2011-05 (Adobe Reader) - Standartizacijos departamentas prie AM

lsd.lt

2011-05 (Adobe Reader) - Standartizacijos departamentas prie AM

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 5

1


Turinys

STANDARTIZACIJA ..........................................................................................................5

IÐLEISTI LIETUVOS STANDARTAI ........................................................................................5

NETEKÆ GALIOS LIETUVOS STANDARTAI ......................................................................... 11

NETEKSIANTYS GALIOS LIETUVOS STANDARTAI IR STANDARTIZACIJOS DOKUMENTAI ... 15

SIÛLOMA SKELBTI NETEKSIANÈIAIS GALIOS ORIGINALIUOSIUS LIETUVOS

STANDARTUS .................................................................................................................... 16

TARPTAUTINIØ IR EUROPOS ÁSTAIGØ BEI ORGANIZACIJØ STANDARTAI,

KURIUOS DEPARTAMENTAS GAVO BALANDÞIO MËN. .................................................... 17

TARPTAUTINËS STANDARTIZACIJOS ORGANIZACIJOS STANDARTAI ....................................................... 17

TARPTAUTINËS ELEKTROTECHNIKOS KOMISIJOS STANDARTAI ........................................................... 19

RATIFIKUOTI EUROPOS STANDARTIZACIJOS KOMITETO STANDARTAI .................................................... 20

RATIFIKUOTI EUROPOS ELEKTROTECHNIKOS STANDARTIZACIJOS KOMITETO STANDARTAI .......................... 22

RATIFIKUOTI EUROPOS TELEKOMUNIKACIJØ STANDARTØ INSTITUTO STANDARTAI ..................................... 23

REDAKCINË KOLEGIJA

Redagavo A. Treèiokaitë

Maketavo B. Meðkënienë

2011-05-10

© Lietuvos standartizacijos departamentas, 2011


Lietuvos standartizacijos departamento

BIULETENIS

2011

Nr. 5

VILNIUS, 2011


Lietuvos standartizacijos departamentas

T. Kosciuðkos g. 30

LT-01100 Vilnius

Telefonas: (8~5) 270 9360

El. paðtas: lstboard@lsd.lt

Interneto tinklalapis: http://www.lsd.lt


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 5

STANDARTIZACIJA

IÐLEISTI LIETUVOS STANDARTAI

TK 1 ELEKTRONIKA

LST EN 60534-8-3:2011 en

Technologinio proceso valdymo sklendës. 8-3 dalis.

Triukðmas. Reguliavimo sklendþiø aerodinaminio triukðmo

numatymo metodas (IEC 60534-8-3:2010)

Nuo 2014-01-01 pakeièia LST EN 60534-8-3:2001

T (77 Lt)

LST EN 60747-16-4:2004/A1:2011 en

Puslaidininkiniai átaisai. 16-4 dalis. Mikrobanginiai integriniai

grandynai. Jungikliai (IEC 60747-16-4:2004/A1:2009)

D (28 Lt)

LST EN 61162-1:2011 en

Jûrø navigacinë ir radijo ryðio áranga bei sistemos.

Skaitmeniniai sietuvai. 1 dalis. Vienas praneðimø siuntëjas ir

daug gavëjø (IEC 61162-1:2010)

Nuo 2014-01-01 pakeièia LST EN 61162-1:2008

XC (124 Lt)

LST EN 62148-2:2011 en

Skaidulinës optikos aktyvieji komponentai ir átaisai. Korpusø ir

sàsajos átaisø standartai. 2 dalis. SFF siøstuvai-imtuvai su

10 iðvadø (IEC 62148-2:2010)

Nuo 2014-01-10 pakeièia LST EN 62148-2:2004,

LST EN 62148-7:2004, LST EN 62148-9:2004

H (42 Lt)

LST EN 62148-3:2011 en

Skaidulinës optikos aktyvieji komponentai ir átaisai. Korpusø ir

sàsajos átaisø standartai. 3 dalis. SFF siøstuvai-imtuvai su

20 iðvadø (IEC 62148-3:2010)

Nuo 2014-01-01 pakeièia LST EN 62148-3:2004,

LST EN 62148-8:2004, LST EN 62148-10:2004

J (45 Lt)

LST EN 62287-1:2011 en

Jûrø navigacinë ir radijo ryðio áranga bei sistemos.

Automatinës atpaþinimo sistemos (AIS) B klasës laivo áranga.

1 dalis. Neðliui jautrios daugkartinës laikinio tankinimo

prieigos (IEC 62287-1:2010)

Nuo 2014-01-01 pakeièia LST EN 62287-1:2006

X (102 Lt)

LST EN 62481-3:2011 en

Pagal namø ûkio skaitmeniniø tinklø aljanso (DLNA)

standartà á namo tinklà ájungtø átaisø funkcinio suderinamumo

gairës. 3 dalis. Linijø apsauga (IEC 62481-3:2010)

V (88 Lt)

TK 5 ELEKTROTECHNIKA

LST CLC/TS 60034-18-33:2011 en

Sukiosios elektros maðinos. 18-33 dalis. Funkcinis izoliacijos

sistemø ávertinimas. Forminiø apvijø bandymo procedûros.

Daugiafaktoris funkcinis ávertinimas bandant patvarumà, kai

kartu veikia ðiluminiai ir elektriniai átempiai

(IEC/TS 60034-18-33:2010)

H (42 Lt)

LST CLC/TS 60034-18-42:2011 en

Sukiosios elektros maðinos. 18-42 dalis. Daliniam iðlydþiui

atspariø elektros izoliaciniø sistemø (antrojo tipo), naudojamø

ið átampos keitikliø maitinamose sukiosiose elektros maðinose,

kvalifikacinis ávertinimas ir priimamieji bandymai

(IEC/TS 60034-18-42:2008)

P (63 Lt)

LST CLC/TS 60034-24:2011 en

Sukiosios elektros maðinos. 24 dalis. Sukiøjø elektros maðinø

aktyviøjø daliø potencialiø trikèiø ir guoliø sroviø tiesioginis

aptikimas ir diagnostika. Taikymo vadovas

(IEC/TS 60034-24:2009)

L (53 Lt)

LST CLC/TS 60034-27:2011 en

Sukiosios elektros maðinos. 27 dalis. Dalinio iðlydþio

matavimas nuo tinklo atjungtø sukiøjø elektros maðinø

statoriaus apvijø izoliacijoje (IEC/TS 60034-27:2006)

U (80 Lt)

LST CLC/TS 60034-31:2011 en

Sukiosios elektros maðinos. 31 dalis. Energijà tausojanèiø

varikliø, áskaitant keièiamo greièio taikmenis, parinkimas.

Taikymo vadovas (IEC/TS 60034-31:2010)

S (72 Lt)

LST EN 60034-18-32:2011 en

Sukiosios elektros maðinos. 18-32 dalis. Funkcinis izoliacijos

sistemø ávertinimas. Forminiø apvijø bandymo procedûros.

Ávertinimas pagal elektriná patvarumà (IEC 60034-18-32:2010)

J (45 Lt)

LST EN 60335-2-9:2003/A13:2011 en

Buitiniai ir panaðios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga.

2-9 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami kepintuvams,

skrudintuvams ir panaðiems kilnojamiesiems kepimo prietaisams

E (30 Lt)

LST EN 60335-2-9:2003/A13:2011/AC:2011 en

Buitiniai ir panaðios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga.

2-9 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami kepintuvams,

skrudintuvams ir panaðiems kilnojamiesiems kepimo prietaisams

LST EN 60684-3-283:2011 en

Lankstieji izoliaciniai vamzdeliai. 3 dalis. Tikslinës paskirties

vamzdeliø techniniai reikalavimai. 283 dokumentas. Karðtyje

susitraukiantys poliolefino vamzdeliai, naudojami ðynø

izoliacijai (IEC 60684-3-283:2010)

F (34 Lt)

LST EN 60974-6:2011 en

Lankinio suvirinimo áranga. 6 dalis. Ribotos darbo trukmës

áranga (IEC 60974-6:2010)

Nuo 2014-01-01 pakeièia LST EN 60974-6:2003,

LST EN 60974-6:2003/AC:2005

R (69 Lt)

LST EN 61058-2-1:2011 en

Prietaisø jungikliai. 2-1 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami

virvëlaidþiø jungikliams (IEC 61058-2-1:2010)

Nuo 2014-01-01 pakeièia LST EN 61058-2-1+A1:2000,

LST EN 61058-2-1+A1:2000/A11:2002

L (53 Lt)

LST EN 61591:2001/A2:2011 en

Buitiniai virykliø garø rinktuvai ir kitokie siurbiamieji garø

ðalintuvai. Eksploataciniø parametrø matavimo metodai

(IEC 61591:1997/A2:2010)

F (34 Lt)

LST EN 61770:2009/AC:2011 en

Prie vandentiekio tinklo prijungti elektriniai prietaisai. Gráþtamojo

sifonavimo ir þarnø sistemos gedimo iðvengimas (IEC 61770:2008)

TK 6 VAISIØ IR DARÞOVIØ PRODUKTAI

LST EN ISO 948:2009 lt

Prieskoniai ir pagardai. Ëminiø ëmimas (ISO 948:1980)

D (28 Lt)

5


2011 Nr. 5 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

TK 7 DANGOS

LST CEN/TS 14038-2:2011 en

Elektrocheminis ðarmingumà atkuriantis ir chloridus ðalinantis

gelþbetonio apdorojimas. 2 dalis. Chlorido ðalinimas

G (37 Lt)

LST EN ISO 1519:2011 en

Daþai ir lakai. Bandymas lenkiant apie cilindriná strypà

(ISO 1519:2011)

Pakeièia LST EN ISO 1519:2002

F (34 Lt)

LST EN ISO 4534:2011 en

Stiklo ir porceliano emaliai. Takumo elgsenos nustatymas.

Lydomojo sklidumo bandymas (ISO 4534:2010)

E (30 Lt)

LST EN ISO 12690:2011 en

Metalinës ir kitos neorganinës dangos. Terminio purðkimo

koordinavimas. Uþduotys ir atsakomybë (ISO 12690:2010)

Pakeièia LST EN 13214:2002

G (37 Lt)

TK 8 ELEKTROMAGNETINIS SUDERINAMUMAS

LST EN 50529-1:2011 en

Tinklø EMS standartas. 1 dalis. Laidiniai telekomunikacijø

tinklai, naudojant telefono laidus

F (34 Lt)

LST EN 50529-2:2011 en

Tinklø EMS standartas. 2 dalis. Laidiniai telekomunikacijø

tinklai, naudojant bendraaðius kabelius

G (37 Lt)

LST EN 55016-2-1:2009/A1:2011 en

Radijo trikdþiø ir atsparumo trikdþiams matavimo prietaisø

techniniø reikalavimø bei matavimo metodø apraðas. 2-1 dalis.

Trikdþiø ir atsparumo trikdþiams matavimo metodai. Laidininkais

sklindanèiø trikdþiø matavimas (CISPR 16-2-1:2008/A1:2010)

G (37 Lt)

LST EN 61000-4-16:2001/A2:2011 en

Elektromagnetinis suderinamumas (EMS). 4-16 dalis.

Bandymø ir matavimo priemonës. Atsparumo laidininkais

sklindantiems nesimetriniams nuo 0 Hz iki 150 kHz daþniø

srities trikdþiams bandymas (IEC 61000-4-16:1998/A2:2009)

C (24 Lt)

TK 12 AUTOMOBILIØ KELIAI

LST CEN/TS 15901-11:2011 en

Keliø ir aerodromo dangø pavirðiø charakteristikos. 11 dalis.

Dangos pavirðiaus atsparumo slydimui nustatymo, naudojant

blokuoto rato iðilginio slydimo matuoklá, procedûra: matuoklis

SRM

F (34 Lt)

LST CEN/TS 15901-12:2011 en

Keliø ir aerodromo dangø pavirðiø charakteristikos. 12 dalis.

Dangos pavirðiaus atsparumo slydimui nustatymo, naudojant

kontroliuojamo iðilginio slydimo átaisà, procedûra: aparatas

BV 11 ir trinties bandymo átaisas Saab (STF)

E (30 Lt)

LST CEN/TS 15901-13:2011 en

Keliø ir aerodromo dangø pavirðiø charakteristikos. 13 dalis.

Dangos pavirðiaus atsparumo slydimui nustatymo, matuojant

skersiná trinties koeficientà, procedûra: odoliografas

J (45 Lt)

LST EN 1794-1:2011 en

Keliø eismo triukðmo maþinimo árenginiai. Neakustinës

eksploatacinës charakteristikos. 1 dalis. Mechaninës

eksploatacinës charakteristikos ir stabilumo reikalavimai

Pakeièia LST EN 1794-1:2003

M (56 Lt)

LST EN 1794-2:2011 en

Keliø eismo triukðmo maþinimo árenginiai. Neakustinës

eksploatacinës charakteristikos. 2 dalis. Bendrieji saugos ir

aplinkos reikalavimai

Pakeièia LST EN 1794-2:2003

M (56 Lt)

LST EN 12272-2:2004 lt

Pavirðiaus apdaras. Bandymo metodai. 2 dalis. Apþiûrimasis

defektø ávertinimas

H (42 Lt)

LST EN 12272-2:2004/P:2011 en

Pavirðiaus apdaras. Bandymo metodai. 2 dalis. Apþiûrimasis

defektø ávertinimas

LST EN 12274-8:2005 lt

Ðlamo dangos. Bandymo metodai. 8 dalis. Apþiûrimasis

defektø ávertinimas

K (49 Lt)

TK 17 MEDIENA

LST EN 351-1:2007 lt

Medienos ir medienos gaminiø ilgalaikiðkumas. Konservantais

apdorota masyvioji mediena. 1 dalis. Konservantø

ásiskverbimo ir ágërio klasifikavimas

K (49 Lt)

TK 18 TELEKOMUNIKACIJOS

LST EN 302 372-2 V1.2.1:2011 en

Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo daþniø spektro

dalykai. Trumpojo nuotolio átaisai. Aptikimo ir judëjimo

nustatymo áranga. Rezervuarø lygio zondavimo radarai,

veikiantys 5,8 GHz, 10 GHz, 25 GHz, 61 GHz ir 77 GHz daþniø

juostose. 2 dalis. Darnusis Europos standartas, apimantis

1999/5/EC direktyvos 3.2 straipsnio esminius reikalavimus

G (37 Lt)

TK 18 TELEKOMUNIKACIJOS 1)

LST EN 300 676-1 V1.5.2:2011 en

Ground-based VHF hand-held, mobile and fixed radio

transmitters, receivers and transceivers for the VHF

aeronautical mobile service using amplitude modulation;

Part 1: Technical characteristics and methods of

measurement

S (72 Lt)

LST EN 302 372-1 V1.2.1:2011 en

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters

(ERM); Short Range Devices (SRD); Equipment for Detection

and Movement; Tanks Level Probing Radar (TLPR) operating

in the frequency bands 5,8 GHz, 10 GHz, 25 GHz, 61 GHz and

77 GHz; Part 1: Technical characteristics and test methods

T (77 Lt)

LST EN 303 214 V1.1.1:2011 en

Data Link Services (DLS) System; Community Specification

for application under the Single European Sky

Interoperability Regulation EC 552/2004; Requirements for

ground constituents and system testing

XC (124 Lt)

1) Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komisijos nutarimu (2004 m. rugsëjo 27 d. posëdþio protokolas Nr. TKP-14) Europos telekomunikacijø

standartø instituto standartø (iðskyrus darniuosius), perimamø kaip Lietuvos standartø, antraðtës neverèiamos á lietuviø kalbà.

6


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 5

TK 19 BETONAS IR GELÞBETONIS

LST EN 1097-1:2011 en

Bandymai uþpildø mechaninëms ir fizikinëms savybëms nustatyti.

1 dalis. Atsparumo dëvëjimuisi nustatymas (Devalio metodas)

Pakeièia LST EN 1097-1:2002,

LST EN 1097-1:2002/A1:2004

G (37 Lt)

LST EN 1367-5:2011 en

Bandymai uþpildø ðiluminëms savybëms ir atsparumui

atmosferos poveikiams nustatyti. 5 dalis. Atsparumo

ðiluminiam smûgiui nustatymas

Pakeièia LST EN 1367-5:2003

E (30 Lt)

TK 20 ÞAISLAI, VAIKØ NAUDOJAMI DAIKTAI BEI

SPORTO IR AKTYVAUS POILSIO ÁRANGA

LST EN 71-1:2005+A14:2011 en

Þaislø sauga. 1 dalis. Mechaninës ir fizikinës savybës

Nuo 2012-01-31 pakeièia LST EN 71-1:2006+A9:2010

XA (108 Lt)

LST EN 12586:2007+A1:2011 en

Vaiko naudojami ir jo prieþiûros gaminiai. Èiulptuko laikiklis.

Saugos reikalavimai ir bandymo metodai

Pakeièia LST EN 12586:2008

U (80 Lt)

TK 21 TEKSTILË

LST EN 13772:2011 en

Tekstilë ir tekstilës gaminiai. Elgsena ugnyje. Uþuolaidos ir

drapiruotës. Liepsnos sklidimo vertikaliai orientuotuose

bandiniuose, esant dideliam uþdegimo ðaltiniui, matavimas

Pakeièia LST EN 13772:2003

F (34 Lt)

TK 22 PRIEÐGAISRINË SAUGA

LST EN 15080-12:2011 en

Iðplëstinis atsparumo ugniai bandymø rezultatø taikymas.

12 dalis. Laikanèiosios mûrinës sienos

H (42 Lt)

LST ISO/TS 11602-2:2011 en

Apsauga nuo gaisro. Neðiojamieji ir veþiojamieji gesintuvai.

2 dalis. Tikrinimas ir techninë prieþiûra

(tapatus ISO/TS 11602-2:2010)

Pakeièia LST ISO 11602-2:2002

K (49 Lt)

TK 23 KERAMIKA

LST EN 12808-4:2009/AC:2011 en

Plyteliø glaistai. 4 dalis. Susitraukimo nustatymas

TK 24 KOKYBËS VADYBA IR KOKYBËS UÞTIKRINIMAS

LST EN ISO/IEC 17050-1:2010 lt, en

Atitikties ávertinimas. Tiekëjo atitikties deklaracija. 1 dalis. Bendrieji

reikalavimai (ISO/IEC 17050-1:2004, pataisyta 2007-06-15 versija)

K (49 Lt)

TK 29 VANDENTVARKA

LST EN 476:2011 en

Iðvaduose ir nuotakuose naudojamø komponentø bendrieji

reikalavimai

Pakeièia LST EN 476:2000, LST EN 773:2000,

LST EN 1293:2000

M (56 Lt)

LST EN 15885:2011 en

Iðvadø ir nuotakø atnaujinimo ir remonto bûdø klasifikacija ir

charakteristikos

R (69 Lt)

TK 31 AKUSTIKA

LST EN ISO 3746:2011 en

Akustika. Triukðmo ðaltiniø garso galios ir energijos lygiø

nustatymas matuojant garso slëgá. Tikrinamasis metodas,

naudojant ðaltiná gaubiantá matuojamàjá pavirðiø virð

atspindinèiosios plokðtumos (ISO 3746:2010)

Pakeièia LST EN ISO 3746:2010

U (80 Lt)

LST EN ISO 3747:2011 en

Akustika. Triukðmo ðaltiniø garso galios ir energijos lygiø

nustatymas matuojant garso slëgá. Ekspertiniai ir tikrinamieji

metodai, taikomi aidþioje aplinkoje eksploatavimo sàlygomis

(ISO 3747:2010)

Pakeièia LST EN ISO 3747:2010

T (77 Lt)

LST EN ISO 8253-1:2011 en

Akustika. Audiometriniai tyrimo metodai. 1 dalis. Ore ir

kauluose sklindanèio grynojo tono audiometrija

(ISO 8253-1:2010)

Pakeièia LST EN 26189:2002,

LST EN ISO 8253-1:2002

P (63 Lt)

TK 32 SVEIKATA

LST EN 1060-1:2000+A2:2010 lt

Netiesioginiai kraujospûdþio matuokliai. 1 dalis. Bendrieji

reikalavimai

F (34 Lt)

LST EN 1060-2:2000+A1:2010 lt

Netiesioginiai kraujospûdþio matuokliai. 2 dalis. Papildomieji

mechaniniø kraujospûdþio matuokliø reikalavimai

K (49 Lt)

LST EN ISO 28399:2011 en

Odontologija. Iðorinës dantø dalies balinimo priemonës

(ISO 28399:2011)

H (42 Lt)

TK 34 METROLOGIJA

LST EN ISO 3611:2011 en

Geometrinës gaminio specifikacijos (GGS). Matmenø matavimo

áranga. Iðoriniø matavimø mikrometrai. Projektavimas ir

metrologinës charakteristikos (ISO 3611:2010)

L (53 Lt)

LST EN ISO 9493:2011 en

Geometrinës gaminio specifikacijos (GGS). Matmenø

matavimo áranga. Ciferblatiniai svirtiniai matuokliai.

Projektavimo ir metrologinës charakteristikos

(ISO 9493:2010)

L (53 Lt)

LST EN ISO 14406:2011 en

Geometrinës gaminio specifikacijos (GGS). Iðskyrimas

(ISO 14406:2010)

K (49 Lt)

TK 35 DARBØ SAUGA

LST EN 12195-1:2011 en

Kroviniø tvirtinimas keliø transporto priemonëse. Sauga.

1 dalis. Suverþimo jëgø skaièiavimas

Pakeièia LST EN 12195-1:2004

T (77 Lt)

7


2011 Nr. 5 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

LST EN 12999:2011 en

Kranai. Krovimo kranai

Pakeièia LST EN 12999:2003,

LST EN 12999:2003/A1:2004,

LST EN 12999:2003/A1:2004/P:2005,

LST EN 12999:2003/P:2005,

LST EN 12999:2003/A2:2006,

LST EN 12999+A1:2005,

LST EN 12999+A1:2005/A2:2006

X (102 Lt)

LST EN 15011:2011 en

Kranai. Tiltiniai ir oþiniai kranai

X (102 Lt)

LST EN ISO 13850:2008 lt

Maðinø sauga. Avarinis stabdymas. Projektavimo principai

(ISO 13850:2006)

F (34 Lt)

LST EN ISO 20349:2011 en

Asmeninë apsauginë áranga. Avalynë, apsauganti nuo terminiø

pavojø ir iðlydyto metalo purslø liejyklose ir suvirinant.

Reikalavimai ir bandymo metodai (ISO 20349:2010)

K (49 Lt)

TK 38 STATYBINËS KONSTRUKCIJOS

LST EN 1992-1-1:2005/AC:2010 lt

Eurokodas 2. Gelþbetoniniø konstrukcijø projektavimas.

1-1 dalis. Bendrosios ir pastatø taisyklës

LST EN 1993-1-12:2007/AC:2009 lt

Eurokodas 3. Plieniniø konstrukcijø projektavimas. 1-12 dalis.

Papildomosios taisyklës, prapleèianèios EN 1993 taikymo

sritá iki S700 plieno klasës imtinai

LST EN 1993-4-1:2007/NA:2010/P:2011 en, lt

Eurokodas 3. Plieniniø konstrukcijø projektavimas. 4-1 dalis.

Silosai

LST EN 1997-1:2005/AC:2009 lt

Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis.

Pagrindinës taisyklës

TK 39 APSAUGA

LST EN 50518-2:2011/AC:2011 en

Stebëjimo ir pavojaus signalø priëmimo centras. 2 dalis.

Techniniai reikalavimai

LST EN ISO 20843:2011 en

Nafta ir panaðûs produktai. HFAE, HFAS ir HFC kategorijø

ugniai atspariø skysèiø pH nustatymas (ISO 20843:2011)

Pakeièia LST EN ISO 20843:2004

D (28 Lt)

TK 41 SUVIRINIMAS IR MEDÞIAGOTYRA

LST EN 10051:2011 en

Juostos ir lakðtai, pagaminti ið plaèiø tolydþiai karðtai valcuotø

legiruotojo ir nelegiruotojo plieno juostø. Matmenø ir formos

leidþiamosios nuokrypos

Pakeièia LST EN 10051:1991+A1:2000

H (42 Lt)

LST EN 10305-4:2011 en

Tikslieji plieniniai vamzdþiai. Techninës tiekimo sàlygos.

4 dalis. Hidrauliniø ir pneumatiniø sistemø ðaltai tempti

besiûliai vamzdþiai

Pakeièia LST EN 10305-4:2004, LST EN 10305-4:2005

M (56 Lt)

LST EN ISO 11666:2011 en

Neardomoji suvirinimo siûliø kontrolë. Ultragarsinë kontrolë.

Priëmimo lygiai (ISO 11666:2010)

Pakeièia LST EN 1712:2000,

LST EN 1712:2000/A1:2002,

LST EN 1712:2000/A2:2004

K (49 Lt)

LST EN ISO 14341:2011 en

Suvirinimo medþiagos. Nelegiruotøjø ir smulkiagrûdþiø plienø

lankinio suvirinimo apsauginëse dujose elektrodinës vielos ir

prilydomieji metalai. Klasifikacija (ISO 14341:2010)

Pakeièia LST EN ISO 14341:2008

H (42 Lt)

LST EN ISO 17640:2011 en

Neardomoji suvirinimo siûliø kontrolë. Ultragarsinë kontrolë.

Bûdai, kontrolës lygiai ir ávertinimas (ISO 17640:2010)

Pakeièia LST EN 1714:2000,

LST EN 1714:2000/A1:2003,

LST EN 1714:2000/A2:2004

N (58 Lt)

LST EN ISO 18274:2011 en

Suvirinimo medþiagos. Nikelio ir nikelio lydiniø lydomojo

suvirinimo iðtisiniai vieliniai ir juostiniai elektrodai, iðtisinës

vielos ir iðtisiniai strypai. Klasifikacija (ISO 18274:2010)

Pakeièia LST EN ISO 18274:2004,

LST EN ISO 18274:2004/AC:2007

N (58 Lt)

TK 40 NAFTA IR NAFTOS PRODUKTAI

LST EN 15944:2011 en

Skystieji naftos produktai. Nikelio ir vanadþio kiekio

nustatymas. Optinës emisinës spektrometrijos metodas,

taikant induktyviai susietà plazmà

F (34 Lt)

LST EN ISO 3405:2011 en

Naftos produktai. Distiliavimo charakteristikø nustatymas

atmosferos slëgyje (ISO 3405:2011)

Pakeièia LST EN ISO 3405:2001

R (69 Lt)

LST EN ISO 16591:2011 en

Naftos produktai. Sieros kiekio nustatymas. Oksidacinës

mikrokulonometrijos metodas (ISO 16591:2010)

J (45 Lt)

LST EN ISO 20783-1:2011 en

Nafta ir panaðûs produktai. Ugniai atspariø skysèiø emulsinio

patvarumo nustatymas.1 dalis. HFAE kategorijos skysèiai

(ISO 20783-1:2011)

Pakeièia LST EN ISO 20783-1:2004

E (30 Lt)

TK 42 PAKAVIMAS

LST CEN/TR 13910:2011 en

Pakuotës. Pakuoèiø bûvio ciklo analizës kriterijø ir metodikos

ataskaita

Pakeièia LST 1792:2002

L (53 Lt)

LST CEN/TS 15945:2011 en

Pakuotës. Atidarymo lengvumas. Prekiniø pakuoèiø

ávertinimo kriterijai ir bandymo metodas

H (42 Lt)

LST EN 13044-1:2011 en

Ávairiarûðio kroviniø veþimo universalieji konteineriai.

