23.03.2015 Views

BYOD - Bring Your Own Device - CS LoxInfo

BYOD - Bring Your Own Device - CS LoxInfo

BYOD - Bring Your Own Device - CS LoxInfo

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

BYOD - Bring Your Own Device

Bring Your Own Device หรอการนำอุปกรณของตัวมาใชในที่ทำงาน

กระแสสุดฮิตที่ไดยินในชวงนี้คงไมพนแทบเลตตัวนอยจากคายแอปเปลแหวง

นั่นคือ iPad Mini และ iPhone 5 ที่หลายคนตั้งหนาตั้งตารออยูคงช่นชอบ

ไมมากก็นอยหลายคนเอามาใชในเร่องสวนตัว ดูหนัง ฟงเพลง เลนเน็ต

บางคนก็เอามาใชในเร่องเงนๆ ทองๆ เชน ดูหุน ซ้อขาย หรอแมแตเอามา

ใชงานในชวตประจำวัน ซ่งก็คงไมพนจากอีเมล และ web application ตางๆ

การนำอุปกรณเหลานี้มาใชงานก็สามารถเพ่มความสะดวกสบาย

และเพ่มขดความสามารถในการทำงานไดมาก แตก็มีจดที่ทำให IT

ปวดหัวมากข้นเชนกัน ลองมาดูกันวา BYOD มีบทบาทอยางไรบาง

การรักษาความปลอดภัยกับ BYOD

NEWSLETTER

VOL.12

หลายองคกรก็เร่มใหความสำคัญกับเร่องนี้ เพราะเมื่อกอนพนักงาน

จะใชเคร่องที่บรษัทมอบใหใช ซ่งจะมีการนำ Policy หรอกฎระเบียบตางๆ

มาครอบไว เพ่อปองกันขอมูลสำคัญขององคกร และกำหนดวาแตละผูใช

จะตองใชงานอะไรบาง แตปจจบันพนักงานหลายคนไดนำอุปกรณสวนตัว

มาใชงานมากข้น ไมวาจะเปน laptop สวนตัว iPad, tablet รวมถึง iPhone

และ android ทำใหขอมูลตางๆ อาจจะมีการรั่วไหลไดงายและสรางความ

ไมปลอดภัยใหกับองคกร รวมถึงการจำกัดการใชงาน application

ที่เกี่ยวของกับขอมูลสำคัญตางๆ แลวเราจะทำอยางไรไดบาง

การลงทะเบียนอุปกรณที่จะนำมาใช เปนวธีที่นิยมใชกันมาเพราะจะได

ทำประวัติ วาใครใชอุปกรณประเภทไหน จะไดแนะนำวธีการตั้งคา การเขาถึงขอมูล และวธีการปองกันขอมูลหาก

เกิดการสูญหาย เชน iPad, iPhone หรอ BlackBerry สามารถสั่ง wipe ขอมูลหรอ lock เคร่องได หากเปนพวก tablet

อื่นๆ หรอ laptop ก็อาจจะตองหาโปรแกรมจำพวก remote access เพ่อสามารถเขาถึงอุปกรณและจำกัดการใชงาน

หรอใชการ encryption เชน Symantec Endpoint Encryption, Symantec Whole Disk Encryption หรอ PGP และ

CheckPoint Full Disk Encryption

ใชการระบุตัวตนกอนการใชงาน เพ่อตรวจสอบวาเปนบุคคลที่ไดรับอนุญาตใหเขาใชงานไดหรอไม

โดยปกติการทำงานจากภายนอกจะตองผาน VPN กอน เพ่อปองกันการดักจับขอมูล ซ่งอาจจะเพ่มความปลอดภัย

มากข้นดวย One-Time Password (OTP) หรอ 2-Factors Authentication ซ่งสามารถใชงานรวมกับ Smartphone

