edarh Wa Eqtesad12 PDF.pdf

zajel.edu.ps

edarh Wa Eqtesad12 PDF.pdf

5DK W˜

wUF« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“Ë

œU?B²ô«Ë …—«œù«

Íu½U¦« w½U¦« nBK

wbMH« ¨WO½U½ù« ÂuKF« ¨wLKF«

المؤلفون

rUÝ œuL× tÞ bL× …œuF« d³ł s¹b« Õö —«dł wKŽ »U¹– Æœ

—«dŽ Íd³ ‚Ë—U qD« rOK(«b³Ž WODŽ …d¼«Ë“ bL× œuL×


5DK WËœ w wUF« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“Ë —d

Â≤∞∞∑ Ø≤∞∞∂ wÝ«—b« ÂUF« s Ϋ¡bÐ UNÝ—«b w œUB²ô«Ë …—«œù« »U² f¹—bð

ÂUF« ·«d?ýù«

hL(« uÐ√ rOF½ Æœ ∫Z?¼UM*« W?M' fOz—

5ÝU¹ Õö Æœ ∫Z¼UM*« ed ÂUŽ d¹b

Z¼UM*« ed

hL(« uÐ√ dLŽ Æœ ∫ÍuÐdð ·«dý≈

WOMH« …dz«b«

…dŽUOÝ bLŠ√ ∫Í—«œ≈ ·«d?ý≈

œULŠ ou ¨wFUA« bL× ∫r??????OL?Bð

ÍËUL× ‰UL ∫·öG« rOLBð

rOð≈ ÊU1≈ ∫WO½U¦« WF³D« rOL?Bð q¹bFð

Õu³?×Ð Ê«bL?Š ∫WŽU³DK VÝu;« œ«bŽù«

dUŽ dLÝ ∫bOCMð

rK dLŽ ∫Íu?G d¹d%

p¹Ëb« Ê“U ¨W−(« fO½√

∫wLKŽ rOJ%

dAŽ w½U¦« nBK œUB²ô«Ë …—«œù« ÃUNM* wMÞu« o¹dH«

…œuF« d³ł s¹b« Õö —«dł wKŽ »U¹– Æœ ©ÎUIM®rUÝ œuL× tÞ bL×

WOd« WOU« WFD«

?¼ ±¥≥∞ØÂ≤∞∞π

Z¼UM*« edØwUF« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“u WþuH× l?³D« ‚uIŠ lOLł

WM¹b*« ed WNł s 5LO« vKŽ Ÿ—Uý ‰Ë√≠b¼UF*« Ÿ—Uý≠ÊuOB*« wŠ≠ Z¼UM*« ed

5DK ≠ tK« «— ≠ ∑±π »Æ ’

´π∑∞≠≤≠≤π∂π≥∑∑ fU ´π∑∞≠≤≠≤π∂π≥μ∞ ÊuHKð

pcdc@palnet.com ∫w½Ëd²Jô« Ê«uMF« ≠ www.pcdc.edu.ps ∫WO½Ëd²Jô« W×HB«


تمهيد

Ò

=

Ò

Ò

VFA« UŠuLÞ oOIײ ªWOMODKH« WOuB)« wŽ«d¹ ÃUNM l{Ë …—Ëd{ wUF« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“Ë √—

VFAK WOMÞu« …œUO« ¡UM³ ÎULN ÎUÝUÝ√ bF¹ wMODK ÃUNM ¡UMÐ Ê≈ Æ»uFA« 5Ð t½UJ cšQ¹ v²Š wMODKH«

w²« W«b²*« W¹dA³« œ—«uLK WOLMð …«œ√Ë ¨w½U½≈ oŠu¼Ë ¨WOÞ«dI1b«Ë rOI« aOÝd² ÎUÝUÝ√Ë ¨wMODKH«

Æ…—«“uK WOL)« WD)« ΔœU³ UN²Ý—

…—«“u« wuð «c ªlL²−*« ·«b¼√ oIײð UNöš s w²« ¨rOKF²K WOzd« WKOÝu« t½√ w ÃUNM*« WOL¼√ sLJðË

¨VUD«Ë rKF*« bOÐ vË_« …«œ_«Ë ¨rKF²K jOÝu« —bB*« t½_ ªÃUNM*« dUMŽ bŠ√ ¨wÝ—b*« »U²JUÐ WUš W¹UMŽ

jzUÝu« s U¼dOžË ¨ÍdÝ_« rKF²«Ë ¨WOK;« WUI¦«Ë ¨»uÝU(«Ë ¨X½d²½ù« ∫rKF²« qzUÝË s ÁdOž v≈ WU{≈

Æ…bŽU*«

X Ół uÔð w²«¨©±≤≠ ±® WOÝ—b*« V²J« lOLł nOQð WKŠd ÂU9SÐ wUF« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“Ë XU bI

W¹«bÐ l¨wMI²«Ë ¨wMN*«Ë ¨WO½U½ù« ÂuKF«Ë¨ wLKF« ∫tŽËd lOL−Ð ©±≤® Íu½U¦« w½U¦« nB« V² oO³D²Ð

¨WœUI« Àö¦« «uM« w WKUýd¹uDð WDš cOHMðvKŽ ÎUOUŠ …—«“u« qLFðË Æ©≤∞∞∑ Ø ≤∞∞∂®wÝ«—b« ÂUF«

Wœ√® WOULJ²Ý« WDA½√˨©±≤≠ ± ·uHBK V²J« lOLł WFł«d® W¹d¹uDð WDA½√∫w¼Ë¨ ôU− WFЗ√ wDGð

ÎUOI√ YŠU³*« lOLł w Àö¦« qŠ«d*« Z¼UM* WOKOK%Ë WO1uIð UÝ«—œ® WOK³I² WDA½√˨©WMOF*« qzUÝu«Ë rKF*«

ÊUײ« WO¬ 5%Ë ¨w½Ëd²Jù« rOKF²«Ë UJ³A« ‰U− w WO²×²« WOM³« lOÝuð® W¹“«u WDA½√Ë ¨©ÎU¹œuLŽË

Æ©WUF« W¹u½U¦«

WOÝUÝ√ …eO— ¨ÎUÐU² ¥μ∞ »—UI¹ U¼œbŽË ¨dAŽ wMŁô« ·uHBK e$√ w²« rKF*« Wœ√Ë WOÝ—b*« V²J« bFðË

«d³š dOu² ªwIDMË qNÝ »uKÝQÐ X{d ÔŽ UuKFË ·—UF s tOKŽ qL²Að U0 ¨rKF²«Ë rOKF²« WOKLŽ w

l ¡ö²ðË ¨.uI²« VOUÝ√Ë WDA½_«Ë qzUÝu«Ë ¨f¹—b²« oz«dDÐ qB²ð ¨W×{«Ë «dýR sLC²ð ¨WŽuM²

ÆÁöŽ√ …—uc*« WOL)« WD)« ΔœU³

¨UN¹—b²Ð ÊuuI¹ s¹c« ULKF*«Ë 5LKF*«Ë 5¹uÐd²« W—UA0 ÎU¹uMÝ U¼ƒ«dŁ≈Ë UN×OIMðË V²J« WFł«d r²ðË

w «dOG²« l ¡ö²ð w ªd¹uD²«Ë q¹bF²K WKÐU WO³¹d& UF³Þ WFЫd« v≈ vË_« s UF³D« …—«“u« ÈdðË

¨œuNł s tO ‰c³¹ U —«bI0 œ«œeð wMODKH« wÝ—b*« »U²J« WLO Ê≈ Æ…UO(« «—UNË włuuMJ²«Ë wLKF« ÂbI²«

w ÎU¹d¼uł ΫdOOGð ÊuŁb×¹ s¹c« ¨WOÝ—b*« V²J« œ«bŽ≈ ‰U− w 5BB²*« s sJ2 œbŽ d³√ W—UA sË

w ëdšù«Ë nOQ²« wU− w Z¼UM*« ed UNÝ— WO−NM0 ¨WFł«d*« s WFÝ«u« UOKLF« ‰öš s ¨rOKF²«

ÆÁbOŠuð vKŽ qLF¹ Íc« sÞu« wdÞ

¨WOËb« ULEM*«Ë UÝR*« v≈ d¹bI²«Ë dJA« q¹e−Ð ÂbI²ð Ê√ ô≈ UNF¹ô wUF« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“Ë Ê≈

ÆZ¼UM*« ŸËdA* wU*« UNLŽb ªUJO−KÐ WuJŠ WUÐË WI¹bB«Ë WOÐdF« ‰Ëb«Ë

‰öš s w¹—U²« wMÞu« qLF« «c¼ “U$≈ w X—Uý w²« ¨WOMÞu« W¹uÐd²« «¡UHJUÐ dH² …—«“u« Ê√ UL

¨tFu VŠ yq ¨…eOL*« r¼œuN−Ð rN²—UA vKŽ r¼dJAðË ¨WOÝ—b*« V²J« œ«bŽSÐ ÂuIð w²« ¨W¹uÐd²« ÊU−K«

¨qLF« Uý—Ë w 5—UA*«Ë ¨s¹—d;«Ë ¨5HR*«Ë ¨—«dù«Ë ¨Z¼UM*«edË ¨W¹—«“u« Z¼UM*« ÊU' qLAðË

ÆoO³D²« ¡UMŁ√ Ê«bO*« s WOÝ—b*« V²J« ¡«dŁ≈ w 5—UA*«Ë ¨5FÐUD«Ë ¨5Fł«d*«Ë ¨5UÝd«Ë ¨5LLB*«Ë

wUF« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“Ë

Z¼UM*« e?d

 ≤∞∞∂ ‰uK¹√


مقدمة

dAŽ w½U¦«Ë dAŽ ÍœU(« nB« W³KD rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“Ë UN²Łbײݫ w²« Z¼UM*« s œUB²ô«Ë …—«œù« ÃUNM bFÔ¹

»U²J« œ«bŽ≈ w ’d ÔŠ «c ¨ÊU½≈ qJ WOKLF« …UO(« w Ÿu{u*« WOL¼_ p–Ë ¨ wbMH«Ë WO½U½ù« ÂuKF«Ë wLKF«

w ·dF²« - bIÆWÝ—b*« s tłdð bFÐË t²Ý«—œ ¡UMŁ√ VUDK WOKLF« …UO(«Ë ¡ö²ð UuKF .bIð vKŽ 5HBK

w rNÔð UŽu{u s t ÎöLJ dAŽ w½U¦« ÃUNM ¡Uł «c ¨œUB²ô« ΔœU³Ë …—«œù« ΔœU³ vKŽ dAŽ ÍœU(« ÃUNM

×b²« Âe²«Ë ¨ œUB²ô«Ë …—«œù« w W¹uOŠ lO{«u0 WIKF² WdF ¡UMÐ vKŽ bŽUð UuKF WKK VUD« b¹Ëeð

ozUI(«Ë U×KDB*«Ë rO¼UH*« vKŽ VUD« ·dF²¹ Ê√ »U²J« ”Ë—œ s ”—œ q w wŽË—Ë ÷dF« ¡UMŁ√ jЫd²«Ë

UN²AUMË WK¦_« ÷dŽ s b¹“ UL ¨WIÐU« WOLOKF²« tð«d³šË …d ‰Ë_ UNÝ—b¹ w²« …œU*« 5Ð jÐd¹ Ê√Ë ¨ WOÝUÝô«

ÆΔœU³*«Ë bŽ«uI« oO³Dð VUD« —ËbI0 qF& w²« ÂUJŠ_« ’ö²Ý«Ë qOKײUÐ

bË ”—œ qJ WOIO³D²« WDA½_«Ë WK¾Ýô« XF{Ë WHK²*« UŽu{u*« œUFÐ_ wŽu«Ë rNH« oOI% s b ÒQ²KË

Æ ÃUNM*« s UNOIOI% všu²*« ·«b¼_« qJ ‰uLA«Ë ŸuM²«Ë ×b²« WK¾Ý_« Ác¼ w wŽË—

∫ «bŠË WF³Ý vKŽ »U²J« «c¼ Èu²Š« bË ≠

‰UJý_« pcË ¨UNKO−ð WOHOË © UŽËdA*« ® …bŠu« Ác¼ XËUM²ðË ∫ W¹—UL¦²Ýô« UŽËdA*« ∫vËô« …bŠu«

Æ l¹—UALK WM¹u½UI«

Æo¹u²« WHOþËË ¨ UOKLF«Ë ¨ÃU²½ù« WHOþËË ¨œ«dô«Ë ¨WOU*« w¼Ë ¨WFЗ_« ŸËdA*« nzUþË ∫WO½U¦« …bŠu«

ÂuLNHË tð«eON&Ë tLOLFðË tŽ«u½√Ë tHzUþËË V²J*« ÂuNH ∫ W¦¹b(« W¹—UðdJ«Ë VðUJ*« …—«œ≈ ∫W¦U¦« …bŠu«

Æ UNŽ«u½√Ë U¼œ«bŽ≈ qŠ«dË W¹—«œù« d¹—UI²«Ë UNŽ«u½√Ë W¹—U−²« öÝ«d*«Ë W׳UM« …dOðdJ«

Ê“«uðË ¨tð«œb×Ë ÷dF« ÂuLNHË ¨tð«œb×Ë ¨÷dF«Ë VKD« ÂuNH ∫ ÷dF«Ë VKD« ∫WFЫd« …bŠu«

Æ ‚u« vKŽ wuJ(« qšb²« dŁ√Ë ¨‚u«

Æ WHK²*« UNŽu½√Ë ‚«uÝ_« ÂuNH vKŽ ·dF²« ¨ ‚«uÝ_« ∫WU)« …bŠu«

…—U)« `Ðd« »UŠ ¨ UNÐUŠ WOHOË nOUJ²« pcË ÃU²½ù« ÂuNH ¨ nOUJ²«Ë ÃU²½ô« ∫WÝœU« …bŠu«

Æ WKUJ« WUM*« ‚uÝ w …QAMLK

Æ UNOKŽ WK¦√ ÕdÞË ¨U¼—UŁ¬ pcË ¨UNÞËdýË UNuNH ¨ WBB)« ∫WFÐU« …bŠu«

w tðœuł l— s sJL²½ v²Š »U²J« vKŽ rNðUEŠö0 U½ËœËe¹ Ê√ 5L²N*«Ë 5dA*«Ë 5LKF*« …uš_« s qQ½Ë

ÆtM …ułd*« …bzUH« »U²J« «c¼ oI×¹ Ê√ 5K¬Æ tK« ¡Uý Ê≈ WIŠö« UF³D«

Æ bBI« ¡«—Ë s tK«Ë

ÊuHR*«


©‰Ë_« qBH«® …—«œù«

U???¹u??²;«

≤ W?¹—U?L¦²Ýô« l¹—U?A*« ∫vË_« …bŠu«

¥ ©‰ULŽ_« l¹—UA® W¹—UL¦²Ýô« l¹—UA*« ÂuNH

π W???¹—UL¦²Ýô« l¹—U????A*« Ÿ«u???½√

±∂ ŸËd??A*« …U???OŠ …—Ëœ

≤≥ W¹—UL¦²Ýô« l¹—UALK WO½u½UI« ‰UJý_«

≤π ŸËd?A*« n?zU?þË ∫WO½U¦« …bŠu«

≥± W?????OU???*« WH???Oþu«

≥∑ œ«d???_« ÊËR??ý W??HOþË

¥≥ UOKLF«Ë ÃU²½ù« WHOþË

¥∏ o???¹u²« W???HOþË

μμ W¦¹b(« W¹—UðdJ«Ë VðUJ*« …—«œ≈ ∫W¦U¦« …bŠu«

μ∑ t??Ž«u½√Ë ¨tHzUþË ¨tu??NH ∫V²J*«

∂≤ Y¹b(« V²J*« rOLBð

∂∂ W???¦¹b(« …dOðdJ«

∑≤ W??¹—U−²« ö??Ý«d*«

∑π W????¹—«œù« d??¹—U???I²«

©w½U¦« qBH«® œUB²ô«

∏¥ ÷d?F«Ë V?KD« ∫WFЫd« …bŠu«

∏∂ V?????????K?D«

π≤ ÷d?????????F«

π∂ ‚u???????« Ê“«u????????????ð

±∞∞ ÍœU???B²ô« W???uJ(« —Ëœ

±∞¥ ‚«u???Ý_« Ÿ«u?½√ ∫WU)« …bŠu«

±∞μ ‚u?????????????????«

±∞∏ åWU²«ò WKUJ« WUM*« ‚u??Ý

±±± ÂU???²« —U??J²Šô« ‚u?????????Ý

±±¥ WKI« —UJ²Š« ‚«uÝ√Ë W¹—UJ²Šô« W??UM*« ‚«u??Ý√

±±∏ nOUJ²«Ë ÃU?²½ù« ∫WÝœU« …bŠu«

±±π ÃU??????????????²½ù«

±≤¥ ÃU???²½ù« n??OUJð

±≥± …—U?)«Ë `Ðd« UÐU?Š

±≥μ W??BB)« ∫WFÐU« …bŠu«

±≥∂ W?????BB)«


…—«œù«

W????¹—U?L¦²Ýô« l¹—U??????A*«

…b?????Šu«

±

∫…b??Šu« ·«b????¼√

∫vKŽ s¹—œU «u½uJ¹ Ê√ …bŠu« Ác¼ WÝ«—œ s ¡UN²½ô« bFÐ W³KD« s lu²¹

ÆUN²OL¼√Ë W¹—UL¦²Ýô« l¹—UAL« —Ëœ rN

ÆW¹—UL¦²Ýô« l¹—UAL« Ÿ«u½√ vKŽ ·dF²«

ÆÍ—UL¦²Ýô« ŸËdAL« UNÐ dL¹ w²« qŠ«dL« vKŽ ·dF²«

ÆW¹—UL¦²Ýô« l¹—UALK WO½u½UI« ‰UJý_« vKŽ ·dF²«


W????¾Þuð

ULË ¨r¹dJ« gOF« q³Ý dOuðË `Ðd« töš s ÊuII×¹ Í—UL¦²Ý« ŸËdA „ö²« ”UM« s dO¦vÒML²¹

r²¹ –≈ ¨bKÐ Í_ wuI« œUB²öË lL²−LKË ¨rN«b¼√ oOIײ UNÐU×_ WLN W¹—UL¦²Ýô« l¹—UAL« Ê√

…œU¹“Ë ¨WUD³« W³½ iOHðË ¨‰ULFK qLŽ ’d dOu²ÐË UNŠU−½ ‰öš s bK³K ÍœUB²ô« ÂbI²« ”UO

WU≈ vKŽ ‰Ëb« oÐU²ðË ¨lL²−L« œ«d√ WO¼U— oOI×ð v≈ ÍœR¹UL ¨UNO œdH« qšœ wU²UÐ˨ wuI« qšb«

ÆÎUOËœË ÎUOK× UNðU−²ML ‚«uÝ_« œU−¹≈Ë ©UNM WOłU²½ù« WUš® l¹—UAL«

r???????????????KFð√

w dJË ¨‰UL« s mK³ p¹b d«uð u

¨ÎU×З pOKŽ —b¹ Í—UL¦²Ý« ŸËdA w Á—UL¦²Ý«

∫q¦ ¨l¹—UAL« s ΫdO¦ pU√ b−ð p½S

U³łuK rFD Ë√ ¨WUIÐ Ë√ ¨W³²J ŸËdA

Ë√ ¨¡UM³« œ«u lO³ Í—U−ð q× Ë√ ¨WF¹d«

œ«uL« VOKF² lMB Ë√ ¨sOQ²« Ub V²J

w mK³L« —UL¦²Ý« r²¹ YOŠ ¨U¼dOžË WOz«cG«

¡«dýË ¨Á—U−¾²Ý« Ë√ ÊUJL« ¡UMÐË ¨WŽUC³« ¡«dý

n¹—UBL«Ë ¨‰ULF« —uł√ lœË ¨ «bFL«

nðUN«Ë ¨¡UÐdNJ«Ë ¨ÁUOL« n¹—UBL Èdš_«

¨ŸËdAL« UłUO²Š« mK³L« nJ¹ r ÊS ÆU¼dOžË

W—UA o¹dÞ sŽ ¨mK³L« wUÐ dOÐbð w dJHð

Ë√ ¨„uM³« s ÷«d²ô« o¹dÞ sŽ Ë√ ¨s¹dš√

ÊËdš¬ UNÐ rN¹ Wdý ŸËdAL« qFł ‰öš s

ÆUN½Ëb¹d¹ w²« hB×UÐ

s WŽuL−L Ë√ bŠ«Ë hA ÎUJK ŸËdAL« ÊuJ¹ bË

Ác¼ vLðË ¨rNð«ËdŁ …œU¹“Ë `Ðd« oOIײ ÊuF¹ ¨’Uý_«

ªWËb« UNJKLð WUŽ l¹—UAL« ÊuJð bË ¨WUš l¹—UA l¹—UAL«

UdA«Ë l½UBL« ∫q¦ ¨lL²−LK Wbš Ë√ WFKÝ r¹bIð ·bNÐ

Ë√ ¨ UOHA²LU WO×B« Ub« l¹—UA Ë√ ¨WËbK WFÐU²«

UŽËdAL« `−Mð bË ÆU¼dOžË ”—«bLU WOLOKF²« l¹—UAL«

UNð—b …œU¹“Ë UNÐU×√ …d³š œU¹œ“« l —uD²ðË qLF« w dL²ðË

·UA²ô ªUNKLŽ ‰U− dOGð Ò Ë√ ¨UNMzUГ UłUO²Š« oOI×ð vKŽ

¨UNO «ËƒbÐ w²« dOž ‚u« w Èdš√ UłUŠ „UM¼ ÊQÐ UNÐU×√

ÕUЗ_« oOI×ð lOD²¹ ô ‚u« s ÃdðË ¡UI³« w qAHð Ë√

”√— hI½ Ë√ «dOG²« W³«u vKŽ …—bI« ÂbŽ V³Ð ªWOUJ«

ŸËdALUÐ ÂUL²¼ô« ÂbŽ W−O²½ Ë√ ¨ «d³«Ë√ UuKFL« Ë√ ¨‰UL«

Æt rOK« jOD²«Ë

—«dù«Ë ¨WOUF« …—UNLUÐ UNÐU×√ l²L²¹Ë ¨U¼«Ëbł WÝ«—œ r²¹ w²« w¼ …œUF« w `−Mð w²« UŽËdAL«Ë

ÆŸËdALK W¹—UL¦²Ýô« W¾O³« w «b−²L« vKŽ …dDO«Ë ¨qLF« w W³žd«Ë ¨ÕU−M« vKŽ


©‰ULŽ_« l¹—UA® W¹—UL¦²Ýô« l¹—UAL« ÂuNH

±

(DELL) Ÿu½ s dðuO³LJ …—u

WËdFL« »uÝU×K ‰œ Wdý VŠU (Michael Dell) ‰œ qOAO √bÐ

ÎU³UÞ ÊU UbMŽ qLF« w tðdJ ¨»uÝU׫ …eNł√ lOÐË lOMBð w ÎUOLUŽ

YOŠ ¨WOJ¹d_« …bײL« U¹ôu« w ”UJð WFUł w vË_« WM« w

Æb¹d³« WÞUÝuÐ UeK²Ë »uÝU׫ …eNł√ lO³Ð ÂU

ªÎU×ÐdË ÎUF²LË ÎUЫcł t W³MUÐ qLF« ÊUË ¨WDOÐ …d² ‰öš ÎU¹dNý —ôËœ ∏∞∞∞∞ v≈ tðUFO³ XKË

w²« WOBA« »uÝU׫ …eNł√ lO³ WU« t²dý fÝ√ ¨ŸËdALUÐ ÂUL²¼ô«Ë qLFK ⁄dH²« v≈ tÐ lœ UL

qOð√ r ∫‰uI¹ ‰appleœ ÊUË ¨Â±ππ≥ ÂUŽ —ôËœ ÊuOKÐ ≤ v≈ tðUFO³ XKËË ¨Â±π∏μ ÂUŽ IBM Wdý UN−²Mð

ÕuLÞË W³ž— ÍbË ÕU−M« vKŽ —œU wM½√ qOð√ XM wM½√ l ¨WŽd« ÁcNÐ wŽËdA w rK« bFQÝ w½√

qLFÐ ¡b³« ¡«—Ë l«b« ÊU »U³A« ”ULŠ ÊS fJFUÐ qÐ ¨ŸËdA qLŽ s tFML¹ r ÎUÐUý t½uJ ÆŸËdA qLF

UNðUeK²Ë »uÝU׫ …eNł√ ÃU²½≈ ‰U− w qLFð X׳√Ë ‰appleœ Wdý w qLF« —uDð ÆÍ—UL¦²Ýô« tŽËdA

ƉU−L« «c¼ w WOLUF« qÐ WOJ¹d_« UdA« d³√ fUMð XðUÐË

ÃUłœ WŽ—e

X—U dÐuÝ

‰U− w qLFK ‰UL« s mK³ dOÐbð vKŽ ÊuKLF¹ d¦√ Ë√ —œU³ hý v≈ ÃU²×¹ Í—UL¦²Ý« ŸËdA ÍQ

UbMF ÆŸËdAL« w ÕUЗ_« oOI×ð ‰öš s UN²OLMðË rNðËdŁ …œU¹“ qł√ s Ub«Ë lK« lOÐ Ë√ ÃU²½≈

WŽUMB ”bOÝd Wdý q¦ ¨WLC« WOLUF« UdA« —uB²¹ UM iF³« ÊS Í—UL¦²Ý« ŸËdA WLK lL½

WEU× ¡UÐdN Wdý Ë√ ¨WOMODKH« ôUBðô« Wdý q¦ …dO³ WOMODK Udý —uB²¹ iF³«Ë ¨ «—UO«

d−²LUÐ ŸËdA WLK ÊuDÐd¹ ÊËdš¬Ë ¨wMODKH« ‚u« w WKUF« WudL« UMðUdý s U¼dOžË ÆÆÆ ”bI«

s tłU²×¹ U UNM Íd²A¹ w²« W³²JL« Ë√ ¨tM V¹dI« rFDL« Ë√ ¨tF ÊuKUF²¹ Íc« ©X—UdÐu«® dO³J«

UNK vLð U¼U½d– w²« PAML« Ác¼Ë ¨U¼dOžË tF ÊuKUF²¹ Íc« Wö׫ ÊuU Ë√ ¨V²J«Ë WOÝUÞdI«

ƉULŽ√ l¹—UA Ë√ ¨W¹—UL¦²Ý« l¹—UA

ø UŽËdAL« ÕU−½ v≈ W¹œRL« »U³Ý_« UË øŸËdAL« ¡UA½≈ …dJ √b³ð nOË øt²OL¼√ UË øŸËdAL« UL

ø UŽËdAL« iFÐ qAHð «–ULË

¥


W³ž— Ë√ WłUŠ ŸU³ýù UNI¹uð Ë√

∫ŸËd????A*« n?¹dFð

Ub« Ë√ lK« ÃU²½≈ vKŽ qLFð …QAM sŽ …—U³Ž ∫Í—UL¦²Ýô« ŸËdAL«

ÆWŠU²L« W¹dA³«Ë W¹œUL« œ—«uL« «b²Ý« ‰öš s¨`Ðd« oOI×ð ·bNÐ ªlL²−L« œ«d√ Èb WMOF

fÐöL« WŽUMB WOŽUMB« Ułu²ML« Ë√ ¨WOŽ«—e« Ułu²ML« ∫q¦ WFKÝ qJý vKŽ U≈ ÃU????²½ù« ÊuJ¹Ë

¨fÐöL« wË nOEMðË ¨sOQ²« UdýË „uM³« Ubš q¦ Wbš qJAÐ ÊuJ¹ Ë√ ¨ «—UO«Ë W¹cŠ_«Ë

rN U¼dOuðË sOJKN²L« vKŽ UNF¹“u² ¨sO−²ML« s U¼ƒ«dý r²¹ w²« Ub«Ë lKK ÊuJO o¹u²« U√

ŸËdAL« w U¼—UL¦²Ý« r²¹ w²« ‰«u_« wN W¹œUL« œ—«uL« U√ ¨…dÝUL«Ë ¡öu«Ë Wze−²«Ë WKL−« —U−²

W¹dA³« œ—«uL« q¦Lð sOŠ w ¨Èdš_« WHK²L« n¹—UBL«Ë —uł_« lbË ¨÷—_«Ë «bFL«Ë œ«uL« ¡«dA

Æ…dNL« dOž Ë√ …dNL« ‰ULF« ¡«uÝ ŸËdAL« w sOKUF«

r???????????????KFð√

W¹œUB²ô« PAML« w WKUF« ÈuI« r−Š Ê≈

UdA«Ë ¨’U« ŸUDI« w WKUF« WOMODKH«

ÎöUŽ ≤μ∑[μ∏∑ mKÐ wK¼_« ŸUDI«Ë ¨WOuJ׫

r−Š s •¥∂ s d¦√ qJAð w²« Â≤∞∞¥ ÂUF

ÍedL« “UN−« U½UOÐ VŠ WOMODKH« WULF«

PAMLK ÂUF« œ«bF²«ò wMODKH« ¡UBŠû

ÆåÂ≤∞∞¥ W¹œUB²ô«

W¹—UL¦²Ýô« l¹—UA*« WOL¼√

w²« Ub«Ë lK« Z²Mð w²« w¼ W¹—UL¦²Ýô« l¹—UAL«

r²¹ ¨WËœ Í√ w WKUF« ÈuI« rEF nþuðË ¨ÎUOu¹ UNJKN²½

Ub« vKŽ ‚UH½ô« qł√ s UNŠUЗ√ s WuJ×K Vz«dC« lœ

l¹—UAL« qLFð UL ¨‚dD«Ë ¨W×B«Ë ¨rOKF²« ∫q¦ ¨WUF«

UÝRL« rŽœ ∫q¦ ¨WOŽUL²ł« Ubš r¹bIð vKŽ W¹—UL¦²Ýô«

UÞUAM«Ë ÷—UFL«Ë «dLðRL« W¹UŽ—Ë ¨WOLOKF²«Ë W¹dO«

…—UC×«Ë œUB²ô« œULŽ bFÔð W¹—UL¦²Ýô« l¹—UALU ¨WOŽUL²łô«

ÆbKÐ Í√ w ÂbI²«Ë

∫wðü« qJA« w W¹—UL¦²Ýô« l¹—UAL« WOL¼√ hOKð sJL¹Ë

wuI« qšb« …œU¹“

wULłù« wuI« ZðUM«Ë

qLF« ’ddOuð

d¹uDð

wU²UÐË œUB²ô«

VË U¼—U¼œ“«Ë WËb« d¹uDð

UN Èdš_« ‰Ëb« «d²Š«

l¹—UAL« WOL¼√

W¹—UL¦²Ýô«

oOI×ðË œ«dù« ‰ušœ …œU¹“

rN WOŽUL²łô« WO¼Ud«

rŽœ w ÂUNÝô«

W¹dO« WDA½_«Ë UÝRL«

WOŽUL²łô«Ë

s WuJ׫ qšœ …œU¹“

…œU¹“ v≈ ÍœR¹ UL Vz«dC«

WUF« Ub« vKŽ ‚UH½ù«

ÆlL²−LK

W¹—UL¦²Ýô« l¹—UAL« WOL¼√ ©±≠±® r— qJA«

μ


Entrepreneurship l¹—UA*« ¡U??A½≈ w …œU¹d«

WOUL« —œUBL« lOL−²Ð √b³¹Ë ¨ŸËdAL« …dJ dJ²³¹ Íc« hA« u¼¢ Entrepreneur —œU³L« Ë√ ÍœU¹d«

Æ¢ÎUIŠô t²FÐU²Ë ŸËdAL« fOÝQð ‰öš s l«Ë v≈ UNK¹u×ð qł√ s …dJH« Ác¼ ‰uŠ UuKFL«Ë W¹dA³«Ë

ÆÍœU¹—Ë …dJHÐ l¹—UAL« lOLł √b³ð wU²UÐË

∫Entrepreneur ÍœU¹d« UH s

¨jOA½ ¨bN²− ¨—u³ ¨dUG ¨Ÿb³ ÊU½≈

¨WK¹uÞ UŽU qLF¹Ë ¨t²Ë ”dJ¹ ¨wUBŽ

ÆtðdJ ÕU−½ù ŸËdAL« W¹«bÐ w WUš

U½błu UMuŠ s W¹—UL¦²Ýô« l¹—UAL« »U×√ v≈ U½dE½ uË

¨…dOG l¹—UA w W¹—UL¦²Ýô« r¼—UJ√ «Ë√bÐ s¹c« œ«Ëd« s ΫdO¦

«u׳√Ë ¨rN¹b W¹œU¹d« UHB« œułË V³Ð rNULŽ√ —uDðË

WHK²L« ‰ULŽ_« ôU− w WËdF …dO³ Udý ÊuJK²L¹

Æ© Ub«Ë W¹—U−²«Ë WOŽUMB«®

∫l¹—UA*« ¡UA½≈ w œ«Ëd« l«Ëœ

…œUF« w oI×¹ ’U« qLF« Ê≈ YOŠ ¨W¹—UL¦²Ýô« l¹—UAL« qLF ’Uýú l«œ d³√ `Ðd« oOI×ð bFÔ¹

¨WOöI²Ýô«Ë ¨qLF« w W¹d׫ u¼ ÍœU¹d« tMŽ Y׳¹ Íc« dšü« d_«Ë ¨ŸËdAL« VŠUB W¹e− ÎUŠUЗ√

l¹—UAL« »U×√ s vLEF« W³M« Ê√ UÝ«—b« ÈbŠ≈ XMOÐ bI ¨dš¬ hý ·«dý≈ X×ð ÊuJ¹ ô Ê√Ë

u¼ rNÐ WUš l¹—UA fOÝQð ¡«—Ë l«b« Ê≈ ∫«uU rNÐ WUš l¹—UA ¡UA½ô sOHþuL rNKLŽ «udð s¹c«

«ËbB×¹Ë s¹dUG «u½uJ¹ Ê√ ÊËb¹d¹Ë ¨rNOKŽ vKLð Ê√ ô «—«dI« «Ëc²¹Ë rNH½√ ¡U݃— «u½uJ¹ Ê√ w rN²³ž—

WF² ’U« qLF« w Èd¹ ÍœU¹dU ¨wBA« U{d« oOI×ð uN YU¦« l«b« U√ ¨rNH½_ ŸËdAL« ÕUЗ√

ÆsOðËd« sŽ ΫbFÐË

∫l¹—UA*« ÕU$ »U³Ý√

∫UNM ¨l¹—UAL« ÕU−½ v≈ ÍœRð w²« »U³Ý_« s dO¦ „UM¼

∫w q¦L²ðË ¨…—«œôUÐ WIKF²*« »U³Ý_« ∫ÎôË√

ÆW“ö« jD« l{ËË ¨ŸËdAL« ·«b¼√ b¹b×ð vKŽ …—bI« ±

ÆÂUNL« “U−½ù W“ö« UDK« rNC¹uHðË ¨qLF« vKŽ r¼eOH×ðË ¨sOÝ˃dLUÐ WI¦« ≤

Æ «—«dI« –Uð« bMŽ …d³« »U×√ …—UA²Ý«Ë ¨WIOb« UuKFL« vKŽ œUL²Žô« ≥

Æ…œu−« vKŽ dOŁQ²« ÊËœ sJL bŠ q√ v≈ nOUJ²« qOKIð vKŽ qLF« ¥

ÆUNŁËbŠ WUŠ w WŽdÐ ¡UDš_« r¹uIð «¡«dł≈ w dO«Ë ¨qLF« vKŽ W×O×B« WÐUd« μr???????????????KFð√

lC¹ w²« U«e²ô« w¼ ∫ WHOþu« UOöš√

U³ł«u« sO²ŽuL− s W½uJ w¼Ë¨nþuL« UN

Æ «—uE×L«Ë

∫w q¦L²ðË ¨5Hþu*UÐ WIKF²*« »U³Ý_« ∫ÎUO½UŁ

ÆqLF« w …d³«Ë …¡UHJ« ±

ÆqLF« w W³žd« ≤

qLF«Ë ¨…QAML« W×KB vKŽ sOKUF« Èb ’d׫ ≥

ÆWHOþu«

UOöšQÐ

∫UNMË ¨qLF« W¾O³Ð WIKF² »U³Ý√ ∫ÎU¦UŁ

ÆsOKUF« sOÐ Uöš œułË ÂbŽË ¨o¹dH« ÕËdÐ qLF«Ë ÊËUF²« ±

ÆwHOþu« nu«Ë qLF« «¡«dł≈Ë wLOEM²« qJON«Ë WOKš«b« `z«uK«Ë sO½«uI«Ë WLE½_« ≤

qšœ jÝu² ŸUHð—U W¹œUB²ô« ·ËdE« ∫q¦ ¨ŸËdAL« ÕU−½ vKŽ …bŽU qLŽ ·ËdþË ŒUM ≥

œułË ÂbŽ q¦ …dI²L« WOÝUO« ·ËdE«Ë ¨WOJM³« …bzUH« dFÝË WUD³« W³½ ÷UH½«Ë ¨œdH«

…œUOÝ q¦ WOŽUL²łô« ·ËdE«Ë ¨U¼dOžË Êu½UI« ÕË— …œUOÝË WOKš«œ UŽ«d Ë√ «—uŁË »ËdŠ

¨‚bB« q¦ WLOI« WOŽUL²łô« bOUI²«Ë «œUF«Ë ‚öš_UР«e²ô«Ë ¨lL²−L« œ«d√ sOÐ ÊËUF²« ÕË—

ÆU¼dOžË UNÐU×_ ‚uI׫ lœË

∫l¹—UA*« qA v≈ ÍœRð w²« »U³Ý_«

r???????????????KFð√ ∫wðüU p–Ë ¨‰ULŽ_« l¹—UA qA v≈ ÍœRð Ê√ sJL¹ w²« »U³Ý_« ‰ULł≈ sJL¹

œułuÐ WD³ðdL«Ë …dI²L« dOž W?¹œU?B?²?ô« ·Ëd??E??« ±

WOJ¹d_« Dun & Bradstreet Wdý XMOÐ

WÝ«—œ ‰öš s © UÝ«—b« qLFÐ WBB²L«®

XKA w²« UdA« s WŽuL− vKŽ UNÐ XU

qAH« »U³Ý√ Ê√ X×{Ë√ ¨UNKLŽ w —«dL²ÝôUÐ

ÆÁU½œ√ `{u u¼ UL X½U UNM q W³½Ë

÷UH½« Ë√ ¨÷«d²ô« vKŽ …bzUH« dFÝ ŸUHð—«Ë ¨WUD³«

UFO³L« ÷UH½« v≈ ÍœR¹ UL ¨lL²−L« w œdH« qšœ

l{uUÐ j³ðdð W¹œUB²ô« ·ËdE« ÊQÐ ÎULKŽ ¨ÕU??З_«Ë

ÆÊUOŠ_« s dO¦ w bzU« wÝUO«

ƉUL« ”√— W¹UH ÂbŽ Ë√ ¨W{d²IL« ‰«u_« vKŽ …bzUH« dFÝ ŸUHð—« q¦ ∫q¹uL²« ≤

ÆqLF« ‰U− w W“ö« WOMH« «d³« d«uð ÂbŽ V³Ð l¹—UAL« s dO¦ qAHð ∫ «d³« hI½ ≥

pcË ¨r¼eOH×ðË sOKUF« tOłuðË qLF« rOEMðË ¨t jOD²«Ë ∫ŸËdAL« …—«œ≈ vKŽ …—bI« nF{ ¥

ÆrNz«œ√ vKŽ WÐUd«

ÆrN²OłU²½≈ ÷UH½« v≈ ÍœR¹ UL¨WU« rN×UBLÐ rNUL²¼«Ë ŸËdAL« ÕU−½≈ w sOHþuL« ÊËUFð ÂbŽ μ

d??????????=JÔ√ °

øl¹—UAL« qA v≈ ÍœRð Èdš√ »U³Ý√ „UM¼ q¼

ÆŸËdALK w−Oð«d²Ýô« jOD²« ¡uÝ ∂

ÆU¼dOžË s¹dšü« s ‰UO²Šô« ¨‰UL¼ù« ¨À—«uJ« ∑


◊U?????????A½

ÕU−½ w XLN???Ý√ w²« t¹b W???¹œU¹d«

UHB« v???KŽ ·dF²K sO¹œU¹d« b???Š√ l??? W???KÐUI Íd???−½

ÆÍ—UL¦²Ýô« tŽËdA

”—b???« WK???¾Ý√ ø

∫s Îö ·dŽ√ ±

ÆÍ—UL¦²Ýô« ŸËdAL« Æ√

ÆŸËdAL« ¡UA½≈ w ÍœU¹d« Æ»

øl¹—UAL« fOÝQð v≈ sO¹œU¹d« lbð w²« l«Ëb« U ≤

Æl¹—UAL« qA v≈ ÍœRð w²« »U³Ý_« sÒOÐ√ ≥

Æp– `{Ë√ ¨UNM …dOGBUÐ l¹—UAL« w …œU¹d« j³ðdð U ÎU³Už ¥

øUNbIðË ‰Ëb« —U¼œ“« w l¹—UAL« rNð nO μ

∫s qJÐ WIKF²L«Ë l¹—UAL« ÕU−½ v≈ ÍœRð w²« »U³Ý_« U ∂

øW¾O³« Æ?ł øsOHþuL« Æ» ø…—«œù« Æ√

∫UNO QD« `×√ rŁ ¨WOðü« «—U³F« s …—U³Ž q sŽ åôò Ë√ årF½ò ?Ð VOł√ ∑

…dDO« w W³žd«Ë —«dùUÐ UNÐU×√ l²L²¹ w²« pKð w¼ …œUF« w `−Mð w²« l¹—UAL« © ® Æ√

ÆŸËdAL« UNAOF¹ w²« WO¾O³« «dOG²L« vKŽ

Æl¹—UAL« qA v≈ ÍœRð w²« »U³Ý_« s ©WOdBL« …bzUH« dFÝ ŸUHð—«® q¹uL²« nOUJð ŸUHð—« © ® Æ»

ÆWËbK WO³¹dC« «œ«d¹ù« ÷UH½« v≈ W¹—UL¦²Ýô« l¹—UAL« w …œU¹d« ÍœRð © ® Æ?ł

ÆÍ—UL¦²Ý« ŸËdA VŠU bF¹ ô »Ud« qIM ©wuLŽ® …—UOÝ Íd²A¹ Íc« hA« © ® Æœ

Æl¹—UAL« ÕU−½ vKŽ dI² dOž Ë√ …dI² X½U ¡«uÝ WOÝUO« ·ËdE« dŁRð ô © ® Æ?¼


W???¹—UL¦²Ýô« l¹—U????AL« Ÿ«u???½√


s wUJ« —bI« œułË ÂbFÐ WK¦L²L« WOÝUÝ_« W¹œUB²ô« WKJAL« qŠ w W¹—UL¦²Ýô« l¹—UAL« rNð

¨‰ULŽ_« PAM Ë√ l¹—UAL« ŸuMð s bÐ ô p– oIײ¹ v²ŠË ¨»uKDL« Ë√ tO »uždL« Ub«Ë lK«

UNðULOIðË l¹—UAL« Ÿ«u½√ v≈ dEM« sJL¹Ë ¨lL²−L« œ«d_ WHK²L« U³žd«Ë UłUO²Šô« WODG² p–Ë

◊UAM« Ÿu½Ë ¨t²OJK qJýË ¨ŸËdAL« r−Š ∫q¦ ¨rOI²K WHK² fÝ√ vKŽ s¹bL²F ¨U¹«Ë“ …bŽ s

∫ —UOFL« VŠ W¹—UL¦²Ýô« l¹—UAL« ‰UJý√ `{u¹ ©≤≠±® r— wU²« qJA«ËÆÍœUB²ô«

W¹—UL¦²Ýô« l¹—UAL«

π

r???????????????KFð√

WOÐdF« ‰Ëb« w …dOGB« UŽUMB« rOIð r²¹

∫wðü« qJAUÐ

q√ nþuð w²« w¼ Ϋbł …dOGB« UŽUMB« Ʊ

Æ—ôËœ μ∞∞∞ s q√ dL¦²ðË ¨‰ULŽ ©μ® s

©±μ≠μ® s nþuð w²« w¼ …dOGB« UŽUMB« Æ≤

Æ—ôËœ ±μ∞∞∞ s q√ dL¦²ðË ¨ÎöUŽ

ÍœUB²ô« ◊UAM« VŠ

wË_« ŸUDI« l¹—UA ≠

WOŽUM l¹—UA ≠

W¹—U−ð l¹—UA ≠

WOðUbš l¹—UA ≠

WOJKL«

WUš ≠

WUŽ ≠

WDK² ≠

r−׫

…dOG ≠

WDÝu² ≠

…dO³ ≠

Æ—UOFL« VŠ W¹—UL¦²Ýô« l¹—UAL« ‰UJý√ ∫ ©≤≠±® qJA«

∫r???−(« VŠ l??¹—UA*« Ÿ«u??½√ ∫ ÎôË√

∫v≈ r−׫ VŠ l¹—UAL« rIð

∫…d???OGB« l???¹—UA*« Æ√

¨…dOGB« l¹—UAL« n¹dF² ‰Ëb« UNFCð w²« dO¹UFL« nK²ð

¨‰ULŽ …dAŽ s q√ nþuð w²« pKð UN½√ bFð ‰Ëb« iF³

qB¹ bË ÎöUŽ μ∞ s q√ nþuð w²« l¹—UAL« UN½√ Èd¹ UNCFÐË

WLO Ë√ ¨‰UL« ”√d Èdš√ dO¹UF „UM¼Ë ¨qUŽ W¹ULLš v≈

dO¹UFL« r¼√ hOKð sJL¹Ë ¨W¹uM« UNðUFO³ Ë√ ¨WdA« ‰u√

∫wðüUÐ rUF« ‰Ëœ nK² w Wb²L«

Æ©Îö¦ sOKUŽ …dAŽ® œb× œbŽ sŽ sOKUF« œbŽ b¹e¹ ô ±

Æ’Uý_« s œËb× œbŽ Ë√ bŠ«Ë hý s ŸËdAL« q¹uLð ≤

ÆÎU³Už UNH½ WËb« w ŸËdAL« U−²M o¹uð ≥

ÆsOF r−Š sŽ ŸËdAL« ‰U ”√— b¹e¹ ô ¥

ÆsOF r−Š sŽ W¹uM« ŸËdAL« UFO³ b¹eð ô μ

Æ©tð«œułu® ŸËdAL« ‰u√ WLO ∂


ÊuËRL«Ë Êu¹œUB²ô« Èd¹U VŠ WËœ q w dO¹UFL« Ác¼ s d¦√ Ë√ —UOF «b²Ý« r²¹ U …œUŽË

Æt«b²Ý« r²¹ —UOF qJ vKŽ_« b׫ ÊËœb×¹ s¹c« WËb« pKð w

‰ULŽ_« ‰Uł—Ë sO¹œUB²ô« rEF Ê√ ô≈ ¨…dOGB« l¹—UALK `{«Ë n¹dFð „UM¼ błu¹ ô sODK wË

ŸËdAL« Ê√ rNCFÐ Èd¹ sOŠ wH ¨dOGB« ŸËdAL« n¹dF² ‰UL« ”√—Ë ¨‰ULF« œbŽ —UOF sŽ ÊuŁbײ¹

n√ sOLš sŽ tU ”√— b¹e¹ ô Íc« ŸËdAL« t½QÐ ÊËdš¬ Èd¹ ¨‰ULŽ …dAŽ s q√ nþu¹ Íc« u¼ dOGB«

ƉULŽ …dAŽ s q√ nþu¹ Íc« ŸËdAL« t½QÐ ”—b« «c¼ w dOGB« ŸËdAL« œUL²Ž« r²OÝË Æ—UM¹œ

Ÿö??????????Þö

WM wMODKH« ¡UBŠû ÍedL« “UN−« U½UOÐ ‰öš sË

…ež ŸUDË WOÐdG« WHC« sOÐ ‰ULŽ_« PAM Ÿ“u²ðË ŸUDI«Ë ’U« ŸUDI« w WKUF« PAML« œbŽ Ê√ `C²¹ Â≤∞∞¥

UNM WOÐdG« WHC« w …QAM ©∂∂∂μπ® •∂∏[μ W³MÐ ¨…QAM π∑≤∑π v≈ qB¹ sODK w WOuJ׫ UdA«Ë wK¼_«

…QAM ©≥∞∂≤∞® •≥±[μË ¨…dOG …QAM ©∂¥∏∞∂®

Æ…dOG …QAM ©≤π∑¥≤® UNM …ež ŸUD w

•π∑[π± W³MÐ Í√ ¨‰ULŽ …dAŽ s q√ nþuð …QAM π¥μ¥∏ UNM

PAM w¼ WOMODKH« PAML« Ê√ bR¹ UL ¨l¹—UAL« wULł≈ s

ÆVUG« w …dOG

l¹—UAL« rNð w²« WULF« r−Š WOŠU½ s U√

ÎöUŽ ≤≥±∏≤∏ v≈ qB² UNOKGAð w …dOGB«

w WULF« r−Š qL− s •π∞ w«uŠ qJAðË

r−Š Ê√ —U³²Ž« vKŽ wMODKH« ’U« ŸUDI«

ÍËU¹ W¹œUB²ô« PAML« w wULłù« WULF«

ÆÎöUŽ ≤μ∑μ∏∑

©e³® dOG ŸËdAL …—u

∫WDÝu²*« l¹—UA*« Æ»

l¹—UAL« UN½QÐ ¢WbI²L« ‰Ëb« w WUš¢ o¹d Èd¹ YOŠ ¨WDÝu²L« l¹—UAL« n¹dFð w ·ö²š« „UM¼

±∞Ë —ôËœ ÊuOK ≥[μ sOÐ UNU ”√— ÕË«d²¹ w²« pKð UN½QÐ ÊËdš¬ Èd¹Ë ¨qUŽ ©μ∞∞ ≠±∞∞® s nþuð w²«

Æ—ôËœ sO¹ö

©¡UMÐ œ«u Wdý® r−׫ jÝu² ŸËdAL …—u

s Ë√ ¨‰ULF« œbŽ w ¡«uÝ p– vKŽ b¹e¹ s „UM¼Ë

lOD²M wMODKH« l«uUÐ oKF²¹ ULO U√ ƉUL« ”√— WOŠU½

ÊQÐ sOOMODKH« sO¹œUB²ô« iFÐ Èd¹ U VŠË ‰uI«

q√ v≈ ‰ULŽ ±∞ s nþuð w²« pKð w¼ WDÝu²L« l¹—UAL«

v≈ —UM¹œ μ∞[∞∞∞ sOÐ UNU ”√— ÕË«d²¹ w²« Ë√ ÎöUŽ ≤∞ s

±∞


???????????????KFð√

sOÐ Ÿ“u²ð sODK w r−׫ WDÝu²L« l¹—UAL« Ê≈

…QAM ©±≤≥≤® ”UÝ√ vKŽ …ež ŸUDË WOÐdG« WHC«

Æ…ež ŸUD w …QAM ©μπ¥® Ë ¨WOÐdG« WHC« w

l¹—UAL« œbŽ qB¹ WULF« r−Š vKŽ ¡UMÐË ¨—UM¹œ μ∞∞[∞∞∞

…QAM ±∏≤∂ ¨ÎöUŽ ©±π ≠±∞® s nþuð w²« Í√ ¨WDÝu²L«

WMÝ w wMODKH« ¡UBŠû ÍedL« “UN−« U½UOÐ vKŽ ¡UMÐ

sODK w PAML« œbŽ wULł≈ π∑≤∑π q√ s Â≤∞∞¥

ÆÎU³¹dIð •±[∏∑ W³MÐ Í√

©ÊU³√ lMB®

∫…d???O³J« l¹—U???A*« Æ?ł

wN ¨…dO³J« l¹—UALUÐ œuBIL« ÎU×{«Ë `³√

YOŠ ¨WDÝu²L«Ë …dOGB« bFÐ l¹—UAL« s vI³ð U

◊UAM« vKŽ ΡUMÐ ‰Ëb« ·ö²šUÐ n¹dF²« nK²¹

l¹—UAL« ÊuJð ‰Ëb« iFÐ wH ÆUNO ÍœUB²ô«

©μ∞∞® v≈ UNO sOKUF« œbŽ qB¹ w²« w¼ …dO³J«

sO¹ö ©±∞® v≈ UNU ”√— qB¹Ë ¨d¦√ Ë√ qUŽ

Æd¦√ Ë√ —ôËœ

w²« w¼ …dO³J« l¹—UAL« ÊS sODK wË

ÊËdš¬ Èd¹ sOŠ w ¨ÎöUŽ s¹dAŽ s d¦√ nþuð

ÆÎöUŽ sOLš s d¦√ nþuð w²« UN½QÐ

W³M« œbF« …QAML« Ÿu½

•π∑[±∑ π¥[μ∏¥

…dOG PAM

‰ULŽ π≠±

•±[∏∑ ±[∏≤∂

WDÝu² PAM

qUŽ ±π≠±∞

•∞[π≥ π∞μ

…dO³ PAM

d¦Q qUŽ≤∞

•±∞∞ π∑[≤∑π wU????Lłù«

VŠ sODK w ‰ULŽ_« PAM œbŽ ©±≠±® ‰Ëbł

UNM q W³½ Ë WULF« r−Š

Íc« t½QÐ dO³J« ŸËdAL« n¹dFð U½bL²Ž« UMMJË

œbŽ ÊS tOKŽ ΡUMÐË Æd¦√ Ë√ ÎöUŽ s¹dAŽ nþu¹

…QAM π∞μ v≈ qBð sODK w …dO³J« PAML«

PAML« œbŽ qL− s •∞[π≥ t²³½ U Í√ ¨jI

WOMODKH« PAML« Ê√ bR¹ UL ¨sODK w

Ær−׫ WDÝu²Ë …dOG w¼ UN²O³UGÐ

PAML« rOIð ©±≠±®r— ‰Ëb−« `{u¹Ë

…dO³Ë WDÝu²Ë …dOG PAM v≈ sODK w

Æ r−׫

±±


∫W???OJK*« VŠ l¹—UA*« Ÿ«u?????½√ ∫ÎU??O½UŁ

∫w¼ ¨Ÿ«u½√ WŁöŁ v≈ WOJKL« VŠ l¹—UAL« rIð

∫WU)« l¹—UA*« ≠±

wU²UÐË ¨bKÐ Í√ w ’U« ŸUDI« UNŽuL− w qJAðË ¨lL²−L« œ«d√ UNJK²L¹ w²« l¹—UAL« w¼

vLEF« WO³UG« …œUF« w WU« l¹—UAL« qJAðË ¨l¹—UAL« Ác¼ »U×√ vKŽ UNM dzU«Ë ÕUЗ_« œuFð

qLŽ WO½UJ≈Ë ¨pKL²« W¹d×Ð ÕUL«Ë ¨WO«d²ýô« ‰Ëb« —UON½« bFÐ WUš ¨rUF« ‰Ëœ rEF w l¹—UALK

UNÐU×_ `Ðd« oOI×ð v≈ l¹—UAL« Ác¼ ·bNð U ÎU³UžË ¨d{U׫ Xu« w rUF« w WËœ Í√ w ŸËdA Í√

ÆrNð«ËdŁ …œU¹“Ë UNO sOL¼ULK Ë√

∫W??UF« l???¹—UA*« ≠≤

UNO qLF«Ë UNð—«œSÐ «uuIO ’Uý_« UN nþuðË ¨qU qJAÐ WËb« UNJK²Lð w²« l¹—UAL« w¼

«œ«d¹≈ wU³ ÕUЗ_« ‚UH½≈ r²¹Ë ¨WËb« vKŽ œuFð l¹—UAL« Ác¼ s dzU«Ë ÕUЗ_« Ê√ Í√ ¨WËb« »U×

w …œUŽ WËb« dL¦²ðË ¨tKLQÐ lL²−L« UNFH½ rF¹ w²« WUF« l¹—UAL« ‰öš s lL²−L« œ«d√ vKŽ WËb«

ÁUOL« l¹—UA q¦ ÂUF« lHM« «– l¹—UAL« w Ë√ ¨UNO —UL¦²Ýô« œ«d_« vKŽ VFB¹ w²« …dO³J« l¹—UAL«

Æ’U« ŸUDI« s U¼—UJ²Šô ÎUFM ¡UÐdNJ«Ë

∫WDK²*« l¹—UA*« ≠≥

’U« ŸUDI« œ«d√ W—UALÐ WËb« ÂuI² ¨WOUŽ …dÞU UNOË dO³ ‰U ”√— VKD²ð w²« l¹—UAL« w¼

U¼œułË WOL¼_ ΫdE½ ¨UNO —UL¦²Ýô« vKŽ œ«d_« lO−A² ÁdÞUL« s Ϋ¡eł WKLײ ¨UNð—«œ≈Ë UNULÝ√— w

ÆlL²−L« w

rEF t−²ðË ¨wMODKH« ’U« ŸUDIK WFÐUð W¹—UL¦²Ýô« l¹—UAL« WO³Už Ê≈ ‰uI« lOD²½ sODK wË

l¹—UAL« q¹u×ð vMFLÐ ©WUF« l¹—UAL«® WËb« l¹—UA WBBÐ vL¹ U v≈ d{U׫ Xu« w rUF« ‰Ëœ

·b¼ Ê≈ YOŠ ¨l¹—UAL« Ác¼ …—«œ« vKŽ —b_« t½√ —U³²Ž« vKŽ ¨’U« ŸUDI« v≈ WËb« UNJKLð w²« WUF«

sOKUFUÐ W½—UI ŸËdAL« ÕU−½ù Èu√ eUŠ rN¹b ÊuJ¹ wU²UÐË ¨UNÐU×_ `Ðd« oOI×ð u¼ WU« l¹—UAL«

ÆWËb« »U× ŸËdAL« w

∫ÍœUB²ô« ◊U????AM« VŠ l¹—U????A*« Ÿ«u???½√ ∫ÎU?????¦UŁ

∫w¼ ¨WOz— Ÿ«u½√ WFЗ√ v≈ rIðË

±≤


Ÿö??????????Þö

ÃUłœ WŽ—e

WŽ«—e« ‰U− w qLFð w²« l¹—UAL« œbŽ mK³¹ Ʊ

“UN−« U½UOÐ VŠ sODK w wý«uL« WOÐdðË

μ∏∏± Â≤∞∞¥ ÂUFK wMODKH« ¡UBŠû ÍedL«

UL¨©sODK w l¹—UAL« œbŽ s •∂® ŸËdA

ÆqUŽ ±≤≤∏≥ ‰U−L« «c¼ w sOKUF« œbŽ mK³¹

œbŽ mK³O ÂUšd«Ë d−׫ ëd²Ý« ‰U− w U√ Æ≤

ÆqUŽ ±∑μ∞¥ qGAð ŸËdA ≤±± l¹—UAL«

WŽUMB« ‰U− w WKUF« PAML« œbŽ mK³¹ Æ≥

wMODKH« ¡UBŠö ÍedL« “UN−« U½UOÐ VŠ

PAM œbŽ s •±≥[μ t²³½ U Í√ …QAM ±≥±∑∑

Í√ qUŽ μ∂μ∂μ qGAðË ¨sODK w ‰ULŽ_«

l¹—UAL« ‰U− w WKUF« ÈuI« r−Š s •≤≤

ÆW¹—UL¦²Ýô«

r???????????????KFð√

d׳« TÞ«uý vKŽ ‰Ëd²³« sŽ œUł Y×Ð „UM¼

“UG« s UOL ·UA²« rð YOŠ …ež w iOÐ_«

ÆwFO³D«

∫wË_« ŸU?DI« l¹—UA ≠±

ÂU« œ«uL« Ãd²ð w²« l¹—UAL« w¼

bFÔð WOŽ«—e« l¹—UALU ¨WOFO³D« U¼—œUBL

qLFð Ë√ ¨÷—_« w r²ð UN½_ ªwË√ ŸUD l¹—UA

ÆVOK×«Ë Âu×K« UMODFð w²« U½«uO׫ WOÐdð vKŽ

«Ëd¦«Ë ÊœUFL« ëd²Ý« l¹—UA pcË

¨b¹b×«Ë ¨V¼c« ∫q¦ ¨÷—_« s WOFO³D«

ÆU¼dOžË ‰Ëd²³«Ë

¡UA½≈Ë œËb« ¡UMÐ˨ÁUOL« jU ‰öG²Ý« l¹—UA ÎUC¹√ „UM¼Ë

Ê√ ÂuKFL« sË ÆwË√ ŸUD l¹—UA UNFOLł bFÔð w²« Íd« «uM

¨Íu œUB²UÐ VUG« w l²L²ð WOFO³D« «Ëd¦« UNO d¦Jð w²« ‰Ëb«

ÆUNO Èdš_« ÊœUFL«Ë ‰Ëd²³« œułu ZOK« ‰Ëœ q¦

…d«u²L« WOFO³D« «Ëd¦« r¼√ bFÔð WŽ«—e« ÊS sODK w U√

‰ö²Šô« U¼—œU w²« dO³J« WOŽ«—e« w{«—_« r−Š s rždUÐ

s ÂUšd«Ë d−׫ ëd²Ý« l¹—UA ÊS pcË ¨wKOz«dÝô«

—œUBL« s U¼—U³²ŽUÐ ¨wË_« ŸUDI« l¹—UA s bFð ÷—_« sÞUÐ

ÆÎUC¹√ sODK w WLNL« WOFO³D«

∫W??OŽUMB« l???¹—UA*« ≠≤

Ë√ ÂU« œ«uL« q¹u×ð vKŽ qLFð w²« l¹—UAL« w¼

W×U `³Bð YO×Ð ¨Èdš√ v≈ WUŠ s WOFO³D« «Ëd¦«

W−²ML« l¹—UAL« q qLAðË ¨ÍdA³« „öN²Ýô« Ë√ «b²Ýö

ŸUDI« w ZÓ²MÔð Âu×KU ¨dA³« UNłU²×¹ w²« Ub«Ë lKK

qšbð o½UI½ Ë√ ö¹bðd v≈ Âu×K« lOMBð r²¹ UbMŽË ¨wË_«

œ«uL« lOMBð WOKLŽ Âb²ðË ¨wŽUMB« ŸUDI« l¹—UA w

ÆlK« ÃU²½≈ qł√ s ‰UL« ”√—Ë ¨‰ULF«Ë ¨ÂU«

±≥

u¹“ lMB

‰Ëb« Ê√ pý ôË ¨dš¬ v≈ bKÐ s WŽUMB« ÂbIð nK²¹Ë

oKD¹ w²« w¼Ë ÎU¹œUB²« WbI² ÊuJð UOłuuMJðË ÎUOŽUM …—uD²L«

lOMB²K UNI¹dÞ w w²« ‰Ëb« ÒbFð ULMOÐ ¨…—uD²L« ‰Ëb« UNOKŽ

ÆWOU½ ÎôËœ


∫W¹—U−²« l¹—UA*« ≠≥

oOIײ vKŽ√ dFÐ UNFOÐ …œUŽ≈Ë lK« ¡«dý r²¹ YOŠ ¨UNI¹uðË WFMBL« lK« lOÐ ‰U− w qLFð w²« w¼

WKL−« …—U−ð ‰U− w W¹—U−²« l¹—UAL« qLFð U …œUŽË ¨©¡«dA« WHKJð vKŽ ÕUЗ_« s WMOF W³½® `З gU¼

w²« w¼Ë ‚dHL« …—U−ðË ¨‚ dHL« Ò —U−ð v≈ UNFOÐ …œUŽ≈ r²¹ rŁ sË ¨sO−²ML« s …dO³ UOLJÐ Èd²Að w²« w¼Ë

√b³ð W¹—U−²« l¹—UAL« s …dO³ œ«bŽ√ „UM¼Ë ÆsOJKN²L« v≈ …dýU³ ŸU³² l½UBL« Ë√ WKL−« —U−ð s Èd²Að