Þenklinimas. 1 dalis. Identifikacinis þenklinimas

Pakeièia LST EN 13044:2002

F (34 Lt)

LST EN 13044-2:2011 en

Ávairiarûðio kroviniø veþimo universalieji konteineriai.

Þenklinimas. 2 dalis. Geleþinkeliuose eksploatuojamø

nuimamøjø këbulø þenklinimas

Pakeièia LST EN 13044:2002

F (34 Lt)

8


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 5

LST EN 13044-3:2011 en

Ávairiarûðio kroviniø veþimo universalieji konteineriai.

Þenklinimas. 3 dalis. Geleþinkeliuose eksploatuojamø

puspriekabiø þenklinimas

Pakeièia LST EN 13044:2002

E (30 Lt)

LST EN 13341:2005+A1:2011 en

Stacionariosios termoplastikinës antþeminës buitinio krosniø

kuro, þibalo ir dyzelino talpyklos. Ekstruzinio puèiamojo ir

iðcentrinio liejimo bûdu pagamintos polietileno talpyklos bei

iðcentrinio liejimo bûdu pagamintos anijoninës poliarimerizacijos

poliamido 6 talpyklos. Reikalavimai ir bandymo metodai

Pakeièia LST EN 13341:2005

R (69 Lt)

TK 43 GELEÞINKELIØ TRANSPORTAS

LST CLC/TS 50206-3:2011 en

Geleþinkelio taikmenys. Riedmenys. Pantografai. Charakteristikos

ir bandymai. 3 dalis. Pantografo ir geleþinkeliø riedmenø sietuvas

D (28 Lt)

LST EN 13674-1:2011 en

Geleþinkelio taikmenys. Geleþinkelio kelias. Bëgiai. 1 dalis.

46 kg/m ir didesnës ilginës masës plaèiapadþiai geleþinkelio bëgiai

Pakeièia LST EN 13674-1:2004+A1:2008

XA (108 Lt)

LST EN 15807:2011 en

Geleþinkelio taikmenys. Pneumatinës pusmovës

T (77 Lt)

LST EN 61373:2011 en

Geleþinkelio taikmenys. Riedmenø áranga. Smûgio ir

vibracijos bandymai

Nuo 2013-09-01 pakeièia LST EN 61373:2001

Q (65 Lt)

TK 45 ELEKTROS ENERGETIKA

LST EN 60079-19:2011 en

Sprogiosios atmosferos. 19 dalis. Árangos remontas,

kapitalinis remontas ir atnaujinimas (IEC 60079-19:2010)

Nuo 2014-01-01 pakeièia LST EN 60079-19:2007

V (88 Lt)

LST EN 60947-1:2007/A1:2011 en

Þemosios átampos perjungimo ir valdymo árenginiai. 1 dalis.

Bendrosios taisyklës (IEC 60947-1:2007/A1:2010)

S (72 Lt)

LST EN 62041:2011 en

Transformatoriø, reaktoriø, maitinimo ðaltiniø ir jø deriniø sauga.

Elektromagnetinio suderinamumo reikalavimai IEC 62041:2010)

Nuo 2013-12-01 pakeièia LST EN 62041:2004,

LST EN 62041:2005

K (49 Lt)

TK 46 STOGAI IR STATINIØ HIDROIZOLIACIJA

LST EN 1110:2011 en

Lankstieji hidroizoliaciniai lakðtai. Bituminiai stogo

hidroizoliacijos lakðtai. Atsparumo tekëjimui nustatymas

aukðtoje temperatûroje

Pakeièia LST EN 1110:2000, LST EN 1110:2003

E (30 Lt)

TK 51 MAISTO ANALIZË

LST CEN ISO/TS 11133-2:2005/A1:2011 en

Maisto ir paðarø mikrobiologija. Mitybos terpiø ruoðimo ir

gamybos gairës. 2 dalis. Mitybos terpiø veiksmingumo tyrimo

praktinës gairës. 1 keitinys. Tyrimo mikroorganizmai, skirti

áprastinëms mitybos terpëms (ISO/TS 11133-2:2003/Amd.1:2011)

H (42 Lt)

TK 53 AVALYNË IR ODA

LST EN ISO 13365:2011 en

Oda. Cheminiai tyrimai. Konservantø (TCMTB, PCMC, OPP,

OIT) kiekio odoje nustatymas naudojant skysèiø

chromatografijà (ISO 13365:2011)

D (28 Lt)

TK 56 NAFTOS PRAMONËS ÁRENGINIAI

LST CEN ISO/TS 24817:2011 en

Naftos, naftos chemijos ir gamtiniø dujø pramonë. Vamzdynø

remontas, naudojant kompozitus. Kvalifikacinis ávertinimas ir

projektavimas, árengimas, bandymas ir kontrolë

(ISO/TS 24817:2006)

W (94 Lt)

LST CEN ISO/TS 29001:2011 en

Naftos, naftos chemijos ir gamtiniø dujø pramonë. Sektoriui

savitos kokybës vadybos sistemos. Reikalavimai, keliami

gaminiø tiekimo ir paslaugø teikimo organizacijoms

(ISO/TS 29001:2010)

Q (65 Lt)

LST EN 12816:2011 en

Suskystintø naftos dujø (SND) áranga ir pagalbiniai reikmenys.

Gabenamieji daugkartiniai SND balionai. Ðalinimas

Pakeièia LST EN 12816:2002

E (30 Lt)

LST EN 13109:2011 en

Suskystintø naftos dujø (SND) áranga ir pagalbiniai

reikmenys. SND rezervuarai ir statinës. Ðalinimas

Pakeièia LST EN 13109:2003

G (37 Lt)

LST EN 13480-2:2003/A1:2011 en

Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 2 dalis. Medþiagos

P (63 Lt)

LST EN 13480-2:2003/A2:2011 en

Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 2 dalis. Medþiagos

R (69 Lt)

LST EN ISO 19901-3:2011 en

Naftos ir gamtiniø dujø pramonë. Specialieji jûros græþiniø

statiniø reikalavimai. 3 dalis. Aukðtutinis statinys

(ISO 19901-3:2010)

XA (108 Lt)

LST EN ISO 19906:2011 en

Naftos ir gamtiniø dujø pramonë. Arkties jûrø græþiniø

statiniai (ISO19906:2010)

XB (116 Lt)

TK 57 TRÀÐOS

LST EN 15962:2011 en

Tràðos. Kompleksiniø mikroelementø kiekio ir kompleksinës

mikroelementø dalies nustatymas

G (37 Lt)

TK 58 UGNIAI ATSPARÛS GAMINIAI IR MEDÞIAGOS

LST EN 15979:2011 en

Keramikos þaliavø ir pagrindiniø medþiagø tyrimai. Silicio

karbido milteliuose ir granulëse priemaiðø masës dalies

tiesioginis nustatymas naudojant optiná emisiná spektrometrà

ir suþadinimà nuolatinës srovës lanku

L (53 Lt)

LST EN 15991:2011 en

Keraminiø ir pagrindiniø medþiagø tyrimai. Silicio karbido

milteliuose ir granulëse priemaiðø masës dalies tiesioginis

nustatymas naudojant induktyviai susietos plazmos optinæ

emisinæ spektrometrijà (ICP OES) ir elektroterminá garinimà (ETV)

N (58 Lt)

9


2011 Nr. 5 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

TK 60 LANGAI IR DURYS

LST EN 12758:2011 en

Statybinis stiklas. Ástiklinimas ir ore sklindanèio garso

izoliacija. Gaminiø apraðymas ir savybiø nustatymas

Pakeièia LST EN 12758:2003

K (49 Lt)

TK 75 KOSMETIKOS GAMINIAI

LST EN ISO 29621:2011 en

Kosmetikos gaminiai. Mikrobiologija. Mikrobiologiðkai maþos

rizikos gaminiø rizikos vertinimo ir identifikavimo gairës

(ISO 29621:2010)

G (37 Lt)

TK 63 DUJØ BALIONAI IR KRIOGENINIAI INDAI

LST EN ISO 11114-3:2011 en

Dujø balionai. Baliono ir èiaupo medþiagø bei balione

laikomø dujø suderinamumas. 3 dalis. Nemetaliniø medþiagø

savaiminio uþsiliepsnojimo bandymas deguonies atmosferoje

(ISO 11114-3:2010)

Pakeièia LST EN ISO 11114-3+AC:2001

E (30 Lt)

TK 64 ERGONOMIKA

LST EN ISO 9241-129:2011 en

Þmogaus ir sistemos sàveikos ergonomika. 129 dalis.

Nurodymai dël programinës árangos individualizavimo

(ISO 9241-129:2010)

U (80 Lt)

LST EN ISO 24502:2011 en

Ergonomika. Prieinamas projektas. Techniniai reikalavimai,

keliami su stebëtojo amþiumi susijusiam spalvotojo apðvietimo

skaistiniam kontrastui (ISO 24502:2010)

G (37 Lt)

TK 66 NEARDOMIEJI BANDYMAI

LST EN 13554:2011 en

Neardomieji bandymai. Bandymai akustine spinduliuote.

Bendrieji principai

Pakeièia LST EN 13554:2003,

LST EN 13554:2003/A1:2004

H (42 Lt)

TK 68 PLASTIKAI

LST EN 12115:2011 en

Skystiesiems arba dujiniams chemikalams skirtos guminës ir

termoplastikinës þarnos ir jø sàrankos. Techniniai reikalavimai

Pakeièia LST EN 12115:2001

U (80 Lt)

LST EN ISO 1874-1:2011 en

Plastikai. Poliamidinës (PA) liejimo ir ekstruzijos medþiagos.

1 dalis. Þymëjimo sistema ir techniniø reikalavimø pagrindai

(ISO 1874-1:2010)

Pakeièia LST EN ISO 1874-1:2002

J (45 Lt)

LST EN ISO 1874-2:2007/A1:2011 en

Plastikai. Poliamidinës (PA) liejimo ir ekstruzijos medþiagos.

2 dalis. Bandiniø paruoðimas ir savybiø nustatymas.

1 keitinys. Lazerinis bandiniø sukepinimas

(ISO 1874-2:2006/Amd.1:2010)

XZ (7 Lt)

LST EN ISO 10352:2011 en

Pluoðtu armuoti plastikai. Presuojamieji miðiniai ir prepregai.

Plotinio tankio nustatymas (ISO 10352:2010)

Pakeièia LST EN ISO 10352:2000

E (30 Lt)

TK 76 SPROGIOSIOS ATMOSFEROS

LST EN 14034-1:2004+A1:2011 en

Dulkiø debesø sprogumo charakteristikø nustatymas. 1 dalis.

Dulkiø debesø didþiausio sprogimo slëgio p max nustatymas

Pakeièia LST EN 14034-1:2004

N (58 Lt)

LST EN 14034-2:2006+A1:2011 en

Dulkiø debesø sprogumo charakteristikø nustatymas. 2 dalis.

Dulkiø debesø sprogimo slëgio kilimo didþiausios spartos

(dp/dt) max nustatymas

Pakeièia LST EN 14034-2:2006

N (58 Lt)

LST EN 14034-3:2006+A1:2011 en

Dulkiø debesø sprogumo charakteristikø nustatymas. 3 dalis.

Apatinës dulkiø debesø sprogumo ribos (ASR) nustatymas

Pakeièia LST EN 14034-3:2006

N (58 Lt)

LST EN 14034-4:2004+A1:2011 en

Dulkiø debesø sprogumo charakteristikø nustatymas. 4 dalis.

Dulkiø debesø ribinës deguonies koncentracijos (RDK)

nustatymas

Pakeièia LST EN 14034-4:2004

P (63 Lt)

TK 82 NEBËGINIØ ANTÞEMINIØ TRANSPORTO PRIEMONIØ SAUGA

LST EN 1679-1:1998+A1:2011 en

Stûmokliniai vidaus degimo varikliai. Sauga. 1 dalis. Dyzeliniai

varikliai

Pakeièia LST EN 1679-1:2002

L (53 Lt)

LST ISO 15031-1:2011 en

Keliø transporto priemonës. Transporto priemonës ir

iðmetamøjø terðalø diagnostikos iðorinës árangos ryðys.

1 dalis. Bendroji informacija ir naudojimo atvejo apibrëþtis

(tapatus ISO 15031-1:2010)

Pakeièia LST ISO 15031-1:2006

E (30 Lt)

LST ISO 15031-2:2011 en

Keliø transporto priemonës. Transporto priemonës ir

iðmetamøjø terðalø diagnostikos iðorinës árangos ryðys.

2 dalis. Terminø, apibrëþèiø, santrumpø ir akronimø vadovas

(tapatus ISO 15031-2:2010)

Pakeièia LST ISO/TR 15031-2:2006

D (28 Lt)

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTAS

LST EN 16147:2011 en

Ðilumos siurbliai su elektriniais kompresoriais. Buitiniø karðto

vandens prietaisø bandymai ir þenklinimo reikalavimai

Pakeièia LST EN 255-3+AC:2001

Q (65 Lt)

LST EN ISO 19146:2011 en

Geografinë informacija. Susijusiø srièiø sàvokø aiðkinamieji

þodynai (ISO 19146:2010)

Q (65 Lt)

Parengë Dalia Reginienë

10


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 5

NETEKÆ GALIOS LIETUVOS STANDARTAI

Netekæs galios Lietuvos standartas Vietoj jo galioja

TK 1 ELEKTRONIKA

LST EN 50083-4+AC:2000 Televizijos, garso signalø ir dialoginiø paslaugø kabeliø tinklai. LST EN 60728-4:2008

4 dalis. Bendraaðiø kabeliø tinklø pasyvioji plaèiajuostë áranga

LST EN 50083-5:2003 Televizijos, garso signalø ir dialoginiø paslaugø kabeliø tinklai. LST EN 60728-5:2008

5 dalis. Pagrindinës stoties áranga

LST EN 50083-7+A1+AC:2001 Televiziniø ir garsiniø signalø bei dialoginiø paslaugø LST EN 60728-1:2008

kabeliø tinklai. 7 dalis. Sistemos charakteristikos

LST EN 50083-7+A1+AC:2001/AC:2007 Televiziniø ir garsiniø signalø bei dialoginiø LST EN 60728-1:2008

paslaugø kabeliø tinklai. 7 dalis. Sistemos charakteristikos

LST EN 61300-2-15:2001 Skaiduliniai optiniai sujungimo átaisai ir pasyvieji komponentai. LST EN 61300-2-15:2008

Pagrindinës bandymo ir matavimo procedûros. 2-15 dalis. Bandymai. Jungiamojo

mechanizmo sukimo momentas (IEC 61300-2-15:1995)

LST EN 61754-7:2005 Skaiduliniø optiniø jungèiø sietuvai. 7 dalis. MPO jungèiø ðeima LST EN 61754-7:2008

(IEC 61754-7:2004)

LST EN 61788-6:2002 Superlaidumas. 6 dalis. Mechaniniø savybiø matavimas. Sudëtiniø LST EN 61788-6:2008

Cu/Nb-Ti superlaidininkø atsparumo tempimui bandymas kambario temperatûroje

(IEC 61788-6:2000)

TK 5 ELEKTROTECHNIKA

LST EN 60641-3-2:2001 Elektrotechninio presuotojo kartono ir popieriaus techniniai LST EN 60641-3-2:2008

reikalavimai. 3 dalis. Specialiøjø medþiagø techniniai reikalavimai. 2 lapas.

P.2.1, P.4.1, P.4.2, P.4.3, P.6.1 ir P.7.1 tipø kartono reikalavimai (IEC 60641-3-2:1992)

LST EN 60745-2-18:2004, LST EN 60745-2-18:2004/AC:2006, LST EN 60745-2-18:2010

LST EN 60745-2-18:2004/A1:2008, LST EN 60745-2-18:2004/A11:2008

Rankiniai varikliniai elektriniai árankiai. Sauga. 2-18 dalis. Ypatingieji reikalavimai,

keliami suverþiamøjø juostø riðtuvams (IEC 60745-2-18:2003, modifikuotas)

LST EN 60745-2-9:2003, LST EN 60745-2-9:2003/A1:2008, LST EN 60745-2-9:2010

LST EN 60745-2-9:2003/A11:2008 Rankiniai varikliniai elektriniai árankiai. Sauga. 2-9 dalis.

Ypatingieji reikalavimai, keliami sriegtuvams (IEC 60745-2-9:2003, modifikuotas)

TK 7 DANGOS

LST EN 13214:2002 Terminis uþpurðkimas. Terminio uþpurðkimo suderinimas. LST EN ISO 12690:2011

Uþduotys ir atsakomybë

LST EN ISO 1519:2002 Daþai ir lakai. Bandymas lenkiant apie cilindriná strypà LST EN ISO 1519:2011

(ISO 1519:2002)

TK 12 AUTOMOBILIØ KELIAI

LST EN 1794-1:2003 Keliø eismo triukðmo sumaþinimo árenginiai. Neakustiniai LST EN 1794-1:2011

eksploataciniai parametrai. 1 dalis. Mechaniniai eksploataciniai parametrai ir jø

pastovumo reikalavimai

LST EN 1794-2:2003 Keliø eismo triukðmo sumaþinimo árenginiai. Neakustiniai LST EN 1794-2:2011

eksploataciniai parametrai. 2 dalis. Bendrieji saugos ir aplinkos reikalavimai

TK 19 BETONAS IR GELÞBETONIS

LST EN 1097-1:2002, LST EN 1097-1:2002/A1:2004 Uþpildø mechaniniø ir fizikiniø LST EN 1097-1:2011

savybiø nustatymo metodai. 1 dalis. Atsparumo dëvëjimuisi nustatymas (Devalio metodas)

LST EN 1367-5:2003 Uþpildø ðiluminiø savybiø ir atsparumo atmosferos poveikiams LST EN 1367-5:2011

nustatymo metodai. 5 dalis. Atsparumo terminiam smûgiui nustatymas

TK 20 ÞAISLAI, VAIKØ NAUDOJAMI DAIKTAI BEI SPORTO IR AKTYVAUS POILSIO ÁRANGA

LST EN 12586:2008 Vaiko naudojami ir jo prieþiûros gaminiai. Èiulptuko laikiklis.

Saugos reikalavimai ir bandymo metodai

LST EN 12586:2007+A1:2011

11


2011 Nr. 5 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

Netekæs galios Lietuvos standartas

Vietoj jo galioja

TK 21 TEKSTILË

LST EN 13772:2003 Tekstilë ir tekstilës gaminiai. Degumas. Uþuolaidos ir apmuðalai. LST EN 13772:2011

Liepsnos plitimo vertikaliai orientuotuose bandiniuose, esant dideliam uþdegimo

ðaltiniui, matavimas

TK 22 PRIEÐGAISRINË SAUGA

LST ISO 11602-2:2002 Apsauga nuo gaisro. Neðiojamieji ir veþiojamieji gesintuvai. LST ISO/TS 11602-2:2011

2 dalis. Tikrinimas ir prieþiûra (tapatus ISO 11602-2:2000)

TK 29 VANDENTVARKA

LST EN 476:2000 Savitakiai nutekamieji iðvadai ir nuotakynø detalës. Bendrieji LST EN 476:2011

reikalavimai

LST EN 773:2000 Slëginiai nutekamieji iðvadai ir nuotakynø dalys. Bendrieji reikalavimai LST EN 476:2011

LST EN 1293:2000 Pneumatiniø slëginiø nutekamøjø iðvadø ir nuotakynø komponentai. LST EN 476:2011

Bendrieji reikalavimai

TK 31 AKUSTIKA

LST EN 26189:2002 Akustika. Ore sklindanèio grynojo tono slenkstinë audiometrija LST EN ISO 8253-1:2011

klausai apsaugoti (ISO 6189:1983)

LST EN ISO 3746:2010 Akustika. Triukðmo ðaltiniø garso galios lygiø nustatymas LST EN ISO 3746:2011

matuojant garso slëgá. Tikrinamasis metodas, naudojant ðaltiná gaubiantá matuojamàjá

pavirðiø virð atspindinèiosios plokðtumos (ISO 3746:1995, áskaitant Cor.1:1995)

LST EN ISO 3747:2010 Akustika. Triukðmo ðaltiniø garso galios lygiø nustatymas LST EN ISO 3747:2011

matuojant garso slëgá. Lyginamasis metodas, taikomas eksploatavimo sàlygomis

(ISO 3747:2000)

LST EN ISO 8253-1:2002 Akustika. Audiometriniai bandymo metodai. 1 dalis. Ore ir LST EN ISO 8253-1:2011

kauluose sklindanèio pagrindinio grynojo tono slenkstinë audiometrija (ISO 8253-1:1989)

TK 34 METROLOGIJA

LST ISO 31-5:1996, LST ISO 31-5:1996/A1:2002 Dydþiai ir vienetai. 5 dalis. Elektra ir LST EN 80000-6:2008

magnetizmas

TK 35 DARBØ SAUGA

LST EN 12195-1:2004 Keliø transporto priemoniø kroviniø tvirtikliø rinkiniai. Sauga. LST EN 12195-1:2011

1 dalis. Tvirtinimo jëgos apskaièiavimas

LST EN 12999:2003 en, LST EN 12999:2003/A1:2004 en, LST EN 12999+A1:2005 lt, LST EN 12999:2011

LST EN 12999:2003/A1:2004/P:2005 en, LST EN 12999:2003/A2:2006 en,

LST EN 12999+A1:2005/A2:2006 lt, LST EN 12999:2003/P:2005 en Kranai. Krovimo kranai

TK 40 NAFTA IR NAFTOS PRODUKTAI

LST EN ISO 3405:2001 Naftos produktai. Distiliavimo charakteristikø nustatymas LST EN ISO 3405:2011

atmosferos slëgyje (ISO 3405:2000)

LST EN ISO 20783-1:2004 Nafta ir panaðûs produktai. Atspariø ugniai skysèiø LST EN ISO 20783-1:2011

emulsinio patvarumo nustatymas.1 dalis. HFAE kategorijos skysèiai (ISO 20783-1:2003)

LST EN ISO 20843:2004 Nafta ir panaðûs produktai. HFAE, HFAS ir HFC kategorijø LST EN ISO 20843:2011

atspariø ugniai skysèiø pH nustatymas (ISO 20843:2003)

TK 41 SUVIRINIMAS IR MEDÞIAGOTYRA

LST EN 10051:1991+A1:2000 Nepadengtosios tolydinio karðtojo valcavimo nelegiruotojo LST EN 10051:2011

ir legiruotojo plienø plokðtës, lakðtai ir juostos. Matmenø ir formos nuokrypiai

(áskaitant keitimà A1:1997)

LST EN 10305-4:2004 en, LST EN 10305-4:2005 lt Tikslieji plieno vamzdþiai. Techninës LST EN 10305-4:2011

tiekimo sàlygos. 4 dalis. Hidrauliniø ir pneumatiniø sistemø ðaltai traukti besiûliai vamzdþiai

12


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 5

Netekæs galios Lietuvos standartas

Vietoj jo galioja

LST EN 1712:2000, LST EN 1712:2000/A1:2002, LST EN 1712:2000/A2:2004 LST EN ISO 11666:2011

Neardomoji virintiniø siûliø kontrolë. Ultragarsinë suvirintø jungèiø kontrolë.

Priëmimo lygmenys

LST EN 1714:2000, LST EN 1714:2000/A1:2003, LST EN 1714:2000/A2:2004 Virintiniø LST EN ISO 17640:2011

siûliø neardomoji kontrolë. Suvirintøjø sujungimø ultragarsinë kontrolë

LST EN ISO 14341:2008 Suvirinimo medþiagos. Nelegiruotøjø ir smulkiagrûdþiø plienø LST EN ISO 14341:2011

lankinio suvirinimo apsauginëse dujose elektrodinës vielos ir prilydomieji metalai.

Klasifikacija (ISO 14341:2002)

LST EN ISO 18274:2004, LST EN ISO 18274:2004/AC:2007 Suvirinimo medþiagos. LST EN ISO 18274:2011

Nikelio ir nikelio lydiniø lydomojo suvirinimo elektrodinës vielos ir juostos, vielos ir

strypai. Klasifikacija (ISO 18274:2004)

TK 42 PAKAVIMAS

LST 1792:2002 Pakuotë. Praneðimas apie pakuoèiø bûvio ciklo analizës kriterijus ir LST CEN/TR 13910:2011

metodikà (CR 13910:2000)

LST EN 13044:2002 Gabenamosios talpyklos. Kodavimas, identifikavimas ir þenklinimas LST EN 13044-1:2011

LST EN 13044-2:2011

LST EN 13044-3:2011

LST EN 13341:2005 Termoplastikinës stacionariosios antþeminës buitinio krosniø

LST EN 13341:2005+A1:2011

kuro, þibalo ir dyzelino talpyklos. Ekstruzinio puèiamojo ir iðcentrinio liejimo bûdu

pagamintos polietileno talpyklos bei anijoninës polimerizacijos bûdu suformuotos

poliamido 6 talpyklos. Reikalavimai ir bandymo metodai

TK 43 GELEÞINKELIØ TRANSPORTAS

LST EN 13674-1:2004+A1:2008 Geleþinkelio taikmenys. Geleþinkelio kelias. Bëgiai. LST EN 13674-1:2011

1 dalis. 46 kg/m ir didesnio svorio plataus pagrindo geleþinkelio bëgiai

TK 45 ELEKTROS ENERGETIKA

LST EN 50164-1:2001, LST EN 50164-1:2001/A1:2006 Apsaugos nuo þaibo LST EN 50164-1:2008

komponentai. 1 dalis. Jungiamøjø komponentø reikalavimai

LST EN 50164-2:2003, LST EN 50164-2:2003/A1:2006 Apsaugos nuo þaibo LST EN 50164-2:2008

komponentai. 2 dalis. Laidininkø ir áþemikliø reikalavimai

LST EN 60079-27:2006 Elektriniai aparatai, naudojami sprogiose dujø atmosferose. LST EN 60079-27:2008

27 dalis. Saugiosios vietinës magistralës principas (FISCO) ir neuþdeganèios

vietinës magistralës principas (FNICO) (IEC 60079-27:2005)

TK 46 STOGAI IR STATINIØ HIDROIZOLIACIJA

LST EN 1110:2000 en, LST EN 1110:2003 lt Lanksèiosios hidroizoliacinës juostos. LST EN 1110:2011

Bituminës hidroizoliacinës stogø juostos. Atsparumo nutekëjimui nustatymas

padidintos temperatûros sàlygomis

TK 56 NAFTOS PRAMONËS ÁRENGINIAI

LST EN 12816:2002 Gabenamieji pripildomieji plieniniai ir aliumininiai suskystintø LST EN 12816:2011

naftos dujø (SND) balionai. Netinkamø paðalinimas

LST EN 13109:2003 Suskystintøjø naftos dujø (SND) talpyklos. Dujø paðalinimas ir LST EN 13109:2011

brokavimas

TK 60 LANGAI IR DURYS

LST EN 12758:2003 Statybinis stiklas. Ástiklinimas ir orinio garso izoliacija. Gaminio LST EN 12758:2011

apraðymas ir savybiø nustatymas

TK 63 DUJØ BALIONAI IR KRIOGENINIAI INDAI

LST EN ISO 11114-3+AC:2001 Gabenamieji dujø balionai. Baliono bei voþtuvo medþiagø LST EN ISO 11114-3:2011

ir balione laikomø dujø suderinamumas. 3 dalis. Savaiminio uþsiliepsnojimo bandymas

deguonies aplinkoje (ISO 11114-3:1997)

13


2011 Nr. 5 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

Netekæs galios Lietuvos standartas Vietoj jo galioja

TK 66 NEARDOMIEJI BANDYMAI

LST EN 13554:2003, LST EN 13554:2003/A1:2004 Neardomieji bandymai. Akustinë LST EN 13554:2011

spinduliuotë. Bendrieji principai

TK 68 PLASTIKAI

LST EN 12115:2001 Skystø arba dujiniø chemikalø guminës ir termoplastikinës þarnos LST EN 12115:2011

ir jø rinkiniai. Apraðas

LST EN ISO 1874-1:2002 Plastikai. Poliamidinës (PA) liejimo ir ekstruzijos medþiagos. LST EN ISO 1874-1:2011

1 dalis. Þymenys (ISO 1874-1:1992)

LST EN ISO 10352:2000 Pluoðtu armuoti plastikai. Presuojamieji miðiniai ir prepregai. LST EN ISO 10352:2011

Vienetinio ploto masës nustatymas (ISO 10352:1997)

TK 76 SPROGIOSIOS ATMOSFEROS

LST EN 14034-1:2004 Dulkiø debesø sprogumo charakteristikø nustatymas. 1 dalis.

