kết và tinh thần làm việc có nhiều cố gắng của toàn thể cán bộ nhân viên và đại lý, đặc biệt là sự ủng hộ của Quý Khách hàng, Bảo Minh đã thực hiện được một phần các mục tiêu do ĐHĐCĐ đề ra với kết quả cụ thể như sau: Tổng doanh thu đạt 2.792 tỷ đồng, bằng 96% so với KH, trong đó Doanh thu bảo hiểm gốc đạt 2.306 tỷ đồng; Doanh thu nhận tái bảo hiểm đạt 290 tỷ đồng; Doanh thu hoạt động tài chính đạt 196 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế đạt 105 tỷ đồng. Năm 2014 kinh tế Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt là lĩnh vực dịch vụ tài chính - ngân hàng - bảo hiểm. Số lượng doanh nghiệp phải thu hẹp hoạt động, giải thể, phá sản có lẽ sẽ còn tiếp diễn. Thị trường bảo hiểm Việt Nam tiếp tục cạnh tranh trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên đây là năm mà các doanh nghiệp bảo hiểm phải tập trung vào việc tái cấu trúc với mục tiêu là phát triển bền vững nhằm đáp ứng các nhu cầu bảo hiểm ngày càng tăng của mọi lĩnh vực kinh tế và đời sống xã hội. Toàn ngành bảo hiểm phấn đấu tăng trưởng doanh thu khoảng từ 10 đến 13%. Năm 2014 cũng là năm kỷ niệm 20 năm ngày thành lập và phát triển của Bảo Minh. Vẫn kiên định với mục tiêu chiến lược đã đề ra là “Hiệu quả và phát triển bền vững”, Bảo Minh tiếp tục tiến hành tái cơ cấu và triển khai các giải pháp để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, tập trung vào các địa bàn trọng tâm, trọng điểm, vào các nghiệp vụ kinh doanh có hiệu quả, nâng cao năng suất lao động, tiếp tục triển khai các giải pháp về công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng và quản lý kinh doanh theo đúng các chuẩn mực của một công ty niêm yết. Các mục tiêu cụ thể mà Bảo Minh đề ra cho năm 2014 như sau: Tổng doanh thu: 2.897 tỷ đồng, tăng trưởng 3,8% so với CK. Trong đó : Doanh thu bảo hiểm gốc: 2.443 tỷ đồng, tăng 6,2% so với CK. Doanh thu nhận tái bảo hiểm: 300 tỷ đồng, tăng 5,3% so với CK. Doanh thu hoạt động tài chính: 153,7 tỷ đồng, bằng 78,5% so với CK. Lợi nhuận trước thuế: 129,2 tỷ đồng, tăng 22,6% so với CK. Với tinh thần đoàn kết, nhất trí phấn đấu vì mục tiêu chung của Bảo Minh và của toàn ngành bảo hiểm Việt Nam, tôi tin tưởng rằng toàn thể cán bộ nhân viên sẽ đồng sức, đồng lòng, phát huy nội lực, cùng nhau vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ được giao cho năm 2014 nhằm tạo đà thuận lợi cho sự phát triển của Bảo Minh trong những năm tiếp theo. Nhân dịp này, cho phép tôi thay mặt HĐQT gửi lời cảm ơn đến các cơ quan ban ngành từ TW đến địa phương, Quý Cổ đông, thành viên HĐQT, BKS, toàn thể CBNV và đại lý Bảo Minh, đặc biệt toàn thể Quý Khách hàng đã ủng hộ giúp đỡ Bảo Minh trong quá trình hoạt động kinh doanh và luôn luôn mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của Quý vị trong thời gian tới.