Èu² vKŽ dłU² WKKÝ pK²Lð w²« UdAUÐ wN²MðË Ÿ—«uA« w UD³« »U×√ Ë√ sOu−²L« WŽU³« s

ÆWËœ Í√ w ‰ULŽ_« PAM WO³Už rUF« ‰Ëœ rEF w W¹—U−²« PAML« qJAðË ÆrUF«Ë WËb«

Ÿö??????????Þö

WOMODKH« W¹edL« ¡UBŠô« …dz«œ U½UOÐ VŠ

∫Â≤∞∞¥ WM

•μ∑w«uŠ sODK w W¹—U−²« l¹—UAL« qJAð Ʊ

U Í√ ¨WOMODKH« W¹—UL¦²Ýô« l¹—UAL« qL− s

l¹—UAL« Ác¼ qGAðË ÆÎUŽËdA ©μμ∞¥∏® tŽuL−

r−Š s •≥∏[μ t²³½ U Í√ ¨ÎöUŽ ©ππ[≥≥≥®

ÆqJ W¹—UL¦²Ýô« l¹—UAL« w WKUF« ÈuI«

t²³½ U WOMODKH« WOðUb« l¹—UAL« qJAð Æ≤

mK³¹ Í√ ¨WOMODKH« W¹—UL¦²Ýô« l¹—UAL« s •≤≥[μ

qLF¹¨ ÎUŽËdA ©≤≤π∂≤® WOðUb« l¹—UAL« œbŽ

ÈuI« r−Š s ©•≥¥® qJAð ÎöUŽ ©∏∑[∏≥∂® UNO

ÆW¹—UL¦²Ýô« l¹—UAL« w WKUF«

∫WOðUb)« l¹—UA*« ≠¥

ÂbIð qÐ ¨WÝuLK U−²M WOðUb« l¹—UAL« Z²Mð ô

UŽU« W½UO ö× s b²LðË ¨ÍœU bzUŽ qÐUI Ub«

Ubš r¹bIð UÝR sË ¨ «—UO« dOłQð ôUË v≈

ÆWOMNL«Ë W¹—«œù« W¹—UA²Ýô« UdA« v≈ oOb²«Ë W³ÝU×L«

qLŽË ¨WUEM« Ubš Udý q¦ sNL« s ΫdO³ ΫœbŽ qLAðË

WOJK« ôUBðô« UdýË ¨WOŠUO« UdA« ¨»uÝU׫ Z«dÐ

rOKF²« UŽËdAË ¨T½«uL«Ë «—UDL« UbšË ¨WOJKÝö«Ë

…dÝUL« UbšË ÁUOL« UbšË ¡UÐdNJ« l¹“uð UdA«Ë W×B«Ë

÷ËdIU WOJM³« Ub«Ë «bM«Ë rNÝ_«Ë «—UIF« ‰U− w

ÆWOb« l¹—UAL« s U¼dOžË

∫ÍœUB²ô« ◊UAM« VŠ l¹—UAL« Ÿ«u½√ ©≥≠±® qJA« `{u¹Ë

ÍœUB²ô« ◊UAM« VŠ l¹—UAL«

WOðUb« l¹—UAL«

W¹—U−²« l¹—UAL«

WOŽUMB« l¹—UAL«

wË_« ŸUDI« l¹—UA

ôË WÝuLK U−²M Z²Mð ô

”UMK Ubš ÂbIð qÐ UNFO³ð

ÆÍœU dł√ qÐUI

U−²ML« o¹uðË lOÐ vKŽ qLFð

wŽUMB« ŸËdAL« w WFMBL«

ÆwzUNM« pKN²L« v≈

ÂU« œ«uL« q¹u×ð vKŽ qLFð

UNJKN²¹ WOzUN½ U−²M v≈

Æ”UM«

s??? ÂU???« œ«u???L« Ãd²???ð

ÆWOFO³D« —œUBL«

‰U???????¦

‰U???????¦

‰U???????¦

‰U???????¦

U???bš Âb???Ið w???²« „u???M³«

¨ «œU???L²Žô«Ë¨÷ËdI«

Ælz«œu«Ë ¨ ô«u׫Ë

w²« Wze−²«Ë WKL−« dłU²

UOLJÐ U??−??²??M??L??« Íd??²??A??ð

v≈ UNFOÐ …œU???Ž≈ ·b?N?Ð WMOF

ÆdG√ UOLJÐ sOJKN²L«

Íc???« …—Ëb???M³« »— l???MB

ÂU« œ«uL« q¹u×ð vKŽ qLF¹

Æ…—ËbM³« »— v≈ ©…—ËbM³«®

s ÂUšd«Ë d???−׫ ëd²???Ý«

Æ÷—_« sÞUÐ

ÍœUB²ô« ◊UAM« VŠ l¹—UAL« Ÿ«u½√ ©≥≠±® qJA«

±¥


l¹—UAL« rŁ ¨WOðUb« l¹—UAL« UNOKð W¹—U−²« l¹—UAL« w¼ sODK w l¹—UAL« s vKŽ_« W³M«Ë

Æ©ÂUšd«Ë d−׫ ëd²Ý« l¹—UAË ¨WOŽ«—e« l¹—UAL«® wË_« ŸUDI« l¹—UAL ¨WOŽUMB«

©±® ◊U???????A½

∫sŽ wMODKH« l«u« s WK¦√ wDŽ√

Æ…dO³J« PAML« ¨WDÝu²L« PAML« ¨…dOGB« PAML« Ʊ

…—U−ð l¹—UA¨wŽUMB« ŸUDI« l¹—UA ¨wË_« ŸUDI« l¹—UA ¨WDK² l¹—UA ¨WUŽ l¹—UA Æ≤

Æ‚dHL« …—U−ð l¹—UA ¨WKL−«

”—b???« WK???¾Ý√ ø

Ò

∫wðQ¹ UL Îö ·dŽ√ ±

ÆwË_« ŸUDI« l¹—UA ¨‚ dHL« …—U−ð ¨WKL−« …—U−ð ¨lOMB²«

ÆUNMÒOÐ√ ¨dOGB« ŸËdAL« n¹dFð w Wb²L« dO¹UFL« s WŽuL− „UM¼ ≤

ÆsODK w dO³J«Ë ¨jÝu²L«Ë ¨dOGB« ŸËdALUÐ œuBIL« `{Ë√ ≥

øWOÐdF« ‰Ëb« w …dOGB« UŽUMB« rOIð rð nO ¥

ÆWDK²L«Ë ¨WUF«Ë ¨WU« l¹—UAL« sOÐ ‚d√ μ

øWOŽUMB« l¹—UALUÐ œuBIL« U ∂

ÆUNOKŽ WK¦√ jŽ√ øWOðUb« l¹—UAL« U ∑

∫UNO QD« `×√ rŁ ¨WOðü« «—U³F« s …—U³Ž q sŽ åôò Ë√ årF½ò ?Ð VOł√ ∏

ÆWOMODKH« W¹œUB²ô« PAML« w sOKUF« s •∏∞ sODK w …dOGB« PAML« qGAð © ® Æ√

Æ’U« ŸUDI« sODK w W¹—UL¦²Ýô« l¹—UAL« VKž√ l³²ð © ® Æ»

s ÂUšd«Ë …—U−׫ lUI l¹—UAË ¨Íd« «uM ¡UA½≈Ë œËb« ¡UMÐ l¹—UA bFÔð © ® Æ?ł

ÆWOŽUMB« l¹—UAL«

¨WOðUb«Ë¨WOŽUMB« l¹—UALUÐ W½—UI WKUF« ÈuIK q =GA d³√ W¹—U−²« l¹—UAL« bFÔð © ® Æœ

ÆwË_« ŸUDI« l¹—UAË

ÆWuJ׫ …ËdŁ …œU¹e ÕUЗ_« oOI×ð v≈ wÝUÝ√ qJAÐ WUF« l¹—UAL« ·bNð © ® Æ?¼

±μ


ŸËd??AL« …U???OŠ …—Ëœ


Ϋ¡bÐ Í—UL¦²Ý« ŸËdA WU≈ ÍuM¹ Íc« ÍœU¹d« hA« UNOKŽ dO¹ Ê√ V−¹ «uDÐ ŸËdAL« …UOŠ dLð

Æ©©¥ ≠ ±® qJA« dE½«® t rOOI²«Ë WÐd−²«Ë cOHM²« WKŠdLРΡUN²½«Ë ¨ŸËdAL« fOÝQð w dOJH²« WKŠd s

∫wðüUÐ ŸËdAL« …UOŠ UNÐ dLð w²« qŠ«dL« nË sJL¹Ë

bOuð

ŸËdAL« …dJ

©±®

rOOIð

ŸËdAL«

©μ®

WÝ«—œ

ÈËb−«

©≤®

cOHMð

ŸËdAL«

©¥®

qO−ð

ŸËdAL«

©≥®

ŸËdAL« …UOŠ …—Ëœ ©¥≠±® qJý

∫ŸËdA*« …dJ bOuð ∫ÎôË√

WłU×Ð «ËdFý Ë√ ¨rNF ÀbŠ sOF nu W−O²½ rNUÐ vKŽ

dDš …dJHÐ l¹—UAL« ¡UA½« w s¹—œU³L« s dO¦ √bÐ

ÆWLzö …dJ v≈ «Ëb²¼« v²Š ¨ÁcOHMð s …d² q³ ŸËdA …dJ sŽ Y׳UÐ «Ë√bÐ Ë√ ¨ŸËdAL« «cN lL²−L«

¨t½“Ë nOHð qł√ s wz«cž WOLŠ ÂUEMÐ Âe²K¹ Ê√ œ«—√ ©ÊU—u ”öłËœ® vŽb¹ ’Uý_« bŠ√ Îö¦L

X¹eUÐ WOKI UNFOLł ‚u« w w²« …—c« Ê√ błu ¨t¹b W³³×L« …—c« ozU— s tH½ Âd×¹ Ê√ œd¹ r tMJË

X½U W−O²M« Ê√ È√—Ë ¨p– qFH ¨XO³« w ozUd« Ác¼ e³¹ Ê√ œ«—Q ¨WO× dOžË «d …bŽ Âb²¹ Íc«

¨ÊUuKO« s WHKž√ ¡«dAÐ ÂU YOŠ ¨‚u« w UNFOÐ —dI ¨WO× …—– ozU— vKŽ qBŠË ¨t W³MUÐ WK¼c

qJAÐ nKGL« ‚öžù Í—«dŠ ÍËUË ÍËb¹ qJAÐ ·öG« vKŽ UNIBKO WFK« U¹u²× sŽ ÊUOÐ W—Ë lMË

WBKË ¨q√ ÎUM¼œ UNOKŽ l{ËË ¨WO× WI¹dDÐ …—c« ozU— e³Ð ÂUI ¨—ôËœ ≤∞∞ WLOIÐ p– q ÊUË ¨rJ×

lO³ q× v≈ ULNÐ V¼–Ë ¨sOHKG jI Z²½√ vË_« WKŠdL« wË ¨wz«cG« WOL׫ ÂUEMÐ sOe²KL« VÝUM² q√

s «uMÝ ÀöŁ bFÐ pK²L¹ `³√ v²Š tH½ d¹uDð w qłd« «c¼ dL²Ý«Ë ¨…dJHUÐ V−Ž« Íc« w×B« ¡«cG«

ÆXu« p– w —ôËœ ÊuOK ≤ WLOIÐ WB׫ Ác¼ — ÒbÔË ¨…—c« ozUd lMB s •≥∞ …dJH« d¹uDð

±∂


∫©μ≠±® qJA« w W×{u

U³KD²L« s WŽuL−LÐ ŸËdA ¡UA½ù …dJ W¹√ Âe²Kð Ê√ V−¹

XOu²«

VÝUML«

«d³« duð

W¹—«œù«Ë WOMH«

…dJ U³KD²

ŸËdAL«

vKŽ …—bI«

WUML«

oOI×ð WO½UJ≈

ÕUЗ_«

ŸËdAL« …dJ

U³KD² ©μ≠±® qJý

±∑

∫ŸËd???A*« …d??J —œU???B

≠∫W¹—UL¦²Ýô« l¹—UALK —UJ_« bOuð —œUB r¼√ wðQ¹ ULO

∫WOBA« …d³« ≠±

dO¦ dJHO ¨se« s …d² sOF ‰U− w rNKLŽ W−O²½ rNF¹—UAL —UJ√ vKŽ ’Uý_« s dO¦ qB×¹

Ætðd³š l ¡ö²¹ ŸËdA qLŽË ‰öI²ÝôUÐ rNM

r???????????????KFð√

∫W????¹«uN« ≠≤

¨WOMH« «Ëœ_« lO³ Îö× `²H¹ b ÊUMH« Ê√

Æt²¹«uNÐ oKF²¹ ŸËdA w …œUF« w W¹«uN« VŠU dJH¹

«u−²MO s¹dš¬ VDI²¹Ë tðUŠuK ÎU{dF qLF¹ Ë√

ÁU²H«Ë ¨w{U¹— ŸËdALÐ dJH¹ b w{U¹d«Ë ¨t

s WŽuL− lOL−²Ð dJHð b e¹dD²« s sI²ð w²«

∫WbB« ≠≥

ÆsNÐ ’Uš ŸËdA qLF UNðUI¹b Ë√ e³ sŽ ÎU¦ŠUÐ WMOF WIDM w dL¹ Íc« hAU

dJH¹ …bOFÐ WU bFÐ ô≈ WIDML« Ác¼ w Áb−¹ ôË X—UdÐuÝ

o¹b s lL¹ Íc« Ë√ ¨X—U dÐu« Ë√ e³L« ŸËdA w

r???????????????KFð√

«b¹bL²« ‰U− w qLF¹ Íc« Ê√

lO³ Í—U−ð q× qLŽ w dJH¹ b WOzUÐdNJ«

UFO³ qł— qLF¹ Íc«Ë ¨WOzUÐdNJ« «Ëœ_«

ŸËdA qLŽ w dJH¹ b «uM« s œbF

nMB WUË vKŽ tuBŠ ‰öš s wI¹uð

lMB w qLF¹ Íc«Ë ¨tI¹u²Ð √b³¹Ë sOF

qLŽ w dJH¹ W¹ËULOJ« b œ«uL« Ë√ UHEMLK

Ætð«c ŸËdA

q¦ ¨…d¦JÐ ”UM« UNOKŽ q³I¹ œö³« ×Uš w WMOF l¹—UA sŽ t

ÆÍ—U−ð lL− qLŽ w dJH¹ b ¨W¹—U−²« UFL−²«

∫Y׳« ≠¥

∫q¦ ¨cOHM²K WKÐU …eOL …dJ sŽ Y׳« ‰öš s r²¹Ë

q¦ ∫WOŽ«—e«Ë WOFO³D« œ—«uL« ‰öG²Ý« l¹—UA Æ√

WOŽ«—e« œ«uL« VOKFð Ë√ ¨ÂUšd«Ë d−׫ lOMBð

Æ…d¦JÐ …d «u²L«


‚«uÝ_« w WUML« vKŽ …—œUË eOL²Ð lK« ÃU²½≈ vKŽ qLFð w²« pKð w¼Ë ∫d¹bB²K l¹—UA Æ»

ÆUN d¹bB²« ÍuML« WOł—U« ‚«uÝ_« WÝ«—œ bFÐ ÊuJðË ¨…—ËU−L« WUš WOł—U«

×U« s U¼œ«dO²Ý« r²¹ w²« U−²MLK WK¹bÐ ÎUFKÝ Z²Mð l¹—UA w¼Ë ∫ «œ—«u« ‰öŠ≈ l¹—UA Æ?ł

Æq√ WHKJ²Ð ÎUOK× UNłU²½≈ sJL¹Ë

U¼«Ëbł WÝ«—œË UN×OIMðË …dJH« ÁcN WC¹dF« ◊uD« l{Ë r²¹ ŸËdAL« …dJ v≈ ¡«bN²Ýô« bFÐË

—œUBË ¨»uKDL« q¹uL²« dOuð WO½UJ≈ ¨…dJH« cOHM² VÝUML« luL« b¹b×ðË ¨wË√ qJAÐ U¼cOHMð WO½UJ≈

Æq¹uL²« «c¼

∫ŸËdALK W¹œUB²ô« ÈËb'« WÝ«—œ ∫ÎUO½UŁ

∫WOðü« dUMF« vKŽ ŸËdALK W¹œUB²ô« ÈËb−« WÝ«—œ qL²Að

∫sLC²ðË ∫ÁcOHMð ÍuML« ŸËdAL« sŽ WDOÐ WbI ±

U−²ML«Ë ¨ŸËdAL« r−ŠË ¨U¼cOHMð WOHOË ¨…dJH« WOŠU½ s ¨Õd²IL« ŸËdAL« WFO³D nË

Æ«cJ¼ËÆÆÆ©pK Â√ dłQ²® ÊUJL«Ë ¨UNłU²½« r²OÝ w²«

tð«eO ÊUO³ðË ¨luL« «c¼ —UO²š« V³ÝË ¨ŸËdAL« lu b¹b×ð r²¹ UNOË ∫ŸËdALK WOMH« WÝ«—b« ≤

pcË ŸËdAL« qš«œ UMUL«Ë ôü« VOðdðË ¨oЫuD« œbŽË tŽUHð—«Ë ¡UM³« WŠU b¹b×ðË ¨

W“ö« «bFL«Ë …eNł_« UH«u b¹b×ð v≈ WU{ùUÐ ¨VðUJL« l«uË ¨WŽUC³« s¹eð sU√

ÆŸËdALK

r???????????????KFð√

lK« vKŽ ‚u« w VKD« r−Š b¹b×ð r²¹

WIDML« ÊUJÝ œbŽ ‰öš s …œUF« w WOöN²Ýô«

s œdH« „öN²Ý« r−ŠË ¨ŸËdAL« UNODG¹ w²«

ÆWFK« pKð

o¹uð WO½UJ≈ s bQ²« v≈ ·bNðË ∫‚u« WÝ«—œ ≥

w½«bO ` qLŽ qLAðË ¨ÁcOHMð bFÐ ŸËdAL« U−²M

Ë√ U−²ML« vKŽ lu²L«Ë wU׫ VKD« r−Š d¹bI²

WÝ«—œ v≈ WU{ùUÐ ¨ŸËdAL« UNbI¹ w²« Ub«

WBŠ b¹b×ð pcË ¨ U−²ML« Ác¼ s ÷dF« r−Š

ÆsOUML« hBŠ qÐUI ‚u« w b¹b−« Z²ML«

±∏


???????????????KFð√

‰UL« s mK³ sŽ …—U³Ž ∫qUF« ‰UL« ”√—

w ÁdOuð r²¹ WOOÝQ²« nOUJ²« v≈ ·UC¹

œ«uLK WÐuKDL« n¹—UBL« lb ŸËdAL« W¹«bÐ

W“ö« —UOG« lDË sOKUF« —uł√Ë ¨ÂU«

…œUŽË Æob²UÐ t𫜫d¹« √b³ð v²Š ŸËdAL« dOO²

”√— v≈ ŸËdAL« UNO ÃU²×¹ w²« …d²H« ÊuJð U

—uNý W²« Ë√ —uNý WŁö¦« …d² w¼ qUŽ ‰U

ÆŸËdAL« cOHMð W¹«bÐ s vË_«

≠∫sLC²ðË ∫WOUL« WÝ«—b« ¥

∫w¼Ë ¨ŸËdAL« nOUJð b¹b×ð Æ√

∫ŸËdALK W¹—UL¦²Ýô« Ë√ WOOÝQ²« nOUJ²« Ʊ

ŸËdAL« w Á—UL¦²Ý« »uKDL« mK³L« q¦LðË

WU{ùUÐ ¨¡UM³« WUù˨ «bFL«Ë ÷—_« ¡«dA

ÆqUF« ‰UL« ”√— vŽb¹ ‰UL« s mK³ v≈

∫WOKOGA²« nOUJ²« b¹b×ð Æ≤

sLŁ lb ÃU²½ù« …—Ëœ ‰öš ŸËdAL« UNKLײ¹ w²« W¹—Ëb« nOUJ²« Ë√ UËdBL« w¼

ÆU¼dOžË nðUN«Ë ¡UÐdNJ«Ë ÁUOL« dOð«uË ¨W½UOB«Ë ¨‰ULF« —uł√Ë√ ÂU« œ«uL«

∫tŠUЗ√ wUË ŸËdALK WFu²L« «œ«d¹ù« b¹b×ð Æ»

lOL− …bŠ«u« …bŠu« lOÐ dFÝ w WÐËdC UNFOÐ lu²L« «bŠu« œbŽ «œ«d¹ù« q¦LðË

«œ«d¹≈ sOÐ ‚dH« q¦LO W³¹dC« q³ ŸËdAL« `З wU U√ ÆŸËdAL« UNFO³¹ w²« U−²ML«

ÆWMÝ ÊuJð U …œUŽË WMOF …d²H WOKOGA²« nOUJ²«Ë ŸËdAL«

±π

∫ŸËdALK wUL« rOOI²« Æ?ł

s dO¦ „UM¼ YOŠ ¨WOUL« WOŠUM« s ŸËdAL« rOOIð sJL¹ WIÐU« UuKFL« ‰öš s

∫UL¼ ¨sO²D³ sO²I¹dÞ ‰ËUM²MÝ rOOI²« ‚dÞ

WHKJ²« vKŽ ÎUuI W³¹dC« bFÐ `Ðd« wU ÍËU¹Ë ∫—UL¦²Ýô« vKŽ bzUF« ‰bF Ʊ

ÆW¹—UL¦²Ýô«

Æqšb« W³¹d{ ≠ ©WOKOGA²« nOUJ²« ≠ ŸËdAL« «œ«d¹≈® Ω W³¹dC« bFÐ `Ðd« wU

q√Ë ¨ŸËdAL« q³I¹ ©•±μ Ë√ •±∞ Îö¦® WMOF W³½ s d¦√ —UL¦²Ýô« vKŽ bzUF« ÊU «–S

b¹d¹ Íc« ŸËdAL« VŠU u¼ W³M« Ác¼ œb×¹ Íc«Ë ¨ŸËdAL« id¹ W³M« Ác¼ s

Æ©ŸËdAL« ‰U ”√—® ŸËdAL« w ÁdL¦²Ý« Íc« mK³L« vKŽ WMOF W³½

ÆŸËdAL« w wK_«—UL¦²Ýô« WLO œ«œd²Ýô W“ö« …d²H« w¼ ∫œ«œd²Ýô« …d² Æ≤

Æ

W¹—UL¦²Ýô« WHKJ²«

W³¹dC« bFÐ `Ðd« wU

Ω œ«œd²Ýô« …d²


∫‰U??????¦

s ŸËdAL« «œ«d¹« X½UË ¨—UM¹œ ©±∞∞[∞∞∞® ÍËU¹ ŸËdAL« w Á—UL¦²Ý« »uKDL« mK³L« ÊU «–≈

n¹—UB X½U UL ¨©ŸËdAL« dLŽ® «uMÝ μ …bLË ¨WM« w —UM¹œ ©∂∞[∞∞∞® ÍËUð UFO³L«

s •≤∞ qšb« W³¹d{Ë ¨—UM¹œ ©≤μ∞∞∞® ÍËUð ©WM« w WOKOGA²« nOUJ²«® W¹uM« ŸËdAL«

∫»uKDL« ÆW³¹dC« q³ `Ðd« wU

ÆŸËdALK —UL¦²Ýô« vKŽ bzUF« »UŠ Ʊ

Æœ«œd²Ýô« …d² »UŠ Æ≤

bzUF« ‰bF ÊU «–≈ Ë√ ¨ «uMÝ ¥ s d¦√ œ«œd²Ýô« …d² X½U «–≈ tC— r²¹ ŸËdAL« Ê√ XLKŽ «–≈ Æ≥

vKŽË —UL¦²Ýô« vKŽ bzUF« ‰bF vKŽ ¡UMÐ ŸËdAL« ‰u³IÐ wuð qN ¨•±≤ s q√ —UL¦²Ýô« vKŽ

øœ«œd²Ýô« …d²

∫q??????(«

Æqšb« W³¹d{ ≠ WOKOGA²« nOUJ²« ≠ ŸËdAL« «œ«d¹≈ Ω W³¹dC« bFÐ `Ðd« wU ±

•≤∏ Ω

Æ—UM¹œ ∑∞∞∞Ω•≤∞× ©≤μ∞∞∞≠∂∞∞∞∞® Ω qšb« W³¹d{

—UM¹œ ≤∏∞∞∞ Ω ∑∞∞∞ ≠ ≤μ∞∞∞≠ ∂∞∞∞∞ ΩW³¹dC« bFÐ `Ðd« wU

≤∏∞∞∞ W³¹dC« bFÐ `Ðd« wU

Ω

Ω —UL¦²Ýô« vKŽ bzUF« ‰bF

±∞∞∞∞∞ W¹—UL¦²Ýô« nOUJ²«

WMÝ ≥[μ∑ Ω

±∞∞∞∞∞ W¹—UL¦²Ýô« nOUJ²«

Ω

≤∏∞∞∞ W³¹dC« bFÐ `Ðd« wU

Ω œ«œd²Ýô« …d² ≤

¥ s q√ œ«œd²Ýô« …d²Ë ¨•±≤ s d¦√ bzUF« W³½ YOŠ ¨ŸËdAL« ‰u³IÐ wu½ o³Ý U vKŽ ΡUMÐ ≥

Æ «uMÝ

ŸËdA*« qO−² WO½u½UI« «¡«dłù« w dO« ∫ÎU¦UŁ

Èb tŽËdA qO−²Ð ÂuI¹ Ê√ …dJH« VŠU vKŽ ÊS ¨ ÁcOHMð ÍuML« ŸËdAL« ÈËbł s bQ²« rð Ê√ bFÐ

UNł …bŽ Èb qO−²« p– VKD²¹Ë ÆWO½u½UI« WOŠUM« s ŸËdAL« w qLF« t²Ý—UL qł√ s WOLÝd« dz«Ëb«

∫p– U³KD²Ë ¨UN¹b qO−²« r²¹ w²« sODK w WOLÝd« UÝRL« ©∂≠±® qJA« `{u¹Ë ¨WOLÝ—

ÆÍËdI« Ë√ ÍbK³« fK−L« Èb qO−²« ±

ÆWŽUMB«Ë …—U−²« Wdž Èb qO−²« ≤

Æ„ö_« W³¹d{ …dz«œ Èb qO−²« ≥

ÆwMÞu« œUB²ô« …—«“Ë Èb qO−²« ¥

Æqšb«Ë WUCL« WLOI« W³¹d{ Èb qO−²« μ

ÆÈdš√ UÝR Èb qO−²« ∂

≤∞


sODK w W¹—UL¦²Ýô« l¹—UAL« qO−ð

Ÿö??????Þö

∫WŽUMB«Ë …—U−²« Wdž Èb qO−²« ©≤®

…—U−²« W?d?ž »U??²?½« …œU??N??ý vKŽ ‰u?B?×?« r²¹

∫p– VKD²¹Ë ¨WŽUMB«Ë

Æ»U²½ô« VKÞ W¾³Fð Ʊ

ÆWOJKL« bMÝ Ë√ —U−¹ù« bIŽ Æ≤

Æ©W¹bK³« s® ·d׫ WBš— Æ≥

fOÝQ²« bIŽ Ë√ ¨W¹œUF« UdAK W«dA« bIŽ Æ¥

UdA« V«d …œUNýË ¨wKš«b« ÂUEM«Ë

ÆWUF«Ë WU« WL¼UL« UdAK

∫ÍËdI« Ë√ ÍbK³« fK−L« Èb qO−²« ©±®

∫p– VKD²¹Ë ©·dŠ WBš—® vKŽ ‰uB׫ r²¹ YOŠ

Æ·d׫ WBš— VKÞ Ã–uL½ W¾³Fð Ʊ

ÆWOJKL« U³Ł≈ bMÝ Ë√ —U−¹ù« bIŽ Æ≤

—u Ë√ ¨ÍœdH« ŸËdAL« VŠU W¹u¼ …—u Æ≥

U¹u¼ —u Ë√ ¨W¹œUF« UdAK ¡UdA« U¹u¼

ÆWUF«Ë WU« WL¼UL« UdAK sOÝRL«

…œUNýË ¨W¹œUF« UdAK W³MUÐ W«dA« bIŽ Æ¥

wKš«b« ÂUEM«Ë fOÝQ²« bIŽË√ ¨ UdA« V«d

ÆWUF«Ë WU« WL¼UL« UdAK W³MUÐ

wMÞu« œUB²ô« …—«“Ë Èb qO−²« ©¥®

∫p– VKD²¹Ë ¨qO−ð …œUNý vKŽ ‰uB׫

ÆVKD« ÖuL½ W¾³Fð Ʊ

U¹u¼ —u Ë√ ŸËdAL« VŠU W¹u¼ sŽ …—u Æ≤

sOÝRL« —uË W¹œUF« UdA« Ë√ ¡UdA«

ÆWU«Ë WUF« WL¼UL« UdA« w

bIŽË ¨W??¹œU??F??« U?d?A?K? W??«d??A??« W?O?U?H?ð« Æ≥

WL¼UL« UdAK wKš«b« ÂUEM«Ë fOÝQ²«

ÆWUF«Ë WU«

ÆWŽUMB«Ë …—U−²« WdG »U²½ô« …œUNý Æ¥

bŠ√ w ‰UL« ”√— s •≤μ Ÿ«b¹SÐ bOHð WOJMÐ …œUNý Æμ

ÆjI WU« WL¼UL« UdAK WOMODKH« „uM³«

∫„ö_« W³¹d{ …dz«œ Èb qO−²« ©≥®

∫p– VKD²¹ sNL« WBš— vKŽ ‰uB×K

ÆsNL« WBš— VKÞ Ã–uL½ W¾³Fð Ʊ

Æ©W¹bK³«® ·d׫ WBš— Æ≤

ÆWŽUMB«Ë …—U−²« WdG »U²½ô« …œUNý Æ≥

¨W¹œUF« UdAK W³MUÐ W«dA« bIŽ Æ¥

…œUNýË ¨wKš«b« ÂUEM«Ë fOÝQ²« bIŽË

WL¼UL« UdAK W³MUÐ UdA« V«d

ÆWUF«Ë WU«

≤±

Èdš√

UÝR Èb qO−²« ©∂®

UÝR Èb qO−²« l¹—UAL« iFÐ VKD²ð

VKD²¹ WOLOKF²« e«dL« qO−ð Îö¦L ¨Èdš√

¨wUF« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“Ë s hOšd²«

…—«“Ë s WBš— VKD²ð ÊöŽù«Ë W¹UŽb« UdýË

VKD²ð ôUBðô« UdýË ¨ÂöŽù«Ë WUI¦«

qIM« UdýË ¨ ôUBðô« …—«“Ë s hOšd²«

ÆqIM«Ë ö«uL« …—«“Ë s

©∂≠±® qJý

qšb«Ë WUCL« WLOI« W³¹d{ Èb qO−²« ©μ®

…œUNý vKŽ ‰uB×K ∫WUCL« WLOI« W³¹d{ Æ√

¨jI VKD« W¾³Fð r²¹ YOŠ Æhšd qG²A

r²¹ ¨hšd qG²A r— ŸËdAL« `M r²¹Ë

ÆŸËdALK WOLÝd« dOð«uH« vKŽ t²ŽU³Þ

ÆVKD²ð ∫qšb« W³¹d{ Æ»

WLOI« W³¹d{ s hšdL« qG²AL« r— Ʊ

ÆWUCL«

ÆWOJKL« bMÝ Ë√ —U−¹ù« bIŽ sŽ …—u Æ≤

¨ÍœdH« ŸËdAL« VŠU W¹u¼ …—u Æ≥

¨W¹œUF« UdA« w ¡UdA U¹u¼ Ë√

WL¼UL« UdA« w sOÝRL« Ë√

ÆWUF«Ë WU«

…œUNýË ¨wKš«b« ÂUEM«Ë fOÝQ²« bIŽ Æ¥

UdA« WUŠ w UdA« V«d

ÆWUF«Ë WU« WL¼UL«


∫ŸËdA*« cOHMð ∫ÎUFЫ—

UMUL« œ«dO²Ý«Ë ¨—uJ¹b« ‰ULŽ√Ë ¨YOŁQ²«Ë ¨¡UA½ù« WOŠU½ s ŸËdAL« w qLF« ¡bÐ WKŠd w¼Ë

ÆcOHM²UÐ ¡b³«Ë qLF« rOIðË ¨sOHþuL« sOOFð rŁ sË ¨UN³OdðË

∫ŸËdA*« rOOIð ∫ÎUUš

qOGA²« vKŽ …d² —Ëd bFÐ ŸËdAL« w qLF« rOOIð UNöš s r²¹ w²« w¼ …dOš_«Ë WU« WKŠdL«Ë

ÆW¹—«dL²Ýô«Ë `Ðd« oOI×ð WOŠU½ s t WuÝdL« ·«b¼_« oOI×ð vKŽ —œU ŸËdAL« Ê√ s bQ²K

oIײK ŸËdALK WD³ WOU ÈËbł WÝ«—œ qLFðË ¨ŸËdA WŽuL− q Õd²IðË ¨

◊U??????A½

UŽuL− v≈ rIM½

ÆÁ«Ëbł s

”—b???« WK???¾Ý√ ø

ÆrÝdUÐ UN×{Ë√ øŸËdAL« …UOŠ …—Ëœ qŠ«d U ±

ÆŸËdAL« …dJ bOu²Ð œuBIL« U Æ√ ≤

øW¹—UL¦²Ýô« UŽËdALK —UJ_« bOuð —œUB r¼√ UÆ»

øŸËdALK W¹œUB²ô« ÈËb−« WÝ«—œ UNKLA²Ý w²« U¹UCI« r¼√ U ≥

øŸËdALK ‚u« WÝ«—œ UNKLAð w²« dUMF« r¼√ U ¥

ŸËdALK W¹uM« «œ«d¹ù« ÊuJð Ê√ lu²L« sË ¨—UM¹œ ±≤∞∞∞∞ w¬ e³ ŸËdAL W¹—UL¦²Ýô« WHKJ²« mK³ð μ

∫ÎU¹uMÝ ‰bFL« w %±μ qšb« W³¹d{Ë ¨—UM¹œ ≤∞∞∞∞ W³¹dC« q³ tOKOGA²« tH¹—UBË ¨—UM¹œ ¥∏[∞∞∞

∫»uKDL«Ë

ÆŸËdALK —UL¦²Ýô« vKŽ ÍuM« bzUF« ‰bF VŠ« Æ√

ÆŸËdALK œ«œd²Ýô« …d² VŠ«Æ»

Æd¦√ Ë√ •±μ u¼ —UL¦²Ýô« «c¼ vKŽ »uKDL« bzUF« ‰bF ÊU «–≈ ŸËdAL« cOHM²Ð wuð q¼ Æ?ł

Æ

«uMÝμ sŽ b¹eð ô Wu³IL« œ«œd²Ýô« …d² X½U «–≈ ŸËdAL« cOHM²Ð wuð q¼ Æœ

≤≤


W¹—UL¦²Ýô« l¹—UALK WO½u½UI« ‰UJý_«

¥

qLF« ¡bÐ q³ s¹dL¦²L« tł«uð w²« WLNL« «—«dI« s Í—UL¦²Ýô« ŸËdALK w½u½UI« qJA« —UO²š« bF¹

WOËRL« b¹b×ðË ¨q³I²L« w WOFÝu²« rNðUłUO²Š«Ë s¹dL¦²L« ·«b¼QÐ —«dI« «c¼ ◊U³ð—ô ¨ŸËdAL« w

s Í√ ¨sOKUF«Ë …—«œù« sOÐ Ë√ ©¡UdA« Ë√ sOL¼UL«® „ öÒ

L« Ô sOÐ ¡«uÝ öUFL« nK² w WO½u½UI«

—UO²š«Ë ¨s¹œ—uL« Ë√ ¡öLF« Ë√ sOMz«bU ¨dOG« ÂU√ ŸËdAL« w r²ð w²« öUFL« sŽ ÎUO½u½U ‰ËRL«

c² ÂU√ qz«b³« s œbŽ „UM¼Ë ÆŸËdA qJÐ WD³ðdL« WU« ·ËdE« vKŽ ¡UMÐ VÝUML« w½u½UI« qJA«

∫UNM ¨ŸËdALK w½u½UI« qJA« —UO²šô —«dI«

∫Sole Proprietorship ÍœdH« ŸËdA*« ∫ÎôË√

Ë√ ¨sł«Ëœ WOÐdð ŸËdA qLŽ w dJH¹ Íc« hAU ¨tHMÐ Ád¹b¹ bŠ«Ë hý tJK²L¹ Íc« u¼

Ê√ tOKF ¨ŸËdAL« tłU²×¹ Íc« mK³L« dOÐbð vKŽ …—bI« t¹bË ¨U¼dOžË …d−M Ë√ ¨rFD Ë√ ¨X—UdÐuÝ

ŸËdAL« eON−ðË ¨WOLÝd« dz«Ëb« Èb tKO−ðË ¨ŸËdALK —dIL« r−׫ VŠ ÊUJL« ¡UMÐ Ë√ —U−¾²ÝUÐ ÂuI¹

ÆqLF« …dýU³Ë tŠU²²« sŽ ÊöŽù«Ë ¨tO qLF« vKŽ ÁbŽU¹ s nOþuðË ¨WÐuKDL« «bFL«Ë œ«uLUÐ

∫wðQ¹ UL UN×{u½ »uOŽË U¹«e ÍœdH« ŸËdALKË

W¹œdH« UŽËd?AL« »u??OŽ

¨lÝu²« WUŠ w? q¹uL²« vKŽ ‰uB׫ WÐuF Ʊ

sŽ „u??M??³??« r??−??×??ð¨…d??O??G?? l??¹—U??A?? U??¼—U??³??²??ŽU??Ð

dO¦ w UN¹b WOU U½UL{ œułË ÂbF ¨UN{«d≈

ÆÊUOŠ_« s

ŸËdAL« Êu¹œ ÁU−ð ŸËdAL« VŠU WOËR Æ≤

ŸËdALK sOMz«b« Ê√ vMFLÐ ¨…œËb× dOž tðU«e²«Ë

w WU« ŸËdAL« VŠU ‰«u√ WIŠö ÊuFOD²¹

ÆrNðUIײ b¹b² ŸËdAL« ‰«u√ W¹UH ÂbŽ WUŠ

tðUË WUŠ wH ¨t³ŠU …UO×Ð WD³ðd ŸËdAL« …UOŠ Æ≥

ÆŸËdAL« wN²M¹ b

ÊuJð ŸËdAL« VŠU UNFb¹ w²« qšb« W³¹d{ Æ¥

Ë√ ÕUЗ√ W¹√ v≈ WU{ùUÐ ¨ŸËdAL« ÕUЗ√ vKŽ

∫q¦ ¨Èdš¬ —œUB s UNOKŽ qB×¹ ‰ušœ

ULKË ¨Èdš√ l¹—UA w t²L¼U Ë√ ¨WHOþu«

UL ¨WŽubL« W³¹dC« W³½ œ«“ ÕUЗ_« œ«“

ÆtOKŽ w³¹dC« ¡VF« s ld¹

W¹œdH« UŽËd?AL« U??¹«e

UN²łU× UNKOJAð WÞUÐË ¨UNO ‰ušb« WuNÝ Æ±

ÆU ÎUŽu½ qOK ‰U ”√— v≈

ÆWO½u½UI« WOŠUM« s UNKO−ð WuNÝ Æ≤

w? ◊U???A???M???« q??¹u??×??ð Ë√¨q???L???F???« „d????ð W??u??N??Ý Æ≥

ÆŸËdAL«

sŽ —bBð UN½uJ ¨UNO «—«dI« –Uð« WuNÝ Æ¥

ÆbŠ√ UNO t—UA¹ ôË ŸËdAL« VŠU

UŽUÝ b¹b×ð WOŠU½ s ŸËdAL« w qLF« W¹dŠ Æμ

WU{≈ Ÿu³Ý_« w ÂU¹_« œbŽË ¨ÂuO« w qLF«

ÕUЗ√ …œU¹e WK¹uÞ UŽUÝ qLFK eUŠ œułË v≈

ÆŸËdAL« VŠU

≤≥


∫General Partnership ©W¹œUF« WdA«® sUC²« Wdý ∫ÎUO½UŁ

¨ÎUBý s¹dAŽ UNO ¡UdA« œbŽ “ËU−²¹ ô YO×Ð ¨d¦√ Ë√ sOJ¹dý ‚UHðUÐ U¼ƒUA½≈ r²¹ w²« WdA« w¼

¨rN½u¹bÐ sOMz«b« W³UD Ë√ ¨WdA« WOHBð WUŠ w dOG« ÂU√ qUJ²«Ë sUC²UÐ rNFOLł rN²OËR ÊuJð

WdA« «e²« ÂbŽ WUŠ w ¡UM¦²Ý« ÊËbÐ ¡UdA« s p¹dý Í_ Ÿułd« rN o×¹ WdAK sOMz«b« Ê« vMFLÐ

Æœ«b« vKŽ UNð—b ÂbŽ Ë√ ¨œ«bUÐ

r²¹ U …œUŽË ¨…—«œù« w „«d²ýô«Ë q¹uL²« WOŠU½ s ŸËdAL« w rNM q WL¼U vKŽ ¡UdA« oH²¹Ë

edË ¨rNM¹ËUMŽË ¡UdA« ¡ULÝ√Ë ¨WdA« rÝ« ∫`{u¹ Íc« W«dA« bIŽ ‰öš s ¡UdA« sOÐ WöF« rOEMð

¨¡UdA« sOÐ dzU«Ë ÕUЗ_« l¹“uð WOHOË ¨…—«œù«Ë ¨ŸËdAL« WFO³ÞË ¨WdA« ‰U ”√—Ë ¨wOzd« WdA«

q w …bł«u²L« Êu²¹e« dUF bFðËÆUNO öUFL« vKŽ lOu²«Ë ¨WdA« …—«œSÐ sO{uHL« ¡UdA« ¡ULÝ√Ë

ÆsUC²« Udý vKŽ Îö¦ WOMODK W¹d

∫wðQ¹ UL UN×{u½ »uOŽË U¹«e sUC²« UdAË

sUC²« Udý »u????OŽ

WdA« Êu¹œ sŽ ¡UdAK …œËb×L« dOž WOËRL« Ʊ

rN²BŠ WOËRL« Ác¼ ÈbF²ð YO×Ð ¨UNðU«e²«Ë

ÆWU« rN«u√ v≈ WdA« w

bŠ√ »U×½« WUŠ w ¡UN²½ôUÐ …œbN WdA« …UOŠ Æ≤

Æ tðu Ë√ ¡UdA«

WI«u p– VKD²¹ YOŠ ¨UNO WOJKL« qI½ WÐuF Æ≥

Æ ¡UdA« lOLł

lLł bFÐ r²ð ¡UdA« UNFb¹ w²« qšb« W³¹d{ Æ¥

¡VF« ŸUHð—« v≈ ÍœR¹ UL ªÈdš_« qšb« —œUB

Æp¹dý qJ w³¹dC«

sUC²« Udý «eO??

V³Ð ª…Ëd¦«Ë «d³«Ë V¼«uL« sOÐ lL−« Ʊ

Æ ¡UdA« s œbŽ œułË

ΫœËb× Î«—b VKD²ð YOŠ ¨WdA« s¹uJð WuNÝ Æ≤

ÆWO½u½UI« «¡«dłù« s

¨lÝu²« WUŠ w q¹uL²« vKŽ ‰uB׫ WuNÝ Æ≥

ŸËdAL« l W½—UI® ¡UdA« s œbŽ œułu ΫdE½

Æ©ÍœdH«

sŽ sOËRL« ¡UdA« s qLF« vKŽ eUŠ œułË Æ¥

ÆŸËdAL« »U×√ r¼—U³²ŽUÐ ¨ŸËdAL« …—«œ≈

∫Closed Corporation ©ÂÆŒÆÂÆ‘® ©…œËb;« WOËR*« «–® WU)« WL¼U*« UdA« ∫ÎU¦UŁ

”√—Ë ¨sODK w ÎUOUŠ o³DL« Êu½UI« VŠ —UM¹œ n√ sOŁöŁ sŽ UNU ”√— qI¹ô ¨W¹—U−ð Wdý w¼

‰Ë«b²K WKÐU dOž w¼Ë ¨q_« vKŽ ÎUO½œ—√ Ϋ—UM¹œ …bŠ«u« WB׫ WLO mK³ð ¨WLOI« W¹ËU² hBŠ v≈ rI UNU

s rNÝ_« WOJK qI½ vKŽ s¹dšü« sOL¼UL« lOLł WI«u s bÐ ôË ¨ÂUF« »U²²ö ÕdD« Ë√ Ρ«dýË ÎUFOÐ

Ær¼dOž s Ë√ ¡UdA« sOÐ s ÊËd¹b Ë√ d¹b WdA« …—«œSÐ ÂuI¹Ë ¨dš¬ hý Í√ v≈ p¹dý

≤¥


Ÿö??????????Þö

∫WU« WL¼UL« WdA« fOÝQð bIŽ sLC²¹

ÆWdA« rÝ« Ʊ

ÆUNðU¹Už Æ≤

Æ…œËb× UNO ¡UCŽ_ « WOËR Æ≥

ÆWLOI« W¹ËU² rNÝ√ v≈ rI ¨‰UL« ”√— —«bI Æ¥

∫`{uO wKš«b« ÂUEM« U√

Æd¹bL« WOŠöË ¨WdA« …—«œ≈ WI¹dÞ Æ±

Æp– «¡«dł≈Ë WdA« w hB׫ sŽ ‰“UM²« ◊Ëdý Æ≤

Æ¡UdA« sOÐ dzU« Ë√ ÕUЗ_« l¹“uð WOHO Æ≥

ÆU¼bIŽ «¡«dł≈Ë ¨¡UdAK WUF« W¾ON« UŽUL²ł« Æ¥

ÆWdA« WOHBð «¡«dł≈Ë bŽ«u Æμ

UdA« V«d Èb WdA« qO−ð r²¹Ë

bIŽ r¹bIð ‰öš s wMÞu« œUB²ô« …—«“Ë w

s W½uJ WOOÝQð WM− s wKš«œ ÂUE½Ë ¨fOÝQð

qO−ð vKŽ WI«uL« bMŽË Æq_« vKŽ sOBý

ÂuÝd« ¡UHO²Ý« r²¹Ë ¨WI«uL« —«d —bB¹ WdA«

WdA« qO−²Ð UdA« V«d ÂuI¹Ë ¨WO½u½UI«

qO−ð …œUNý UN —bB¹Ë ¨ UdA« q−Ý w

WODG² sOL¼UL« lOL−ð U¼bFÐ lOD²ð WOLÝ—

ÆUNðU¹Už VŠ UNULŽ√ …dýU³Ë rNÝ_«

∫UNM ¨…bŽ hzUBÐ WU)« WL¼U*« UdA« l²L²ðË

Æt²Ł—Ë v≈ t²BŠ qI²M² ¡UdA« bŠ√ wuð «–≈Ë ¨©ÎUBý μ∞≠≤® ¡UdA« s œbŽ s nQ²ð ±

Ÿułd« ÊuFOD²¹ ô WdA« wMz«œ Ê√ Í√ ¨WdA« ‰U ”√— w t²L¼U —«bILÐ …œËb× p¹dA« WOËR ≤

ÆUN½u¹bÐ ¡Uu« sŽ WdA« e−Ž «–≈ ¡UdAK WU« ‰«u_« v≈

WB׫ „ö²« “u−¹ t½√ ô≈ ¨UN²ze−ð sJL¹ ôË ¨WLOI« W¹ËU² ©rNÝ√® hBŠ v≈ rI UNULÝ√— ≥

WNł«u w WB׫ ÁcN œdHM pUL rNK¦L¹ s vKŽ «uIH²¹ Ê√ rNOKŽ sJË ¨ hý s d¦√ s

ÆWdA«

ÆWUF« WL¼UL« UdAK W³MUÐ ‰U׫ u¼ UL wUL« ‚u« w WdA« rNÝ√ ‰Ë«bð “u−¹ ô ¥

Æ¡UdA« lOLł WI«u VKD²ð hB׫ WOJK qI½ WOKLŽË

¨UNOKŽ WôbK rÝô« V½Uł v≈ © …œËb×L« WL¼UL« …—U³Ž® WU{≈ l ¨UNðU¹Už s UNLÝ« bL²ð μ

Æ…œËb×L« WL¼UL« œ«dO²Ýö W«bB« Wdý q¦

∫Corporation ©ÂÆŸÆÂÆ‘® …œËb;« WUF« WL¼U*« UdA« ∫ÎU??FЫ—

w ‰ušb« lOD²ðË ¨UNðU{UI r²¹ Ê√ Ë√ s¹dšü« w{UIð Ê√ sJL¹Ë ¨œb× rÝ« UN ¨w½u½U ÊUO w¼

ÆdOG« l UUHð«Ë œuIŽ

ÊuÝRL« ÂuI¹ YOŠ ¨sUC²« Udý Ë√ W¹œdH« l¹—UALUÐ W½—UI W³F WOKLŽ WdA« fOÝQð WOKLŽ Ê≈

UdA« w UMHKÝ√ UL fOÝQ²« bIŽ sLC²¹Ë ¨wKš«œ ÂUE½Ë ¨fOÝUð bIŽ dOCײРWUF« WL¼UL« WdA« w

Í√® UNM q WLOË ¨U¼—«bSÐ ÕdBL« rNÝô« œbŽË ¨UNb¼Ë ¨WdA« rÝ« ∫…œËb×L« WOËRL« «–

œułË rOEM² UNР«e²ô« r²OÝ w²« bŽ«uI« sLC²¹ wKš«œ ÂUE½ dOC×ð r²¹ UL ¨©WdA« ‰U ”√— b¹b×ð

ÆWdA« …—«œ≈Ë ¨…—«œù« fK−Ë ¨sOL¼ULUÐ oKF²¹ ULO WdA«

≤μ


¨ÎULNÝ vLð WBŠ q ¨WLOI« W¹ËU² …dOG hBŠ v≈ WUF« WL¼UL« WdA« ‰U ”√— rIM¹Ë

UNFOÐ Ë√ tLNÝQÐ ÿUH²Šô« w o׫ r¼ULKË ¨‰UL« ”√— w Á—UL¦²Ý« —«bILÐ UNO r¼UL« WOËR œbײðË

Ædš¬ hý Í_ XË Í√ w

WUF« WL¼UL« UdA« ÊS lL²−L« œ«d√ s dO³ œbŽ s tz«dý WO½UJ≈Ë WdA« rNÝ WLO dGB ΫdE½Ë

ÆXË Í√ w rNÝ_« lOÐ WO½UJ≈Ë ¨UNO —UL¦²Ýô« WuN s¹dL¦²L« «dšb »«c²ł« vKŽ —b_« bFð

∫UNM ¨»uOŽË U¹«e …œËb;« WUF« WL¼U*« WdAKË

WUF« WL¼UL« UdA« »u????OŽ

VKD²¹ YOŠ WUF« WL¼UL« UdA« ¡UA½≈WÐuF Ʊ

·b¼ rNFL−¹ sOÝRL« s WŽuL− œułË p–

WK¹uD« WO½u½UI« «¡«dłù« v≈ WU{≈ ¨„d²A

ÆhOšd²« vKŽ ‰uB×K

ÊuJð UbMF ¨WOJKL«Ë …—«œô« sOÐ qBH« WKJA Æ≤

WLN« duð ÊS ŸËdAL« »U×√ dOž s …—«œù«

u ULO tM q√ ÊuJ¹ qLF« vKŽ …dOG«Ë ◊UAM«Ë

u¼ UL tð—«œSÐ ÂuI¹ Íc« u¼ ŸËdAL« VŠU ÊU

ÆsUC²« UdýË W¹œdH« l¹—UAL« w ‰U׫

WUF« WL¼UL« UdA« «eO??

dš¬ v≈ hý s rNÝ_« WOJK q¹u×ð WO½UJ≈ Ʊ

WOJKL« ‚dÞ s WI¹dÞ W¹QÐ Ë√ ¨¡«dA« Ë√ ¨lO³UÐ

ÆÈdš_«

¨WUF« WL¼UL«WdA« …UO× bŠ „UM¼ fO Æ≤

¨WdA« wNM¹ ô ¡UdA« bŠ√ u Ê_ p–Ë

ÆWŁ—u« v≈ tLNÝ√ WOJK qI²Mð qÐ

WUF« WL¼UL« UdA« w ¡UdA« WOËR Æ≥

Æ WdA« w rN²B×Ð …œËb× sOMz«b« ÁU−ð

ÂuIO ÎU³²M …—«œ≈ fK− ÊuL¼UL« ÷uH¹ Æ¥

ÊuJðË ¨¡UH_« sOHþuL« sOOFðË WdA« …—«œSÐ

W¾ON« UŽUL²ł« ‰öš s sOL¼UL« W³«d

vKŽ ŸöÞö WMÝ q W¹UN½ w bIFð w²« WUF«

ÆWdA« ‰ULŽ√ ZzU²½

rNÝ√ ÕdÞ ‰öš s wK³I²L« lÝu²« WO½UJ≈ Æμ

Ë≈ ¨wU{≈ ‰U ”√— v≈ UN²łUŠ WUŠ w WOU{≈

UNF¹“uð s ÎôbÐ UNM ¡eł Ë√ ÕUЗ_« —UL¦²Ý« …œUŽ≈

ÆsOL¼UL« vKŽ

r???????????????KFð√

rN« WLO w¼ rNK WOLÝô« WLOI« Ê√

r²¹Ë WLOI« Ác¼ v≈ —UA¹Ë ¨—«bù« bMŽ

—UM¹œ …œUF« w w¼Ë ¨fOÝQ²« bIŽ w U¼b¹b×ð

ÆrNÝ qJ w½œ—√

ô t½√ WUF« WL¼UL« UdAUÐ WIKF²L« tLNL« U¹UCI« sË

‰U ”√— ŸuL− s •±∞ sŽ bŠ«u« fÝRL« WL¼U b¹eð Ê√ “u−¹

UdA« V«d Èb WL¼UL« WdA« qO−ð r²¹ UbMŽË ÆWdA«

ÕdÞ ÊuÝRL« lOD²¹ UdA« V«d …œUNý vKŽ ‰uB׫Ë

œd Í√ lOD²¹ YOŠ ¨„uM³« ‰öš s ÂUF« »U²²ö WdA« rNÝ√

sËÆWOLÝô« WLOIUÐ UNŠdÞ r²¹ w²«Ë WdA« rNÝ√ ¡«dý lL²−L« w

ôUBðô« Wdý ¨wÐdF« pM³« ∫WUF« WL¼UL« UdA« vKŽ WK¦ô«

ÆU¼dOžË WO³D« «dCײLK ”bI« WdýË ¨WOMODKH«

≤∂


∫WCÐUI« UdA« ∫ÎUUš

Udý fOÝQð ·bNÐ UdA« Ë√ ’Uý_« s WŽuL− s UNOÝQð r²¹ ¨WUŽ WL¼U Wdý w¼

vKŽ qLFð wN Æ UNO WL¼UL« Ë√ WLzU Udý ¡«dý Ë√ ¨Èdš√ Udý w WL¼UL« Ë√ ¨UN WFÐUð Èdš√

¡e−« w WL¼UL« Ë√ ¨qUJUÐ UNJKLð ‰öš s UN WFÐUð `³Bð w²« UdA« vKŽ WOUL«Ë W¹—«œù« …dDO«

¡e−« Ë√ UNLNÝ√ ¡«dAÐ ÂuIðË ¨…d¦F²L« Ë√ …dOGB« UdA« sŽ WCÐUI« UdA« iFÐ Y׳ðË ¨UNM d³_«

Ê√ dc¹Ë Æ ÎUOUË ÎU¹—«œ≈ UNÐ ÷uNM«Ë WdA« ÁcN Í—«œù« l{u« VOðdð rŁ sË ¨…bO¼“ —UFÝQÐ UNM d³_«

w …œËb×L« WOËRL« «– Ë√ ¨WUŽ WL¼U Udý w¼ UNJKLð WCÐUI« WdA« ‰ËU×ð w²« UdA«

w׳«d« WdýË ¨WCÐUI« wÐœ WdýË ¨WOð«—Uô« dOLFð Wdý ∫ WCÐUI« UdA« vKŽ WK¦ô« sËÆ…œUF«

ÆU¼dOžË W¹œuF« w

◊U??????A½

∫sŽ WdA« …—«œ≈ s dH²½Ë ¨UM²IDM w ©WU«Ë WUF«® WL¼UL« UdA« ÈbŠù …—U¹“ rEM½

ÆWdA« ‰U ”√—

ÆUNLNÝ√ œbŽ

ÆUNKLŽ ôU−

ÆWdAK w½u½UI« qJA«

ÆwKš«b« ÂUEM« pcË ¨WdA« fOÝQð bIŽ œuMÐ

≤∑


”—b???« WK???¾Ý√ ø

ÆwMODKH« l«u« s tOKŽ WK¦√ WŁöŁ wDŽ√Ë ¨ÍœdH« ŸËdAL« «eO r¼√ sÒOÐ√ ±

øsUC²« WdAÐ œuBIL« U

ÆUNÐ l²L²ð w²« «eOL« r¼√ sÒOÐ√ ≠»

≠√ ≤

ÆåWOËRL« …œËb× Udý w¼ WU«Ë WUF« WL¼UL« UdA«ò ∫WOðü« …—U³F« d√ ≥

ÆWUF« WL¼UL« UdA«Ë …œËb×L« WOËRL« «– UdA« sOÐ ‚ËdH« r¼√ `{Ë√ ¥

ÆWUF« WL¼UL« WdA«Ë ¨sUC²« WdýË ¨ÍœdH« ŸËdAL« sOÐ Ê—U√ μ

øWCÐUI« WdAUÐ œuBIL« U

øUN«b¼√ U ≠»

≠√ ∂

∫wðQ¹ UL qJ W×O×B« WÐUłù« e— ‰uŠ …dz«œ l{√ ∑

∫u¼ …œËb×L« WOËRLUÐ UNO ¡UdA« lOLł l²L²¹ Íc« l¹—UALK w½u½UI« qJA« ≠±

ÆsUC²« Wdý ≠» ÆÍœdH« ŸËdAL« ≠√

Æd– U lOLł ≠œ ÆWUF« WL¼UL« WdA« ≠?ł

≠∫W¹œdH« l¹—UAL« »uOŽ s ≠≤

Æ ŸËdAL« »U×√ q³ s qLF« vKŽ eUŠ œułË ÂbŽ ≠√

ÆWdA« qOJAð WÐuF ≠»

ÆWOJKL« qI½ WÐuF ≠?ł

Æd– UL ¡wýô ≠œ

∫wKš«œ ÂUE½Ë fOÝQð bIŽ v≈ ÃU²×ð WOðü« UdA« ≠≥

ÆWU« WL¼UL« UdA« ≠» ÆÍœdH« ŸËdAL« ≠√

ÆW¹œUF« WdA« ≠œ ÆsUC²« Udý ≠?ł

≠∫fOÝQ²« bIŽ sLC²¹ ≠¥

Æd– U lOLł ≠œ ƉUL« ”√— —«bI≠?ł ÆUN«b¼√ ≠» WdA« rÝ« ≠√

∫WUF« WL¼UL« UdA« w —UL¦²Ýô« s b×ð w²« q«uF« s ≠μ

ÆtðU³KD²Ë qO−²« «¡«dł≈ ≠» ÆW¹—«œù« …dDO« WÐuF ≠√

Æd– U lOLł ≠œ Ær{ ‰U ”√— v≈ UN²łUŠ ≠?ł

≤∏


ŸËd???A*« n???zU?þË

…b?????Šu«


∫…b??Šu« ·«b????¼√

∫vKŽ s¹—œU «u½uJ¹ Ê√ …bŠu« Ác¼ WÝ«—œ s ¡UN²½ô« bFÐ W³KD« s lu²¹

ÆUN²OL¼√Ë WOUL« WHOþu« rN

ÆWÝRL« w œ«d_« ÊËRý WHOþË vKŽ ·dF²«

ÆWOłU²½ù« UOKLF«Ë ÃU²½ù« WHOþË vKŽ ·dF²«

ÆWÝRL« w o¹u²« WHOþË vKŽ ·dF²«


W????????¾Þuð

WHOþu« ∫UNM …bŽ nzUþuÐ ¨ w½u½UI« tKJýË tKLŽ WFO³ÞË tL−Š sŽ dEM« ·dBÐ ¨ ŸËdAL« ÂuI¹

vKŽ WÐUd« rŁ sË ¨U¼—UL¦²Ý«Ë ¨WHK²L« U¼—œUB s UNOKŽ ‰uB×«Ë ‰«uú jOD²« ‰öš s WOUL«

¨r¼eOH×ðË ¨r¼d¹uDðË ¨rN³¹—bðË ¨rNMOOFð ‰öš s ©sOKUF«® œ«d_« ÊËRý WHOþË WÝ—ULË ¨UNd tłË√

WHOþË l¹—UAL« ”—ULð UL ÆqLF« sŽ rN²bš ¡UN½SÐ WöF« «– «¡«dłù« ¨rNOKŽ ÿUH×«Ë ¨rN²¹UŽ—Ë

UH«uL« VŠË ¨…œu−« WOUŽ U−²M ÃU²½≈ ·bNÐ UNOKŽ WÐUd«Ë WOłU²½ù« WDA½_« q …—«œ≈ ‰öš s ÃU²½ù«

‚uK WLzö WOI¹uð Z«dР«b²ÝUÐ UNðUbšË ¨UNðU−²M o¹u²Ð l¹—UAL« ÂuIð ΫdOš√Ë ¨WOLUF« fO¹UIL«Ë

¨ pKN²LK WOz«dA« «—bI« VÝUM¹Ë UNłU²½≈ nOUJð wDG¹ dFÐ U−²ML« Ác¼ dOFð pcË ¨·bN²L«

WLzöL« WOF¹“u²« «uMI« «b²Ý« rŁ sË ¨lKUÐ pKN²L« n¹dF²Ð WKOHJ« WO−¹Ëd²« qzUÝu« «b²Ý«Ë

l UNCFÐ qUJ²ðË qŽUH²ð WOŽd WLE½√ bFð dc« WH½¬ lЗ_« nzUþu« Ác¼ ÆpKN²L« v≈ Z²ML« ‰UB¹ù

tŠU−½ Èb vKŽ dO³ ÌbŠ v≈ bL²F¹ ŸËdA Í√ ÕU−M ¨WÝRL« u¼Ë ¨d³_« ÂUEM« ÕU−½≈ ·bNÐ ¨iFÐ

U¼d¹b¹ WBB² dz«Ëœ v≈ quð ŸËdAL« nzUþË Ê√ v≈ …—Uýù« —b−ðË ÆWFL²− nzUþu« Ác¼ WÝ—UL w

ÎUOLOEMð ÎöJO¼ q¦L¹ ©±≠≤® r— qJA«Ë ¨nzUþu« Ác¼ vKŽ ·«dýù« WLN rNO≈ bNF¹ ÊuBB² ’Uý√

Æ ŸËdALK WOÝUÝ_« nzUþu« rC¹ ÎUD³ ÎUO{«d²«

wDG¹ ‰Ë_« ”—bU ¨ ŸËdAL« nzUþË s WHOþË UNM q q¦L¹ ¨”Ë—œ WFЗ√ v≈ …bŠu« rOIð rð bI

”—b« U√Ë ¨

UOKLF«Ë ÃU²½ù« WHOþË YU¦« wDG¹ Ë ¨œ«d_« ÊËRý WHOþË w½U¦« wDG¹Ë ¨WOUL« WHOþu«

Æo¹u²« WHOþË ‰ËUM²O lЫd«

ŸËdAL« ÂUŽ d¹b

o¹u²« …—«œ≈

ÃU²½ù« …—«œ≈

UOKLF«Ë

ÊËRý …—«œ≈

œ«d_«

WOUL« …—«œù«

ŸËdAL j³ wLOEMð qJO¼ ©±≠≤® r— qJA«

≥∞


Financial Function W?????OU???L« WH???Oþu«

±

∫WOU*« WHOþu« WO¼U

n??¹d??????Fð

∫ «œułuLUÐ ÎU½UOŠ√ UNO≈ —UA¹Ë ‰u_«

‰«u_U WKzUÝ ‰«u√ s ŸËdAL« tJKL¹ U w¼Ë

¨ ôüU W²ÐUŁ Ë√ ¨„uM³« w w²« pKð Ë√ W¹bIM«

WOMÐ_«Ë ¨ÀUŁ_«Ë ¨w{«—_«Ë ¨ «bFL«Ë

ÆU¼dOžË

r???????????????KFð√

‰uIM ¡wA« v≈ œuF¹ U u¼ WGK« w bzUF« Ê√

Ÿ—«eL« bzUŽ ‰uI½Ë ¨—uł_« tÐ wMFM qLF« bzUŽ

lz«œu« bzUŽ ‰uI½Ë ¨‰uB×L« Ë√ WKG« tÐ wMFM

vKŽ bzUŽ ‰uI½Ë ¨…bzUH« tÐ wMFM „uM³« w

œuFð w²« WOU{ô« ‰«u_« tÐ wMFM —UL¦²Ýô«

ÆoH½√ ULŽ …œU¹“ dL¦²L« v≈

wU qK×

UNzUIÐ w ÎUOz— ÎU³³ÝË ¨ UÝRL« …UOŠ VBŽ ‰UL« bFÔ¹

l¹—UAL« ¡UA½ù ‰«u_« v≈ ÃU²×ð UÝRLU ÆUN²¹—«dL²Ý«Ë

U«e²ô« WFÐU²Ë sOKUF« —uł√ lœË WHK²L« ‰u_« ¡«dýË

ÆŸËdAL« vKŽ W³ðd²L« Èdš_«

≠ÃUłœ WŽ—e qIMË ≠dOG ŸËdA ¡UA½SÐ ÎUu¹ dJ «–≈Ë

WUù …dOG ÷—√ WFD ¡«dA ‰UL« v≈ ÃU²×ð ÎUFD p½S

bË ¨ŸËdAL« WUù WKÐU `³B² UNKO¼QðË UN²¹uðË ¨pŽËdA

pcÐË ¨WŽ—eL« …—«œ≈ w „bŽU¹ hAÐ W½UF²Ýô« peK¹

XOU²J«Ë ·öŽ_« ¡«dý v≈ ÃU²×ðË ¨t dł√ lb ‰UL« peK¹

oÒIײ ‚«uÝ_« w se« s …d² bFÐ UNFO³² UNÐ W¹UMF«Ë UN²OÐd²

ÆÎU¹e− ÎU×З

oOI×ð qO³Ý w ‰«u_« s «Î¡eł dL¦²Ý« „uK« «cNÐ X½Q

¨pULŽ√Ë „—UL¦²Ý« WFÝuð töš s lOD²ðË ¨tM ‘U²Fð bzUŽ

Æd¦Q d¦√ bz«uŽ oOI×ð wU²UÐË

‰«u_ WLOJ×«Ë W׳UM« …—«œù« ‰öš s ô≈ p– vðQ²¹ sË

…—«œù«ò vŽbð WBB² …—«œ≈ v≈ quð WLN w¼Ë ÆWÝRL«

oI×¹ qJAÐ WÝRL« ‰«u√ …—«œSÐ ÂuI¹ ¨wU d¹b UNÝ√d¹ åWOUL«

Æ—UL¦²Ýô« vKŽ bzUŽ ‰bF vKŽ√ sOL¼ULKË UN

nzUþË ÈbŠ≈ UN½QÐò WOUL« WHOþu« n¹dFð sJL¹ pcÐË

U¼—œUB s UNOKŽ ‰uB×«Ë ¨‰«uú jOD²UÐ vMFÔð ¨…QAML«

bz«uF« d³QÐ ŸËdAL« vKŽ œuF¹ ULÐ U¼—UL¦²Ý«Ë ¨◊ËdA« qCQÐ

ÆåUNd tłË√ vKŽ WÐUd«Ë ¨—UDš_« q√Ë

≥±


∫UN«b¼√Ë WOU*« …—«œù« WOL¼√

∫WOU*« …—«œù« WOL¼√ ∫ÎôË√

w WOŽdH« UNð«—«œ≈ …¡UH ‰öš s ¨UN WuÝdL« ·«b¼_« oOI×ð w UNð¡UHË …QAML« ◊UA½ qL− dŁQ²¹