Dulkiø debesø didþiausio sprogimo slëgio p max nustatymas

LST EN 14034-2:2006 Dulkiø debesø sprogumo charakteristikø nustatymas. 2 dalis.

Dulkiø debesø sprogimo slëgio kilimo didþiausios spartos (dp/dt) max nustatymas

LST EN 14034-3:2006 Dulkiø debesø sprogumo charakteristikø nustatymas. 3 dalis.

Apatinës dulkiø debesø sprogumo ribos (ASR) nustatymas

LST EN 14034-4:2004 Dulkiø debesø sprogumo charakteristikø nustatymas. 4 dalis.

Dulkiø debesø ribinës deguonies koncentracijos (RDK) nustatymas

LST EN 14034-1:2004+A1:2011

LST EN 14034-2:2006+A1:2011

LST EN 14034-3:2006+A1:2011

LST EN 14034-4:2004+A1:2011

TK 82 NEBËGINIØ ANTÞEMINIØ TRANSPORTO PRIEMONIØ SAUGA

LST EN 1679-1:2002 Stûmokliniai vidaus degimo varikliai. Sauga. 1 dalis.

LST EN 1679-1:1998+A1:2011

Dyzeliniai varikliai

LST ISO 15031-1:2006 Keliø transporto priemonës. Transporto priemonës ir iðmetamøjø LST ISO 15031-1:2011

terðalø diagnostikos iðorinës árangos ryðys. 1 dalis. Bendroji informacija

(tapatus ISO 15031-1:2001)

LST ISO/TR 15031-2:2006 Keliø transporto priemonës. Transporto priemonës ir LST ISO 15031-2:2011

iðmetamøjø terðalø diagnostikos iðorinës árangos ryðys. 2 dalis. Terminai, apibrëþtys,

santrumpos ir

akronimai (tapatus ISO/TR 15031-2:2004)

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTAS

LST EN 255-3+AC:2001 Oro kondicionieriai, skysèio auðinimo árenginiai ir auðintuvai LST EN 16147:2011

su elektriniais kompresoriais. Ðildymo veika. 3 dalis. Bandymai ir sanitariniø karðto

vandens átaisø þenklinimo reikalavimai

Parengë Dalia Reginienë

14


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 5

NETEKSIANTYS GALIOS LIETUVOS STANDARTAI

IR STANDARTIZACIJOS DOKUMENTAI

Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komisijos nutarimu (2011 m. balandþio 15 d. posëdþio

protokolas Nr. TKP-11) nuo 2011 m. birþelio 1 d. skelbiami neteksianèiais galios ðie Lietuvos standartai ir

standartizacijos dokumentai.

Neteksiantis galios Lietuvos standartas

LST EN 61241-14:2004 Elektriniai aparatai, naudojami esant degiøjø

dulkiø. 14 dalis. Parinkimas ir árengimas (IEC 61241-14:2004)

Vietoj jo taikyti


Parengë Vytautas Simutis

* * *

Neteksiantis galios standartizacijos dokumentas

SD 8.4:1993 Automatizuotos energijos apskaitos ir kontrolës sistemos.

Patikros metodika

SD 8.6:1993 Dujotiekio telemetrinës sistemos metrologinës patikros

programa

Vietoj jo taikytiParengë Vidmantas Domkus

Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komisijos nutarimu (2011 m. geguþës 29 d. posëdþio

protokolas Nr. TKP-12) nuo 2011 m. liepos 1 d. skelbiamas neteksianèiu galios ðis Lietuvos standartas.

Neteksiantis galios Lietuvos standartas

LST EN 12928:2001 Nuo 17 l iki 230 l bendrosios talpos plieniniø

statiniø uþdoriai su ádëtiniu flanðu

Vietoj jo taikyti


Parengë Vida Julë Jocienë

15


2011 Nr. 5 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

SIÛLOMA SKELBTI NETEKSIANÈIAIS GALIOS

ORIGINALIUOSIUS LIETUVOS STANDARTUS

Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komisijos nutarimu (2011 m. balandþio 15 d. posëdþio

protokolas Nr. TKP-11) siûloma skelbti neteksianèiais galios ðiuos originaliuosius Lietuvos standartus.

Lietuvos standarto þymuo, leidimo metai ir antraðtë Siûlymo pagrindas

LST 1542:1998 Kalcio darþoviø konservuose nustatymas

LST 1618:2000 Greitai uþðaldytø vaisiø ir darþoviø atitirpinimas. Pamatinis

metodas (CAC/RM 32:1970)

LST 1777:2002 Produktø masës nustatymas. 1-asis metodas

(CAC/RM 36:1970). 2-asis metodas (CAC/RM 37:1970)

LST 1811:2002 Nuplautø produktø masës, nuvarvinus skystá, nustatymas

(CAC/RM 44:1972)

LST 1620:2000 Greitai uþðaldytø vaisiø ir darþoviø neto masës nustatymas

(CAC/RM 34:1970)

LST 1623:2000 Mineraliniø priemaiðø nustatymas greitai uþðaldytuose

vaisiuose ir darþovëse (CAC/RM 54:1974)

LST 1933:2004 Mineraliniø priemaiðø (smëlio) nustatymas razinose

(CAC/RM 51:1974)

LST 1543:1998 Indeliø vandens talpos nustatymas

2011 m. vasario 24 d. LST TK 6 susirinkimo

protokolas Nr. SP1-19 (TK 6). Taikyti

LST EN 13804.

Vietoj LST 1618:2000, LST 1777:2002,

LST 1811:2002, LST 1620:2000 taikyti

WELMEC 6.8.

Vietoj LST 1623:2000 ir LST 1933:2004

taikyti LST ISO 762.

Metaliniams indeliams taikyti

ISO 90-1:1997, stikliniams indeliams

(su tûrio þyma) – WELMEC 6.8.

LST 1619:2000 Greitai uþðaldytø darþoviø virimas. Pamatinis metodas

(CAC/RM 33:1970)

LST 1621:2000 Dirþingø plauðø nustatymas (CAC/RM 39:1970) –


Dël iðsamesnës informacijos praðom kreiptis á Departamento darbuotojà Nerijà Tuzinienæ,

(tel. (8~5) 270 9365, el. p. nerija.tuziniene@lsd.lt). Pagrástas pastabas ir pasiûlymus dël siûlomø skelbti

neteksianèiais galios originaliøjø Lietuvos standartø praðom siøsti á Lietuvos standartizacijos departamentà

elektroniniu paðtu dalia.reginiene@lsd.lt, faksu (8~5) 212 6252 arba paðtu (T. Kosciuðkos g. 30,

LT-01100 Vilnius) iki 2011 m. liepos 1 d. Jei iki nurodytos datos nebus gauta pastabø, originalieji Lietuvos

standartai nuo 2011 m. rugsëjo 1 d. bus skelbiami netekusiais galios.

Parengë Nerija Tuzinienë

16


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 5

TARPTAUTINIØ IR EUROPOS ÁSTAIGØ

BEI ORGANIZACIJØ STANDARTAI, KURIUOS

DEPARTAMENTAS GAVO BALANDÞIO MËN.

TARPTAUTINËS STANDARTIZACIJOS ORGANIZACIJOS STANDARTAI

ISO/IEC JTC 1/SC 7 ISO/IEC/IEEE 24765:2010

Systems and software engineering - Vocabulary

ISO/IEC JTC 1/SC 31 ISO/IEC 24724:2011

Information technology - Automatic identification and

data capture techniques - GS1 DataBar bar code

symbology specification

ISO/IEC JTC 1/SC 32 ISO/IEC 13249-3:2011

Information technology - Database languages - SQL

multimedia and application packages - Part 3: Spatial

ISO/TC 2/SC 10 ISO 4017:2011

Hexagon head screws - Product grades A and B

ISO/TC 2/SC 10 ISO 4018:2011

Hexagon head screws - Product grade C

ISO/TC 2/SC 10 ISO 7048:2011

Cross-recessed cheese head screws

ISO/TC 2/SC 10 ISO 8676:2011

Hexagon head screws with metric fine pitch thread -

Product grades A and B

ISO/TC 2/SC 13 ISO 2702:2011

Heat-treated steel tapping screws - Mechanical

properties

ISO/TC 8/SC 1 ISO 23269-3:2011

Ships and marine technology - Breathing apparatus

for ships - Part 3: Self-contained breathing apparatus

(safety equipment) required by the IMO IBC and

IGC Codes

ISO/TC 17/SC 10 ISO 9328-1:2011

Steel flat products for pressure purposes - Technical

delivery conditions - Part 1: General requirements

ISO/TC 17/SC 10 ISO 9328-2:2011

Steel flat products for pressure purposes - Technical

delivery conditions - Part 2: Non-alloy and alloy steels

with specified elevated temperature properties

ISO/TC 17/SC 10 ISO 9328-3:2011

Steel flat products for pressure purposes - Technical

delivery conditions - Part 3: Weldable fine grain steels,

normalized

ISO/TC 17/SC 10 ISO 9328-4:2011

Steel flat products for pressure purposes - Technical

delivery conditions - Part 4: Nickel-alloy steels with

specified low temperature properties

ISO/TC 17/SC 10 ISO 9328-5:2011

Steel flat products for pressure purposes - Technical

delivery conditions - Part 5: Weldable fine grain steels,

thermomechanically rolled

ISO/TC 17/SC 10 ISO 9328-6:2011

Steel flat products for pressure purposes - Technical

delivery conditions - Part 6: Weldable fine grain steels,

quenched and tempered

ISO/TC 17/SC 10 ISO 9328-7:2011

Steel flat products for pressure purposes - Technical

delivery conditions - Part 7: Stainless steels

ISO/TC 23/SC 19 ISO 11783-5:2011

Tractors and machinery for agriculture and forestry -

Serial control and communications data network -

Part 5: Network management

ISO/TC 23/SC 19 ISO 11783-13:2011

Tractors and machinery for agriculture and forestry -

Serial control and communications data network -

Part 13: File server

ISO/TC 28 ISO 20884:2011

Petroleum products - Determination of sulfur content

of automotive fuels - Wavelength-dispersive X-ray

fluorescence spectrometry

ISO/TC 28/SC 4 ISO 15380:2011

Lubricants, industrial oils and related products

(class L) - Family H (Hydraulic systems) -

Specifications for categories HETG, HEPG, HEES and

HEPR

ISO/TC 29/SC 10 ISO 1174-1:2011

Assembly tools for screws and nuts - Driving squares

- Part 1: Driving squares for hand socket tools

ISO/TC 29/SC 10 ISO 3315:2011

Assembly tools for screws and nuts - Driving parts for

hand-operated square drive socket wrenches -

Dimensions and tests

ISO/TC 35/SC 14 ISO 29601:2011

Paints and varnishes - Corrosion protection by

protective paint systems - Assessment of porosity in a

dry film

ISO/TC 37/SC 2 ISO 10241-1:2011

Terminological entries in standards - Part 1: General

requirements and examples of presentation

ISO/TC 58/SC 2 ISO 11363-1:2010/Cor 1:2011

Gas cylinders - 17E and 25E taper threads for

connection of valves to gas cylinders - Part 1:

Specifications - Technical Corrigendum 1

ISO/TC 60/SC 2 ISO/TR 22849:2011

Design recommendations for bevel gears

ISO/TC 61/SC 5 ISO 10927:2011

Plastics - Determination of the molecular mass and

molecular mass distribution of polymer species by

matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight

mass spectrometry (MALDI-TOF-MS)

ISO/TC 61/SC 9 ISO 294-5:2011

Plastics - Injection moulding of test specimens of

thermoplastic materials - Part 5: Preparation of

standard specimens for investigating anisotropy

ISO/TC 61/SC 11 ISO 15015:2011

Plastics - Extruded sheets of impact-modified

acrylonitrile-styrene copolymers (ABS, AEPDS and

ASA) - Requirements and test methods

ISO/TC 67/SC 2 ISO/TS 12747:2011

Petroleum and natural gas industries - Pipeline

transportation systems - Recommended practice for

pipeline life extension

ISO/TC 94/SC 13 ISO 27065:2011

Protective clothing - Performance requirements for

protective clothing worn by operators applying liquid

pesticides

17


2011 Nr. 5 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

ISO/TC 108/SC 5 ISO 17359:2011

Condition monitoring and diagnostics of machines -

General guidelines

ISO/TC 115/SC 1 ISO 9905:1994/Amd 1:2011

Technical specifications for centrifugal pumps - Class I

- Amendment 1

ISO/TC 115/SC 1 ISO 9908:1993/Amd 1:2011

Technical specifications for centrifugal pumps -

Class III - Amendment 1

ISO/TC 118/SC 3 ISO 28927-10:2011

Hand-held portable power tools - Test methods for

evaluation of vibration emission - Part 10: Percussive

drills, hammers and breakers

ISO/TC 121/SC 3 ISO 80601-2-12:2011

Medical electrical equipment - Part 2-12: Particular

requirements for basic safety and essential

performance of critical care ventilators

ISO/TC 131/SC 7 ISO 16589-1:2011

Rotary shaft lip-type seals incorporating thermoplastic

sealing elements - Part 1: Nominal dimensions and

tolerances

ISO/TC 131/SC 7 ISO 16589-3:2011

Rotary shaft lip-type seals incorporating thermoplastic

sealing elements - Part 3: Storage, handling and

installation

ISO/TC 131/SC 7 ISO 16589-4:2011

Rotary shaft lip-type seals incorporating thermoplastic

sealing elements - Part 4: Performance test

procedures

ISO/TC 131/SC 7 ISO 16589-5:2011

Rotary shaft lip-type seals incorporating thermoplastic

sealing elements - Part 5: Identification of visual

imperfections

ISO/TC 145/SC 2 ISO 3864-1:2011

Graphical symbols - Safety colours and safety signs -

Part 1: Design principles for safety signs and safety

markings

ISO/TC 172/SC 5 ISO 8038:2011

Microscopes - Screw threads for objectives and

related nosepieces

ISO/TC 184/SC 4 ISO 10303-203:2011

Industrial automation systems and integration -

Product data representation and exchange - Part 203:

Application protocol: Configuration controlled

3D design of mechanical parts and assemblies

ISO/TC 184/SC 4 ISO 10303-210:2011

Industrial automation systems and integration -

Product data representation and exchange - Part 210:

Application protocol: Electronic assembly,

interconnect, and packaging design

ISO/TC 188/SC 1 ISO 12402-7:2006/Amd 1:2011

Personal flotation devices - Part 7: Materials and

components - Safety requirements and test methods

- Amendment 1

ISO/TC 188/SC 1 ISO 12402-8:2006/Amd 1:2011

Personal flotation devices - Part 8: Accessories - Safety

requirements and test methods - Amendment 1

ISO/TC 188/SC 1 ISO 12402-9:2006/Amd 1:2011

Personal flotation devices - Part 9: Test methods -

Amendment 1

ISO/TC 213 ISO 25378:2011

Geometrical product specifications (GPS) -

Characteristics and conditions - Definitions

ISO/TC 207/SC 7 ISO 14066:2011

Greenhouse gases - Competence requirements for

greenhouse gas validation teams and verification

teams

ISO/TC 215 ISO 18308:2011

Health informatics - Requirements for an electronic

health record architecture

18


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 5

TARPTAUTINËS ELEKTROTECHNIKOS KOMISIJOS STANDARTAI

TC 1 IEC 60050-113:2011

International Electrotechnical Vocabulary - Part 113:

Physics for electrotechnology

TC 14 IEC 60076-1:2011

Power transformers - Part 1: General

TC 22 IEC 61954:2011

Static var compensators (SVC) - Testing of thyristor

valves

TC 29 IEC 60118-13:2011

Electroacoustics - Hearing aids - Part 13:

Electromagnetic compatibility (EMC)

TC 32 IEC 60127-1-am1:2011

Amendment 1 - Miniature fuses - Part 1: Definitions for

miniature fuses and general requirements for miniature

fuse-links

TC 34 IEC 60400-am1:2011

Amendment 1 - Lampholders for tubular fluorescent

lamps and starterholders

TC 34 IEC 60598-2-3-am1:2011

Amendment 1 - Luminaires - Part 2-3: Particular

requirements - Luminaires for road and street lighting

TC 34 IEC 61184-am1:2011

Amendment 1 - Bayonet lampholders

TC 34 IEC 62386-210:2011

Digital addressable lighting interface - Part 210:

Particular requirements for control gear - Sequencer

(device type 9)

TC 34 IEC/TR 62696:2011

Luminaires - Application of the IK code IEC 62262

TC 45 IEC 62495:2011

Nuclear instrumentation - Portable X-ray fluorescence

analysis equipment utilizing a miniature X-ray tube

TC 46 IEC/TR 61156-1-3:2011

Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital

communications - Part 1-3: Electrical transmission

parameters for modelling cable assemblies using

symmetrical pair/quad cables

TC 47 IEC 60747-16-4:2011

Semiconductor - devices - Part 16-4: Microwave

integrated circuits - Switches

TC 47 IEC 60749-21:2011

Semiconductor devices - Mechanical and climatic test

methods - Part 21: Solderability

TC 47 IEC 60749-29:2011

Semiconductor devices - Mechanical and climatic test

methods - Part 29: Latch-up test

TC 47 IEC/TS 62433-1:2011

EMC IC modelling - Part 1: General modelling

framework

TC 48 IEC 60512-8-2:2011

Connectors for electronic equipment - Tests and

measurements - Part 8-2: Static load tests (fixed

connectors) - Test 8b: Static load, axial

TC 48 IEC 60512-8-3:2011

Connectors for electronic equipment - Tests and

measurements - Part 8-3: Static load tests (fixed

connectors) - Test 8c: Robustness of actuating lever

TC 48 IEC 60512-9-4:2011

Connectors for electronic equipment - Tests and

measurements - Part 9-4: Endurance tests - Test 9d:

Durability of contact retention system and seals

(maintenance, ageing)

TC 48 IEC 60512-17-2:2011

Connectors for electronic equipment - Tests and

measurements - Part 17-2: Cable clamping tests -

Test 17b: Cable clamp resistance to cable rotation

TC 48 IEC 60603-7-1:2011

Connectors for electronic equipment - Part 7-1: Detail

specification for 8-way, shielded, free and fixed

connectors

TC 57 IEC 61850-4:2011

Communication networks and systems for power utility

automation - Part 4: System and project management

TC 61 IEC 60335-2-53:2011

Household and similar electrical appliances - Safety -

Part 2-53: Particular requirements for sauna heating

appliances and infrared cabins

TC 65 IEC 61784-3-18:2011

Industrial communication networks - Profiles -

Part 3-18: Functional safety fieldbuses - Additional

specifications for CPF 18

TC 86 IEC 60793-1-44:2011

Optical fibres - Part 1-44: Measurement methods and

test procedures - Cut-off wavelength

TC 86 IEC 61753-141-2:2011

Fibre optic interconnecting devices and passive

components - Performance standard - Part 141-2:

Fibre optic passive chromatic dispersion compensator

using single-mode dispersion compensating fibre for

category C - Controlled environments

TC 86 IEC/TR 62627-03-01:2011

Fibre optic interconnecting devices and passive

components - Part 03-01: Reliability - Design of an

acceptance test for fibre pistoning failure of connectors

during temperature and humidity cycling:

demarcation analysis

TC 100 IEC 60728-6:2011

Cable networks for television signals, sound signals

and interactive services - Part 6: Optical equipment

TC 100 IEC 61937-10:2011

Digital audio - Interface for non-linear PCM encoded

audio bitstreams applying IEC 60958 - Part 10:

Non-linear PCM bitstreams according to the MPEG-4

audio lossless coding (ALS) format

TC 100 IEC 62574:2011

Audio, video and multimedia systems - General

channel assignment of multichannel audio

TC 105 IEC/PAS 62282-6-150:2011

Fuel cell technologies - Part 6-150: Micro fuel cell power

systems - Safety - Water reactive (UN Devision 4.3)

compounds in indirect PEM fuel cells

TC 107 IEC/PAS 62686-1:2011

Process management for avionics - Aerospace

qualified electronic components (AQEC) - Part 1:

General requirements for high reliability integrated

circuits and discrete semiconductors

TC 116 IEC 60745-2-13:2011

Hand-held motor-operated electric tools - Safety -

Part 2-13: Particular requirements for chain saws

19


2011 Nr. 5 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

RATIFIKUOTI EUROPOS STANDARTIZACIJOS KOMITETO STANDARTAI

Ratifikuoti Europos standartai neturi Europos standartø statuso,

jei jie neperimti kaip Lietuvos standartai.

ASD/ELEC EN 4604-009:2011

Aerospace series - Cable, electrical, for signal

transmission - Part 009: Cable, coaxial, light weight,

50 ohms, 180 °C, type KW (light WN) - Product standard

ASD/ELEC EN 4604-010:2011

Aerospace series - Cable, electrical, for signal

transmission - Part 010: Cable, coaxial, light weight,

50 Ohms, 200 °C, type KX (light WD) - Product standard

ASD/ELEC EN 4165-024:2011

Aerospace series - Connectors, electrical, rectangular,

modular - Operating temperature 175 °C continuous

- Part 024: Single module plug - Product standard

ASD/ELEC EN 4165-026:2011

Aerospace series - Connectors, electrical, rectangular,

modular - Operating temperature 175 °C continuous

- Part 026: Accessories for single modules - Product

standard

ASD/N MAT EN 2825:2011

Aerospace series - Burning behaviour of non metallic

materials under the influence of radiating heat and

flames - Determination of smoke density

CEN/TC 19 EN 15984:2011

Petroleum industry and products - Determination of

composition of refinery heating gas and calculation of

carbon content and calorific value - Gas

chromatography method

CEN/TC 19 EN ISO 20884:2011

Petroleum products - Determination of sulfur content

of automotive fuels - Wavelength-dispersive X-ray

fluorescence spectrometry (ISO 20884:2011)

CEN/TC 23 EN ISO 11363-1:2010/AC:2011

Gas cylinders - 17E and 25E taper threads for connection

of valves to gas cylinders - Part 1: Specifications - Technical

Corrigendum 1 (ISO 11363-1:2010/Cor 1:2011)

CEN/TC 33 EN 13241-1:2003+A1:2011

Industrial, commercial and garage doors and gates -

Product standard - Part 1: Products without fire

resistance or smoke control characteristics

CEN/TC 33 EN 13420:2011

Windows - Behaviour between different climates - Test

method

CEN/TC 51 EN 413-1:2011

Masonry cement - Part 1: Composition, specifications

and conformity criteria

CEN/TC 58 EN 88-1:2011

Pressure regulators and associated safety devices

for gas appliances - Part 1: Pressure regulators for

inlet pressures up to and including 50 kPa

CEN/TC 74 EN 1591-1:2001+A1:2009/AC:2011

Flanges and their joints - Design rules for gasketed

circular flange connections - Part 1: Calculation method

CEN/TC 92 EN 14154-1:2005+A2:2011

Water meters - Part 1: General requirements

CEN/TC 92 EN 14154-2:2005+A2:2011

Water meters - Part 2: Installation and conditions of use

CEN/TC 92 EN 14154-3:2005+A2:2011

Water meters - Part 3: Test methods and equipment

CEN/TC 102 EN ISO 15883-6:2011

Washer-disinfectors - Part 6: Requirements and tests

for washer-disinfectors employing thermal disinfection

for non-invasive, non-critical medical devices and

healthcare equipment (ISO 15883-6:2011)

CEN/TC 112 EN 320:2011

Particleboards and fibreboards - Determination of

resistance to axial withdrawal of screws

20

CEN/TC 122 CEN ISO/TR 7250-2:2011

Basic human body measurements for technological

design - Part 2: Statistical summaries of body

measurements from individual ISO populations

(ISO/TR 7250-2:2010)

CEN/TC 122 CEN ISO/TR 9241-100:2011

Ergonomics of human-system interaction - Part 100:

Introduction to standards related to software

ergonomics (ISO/TR 9241-100:2010)

CEN/TC 122 CEN ISO/TR 22411:2011

Ergonomics data and guidelines for the application

of ISO/IEC Guide 71 to products and services to

address the needs of older persons and persons with

disabilities (ISO/TR 22411:2008)

CEN/TC 127 EN 1366-10:2011

Fire resistance tests for service installations - Part 10:

Smoke control dampers

CEN/TC 127 EN 15269-10:2011

Extended application of test results for fire resistance

and/or smoke control for door, shutter and openable

window assemblies including their elements of building

hardware - Part 10: Fire resistance of steel rolling

shutter assemblies

CEN/TC 134 EN 653:2011

Resilient floor coverings - Expanded (cushioned)

polyvinyl chloride floor coverings - Specification

CEN/TC 134 EN 654:2011

Resilient floor coverings - Semi-flexible polyvinyl

chloride tiles - Specification

CEN/TC 134 EN 655:2011

Resilient floor coverings - Tiles of agglomerated

composition cork with polyvinyl chloride wear layer -

Specification

CEN/TC 134 EN 686:2011

Resilient floor coverings - Specification for plain and

decorative linoleum on a foam backing

CEN/TC 134 EN 687:2011

Resilient floor coverings - Specification for plain and

decorative linoleum on a corkment backing

CEN/TC 139 EN ISO 10927:2011

Plastics - Determination of the molecular mass and

molecular mass distribution of polymer species by

matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight

mass spectrometry (MALDI-TOF-MS) (ISO 10927:2011)

CEN/TC 139 EN ISO 11664-1:2011

Colorimetry - Part 1: CIE standard colorimetric

observers (ISO 11664-1:2007)