...Tôi tin tưởng rằng toàn thể cán bộ nhân viên sẽ đồng sức, đồng lòng, phát huy nội lực, cùng nhau vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ được giao cho năm 2014... …I believe that all member staff will unanimously foster our internal forces to overcome difficulties, challenges to well accomplish targets, plans and missions set forth in 2014… In 2013, a continues to be a challenging year and challenges Vietnam's economy. Although the world economy showing signs of a slight recovery but not yet stable. Vietnam's economy has had positive results as to control inflation at a low level, exports and imports increased sharply, however, the GDP up by is not as expected, only reach 5.42 % compared to the same period. All these factors have had a great influence on the development of insurance business. 2013, Viet Nam insurance market although maintaining up by momentum, but with a much lower rate compared to the previous year. Total premium income of the market reached 47,708 VND Billion, up by of 16%. In particular, sales of life insurance costs reached 23,254 VND Billion, up by of 26.4% compared to the same period. The premium income from non-life premiums reached 24,455 VND Billion, up by of 7.46% compared to the same period. Investments in national economy 105,340 VND Billion, up by of 17.6 % compared to the same period. The government and the Ministry of Finance has issued a number of regulations and policies to create favorable conditions for the development of the insurance industry effectively. Vietnam Insurance Association has also been active and proposed solutions to Vietnam's insurance market fair competition, promote business cooperation. For Bao Minh Joint Stock Corporation, in 2013 is the 3rd year business strategy implementation period 2011-2015. Given the problems above, but with the spirit of solidarity and work efforts of all staff and agency staff, especially the support of clients, Bao Minh has been partially implemented targets set by the Shareholders' Meeting with the results as follows: Total premium income was 2,792 VND Billion, or 96% of the annual target, in which, the original insurance premium income reached 2,306 VND Billion; Reinsurance premium income reached 290 billion; Financial premium income reached 196 VND billion; Profit before tax was 105 VND Billion. In 2014, Vietnam's economy is still difficult, especially financial services sector - banks - insurance. The number of enterprises have narrowed operation, dissolution, bankruptcy will probably continue. Vietnam's insurance market continued to compete in various fields. But this is the year in which the insurer must focus on restructuring with the objective of sustainable development is to meet the insurance needs of the growing economy and all spheres of social life. The whole insurance industry strives premium income up by ranging from 10% to 13%. In 2014 is also the 20th anniversary year of the founding and development of Bao Minh. Stay consistent with the strategic objectives set out is "Effective and Sustainable Development", Bao Minh continued to restructure and implement solutions to enhance business operations, focusing on the local desks in key points in the business operations effectively, improve labor productivity, continued deployment of technology solutions to improve information quality customer service and business management accordance with the standards of a listed company. The specific objectives set for Bao Minh in 2014 as follows: Total premium income: 2,897 VND billion, up by 3.8% compared to the same period. Including: Premium income from direct insurance: 2,443 VND billion, up by 6.2% compared to the same period. Premium income reinsurance: 300 VND billion, up by 5.3% compared to the same period. Financial premium income: 153.7 VND billion, equivalent to 78.5% of the same period. Profit before tax 129.2 VND billion, up by 22.6% compared to the same period. In the spirit of solidarity and consensus for the common struggle of Bao Minh and Vietnam entire insurance industry, I believe that the entire staff will co power, consensus, developing internal resources, together overcome difficulties and challenges to fulfill the targets and tasks assigned for 2014 in order to create favorable momentum for the development of Bao Minh in the next year. On this occasion, on behalf of the Board allow me to thank the agencies from the central to local levels, shareholders, board members, Board of Supervisors, all employees and agents Bao Minh, especially all of Customer support assistance Bao Minh in the normal course of business and are always eager want to continue to receive support and help you in the future. www.baominh.com.vn

Bấm vào đây để xem báo cáo thường niên năm 2009
Khoi dong Kinh doanh Online
TRAVELLIVE 06-2017
BUSINESS - RMIT University Vietnam
Sách trắng 2011 - Bộ Thông tin & Truyền thông
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
905 Stambaugh St Redwood City CA 94063 USA January 2010
Report and Accounts 2004 - West of England Ship Owners Mutual ...
Quarterly Report 3/2008 (PDF, 308 KB) - Munich Re
Interim Report 3/2003 - Hannover Re
Interim Report 2/2008 - Hannover Re
Interim Report 3/2006 - Hannover Re
Quarterly Report 1/2009 - Munich Re Group
Munich Re Group Annual Report 2005 (PDF, 3.6
Interim Report 3/2010 - Hannover Re
Interim Report 3/2005 - Hannover Re