‰uB׫ WLN UNIðUŽ vKŽ lI¹ w²« …QAML« w WOŽdH« «—«œù« s WOUL« …—«œù«Ë ÆWŽu{uL« WD« cOHMð

Æ·«b¼_« oOI×ð l r−M¹ Íc« qJAUÐ …QAML« qš«œ UN«b²Ý«Ë ¨‰«u_« vKŽ

«c¼Ë ¨WOUL« …—«œù« ¡«œ√ »uKÝQÐ œ«d_«Ë ¨o¹u²«Ë ¨ÃU²½ùU Èdš_« «—«œù« …¡UH dŁQð `C²¹ p– s

Z²M ÃU²½≈ —dIð UbMŽ ÃU²½ù« …dz«b Æ…ułdL« ·«b¼_« oOIײ …QAML« sL{ «—«œù« nK² sOÐ jЫd²« dNE¹

—dIð UbMŽ o¹u²« …—«œ≈Ë ÆÍ√— tO WOUL« …dz«bK ÊuJ¹ Ê√Ë bÐ ô WOU UF³ð tOKŽ Vðd²¹ «c¼ U¼—«d ÊS ¨b¹bł

WOI¹u²« œuN−« Ê_ WOUL« …dz«b« l oOM²« …—Ëd{ «c¼ U¼—«d vKŽ Vðd²¹ ¨UNðU−²ML WOI¹uð WKLŠ ‚öÞ≈

…dz«b« l oOM²« UNeK¹ W¹dA³« ÈuI« …dz«œËƔ˗b wU —«d wU²UÐË ¨wU rŽœ v≈ WłU×Ð WO−¹Ëd²«Ë

WłU×Ð V¹—b²«Ë sOOF²« Ê_ WÝRL« w sOKUFK ÎUO³¹—bð ÎU−U½dÐ rLBð Ë√ ÎUHþu sOFð Ê√ b¹dð UbMŽ WOUL«

WHOþË UNKF−¹ WOUL« WHOþuUÐ UNKš«bðË WU qLF« ôU− qš«bðË ◊U³ð—« Ê≈ ÆwU —«d wU²UÐË ‰«u√ v≈

UÝRL« s b¹bF« „UMN ¨WÝRL« …UOŠ qL− vKŽ dŁR¹ Ê√ sJL¹ ”Ë—b dOž wU —«d Í√ Ê_ ¨WLN

Æ‚u« s UN{«dI½« v≈ Èœ√ UL ¨W¾ÞUš WOU «—«d W−O²½ XH²š«Ë dNþ w²«

∫w WOUL« …—«œù« WOL¼√ sLJð

Æ…QAML« w Èdš_« «—«œù« l qš«b²ð UN½u ≠±

ÆWÝRLK …db ÊuJð b WO³KÝ —UŁ¬ Ë√ ¨WÝRL« ÊQý s ldð WOÐU−¹≈ —UŁ¬ t ÊuJð b wUL« —«dI« Êu ≠≤

∫WOU*« …—«œù« ·«b¼√ ∫ÎUO½UŁ

∫UNM ¨·«b¼_« s WŽuL− oOI×ð v≈ WOUL« …—«œù« ·bNð

œuIM« bF¹ nþu

r???????????????KFð√

W¹bI½ v≈ q_« q¹u×ð WO½UJ« w¼ ∫ WuO«

Æ…—Uš ÊËbÐË WŽdÐ

∫ŸËdA*« »U×√ …ËdŁË ÕUЗ_« …œU¹“ ≠±

qÐ ¨`Ðd« vKŽ ‰uB׫ u¼ ’U« ŸËdAL« ·b¼ Ê≈

WOUL« …—«œù« WLN ÊS UM¼ sË ÆsJL bŠ vB√ v≈ tðœU¹“

»U×_ ÕUЗ_« s sJL —b d³√ oOI×ð w ÎUÝUÝ√ dB×Mð

ÆbOF³« ÈbL« vKŽ rNðËdŁ …œU¹“ v≈ ÍœR¹ UL ¨ŸËdAL«

∫WuO« s WuIF Wł—œ oOI% Æ≤

WuO« s WuIF Wł—œ oOI×ð v≈ WOUL« …—«œù« vFð

vKŽ UNð—b oOF¹ b WOU WuOÝ œułË ÂbF ¨WÝRL« w W¹bIM«

¨WIײL« dOð«uH«Ë ¨—uł_«Ë Vð«Ëd« lb ¨UNðU«e²UÐ ÂUOI«

ÕuKð b w²« ’dH« “UN²½« pcË ¨Èdš_« WOuO« UIHM« WKÐUIË

≥≤


Æ öšbL« Ë√ UU« iFÐ —UFÝ√ w lł«d²« ·Ëdþ w WUÐË ¨dš¬ v≈ XË s WÝRLK

WLO XFœ «–≈ œ—uL« tÐ `L¹ Íc« ÍbIM« rB« s …œUH²Ýô« s WÝRL« s =JL¹ WuO« d«uð Ê√ UL

Æ©…bzUH«® W{d²IL« ‰«u_« vKŽ WOUŽ WHK lœ Ë√ ÷«d²ô« WdA« VM−¹Ë ¨œb×L« bŽuL« wË Î«bI½ U¹d²AL«

—UL¦²Ý« ÂbŽ wMF¹ …bz«e« WuO« Ê_ ¨dDK WÝRL« WO×З ÷ dF¹ Ò b WuO« w …œU¹e« ÊS ¨Èdš√ WNł sË

ÆWuO« w izUH« Ë√ e−F« dÞU ©≤≠≤® qJA« `{u¹Ë Ɖ«u_« vKŽ bzUŽ œułË ÂbŽ wU²UÐË ¨‰«u_«

—UL¦²Ýô« lł«dð

vKŽ WÝRL« …—b ÂbŽ

UNðU«e²UÐ ¡Uu«

WuO« w izUH«

vKŽ …—bI« ÂbŽ

’dH« ’UM²«

WuO« hI½

WO×Ðd«

ôbF lł«dð

s …œUH²Ýô« ÂbŽ

W¹bIM« UuB«

UNM izUH« Ë√ e−F« dÞU VM−² WuO« s WuIF

ôbF u¼ »uKDL« ∫°tO³Mð

WuO« w izUH« Ë√ e−F« dÞU ©≤≠≤® qJý

∫nOUJ²« j³{ ≠≥

ÆWbIL« Wb« Ë√ Z²ML« …œuł vKŽ p– dŁR¹ Ê√ ÊËœ ŸËdAL« nOUJð j³{ v≈ WOUL« …—«œù« ·bNð

p– q ¨WŠU²L« W¹dA³«Ë W¹œUL« œ—«uLK q¦_« ‰öG²Ýô«Ë UIHM« bOýdð ‰öš s vðQ²¹ nOUJ²« j³{Ë

Æ„öL« …ËdŁË ÕUЗ_« …œU¹“ u¼Ë ¨WOUL« …—«œû wÝUÝ_« ·bN« oOI×ð v≈ ÍœR¹

∫WOU*« …—«œù« nzUþË

∫w¼Ë ¨WOÝUÝ√ nzUþË lЗQÐ ÂUOI« UNOKŽ ¨UNIOIײ WOUL« …—«œù« vFð w²« ·«b¼_« oOIײË

∫Financial Planning w??U*« jOD²« ≠±

œ«d¹ UL o³ —«d –Uð« tÐ bBI¹Ë U¼dUMŽ s ÎULN ΫdBMŽË …—«œù« nzUþË s vË_« WHOþu« jOD²« bFÔ¹

UNÐ eOL²ð w²« WU« WHB« v≈ wUL« jOD²« WOL¼√ œuFðË Æt³ÝUM¹ ULÐ t œ«bŽù«Ë q³I²LUÐ R³M²« qLA¹Ë ¨tKLŽ

WdFL jOD²« v≈ WłU×Ð WOUL« …—«œùU ¨WOK³I² WOU UŽu{uË qUA ZUFð wN ¨WOUL« …—«œù« «—«d

w²« U«e²ù« œ«bÝ Ë√ s¹eðË ¡«dA Ë√ ¨sOF ÃU²½≈ jš Ë√ ¨sOF ŸËdA q¹uL² W“ö« WOUL« UłUO²Šô«

ÆU¼dOžË lÝu²« UOKLŽË qłü« lO³« UOKLŽ q¹uLð Ë√ ¨WK³IL« …d²H« ‰öš oײð

WÝ«—œ pcË ¨…dL¦²L« ‰«u_« vKŽ lu²L« bzUF« ‰bF d¹bIð sLC²ð wUL« jOD²« WOKLŽ Ê√ UL

U½“«uL«Ë W¹œUB²ô« ÈËb−« UÝ«—œ bFÔðË ÆW“ö« ‰«u_« »UDI²Ýô UNO≈ ¡u−K« sJL¹ w²« —œUBL«

WKUý WOK³I² WDšò w¼ W¹d¹bI²« W½“«uL«Ë ¨wUL« jOD²« ÷dG Âb²ð w²« «Ëœ_« r¼√ s W¹d¹bI²«

Æå…bŠ«Ë WMÝ ÊuJð Î…œUŽ …œb× WOM“ …d² ‰öš WFu²L« n¹—UBL«Ë «œ«d¹ù« wL— qJAÐ œb×ð

≥≥


∫Fund Procurement ‰«u_« vKŽ ‰uB(« ≠≤

pM³« s ÷d vKŽ qB×¹ dL²

nOþuð ‰öš sË wUL« jOD²« WKŠd w t½√ ÷dHM

Ë√ t²U≈ ÍuML« ŸËdAL« ÊQÐ R³M²« rð b WLzöL« «Ëœ_«

WO½U¦« WHOþu« `³Bð U¼bMŽ ¨—UM¹œ ÊuOK v≈ WłU×Ð t²FÝuð

UNöš s sJL¹ w²« —œUBL« w Y׳«Ë dOJH²« WOUL« …—«œû

„UM¼ ¨l«u« wË ÆnOUJ²« qQÐ W“ö« ‰«u_« vKŽ ‰uB׫

Æ©≥≠≤® qJA« dE½« Æq¹uL²« —œUB s ÊUŽu½

W¹œUŽ rNÝ√

…“U²L rNÝ√

Í—U−²« ÊUL²zô«

wdBL« ÊUL²zô«

r??NÝ_«

÷Ëd???I«

«b??????????M«

q¹uLð —œUB

qł_« …dOB

q¹uLð —œUB

qł_« WK¹uÞ

q¹uLð —œUB

UÝRL«

…e−²×L« ÕUЗ_«

l¹—UAL« q¹uLð —œUB ©≥≠≤® qJý

∫Short-term Financing qł_« …dOB q¹uL²« —œUB∫ÎôË√

∫qLAðË ¨WMÝ s q√ ÊuJð b …dOB …d²H UNF¹—UA WÝRL« ‰ uLð = UNöš s w²« —œUBL« w¼

Íd²AL« lb¹ ô YOŠ ¨Íd²AL«Ë lzU³« sOÐ r²ð w²« qłü« lbUÐ ¡«dA« WOKLŽ u¼Ë ∫Í—U−²« ÊUL²zô« ≠√

ÆtOKŽ WIײL« WLOI« b¹b²Ð UNöš t `L¹ WOM“ …d² t „d²ð qÐ ¨Î«bI½ WŽUC³« sLŁ

UNFb¹ …œb× …bzU qÐUI W¹—U−²« „uM³« UNbIð w²« qł_« …dOB ÷ËdI« u¼Ë ∫wdBL« ÊUL²zô« ≠»

ÆtOKŽ qBŠ Íc« ÷dI« ¡UI pM³K ÷d²IL«

∫Long-term Financing qł_« WK¹uD« q¹uL²« —œUB ∫ÎUO½UŁ

∫qLAðË WMÝ s d¦√ v≈ b²Lð WK¹uÞ …d²H UNöš s UNF¹—UA WÝRL« ‰ = uLð —œUB w¼

∫sOOz— sOL v≈ rIðË ∫rNÝ_« ≠√

≥¥


???????????????KFð√

WM« W¹UN½ w ÕUЗ_« UNIOI×ð bMŽ UdA« ÂuIð

sO{dILK WIײL« bz«uH« lbÐ ÎW¹«bÐ WOUL«

¨…“U²LL« rNÝ_« WKLŠ ÕUЗ√ rŁ «bM« WKLŠË

„öL«® W¹œUF« rNÝ_« WKLŠ vKŽ Ÿ“u¹ vI³ðUË

l¹“uð UN½UJSÐ WdA« Ê√ UL Æ©WdAK sOOIOI׫

Ë√ W¹œUF« rNÝ_« WKL× WOI³²L« UNŠUЗ√ s ¡eł

…œUŽ≈ vKŽ qLF«Ë ÕUЗ_« s ¡eł Í√ l¹“uð ÂbŽ

Æt²OLMðË Ád¹uDð qł√ s ŸËdAL« w U¼—UL¦²Ý«

wU ‚uÝ

rOIð r²¹ ∫(Common Stocks) W¹œUF« rNÝ_« ≠±

¨hBŠ v≈ WUF« WL¼UL« WdA« ‰U ”√—

rNÝ_« ÔWK ÓL ÓŠË Æ©ÍœUŽ rNÝ® WBŠ q vKŽ oKD¹

·bNð YOŠ ¨WdAK ÊuOIOI׫ „öL« r¼ W¹œUF«

rN« vKŽ sJL bzUŽ d³√ oOI×ð v≈ WOUL« …—«œù«

ÆWdA« s Áƒ«dý rð Íc«

pKð w¼Ë ∫(Prefered Stocks) …“U²LL« rNÝ_« ≠≤

w ÕUЗ_« s W²ÐUŁ W³½ UNKU× wDFð w²« rNÝ_«

r Â√ ÎUŠUЗ√ WdA« XIIŠ dEM« ·dBÐ WMÝ q W¹UN½

W¹œUF« rNÝ_« vKŽ W¹uË_« oŠ UN²KL×Ë ¨oI×ð

rN²BŠ vKŽË ¨ÕUЗ_« UF¹“uð vKŽ ‰uB׫ w

ÆWOHB²« WUŠ w ©UNu√® WdA« «œułu s

…d²H W¹—U−²« „uM³« s UN²½«b²Ý« r²¹ ∫(Loans) ÷ËdI« ≠»

¨…œb× WOM“ «d² w œbð Ê√ vKŽ ¨qł_« WK¹uÞ

·dBÐ ¨÷dI« vKŽ W²ÐUŁ …bzU W³½ pM³« v{UI²¹Ë

Æô Â√ ÎUŠUЗ√ WdA« XIIŠ dEM«

¨÷ËdI« WH UN „uJ w¼ ∫Bonds «bM« ≠?ł

Íc« bM« WLO vKŽ …œb×Ë W²ÐUŁ …bzU UNKUŠ v{UI²¹

Æô Â√ ÎUŠUЗ√ WdA« XIIŠ dEM« ·dBÐ ¨tO V²²«

: Retained Earnings …e−²×L« ÕUЗ_« ≠œ

bFÔðË ¨UNULŽ√ r−Š …œU¹“Ë lÝu²« ·bNÐ ¨WdA« w U¼“U−²Š«Ë UNŠUЗ√ s ¡eł ŸUD²UÐ UdA« ÂuIð

ÆWÝRL« ÕUЗ√ s Í√ ¨wð«c« wKš«b« q¹uL²« —œUB s …e−²×L« ÕUЗ_«

∫Fund Investment ‰«u_« —UL¦²Ý« ≠≥

ÂUOI« V−¹ ¨ÎöF ‰«u_« vKŽ XKBŠË ŸËdAL« q¹uL² rzöL« —bBL« WOUL« …—«œù« œbŠ Ê√ bFÐ

sJL¹ –≈ ÆUNOKŽ sJL bzUŽ d³√ WÝRLK oI×ð w²« W¹—UL¦²Ýô« o«dL«Ë ôU−LUÐ ‰«u_« Ác¼ —UL¦²ÝUÐ

ÆU¼dOžË tM ¡eł Ë√ ¨rzU ŸËdA ¡«dý Ë√ ¨b¹bł ÃU²½≈ jš »UFO²Ý« Ë√ ¨ «bFL«Ë ôü« ¡«dý w U¼—UL¦²Ý«

ÆWÝRL« vKŽ …db ÊuJð b W−O²M« ÊS ¨UN²HK ‚uH¹ bzUFÐ ‰«u_« —UL¦²Ý« w WOUL« …—«œù« qA WUŠ wË

»U׫ vKŽ WŽUC³« lOÐË ¨WÝRLK ΫbOł Ϋ—UL¦²Ý« ÊuJ¹ ô ULЗ W½ËeL« WŽUC³« WLO w …œU¹e« Îö¦L

ÆÍœUB²« dOž Ϋ—UL¦²Ý« ÎUC¹√ bFÔ¹ lb« w¾ODÐ ¡öLF

≥μ


???????????????KFð√

u¼ ULŽ wKFH« “U−½ù« W½—UI w¼∫WOUL« WÐUd«

ÆUN×O×BðË U«d×½ô« ·UA²«Ë ÎUI³ t jD

∫Financial Control W??OU*« WÐUd« ≠¥

ÂUE½ rOLB²Ð wUL« jOD²UÐ ÂUOI« bFÐË WOUL« …—«œù« ÂuIð

jD« l t²½—UIË wKFH« cOHM²« WFł«d s s ÒJL¹ WOUL« WÐUdK

s ÒJL¹ «—«œùUÐ WIKF²L« ¡«œ_« d¹—UIð WDÝ«uÐË ÆWŽu{uL« WOUL«

»U³Ý√ w Y׳« ·UA²ô« «c¼ ÂeK²¹Ë ¨ U«d×½ô« ·UA²«

rOEFðË œ—«uL« w —bN« qOKIð sJL¹ ¨ «œ«d¹ù«Ë ‚UH½ù« vKŽ WÐUd« ‰öš sË Æ U«d×½ô« Ác¼ ÀËbŠ

VKD²¹ wÐUd« —Ëb« ÊS ¨Îö¦ •±μ ‰bFLÐ ‰«u_« —UL¦²Ý« vKŽ bzUŽ oOIײ WOUL« …—«œù« jDð UbMŽË ÆbzUF«

ÆUN²−UFË »U³Ý_« sŽ Y׳« V−¹ tIOI×ð r²¹ r Ê≈Ë ¨ô Â√ ‰bFL« «c¼ oOI×ð ÎöF rð b t½√ s bQ²«

”—b???« WK???¾Ý√ ø

ÆW¹d¹bI²« W½“«uL« ¨WuO« ¨—UL¦²Ýô« vKŽ bzUF« ¨WOUL« WHOþu« ∫wðQ¹ U ·dŽ√ ±

øWÝRL« w wUL« jOD²« WHOþË UNKLAð w²« —u_« U ≤

ø UÝRL« w WOU …—«œ≈ „UM¼ ÊuJ¹ Ê√ V−¹ «–UL ≥

øWÝRL« w WuO« s ‰uIF Èu²LÐ ÿUH²Šô« ÂbŽ ZzU²½ U ¥

øwUL« jOD²« ÷dG wUL« d¹bL« UNb²¹ w²« «Ëœ_« U μ

ø «bM«Ë ÷ËdI« sOÐ t³A« tłË U ∂

ø «bM«Ë ¨…“U²LL« rNÝ_«Ë ¨W¹œUF« rNÝ_« sOÐ ‚dH« U ∑

Æs¹ ÒbŠ Í– nOÝ —Ëœ ÍœRð …QAML« w WuO« ¢ ∫qKŽ√ ∏

∫UNO QD« `×√ rŁ ¨WOðü« «—U³F« s …—U³Ž q sŽ åôò Ë√ årF½ò ?Ð VOł√ π

Æ…QAMLK Èdš_« nzUþu« l WOUL« WHOþu« qš«b²ð © ® Æ√

Æ—UL¦²Ýô« vKŽ bzUF« ‰bF s i =H¹ b WuO« w ‰uIFL« ‚u …œU¹“ © ® Æ»

Æ…œb× …bzU ¡UI pM³« s Íd²AL« tOKŽ qB×¹ ÷d u¼ Í—U−²« ÊUL²zô« © ® Æ?ł

¨bM« qU× ÊuJ¹ ÕUЗ_« UF¹“uð vKŽ ‰uB×UÐ W¹uË_« oŠ ÊS ÕUЗ_« oOI×ð bMŽ © ® Æœ

Æ“U²LL« rN« qUŠ rŁ ÍœUF« rN« qUŠ rŁ

ÆÎUOKš«œ ÎUOK¹uLð Ϋ—bB …e−²×L« ÕUЗ_« bFÔð © ® Æ?¼

Æ„ öÒ

L« Ô …ËdŁ …œU¹“Ë ¨ÕUЗ_« …œU¹“ WOUL« …—«œû wÝUÝ_« ·bN« © ® ÆË

≥∂


Personnel Management œ«d???_« ÊËR??ý W??HOþË


s …QAML« w W¹dA³« ÈuI« …—«œ≈ WOL¼√ l³Mð

∫wðü«

WUJ „d×L« bFÔ¹ qLF« w ÍdA³« dBMF« Ê√

ÆÈdš_« ÃU²½ù« dUMŽ

w œdDCL« œU¹œ“ô«Ë UÝRL« r−Š d³

U¼bOIFðË rNKUA b¹«eðË UNO sOKUF« œ«bŽ√

l qUF²² W¹dA³« ÈuI« …—«œù WÝRL« WłUŠË

ÆrNKUAË sOKUF«

…—«œù UÝRL« WłUŠË WOULF« UÐUIM« —uNþ

¨WŽUM® tÞUA½ WFO³Þ sŽ dEM« ·dBÐ ŸËdA Í√ bL²F¹

rN ¨tO sOKUF« œ«d_« vKŽ wÝUÝ√ qJAÐË © Ubš ¨…—U−ð

bOŠu« sUC«Ë ¨ UÝRL« w WOłU²½ù« WOKLF« ÊËœuI¹ s¹c«

œ—«uL« ¨‰UL« ”√—® Èdš_« ÃU²½ù« dUMŽ lOLł w …UO׫ YF³

Æ©…—«œù«Ë WOFO³D«

oKF²ð UOUHð« qLŽË UNF ÷ËUH²² W¹dA³« ÈuI«

ÆsOdD« w{dð WÝRL« —uQÐ

ÍdA³« dBMF« »UOž qþ w œ—«uL«Ë ‰UL« s ÈËb−« UL

WOKLF« œuI¹Ë ¨WÝRL« `UB œ—«uL« Ác¼ nþu¹ Íc« ¡nJ«

ÆW×O×B« WNłu« UNNłu¹Ë ¨WOłU²½ù«

WdF UNOKŽ ÎU«e `³√ ¨UN¹b sOKUF« œ«d_« s WOłU²½≈ qC√ vKŽ ‰uB׫ UÝRL« lOD²ð v²ŠË

‰ULŽ_« UÝR w WLNL« Ác¼Ë ¨tOKŽ WEU×L«Ë ¨ÁeOH×ðË ¨t³¹—bðË ¨Á—UO²š«Ë sOL¦« dBMF« «c¼ …—«œ≈ WOHO

œ—«uL« …—«œ≈ò Ë√ åsOKUF« ÊËRý …—«œ≈òË√ åW¹dA³« ÈuI« …—«œ≈òË√ 圫d_« …—«œ≈ òwŽbð WBB² WNł v≈ bNFð

sOKUF« œ«d_UÐ ¡UM²Žô« w¼ WOÝUÝ_« UN²LN WN−« fHM

UOL UNKË ¨©sOKUF« ÊËRý …—«œ≈® Ë√ åW¹dA³«

øUNÐ ÂuIð w²« WOÝUÝ_« nzUþu« Ë√ WDA½_«Ë√ ÂUNL« UË øœ«d_« …—«œ≈ w¼ UL ÆrN½ËRý WFÐU²Ë

∫œ«d??_« …—«œ≈ n¹d????Fð

¨i¹uFðË ¨WOLMðË ¨sOOFðË ¨—UO²š« UOKLŽ WÐU—Ë ¨tOłuðË ¨rOEMðË ¨jODð WOKLŽò UN½QÐ · ÒdFð wN

Æå…QAML« ·«b¼√ oOI×ð w ÂUNÝù« ÷dGÐ ¨rNOKŽ ÿUH×«Ë sOKUF« œ«d_« W¹UŽ—Ë ¨qUJðË

∫WOðü« dUMF« vKŽ qL²ý« t½√ kŠöð oÐU« n¹dF²« UMB×Hð u

¨jOD²« ∫w¼Ë ¨W¹—«œù« WOKLFK WFЗ_« dUMF« sLC²ð W¹—«œ≈ WOKLŽ w¼ œ«d_« ÊËRý …—«œ≈

ÆrN²EA½√Ë WÝRL« w sOKUF« œ«d_« ÊËRý WU vKŽ WÐUd«Ë ¨tOłu²«Ë ¨rOEM²«Ë

rŁ sË ¨rNMOOFðË œ«d_« vKŽ ‰uB×UРΫ¡bÐ nzUþu« s WŽuL−LÐ œ«d_« ÊËRý …—«œ≈ ÂuIð

Ub« ¡UN½≈ Ë√ ¨bŽUI²« Ë√ ¨WUI²ÝôU qLF« rNdð «¡«dłSÐ ÂUOIUРΡUN²½«Ë rN²OLMðË r¼eOH×ð

Æ…Uu« Ë√

qÐ V× WÝRL« ·«b¼√ oOI×ð v≈ wF« vKŽ UÝRL« w œ«d_« …—«œ≈ ◊UA½ dB²I¹ ô

ÆsOKUFK WOð«c«Ë WU« ·«b¼_« oOI×ð WËU× v≈ ÎUC¹√ b²L¹

≥∑


œ«d????_« …—«œ≈ n?zU???þË

WÝR W¹√ w W¹dA³« ÈuI« …—«œ≈ UNÐ ÂuIð w²« WOÝUÝ_« nzUþu« ©¥≠≤® r— qJA« `{u¹


ÈuI« jODð

W¹dA³«

±

qLF« qOK×ð


UöF« sO×ð

WOULF«


sOOF²«Ë —UO²šô«

¥

sOKUF« i¹uFð

r¼eOH×ðË

œ«d_« …—«œ≈ nzUþË

μ

¡«œ√ rOOIð

sOKUF«


sOKUF« W¹UŽ—

rNOKŽ ÿUH׫Ë

œ«d_« …—«œ≈ nzUþË ©¥≠≤® qJý

∫œ«d_« …—«œ≈ UNÐ ÂuIð w²« nzUþuK j³ Õdý wðQ¹ ULOË

∫q??LF« qOK% ∫vË_« WHOþu«

ö¼RË WHOþu« U³KD² sOÐ o«u²« s —b œU−¹≈ u¼ UÝRL« w œ«d_« …—«œ≈ UOËR r¼√ s Ê≈

o«u²« «c¼ oOI×ð ÊULCË ÆWOUFË …¡UHJÐ qLF«e−M¹ s o«u²« «c¼ »UOž WUŠ wË ¨UNKGAOÝ Íc« hA«

UOËR s tÐ oKF²¹ U Í√ ¨©wHOþu« nu«® qLF« Èu²× sŽ WOKOBHðË WOIOIŠ …—u d«u²ð Ê√ V−¹ t½S

‰öš s ô≈ vðQ²¹ s «c¼Ë ÆqLF« «c¼ ¡«œQÐ nKJOÝ Íc« hA« sŽ pcË ¨ UOŠöË U³ł«ËË

U³KD² sŽ WOKOBHð UuKF vKŽ ‰uB׫ WOKLŽ u¼ò qLF« qOKײ ÆnzUþu« Ë√ ‰ULŽú oLF qOK×ð

s ¨nzUþu« sOÐ UöF«Ë ‰UBðô« ◊UL½√Ë ¨ UOŠöB«Ë ¨ UOËRL«Ë ¨ U³ł«u« YOŠ s ¨nzUþu«

Æå U³KD²L« Ác¼ l rNð«d³šË rNð«—UNË œ«d_« UH«u WIÐUD qł√

∫UL¼ ¨sOLN sOłd v≈ qLF« qOK×ð n¹dFð dOA¹Ë

¨qLF« ·ËdþË ¨ UOËRL«Ë ¨ U³ł«u« nB¹ ¨rEMË qBH ÊUOÐ u¼ ∫wHOþu« nu« ≠√

ÆÁ«u²×Ë qLFUÐ j³ðd pcÐ uN ¨WHOþu« w Wb²L« qzUÝu«Ë ¨ «Ëœ_«Ë

≥∏


¨ ö¼RL«Ë ¨ UH«uL« qJ ÷dŽ sŽ …—U³Ž uN ∫©WOHOþu« UH«uL«® Ë√ wHOþu« nOu²« ≠»

qJAÐ qLF« ¡«œ√ s sJL²¹ wJ ¨hA« w U¼d«uð »uKDL« «—bI«Ë ¨ «—UNL«Ë ¨ «d³«Ë

ÆUNH½ WHOþuUÐ fOË WHOþu« qžUAÐ j³ðd¹ pcÐ u¼Ë ¨`łU½

…¡UHJÐ qLF« e−M¹ w wHOþu« nOu²«Ë nu« sOÐ oÐUDð œułË WOL¼√ `C²ð ©μ≠≤® r— qJA« s

nOu²«® ö¼RL«Ë UH«uL« rN¹b s¹c« ’Uý_« sŽ Y׳ð Ê√ œ«d_« …—«œ≈ vKŽ V−¹Ë ¨WOUFË

«c¼ d«uð ÂbŽ WUŠ wË Æ©wHOþu« nu«® WHOþu« U³KD²Ë hzUBš l r−MðË oÐUD²ð w²« ©wHOþu«

w rNKO¼QðË UN¹b sOKUF« œ«d_« V¹—b²Ð ÂuIð Ê√ WÝRL« vKŽ ¨sOOU׫ sOHþuL« ‰öš s oÐUD²«

WÝRL« ×Uš s œ«d√ »UDI²Ý« WÝRLK sJLO ¨p– —cFð Ê≈Ë ÆWHOþu« U³KD² l rNðUH«u oÐUD²ð

ÆWHOþu« U³KD²Ë VÝUM²ð ö¼RË UH«uLÐ

q??LF« qOK×ð

w?HOþu« nOu²«

WÐuKDL« «—UNL«

WOKIŽ «—UN

WOKCŽ «—UN

«d³«

«—bI«

ö¼RL«

o?????ÐU??Dð

ÂU?????−½≈

o??????«u?ð

w?HOþu« nu«

UOËRL«Ë

U³ł«u«

qLF« ·Ëdþ

Èdš_« nzUþuUÐ WHOþu« WöŽ

WHOþuK W³ŠUBL« —UDš_«

¡«œ_ W“ö«

«Ëœ_«Ë qzUÝu«

WHOþu«

qLF« qOK×ð

Ułd ©μ≠≤® qJý

∫W¹dA³« ÈuIK jOD²« ∫WO½U¦« WHOþu«

w W¹Už WQ VÝUML« XOu²«Ë ¨ UH«uL«Ë ¨rJUÐ sOKUF« s …QAML« UłUO²Š« dOuð WOKLŽ bFÔð

—œ«uJ« w UË_« iFÐ w e−Ž Ë√ izU ‰uBŠ ôU×Ð oKF²ð qUA UÝRL« s dO¦ tł«uð ÆWOL¼_«

ÂU√ w½UFð UNO sOKUF« œ«d_« œbŽ w …œU¹“ s ÂU_« iFÐ tO uJAð Íc« Xu« wH ¨WÐuKDL« W¹dA³«

dŁR¹ wU²UÐË ¨UNÐ WÞUML« U³ł«u« ¡«œ√ vKŽ ÂU_« Ác¼ …—b vKŽ dŁR¹ UL ¨œ«d_« hI½ WKJA s Èdš√

ÆUN …œb×L« ·«b¼_« oOI×ð vKŽ UNð—b vKŽ

≥π


W¹dA³« ÈuIK jOD²« WOKLFÐ ÂuIð ¨UN¹b W¹dA³« —œ«uJ« w e−Ž Ë√ izU ‰uBŠ WÝRL« vö²ð wJË

U³ł«uUÐ ÂUOIK sOÐuKDL« sOKUF« œ«bŽ√ vKŽ ·dF²« s WÝRL« s ÒJL¹ Íc« ≠ qLF« qOK×ð ‰öš s

œ«d_« WOŽu½Ë œbFÐ R³M²« sLC²¹ rEM wLKŽ »uKÝ√ u¼ ∫W¹dA³« ÈuI« jOD²ò ¨rNðUH«uË qLFUÐ WÞUML«

XOu²«Ë ÊUJL« w WłU׫ Ác¼ WO³Kð vKŽ WÐUd«Ë ¨WÝRL« ÂU√Ë «—«œ≈ q w qLFK sO“ö« sOKUF«

ÆåWOKŽUË …¡UHJÐ UNUNË UNðU³ł«u WÝRL« ¡«œ√ ÊULC ¨sO³ÝUML« wMe«

∫5OF²«Ë —UO²šô« ∫W¦U¦« WHOþu«

œbŽ b¹bײРwN²Mð w²«¨qJ WÝRL« Èu² vKŽ W¹dA³« ÈuI« WDš œ«bŽ≈ s œ«d_« …—«œ≈ ⁄dHð Ê√ bFÐ

oKF²ð UNNł«u²Ý w²« WKJAL« ÊS¨UN jDL« WOMe« WKŠdL« ‰öš rN²OŽu½Ë WÝRLK sO“ö« œ«d_«

œ«d_«Ë nzUþu« sOÐ W¡«uL« s WUŠ oOI×ð sLC¹ Íc« qJAUÐ WD« Ác¼ cOHM² bL²FOÝ Íc« »uKÝ_UÐ

WOM³ sOOFðË —UO²š« WÝUOÝ vKŽ bL²Fð Ê√ UNOKŽ œ«d_« …—«œ≈ ÊS ¨WKJAL« Ác¼ WNł«uLË ÆUN½uKGAOÝ s¹c«

ÆW“ö« «—U³²šô« “UO²ł«Ë ¨WH¹dA« WUML« ‰öš sË ¨WłU׫ VŠË ¨WOLKŽË WOŽu{u fÝ« vKŽ

∫UL¼ ¨nOþu²K ÊUOÝUÝ√ Ê«—bB „UM¼Ë

Æ…džUA« nzUþu« v≈ rNKI½ Ë√ ¨sOKUF« WOdð ‰öš s ¨WOKš«b« —œUBL« ±

ÆqLF« ‚uÝ ‰öš s ¨WOł—U« —œUBL« ≤

∫w¼ ¨sOKUF« —UO²š« bMŽ UÝRL« UNÐ ÂuIð WOz— «uDš XÝ „UM¼ Ê√ v≈ …—Uýù« —b−ðË

Æn×B« w ÊöŽù« √

Æ©U¼dOžË ¡Uc«Ë ¨

ÆnOþu²« VKÞ W¾³Fð »

Æ U³KDK wË_« oOb²«Ë h×H« ?ł

«—bI«Ë ¨‰uOLU nOþu²« —U³²š« ¡«dł≈ œ

Æ öÐUIL« ¡«dł≈ ?¼

ÆnOþu²« —«d –Uð« Ë

∫r¼eOH%Ë 5KUF« i¹uFð ∫WFЫd« WHOþu«

»uKÝ√ ‰öš s ¨UN¹b …d«u²L« nzUþu«Ë ‰ULŽ_« rOOI²Ð UÝRL« w W¹dA³« ÈuI« …—«œ≈ ÂuIð

ÆiF³Ð UNCFÐ W½—UILÐ nzUþuK WO³M« WOL¼_« vKŽ ·dF²« w bŽUð nzUþu« rOOIð WOKLF ÆqLF« qOK×ð

¨d³√ dł√ Ë√ Vð«— UN œb×¹ d¦√ UOËRË «—bË «—UN v≈ WłU×Ð w²« VF_«Ë r¼_« nzUþuU

sOKUF« i¹uF² WÝUOÝË WDš l{Ë r²¹ p– vKŽ ¡UMÐË ÆdÞUL« qL×ð VKD²ð w²« ‰ULŽ_« w ‰U׫ pcË

Æ¡«œ_« rOOIð ”UÝ√ vKŽ Ë√ ¨WOb_« ”UÝ√ vKŽ ¡«uÝ ¨sOHþuLK W«bF« oI×¹ wHOþË —œU ‰öš s

¥∞


¨eOH×ð rE½ œ«bŽSÐ W¹dA³« ÈuI« …—«œ≈ ÂuIð ¨UN¹b sOKUF« ‰öš s UN«b¼√ oOI×ð WÝRL« lOD²ð wJË

„uK«Ë ¨œU−« ¡«œ_«Ë qLF« w W³ž—Ë ¨WOUŽ W¹uMF ÕË—Ë ¨sOKUF« Èb WOÐU−¹≈ WOF«œ œU−¹≈ UNöš s lOD²ð

ÆWFHðdL« WOłU²½ù« wU²UÐË ¨rOK«

∫5KUF« ¡«œ√ rOOIð ∫WU)« WHOþu«

WOLKŽ ‚dÞ Â«b²ÝUÐ UN¹b sOKUF« ¡«œ√ rOOIð WLN UÝRL« w œ«d_« …—«œ≈ UNÐ ÂuIð w²« ÂUNL« s

…bŽUË sOŽb³L« …QUJ qł√ s ¨UN jDš U VŠ rNULŽ« «Ëe−½√ b rN½√ s oIײ« ·bNÐ WOŽu{uË

ÆrN²OłU²½≈ sO×ð vKŽ r¼bŽU¹ w³¹—bð ZU½d³Ð r¼b¹Ëeð ‰öš s ¨rNM sOIHL«

¡u{ w ¨WHOþu« U³ł«ËË ÂUNL ÎUI³Þ sOKUF« ¡«œ√ ”UO UNöš s r²¹ w²« WOKLF« w¼ò ¡«œ_« rOOI²

W“ö« WO×O×B²« «¡«dłù« –Uð«Ë ¨¡«œ_« w nFC«Ë …uI« sÞ«u vKŽ ·dF²« ·bNÐ p– ªwKFH« “U−½ù«

Æå…—ËdC« bMŽ

∫rNOKŽ ÿUH(«Ë 5KUF« œ«d_« W¹UŽ— ∫WÝœU« WHOþu«

’Uš qJAÐË ¨‰ULŽ_« PAM w ôü«Ë UMUL« «b²Ý« —UA²½« WOKLŽ UNð“d√ w²« ZzU²M« s

o×K¹ b —d{Ë …—Uš v≈ ÍœR¹ UL ¨sOKUF« sOÐ UÐUù«Ë qLF« Àœ«uŠ œbŽ ŸUHð—« u¼ ¨UNM WOŽUMB«

w UN³ł«Ë w q¦L²¹ œ«d_« …—«œù dš¬ ÎUL¼ nOC¹ ¨l«u« w «c¼ ÆqJ lL²−LUÐ v²ŠË WÝRL«Ë œ«d_UÐ

ÊuuI¹ w²« ‰ULŽ_« sŽ r−Mð b w²« dÞUL« s nOH²K ¨sOKUFK WOMNL« Wö«Ë W×B« qzUÝË q dOuð

UÐU« b{ sOQ²«Ë ¨wŽUL²łô« ÊULC«Ë ¨W“ö« WO×B« UMOQ²« dOuð sLC²ð sOKUF« W¹UŽ— Ê√ UL ÆUNÐ

v≈ ÍœR¹ UL ¨U¼dOžË öŠ— rOEMðË ¨WOŽUL²łô«Ë ¨WO{U¹d« Íœ«uMU WONOd²« Ub« dOuðË ¨qLF«

ÆWÝRL« s rNÐdð ÂbŽË sOKUF« vKŽ ÿUH׫

∫WOULF« UÐUIM« l WöF« 5% ∫WFÐU« WHOþu«

WOËR vu²ð WOULŽ UÐUI½ ¡uA½ ¨ UÝRL« w qLF« W¾OÐ w XKBŠ w²« «—uD²« X{d bI

l WöF« sO×𠜫d_« ÊËRý …—«œSÐ WÞUML« ÂUNL« s `³√ «c ÆrN×UBË sOKUF« ‚uIŠ sŽ ŸUb«

w UÐUIM« vKŽ WK¦ô« sËÆ¡«uÝ bŠ vKŽ WÝRL«Ë sOKUF« `UB UNF ÊËUF²« —uł bË UÐUIM« Ác¼

Æa« ÆÆ sOÝbMNL« WÐUI½Ë sOU×L« WÐUI½ ¨WœUOB« WÐUI½ ¨¡U³Þ_« WÐUI½ ¨‰ULF« WÐUI½ ∫sODK

¨WOMODKH«

◊U???????A½

UdA« ÈbŠ≈ w sOHþuL« ÊËRý d¹b vKŽ wHðU¼ ‰UBð« Ë√ WKÐUI ‰öš s · ÒdFð√

Ætðdz«œ w UNÐ ÂuI¹ w²« WDA½_«Ë ÂUNL« ‰uŠ tM dH²Ý√Ë

¥±


”—b???« WK???¾Ý√ ø

ÆsOKUF« ¡«œ√ rOOIð ¨WKUF« ÈuIK jOD²« ¨qLF« qOK×ð ¨W¹dA³« ÈuI« …—«œ≈ ∫wðQ¹ UL Îö ·ÒdŽ√ ±

øWÝRL« w œ«d_« ÊËRý …—«œ≈ UNÐ ÂuIð w²« WOÝUÝ_« nzUþu« U ≤

Æp– `{Ë√ ÆsOKUFK —uł_«Ë Vð«Ëd« b¹b×ð w UNKOK×ðË nzUþu« rOOIð bŽU¹ ≥

øwHOþu« nOu²«Ë wHOþu« nu« sOÐ ‚dH« U ¥

∫WOðü« qL−K W×O×B« WÐUłù« e— ‰uŠ …dz«œ l{√ μ

∫wðQ¹ UL …bŠ«uÐ UÝRL« w W¹dA³« ÈuI« …—«œ≈ ÂuIð ≠±

ÆWOłU²½ù« WDA½_« vKŽ ·«dýù« ≠» ÆWÝRL« UbšË U−²ML o¹u²« ≠√

ÆWOUL« WDA½_« vKŽ ·«dýù« ≠œ Ær¼d¹uDðË sOKUF« V¹—bð ≠?ł

∫wðU¹ UL …bŠ«Ë Ê«dOD« nOC WHOþu wHOþu« nOu²« sLC²¹ ≠≤

Ær−« oOý— WUI« q¹uÞ ÊuJ¹ ≠» ÆΔ—«uD« ôUŠ w …dzUD« …œUO vKŽ …—bI« ≠√

ÆWÝRL« w sOKUFK WOUL« UłUO²Šô« sR¹ ≠œ ÆÊU“Ë ÊUJ Í√ w qLFK œ«bF²Ýô« ≠?ł

∫‰öš s …džUA« nzUþu« W¾³Fð r²¹ ≠≥

Æd– U lOLł ≠œ Æ qLF« ‚uÝ ≠?ł ÆWOd²« ≠» ÆqIM« ≠√

∫”UO r²¹ WÝRL« w sOKUF« ¡«œ√ rOOIð bMŽ ≠¥

Æd– U lOLł ≠œ Æ UOŠöB« ≠?ł Æ“U−½ù« ≠» Æ U³ł«u« ≠√

∫vL¹ sODK w WOuJ׫ UÝRL« w sOKUF« sOHþuL« sŽ ‰ËRL« “UN−« ≠μ

ÆÂUF« sOHþuL« Ê«u¹œ ≠» ÆW³ÝU×L« Ê«u¹œ ≠√

Æd– UL ¡wý ô ≠œ ÆgO²H²«Ë WÐUd« Ê«u¹œ ≠?ł

ÆUNO QD« `×√ rŁ ¨WOðü« «—U³F« s …—U³Ž q sŽ åôò Ë√ årF½ò ?Ð VOł√ ∂

ÆW¹—«œù« WOKLFK WFЗ_« dUMF« vKŽ qL²Að W¹—«œ≈ WOKLŽ œ«d_« ÊËRý …—«œ≈ © ® Æ√

ÆwHOþu« rNHË sL{ s rNð«d³šË sOKUF« ö¼R bFÔð © ® Æ»

ÆwHOþu« nOu²«Ë wHOþu« nu« sOÐ o«u²K …—Ëd{ ô © ® Æ?ł

ÆWHOþu« Íu²×LÐ WöŽ UN WOHOþu« UH«uL« © ® Æœ

ÆWOKš«b« nOþu²« —œUB s Ϋ—bB qLF« ‚uÝ bFÔ¹ © ® Æ?¼

ÆsOKUFK W“ö« WO³¹—b²« Z«d³« b¹b×ð w ¡«œ_« rOOIð bŽU¹ © ® ÆË

¥≤


Production & Operations Function UOKLF«Ë ÃU²½ù« WHOþË


∫ UOKLF«Ë ÃU²½ù« …—«œ≈ WO¼U

dOA¹ ÃU²½ù« `KDBË ÆtKLŽ WO¬Ë włU²½ù« ÂUEM« rN ÎW¹«bÐ VKD²¹ UOKLF«Ë ÃU²½ù« …—«œ≈ WO¼U rN Ê≈

Ëb³ðË Æ Ułd v≈ öšbL« q¹u×ð ‰öš s ¨ Ub«Ë lK« dOuð WOKLFÐ WD³ðdL« WDA½_« pKð v≈

¨…dzUD«Ë ¨WËUD«Ë ¨…—UO« ∫q¦ ¨WÝuLK U−²M Z²Mð w²« PAML« WUŠ w ÎUŠu{Ë d¦√ WDA½_« Ác¼

w²« PAML« pK² W³MUÐ Õu{u« Wł—œ fH½ vKŽ d_« `³B¹ ô ULMOÐ ¨U¼dOžË WOzUÐdNJ«Ë WOeML« «Ëœ_«Ë

UÝRL«Ë ¨ WO×B« UÝRL«Ë ¨WOLOKF²« UÝRL«Ë ¨sOQ²« UdýË ¨„uM³« ∫q¦ Ub«  ÒbIð

WOKLŽ W¹√ v≈ dEM« sJL¹ ¨‰UŠ W¹√ vKŽ ÆdšPÐ Ë√ qJAÐ WOłU²½ù« WOKLF« ”—ULð UN½√ l ¨U¼dOžË WOŠUO«

ÁcN qBH Õdý wðQ¹ ULOË Æ©∂≠≤®r— qJA« w W×{u WOz— qŠ«d ÀöŁ s ÊuJ²ð UN½√ vKŽ WOłU²½≈

ÆqŠ«dL«

…—«œù«

Administration

Inputs ö???šbL«

Outputs U??łdL«

ÆlK«

Æ Ub«

W???OK¹uײ« W??OKLF«

Transformation Process

Æœ«d_«

Ɖ«u_«

ÆÂU« œ«uL«

Æw½U³L«Ë « ÒbFL«Ë ôü«

Æ UuKFL«

WFł«d« W¹cG²«

Feed Back

WOłU²½ù« WOKLF« ©∂≠≤®r— qJA«

∫WOłU²½ù« WOKLF« qŠ«d

∫w¼ ¨qŠ«dLÐ ÂUEM WOłU²½ù« WOKLF« dLð

∫ öšb*« dOuð Ʊ

r¼√ sË ¨WOłU²½ù« WOKLF« w Wb²L«Ë …QAML« w …d«u²L« W¹œUL« dOžË W¹œUL« œ—«uL« q qLAðË

Æ UuKFL«Ë ¨ «bFL«Ë ôü«Ë ¨ÂU« œ«uL«Ë ¨‰UL« ”√—Ë ¨œ«d_« ∫w¼ œ—«uL« Ác¼

¥≥


Ÿu½ VŠ ¨Èdš√ v≈ …QAM s œ—«uL« Ác¼ WHOuð nK²ðË

w ΫdO³ Ϋœ—u «bFL«Ë ôü« q¦Lð ô bI ¨włU²½ù« ◊UAM«

q¦L¹ U —bIÐ ¨WFU−« Ë√ ¨‚bMH« Ë√ ¨vHAL« Ë√ ¨WÝ—bL« WUŠ

ÊU½ô« Ê√ —U³²Ž« vKŽ ¨ UÝRL« Ác¼ q¦ w ÂUEM«Ë œ«d_«

WOLOKFð Ë√ WO× X½U ¡«uÝ Ub« r¹bIð w W¹Ë«e« d−Š u¼

ÆWOŠUOÝ Ë√

∫WOK¹uײ« WOKLF« Æ≤

lMB w «bFË ô¬

WOzUN½ U−²M v≈ öšbL« WHOuð q¹u×ð WOKLŽ w¼

«b²Ý«Ë ¨WOz«dł≈ «uDšË UOKLFÐ ÂUOI« ‰öš s ¨© Ułd®

qO³Ý vKF ÆW“ö« WOFOMB²« UOKLF«Ë WOłuuMJ²« qzUÝu«

WOFOMBð «¡«dł≈Ë «uDÐ W³KFL« Âu×K« l½UB ÂuI𠨉U¦L«

nOKG²«Ë W¾³F²«Ë ¨`¹dA²«Ë ¨wKG«Ë ¨jK«Ë ¨qOG« ∫q¦ WMOF

U³KF v≈ ©ÂUš …œUL® Âu×K« q¹u×ð ·bNÐ ¨©WOK¹uײ« WOKLF«®

ÆwzUNM« pKN²L« s …dýU³ pKN²ð ©WOzUN½ Ułd®

ÊU³≈ lMB w ÃU²½≈ ◊uDš

∫ Ułd*« vKŽ ‰uB(« Æ≥

b w²« WOłU²½ù« WOKLF« ‰öš s UNOKŽ ‰uB׫ r²¹ w²« WOzUNM« ZzU²M« ÃU²½ù« ÂUE½ w UłdL« q¦Lð

bÐ ö ¨Wbš Ë√ WFKÝ …QAML« Ułd X½U ¡«uÝË ÆWÝuLK dOž Ubš Ë√ WÝuLK lKÝ qJý w ÊuJð

u¼ …QAML fOzd« ÃdL« ÊU «–S ÆUNÐ WUš UH«uL ÎUIË ¨œb× ÂUE½ VŠ UNL¹bIð Ë√ UNłU²½≈ r²¹ Ê√

WKš«b« œ«uL« WOŽu½Ë ¨W½U²L«Ë ¨r−×«Ë ¨ÊuK«Ë ¨qJAU ¨Włö¦« pKð UH«u b¹b×ð s bÐ ö ¨Włö¦«

‰öš Îö¦ ¨vHA²L« UłdL ”UOI „UM¼ ÊuJ¹ Ê√ V−O ¨ UbK W³MUÐ d_« pcË ÆU¼dOžË UNO

ÆU¼dOžË ¨UN«b²Ý« rð w²« …dÝ_« œbŽ Ë√ ¨rN²bš rð s¹c« v{dL« œbŽ p– sJOË ¨…œb× WOM“ …d²

ÆÁU½œ« ‰Ëb−« dE½« ¨Àö¦« UNKŠ«dË WOłU²½ù« WOKLFK d¦√ rN oOIײË

Ułd*«

¨ U½«uOŠ W¹cž√

Æ»u³(«Ë ·öŽ_U

«—UOÝ

v≈ WŽUC³« rOKð

bŽu*« w U¼bBI

Æœb;«

ÊuLKF² Êu−¹dš

Æ…—uD² «—UN0

WOK¹uײ« UOKLF«

v≈ UU)« q¹u%

ÆWOzUN½ U−²M

v≈ ¡«eł_«Ë UU)« q¹u%

‰öš s ¨WOzUN½ «—UOÝ

ÆlOL−²« UOKLŽË lOMB²«

s UNKI½Ë ¨UNHOKGðË WŽUC³« W¾³Fð

ÆUNF¹“uð sU√ v≈ U¼—œUB

Æ «—UN*« d¹uDðË UuKF*« qI½

öšb*«

UMU ¨¡U ¨»u³Š

ÆÌÊU³ ¨ «u³Ž ¨‰«u√

¨ UUš ¨Á«d²A ¡«eł√

«bF ¨⁄U³√ ¨‰«u√ ¨œ—«u

Æo«d ¨w½U³ ¨œ«d√ ¨ «Ëœ√Ë

¨œ«d√ ¨s×ý «—UOÝ

¨‰«u√ ¨s×A« ¨o¹œUM ¨œuË ¨ÌÊU³

Æo«d ¨—UOž ¨lD

¨WO¹—bð W¾O¼ ¨»öÞ

‰«u√ ¨W¹—«œ≈ W¾O¼

ÆWOLOKFð rE½ ¨ÌÊU³ ¨V²

włU²½ù« ◊UAM«

Æ U½«uO׫ W¹cž√ l½UB Ʊ

Æ «—UOÝ lMB Æ≤

Æs×ýË qI½ PAM Æ≥

Æ UOKË UFUł Æ¥

¥¥


«c¼ vŽdð WBB² WNł œułu …—Ëd{ „UM¼ Ê√Ë ¨WOłU²½ù« WOKLF« U½uJ w¼ Ác¼ X½U «–≈ ¨Êü«Ë

jOD²« ‰öš s WOłU²½ù« UOKLF« …—«œSÐ ÂuIð w²« å UOKLF«Ë ÃU²½ù« …—«œ≈ ò∫vŽbð ¨t½ËRý d¹bðË ÂUEM«

WÐUd« pcË ¨WHK²L« UNKŠ«dLÐ WOFOMB²« WOKLF« vKŽ ·«dýù«Ë ¨UNðUH«uË öšbL« b¹b×ðË ¨UN

ÆWOzUNM« UNðUłdË WOłU²½ù« WDA½_« vKŽ

W¹—«œù« nzUþu« ‰öš s WOłU²½ù« UOKLF« …—«œ≈ sŽ WËR W¹—«œ≈ …bŠËò ∫w¼ UOKLF«Ë ÃU²½ù« …—«œ≈

ÃU²½≈Ë Ułd v≈ öšbL« q¹u×ð v≈ ·bNð w²«Ë ¨WÐUd«Ë tOłu²«Ë rOEM²«Ë jOD²« ∫W¹bOKI²«

ÆåWMJL WHKJð qQÐË sO²ÐuKDL« …œu−«Ë WOLJUÐ ¨

U−²ML«

∫ UOKLF«Ë ÃU²½ù« …—«œ≈ UOËR

∫wðü« w UNULł≈ sJL¹ w²«

UOËRL« Ác¼ r¼√ ©∑≠≤® qJA« `{u¹


WOKLF« rOLBð

WOłU²½ù«

±

—UO²š« w …bŽUL«

ŸËdAL« lu

ÂUNË UOËR

UOKLF«Ë ÃU²½ù« …—«œ≈

μ

…œuł W³«d

U−²ML«


WOłU²½ù« WUD« b¹b×ð

o¹u²« …—«œ≈ l oOM²UÐ

¥

œ«uL« …—«œ≈

UOKLF«Ë ÃU²½ù« …—«œ≈

UOËRË ÂUN ©∑≠≤®r— qJA«

VÝUML« luL« —UO²šUÐ WÝbMN«Ë rOEM²« …dz«œ l oOM²UÐ ŸËdAL« …—«œ≈ ÂuIð ∫ŸËdAL« lu —UO²š« ±

Æ©∏≠≤® r— qJA« UN×{u¹ ¨UNMOÐ W¡«uL« r²¹ ¨WMOF

«—U³²Ž« vKŽ ΡUMÐ ŸËdALK

s V¹d

V¹d

wU׫ ŸËdAL«

‚«uÝ_« s

s V¹d

ö«uL« ‚dÞ

lu —UO²š« q«uŽ

ŸËdAL«

s V¹d

ÂU« œ«uL« —œUB

s V¹d

ÁUOL« —œUB

WJ³ý du²¹

w×B« ·dBK

WIDML« w du²¹

WKUŽ Íb¹√

¥μ

ŸËdAL« lu —UO²š« q«uŽ ©∏≠≤®r— qJA«


Ułd v≈ öšbL« q¹u×ð UNÐ r²¹ w²« WI¹dDUÐ WU« «—«dI« WŽuL− u¼ ∫WOłU²½ù« WOKLF« rOLBð ≤

‰U− w c²ð w²« «—«dI« r¼√ sË ÆUNð«– ‰uײ« WOKLŽ w Âb²ð VOUÝ√Ë ‚dÞ —UJ²Ð«Ë ¨…œb×

¨UNðUH«uË Z²ML« w WKš«b« œ«uL« b¹b×ðË ¨WLzöL« UOłuuMJ²« —UO²š« ∫w¼ WOłU²½ù« WOKLF« rOLBð

Æa≈ÆÆÆ¡«œ_« WI¹dÞ rOLBðË ¨Z²ML« tKJýË r−Š b¹b×ðË ¨lMBLK wKš«b« VOðd²«Ë

WOłU²½ù« WUD« b¹b×ð ¨o¹u²« …—«œ≈ l oOM²UÐË ÃU²½ù« …—«œ≈ UOËR s Ê≈ ∫WOłU²½ù« WUD« b¹b×ð ≥

¨ Ub«Ë lK« s ‚u« r−Š b¹bײРo¹u²« …—«œ≈ ÂuI𠨂u« UÝ«—œ ‰öš sL ÆlMBLK

Æ‚u« UłUO²Š« wDG¹ Íc« qJAUÐ WOłU²½ù« WUD« b¹bײРÃU²½ù« …—«œ≈ ÂuIð tOKŽ ΡUMÐË

¨UNðUOKLŽ dOOð w W“ö« œ«uL« sOQ² œuN−« s b¹eL« ‰c³Ð ÃU²½ù« …—«œ≈ ÂuIð ∫œ«uL« …—«œ≈ ¥

∫WOðü« ôƒU²« WAUMË WÝ«—œ VKD²¹ «c¼Ë ¨œ«d_«Ë WOłU²½ù« UOKLF« WËbł v≈ WU{ôUÐ

œ«uL« s UNðUłUO²Š« ¡«dý …QAML« vKŽ Vłu²¹ q¼Ë øUNM q —«bIË øU¼ƒ«dý œ«dL« œ«uL« U ≠√

øÍuMÝ Â√ ÍdNý ‰bFLÐ

s ¡«dA« UOL …œU¹“ w WdA« Vždð q¼ ≠»

r???????????????KFð√

Ë√ Z²ML« …—b v≈ dOAð Y¹b׫ UNuNHLÐ …œu−« Ê√

‚uHð v²Š Ë√ pKN²L« UFu²Ð ¡Uu« vKŽ Wb«

vKŽ pKN²L« ‰uBŠ wMFð …œu−U ÆpKN²L« UFuð

bË ÆZ²ML« ¡«dý ¡«dł s tFœ U ¡UI WMJL WFHM vB√

rEF w …œu−« ÷UH½ô WOzd« »U³Ý_« bŠ√ ÊuJð

WHKJ²« dBMŽ vKŽ UNLEF eOdð v≈ lł«— UMðUÝR

Æ…œu−UÐ UNUL²¼« s d¦√ WOłU²½ù«Ë

lMBL« w WOłU²½ù« WOKLF« V«d¹ nþu

øWŠU²L« UuB« s …œUH²Ýö s¹œ—uL«

bŠ«Ë œ —u = ‰öš s œ«uL« b¹—uð Vłu²¹ q¼ ≠?ł

ød¦√ Â√

tÐ ÿUH²Šô« Vł«u« wFK« ÊËeL« —«bI U ≠œ

ølMB« WU²« U−²ML« Ë√ ÂU« œ«uL« s ¡«uÝ

Z???²Mð Ê√ U???ÝRL« v???KŽ ∫ÃU???²½ù« v???KŽ W???ÐUd« μ

WOUŽ …œułË UH«uLÐ Ub« ÂbIðË U−²ML«

·bNÐ pKN²L« Èb WF³???AL« dOž UłU׫ w³Kð

…—«œ≈ s??? VKD²¹ «c???¼Ë qLF« ‚u???Ý w??? W???UML«

…dz«œ® WöF« «– «—«œù« l??? oO???M²UÐË ÃU²½ù«

WKOHJ« U???LOLB²« l{Ë © Îö???¦ d¹uD²«Ë Y???׳«

UH«uL« V???ŠË ¨…œu???−« wUŽ Z???²M ÃU???²½SÐ

œułË VKD²¹ «c¼ Æ‚u???« UN³KD²¹ w²« fO¹UIL«Ë

s oIײK tOKŽ WÐUd«Ë Z²ML« h×Ë qOK×ð ÂUE½

ÆWÐuKDL« UH«uL« l tIÐUDð Èb

¥∂


”—b???« WK???¾Ý√ ø

ÆWOłU²½ù« WOKLF« ¨…œu−« ¨ÃU²½ù« qŠ«d s WKŠdL WOK¹uײ« WOKLF« ¨ öšbL« ∫wðQ¹ UL Îö ·dŽ√ ±

øWOŽUMB« UÝRL« w UOKLF«Ë ÃU²½ù« …—«œ≈ UNÐ ÂuIð w²« ÂUNL« sOÐ√ ≤

øWOŽUMB« UÝRL« w œ«uL« …—«œ≈ bMŽ UN²AUM Vł«u« ôƒU²« sOÐ√ ≥

øŸËdAL« lu —UO²š« bMŽ —U³²ŽôUÐ cšRð b w²« q«uF« d–√ ¥

ÆrÝdUÐ p– `{Ë√ øWFł«d« W¹cG²UÐ œuBIL« `{Ë√ μ

∫UNO QD« `×√ rŁ ¨WOðü« «—U³F« s …—U³Ž q sŽ åôò Ë√ årF½ò ?Ð VOł√ ∂

ÆWOMODKH« sŠUDL« Wdý öšb s sO×D« bFÔ¹ © ® Æ√

ÆÃU²½ù« …—«œ≈ ÂUN s bF¹ ÃU²½ù« w WKš«b« ÂU« œ«uL« UH«u b¹b×ð © ® Æ»

ÆwÝ—bL« ÂUEM« Ułd s rKFL« bFÔ¹ © ® Æ?ł

ÆWÝRL« w Èdš_« «—«œù« sŽ ‰eFLÐ UOKLF«Ë ÃU²½ù« …—«œ≈ qLFð © ® Æœ

ÆZ²ML« …œuł Èu² sŽ dEM« ·dBÐ WCHM WHKJ²Ð U−²M ÃU²½≈ UÝRL« w rNL« © ® Æ?¼

ÆÃU²½ù« öšb s ÎUOÝUÝ√ Ϋ¡eł WOłU²½ù« WOKLF« w Wb²L« œ«uL« bFÔð © ® ÆË

Æ öšb v≈ UłdL« q¹u×ð r²¹ WOK¹uײ« WOKLF« w © ® Æ“

¥∑


Marketing Function o???¹u²« W???HOþË

¥

¨sJL«Ë ¨f³KL«Ë ¨»dAL«Ë ¨qQL« v≈ WłU×Ð uN ¨ÎUOu¹ U−²ML« s dO¦ v≈ ÊU½ù« ÃU²×¹

¨jI WÝuLKL« U−²ML« Ác¼ v≈ WłU×Ð ÊU½ù« ÊQÐ ¡UŽœô« lOD²½ ôË ÆU¼dOžË WOÝUÞdI«Ë …—UO« v≈Ë

v≈ Q−K¹ pcË ¨ÁeM²«Ë ¨dH« v≈ WłU×Ð uN Æå Ub«ò WÝuLK dOž Èdš√ U−²M v≈ WłU×Ð t½≈ qÐ

ô«u×«Ë lz«œuU WOdBL« Ub« v≈ ÃU²×¹Ë ¨UNbIð w²« Ub« s lH²MO dH«Ë WŠUO« UÝR

ÂbI¹ U−²ML« Ác¼ iFÐË ÆU¼dOžË W×B«Ë ¨rOKF²«Ë ¨sOQ²« Ub W³MUÐ d_« pcË ¨÷«d²ô«Ë

¨U¼ƒ«dý —dJ¹Ë ¨t¹b U{— błuð wU²UÐË ¨pKN²L« Èb WF³AL« dOž WłU׫ w³Kð …bOł UH«uË WOŽuMÐ

qB×½ v²Š ΫdO¦ w½UF½ w²« Ub«Ë lK« s dO¦ „UM¼Ë ÆUNz«dý vKŽ …—bI« ‚uH¹ ̉UŽ dFÐ ÂbI¹ UNCFÐË

w²« Ub«Ë lK« iFÐ „UM¼Ë ÆÁb¹d½ Íc« ÊUe« w U¼d«uð ÂbF Ë√ U½UMJÝ ÊUJ sŽ U¼bF³ ΫdE½ UNOKŽ

ÆU¼d«uð sU√Ë UNðUH«uLÐË UNÐ UMöŽ≈Ë ¨rN²FKÝ Z¹Ëd² wUJ« bN−UÐ «uuI¹ r UNO−²M Ê_ UNÐ lL½ ô

·dF²« ”—b« «c¼ w ‰ËU×MÝË ¨ UÝRL« w o¹u²« WHOþË ‰öš s UN²−UF r²¹ U¼dOžË U¹UCI« Ác¼