CEN/TC 139 EN ISO 11664-2:2011

Colorimetry - Part 2: CIE standard illuminants

(ISO 11664-2:2007)

CEN/TC 139 EN ISO 11664-4:2011

Colorimetry - Part 4: CIE 1976 L*a*b* Colour space

(ISO 11664-4:2008)

CEN/TC 139 EN ISO 11664-5:2011

Colorimetry - Part 5: CIE 1976 L*u*v* Colour space

and u’, v’ uniform chromaticity scale diagram

(ISO 11664-5:2009)

CEN/TC 139 EN ISO 19334:2011

Binders for paints and varnishes - Gum rosin - Gaschromatographic

analysis (ISO 19334:2010)

CEN/TC 139 EN ISO 29601:2011

Paints and varnishes - Corrosion protection by

protective paint systems - Assessment of porosity in a

dry film (ISO 29601:2011)

CEN/TC 147 EN 13001-2:2011

Crane safety - General design - Part 2: Load actions


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 5

CEN/TC 155 EN ISO 11296-1:2011

Plastics piping systems for renovation of underground

non-pressure drainage and sewerage networks -

Part 1: General (ISO 11296-1:2009)

CEN/TC 155 EN ISO 11296-4:2011

Plastics piping systems for renovation of underground

non-pressure drainage and sewerage networks - Part 4:

Lining with cured-in-place pipes (ISO 11296-4:2009,

corrected version 2010-06-01)

CEN/TC 155 EN ISO 11298-1:2011

Plastics piping systems for renovation of underground water

supply networks - Part 1: General (ISO 11298-1:2010)

CEN/TC 155 EN ISO 11298-3:2011

Plastics piping systems for renovation of underground

water supply networks - Part 3: Lining with close-fit

pipes (ISO 11298-3:2010)

CEN/TC 155 EN ISO 21003-2:2008/A1:2011

Multilayer piping systems for hot and cold water

installations inside buildings - Part 2: Pipes -

Amendment 1 (ISO 21003-2:2008/Amd 1:2011)

CEN/TC 182 EN 16084:2011

Refrigerating systems and heat pumps - Qualification

of tightness of components and joints

CEN/TC 192 EN 1846-1:2011

Firefighting and rescue service vehicles -

Nomenclature and designation

CEN/TC 193 EN 1238:2011

Adhesives - Determination of the softening point of

thermoplastic adhesives (ring and ball)

CEN/TC 193 EN 1239:2011

Adhesives - Freeze-thaw stability

CEN/TC 193 EN 1240:2011

Adhesives - Determination of hydroxyl value and/or

hydroxyl content

CEN/TC 193 EN 1243:2011

Adhesives - Determination of free formaldehyde in

amino and amidoformaldehyde condensates

CEN/TC 193 EN 1245:2011

Adhesives - Determination of pH

CEN/TC 193 EN 12962:2011

Adhesives - Determination of elastic behaviour of liquid

adhesives (elasticity index)

CEN/TC 200 EN 972:1998+A1:2010/AC:2011

Tannery machines - Reciprocating roller machines -

Safety requirements

CEN/TC 205 EN ISO 8362-6:2011

Injection containers and accessories - Part 6: Caps

made of aluminium-plastics combinations for injection

vials (ISO 8362-6:2010)

CEN/TC 215 EN ISO 5364:2011

Anaesthetic and respiratory equipment -

Oropharyngeal airways (ISO 5364:2008)

CEN/TC 215 EN ISO 80601-2-12:2011

Medical electrical equipment - Part 2-12:

Particular requirements for basic safety and

essential performance of critical care ventilators

(ISO/IEC 80601-2-12:2011)

CEN/TC 225 EN ISO/IEC 15415:2005/AC:2011

Information technology - Automatic identification and

data capture techniques - Bar code print quality test

specification - Two-dimensional symbols - Technical

Corrigendum 1 (ISO/IEC 15415:2004/Cor 1:2008)

CEN/TC 225 EN ISO/IEC 15426-2:2006/AC:2011

Information technology - Automatic identification and data

capture techniques - Bar code verifier conformance

specification - Part 2: Two-dimensional symbols - Technical

Corrigendum 1 (ISO/IEC 15426-2:2005/Cor 1:2008)

CEN/TC 230 CEN/TR 16151:2011

Water quality - Guidance on the design of Multimetric

Indices

CEN/TC 231 EN ISO 28927-10:2011

Hand-held portable power tools - Test methods for

evaluation of vibration emission - Part 10: Percussive

drills, hammers and breakers (ISO 28927-10:2011)

CEN/TC 249 CEN/TS 16137:2011

Plastics - Determination of bio-based carbon content

CEN/TC 254 EN 15976:2011

Flexible sheets for waterproofing - Determination of

emissivity

CEN/TC 260 EN 16024:2011

Fertilizers - Determination of 1H-1,2,4-triazole in urea

and in fertilizers containing urea - Method using

high-performance liquid chromatography (HPLC)

CEN/TC 262 EN ISO 28721-1:2011

Vitreous and porcelain enamels - Glass-lined apparatus

for process plants - Part 1: Quality requirements for

apparatus, components, appliances and accessories

(ISO 28721-1:2008)

CEN/TC 262 EN ISO 28721-2:2011

Vitreous and porcelain enamels - Glass-lined apparatus

for process plants - Part 2: Designation and

specification of resistance to chemical attack and

thermal shock (ISO 28721-2:2008)

CEN/TC 262 EN ISO 28721-3:2011

Vitreous and porcelain enamels - Glass-lined apparatus

for process plants - Part 3: Thermal shock resistance

(ISO 28721-3:2008)

CEN/TC 264 EN ISO 25139:2011

Stationary source emissions - Manual method for the

determination of the methane concentration using gas

chromatography (ISO 25139:2011)

CEN/TC 264 CEN/TS 16115-1:2011

Ambient air quality - Measurement of bioaerosols -

Part 1: Determination of moulds using filter sampling

systems and culture-based analyses

CEN/TC 275 CEN/TS 16187:2011

Foodstuffs - Determination of fumonisin B1 and

fumonisin B2 in processed maize containing foods for

infants and young children - HPLC method with

immunoaffinity column cleanup and fluorescence

detection after precolumn derivatization

CEN/TC 276 EN 12829:2011

Surface active agents - Preparation of water with

known calcium and magnesium hardness

CEN/TC 278 CEN ISO/TS 13140-1:2011

Electronic fee collection - Evaluation of on-board

and roadside equipment for conformity to

ISO/TS 13141 - Part 1: Test suite structure and test

purposes (ISO/TS 13140-1:2011)

CEN/TC 278 CEN ISO/TS 13143-1:2011

Electronic fee collection - Evaluation of on-board and

roadside equipment for conformity to ISO/TS 12813 -

Part 1: Test suite structure and test purposes

(ISO/TS 13143-1:2011)

CEN/TC 278 CEN ISO/TS 17575-3:2011

Electronic fee collection - Application interface

definition for autonomous systems - Part 3: Context

data (ISO/TS 17575-3:2011)

CEN/TC 278 CEN ISO/TS 17575-4:2011

Electronic fee collection - Application interface

definition for autonomous systems - Part 4: Roaming

(ISO/TS 17575-4:2011)

CEN/TC 290 EN ISO 14253-2:2011

Geometrical product specifications (GPS) - Inspection

by measurement of workpieces and measuring

equipment - Part 2: Guidance for the estimation of

uncertainty in GPS measurement, in calibration of

measuring equipment and in product verification

(ISO 14253-2:2011)

21


2011 Nr. 5 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

CEN/TC 290 EN ISO 14253-3:2011

Geometrical product specifications (GPS) - Inspection

by measurement of workpieces and measuring

equipment - Part 3: Guidelines for achieving

agreements on measurement uncertainty statements

(ISO 14253-3:2011)

CEN/TC 300 EN ISO 9875:2001/AC:2011

Ships and marine technology - Marine echo-sounding

equipment (ISO 9875:2000/Cor 1:2006)

CEN/TC 307 EN 14103:2011

Fat and oil derivatives - Fatty Acid Methyl Esters

(FAME) - Determination of ester and linolenic acid

methyl ester contents

CEN/TC 307 EN 14105:2011

Fat and oil derivatives - Fatty Acid Methyl Esters

(FAME) - Determination of free and total glycerol and

mono-, di-, triglyceride contents

CEN/TC 352 CEN ISO/TS 13830:2011

Guidance on the labelling of manufactured

nano-objects and products containing manufactured

nano-objects (ISO/TS 13830:2011)

CEN/TC 353 EN 15943:2011

Curriculum Exchange Format (CEF) - Data model

CEN/WS UDP CWA 16266:2011

Curriculum for training ICT Professionals in Universal

Design

RATIFIKUOTI EUROPOS ELEKTROTECHNIKOS STANDARTIZACIJOS

KOMITETO STANDARTAI

Ratifikuoti Europos standartai neturi Europos standartø statuso,

jei jie neperimti kaip Lietuvos standartai.

CLC/SC 205A EN 50065-1:2011

Signalling on low-voltage electrical installations in

the frequency range 3 kHz to 148,5 kHz - Part 1:

General requirements, frequency bands and

electromagnetic disturbances

CLC/SR 27 EN 60519-6:2011

Safety in electroheat installations - Part 6:

Specifications for safety in industrial microwave

heating equipment

CLC/SR 34A EN 60357:2003/A3:2011

Tungsten halogen lamps (non-vehicle) -

Performance specifications

CLC/SR 35 EN 60086-5:2011

Primary batteries - Part 5: Safety of batteries with

aqueous electrolyte (IEC 60086-5:2011)

CLC/SR 37 EN 60099-8:2011

Surge arresters - Part 8: Metal-oxide surge

arresters with external series gap (EGLA) for

overhead transmission and distribution lines of

a.c. systems above 1 kV (IEC 60099-8:2011)

CLC/SR 46F EN 61169-41:2011

Radio-frequency connectors - Part 41: Sectional

specification for CQA series quick lock R.F. coaxial

connectors (IEC 61169-41:2011)

CLC/SR 47D EN 60191-6-17:2011

Mechanical standardization of semiconductor

devices - Part 6-17: General rules for the

preparation of outline drawings of surface

mounted semiconductor device packages -

Design guide for stacked packages - Fine-pitch

ball grid array and fine-pitch land grid array

(P-PFBGA and P-PFLGA) (IEC 60191-6-17:2011)

CLC/SR 48B EN 60512-26-100:2008/A1:2011

Connectors for electronic equipment - Tests and

measurements - Part 26-100: Measurement setup,

test and reference arrangements and measurements

for connectors according to IEC 60603-7 - Tests 26a

to 26g (IEC 60512-26-100:2008/A1:2011)

CLC/SR 49 EN 60679-6:2011

Quartz crystal controlled oscillators of assessed

quality - Part 6: Phase jitter measurement method

for quartz crystal oscillators and SAW oscillators

- Application guidelines (IEC 60679-6:2011)

CLC/TC 20 EN 50399:2011

Common test methods for cables under fire

conditions - Heat release and smoke production

measurement on cables during flame spread test

- Test apparatus, procedures, results

CLC/TC 59X EN 60704-2-13:2011

Household and similar electrical appliances - Test

code for the determination of airborne acoustical

noise - Part 2-13: Particular requirements for

range hoods (IEC 60704-2-13:2011)

CLC/TC 61F EN 61029-2-12:2011

Safety of transportable motor-operated electric

tools - Part 2-12: Particular requirements for

threading machines (IEC 61029-2-12:2010,

modified)

CLC/TC 76 EN 60601-2-57:2011

Medical electrical equipment - Part 2-57:

Particular requirements for the basic safety and

essential performance of non-laser light source

equipment intended for therapeutic, diagnostic,

monitoring and cosmetic/aesthetic use

(IEC 60601-2-57:2011)

CLC/TC 82 EN 60904-5:2011

Photovoltaic devices - Part 5: Determination of

the equivalent cell temperature (ECT) of

photovoltaic (PV) devices by the open-circuit

voltage method (IEC 60904-5:2011)

CLC/TC 86BXA EN 61300-2-6:2011

Fibre optic interconnecting devices and passive

components - Basic test and measurement

procedures - Part 2-6: Tests - Tensile strength of

coupling mechanism (IEC 61300-2-6:2010)

CLC/TC 86BXA EN 61300-3-22:2011

Fibre optic interconnecting devices and passive

components - Basic test and measurement

procedures - Part 3-22: Examinations and

measurements - Ferrule compression force

(IEC 61300-3-22:2010)

CLC/TC 94 EN 61810-2:2011

Electromechanical elementary relays - Part 2:

Reliability (IEC 61810-2:2011)

CLC/TC 94 EN 61810-2-1:2011

Electromechanical elementary relays - Part 2-1:

Reliability - Procedure for the verification of

B10 values (IEC 61810-2-1:2011)

CLC/TC 116 EN 61029-2-12:2011

Safety of transportable motor-operated electric

tools - Part 2-12: Particular requirements for

threading machines (IEC 61029-2-12:2010,

modified)

22


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 5

RATIFIKUOTI EUROPOS TELEKOMUNIKACIJØ STANDARTØ INSTITUTO STANDARTAI

Ratifikuoti Europos standartai neturi Europos standartø statuso,

jei jie neperimti kaip Lietuvos standartai.

ETSI EG 202 057-2 V1.3.2 (2011-04)

Speech and multimedia Transmission Quality (STQ);

User related QoS parameter definitions and

measurements; Part 2: Voice tele

ETSI EN 300 392-12-21 V1.4.1 (2011-04)

Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data

(V+D); Part 12: Supplementary services stage 3;

Sub-part 21: Ambience Listening (AL)

ETSI EN 302 769 V1.2.1 (2011-04)

Digital Video Broadcasting (DVB); Frame structure

channel coding and modulation for a second generation

ETSI ES 202 184 V2.2.1 (2011-03)

Broadcast Profile

ETSI ES 282 003 V3.5.1 (2011-04)

Telecommunications and Internet converged Services

and Protocols for Advanced Networking (TISPAN);

Resource and Admission Control Sub-System (RACS):

Functional Architecture

ETSI TR 101 543 V1.1.1 (2011-04)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum

Matters (ERM); RFID evaluation tests undertaken in

support of M/436 Phase 1

ETSI TR 102 839 V1.1.1 (2011-04)

Reconfigurable Radio Systems (RRS); Multiradio

Interface for Software Defined Radio (SDR) Mobile

Device Architecture and Services

ETSI TR 102 948 V1.1.1 (2011-04)

Speech and multimedia Transmission Quality (STQ);

Quality of Synthesized and Natural Speech impaired

by Packet Loss and Coding Algorithms

ETSI TR 103 062 V1.1.1 (2011-04)

Reconfigurable Radio Systems (RRS) Use Cases and

Scenarios for Software Defined Radio (SDR) Reference

Architecture for Mobile Device

ETSI TR 103 064 V1.1.1 (2011-04)

Reconfigurable Radio Systems (RRS); Business and

Cost considerations of Software Defined Radio (SDR)

and Cognitive Radio (CR) in the Public Safety domain

ETSI TR 121 900 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Technical Specification Group working methods

(3GPP TR 21.900 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TR 123 903 V10.0.0 (2011-03)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Redial solution for voice-video switching

(3GPP TR 23.903 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TR 123 919 V10.0.0 (2011-03)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Direct tunnel deployment guideline

(3GPP TR 23.919 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TR 123 976 V10.0.0 (2011-03)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Push architecture (3GPP TR 23.976 version 10.0.0

Release 10)

ETSI TR 123 977 V10.0.0 (2011-03)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Bandwidth And Resource Savings (BARS) and speech

enhancements for Circuit Switched (CS) networks

(3GPP TR 23.977 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TR 123 979 V10.0.0 (2011-03)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; 3GPP enablers for Open Mobile Alliance (OMA)

Push-to-talk over Cellular (PoC) services; Stage 2

(3GPP TR 23.979 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TR 123 981 V10.0.0 (2011-03)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Interworking aspects and migration scenarios for

IPv4-based IP Multimedia Subsystem (IMS)

implementations (3GPP TR 23.981 version 10.0.0

Release 10)

ETSI TR 124 930 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Signalling flows for the session setup in the

IP Multimedia core network Subsystem (IMS) based

on Session Initiation Protocol (SIP) and Session

Description Protocol (SDP); Stage 3 (3GPP TR 24.930

version 10.0.0 Release 10)

ETSI TR 125 903 V10.0.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Continuous connectivity for packet data users

(3GPP TR 25.903 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TR 125 912 V10.0.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Feasibility study for evolved Universal Terrestrial

Radio Access (UTRA) and Universal Terrestrial Radio

Access Network (UTRAN) (3GPP TR 25.912

version 10.0.0 Release 10)

ETSI TR 125 929 V10.0.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Continuous connectivity for packet data users;

1.28Mcps TDD (3GPP TR 25.929 version 10.0.0

Release 10)

ETSI TR 125 931 V10.0.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN functions, examples on signalling procedures

(3GPP TR 25.931 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TR 125 931 V9.0.1 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN functions, examples on signalling procedures

(3GPP TR 25.931 version 9.0.1 Release 9)

ETSI TR 125 992 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Multimedia Broadcast/Multicast Service (MBMS);

UTRAN/GERAN requirements (3GPP TR 25.992

version 10.0.0 Release 10)

ETSI TR 125 996 V10.0.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Spacial channel model for Multiple Input Multiple Output

(MIMO) simulations (3GPP TR 25.996 version 10.0.0

Release 10)

ETSI TR 126 902 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Video codec performance (3GPP TR 26.902

version 10.0.0 Release 10)

ETSI TR 126 903 V10.0.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Improved video support for Packet Switched

Streaming (PSS) and Multimedia Broadcast/Multicast

Service (MBMS) Services (3GPP TR 26.903

version 10.0.0 Release 10)

ETSI TR 126 904 V10.0.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Study on Improved Video Coding Support

(3GPP TR 26.904 version 10.0.0 Release 10)

23


2011 Nr. 5 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

ETSI TR 126 911 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Codec(s) for Circuit-Switched (CS) multimedia

telephony service; Terminal implementor’s guide

(3GPP TR 26.911 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TR 126 914 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Multimedia telephony over IP Multimedia

Subsystem (IMS); Optimization opportunities

(3GPP TR 26.914 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TR 126 935 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Packet Switched (PS) conversational multimedia

applications; Performance characterization of default

codecs (3GPP TR 26.935 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TR 126 936 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Performance characterization of 3GPP audio

codecs (3GPP TR 26.936 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TR 126 937 V10.0.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Transparent end-to-end packet switched

streaming service (PSS); Real-time Transport Protocol

(RTP) usage model (3GPP TR 26.937 version 10.0.0

Release 10)

ETSI TR 126 943 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Recognition performance evaluations of codecs

for Speech Enabled Services (SES) (3GPP TR 26.943

version 10.0.0 Release 10)

ETSI TR 126 944 V10.0.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; End-to-end multimedia services performace

metrics (3GPP TR 26.944 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TR 126 946 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Multimedia Broadcast/Multicast Service (MBMS)

user service guidelines (3GPP TR 26.946 version 10.0.0

Release 10)

ETSI TR 126 950 V10.0.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Study on Surround Sound for PSS and MBMS

(3GPP TR 26.950 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TR 126 967 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

eCall data transfer; In-band modem solution

(3GPP TR 26.967 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TR 126 969 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

eCall data transfer; In-band modem solution;

Characterization report (3GPP TR 26.969 version 10.0.0

Release 10)

ETSI TR 126 969 V8.2.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

eCall data transfer; In-band modem solution;

Characterization report (3GPP TR 26.969 version 8.2.0

Release 8)

ETSI TR 126 969 V9.1.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

eCall data transfer; In-band modem solution;

Characterization report (3GPP TR 26.969 version 9.1.0

Release 9)

ETSI TR 126 975 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Performance characterization of the Adaptive

Multi-Rate (AMR) speech codec (3GPP TR 26.975

version 10.0.0 Release 10)

ETSI TR 126 976 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Performance characterization of the Adaptive

Multi-Rate Wideband (AMR-WB) speech codec

(3GPP TR 26.976 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TR 126 978 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Results of the Adaptive Multi-Rate (AMR) noise

suppression selection phase (3GPP TR 26.978

version 10.0.0 Release 10)

ETSI TR 133 905 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Recommendations for Trusted Open Platforms

(3GPP TR 33.905 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TR 133 919 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; 3G Security; Generic Authentication Architecture

(GAA); System description (3GPP TR 33.919

version 10.0.0 Release 10)

ETSI TR 133 924 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Identity management and 3GPP security

interworking; Identity management and Generic

Authentication Architecture (GAA) interworking

(3GPP TR 33.924 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TR 133 937 V10.0.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Study of mechanisms for Protection against

Unsolicited Communication for IMS (PUCI)

(3GPP TR 33.937 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TR 133 980 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Liberty Alliance and 3GPP security interworking;

Interworking of Liberty Alliance Identity Federation

Framework (ID-FF), Identity Web Services Framework

(ID-WSF) and Generic Authentication Architecture

(GAA) (3GPP TR 33.980 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TR 135 909 V10.0.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; 3G Security; Specification of the MILENAGE

algorithm set: an example algorithm set for the

3GPP authentication and key generation functions f1,

f1*, f2, f3, f4, f5 and f5*; Document 5: Summary and

results of design and evaluation (3GPP TR 35.909

version 10.0.0 Release 10)

ETSI TR 135 919 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Specification of the 3GPP Confidentiality and

Integrity Algorithms UEA2 & UIA2; Document 5: Design

and evaluation report (3GPP TR 35.919 version 10.0.0

Release 10)

ETSI TR 136 912 V10.0.0 (2011-04)

Feasibility study for Further Advancements for E-UTRA

(LTE-Advanced) (3GPP TR 36.912 version 10.0.0

Release 10)

ETSI TR 143 026 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Multiband operation of GSM / DCS 1800 by a single

operator (3GPP TR 43.026 version 10.0.0 Release 10)

24


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 5

ETSI TR 143 030 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Radio network planning aspects (3GPP TR 43.030

version 10.0.0 Release 10)

ETSI TR 143 902 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Enhanced Generic Access Networks (EGAN) study

(3GPP TR 43.902 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TR 143 903 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

A-interface over IP study (AINTIP) (3GPP TR 43.903

version 10.0.0 Release 10)

ETSI TR 144 901 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

External Network Assisted Cell Change (NACC)

(3GPP TR 44.901 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TR 145 050 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Background for RF Requirements (3GPP TR 45.050

version 10.0.0 Release 10)

ETSI TR 145 902 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Flexible Layer One (FLO) (3GPP TR 45.902

version 10.0.0 Release 10)

ETSI TR 145 903 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Feasibility study on Single Antenna Interference

Cancellation (SAIC) for GSM networks

(3GPP TR 45.903 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TR 145 912 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Feasibility study for evolved GSM/EDGE Radio Access

Network (GERAN) (3GPP TR 45.912 version 10.0.0

Release 10)

ETSI TR 145 913 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Optimized transmit pulse shape for downlink Enhanced

General Packet Radio Service (EGPRS2-B)

(3GPP TR 45.913 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TR 149 995 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

General Packet Radio Service (GPRS); Interworking

between modified Public Land Mobile Network (PLMN)

supporting GPRS and legacy GPRS mobiles

(3GPP TR 49.995 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TR 187 002 V3.1.1 (2011-04)

Telecommunications and Internet converged Services

and Protocols for Advanced Networking (TISPAN);

TISPAN NGN Security (NGN_SEC); Threat, Vulnerability

and Risk Analysis

ETSI TS 102 232-7 V2.2.1 (2011-03)

Lawful Interception (LI); Handover Interface and

Service-Specific Details (SSD) for IP delivery; Part 7:

Service-specific details for Mobile Services

ETSI TS 102 636-6-1 V1.1.1 (2011-03)

Intelligent Transport Systems (ITS); Vehicular

Communications; GeoNetworking; Part 6: Internet

Integration; Sub-part 1: Transmission of IPv6 Packets

over GeoNetworking Protocols

ETSI TS 102 705 V9.2.0 (2011-04)

Smart Cards; UICC Application Programming Interface

for Java Card for Contactless Applications (Release 9)

ETSI TS 102 859-1 V1.1.1 (2011-03)

Intelligent Transport Systems (ITS); Testing;

Conformance test specifications for Transmission of

IP packets over GeoNetworking; Part 1: Test

requirements and Protocol Implementation

Conformance Statement (PICS) proforma

ETSI TS 102 859-2 V1.1.1 (2011-03)

Intelligent Transport Systems (ITS); Testing;

Conformance test specifications for Transmission of

IP packets over GeoNetworking; Part 2: Test Suite

Structure and Test Purposes (TSS&TP)

ETSI TS 102 859-3 V1.1.1 (2011-03)

Intelligent Transport Systems (ITS); Testing;

Conformance test specifications for Transmission of

IP packets over GeoNetworking; Part 3: Abstract Test

Suite (ATS) and Protocol Implementation eXtra

Information for Testing (PIXIT)

ETSI TS 102 868-1 V1.1.1 (2011-03)

Intelligent Transport Systems (ITS); Testing;

Conformance test specification for Co-operative

Awareness Messages (CAM); Part 1: Test requirements

and Protocol Implementation Conformance Statement

(PICS) proforma

ETSI TS 102 868-2 V1.1.1 (2011-03)

Intelligent Transport Systems (ITS); Testing;

Conformance test specification for Co-operative

Awareness Messages (CAM); Part 2: Test Suite

Structure and Test Purposes (TSS&TP)

ETSI TS 102 868-3 V1.1.1 (2011-03)

Intelligent Transport Systems (ITS); Testing;

Conformance test specification for Co-operative

Awareness Messages (CAM); Part 3: Abstract Test Suite

(ATS) and Protocol Implementation eXtra Information

for Testing (PIXIT)

ETSI TS 102 869-1 V1.1.1 (2011-03)

Intelligent Transport Systems (ITS); Testing;

Conformance test specification for Decentralized

Environmental Notification Messages (DENM); Part 1:

Test requirements and Protocol Implementation

Conformance Statement (PICS) proforma

ETSI TS 102 869-2 V1.1.1 (2011-03)

Intelligent Transport Systems (ITS); Testing;

Conformance test specification for Decentralized

Environmental Notification Messages (DENM); Part 2:

Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP)

ETSI TS 102 869-3 V1.1.1 (2011-03)

Intelligent Transport Systems (ITS); Testing;

Conformance test specification for Decentralized

Environmental Notification Messages (DENM); Part 3:

Abstract Test Suite (ATS) and Protocol Implementation

eXtra Information for Testing (PIXIT)

ETSI TS 102 929 V1.1.1 (2011-04)

Speech and multimedia Transmission Quality (STQ);

Procedures for the identification and selection of

common modes of de-jitter buffers and echo cancellers

ETSI TS 102 936-1 V1.1.1 (2011-04)

Network Access Device (NAD) conformance

specification; Part 1: Protocol test specification

ETSI TS 102 936-2 V1.1.1 (2011-04)

Network Access Device (NAD) conformance

specification; Part 2: Test suites

ETSI TS 102 950-1 V1.1.1 (2011-04)