ไดเปนอยางดี ไมวาจะเปน Symantec VIP, RSA Secure ID, Vasco

WWW.CSLOXINFO.COM


จำกัดสิทธิการเขาถึงขอมูลและโปรแกรมตางๆ บางองคกรอาจจะตั้งกฎการเขาถึงขอมูลผานระบบที่ตอเช่อมกับ

อุปกรณ เชน ถาอยูในระบบเครอขายขององคกร จะสามารถใชงานขอมูลและแอพพลิเคชั่นได แตหากมีการเรยก

ใชงานจากภายนอกจะไมสามารถเรยกใชขอมูล หรอแอพพลิเคชั่นบางอยางได เพ่อปองกันขอมูลรั่วไหล

ขอดี-ขอเสียของ BYOD

ขอดี

ขอเสีย

มุมบรษัท

• ประหยัดคาใชจายการลงทุนดานอุปกรณ

• พนักงานจะดูแลอุปกรณของตัวเองดีข้น

• ไดประโยชนจากเทคโนโลยีใหม

• ขอมูลขององคกรไมปลอดภัย

• บรษัทอาจจะตองมีคาบรการสำหรับอุปกรณ

ของพนักงาน แมวาจะเปนชวงนอกเวลาทำงาน

มุมพนักงาน

• พนักงานไดใชเทคโนโลยีที่ดีสะดวกสบาย

ตรงตามความตองการ

• เพ่มขวัญและกำลังใจใหกับพนักงาน

• เพ่มความสามารถในการทำงาน

• พนักงานอาจจะไมสามารถใชงานไดอยางเต็มที่

และอาจจะโดนบังคับดวยกฎตางๆ เพ่อใหขอมูล

มีความปลอดภัย

• พนักงานอาจจะตองจายคาซอมแซมเองหากเกิด

ความเสียหาย

การประยุกตใชงาน

เมื่อพนักงานเร่มนำอุปกรณมาใชงาน ก็จะเร่มมีขอจำกัดตามมาอีกไมวาจะเปนลิขสิทธิ์ของ software ที่จะตองติดตั้ง

ลงในอุปกรณของพนักงาน การจัดเก็บขอมูล ในการบรหารจงจำเปนที่จะตองแยกระหวางความเปนสวนตัวและ

งานออกจากกัน จงเปนเหตุใหมีการนำ virtual desktop มาใชงานรวมดวย เพ่อที่จะใหอุปกรณเหลานั้นเปนแคหนาจอ

หรอ interface เพ่อเรยกใชไปยังเคร่องจรงที่อยูใน data center ขององคกร ระบบที่นิยมใชก็จะมี 2 คายหลักๆ คือ

Citrix XenDesktop และ Vmware View ที่จะทำใหผูใชงานยังคงรูสึกเหมือนกับทำงานบนสิงแวดลอมเดิมๆ เชน

เคยใช Windows และ Excel ก็จะยังคงสามารถใชงานไดบนแทปเลตอยาง iPad หรอ Galaxy Tab

คุณสมชาย สุระมณี

Assistant Director - Business Development

WWW.CSLOXINFO.COM


What’s New

CS LOXINFO จับมือ HP นำ Virtualization Solution

โชวในงาน HP Storage Summit 2012

ซเอส ล็อกซอินโฟ รวมเปนสวนหนึ่งในงาน HP Storage Summit 2012

ที่พันธมิตรชั้นนำระดับโลกอยาง HP จัดข้นที่ หอง Crystal Hall โรงแรมพลาซา

แอทธินี เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ที่ผานมา เพ่อนำเสนอแนวโนมของ เทคโนโลยีในการ