ÆtŽ«u½√Ë ‚u« ÂuNHË ¨ÁdUMŽË ¨tBzUBš ¨o¹u²« ÂuNH vKŽ

WOKLŽ

WKUý

jD WOKLŽ

ÎUI³ UN

WOKLŽ

WOŽUL²ł«

o¹u²«

o?¹u²«

ULÝ

ÎUÞUA½ q¦L¹

ÎöUJ²

WOKLŽ

W¹œUB²«

ULÝ ∫©π≠≤® r— qJý

¡U{—≈

pKN²L«

o¹u²« Âu???NH

WKUJ²L« WDA½_« s? WŽuL−ò t?½Q?Ð o¹u²« · ]d??F??Ô¹

v?≈ U?? W??ÝR? q?³? s?? W??N??łu??L??«Ë ÎU?I?³?? U?N? j?D??L?«Ë

wŽUL²ł« ¨ÊULN ÊU¹eG UN ÊuJ¹Ë sOJKN²L« s WŽuL−

ÕUЗ√ oOI×ðË rNðU³ž—Ë rNðUłUŠ ŸU³ý≈ ·bNÐ ªÍœUB²«Ë

ULÝ sLC²¹ n¹dF²« «c?¼ ÆåWÝRLK W¹œU dOžË W¹œU

Æ©π≠≤® r— qJA« dE½« ¨o¹u²K WOÝUÝ√

∫ÎöUJ² ÎU??ÞUA½ o¹u²« q¦1 ≠±

qÐ ¨pKN²L« s töN²Ý« r²OÝ Íc« Z²ML« ÃU²½≈ Í√ ¨włU²½ù« ◊UAM« jI WOI¹u²« WOKLF« sLC²ð ô

øUNOJKN² v≈ UNKu½Ë UNŽ“u½ nOË øWb« Ë√ WFK« dF½ nO Í√ ¨dOF²U ¨Èdš√ WDA½√ ÎUC¹√ sLC²¹

vKŽ UNCFÐ …bL²FË WKUJ² WDA½_« Ác¼ øU¼d«uð sU√Ë øUNðUH«uLÐË UNÐ pKN²L« rKFM UNł ÒËd½ nOË

¨pKN²LK WOz«dA« «—bI« ‚uH¹ dFÐ U¼dFð sJË ¨U¼œuł√Ë U−²ML« qC√ Z²Mð w²« WÝRLU ¨ iFÐ

bFÐ U¼dOFðË …œu−« WOUŽ U−²M ÃU²½≈ Ê√ UL Æ U−²ML« Ác¼ o¹uð w UNŠU−½ Èb vKŽ dŁROÝ p– ÊS

Ê√ WÝRL« XŽUD²Ý« «–≈ ô≈ ¨UNI¹uð ÕU−½ sLC¹ s ¨UN¹d²A «—bË UNłU²½≈ nOUJð —U³²ŽôUÐ cš_«

ÆpKN²LK sOLzöL« ÊUJL«Ë ÊUe« w tŽ“uðË ¨WKŽU WI¹dDÐ UN−²M ÃËdð

¥∏


∫UN jD WOKLŽ o¹u²« ≠≤

WÝRLU ÆW“ö« UÝ«—b«Ë jD« œ«bŽ≈ ‰öš s ¨o³ qJAÐ UN U½dCŠ «–≈ ô≈ WOI¹u²« WOKLF« `−Mð s

ªWOI¹u²« ÈËb−« UÝ«—œ ‰öš s p–Ë ¨©Make what you can sell® Z²ML« ÃU²½≈ q³ ÎUOI¹uð dOJH²UÐ √b³ð

szUÐe« b¹bײР¨‚u« UÝ«—œ ‰öš sË UÝRL« ÂuIð UL ÆtłU²½≈ q³ Z²ML« o¹uð WO½UJ≈ s oIײ« ·bNÐ

ÆrNðUłUO²Š«Ë szUÐe« ¡ôR¼ l VÝUM²ð w²« U−²ML« ÃU²½≈ r²¹ wJ ¨rNðUłUO²Š«Ë ¨rNBzUBšË ¨sOKL²×L«

∫WKUý WOKLŽ o¹u²« ≠≥

WOeML« «Ëœ_«Ë ¨fÐöL«Ë ¨WOz«cG« U−²MLU ¨WÝuLKL« W¹œUL« U−²ML« vKŽ ΫdJŠ fO o¹u²U

WOŠUO« Ub«Ë WOŽ«—e« Ub«Ë ¨sOQ²« UbšË ¨WOdBL« UbU Ub« ÎUC¹√ ‰UD¹ qÐ ¨U¼dOžË

dEM« ·dBÐ UÝRL« Ÿ«u½√ q ÎUC¹√ ‰UD¹ qÐ ¨‰ULŽ_« UÝR vKŽ ΫdJŠ fO o¹u²«Ë ÆU¼dOžË WO³D«Ë

◊UAM« Ê≈ UMK «–≈ sOI× ÊuJ½Ë Æ©WO×З dOž UÝR® WOuJŠ t³ý Ë√ X½U WOuJŠ ¨UNKLŽ WFO³ÞË ‰U− sŽ

¨ UÝRLK tðUÝ«—œË tð«—UA²Ý« ‚ Òu¹ wFU−« –U²ÝôU ¨jI UÝRL« fOË ÎUC¹√ œ«d_« ‰UD¹ wI¹u²«

Æ©œułu wM½√ …—Uý≈® ¡UJ³UÐ tH½ ‚u¹ bu¹ U ‰Ë√ qHD«Ë ¨wU×L«Ë ¨”bMNL«Ë ¨tð«—UN ‚u¹ VO³D«Ë

∫W¹œUB²«Ë WOŽUL²ł« WOKLŽ o¹u²« ≠¥

∫wðQ¹ ULO o¹u²K wŽUL²łô« bF³« q¦L²¹Ë Æ√

ÆlL²−L« `UB l¹—UA ¡UA½SÐ q¦L²ð WOŽUL²ł« WOËR UNIðUŽ vKŽ lI¹ ¨lL²−L« s ¡eł WÝRL«

p–Ë sOłU²×L« W³KDK WOÝ«—œ `M r¹bI²Ð dšü«Ë sO׫ sOÐ wÐdF« pM³« ÂuI¹ ¨‰U¦L« qO³Ý vKF

sOUFL« `UB l¹—UA WUSÐ UÝRL« iFÐ ÂuIð UL ÆlL²−L« ÁU−ð pM³« WOËR vKŽ ΫbOQð

ÎUŽU³D½« wDFð UÝRLK WOŽUL²łô« WDA½_« Ác¼ ÆlL²−L« `UB UOHA²L«Ë ”—«bL« ¡UA½SÐË

w UNðUbšË UNFKÝ vKŽ VKÞ v≈ ŸU³D½ô« «c¼ rłd²¹ bË ¨WÝRL« u×½ lL²−L« œ«d√ Èb ÎUOÐU−¹≈

ÆbOF³« Ë√ V¹dI« q³I²L«

dCð b U−²M ‚ ÒuðË Z²Mð Ë√ ¨l¹—UA rOIð ô Ê√ UÝRL« vKŽ ¨WOŽUL²łô« UN²OËRL ΫbOQð

W×BÐ jI dCð ô w²« U−²ML« iFÐ » dł Ò Ë√ l¹—UAL« iFÐ b¼Uý UMFOLłË ¨W¾O³«Ë pKN²L« W×BÐ

ÆWOMJ« sU_« s »dIUÐ WUIL« «—UJ« p– ‰U¦Ë ¨ÎUC¹√ W¾O³UÐ qÐ ¨Ê«uO×«Ë ÊU½ù«

∫o¹u²K ÍœUB²ô« bF³« Æ»

WHK ÷UH½« v≈ ÍœR¹ UL ¨ÃU²½ù« r−Š wU²UÐË ¨ UFO³L« r−Š s U−²MLK `łUM« o¹u²« b¹e¹

VKD²¹ ÃU²½ù« r−Š w …œU¹e«Ë UNOKŽ VKD« …œU¹“Ë U¼dFÝ ÷UH½« wU²UÐË ¨ U−²ML« s …bŠ«u« …bŠu«

—UL¦²Ýô«Ë ¨UN²OłU²½≈ …œU¹“ ·bNÐ ªUNM œułuL« V¹—bðË ¨…d¼U W¹dAÐ —œ«u nOþuðË ¨—UL¦²Ýô« e¹eFð

¥π


’dH« “eF¹ ©—Ušœô« Í√® Á—ËbÐ Íc« ¨UNðœU¹eÐ —Ušœô«Ë „öN²Ýô« ’d œ«œeð w²« ÕUЗ_« oI×¹ `łUM«

Æ«cJ¼Ë ¨WËb« w W¹—UL¦²Ýô«

∫WOI¹u²« WOKLF« —u× u¼ pKN²*« ≠μ

—U³²Ž« vKŽ pKN²L« ‰uŠ —u×L²¹ ÂUŽ tłuÐ wÝRL« ◊UAM«Ë ’Uš tłuÐ wI¹u²« ◊UAM« —u× Ê≈

¨pKN²L« `UB Ub« ÂbIðË U−²ML« Z²Mð UÝRLU ÆUNKAH¹Ë WOI¹u²« WOKLF« `−M¹ Íc« u¼ t½√

U ÎU³UžË ¨UNI¹uðË pKN²L« U³ž—Ë UłUŠ VÝUMð w²« U−²ML« ÃU²½≈ vKŽ UÝRL« qLF𠨫c

ÆtðUłUŠË ¡ö²ð ô w²«

U−²ML« pKð pKN²L« id¹

∫(4p's) o¹u²« dUMŽ

o¹u²K WOzd« WFЗ_« dUMF« vKŽ ·dF²« v≈ ¨pÐ qI²M½ WOÝUÝ_« tðULÝË o¹u²« ÂuNH vKŽ ·dF²« bFÐ

∫w¼Ë ¨·bN²L« ‚u« l qUF²K WÝRL« U¼UM³²ð wI¹uð ZU½dÐ W¹_ WOzd« —ËU×L« q¦Lð w²«

∫(Product) Z???????²M ÔL?« ≠±

‰öš s pKN²L« Èb WMOF W³ž— Ë√ WłUŠ WO³K² tL¹bIð sJL¹ ¡wý Í√ò ∫t½√ Z²ML« n¹dFð sJL¹

dOž Ë√ ¨U¼dOžË `KL«Ë¨ dJ«Ë ¨“d«Ë ¨e³U ÎUÝuLK ÊuJ¹ Ê√ U≈ Z²ML«Ë ÆåWOMOŽ Ë√ W¹bI½ WœU³ WOKLŽ

¨sOQ²« UdýË ¨·—UBL« UNbIð w²« UbU ¨åWbšò …dOš_« WU׫ w vŽb¹ YOŠ ¨”uLK

Z????²ML«

Product

d??OF²«

Pricing

Z???¹Ëd²«

Promotion

l???¹“u²«

Place

wI¹u²« Z¹eL« dUMŽ

Ô

ÆU¼dOžË dH«Ë WŠUO« UdýË

¨ÍœUL« bF³« ∫UL¼ ¨sOOÝUÝ√ s¹bFÐ Z²MLK Ê√ v≈ …—Uýù« —b−ðË UL

¨qJA«Ë ¨r−×U Z²MLK WOKJA«Ë WOŽu{uL« dUMF« WU w q¦L²¹Ë

U√ÆWÝuLK dUMŽ UNKË ¨W×z«d«Ë ¨rFD«Ë ¨ÊuK«Ë ¨·öG«Ë ¨rOLB²«Ë

pKN²L« tMŽ Y׳¹ sJË ¨”uLK dOž V½Uł u¼Ë ¨Íe— t½S w½U¦« bF³«

fO WFK« ÊËd²A¹ sL ÊËdO¦ „UM¼Ë ÆWOŽUL²ł« Ë√ WOH½ l«Ëœ W−O²½

·bNÐ UN½Ëd²A¹ US ¨ ÎU¾Oý rN wMFð WFK« Ác¼ Ê_ qÐ ¨W¹œUL« UNðU½uJL

oI×ðË WMOF WOŽUL²ł« W½UJ w rNFCð WFK« Ác¼ Ê_ Ë√ ¨dšUH²« Ë√ w¼U³²«

UNOKŽ UNðU−²M o¹uð w UdA« `−Mð v²ŠË ÆWOHM« l«Ëb« iFÐ rN

pKN²L« WłUŠ w³Kð tOUŽ UH«uLÐ Ub« ÂbIðË U−²ML« Z²Mð Ê√

W×K U³ž—Ë UłUŠ ŸU³ý≈ Èb vKŽ bL²F¹ Z²ML« «c¼ ÕU−½ Ê_ ¨wzUNM«

ÆpKN²L« Èb

μ∞


∫(Pricing) dOF²« ≠≤

lOD²¹U —«bI Ê≈ Æ¢Wb« Ë√ WFK« ¡UI UNFb œ«bF²Ý« vKŽ pKN²L« ÊuJ¹ w²« WLOI«¢ u¼ dF«

vKŽË Æt W³MUÐ UN²LOË WFK« pKð WOL¼√ Èb v≈ dOA¹ Wb« Ë√ WFK« vKŽ ‰uB×K tFb¹ Ê√ pKN²L«

∫wðQ¹ U —U³²ŽôUÐ cšQð Ê√ UNðU−²M —UFÝ√ b¹b×ð bMŽ UÝRL«

UNKLŽ w —«dL²Ýô« UN vM²¹ v²Š¨`Ðd« s gUNÐ `L¹Ë ¨Z²ML« ÃU²½≈ nOUJð q dF« wDG¹ Ê√

ÆUNðUbš r¹bIðË

ÆpKN²LK WOz«dA« «—bI« —U³²ŽôUÐ cš_« ‰öš s p–Ë ¨¡«dAK ÎUF−A dF« ÊuJ¹ Ê√

WOŽuM«Ë …œu−« Ê√ rž—Ë ÆZ²ML« …œuł ‰UL¼≈ wMF¹ ô ¨pKN²LK WOz«dA« «—bI« —U³²ŽôUÐ cš_«

WOUŽ U−²M ÃU²½ù WO½UJ≈ „UM¼ Ê√ ô≈ ¨Z²ML« dFÝ s ld¹ UL WFHðd ÊuJð Ê√ sJL¹ WHK ULN

ÆWFÐU²L«Ë …—«œù« sŠË ¨U¼bOýdðË ¨ UIHM« j³{ ‰öš s vðQ²¹ «c¼Ë ¨dF« WuIFË …œu−«

WFKÝ Z¹Ëdð

∫(Promotion) Z??????????¹Ëd??²« ≠≥

dFÝË WOUŽ …œuł «– WÝRL« U−²M ÊuJð Ê√ wHJ¹ ô

Ác¼ œułuÐ pKN²L« ÂöŽ≈ s bÐ ô –≈¨ÕU−MÐ ŸU³ð w ‰uIF

‰UBð« WOKLŽ ∫u¼ Z¹Ëd²U ÆUN Z¹Ëd²« ‰öš s ¨ U−²ML«

∫·bNÐ ªpKN²L« l UÝRL« UNÐ ÂuIð

ÆWFK« ¡«dAÐ tŽUM≈Ë ¨tOKŽ dOŁQ²« ≠ √

UH«uLU ¨WFK« sŽ W“ö« UuKFLUÐ Áb¹Ëeð ≠ »

UNOŽ“uË ¨U¼bł«uð sU√Ë ¨U¼—UFÝ√Ë ¨WFKK …eOLL«

ÆU¼dOžË

wU²UÐË ¨WFK« u×½ WOÐU−¹≈ U¼U−ð«Ë …—u s¹uJð ≠ Ã

ÆpKN²L« s UNOKŽ VKD« WUL²Ý«

Æ‚u« w UNðöO¦ sOÐ U¼eOLðË Wb« Ë√ WFKK WOUM²« W½UJL« e¹eFð ≠ œ

w ÊöŽù« ∫UNL¼√ ¨…bŽ VOUÝ√ ‰öš s U−²MLK Z¹Ëd²« WÝRLK sJL¹ ¨ÁöŽ√ ·«b¼_« oOIײË

WÞUÝuÐ dýU³L« lO³«Ë ¨Êu¹eHK²«Ë WŽ«–ùU WOzdL« Ë√ WŽuLL« Ë√ ¨ ö−L«Ë n×BU ¨WŽu³DL« qzUÝu«

¨ez«u−«Ë ¨ UuB«Ë ¨—UFÝ_« w UCOH²«Ë ¨U¹«bN« ‰öš s Z²MLUÐ VOžd²« qzUÝËË ¨lO³« wÐËbM

ÆU¼dOžË W¹—U−²« ÷—UFL«Ë

μ±


???????????????KFð√

·bN²L« UNuÝ b¹b×ð bFÐË UÝRL« vKŽ

dFÝ ¨‚uK rzö Z²M® ÎUOI¹uð ÎU−U½dÐ bFð Ê√

¡ö²¹ ©WLzö WOF¹“uðË WO−¹Ëdð VOUÝ√ ¨rzö

X¹“ q¦ ¨Z²M ‚ Òu¹ Ê√ qIF¹ ö Æ‚u« WFO³ÞË

Íd¹u« ‚u«® sOHK² sOuÝ w Êu²¹e«

¨ U??H??«u??L??« f?H?M?Ð © Îö??¦?? w?M?L?O?« ‚u??????«Ë

«uMI«Ë ¨WO−¹Ëd²« VOUÝ_« fH½Ë ¨dF«Ë

Z¹e v??≈ WłU×Ð ÊU?u??« Ê«c??N?? ¨W?O?F?¹“u?²?«

ÆULNðU³KD² l ¡ö²¹ nK² wI¹uð

∫Place l?????¹“u²« ≠¥

¨Distribution u¼ ¨WIOI׫ w l¹“u²K ÍeOK−½ô« `KDBL«

qIM« sLC²ð WOF¹“u²« WHOþu« Êu Place `KDBL« wDŽ√ tMJË

d³Ž töN²Ý« ÊUJ v≈ ©lMBL«® tłU²½≈ ÊUJ s ÎU¹œU Z²MLK w½UJL«

¡öu«Ë ¨Wze−²« —U−ðË ¨WKL−« —U−ð ∫q¦ ¨¡UDÝu« s WŽuL−

pKN²L« lOD²¹ ô UN½ËbÐË ¨W¹UGK WLN l¹“u²« WHOþu Æ…dÝUL«Ë

ÆsOÐuKDL« ÊUJL«Ë ÊUe« w WFK« pKN²¹ Ê√

∫‚u?????«

WNłË s ‚uU ¨WIÐU« U×HB« w —dJ² qJAÐ ‚u« `KDB «b²Ý« rð b t½√ ¨XEŠ ô pKF

UłUŠ rN¹b sOJKN²L« s WŽuL− rC¹Ë ¨ UÝRL« U−²M o¹uð tO r²¹ Íc« ¡UCH«¢ u¼ WOI¹uð dE½

Æ©±∞≠≤® r— qJA« dE½«Æ¢¡«dA« —«d cOHMð w WDKÝË ¨¡«dA« w W³ž—Ë ¨¡«dA« vKŽ …—bË ¨Wd²A

UłUŠ

Wd²A

W³žd«

¡«dA« w

WŽuL− ∫‚u«

sOJKN²L« s

…—bI«

¡«dA« vKŽ

Ë√ WDK«

–Uð≈ w WOŠöB«

¡«dA« —«d

‚u« dUMŽ ©±∞≠≤® qJý

Í—U−ð ‚u …—u

d³²F½ v²Š ÎWFL²− d«u²ð Ê√ V−¹ WFЗ_« dUMF« Ác¼

¨‰U¦L« qO³Ý wKF ÆU WFK ÎUuÝ sOJKN²L« s WŽuL−

t½_ ¨rN ÎUuÝ sODK f¹Ë—eË— «—UOÝ u−²M d³²F¹ r

Ác¼ q¦ ¡«dý vKŽ …—b wMODKH« lL²−L« œ«d√ Èb fO

d«u²¹ r «–≈ WFK ÎUuÝ sOF ÍdAÐ lL−ð bF¹ôË Æ…—UO«

Æ WFK« Ác¼ ¡«dý w W³žd« rN¹b

œ«d√ Ê_ ¨WODÝË√ ‚dA« ‚«uÝ_« w XKA w²« WO³Mł_« U−²ML« s dO¦ „UM¼ ¨‰U¦L« qO³Ý vKF

ÆWOÝUOÝ v²ŠË√ ¨WOUIŁ Ë√ ¨WOŽUL²ł« Ë√ ¨WOM¹œ »U³Ý_ ¨WFK« ¡«dý w W³žd« rN¹b sJ¹ r ‚«uÝ_« Ác¼

μ≤


—«d cš√ w WOŠöB« Ë√ WDK« rN¹b sJ¹ r «–≈ ¨U WFK ÎUuÝ sOJKN² lL−ð —U³²Ž« lOD²½ ô t½√ UL

¨Â_«Ë »_« v≈ tłuð ‰UHÞ_« U−²M o¹u²Ð WU« WOI¹u²« œuN−« s ΫdO¦ Èdð V³« «cË ¨¡«dA«

Æ¡«dA« —«d –Uð« w WOŠöB« Ë√ WDK« t¹b fO t½_ ¨tð«– qHD« v≈ fOË

∫‚«u??Ý_« Ÿ«u???½√

`{u¹ ©±≠≤® r— ‰Ëb−« ÆwŽUMB« ‚u«Ë ¨wöN²Ýô« ‚u« ∫UL¼ ‚«uÝ_« s ÊUOz— ÊUŽu½ „UM¼

ÆsOu« sOÐ ‚dH«

w??ŽU??MB« ‚u????«

wö??N²Ýô« ‚u????«

ôü« ∫wŽUMB« ‚u« w ŸU³ð w²« lK« vKŽ WK¦_« s ∫wöN²Ýô« ‚u« w ŸU³ð w²« lK« vKŽ WK¦_« s

ÆU¼dOžË ÂU)≈ œ«u*«Ë ¨WO³²J*« «eON−²«Ë ¨ «bF*«Ë ÆU¼dOžË fÐö*«Ë ¨…—UO«Ë ¨“—_«Ë ¨`K*«Ë ¨dJ«

UN«b²Ý« qł√ s œ«u*«Ë lK« wŽUMB« ‚u« ¡UCŽ√ Íd²A¹

ÆlO³« …œUŽù Ë√ ¨ÃU²½ù« WOKLŽ qON² Ë√ ¨ÃU²½ù« WOKLŽ w

ŸU³ý≈ ·bNÐ WFK« wöN²Ýô« ‚u« ¡UCŽ√ Íd²A¹

ÆWOKzUF« Ë√ ¨WOBA« rNðUłUŠ

WOŽUMB« UdA« u¼ wŽUMB« ‚u« w pKN²*«

ÆW¹—U−²«Ë

¨U½√ ÍœUF« hA« u¼ wöN²Ýô« ‚u« w pKN²*«

Æu¼ ¨X½√

ÂUOIK …dO³ ÊuJð wŽUMB« pKN²*« U¹d²A r−Š …dOG ÊuJð wöN²Ýô« ‚u« w Íd²A*« U¹d²A r−Š

ÆWOłU²½ù« WOKLFUÐ

œ«d_« s dO³ œbŽ wŽUMB« ¡«dA« —«d –Uð« w „d²A¹

Æ¡«dAUÐ WUš ÂU√ Ë√ ÊU−KÐ 5K¦2

s Ë√ ¨W−²M*« l½UB*« s …dýU³ WOŽUMB« lK« Ÿ“uð

Æ…dÝUL«Ë ¡öu« Ë√ ¨WKL'« dłU²

ÆWOKzUF« Ë√ ¨WOBA« tðUłUŠ b

Ë√ tH½ œdH« ÁcšQ¹ wöN²Ýô« ‚u« w wz«dA« —«dI«

ÆWKzUF«

ÆWze−²« dłU² w WOöN²Ýô« ‚«uÝ_« w lK« Ÿ“uð

©±≠≤® r— ‰Ëbł

U¼dOFðË ¨

U−²MLK d¹uDðË ¨jODð s ¨WÝRL« w WOI¹u²« WDA½_« q Ê√ v≈ …—Uýô« —b−ð

Æåo¹u²« …—«œ≈ò vŽbÔð WÝRL« w WBB² …—«œ≈ s —«bð ¨UN Z¹Ëd²«Ë ¨UNF¹“uðË

μ≥


”—b???« WK???¾Ý√ ø

Ô

Æ‚u« ¨Z²ML« ¨dF« ¨o¹u²« ∫wðQ¹ UL Îö ·dŽ√ ±

ÆøUNULŽ√ w wŽUL²łô« bF³« UÝRL« wŽ«dð nO ≤

ø Ub« Ë√ U−²ML« Z¹Ëd² WOzd« ·«b¼_« sOÐ√ ≥

ø U−²ML« dFÝ b¹b×ð bMŽ—U³²ŽôUÐ U¼cš√ Vł«u« —u_« U ¥

Æo¹u²« dUMŽ sOÐ WOœU³²« WöF« `{Ë√ μ

ÆWOŽUMB« ‚«uÝ_«Ë WOöN²Ýô« ‚«uÝ_« sOÐ WOÝUÝ√ ‚Ëd WLš d–√ ∂

∫UNO QD« `×√ rŁ ¨WOðü« «—U³F« s …—U³Ž q sŽ åôò Ë√ årF½ò ?Ð VOł√ ∑

Æ`Ðd« v≈ WœUN« UÝRL« vKŽdJŠ o¹u²« © ® Æ√

ÆWOI¹u²« WOKLF« w W¹edL« WDIM« u¼ pKN²L« © ® Æ»

ÆWOKJA« tðU½uJLÐ Z²MLK Íed« bF³« q¦L²¹ © ® Æ?ł

ÆpKN²L« l q«uðË ‰UBð« WOKLŽ u¼ Z¹Ëd²« © ® Æœ

ÆÃU²½ù« ÊUJ v≈ „öN²Ýô« ÊUJ s Z²ML« qI½u¼ l¹“u²« © ® Æ?¼

ÆÍd¹u« ‚u«Ë wMLO« ‚u« w wMODKH« d−׫ o¹uð bMŽ bŠu wI¹uð Z¹e Âb²¹ © ® ÆË

Æ¡«dA« vKŽ …—bI« UN¹b sJ¹ r Ê≈Ë v²Š Z²MLK ÎUuÝ sOJKN²L« s WŽuL− bFð © ® Æ“

ÆwŽUMB« ‚u« w Íd²AL« s Ϋbý—Ë WO½öIŽ d¦√ wöN²Ýô« ‚u« w Íd²AL« © ® ÆÕ

μ¥


VðU??????J*« …—«œ≈

W¦¹b(« W¹—UðdJ«Ë

…b?????Šu«


∫…b??Šu« ·«b????¼√

∫vKŽ s¹—œU «u½uJ¹ Ê√ …bŠu« Ác¼ WÝ«—œ s ¡UN²½ù« bFÐ W³KD« s lu²¹

ÆtHzUþËË V²JL« ÂuNH vKŽ ·dF²«

ÆUNðUH«uË UNŽ«u½√Ë W¹—UðdJ« vKŽ ·dF²«

ÆW¹—«œù« d¹—UI²« WÐU²Ë W¹—U−²« öÝ«dL« vKŽ ·dF²«


W¾Þuð

w W¹—UðdJ«Ë WO³²JL« ‰ULŽ_« XFÝuðË

—uDð bI

ÊU ULN WÝR W¹√ w UNMŽ vMž ô X׳√Ë ¨…dOš_« W½Ëü«

VOUÝ_«Ë qzUÝu«

—uDð UL ÆUNKLŽ WFO³ÞË ‚UD½Ë UNL−Š

¨U¹—UðdJ«Ë w³²JL« qLF« w Wb²L« W¹—«œù«Ë WOMI²«

qzUÝu« Ác¼ vKŽ W³KD« ŸöÞô W×K …—Ëd{ `³√ Íc« d_«

…—«œ≈ w W“ö« WdFL«Ë …—UNL« rNÐU≈ ·bNÐ ªVOUÝ_«Ë

w½U¦«Ë ‰Ë_« sOÝ—b« w rð ÷dG«

«cË ÆW¦¹b׫ VðUJL«

¨Y¹b׫ V²JL« ÂuNH vKŽ W³KD« ŸöÞ≈ ¨…bŠu« Ác¼ s

ÆtLOLBð ΔœU³Ë ¨tŽ«u½√Ë tHzUþËË

UNŽ«u½√Ë ¨W¹—UðdJ« ‰uŠ Y¹b׫ YU¦« ”—b« ‰ËUMðË

ÆWHK²L«

WÐU² …—UN vKŽ ·dF²« rð bI lЫd« ”—b« wË

d¹—UI²« v≈ fU« ”—b« ‚dDðË ¨W¹—U−²«

öÝ«dL«

ÆWHK²L« UNUJý√Ë UNŽ«u½√ qJÐ W¹—«œù«

μ∂


t??Ž«u½√Ë ¨tHzUþË ¨tu??NH ∫V²JL«

±

…—«œù«

WOUL«

μ∑

r??????????KFð√

Íc« ÊUJL« u¼ ∫V²JL«

ÊuLzUI« ÊuHþuL« tO qLF¹

ed u¼Ë¨WO³²JL« ‰ULŽ_UÐ

WÝ RLK Í —«œù« “UN− «

edË ¨UNO WÐUd« “UNłË

tłu¹ –≈ ¨pc ‰UBðö

Ãd¹ tMË œ—«u« b¹d³« tO≈

o¹dÞ sŽË Æ—œUB« b¹d³«

rUFUÐ ‰UBðô« r²¹ V²JL«

tO Ë ¨ fJF « Ë wł — U «

UHKL«Ë ö−« kH×ð

qJAð w²«Ë WÝRLUÐ WU«

ÆÁ—«œô« …d«– UNŽuL−LÐ

ÂUF« d¹bL«

V²JL«

ö−«

«dcL«

UO½«eOL«

«¡UBŠù«

öÝ«dL«

d¹—UI²«

œ—«uL« …—«œ≈

W¹dA³«

Èdš_« «—«œùUÐ ÍedL« V²JL« WöŽ ©±≠≥® qJý

pMÐË ¨WÝRL« w WÐUd« “UNłË ¨Í—«œù« “UN−« ed V²JL« bF¹

ÆdšPÐ Ë√ qJAÐ V²JL« Ubš sŽ ¡UMG²Ýô« ÊU½≈ Í_ sJL¹ ôË ¨UNðUuKF

WÝ—bLUÐ pUײ« cM ¨pðUOŠ n«u s dO¦ w V²JL« l qUF²ð X½Q

WBš— Ë√ ¨…œôË …œUNý Ë√ ¨WOÝ—b …œUNý Ãd²ð Ê√ b¹dð UbMŽ ¨ÂuO« v²ŠË

…—uðU lœ bMŽ V²JL« l qUF²ð UL ÆWOBý W¹u¼ Ë√ ¨dHÝ “«uł Ë√ ¨WUOÝ

r¹bI²« bMŽË ¨WFU−UÐ pUײ« bMŽ tF qUF²²ÝË ÆnðUN« Ë√ ÁUOL« Ë√ ¡UÐdNJ«

ÆWHOþu

U¼—uNLł sOÐË UNMOÐ qu« …eL¼Ë ¨WÝRLK dýU³L« tłu« q¦L¹ V²JLU

»UO½« rOEMð sŠ vKŽ nu²¹ WÝR W¹√ ÕU−M ÆUNO WHK²L« «—«œù« sOÐË

«c¼Ë ÆÈdš_« UÝRL« sOÐË UNMOÐË ¨WHK²L« UNð«—«œ≈ sOÐ UuKFL«

ÂUL²¼ô« wŽb²¹ Íc« d_« ¨åV²JL«ò ‰öš s r²¹ UuKFLK »UO½ô«

w²« ‰ULŽ_« r−Š w œU¹œ“ô« W³«uË ¨WÝRL« qLŽ l rzö²¹ ULÐ tLOEM²Ð

…bŠË Ë√ r œułË v≈ WłU׫ dNþ pcÐË ¨WHK²L« «—«œù« UNÝ—ULð

wJ «—«œù« qJ WO³²JL« ‰ULŽ_« rOEMð t²LN ¨åV²JL«ò vŽbð W¹—«œ≈

ÃU²½ô« …—«œ≈

…—«œ≈

o¹u²«


Office Concept

V²J*« ÂuNH

WO³²JL« ‰ULŽ_« „d²ðË ¨WOK_« UNðULN v≈ ⁄dH²ð

WöŽ ©±≠≥®r— qJA« `{u¹Ë ¨UNÐ ÂUOIK V²JLK

vKŽ V²JL« ÊuJ¹ bË ÆÈdš_« «—«œôUÐ V²JL«

wLOEM²« UNKJO¼Ë ¨U¼—œ«u UN WKBHM …dz«œ qJý

bË ¨Èd³J« UÝRL« w ‰U׫ u¼ UL ’U«

…dz«œ qJý vKŽ Ë√ ¨WÝRLK Ê«u¹œ qJý vKŽ ÊuJ¹

¨d¹b Ë√ fOz— V²JLK ÊuJ¹Ë ¨W¹—«œù« ÊËRAK

¨WŽU³DK rË ¨nOý—ú r tOË ¨ÊuHþuË

v≈ WU{ùUÐ ¨—œUB«Ë œ—«u« b¹d³« W−UFL dš¬Ë

d³Ë WÝRL« qLŽ WFO³Þ VŠ ŸuM²ð Èdš√ ÂU√

ÆUNL−Š


VðUJ „UM¼ ÊuJ¹ bI ¨WÝRL« «—«œ≈ Âb¹ Íc« ÍedL« V²JL« v≈ WU{ùUÐ t½√ v≈ …—Uýù« —b−ðË

Ætð«– rI« Ë√ UNð«– …dz«bUÐ WIKF²L« WO³²JL« ‰ULŽ_UÐ ÂUOI« UN²LN ¨WÝRL« w r Ë√ …—«œ≈ qJ WKI²

∫V²J*« nzUþË

∫WOÝUÝ_« nzUþu« ∫ÎôË√

∫wðQ¹ ULÐ UNULł≈ sJL¹ YOŠ¨WÝR W¹√ w V²JLK WOÝUÝ√ nzUþË sLC²¹ Ád– oÐU« n¹dF²« Ê≈

Xu« w WÝRL« UNO≈ ÃU²×ð w²« UuKFL« lL−Ð V²JL« ÂuI¹ ∫UNFLłË U½UO³« ‰U³I²Ý« ±

WÝRL« qš«œ s UNFLł sJL¹ UuKFL« Ác¼Ë Æq³I²L« w UNKLF²ð Ê√ sJL¹ w²« Ë√ ¨d{U׫

Æ©Èdš√ PAM ¨WuJ׫ ¨ÊËdz«“ ¨ÊuUM ¨¡öLŽ® UNł—Uš s Ë√ ©WHK²L« ÂU_«Ë «—«œù«®

¨d¹—UI²« ¨dOð«uH« ¨b¹d³« ¨ U³KD« ¨nðUN« ∫UNL¼√ ¨qzUÝË …bFÐ UuKFL« Ác¼ lLł r²¹Ë

ÆqzUÝd« ¨w½Ëd²Jù« b¹d³« ¨ÀU×Ð_«

bMŽ UNM …œUH²Ýö WUš ö−Ý w UNFLł w²« U½UO³« oOŁu²Ð V²JL« ÂuI¹ ∫ U½UO³« oOŁuð ≤

Æ UÝUO« rÝ—Ë «—«dI« –Uð« bMŽ b¹bײUÐË ¨WłU׫

V²JL« ÂuI¹ Ê√ bFÐ ô≈ ¨UNFLł rð w²« U½UO³« s …œUH²Ýô« sJL¹ ô ∫UNKOK×ðË U½UO³« V¹u³ð ≥

qLF« rŁ sË Æd¹—UIð Ë√ ¨ «¡UBŠ≈ Ë√ ¨ UO½«eO Ë√ ¨rz«u qJý vKŽ `O×B« qJAUÐ UNOÐu³²Ð

Æ «—«dI« –Uð«Ë ¨ UÝUO« rÝ— ¨jOD²« ÷«dž√ w UNM …œUH²Ýö U½UO³« Ác¼ qOK×ð vKŽ

Ë√ X½U WOKš«œ ¨UNM bOH²ð w²« UN−« v≈ t¹b …d«u²L« UuKFL« b¹Ëe²Ð V²JL« ÂuI¹ ∫ U½UO³« b¹Ëeð ¥

UuAË√ ¨»UOG«Ë —uC×UÐ UuA Ë√ ¨qLF« dOÝ ‰uŠ d¹—UIð qJý cšQð Ê√ sJL¹ U½UO³« Ác¼Ë ÆWOł—Uš

ÆWOLÝd« dz«Ëb« UNO≈ ÃU²×ð «¡UBŠ≈ Ë√¨WUš ULOKFð Ë√ ¨ÂU« œ«uL« U³KÞ Ë√¨ UÐU׫

∫W¹u½U¦« nzUþu« ∫ÎUO½UŁ

…eL¼ —ËbÐ V²JL« ÂuI¹ UNöš s w²« ¨WUF« UöF« WHOþË w q¦L²ð W¹u½UŁ nzUþuÐ V²JL« ÂuI¹

tOłu²«Ë rOEM²«Ë jOD²« nzUþuÐ ÂUOI« vKŽ …—«œù« …bŽU ¨wł—U« rUF«Ë WÝRL« sOÐ qu«

U½UO³«Ë V²JL« Ubš ÊËœ W¹—«œù« nzUþuUÐ ÂUOI« WÝR W¹√ vKŽ qN« s fO t½≈ YOŠ ¨WÐUd«Ë

…eNł√ ¨…¡U{ù« …eNł√ ¨ ôü« ∫q¦ ¨UNu√Ë WÝRL« UJK²L vKŽ WEU×L«Ë Æt¹b …d«u²L«

vKŽ ‰uB×«Ë WO³²JL« «Ëœ_« ¡«dý w …bŽUL«Ë Æ «bM²L«Ë ozUŁu« ¨»uÝU׫ …eNł√ ¨nOOJ²«

v≈ Ub« iFÐ r¹bI²ÐË ¨WÝRL« w ÂU_«Ë «—«œû WHK²L« ÖULM« rOLBðË ¨UNM VÝUML«

—«b≈˨ öUFL« ÖUL½ W¾³Fð˨WOLÝd« ‚«—Ë_« vKŽ o¹bB²« ∫q¦¨WÝRL« l sOKUF²L« —uNLł

ÆU¼dOžË UuKFL«Ë «œUý—ù« r¹bIð˨WOLÝd« ozUŁu«

μ∏


∫Õu²HL« V²JL« vKŽ WK¦√

ÆÊ«dOD« Udý VðUJ

Æ„uM³« VðUJ

ÆsOQ²« Udý VðUJ

Ë√ «“«u−« VðUJ

Æ U¹uN«

dÐUFL«Ë œËb׫ VðUJ

ƉËb« sOÐ

∫VðUJ*« Ÿ«u½√

∫UL¼ ¨VðUJL« s ÊUOOz— ÊUŽu½ „UM¼

rCð …dO³ WŽU sŽ …—U³Ž u¼Ë ∫(Open Office) Õu²HL« V²JL« ±

¨WOUŽ eł«uŠ UNO sOKUF« sOÐ qBH¹ ô˨ÂU_«Ë «—«œù« rEF

q«u qLF²¹ qÐ ¨nIÝ_« v≈ ÷—_« s WK«u« Ê«—b−U

Ë√ ¨VA« s WŽuMB WFHðd dOž

¨ÃUłe« Ë√ ¨ÂuOML_« Ë√ ¨h³−«

UNKI½ Ë√ ¨UNJË UN³Odð qN¹ YO×Ð

VðUJ „UM¼Ë ¨WłU׫ wŽb²ð UbMŽ

ÆÎUðU²Ð q«u UNMOÐ błuÒ¹ ô WŠu²H

©Õu²H V²J®

»uOF«

sOFł«dL«Ë sOKUF« bł«uð

V³¹ … bŠ « Ë WŽ U w

ÁU³²½ô« X²A¹ UL ª¡U{uC«

ÆqLF« w eOd²« qKI¹Ë

W¹d«Ë WOuB« «bF½«

w WUšË V²JL« w

Æp– UNeK¹ w²« ‰ULŽ_«

∫wðüUÐ UNULł≈ sJL¹ »uOŽË U¹«e Õu²HL« V²JLKË

U¹«eL«

q¦_« ‰öG²Ýô«Ë ¨w½UJL« eO׫ w dOu²«

ÆWŠU²L« WŠULK

ªV²JL« w sOKUF« vKŽ ·«dýù« WuNÝ

ÆbŠ«Ë V²J w sOKUF«Ë ·dAL« œułu

ªV²JL« w sOKUF« sOÐ ‰UBðô« WuNÝ

ÆrNMOÐ q«uH« »UOG

W¹√ WNł«uL ¨V²JL« rOLBð …œUŽ≈ WuNÝ

ÆWOK³I² «dOOGð

ô¬® WO³²JL« «Ëœ_« «b²Ý« WuNÝ

s © U³ÝU׫ ¨aM« ô¬ ¨d¹uB²«

WHK w du¹ UL ªwŽULł qJAÐ sOKUF«

Æ «Ëœ_« Ác¼ q¦ „ö²«

©oKG V²J®

Íc« ÊUJL« u¼ ∫(Private Office) ©’U« V²JL«®oKGL« V²JL« ≤

s¹c« Ë√ ¨wHOþu« rNFuL Î…UŽ«d WÝRL« w sOHþuL« —U³J hB¹

«c¼ ÊuJ¹ U ÎU³UžË ¨W¹d«Ë WOuB« s UŽu½ rNULŽ√ WFO³Þ VKD²ð

ÆW¹—UðdJK hB¹ oö V²J tÐ o×K¹Ë ¨ÎUIKG V²JL«

μπ


WIKGL« VðUJL« vKŽ WK¦√

ÆW¹bK³« fOz— V²J

Æ…—«œù« fK− fOz— V²J

ÂUF« d¹bL« V²J

ÆWÝ—bL« d¹b V²J

Æ UÐU׫ d¹b V²J

∫wðüUÐ UNULł≈ sJL¹ oKGL« V²JLK »uOŽË U¹«e „UM¼Ë

»uOF« U¹«eL«

WŠUL« w ÎU½UOŠ√ ·«dÝù«

w²« ‰ULŽú WLzö bFð

ÆUN WBBL«

W¹d«Ë WOöI²Ýô« VKD²ð

sOKUF« vKŽ ·«dýù« WÐuF

¡ËbN« pcË ¨qLF« w

bFÔÐ V³Ð ªrNÐ ‰UBðô«Ë

ÆeOd²«Ë

V²J sŽ sOKUF« VðUJ

ƉËRL«

w sOHþuLK WLzö bFð

ªUNOÝQð bMŽ …bz«e« WHKJ«

p–Ë ¨UOKŽ W¹—«œ≈ l«u

U???N¦OŁQð W???HK ŸU???Hð—« V³???Ð

ÆrN²OL¼√Ë rN²³ON ΫbOQð

ÆUN²½UOË U¼eON−ðË

VðUJLUÐ ÎUÝUO W½ËdL« WK

WłU׫ WUŠ w WŠu²HL«

ÆV²JL« rOLBð …œUŽ≈ v≈

©±® r— ◊UA½

VðUJ w¼ q¼Ë ¨WÝ—bL« w VðUJL« UNÐ ÂuIð w²« W¹u½U¦«Ë WOÝUÝ_« nzUþu« ‰uŠ Ϋd¹dIð bŽ√

ø«–ULË ¨WIKG Â√ WŠu²H

©≤® r— ◊UA½

∫©oKG ¨Õu²H® V²JL« Ÿu½ VŠ wðQ¹ U nM√

ÆsOKUF« sOÐ ‰UBðô« tO qN¹ ±

ÆsOKUF« sOÐ WO³²JL«

«Ëœú ‰œU³²L« «b²Ýô« tO qN¹ ≤

ÆqLF« w WOuB« vKŽ kU×¹ ≥

ÆWÝRL« ÂUŽ d¹b ÂUILÐ oOK¹ ô ¥

ÆÃUŽ“ù« tO d¦J¹ μ

ÆtOKŽ “u×¹ Ê√ nþu q Vžd¹ ∂

Æb−Ð tKLFÐ ÂuI¹ tKžUý Ê√ s ©…dýU³L« WEŠöLUЮ ÎU¹d¼Uþ bQ²« ‰ËRL« vKŽ VFB¹ ∑

ÆÎö³I² tLOLBðË t²ŠU q¹bFð VFB¹ ∏

Æ—uNL−UÐ WöŽ UN w²«

UÝRL« tb²ð U U³Už π

∂∞


”—b???« WK???¾Ý√ ø

ø UÝRLK W³MUÐ t²OL¼√ UË ¨V²JL« ·dŽ√ ±

ÆWÝRL« w V²JL« UN¹œR¹ w²« WOÝUÝ_« nzUþu« `{Ë√ ≤

øtÐuOŽË ULNM q U¹«e YOŠ s oKGL« V²JL«Ë Õu²HL« V²JL« sOÐ ‚dH« U ≥

ÆoKGL« V²JL«Ë Õu²HL« V²JL« vKŽ WK¦√ jŽ√ ¥

ÆWÝRL« w Èdš_« «—«œùUÐ V²JL« WöŽ sÒOÐ√ μ

∫W×O×B« WÐUłù« e— ‰uŠ …dz«œ l{√ ∂

∫oKGL« V²JL« U¹«e s ≠±

ÆW½ËdL« ≠» ÆnOUJ²« WK ≠√

ÆW¹d« …UŽ«d ≠œ

ƉUBðô« WuNÝ ≠?ł

∫Õu²HL« V²JL« U¹«e s ≠≤

ÆsOKUF« vKŽ ·«dýô« WuNÝ ≠» ¡U{uC« s qKI¹ ≠√

ÆqLF« w eOd²« ≠œ ÆW¹d«Ë WOuB« dOuð ≠?ł

∫rKŽ≈

∫?Ð oKGL« V²JL« sŽ Õu²HL« V²JL« eOL²¹ ≠≥

ÆsOKUF« sOÐ ‰UBðô« WuNÝ ≠» ÆW²ÐU¦« q«uH« ‰ULF²Ý« ÂbŽ ≠√

d– U lOLł ≠œ ÆV²JL« w WFÝ«u« WŠUL« dOuð ≠?ł

∫W×O× dOž WOðü« «—U³F« sOÐ U …—U³Ž ≠¥

ÆWOKOBH²« ‰ULŽ_« vKŽ W¦¹b׫ UÝRL« w ÊËd¹bL« lKD¹ Ê√ V−¹ ≠√

ÆWOKOBH²« ‰ULŽ_« WÝ—ULL W¦¹b׫ UÝRL« w ÊËd¹bL« ⁄dH²¹ Ê√ V−¹ ≠»

ÆqLF« öOBHð w ÷u« s s¹d¹bL« WO³²JL« ‰ULŽ_« —d×ð ≠Ã

ÆU¼«bŠù Ë√ «—«œù« lOL− UuKFL« kH×Ð V²JL« ÂuI¹ b ≠œ

∫WO³²JL« Ub« ≠μ

œbŽË ¨WÝRL« w sOHþuL« œbŽ ∫UNM ¨WHK² q«uF W−O²½ UNU− œbײ¹ ≠√

ÆUNO «—«œù«

ÆUNð«– bŠ w W¹Už XO ≠»

ÆÈdš_« «—«œù« …bŽUL WKOÝË ≠?ł

Æd– U lOLł ≠œ

∂±


(Office Layout) Y¹b׫ V²JL« rOLBð


∫V²J*« rOLBð ÂuNH

lDË ¨sOHþuL« sU√ VOðdðË ¨ «—«œù« l«u sO³¹ qUJ² jD l{Ë V²JL« rOLB²Ð bBI¹

V²JL« rOLBð bMF ÆqLFUÐ WDO×L« W³ÝUML« ·ËdE« W¾ONð …UŽ«d l ¨ «—«œù« qš«œ WO³²JL« ÀUŁ_«

w²« WOHOþu« ·«b¼_« ÓUC¹√ Î rOLB²« fJF¹ Ê√ V−¹ qÐ ¨WOUL−« wŠ«uMUÐ jI ÂUL²¼ô« r²¹ ô Ê√ V−¹

rOLB²Ð …dUFL« UÝRL« ÂuI𠨫cN ÆWÝRLK WOK³I²L« UFÝu²« pcË ¨UNIOI×ð v≈ wF« r²¹

¨tzUM³Ð ¡b³« q³ XO³« rOLBð UDD l{Ë q¦ ÎUULð¨ÎöF ¡UM³UÐ ŸËdA« q³ UN³ðUJË WÝRL« w½U³

ÎUŽU³D½« du¹Ë ¨WŠU²L« UŠUL« s …œUH²Ýô«Ë ¨nOUJ²« iOHð v≈ V²JLK rOK« rOLB²« ÍœR¹ YOŠ

Æd¦√ WOKŽUË …¡UHJÐ qLF« “U−½≈ w bŽU¹Ë ¨sOKUF« U¹uMF s ld¹Ë ¨V²JL« Ídz«“ Èb ÎUMŠ

∫V²JLK bO'« rOLB²« ΔœU³

∫wðQ¹ ULO V²JL« rOLBð ΔœU³ hOKð sJL¹

ÆUNM œUH²¹ ô UŠU „dð ÂbŽË ¨WÝRL« vM³ w WŠU²L« UŠULK q¦_« ‰öG²Ýô« ±

ôü«Ë ¨…¡U{ù«Ë ¨W¾b²«Ë ¨W¹uN²K rOK« l¹“u²« ‰öš s ¨ÎUO×Ë ÎUOH½ sOHþuL« WŠ«— ÊUL{ ≤

ÆWO³²JL«

«Ëœ_«Ë

s tNÐUA²L« ÂU_« l{uð ö¦LÆUNKLŽ WFO³ÞË UNHzUþË VŠ UN³OðdðË W¹—«œù« VðUJL« rOLBð ≥

¨ UHKL« ¨WŽU³D«® W¹edL« Ub« VðUJ l{uðË ¨iFÐ s UNCFÐ W³¹d qLF« WFO³Þ YOŠ

VðUJL« d¦√ UNb²ð w²« ÂU_«Ë «—«œù« s »dIUÐ © UuKFL« W−UF «bŠË ¨Ê«u¹b«

UNO≈ ‰uu« qN¹ sU√ w © UöF²Ýô«¨WUF« UöF«¨ U¹d²AL«® —uNL−UÐ WöF« «–

ÆÂU_« wUÐ ÃUŽ“≈ ÊËœ

ÆWÝRL«Ë V²JL« sŽ ÎUMŠ UŽU³D½« sOFł«dL«Ë s¹dz«e« Èb V²JL« rOLBð fJF¹ Ê√ ¥

‰cÐ ÊËœ ¨ «—uD²«Ë «b−²L« l qUF²K dOOG²«Ë q¹bF²K t²OKÐU V²JL« rOLBð w vŽ«d¹ Ê√ μ

ÆWMJLL« nOUJ²« qQÐË …dO³ œuNł

∂≤


∂≥

WO³²J

«Ëœ√

rNULŽ√ WFO³Þ VKD²ð s¹c« sOKUFK WUš VðUJ rOLBð vKŽ qLF« ∂

w © UÐU׫ …—«œ≈ ¨ UBUML«Ë «¡UDF« r® W¹d«Ë WOöI²Ýô«

ÆqLF«

WO³²J*« «eON−²«

vKŽ WOL¼_« w W¹Už V²JL« w Âb²L« ÀUŁ_«Ë ¨ ôü«Ë ¨ «Ëœ_« bFð

WÝRL« wHþuL Ub« qC√ r¹bIð qON² ªwKLF«Ë wBA« s¹bOFB«

¨nðU¼ Ë√ ¨d¹uBð WMU Ë√ ¨ÀUŁ√ ÊËbÐ ¨p²Ý—b —uB²ð Ê√ lOD²ð ö Æs¹dšxË

ô V²JL« w «Ëœ_« Ác¼ q¦ œułu ÆWOÝUÞd Ë√ ¨»uÝUŠ “UNł Ë√ ¨fU Ë√

rNð qÐ ¨…¡UHË WbÐ Ub« r¹bIðË qLF« “U−½≈ w Ÿ«dÝù« vKŽ jI bŽUð

W¦¹b׫ ‰UBðô« …eNł√ XŽUD²Ý« nO rKF¹ UMKJ ¨ UIHM« w œUB²ô« w ÎUC¹√

u¹bOË ¨ «dLðRL« nðU¼Ë ¨fUH«Ë ¨d¹uB²« UMUË ¨‰UIM« nðUN« ∫q¦

UŽUL²łô« bIŽË ¨dH« UIH½ s dO¦J« duðË ¨qLF« qNð Ê√ ¨ «dLðRL«

V²J Í√ w WOÝUÝ_« …eNł_« s bF¹ Íc«Ë »uÝU׫ “UNł Ê√ UL Æ…dýU³L«

vKŽ tð—b sŽ pO¼U½ ¨sO²O¼UM² WœË WŽdÐ qLF« “U−½≈ w dO³ qJAÐË rNÝ√

¨Î«bł WK¹uÞ «d²HË UNÐ ÿUH²Šô« sJL¹ w²« UuKFL« s qzU¼ rJÐ ÿUH²Šô«

ÆUNM¹eð sU√Ë UHKL«Ë ‚—u« dOuð wU²UÐË

VðUJL« w UN«b²Ý« ŸUð«Ë w³²JL« qLF« w WO³²JL« «Ëœ_« WOL¼_ ΫdE½Ë

©bOŠu²«®jOLM²« ÂuNH ÎU¦¹bŠ «uKšœ√ UNLOEMðË VðUJL« …—«œSÐ sOL²NL« ÊS ¨W¦¹b׫

ÀUŁú Êu−²ML« UNF³²O …œb× fO¹UIË UH«u «uF{u ¨ «Ëœ_« Ác¼ w

¨tOKŽË ÆUNKLŽ ·ËdþË WÝRL« qLŽ WFO³Þ l VÝUM²ð wJ WO³²JL« «Ëœ_«Ë

¨U¹«eL« s ΫdO¦ oI×¹ WO³²JL« «bFL«Ë «Ëœú bOŠu²«Ë jOLM²« ÊQÐ ‰uI« sJL¹

∫UNM

«Ëœ_« fO¹UIË UH«u bOŠuð Ê√ YOŠ ¨¡«dA« «¡«dł« jO³ð

fO¹UIL«Ë UH«uL« w dEM« s WÝRL« wHF¹ UNO¹UIË WO³²JL«

ÆUNH½ «Ëœô« ¡«dý —«dJð bMŽ Èdš√ …d

fH½ «b²ÝUÐË WNÐUA² ‰ULŽQÐ ÊuuI¹ s¹c« sOKUF« WOłU²½≈ …œU¹“

ÆUNH½ «bFL«Ë «Ëœ_«


©…dOðdJÝ®

s¹dz«e«Ë sOKUF« ”uH½ w bOł ŸU³D½« s¹uJð

ÆV²JL« w oOM²«Ë VOðd²« sŠ sŽ

nOUJðË ¨ ôü«Ë ¨ «Ëœ_« vKŽ WÐUd« ÂUJŠ≈

ÆUNKOGAð

sJL œbŽ d³√ s WO³²JL« «Ëœ_« «b²Ý«

ÆsOKUF« s

ÆWO³²JL« «Ëœ_«Ë ôx —UOG« lD dOuð

◊UA½

UÝRL« ÈbŠ≈ v≈ W³KDK …—U¹“ VOðdð r²¹

¨UNO VðUJL« rOLBð vKŽ ŸöÞö WOMODKH«

VðUJL« Ác¼ «e²« Èb ‰uŠ d¹dI𠜫bŽ≈Ë

ÆbO−« rOLB²« ΔœU³LÐ

©dðuO³L “UNł®

©W−b ’«d√®

∂¥


”—b???« WK???¾Ý√ ø

ÆWO³²JL« «Ëœ_« jOLMð ¨WO³²JL« «eON−²« ¨V²JL« rOLBð ∫wðQ¹U ·ÒdŽ√ ±

øV²JLK bO−« rOLB²« w U¼d«uð Vł«u« ◊ËdA« U ≤

ø WO³²JL« «Ëœ_« bOŠuð s …ułdL« bz«uH« U ≥

∫UNO QD« `×√ rŁ ¨WOðü« «—U³F« s …—U³Ž q sŽ åôò Ë√ årF½ò ?Ð VOł√ ¥

ÆtO WOKJA«Ë WOUL−« wŠ«uM« vKŽ Í—«œù« V²JLK bO−« rOLB²« dB²I¹ © ® ≠√

Æ…—ËdC« bMŽ q³I²L« w tO q¹bF²« ’d `O²¹ qJAÐ V²JL« rOLBð r²¹ © ® ≠»

ÆiFÐ s UNCFÐ W³¹d W½U−²L« qLF« WFO³Þ «– ÂU_« ÊuJð Ê√ V²JL« rOLBð bMŽ vŽ«d¹ © ® ≠?ł

ÆÂUF« d¹bL« V²J s W³¹d —uNL−UÐ WöF« «– ÂU_« l{uð © ® ≠œ

ÆWÝRL« w sOKUF« WOłU²½≈ …œU¹“ vKŽ WO³²JL« «eON−²«Ë «Ëœú jOLM²« qLF¹ © ® ≠?¼

ÆÎUCFÐ rNCFÐ W¹ƒ— Wd sOFL²−LK UAUML«Ë UŽUL²łô« w «dLðRL« nðU¼ «b²Ý« du¹ © ® ≠Ë

Æ¡«dý WO³KÞ q bMŽ UNðUH«u w dEM« wŽb²¹ WO³²JL« «Ëœ_« jOLMð © ® ≠“

∫W×O×B« WÐUłù« e— ‰uŠ …dz«œ l{√ μ

∫V²JL« rOLBð bz«u s ≠±

ÆWŽdÐ qLF« “U−½≈ ≠» ÆWŠUL«Ë ÊUJL« ‰öG²Ý« ≠√

ÆV²JLK WOUL−« wŠ«uMUÐ fOzd« ÂUL²¼ô« ≠œ ÆW¹—«œù« VðUJLK l«uL« qC√ —UO²š«≠?ł

∫vKŽ —uNL−UÐ WöF« «– VðUJL« rOLBð w Y¹b׫ ÁU−ðô« ed¹ ≠≤

ÆÕu²HL« V²JL« u×½ tM d¦√ oKGL« V²JL« u×½ ÁU−ðô« ≠√

ÆÕu²HL« V²JL« u×½ ÁU−ðô« ≠»

ÆÁUF«Ë W½–_« Ubš vKŽ œUL²Žô« …œU¹“ ≠?ł

Æd– U lOLł ≠œ

∫V²JL« rOLBð ΔœU³ s Æ≥

Æp– VKD²ð w²« ‰ULŽ_« w WOöI²Ýô«Ë W¹d« vKŽ WEU×L« ≠√

ÆdýU³ qJAÐ sOÝ˃dL« vKŽ ·«dýù« s ¡U݃d« sOJLð ≠»

ÆW²ÐU¦« eł«u×«Ë WJOL« Ê«—b−« «– W¦¹b׫ VðUJL« ¡UMÐ —UA²½« ≠?ł

ÆszUÐe« l ‰UBðô« ÂbŽ UNKLŽ VKD²¹ w²« ‰ULŽ_«Ë WDA½_« s qJ WŠu²H VðUJ œ«d≈ ≠œ

∂μ


(Modern Secretariate) W???¦¹b׫ W¹—UðdJ«


∫W¹—UðdJ« ÂuNH

WLK s tI²A w¼Ë secretary W¹eOK−½ù« WGK« w dOðdJÝ WLK wMFð

WO³²J ‰ULŽQÐ ÂuIð …dOðdJÝ

∫W¹u½U¦« dOðdJ???« ‰U???LŽ√

dOðdJ???« lOD²???¹ v???²Š

…¡U???HJÐ t???ðU³ł«uÐ ÂU???OI«

ÂULù« tOKŽ Vłu²¹ ¨WOUFË

∫WOðü« —uôUÐ WdFL«Ë

WOKLFUÐ W?O?ze?−?« W?d?F?L?«

vKŽ q??L??²??A??ð w??²??« W????????¹—«œù«

¨tOłu²«Ë ¨rOEM²«Ë ¨jOD²«

Æ WÐUd«Ë

U???OKLF« i???F³Ð ÂU???Lù«

q???¦ ¨ WOz UBŠô«Ë W???O UL «

¨WO³???ÝU×L« dðUb« «b²???Ý«

¨i³I«Ë ·d???B« «¡«dł≈Ë

WDO???³« WOUL« rz«uI« œ«bŽ≈Ë

ÆU¼dOžË

¨ÊU???−K« qOJ???A²Ð W???dFL«

œ«bŽ≈Ë ¨UNULŽ√ W¹œQð VOUÝ√Ë

ÆUNðUŽUL²ł« d{U×

UöF« ‰u???QÐ W???dFL«

WUF« UöF«Ë ¨WO½U???½ù«

sOKUF« l qUF²« b¹bײUÐË

s???OKUF²L«Ë W???ÝRL« w???

