Miljø og sundhed, 17. årgang, nr. 3, december 2011. ( 798 KB)

miljoogsundhed.sst.dk

Miljø og sundhed, 17. årgang, nr. 3, december 2011. ( 798 KB)

Indhold

Moderne indeklimaforskning i Danmark

fra begyndelsen af 1990erne til dato:

En øjenvidnerapport. ................................ 3

Hormonforstyrrende stoffers indflydelse

på skjoldbruskkirtelhormonerne, samt

på hjernens udvikling hos rotter –

et ph.d. projekt.......................................... 7

PFOA & PFOS: Eksponering og kræftrisiko

- resumé af et ph.d. projekt........... 11

Dioxin-like potential of environmental

compounds ............................................. 18

Kalender 2012. ....................................... 44

Miljø og sundhed

Bladet henvender sig primært til forskere,

beslutningstagere og administratorer, der

beskæftiger sig med miljø og sundhed.

Udgives af:

Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige

Udvalg for Miljø og Sundhed

Redaktion:

Jens Peter Bonde (ansv)

Steffen Loft

Tina Kold Jensen

Hilde Balling

17. årgang, nr.3, december 2011.

Oplag 1.200, tilsendes gratis ved

henvendelse til:

Hilde Balling, Sundhedsstyrelsen

hib@sst.dk

Eftertryk mod kildeangivelse.

Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk

ISSN 1395-5241

ISSN elektronisk 1601-4146

http://miljoogsundhed.sst.dk/blad/ms1103.pdf

Miljø og Sundhed

En læser har skrevet til undertegnede og efterlyst

bladets definition på miljø, idet en del mennesker

efter spørgerens mening vil opfatte miljø som

synonymt med det ydre miljø.

Det tilstræbes fra redaktionens side, at indholdet i

nærværende blad holdes inden for rammerne af

nedenstående afgræsning af området ”miljø og

sundhed”.

”De miljøfaktorer, som kan påvirke menneskers

helbred, omfatter fysiske, kemiske, biologiske og

psykosociale faktorer. Påvirkningerne fra disse

miljøfaktorer sker hovedsageligt gennem vand,

luft, jord og levnedsmidler, på arbejdspladser og

i boliger og institutioner - påvirkninger, som i et

samspil med arveanlæg, levekår og livsstil har

betydning for risikoen for at udvikle sygdom”.

Skjoldbruskkirtlen kan påvirkes af kemiske

stoffer medførende ændringer i blodet af skjoldbruskkirtelhormonerne.

M. Petersen har undersøgt

nogle af disse stoffer i rotteforsøg.

Fluorstofferne PFOS og PFOA er påvist i vand,

luft, slam, jord og sedimenter samt i blodet hos

dyr og mennesker overalt i verden. K. Eriksen

har undersøgt disse stoffer i relation til visse

kræftformer samt mulige eksponeringskilder.

M. Long og E. Bonefeld-Jørgensen har skrevet et

omfattende review om miljøkemikaliers dioxinlignende

potentiale og belyser emnet gennem

beskrivelser af egne undersøgelser af pesticider,

phthalater og phytoøstrogener, dels som enkeltstoffer,

dels som blandinger af flere stoffer.

F. Gyntelbergs og I. Andersens artikel nr. 2 om

dansk indeklimaforskning beskriver undersøgelser

af effekter af udsættelse for VOCs, støv og

skimmelsvampe i indemiljøet.

Indholdet i alle fire artikler falder klart inden for

ovenstående afgrænsning af ”miljø og sundhed”,

og redaktionen kan roligt love, at det også vil

være trenden fremover.

Rigtig god jul!

Hilde Balling

More magazines by this user
Similar magazines