จัดเก็บขอมูลที่คุมคากับการลงทุน งานนี้ผูบรหารดานไอทีขององคกรธุรกิจ

ชั้นนำ เขารวมงานกวา 200 คน รับฟงการบรรยายและ ชมการสาธิตผลิตภัณฑ

ซเอส ล็อกซอินโฟ หนึ่งในพันธมิตรของ HP ไดนำโซลูชั่น Virtualization

ไปจัดแสดง และสาธิตการใชงาน VMware ที่ติดตั้งลงใน HP Storage

ซ่งไดรับความสนใจจากผูรวมงานอยางมากและสอบถามถึงการ ใหบรการของ

ซเอส ล็อกซอินโฟ ในฐานะ ICT Service Provider นับเปน ความสำเร็จในการ

แนะนำตัวใหฐานลูกคากลุมใหม ภายใตสโลแกน One Stop ICT Service

และถือเปนความรวมมือที่ดีกับแบรนดชั้นนำอยาง HP อีกดวย

LOVE is East

@ Siam Country Club Pattaya Plantation

ซเอส ล็อกซอินโฟ ชวนลูกคาคนสำคัญดื่มด่ำกับบรรยากาศ

ผอนคลาย ทามกลางสนามกอลฟหรู พรอมชมการแสดง

ดนตรไทยมิติใหม สนุกสนานกับเกมสสุดฮิป และลุนรางวัล

มากมาย ณ Siam Country Club Pattaya Plantation

CS LOXINFO แรลลี่สีสม ชมธรรมชาติเขาแผงมา

จับหมอก หยอกตะวัน

ซเอส ล็อกซอินโฟ จัดแรลลี่ กรุงเทพฯ-วังน้ำเขยว สุดสนุก สุดมันส

สำหรับลูกคาคนสำคัญ และสปาเทาผอนคลายหลังกิจกรรม

ทามกลาง ธรรมชาติอันงดงาม ณ บุหงาสาหร รสอรท เขาแผงมา

แลวสนุกสนานตอกับปารตี้สีสมที่มีแตเสียงหัวเราะดวยรับรางวัล

กันไปถวนหนา รุงเชาตักบาตรรวมทำบุญเปนกิจกรรมสงทาย

กอนสงลูกคากลับโดยสวัสดิภาพ

WWW.CSLOXINFO.COM


CSL สะพายกลองทองเที่ยว@PATTAYA”

ซเอส ล็อกซอินโฟ ชวนลูกคาเก็บความทรงจำผานเลนส

และสัมผัส ประสบการณพเศษรวมกับเรา ในกิจกรรม “CSL

สะพายกลอง ทองเที่ยว@PATTAYA” ที่ Art In Paradise

พพธภัณฑ รวบรวมศิลปะวาด 3 มิติ และที่รวบรวม

ความมหัศจรรยจากทั่วทุกมุมโลก อีกทั้งความบันเทิง

ตื่นเตนเราใจ Ripley’s พพธภัณฑ รบลีส เช่อหรอไม!!!

Company Visit

คณะอาจารยและนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชาชพชั้นสูง (ปวส.)

สาขาวชาบรหารธุรกิจ และสาขาวชาพัฒนาเว็บเพจ

โรงเรยนจตรลดา

เขาศึกษาดูงาน บมจ.ซเอส ล็อกซอินโฟ ในหัวขอ :

มาตราฐานการสรางศูนยอินเทอรเน็ต ดาตา เซ็นเตอร

และการจัดการระบบคอลเซ็นเตอรที่เหนือกวา

เพ่อสรางความแตกตางในการบรการลูกคา

“ซีเอส ล็อกซอินโฟ ยอนวันวาน…วมานรมทะเล”

เอ็กซคลูซีฟ ทรป….สำหรับลูกคา Internet Data Center

ทีมอินเทอรเน็ต ดาตา เซ็นเตอร พาลูกคาเปดประสบการณพเศษ“CS LOXINFO

ยอนวันวาน…วมานรมทะเล”เอ็กซคลูซฟ ทรป…. รับลม ชมวว รมทะเลที่หัวหิน

…..กับที่พักโรงแรมวรบุระ รสอรท แอนด สปา หัวหิน รสอรทระดับ 5 ดาว

WWW.CSLOXINFO.COM

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!