Methods for Testing and Specification (MTS); TTCN-3

Conformance Test Suite; Part 1: Implementation

Conformance Statement (ICS)

ETSI TS 102 950-2 V1.1.1 (2011-04)

Methods for Testing and Specification (MTS); TTCN-3

Conformance Test Suite; Part 2: Test Suite Structure

and Test Purposes (TSS&TP)

ETSI TS 102 950-3 V1.1.1 (2011-04)

Methods for Testing and Specification (MTS); TTCN-3

Conformance Test Suite; Part 3: Abstract Test Suite

(ATS) and Implementation eXtra Information for Testing

(IXIT)

25


2011 Nr. 5 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

ETSI TS 103 161-14 V1.1.1 (2011-04)

Access, Terminals, Transmission and Multiplexing

(ATTM); Integrated Broadband Cable and Television

Networks; IPCablecom 1.5; Part 14: Embedded MTA

Analog Interface and Powering Specification

ETSI TS 103 161-16 V1.1.1 (2011-04)

Access, Terminals, Transmission and Multiplexing

(ATTM); Integrated Broadband Cable and Television

Networks; IPCablecom 1.5; Part 16: Signalling for Call

Management Server

ETSI TS 103 161-17 V1.1.1 (2011-04)

Access, Terminals, Transmission and Multiplexing

(ATTM); Integrated Broadband Cable and Television

Networks; IPCablecom 1.5; Part 17: CMS Subscriber

Provisioning Specification

ETSI TS 103 161-20 V1.1.1 (2011-04)

Access, Terminals, Transmission and Multiplexing

(ATTM); Integrated Broadband Cable and Television

Networks; IPCablecom 1.5; Part 20: Management

Event MIB Specification

ETSI TS 103 161-3 V1.1.1 (2011-04)

Access, Terminals, Transmission and Multiplexing (ATTM);

Integrated Broadband Cable and Television Networks;

IPCablecom 1.5; Part 3: Audio Codec Requirements for

the Provision of Bi-Directional Audio Service over Cable

Television Networks using Cable Modems

ETSI TS 103 161-6 V1.1.1 (2011-04)

Access, Terminals, Transmission and Multiplexing

(ATTM); Integrated Broadband Cable and Television

Networks; IPCablecom 1.5; Part 6: Event Message

Specification

ETSI TS 121 101 V10.0.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Technical Specifications and Technical Reports for a

UTRAN-based 3GPP system (3GPP TS 21.101

version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 121 101 V9.0.1 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Technical Specifications and Technical Reports for a

UTRAN-based 3GPP system (3GPP TS 21.101

version 9.0.1 Release 9)

ETSI TS 121 201 V10.0.0 (2011-04)

Technical Specifications and Technical Reports for an

Evolved Packet System (EPS) based 3GPP system

(3GPP TS 21.201 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 121 201 V9.0.1 (2011-04)

Technical Specifications and Technical Reports for an

Evolved Packet System (EPS) based 3GPP system

(3GPP TS 21.201 version 9.0.1 Release 9)

ETSI TS 121 202 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Technical Specifications and Technical Reports

relating to the Common IP Multimedia Subsystem (IMS)

(3GPP TS 21.202 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 122 011 V10.3.0 (2011-04) - (205 kb)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Service accessibility (3GPP TS 22.011

version 10.3.0 Release 10)

ETSI TS 122 053 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Tandem Free Operation (TFO); Service

description; Stage 1 (3GPP TS 22.053 version 10.0.0

Release 10)

ETSI TS 122 076 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Noise suppression for the AMR codec; Service

description; Stage 1 (3GPP TS 22.076 version 10.0.0

Release 10)

ETSI TS 122 115 V10.1.1 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Service aspects; Charging and billing (3GPP TS 22.115

version 10.1.1 Release 10)

ETSI TS 122 173 V10.3.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; IP Multimedia Core Network Subsystem (IMS)

Multimedia Telephony Service and supplementary

services; Stage 1 (3GPP TS 22.173 version 10.3.0

Release 10)

ETSI TS 122 220 V10.6.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Service requirements for Home Node B (HNB) and

Home eNode B (HeNB) (3GPP TS 22.220 version 10.6.0

Release 10)

ETSI TS 122 220 V9.6.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Service requirements for Home Node B (HNB) and

Home eNode B (HeNB) (3GPP TS 22.220 version 9.6.0

Release 9)

ETSI TS 122 228 V10.4.1 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Service requirements for the Internet Protocol (IP)

multimedia core network subsystem (IMS); Stage 1

(3GPP TS 22.228 version 10.4.1 Release 10)

ETSI TS 122 233 V9.1.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Transparent end-to-end packet-switched

streaming service; Stage 1 (3GPP TS 22.233

version 9.1.0 Release 9)

ETSI TS 123 003 V10.1.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Numbering, addressing and identification

(3GPP TS 23.003 version 10.1.0 Release 10)

ETSI TS 123 003 V8.12.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Numbering, addressing and identification

(3GPP TS 23.003 version 8.12.0 Release 8)

ETSI TS 123 003 V9.6.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Numbering, addressing and identification

(3GPP TS 23.003 version 9.6.0 Release 9)

ETSI TS 123 007 V10.3.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Restoration procedures (3GPP TS 23.007

version 10.3.0 Release 10)

ETSI TS 123 007 V9.7.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Restoration procedures (3GPP TS 23.007 version 9.7.0

Release 9)

ETSI TS 123 008 V10.2.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Organization of subscriber data (3GPP TS 23.008

version 10.2.0 Release 10)

ETSI TS 123 009 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Handover procedures (3GPP TS 23.009 version 10.0.0

Release 10)

26


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 5

ETSI TS 123 009 V9.2.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Handover procedures (3GPP TS 23.009 version 9.2.0

Release 9)

ETSI TS 123 012 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Location management procedures (3GPP TS 23.012

version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 123 014 V10.0.0 (2011-03)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Support of Dual Tone Multi-Frequency (DTMF)

signalling (3GPP TS 23.014 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 123 018 V10.1.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Basic call handling; Technical realization

(3GPP TS 23.018 version 10.1.0 Release 10)

ETSI TS 123 032 V10.0.0 (2011-03)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Universal Geographical Area Description (GAD)

(3GPP TS 23.032 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 123 034 V10.0.0 (2011-03)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

High Speed Circuit Switched Data (HSCSD); Stage 2

(3GPP TS 23.034 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 123 038 V10.0.0 (2011-03)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Alphabets and language-specific information

(3GPP TS 23.038 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 123 040 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Technical realization of the Short Message Service

(SMS) (3GPP TS 23.040 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 123 042 V10.0.0 (2011-03)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Compression algorithm for text messaging services

(3GPP TS 23.042 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 123 053 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Tandem Free Operation (TFO); Service description;

Stage 2 (3GPP TS 23.053 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 123 057 V10.0.0 (2011-03)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Mobile Execution Environment (MExE); Functional

description; Stage 2 (3GPP TS 23.057 version 10.0.0

Release 10)

ETSI TS 123 101 V10.0.0 (2011-03)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

General Universal Mobile Telecommunications System

(UMTS) architecture (3GPP TS 23.101 version 10.0.0

Release 10)

ETSI TS 123 107 V10.0.0 (2011-03)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Quality of Service (QoS) concept and architecture

(3GPP TS 23.107 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 123 108 V10.0.0 (2011-03)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Mobile radio interface layer 3 specification, core network

protocols; Stage 2 (3GPP TS 23.108 version 10.0.0

Release 10)

ETSI TS 123 110 V10.0.0 (2011-03)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Universal Mobile Telecommunications System

(UMTS) access stratum; Services and functions

(3GPP TS 23.110 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 123 116 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Super-Charger technical realization; Stage 2

(3GPP TS 23.116 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 123 122 V10.3.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Non-Access-Stratum (NAS) functions related to Mobile

Station (MS) in idle mode (3GPP TS 23.122

version 10.3.0 Release 10)

ETSI TS 123 141 V10.0.0 (2011-03)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Presence service; Architecture and functional

description; Stage 2 (3GPP TS 23.141 version 10.0.0

Release 10)

ETSI TS 123 146 V10.0.1 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Technical realization of facsimile Group 3

non-transparent (3GPP TS 23.146 version 10.0.1

Release 10)

ETSI TS 123 153 V10.0.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Out of band transcoder control; Stage 2

(3GPP TS 23.153 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 123 153 V9.2.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Out of band transcoder control; Stage 2

(3GPP TS 23.153 version 9.2.0 Release 9)

ETSI TS 123 172 V10.0.1 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Technical realization of Circuit Switched (CS) multimedia

service; UDI/RDI fallback and service modification;

Stage 2 (3GPP TS 23.172 version 10.0.1 Release 10)

ETSI TS 123 202 V10.0.1 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Circuit switched data bearer services (3GPP TS 23.202

version 10.0.1 Release 10)

ETSI TS 123 205 V10.0.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Bearer-independent circuit-switched core network;

Stage 2 (3GPP TS 23.205 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 123 205 V8.9.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Bearer-independent circuit-switched core network;

Stage 2 (3GPP TS 23.205 version 8.9.0 Release 8)

ETSI TS 123 205 V9.2.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Bearer-independent circuit-switched core network;

Stage 2 (3GPP TS 23.205 version 9.2.0 Release 9)

ETSI TS 123 207 V10.0.0 (2011-03)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; End-to-end Quality of Service (QoS) concept and

architecture (3GPP TS 23.207 version 10.0.0

Release 10)

ETSI TS 123 218 V10.0.0 (2011-03)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; IP Multimedia (IM) session handling; IM call model;

Stage 2 (3GPP TS 23.218 version 10.0.0 Release 10)

27


2011 Nr. 5 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

ETSI TS 123 226 V10.0.0 (2011-03)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Global text telephony (GTT); Stage 2

(3GPP TS 23.226 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 123 231 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

SIP-I based circuit-switched core network; Stage 2

(3GPP TS 23.231 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 123 234 V10.0.0 (2011-03)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; 3GPP system to Wireless Local Area Network

(WLAN) interworking; System description

(3GPP TS 23.234 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 123 240 V10.0.0 (2011-03)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; 3GPP Generic User Profile (GUP) requirements;

Architecture (Stage 2) (3GPP TS 23.240 version 10.0.0

Release 10)

ETSI TS 123 246 V10.0.0 (2011-03)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Multimedia Broadcast/Multicast Service (MBMS);

Architecture and functional description

(3GPP TS 23.246 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 123 259 V10.0.0 (2011-03)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Personal Network Management (PNM);

Procedures and information flows; Stage 2

(3GPP TS 23.259 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 123 272 V10.3.1 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Circuit Switched (CS) fallback in Evolved Packet

System (EPS); Stage 2 (3GPP TS 23.272 version 10.3.1

Release 10)

ETSI TS 123 279 V10.0.0 (2011-03)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Combining Circuit Switched (CS) and

IP Multimedia Subsystem (IMS) services; Stage 2

(3GPP TS 23.279 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 123 327 V10.0.0 (2011-03)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Mobility between 3GPP-Wireless Local Area

Network (WLAN) interworking and 3GPP systems

(3GPP TS 23.327 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 123 333 V10.1.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Multimedia Resource Function Controller (MRFC)

- Multimedia Resource Function Processor (MRFP) Mp

interface: Procedures descriptions (3GPP TS 23.333

version 10.1.0 Release 10)

ETSI TS 123 334 V10.1.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS) Application Level

Gateway (IMS-ALG) – IMS Access Gateway (IMS-AGW)

interface: Procedures descriptions (3GPP TS 23.334

version 10.1.0 Release 10)

ETSI TS 123 335 V10.0.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; User Data Convergence (UDC); Technical

realization and information flows; Stage 2

(3GPP TS 23.335 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 124 002 V10.0.0 (2011-03)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; GSM - UMTS Public Land Mobile Network (PLMN)

Access Reference Configuration (3GPP TS 24.002

version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 124 007 V10.0.0 (2011-03)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Mobile radio interface signalling layer 3; General

Aspects (3GPP TS 24.007 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 124 008 V9.6.0 (2011-03)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Mobile radio interface Layer 3 specification; Core

network protocols; Stage 3 (3GPP TS 24.008

version 9.6.0 Release 9)

ETSI TS 124 011 V10.0.0 (2011-03)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Point-to-Point (PP) Short Message Service (SMS)

support on mobile radio interface (3GPP TS 24.011

version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 124 022 V10.0.1 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Radio Link Protocol (RLP) for circuit switched bearer

and teleservices (3GPP TS 24.022 version 10.0.1

Release 10)

ETSI TS 124 109 V10.0.0 (2011-03)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Bootstrapping interface (Ub) and network

application function interface (Ua); Protocol details

(3GPP TS 24.109 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 124 141 V10.0.0 (2011-03)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Presence service using the IP Multimedia (IM) Core

Network (CN) subsystem; Stage 3 (3GPP TS 24.141

version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 124 166 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; 3GPP IP Multimedia Subsystem (IMS)

conferencing Management Object (MO)

(3GPP TS 24.166 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 124 166 V9.2.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; 3GPP IP Multimedia Subsystem (IMS)

conferencing Management Object (MO)

(3GPP TS 24.166 version 9.2.0 Release 9)

ETSI TS 124 167 V10.2.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; 3GPP IMS Management Object (MO); Stage 3

(3GPP TS 24.167 version 10.2.0 Release 10)

ETSI TS 124 182 V10.2.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS) Customized

Alerting Tones (CAT); Protocol specification

(3GPP TS 24.182 version 10.2.0 Release 10)

ETSI TS 124 182 V9.7.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS) Customized

Alerting Tones (CAT); Protocol specification

(3GPP TS 24.182 version 9.7.0 Release 9)

ETSI TS 124 183 V10.0.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS) Customized

Ringing Signal (CRS); Protocol specification

(3GPP TS 24.183 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 124 183 V9.3.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS) Customized

Ringing Signal (CRS); Protocol specification

(3GPP TS 24.183 version 9.3.0 Release 9)

28


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 5

ETSI TS 124 216 V10.0.0 (2011-03)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Communication Continuity Management Object

(MO) (3GPP TS 24.216 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 124 234 V10.1.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; 3GPP system to Wireless Local Area Network

(WLAN) interworking; WLAN User Equipment

(WLAN UE) to network protocols; Stage 3

(3GPP TS 24.234 version 10.1.0 Release 10)

ETSI TS 124 234 V8.6.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; 3GPP system to Wireless Local Area Network

(WLAN) interworking; WLAN User Equipment

(WLAN UE) to network protocols; Stage 3

(3GPP TS 24.234 version 8.6.0 Release 8)

ETSI TS 124 234 V9.3.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; 3GPP system to Wireless Local Area Network

(WLAN) interworking; WLAN User Equipment

(WLAN UE) to network protocols; Stage 3

(3GPP TS 24.234 version 9.3.0 Release 9)

ETSI TS 124 235 V10.0.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; 3GPP System to Wireless Local Area Network

(WLAN) interworking Management Object (MO)

(3GPP TS 24.235 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 124 237 V10.2.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem

IP Multimedia Subsystem (IMS) service continuity;

Stage 3 (3GPP TS 24.237 version 10.2.0 Release 10)

ETSI TS 124 237 V8.8.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem

IP Multimedia Subsystem (IMS) service continuity;

Stage 3 (3GPP TS 24.237 version 8.8.0 Release 8)

ETSI TS 124 237 V9.6.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem

IP Multimedia Subsystem (IMS) service continuity;

Stage 3 (3GPP TS 24.237 version 9.6.0 Release 9)

ETSI TS 124 238 V10.0.0 (2011-03)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Session Initiation Protocol (SIP) based user

configuration; Stage 3 (3GPP TS 24.238 version 10.0.0

Release 10)

ETSI TS 124 239 V10.0.0 (2011-03)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Flexible Alerting (FA) using IP Multimedia (IM) Core

Network (CN) subsystem; Protocol specification

(3GPP TS 24.239 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 124 247 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Messaging service using the IP Multimedia (IM)

Core Network (CN) subsystem; Stage 3

(3GPP TS 24.247 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 124 247 V8.6.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Messaging service using the IP Multimedia (IM)

Core Network (CN) subsystem; Stage 3

(3GPP TS 24.247 version 8.6.0 Release 8)

ETSI TS 124 247 V9.3.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Messaging service using the IP Multimedia (IM)

Core Network (CN) subsystem; Stage 3

(3GPP TS 24.247 version 9.3.0 Release 9)

ETSI TS 124 279 V10.0.0 (2011-03)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Combining Circuit Switched (CS) and

IP Multimedia Subsystem (IMS) services; Stage 3

(3GPP TS 24.279 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 124 286 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem

Centralized Services (ICS); Management Object (MO)

(3GPP TS 24.286 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 124 286 V8.1.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem

Centralized Services (ICS); Management Object (MO)

(3GPP TS 24.286 version 8.1.0 Release 8)

ETSI TS 124 286 V9.2.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem

Centralized Services (ICS); Management Object (MO)

(3GPP TS 24.286 version 9.2.0 Release 9)

ETSI TS 124 292 V10.3.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem

Centralized Services (ICS); Stage 3 (3GPP TS 24.292

version 10.3.0 Release 10)

ETSI TS 124 292 V8.9.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem

Centralized Services (ICS); Stage 3 (3GPP TS 24.292

version 8.9.0 Release 8)

ETSI TS 124 292 V9.7.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem

Centralized Services (ICS); Stage 3 (3GPP TS 24.292

version 9.7.0 Release 9)

ETSI TS 124 294 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS) Centralized

Services (ICS) protocol via I1 interface

(3GPP TS 24.294 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 124 294 V9.5.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS) Centralized

Services (ICS) protocol via I1 interface

(3GPP TS 24.294 version 9.5.0 Release 9)

ETSI TS 124 301 V10.2.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Non-Access-Stratum (NAS) protocol for Evolved

Packet System (EPS); Stage 3 (3GPP TS 24.301

version 10.2.0 Release 10)

ETSI TS 124 301 V8.9.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Non-Access-Stratum (NAS) protocol for Evolved

Packet System (EPS); Stage 3 (3GPP TS 24.301

version 8.9.0 Release 8)

ETSI TS 124 301 V9.6.0 (2011-03)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Non-Access-Stratum (NAS) protocol for Evolved

Packet System (EPS); Stage 3 (3GPP TS 24.301

version 9.6.0 Release 9)

ETSI TS 124 302 V10.3.1 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Access to the 3GPP Evolved Packet Core (EPC)

via non-3GPP access networks; Stage 3

(3GPP TS 24.302 version 10.3.1 Release 10)

29


2011 Nr. 5 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

ETSI TS 124 302 V8.8.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Access to the 3GPP Evolved Packet Core (EPC)

via non-3GPP access networks; Stage 3

(3GPP TS 24.302 version 8.8.0 Release 8)

ETSI TS 124 302 V9.5.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Access to the 3GPP Evolved Packet Core (EPC)

via non-3GPP access networks; Stage 3

(3GPP TS 24.302 version 9.5.0 Release 9)

ETSI TS 124 303 V10.2.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Mobility management based on Dual-Stack Mobile

IPv6; Stage 3 (3GPP TS 24.303 version 10.2.0

Release 10)

ETSI TS 124 304 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Mobility management based on Mobile IPv4; User

Equipment (UE) - foreign agent interface; Stage 3

(3GPP TS 24.304 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 124 304 V8.2.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Mobility management based on Mobile IPv4; User

Equipment (UE) - foreign agent interface; Stage 3

(3GPP TS 24.304 version 8.2.0 Release 8)

ETSI TS 124 304 V9.2.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Mobility management based on Mobile IPv4; User

Equipment (UE) - foreign agent interface; Stage 3

(3GPP TS 24.304 version 9.2.0 Release 9)

ETSI TS 124 305 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Selective Disabling of UE Capabilities (SDoUE)

Management Object (MO) (3GPP TS 24.305

version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 124 312 V10.2.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Access Network Discovery and Selection Function

(ANDSF) Management Object (MO) (3GPP TS 24.312

version 10.2.0 Release 10)

ETSI TS 124 323 V10.0.0 (2011-03)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; 3GPP IP Multimedia Subsystem (IMS) service level

tracing Management Object (MO) (3GPP TS 24.323

version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 124 327 V10.1.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Mobility between 3GPP Wireless Local Area

Network (WLAN) interworking (I-WLAN) and

3GPP systems; General Packet Radio System (GPRS)

and 3GPP I-WLAN aspects; Stage 3 (3GPP TS 24.327

version 10.1.0 Release 10)

ETSI TS 124 337 V10.0.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem

IP Multimedia Subsystem (IMS) inter-UE transfer; Stage

3 (3GPP TS 24.337 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 124 341 V10.0.0 (2011-03)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Support of SMS over IP networks; Stage 3

(3GPP TS 24.341 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 124 368 V10.0.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Non-Access Stratum (NAS) configuration

Management Object (MO) (3GPP TS 24.368

version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 124 503 V8.10.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; TISPAN; IP Multimedia Call Control Protocol based

on Session Initiation Protocol (SIP) and Session

Description Protocol (SDP) Stage 3 [3GPP TS 24.229

(Release 7), modified] (3GPP TS 24.503 version 8.10.0

Release 8)

ETSI TS 124 504 V8.11.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; TISPAN; PSTN/ISDN simulation services:

Communication Diversion (CDIV); Protocol specification

(3GPP TS 24.504 version 8.11.0 Release 8)

ETSI TS 124 604 V10.1.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Communication Diversion (CDIV) using

IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem;

Protocol specification (3GPP TS 24.604 version 10.1.0

Release 10)

ETSI TS 124 604 V8.9.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Communication Diversion (CDIV) using

IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem;

Protocol specification (3GPP TS 24.604 version 8.9.0

Release 8)

ETSI TS 124 604 V9.6.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Communication Diversion (CDIV) using

IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem;

Protocol specification (3GPP TS 24.604 version 9.6.0

Release 9)

ETSI TS 124 606 V10.0.0 (2011-03)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Message Waiting Indication (MWI)using

IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem;

Protocol specification (3GPP TS 24.606 version 10.0.0

Release 10)

ETSI TS 124 610 V10.0.0 (2011-03)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Communication HOLD (HOLD) using IP Multimedia

(IM) Core Network (CN) subsystem; Protocol

specification (3GPP TS 24.610 version 10.0.0

Release 10)

ETSI TS 124 611 V10.0.0 (2011-03)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Anonymous Communication Rejection (ACR) and

Communication Barring (CB) using IP Multimedia (IM)

Core Network (CN) subsystem; Protocol specification

(3GPP TS 24.611 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 124 615 V10.1.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Communication Waiting (CW) using IP Multimedia

(IM) Core Network (CN) subsystem; Protocol Specification

(3GPP TS 24.615 version 10.1.0 Release 10)

ETSI TS 124 615 V8.5.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Communication Waiting (CW) using IP Multimedia

(IM) Core Network (CN) subsystem; Protocol

Specification (3GPP TS 24.615 version 8.5.0 Release 8)

ETSI TS 124 615 V9.4.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Communication Waiting (CW) using IP Multimedia

(IM) Core Network (CN) subsystem; Protocol

Specification (3GPP TS 24.615 version 9.4.0 Release 9)

30


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 5

ETSI TS 124 616 V10.0.0 (2011-03)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Malicious Communication Identification (MCID)

using IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem;

Protocol specification (3GPP TS 24.616 version 10.0.0

Release 10)

ETSI TS 124 623 V10.0.0 (2011-03)

Digital cellular telecommunications system

(Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications

System (UMTS); LTE; Extensible Markup Language

(XML) Configuration Access Protocol (XCAP) over the

Ut interface for Manipulating Supplementary Services

(3GPP TS 24.623 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 124 628 V10.2.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Common Basic Communication procedures using

IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem;

Protocol specification (3GPP TS 24.628 version 10.2.0

Release 10)

ETSI TS 124 628 V8.4.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Common Basic Communication procedures using

IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem;

Protocol specification (3GPP TS 24.628 version 8.4.0

Release 8)

ETSI TS 124 628 V9.3.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Common Basic Communication procedures using

IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem;

Protocol specification (3GPP TS 24.628 version 9.3.0

Release 9)

ETSI TS 124 654 V10.0.0 (2011-03)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Closed User Group (CUG) using IP Multimedia

(IM) Core Network (CN) subsystem, Protocol

Specification (3GPP TS 24.654 version 10.0.0

Release 10)

ETSI TS 125 101 V8.14.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

User Equipment (UE) radio transmission and reception

(FDD) (3GPP TS 25.101 version 8.14.0 Release 8)

ETSI TS 125 102 V9.4.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

User Equipment (UE) radio transmission and reception

(TDD) (3GPP TS 25.102 version 9.4.0 Release 9)

ETSI TS 125 141 V9.7.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Base Station (BS) conformance testing (FDD)

(3GPP TS 25.141 version 9.7.0 Release 9)

ETSI TS 125 201 V10.0.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Physical layer - general description (3GPP TS 25.201

version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 125 202 V10.0.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

7.68Mcps Time Division Duplex (TDD) option ; Overall

description: Stage 2 (3GPP TS 25.202 version 10.0.0

Release 10)

ETSI TS 125 214 V10.2.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Physical layer procedures (FDD) (3GPP TS 25.214

version 10.2.0 Release 10)

ETSI TS 125 214 V9.5.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Physical layer procedures (FDD) (3GPP TS 25.214

version 9.5.0 Release 9)

ETSI TS 125 215 V10.0.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Physical layer; Measurements (FDD) (3GPP TS 25.215

version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 125 222 V10.1.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Multiplexing and channel coding (TDD)

(3GPP TS 25.222 version 10.1.0 Release 10)

ETSI TS 125 224 V10.1.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Physical layer procedures (TDD) (3GPP TS 25.224

version 10.1.0 Release 10)

ETSI TS 125 224 V9.4.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Physical layer procedures (TDD) (3GPP TS 25.224

version 9.4.0 Release 9)

ETSI TS 125 301 V10.0.0 (2011-03)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Radio interface protocol architecture (3GPP TS 25.301

version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 125 303 V10.0.0 (2011-03)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Interlayer procedures in Connected Mode

(3GPP TS 25.303 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 125 304 V10.0.0 (2011-03)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

User Equipment (UE) procedures in idle mode and

procedures for cell reselection in connected mode

(3GPP TS 25.304 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 125 304 V9.4.0 (2011-03)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

User Equipment (UE) procedures in idle mode and

procedures for cell reselection in connected mode

(3GPP TS 25.304 version 9.4.0 Release 9)

ETSI TS 125 306 V10.2.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UE Radio Access capabilities (3GPP TS 25.306

version 10.2.0 Release 10)

ETSI TS 125 306 V7.11.0 (2011-03)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UE Radio Access capabilities (3GPP TS 25.306

version 7.11.0 Release 7)

ETSI TS 125 306 V8.11.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UE Radio Access capabilities (3GPP TS 25.306

version 8.11.0 Release 8)

ETSI TS 125 306 V9.6.0 (2011-03)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UE Radio Access capabilities (3GPP TS 25.306

version 9.6.0 Release 9)

ETSI TS 125 307 V10.0.0 (2011-03)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Requirements on User Equipments (UEs) supporting a

release-independent frequency band (3GPP TS 25.307

version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 125 308 V10.4.0 (2011-03)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