ÆUNF

WGKUÐ wMFð W¹—UðdJÝ WLKË ¨åd« sO√ò Ë√ åd« rðUò wMFðË secret

‰ULŽ_«Ë WDA½_« q sŽ ‰ËRL« Í—«œù« “UN−« Í√ secretariate W¹eOK−½ù«

bŽU¹ nþu uNdOðdJ« U√ ÆUNð«—«œ≈Ë tÝRL« ÂUQÐ WIKF²L« WO³²JL«

…eL¼ qJA¹Ë ¨W¹d«Ë tLNL« ‰ULŽ_« iF³Ð ÂuI¹Ë WU²« t²I¦Ð l²L²¹Ë tOz—

…—Uýù« —b−ðË Æwł—U« rUF«Ë tÝRL« sOÐË sOKUF«Ë fOzd« sOÐ qu«

s t½√ bI²F½ ôË ¨tMŽ ¡UMG²Ýô« sJL¹ ô Ϋbł rN —ËbÐ ÂuI¹ dOðdJ« Ê√ v«

¨tOłuðË ¨rOEMðË ¨jODð s WOÝUÝ_« tULŽ√ fOzd« Ë√ d¹bL« „d²¹ Ê√ wKLF«

tHzUþuÐ tUO ÊËœ ‰u×ðË ¨t²Ë ·eM²ð WO³½Uł ‰ULŽQÐ ÂUOIK ⁄dH²¹Ë ¨WÐU—Ë

ÆWOKŽUË …¡UHJÐ WOÝUÝ_«

∫dOðdJ« UNÐ ÂuI¹ w²« ‰ULŽ_«

w dOðdJ« UNÐ ÂuI¹ w²« U³ł«u«Ë WOÝUÝô« ‰ULŽ_« s WŽuL− „UM¼

∫UNL¼√ s ¨tKLŽ WFO³Þ sŽ dEM« ·dBÐ WÝR W¹√

ÆUN²ŽU³ÞË ¨ «dcL«Ë qzUÝd« d¹d×ð

Æd¹uB²«Ë aM«

ÆU¼d¹dLð Ë√ ¨UNOKŽ œd«Ë ¨WOHðUN« ULUJL« wIKð

Ɖu_« VŠ tEHŠË ¨tF¹“uðË ¨Ád¹uBðË ¨b¹d³« Âö²Ý«

ÆsOFł«dL«Ë —«Ëe« ‰U³I²Ý«

Æ UŽUL²łö dOCײ«Ë ¨d¹bL« bOŽ«u rOEMð

Æ U¹dHK œ«bŽù«

Æd¹bL« VzU½ l ÊËUF²UÐ d¹bL« »UOž ¡UMŁ√ V²JL« ÊËRý …—«œ≈

ÆtÐ …dc r¹bIðË ¨ UŽu{u s ‰ËRL« t³KD¹ b U WÝ«—œ

v???KŽ U???N{dŽË ¨ ö???−L«Ë n???×B« w??? d???AM¹ U??? v???KŽ Ÿö???Þô«

ƉËRL«

∂∂


??????????KFð√

’U????« d?O?ðd?J??« V?K?D?²?¹

fOzd« WOBAÐ ÎUUšÎUUL≈

WÝœUÝ WÝUŠ t¹bË WŽU³DÐË

tOKŽË ¨WOz— U³ždÐ W¹u

dOðdJ« ÊQ??Ð ‰u??I??« sJL¹

t—UH¹ ô tOz— qþu¼ ’U«

ö??H??×??« i??F??Ð w??? v??²??Š

Æ U³ÝUML«Ë

∫W¹—UðdJ« Ÿ«u½√

∫w¼ ¨W¹—UðdJK WOz— Ÿ«u½√ WŁöŁ „UM¼

∫WU)« W¹—UðdJ« ∫ÎôË√

UH«u sL{ qLF« rODM² ªd¹bL« Á—U²¹ nþu u¼ ∫’U« dOðdJ«

WMOF …dz«bÐ ’Uš u¼ËÆqLF« w ’öšô«Ë …¡UHJ« vKŽ ¡UMÐ d¹bL« U¼œb×¹ WMOF

ÂuI¹Ë¨…—«œù« fK− fOz— Ë√ ¨ÂUF« d¹bL« V²JLÐ Ë√ ¨sOF r Ë√

Ë√ ¨rI« Ë√ ¨…dz«b« œËbŠ sL{ ÎUIÐUÝ …œ—«u« dOðdJ« ‰ULŽQÐ

ÆtK¦L¹ Íc« V²JL«

∫WUF« W¹—UðdJ« ∫ÎUO½UŁ

© UöF²Ýô« W¹—UðdJÝ®

¨Èdš√ v≈ WÝR s UN²OLð nK²ð W¹—«œ≈ …bŠË w¼

Ë√ ¨å Ub« …—«œ≈ ò Ë√ ¨åW¹—«œù« ÊËRA«ò UNOKŽ oKD¹ bI

WO³²J Ubš ÂbIð ÆåWUF« W½U_« ò Ë√ ¨åWUF« W¹—UðdJ«ò

rOIð r²¹ U ÎU³UžË ¨WÝRL« w ÂU_«Ë «—«œù« lOLł `UB

≠∫WOðü« «bŠu« v≈ WUF« W¹—UðdJ«

«—UH²Ý« vKŽ œd« w hB²ð ∫ UöF²Ýô« …bŠË

—«Ëe???« ‰U?³?I?²?Ý≈Ë ¨—u?N?L?−?« ôU??B??ð«Ë ¨s?O?F?ł«d?L?«

w b¹d³« Âö²Ý«Ë ¨WÝRL« VðUJ v≈ rNušœ rOEMðË sOFł«dL«Ë

Æ«Ëb« UË√ dOž

¨UN³OðdðË ¨ UuKFL« Âö²Ý« w hB²ð ∫ UþuH×L« …bŠË

ÆnK²« s UN²½UOË ¨UNË«bð vKŽ ·«dýù«Ë ¨UNEHŠË

UN²½UOË WO³²JL« «Ëœ_«Ë ôü« Õö≈ w hB²ð ∫t½UOB« …bŠË

WOzUÐdNJ« ‰ULŽ_«Ë ¨WU³« ‰ULŽ√Ë W“ö« ULOd²« qLFÐ ÂUOI«Ë

ÆW“ö«

«—«œù« qJ ozUŁu«Ë öÝ«dL« q WŽU³Þ w hB²ð ∫WŽU³D« …bŠË

ÆWÝRL« w ÂU_«Ë

‰ULŽQÐ W???U« q???IM« qzU???ÝË W???dŠ w??? h???B²ð ∫W???d׫ …b???ŠË

∂∑


©WŽU³Þ ‰ULŽQÐ ÂuIð …dOðdJÝ®

UNBš— b¹b−ðË ¨UN²½UOË ¨WÝRL«

„öN²???Ý« W???³«dË ¨U???NMOQð h???«uÐË

Æœuu«

W³«d w hB²ð ∫«Ëb???« W³«d …bŠË

ÊËRý ÂöŽ≈Ë ¨rN«dB½«Ë sOKUF« —uCŠ

Æ»UOG«Ë dOšQ²« ôU×Ð sOHþuL«

nðUN«Ë WUEM« ∫ Èdš√ «bŠË „UM¼Ë

Æs_«Ë WÝ«d׫Ë

∫WBB²*« W¹—UðdJ« ∫ÎU¦UŁ

ÂbI¹Ë ¨Á“U−½≈ w …—UNL«Ë …d³« t¹bË ¨sOF wM qLŽ w hB² hý u¼ ∫hB²L« dOðdJ«

vKŽ WBB²L« t¹—UðdJ« Ÿ«u½√ r¼√ “«dЫ sJL¹Ë Ɖu_« VŠ d¹bL« Ë√ fOzd« v≈ tð«—UNË tð«d³š

∫ wðü« u×M«

UÝ«—b« w Í√d« ¡«bÐ≈Ë ¨tBB²Ð WöF« «– ÀU×Ð_«Ë UÝ«—b« œ«bŽSÐ ÂuI¹ ∫wMH« dOðdJ«

r¹bIðË ¨fOzd« U¼bIF¹ w²« WOMH« ÊU−K« UŽUL²ł« —uCŠ ˨fOzd« s tO« ‰U×ð w²« d¹—UI²«Ë

ÆtBB²Ð WIKF²L« ôU−L« w W×OBM«Ë …—uAL«

œ«bŽ≈ ∫q¦ ¨WÝRLUÐ WöF« «– WO½u½UI« lO{«uL« q WÝ«—œ w hB² ∫w½u½UI« dOðdJ«

ÂUOI«Ë ¨WÝRL« UNd³ð w²« œuIF«Ë UN²Fł«dË qLF« œuIŽ œ«bŽ≈Ë ¨rEM«Ë sO½«uI« UŽËdA

WOŠUM« s «ËöF«Ë lOd²«Ë qIM« ôUŠ WÝ«—œË ¨U¼b{Ë WÝRL« s WŽudL« U¹UCI« h×HÐ

«—«dI« lOLł WFł«dË ¨WO½u½UI« wŠ«uM« w tÐ t½UF²Ýö fOzd« l UK−« —uCŠË ¨WO½u½UI«

ÆU¼—«bB²Ý« »uKDL« d{U×L«Ë

v« œ—«u« b¹d³« l qUF²« w hB² ∫©WOLOKF²« UÝRLUÐ ’Uš®wLOKF²« dOðdJ«

¨ UOKJ« ¡«bLŽ® WOLOKF²« WÝRL« ¡UCŽ√ UŽUL²ł« —uCŠË ¨UNM —œUB«Ë WOLOKF²« UÝRL«

‰U³I²Ý«Ë ¨bFÐ ULO UN²FÐU²Ë UNO —«œ U qO−ðË ©WÝ—bL« …«—œ« ¨WFU−« fK− ¨ÂU_« ¡U݃—Ë

vKŽ œd«Ë ©—u√ ¡UOË√ ¨WO¹—b²« W¾ON« ¡UCŽ√ ¨W³KÞ® WOLOKF²« WÝRL« vKŽ s¹œœd²L« ’Uý_«

fOzd« sŽ WÐU½ù«Ë¨UNÐ ÊuuI¹ w²« Àu׳« “U−½≈ w f¹—b²« W¾O¼ ¡UCŽ√ …bŽUË ¨rNð«—UH²Ý«

ÆtÐUOž WUŠ w ‰ULŽ_« dOOð w ©WOKJ« bOLŽ ¨WFU−« fOz— ¨WÝ—bL« d¹b®

¨rNðö−Ý kHŠË v{dL« ‰U³I²Ý« q¦ ‰ULŽUÐ ÂuI¹ ∫©WO³D« UÝRLUÐ ’Uš®w³D« dOðdJ«

∂∏


©WO³Þ …dOðdJÝ®

WO³D« WÝRL« v≈ œ—«u« b¹d³« l qUF²«

¨WOHðUN« ULUJL« ‰U³I²Ý«Ë ¨UNM —œUB«Ë

¨v{dLUÐ WU« »U׫ UuA œ«bŽ≈Ë

WO³D« WÝRL« b¹ËeðË ¨d¹—UI²«Ë qzUÝd« WŽU³ÞË

ÆU¼dOžË W¹—ËdC« UeK²LUÐ

vKŽ ŸöÞ_« w hB² ∫wH×B« dOðdJ«

—U³š_« r¼QÐ Ád¹b b¹ËeðË ö−L«Ë n×B«

dOCײ« pcË …QAML« qLFÐ WöF« «– ¡U³½ô«Ë

WOH×B« ¡U³½ô« WžUOË WOH×B« «dLðRLK

ÆÂöŽô« qzUÝu UNUÝ—«Ë

r??????????KFð√

w d??O??ðd??J????« œ«b??????Ž≈ U??N??ł

∫sODK

¨W??B??B????²??L??« e???«d???L???«

ÆW¹—UA²Ýô«Ë

ÆW¹—U−²« W¹u½U¦« tÝ«—b«

W???O???F???U???−???« U?????O?????K?????J?????«

ÆWDÝu²L«

Æ UFU−«

ÆWb« ¡UMŁ« V¹—b²«

∫`łUM« dOðdJ« UH«u

∫WOðü« ö¼RL«Ë UH«uLUÐ `łUM« dOðdJ« vKײ¹

¨…d«c« …uË ¡Uc«Ë ¨qUF²« sŠË WU³K«Ë ¨‚bB« ∫WOBA« ±

sŠË ¨qLF« w ÊUIðô«Ë ¨fHMUÐ WI¦«Ë ¨dO³F²« w WöD«Ë

ÆU¼dOžË tuŠ U WUE½ vKŽ WEU×L«Ë ¨dNEL«

¨W¹—UðdJ« ‰ULŽUÐ ÂUOI« tK¼Rð WOLKŽ …œUNý vKŽ ‰uB׫ ∫WOLKF« ≤

sO½«uI«Ë WLE½_UÐ ÂULù« ¨tKLŽ ‰U− w b−¹ U vKŽ ŸöÞô« lÝ«Ë

WIKF²L« WOuJ׫ «¡«dłô« vKŽ ŸöÞô« ¨WÝRL« w UNÐ ‰uLFL«

WOÐdF« WGK«® Â_« WG UNL¼√Ë ¨ UG …bŽ …œUł≈ ¨WÝRL« ‰ULŽUÐ

ÆW¹eOK−½ù« WGK«Ë ©UM W³MUÐ

qzUÝd« WÐU² ¨»uÝU׫ «b²ÝUÐ WŽU³D« …œUł≈ ∫WOKLF« ≥

‰ULF²Ý« ¨œ—«u«Ë —œUB« b¹d³« W−UF ¨d¹uB²«Ë aM« ¨d¹—UI²«Ë

bOŽ«uL« b¹b×ð ¨ UuKFL« W−UF ¨WHK²L«WO³²JL« «Ëœ_«

ƉU³I²Ýô«Ë

∂π


”—b???« WK???¾Ý√ ø

ødOðdJÝ WLK Wôœ d– l W¹—UðdJ«Ë dOðdJ« sOÐ ‚dH« U ±

ÆWÝR W¹√ w dOðdJ« UNÐ ÂuI¹ w²« WOÝUÝ_« U³ł«u« h« ≤

ødOðdJ« w d«u²ð Ê√ V−¹ w²« WOBA« ö¼RL« U ≥

Æ’U« dOðdJ« ‰ULŽ√Ë ÂUF« dOðdJ« ‰ULŽ√ WFO³Þ sOÐ Ê—U√ ¥

øtULŽ√ UË wLOKF²« dOðdJ« u¼ s μ

∫WOðü« qL−K W×O×B« WÐUłù« ‰uŠ …dz«œ l{√ ∂

∫t½S ¨s¹dz«e« bŠ√ tOKŽ qšœË rN qLFÐ ÎôuGA dOðdJ« ÊU «–≈ ≠±

Æœb×L« Xu« w Áe−MO tKLŽ lÐU²¹ ≠√

ÆWUOC« Vł«uÐ ÂuI¹Ë ¨tKLŽ qłR¹ ≠»

ÆtKLŽ lÐU²¹Ë WOײ« œd¹ ≠?ł

ÆWŽdÐ t ⁄dHOÝ t½QÐ ÁdFA¹Ë ¨”uK−K ÁuŽb¹Ë ¨t t«d²Š« dNE¹ ≠œ

∫dOðdJK WOKLF« ö¼RL« s XO WOðü« s …bŠ«Ë ≠≤

ÆdO³F²« sŠ ≠» Æd¹uB²«Ë aM« ≠√

Æb¹d³« W−UF ≠œ Æ UuKFL« —œUBLÐ tdFL« ≠?ł

∫dOðdJ« UNÐ ÂuI¹ w²« ‰ULŽ_« s ≠≥

ƉU³I²Ýô« ≠» Æs¹d¹bLK bOŽ«uL« rOEMð ≠√

Æd– U lOLł ≠œ ÆaM« ëd²Ý« ≠?ł

∫Ê√ tOKŽ ¨ ULUJL« vKŽ WÐUłû nðUN« WŽULÝ dOðdJ« ld¹ UbMŽ ≠¥

ÆrKJ²L« s rKF¹ v²Š XLB¹ ≠» ÆΫ—u tLÝ« ‰uI¹ ≠√

ÆÎUHD rKJ²L« ‰uI¹ ≠œ ÆUNK¦L¹ w²« WÝRL« Ë√ V²JL« rÝ« ‰uI¹ ≠?ł

∫’U« dOðdJ«

ULN s ≠μ

Æd¹bL« v≈ UNMŽ hK r¹bIðË ¨ ö−L«Ë n×B« …¡«d ≠√

ÆWÝRLK ö«uL«Ë Wd׫ WFÐU² ≠»

ÆWÝRL« w sOHþuL« «˜ qLŽ vKŽ ·«dýô« ≠?ł

ÆWÝRLUÐ WIKF²L« ÀU×Ð_«Ë ¨

UÝ«—b« œ«bŽ≈ ≠œ

∑∞


∫u¼ WÝRL« vKŽ WŽudL« ÈËUJA« ”—b¹ Íc« dOðdJ« ≠∂

Æw½u½UI« ≠» ÆwMH« ≠√

Æw³D« ≠œ ÆwLOKF²« ≠?ł

∫wðQ¹ UL ÁbŠ«Ë ÂUF« dOðdJ« sŽ ’U« dOðdJ« eOL¹ U Ê≈ ≠∑

ÆtÝRL« q w ÂUF« dOðdJ« qLŽË s¹d¹bLUÐ ’U« dOðdJ« qLŽ oKF²¹ ≠√

ÆÂUF« s d¦√ WOLKŽ ö¼R v≈ ÃU²×¹ ’U« ≠»

Æ’U« s d¦√ WOKLŽ «—UN v≈ ÃU²×¹ ÂUF« ≠?ł

Æd– UL ¡wý ô ≠œ

∫w½U¦« œuLF« w t³ÝUMÐ UË ‰Ë_« œuLF« w U sOÐ oË√ ∑

w½U¦« œuLF«

Æ—«Ëe« ‰U³I²Ý«Ë¨sOFł«dL« «—UH²Ý« vKŽ œdUÐ WBB² ≠±

ÆUN−zU²½ lÐU²¹Ë ¨ UOKJ« ¡«bLŽ UŽUL²ł« dC×¹ ≠≤

ÆWÝRLUÐ WU« qIM« qzUÝË öIM²Ð WBB² ≠≥

ÆUNÐ ÿUH²Šô«Ë UN³OðdðË ¨ U½UO³« Âö²ÝUÐ WBB² ≠¥

ÆUNO t¹√— ¡«bÐ≈Ë ¨UN²Fł«dË ¨œuIF« œ«bŽ« ≠μ

UuA œ«bŽ≈Ë ¨v{dL« ö−Ð ÿUH²Šô« vKŽ qLF¹ ≠∂

ÆrNÐ ’U« »U׫

w «—«œù« lOLł `UB WO³²J Ubš r¹bI²Ð ÂuI¹ ≠∑

ÆWÝRL«

ÆtULŽ√ rOEM²Ð ÂuIO ¨tO WOUF« t²I¦ ΫdE½ fOzd« Á—U²¹ ≠∏

‰Ë_« œuLF«

Wd׫ …bŠË ≠√

UþuH×L« …bŠË ≠»

UöF²Ýô« …bŠË ≠?ł

wLOKF²« dOðdJ« ≠œ

w½u½UI« dOðdJ« ≠?¼

w³D« dOðdJ« ≠Ë

’U« dOðdJ« ≠“

ÂUF« dOðdJ« ≠Õ

∑±


(Business Letters) W??¹—U−²« ö??Ý«dL«

¥

qUF²« WŽdÝ œ«œ“« ¨ÃU²½ù« UOKLŽ lÝuðË lL²−L« UłUŠ b¹«eð l

b²«Ë ¨‰Ëb« sOÐ v²ŠË ¨…bŠ«u« WËb« w UÝRL«Ë œ«d_« sOÐ Í—U−²«

ôUBðô« ÊUOŠ_« VKž√ w UNF VFB¹¨…bOFÐ ‰Ëœ UNł v≈ öUFL« Ác¼

qF−ð w²« U¹«eLUÐ l²L²ð Èdš√ ‰UBð« WKOÝË œU−¹≈ s bÐô ÊU tOKŽË ¨WOBA«

¨Í—U−²« ‰œU³²« UOKLŽ qONðË W¹—U−²« UIHB« bIF WUF WKOÝË UNM

UÝRL« sOÐ ôUBðö W¹u …«œ√ X׳√ w²« ¨W¹—U−²« qzUÝd« błu

ÆsOOŽUMB«Ë ·—UBL«Ë ‰ULŽ_« ‰Uł—Ë

b¹d³«Ë fUH« ‰ušœ l d{U׫ Xu« w qzUÝd« WOL¼√ “eFðË

ÆU¼e¹eFðË W¹—U−²« UöF« ¡UA½ù W¹—Ëd{ …«œ√ qzUÝd« bFÔð YOŠ ¨w½Ëd²Jù«

∫WUÝd« ¡«eł√

∫UNM ¨¡«eł√ …bŽ s WUÝd« ÊuJ²ð

WKÝdL« WdA« Ê«uMŽ qLAðË ¨WÐU²JK …bFL« W—u« vKŽ ÍuKF« ¡e−« vKŽ WŽu³D ÊuJð ∫ W¹Ëd²« ±

Æw½Ëd²Jù« b¹d³«Ë fUH«Ë nðUN« ¨b¹d³« ‚ËbM r— Ë ¨luL«Ë bK³« YOŠ s

d²œ w wLd« UN³Oðdð v≈ WU{ùUÐ ¨WUÝd« Ÿu{u vKŽ ‰b¹ ełu e— u¼Ë ∫å…—Uýù«ò rd« ≤

WNł s UNO≈ Ÿułd« WOKLŽ qN¹Ë ¨WNł s WUÝd« kHŠ WOKLŽ w bŽU¹Ë ¨WÝRLK —œUB«

¨sOIý s ÎU½uJ rd« ÊuJ¹ b Ë√ ¨WMÝ q w …—œUB« qzUÝdK ÎöK² ÎUL— ÊuJ¹ ÊQ ¨Èdš√

ÆŸu{uL« qKð sLC¹ qK² r— u¼ w½U¦«Ë ¨WUÝd« Ÿu{uL vË_« ·dŠ_« u¼ ‰Ë_«

WÐU² w WF³²L« …bŽUI«Ë¨ sOLO« v≈ W×HB« vKŽ√ w l{u¹Ë ¨WUÝd« ‰UÝ—≈ a¹—Uð Í√ ∫a¹—U²« ≥

ÎU½UL{ ·Ëd×UÐ dNA« V²J¹ …œUŽË ¨WM« rŁ ¨dNA« rŁ ¨ÂuO« rŁ ¨qÝdL« bKÐ rÝ« ∫w¼ a¹—U²«

Æd¹Ëe²« ÂbF

WOÐdF« WGKUÐ qzUÝd« w vKŽ√ sË vMLO« W¹Ë«e« w Ê«uMF« V²J¹Ë ∫t½«uMŽË tO≈ qÝdL« ed ¥

ÊuJ¹ U …œUŽËÆ…dýU³ rd«Ë a¹—U²« X×ð ÊuJ¹Ë ¨W¹eOK−½ù« WGKUÐ qzUÝdK ÈdO« W¹Ë«e« wË

ed ¨tO≈ qÝdL« rÝ« ∫wðü« qJAUÐ ·öG« Ë√ WUÝd« vKŽ ¡«uÝ ¨Ê«uMF« WÐU² w qK²«

ÆWËb« rÝ« ΫdOš√Ë ¨bK³« rÝ« rŁ ¨b¹d³« ‚ËbM U¼bFÐË ¨WÝRL« Ë√ WdA« rÝ«¨tO≈ qÝdL«

tK« WLŠ—Ë rJOKŽ Âö« ¨bFÐË W³OÞ WO×ð q¦ ¨Â«d²Š«

«—U³Ž s WOײ« ÊuJ²ð ∫WOŠU²²ô«Ë WOײ« μ

ÆU¼dOžË ¨bFÐË WO×ð ¨tðUdÐË

∑≤


∑≥

r??????????KFð√

ULKJÐ tO≈ qÝdL« W³ÞU r²ð

ed ·ö²š« VŠ nK²ð

ò∫‰UIO t²½UJË tO≈ qÝdL«

fOz d å W UH « VŠ U

…œUF« VŠUË ¨W¹—uNL−«

fOz— Ë√ ¨dOH« Ë√ qBMIK

¨W¹—U−²« WdG« fOz— Ë√ W¹bK³«

WKOCË d¹“uK wUFL« VŠUË

sO U×LK – U²Ý ô « Ë aOAK

WU×B« ‰Uł—Ë sOÝ—bL«Ë

” bMN Ë ¡ U³Þ ú — u² œ Ë

Æa«ÆÆsOÝbMNLK

©W¹—U−ð WUÝ— √dI¹ d¹b®

…ełu …—U³Ž V²J½ rŁ ∫Ÿu{uL« WLK dc½ YO×Ð ∫WUÝd« Ÿu{u ∂

ÆWUÝd« ÊuLC sŽ WF¹dÝ …dJ wDFð

WUÝd« tO≈ ·bNð Íc« Ÿu{uL« ÕdÞ r²¹ UM¼Ë ∫WUÝd« rł ∑

rŽbð w²« ozUI×«Ë UuKFL« q WMLC² ¨t½Qý w Y׳ðË

∫wðQ¹ U …UŽ«d V−¹Ë ¨WUÝd« Ÿu{u

Æ Ÿu{uL« ÕdÞ w “U−¹ù« ≠√

ÆWKNÝ WG «b²Ý« ≠»

ÆÕu{Ë qJÐË Î«—u Ÿu{uL« v≈ ‰ušb« ≠?ł

r¼UH²K ‰U− „dðË ¨b¹bN²« »uKÝ√ ô ŸUMù« »uKÝ√ «b²Ý« ≠œ

qÝdL« b{ Âb²ð Ê√ sJL¹ ULK W¹√ WÐU² ÂbŽË ¨ÎUIŠô

Æq³I²L« w

WOײ« l r−Mð ¨WÐcNË …ełu …—U³Ž w¼ ∫WOU²« WOײ« ∏

«d²Šô« ozU ‰u³IÐ «uKCHðË ò ∫q¦ ¨WUÝd« UNÐ r²²ð ¨WOŠU²²ô«

Æåd¹bI²«Ë dJA« l ò Ë√ ¨å «d²Šô« «uK³«Ë ò Ë√ ¨åd¹bI²«Ë

Ê√ V−¹ UNOKŽ rðU« l{Ë Ë√ WUÝd« lOuð q³ ∫rðU«Ë lOu²« π

‰UL¼≈ ÂbŽ s Ë√ ¨¡UDš_« s U¼uKš s bQ²K Ϋœb− WUÝd« √dIÔð

åWOLÝd« ò WH wHC¹ lOu²«Ë ¨tO≈ qÝdLK UNUB¹≈ œ«d¹ WDI½ Í√

¨WUÝd« WO½u½U U³Łù wHJ¹ ô ÁbŠu rðU« ULMOÐ ¨WUÝd« vKŽ

ÆlOu²« qHÝ√ wHOþu« ÁedË qÝdL« rÝ« d– V−¹ UL

dOð«u Ë√ ¨d¹—UI²U Èdš√ «bM²LÐ WUÝd« XI—√ «–≈ ∫ UIdL« ±∞

¨WUÝd« qHÝ√ w UIdL« Ác¼ v≈ …—Uýù« V−O ¡«dA« Ë√ lO³«

Æ dcðË UId WLK V²J²

UuKFL« vKŽ ŸöÞôUÐ WOMFL« UN−« w¼∫WöF« »U×√ a½ ±±

—UA¹Ë ¨UN½QAÐ «¡«dł≈ –Uð« UNM »uKDL«Ë ¨WUÝd« w …œ—«u«

WUÝd« s qHÝ_« ¡e−« w UNO≈ a½ ‰UÝ—≈ —dI²¹ w²« UN−« v≈

ÆUNM sL¹_« V½U−« wË

WUÝd« VðU rÝ« s vË_« ·dŠ_« sŽ …—U³Ž w¼ ∫“ud« ±≤

ÆUNFÐUÞË


W¹—U−ð WUÝ— ÖuL½

UO½Ëd²Jû ”bI« Wdý

tK« «— ≠ ÆÆÆÆÆŸ—Uý

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ »Æ’

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ∫fU ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ∫nðU¼

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ∫WO½Ëd²Jù« W×HB« Ê«uMŽ ≠ÆÆÆÆÆÆÆ∫w½Ëd²Jù« b¹d³«

∑≠„Ø◊∫…—Uýù« Ø rd«

Â≤∞∞∂ Ê«d¹eŠ ≤μ ∫a¹—U²«

Âd²×L« bLŠ√ s¹b« œULŽ bO«

UFO³L« …dz«œ d¹b

W¦¹b׫ dB Wdý

ÆWOÐdF« dB W¹—uNLł ≠…d¼UI«

∫ bFÐË W³OÞ WO×ð

—UFÝ√ rz«uË UłuU² vKŽ ‰uB׫ VKÞ ∫ Ÿu{uL«

«Ëœ_«Ë …eNł_« lO³ ¨tK« «— WM¹b w W¹—U−ð WÝR pKL½ UM½QÐ rJöŽ≈ œu½

s UN−²Mð w²« Ÿ«u½_«Ë ¨rJ²dý rÝ« UM¼U³²½« XH bË ¨Ÿ«u½_« nK² s WOzUÐdNJ«

ułdM ÆX½d²½ù« WJ³ý vKŽ UdA« l«uL UM×HBð ‰öš WOzUÐdNJ« «Ëœ_«Ë …eNł_«

◊ËdýË —UFÝ_« rz«u l UN½u−²Mð w²« WOzUÐdNJ« …eNłú —uB ÃuU²JÐ UM «u¦F³ð Ê√ rJM

ÆÎö³I² rJF qUF²« WO½UJ≈ ‰uŠ Èdš√ UuKF W¹√Ë ¨sL¦« b¹bð WI¹dÞË ¨lO³«

©W¹Ëd²«®

qÝdL« Ê«uMŽ

rd«

a¹—U²«

Ê«uMŽË rÝ«

tO≈ qÝdL«

WOײ«

WOŠU²²ô«

Ÿu{uL«

WUÝd« rł

«d²Šô« «uK³«Ë

lOu²«

bFÝ√ w“

o¹u²« d¹b

ÆÆÆÆÆÆÆÆƱ ∫ UId*«

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ≤

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆØ v≈ W½

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Ø

Ê ” Ø Â Ÿ

WOײ«

WOU²«

lOu²«

WöF« »U×√ a½

“ud«

∑¥


W¹—U−²« qzUÝd« Ÿ«u½√

©—UH²Ý« WUÝ— √dI¹®

r??????????KFð√

Èdš_« qzUÝd« s dO¦ „UM¼

Àbײð Íc« Ÿu{uL« VŠ

Ác¼ WÐU² V−¹Ë ÆWUÝd« sŽ

qJA« YOŠ s ¨W¹UMFÐ qzUÝd«

Æ ULKJ« —UO²š«Ë ÊuLCL«Ë

∫wðü« u×M« vKŽ UNM ÷dG« VŠ W¹—U−²« qzUÝd« ŸuM²ð

Ë√ ¨ UÝR Ë√ ¨’Uý√ sŽ —UH²Ý« ÊuJð Ê√ U≈ w¼ ∫—UH²Ýô« ±

sŽ Ë√ ¨—U−²« bŠ_ wUL« edL« sŽ pMÐ s dH²½ ÊQ ¨WŽUCÐ

¨WMOF Wdý sŽ W¹—U−²« WdG« ‰Q½ Ë√ ¨W¹—U−²« t²FLÝË tuKÝ

ÆUNF qUF²ð Ë√ UN−²Mð w²« WŽUC³« sŽ Wdý s dH²½ Ê√ Ë√

œËœd«Ë ¨WŠËdDL« «—UH²Ýô« vKŽ œdK ∫—UH²Ýô« vKŽ œd« ≤

ÆWO³KÝ Ë√ WOÐU−¹≈ ÊuJð Ê√ sJL

UNFO³ð w²« lK« WŽuL− Ë√ WMOF WFKÝ ÷dF Âb²ð ∫÷dF« ≥

Ubš Ë√¨ UH«uL«Ë ¨dF« ÷dF« w `{u¹ bË ¨WdA«

ÆlO³« bFÐ U

vKŽ Ϋœ— ÊuJ𠨩 Íd²AL«Ë lzU³« sOÐ bIŽ sŽ …—U³Ž w¼ ®∫VKD« ¥

s W³ÝUM W{ËdFL« WFK« Ê√ Íd²AL« błË «–S ¨÷dF« WUÝ—

ÆU¼¡«dý VKD¹ t½S ¨ UH«uL«Ë dF« YOŠ

WÐuKDL« lzUC³« s×ý WOKLŽ U³Łù qzUÝ— w¼Ë ∫VKD« cOHMð μ

WŽUC³« UH«u sLC²ð …—uðUHÐ …œUF« w UNU—≈ r²¹Ë ¨Íd²ALK

ÆdF«Ë WOLJ« YOŠ s

¨WŽUC³« hI½ Ë√ ¨—UFÝ_« …œU¹“ s ÈuJAK Âb²ðË ∫ÈuJA« ∂

Æ UH«uLK UN²IÐUD ÂbŽ Ë√ ¨UNHKð Ë√

¨—«c²Žö ÈuJA« WUÝ— qÐUI w qÝdð w²« w¼Ë ∫ÈuJA« vKŽ œd« ∑

ÆrNH« ¡uÝ V³Ý Íc« d_« `O{uð Ë√ ¨QD« Õöù Ë√

∑μ


Od« W¹UH ÂbŽ V³Ð œUF ©p® b¹bð VKÞ WUÝ— Öu/

W¹Ëd²«

μ ÂØ‘ ∫ rd«

Â≤∞∞μ ◊U³ý ± ∫ a¹—U²«

Âd²×L« ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆbO«

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Wdý

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ fU ÆÆÆÆÆÆÆÆÆnðUN« ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Æ» Æ’

sODK ≠ tK« «—

∫ bFÐË ÆÆÆ W³OÞ WO×ð

Æ œUF ©p® b¹bð ∫ Ÿu{uL«

≤∞∞∂ —«–¬ ±≤ a¹—U²Ð Œ—RL«Ë¨w½œ—√ —UM¹œ ±∏∞∞ WLOIÐ rJK³ s —œUB« pB« Ê≈ ‰uI« wMHÝR¹

≥∞ a¹—Uð q³ pOA« WLO b¹b²Ð «e²ô« rJM VKD½¨ bOd« W¹UH ÂbŽ V³Ð UMdBL tðœUŽ≈ XLð b

WUŠù s¹dDC UMH½√ b−MÝ ÆwÐdF« pM³« w WdA« »UŠ w ΫbI½ mK³L« lœ ‰öš s wU׫ —«–¬

Æ ÁöŽ√ œb×L« a¹—U²« wË ÎöU mK³L« b¹bð ÂbŽ WUŠ w WdA« wU× v≈ Ÿu{uL«

Æd¹bI²«Ë «d²Šô« ozU l

lOu²«

qÝdL« rÝ«

wUL« d¹bL«

∑∂


∫…b??O'« WU??Ýd« U?H«u

∫UNM ¨ UH«uL« s WŽuL− …bO−« WUÝdK

Æd¹bI²«Ë «d²Šô« vKŽ W«b« «—U³F«Ë ULKJ« s ·U —b WUÝd« sOLCð ±

¨—«c²Žô«Ë nÝ_« —«dJð VM−ð pcË ¨ÊUJù« —bIÐ WCUG«Ë WO³K« «—U³F« «b²Ý« VM−ð ≤

ÆWKŁULL« lzUC³« s Èdš√ ·UM√ błu¹ qÐ ¨nMB« «c¼ q¦ UM¹b błu¹ ô ‰uI½ ÊQ

fOzd« `²²«ò ∫ Îö¦L ¨‰uN−LK WOM³L« qL−« s d³√ ÎUFË UN Ê_ ÂuKFLK WOM³L« qL−« «b²Ý« ≥

ÆåVOŠdð WLKJÐ dLðRL« `²²«ò ∫ ‰uI« s qC√ ¨åVOŠdð WLKJÐ dLðRL«

rŁ ¨ qŽUH« rŁ ÎôË√ qFH« wðQ¹ ÂUŽ qJAÐ WKL−« wH ¨ÂöJ« VOðdð YOŠ s WGK« bŽ«uIР«e²ô« ¥

WËU×Ë ¨Δ—UI« rNH ÎU¾Oý nOCð ô w²« …bz«e« ULKJ« ·cŠ v≈ ÁU³²½ô« V−¹ UL ¨tÐ ‰uFHL«

ÆÊUJù« —b WOzöù«Ë W¹uGK« ¡UDš_« VM−ð

ÆvMFLUÐ ‰öšù« ÊËœ Δ—UIK ·bN« ‰UB¹≈Ë ¨ ULKJ« s œbŽ qQÐ WUÝd« ÊuLC sŽ dO³F²« μ

ÆÕu{Ë qJÐË Î«—u Ÿu{uL« v≈ ‰ušb« ∂

b¹d³« ‰öš s r²¹ qzUÝd« sdO¦ `³√ ¨ UuKFL« UOłuuMJð ‰U− w WOłuuMJ²« «—uD²« l

s ŸuM« «c¼ nOUJð ÷UH½ôË ¨WUÝd« WŽdÝ ÊUL{Ë ‰UBðô« WOKLŽ qON² p–Ë ªw½Ëd²Jù«

ÆqzUÝd«

◊UA½

Ê√ vKŽ ¨dc« WH½¬ qzUÝd« s œb× Ÿu½ WÐU²JÐ WŽuL− q ÂuIðË ª UŽuL− w W³KD« Ÿ“u²¹

ÆWUÝdK …bO−« UH«uL« UNO vŽ«dð

∑∑


”—b???« WK???¾Ý√ ø

ÆUNM ¡eł q vKŽ ÎôU¦ applejŽ√ øW¹—U−²« WUÝd« ¡«eł√ U ±

∫ s qJ WUÝdK WOŠU²²ô« WOײ« WÐU² bMŽ ‰UI¹ «–U ≤

ødOH« ≠√

øW¹bK³« fOz— ≠»

øwU×L« ≠?ł

ød¹“u« ≠œ

øWOLKF« ŸËdH« bŠ√ w Á«—u²b« Wł—œ vKŽ qU׫ ≠?¼

øW¹—uNL−« fOz— ≠Ë

ø…bO−« WUÝd« UH«u U ≥

ø ÈuJA« qzUÝ— ¨÷dF« qzUÝ— ¨—UH²Ýô« qzUÝ— ∫s qJÐ œuBIL« U ¥

∫UNO QD« `×√ rŁ ¨WOðü« «—U³F« s …—U³Ž q sŽ åôò Ë√ årF½ò ?Ð VOł√ μ

WUÝdK vMLO« WN−« vKŽË ¨a¹—U²«Ë rd« qHÝ√ WUÝd« w tO≈ qÝdL« Ê«uMŽ V²J¹ © ® ≠√

ÆWOÐdF« WGKUÐ

qzUÝd« w …dýU³ lOu²« X×ð vMLO« WN−« vKŽ WUÝd« qHÝ√ w ÊuJð UIdL«Ë aM« © ® ≠»

ÆWOÐdF« WGKUÐ

ÆWŽUCÐ VKÞ WUÝ— vLð Íd²ALK lzUC³« s×ý WOKLŽ X³¦ð w²« WUÝd« © ® ≠?ł

wM³L« qFH« vKŽ eOd²«Ë ¨WUÝd« WÐU² bMŽ ÂuKFLK wM³L« qFH« VM−ð V−¹ © ® ≠œ

ƉuN−LK

r?????U×L« w tÐ b²F¹ ÎUO½u½U ΫbM² …QAML« rðUÐ Wu²L«Ë WFuL« W¹—U−²« WUÝd« bFð © ® ≠?¼

Æ UŽ«e½ W¹√ ÀËbŠ WUŠ w

∑∏


(Business Reports) W????¹—«œù« d??¹—U???I²«

μ

sOHþuL«Ë sOËRL« s VKDð ÂU_«Ë «—«œù« w qLF« dOÝ vKŽ ·dF²« UÝRL« lOD²ð v²Š

w²« öJAL«Ë ¨WMOF …d² ‰öš sOHþuL«Ë ÂU_«Ë dz«Ëb« s ‰ULŽ√ s Á“U−½≈ rð U `{uð d¹—UIð WÐU²

ød¹—UI²« Ÿ«u½√ UË øÁœ«bŽ≈ qŠ«d UË ød¹dI²UÐ œuBIL« UL ¨ öJAL« Ác¼ q× UŠ«d²ô«Ë qLF« tł«uð

øbO−« d¹dI²« UH«u UË øU¼bz«u UË

¨WMOF WKJA Ë√ ¨sOF Ÿu{uLÐ WU« ozUI×K ÷dŽ sŽ …—U³Ž ∫d¹dI²«

¨WÝRL« UÞUA½ tłË√ nK² w ¡«œ_« Èu² sŽ s¹d¹bL« ÂöŽù Ë√

ÆjD« l{ËË ¨ UÝUO« rÝ—Ë ¨ «—«dI« –Uð« WOKLŽ w …bŽULK

w UN²AUML W¹—«œ« d¹—UIð …—u

UŽUL²łô« bŠ√

d¹—UI²« WÐU²Ë œ«bŽ≈ qŠ«d

∫w¼ ¨qŠ«d …bFÐ d¹dI²« œ«bŽ≈ dL¹

∫WOðü« —u_« cOHMð r²¹ WKŠdL« Ác¼ wË ∫œ«bŽù«∫ÎôË√

Îö¦L¨d¹dI²« UNODG¹ w²« ôU−L« Ë√ Ÿu{uL« b¹bײРp–Ë ¨d¹dI²K ÂUF« —UÞù« WdF ≠√

Æ U−²ML« s sOF nM s UFO³L« qOK×ð

œ√ w²« »U³Ý_« vKŽ ·dF²« ·bN« ÊuJ¹ b Îö¦L ¨Õu{uÐ d¹dI²« œ«bŽ≈ s ·bN« b¹b×ð ≠»

Æ…dOš_« W²« dNý_« w UFO³L« lł«dð v≈

Íc« WÐU²J« »uKÝ√ Ë√ U×KDBL« U˨ ·dF¹ Ê√ ÃU²×¹ «–UË ¨d¹dI²« Δ—U u¼ s WdF ≠?ł

¨ÂUF« d¹bL« u¼ d¹dI²« ¡È—U ÊuJ¹ bI Æd¹dI²« vKŽ ΡUMÐ c²Ô²Ý w²« «¡«dłù« UË ¨t³ÝUM¹

Æ UFO³L« …dz«œ d¹b Ë√ ¨…—«œù« fK− Ë√

Æô Â√ Ÿu{uLUÐ j³ðdË qU UNM d«u²L« q¼ b¹b×ðË ¨d¹dI²K WÐuKDL« UuKFL« b¹b×ð ≠œ

∫d¹dI²K wKJON« ¡UM³« ∫ÎUO½UŁ

∫d¹dI²K ÂUF« qJON« sLC²¹Ë

∫qLAðË ¨d¹dI²« W¹«bÐ ≠√

Æd¹dI²« bŽ√ w²« WN−«Ë ¨Áœ«bŽ≈ a¹—UðË ¨d¹dI²« Ê«uMŽ sLC²ðË ∫·öG« W×H

ÆŸu{u qJ W×HB« r—Ë ¨d¹dI²« UNMLC²¹ w²« UŽu{uLUÐ ”dN®∫ U¹u²×L« W×H

Æt²OL¼√Ë ¨t«b¼√Ë ¨Áœ«bŽ≈ WI¹dÞË ¨d¹dI²« sŽ ÁdJ qLAðË ∫WbIL«

∑π


fKÐU½

¨sOF ◊UA½ WFÐU² d¹—UIð Îö¦L ¨Ÿu{uL« ·ö²šUÐ d¹dI²« U¹u²× nK²ðË ∫d¹dI²« Èu²× ≠»

·«d×½« »U³Ý√ qOK×ð ¨WŽu{uL« WDUÐ «“U−½ù« W½—UI ¨WOU׫ «“U−½ù« ∫vKŽ Íu²×ð

ÆWD« sŽ “U−½ù«

Æ© błË Ê≈® oŠöL«Ë ¨ UOu²«Ë ¨Ÿu{uLK ÎUBK qLAðË ∫WLðU« Æ?ł

∫WÐU²J« ∫ÎU¦UŁ

w¼ vË_« …œu*« WÐU² WKŠdË ¨d¹dI²K wzUNM« qJAK ‰uu« q³ d¦√ Ë√ …œu Ò WÐU²JÐ Î…œUŽ √b³ðË

∫WOðü« —u_«d¹dI²« VðU wŽ«d¹ Ê√ V−¹ WKŠd*« Ác¼ wË ¨d¹dI²« WÐU² w WLN VF√

ÆWKUË WIOœ tO UuKFL«Ë¨ÎU×{«Ë d¹dI²« ÊuJ¹ ±

ÆΫbŠ«Ë ÎUŽu{u tM …dI q sLC²ð ≤

ÆlÐU²ðË WÝöÐ Èdš√ v≈ …dI s ‰UI²½ô« ÊuJ¹ ≥

dz«Ëb« Ë√ …bLŽ_UÐ U½UO³« qO¦Lð q¦ ¨UN{dŽ r²¹ w²« UuKFLK W³ÝUML« ÕUC¹ù« qzUÝË Â«b²Ý« ¥

vË_« W²« dNýú WdA«

UFO³ `O{u² …bLŽ_« «b²Ý« ©≤≠≥® rd« qJA« `{u¹Ë ÆWO½UO³«

VŠ WdA« wKUF² l¹“uð w WO½UO³« dz«Ëb« «b²Ý« ©≥≠≥® qJA« `{u¹ UL ¨Â≤∞∞∂ ÂUF« w

30% …dO³«Ë tK« «—

20% …ež

10%fKÐU½

15% ”bI«

25%qOK«

WdA« l sOKUF²L« l¹“uð ©≥≠≥® qJý

WO«dG−« oÞUML« VŠ

30

25

20

15

10

UFO³L«

5

0

ÆWO«dG−« oÞUML«

WIDML«

∫WFł«dL« WKŠd ∫ÎUFЫ—

dNELUÐ d¹dI²« VðU r²N¹ Ê√ V−O ¨ÁdNEL ÎUIËË ¨tðU¹u²×L ÎUIË d¹dI²« vKŽ …œUŽ ¡« dI« Ò iFÐ rJ×¹

UOu²« vKŽ Ë√ ¨d¹dI²« vKŽ rJ׫ vKŽ WDO³« WOzU−N« ¡UDš_« iFÐ dŁR² Æ U¹u²×L« v≈ WU{ùUÐ

lÐU²ðË ¨t³OðdðË ¨tO WOŠUC¹ù« qzUÝu« duðË d¹dI²« qJAÐ WFł«dL« bMŽ ÂUL²¼ô« V−¹ pc¨tO …œ—«u«

¨ U¹u²×L« W×H W× s bQ²« v≈ WU{ùUÐ Æt ÂUF« qJA«Ë ¨tł«dš≈ …œułË ¨tO —UJ_« ÷dŽ

ÆvMFL« `O{uð w dŁ√ s UN UL rOd²« UöŽ «b²Ý« W×Ë ¨UNU—√Ë ¨‰Ë«b−« s¹ËUMŽË

…ež

”bI«

…dO³«Ë tK« «—

Â≤∞∞∂ ÂUŽ w vË_« W²« dNýú WdA«

qOK«

UFO³ ©≤≠≥® qJý

∏∞


∫d¹—UI²« Ÿ«u½√

Ò

∫UNM ¨‰ULŽ_« PAM w UNË«bð r²¹ w²« d¹—UI²« s b¹bŽ „UM¼

sOKUF«Ë œ«d_« Ë√ cOHM²« bO ŸËdA Ë√ sOF ZU½dÐ ¡«œ√ rOOIðË qOK×ð v≈ ·bNð w²« w¼ ∫WOKOKײ« ±

U«d×½ô« b¹b×ðË ¨ÊuJ¹ Ê√ V−¹ U sOÐ˨ ÎöF l«Ë u¼ U sOÐ W½—UIL« r²¹ YO×Ð ¨WÝRL« w

UŠ«d²«Ë UOuð d¹dI²« b ÒFÔ ÂbI¹ d¹—UI²« s ŸuM« «c¼ wËÆUN²−UF V−¹ nOË ¨UNÐU³Ý√Ë

ÆWÝ«—b« bO WKJAL« q×

Æ©Îö¦ WMÝ® WMOF …d² ‰öš UNO lł«d²« »U³Ý√ vKŽ ·dF²«Ë UFO³L« qOK×ðò d¹—UIð ∫‰U¦

w Ë√ WMOF …dz«œ w qLF« dOÝ sŽ d¹dIð q¦ WMOF À«bŠ√ ‰ËUM²ð ∫© UuKFL« d¹—UIð® W¹—U³šù« ≤

ÍdNA« UËdBL«Ë «œ«d¹ô« d¹dIð Ë√ ¨WMOF WFK sOUML« —UFÝ√ sŽ d¹dIð Ë√ ¨qJ …QAML«

¨w¼ UL UuKFL« r¹bI²Ð d¹dI²« bF wH²J¹ UM¼ËÆ UËdBL«Ë «œ«d¹ù« r−Š vKŽ ·dF²K

Æ UŠ«d²« Ë√ UOuð W¹√ ÂbI¹ ô ÎU³UžË

ÆW¹uM«Ë W¹dNA«Ë WOŽu³Ý_«d¹—UI²« q¦ ¨Í—Ëœ qJAÐ …d² q U¼—«b≈ r²¹ ∫W¹—Ëb« ≥

Àb×¹ UbMŽ Îö¦L ¨WMOF À«bŠ√ ŸuuÐ j³ðdðË ¨wzUM¦²Ý« qJAÐ U¼—«b≈ r²¹ w²« w¼ ∫W¹—Ëb« dOž ¥

sJL¹ nOË UNÐU³Ý√ b¹bײ ªWKJAL« Ác¼ sŽ Ϋd¹dIð d¹bL« VKD¹ ôü« ÈbŠ≈ w TłUH qDŽ

ÆUN²−UF

Wł—U«Ë WKš«b« W¹bIM« d¹dIð q¦ WMOF …d² ‰öš …QAMLK wUL« l{u« sŽ d³Fð w²« w¼Ë ∫WOUL« μ

ÆsOF a¹—Uð v²Š „uM³« w …QAML« UÐUŠ sŽ d¹dIð Ë√¨ WMOF WMÝ Ë√ sOF dNý ‰öš …QAMLK

ÆÎUC¹√ „UM¼Ë

Æ …d² ‰öš WÝRL« WDA½√ fJFð w²« w¼Ë ∫WDA½_« ∂

∏±


∫d¹—UI²« bz«u

∫w¼Ë ¨WHK²L« UNHzUþË ¡«œ√ w …—«œù« …bŽU ±

Æd¹—UI²« w …œ—«u« UuKFL« vKŽ jOD²« bL²F¹ YOŠ ∫jOD²«

UuKFL« vKŽ ΡUMÐ ·«dýù«Ë tOłu²« WHOþË ‰ËRL« Ë√ fOzd« ”—UL¹ ∫·«dýù«Ë tOłu²«

ÆcOHM²« ¡UMŁ√ w dNEð w²« qUAL«Ë ¨qLF« dOÝ sŽ …d«u²L«

V−¹ ÊU ULÐ wKFH« “U−½ù« W½—UI vKŽ ”UÝ√ qJAÐ WÐUd« bL²Fð ∫dOOG²«Ë WFÐU²L«Ë WÐUd«

UuKF …—«œù« ÂeK¹ W½—UIL« “U−½≈ r²¹ v²ŠË ¨UNOKŽ oH²L« dO¹UFL«Ë WD« ¡u{ w r²¹ Ê√

ÆrOOI²«Ë WFÐU²L« WOKLŽ qNð wU²UÐË ¨“U−½ù« sŽ d¹—UIð qJAÐ

WÐd−² UNM …œUH²Ýô« sJL¹ YO×Ð ¨WIÐUÝ …d² w XLð w²« À«bŠ_«Ë UÞUAMK ∫qO−²«Ë oOŁu²« ≤

ÆUNM …œUH²Ýö Îö³I² UNO≈ Ÿułd« sJL¹ WOFłd UuKF U¼—U³²Ž« sJL¹ Ë√ ¨WdAK WIÐUÝ

UNCFÐ WD³ðd W¹—«œù« «bŠu« qLŽ WFO³Þ Ê_ ¨WdA« w WHK²L« «bŠu« sOÐ ∫ UuKFL« ‰œU³ð ≥

ÆW¹dA³« ÈuI« …—«œ≈Ë ¨WOUL« …—«œù«Ë ¨ÃU²½ù« …—«œ≈ s qJ WLN UFO³L« d¹—UI² ¨iFÐ l

∫bO'« d¹dI²« UH«u

∫UNM UH«uL« s œbFÐ d¹dI²« l²L²¹

Æs¹dNý Ë√ dNAÐ WKJAL« ¡UN²½« bFÐ WMOF WKJA ‰uŠ bF¹ d¹dIð s …bzU ö ∫VÝUML« Xu« w Á“U−½≈ ±

q vKŽ VO−¹Ë ¨Ÿu{uL« V½«uł WU d¹dI²« wDG¹ Ê√ Í√ ∫Ÿu{uLUÐ ◊U³ð—ô«Ë WOuLA« ≤

…dýU³ WöŽ UN d¹dI²« w W{ËdFL« UuKFL« ÊuJð Ê√ V−¹ pcË ¨WKL²×L« ôƒU²«

ÆtÐ WöŽ UN fO ¡«eł√ sLC²ð ô Ê√Ë ¨fOzd« Ÿu{uLUÐ

v≈ …—Uýù«Ë ¨ UuKFL« W× s bQ²« VKD²¹ «c¼Ë ¨d¹dI²« UNMLC²¹ w²« U½UO³« W×Ë Wb« ≥

Æ «—«dI« –Uð« w UuKFLK t«b²Ý« wU²UÐË ¨Δ—UI« WIŁ VJ ÊUOŠ_« iFÐ w U¼—bB

¨UNODG¹ w²« WOMe« …d²H«Ë ¨tŠdÞ œ«dL« Ÿu{uL« l d¹dI²« r−Š VÝUM²¹ YO×Ð ∫r−׫ W³ÝUM ¥

Æd¹dI²« s …ułdL« …bzUHUÐ UL½≈Ë ¨r−×UÐ XO WQLU ¨t ld¹ Íc« Í—«œù« Èu²L«Ë

¨ U×O{u²«Ë ÂuÝd«Ë ¨ UuKFLK WLŽ«b« ÂU—_« «b²Ý« ‰öš s p– r²¹Ë ∫ŸUMù« vKŽ …—bI« μ

r−Š …œU¹“ sŽ Y¹b׫ wHJ¹ ô Îö¦L ¨ÃU²M²Ýô«Ë qOKײ« vKŽ …—bI«Ë ¨—UJ_« ÷dŽ WI¹dÞË

Æ «uMÝ fLš dšü UFO³LUÐ ‰Ëbł qLŽ ÊËœ WIÐU« fL« «uM« ‰öš UFO³L«

ÆWO{UL« fL«

◊UA½

«uM« ‰öš WÝ—bL« W³KÞ œ«bŽ√ —uDð ‰uŠ ÎUOKOK×ð Ë√ ÎU¹—U³š≈ Ϋd¹dIð bFð

∏≤


”—b???« WK???¾Ý√ ø

ÆW¹—«œù« d¹—UI²« Ÿ«u½√ œbŽ√ ±

øbO−« d¹dI²« UH«u d–√ ≤

ø…QAML« w s¹d¹bLK d¹—UI²« UNbIð w²« bz«uH« r¼√ U ≥

vKŽ bOł rJŠ v≈ ‰uu« qł√ s WOzUNM« tð—uBÐ d¹dI²« ëdš≈ q³ UN²Fł«d V−¹ w²« —u_« sOÐ√ ¥

ød¹dI²«

Æd¹dI²« WÐU² qŠ«d s WKŠdL d¹dI²K vË_« œ«bŽù« WKŠd `{Ë√ μ

øWOKOKײ« d¹—UI²«Ë W¹—U³šù« d¹—UI²« sOÐ ‚dH« U ∂

∫WOðü« d¹—UI²« Ÿ«u½√ s Ÿu½ q vKŽ ÎôU¦ wDŽ√ ∑

ÆW¹—Ëb« ≠?ł ÆW¹—U³šù« ≠» ÆWOKOKײ« ≠√

∫WOðü« qL−K W×O×B« WÐUłù« ‰uŠ …dz«œ l{√ ∏

∫d¹dI²« qJO¼ sLC²¹ ≠±

ÆÕUC¹ù« qzUÝË ≠œ Æd¹dI²« VK ≠?ł Æ UOu²« ≠» Æ U¹u²×L« W×H ≠√

∫d¹dI²« WÐU² WKŠd √b³ð ≠≤

Æd¹dI²« WÐU²J WÐuKDL« UuKFL« b¹bײР≠» Æd¹dI²« ·b¼ b¹bײР≠√

ÆWbIL« WÐU² ≠œ Æ…œuL« WÐU²JÐ≠?ł

∫d¹dI²« bz«u s ≠≥

ÆWÐUd«Ë tOłu²«Ë rOEM²«Ë jOD²« nzUþË w …—«œù« …bŽU ≠√

ÆWIÐUÝ …d² w XLð w²« À«bŠ_«Ë UÞUAM« qO−ðË oOŁu² WKOÝË bFð ≠»

Æ…QAML« w WHK²L« «bŠu« sOÐ UuKFL« ‰œU³² WKOÝË ≠?ł

Æd– U lOLł ≠œ

∫vŽbð WMOF À«bŠ√ ŸuuÐ j³ðdðË wzUM¦²Ý« qJAÐ U¼—«b« r²¹ w²« d¹—UI²« ≠¥

ÆW¹—Ëb« dOž ≠» ÆW¹—Ëb« ≠√

ÆWDA½_« ≠œ ÆWOUL« ≠?ł

∫ qł√ s …œUF« w d¹—UI²« b²ð ≠μ

«—«dI« –Uð« WOKLŽ w …bŽUL« ≠» WMOF ozUIŠ ÷dŽ ≠√

Æd– U lOLł ≠œ ÆjD« l{ËË UÝUO« rÝ— w …bŽUL« ≠?ł

∏≥


≠∫w??½U¦?« qBH??«

÷d???F«Ë V???KD«

Demand & Supply

œUB²ô«

…b?????Šu«

¥

∫…b??Šu« ·«b????¼√

∫vKŽ s¹—œU «u½uJ¹ Ê√ …bŠu« Ác¼ WÝ«—œ s ¡UN²½ô« bFÐ W³KD« s lu²¹

Ætð«œb×Ë VKD« WdF

Ætð«œb×Ë ÷dF« WdF

Æ‚u« Ê“«uð vKŽ ÷dF«Ë VKD« dŁ√

Æ‚u« Ê“«uð w wuJ׫ qšb²« dŁ√


∫W??????????¾Þuð

rKŽ rNH WłU׫ w `{«Ë dŁ√ UOłuuMJ²« …—uŁ w «“U−½≈ s t²IIŠ UË WOŽUMB« …—u¦« ZzU²M ÊU bI

Æwu¹ qJAÐ À«bŠ√ s UMuŠ —Ëb¹ U WdF ·bNÐ p–Ë ¨…dO³ WOL¼√ «– Wł—bÐ ¨œUB²ô«

rNHÐ ô≈ ÊuJ¹ ô «c¼Ë ¨W¹œUB²ô« W¹dEM« UŽu{u rN v≈ ÃU²×ð W¹œUB²ô« WKJAL« W−UF Ê≈

∫W¹dEM« Ác¼ wzeł

Æ(Microeconomics) wze−« œUB²ô« √

Æ(Macroeconomics) wKJ« œUB²ô« »

WdF vKŽ VBM¹ tUL²¼« ÊS¨—U¼œ“ô«Ë WO¼UdUÐ oKF²ð w²« U¹UCI« W−UFLÐ vMFÔ¹ œUB²ô« rKŽ Ê≈ YOŠË

Îö¦L ©ÃU²½ù«®¨WOÝUÝ_« œUB²ô« rKŽ ezUd WOIOIŠ WdF ‰öš s UNŽU³ý≈ WËU×Ë ÊU½ù« U³ž—Ë UłUŠ

ÆVKDUÐ Îö¦L ©„öN²Ýô«®Ë¨÷dFUÐ

UłUŠ ŸU³ý≈ WOHO vKŽ ”UÝ_UÐ UNK ed𠨜UB²ô« rKF n¹—UFð …bŽ „UM¼ ∫œUB²ô« rKŽ n¹dFð

q¦L²ð WMOF WKJA ZUF¹ œUB²ô« rKŽ ÊS tOKŽË Æ…œËb×L« WOË_« œ—«uL« ‰öš s …œËb×L« dOž œ«d_«

ÆÎUO³½ …—œU½ W¹œUB²« œ—«u ‰öš s UNŽU³ý≈ ‰ËU×¹ w²«

UłU׫ s WŽuL− ÊU½û ÊQÐ

dA³«

r??????????KFð√

UłUŠ WO³Kð w Y׳ð W¹œUB²ô« WKJAL«

ÆWOË_« œ—«uL« …—b½ ¡u{ w

d???????J√

WłU×Ð Èdš√ WłUŠ buð XF³ý√ U «–≈ WłU(«

ÆŸU³ý≈ v≈

s s ¨se« l Xł—bð WHK² n¹—UFð œUB²ô« rKFË

ÆÁUd« w Y׳¹ rKŽ v≈ …Ëd¦« w Y׳¹ rKŽ v≈ ‰eML« …—«œ≈

WOHO w Y׳¹ Íc« rKF« t½QÐ ∫œUB²ô« rKŽ n¹dFð sJL¹ t½√ ô≈

lK« ÃU²½ù WO³M« …—bM« «– WHK²L« —œUBL« s …œUH²Ýô«

sOJKN²L« Èb WHK² U³ž—Ë UłUŠ ŸU³ýù Ub«Ë

Æ…œb−² bFð w²«

s q ÂU√

«—UO«Ë qz«b³« ‰öš s WŠU²L« œ—«uL« ‰öG²Ý« WOHOJÐ œUB²ô« rKŽ jЗ s rNMË

Z²ML«Ë pKN²L«

¨‚«uÝ_«Ë ¨pKN²L« „uKÝË ¨WuJ׫ —ËœË ¨÷dF«Ë VKD« ¡e−« «c¼ w ‰ËUM²½ ·uÝË

ÆWöF« «– W¹œUB²ô« «dOG²L« dOHð s sJL²M ¨WBB«Ë ¨ÃU²½ù«Ë ¨nOUJ²«Ë

∏μ


Demand V?????????K?D«

±

Í—U−ð ‚uÝ

Æs¹d²AL«Ë sOFzU³« sOÐ

ÊuFzU³« tO ÂuI¹ ÊUJ błu¹ rOL« wË WM¹bL« wË W¹dI« w

V×Ð ‚u« ÎU½UOŠ√ ”UM« tOKŽ oappleKD¹ ¨¡«dA«Ë lO³UÐ ÊËd²AL«Ë

¨“uL«Ë¨ r×K«Ë ¨…—ËbM³«Ë ¨e³« tO b−ð ¨r¹bI« ÂuNHL«

wË ÆXO³« v≈ œuFðË tMLŁ lbð rŁ b¹dð U Íd²A² ¨ÕUH²«Ë

—uB× dOž uN¨Î«dO¦ ‚u« n¹dFð nK²š« Y¹b׫ dBF«

·ô« s¹d²AL«Ë sOFzU³« sOÐ qBHð –≈ Æ…œb× WO«dGł WIDMLÐ

ÆW¦¹b׫ ôUBðô« qzUÝuÐ UIHB« r²ð YO×ШÎU½UOŠ√ ‰UOô«

Ub«Ë lK« ‰œU³ð tO r²¹ Íc« —UÞù« p– ∫t½QÐ ‚u« n¹dFð sJL¹ tOKŽË

r??????????KFð√

s¹d²AË sOFzUÐ œułË s bÐ ô ‚u« du²O

Æ ‰UBð« WKOÝËË lKÝË

VKD« ÂuNH

UMðU³ž—Ë UMðUłUŠ ŸU³ý≈ ·bNÐ lK« Íd²A½ WOuO« UMðUOŠ w

lOD²½ ô w²« lK« s ΫdO¦ „UM¼ ÊS p– rž—Ë ¨…UO׫ dL²²

qšb« VŠU Ê≈ –≈ ¨p– vKŽ WOUJ« UMð—bI ÂbF U¼¡«dý

¨X¹e«Ë “—_«Ë e³« ∫q¦ WOÝUÝ_« UłU׫ Íd²A¹ œËb×L«

ÆU¼dFÝ ŸUHð—ô …—UO« ¡«dý lOD²¹ ô tMJ

ÆÎUOKF ÎU³KÞ vLO ¡«dA« vKŽ WOUL« …—bILUÐ Ác¼ Êd²Ið Ê√ V−¹ qÐ ¨jI WłU׫ Ë√ W³žd« fO VKDU

ÆÎU³KÞ bFð Ê√ sJL¹ ô W³ž— ÊËœ …—bIL«Ë ¨WOL¼Ë ÎUöŠ√ bFð …—bI ÊËœ W³žd« Ê≈ –≈

WOM“ …d² wË sOF dFÐ WMOF WFKÝ s WOL ¡«dý vKŽ …—bIL«Ë W³žd« ∫t½QÐ VKD« n¹dFð sJL¹ tOKŽË

Æ…œËb×

∫w¼ dUMF« s WŽuL− vKŽ Íu²×¹ wKFH« VKD« Ê√ kŠö½ oÐU« n¹dF²« sË

ÆWFK« vKŽ ‰uB׫ w pKN²L« bMŽ W³ž— œułË ±

ÆWFK« sLŁ lœ vKŽ …—bI« Í√ ¨WOz«dý …—b œułË ≤

Æœb× dFÝ WFKK ÊuJ¹ Ê√ ≥

Æ…œb× WOM“ …d² ‰öš ¡«dA« WOKLŽ r²ð Ê√ ¥

∏∂


WÐuKDL« WOLJ«Ë X¹e« dFÝ sOÐ WöF«

©rG® WOLJ« ©—UM¹œ® dF«

∏∞

±

∂∞

±[μ

μ∞


≥μ

≤[μ

≤∞


©±≠¥® r— ‰Ëbł

∫VKD« ‰Ëbł

X¹“ dFÝ ÷UH½« Ê≈ ‰uI« lOD²½ WOuO« …UO׫ v≈ dEMUÐË

¨tM d³√ WOL ¡«dý vKŽ pKN²L« lO−Að vKŽ qLFOÝ Êu²¹e«

‰Ëb−« ‰öš s p– `O{uð sJL¹Ë ¨ …—c« X¹“ ‰bÐ UN«b²Ý«Ë

Êu²¹e« X¹“ s WÐuKDL« UOLJ« q¦L¹ ‰Ëb−« «c¼Ë Æ©±≠¥® r—

vL¹ Uu¼Ë ¨WO{«d²« ÂU—√ w¼Ë¨WMOF —UFÝ√ bMŽ WOMODK WKzUF

WFKÝ s WÐuKDL« UOLJ« ‰Ëb−Ð sO³¹ Íc« ¢VKD« ‰Ëb−Т

Æ…œb× WOöN²Ý« WOM“ …d² w WHK² —UFÝ√ bMŽWMOF

∫VKD« Êu½U

w WFK« dFÝ lHð—« ULKJ ¨UNM WÐuKDL« WOLJ«Ë U WFKÝ dFÝ sOÐ WOJF« WöF« VKD« Êu½U `{u¹

œ«“ ‚u« w WFK« dFÝ iH½« ULKË ¨UNOKŽ ‰uB׫ pKN²L« lOD²¹ w²« UOLJ« XK ‚u«

ÆWFK« s d¦√ UOL vKŽ ‰uB׫ w pKN²L« …—b

∫VKD« vM×M

≥[μ


≤[μ


±[μ

±

dF«


VKD« vM×M

WOLJ«

∞ ±∞ ≤∞ ≥∞ ¥∞ μ∞ ∂∞ ∑∞ ∏∞

VKD« vM×ML `O{uð ©±≠¥® r— qJý

Ê√ Òô≈ ¨wð—UJ¹b« Èu²L« w ÎUO½UOÐ ‰Ëbł q qO¦Lð sJL¹

u¼Ë qI²L« qUFU ¨qO¦L²« bMŽ ÁdOž sŽ nK²¹ VKD« ‰Ëbł

qUF«Ë ¨å «œUB« —u×ò ÍœuLF« —u×L« vKŽ l{u¹ dF«

—u×ò wI_« —u×L« vKŽ ÊuJ¹ WÐuKDL« WOLJ« u¼Ë lÐU²«

∫©±≠¥® r— qJA« w UL Æå UMO«

U WdF UM sJL¹ töš s Íc« VKD« vM×MLÐ vL¹ U «c¼Ë

—UFÝ_« w …œU¹“ W¹√ Ê≈ ÆU¼—UFÝ√ dOGð bMŽ WÐuKDL« UOLJK qB×OÝ

YO×Ð `O× fJF«Ë ¨WÐuKDL« WOLJ« w ÷UH½« v≈ ÍœR²Ý

ÆWÐuKDL« WOLJ«Ë dF« sOÐ WOJF« WöF« œułË tM Z²M²½

∫VKD« vM×M hzUBš

∫wU²« u×M« vKŽ UNł«—œ≈ sJL¹ —u√ …bŽ ©±≠¥® r— qJA« s dNE¹Ë

dF« sOÐ WOJF« WöF« dH¹ U u¼Ë ÆVUÝ tKO Ê√ Í√ qHÝ√ v≈ vKŽ√ s —b×M¹ VKD« vM×M ±

ÆWÐuKDL« WOLJ«Ë

WÐuKDL« «bŠu« œbŽ ÊuJ¹ dF« «c¼ bFÐË ¨tFb¹ Ê√ sÞ«uLK sJL¹ dFK vB√ bŠ ÎUC¹√ „UM¼ ≤

ÆΫdH ÍËU¹

∏∑


??????????KFð√

WOKJ« WFHML« w dOG²« ∫W¹b׫ WFHMLUÐ bBI¹

Êu½U hM¹Ë ÆÈdš√ WOU{≈ …bŠË „öN²Ý« W−O²½

WJKN²L« WOLJ« œ«œ“« ULK t½√ W¹b׫ WFHML«

WFK« pK² W¹b׫ WFHML« ÊS WMOF WFKÝ s

ÆhUM²UÐ cšQð

UN³KD¹ w²« WOLJ« dOGð w V³« Ê√ UM¹b `Cð« o³Ý UL

ÆdF« u¼ pKN²L«

vKŽ qOb qHÝ_« v≈ vKŽ_« s —b×M¹ VKD« vM×M ≥

V³Ð vM×ML« —b×M¹ pcË ¨W¹b׫ WFHML« hUMð

Æ©±≠¥®qJA« w UL qz«b³« ‰öŠ≈Ë qšb« dOŁQð

∫VKD« «œb×

‰ËUM²MÝË vM×ML« fH½ vKŽ WÐuKDL« WOLJ«Ë dF« sOÐ WOJF« WöF« vKŽ ”—b« «c¼ W¹«bÐ w UMdFð

