Spis treści - Parerga - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania

parerga.vizja.pl

Spis treści - Parerga - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania

Spis treści

Spis treści

Ramiro Délio Borges de Meneses......................................................................................................... 5

Geometriae Parerga: e metrico spatio ad philosophiam

František Mihina ................................................................................................................................... 21

Racjonalizm krytyczny K. R. Poppera

Critical rationalism of K.R. Popper

Wojciech Słomski.................................................................................................................................. 39

Man among dilemmas and ethical challenges of the present time

Dariusz Pater.......................................................................................................................................... 47

Twórczość – nieustanne wyzwanie człowieka

Creative work – incessant challenge for man

Walentyn Mykolajewycz Wandyszew ............................................................................................... 61

Идеология учения Миколая Коперника в контексте его времени и вне юбилейных дат

Ideology of studies Nicolay Copernicus in context of his time and out of anniversary dates

Iwan Bogdanowycz Ostaszczuk .......................................................................................................... 81

Сакральна символіка в релігійній комунікації

Ostashchuk Ivan. The sacral symbolism in the religious communication

Alex Tiapkin........................................................................................................................................... 89

Grundgedanken zum Wesen der Philosophie: 100 Jahre Oswald Külpes Lebenswerk.

Gedenkschrift. Zweiter Teil.- Die Bedeutung der Philosophie für die Pädagogik

Basic Thoughts on the Essence of Philosophy: 100 Years of Oswald Kuelpe’s Framework.

Commemorative Excerpts. Part Two. - The Role of Philosophy in Pedagogics

Rudolf Dupkala...................................................................................................................................... 95

Arystotelizm protestancki Eliáša Ladivera

Protestant Aristotelism of Eliáš Ladiver

Mirosław A. Michalski .......................................................................................................................105

Mesjanizm Juliusza Słowackiego

The Messianism of Juliusz Słowacki

Andrzej Misiołek.................................................................................................................................117

The values of the contemporary European

Ireneusz Świtała...................................................................................................................................125

Arthur Schopenhauer e il suo pensiero filosofico

Arthur Schopenhauer and his philosphy

Dorota Luber........................................................................................................................................131

Refleksje o wychowaniu w kontekście aksjologicznej struktury bytu ludzkiego

Reflections about education in context of axiological structure of human life

Włodzimierz Uljanowycz Коwalczuk..............................................................................................151

Модернізація і трансформація як основні чинники формування нової

парадигми освіти

Modernization and transformation as basic factors of forming of new paradigm

of education

Monika Magdalena Kowalska...........................................................................................................163

Koncepcja człowieka w filozofii Platona

The concept of human being in Plato`s philosophy

Людмила Валентиновна Мальцева...............................................................................................173

Moral education, moral behaviour, ethics and etiquette in the social life of society

WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE 3


Piotr Sobol-Kołodziejczyk .................................................................................................................177

Naturalized epistemology and artificial life. Some methodological perspective

Надія В. Вандишева-Ребро..............................................................................................................183

Постмодернізм як новий вимір реальності

Postmodernism as new measuring of reality

Marta Gluchmanová...........................................................................................................................197

Morálny rozmer v tvorbe feministických autoriek

The moral dimension in the feminist literature

Vasil Gluchman ...................................................................................................................................205

Podoby morálky v Balzacovej Ľudskej komédii

Faces of Morality in Balzac’s Humane Comedy

Ján Kalajtzidis ......................................................................................................................................215

Problémy súčasnej finančnej etiky prameniace z kultúrneho relativizmu

Problems of cultural relativism in contemporary financial ethics

Hélène Suzanne ...................................................................................................................................225

Occident and Orient: Reflections on Kiran Desai‘s book The Inheritance of Loss

Piotr Moskal.........................................................................................................................................233

The Conception of Philosophy of Religion

Peter Babinčák, Dominika Križalkovičová, Beáta Ráczová..........................................................245

Moral orientation as aspect of moral reasoning from psychological perspective

Mieczysław Paweł Migoń...................................................................................................................253

Logos i etos w myśli antropologicznej Anny-Teresy Tymienieckiej (aspekt początku)

Logos and ethos in the anthropological thought of Anna-Teresa Tymieniecka

(the aspect of the beginning)

Recenzje

Małgorzata Konstańczak....................................................................................................................267

Richard Dawkins, Bóg urojony, przekład P.J. Szwajcer, Wydawnictwo CiS,

Warszawa 2007, 520 s.

Karolina Zydor ....................................................................................................................................273

Słownik Bioetyki, Biopolityki i Ekofilozofii, redakcja naukowa Mariusz Ciszek,

Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Warszawa 2008, 316 k.

Ewa Kuźma...........................................................................................................................................276

Lucyna Wiśniewska – Rutkowska, Między przeszłością a teraźniejszością.

Studia z pogranicza filozofii, polityki i sztuki. Wydawnictwo Uniwersytetu

Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce 2008, 227s.

Helena Džupková ................................................................................................................................280

Viera Bilasová, Výzvy pre etiku v súčasnosti, Prešov 2008, 204 s.

Vasil Gluchman ...................................................................................................................................283

IgorKišš, Sociálna etika, Bratislava, UK 2006, 386 s.

Войцех Сломский..............................................................................................................................289

Oлена C. Переломова, Лінгвокультурні коди інтертекстуальності українського

художнього дискурсу: діахронічний аспект, Монографія,

Наук. ред. проф. В.С. Калашник, Суми: Вид-во СумДУ 2008, 208 с.

4

– MIĘDZYNARODOWE STUDIA FILOZOFICZNE – NR 4/2008

More magazines by this user
Similar magazines