High Speed Downlink Packet Access (HSDPA); Overall

description; Stage 2 (3GPP TS 25.308 version 10.4.0

Release 10)

ETSI TS 125 308 V7.12.0 (2011-03)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

High Speed Downlink Packet Access (HSDPA); Overall

description; Stage 2 (3GPP TS 25.308 version 7.12.0

Release 7)

ETSI TS 125 308 V8.10.0 (2011-03)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

High Speed Downlink Packet Access (HSDPA); Overall

description; Stage 2 (3GPP TS 25.308 version 8.10.0

Release 8)

31


2011 Nr. 5 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

ETSI TS 125 308 V9.5.0 (2011-03)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

High Speed Downlink Packet Access (HSDPA); Overall

description; Stage 2 (3GPP TS 25.308 version 9.5.0

Release 9)

ETSI TS 125 317 V10.0.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Requirements on User Equipments (UEs) supporting a

release-independent frequency band combination

(3GPP TS 25.317 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 125 317 V9.0.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Requirements on User Equipments (UEs) supporting a

release-independent frequency band combination

(3GPP TS 25.317 version 9.0.0 Release 9)

ETSI TS 125 319 V10.4.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Enhanced uplink; Overall description; Stage 2

(3GPP TS 25.319 version 10.4.0 Release 10)

ETSI TS 125 319 V8.11.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Enhanced uplink; Overall description; Stage 2

(3GPP TS 25.319 version 8.11.0 Release 8)

ETSI TS 125 319 V9.5.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Enhanced uplink; Overall description; Stage 2

(3GPP TS 25.319 version 9.5.0 Release 9)

ETSI TS 125 323 V10.0.0 (2011-03)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Packet Data Convergence Protocol (PDCP)

specification (3GPP TS 25.323 version 10.0.0

Release 10)

ETSI TS 125 324 V10.0.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Broadcast/Multicast Control (BMC) (3GPP TS 25.324

version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 125 346 V10.0.0 (2011-03)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Introduction of the Multimedia Broadcast/Multicast

Service (MBMS) in the Radio Access Network (RAN);

Stage 2 (3GPP TS 25.346 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 125 367 V10.0.0 (2011-03)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Mobility procedures for Home Node B (HNB); Overall

description; Stage 2 (3GPP TS 25.367 version 10.0.0

Release 10)

ETSI TS 125 401 V10.1.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN overall description (3GPP TS 25.401

version 10.1.0 Release 10)

ETSI TS 125 401 V9.1.1 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN overall description (3GPP TS 25.401

version 9.1.1 Release 9)

ETSI TS 125 402 V10.0.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Synchronization in UTRAN Stage 2 (3GPP TS 25.402

version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 125 402 V9.0.1 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Synchronisation in UTRAN Stage 2 (3GPP TS 25.402

version 9.0.1 Release 9)

ETSI TS 125 410 V10.1.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iu interface: General aspects and principles

(3GPP TS 25.410 version 10.1.0 Release 10)

ETSI TS 125 410 V9.0.1 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iu interface: General aspects and principles

(3GPP TS 25.410 version 9.0.1 Release 9)

ETSI TS 125 411 V10.0.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iu interface layer 1 (3GPP TS 25.411

version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 125 411 V9.0.1 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iu interface layer 1 (3GPP TS 25.411

version 9.0.1 Release 9)

ETSI TS 125 412 V10.0.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iu interface signalling transport

(3GPP TS 25.412 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 125 412 V9.0.1 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iu interface signalling transport

(3GPP TS 25.412 version 9.0.1 Release 9)

ETSI TS 125 413 V10.1.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iu interface Radio Access Network Application

Part (RANAP) signalling (3GPP TS 25.413

version 10.1.0 Release 10)

ETSI TS 125 413 V9.5.2 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iu interface Radio Access Network Application

Part (RANAP) signalling (3GPP TS 25.413 version 9.5.2

Release 9)

ETSI TS 125 414 V10.0.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iu interface data transport and transport

signalling (3GPP TS 25.414 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 125 414 V9.0.1 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iu interface data transport and transport

signalling (3GPP TS 25.414 version 9.0.1 Release 9)

ETSI TS 125 415 V10.0.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iu interface user plane protocols

(3GPP TS 25.415 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 125 415 V9.0.1 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iu interface user plane protocols

(3GPP TS 25.415 version 9.0.1 Release 9)

ETSI TS 125 419 V10.0.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iu-BC interface: Service Area Broadcast

Protocol (SABP) (3GPP TS 25.419 version 10.0.0

Release 10)

ETSI TS 125 419 V9.0.1 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iu-BC interface: Service Area Broadcast

Protocol (SABP) (3GPP TS 25.419 version 9.0.1

Release 9)

ETSI TS 125 420 V10.0.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iur interface general aspects and principles

(3GPP TS 25.420 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 125 420 V9.1.1 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iur interface general aspects and principles

(3GPP TS 25.420 version 9.1.1 Release 9)

ETSI TS 125 421 V10.0.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iur interface layer 1 (3GPP TS 25.421

version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 125 422 V10.0.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iur interface signalling transport

(3GPP TS 25.422 version 10.0.0 Release 10)

32


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 5

ETSI TS 125 422 V9.0.1 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iur interface signalling transport

(3GPP TS 25.422 version 9.0.1 Release 9)

ETSI TS 125 424 V10.0.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iur interface data transport & transport

signalling for Common Transport Channel data streams

(3GPP TS 25.424 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 125 424 V9.0.1 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iur interface data transport & transport

signalling for Common Transport Channel data streams

(3GPP TS 25.424 version 9.0.1 Release 9)

ETSI TS 125 425 V10.0.1 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iur interface user plane protocols for Common

Transport Channel data streams (3GPP TS 25.425

version 10.0.1 Release 10)

ETSI TS 125 425 V9.1.1 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iur interface user plane protocols for Common

Transport Channel data streams (3GPP TS 25.425

version 9.1.1 Release 9)

ETSI TS 125 426 V10.0.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iur and Iub interface data transport & transport

signalling for DCH data streams (3GPP TS 25.426

version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 125 426 V9.0.1 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iur and Iub interface data transport & transport

signalling for DCH data streams (3GPP TS 25.426

version 9.0.1 Release 9)

ETSI TS 125 427 V10.0.1 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iub/Iur interface user plane protocol for DCH

data streams (3GPP TS 25.427 version 10.0.1

Release 10)

ETSI TS 125 427 V9.0.1 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iub/Iur interface user plane protocol for DCH

data streams (3GPP TS 25.427 version 9.0.1 Release 9)

ETSI TS 125 430 V10.0.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iub Interface: general aspects and principles

(3GPP TS 25.430 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 125 430 V9.0.1 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iub Interface: general aspects and principles

(3GPP TS 25.430 version 9.0.1 Release 9)

ETSI TS 125 431 V10.0.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iub interface Layer 1 (3GPP TS 25.431

version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 125 431 V9.0.1 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iub interface Layer 1 (3GPP TS 25.431

version 9.0.1 Release 9)

ETSI TS 125 432 V10.0.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iub interface: signalling transport

(3GPP TS 25.432 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 125 432 V9.0.1 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iub interface: signalling transport

(3GPP TS 25.432 version 9.0.1 Release 9)

ETSI TS 125 434 V10.0.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iub interface data transport and transport

signalling for Common Transport Channel data streams

(3GPP TS 25.434 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 125 434 V9.0.1 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iub interface data transport and transport

signalling for Common Transport Channel data streams

(3GPP TS 25.434 version 9.0.1 Release 9)

ETSI TS 125 435 V10.1.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iub interface user plane protocols for Common

Transport Channel data streams (3GPP TS 25.435

version 10.1.0 Release 10)

ETSI TS 125 435 V9.3.1 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iub interface user plane protocols for Common

Transport Channel data streams (3GPP TS 25.435

version 9.3.1 Release 9)

ETSI TS 125 442 V10.0.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN implementation-specific O&M transport

(3GPP TS 25.442 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 125 444 V10.0.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Iuh data transport (3GPP TS 25.444 version 10.0.0

Release 10)

ETSI TS 125 444 V9.0.3 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Iuh data transport (3GPP TS 25.444 version 9.0.3

Release 9)

ETSI TS 125 446 V10.0.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

MBMS synchronisation protocol (SYNC)

(3GPP TS 25.446 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 125 446 V9.2.1 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

MBMS synchronisation protocol (SYNC)

(3GPP TS 25.446 version 9.2.1 Release 9)

ETSI TS 125 450 V10.0.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iupc interface general aspects and principles

(3GPP TS 25.450 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 125 450 V9.0.1 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iupc interface general aspects and principles

(3GPP TS 25.450 version 9.0.1 Release 9)

ETSI TS 125 451 V10.0.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iupc interface layer 1 (3GPP TS 25.451

version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 125 452 V10.0.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iupc interface: signalling transport

(3GPP TS 25.452 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 125 452 V9.0.1 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iupc interface: signalling transport

(3GPP TS 25.452 version 9.0.1 Release 9)

ETSI TS 125 453 V10.2.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iupc interface Positioning Calculation

Application Part (PCAP) signalling (3GPP TS 25.453

version 10.2.0 Release 10)

ETSI TS 125 453 V9.2.1 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iupc interface Positioning Calculation

Application Part (PCAP) signalling (3GPP TS 25.453

version 9.2.1 Release 9)

ETSI TS 125 460 V10.0.1 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iuant interface: General aspects and principles

(3GPP TS 25.460 version 10.0.1 Release 10)

33


2011 Nr. 5 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

ETSI TS 125 461 V10.1.1 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iuant interface: Layer 1 (3GPP TS 25.461

version 10.1.1 Release 10)

ETSI TS 125 461 V9.3.1 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iuant interface: Layer 1 (3GPP TS 25.461

version 9.3.1 Release 9)

ETSI TS 125 462 V10.0.1 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iuant interface: Signalling transport

(3GPP TS 25.462 version 10.0.1 Release 10)

ETSI TS 125 462 V9.0.1 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iuant interface: Signalling transport

(3GPP TS 25.462 version 9.0.1 Release 9)

ETSI TS 125 466 V10.1.1 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iuant interface: Application part

(3GPP TS 25.466 version 10.1.1 Release 10)

ETSI TS 125 466 V9.2.1 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iuant interface: Application part

(3GPP TS 25.466 version 9.2.1 Release 9)

ETSI TS 125 467 V10.1.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN architecture for 3G Home Node B (HNB);

Stage 2 (3GPP TS 25.467 version 10.1.0 Release 10)

ETSI TS 125 467 V9.4.1 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN architecture for 3G Home Node B (HNB);

Stage 2 (3GPP TS 25.467 version 9.4.1 Release 9)

ETSI TS 125 468 V10.0.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iuh Interface RANAP User Adaption (RUA)

signalling (3GPP TS 25.468 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 125 469 V10.0.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iuh interface Home Node B (HNB) Application

Part (HNBAP) signalling (3GPP TS 25.469

version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 125 471 V10.0.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iurh Interface RNSAP User Adaption (RNA)

signalling (3GPP TS 25.471 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 126 071 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Mandatory speech CODEC speech processing

functions; AMR speech Codec; General description

(3GPP TS 26.071 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 126 073 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; ANSI C code for the Adaptive Multi Rate (AMR)

speech codec (3GPP TS 26.073 version 10.0.0

Release 10)

ETSI TS 126 074 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Mandatory speech codec speech processing

functions; Adaptive Multi-Rate (AMR) speech codec test

sequences (3GPP TS 26.074 version 10.0.0

Release 10)

ETSI TS 126 077 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Minimum performance requirements for noise

suppresser application to the Adaptive Multi-Rate (AMR)

speech encoder (3GPP TS 26.077 version 10.0.0

Release 10)

ETSI TS 126 090 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Mandatory Speech Codec speech processing

functions; Adaptive Multi-Rate (AMR) speech codec;

Transcoding functions (3GPP TS 26.090 version 10.0.0

Release 10)

ETSI TS 126 091 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Mandatory Speech Codec speech processing

functions; Adaptive Multi-Rate (AMR) speech codec;

Error concealment of lost frames (3GPP TS 26.091

version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 126 092 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Mandatory speech codec speech processing

functions; Adaptive Multi-Rate (AMR) speech codec;

Comfort noise aspects (3GPP TS 26.092 version 10.0.0

Release 10)

ETSI TS 126 093 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Mandatory speech codec speech processing

functions Adaptive Multi-Rate (AMR) speech codec;

Source controlled rate operation (3GPP TS 26.093

version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 126 094 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Mandatory speech codec speech processing

functions; Adaptive Multi-Rate (AMR) speech codec;

Voice Activity Detector (VAD) (3GPP TS 26.094

version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 126 101 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Mandatory speech codec speech processing

functions; Adaptive Multi-Rate (AMR) speech codec

frame structure (3GPP TS 26.101 version 10.0.0

Release 10)

ETSI TS 126 102 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Mandatory speech codec; Adaptive Multi-Rate

(AMR) speech codec; Interface to Iu, Uu and Nb

(3GPP TS 26.102 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 126 102 V8.5.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Mandatory speech codec; Adaptive Multi-Rate

(AMR) speech codec; Interface to Iu, Uu and Nb

(3GPP TS 26.102 version 8.5.0 Release 8)

ETSI TS 126 102 V9.2.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Mandatory speech codec; Adaptive Multi-Rate

(AMR) speech codec; Interface to Iu, Uu and Nb

(3GPP TS 26.102 version 9.2.0 Release 9)

ETSI TS 126 103 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Speech codec list for GSM and UMTS (3GPP TS 26.103

version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 126 103 V8.2.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Speech codec list for GSM and UMTS (3GPP TS 26.103

version 8.2.0 Release 8)

34


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 5

ETSI TS 126 103 V9.1.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Speech codec list for GSM and UMTS (3GPP TS 26.103

version 9.1.0 Release 9)

ETSI TS 126 104 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; ANSI-C code for the floating-point Adaptive

Multi-Rate (AMR) speech codec (3GPP TS 26.104

version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 126 110 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Codec for circuit switched multimedia telephony service;

General description (3GPP TS 26.110 version 10.0.0

Release 10)

ETSI TS 126 111 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Codec for circuit switched multimedia telephony service;

Modifications to H.324 (3GPP TS 26.111 version 10.0.0

Release 10)

ETSI TS 126 114 V10.0.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS); Multimedia

telephony; Media handling and interaction

(3GPP TS 26.114 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 126 114 V9.5.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS); Multimedia

telephony; Media handling and interaction

(3GPP TS 26.114 version 9.5.0 Release 9)

ETSI TS 126 115 V10.0.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Echo control for speech and multimedia services

(3GPP TS 26.115 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 126 131 V10.1.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Terminal acoustic characteristics for telephony;

Requirements (3GPP TS 26.131 version 10.1.0

Release 10)

ETSI TS 126 131 V8.3.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Terminal acoustic characteristics for telephony;

Requirements (3GPP TS 26.131 version 8.3.0

Release 8)

ETSI TS 126 131 V9.4.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Terminal acoustic characteristics for telephony;

Requirements (3GPP TS 26.131 version 9.4.0

Release 9)

ETSI TS 126 132 V10.0.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Speech and video telephony terminal acoustic

test specification (3GPP TS 26.132 version 10.0.0

Release 10)

ETSI TS 126 140 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Multimedia Messaging Service (MMS); Media

formats and codes (3GPP TS 26.140 version 10.0.0

Release 10)

ETSI TS 126 141 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; IP Multimedia System (IMS) Messaging and

Presence; Media formats and codecs (3GPP TS 26.141

version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 126 142 V10.0.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Dynamic and Interactive Multimedia Scenes

(DIMS) (3GPP TS 26.142 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 126 150 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Syndicated Feed Reception (SFR) within

3GPP environments; Protocols and codecs

(3GPP TS 26.150 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 126 171 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Speech codec speech processing functions;

Adaptive Multi-Rate - Wideband (AMR-WB) speech

codec; General description (3GPP TS 26.171

version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 126 173 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; ANSI-C code for the Adaptive Multi-Rate -

Wideband (AMR-WB) speech codec (3GPP TS 26.173

version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 126 174 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Speech codec speech processing functions;

Adaptive Multi-Rate - Wideband (AMR-WB) speech

codec test sequences (3GPP TS 26.174 version 10.0.0

Release 10)

ETSI TS 126 177 V10.0.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Speech Enabled Services (SES); Distributed

Speech Recognition (DSR) extended advanced

front-end test sequences (3GPP TS 26.177

version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 126 190 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Speech codec speech processing functions;

Adaptive Multi-Rate - Wideband (AMR-WB) speech

codec; Transcoding functions (3GPP TS 26.190

version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 126 191 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Speech codec speech processing functions;

Adaptive Multi-Rate - Wideband (AMR-WB) speech

codec; Error concealment of erroneous or lost frames

(3GPP TS 26.191 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 126 192 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Speech codec speech processing functions;

Adaptive Multi-Rate - Wideband (AMR-WB) speech

codec; Comfort noise aspects (3GPP TS 26.192

version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 126 193 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Speech codec speech processing functions;

Adaptive Multi-Rate - Wideband (AMR-WB) speech

codec; Source controlled rate operation

(3GPP TS 26.193 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 126 194 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Speech codec speech processing functions;

Adaptive Multi-Rate - Wideband (AMR-WB) speech

codec; Voice Activity Detector (VAD) (3GPP TS 26.194

version 10.0.0 Release 10)

35


2011 Nr. 5 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

ETSI TS 126 201 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Speech codec speech processing functions;

Adaptive Multi-Rate - Wideband (AMR-WB) speech

codec; Frame structure (3GPP TS 26.201

version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 126 202 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Speech codec speech processing functions;

Adaptive Multi-Rate - Wideband (AMR-WB) speech

codec; Interface to Iu, Uu and Nb (3GPP TS 26.202

version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 126 204 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Speech codec speech processing functions;

Adaptive Multi-Rate - Wideband (AMR-WB) speech

codec; ANSI-C code (3GPP TS 26.204 version 10.0.0

Release 10)

ETSI TS 126 226 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Cellular text telephone modem; General description

(3GPP TS 26.226 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 126 230 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Cellular text telephone modem; Transmitter bit exact

C-code (3GPP TS 26.230 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 126 231 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Cellular text telephone modem; Minimum performance

requirements (3GPP TS 26.231 version 10.0.0

Release 10)

ETSI TS 126 233 V10.0.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; End-to-end transparent streaming service; General

description (3GPP TS 26.233 version 10.0.0

Release 10)

ETSI TS 126 234 V10.0.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Transparent end-to-end Packet-switched

Streaming Service (PSS); Protocols and codecs

(3GPP TS 26.234 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 126 234 V9.6.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Transparent end-to-end Packet-switched

Streaming Service (PSS); Protocols and codecs

(3GPP TS 26.234 version 9.6.0 Release 9)

ETSI TS 126 235 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Packet switched conversational multimedia

applications; Default codecs (3GPP TS 26.235

version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 126 236 V10.0.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Packet switched conversational multimedia

applications; Transport protocols (3GPP TS 26.236

version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 126 237 V10.1.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS) based Packet

Switch Streaming (PSS) and Multimedia Broadcast/

Multicast Service (MBMS) User Service; Protocols

(3GPP TS 26.237 version 10.1.0 Release 10)

ETSI TS 126 237 V9.5.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS) based Packet

Switch Streaming (PSS) and Multimedia Broadcast/

Multicast Service (MBMS) User Service; Protocols

(3GPP TS 26.237 version 9.5.0 Release 9)

ETSI TS 126 243 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; ANSI C code for the fixed-point distributed speech

recognition extended advanced front-end

(3GPP TS 26.243 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 126 244 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Transparent end-to-end packet switched

streaming service (PSS); 3GPP file format (3GP)

(3GPP TS 26.244 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 126 245 V10.0.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Transparent end-to-end Packet switched

Streaming Service (PSS); Timed text format

(3GPP TS 26.245 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 126 246 V10.0.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Transparent end-to-end Packet-switched

Streaming Service (PSS); 3GPP SMIL language profile

(3GPP TS 26.246 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 126 267 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

eCall data transfer; In-band modem solution; General

description (3GPP TS 26.267 version 10.0.0

Release 10)

ETSI TS 126 267 V8.6.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

eCall data transfer; In-band modem solution; General

description (3GPP TS 26.267 version 8.6.0 Release 8)

ETSI TS 126 267 V9.3.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

eCall data transfer; In-band modem solution; General

description (3GPP TS 26.267 version 9.3.0 Release 9)

ETSI TS 126 268 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

eCall data transfer; In-band modem solution; ANSI-C

reference code (3GPP TS 26.268 version 10.0.0

Release 10)

ETSI TS 126 268 V8.6.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

eCall data transfer; In-band modem solution; ANSI-C

reference code (3GPP TS 26.268 version 8.6.0

Release 8)

ETSI TS 126 268 V9.4.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

eCall data transfer; In-band modem solution; ANSI-C

reference code (3GPP TS 26.268 version 9.4.0

Release 9)

ETSI TS 126 269 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

eCall data transfer; In-band modem solution;

Conformance testing (3GPP TS 26.269 version 10.0.0

Release 10)

ETSI TS 126 273 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; ANSI-C code for the fixed-point Extended Adaptive

Multi-Rate - Wideband (AMR-WB+) speech codec

(3GPP TS 26.273 version 10.0.0 Release 10)

36


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 5

ETSI TS 126 274 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Speech codec speech processing functions;

Extended Adaptive Multi-Rate - Wideband (AMR-WB+)

speech codec; Conformance testing (3GPP TS 26.274

version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 126 290 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Audio codec processing functions; Extended

Adaptive Multi-Rate - Wideband (AMR-WB+) codec;

Transcoding functions (3GPP TS 26.290 version 10.0.0

Release 10)

ETSI TS 126 304 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Extended Adaptive Multi-Rate - Wideband

(AMR-WB+) codec; Floating-point ANSI-C code

(3GPP TS 26.304 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 126 346 V10.0.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Multimedia Broadcast/Multicast Service (MBMS);

Protocols and codecs (3GPP TS 26.346 version 10.0.0

Release 10)

ETSI TS 126 401 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; General audio codec audio processing functions;

Enhanced aacPlus general audio codec; General

description (3GPP TS 26.401 version 10.0.0

Release 10)

ETSI TS 126 402 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; General audio codec audio processing functions;

Enhanced aacPlus general audio codec; Additional

decoder tools (3GPP TS 26.402 version 10.0.0

Release 10)

ETSI TS 126 403 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; General audio codec audio processing functions;

Enhanced aacPlus general audio codec; Encoder

specification;

ETSI TS 126 404 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; General audio codec audio processing functions;

Enhanced aacPlus general audio codec; Encoder

specification;

ETSI TS 126 405 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; General audio codec audio processing functions;

Enhanced aacPlus general audio codec; Encoder

specification;

ETSI TS 126 406 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; General audio codec audio processing functions;

Enhanced aacPlus general audio codec; Conformance

testing (3GPP TS 26.406 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 126 410 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; General audio codec audio processing functions;

Enhanced aacPlus general audio codec; Floating-point

ANSI-C code (3GPP TS 26.410 version 10.0.0

Release 10)

ETSI TS 126 411 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; General audio codec audio processing functions;

Enhanced aacPlus general audio codec; Fixed-point

ANSI-C code (3GPP TS 26.411 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 126 412 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; General audio codec audio processing functions;

Source code for 3GP file format (3GPP TS 26.412

version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 126 430 V10.0.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Timed graphics (3GPP TS 26.430 version 10.0.0

Release 10)

ETSI TS 127 001 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

General on Terminal Adaptation Functions (TAF) for

Mobile Stations (MS) (3GPP TS 27.001 version 10.0.0

Release 10)

ETSI TS 127 002 V10.0.1 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Terminal Adaptation Functions (TAF) for services using

asynchronous bearer capabilities (3GPP TS 27.002

version 10.0.1 Release 10)

ETSI TS 127 003 V10.0.1 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Terminal Adaptation Functions (TAF) for services using

synchronous bearer capabilities (3GPP TS 27.003

version 10.0.1 Release 10)

ETSI TS 127 005 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Use of Data Terminal Equipment - Data Circuit

terminating Equipment (DTE-DCE) interface for Short

Message Service (SMS) and Cell Broadcast Service

(CBS) (3GPP TS 27.005 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 127 007 V10.3.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; AT command set for User Equipment (UE)

(3GPP TS 27.007 version 10.3.0 Release 10)

ETSI TS 127 010 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Terminal Equipment to User Equipment (TE-UE)

multiplexer protocol (3GPP TS 27.010 version 10.0.0

Release 10)

ETSI TS 129 002 V10.2.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Mobile Application Part (MAP) specification

(3GPP TS 29.002 version 10.2.0 Release 10)

ETSI TS 129 007 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

General requirements on interworking between the

Public Land Mobile Network (PLMN) and the Integrated

Services Digital Network (ISDN) or Public Switched

Telephone Network (PSTN) (3GPP TS 29.007

version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 129 016 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

General Packet Radio Service (GPRS); Serving GPRS

Support Node (SGSN) - Visitors Location Register

(VLR); Gs interface network service specification

(3GPP TS 29.016 version 10.0.0 Release 10)

37


2011 Nr. 5 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

ETSI TS 129 018 V10.2.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

General Packet Radio Service (GPRS); Serving GPRS

Support Node (SGSN) - Visitors Location Register

(VLR); Gs interface layer 3 specification

(3GPP TS 29.018 version 10.2.0 Release 10)

ETSI TS 129 060 V10.1.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

General Packet Radio Service (GPRS); GPRS Tunnelling

Protocol (GTP) across the Gn and Gp interface

(3GPP TS 29.060 version 10.1.0 Release 10)

ETSI TS 129 060 V9.6.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

General Packet Radio Service (GPRS); GPRS Tunnelling

Protocol (GTP) across the Gn and Gp interface

(3GPP TS 29.060 version 9.6.0 Release 9)

ETSI TS 129 079 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Optimal Media Routeing within the IP Multimedia

Subsystem; Stage 3 (3GPP TS 29.079 version 10.0.0

Release 10)

ETSI TS 129 108 V10.0.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Application of the Radio Access Network

Application Part (RANAP) on the E-interface

(3GPP TS 29.108 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 129 118 V10.3.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Mobility Management Entity (MME) – Visitor

Location Register (VLR) SGs interface specification

(3GPP TS 29.118 version 10.3.0 Release 10)

ETSI TS 129 161 V10.0.1 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Interworking between the Public Land Mobile

Network (PLMN) supporting packet based services

with Wireless Local Area Network (WLAN) access and

Packet data Networks (PDNs) (3GPP TS 29.161

version 10.0.1 Release 10)

ETSI TS 129 162 V10.1.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Interworking between the IM CN subsystem and

IP networks (3GPP TS 29.162 version 10.1.0

Release 10)

ETSI TS 129 164 V10.0.1 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Interworking between the 3GPP CS domain with BICC

or ISUP as signalling protocol and external SIP-I

networks (3GPP TS 29.164 version 10.0.1 Release 10)

ETSI TS 129 274 V10.2.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; 3GPP Evolved Packet System (EPS); Evolved

General Packet Radio Service (GPRS) Tunnelling

Protocol for Control plane (GTPv2-C); Stage 3

(3GPP TS 29.274 version 10.2.0 Release 10)