∫ w¼Ë ¨VKD« vM×M vKŽ dŁRð w²« Èdš_« q«uF« WŽuL−

…œU¹“ v≈ ÍœROÝ pKN²L« qšœ ŸUHð—« Ê≈ ∫pKN²L« qšœ Ʊ

WOz«dA« …uI« œ«œeð tOKŽË ¨ Ub«Ë lK« s „öN²Ýô«

UöFÐ qšb« l lK« WŽuL− j³ðdðË ¨sOJKN²L« Èb

fÐöL« q¦ (normal good® W¹œUF« lKU¨WHK²

qÐUIL« w ¨qšb« l ÎU¹œdÞ ◊U³ð—« j³ðdð¨W«uH«Ë Âu×K«Ë

VKD« q¦© Inferior good ®W¾¹œd« lKUÐ qšb« WöŽ ÊS

ÍbIM« qšb«

œ«“ ULK –≈ ¨WOJŽ WöFÐ j³ðdð ¨WOJO²Ýö³« W¹cŠ_« vKŽ

ÆlK« Ác¼ s ¡«dA« q qšb«

…œU¹“ v≈ ÍœROÝ ÊUJ« œbŽ …œU¹“ Ê≈ ∫ ÊUJ« œbŽ Æ≤

r??????????KFð√

W¹œdÞ WöF« Ê√ Í√ `O× fJF«Ë ¨lK« vKŽ VKD«

œ«œe¹ w²« WFK« w¼ Normal good W¹œUF« lK« ×U« w UMK¼√ s —«Ëe« …—U¹“ p– ‰U¦Ë ¨ULNMOÐ

Æqšb« œU¹œ“UÐ UNOKŽ VKD«

lK« vKŽ VKD« …œU¹“ v≈ ÍœR¹ WOHOB« WKDF« w

Ær¼bł«uð …d² ‰öš W¹—ËdC«

r??????????KFð√

edð ULK WFK« vKŽ VKD« œ«œe¹ ∫sOJKN²L« ‚«Ë–√ Æ≥

qI¹ w²« WFK« w¼ Inferior good W¾¹œd« lK«

¨lK« s ŸuM« «c¼ vKŽ rNuOË sOJKN²L« ‚Ë–

Æqšb« œU¹œ“UÐ UNOKŽ VKD«

·«dB½«Ë ¨WFKK pKN²L« qOCHð ÂbŽ WUŠ wH

sOJKN²L« ‚«Ë–√Ë ¨UNOKŽ t³KÞ qIOÝ ¨UNMŽ tË–

WłU׫ Èb˨WFK« WFO³Þ vKŽ bL²Fð rNðöOCHðË

WOKLŽ Í√ ÊöŽù«Ë W¹UŽb« v≈ WU{≈ ¨UNðœułË UNO≈

‰uB׫ Îö¦LÆsOJKN²L« ‚«Ë–√ vKŽ dOŁQð UN Z¹Ëd²«

ÆpKN²L« bMŽ W½UJLK Ϋe— `³B¹ …b¹bł …—UOÝ vKŽ

∏∏


sOJKN²L«

UFuð

VKD« dOG²¹ ÊUOŠ_« s dO¦ w ∫Èdš_« lK« —UFÝ√ Æ¥

WFKÝ w Àb×ð w²« «dOG²« W−O²½ WMOF WFKÝ vKŽ

∫sŽ Y¹b׫ sJL¹ pcÐË ¨UNÐ WöŽ UN Èdš√

s¹eM³« dFÝ ŸUHð—« p– vKŽ ‰U¦ ∫WKLJL« lK« Æ√

ŸUHð—«Ë ¨ «—UO« vKŽ VKD« ÷UH½« v≈ ÍœROÝ

pcÐË ¨ÍUA« vKŽ VKD« s qKIOÝ dJ« dFÝ

WD³ðd ÊuJð w²« WFK« w¼ WKLJL« WFK« ÊS

Èb WMOF W³ž— ŸU³ýù ÊUFL²−ðË Èdš√ WFKÐ

ÆpKN²L«

¨UNMLŁ ÷UH½ô¢»¢ WFKÝ v≈ ¢√¢ WFKÝ ¡«dý s pKN²L« ‰uײ¹ Ê√ w¼ ∫WK¹b³« WFK« Æ»

VKD« b¹eOÝ “UG« dFÝ ŸUHð—« p– vKŽ ‰U¦Ë ¨WłU׫ fH½ w³KðË ¨¢√¢ WFK« s W³¹d ÊuJðË

Æ“UG« UNÐ ÂuI¹ w²« WłU׫ fHMÐ ÂuI¹ “UJ« Ê≈ YOŠ ¨¡U²A« w “UJ« vKŽ

…œU¹“ v≈ ÍœROÝ Îö¦ »dŠ ÀËbŠ lu² ¨wÝUO« l{uUÐ Ác¼ j³ðdð U ΫdO¦∫sOJKN²L« UFuð Æμ

s WFK« Ác¼ ¡UH²š« v≈ ÍœR¹ b «c¼Ë ¨»d׫ XË wK³I²L« l{u« sOQ² lK« vKŽ VKD«

◊uI ¨UN³KÞ v≈ lbð WUš «dŁR UN ÂUŽ qJAÐ WFKÝ qJ ¨ U¼—UJ²Š« v≈ ÍœR¹ bË ¨‚u«

Æ¡U²A« qB w öEL« vKŽ VKD« w rN¹ Îö¦ dDL«

∫VKD« w dOG²«

dF«

Ë√ VKD« w …dŁRL« q«uF« V³Ð VKD« w dOG²« Àb×¹

ÎU²ÐUŁ dF« ¡UIÐ l UNMŽ UMŁb×ðË ÎUIÐUÝ d– w²« VKD« «œb×

± ” ±√

± „

∞◊

≤◊

VKD« vM×M w dOG²« ©≤≠¥® r— qJý

±◊

WOLJ«

VKD« w …dŁRL« q«uF« Ê√ vMFLÐ ¨©ÍdF« dOž dOG²«® dOG²¹ ô

Æt½UBI½ Ë√ VKD« …œU¹eÐ U≈ dOŁQð UN ÊuJ¹

¨WIÐU« q«uF« w dOG²« W−O²½ ÊuJ¹Ë ∫VKD« …œU¹“ Æ√

vKŽ qLF¹ rNKšœ …œU¹“Ë sOJKN²L« œbŽ …œU¹“ Îö¦L

qJA« w UL sOLO« WNł v≈ VKD« vM×M ‰UI²½«

v≈® ±◊ v≈ Æ◊ s VKD« vM×M ‰UI²½« Í√ ¨©≤≠¥®

Æ©sOLO« WNł

ÊUBI½Ë sOJKN²L« œbŽ ÊUBI½ Îö¦L ¨ÎUC¹√ WIÐU« q«uF« w dOG²« W−O²½ ÊuJ¹Ë ∫VKD« ÊUBI½ Æ»

Æ◊ s ‰UI²½ô« Í√ ©≤≠¥® qJA« w UL —UO« WNł v≈ VKD« vM×M ‰UI²½« vKŽ qLF¹ rNKšœ

Æ ≤

◊ v≈

∏π


±”


≤”

dF«

»±„ „ ≤„ WOLJ«

WÐuKDL« WOLJ« w dOG²« ©≥≠¥® r— qJý

∫WÐuKD*« WOLJ« w dOG²«

¡UIÐ l jI —UFÝ_« w dOG²« W−O²½ Àb×¹ Íc« dOG²« u¼

dOG²« ÎU½UOŠ√ tOKŽ oKD¹Ë ¨UNUŠ vKŽ W²ÐUŁ Èdš_« WIÐU« q«uF«

WÐuKDL« WOLJ« ÷UH½« v≈ ÍœROÝ WFK« dFÝ ŸUHð—U ÍdF«

Í√ ¨UNM WÐuKDL« WOLJ« …œU¹“ v≈ ÍœROÝ dF« ÷UH½«Ë¨UNM

WOLJ« ÷UH½« v≈ ÍœROÝ © ±

”® v≈ ©”® s dF« ŸUHð—« Ê√

VKD« vM×M fH½ vKŽ ‰UI²½ô« Í√ ¨© ±

„®v≈ ©„® s WÐuKDL«

Æ©≥≠¥® qJA« w UL ©»® WDI½ v≈ ©√® WDI½ s

v≈ ÍœROÝ © ≤

”® v≈ ©”® s dF« ÷UH½« ÊS qÐUIL« w

vM×M fH½ vKŽ ‰UI²½ô« Í√ ¨© ≤

„® v≈ ©„® s »uKDL« …œU¹“

w dOG²« Ê√ `C²¹ o³Ý UL ¨©?ł® WDIM« v≈ ©√® WDIM« s VKD«

ÆVKD« vM×M fH½ vKŽ ¡UI³« wMF¹ WÐuKDL« WOLJ«

± ◊U?????????A½

ÆWÐuKDL« WOLJ« w dOG²«Ë VKD« vM×M w dOG²« sOÐ ‚dH« rÝdUÐ `{Ë√

≤ ◊U?????????A½

∫WKLJ lKÝË WK¹bÐ lKÝ v≈ WOðü« lK« nM√

Æ“UG«Ë “UJ« ≠

Æw½«uO׫ sL«Ë wðU³M« sL« ≠

ÆrKI«Ë ‚—u« ≠

Æ’U— d³Š rKË ·Uł d³Š rK ≠

Æs³K«Ë VOK׫ ≠

ÆÍUA«Ë dJ« ≠

π∞


”—b???« WK???¾Ý√ ø

∫ WOðü« qL−« s q w ⁄«dH« ú≈ ±

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ sOÐ WöF« `{u¹ VKD« Êu½U ≠±

Æ WÐuKDL« WOLJ« ÆÆÆÆÆÆÆ v≈Ë dF« ÆÆÆÆÆÆÆÆ v≈ ÂUŽ qJAÐ VKD« ÷UH½« ÍœR¹ ≠≤

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ?Ð …“eFL« W³žd« u¼ VKD« ≠≥

∫wðü« ‰Ëb−« w sO³ u¼ UL bOL−« s³ vKŽ VKD« ÊU «–≈ ≤

©rG® WÐuKDL« WOLJ«

±[μ

±[≥

±[±

∞[π

©—UM¹œ® dF«

μπ

≠∫wðQ¹ UL qJ W×O×B« WÐUłù« e— ‰uŠ …dz«œ l{√

∫w¼ dO½U½œ ∑ dFÝ bMŽ WÐuKDL« WOLJ« ≠±

±[± ≠œ ± ≠?ł ≤[∏ ≠» ±[≥ ≠√

∫v≈ ÍœROÝ «c¼ ÊS —UM¹œ ±∞∞ —«bILÐ pKN²L« qšœ œ«“ «–≈ ≠≤

ÆsOLO« v≈ VKD« vM×M WŠ«“≈ ≠√

Æ—UO« v≈ VKD« vM×M WŠ«“≈ ≠»

Æ©∂ ¨ ±[≥® v≈ ©μ ¨ ±[μ® WDI½ s tH½ VKD« vM×M vKŽ Wd׫ ≠?ł

ÆVKD« vM×M U³Ł ≠œ

∫VKD« …œU¹“ v≈ ÍœR¹ WOðü« dUMF« Í√ ≠≥

Æqšb« ŸUHð—« ≠» ÆWFK« dFÝ ŸUHð—« ≠√

ÆWFK« dFÝ ÷UH½≈ ≠œ ÆWFK« ÁU−ð WO½b²L« …dEM« ≠?ł

∫wðQ¹ UL qJ ÎôU¦ wDŽ√ ≥

ÆW¹œUŽ lKÝ ≠¥ ÆWK¹bÐ lKÝ ≠≥ ÆWKLJ lKÝ ≠≤ ÆW¾¹œ— lKÝ ≠±

ÆUNM qJ ‰U¦ ¡UDŽ≈ l VKDK …œb×L« q«uF« d–« ¥

π±


Supply ÷d?????????F«


عرض سلعة

r??????????KFð√

∫sLC²¹ ÷dF« n¹dFð

lK« ÃU²½≈ vKŽ …—bIL«Ë W³žd« duðƱ

ÆUN{dŽË

ÆWMOF …d²HÐ j³ðd Æ≤

dF«

≤∞

≤μ

≥∞

≥μ

≥∏

‚ËbMØW{ËdFL« WOLJ«

μ∞

∂∞

∏∞

±∞∞

±≤∞

…ež ‚uÝ w ‰UIðd³« s W{ËdFL« WOLJ« ©≤≠¥® r— ‰Ëbł

Íc« V½U−« vKŽ …bŠu« Ác¼ s oÐU« ”—b« w UMdFð

”—b« «c¼ wË ¨VKDUÐ vL¹ U u¼Ë ©sOJKN²L«®s¹d²AL« rN¹

Ë√ sO−²MLUÐ h²¹ U u¼Ë ¨‚uK qLJL« V½U−« vKŽ ·dF²MÝ

Æ÷dF« u¼Ë sOFzU³«

∫÷dF« ÂuNH

sJL¹ ô «c¼Ë ¨ÕUЗ_« oOI×ð Z²M Í_ ·«b¼_« r¼√ s

¨sOJKN²LK ‚u« w UNFOÐ rŁ sË ¨lK« ÃU²½SÐ ô≈ oIײ¹ Ê√

lK« s WHK²L« UOLJ« u¼ ∫÷dF« Ê« ‰uI« sJL¹ tOKŽË

UN{dŽ ÊuFzU³« Ë√ Êu−²ML« lOD²¹Ë ¨UNO »uždL« Ub«Ë

Æ…œb× WOM“ …d² w ¨WHK² —UFÝ√ qÐUI lO³K ‚u« w

∫ Law of Supply ÷dF« Êu½U

œ«œ“« WFK« dFÝ lHð—« ULK t½√ vKŽ ÷dF« Êu½U hM¹

WöF« w V³«Ë¨`O× fJF«Ë¨UNM W{ËdFL« WOLJ«

ÎULz«œ vF¹ Z²ML« Ê√ u¼ W{ËdFL« UOLJ«Ë dF« sOÐ W¹œdD«

eOH×ð v≈ ÍœR¹ ‚u« w WFK« dFÝ ŸUHð—U¨tŠUЗ√ …œU¹“ v≈

W{ËdFL« WOLJ« …œU¹“ wU²UÐË WFK« s b¹eL« ÃU²½≈ vKŽ Z²ML«

ÆtŠUЗ√ …œU¹“ ·bNÐ UNM

‰UIðd³« —UFÝ√ `{u¹ Íc« ¨©≤≠¥® r— wðü« ‰Ëb−« pO≈

Æ…ež WM¹b —UCš ‚uÝ w oÐU« Ÿu³Ý_« ‰öš

œuFð dF«Ë W{ËdFL« WOLJ« sOÐ W¹œdD« WöF« Ác¼

∫WOðü« »U³Ýú

ÆÕUЗ_« …œU¹“ wU²UÐË ¨ÃU²½ù« …œU¹“ v≈ ÍœRð dF« …œU¹“ ±

Æ‚uK œbł sO−²M ‰ušœ wU²UÐË ¨WUML« …œU¹“ v≈ ÍœRð dF« …œU¹“ ≤

π≤


π≥

∫Supply schedual ÷dF« ‰Ëbł

w¼Ë ¨WMOF WOM“ …d² wË ¨WMOF —UFÝ√ bMŽ ‚u« w ÷dF²Ý w²« UOLJK `O{uð sŽ …—U³Ž u¼Ë

∫ ©≥≠¥® r— ‰Ëb−« w u¼ UL WöF« Ác¼ dNEðË ¨W¹œdÞ WöŽ

©—UM¹œ®dF« W{ËdFL« WOLJ«

s Z²ML« l{Ë tOKŽ ÊuJOÝ UL Ϋ—uBð ‰Ëb−« «c¼ `{u¹ –≈

±

±∞


±≤

Ác¼ w qI²L« dOG²L« Ê√ kŠöð pKF ÆdFÝ q bMŽ WFK« ÷dŽ


±¥

dOG²L«Ë ¨ «œUB« —u× vKŽ q¦L¹ Ê√ sJL¹ Íc« dF« u¼ WU׫

¥

±∂

μ

±∏

U½UO³« qO¦L²ÐË UMO« —u× vKŽ tKO¦Lð sJL¹ Íc« WOLJ« u¼ lÐU²«


≤∞

Æ"Supply Curve” ÷dF« vM×M vKŽ qB×½ oÐU« ‰Ëb−« w


≤≤

WOLJ« œ«“ dF« œ«“ ULK t½√ ©≥≠¥® r— ‰Ëb−« s kŠö½ YOŠ


≤¥

WOLJ« œU¹œ“≈ v≈ ÍœR¹ ¨s¹—UM¹œ v≈ —UM¹œ s dF« ŸUHð—U W{ËdFL«

s W{ËdFL« UOLJ« `{u¹ ©≥≠¥® r— ‰Ëbł

ÆÆÆ «cJ¼Ë ¨rG ±≤ v≈ rG ±∞ s
μ

¥±

WMOF WOM“ …d² ‰öš U¼—UFÝ√Ë ÍUA«

dF«

÷dF« vM×M

∞ ±∞ ±≤ ±¥ ±∂ ±∏ ≤∞ ≤≤ ≤¥

Ÿ

WOLJ«

∫÷dF« vM×M hzUBš

vM×M hzUBš iFÐ b¹b×ð ©¥≠¥® r— qJA« s lOD²½

∫w¼Ë ¨÷dF«

ÆVłu qO Ë– ÷dF« vM×M √

dF« œ«“ ULK ® vKŽ√ v≈ qHÝ√ s t−²¹ ÷dF« vM×M »

Æ©W{ËdFL« WOLJ«

œ«“

∫÷dF« «œb×

WŽuL− „UM¼ ÊS W{ËdFL« WOLJ« w dŁR¹ Íc« dF« V½Uł v≈

÷dF« vM×ML `O{uð ©¥≠¥® r— qJý

∫ wðü« u×M« vKŽ UNł«—œ≈ sJL¹ ¨÷dF« w dŁRð Èdš√ q«uŽ

b¹e¹ U u¼Ë ¨WOłU²½ù« PAML« œbŽ w …œU¹“ wMF¹ sO−²ML« œbŽ …œU¹“ Ê≈ ∫ sOFzU³« Ë√ sO−²ML« œbŽ ±

UOłuuMJð

Æ÷dF« w …œU¹“ wU²UÐË ¨ÃU²½ô« …œU¹“Ë ¨WUML« …bŠ

ÃU²½ù« dUMŽ nOUJð

œ«“ ULK∫ å ÃU²½ù« dUMŽ ò WHKJð ≤

iOHð wMF¹ «c¼Ë¨ÃU²½ù« WHKJð …œU¹“ v≈ p– Èœ√

¨‚u« w WFK« s ÷dF« iHM¹ wU²UÐË ¨ÃU²½ù«

ÆÃU²½ù« dUMŽ nOUJð XCH½« «–≈ `O× fJF«Ë

włuuMJ²« Èu²L« l—∫włuuMJ²«Ë wMH« Èu²L« ≥

¨nOUJ²« Èu² iOHð v≈ ÍœR¹ wMH«Ë wMI²«Ë

v≈ ÍœR¹ Á—ËbÐ «c¼Ë ¨W−²ML« UOLJ« …œU¹“ wU²UÐË

Æ`O× fJF«Ë ¨WFK« s ÷dF« …œU¹“


∫WuJ׫ —Ëœ ¥

«c¼Ë ¨nOUJ²« …œU¹“ v≈ ÍœR²Ý Îö¦ Vz«dC« …œU¹“ ‰öš s ÍœUB²ô« ◊UAM« w WËb« qšbð Ê≈

WOU U³¼ qJý vKŽ ÃU²½ù« ‰U− w U½UŽù WËb« r¹bIð ÊS p– qÐUI w ¨ÃU²½ù« qOKIð v≈ ÍœROÝ

Æ÷dF« …œU¹“ wU²UÐË ¨nOUJ²« qOKIð v≈ ÍœROÝ

dF«

≤ Ÿ

÷dF« w …œU¹e« `{u¹ ©μ≠¥® qJý

Ÿ

± Ÿ

WOLJ«

∫÷dF« w dOG²«

q«uF« w dOG²« W−O²½ ‚u« ÷dŽ w Àb×¹ Íc« dOG²« u¼

…œU¹e ¨tUŠ vKŽ ÎU²ÐUŁ dF« ¡UIÐ l ¨WIÐU« ÷dF« «œb× Ë√

œbŽ …œU¹“ Ë√¨włuuMJ²« Èu²L« s×ð sŽ Z²Mð Îö¦ ÷dF«

qJA« w UL ¨© ±

Ÿ® v≈ ©Ÿ® s ‰UI²½ô« v≈ ÍœR¹ «c¼Ë ¨sOFzU³«

Æ «—UO« s ‚u« ÷dŽ w dOG²« `O{uð UMMJL¹Ë Æ©μ≠¥®

Íœu¹ UL ©wü« qłd«® uÐËd« Âb²Ý« «–≈ ÷dF« œ«œe¹ bI

«–≈Ë ¨ «—UO« ÃU²½ù W“ö« WKUF« bO« s lOMB²« WHKJð iH

s b¹eL« d¹bB²Ð `LÝ «–≈Ë ¨ «—UO« WŽUM ‰ULŽ —uł√ iHš

qLF¹ «c¼Ë WOuJ׫ «¡«dłù« iFÐ ¡UG≈Ë Ã—U« v≈ «—UO«

sOLO« WNł v≈ ÷dF« ‰UI²½« Í√ «—UO« s ÷dF« …œU¹“ vKŽ

Æ©μ≠¥® qJA« w UL

¨sOFzU³« œbŽ ÷UH½« Í√ ¨fUF ÁU−ðUÐ sJ˨ÎUC¹√ WIÐU« q«uF« W−O²½ Àb×O ÷dF« ÊUBI½ U√

‰UI²½« v≈ «c¼ ÍœR¹Ë ¨Vz«dC« …œU¹“Ë ¨ÃU²½ù« dUMŽ nOUJð ŸUHð—«Ë ¨włuuMJ²«Ë wMH« Èu²L« w½bðË

Æ©μ≠¥® r— qJA« w UL © Ÿ® v≈ ©Ÿ® s


∫W{ËdF*« WOLJ« w dOG²«

Èdš_« q«uF« ¡UIÐ l dF« w dOG²« W−O²½ WFK« s W{ËdFL« UOLJ« w Àb×¹ Íc« dOG²« u¼

dF«

∫p– ©∂≠¥® r— qJA« `{u¹Ë Æ©÷dF« «œb×® W²ÐUŁ

» wË ¨©„® w¼ ©”®dF« bMŽ W{ËdFL« WOLJ« Ê≈ YOŠ

” ±wMF¹ U u¼Ë ¨© ±

„® v≈ dOG²ð WOLJ« ÊS© ±

”® v« dF« …œU¹“ WUŠ

” ≤


Èdš_« q«uF« ¡UIÐ ◊dAÐ ¨©»® WDI½ v≈ ©√® WDI½ s ‰UI²½ô«

©”® s —UFÝ_« ÷UH½« Ê√ UL ÆW²ÐUŁ ÷dF« vM×ML …œb×L«

s ‰UI²½ô«Ë ¨W{ËdFL« WOLJ« ÷UH½« v≈ ÍœROÝ © ≤

”® v≈

WOLJ«

„ „ ± Æ© ≤

„® v≈ ©„® s ‰UI²½ô« Í√ ¨©?ł® v≈ ©√®

≤ „

÷dF« vM×M

W{ËdFL« WOLJ« w dOG²« `O{uð rÝ— ©∂≠¥® r— qJý

π¥


”—b???« WK???¾Ý√ ø

∫WOðü« qL−« s q w ⁄«dH« qL√ ±

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆËÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ w²« WFK« s WHK²L« UOLJ« q¦L¹ ÷dF« vM×M ≠√

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ wË WHK² —UFÝ√ qÐUI ‚u« w UN{dŽ

Æ÷dF« vM×MÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ v≈ ÍœROÝ «c¼ ÊS sO−²ML« œbŽ …œU¹“Ë dF« U³Ł WUŠ w ≠»

Æ÷dF« vM×M ÆÆÆÆÆÆ v≈ ÍœRð wU²UÐ˨W−²ML« UOLJ«ÆÆÆÆÆÆ v≈ ÍœRð nOUJ²« …œU¹“ ≠?ł

Æ Ub«Ë lK« s WÐuKDL« WOLJ«ÆÆÆÆÆÆ v≈Ë ¨dF« ÆÆÆÆÆ v≈ ÂUŽ qJAÐ ÷dF« …œU¹“ ÍœRð ≠œ

∫ W×O×B« WÐUłù« e— ‰uŠ …dz«œ l{√ ≤

∫ v≈ ÍœROÝ «c¼ ÊS ·öŽ_« dFÝ …œU¹“ WUŠ w ≠±

ÆÃUłb« s ÷dF« hI½ Æ» ÆsOLO« v≈ ÃUłb« s ÷dF« vM×M ‰UI²½« ≠√

ÆÃUłb« s W{ËdFL« WOLJ« hI½ Æœ ÆÃUłb« s W{ËdFL« WOLJ« …œU¹“ ≠?ł

∫ v≈ ÍœROÝ ÃUłb« dFÝ ÷UH½« ≠≤

ÆÃUłb« s ÷dF« vM×M ÷UH½« Æ» ÃUłbK ÷dF« vM×M ‰UI²½« ≠√

ÆÃUłb« s W{ËdFL« WOLJ« ÷UH½« Æœ ÆÃUłb« s W{ËdFL« WOLJ« …œU¹“ ≠?ł

∫ sOÐ WöF« q¦L¹ ÷dF« vM×M ≠≥

ÆWÐuKDL« WOLJ«Ë dF« Æ√

ÆqI² dOG²L W{ËdFL« WOLJ«Ë lÐUð dOG²L dF« ≠»

ÆlÐUð dOG²L W{ËdFL« WOLJ«Ë qI² dOG²L dF« ≠?ł

?ł´ » Æœ

∫·öŽú ÷dF« vM×M ÁU−ð« ≠¥

ÆVUÝ qO Ë– ≠√

ÆW{ËdFL« WOLJ«Ë dF« sOÐ WOJF« WöF« q¦L¹ ≠»

ÆdF« q ULK W{ËdFL« WOLJ« …œU¹“ ≠?ł

ÆW{ËdFL« WOLJ«Ë dF« sOÐ W¹œdD« WöF« q¦L¹ ≠œ

ÆW¹œUB²« …QAML ÷dF« vM×M vKŽ •≤∞ W³MÐ ÃU²½ù« W³¹d{ …œU¹“ dOŁQð rÝdUÐ ÎUMOF² `{Ë√ ≥

Æp– d√ ¨dF« ŸUHð—« bMŽ W{ËdFL« WOLJ« …œU¹eÐ Z²ML« Ë√ lzU³« ÂuI¹ ¥

πμ


Equilibrium ‚u???????« Ê“«u????????????ð


Ê√ WIÐU« ”Ë—b« w VUD« Íe¹eŽ XEŠô pKF

ÎUF³ð p–Ë U¼dFÝ q «–≈ d³√ UOLJÐ lK« VKD¹ pKN²L«

Íc« Z²ML« ÊS qÐUIL« w ¨lK« Ác¼ ¡«dý w W²³ž—Ë tð—bIL

UOL ÷dFÐ ÂuI¹ ·uÝ Èdš_« WN−« w ÷dF« V½Uł q¦L¹

p– ◊U³ð—« l ¨U¼dFÝ lHð—« «–≈ Ub«Ë lK« s …b¹«e²

Æ÷dF« «c¼ vKŽ t²³ž—Ë tð—bILÐ

Ê“«u²« ULN½√ ”UÝ√ vKŽ VKD«Ë ÷dF« s q sŽ ÎUC¹√ UMŁb×ð bË

sŽ Àbײ½ r UM½√ ô≈Æ‚u« «c¼ wdÞ ÊöJA¹Ë ¨‚u« Èu

Æ ULNKŽUHð WOHO

∫Ê“«u²« ÂuNH

r??????????KFð√

Ë√ dF« w dOG²K WłU׫ ÂbŽ wMF¹ Ê“«u²«

¡UIÐ l ÆWÐuKDL« Ë√ W{ËdFL« ¡«uÝ WOLJ«

ÆW²ÐUŁ Èdš_« dUMF«

‚u« w WœU³²L« WOLJ« w¼ ∫ WO½“«u²« WOLJ«

Æw½“«u²« dF« bMŽ WFK« s

‰uuK ÍœR¹ ·uÝ VKD«Ë ÷dF« Èu sOÐ qŽUH²« «c¼

∫u¼ Ê“«u²«Ë¨(Market Equilibrium ‚u« Ê“«u²Ð vL¹ U v≈

WMOF WOM“ …d² w ‚u« w U WFKÝ s WÐuKDL« WOLJ« ÈËUð

vM×M lÞUIð bMŽ ÎUO½UOÐ Ê“«u²« b−½Ë ¨UNM W{ËdFL« WOLJ« l

ÆVKD« vM×M l ÷dF«

∫WO½“«u²« WOLJ«Ë Ê“«u²« dFÝ b¹b%

WÐuKDL« UOLJ« q¦L¹ Íc« ©¥≠¥® r— ‰Ëbł ÷dF²½ ‚u« w Ê“«u²« ÊuJ²¹ nO `O{u²

Æ…—ËbM³« s W{ËdFL«Ë

e−Ž Ø izU W{ËdFL« WOLJ« WÐuKDL« WOLJ« ‚ËbM qJ dF«

±∏[∞∞∞ ≤[∞∞∞ ≤∞[∞∞∞

±

∏[∞∞∞ ∏[∞∞∞ ±∂[∞∞∞±≥[∞∞∞ ±≥[∞∞∞

≤[μ

≠¥[∞∞∞ ±¥[∞∞∞ ±∞[∞∞∞


≠∏[∞∞∞ ±∂[∞∞∞ ∏[∞∞∞

¥

©¥≠¥® r— ‰Ëbł

sO−²ML« ÊS dO½U½œ ¥ dFÝ bMŽ t½√ kŠö½

n« ±∂ U¼—«bI WOL ÷dFÐ ÊuuIOÝ

VKDOÝ sOŠ w¨…—ËbM³« s ‚ËbM

tOKŽË ¨‚ËbM ·ü« ∏ jI ÊuMÞ«uL«

UL ªW{ËdFL« WOLJ« w izU „UM¼ ÊuJOÝ

ÆÊ“UL« w WŽUC³« WOL …œU¹“ v≈ ÍœR¹

π∂


¨…—ËbM³« dFÝ iOHð v≈ ÊuKOLOÝ sO−²ML« ÊS UNOKŽ VKDK WO½b²L« W³M« l WOLJ« d³ v≈ dEMUÐË

Ê«—UM¹œdF« Ê√ UM{d «–≈ U√ ¨lO³« ÂbŽ V³Ð rNð—Uš v≈ ÍœROÝ rN¹b …dO³J« WOLJ« ¡UIÐ Ê_ p–Ë

WOLJ« w e−Ž „UM¼ `³B¹ wU²UÐ˨ÃU²½ù« sŽ b¹eO „öN²Ýô« …œU¹“ v≈ ÍœROÝ «c¼ ÊS ¨‚ËbMBK

WOKÐUI« d«uðË ¨‚u« w W{ËdFL« WOLJ« w hIM« V³Ð …—ËbM³« —UFÝ« ŸUHð—« v≈ ÍœR¹ UL ªW{ËdFL«

ÆbŠ«u« ‚ËbMBK vKŽ√ dFÝ lbÐ rN¹b

r??????????KFð√

WOLJ« ÈËU²² ¨—UM¹œ ≤[μ dFÝ v≈ qBð v²Š dL²¹Ë

WOLJ« ÁbMŽ ÈËU²ð Íc« dF« u¼ Ê“«u²« dFÝ

Æ‚u« w W{ËdFL« WOLJ« l WÐuKDL«

π∑

s W{ËdFL« WOLJ« l sOJKN²L« s ©‚ËbM ±≥∞∞∞® WÐuKDL«

ÆWLzö² sOdD« s «—«dI« ÊuJð Èu²L« «c¼ bMŽË ¨sO−²ML«

ÆWÐuKDL« WOLJ« Ë√ W{ËdFL« WOLJ« w e−Ž Ë√ izUH œułË ô t½√ kŠöð Èu²L« «c¼ bMŽ

bMŽË ¨÷dF« vM×M l VKD« vM×M w ÎUFÞUIð wMF¹ W{ËdFL« WOLJ« l WÐuKDL« WOLJ« ÈËUð Ê≈

Æ©∑≠¥®r— qJA« v≈ qBð ∫ wð—UJ¹b« Èu²L« w oÐU« ‰Ëb−« qO¦Lð

dF« Surplus Ÿ

d³√ W{ËdFL« WOLJ« ÊS dO½U½œ ≥ dFÝ bMŽ t½√ kŠöð pKF

izU

wU²UÐË ¨÷UH½ô« v≈ —UFÝ_« lb¹ «c¼Ë ¨WÐuKDL« WOLJ« s


ÆW{ËdFL« WOLJ« w izUH« wýöð v≈

≤[μ


fUMð v≈ lbOÝ iHML« dF« ÊS p– qÐUI w

hI½ Shortage ◊

lK« dFÝ ŸUHð—« v≈ wU²UÐË ¨ Ub«Ë lK« vKŽ s¹d²AL«

©±≥[∞∞∞ ¨ ±≥[∞∞∞® WÐuKDL« WOLJ«

Æ÷dF« WOL w e−F« ¡UG≈Ë lbK pKN²L« W³ž— l

dF«

© ® Ê“«u²« WDI½ ©∑≠¥® r— qJý

r??????????KFð√

ÆVKD« izU ∫ izUH«

ÆVKD« e−Ž ∫ e−F«


” ±

„ ±


±

Ÿ

VKD« w dOG²« ©∏≠¥® r— qJý

∫‚u« w Ê“«u²« vKŽ ÷dF« ÈuË VKD« Èu w dOG²« dŁ√

VKD« V½Uł wHð«dOGð sŽ Z²M¹ ‰ö²š« v≈ ÎU³Už WFK« ‚uÝ w Ê“«u²« WUŠ ÷dF²ð

ÆÎUF ULNOK Ë√ ¨÷dF« Ë√

ôU׫ iFÐ ÷«dF²ÝUÐ ÂuIMÝË ¨‚u« w Ê“«u²« WOLË dF« vKŽ ΫdŁ√ „d²¹ «c¼Ë

ÆÊ“«u²« WUŠ vKŽ U¼dŁ√Ë ¨÷dF«Ë VKD« Èu w «dOG²« `{uð w²« WHK²L«

∫ÎU²ÐUŁ ÷dF« ¡UIÐ l VKD« w dOG²« ∫ÎôË√

ÎUIÐUÝ d– w²« VKD« «œb× w dOG²« V³Ð VKD« …œU¹“

œbŽ …œU¹“ Ë√ qšb« …œU¹“ q¦ ©VKD« w …dŁRL« q«uF« Í√ ®

qJA« s kŠö½ YOŠ ¨VKD« …œU¹“ v≈ ÍœR¹ ¨a≈ ÆÆÆsOJKN²L«

v≈ ©”® s Ê“«u²« dFÝ …œU¹“ v≈ œ√ VKD« …œU¹“ Ê√ ©∏≠¥® r—

Ê“«u²« WDI½ XKI²½« ULMOÐ Æ© ±

„® v≈ ©„® s Ê“«u²« WOL œ«“Ë ¨© ±

”®

vKŽ √dÞ ÎUŽUHð—« Ê√ ÷dH½ p– dOH²Ë ÆsOLO« u×½ © ±

® v≈ © ® s


Ó◊

WOLJ« ¨ Âu×K« vKŽ VKD« …œU¹“ v≈ ÍœR¹ qšb« …œU¹“ Îö¦L ¨dÝ_« qšœ

VKD« vM×M „dײ¹ pc ¨Âu×K« s b¹eL« ÊuJKN²L« VKD¹ YOŠ

ÆÂu×K« dFÝ …œU¹“ v≈ ÍœR¹ «c¼Ë ÎU²ÐUŁ ÷dF« ¡UIÐ l sOLO« v≈


dF«

Ÿ ∞Ÿ ±

∞ ” ±

± ◊ ∞ „ „ ∞ ±

÷dŽ …œU¹“

WOLJ«

ÎU²ÐUŁ VKD« ¡UIÐ l ÷dF« w dOG²« ∫ÎUO½UŁ

«œb× w dOG²« V³Ð Àb×ð w²« ÷dF« …œU¹“ ÍœRð

¨a≈ÆÆÆ sO−²ML« œbŽ …œU¹“ q¦ ÎUIÐUÝ UNŠdý rð w²« ÷dF«

WDI½ qI²Mð YOŠ Ê“«u²« WOL …œU¹“Ë ¨Ê“«u²« dFÝ ÷UH½« v≈

Æ©π≠¥® r— qJA« w UL sOLO« WNł qHÝ√ v≈ Ê“«u²«

÷dF« w dOG²« ©π≠¥® r— qJý

◊U?????????A½

ÆrÝdUÐ p– ÎU×{u ‚u« w Ê“«u²« vKŽ ÎUF ÷dF« ÊUBI½Ë VKD« ÊUBI½ dŁ√ `{Ë

”—b???« WK???¾Ý√ ø

ÆÊ“«u²« WDI½ vKŽ dF« dOGð dŁ√ rÝdUÐ ÎUMOF² `{Ë√ ±

∫WOðü« qL−« w ⁄«dH« ú« ≤

ÆÆÆÆÆÆÆWOLJ« lÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WOLJ« U¼bMŽ ÈËU²ð w²« w¼ Ê“«u²« WDI½ ≠±

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Ë√ ÆÆÆÆÆÆÆÆ w dOG²KÆÆÆÆÆÆÆ wMF¹ ‚u« w Ê“«u²« ≠≤

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ s d³√ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ wMF¹ ‚u« w izUH« ≠≥

ÆWFK« s W{ËdFL« UOLJ«ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ v≈ ÍœRð ÃU²½ù« …œU¹“ ≠¥

W{ËdFL« WOLJ«ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ dF« ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ wMFð ‚uK wKJ« ÷dF« …œU¹“ ≠μ

ø ÷dF« WOL w e−F« VM−ð sO−²MLK sJL¹ nO ≥

π∏


Æ dF«Ë WOLJ« sOÐ Ê“«u²« WUŠ rÝdUÐ `{Ë√ ¨wðü« ‰Ëb−UÐ ÎUMOF² ¥

e??−F« Ø izUH«

÷dF«

VKD«

d?????F«


≤∞


π

±μ

¥

±∞

±∞

μ

±¥±∑

μ


≤μ∫wðQ¹ UL qJ W×O×B« WÐUłù« e— ‰uŠ …dz«œ l{√ μ

∫u¼ Ê“«u²« dFÝ oÐU« ‰Ëb−« s ≠±

∑ ≠œ ∏ ≠?ł ∂ ≠» μ ≠√

∫ w¼ Ê“«u²« WDI½ ≠≤

©π ¨±μ® ≠» ©±¥ ¨∑® ≠√

©±∑ ¨μ® ≠œ ©±∞ ¨±∞ ®≠?ł

∫ v≈ ÍœR¹ dF« ŸUHð—« ≠≥

Æ÷dF« w e−ŽË VKD« w izU œU−¹≈ Æ» ÆVKD« w izU œU−¹≈ ≠√

ÆVKD« w e−ŽË ÷dF« w izU Æœ ÆÊ“«uð WUŠ ≠?ł

∫Ê“«u²« dFÝ bMŽ ≠¥

Æ÷dF« izU wH²¹ Æ» ÆVKD« izU wH²¹ ≠√

ÆVKD« izUË ÷dF« izU wH²¹ Æœ Æ÷dF« izU Ë√ VKD« izU wH²¹ ≠?ł

∫v≈ ÍœRð VKD« …œU¹“ ≠μ

ÆWÐuKDL« WOLJ«Ë dF« ÷UH½« Æ» ÆdF« ÷UH½« ≠√

ÆqHÝ√ v≈ Ê“«u²« WDI½ ‰UI²½« ≠?ł

ÆÊ«b¹eð WÐuKDL« WOLJ«Ë dF« YOŠ vKŽ_« v≈ Ê“«u²« WDI½ ‰UI²½« ≠œ

ødÝÔ_« ‰ušœ tO j³Nð ÍœUB²« œu— …d² w WOMJ« oIA« —UFÝ_ Àb×¹ Ê√ sJL¹ Íc« U μ

ππ


ÍœU???B²ô« W???uJ׫ —Ëœ

¥

U «–≈ `łU½Ë fKÝ qJAÐ dOð Ê√ UN sJL¹ ô W¹œUB²ô« WDA½_« Ê√ WIÐU« ”Ë—bK l³²²L« nA²J¹

‰U×H²Ý« lML qšb²« v≈ WuJ׫ lb¹ U ÆÊu½UI« ÷dH WOuJ׫ UN−« qšbð ÊËbÐ …bOŠË Xdð

¡UÐdNJ«Ë WÞdA«Ë gO−« YOŠ ÂUF« ŸUDI« w U¼—Ëœ V½Uł vS ÆWUD³«Ë rC²« q¦ W¹œUB²ô« qUAL«

w vL¹ U u¼Ë U¼dOžË WŽ«—e«Ë rOKF²« UŽUD rŽbÐ WuJ׫ ÂuIð ÆÆÆw×B« ·dB« UJ³ýË ‚dD«Ë

ÆwuJ׫ ‚UH½ôUÐ wKJ« œUB²ô«

j³{ r²¹ töš s –≈ ¨dF« u¼Ë UN«b¼√ oOI×ð töš s WuJ׫ lOD²ð Íc« rNL« dBMF« Ê≈

lzU³« ¨Íd²AL«Ë lzU³« W×KB wŽ«dð p– w w¼Ë Æ‚«uÝ_« w W¹—U−²« Wd×«Ë ÍœUB²ô« l{u«

ÊËœ ¨tðU³ž—Ë tðUłUŠ ŸU³ý≈ oI×¹ pKN²L«Ë ¨pKN²LUÐ —dC« À«bŠ≈ ÊËœ ÃU²½ù« s t«b¼√ oOIײ

ÆZ²MLUÐ —dC« ‚U×≈

lK« s W−²ML« UOLJ« W¹UH ÂbŽ pcË ¨—UFÝ_« U³KI²Ð oKF²ð WHK² qUA fJFð ‚u« WO¬ Ê≈

‚u« ·«dÞ√ W¹UL× W¹dFÝ UÝUOÝ rÝdÐ WuJ׫ qšbð wŽb²¹ U ¨sOJKN²L« U³žd ÎUIË WHK²L«

∫WOU²« UÝUO« ÈbŠ≈ ŸU³ðUÐ p– b¹b×ð WuJ׫ lOD²ðË ¨sOJKN²L«Ë sO−²ML« s

Price Ceiling ÍdF« nI« Æ√

—Ëœ UË øW¹dF« WO{—_UÐ wMF½ «–UË øÍdF« nIUÐ œuBIL« U ¨Price floor W¹dF« WO{—_« Æ»

ø ULNM q w WuJ׫

©Ê“«u²« dFÝ®±μ

©ÍdFÝ nIÝ®±∞

dF«

÷dF«

VKD«

μ

±μ∞∞

≥∞∞∞

Ê“«u²« WOL

WOLJ«

¥μ∞∞

Ê“«u²« dFÝ s q√ ÍdFÝ nIÝ ©±∞≠¥® qJý

VKÞ izU

∫Íd???F« nI« ∫ÎôË√

lK« dOuð w UuJ׫ U¼bL²Fð w²« WÝUO« q¦L²ð

sOJKN²L« Íb¹√ ‰ËUM² w UNKFłË W¹—ËdC«Ë WOÝUÝ_«

l{Ë ‰öš s —UJ²Šô« lM bBIШrNðU¹u² ·ö²šUÐ

s åZ²ML«ò lzU³« lMLð sO½«u qJý vKŽ W¹dFÝ UÝUOÝ

‚uÝ w w½“«u²« dF« s q√ —UFÝ√ ÷dË ¨—UFÝ_« l—

ÆdF« «c¼ “ËU−ð ÊuFzU³« lOD²¹ ô YO×Ð ¨WFK«

±∞∞


±∞±

sO×D« WFKÝ

WOÝUÝ_« WOz«cG« lKK rŽb« «c¼ tOłu²Ð WuJ׫ ÂuIðË

s l{u« «c¼ `O{uð sJL¹Ë ¨dJ«Ë VOK×«Ë “—_«Ë e³U

±μ ‚u« w sO×DK w½“«u²« dF« ÊU «–≈ ∫wðü« ‰U¦L« ‰öš

WOLJ« ÊS ¨©±∞≠¥® r— qJA« w dNE¹ UL bŠ«u« fOJK Ϋ—UM¹œ

ÆÎUOu¹ ©fO ≥∞∞∞® v≈ qBð WO½“«u²«

dOu² rNKšœ s ¡e− sOJKN²L« hOBð v≈ ÍœR¹ U ÎUFHðd bF¹ sOJKN²LK W³MUÐ dF« «c¼

lb¹ l{u« «c¼ Æ Ub«Ë lK« s rNðUłUO²Š« qU WO³Kð ÊuMÞ«uL« lOD²¹ ô tOKŽË ¨e³« s rNðUłUO²Š«

¨©±∞≠¥® r— qJA« w UL Îö¦ ©dO½U½œ ±∞® w½“«u²« dF« s q√ dFÝ œb×ð wU²UÐË qšb²« v≈ WuJ׫

WFK« ‰uË w s¹U³ð ÀËbŠ v≈ ÍœR¹ b Á—ËbÐ «c¼Ë ¨fO ≥∞∞∞ v≈ qB¹ VKD« w izU v≈ ÍœR¹ «c¼Ë

ÆUNOKŽ ‰uB׫ s rNM Ϋ¡eł Âd×¹ U ¨sOMÞ«uLK

t?????????O³Mð

∫¡«œu« ‚u«

—UÞù« ×Uš WDA½√ UNO ”—UL¹ w²« ‚u« w¼

ÍœUB²ô« l{u« vKŽ ÎU³KÝ dŁR¹ «c¼Ë ‰ËbK w½u½UI«

ÆbK³K

°

∫WFK« dOuðË ÍdF« nI« rŽb WuJ(« «¡«dł≈

oOI×ð v≈ ÍdF« nI« WÝUOÝ WuJ׫ œUL²Ž« ÍœROÝ

u×M« vKŽ ÊuJð Ë ¨sOMÞ«uL« vKŽ lK« l¹“uð w WO³½ W«bŽ

∫wðü«

ÆlK« s ‰uIF qJAÐË …œb× UOL vKŽ ‰uB×UÐ sOMÞ«uLK `Lð UUDÐ —«b≈ v≈ WuJ׫ Q−Kð √

s w²« ¡«œu« ‚u« ÀËbŠ lML p–Ë ¨UNöš s lK« lO³ WMOF UÝR WuJ׫ œb×ð »

ÆWO½b² —UFÝQÐ lK« ¡«dý ”UMK sJL¹ UNöš

¨©WOÝUÝ_«® WOöN²Ýô« lK« w WUš ¨…œb× «d²H œ«dO²Ýô« WÝUOÝ œUL²Ž« v≈ WuJ׫ Q−Kð b ?ł

ÆWHK²L« ÷dF« UOL w e−F« bÝ vKŽ qLFð UOL duð YO×Ð

©W¹dFÝ WO{—√® —UM¹œ ±


©Ê“«u²« dFÝ® —UM¹œ

±

¥

dF«

VKD«

÷dŽ izU

¥∞ μ∞

©Ê“«u²« WOL®

±μ∞

÷dF«

Ê“«u²« dFÝ s d³√ W¹dFÝ WO{—√ ©±±≠¥® qJý

WOLJ«

∫W¹dF« WO{—_« ∫ÎUO½UŁ

oŠ ÊUL{ vKŽ WuJ׫ XKLŽ WIÐU« WÝUO« w

¨dšü« ·dD« ‚uIŠ vKŽ kU×ð wJË ¨sOJKN²L«

w¼Ë ¨Èdš√ WÝUOÝ bL²Fð UN½S sOFzU³« Ë√ sO−²ML«

W¹dOFð WÝUOÝ WuJ׫ bL²Fð UNOË ¨W¹dF« WO{—_«

Ub«Ë lK« lOÐ lML¹ dF« s v½œ√ bŠ ÷dHÐ q¦L²ð

WÝUO« Ác¼ WuJ׫ ÷dHð U …œUŽË ¨tM q√ dFÐ

dF« s vKŽ√ ÊuJð U ÎU³UžË ¨wK×L« Z²ML« rŽb

ÊuJð ÎU½UOŠ√Ë ©±±≠¥® r— qJA« w dNE¹ UL w½“«u²«

Æ —UFÝ_« ÷UH½« s ÎUFM Ê“«u²« dF W¹ËU


…—ËbM³« WFKÝ

‚uÝ w …—ËbM³« ‚ËbM dFÝ v½bð «–≈ ∫p– vKŽ ‰U¦ dOšË

ÊuJ¹ ô dF« «c¼ ¨©±±≠¥® qJA« w UL —UM¹œ ± ¥

v≈ qBO —UC«

WOLË ÃU²½ù« W¹—«dL²ÝUÐ `L¹Ë ¨nOUJ²« wDGO Z²MLK W³MUÐ ÎUOU

WdH« Z²ML« `M u¼ pc q¦_« q׫ Ê≈ Æ©ÎUËbM μ∞® ÷dF«

qšb²ð tOKŽË ¨Î«bOŠË tdð ÂbŽË ¨wMÞu« œUB²ö WUŽb —«dL²Ýö

ÊS ¨Îö¦ å—UM¹œ nB½ò w½“«u²« dF« s vKŽ√ ΫdFÝ lCðË WuJ׫

w UL ÎUËbM ±μ∞ v≈ qB² W{ËdFL« WOLJ« …œU¹“ v≈ ÍœROÝ «c¼

WOLJ« sŽ W{ËdFL« WOLJ« …œU¹“ v≈ ÍœR¹ Á—ËbÐ «c¼ ©±±≠¥® qJA«

qBð –≈ ¨©±±≠¥® qJA« w UL ÷dF« w ÎUCzU qJA¹Ë ¨WÐuKDL«

ÆÎö¦ ÎUËbM ¥∞ v≈ WÐuKDL« WOLJ«

∫wðü« u×M« vKŽ UNIO³D²Ð ÂuIð «¡«dł≈ WŽuL− ‰öš s pcÐ `Lð ô WuJ׫ Ê√ ô≈

Æ×UK izUH« d¹bBð q¦ Èdš√ ôU− w tM …œUH²ÝôUÐ ÂuIð YO×Ð ‚u« s izUH« ¡«dý √

Vz«dC«Ë WOdL−« ÂuÝd« l— o¹dÞ sŽ ¨WK¹b³« lKK ×U« s œ«dO²Ýô« s b׫ vKŽ qLF« »

ÆΫdFÝ q√ UN½_ WOK×L« WFK« ¡«dý vKŽ pKN²L« l−A¹ «c¼Ë

ÆrNC¹uFðË sOŽ—«eLK U½UŽ≈ ¡UDŽ≈ q¦ sO−²MLK wuJ׫ rŽb« WÝUOÐ ÂUOI« ?ł

◊U?????????A½

ÆtOKð w²« WK¾Ý_« sŽ VOł√ rŁ ¨W¹UMFÐ wðü« qJA« h×Hð√

¥∞

Ÿ

©rGØ‘d® dF«

≥∞

≤∞

±∞


WOLJ«


©Âu¹ØsÞ®

≤∞ ¥∞ ∂∞ ∏∞ ±∞∞

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ u¼ Ê“«u²« dFÝ √

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆw¼ Ê“«u²« WOL »

øÎUýd ≥∞ Èu² vKŽ W¹dFÝ WO{—√ WuJ׫ X{d «–≈ Àb×OÝ U d–« ?ł

ÆÎUýd ≥∞ Èu² vKŽ ÎU¹dFÝ ÎUHIÝ WuJ׫ X{d «–≈ WFK« Ác¼ ‚uÝ w Àb×OÝ U d–« œ

±∞≤


”—b????« W?????K¾Ý√ ø

∫WOðü« U×KDBL«Ë rO¼UHL« s qJÐ œuBIL« U ±

Ê“«u²« WOL ≠?ł Ê“«u²« WDI½ ≠» Ê“«u²« dFÝ ≠√

W¹dF« WO{—_« ≠?¼ ÍdF« nI« ≠œ

ø ÍdF« nI« WÝUOÝ rŽb WuJ׫ U¼c²ð w²« «¡«dłù« U ≤

∫WOðü« Už«dH« qL√ ≥

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …bŽU ·bN²ð ÍdF« nI« WOÝUOÝ ≠±

ÆÃU²½ù« w —«dL²Ýô« wÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …bŽU v≈ ·bNð WOuJŠ WÝUOÝ W¹dF« WO{—_« ≠≤

ÆWL¹bI« WDIM« sÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ…b¹bł Ê“«uð WDI½ œU−¹≈ v≈ ÍœR¹ ÍdF« nI« l{Ë ≠≥

ÆVKD« w ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆœułË v≈ ÍœR¹ ÍdFÝ nIÝ l{Ë ≠¥

Æ…œ—u²L« lK« vKŽ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‰öš s sOOK×L« sO−²ML« rŽœ WuJ׫ lOD²ð ≠μ

≠∫wðQ¹ UL qJ W×O×B« WÐUłù« e— ‰uŠ …dz«œ l{√ ¥

∫v≈ ÍœR¹ —UFÝú vKŽ√ nIÝ b¹b×ð ≠±

Æ÷dF« w izU ≠» ÆVKD« w izU ≠√

ÆVKD« w hI½ ≠œ ÆoÐU« Ê“«u²« dFÝ s vKŽ√ dFÝ bMŽ Ê“«uð ≠?ł

∫o¹dÞ sŽ lzUC³« izU s hK²« lOD²½ ≠≤

ÆwFK« ÷dF« UOL qOKIð ≠» Æ—UFÝ_« l— w qšb²« ≠√

Æ—UFÝ_« nOHð vKŽ qLF« ≠œ Æ÷dF« WOL …œU¹“ ≠?ł

∫‰öš s WOÝUÝ_« lK« w−²M W¹ULŠ WuJ׫ lOD²ð ≠≥

ÆÃu²ML« w izUH« W³½ ¡«dý ≠» ÆWK¹b³« lK« vKŽ WOdL−« ÂuÝd« qOKIð ≠√

ÆlO³K W¹dFÝ WO{—√ l{Ë ≠œ

Æ…dýU³L« dOž Vz«dC« W³½ …œU¹“ ≠?ł

∫v≈ Q−Kð Ê√ WuJ×K sJL¹ ¨rNðU−²M o¹uð s sOŽ—«eL« sJLð ÂbŽ qþ w ≠¥

ÆW¹dFÝ WO{—√ l{Ë ≠» ÆVz«dC« W³½ …œU¹“ ≠√

Æ UŽË—eL« WFO³Þ b¹b×ð ≠œ ÆÍdFÝ nIÝ l{Ë ≠?ł

∫UNO QD« `×√ rŁ ¨WOðü« «—U³F« s …—U³Ž q sŽ åôò Ë√ årF½ò ?Ð VOł√ μ

ÆsOFzU³«Ë sO−²ML« W¹ULŠ UNöš s r²¹ WOuJŠ WOÝUOÝ qJA¹ ÍdF« nI« © ® Æ√

ÆÊ“«u²« dFÝ s d³√ dFÝ ÷d wMFð W¹dF« WO{—_« © ® Æ»

ÆwuJ׫ ‚UH½ù« «œb× s WLN …«œ√ w¼ Vz«dC« © ® Æ?ł

Æ÷dF« w izU v≈ ÍœR¹ «c¼Ë ¨WO½b² lK« —UFÝ√ ÊuJð UbMŽ Àb×ð W¹dFÝ WO{—√ l{Ë © ® Æœ

ÆWOK_« WDIM« s d³√ …b¹bł Ê“«uð WDI½ v≈ ‰UI²½ô« wMF¹ VKD« izU © ® Æ?¼

±∞≥


‚«u????Ý_« Ÿ«u????½√

Market Types

…b?????Šu«

μ

∫…b??Šu« ·«b????¼√

∫vKŽ s¹—œU «u½uJ¹ Ê√ …bŠu« Ác¼ WÝ«—œ s ¡UN²½ô« bFÐ W³KD« s lu²¹

Æ‚u« vMF rN

Æ‚uK …œb×L« q«uFUÐ ÂULù«

Æ‚u« ‰UJý√ vKŽ ·dF²«

ÆWHK²L« ‚«uÝ_« Ÿ«u½√ sOÐ eOOL²«


Market ‚u?????????????????«

±

Í—U−ð ‚uÝ

r????????????KFð√

ÆÍœUB²ô« ÂUEM« dUMŽ s dBMŽ ‚u«

d?????????????cð

Æ”uLKL« ÃU²½ù« w¼ ∫lK«

Æ”uLKL« dOž ÃU²½ù« w¼ ∫ Ub«

nOË ¨‚u« ÂuNH vKŽWIÐU« «bŠu« w UMdFð

UË øt …œb×L« q«uF« UË ø‚uUÐ œuBIL« UL ¨oIײ¹

vI²K u¼ ∫‚u« Ê≈ ‰uI« UMMJL¹ øtUJý√ UËø ‚u« nzUþË

¨iFÐ l rNCFÐ ‰UBð« vKŽ «u½uJ¹ YO×Ð s¹d²AL«Ë sOFzU³«

—uB× dOž u¼Ë ¨pKN²L«Ë Z²ML« sOÐ WœU³L« WOKLŽ tO r²ðË

Èu²L« w qU׫ —uD²« qFHÐ Èdš_« ÊËœ WO«dGł WIDM w

Ub«Ë lK« ¡«dý w pKN²L« Vžd¹ tOË włuuMJ²«

ÆUNM d³√ WLO ÍËUð UN½√ dFA¹ —UFÝQÐ

d¦√ u¼ ÁdE½ w dFÐ U−²ML« Ác¼ lO³Ð Z²ML« ÂuI¹ sOŠ w

UłU׫ ŸU³ý≈ v≈ ÍœRð w²« WœU³L« WOKLŽ ‰öš s UN²LO s

ÆsOJKN²LK U³žd«Ë

∫wðü« u×M« vKŽ ‚u« dUMŽ ë—œ≈ sJL¹

Æ UbšË lKÝ s tłU²½≈ r²¹ U q ±

Æå Ub«Ë lK« uFzUÐò Êu−²ML« ≤

Æå Ub«Ë lK« ÊËd²A¹ sò ÊuJKN²L« ≥

Æs¹d²AL«Ë sOFzU³« sOÐ qUF²« W¹dŠ ¥

∫œUB²ô« w ‚u« ‚UD½ œb% w²« q«uF«

∫UNM ¨q«uŽ …bŽ ‰öš s ‚u« ‚UD½ œbײ¹

WFK« qL×ð Èb Ê≈ YOŠ „ULÝ_U ¨dšü« ÊËœ ÎUuÝ hð UN²FO³DÐ lK« iFÐ ∫WFK« WFO³Þ ≠√

dO³J« —uD²« Ê√ ô≈ ¨WFK« Wd× ÊUOOz— Ê«œb× nK²K UN{dFð ÂbŽË ¨dš¬ v≈ ÊUJ s qIMK

WOLUŽ v≈ WOK× WFKÝ s `³B² UNUD½ ŸUðUÐ `LÝ b¹d³²« …eNł√Ë Ułö¦« Âb²Ý« s sJ Íc«

ƉU¦L« qO³Ý vKŽ ¨WOLOK≈ Ë√

r????????????KFð√

X׳« qIM« qzUÝË d«uð ULK –≈ ∫ ö«uL« WuNÝ ≠»

ÆWOLUŽ lK«

œ«dO²Ý« vKŽ W{ËdHL« ÂuÝd« ∫WOdL−« ÂuÝd«

ÆlK«

±∞μ


????????????KFð√

UUHðô« qJAð WIÐU« —u_« q V½Uł v≈

œU×ðô«ò ‚u« ŸUð« w ÎULN ÎöUŽ WOËb«

ÆåwÐË—Ë_«

w WOuJ« qLFð Îö¦L ∫bOUI²«Ë «œUF«Ë ·«dŽ_« ≠?ł

w WF³I« qLF²ð sOŠ w ¨ÎUO³Fý ÎUÝU³ WOÐdF« Ê«bK³«

ÆpOJL«

v≈ ÍœRð UN½S oz«uF« Ác¼ œ«“ ULK ∫WOdL−« oz«uF« ≠œ

ÆÈdš√ v≈ WËœ s U¼—UA²½« sË ¨lK« duð s b׫

∫‚u????« nzU?þË

∫UNM ¨…dO¦ nzUþË ‚uK

Æ Ub«Ë lK« —UFÝ√ b¹b×ð ±

Æœ—«uL« iOHð YOŠ s nOUJ²« o¹dÞ sŽ œbײ¹ «c¼Ë ÃU²½ù« rOEMð ≤

lK« VKÞ vKŽ …—bI d¦√ rN tOKŽË ¨Ì‰UŽ qšœ vKŽ WOłU²½≈ d¦_« œdH« qB×¹ YO×Ð ZðUM« l¹“uð ≥

Æ Ub«Ë

Æ‚u« w œułuL« ÃU²½û ÎUF³ð „öN²Ýô« bOOIð ¥

r????????????KFð√

WOŽuM«Ë eOL²«Ë ¨fUM²« v≈ ÍœR¹ f½U−²«

Æ…dDO«Ë —UJ²Šô« v≈ ÍœRð

∫‚u????« ‰U??Jý√

∫wðü« u×M« vKŽ UNł«—œ≈ sJL¹ q«uŽ WŽuL− ‰öš s ‚u« qJý œbײ¹

«–Ë bŠ«Ë Ÿu½ s WKŁUL² WFK« ÊuJð Ê√ u¼ ∫f½U−²« ≠±

Ê“u«Ë ÊuK«Ë qJA« w qŁUL²« ÊuJ¹Ë W¹ËU² …œuł

s U−²ML« Ác¼ —UFÝ√ l— VFB¹ YO×Ð r−׫Ë

Ædš¬ lzUÐ s WFK« ¡«dA pKN²L« eO×ð ÂbŽË ¨lzU³«

dFÝ b¹b×ð w WUš ¨Á–uH½ …œU¹“ v≈ rNM q lb¹ sOFzU³« œbŽ WK Ê≈ ∫s¹d²AL«Ë sOFzU³« œbŽ ≠≤

ÆWOLJ«Ë dF« YOŠ s ‚u« w rNM Í√ dOŁQð s qKI¹ r¼œbŽ …œU¹“ Ê√ sOŠ w ¨‚u«

sOKUFUÐ dŁQ²¹ YO×Ð ¨VKD«Ë ÷dF« Èu ‰öš s Áb¹b×ð r²¹ dF« «c¼Ë ∫‚u« w bzU« dF« ≠≥

ÆdO³ qJAÐ sOIÐU«

∫UL¼ sO²OOz— sO²ŽuL− v≈ œUB²ô« w ‚u« ‰UJý√ rOIð sJL¹ p– vKŽ ¡UMÐË

WUML« ‚uÝ UNU¦Ë ¨‚u« w dF« vKŽ s¹d²AL« Ë√ sOFzU³K dOŁQð Í√ UNO błu¹ ô WŽuL− ≠√

Æ(Perfect Competition Market) åWU²«ò WKUJ«

÷d ÊuFOD²¹ YO×Ю¨—UFÝ_« vKŽ s¹d²A Ë√ «u½U sOFzUÐ œ«d_« dOŁQð UNO dNE¹ WŽuL− ≠»

∫UNU¦Ë ¨WKU dOž WUML« ‚uÝ wLðË Æ©—UFÝ_« vKŽ WÐUd« s Ÿu½

±∞∂


ÆÂU²« —UJ²Šô« ‚uÝ

ÆWKI« —UJ²Š« ‚uÝ

ÆW¹—UJ²Šô« WUML« ‚uÝ

Æ‚«uÝ_« s Ÿ«u½_« ÁcN WœUI« ”Ë—b« w ÷dF²MÝË

©ÂUð —UJ²Š«® ¡UÐdN Wdý ‰ULŽ

”—b???« WK???¾Ý√ ø

ø‚u??« ‰U???Jý√ U?? ±

Æ‚u????K WHK²L« nzUþu« œb??Š√ ≤

ÆU???N×{Ë ¨q«uŽ W??ŽuL−LÐ ‚u« ‚U??D½ œbײ¹ ≥

∫©WOLUŽ Ë√ WOK×® ‚«uÝ√ v≈ WOðü« lK« ‚«uÝ√ nM√ ¥

d−Š ¨¡UM³« »uÞ ¨V¼c« ¨XMLÝô« ¨`LI« ¨‰Ëd²³« ¨ÁUOL« ¨fÐöL« ¨ «ËdC« ¨ Ułö¦«

Æe³« ¨¡UM³«

∫UNO QD« `×√ rŁ ¨WOðü« «—U³F« s …—U³Ž q sŽ åôò Ë√ årF½ò ?Ð VOł√ μ

ÆWËb« w ÍœUB²ô« ◊UAM« ‰UJý√ bŠ√ u¼Ë ¨s¹d²AL«Ë sOFzU³« ¡UI²« ÊUJ u¼ ‚u« © ® Æ√

ÆpKN²LK ŸU³ýù« Wł—œ fH½ ÍœRð w²« lK« w¼ W½U−²L« lK« © ® Æ»