ETSI TS 129 274 V8.9.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; 3GPP Evolved Packet System (EPS); Evolved

General Packet Radio Service (GPRS) Tunnelling

Protocol for Control plane (GTPv2-C); Stage 3

(3GPP TS 29.274 version 8.9.0 Release 8)

ETSI TS 129 274 V9.6.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; 3GPP Evolved Packet System (EPS); Evolved

General Packet Radio Service (GPRS) Tunnelling

Protocol for Control plane (GTPv2-C); Stage 3

(3GPP TS 29.274 version 9.6.0 Release 9)

ETSI TS 131 101 V10.0.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; UICC-terminal interface; Physical and logical

characteristics (3GPP TS 31.101 version 10.0.0

Release 10)

ETSI TS 131 102 V10.1.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Characteristics of the Universal Subscriber Identity

Module (USIM) application (3GPP TS 31.102

version 10.1.0 Release 10)

ETSI TS 131 102 V9.6.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Characteristics of the Universal Subscriber Identity

Module (USIM) application (3GPP TS 31.102

version 9.6.0 Release 9)

ETSI TS 131 103 V10.1.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Characteristics of the IP Multimedia Services

Identity Module (ISIM) application (3GPP TS 31.103

version 10.1.0 Release 10)

ETSI TS 131 103 V8.4.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Characteristics of the IP Multimedia Services

Identity Module (ISIM) application (3GPP TS 31.103

version 8.4.0 Release 8)

ETSI TS 131 103 V9.2.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Characteristics of the IP Multimedia Services

Identity Module (ISIM) application (3GPP TS 31.103

version 9.2.0 Release 9)

ETSI TS 132 102 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Architecture

(3GPP TS 32.102 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 132 111-1 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Fault

Management; Part 1: 3G fault management

requirements (3GPP TS 32.111-1 version 10.0.0

Release 10)

ETSI TS 132 111-2 V10.1.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Fault

Management; Part 2: Alarm Integration Reference Point

(IRP): Information Service (IS) (3GPP TS 32.111-2

version 10.1.0 Release 10)

ETSI TS 132 121 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Advanced Alarm

Management (AAM) Integration Reference Point (IRP):

Requirements (3GPP TS 32.121 version 10.0.0

Release 10)

ETSI TS 132 122 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Advanced Alarm

Management (AAM) Integration Reference Point (IRP);

Information Service (IS) (3GPP TS 32.122 version 10.0.0

Release 10)

ETSI TS 132 140 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Subscription

Management (SuM) requirements (3GPP TS 32.140

version 10.0.0 Release 10)

38


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 5

ETSI TS 132 141 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Subscription

Management (SuM) architecture (3GPP TS 32.141

version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 132 150 V10.2.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Integration

Reference Point (IRP) Concept and definitions

(3GPP TS 32.150 version 10.2.0 Release 10)

ETSI TS 132 155 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Requirements

template (3GPP TS 32.155 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 132 171 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Subscription

Management (SuM) Network Resource Model (NRM)

Integration Reference Point (IRP); Requirements

(3GPP TS 32.171 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 132 172 V10.2.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Subscription

Management (SuM) Network Resource Model (NRM)

Integration Reference Point (IRP): Information Service

(IS) (3GPP TS 32.172 version 10.2.0 Release 10)

ETSI TS 132 176 V10.3.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Subscription

Management (SuM) Network Resource Model (NRM)

Integration Reference Point (IRP); Solution Set (SS)

definitions (3GPP TS 32.176 version 10.3.0 Release 10)

ETSI TS 132 182 V10.0.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; User Data

Convergence (UDC); Common baseline information

model (CBIM) (3GPP TS 32.182 version 10.0.0

Release 10)

ETSI TS 132 240 V10.1.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Charging

management; Charging architecture and principles

(3GPP TS 32.240 version 10.1.0 Release 10)

ETSI TS 132 240 V9.2.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Charging

management; Charging architecture and principles

(3GPP TS 32.240 version 9.2.0 Release 9)

ETSI TS 132 250 V10.0.1 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Charging

management; Circuit Switched (CS) domain charging

(3GPP TS 32.250 version 10.0.1 Release 10)

ETSI TS 132 250 V9.2.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Charging

management; Circuit Switched (CS) domain charging

(3GPP TS 32.250 version 9.2.0 Release 9)

ETSI TS 132 251 V10.4.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Charging

management; Packet Switched (PS) domain charging

(3GPP TS 32.251 version 10.4.0 Release 10)

ETSI TS 132 251 V8.11.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Charging

management; Packet Switched (PS) domain charging

(3GPP TS 32.251 version 8.11.0 Release 8)

ETSI TS 132 251 V9.5.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Charging

management; Packet Switched (PS) domain charging

(3GPP TS 32.251 version 9.5.0 Release 9)

ETSI TS 132 252 V10.1.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Charging

management; Wireless Local Area Network (WLAN)

charging (3GPP TS 32.252 version 10.1.0 Release 10)

ETSI TS 132 260 V10.3.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Charging

management; IP Multimedia Subsystem (IMS) charging

(3GPP TS 32.260 version 10.3.0 Release 10)

ETSI TS 132 260 V9.7.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Charging

management; IP Multimedia Subsystem (IMS) charging

(3GPP TS 32.260 version 9.7.0 Release 9)

ETSI TS 132 272 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Charging

management; Push-to-talk over Cellular (PoC) charging

(3GPP TS 32.272 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 132 273 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Charging

management; Multimedia Broadcast and Multicast

Service (MBMS) charging (3GPP TS 32.273

version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 132 274 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Charging

management; Short Message Service (SMS) charging

(3GPP TS 32.274 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 132 275 V10.0.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Charging

management; MultiMedia Telephony (MMTel) charging

(3GPP TS 32.275 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 132 280 V10.3.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Charging

management; Advice of Charge (AoC) service

(3GPP TS 32.280 version 10.3.0 Release 10)

ETSI TS 132 280 V9.4.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Charging

management; Advice of Charge (AoC) service

(3GPP TS 32.280 version 9.4.0 Release 9)

ETSI TS 132 295 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Charging

management; Charging Data Record (CDR) transfer

(3GPP TS 32.295 version 10.0.0 Release 10)

39


2011 Nr. 5 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

ETSI TS 132 296 V10.3.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Charging

management; Online Charging System (OCS):

Applications and interfaces (3GPP TS 32.296

version 10.3.0 Release 10)

ETSI TS 132 297 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Charging

management; Charging Data Record (CDR) file format

and transfer (3GPP TS 32.297 version 10.0.0

Release 10)

ETSI TS 132 298 V10.4.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Charging

management; Charging Data Record (CDR) parameter

description (3GPP TS 32.298 version 10.4.0

Release 10)

ETSI TS 132 298 V9.7.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Charging

management; Charging Data Record (CDR) parameter

description (3GPP TS 32.298 version 9.7.0 Release 9)

ETSI TS 132 299 V10.1.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Charging

management; Diameter charging applications

(3GPP TS 32.299 version 10.1.0 Release 10)

ETSI TS 132 299 V9.7.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Charging

management; Diameter charging applications

(3GPP TS 32.299 version 9.7.0 Release 9)

ETSI TS 132 300 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Configuration

Management (CM); Name convention for Managed

Objects (3GPP TS 32.300 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 132 301 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Configuration

Management (CM); Notification Integration Reference

Point (IRP);

ETSI TS 132 311 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Generic

Integration Reference Point (IRP) management;

Requirements (3GPP TS 32.311 version 10.0.0

Release 10)

ETSI TS 132 312 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Generic

Integration Reference Point (IRP) management;

Information Service (IS) (3GPP TS 32.312 version 10.0.0

Release 10)

ETSI TS 132 321 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Test

management Integration Reference Point (IRP):

Requirements (3GPP TS 32.321 version 10.0.0

Release 10)

ETSI TS 132 322 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Test management

Integration Reference Point (IRP): Information Service

(IS) (3GPP TS 32.322 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 132 331 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Notification Log

(NL) Integration Reference Point (IRP); Requirements

(3GPP TS 32.331 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 132 332 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Notification Log

(NL) Integration Reference Point (IRP); Information

Service (IS) (3GPP TS 32.332 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 132 341 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; File Transfer (FT)

Integration Reference Point (IRP); Requirements

(3GPP TS 32.341 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 132 342 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; File Transfer (FT)

Integration Reference Point (IRP); Information Service

(IS) (3GPP TS 32.342 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 132 351 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Communication

Surveillance (CS) Integration Reference Point (IRP);

Requirements (3GPP TS 32.351 version 10.0.0

Release 10)

ETSI TS 132 352 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Communication

Surveillance (CS) Integration Reference Point (IRP);

Information Service (IS) (3GPP TS 32.352 version 10.0.0

Release 10)

ETSI TS 132 361 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Entry Point (EP)

Integration Reference Point (IRP); Requirements

(3GPP TS 32.361 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 132 362 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Entry Point (EP)

Integration Reference Point (IRP); Information Service

(IS) (3GPP TS 32.362 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 132 409 V10.3.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Performance

Management (PM); Performance measurements;

ETSI TS 132 409 V9.2.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Performance

Management (PM); Performance measurements;

ETSI TS 132 412 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Performance

Management (PM) Integration Reference Point (IRP):

Information Service (IS) (3GPP TS 32.412 version 10.0.0

Release 10)

40


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 5

ETSI TS 132 421 V10.2.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Subscriber and

equipment trace; Trace concepts and requirements

(3GPP TS 32.421 version 10.2.0 Release 10)

ETSI TS 132 422 V10.3.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Subscriber and

equipment trace; Trace control and configuration

management (3GPP TS 32.422 version 10.3.0

Release 10)

ETSI TS 132 422 V9.4.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Subscriber and

equipment trace; Trace control and configuration

management (3GPP TS 32.422 version 9.4.0 Release 9)

ETSI TS 132 423 V10.2.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Subscriber and

equipment trace; Trace data definition and

management (3GPP TS 32.423 version 10.2.0

Release 10)

ETSI TS 132 425 V10.4.0 (2011-04)

Telecommunication management; Performance

Management (PM); Performance measurements

Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network

(E-UTRAN) (3GPP TS 32.425 version 10.4.0

Release 10)

ETSI TS 132 425 V8.5.0 (2011-04)

Telecommunication management; Performance

Management (PM); Performance measurements

Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network

(E-UTRAN) (3GPP TS 32.425 version 8.5.0 Release 8)

ETSI TS 132 425 V9.6.0 (2011-04)

Telecommunication management; Performance

Management (PM); Performance measurements

Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network

(E-UTRAN) (3GPP TS 32.425 version 9.6.0 Release 9)

ETSI TS 132 426 V10.3.0 (2011-04)

Telecommunication management; Performance

Management (PM); Performance measurements

Evolved Packet Core (EPC) network (3GPP TS 32.426

version 10.3.0 Release 10)

ETSI TS 132 441 V10.1.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Trace

Management Integration Reference Point (IRP):

Requirements (3GPP TS 32.441 version 10.1.0

Release 10)

ETSI TS 132 446 V10.2.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Trace

Management Integration Reference Point (IRP): Solution

Set (SS) definitions (3GPP TS 32.446 version 10.2.0

Release 10)

ETSI TS 132 450 V10.0.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Key

Performance Indicators (KPI) for Evolved Universal

Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN): Definitions

(3GPP TS 32.450 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 132 451 V10.0.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Key

Performance Indicators (KPI) for Evolved Universal

Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN):

Requirements (3GPP TS 32.451 version 10.0.0

Release 10)

ETSI TS 132 452 V10.0.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Performance

measurements Home Node B Access (HNB) network

(3GPP TS 32.452 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 132 453 V10.0.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Performance

measurements Home eNode B Access (HeNB) network

(3GPP TS 32.453 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 132 454 V10.0.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Key Performance

Indicators (KPI) for the IP Multimedia Subsystem (IMS)

(3GPP TS 32.454 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 132 455 V10.0.0 (2011-04)

Telecommunication management; Key Performance

Indicators (KPI) for the Evolved Packet Core (EPC)

(3GPP TS 32.455 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 132 526 V10.1.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Self-Organizing

Networks (SON); Policy Network Resource Model

(NRM) Integration Reference Point (IRP);

ETSI TS 132 541 V10.0.0 (2011-03)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Self-Organizing

Networks (SON); Self-healing concepts and requirements

(3GPP TS 32.541 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 132 581 V10.1.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Home Node B

(HNB) Operations, Administration, Maintenance and

Provisioning (OAM&P); Concepts and requirements for

Type 1 interface HNB to HNB Management System

(HMS) (3GPP TS 32.581 version 10.1.0 Release 10)

ETSI TS 132 582 V10.2.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Home Node B

(HNB) Operations, Administration, Maintenance and

Provisioning (OAM&P); Information model for Type 1

interface HNB to HNB Management System (HMS)

(3GPP TS 32.582 version 10.2.0 Release 10)

ETSI TS 132 584 V10.0.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Telecommunication management; Home Node B (HNB)

Operations, Administration, Maintenance and

Provisioning (OAM&P); XML definitions for Type 1

interface HNB to HNB Management System (HMS)

(3GPP TS 32.584 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 132 591 V10.1.0 (2011-04)

Telecommunication management; Home enhanced

Node B (HeNB) Operations, Administration,

Maintenance and Provisioning (OAM&P); Concepts and

requirements for Type 1 interface HeNB to HeNB

Management System (HeMS) (3GPP TS 32.591

version 10.1.0 Release 10)

ETSI TS 132 592 V10.3.0 (2011-04)

Telecommunication management; Home enhanced

Node B (HeNB) Operations, Administration,

Maintenance and Provisioning (OAM&P); Information

model for Type 1 interface HeNB to HeNB Management

System (HeMS) (3GPP TS 32.592 version 10.3.0

Release 10)

ETSI TS 132 642 V10.2.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Configuration

Management (CM); UTRAN network resources

Integration Reference Point (IRP); Network Resource

Model (NRM) (3GPP TS 32.642 version 10.2.0

Release 10)

41


2011 Nr. 5 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

ETSI TS 132 646 V10.3.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Configuration

Management (CM); UTRAN network resources

Integration Reference Point (IRP);

ETSI TS 132 652 V10.1.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Telecommunication management; Configuration

Management (CM); GERAN network resources

Integration Reference Point (IRP); Network Resource

Model (NRM) (3GPP TS 32.652 version 10.1.0

Release 10)

ETSI TS 132 656 V10.3.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Configuration

Management (CM); GERAN network resources

Integration Reference Point (IRP);

ETSI TS 132 690 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Inventory

Management (IM); Requirements (3GPP TS 32.690

version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 132 691 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Inventory

Management (IM) network resources Integration

Reference Point (IRP); Requirements (3GPP TS 32.691

version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 132 692 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Inventory

Management (IM) network resources Integration

Reference Point (IRP); Network Resource Model (NRM)

(3GPP TS 32.692 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 132 711 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Configuration

Management (CM); Transport Network (TN) Network

Resource Model (NRM) Integration Reference Point

(IRP);

ETSI TS 132 721 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Configuration

Management (CM); Repeater network resources

Integration Reference Point (IRP);

ETSI TS 132 722 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Configuration

Management (CM); Repeater network resources

Integration Reference Point (IRP);

ETSI TS 132 731 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; IP Multimedia

Subsystem (IMS) Network Resource Model (NRM)

Integration Reference Point (IRP); Requirements

(3GPP TS 32.731 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 132 732 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; IP Multimedia

Subsystem (IMS) Network Resource Model (NRM)

Integration Reference Point (IRP); Information Service

(IS) (3GPP TS 32.732 version 10.0.0 Release 10)

42

ETSI TS 132 741 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Configuration

Management (CM); Signalling Transport Network (STN)

interface Network Resource Model (NRM) Integration

Reference Point (IRP);

ETSI TS 132 742 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Configuration

Management (CM); Signalling Transport Network (STN)

interface Network Resource Model (NRM) Integration

Reference Point (IRP);

ETSI TS 132 751 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Evolved Packet

Core (EPC) Network Resource Model (NRM) Integration

Reference Point (IRP); Requirements (3GPP TS 32.751

version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 132 756 V10.2.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Evolved Packet

Core (EPC) Network Resource Model (NRM) Integration

Reference Point (IRP); Solution Set (SS) Definitions

(3GPP TS 32.756 version 10.2.0 Release 10)

ETSI TS 132 762 V10.3.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Evolved

Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN)

Network Resource Model (NRM) Integration Reference

Point (IRP); Information Service (IS) (3GPP TS 32.762

version 10.3.0 Release 10)

ETSI TS 132 766 V10.3.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Evolved

Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN)

Network Resource Model (NRM) Integration Reference

Point (IRP); Solution Set (SS) definitions

(3GPP TS 32.766 version 10.3.0 Release 10)

ETSI TS 132 771 V10.0.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Home Node B

(HNB) Subsystem (HNS); Network Resource Model

(NRM); Integration Reference Point (IRP);

ETSI TS 132 772 V10.0.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Home Node B

(HNB) Subsystem (HNS); Network Resource Model

(NRM); Integration Reference Point (IRP): Information

Service (IS) (3GPP TS 32.772 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 132 781 V10.0.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Home enhanced

Node B (HeNB) Subsystem (HeNS); Network Resource

Model (NRM); Integration Reference Point (IRP);

ETSI TS 132 782 V10.1.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Home enhanced

Node B (HeNB) Subsystem (HeNS); Network Resource

Model (NRM); Integration Reference Point (IRP):

Information Service (IS) (3GPP TS 32.782 version 10.1.0

Release 10)

ETSI TS 132 791 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Generic Radio

Access Network (RAN) Network Resource Model

(NRM) Integration Reference Point (IRP); Requirements

(3GPP TS 32.791 version 10.0.0 Release 10)


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 5

ETSI TS 133 105 V10.0.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Cryptographic algorithm requirements

(3GPP TS 33.105 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 133 107 V10.3.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; 3G security; Lawful interception architecture and

functions (3GPP TS 33.107 version 10.3.0 Release 10)

ETSI TS 133 107 V8.12.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; 3G security; Lawful interception architecture and

functions (3GPP TS 33.107 version 8.12.0 Release 8)

ETSI TS 133 107 V9.4.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; 3G security; Lawful interception architecture and

functions (3GPP TS 33.107 version 9.4.0 Release 9)

ETSI TS 133 108 V10.3.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; 3G security; Handover interface for Lawful

Interception (LI) (3GPP TS 33.108 version 10.3.0

Release 10)

ETSI TS 133 108 V8.13.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; 3G security; Handover interface for Lawful

Interception (LI) (3GPP TS 33.108 version 8.13.0

Release 8)

ETSI TS 133 108 V9.6.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; 3G security; Handover interface for Lawful

Interception (LI) (3GPP TS 33.108 version 9.6.0

Release 9)

ETSI TS 133 110 V10.0.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Key establishment between a UICC and a terminal

(3GPP TS 33.110 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 133 204 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; 3G Security; Network Domain Security (NDS);

Transaction Capabilities Application Part (TCAP) user

security (3GPP TS 33.204 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 133 210 V10.2.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; 3G security; Network Domain Security (NDS);

IP network layer security (3GPP TS 33.210

version 10.2.0 Release 10)

ETSI TS 133 221 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Generic Authentication Architecture (GAA);

Support for subscriber certificates (3GPP TS 33.221

version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 133 223 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Generic Authentication Architecture (GAA); Generic

Bootstrapping Architecture (GBA) Push function

(3GPP TS 33.223 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 133 224 V10.0.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Generic Authentication Architecture (GAA); Generic

Bootstrapping Architecture (GBA) push layer

(3GPP TS 33.224 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 133 259 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Key establishment between a UICC hosting device

and a remote device (3GPP TS 33.259 version 10.0.0

Release 10)

ETSI TS 133 320 V10.2.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Security of Home Node B (HNB) / Home evolved

Node B (HeNB) (3GPP TS 33.320 version 10.2.0

Release 10)

ETSI TS 133 320 V9.5.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Security of Home Node B (HNB) / Home evolved

Node B (HeNB) (3GPP TS 33.320 version 9.5.0

Release 9)

ETSI TS 133 328 V10.0.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS) media plane

security (3GPP TS 33.328 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 133 401 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; 3GPP System Architecture Evolution (SAE);

Security architecture (3GPP TS 33.401 version 10.0.0

Release 10)

ETSI TS 134 108 V9.3.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Common test environments for User Equipment

(UE); Conformance testing (3GPP TS 34.108

version 9.3.0 Release 9)

ETSI TS 134 109 V10.0.0 (2011-03)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Terminal logical test interface; Special conformance

testing functions (3GPP TS 34.109 version 10.0.0

Release 10)

ETSI TS 134 109 V7.4.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Terminal logical test interface; Special conformance

testing functions (3GPP TS 34.109 version 7.4.0

Release 7)

ETSI TS 134 109 V8.1.0 (2011-03)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Terminal logical test interface; Special conformance

testing functions (3GPP TS 34.109 version 8.1.0

Release 8)

ETSI TS 134 109 V9.2.0 (2011-03)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Terminal logical test interface; Special conformance

testing functions (3GPP TS 34.109 version 9.2.0

Release 9)

ETSI TS 134 114 V9.1.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; User Equipment (UE) / Mobile Station (MS) Over

The Air (OTA) antenna performance; Conformance

testing (3GPP TS 34.114 version 9.1.0 Release 9)

ETSI TS 134 121-2 V9.4.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

User Equipment (UE) conformance specification; Radio

transmission and reception (FDD); Part 2:

Implementation Conformance Statement (ICS)

(3GPP TS 34.121-2 version 9.4.0 Release 9)

ETSI TS 134 122 V9.3.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Terminal conformance specification; Radio transmission

and reception (TDD) (3GPP TS 34.122 version 9.3.0

Release 9)

ETSI TS 134 123-1 V9.3.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

User Equipment (UE) conformance specification;

Part 1: Protocol conformance specification

(3GPP TS 34.123-1 version 9.3.0 Release 9)

ETSI TS 134 123-2 V9.3.1 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

User Equipment (UE) conformance specification;

Part 2: Implementation conformance statement (ICS)

proforma specification (3GPP TS 34.123-2 version 9.3.1

Release 9)

43


2011 Nr. 5 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

ETSI TS 134 123-3 V8.8.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

User Equipment (UE) conformance specification;

Part 3: Abstract test suites (ATSs) (3GPP TS 34.123-3

version 8.8.0 Release 8)

ETSI TS 134 171 V9.1.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Terminal conformance specification; Assisted Global

Positioning System (A-GPS); Frequency Division Duplex

(FDD) (3GPP TS 34.171 version 9.1.0 Release 9)

ETSI TS 134 172 V10.0.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Terminal conformance specification; Assisted Global

Navigation Satellite Systems (A-GNSS); Frequency

Division Duplex (FDD) (3GPP TS 34.172 version 10.0.0

Release 10)

ETSI TS 134 229-1 V9.4.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Internet Protocol (IP) multimedia call control

protocol based on Session Initiation Protocol (SIP) and

Session Description Protocol (SDP); User Equipment

(UE) conformance specification; Part 1: Protocol

conformance specification (3GPP TS 34.229-1

version 9.4.0 Release 9)

ETSI TS 134 229-2 V9.4.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Internet Protocol (IP) multimedia call control

protocol based on Session Initiation Protocol (SIP) and

Session Description Protocol (SDP); User Equipment

(UE) conformance specification; Part 2: Implementation

Conformance Statement (ICS) specification

(3GPP TS 34.229-2 version 9.4.0 Release 9)

ETSI TS 134 229-3 V8.6.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Internet Protocol (IP) multimedia call control

protocol based on Session Initiation Protocol (SIP) and

Session Description Protocol (SDP); User Equipment

(UE) conformance specification; Part 3: Abstract test

suite (ATS) (3GPP TS 34.229-3 version 8.6.0 Release 8)

ETSI TS 135 201 V10.0.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Specification of the 3GPP confidentiality and

integrity algorithms; Document 1: f8 and f9 specification

(3GPP TS 35.201 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 135 202 V10.0.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Specification of the 3GPP confidentiality and

integrity algorithms; Document 2: Kasumi specification

(3GPP TS 35.202 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 135 203 V10.0.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Specification of the 3GPP confidentiality and

integrity algorithms; Document 3: Implementors’ test

data (3GPP TS 35.203 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 135 204 V10.0.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Specification of the 3GPP confidentiality and

integrity algorithms; Document 4: Design conformance

test data (3GPP TS 35.204 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 135 205 V10.0.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; 3G Security; Specification of the MILENAGE

algorithm set: An example algorithm set for the 3GPP

authentication and key generation functions f1, f1*,

f2, f3, f4, f5 and f5*; Document 1: General

(3GPP TS 35.205 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 135 206 V10.0.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; 3G Security; Specification of the MILENAGE

algorithm set: An example algorithm set for the 3GPP

authentication and key generation functions f1, f1*, f2,

f3, f4, f5 and f5*; Document 2: Algorithm specification

(3GPP TS 35.206 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 135 207 V10.0.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; 3G Security; Specification of the MILENAGE

algorithm set: An example algorithm set for the 3GPP

authentication and key generation functions f1, f1*, f2,

f3, f4, f5 and f5*; Document 3: Implementors’ test data

(3GPP TS 35.207 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 135 208 V10.0.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; 3G Security; Specification of the MILENAGE

algorithm set: An example algorithm set for the 3GPP

authentication and key generation functions f1, f1*, f2,

f3, f4, f5 and f5*; Document 4: Design conformance

test data (3GPP TS 35.208 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 135 215 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Specification of the 3GPP Confidentiality

and Integrity Algorithms UEA2 & UIA2; Document 1:

UEA2 and UIA2 specifications (3GPP TS 35.215

version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 135 216 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Specification of the 3GPP Confidentiality and

Integrity Algorithms UEA2 & UIA2; Document 2: SNOW

3G specification (3GPP TS 35.216 version 10.0.0

Release 10)

ETSI TS 135 217 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Specification of the 3GPP Confidentiality and

Integrity Algorithms UEA2 & UIA2; Document 3:

Implementors’ test data (3GPP TS 35.217

version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 135 218 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Specification of the 3GPP Confidentiality and

Integrity Algorithms UEA2 & UIA2; Document 4: Design

conformance test data (3GPP TS 35.218 version 10.0.0

Release 10)

ETSI TS 136 104 V9.7.0 (2011-04)

Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);

Base Station (BS) radio transmission and reception

(3GPP TS 36.104 version 9.7.0 Release 9)

ETSI TS 136 141 V9.7.0 (2011-04)

Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);

Base Station (BS) conformance testing

(3GPP TS 36.141 version 9.7.0 Release 9)

ETSI TS 136 211 V10.1.0 (2011-04)

Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);

Physical channels and modulation (3GPP TS 36.211

version 10.1.0 Release 10)

ETSI TS 136 212 V10.1.0 (2011-04)

Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);

Multiplexing and channel coding (3GPP TS 36.212

version 10.1.0 Release 10)

ETSI TS 136 213 V10.1.0 (2011-04)

Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);

Physical layer procedures (3GPP TS 36.213

version 10.1.0 Release 10)

ETSI TS 136 214 V10.1.0 (2011-04)

Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);