ÆtO WUML« Wł—œ vKŽ bL²F¹ ‚u« qJý © ® Æ?ł

±∞∑


åWU²«ò WKUJ« WUML« ‚u??Ý


¨‚u« ÂUEM W−O²½ WHK² UN½≈ –≈ ¨ÈdšQÐ Ë√ WI¹dDÐ …œb× —UFÝ√ ”UÝ√ vKŽ ‚u« w qUF²« r²¹

V³« œuF¹Ë ¨©dF«® tOKŽ dOŁQ²« w Íd²AL« Ë√ lzU³« …—b ÈbË ¨dF« b¹b×ð w UNMOÐ ULO s¹U³²ð ‚«uÝ_U

¨W¹—UJ²Š« …u s ULNM q tÐ l²L²¹ U Ë√ ¨Íd²AL«Ë lzU³« tł«u¹ Íc« fUM²« gU¼ v≈ ·ö²šô« «c¼ w

Æ—UJ²Šô«Ë WUML« «dBMŽ Áœb×¹ dš¬Ë ‚uÝ sOÐ ·ö²šô« Ê√ –≈

WKI« —UJ²Š«Ë W¹—UJ²Šô« WUML«Ë ÂU²« —UJ²Šô« ‚uÝ U√ ¨”—b« «c¼ w WU²« WUML« ‚uÝ ‰ËUM²MÝË

ÆWIŠö« ”Ë—b« w UNÝ—b½ ·u

bzU« dF« vKŽ dOŁQ²« w s¹d²AL«Ë sOFzU³« Èb …—bI« «bF½« u¼ ‚«uÝ_« s ŸuM« «c¼ eOL¹ U r¼√

Æ‚u« w

∫UNL¼√ s w²« ¨hzUB« iF³Ð ‚u« «c¼ eOL²¹Ë

∫‚u« w UN s¹d²AL«Ë WFKK sOFzU³« s dO³ œbŽ œułË ±

lzU³« ÊS V³« «cNË ¨WFKK wKJ« ÷dF« s ÎöO¾{ Ϋ¡eł ô≈ q¦L¹ ô WFK« s lzU³« t{dF¹ U Ê≈

iHš Ë√ œ«“ u v²Š u¼ UL ‚u« w bzU« dF« cšQ¹ UL½«Ë ¨dF« b¹b×ð w —Ëœ Í√ t fO

ÆtłU²½≈

∫ÊS …bŠË ±∞∞∞ UNM q Z²Mð …QAM ±∞∞∞ ‚u« w Ê√ XLKŽ «–≈ ∫p– ‰U¦

Æ∞¨∞∞± Ω

±∞∞∞ ± Ω ‚u« w …QAML« WBŠ

qB¹ YO×Ð UN W³MUÐ ¨…dO³ W³½ w¼Ë •±μ W³MÐ UNłU²½≈ WOL œ«“ PAML« ÈbŠ≈ Ê√ UM{d «–≈

—«bI u¼Ë ∞¨∞∞∞±μ Á—«bI U ÂUŽ qJAÐ ‚uK W³MUÐ q¦Lð …œU¹e« Ác¼ sJË ¨…bŠË ±±μ∞ v≈ UNłU²½≈

Æ‚u« dFÝ w dŁR¹ ô pcÐË ¨‚uK W³MUÐ dc¹ ô

‰öš s dF« w dŁR¹ ô t½≈ –≈ ¨‚u« Ác¼ w pKN²L« vKŽ o³DM¹ Z²ML« Ë√ lzU³« vKŽ o³DM¹ UË

Æ‚u« w wKJ« VKD« s ÎöOK Ϋ¡eł ô≈ q¦L¹ ô t½_ ¨ÍœdH« t³KÞ w hIM« Ë√ …œU¹e«

∫lKK ÂUF« f½U−²« ≤

¨ŸU³ýù« vKŽ WFKÝ W¹√ …—bI YOŠ s Èdš√Ë WFKÝ sOÐ ‚dH« «bF½« pKN²L« dE½ WNłË s wMF¹ «c¼

∫p– vKŽ Vðd²¹Ë ¨Èdš_« WFK« l W½—UI

Íc« Z²ML« s WFK« Íd²A¹ uN ¨pKN²L« dE½ WNłË s dš¬ vKŽ Z²M qOCHð ÂbŽ Æ√

ÆVžd¹

Æt²FKÝ sLŁ lb bF² ÊuJ¹ s u¼ Z²MLK W³MUÐ qUF²« —UOF Æ»

±∞∏


∫‚u« v≈ ÃËd«Ë ‰ušb« W¹dŠ ≥

ÂU√ ¨WO½u½U Ë√ WOU œuO Ë√ oz«uŽ Í√ œułË ÂbŽ Í√

«ËdCš ‚uÝ

r????????????KFð√

sŽ Y¹b׫ v≈ ÍœROÝ lK« —UFÝ√ w dOGð Í√

Îö¦ qIM« nOUJð dOG² ¨Èdš√ ◊ËdAÐ dš¬ ‚uÝ

Ê√ UL ¨lK« ÁcN dš¬ ‚uÝ œułË v≈ ÍœROÝ

v≈ ÎUC¹√ ÍœR¹ WUš sO½«uIÐ WuJ׫ qšbð

‚«uÝ√ sŽ Y¹b×«Ë ¨‚uK ‰ušbU WÐuF

ÆÎUC¹√ Èdš√

Îö¦ «ËdC« WŽ«—“ ◊UA½ v≈ ‰ušb« w Vžd¹ s

œułË ô t½√ UL ¨‰ušœ W¹dŠ „UM¼ Ê√ ‰UI¹ ¨b¹bł Z²ML

ÊQÐ ‰UI¹ ¨—ucL« ◊UAM« „dð —dI¹ s ÂU√ oz«uŽ W¹_

œ—«uL« WdŠ W¹dŠ Ê√ vMFLÐ ¨ÃËd« w W¹dŠ „UM¼

ÆWHK²L« ÃU²½ù« ŸËd sOÐ W¹œUB²ô«

∫tËdþË ‚u« ‰«uŠQÐ WU²« WdFL« ¥

bŠ√ ô tOKŽ ¡UMÐË ¨‚u« w bzU« dF« lOL−« rKF¹

ô pc ¨tM vKŽ√ dFÝ VKÞ ‰öš s töG²Ý« lOD²¹

dF« rKF¹ t½_ iHM dFÐ t²FKÝ lOÐ Z²ML« lOD²¹

vKŽ ‰uB׫ s lzU³« sJL²¹ r «–√¨‚u« w bzU«

d_« pcË ¨‚u« w bzU« dF« s vKŽ√dFÝ

sŽ dF« iHš s sJL²¹ s uN pKN²LK W³MUÐ

ÆbzU« dF«

∫‚«uÝ_« Ác¼ vKŽ ‰U¦ dOš

Æ©WOUL« ‚«uÝ_«® WOLUF«

U—u³«Ë¨WOŽ«—e« ‚«uÝ_«

wU ‚uÝ

±∞π


”—b???« WK???¾Ý√ ø

]

∫WKU WUM ÎUuÝ p q¦Lð WOðü« UŽUDI« Í√ ±

ÆÂUF« qIM« Udý ≠?ł ÆWKL−« …—U−ð ≠» Æ‚ dHL« …—U−ð ≠√

ÆpO²Ýö³« ÃU²½≈ ≠?¼ Æ «ËdC« ÃU²½≈ ≠œ

∫UNO QD« `×√ rŁ ¨WOðü« «—U³F« s …—U³Ž q sŽ åôò Ë√ årF½ò ?Ð VOł√ ≤

ÆWKU WUM ÎUuÝ ÒbFð ÃU²½ù« w WHK² ÎUdÞ Âb²ð w²« WHK²L« PAML« © ® ≠√

s •≤μ Z²Mð UNM dG_«Ë ¨ÃU²½ù« s •≥μ Z²Mð ‚u« w …dO³J« …QAML« X½U «–≈ © ® ≠»

ÆWKU WUM ‚uÝ q¦L¹ «c¼ ÊS ¨‚u« ÃU²½≈ s •¥∞ Z²Mð PAML« wUÐË ¨ÃU²½ù«

Æ÷dH¹ ôË œb×¹ dF« WKUJ« WUML« ‚uÝ w © ® ≠?ł

ÆW½U−² WKUJ« WUML« ‚uÝ w lK« © ® ≠œ

ÆWOUŽ ÎUŠUЗ√ oI×ð WKUJ« WUML« ‚uÝ PAM lOLł © ® ≠?¼

∫wðQ¹ UL qJ W×O×B« WÐUłù« e— ‰uŠ …dz«œ l{√ ≥

∫w¼ WOOzd« ‚u« ‰UJý√ ≠±

ÆWU²« WUML«Ë ÂU²« —UJ²Šô«≠» ÆW¹—UJ²Šô« WUML«Ë ÂU²« —UJ²Šô« ≠√

ÆW¹—UJ²Šô«Ë WU²« WUML« ≠?ł

ÆW¹—UJ²Šô« WUML«Ë WKI« —UJ²Š«Ë ÂU²« —UJ²Šô«Ë ¨WU²« WUML« ≠œ

∫WU²« WUML« ‚uÝ hzUBš s fO wðQ¹ UL bŠ«Ë ≠≤

ÆsOFzU³«Ë s¹d²AL« s dO³ œbŽ ≠» ÆlK« f½U−ð ≠√

Æ‚u« s ÃËd«Ë ‰ušb« W¹dŠ ≠œ ÆdF« U³Ł ÂbŽ ≠?ł

∫v≈ ÍœR¹ tłU²½≈ WOL …œU¹eÐ WU²« WUML« ‚uÝ w sO−²ML« bŠ√ ÂUO ≠≥

ÆW{ËdFL« lK« —UFÝ√ ŸUHð—« ≠» ÆwKJ« ÷dF« w dO³ dOŁQð≠√

ÆwKJ« ÷dF« w ÂUð dOŁQð t fO ≠œ ÆwKJ« ÷dF« w dc¹ ô œUJ¹ dOŁQð ≠?ł

∫u¼ wKJ« VKDK W³MUÐ WU²« WUML« ‚uÝ w pKN²L« —Ëœ ≠¥

ÆwKJ« VKD« w …œb× …œU¹“ ≠» ÆwKJ« VKD« w …dO³ …œU¹“ ≠√

ÆÂU²UÐ dOŁQð t fO ≠œ ÆwKJ« VKD« w ÊUBI½ ≠?ł

±±∞


Pure Monoply ÂU???²« —U??J²Šô« ‚u?????????Ý


‚«uÝ√ sŽ WOU²« ”Ë—b« w ÀbײMÝ ¨WKUJ« WUML« ‚uÝ sŽ oÐU« ”—b« w UMŁb×ð Ê√ bFÐ

w —UFÝ_« b¹b×ð w lzU³« Ë√ Z²MLK `{«Ë —Ëœ œułuÐ ‚«uÝ_« s ŸuM« «c¼ eOL²¹Ë ÆWKUJ« dOž WUML«

ÆlK« Ác¼ s t−²M¹ U —«bI o¹dÞ sŽ ‚u«

¨WŽUMB« pK² bOŠu« Z²ML« u¼Ë ¨U WŽUM vKŽ WUð …dDOÝ dDO¹ ¨bŠ«Ë lzUÐ u¼ ∫dappleJ²×L« n¹dFð

Æ‚u« w …bŠ«Ë …QAM œułË uN ÂU²« —UJ²Šô« U√ Æt−²M¹ UL ÎU³¹d Îö¹bÐ Z²Mð WŽUM W¹√ błuð ôË

∫ÂU²« —UJ²Šô« ‚uÝ hzUBš

∫UNM ¨hzUBš ÂU²« —UJ²Šö

W{ËdFL« WOLJ« qOKIð ‰öš s t²FKÝ dFÝ w rJײ« lOD²¹ ‚u« w bŠ«Ë Z²M Ë√ lzUÐ œułË ±

WBŠ ‚u« ÊuJ¹ YO×Ð ¨‚u« VKÞ fH½ u¼ dJ²×L« WFKÝ vKŽ VKD« Ê_ p–Ë ¨UNðœU¹“ Ë√

ÆdF« œb×¹ Íc« u¼Ë ¨bOŠu« Z²ML« q¦L¹ dJ²×L« Ê≈ –≈ ÆdJ²×LK WKU

·b¼ l ÷—UF²OÝ «c¼ Ê√ ô≈ ¨—UFÝ_« ÷UH½« v≈ ÍœROÝ W{ËdFL« WOLJ« …œU¹“ Ê√ rKF½ ULË

lOLł ÷dFÐ ÂuI¹ ô t½S «cNÐË ¨W−²ML« …bŠu« WHKJð iOHðË ¨ÕUЗ_« s b¹eL« oOI×ð w Z²ML«

s ÷dF« s d³√ ÎULz«œ VKD« tO qF−¹ Íc« qJAUÐ UN{dF¹ UL½«Ë …bŠ«Ë …d ‚u« w tłU²½≈

ÆÕUЗ_« s b¹eL« oOI×ðË ¨dF« …œU¹“ qł√

W{ËdFL« WOLJ« vKŽ —UFÝ_« w dOGð Í√ dOŁQð ÊuJ¹ tOKŽË dJ²×L« WFKÝ l W½U−² qz«bÐ œułË ÂbŽ ≤

ÆUNOKŽ VKD« iOHð WO½UJ« s b×¹ q¹bÐ œułË ÂbŽ Ê√ –≈ ¨œËb×

—u_« w WK¦L²L« WOuJ׫ sO½«uI« w q¦L²ðË ¨‚u« w …b¹bł PAM ‰ušœ lMLð sO½«u œułË ≥

∫WOðü«

¨WFK« Ác¼ ÃU²½UÐ Èdš√ Wdý W¹_ `Lð ôË ¨tM WMOF WFKÝ ÃU²½ù UdA« iF³ “UO²« ¡UDŽ≈ Æ√

WJ³A« b¹bLð w WK¹uÞ WOM“ …bL “UO²« vKŽ XKBŠ –≈ WOMODKH« ôUBðô« Wdý p– ‰U¦Ë

Æ UNöG²Ý«Ë WUM ÊËœ WO{—_« WO½uHK²«

ÆnRL« Ë√ Ÿd²L« ‚uIŠ kHŠ r²¹ UNöš sË Ÿ«d²šô« …¡«dÐ Æ»

lOD²ð YO×Ð qOK dFÐ ÃU²½ù« s UNMJLð w²« …—bI« …QAML« pK²Lð tOË ∫wFO³D« —UJ²Šô« Æ?ł

UL ¨q√ nOUJ²Ð ÃU²½ù« vKŽ …QAML« …—bI dNEð tOKŽ ¡UMÐË ¨‚u« s dOG Z²M Í√ ëdš≈

Æ¡UÐdNJ«Ë ÁUOL« Udý q¦ ‚u« —UJ²Š« s UNMJL¹

±±±


∫—U??J²Šô« «œb×

∫wðü« u×M« vKŽ UNł«—œ≈ sJL¹ ¨q«uŽ WŽuL−LÐ ÂU²« —UJ²Šô« œbײ¹

ôUBðô« Wdý Ubš ∫q¦ ¨U¼dOž błu¹ ô –≈ ¨‚u« w W{ËdFL« WFK« WOŽu½ Áœb×ð —UJ²Š« ±

Æ“UO²ô« …d² ‰öš WOMODKH«

ÆZ²M s d¦√ qL²×¹ ô YO×Ð ‚u« r−Š ≤

¨ÂU« œ«uL«Ë ¨ÊuOMH«Ë ¨‰UL« ”√— ∫q¦ ¨WLC« ŸËdAL« UuI v≈ WłU׫ V³Ð —UJ²Š« ≥

ÆVKB«Ë b¹b׫ l½UB ∫q¦ ¨…dO³J« l½UBL« w ÊuJ¹ U ÎU³Už «c¼Ë

∫WuJ(« qšbðË —UJ²Šô«

dFÝ vKŽ qB×¹Ë ¨WKUJ« WUML« ‚uÝ w ‰U׫ tOKŽ u¼ UL q√ WOL Z²M¹ —UJ²Šô« Ê√ kŠöL« s

UF¹dA²« rEFL Ætðu s qOKI²« Ë√ ¨—UJ²Šô« ÂUO lML² WuJ׫ qšb²ð b UM¼Ë ¨WUML« ‚uÝ s vKŽ√

WHKJ²UÐ dOF²« WÝUOÝ ‰öš s WuJ׫ qšbð ÊuJ¹ bË ¨—UJ²Šô« r¹d×ð vKŽ hMð rUF« w W¹œUB²ô«

¨»dAK W×UB« ÁUOL«Ë ¨¡UÐdNJ« ÃU²½≈ ∫q¦ ¨wFO³D« —UJ²Šô« WUŠ w Àb×¹ U ÎU³Už «c¼Ë ¨WDÝu²L«

Æ UÝRL« ÁcN rOEM²UÐ ·dF¹ U ‰öš s dF« vKŽ …dDO« ÊuJðË ¨—uNL−« Wb

Íb׫ «œ«d¹ù«

©jÝu²L« œ«d¹ù«®

VKD« vM×M

dF« Ω œ«d¹ù« ‰bF

Íb׫ œ«d¹ù«

WOLJ«

dJ²× VKÞ vM×M ©±≠μ® qJý

∫d??J²;« V??KÞ vM×M

p–Ë ¨‚u« VKÞ vM×M fH½ dJ²×L« VKÞ vM×M q¦L¹

WFK« dFÝ w rJײ𠨅bŠ«Ë …QAM Ë– ‚uÝ u¼ —UJ²Šô« Ê_

ÆUN²OLË

ÊS ¨WOJŽ WöŽ WOLJ«Ë dF« sOÐ WöF« Ê≈ YOŠË

tOKŽË ÆqHÝ_« v≈ —b×M¹Ë ¨VUÝ qO «– ÊuJ¹ VKD« vM×M

qJA« w UL ¨Íb׫ œ«d¹ù« sŽ ÎUHK² œ«d¹ù« jÝu² `³B¹

Æ©±≠μ®

ÊËœ —UFÝQÐ wH²J¹ b t½√ ô≈ wU{« `З oOIײ —UFÝ_« w dOOGð À«bŠ≈ lOD²¹ dJ²×L« Ê≈ YOŠË

U Ÿu½ œułË V½Uł v≈ ¨lzUC³« V¹dNð q¦ …dýU³ dOž WUM tł«u¹ t½√ v≈ œuF¹ p– w V³«Ë Æp–

Æ‚u« w …d«u²L« Èdš_« qz«b³«Ë WFKÝ sOÐ ‰öŠù« s

tF{Ë œbNð sO½«uI«Ë UF¹dA²« iFÐ b¹b×ð w WuJ׫ qšbð s dJ²×L« ·uš ÊS p– V½Uł v≈

X×ð dDC¹ b dJ²×L« ÊS «c ÆWUML« l−AðË ¨—UJ²Šô« »—U×ð rUF« ‰Ëœ rEF Ê√Ë WUš¨ dJ²×L

ÆtM ¡e−Ð w×C¹Ë ¨ÎU³ÝUM ÎU×З oI×¹ YO×ШtłU²½≈ b¹e¹ Ê√Ë ÁdFÝ s iH¹ Ê√ v≈ ·ËdE« Ác¼

±±≤


”—b???« WK???¾Ý√ ø

ÆtOKŽ ÎôU¦ wDŽ√Ë ¨wFO³D« —UJ²Šô« · =dŽ√ ±

ø—U???J²Šô« «œb?× U?? ≤

Æ—UJ²Šô« rOEMð w wuJ׫ qšb²« qJý `{Ë√ ¨œ—«uLK ¡nJ« hOB²« ÊËœ —UJ²Šô« ‰u×¹ ≥

∫UNO QD« `×√ rŁ ¨WOðü« «—U³F« s …—U³Ž q sŽ åôò Ë√ årF½ò ?Ð VOł√ ¥

ÆÈdš_« UdA« s ‚u« v≈ ‰ušb« lMLð w²« w¼ lK« WOŽu½ ÂU²« —UJ²Šô« ‚uÝ w © ® ≠√

ÆWKI« —UJ²Š« ÊUO œułË w dŁ√ ‰Ëb« w UF¹dA²«Ë sO½«uIK błu¹ © ® ≠»

ÆÆsOMÞ«uL« lOLł UłUŠ ŸU³ýSÐ `L¹ ULÐ lK« du¹ ÂU²« —UJ²Šô« © ® ≠?ł

Æ‚u« «c¼ w PAML« qLŽ ”UÝ√ u¼ ÍdF« dOž ‰U−L« © ® ≠œ

≠∫wðQ¹ UL qJ W×O×B« WÐUłù« e— ‰uŠ …dz«œ l{√ μ

∫ÂU²« —UJ²Šô« ‚uÝ eOL¹ U r¼√ ≠±

ÆWÝRL« r−Š d³ ≠» ÆlK« f½U−ð ≠√

ÆÃËd«Ë ‰ušb« W¹dŠ lMLð sO½«u błuð ô ≠œ ÆbŠ«Ë Z²M Ë√ lzUÐ œułË ≠?ł

∫—UJ²Šô« «œb× s XO WOðü« «—U³F« ÈbŠ≈ ≠≤

ÆW−²ML« WFKK qz«bÐ œułË ÂbŽ ≠» ÆjI bŠ«Ë Z²M Ë√ lzUÐ œułË ≠√

Æ‚u« ‰«uŠQÐ WU²« WdFL« ≠œ Æ‚u« s ÃËd«Ë ‰ušb« WÐuF ≠?ł

∫«bŽ U ¨WOðü« ‰öš s oKDL« —UJ²Šô« w WuJ׫ qšbð ÊuJ¹ ≠≥

ÆdOF²« WÝUOÝ ≠» Æ UF¹dAðË sO½«u≠√

ÆfUML ‚u« qšbð ≠œ ÆW¹dF« WO{—_« ≠?ł

∫u¼ —UJ²Šô« »U³Ý√ Èu√ ≠¥

ƉUL« ”√— d³ ≠» ÆWÝRL« r−Š d³ ≠√

Æt²OŽu½Ë Z²ML« …œuł≠œ Æ…QAMLK Ϋ“UO²« WuJ׫ `M ≠?ł

±±≥


WKI« —UJ²Š« ‚«uÝ√Ë W¹—UJ²Šô« W??UML« ‚«u??Ý√

¥

b¹bF« błu¹ YOŠ ¨ÂU²« —UJ²Šô«Ë WU²« WUML« ULÝ sOÐ lL−ð w²« ‚u« ”—b« «c¼ w ”—bMÝ

UNMJL¹ qÐ …dJ²× XO wN ¨‚u« w WBŠ d³√ vKŽ ‰uB׫ qł√ s UNMOÐ ULO fUM²ð w²« UdA« s

¨‰«R« «c¼ vKŽ WÐUłû øWKUJ« dOž WUML« «– UdA« Ác¼ „uKÝ ÊuJ¹ nOJ ¨—UFÝ_« vKŽ dOŁQ²«

ÆWKI« —UJ²Š« ‚uÝ vKŽ Èdš√Ë W¹—UJ²Šô« WUML« ‚uÝ vKŽ …dE½ wIK½

∫W¹—UJ²Šô« WUM*« ‚uÝ ∫ÎôË√

hzUBš WŽuL−LÐ eOL²¹Ë ¨ÂU²« —UJ²Šô«Ë WKUJ« WUML« s jOKš qJý vKŽ ÊuJ¹ Íc« ‚u« u¼

∫wðü« u×M« vKŽ UNł—«œ≈ sJL¹

vKŽ dŁRð ôË ¨Î«dOG …QAM q dOŁQð ÊuJ¹ YO×Ð ¨r−׫ …dOGB« UdA« s dO³ œbŽ œułË ±

ÆfÐöL« UŽUMË WJO²Ýö³« UŽUMB« ‚uÝ UNOKŽ WK¦_« sË ¨‚u«

ÆiF³ qz«bÐ ÊuJð Ê√ ÊUJù« s UNMJ ¨W½U−² dOž UNMJË tNÐUA² ‚u« «c¼ w W−²ML« lK« ≤

vKŽ WOMODKH« ‚«uÝ_« w fÐöL« lO³ð w²« UÝRL«Ë ö×L« WŽuL− w qJA« «c¼ dNE¹Ë

ƉU¦L« qO³Ý

ÆÂU²« —UJ²Šô« ‚uÝ w ‰U׫ w¼ UL oz«uF« ÂbFMð YO×Ð ¨tM ÃËd«Ë ‚u« v≈ ‰ušb« WuNÝ ≥

WHK² ‰UJýQÐ WOzUÐdN f½UJ

‰UJý√ s qJA« «c¼ «Ëœ√ s …«œ√ bFÔð W¹dF« dOž WUML« ¥

w ‚«uÝ_« s ŸuM« «c¼ w WUML« dNEð YOŠ ¨‚u«

bL²FðË lK« WOŽu½ w sLJð YO×Ð ¨ÍdF« dOž ‰U−L«

UN−²M ¡«dý q¦ ¡öLFK öON²« s Ÿu½ r¹bIð vKŽ

∫q¦ ¨Èdš√ q³ ÔÝ Â«b²Ý« v≈ WU{ùUÐ ¨W¹b¼ ¡UDŽ≈ l

Æ…dNA«Ë WFL« vKŽ œUL²Žô«Ë ¨W¹—U−²« UöF«

lK« —UFÝ√ l— ÊuFOD²¹ YO×Ð ¨sOJKN²L« dE½ w …eOL² WFK« qFł vKŽ p– w …QAML« bL²FðË

¨—UFÝ_« ldÐ ÂuIð b PAML« ÈbŠ≈ Ê√ ‚«uÝ_« s ŸuM« «c¼ w U—UHL« sË ÆszUÐe« s Í√ Ê«bI ÊËœ

WFLÝ »U²« p– vKŽ ‰U¦ dOšË¨¡öLF« s b¹eL« »c−ð fJFUÐ qÐ ¨szUГ dð ô Xu« fH½ wË

ÆÂUFD« WNJ½Ë WUEM« WOŠU½ s rFDL«

±±¥


WKŁULL« s¹dšü« WFKÝË t²FKÝ sOÐ WOKJA«

Uö²šô« iFÐ œU−¹≈ ‚u« «c¼ w sO−²ML« iFÐ ‰ËU×¹

Ë√ ¨nOKG²« Ë√ ¨WFK« ÷dŽ »uKÝQÐ ÂUL²¼ôU ¨ÃU²½ù« bFÐ U ôU− w qÐ ¨ÃU²½ù« ‰U− w fO ¨UN

p– qÆ©◊U_«®qłüUÐ lO³« »uKÝ√ v≈ ¡u−K« Ë√ ¨WFK« tO ÷dFð Íc« q×L« —uJ¹œ w ·ö²šô«

ÆdF« b¹b×ð w —Ëœ t Z²ML« Ë√ lzU³« qF−¹ Ê√ qł√ s

∫WKI« —UJ²Š« ‚«uÝ√ ∫ÎUO½UŁ

ÈbŠ≈ vKŽ UÝRL« s qOK œbŽ dDO¹ YOŠ ¨WKUJ« dOž WUML« ‚«uÝ√ ‰UJý√ s qJý w¼

wË ÆsOQ²« UdýË ¨b¹b×«Ë ¨VOÝ«u×«Ë ¨ «—UO« WŽUM q¦ WOłU²½≈ UŽUD w “d³¹Ë ¨ UŽUMB«

ÆlO³« bFÐ U UbšË ¨pKN²LK W³MUÐ lMBL« lu ∫q¦ WOL¼Ë Ë√ WOIOIŠ UËd „UM¼ qJA« «c¼ —UÞ≈

∫WKI« —UJ²Š« ‚u??Ý hzUBš

∫UNM hzUB« s WŽuL−LÐ WKI« —UJ²Š« ‚uÝ l²L²¹

vKŽ …dDO« rÝUI²¹ sO−²ML« s œbF« «cN tOKŽË ¨©d¦Q sO²MŁ≈® PAML« s qOK œbŽ lK« Z²Mð ±

ΫœbŽ „UM¼ Ê_ ¨WKI« —UJ²Š« ‚«uÝ√ s bFð W¹Ëœ_« UŽUM Ê√ UL ¨XMLÝ_« WŽUM q¦ ¨‚u«

ÆsO−²ML« s ÎöOK

Ê√ sOŠ w ¨qJA«Ë ÊuK« w f½U−² Îö¦ XMLÝôU ¨W½U−² dOžË Èdš√ W½U−² lKÝ œułË ≤

ÆW½U−² dOž ÊuJð b «—UO« WŽUM

W¹UŽb« vKŽ edð bI ¨—UFÝ_« ‰U− dOž w WUMLK ‰U− œU−¹≈ ‚u« «c¼ w UdA« lOD²ð ≥

ÆlK« ¡«dA szUÐe« U³KÞ bMŽ ‰ËeM«Ë ¨ÊöŽù«Ë

…dDOÝ Ë√ UOłuuMJ²« v≈ —UI²ô« V³Ð U≈ ¨tO≈ ‰ušb« lMLð …dO¦ oz«uŽ œułË s ‚u« «c¼ w½UF¹ ¥

ÂbŽ s ‰ušb« UNö²« s =JLÔ¹ w²« WUD« —œUB Ë√ ¨WOË_« œ«uL« —œUB vKŽ WLzUI« PAML«

Æ‚u« v≈ ‰ušb«

nu²¹ «c¼ Ê_ ¨t²FKÝ vKŽ VKD« r−Š s bQ²¹ ô Zapple²ML« Ô Ê√ w q¦L²ð WOUÐ ‚u« «c¼ eOL²¹ μ

ÆsO−²ML« qF œËœ— vKŽ

∫WKI« —UJ²Š« ‚uÝ Ã–U/

∫WOðü« ÖULM« bŠ√ WKI« —UJ²Š« ‚uÝ c²¹

∫‰öI²Ýô« ÖuL½ √

Ë√ ¨dF« XO³¦ð vKŽ rNMOÐ o³ ‚UHð« ÊËbÐË ¨WKI² WI¹dDÐ ·dB²ð PAML« Ê√ ”UÝ√ vKŽ ÂuI¹Ë

œËœ— s tFu²ð U —U³²ŽôUÐcšQð …QAM q Ê√ s ržd« vKŽ ¨‚u« rÝUIð Ë√ ¨ÃU²½ù« WOL b¹b×ð

ÆWOLJ« Ë√ dFUÐ oKF²¹ —«d Í_ U¼–Uð« bMŽ Èdš_« PAML« ‰UF√

±±μ


qÐ ¨WUML« UdA« r−×Ð jI UdA« dŁQ²ð ô ©WKI« —UJ²Š«® WKUJ« dOž WUML« ‚uÝ w

U²dý UM¹b ÊU «–≈ ∫Îö¦L ¨WUML« UdA« tKFHð U V«dð Wdý q Ê« YOŠ ¨UNdBð WI¹dDÐ

vKŽ ÊS ¨sOQ²« j ldÐ UdA« ÈbŠ≈ XUË ¨ «—UO« sOQð Ubš vKŽ ÊöLFð sOQð

Ubš ÂbIðË ¨tH½ dF«vKŽ wI³ð Â√ …œU¹e« Ác¼ Í—U−²Ý X½U «–≈ U —dIð Ê√ Èdš_« WdA«

ÆUN²UM dFÝ s v½œ√ dFÐ sOQ²«

‰Ëd²Ð …UHB

r????????????KFð√

w sO−²ML« s WŽuL− W×KB s ÊuJ¹ UbMŽ

q²Jð Ë√ ΫœU×ð« ÊuKJA¹ dF« b¹b×ð ¨U ◊UA½

UM¼Ë cartel qOð—UJ« rÝUÐ ·dF¹ U Ë√ ¨sO−²M

`¹dË »u²J œU×ðô« ¡UCŽ√ sOÐ ‚UHð« błu¹

WLEM sO−²ML« œU×ð« vKŽ …—uNAL« WK¦_« sË

OPEC pÐË√ t …—bBL«Ë jHMK W−²ML« ‰Ëb«

¡UCŽ√ WO³Kž¬ Ê√Ë ¨ÎU−²M dAŽ bŠ√ s ÊuJ²ðË

r²¹ YOŠ ¨jÝË_« ‚dA« ‰Ëœ s r¼ pÐË_«

ÆwÐUŠ ‰bFLÐ pÐË_« jH½ dFÝ b¹b×ð

∫RÞ«u²« ÖuL½ »

UNMOÐ ULO ‚UHðôUÐ ‚u« «c¼ PAM ÂUO ÷d²H¹

œU×ð« vLÔ¹ ÎUI]Łu ‚UHðô« «c¼ ÊU «–S UN×UB oOIײ

vL¹ W¹dÝ …—uBÐ ÊU «–≈Ë ¨Cartel åqð—UJ«ò sO−²ML«

PAML« Ê√ ÷d²H¹ sO²U׫ wË ¨(Collusion) ΫRÞ«uð

‚uÝ w …bŠ«Ë WÝR UN½QË ·dB²ð ·uÝ …œułuL«

tF¹“uðË ¨sJL `З vB√ oOI×ð v≈ vFð ÂUð —UJ²Š«

q¦ rNMOÐ WUML«Ë —UFÝ_« »dŠ VM−ð wU²UÐË ¨rNMOÐ

ƉËd²³« qOdÐ —UFÝ√ vKŽ ‚UHðù«

∫Price Leadership W¹dF« …œUOI« ÖuL½ ?ł

v≈Ë ¨å…bzUI«ò …dO³ …QAM s ‚u« «c¼ ÊuJ²¹

YO×Ð ¨…dOGB« PAML« s …dO³ WŽuL− UN³½Uł

q s lK« tÐ ŸU³ð Íc« dF« …dO³J« …QAML« œb×ð

UL dFUÐ cšQð …dOGB« PAML« ÊS «c ¨ PAML«

UN²ŽUD²ÝUÐ fO t½_ ¨…bzUI« …QAML« s œb×u¼

ÁuË ¨UNL−Š dGB ΫdE½ ¨UNHM W¹dFÝ WÝUOÝ l{Ë

ÆUN²MLO¼ …dO³J« …QAML« Ë

±±∂


”—b???« WK???¾Ý√ ø

∫UNO QD« `×√ rŁ ¨WOðü« «—U³F« s …—U³Ž q sŽ åôò Ë√ årF½ò ?Ð VOł√ ±

ÆUNMzUГ bŠ√ bIHð ô b ¨W¹—UJ²Šô« WUML« ‚uÝ w dF« PAML« ldð ULMOŠ © ® ≠√

ÆjI sOMŁ« sO−²M s WKI« —UJ²Š« ÊuJ²¹ Ê√ sJL¹ © ® ≠»

Æ‚u« w UOLJ«Ë —UFÝ_« w U¼dOŁQð r−Š w W¹—UJ²Šô« WUML« ‚uÝ PAM nK²ð © ® ≠?ł

ÆW½U−² lKÝ WKI« —UJ²Š« ‚uÝ w lK« © ® ≠œ

Æ‚u« v≈ ‰ušb« lMLð WO½u½U oz«uŽ œułË w oKDL« —UJ²Šô« WKI« —UJ²Š« ‚uÝ t³A¹ © ® ≠?¼

∫YOŠ s W¹—UJ²Šô« WUML« ‚uÝË WKI« —UJ²Š« ‚uÝ sOÐ Ê—U√ ≤

Æ UdA« œbŽ ≠» ÆWUML« ‰U− ≠√

Æ tM ÃËd«Ë ‚u« v≈ ‰ušb« ≠œ Æ‚u« w dOŁQ²« vKŽ …—bIL« ≠?ł

ÆW¹—UJ²Šô« WUML« ‚uÝ hzUBš d–√ ≥

∫wðQ¹ UL qJ W×O×B« WÐUłù« e— ‰uŠ …dz«œ l{√ ¥

∫wMF¹ W¹dF« …œUOI« ÖuL½ ≠±

Æ…dOGB«Ë …dO³J« PAML« lOL− ÌËU² nOUJ²« ‰bF ≠√

Æ—UFÝ_« œb×ð w²« w¼ …dO³J« …QAML« ≠»

Æ…dO³J« …QAML« dFÐ WeK dOž …dOGB« PAML« ≠?ł

ÆdF« vKŽ …dO³J«Ë …dOGB« PAML« sOÐ ‚UHðô« ≠œ

∫wMF¹ RÞ«u²« ÖuL½ ≠≤

Æ PAML« sOÐ »u²J wzb³ ‚UHð« œułË ≠√

Æ‚u« w …bŠ«Ë …QAM UN½QË PAML« ·dB²ð ≠»

ÆÕUЗ_« s sJLL« v½œ_« b׫ oOIײ PAML« wFÝ ≠?ł

ÆÕUЗ_« s vB_« b׫ oOIײ PAML« wFÝ ≠œ

∫WKI« —UJ²Š« ‚uÝ hzUBš s ≠≥

ÆW¹dF« dOž WUML« œU−¹≈ ≠» ÆlK« ≠ √

ÆVKD« r−Š s ‚u« «c¼ w Z²ML« bQð ≠œ Æ‚u« ‰ušb œułË ÂbŽ ≠?ł

±±∑


nOUJ²«Ë ÃU??????²½ù«

…b?????Šu«


∫…b??Šu« ·«b????¼√

∫vKŽ s¹—œU «u½uJ¹ Ê√ …bŠu« Ác¼ WÝ«—œ s ¡UN²½ô« bFÐ W³KD« s lu²¹

ÆqUJ² ÂUEM WOłU²½ù« WOKLF« ÂuNH vKŽ ·dF²«

ÆnOUJ²K ÍœUB²ô« ÂuNHL«Ë w³ÝU×L« ÂuNHL« sOÐ eOOL²«

ÆnOUJ²K WHK²L« Ÿ«u½_« sOÐ eOOL²«

ÆWMOF WOL bMŽ Z²MLK …—U« Ø `Ðd« »U²Š« WO¬ vKŽ ·dF²«


Production ÃU???????²½ù«

±

∫W??b????I

ÃU²½ù« V½Uł w Z²ML« ‰ËUM²½ ·uÝ …bŠu« Ác¼ wË ¨VKD« V½Uł w pKN²L« UMËUMð Ê√ o³Ý

nOUJ²« sOÐ WLzUI« WöF« h×HðË ¨ÃU²½ù« dUMŽË ¨ÃU²½ù« ÂuNH WÝ«—œ …bŠu« Ác¼ sLC²ð –≈ ¨nOUJ²«Ë

Æ …—U«Ë `Ðd« »UŠË UNðUOM×MË nOUJ²« vKŽ ·dF²« pcË ¨q¹uD« ÈbL«Ë dOBI« ÈbL« w

r?????????????KFð√

∫ÃU²½ù«

ÆWFKK …b¹bł lUM WU{≈ Ë√ œU−¹≈

∫ÃU²½ù« Âu?????NH

W¹œUB²ô« rO¼UHL« s ÁdOG ÃU²½ù« ÂuNH —uDð bI

oKš ÃU²½ù« «Ëd³²Ž« ©ÊuOFO³D«® ◊«du¹eOH« WÝ—bL ¨Èdš_«

q√ w¼ WŽ«—e«Ë ÷—_« X½U ”UÝ_« «c¼ vKŽË ¨…b¹bł …œU

¨…dOË qOU× lL−½ WKOK —ËcÐ sL ¨r¼bMŽ ÃU²½ù«Ë …Ëd¦«

ÆW−²M dOž ‰ULŽ√ UN½√ vKŽ Ub«Ë …—U−²« v≈ «ËdE½Ë

t½√ —U³²ŽUÐ ¨ÃU²½û lÝË√ ÎUuNH cð« bI ¨YOLÝ Âœ¬ UNÝ√— vKŽË ©W¹bOKI²«® WOJOÝöJ« WÝ—bL« U√

…b¹bł «b²Ý« UO½UJ≈ tO b−² t−UFð UNMJË ¨VA« lMBð ô …d−MLU ¨…œUL« w …b¹bł WFHM œU−¹≈

◊UAM« «c¼Ë …b¹bł lUM tO≈ XU{« Í√ ¨a≈ÆÆÆwÝ«dJ«Ë sz«e« tM lMB² ¨pc `KB¹ ô ÊU Ê√ bFÐ

Ub« X׳√Ë ¨ÎULzU W−²M dOžË W−²M v≈ ‰ULŽ_« rOIð bF¹ rË ¨WOłU²½ù« WOKLF« s ¡eł `³√

ÆWŽUMB«Ë WŽ«—e« q¦ U¼dOG W−²M ÎôULŽ√ qIM«Ë …—U−²«Ë

oOI×ðË U³žd« ŸU³ý≈ vKŽ lK« ÈbŠ≈ …—bI …œU¹“ v≈ WœUN« WDA½_« lOLł w¼ ∫WOłU²½ù« WOKLF«

∫UNL¼√ ¨…b¹bŽ UOKLŽË WDA½√ vKŽ oKDð WOłU²½ù« WOKLF«Ë Æ UłU׫

fÐö v≈ sDI« q¹u×ð q¦ ∫…œUL« qJý dOGð UOKLŽ ±

Æ «—UOÝ v≈ b¹b׫Ë

UNł«d²Ý« sU√ s ÂU« œ«uL« qIM ∫qIM« UOKLŽ ≤

UNłU²½≈ sU√ s lK« qI½ pcË ¨UNFOMBð sU√ v≈

ÆUNöN²Ý« sU√ v≈

t«uH«Ë —UC« s¹eð q¦ ∫kH×«Ë s¹e²« UOKLŽ ≥

lMB w ÃU²½≈ ◊uDš

«– Ê“U w “uL« kHŠË ¨VOKF²«Ë b¹d³²UÐ UNEHŠË

Æqú ÎU×U `³BO W³ÝUM …—«dŠ Wł—œ

±±π


—U−ðË ¨WKL−« —U−ðË ¨…dÝUL«Ë ¡UDÝu«Ë ¨o¹u²« ∫‰œU³²« UOKLŽ qNð w²« Ub« ¥

¨sOQ²« UbšË ¨rOKF²«Ë ¨Wö׫ ÊuUË ¨”bMNL«Ë ¨wU×L«Ë ¨VO³D« UbšË ¨Wze−²«

Ub«Ë lK« ÃU²½≈ sOÐ ÎULzU ‚dH« bF¹ r YOŠ ¨WOłU²½≈ ÎôULŽ√ bFÔð UNKË Æa≈ÆÆÆsO³ÝU×L«Ë

ÆpKN²L« Èb WłUŠ ŸU³ý≈ w rN¹ Wbš Ë√ WFKÝ ÊU ¡«uÝ Z²ML« «œ U W¹œUB²« WOŠU½ s

∫ÃU???²½ù« dUMŽ

∫ÃU²½ù« dUMŽ r¼_ ÷«dF²Ý« wK¹ ULO

jUË ‰Ëd²Ð s WUD« —œUBË ¨¡UM³«Ë sJK WOŽ«—“ ÷—√ s WOFO³D« œ—«uL« w¼ ∫÷—_« Ʊ

ŒUM s WO¾O³« —œUBL«Ë ¨…—U−×«Ë qd« pc ¨”U×M«Ë b¹b×U WO½bFL« UU«Ë ¨WOzU

¡UM³« Ë√ WŽ«—e« w UN«b²Ýô U¼dOłQðË ¨UN²×ð UË UNu U ÷—_« qL−L« w Í√ ¨¡«u¼Ë ¡UË

ÆÎUF¹— vL¹ Îöšœ UN³ŠU vKŽ —b¹ tK «c¼Ë ¨UNOKŽ W¹—U−ð ö× ¡UMÐ Ë√ sJK UNOKŽ

‰öš XË s t½uc³¹ UË ÊuÝbMNL«Ë ¡«d³«Ë ‰ULF« w q¦L²ðË ∫W¹dA³« ÈuI« Ë√ WKUF« Íb¹_« Æ≤

Æa≈ÆÆÆÆÃU²½ù« WOKLŽ

—uł_« vL¹ qLF« sŽ ZðUM« qšb« ÊS WOKIF« ÈuI« Ë√ W¹b−« ÈuI« «b²ÝUÐ qLF« «c¼ rð ¡«uÝË

Æ UýUFL« Ë√ Vð«Ëd« Ë√

©ÃU²½ù« ÂUE½® d????? Òc??ð

¨WËb« w WKUF« Íb¹_« r−Š w rJײð q«uŽ …bŽ „UM¼Ë

ö??????šb

∫UNL¼√

¨sO½«u …—«œ≈ ¨qLŽ ‰ULÝ√— ¨ÂUš œ«u

a≈ÆÆÆ WUÞ ¨ ö− ¨ ô¬ ¨ U½UOÐ

ÊUJ« œbŽ

ÆÊUJK ÍdLF« l¹“u²«

ÆWO½UJ« …œU¹e« W³½

WLO qLF« bFÔð X½U «–≈ ULO lL²−L« «œUŽË rO

WFł«d« W¹cG²«

U??????OKLŽ

¨rOLBð ¨q¹u×ð ¨dN ¨W−UF ¨lOMBð

¨VOðdð ¨÷dŽ ¨qI½ ¨qOBHð ¨h

¨Ã«d²Ý« ¨o¹uð ¨kHŠ ¨s¹eð

ÆrOKFð ¨V¹—bð ¨ UÐUŠ ¨ öŽUHð

U?????łd??

UuKF ¨…b¹bł «—UN ¨ Ubš ¨lKÝ

Æ© U½öŽ≈ ¨V² ¨—U³š√ ¨n×®

r?????????????KFð√

∫WOłU²½ù«

UNOKŽ ‰U¦Ë öšbL« v≈ UłdL« W³½ w¼

—uD²¹ «c¼Ë WŽU« w qUF« t−²M¹ U —«bI

ô¬ Âb²L« włuuMJ²« »uKÝô« «b²ÝUÐ

ÆW¦¹bŠË√ WL¹b X½U «–≈ ULOË qLŽ «Ëœ√Ë

¨qLF« ”bIð »uFý sŽ lL½ s×½Ëøô Â√ WOŽUL²ł«

ULO pc ˨Îö¦ w½UÐUO« VFAU qLF« V×Ð “U²LðË

Æ…√dL« qLFÐ `Lð lL²−L« «œUŽË rO X½U «–≈

∫WKUF« ÈuI« Ÿu½

¨‰Ëb« w …d«u²L« WKUF« Íb¹_« WOŽu½ sŽ qHG½ ô Ê√ V−¹Ë

¨włuuMJ²« —uD²« l o«u²¹ V¹—bðË «—UN s tJKLð ULÐ p–Ë

bKÐ w WKUF« Íb¹_« vKŽ V¹—b²«Ë rOKF²« n¹—UB ÊQÐ ÎULKŽ

œËœd s UN UL ÍdAÐ ‰U ”√— w¼ Ë√ ¨W¹dAÐ «—UL¦²Ý« w¼ U

ÆÎö³I² WOłU²½ù«Ë ÃU²½ù« …œU¹“ w rN¹Ë ÍœUB²«

±≤∞


lKÝ ÃU²½ù WOłU²½ù« WOKLF« w UN«b²Ý« qł√ s X−²½√ w²« …dLFL« lK« w¼ ∫‰UL« ”√— Æ≥

qLF« «Ëœ√Ë ¨w½U³L«Ë ¨ UMŠUA«Ë ¨‚dD«Ë ¨»uÝU׫ …eNł√Ë ôü« q¦ ¨Èdš√ UbšË

”√— VŠU Ê√ u —U³²Ž« vKŽ ¨…bzUH« vL¹ ‰UL« ”√— qšœ Ê≈ Æa≈ÆÆÆÆdHŠ ô¬Ë ‚—UD s

w t«b²ÝUÐ dÞU¹ Ê√ ÊËœ XÐUŁ qšbÐ tOKŽ œuFO …œb× …bzU dFÐ pM³« w t²LO l{Ë ‰UL«

Æ…bzU ÊuJð b w²« …dÞUL« Ác¼ UF³ð qLײ¹Ë ¨WOłU²½ù« WOKLF«

∫UNL¼√ ¨…dO¦ dO¹UF vKŽ ¡UMÐ ‰UL« ”√— rOIð sJL¹Ë

±≤±

∫qJA« VŠ Æ√

Æ «bMÝË ÎULNÝ√ Ë√ ΫœuI½ ÊuJð b∫ÍbI½ ≠

Æa≈ÆÆÆÆ UMŠUý ¨l½UB ¨ÌÊU³ ¨ ô¬ ∫wMOŽ ≠

∫WOJKL« VŠ Æ»

ÆÂUF« ŸUDI« Í√ ¨WËb« tJKLð ∫ÂUŽ ≠

Æ’U« ŸUDI« Í√ ¨WU« UdA«Ë œ«d_« tJKL¹ ¨’Uš ≠

∫—bBL« VŠ ÆÃ

ÆWËb« uMÞ«u Á—bB ∫wMÞË ≠

ÆÎôËœ Â√ UÝR Â√ Ϋœ«d√ «u½U ¡«uÝ ¨V½Uł_« Á—bB ∫w³Mł√ ≠

ÂuI¹Ë ¨dc« WIÐU« ÃU²½ù« dUMŽ s œbŽ ÊËUFðË dUCð ÃU²½ù« WOKLŽ VKD²ð∫rOEM²«Ë …—«œù« Æ¥

Wbš Ë√ WFKÝ ÃU²½ù W“ö« ÃU²½ù« dUMŽ s W“ö« UOLJ« b¹bײР©ŸËdAL« VŠU® —œU³L«

‰UL²Š«Ë ¨tð«—«d ZzU²½ —œU³L« qLײ¹Ë ÆsJL `З vB√ oOI×ð WOKLF« Ác¼ s ÎUbN² ¨WMOF

Æ…dÞUL« bzUŽ `Ðd« d³²F¹ «c ¨`Ðd« ‰UL²Š« ULK¦ rzU …—U«

tðU−²M vKŽ VKDK W³MUÐ ¡«uÝ ¨rEML« UFuð Èb vKŽ bL²F¹ dzU« b³Jð Ë√ `Ðd« oOI×ðË

q¼ ¨ÃU²½ù« dUMŽ sOÐ tłe WOHO pcË ©nOUJ²«® Í√ ÃU²½ù« w Wb²L« œ«uL« —UFÝ√ Ë√

Æa≈ÆÆÆÆfJF« Ë√ ø‰ULF« s ÎöOK ΫœbŽË ‰UL« ”√— s Ϋb¹e Âb²¹

UuKFL«Ë U½UO³« vKŽ eOd²« ÎU¦¹bŠ √bÐ ∫ UuKFL« Æμ

r?????????????KFð√

«—«dI« –Uð« WOKLŽ w WOÝUÝ_« dUMF« bŠ√ U¼—U³²ŽUÐ

‰Ëœ w ÃU²½ù« w …œU¹e« s …dO³ W³½ œuFð

v≈ Èœ√ Íc« ¨włuuMJ²« —uD²« v≈ rUF« ÃU²½ù« …—«œ≈ Ê≈ YOŠ ¨WOłU²½ù« WOKLF« qŠ«d q w

—uD²UÐ bBI¹Ë ¨ÃU²½ù«Ë WOłU²½ù« w dO³ ŸUHð—« WLE½√ d«uð VKD²ð WÐU—Ë tOłuðË rOEMðË jODð s

WOKLŽ vKŽ XKšœ√ w²« UMOײ« włuuMJ²«

…b¹bł X½U ¡«uÝ ¨ Ub«Ë lK≈ ÃU²½≈ W−UF qNðË ŸUłd²Ýô«Ë s¹e²« WKNÝ UuKF

UMðUOŠË ¨WÝuLKË …dO¦ WK¦_«Ë ¨WL¹b Ë√ «c¼ q ¨WœË WŽdÐ UÐU׫ Íd−ðË ¨ U½UO³«

“UNł ‰U¦L« qO³Ý vKŽ cšQMË ¨UNÐ W¾OK WOuO«

W¹—«œù« UuKFL« rE½ u¼ b¹bł rKŽ ¡uA½ v≈ Èœ√

w

uÐd« «b²Ý« w tðUIO³DðË »uÝU׫

Æl½UBL«

Æ(MIS)


ÃU²½≈ WOKLŽ

∫s???e«Ë ÃU²½ù«

∫q¹uD« Èb*«Ë dOBI« Èb*«

wN ÎUUš œ«uË ÎöLŽË ‰U ”√— ÃU²½ù« WOKLŽ VKD²ð ULK¦

œ«uL« ëd²Ý«Ë ¨tLÝ«u t wŽ«—e« ÃU²½ùU ¨s“ sL{ Íd−ð

se« «c¼ nK²¹Ë ¨ÎU²Ë VKD²ðË ¨a≈ÆÆqIM« UOKLŽË ÂU«

Ædš¬ v≈ włU²½≈ ŸUD s

¨WOM“ …d² w obð UÐU× ÃU²½ù« UÐUŠ ¡Uł UM¼ sË

Æa≈ÆÆÆWM« w Ë√ ¨dNA« w Ë√ ¨WŽUÝ qJ q¦

∫UL¼ ¨sO²HK² sO²OM“ sOðd² sOÐ «ËeO œUB²ô« ¡ULKŽ ÊS tHOUJðË ÃU²½ù« w se« —Ëœ dOH²Ë

q¦ ¨…dOG²L« ÃU²½ù« dUMŽ dOOG²Ð UNłU²½≈ qKIð Ë√ b¹eð Ê√ UdAK sJL¹ w²« …d²H« w¼ ∫dOBI« ÈbL«

Æw½U³L«Ë ¨ ôüU ‰UL« ∫”√— q¦ W²ÐU¦« q«uF« dOOGð lOD²ð ôË ¨WULF«Ë ¨ÂU« œ«uL«

¨W²ÐUŁ Ë√ …dOG² X½U ¡«uÝ ¨ÃU²½ù« dUMŽ lOLł q¹bF² wHJ¹ ULÐ WK¹uD« …d²H« w¼ ∫q¹uD« ÈbL«

Æ…dOG² q¹uD« ÈbL« w ÃU²½ù« dUMŽ lOL−

UNðô¬ qGAð X½U ¨U×¹—√ w WOMODKH« b¹b׫ Wdý Ê√ ÷dHM ¨sOuNHL« s¹c¼ `O{uð s b¹eLË

t²OŽuM WdA« Ác¼ t−²Mð Íc« VKB«Ë b¹b׫ VKÞ vKŽ …œU¹“ √dÞË ¨WOłU²½ù« UN²UÞ s •∏∞ W³MÐ

s qDFL« ¡e−« qG²² ÂU« œ«uL« …œU¹“Ë ¨‰ULF« œbŽ …œU¹eÐ UNłU²½≈ b¹eð Ê√ WdAK sJL¹ UM¼ ¨…bO−«

¨Îö¹uÞ ÎU²Ë ‚dG²¹ p– Ê_ ª…b¹bł ô¬ ¡«dý ÊËbÐË ¨l¹dÝ qJAÐ «c¼ r²¹Ë ¨•≤∞ u¼Ë ¨WOłU²½ù« UN²UÞ

—UOš ÂU√ WdA« `³Bð UM¼ WdAK WOłU²½ù« WUD« tKL²×ð UL d¦√ `³BO VKD« …œU¹“ dL²Ý« ÷d vKŽË

WOULÝ√— «eON−ð s tO UL ¨Îö¹uÞ ÎUM“ ‚dG²¹ «c¼Ë ¨WdAK WOłU²½ù« WUD« …œU¹“ Í√ …b¹bł ô¬ WU{≈

Æa≈ÆÆœuIŽË ÌÊU³Ë «¡UA½≈Ë WL{

Æq¹uD« ÈbLUÐ vL² WO½U¦« WU׫ U√ ¨dOBI« ÈbLUÐ vLð vË_« WU׫ Ê≈

¨…QAML« qLŽ WFO³ÞË ¨WŽUMB« Ÿu½ vKŽ bL²Fð se« WOŠU½ s q¹uD« ÈbL«Ë dOBI« ÈbL« wuNH Ê≈

ÈbL«Ë ¨ÎUMOF ÎULÝu tO dOBI« ÈbL« ÊuJ¹ W¹“UG« UÐËdAL« ÃU²½ù lMB Ë√ fÐöL« ÃU²½ù lMBL

U …œUŽ w²« «dzUD« Ë√ «—UO« Ë√ UMUL« ÃU²½ù lMB sŽ Á—ËbÐ nK²¹ «c¼Ë ¨UUŽ ÊuJ¹ b q¹uD«

ÆÎUM“ ‰uÞ√ ÊuJð

±≤≤


”—b???« WK???¾Ý√ ø

∫ WOðü« PAML« s q UłdË öšb d–√ ±

ÆvHA²L« Æ» ÆWFU−« Æ√

ÆW¹edL« ¡UBŠù« …dz«œ Æœ ÆWöŠ ÊuU Æ?ł

∫s qJÐ œuBIL« U ≤

øÃU²½ù« Æ?ł ø UłdL« Æ» øÃU²½ù« w q¹uD« ÈbL« Æ√

øÍdA³« ‰UL« ”√— Æ?¼ ø©ÃU²½ù« dUMŽ® öšbL« Æœ

øWËb« w WKUF« Íb¹_« r−Š w rJײð w²« q«uF« r¼√ U ≥

∫W???Oðü« «—U??³F« w Už«dH« qL√ ¥

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ÷—_« bzUŽË ÆÆÆÆÆÆÆÆÆƉUL« ”√— bzUŽË ÆÆÆÆÆÆÆÆÆqLF« bzUŽ vL¹ Æ√

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ s Ϋb¹e wMF¹ ‰UL« ”√—Ë ÂU« œ«uL«Ë qLF« s b¹e Æ»

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ vL¹ lL²−L« w V¹—b²«Ë rOKF²« vKŽ ·dB¹ U Æ?ł

ÆÆÆÆÆÆÆÆ dOOG²Ð UNłU²½≈ dOGð Ê√ UdAK sJL¹ w²« …d²H« u¼ WOłU²½ù« WOKLF« w dOBI« ÈbL« Æœ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

∫UNO QD« `×√ rŁ ¨WOðü« «—U³F« s …—U³Ž q sŽ åôò Ë√ årF½ò ?Ð VOł√ μ

ÆWOłuuMJ²« «—uD²UÐ ÃU²½ù« dUMŽ dŁQ²ð ô © ® Æ√

ÆU¼—UFÝ√Ë ÃU²½ù« dUMŽ vKŽ VKD« sOÐ WOJŽ WöŽ „UM¼ © ® Æ»

Æo²A fOË qI² VKÞ u¼ ÃU²½ù« dUMŽ vKŽ VKD« © ® Æ?ł

Æ—uł_« œU¹œ“UÐ WKUF« Íb¹_« vKŽ VKD« œ«œe¹ © ® Æœ

ÆÃU²½ù« dUMŽ bŠ√ UuKFL« —U³²Ž« sJL¹ © ® Æ?¼

ÆWOłU²½ù« l— v≈ ÍœR¹ qLF« rOIðË hB²« © ® ÆË

±≤≥


Production Costs ÃU???²½ù« n??OUJð


UNŽ«u½QÐ ÃU²½ù« nOUJðË …bŠ«Ë WKLF ÊUNłË ULN ¨ÃU²½ù« WOKLF dšü« tłu« ÃU²½ù« nOUJð qJAð

c²ð UNÝUÝ√ vKŽ w²« ¨UNHOUJð »U×Ð ÂuIð ô …QAM błuð ôË ¨WOłU²½ù« WOKLFK ”UO «Ëœ√ w¼ WHK²L«

UOL ’UI½« Ë√ …œU¹“ pcË ¨UNðU−²ML U¼dOFð «—«dË ¨UNð—UšË UN×З UÐUŠ Íd−ðË UNð«—«d

Æa≈ÆÆÆUNłU²½≈

∫n??OUJ²« Âu???NH

ÆWMOF Wbš Ë√ WFKÝ ÃU²½≈ qł√ s Z²ML« UNKLײ¹ w²« mU³L« lOLł UN½QÐ ∫WUŽ …—uBÐ nOUJ²« n¹dFð sJL¹

øWMOF …QAM w nOUJ²« œb×¹ Íc« U ∫u¼ ‰«R«Ë

Íb¹_U ¨nOUJ²« Ác¼ œb×ð w²« w¼ WOłU²½ù« WOKLF« w rNð w²« ÃU²½ù« dUMŽ —UFÝ√ Ê√ `{«u« s

Æl¹d« UN²HKJð ÷—_«Ë ¨…bzUH« t²HKJð ‰UL« ”√—Ë ¨—uł_« UN²HKJð WKUF«

ÍœUB²ô« ÂuNHL«Ë w³ÝU×L« ÂuNHL« sOÐ ·ö²š« „UM¼ Îö¦L ¨WHK² U¹«Ë“ s nOUJ²K dEM« sJL¹Ë

ÆnOUJ²K

‰U?????????????¦

UýUF q¦ ¨©WO³ÝU×L« nOUJ²«® »UŠ qN« s t½S ¨WUš Wdý UIH½ WHKJð »UŠ bMŽ

vM¹ sJË Æa« ÆÆ W½UOB«Ë WUOC«Ë ¨nðUN«Ë ÁUOL«Ë ¡UÐdNJ« dOð«uË ¨ UOü« WHKJðË ¨sOKUF«

WHKJ²« w UNÐU²Š« r²¹ r WŽUC³« s¹e² Âb²ð w²«Ë qLF« VŠU UNJKL¹ w²« ö×L« ÊQÐ iF³«

¨WMOF mU³ qÐUI ö×L« dłR¹ Ê√ ÊUJùUÐ ÊU t½_ ¨WK¹b³« WdH« WHKJ²Ð vL¹ U «c¼Ë ¨W¹œUB²ô«

qLAð WO³ÝU×L« nOUJ²« Ê√ `{«u« sL ÆœUB²ô« w nOUJ²« UÐUŠ sL{ V²×ð Ê√ V−¹ Ác¼Ë

WdH« WHKJð v≈ WU{ùUÐ WO³ÝU×L« nOUJ²« qLA² ©W¹œUB²ô« nOUJ²«® U√ ¨jI …dýU³L« nOUJ²«

ÆWK¹b³«

∫n?OUJ²« Ÿ«u????½√

∫v≈ W−²ML« WOLJ« l UN²öŽ VŠ ÃU²½ù« nOUJð rOIð sJL¹

∫Fixed costs W²ÐU¦« nOUJ²« Ʊ

WOLJ« dOG²Ð dOG²ð ô wN ¨tłU²½≈ r−Š ÊU ULN ŸËdAL« UNKLײ¹ w²« nOUJ²« sŽ …—U³Ž w¼

¨sOHþuL« Vð«Ë—Ë ¨÷ËdI« bz«uË ¨V²JL« Ë√ q×L« —U−¹≈ q¦ ¨ÎU½UBI½ Ë√ …œU¹“ ¨W−²ML«

±≤¥


‚öž≈ WUŠ wË ¨ ôü«Ë «bFL« qÐUI UFœË ªÊöŽù«Ë W¹UŽb« UFœË ¨sOQ²« UFœË

ÆUNM bÐ ô …—U nOUJ²« Ác¼ qLײO tK× Z²ML«

∫Variable costs …dOG²L« nOUJ²« Æ≤

b¹b×U ÂU« œ«uL« q¦ ¨W−²ML« WOLJ« l ÎU¹œdÞ ÎU³ÝUMð VÝUM²ð w²« nOUJ²« sŽ …—U³Ž w¼

¨w³A« ÀUŁ_« ÃU²½≈ w Âb²L« VA«Ë ¨ «—UO«Ë ôü« ÃU²½≈ w Âb²L« VKB«Ë

WUD« WOL pcË ¨WŽUUÐ Ë√ ¨WFDIUÐ ¡«uÝ ¨qUF« WOłU²½≈ vKŽ …bL²FL« ‰ULF« …dł√ pc

Æd−׫ dOýUM w Wb²L« ¡UÐdNJU

∫Total costs WOKJ« nOUJ²« Æ≥

s WMOF WOL ÃU²½ù Z²ML« UNKLײ¹ w²« …dOG²L« nOUJ²«Ë W²ÐU¦« nOUJ²« ŸuL− sŽ …—U³Ž w¼

ÆWMOF Wbš Ë√ WFKÝ

∫Marginal costs W¹b׫ WHKJ²« Æ¥

nOUJ²« tÐ œ«œeð —«bI w¼ Ë√ ÆWb« Ë√ WFK« s …bŠ«Ë WOU{≈ …bŠË WU{≈ sŽ W−ðUM« WHKJ²« w¼

∫wðü« ‰U¦L« cšQ½ ÂuNHL« «c¼ `O{u²Ë Æ…bŠ«Ë …bŠuÐ W−²ML« WOLJ« …œU¹“ W−O²½ WOKJ«

‰U?????????????¦

÷d vKŽË ¨—UM¹œ ∂∞∞∞∞∞ U¼—«bI WOK WHKJ²Ð dNA« w »uÝUŠ “UNł ±∞∞∞ Z²Mð Wdý Ê√ ÷dH½

vMF ¨∂∞∞μ∞∞ v≈ XFHð—« b WOKJ« UNHOUJð Ê√ błu ¨dNA« w »uÝUŠ “UNł ±∞∞± v≈ UNłU²½≈ œ«“

…bŠuÐ ÃU²½ù« …œU¹“ W−O²½ w¼ μ∞∞ Ω ∂∞∞∞∞∞ ≠ ∂∞∞μ∞∞ ÍËUð UM¼ w¼Ë ¨WOKJ« nOUJ²« …œU¹“ Ê√ «c¼

∫wK¹ UL UN²žUO sJL¹ ÎUO{U¹—Ë ÆW¹b׫ WHKJ²« vMF u¼ «c¼Ë ¨»uÝUŠ “UNł u¼Ë ¨…bŠ«Ë

Æ—UM¹œ μ∞∞

Ω

∂∞∞∞∞∞ ≠ ∂∞∞μ∞∞

±∞∞∞ ≠ ±∞∞±

Ω

WOKJ« WHKJ²« w dOG²«

W−²ML« WOLJ« w dOG²«

∫ÎUO½UOÐ nOUJ²« Ÿ«u½√ UIO³Dð

lMBL W−²M UOL q¦Lð w²« ©±≠∂® r— ‰Ëb−« Âb²½ ÎUO½UOÐ WIÐU« WFЗ_« rO¼UHL« qO¦LðË »U×Ë

nOUJ²«Ë ¨WOKJ« nOUJ²« »U×Ð ÂuI½ rŁ sË ¨…dOG²L« nOUJ²«Ë ¨W²ÐU¦« nOUJ²« tO vDFË UłöŁ

ÆÎUO½UOÐ UNKO¦LðË ¨W¹b׫

±≤μ


W¹b׫ nOUJ²«

WOKJ« nOUJ²«

…dOG²L« nOUJ²«

W²ÐU¦« nOUJ²«

W−²ML« WOLJ«

©ÕÆ ®

vË_« …bŠuK ≤∞∞

WO½U¦« …bŠuK ±μ∞

W¦U¦« …bŠuK±μ∞

WFЫd« …bŠuK≤∞∞

WU« …bŠuK ≥∞∞

©„Æ ®

±∞∞

≥∞∞

¥μ∞

∂∞∞

∏∞∞

±±∞∞

©ÂÆ ®


≤∞∞

≥μ∞

μ∞∞

∑∞∞

±∞∞∞

©ÀÆ ®

±∞∞

±∞∞

±∞∞

±∞∞

±∞∞

±∞∞

©„®


±¥

μ

©±≠∂® r— ‰Ëbł

∫WOðü« WœUFL« VŠ WOKJ« nOUJ²« »UŠ rð ©±≠∂® r— ‰Ëb−« s `{«Ë u¼ UL

Æ…dOG²L« nOUJ²« ´ W²ÐU¦« nOUJ²« Ω WOKJ« nOUJ²«

ÁcN WIÐU« …bŠu« bMŽ WOKJ« nOUJ²« ÕdDÐ å„ò WMOF ÃU²½≈ …bŠu W¹b׫ nOUJ²« »UŠ rð pc

Æå„ò …bŠu« Ác¼ bMŽ WOKJ« nOUJ²« s ©±≠„® bMŽ Í√ ¨…bŠu«

‰U?????????????¦

Æ©±≠∂® r— ‰Ëb−« w WFЫd« Włö¦K W¹b׫ nOUJ²« błË√

∫q????????׫

Æ—UM¹œ ∏∞∞ ÍËUð UłöŁ lЗ√ ÃU²½≈ bMŽ WOKJ« nOUJ²«

Æ—UM¹œ ∂∞∞ ÍËUð UłöŁ ÀöŁ ÃU²½≈ bMŽ WOKJ« nOUJ²«

Æ—UM¹œ ≤∞∞ Ω ∂∞∞ ≠ ∏∞∞ WFЫd« Włö¦« ÃU²½ù W¹b׫ nOUJ²«

≥∞∞

≤∞∞

±∞∞


nOUJ²«

W²ÐU¦«

nOUJ²« jš

W²ÐU¦«

± ≤ ≥ ¥ μ

W²ÐU¦« nOUJ²« ©±≠∂® qJý

WOLJ«

W−²ML«

©©±≠∂® r— ‰Ëbł «b²ÝUЮ ∫w½UO³« qO¦L²«

∫W²ÐU¦« nOUJ²« Ʊ

œuLŽË ¨wMO« —u×L« vKŽ WOLJ« œuLŽ Âb²½

∫ÍœUB« œuLF« vKŽ W²ÐU¦« nOUJ²«

Í“«u¹ ÎULOI² ÎUDš q¦L¹ t½√ ©±≠∂® qJA« s `{«Ë

WOLJ« dOGð ULN ÎU²ÐUŁ vI³¹ t½≈ YOŠ ¨ UMO« —u×

ÆW−²ML«

±≤∂


…dOG²L« nOUJ²«

±¥∞∞

±≤∞∞

±∞∞∞

∏∞∞

∂∞∞

¥∞∞

≤∞∞

π∞∞

∏∞∞

∑∞∞

∂∞∞

μ∞∞

¥∞∞

≥∞∞

≤∞∞

±∞∞

nOUJ²« vM×M

…dOG²L«

∞ ± ≤ ≥ ¥ μ

W−²ML« WOLJ«

…dOG²L« nOUJ²« vM×M ©≤≠∂® qJý

WOKJ« nOUJ²«

∞ ± ≤ ≥ ¥ μ

vM×M

WOKJ« nOUJ²«

W−²ML« WOLJ«

WOKJ« nOUJ²« vM×M ©≥≠∂® qJý

∫…dOG²L« nOUJ²« Æ≤

nOUJ²« œuLŽË wMO« —u×L« vKŽ WOLJ« œuLŽ q¦L½

ÆÍœUB« —u×L« vKŽ …dOG²L«

W−²ML« WOLJ« sOÐ W¹œdD« WöF« q¦L¹ vM×ML« Ê√ `{«Ë

œ«“ ULK vKŽ_« v≈ b¹«e²ð t½≈ YOŠ ¨…dOG²L« nOUJ²«Ë

Æ©≤≠∂® qJA« w UL ¨W−²ML« WOLJ«

∫WOKJ« nOUJ²« Æ≥

nOUJ²« œuLŽË wMO« —u×L« vKŽ WOLJ« œuLŽ q¦Lð

ÆÍœUB« —u×L« vKŽ WOKJ«

WOLJ« l ÎU¹œdÞ ÎU³ÝUMð VÝUM²ð ÎUC¹√ w¼ WOKJ« nOUJ²«

WOLJ« œ«“ ULK vKŽ_« v≈ b¹«e²¹ t½≈ YOŠ ¨W−²ML«

v≈ lHðdð tO …dOG²L« nOUJ²« sŽ ‚—U l W−²ML«

qJA« w UL ¨W²ÐU¦« nOUJ²« u¼Ë XÐUŁ —«bILÐ vKŽ_«

Æ©≥≠∂® r—

W¹b׫ nOUJ²«

¥∞∞

≥μ∞

≥∞∞

≤μ∞

≤∞∞

±μ∞

±∞∞

nOUJ²« vM×M

W¹b׫

∞ ± ≤ ≥ ¥ μ

W−²ML« WOLJ«

W¹b׫ nOUJ²« vM×M ©¥≠∂® qJý

∫W¹b׫ nOUJ²« Æ¥

WHKJ²« œuLŽË wMO« —u×L« vKŽ WOLJ« œuLŽ q¦Lð

r— qJA« w u¼ UL ¨ÍœUB« —u×L« vKŽ W¹b׫

Æ©¥≠∂®

∫Average Costs nOUJ²« ôbF

nOUJ²« ‰bF »UŠ sJL¹Ë ¨W−²ML« WFK« s …bŠ«u« …bŠu« WHKJð ‰bF Ë√ ¨nOUJ²« jÝu² wMFð

ôbF wðQ¹ ULO ÆWDOÐ ôœUF oË p–Ë ¨WOKJ« nOUJ²«Ë ¨…dOG²L« nOUJ²«Ë W²ÐU¦« nOUJ²« s qJ

∫w¼Ë nOUJ²«

∫Avarege Fixed costs W²ÐU¦« nOUJ²« ‰bF Ʊ

ÆW²ÐU¦« nOUJ²« s W−²ML« WOLJ« s …bŠ«u« …bŠu« VOB½ u¼

±≤∑


W²ÐU¦« nOUJ²«

ÃU²½ù« WOL

Ω W²ÐU¦« nOUJ²« ‰bF

∫wU²U UNÐUŠ lOD²½ ©±≠∂®‰Ëb−K ŸułdUÐË

Æ≤∞ Ω

±∞∞

μ

¨≤μ Ω

±∞∞

¥

¨≥≥[≥ Ω

±∞∞


¨μ∞ Ω

±∞∞


¨±∞∞ Ω

±∞∞

±

∫Average Variable cost …dOG²L« nOUJ²« ‰bF Æ≤

Æ…dOG²L« nOUJ²« s W−²ML« WOLJ« s …bŠ«u« …bŠu« VOB½ u¼

…dOG²L« nOUJ²«

ÃU²½ù« WOL

Ω …dOG²L« nOUJ²« ‰bF

∫wK¹ UL UNÐUŠ r²¹ ©±® ‰Ëb−K ŸułdUÐË

Æ≤∞∞ Ω ±∞∞∞

μ

¨±∑μ Ω

∑∞∞

¥

¨±∂∂[∂ Ω

μ∞∞


¨±∑μ Ω

≥μ∞


¨≤∞∞ Ω

≤∞∞

±

r— ‰Ëb−« w WOKJ«Ë …dOG²L«Ë W²ÐU¦« nOUJ²« s qJ ôbFLK WIÐU« UÐU׫ lOL−ð sJL¹Ë

∫© ≤≠∂®

WOKJ« nOUJ²« ‰bF …dOG²L« nOUJ²« ‰bF W²ÐU¦« nOUJ²« ‰bF W−²ML« WOLJ«

≥∞∞

≤∞∞

±∞∞

±

≤≤μ

±∑μ

μ∞


≤∞∞

±∂∂[∂

≥≥[≥


≤∞∞

±∑μ

≤μ

¥

≤≤∞

≤∞∞

≤∞

μ

©≤≠∂® ‰Ëbł

∫Average Total Cost WOKJ« nOUJ²« ‰bFÆ≥

W²ÐU¦« nOUJ²« ŸuL− w¼ ≠UMHKÝ√ UL≠ w²« WOKJ« nOUJ²« s …bŠ«u« W−²ML« …bŠu« VOB½ sŽ …—U³Ž

Æ…dOG²L« nOUJ²«Ë

WOKJ« nOUJ²«

W−²ML« WOLJ«

Ω WOKJ« nOUJ²« ‰bF

±≤∏


©≤≤∞ Ω

±±∞∞

μ

¨ ≤∞∞ Ω ∏∞∞

¥

∫wðüU UNÐUŠ lOD²½ oÐU« ‰Ëb−« v≈ ŸułdUÐË

¨ ≤∞∞ Ω ∂∞∞


¨ ≤≤μ Ω ¥μ∞


¨ ≥∞∞ Ω ≥∞∞

± ®

ÆVOðd²UÐ ©≤≠∂® ‰Ëb−« vKŽ œUL²ŽôUÐ WIÐU« WŁö¦« ôbFL« UOM×M rÝd½ Êü«Ë

j³« Ê√ v≈ dOAð t WOÐU׫ WœUFL« Ê≈ YOŠ tKŠ«d q w hUM² vM×ML« ∫W²ÐU¦« nOUJ²« ‰bF

Æ©μ≠∂® r— qJA« w UL ¨b¹«e²¹ ÂUIL«Ë XÐUŁ

b¹«e²UÐ WO½U¦« WKŠdL« w √b³¹ rŁ ¨hUM²UÐ vË_« WKŠdL« w √b³¹ vM×ML« ∫…dOG²L« nOUJ²« ‰bF

Æ©∂≠∂® qJA« w UL ¨—«dL²ÝUÐ

…dOG²*« nOUJ²« ‰bF

W²ÐU¦« nOUJ²« ‰bF

≥∞∞

≤∑∞

…dOG²*« nOUJ²« ‰bF

≤¥∞

≤±∞

±∏∞

±μ∞

±≤∞

π∞

∂∞

≥∞

WOLJ«

∞ ± ≤ ≥ ¥ μ

…dOG²L« nOUJ²« ‰bF ©∂≠∂® qJý

±∞∞

π∞

∏∞

∑∞

∂∞

μ∞

¥∞

W²ÐU¦« nOUJ²« ‰bF

≥∞

≤∞

±∞ WOLJ«

∞ ± ≤ ≥ ¥ μ

W²ÐU¦« nOUJ²« ‰bF ©μ≠∂® qJý

WOKJ« nOUJ²« ‰bF

¥∞∞

≥∞∞

≤∑∞

WOKJ« nOUJ²« ‰bF

≤¥∞

≤±∞

±∏∞

±μ∞

±≤∞

π∞

∂∞

≥∞

WOLJ«

∞ ± ≤ ≥ ¥ μ

WOKJ« nOUJ²« ‰bF ©∑≠∂® qJý

hUM²UÐ √b³¹ vM×ML« ∫WOKJ« nOUJ²« ‰bF

WO½U¦« WKŠdL« w b¹«e²UÐ √b³¹ rŁ ¨vË_« WKŠdL« w

sŽ …—U³Ž u¼ ¨WOKJ« nOUJ²« ‰bF Ê√ UL ¨—«dL²ÝUÐ

¨…dOG²L« nOUJ²« ‰bFË W²ÐU¦« nOUJ²« ‰bF ŸuL−

Æ©∑≠∂® qJA« w UL

±≤π


”—b???« WK???¾Ý√ ø

∫WOöN²Ýô« lK« ÈbŠ≈ ÃU²½ù WHK²L« nOUJ²« wðü« ‰Ëb−« q¦L¹ ±

nOUJ²« ‰bF

…dOG²L«

nOUJ²« ‰bF

WOKJ«

nOUJ²«

W¹b׫

nOUJ²«

WOKJ«

±≥∞

nOUJ²«

…dOG²L«

≥∞

μ∞

∂∞

∑∞

±∞∞

±≥∞

±∑∞

≤≤∞

≤∏∞

≥μ∞

nOUJ²«

W²ÐU¦«

WOLJ«

±¥

μ
π

±∞

∫WOðü« WK¾Ý_« sŽ Vł√ oÐU« ‰Ëb−« v≈ ŸułdUÐ

ÆÁöŽ√ ‰Ëb−« qL√ Æ√

nOUJ²« ¨WOKJ« nOUJ²« ¨…dOG²L« nOUJ²« ∫ÁöŽ√ ‰Ëb−« s WOðü« UOM×ML« s Îö rÝ—« Æ»

ÆWOKJ« nOUJ²« ‰bF ¨W¹b׫

∫WOðü« nOUJ²« nM ≤

Æq×LK ÍuM« —U−¹ù« Æ?ł ÆqLŽ WÐU≈ i¹uFð Æ» ÆÁUOL« …—uðU WLO Æ√

ÆU WMÝ w ŸËdAL« d¹b Vð«— ÆË ÆWFDIUÐ sOKUF« —uł√ Æ?¼ Æ¡UÐdNJ« …—uðU WLO Æœ

WOLJ« x …dOG²L« nOUJ²« ‰bF Ω ø Æ»

©

…dOG²L« nOUJ²«

´

ø

øW¹œUB²ô« nOUJ²«Ë WO³ÝU×L« nOUJ²« sOÐ ‚dH« U ≥

WOKJ« nOUJ²«

ø

∫WOðü« ôœUFL« qL√ ¥

Ω WOKJ« nOUJ²« ‰bF Æ√

ø ´ ø Ω WOKJ« nOUJ²« Æ?ł

ø

WOKJ« nOUJ²«

® Ω Ω WOKJ« nOUJ²« ‰bF Æœ

W−²ML« WOLJ« ø

±≥∞


Profits & Loss …—U?«Ë `Ðd« UÐU?Š


UÐUŠ vKŽ ΡUMÐË ¨…bOý— fÝ√ vKŽ WOłU²½ù« tð«—«d Á–Uð« Í√ ¨Z²ML« WO½öIŽ WO{d s oKDM½ UM½≈

…—U« Ë√ `Ðd« —«bI UË øWOLJ« rJ Z²½√ «–≈Ë øô Â√ Z²MOÝ ÊU «–≈ ULO —dI¹ Ê√ tOKŽË ¨…—U«Ë `Ðd«

Æ…—U« WUŠ w WMJL …—Uš q√ Ë√ sJL `З d³√ U¼bMŽ oI×¹ w²« WOLJ« UË øp– vKŽ W³ðd²L«

∫UL¼ ¨sOOÝUÝ√ s¹bMÐ vKŽ ”—b« «c¼ Íu²×¹Ë

ÆWMOF WOL bMŽ Z²MLK …—U« Ë√ `Ðd« »UŠ

Æ…—Uš Ë√ `З s U¼bMŽ Z²ML« tII×¹ U »UŠË Z²MLK ©Z²ML« Ê“«uð WDI½® vK¦L« WOLJ« »UŠ

±≥±

∫W??KUJ« WUM*« ‚uÝ w WMOF WOL bMŽ …—U)« Ë√ `Ðd« »UŠ Ʊ

Ø`Ðd«

…—U«

nOUJ²« ‰bF

—UM¹œØWOKJ«

±μ∞

±∞∞

∑∂[∂

∂∂[μ

∂∂

∑±[∂

©≥≠∂® r— ‰Ëbł

∫WOÝUÝ√ UH¹dFð

ÆWOKJ« nOUJ²« ≠ WOKJ« «œ«d¹ù« Ω `Ðd«

ÆdF« x WOLJ« Ω WOKJ« «œ«d¹ù«

ÆWOKJ« nOUJ²« ‰bF x WOLJ« Ω WOKJ« nOUJ²«

Æ©WOKJ« nOUJ²« ‰bF x WOLJ«® ≠ ©dF« x WOLJ«® Ω `Ðd«

nOUJ²«

…—U« Ë√ `Ðd« »U× sO½«uI« Ác¼ oO³D²Ë

WOLJ«

—UM¹œØWOKJ«

ÃU²½≈ UOL q¦L¹ ©≥≠∂® ‰Ëb−« ÊS WMOF WDI½ bMŽ

±μ∞

≤∞∞

≤≥∞

≤∂∂

±¥

nOUJ²«Ë W²ÐU¦« nOUJ²« WOL q qÐUI¹ U lMBL WHK²

nOUJ²« ‰bF »U×Ð ‰Ëb−« ‰UL≈ rð bË ¨…dOG²L«

WLË …dOG²L«Ë W²ÐU¦« nOUJ²« lL−Ð p–Ë ¨WOKJ«

ÆoÐU« ”—b« w d ULK¦ ¨WKÐUIL« WOLJ« vKŽ ZðUM«

≥≥∞ μ q bMŽ …—U« Ë√ `Ðd« »UŠ u¼ Êü« ‰«R«Ë

¥≥∞ ∂

ø©≥≠∂® r— ‰Ëb−« w WOL

± ‰U?????????????¦

¥ Ω ©„® ÃU²½ù« WOL bMŽ …—U« Ë√ `Ðd« VŠ« ¨Î«—UM¹œ ∑∞ Ω ‚u« w WFK« dFÝ Ê√ ÷d vKŽ

∫q????????׫

©WOKJ« nOUJ²« ‰bF x WOLJ«® ≠ ©dF« x WOLJ«® Ω `Ðd«

©∂∂[μx ¥® ≠ ©∑∞x ¥® Ω `Ðd«

ÆΫ—UM¹œ ±¥ Ω ≤∂∂ ≠ ≤∏∞ Ω


≤ ‰U?????????????¦

∂ Ω ©„® ÃU²½ù« WOL bMŽ …—U« Ë√ `Ðd« »U×Ë

∫q????????׫

©∑±[∂ x ∂® ≠ ©∑∞ x ∂® Ω `Ðd«

Æ©…—Uš® —UM¹œ π[¥≠ Ω ¥≤π[∂ ≠ ¥≤∞ Ω

ULMOÐ ¨WOKJ« nOUJ²« s d³√ WOKJ« «œ«d¹ù« Ê_ ¨vË_« WU׫ w `З W−O²M« Ê√ o³Ý UL kŠö½

ÆWOKJ« «œ«d¹ù« s d³√ WOKJ« nOUJ²« Ê_ ¨…—Uš WO½U¦« WU׫ w W−O²M«

ÊuJð WOKJ« nOUJ²« ‰bF s vKŽ√ dF« ÊuJ¹ UbMŽ ∫w¼Ë Ϋ“U−¹≈ d¦√ qJAÐ o³Ý U WžUO sJL¹Ë

Æ`O× fJF«Ë ¨ÎU×З W−O²M«

©±®◊U?????????A½

Æ`Ðd« U¼bMŽ oI×¹ WOL qC√ Z²M²Ý√Ë ¨©¥≠∂® r— ‰Ëb−« w `Ðd« œuLŽ ú√

∫WKUJ« WUM*« ‚uÝ w Z²MLK vK¦*« WDIM« »UŠ Æ≤

`З d³√ oIŠ b Z²ML« ÊuJ¹ U¼bMŽ w²« WOLJ« w¼ ∫q¦_« l{u« Ë√ ©Z²ML« Ê“«uð WDI½® vK¦L« WDIM«

Æb¹e²Ý tð—Uš Ë√ qIOÝ t×З ÊS W−²ML« WOLJ« Í√ tFu dOž Ò U «–≈Ë ¨WMJL …—Uš q√ Ë√

∫Z²MLK vK¦*« WDIM« oI% ◊Ëdý

WOU{≈ W−²M …bŠË q Ê√ s ΫbQ² ÊU ULK tłU²½≈ …œU¹eÐ ÎUO½öIŽ ÊuJ¹ Ê√ tO ÷d²HL«Ë Z²ML« √b³¹

V³Ð X−²½ w²« W¹b׫ UN²HKJð s d³√ …bŠu« Ác¼ lOÐ sŽ Z²M¹ Íc« Íb׫ œ«d¹ù« ÊuJ¹Ë ¨ÎU×З tOKŽ —b²Ý

Æ Íb׫ œ«d¹ù« l W¹b׫ WHKJ²« ÈËU²ð v²Š …œU¹e« WOKLŽ dL²ðË ¨UNłU²½≈

wH ¨WFK« s …bŠ«Ë WOU{≈ …bŠË Z²ML« lOÐ W−O²½ WOKJ« «œ«d¹ù« w …œU¹e« Íb׫ œ«d¹ùUÐ bBI¹Ë

t𫜫d¹≈ œ«“ WOU{≈ …bŠË ŸUÐ ULK dłU²« Ê_ ¨Î«—UM¹œ ∑∞ ÍËU¹ Íb׫ œ«d¹ù« Ê√ `{«Ë ©μ≠∂® ‰Ëbł

ÆΫ—UM¹œ ∑∞ —«bILÐ

ÆÁöŽ√ …dJH« `{uð WuK×L« WK¦_«Ë ©¥≠∑® r— ‰Ëb−«Ë

±≥≤


≥ ‰U?????????????¦

W¹b׫ WHKJ²«Ë WOL q bMŽ WOKJ« nOUJ²« UNKÐUI¹ U Z²ML WMOF WFKÝ s UOL `{u¹ ∫©¥≠∑® ‰Ëb−«

ÆWKUJ« WUML« ‚uÝ œu¹ YOŠ dF« ÍËU¹ u¼Ë ¨Íb׫ œ«d¹ù« pc ¨ÃU²½ù« s WOU{≈ …bŠË qJ

ÆWOLJ« vKŽ WOKJ« nOUJ²« WLIÐ tÐUŠ r²¹ Íc« WOKJ« nOUJ²« ‰bF œuLŽ vKŽ ‰Ëb−« Íu²×¹ pc

WOKJ« nOUJ²« ‰bF dF« Ω Íb׫ œ«d¹ù« W¹b׫ nOUJ²« WOKJ« nOUJ²« WOLJ«

∑∞

∑∞

∑∞

∑∞

±

∂μ

∑∞

∂∞

±≥∞


∂∞

∑∞

μ∞

±∏∞


μ∂[≤μ

∑∞

¥μ

≤≤μ

¥

μ≥

∑∞

¥∞

≤∂μ

μ

μ±[∑

∑∞

¥μ

≥±∞


μ±[¥

∑∞

μ∞

≥∂∞


μ≤[μ

∑∞

∂∞

¥≤∞


μ¥[¥

∑∞

∑∞

¥π∞

π

μ∑

∑∞

∏∞

μ∑∞

±∞

∂∞

∑∞

π∞

∂∂∞

±±

±≥≥

©¥≠∑® r— ‰Ëbł

WHKJ²« Ω©dF«® Íb׫ œ«d¹ù« ◊dý Ê_ ªWFÝU²« …bŠu« w¼ vK¦L« WOLJ« Ê√ oÐU« ‰Ëb−« s `C²¹

∫vK¦L« WDIM« Ác¼ bMŽ …—U« Ë√ `Ðd« V×½ Ê√ V−¹ Êü«Ë Æ…bŠu« Ác¼ bMŽ oIײ¹ W¹b׫

©WOKJ« nOUJ²« ‰bF x WOLJ«® ≠ ©dF« x WOLJ«® Ω `Ðd«

μ¥[¥ x π ≠ ∑∞ x π Ω `Ðd«

ÆsJL `З vB√ u¼Ë `Ðd« ±¥∞ Ω ¥π∞ ≠ ∂≥∞ Ω `Ðd«

©≤®◊U?????????A½

∫oÐU« ‰Ëb−« vKŽ œUL²ŽôUÐ

Æ∑ Ω ©„® WOLJ« bMŽ …—U« Ë√ `Ðd« VŠ√ Æ√

Ʊ∞ Ω ©„® WOLJ« bMŽ …—U« Ë√ `Ðd« VŠ√ Æ»

øWIÐU« UÐU׫ s Z²M²½ «–U Æ?ł

`Ðd« ÊS ¨ÊUBIMUÐ Ë√ …œU¹eUРΡ«uÝ ¨vK¦L« WDIM« sŽ W−²ML« WOLJ« U½dOž «–≈ t½√ `{«u« s q¼ Æœ

øqI¹ ·uÝ


”—b???« WK???¾Ý√ ø

∫WOðü« «—U³F« s q w Už«dH« qL√ ±

ÆÆÆÆÆ x WOLJ« Ω WOKJ« «œ«d¹ù« Æ√

ÆÆÆÆÆ x WOLJ« Ω WOKJ« nOUJ²« Æ»

©ÆÆÆÆ x WOLJ«® ≠ ©ÆÆÆÆÆ x WOLJ«® Ω `Ðd« Æ?ł

nOUJ²« U¼bMŽ ÈËU²ð w²« WOLJ« bMŽ WU²« WUML« ‚uÝ w Z²MLK vK¦L« WDIM« oIײð Æœ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ l W¹b׫

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ q√ Ë√ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ vKŽ√ U¼bMŽ oIײ¹ Z²MLK vK¦L« WDIM« ÆË

∫ÂUšd«Ë d−׫ ÃU²½ù lMBL …dOG²L« nOUJ²«Ë UOLJ« sO³¹ Íc« wðü« ‰Ëb−« pO≈ ≤

`Ðd«

«œ«d¹ù«

WOKJ«

‰bF

nOUJ²«

nOUJ²«

WOKJ«

nOUJ²«

W²ÐU¦«

nOUJ²«

…dOG²L«

WOLJ«

±∞∞

±

±∏∞


≤¥∞


≤∞∞

≥±∂

¥

¥±∞

μ

∂∞∞


∫»u???KDL«

ÆÁöŽ√ ‰Ëb−« qL√ ¨±≤∞ ÍËU¹Ë ÎU²ÐUŁ dF« ÊU «–≈ Æ√

ø`Ðd« œuLŽ w VU« …—Uý≈ wMFð «–U Æ»

∫UNO QD« `×√ rŁ ¨WOðü« «—U³F« s …—U³Ž q sŽ åôò Ë√ årF½ò ?Ð VOł√ ≥

Æt²×KB ¡u{ vKŽ WO½öIŽ «—«d c²¹ Z²ML« © ® Æ√

ÆtŠUЗ√ œ«“ W−²ML« WOLJ« Z²ML« œ«“ ULK © ® Æ»

ÆWOKJ« nOUJ²« ‰bFË WOKJ« «œ«d¹ù« sOÐ ‚dH« u¼ `Ðd« © ® Æ?ł

ÆΫdH Ω `Ðd« Ê√ wMF¹ «cN ¨WFK« lOÐ dFÝ ÍËU¹ WOKJ« nOUJ²« ‰bF ÊU «–≈ © ® Æœ

±≥¥


W?????BB)«

Privatization

…b?????Šu«


∫…b??Šu« ·«b????¼√

∫vKŽ s¹—œU «u½uJ¹ Ê√ …bŠu« Ác¼ WÝ«—œ s ¡UN²½ô« bFÐ W³KD« s lu²¹

ÆWBB« WO¼U vKŽ ·dF²«

ÆUNðQA½ vKŽ ŸöÞô«

ÆU¼cOHMð ‚dDÐ ÂULù«

ÆU¼U¹«e v≈ ·dF²«

ÆUNŠU−½ ◊ËdAÐ ÂULù«


Privatization W?????BB«

±

…d¼Uþ «bž v²Š ¨UNM WOUM« «cUÐË ¨rUF« ‰Ëœ s dO¦ w WBB« `KDB …dOš_« …d²H« w ŸUý

Èu²L« sO×ðË UNð—«œSÐ ∫oKF²¹ ULO UNðUÝR tł«uð w²« öJAL« vKŽ VKG²K UNO UuJ׫ vFð

sJL¹ nOË ø QA½ nOË øWBBUÐ œuBIL« UL ÆUNbIð w²« Ub« Èu²Ë ¨UNðUłdL ÂUF«

øUNIO³Dð ÕU−½ ◊Ëdý UË øUNIO³Dð »uOŽË U¹«e UË øUNIO³Dð

∫WBB)« WO¼U ∫ÎôË√

s p–Ë ¨’U« ŸUDI« v≈ UNð—«œ≈ œUMÝ≈ Ë√ ÂUF« ŸUDI« PAM iFÐ WOJK qI½ WBBUÐ bBI¹

∫UL¼ ¨sOÐuKÝ√ ŸU³ð« ‰öš

WUF« UÝRL« Ë√ l½UBL« q¦ ¨wK Ë√ wzeł qJAÐ ¨’U« ŸUDI« v≈ WËb« UNJKLð ‰u√ lOÐ ∫‰Ë_«

ÆU¼dOžË ¨ ö«uL«Ë ¨ ôUBðô«Ë ¨¡UÐdNJ«Ë ¨¡UL«Ë ¨qIM«Ë ¨rOKF²«Ë ¨W×B« ∫ UŽUD w

’U« ŸUDI« v≈ U¼œUMÝ≈Ë ¨…dýU³ UNÐ lKDCð X½U w²« Ub« r¹bIð sŽ WËb« nu²ð Ê√ ∫w½U¦«

Æ—uNL−K UNbIO

rUF« ‰Ëœ rEF w UNIO³DðË UNLOLFð r²¹ YOŠ ¨WOLUŽ …d¼Uþ UN½QÐ ÂuO« WBB« WOKLŽ nuðË

‰uײ« UOKLŽ “U−½SÐ UNÞU³ð—ô ¨WOÝUOÝ Wôœ s d¦√ t WBB« ÂuNH `³√Ë ÆUNM WOUM«Ë WbI²L«

ÂUŽ UNJJHð WOKLŽ dŁ≈ ¨ÎUIÐUÝ w²OOu« œU×ðô« UNÝ√— vKŽË WO«d²ýô« WK²J« ‰Ëœ w WOŽUL²łô«Ë W¹œUB²ô«

WBB« XLL ÔŽ U¼—UON½« bFÐË ¨UNðU¹œUB²« …—«œ≈ w ÍedL« jOD²« l³²ð ‰Ëb« Ác¼ X½U bI ª±ππ±

ŸUDI« ¡UDŽùË ¨tO WUML« ÕË—Ë ‚u« œUB²« l V«u²² UNðU¹œUB²« ¡UMÐ …œUŽappleù ¨UNO lÝ«Ë ‚UD½ vKŽ

X½UË ÆUNðU¹œUB²« s ΫdO¹ Ϋ¡eł qJA¹ ÊU Ê√ bFÐ ¨‰Ëb« Ác¼ w WOLM²« WOKLŽ œuIO fOzd« —Ëb« ’U«

vKŽ rzUI« wULÝ√d« ÂUEM« v≈ ©ÍedL«® w«d²ýô« ÂUEM« s ‰Ëb« Ác¼ ‰UI²½ô W¹—Ëd{ WOKLŽ WBB«

ÆÈdš_« rUF« ‰Ëœ vKŽ ÍœUB²ô« ÕU²H½ô«Ë ¨…—U−²« W¹dŠË ¨WUML«Ë ‚u« W¹dŠ

∫W?????BB)« …Q????A½ ∫ÎUO½UŁ

sЫ®wÐdF« ŸUL?²łô« rUŽ v≈ ’U« ÃU²½ù« jL½ v≈ ·bNð w²« WBB« …dJ ŸUł—≈ sJL¹

ÂUŽ ÃU²½ù« w ’U« ŸUDI« „«dýapple≈ WOL¼√ sŽ …dONA« t²bI w Àb×ð UbMŽ ¨©ÊËbKš

Ʊ≥∑∑

¨ WBBUÐ wULÝ√d« œUB²ô« uÐ√ u¼Ë ¨YOLÝ Âœ¬ w½UD¹d³« rUF« ÈœU½ ±∑∑∂ ÂUŽ wË

s ¨W¹œdH« «—œU³L«Ë ¨‚u« Èu vKŽ œUL²ŽôUÐ p–Ë ¨©r_« …ËdŁ® dONA« tÐU² w p–Ë

ÆWOłU²½ù« l—Ë ¨W¹œUB²ô« …¡UHJ« oOI×ðË ¨qLF« rOIðË ¨hB²« qł√

±≥∂


XKþ UNMJË ¨rUF« s WdH² oÞUM w ’U« ŸUDI« v≈ W¹œUB²« ôu×ð a¹—U²« d³Ž dNþ UL

ÆWM¹bL« Ÿ—«uý WUE½ ‰ULŽQÐ ÂUOIUÐ WUš Wdý ±∂∑∂ ÂUŽ „—u¹uO½ W¹bKÐ nOKJð ∫p– ‰U¦ ¨…œËb×

s UOMOF³« w √bÐ bI ¨‰Ëb« U¹œUB²« w ‰u×ð …«œ√Ë W¹œUB²« WÝUO WBB« «b²Ý« U√

WOz— WUŽeÐ sOEU×L« »eŠ b¹ vKŽ ©Â±π∏≤≠±π∑π® wUŽ sOÐ U …d²H« w UO½UD¹dÐ w s¹dAF« ÊdI«

sOŽ«b« ¨œb−« sOOJOÝöJ« WÝ—b s sO¹œUB²ô« —UJ√ vKŽ p– w …bL²F ¨dAðUð X¹dž—U ¡«—“u«

—UFÝ√Ë …—U−²« d¹d×ðË ¨rUF« vKŽ ÍœUB²ô« ÕU²H½ô«Ë ’U« ŸUDI« …dDOÝË ¨‚u« œUB²« v≈

ÆUO½b« ÁœËbŠ w ÍœUB²ô« ◊UAM« w WËb« —Ëœ n¹dFð …œUŽ≈ v≈Ë ¨…bzUH« —UFÝ√Ë ¨·dB«

WOłU²½≈ UŽUD rOQð öLŠ s WOUM« ‰Ëb« s dO¦ tðbNý U vKŽ Ϋœ— WBB« w r¼—UJ√ ¡UłË

…UM rOQðË ¨dz«e−«Ë UO³OË ‚«dF« w ‰Ëd²³« ŸUDI ¨WËbK WUŽ WOJK v≈ UNK¹u×ð Í√ ¨UNO WLN

Æs¹dAF« ÊdI« s ”œU«Ë fU« s¹bIF« ‰öš dB w f¹u«

rUF« ‰Ëœ rEF UNÝ—ULð ¨WOLUŽ …d¼Uþ WBB« X׳√ s¹dAF« ÊdI« s UOMOF²« wË

W¹œUL« WO×Ðd« fÝ√ vKŽ œUB²ô« qOFHðË ¨…—U−²«Ë ‚«uÝ_« d¹dײ wLUF« —UO²« l n^OJ²K

w WËb« —Ëœ hOKIðË ¨W¹œdH« …—œU³L«Ë ¨’U« ŸUDI« lO−Að pcË ¨WOłU²½ù«Ë …¡UHJ«Ë

ÆÍœUB²ô« ◊UAM«

ôËU×L« ÈbŠS ¨wËb« bIM« ‚ËbM U¼UM³²¹ w²« WOÝUÝ_« œuM³« s WBB« WOKLŽ X׳√Ë

U ÎU³Už ‰Ëb« Ác¼ Ê≈ YOŠ ¨WOUM« ‰Ëb« w …—u¼b²L« W¹œUB²ô«Ë WOUL« ŸU{Ë_« sO×ð W−×Ð

WUD³« U¼œu¹ UL ¨…¡UHJ« ÂbŽË¨Í—«œappleù« œUH«Ë q¼d²« s w½UFð …dO³ ¢WUŽ UŽUD¢ pKLð

iF³ WBB« …dJ XŠdÞ UM¼ sË ¨ UuJ׫ Ác¼ W½“«u vKŽ ÎUOU ÎU¾³Ž qJA¹ UL ¨WFMIL«

Æ UOMOF²« W¹«bÐ w dB w ÀbŠ UL W¾O« ŸU{Ë_« Ác¼ q¦L ÎUłöŽ UNðUÝR

∫WBB)« WOKLŽ cOHMð ∫ÎU¦UŁ

WËb« n ^uð Ë√ ¨’U« ŸUDIK WËb« UNJKLð ‰u√ lOÐ U≈ ¨sOÐuKÝ√ c²ð WBB« WOKLŽ Ê√ ÎUIÐUÝ U½d–

Æ—uNL−K UNL¹bI²Ð ’U« ŸUDI« ÂuIO Ub« r¹bIð sŽ

∫UNL¼√ ¨VOUÝ_« s dO¦ sOÐ eOOL²« sJL¹ WUF« UÝRL« lOÐ WOKLF W³MUÐË

r²¹ YOŠ ¨©W—u³«® wUL« ‚u« w ÂUF« »U²²ö rNÝ√ …—u w ¨UNM tFOÐ œ«dL« ¡e−« Ë√ WÝRL« ÕdÞ ±

ÆwUL« ‚u« o¹dÞ sŽ —uNL−« s ¡«dA« b¹d¹ sL ÕdDðË ¨ÎULNÝ√ vLð hBŠ v≈ ‰UL« ”√— rOIð

sO³ž«— s¹dL¦² l dýU³L« ÷ËUH²UÐ WuJ׫ ÂuIð WU׫ Ác¼ wË ∫’U« ŸUDIKdýU³L« lO³« ≤

Æ UBUML« Ë√ WOMKF« «œ«eLUÐ «c¼ r²¹ bË ¨tFOÐ œ«dL« ¡e−« ¡«dý w

¡«dAÐ rN ÕUL« o¹dÞ sŽ p–Ë ∫sOL¼U v≈ UN²BBš œ«dL« WÝRL« w sOKUF« q¹u×ð ≥

Áb¹b²Ð ÕUL«Ë rN« dFÝ iOHð w q¦L²ð ¨rN öONð r¹bIð v≈ WËb« Q−Kð UM¼Ë¨UNO rNÝ√

Æ «uMÝ …bFË ◊U√ vKŽ

±≥∑


WK²JK WFÐUð X½U w²« ¨WOdA« UÐË—Ë√ ‰Ëœ iFÐ w o³Þ Íc« qJA« u¼Ë ∫ U½uÐuJ« ÂUE½ ¥

Æs¹dAF« ÊdI« s UOMOF²« w ‚u« œUB²« v≈ UNu×ð WOKLŽ ¡UMŁ√ w rð ¨ÎUIÐUÝ WO«d²ýô«

‰UL« ”√— s W³½ vKŽ ‰uB׫ w o׫ sOMÞ«uL« s œd qJ Ê√ ”UÝ√ vKŽ »uKÝ_« «c¼ ÂuI¹Ë

lOL− pK wN wU²UÐË ¨rNMŽ WÐUO½ U¼d¹bð qÐ UNJKLðô WuJ׫ Ê√ —U³²ŽUÐ ¨WUF« l¹—UAL« w

WO½UJ≈ Ë√ ¨rNÝ_« s œbŽ WOJK rN×MLð ¨sOMÞ«uL« vKŽ U½uÐu l¹“uð r²¹ «cË ¨VFA« œ«d√

ÆrNÝ_« Ác¼ s œbŽ vKŽ ‰uB×K WUŽ «œ«e w ‰ušb«

Udý fUM²ð sOŠ w ¨WËb« b¹ w WUF« WÝRL« ‰U ”√— WOJK vI³ð ∫…—«œappleù« WBBš μ

¨ÃU²½ù« w WB× ªWMOF U¹«e qÐUI ¨…—«œù« oŠ UNuð œuIŽ vKŽ ‰uB׫ w ’U« ŸUDI«

ÆœuIF« vKŽ ‰uB×K WUF« UBUML« o¹dÞ sŽ …œUŽ «c¼ r²¹Ë ¨ÕUЗ_« w WBŠ Ë√

¨WOJK v≈ WOł—U« Êu¹b« ‰u×¹ UL ¨WËb« vKŽ WUF« Êu¹b« qÐUI ÂUF« ŸUDI« UŽËdA WC¹UI ∂

ÆÊUÞËú lOÐ UN½QÐ WOKLF« Ác¼ XÔFMðË WuJ×K W{—UFL« WOMÞu« »«eŠ_« W{—UF tł«u¹ «c¼Ë

∫WBB)« »uOŽË U¹«e ∫ÎU?FЫ—

t−−Š bA×¹ ·dÞ qJ ¨÷—UFË b¹R sOÐ œUŠ ·öš UNuŠ w²« U¹UCI« s WBB« WOKLŽ ÒbFð

∫·dÞ qJ Z−׫ Ác¼ r¼√ UM¼ ÷dF²½ ·uÝË Æ…dE½ WNłË rOŽb²

∫WBB)« U¹«e

∫UNM ¨ «—d³Ë Z−Š vKŽ WBB« Ëb¹R bM²Ý√

WUF« UŽËdAL« …—«œ≈ »uKÝ√ dOOGð ‰öš s tIOI×ð r²¹ «c¼Ë ∫…¡UHJ«Ë ¡«œ_« Èu² l—Ë WUML« …œU¹“ Ʊ

ƉœUŽ e«uŠ ÂUE½ wM³ðË ¨WOłU²½ù« l—Ë ¨`Ðd« oOI×ð w WK¦L²L« ¨’U« ŸUDI« ΔœU³ l oH²O

dzUšË n¹—UB qL×ð sŽ WuJ׫ nuð ‰öš s «c¼ r²¹Ë ∫WuJ׫ W½“«uL wUL« e−F« iHš Æ≤

t³ý Ë√ WO½U− ÊuJð U ÎU³Už qÐ ¨UNHOUJð s q√ —UFÝQÐ UNðUbš ÂbIð U ÎU³Už w²« ¨ÂUF« ŸUDI« UÝR

ÆWO½U−

œUH«Ë nOþu²« w rC²«Ë WFMIL« WUD³« s w½UF¹ ÂUF« ŸUDIU ∫WFMIL« WUD³« s hK²« Æ≥

ÆWOÞ«dËdO³«Ë …—«œù« ¡uÝË wÝUO«Ë Í—«œù«

UÝR «—UL¦²Ý« lO−AðË …b¹bł rNÝ√ œU−¹SÐ p–Ë ∫U¼d¹uDðË ©W—u³«® ‰UL« ‚«uÝ√ jOAMð Æ¥

…b¹bł «—UL¦²Ýô ‰«u√ ”˃— du¹ UL ¨UNÐ ÂUF« »U²²ô« vKŽ —uNL−« YŠË ¨’U« ŸUDI«

ÆwUL« ‚u« ‰öš s

«bMÝ pK²L¹ Íc« —uNL−K ÂUF« ŸUDI« UÝR lO³Ð r²¹Ë ∫WËb« vKŽ ÂUF« s¹b« r−Š hOKIð Æμ

ÆUN²BBš rð w²« UÝRL« w WOJKL« oŠ q¦Lð rNÝQÐ UN²C¹UI r²¹ –≈ ¨WOuJŠ

±≥∏


—UG l−A¹ «c¼Ë ¨wUL« ‚u« w ÂUF« »U²²ö rNÝ√ ÕdÞ ‰öš s ∫WOJKL« …dz«œ lOÝuð Æ∂

Æ…Ëd¦«Ë qšb« …œU¹“ v≈ ÍœR¹ UL ¨rNÝ_« ¡«dý vKŽ —uNL−«Ë s¹dL¦²L«

∫©5{—UF*« Z−Š® WBB)« »uOŽ

∫UNL¼√ ¨ UNIO³Dð ¡UMŁ√ WOUM« ‰Ëb« tł«uð w²« qUAL« w WBB« »uOŽ ed²ð

Ubš vKŽ WK¹uÞ …d² r¼œUO²Žô œuF¹ «c¼Ë ∫U¼«ËbłË WBB« bz«uHÐ —uNL−« ŸUM≈ WÐuF Ʊ

ÃU−²Šô«Ë idUÐ qÐUIÔ¹ UNÐ ”U Í√ ÊS wU²UÐË ¨ÂUF« ŸUDI« UNbI¹ WO½U− t³ý Ë√ WO½U−

Æ»uFA« ‚uIŠË «“U−½SÐ j¹dHð UN½√ —U³²Ž« vKŽ ¨nMF« ‰ULŽ√Ë

V³ð w²« l¹—UAL« w¼ qN∫WBB« ZU½dÐ sL{ qšbð Ê√ sJL¹ w²« UŽËdAL« —UO²š« WÐuF Æ≤

Vžd¹ w²« l¹—UAL« UN½√ Â√ ø‰ULF« s q√ ΫœbŽ q =GAð w²« l¹—UAL« UN½√ Â√ ø…dO³ …—Uš WËbK

øUNz«dý w ’U« ŸUDI«

¨WUF« l¹—UAL« w sOKUF« s …dO³ œ«bŽ√ Ubš sŽ ¡UMG²Ýô« r²¹ U ÎU³Už∫WUD³« izU WKJA Æ≥

ÆWËb« w WUD³« W³½ …œU¹“ v≈ ÍœR¹ UL ¨UN²BBš W−O²½

∫WBB)« ÕU???$ ◊Ëdý ∫ÎUUš

ÕË«d²ð ‰Ëb« nK² w WBB« »—U−ð Ê√ rž—

w U¼—Ëœ vKŽ bOQ²« s bÐ ö ¨qAH«Ë ÕU−M« sOÐ

ÆW½“«uL« w wUL« e−F« qOKIðË ¨W¹œUB²ô« WOLM²«

UŠU−½ XIIŠ ◊ËdA« iFÐ XŽ«— w²« »—U−²«Ë

∫w¼ ¨◊ËdA« Ác¼ r¼√Ë ¨WOKLF« Ác¼ ¡«dł WÝuLK

qO¼Qð …œUŽ≈ vKŽbŽU¹ «c¼Ë ∫×b²« ±

sŽ W−ðUM« WKUF« Íb¹_« izU »UOF²Ý«Ë

ÆsOB« w ÀbŠ UL ¨WBB« WOKLŽ

ö«uL« WBBš

WUF« l¹—UAL« —UO²š« r²¹ YOŠ ∫WOzUI²½ô«

wŽ«dð dO¹UFË fÝ√ vKŽ ΡUMÐ UN²BB

rzöL« »uKÝ_« —UO²š« l ¨WUF« W×KBL«

Ædš¬ v≈ ŸËdA s nK²¹ Íc« ¨cOHM²K


d¹d×ðË ¨…—U−²«Ë ¨‚«uÝ_« d¹d×ðË ¨’U« ŸUDI« rŽœ vKŽ WLzU W³ÝUM W¹œUB²« W¾OÐ œU−¹≈ ≥

ÆUOݬ wdý wÐuMł ‰ËœË sO²Mł—_«Ë q¹“«d³« w ÀbŠ UL Æ·dB« dFÝË ¨ …bzUH« ¨—UFÝ_«

WOuJŠ «—«d v≈ ÃU²×ð UN½≈ YOŠ ¨UNLŽbðË WBBUÐ `Lð WOF¹dAðË WO½u½U W¾OÐ œU−¹≈ ¥

pcË ¨U½dË UO½UD¹d³ ¨UÐË—Ë√ wÐdž ‰Ëœ w ÀbŠ UL t²ÐU— X×ð cHMðË ¨ÊULd³« UNOKŽ ‚œUB¹

ÆÊUÐUO«

±≥π


∫5DK Ë WOÐdF« ‰Ëb« w WBB)«

vKŽ ΡUMÐ p–Ë ¨WËbK UN²OJK œuFð w²« WDA½_« iFÐ WBBš v≈ …uŽb« ±π∏μ ÂUŽ cM √bÐ

∫wËb« bIM« ‚ËbM s WOuð

qł√ s p–Ë ¨’U« ŸUDIK WUF« UdA« lOÐ sŽ ÊöŽùUР±ππ± ÂUŽ w √bÐ Îö¦ dB wH ±

ÂUŽ w tOMł —UOK ©±∑∞® v≈ XKË w²« ÂUF« ŸUDI« Êu¹œ œ«bÝË ¨WËb« w ÍœUB²ô« l{u« Õö≈

ÆÂUF« ŸUDI« Udý s Wdý ©≤π∞® lO³K WuJ׫ X{dFƱππ∏

lO³K WuJ×K „uKL ‚bM ©∂∞∞® WuJ׫ XŠdÞ YOŠ ¨‚œUMHUÐ WBB« WOKLŽ √bÐ dz«e−« wË ≤

ÆÂUF« ŸUDI« UÝR s Èdš√ UFœ U¼öð ¨dš¬ ÎUFMB ±≤ X{dŽ rŁ ¨’U« ŸUDI« s s¹dL¦²LK

WÝRË ¨¡UÐdNJ« WDKÝË ¨åsOO½œ—ú WOJKL«ò WOK×L« Ê«dOD« Wdý WuJ׫ XŠdÞ ∫Êœ—_« wË ≥

tOKŽ oH²L« WBB« ZU½dÐ sL{ p–Ë ¨WOJKÝö«Ë WOJK« ôUBðô« WÝRË ¨ÂUF« qIM«

ÆwËb« bIM« ‚ËbM l

w …—Ëœ ’U« ŸUDI« cšR¹ Ê√ qł√ sË WOLOKù«Ë WOËb« ·ËdE« l ÎUU−½« ∫sODK wË ¥

Æ ôUBðô« ŸUD WBBš u×½ WOMODKH« WOMÞu« WDK« XN−ð« bI ¨W¹œUB²ô« WOLM²«

wÐdF« s¹bOFB« vKŽ Wu³ WÐd−ð WBB«Ë

w²« ‰Ëb« s dO¦ w WOÐU−¹≈ —UŁ¬ UN ÊUË ¨wËb«Ë

lOuð ‰öš s p– ÊUË ¨WBB« u×½ XN−ð«

…—«“uÐ WK¦L ¨WOMODKH« WOMÞu« WDK« sOÐ WOUHð«

…—«œù WOMODKH« ôUBðô« WdýË ôUBðô«Ë b¹d³«

w ‰UIM«Ë XÐU¦« nðUNK ôUBðô« Ubš qOGAðË

ôUBð« rI

ULÐ ôUBðô« …—«“Ë W³«dË ·«dý≈ X×ðË ¨sODK

ÆWuÝdL« UN«b¼√ oI×¹

U ÎU³UžË ¨Èdš_« ‰Ëb« s U¼dOGÐ W½—UI b¹bý ¡j³Ð dOð WOÐdF« ‰Ëb« w WBB« ÊS qL−L« wË

∫UNL¼√ ¡UDš√ …bŽ WOÐdF« œö³« w WBB« qKð bË ¨wËb« bIM« ‚ËbM s W{ËdH ÊuJð

wK×L« ’U« ŸUDI« lO−A² p–Ë ¨ ôUBðô« q¦ W×ÐdL« UŽUDI« iFÐ w edð UN½√

r «cNË ¨UNFOÐË UNŠöSÐ rIð rË ¨…dÝU« UÝRLUÐ XEH²Š«Ë ¨UNz«dý vKŽ w³Mł_«Ë

ÆV−¹ UL WËbK wUL« l{u« sײ¹

ÆXBBš w²« UÝRL« s rNKLŽ s sOŠdL« sOKUFK WE¼UÐ UC¹uFð ¡U³Ž√ WËb« XKL×ð

ÆrNKLŽ s sOŠdL« »UFO²Ýô W¹—UL¦²Ý« Z«dÐ WBB« W³ŠUB ÂbF WUD³« W³½ œU¹œ“«

¨WOÐU−¹ô« Ë√ WO³K« X½U ¡«uÝ UN−zU²½ »UFO²Ý« r²O WKUý W¹uLMð jDš sL{ WBB« cOHMð r²¹ r

ÆΫœËb× ÕU−M« ÊUJ ¨wËb« bIM« ‚ËbM w WK¦L² WOł—U« ◊uGCK WÐU−²Ý« ¡Uł qÐ

±¥∞


”—b???????« W??????K¾Ý√ ø

ø…—«œù« WBBÐ wMF½ «–U ±

øW???BB« »uOŽ U ≤

øÂUF« ŸUDI« UÝR w WBB« WÝUOÝ cOHM² UNŽU³ð« sJL¹ w²« UOü« U ≥

ÆWBB« ÕU−½ ◊Ëdý sÒOÐ ¥

∫WOðü« «—U³F« qL√ μ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ tÐU² w ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆu¼ WBBUÐ ÈœU½ Íc« wÐdF« rappleUF« Æ√

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ tÐU² w ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ uN WBB« vÒM³ð Íc« ÍeOK−½ù« rappleUF« U√

∫ÂUF« ŸUDI« lOÐ ‚dÞ s Æ»

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Æ±

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Æ≤

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Æ≥

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆwMFð ÂUF« ŸUDI« w …—«œù« WBBš Æ?ł

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WOKLŽ UN½QÐ WBB« WOKLŽ nBð W{—UFL« »«eŠ√ s dO¦ Æœ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆs ◊uGC WÐU−²Ý« WOUM« ‰Ëb« s dO¦ w WBB« ¡Uł Æ?¼

∫UNO QD« `×√ rŁ ¨WOðü« «—U³F« s …—U³Ž q sŽ åôò Ë√ årF½ò ?Ð VOł√ ∂

ÆWU« l¹—UAL« WUùW“ö« œ—«uL« hOBð w¼ WBB« © ® Æ√

ÆwULÝ√d« ÂUEMK WOÝUÝ_« rO¼UHL« s WBB« ÂuNH © ® Æ»

ÆWOUM« ‰Ëb« eOLð w²« UL« s WBB« …d¼Uþ © ® Æ?ł

ÆpcР×b²« s qC√ …bŠ«Ë …d WOuJ׫ UÝRL« s …dO³ UŽUD WBBš © ® Æœ

ÆÂUF« ŸUDI« UÝR s sOKUŽ `¹dð v≈ ÍœRð U ÎU³Už WBB« © ® Æ?¼

±¥±


lł«d*« WLzU

WOÐdF« lł«d*« ∫ÎôË√

Ʊπ∏∑ ¨ Êœ—_« ¨bЗ« ¨≥◊ ¨VðUJL« …—«œ«Ë W¦¹b׫ W¹—UðdJ«¨bLŠ√ »d« uÐ√ Ʊ

Â≤∞∞≥ ¨W¹—bMJÝô« ¨WOFU−« —«b« ¨å‰UL«Ë ‰ULŽ_« w WbIò ¨b¹d n×B« ¨bL× ÍËUM׫ Æ≤

ÍœU׫ ÊdI« w tðUOłuuMJð d¹b½Ë ÎU¹dBŽ ÎU³²J wM³½ nO ∫W¦¹b׫ VðUJL« …—«œ« ¨bŽ— ¨ÊdOB« Æ≥

ÆÂ≤∞∞≤¨oAœ ¨ UuKFLK U{d« —«œ Æs¹dAF«Ë

ÆÂ≤∞∞≤ ¨…d¼UI« ¨l¹“u²«Ë dAMK d−H« —«œ å…dOGB« UŽËdAL« …—«œ≈ ò∫bOL׫ b³Ž ¨WLŽU½ uÐ√ Æ¥

ÆÂ≤∞∞μ ¨W¹—bMJÝô« ¨WOFU−« —«b« ¨åW¹dA³« œ—«uL« WOLMðË jOD² w−Oð«d²Ý« qšbò∫W¹Ë«— sŠ Æμ

¨ …—«œû WOMNL« «d³« ed ¨‰ULŽ_« …—«œ«Ë rOEM²« «—UN ¨W¹—UðdJ« ¨sLŠd« b³Ž ¨oOuð Æ∂

ÆÂ≤∞∞≥¨…d¼UI«

ÆÂ≤∞∞¥ ¨W¹—bMJÝô« ¨…b¹b−« WOFU−« —«b« ¨å UOKLF«Ë ÃU²½ô« …—«œ« ò∫qOŽULÝ« bL× ¨‰öÐ Æ∑

ÆÂ≤∞∞μ ¨W¹—bMJÝô« ¨WOFU−« —«b« ¨ådUFL« o¹u²«ò∫s¹b« ‰ULł wÝd ¨XÐUŁ f¹—œ≈ Æ∏

ÆÂ≤∞∞μ ÆW¹—bMJÝô« ¨WOFU−« —«b« ¨åo¹u²« ΔœU³ò∫Âö« b³Ž ¨n× uÐ√ Æπ

Ʊππ∂ ¨ÊULŽ ¨dAMK qz«Ë —«œ ¨WO½œ—_« W¹—U−²« UF¹dA²« w eOłu« ò ∫rO¼«dЫ ‘uLF« ¨bLŠ√ «œU¹“ ±∞

ÆÂ≤∞∞¥ ¨W¹—bMJÝù« ¨WOFU−« —«b« ¨å‰ULŽ_« w WbIò ∫Âö« b³Ž ¨n× uÐ√ ±±

Æ≤∞∞μ ¨W¹—bMJÝù« ¨WOFU−« —«b« ¨å UŽËdAL« …—«œ≈ò ∫bFÝ ¨ÍdO×Ð ±≤

ÆÂ≤∞∞≤ ¨W¹—bMJÝù« ¨WOFU−« —«b« ¨åWOUL« …—«œù« w dUF qšbò∫hU¹d …dOLÝ ¨—UHG« b³Ž wHMŠ ±≥

ÆÂ≤∞∞± ¨W¹—bMJÝù« ¨WOFU−« —«b« ¨åWOUL« …—«œù« UOÝUÝ√ò ∫ÊËdš¬Ë ¨ bL× ÍËUM׫ ±¥

Æ≤∞∞μ ¨W¹—bMJÝù« ¨WOFU−« —«b« ¨åW¹dA³« œ—«uL«ò ∫bLŠ√ ¨d¼U ±μ

dAMK WOK¼_« —«b« ¨tK«b³Ž ÂUA¼ WLłd𠨜UB²ô« ¨”ËU¼—u½ Æœ ÂUOK¹Ë ¨ÊuK¹uUÝƬ ‰uÐ ±∂

ÆÂ≤∞∞± ¨ÊULŽ ¨l¹“u²«Ë

Ʊπ∑∑ rKI« —«œ ¨X¹uJ« ¨œUB²ô« ΔœU³ ¨ ÂUA¼ bL× ¨WOJł«uš ±∑

Ʊπ∏¥ WOÐdF« WCNM« —«œ ¨ ËdOÐ ¨œUB²ô« w WbI ¨”—œUð w׳ ¨WB¹d ±∏

Ʊπ∏¥ ≠ÊULŽ ¨W¹œUB²ô« UuKFL«Ë rO¼UHL« w WOÝUO« «dc ¨—UB½ rOK׫ b³Ž ¨WŽ—«uH« ±π

dJH« —«œ ∫ÊULŽ ¨oO³D²«Ë W¹dEM« sOÐ wze−« œUB²ô« ¡ÈœU³Ë fÝ√ ¨ÊËdš¬Ë sŠ ¨X¹e« uÐ√ ≤∞

ÆÂ≤∞∞∞ ¨l¹“u²«Ë dAM«Ë WŽU³DK

dAMK bU׫ —«œ ∫ÊULŽ ∫wze−« œUB²ô« ΔœU³ ¨wKŽ bL× ¨qOKš ¨ÊULOKÝ rO¼«dЫ ¨nD ≤±

ÆÂ≤∞∞¥ ¨ l¹“u²«Ë

±¥≤


dAMK ŸUFý ∫VKŠ≠U¹—uÝ ¨wze−« ÍœUB²ô« qOKײ« ¨ÊËdš¬Ë ¨wb rO¼«dÐ≈ ¨—bMÐ aOý ≤≤

ÆÂ≤∞∞≥ ¨ÂuKF«Ë

Ʊππ∑ ¨l¹“u²«Ë dAMK q³I²L« —«œ ¨ÊULŽ≠Êœ—_« ¨œUB²ô« ΔœU³ ¨—bOŠ d¼UÞ ¨Ê«œdŠ ≤≥

ÆÂ≤∞∞± ¨‚«—u« WÝR ¨ÊULŽ≠Êœ—_« ¨WOËb« W¹œUB²ô« UöF« ¨sŠ `OK¨nKš ≤¥

¨dAMK qz«Ë —«œ ¨ÊULŽ≠Êœ—_« ¨WO½œ—_« W¹—U−²« UF¹dA²« w eOłu« ¨ÊËdš¬Ë ¨bLŠ√¨ «œU¹“ ≤μ

Ʊππ∂

WCNM« —«œ ¨ ËdOÐ ¨WOzUBŠù«Ë W¹œUB²ô« U×KDBL« WŽuÝu ¨wLN e¹eF« b³Ž ¨qJO¼ ≤∂

Ʊπ∏∂ ¨WOÐdF«

l¹“u²K ‚ËdA« —«œ ¨ÊULŽ≠Êœ—_« ¨WOIO³D²«Ë W¹—«œù« ÂuKFK ¡UBŠù« ¨ bOL׫ b³Ž ¨ÍË«bK³« ≤∑

Ʊππ∑ ¨dAM«Ë

Ʊππμ ¨sODK ¨W¹œUB²ô« ÈËb−« WÝ«—œË U½“«uL« ¨bOý— ‰UC½ ¨Íd³ ≤∏

ÆÂ≤∞∞≤ ¨l¹“u²«Ë dAMK WOLKF« —«b« ¨ÊULŽ≠Êœ—_« ¨wKJ« œUB²ô« ¨bLŠ√ ¨dIý_« ≤π

l¹“u²«Ë dAMK …dOL« —«œ ¨ÊULŽ≠Êœ—_« ¨wKJ« œUB²ô« ΔœU³ ¨ÊËdš¬Ë vHDB ¨ÊULKÝ ≥∞

ÆÂ≤∞∞∞ ¨WŽU³D«Ë

¨≥◊ ¨l¹“u²«Ë dAMK …dOL« —«œ ∫ÊULŽ ¨ÊËdš¬Ë ¨wze−« œUB²ô« ΔœU³ ¨wKŽ ÂUŠ ¨œË«œ ≥±

ÆÂ≤∞∞≥

W¹eOK$ôUÐ lł«d*« ∫ÎUO½UŁ

1. Sherman & Bohlander: managing Human Resources, 9th Ed. South-westren

publishing Co.ohio,1992.

2. Robert c. Higgins: Analysis for financial management,McGraw-Hill, HSA,2003.

3. Ross wester field:Fundamentals of Corporate finance, McGraw-Hill, U.S.A,2003.

4. Scott m. shafer.etl: Operations management, John oiley Sons, U.S.A,1998.

5. Koter,Armstrong: principles of marketing, 9th Ed. pearson educatin international,

New Jersey, 2003

6. Kishel,George, F& Kishal patricia.F. How to Start, run and stay In Business, John

Wiley & Son Inc, New york,1993.

7. Microeconomics theory, C.E. Ferguson, 3rd Ed. Richard D. Irwin Inc. 1972.

±¥≥


Íu½U¦« w½U¦« nBK œUB²ô«Ë …—«œù« »U????²—«d???≈ w Êu??—UAL«

jÐdš e¹U s¹b« nOÝ ¡öŽ

wKF« qBO bLŠ« –UF

qFA nODK« b³Ž wUÝ VUž

WM¹“ uЫ œuL× sO√ œULŽ

rO¼«dÐ≈ bOý— Ê«“u bOý—

‰u³I tK« b³Ž pK

w½Uð—uŽ Í“u ÕULÝ

wÐË—œ rOŠd« b³Ž ÊU½bŽ

—«e−« bLŠ√ vM

ÊULF½ `U r¹dJ« b³Ž ¡Uł—

—«dŽ ‚Ë—U

aOý uÐ√ nÝu¹ b¼UŽ d×Ý

W³Ž«d dOIý W¹UH

WDO³ý Ê«uH

ÊöO¼ —«e½

WłU³ bLŠ√ rUÝ

rUÝ tÞ bL×

—u¼e« bLŠ√ œuL×

W½Ë«dA« œuL× bL×

W½ËUDF« bLŠ« fO

sOł«dH« bL× ÊULKÝ

W²Ð«uŁ ‰œUŽ bL×

ÊuLKA¼ oOuð bL×

WłU³ sOŠ —œUI« b³Ž

rOMž …œU×ý rOF½ U¹œU½

tłU³ bO−L« b³Ž sÝuÝ

—U−M« wô w½UNð

ÊUłdŽ bLŠ√ …dO√

ÍËbŽ bLŠ√ vLKÝ

Íu¹uF« V¹– œuKš

nKš uЫ bL× ÂU²Ð«

WłU³ rO¼«dÐ≈ œuNŽ

VODš nÝu¹ œuNŽ

WHöA« rFML«b³Ž dUý Æœ

tK« bL×Ð rð

More magazines by this user
Similar magazines