Physical layer; Measurements (3GPP TS 36.214

version 10.1.0 Release 10)

ETSI TS 136 216 V10.2.0 (2011-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access

(E-UTRA); Physical layer for relaying operation

(3GPP TS 36.216 version 10.2.0 Release 10)

44


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 5

ETSI TS 136 300 V9.7.0 (2011-04)

Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)

and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network

(E-UTRAN); Overall description; Stage 2

(3GPP TS 36.300 version 9.7.0 Release 9)

ETSI TS 136 302 V10.1.0 (2011-03)

Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);

Services provided by the physical layer

(3GPP TS 36.302 version 10.1.0 Release 10)

ETSI TS 136 302 V9.3.0 (2011-03)

Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);

Services provided by the physical layer

(3GPP TS 36.302 version 9.3.0 Release 9)

ETSI TS 136 304 V10.1.0 (2011-03)

Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);

User Equipment (UE) procedures in idle mode

(3GPP TS 36.304 version 10.1.0 Release 10)

ETSI TS 136 304 V9.6.0 (2011-03)

Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);

User Equipment (UE) procedures in idle mode

(3GPP TS 36.304 version 9.6.0 Release 9)

ETSI TS 136 305 V10.1.0 (2011-04)

Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network

(E-UTRAN); Stage 2 functional specification of User

Equipment (UE) positioning in E-UTRAN

(3GPP TS 36.305 version 10.1.0 Release 10)

ETSI TS 136 305 V9.6.0 (2011-04)

Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network

(E-UTRAN); Stage 2 functional specification of User

Equipment (UE) positioning in E-UTRAN

(3GPP TS 36.305 version 9.6.0 Release 9)

ETSI TS 136 323 V10.1.0 (2011-03)

Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);

Packet Data Convergence Protocol (PDCP)

specification (3GPP TS 36.323 version 10.1.0

Release 10)

ETSI TS 136 331 V10.1.0 (2011-04)

Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);

Radio Resource Control (RRC); Protocol specification

(3GPP TS 36.331 version 10.1.0 Release 10)

ETSI TS 136 331 V8.13.0 (2011-03)

Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);

Radio Resource Control (RRC); Protocol specification

(3GPP TS 36.331 version 8.13.0 Release 8)

ETSI TS 136 331 V9.6.0 (2011-03)

Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);

Radio Resource Control (RRC); Protocol specification

(3GPP TS 36.331 version 9.6.0 Release 9)

ETSI TS 136 355 V9.5.0 (2011-04)

Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);

LTE Positioning Protocol (LPP) (3GPP TS 36.355

version 9.5.0 Release 9)

ETSI TS 136 401 V10.1.0 (2011-04)

Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network

(E-UTRAN); Architecture description (3GPP TS 36.401

version 10.1.0 Release 10)

ETSI TS 136 423 V10.1.0 (2011-04)

Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network

(E-UTRAN); X2 Application Protocol (X2AP)

(3GPP TS 36.423 version 10.1.0 Release 10)

ETSI TS 136 423 V9.6.0 (2011-04)

Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network

(E-UTRAN); X2 Application Protocol (X2AP)

(3GPP TS 36.423 version 9.6.0 Release 9)

ETSI TS 136 443 V10.1.0 (2011-04)

Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network

(E-UTRAN); M2 Application Protocol (M2AP)

(3GPP TS 36.443 version 10.1.0 Release 10)

ETSI TS 136 443 V9.3.0 (2011-04)

Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network

(E-UTRAN); M2 Application Protocol (M2AP)

(3GPP TS 36.443 version 9.3.0 Release 9)

ETSI TS 136 444 V10.1.0 (2011-04)

Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network

(E-UTRAN); M3 Application Protocol (M3AP)

(3GPP TS 36.444 version 10.1.0 Release 10)

ETSI TS 136 444 V9.4.0 (2011-04)

Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network

(E-UTRAN); M3 Application Protocol (M3AP)

(3GPP TS 36.444 version 9.4.0 Release 9)

ETSI TS 136 508 V9.4.0 (2011-04)

Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)

and Evolved Packet Core (EPC); Common test

environments for User Equipment (UE) conformance

testing (3GPP TS 36.508 version 9.4.0 Release 9)

ETSI TS 136 509 V8.6.0 (2011-04)

Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)

and Evolved Packet Core (EPC); Special conformance

testing functions for User Equipment (UE)

(3GPP TS 36.509 version 8.6.0 Release 8)

ETSI TS 136 521-2 V9.4.0 (2011-04)

Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);

User Equipment (UE) conformance specification; Radio

transmission and reception; Part 2: Implementation

Conformance Statement (ICS) (3GPP TS 36.521-2

version 9.4.0 Release 9)

ETSI TS 136 521-3 V9.3.0 (2011-04)

Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);

User Equipment (UE) conformance specification; Radio

transmission and reception; Part 3: Radio Resource

Management (RRM) conformance testing

(3GPP TS 36.521-3 version 9.3.0 Release 9)

ETSI TS 136 523-1 V9.3.0 (2011-04)

Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)

and Evolved Packet Core (EPC); User Equipment (UE)

conformance specification; Part 1: Protocol

conformance specification (3GPP TS 36.523-1

version 9.3.0 Release 9)

ETSI TS 136 523-2 V9.4.0 (2011-04)

Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)

and Evolved Packet Core (EPC); User Equipment (UE)

conformance specification; Part 2: Implementation

Conformance Statement (ICS) proforma specification

(3GPP TS 36.523-2 version 9.4.0 Release 9)

ETSI TS 136 523-3 V8.5.0 (2011-04)

Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)

and Evolved Packet Core (EPC); User Equipment (UE)

conformance specification; Part 3: Test suites

(3GPP TS 36.523-3 version 8.5.0 Release 8)

ETSI TS 137 141 V9.3.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; E-UTRA, UTRA and GSM/EDGE; Multi-Standard

Radio (MSR) Base Station (BS) conformance testing

(3GPP TS 37.141 version 9.3.0 Release 9)

ETSI TS 143 013 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Discontinuous Reception (DRX) in the GSM system

(3GPP TS 43.013 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 143 022 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Functions related to Mobile Station (MS) in idle mode

and group receive mode (3GPP TS 43.022

version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 143 051 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

GSM/EDGE Radio Access Network (GERAN) overall

description; Stage 2 (3GPP TS 43.051 version 10.0.0

Release 10)

ETSI TS 143 052 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Lower layers of the GSM Cordless Telephony System

(CTS) radio interface; Stage 2 (3GPP TS 43.052

version 10.0.0 Release 10)

45


2011 Nr. 5 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

ETSI TS 143 055 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Dual Transfer Mode (DTM); Stage 2 (3GPP TS 43.055

version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 143 059 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Functional stage 2 description of Location Services

(LCS) in GERAN (3GPP TS 43.059 version 10.0.0

Release 10)

ETSI TS 143 069 V10.0.0 (2011-03)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Voice Broadcast service (VBS); Stage 2

(3GPP TS 43.069 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 143 129 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Packed-switched handover for GERAN A/Gb mode;

Stage 2 (3GPP TS 43.129 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 143 130 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Iur-g interface; Stage 2 (3GPP TS 43.130 version 10.0.0

Release 10)

ETSI TS 143 246 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Multimedia Broadcast/Multicast Service (MBMS) in the

GERAN; Stage 2 (3GPP TS 43.246 version 10.0.0

Release 10)

ETSI TS 143 318 V10.1.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Generic Access Network (GAN); Stage 2

(3GPP TS 43.318 version 10.1.0 Release 10)

ETSI TS 144 001 V10.0.0 (2011-03)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Mobile Station - Base Station System (MS - BSS)

interface; General aspects and principles

(3GPP TS 44.001 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 144 003 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Mobile Station - Base Station System (MS - BSS)

Interface Channel Structures and Access Capabilities

(3GPP TS 44.003 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 144 004 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Layer 1; General Requirements (3GPP TS 44.004

version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 144 005 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Data Link (DL) Layer General Aspects

(3GPP TS 44.005 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 144 006 V10.0.0 (2011-03)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Mobile Station - Base Station System (MS - BSS)

interface; Data Link (DL) layer specification

(3GPP TS 44.006 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 144 012 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Short Message Service Cell Broadcast (SMSCB)

support on the mobile radio interface (3GPP TS 44.012

version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 144 013 V10.0.0 (2011-03)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Performance requirements on the mobile radio interface

(3GPP TS 44.013 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 144 014 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Individual equipment type requirements and

interworking; Special conformance testing functions

(3GPP TS 44.014 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 144 018 V10.2.0 (2011-03)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Mobile radio interface layer 3 specification; Radio

Resource Control (RRC) protocol (3GPP TS 44.018

version 10.2.0 Release 10)

ETSI TS 144 018 V9.8.0 (2011-03)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Mobile radio interface layer 3 specification; Radio

Resource Control (RRC) protocol (3GPP TS 44.018

version 9.8.0 Release 9)

ETSI TS 144 035 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Location Services (LCS); Broadcast network assistance

for Enhanced Observed Time Difference (E-OTD) and

Global Positioning System (GPS) positioning methods

(3GPP TS 44.035 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 144 056 V10.0.0 (2011-03)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

GSM Cordless Telephony System (CTS), Phase 1;

CTS radio interface layer 3 specification

(3GPP TS 44.056 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 144 057 V10.0.0 (2011-03)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

GSM Cordless Telephony System (CTS), Phase 1;

CTS supervising system layer 3 specification

(3GPP TS 44.057 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 144 060 V10.4.0 (2011-03)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

General Packet Radio Service (GPRS); Mobile Station

(MS) - Base Station System (BSS) interface; Radio Link

Control / Medium Access Control (RLC/MAC) protocol

(3GPP TS 44.060 version 10.4.0 Release 10)

ETSI TS 144 060 V7.23.0 (2011-03)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

General Packet Radio Service (GPRS); Mobile Station

(MS) - Base Station System (BSS) interface; Radio Link

Control / Medium Access Control (RLC/MAC) protocol

(3GPP TS 44.060 version 7.23.0 Release 7)

ETSI TS 144 060 V7.23.1 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

General Packet Radio Service (GPRS); Mobile Station

(MS) - Base Station System (BSS) interface; Radio Link

Control / Medium Access Control (RLC/MAC) protocol

(3GPP TS 44.060 version 7.23.1 Release 7)

ETSI TS 144 060 V8.12.1 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

General Packet Radio Service (GPRS); Mobile Station

(MS) - Base Station System (BSS) interface; Radio Link

Control / Medium Access Control (RLC/MAC) protocol

(3GPP TS 44.060 version 8.12.1 Release 8)

ETSI TS 144 060 V9.7.0 (2011-03)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

General Packet Radio Service (GPRS); Mobile Station

(MS) - Base Station System (BSS) interface; Radio Link

Control / Medium Access Control (RLC/MAC) protocol

(3GPP TS 44.060 version 9.7.0 Release 9)

ETSI TS 144 065 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Mobile Station (MS) - Serving GPRS Support Node

(SGSN); Subnetwork Dependent Convergence

Protocol (SNDCP) (3GPP TS 44.065 version 10.0.0

Release 10)

ETSI TS 144 069 V10.0.0 (2011-03)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Broadcast Call Control (BCC) protocol

(3GPP TS 44.069 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 144 118 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Mobile radio interface layer 3 specification, Radio

Resource Control (RRC) protocol; Iu mode

(3GPP TS 44.118 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 144 160 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

General Packet Radio Service (GPRS); Mobile Station

(MS) - Base Station System (BSS) interface; Radio Link

Control/ Medium Access Control (RLC/MAC) protocol

for Iu mode (3GPP TS 44.160 version 10.0.0

Release 10)

46


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 5

ETSI TS 145 001 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Physical layer on the radio path; General description

(3GPP TS 45.001 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 145 002 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Multiplexing and multiple access on the radio path

(3GPP TS 45.002 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 145 002 V7.8.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Multiplexing and multiple access on the radio path

(3GPP TS 45.002 version 7.8.0 Release 7)

ETSI TS 145 002 V8.1.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Multiplexing and multiple access on the radio path

(3GPP TS 45.002 version 8.1.0 Release 8)

ETSI TS 145 002 V9.5.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Multiplexing and multiple access on the radio path

(3GPP TS 45.002 version 9.5.0 Release 9)

ETSI TS 145 003 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Channel coding (3GPP TS 45.003 version 10.0.0

Release 10)

ETSI TS 145 004 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Modulation (3GPP TS 45.004 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 145 005 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Radio transmission and reception (3GPP TS 45.005

version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 145 005 V7.24.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Radio transmission and reception (3GPP TS 45.005

version 7.24.0 Release 7)

ETSI TS 145 005 V8.12.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Radio transmission and reception (3GPP TS 45.005

version 8.12.0 Release 8)

ETSI TS 145 005 V9.6.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Radio transmission and reception (3GPP TS 45.005

version 9.6.0 Release 9)

ETSI TS 145 008 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Radio subsystem link control (3GPP TS 45.008

version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 145 008 V7.20.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Radio subsystem link control (3GPP TS 45.008

version 7.20.0 Release 7)

ETSI TS 145 008 V8.10.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Radio subsystem link control (3GPP TS 45.008

version 8.10.0 Release 8)

ETSI TS 145 008 V9.6.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Radio subsystem link control (3GPP TS 45.008

version 9.6.0 Release 9)

ETSI TS 145 009 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Link adaptation (3GPP TS 45.009 version 10.0.0

Release 10)

ETSI TS 145 010 V10.1.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Radio subsystem synchronization (3GPP TS 45.010

version 10.1.0 Release 10)

ETSI TS 145 015 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Release independent Downlink Advanced Receiver

Performance (DARP); Implementation guidelines

(3GPP TS 45.015 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 145 022 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Radio link management in hierarchical networks

(3GPP TS 45.022 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 145 056 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

CTS-FP Radio Sub-system (3GPP TS 45.056

version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 148 002 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Base Station System - Mobile-services Switching Centre

(BSS - MSC) interface; Interface principles

(3GPP TS 48.002 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 148 004 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Base Station System - Mobile-services Switching Centre

(BSS - MSC) interface; Layer 1 specification

(3GPP TS 48.004 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 148 006 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Signalling transport mechanism Specification for the

Base Station System - Mobile Services Switching Centre

(BSS-MSC) interface (3GPP TS 48.006 version 10.0.0

Release 10)

ETSI TS 148 008 V10.1.0 (2011-03)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Mobile Switching Centre - Base Station system

(MSC-BSS) interface; Layer 3 specification

(3GPP TS 48.008 version 10.1.0 Release 10)

ETSI TS 148 008 V8.9.0 (2011-03)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Mobile Switching Centre - Base Station system

(MSC-BSS) interface; Layer 3 specification

(3GPP TS 48.008 version 8.9.0 Release 8)

ETSI TS 148 008 V9.6.0 (2011-03)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Mobile Switching Centre - Base Station system

(MSC-BSS) interface; Layer 3 specification

(3GPP TS 48.008 version 9.6.0 Release 9)

ETSI TS 148 014 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

General Packet Radio Service (GPRS); Base Station

System (BSS) - Serving GPRS Support Node (SGSN)

interface; Gb interface Layer 1 (3GPP TS 48.014

version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 148 016 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

General Packet Radio Service (GPRS); Base Station

System (BSS) - Serving GPRS Support Node (SGSN)

interface; Network service (3GPP TS 48.016

version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 148 018 V10.1.0 (2011-03)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

General Packet Radio Service (GPRS); Base Station

System (BSS) - Serving GPRS Support Node (SGSN);

BSS GPRS protocol (BSSGP) (3GPP TS 48.018

version 10.1.0 Release 10)

ETSI TS 148 018 V9.5.0 (2011-03)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

General Packet Radio Service (GPRS); Base Station

System (BSS) - Serving GPRS Support Node (SGSN);

BSS GPRS protocol (BSSGP) (3GPP TS 48.018

version 9.5.0 Release 9)

ETSI TS 148 031 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Location Services (LCS): Serving Mobile Location

Centre - Serving Mobile Location Centre (SMLC -

SMLC); SMLCPP specification (3GPP TS 48.031

version 10.0.0 Release 10)

47


2011 Nr. 5 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

ETSI TS 148 049 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Base Station Controller - Cell Broadcast Centre (BSC-

CBC) interface specification; Cell Broadcast Service

Protocol (CBSP) (3GPP TS 48.049 version 10.0.0

Release 10)

ETSI TS 148 051 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Base Station Controller - Base Transceiver Station

(BSC-BTS) interface; General aspects

(3GPP TS 48.051 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 148 052 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Base Station Controller - Base Transceiver Station

(BSC-BTS) interface; Interface principles

(3GPP TS 48.052 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 148 054 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Base Station Controller - Base Transceiver Station

(BSC - BTS) interface; Layer 1 structure of physical

circuits (3GPP TS 48.054 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 148 056 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Base Station Controller - Base Transceiver Station

(BSC - BTS) interface; Layer 2 specification

(3GPP TS 48.056 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 148 058 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Base Station Controller - Base Transceiver Station

(BSC-BTS) Interface; Layer 3 specification

(3GPP TS 48.058 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 148 060 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

In-band control of remote transcoders and rate

adaptors for full rate traffic channels (3GPP TS 48.060

version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 148 061 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

In-band control of remote transcoders and rate

adaptors for half rate traffic channels (3GPP TS 48.061

version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 148 103 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Base Station System - Media GateWay (BSS-MGW)

interface; User plane transport mechanism

(3GPP TS 48.103 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 148 103 V8.3.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Base Station System - Media GateWay (BSS-MGW)

interface; User plane transport mechanism

(3GPP TS 48.103 version 8.3.0 Release 8)

ETSI TS 148 103 V9.1.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Base Station System - Media GateWay (BSS-MGW)

interface; User plane transport mechanism

(3GPP TS 48.103 version 9.1.0 Release 9)

ETSI TS 149 008 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Application of the Base Station System Application

Part (BSSAP) on the E-interface (3GPP TS 49.008

version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 149 031 V10.0.0 (2011-03)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Location Services (LCS); Base Station System

Application Part LCS Extension (BSSAP-LE)

(3GPP TS 49.031 version 10.0.0 Release 10)

ETSI TS 151 010-1 V9.4.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Mobile Station (MS) conformance specification; Part 1:

Conformance specification (3GPP TS 51.010-1

version 9.4.0 Release 9)

ETSI TS 151 010-2 V9.5.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Mobile Station (MS) conformance specification; Part 2:

Protocol Implementation Conformance Statement

(PICS) proforma specification (3GPP TS 51.010-2

version 9.5.0 Release 9)

ETSI TS 151 010-5 V9.5.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Mobile Station (MS) conformance specification; Part 5:

Inter-Radio-Access-Technology (RAT) (GERAN /

UTRAN) interaction Abstract Test Suite (ATS)

(3GPP TS 51.010-5 version 9.5.0 Release 9)

ETSI TS 151 010-7 V9.2.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Mobile Station (MS) conformance specification; Part 7:

Location Services (LCS) test scenarios and assistance

data (3GPP TS 51.010-7 version 9.2.0 Release 9)

ETSI TS 151 021 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Base Station System (BSS) equipment specification;

Radio aspects (3GPP TS 51.021 version 10.0.0

Release 10)

ETSI TS 151 021 V9.5.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Base Station System (BSS) equipment specification;

Radio aspects (3GPP TS 51.021 version 9.5.0

Release 9)

ETSI TS 151 026 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Base Station System (BSS) equipment specification;

Part 4: Repeaters (3GPP TS 51.026 version 10.0.0

Release 10)

ETSI TS 152 021 V10.0.0 (2011-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Network Management (NM) procedures and messages

on the A-bis interface (3GPP TS 52.021 version 10.0.0

Release 10)

ETSI TS 182 025 V3.3.1 (2011-03)

Telecommunications and Internet converged Services

and Protocols for Advanced Networking (TISPAN);

Business trunking; Architecture and functional

description

ETSI TS 187 003 V2.3.2 (2011-03)

Telecommunications and Internet converged Services

and Protocols for Advanced Networking (TISPAN); NGN

Security; Security Architecture

ETSI TS 187 003 V3.4.1 (2011-03)

Telecommunications and Internet converged Services

and Protocols for Advanced Networking (TISPAN); NGN

Security; Security Architecture

Parengë Lyda Maþeikienë

48


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 5

Lietuvos standartizacijos departamentas

Direktorius .............................................................................................................................................................. 270 9360

Direktoriaus pavaduotojas .................................................................................................................................. 270 9345

Faksas 212 6252

TEISËS, PERSONALO IR KOMUNIKACIJOS SKYRIUS

Poskyrio vedëjas (tarptautiniams ryðiams) .......................................................................................................... 270 9358

Vyriausioji specialistë teisëkûrai .............................................................................................................................. 279 1140

Vyriausioji specialistë mokymams ir archyvui ........................................................................................................ 270 9360

Padëjëja ryðiams su visuomene .............................................................................................................................. 279 1135

STANDARTIZACIJOS SKYRIUS

Vedëja. Bendrieji klausimai ..................................................................................................................................... 270 9361

1-asis poskyris

Poskyrio vedëja. Þaislai, kokybës vadyba, techniniai brëþiniai, paslaugos, socialinë atsakomybë .................. 270 9365

Tekstilë, dujø sistemos, nafta ir naftos produktai, popierius, informacija ir dokumentavimas ........................... 279 1134

Cheminë analizë, kietasis biokuras, plastikai, pieno, grûdø, þuvies produktai, pašarai ...................................... 279 1134

Tràðos, klijai, aplinkos apsauga, kosmetika, maisto analizë, dangos ................................................................... 270 9365

2-asis poskyris

Poskyrio vedëja. Bendrieji klausimai. Darbø sauga, ergonomika, konvejeriai, nanotechnologijos .................. 234 8399

Sveikata, pakavimas, akiø optika ............................................................................................................................. 234 8396

Mechanika, metalai, suvirinimas .............................................................................................................................. 234 8396

Metrologija, bankininkystë, naftos produktø árenginiai, korteliø leidëjø atpaþinimo kodo skyrimas,

neardomieji bandymai ............................................................................................................................................. 234 8397

Liftai, sprogiosios atmosferos, gabenamieji dujø balionai .................................................................................... 234 8397

3-iasis poskyris

Informacinës ir ryšiø technologijos, telekomunikacijos, informacijos saugumas, apsauga .............................. 270 9349

Elektronika, elektros energetika ............................................................................................................................... 279 1151

Elektrotechnika, elektromagnetinis suderinamumas ............................................................................................. 279 1151

4-asis poskyris

Poskyrio vedëjas. Bendrieji klausimai, statybinës konstrukcijos, priešgaisrinë sauga. Baldai, mediena, ........ 279 1150

techninë pagalba neágaliesiems, ugniai atsparios medþiagos

Statyba, statybinës medþiagos ir gaminiai, automobiliø keliø tiesyba ir medþiagos ........................................... 270 9341

203 kab.

206 kab.

204 kab.

309 kab.

205 kab.

401 kab.

319 kab.

311 kab.

318 kab.

318 kab.

311 kab.

302 kab.

303 kab.

303 kab.

304 kab.

304 kab.

216 kab.

216 kab.

216 kab.

312 kab.

317 kab.

PLANAVIMO, TIKRINIMO IR LEIDYBOS SKYRIUS

Vedëja. Bendrieji klausimai. Standartizacijos darbø planavimas .......................................................................... 270 9366 212 kab.

Tarptautiniø ir Europos standartø perëmimas ........................................................................................................ 279 1138 202 kab.

Standartø lietuviðkø terminø ekspertizë .................................................................................................................. 279 1153 217 kab.

Standartø lietuviø kalbos ekspertizë ....................................................................................................................... 270 9371 209 kab.

.................................................................................................................................................................................. 279 11 53 217 kab.

Standartø techninis redagavimas ir maketavimas .................................................................................................. 270 9357 210 kab.

.................................................................................................................................................................................. 270 1138 202 kab.

INFORMACIJOS SKYRIUS

Vedëja. Bendrieji klausimai ..................................................................................................................................... 270 9362

Notifikavimo ir informacijos poskyris

Poskyrio vedëja. Keitimosi informacija pagal Direktyvos 98/34/EB nuostatas klausimai ................................... 270 9347

Informacijos teikimas pagal Pasaulinës prekybos organizacijos nuostatas ......................................................... 270 9347

Informaciniø technologijø klausimai ....................................................................................................................... 270 9364

Lietuvos standartø duomenø bazë ......................................................................................................................... 270 9364

Departamento terminø duomenø bazë .................................................................................................................. 279 1137

Biblioteka ................................................................................................................................................................ 279 1142

Platinimo poskyris

Poskyrio vedëja. Uþsienio standartø ir kitø dokumentø platinimas ................................................................... 270 9348

Departamento leidiniø platinimas ............................................................................................................................ 270 9343

Dokumentø kopijavimas .......................................................................................................................................... 279 1139

FINANSØ IR ADMINISTRAVIMO SKYRIUS

Vedëja ..................................................................................................................................................................... 270 9346

218 kab.

214 kab.

214 kab.

213 kab.

213 kab.

213 kab.

315 kab.

307 kab.

306 kab.

305 kab.

201 kab.

Departamentas priima interesantus ir konsultuoja darbo dienomis nuo 10 iki 12 valandos ir nuo 13 iki 15 valandos (T. Kosciuðkos g. 30,

LT-01100 Vilnius, el. paðtas lstboard@lsd.lt, interneto tinklalapis http://www.lsd.lt)

VIEÐOJI ÁSTAIGA LST Sert (VðÁ LST Sert)

(Konstitucijos pr. 15/5-15, LT-08106 Vilnius)

Direktorius .............................................................................................................................................................. 270 9344

Projektø direktorius .................................................................................................................................................. 270 9356

Rinkodaros direktorius ............................................................................................................................................. 270 9356

Faksas 270 9356

49


2011 Nr. 5 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTAS

Departamentas formuoja ir dalyvauja ágyvendinant kartu

su suinteresuotomis Lietuvos Respublikos

Vyriausybës institucijomis, ámonëmis, ástaigomis ir

organizacijomis Lietuvos Respublikos Vyriausybës politikà

standartizacijos srityje.

Departamentas koordinuoja visø veiklos srièiø standartizacijos

darbus ir metodiðkai jiems vadovauja.

Departamentas sudaro technikos komitetus (TK) Lietuvos

≤ ≥

standartø projektams rengti.

Departamentas atlieka Pasaulinës prekybos organizacijos

Sutarties dël techniniø prekybos kliûèiø nacionalinës uþklausø

tarnybos funkcijas.

Departamentas dalyvauja Lietuvos, Latvijos ir Estijos

nacionaliniø standartizacijos institucijø Baltijos

standartizacijos forume nuo 1999 m.

Departamentas atstovauja Lietuvai tarptautinëse ir Europos

organizacijose:

Tarptautinëje standartizacijos organizacijoje (ISO) – narys

nuo 2008 m.;

Tarptautinëje elektrotechnikos komisijoje (IEC) –

asocijuotasis narys nuo 1996 m.;

Europos standartizacijos komitete (CEN) – narys nuo

2003 m.;

Europos elektrotechnikos standartizacijos komitete

(CENELEC) – narys nuo 2003 m.;

Europos telekomunikacijø standartø institute (ETSI) – narys

nuo 1996 m.

50

More magazines by this user
Similar magazines