29.06.2015 Views

• Operating instructions • Instrukcja obsługi

• Operating instructions • Instrukcja obsługi

• Operating instructions • Instrukcja obsługi

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Instrukcja obsługi

Operating instructions


SPIS TRECI

Strona

1. INFORMACJA DOTYCZCA BEZPIECZESTWA ORAZ

2

OSTRZEENIA OGÓLNE……………………………………….

2. OPIS CHŁODZIARKO-ZAMRAARKI …..……………………… 3

3. INSTALACJA CHŁODZIARKO-ZAMRAARKI ……………..…. 4

4. DZIAŁANIE I UYTKOWANIE CHŁODZIARKO-

6

ZAMRAARKI…………………………………………………...…..

5. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA .……………………………... 12

6. NORMALNE ODGŁOSY PRACY CHŁODZIARKO-

13

ZAMRAARKI……………………………..……………………..…

7. ROZWIZYWANIE PROBLEMÓW. …………………… ………. 13

8. KONTAKT Z SERWISEM TECHNICZNYM …………………. 14

9. DANE TECHNICZNE…………………………..…………………… 16

POLSKI

Przed przystpieniem do uytkowania urzdzenia prosimy o

dokładne zapoznanie si z niniejsz instrukcj obsługi. Prosimy o

zachowanie instrukcji na wypadek koniecznoci jej ponownego

uycia.

1


RECYKLING:

1. INFORMACJA DOTYCZCA BEZPIECZESTWA

ORAZ OSTRZEENIA OGÓLNE

INFORMACJA DOTYCZCA WŁACIWEGO ZARZDZANIA ODPADAMI URZDZE

ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH (RAEE)

Po zakoczeniu okresu uytkowania urzdzenia nie powinno si go usuwa razem z pozostałymi

odpadami pochodzcymi z gospodarstwa domowego.

Urzdzenie mona dostarczy, bez dodatkowych kosztów, do specjalnych punktów odzysku materiałów,

wyznaczonych przez organy administracji lokalnej lub dystrybutorów wiadczcych tak

usług.

Usuwanie oddzielonych odpadów sprztu AGD pozwala na uniknicie ewentualnego

negatywnego wpływu na rodowisko naturalne i zdrowie, wynikajcego z nieprawidłowego

sposobu usuwania oraz na obróbk i odzysk materiałów składowych urzdzenia, uzyskujc w

ten sposób oszczdnoci energii i rodków.

W celu zwrócenia uwagi na obowizek współdziałania na rzecz odzysku selektywnego, na urzdzeniu

umieszczone jest ostrzeenie przestrzegajce przed uywaniem tradycyjnych pojemników na odpady.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o skontaktowanie si z właciwym urzdem lokalnym

lub z placówk, w której urzdzenie zostało zakupione.

ZUYTY SPRZT:

Naley uwaa, aby nie uszkodzi obwodu chłodzcego, poniewa mog w

nim znajdowa si substancje niebezpieczne dla rodowiska naturalnego

Chłodziarko-zamraark naley doprowadzi do stanu uniemoliwiajcego

jej dalsze wykorzystanie

1. Odci przewód zasilajcy

2. Zdemontowa drzwi i pozostawi półki na miejscu, aby utrudni

dzieciom dostp do wntrza urzdzenia.

OPAKOWANIE:

Materiały, z których wykonane jest opakowanie, nadaj si do wykorzystania jako

surowce wtórne (karton, folia pcherzykowa z PE, EPS…).

OSTRZEENIE: Nie naley pozostawia elementów opakowania w zasigu

dzieci, gdy mog one stanowi dla nich potencjalne zagroenie

Przy pozbywaniu si opakowania naley przestrzega lokalnych przepisów

regulujcych postpowanie z tego typu odpadami

CHARAKTERYSTYKA URZDZENIA:

Chłodziarko-zamraarka posiada komor zamraania z oznaczeniem 4 gwiazdkowym (****)

umoliwiajc zamraanie ywnoci.

Prawidłowe działanie chłodziarko-zamraarki zapewnione jest w nastpujcych przedziałach

temperatur: 10°C-43°C

2


2. OPIS CHŁODZIARKO-ZAMRAARKI

Panel sterowania i

regulacja temperatury

Owietlenie

HYGIENIZER

Ser,

masło,

lekarstwa

Jajka

Konserwy,

puszki,

napoje

Butelki

POLSKI

MULTIFRESH

Miso i ryby

DOUBLE

FRESH

Owoce i warzywa

Zamroona ywno i kostki

lodu

OSTRZEENIE:

Posiadana przez Pastwa

chłodziarko-zamraarka moe

róni si od modelu

przedstawionego na schemacie.

3


ZASADY BEZPIECZESTWA:

Zakupiony przez Pastwa model chłodziarko-zamraarki sprzedawany jest z

czynnikiem chłodniczym R600a. Naley pamita, e:

Czynnik ten jest przyjazny dla rodowiska.

Jest to łatwopalny gaz, dlatego obwód chłodzcy musi znajdowa si w

idealnym stanie technicznym. W przypadku stwierdzenia uszkodze, przed

włczeniem urzdzenia naley skontaktowa si ze sprzedawc sprztu.

Naprawy chłodziarko-zamraarki powinny by wykonywane wyłcznie przez serwis

techniczny i z wykorzystaniem oryginalnych czci zamiennych.

Do chłodziarko-zamraarki nie naley wkłada sprztu wytwarzajcego płomie ani urzdze

elektrycznych

Nie naley pozwala dzieciom bawi si chłodziarko-zamraark.

W chłodziarko-zamraarce nie naley przechowywa lotnych, łatwopalnych lub wybuchowych cieczy.

3. INSTALACJA CHŁODZIARKO-ZAMRAARKI

MIEJSCE INSTALACJI:

Urzdzenie powinno by ustawione z dala od ródeł ciepła (kuchenki, kaloryfera, etc.) i

chronione przed bezporednim działaniem promieni słonecznych, mogłoby to

spowodowa zwikszenie zuycia energii.

Z tyłu urzdzenia naley pozostawi woln przestrze umoliwiajca właciw

cyrkulacj powietrza. Nie zastawia przestrzeni istniejcej midzy podstaw

urzdzenia a podłog oraz gór lodówki a sufitem.

Nie naley instalowa chłodziarko-zamraarki na wolnym powietrzu ani wystawia na

działanie deszczu.

Aby zwikszy wydajno energetyczn, zaleca si, aby odległo midzy tyłem lodówki a cian

wynosiła co najmniej 20 mm.

W okrelonych sytuacjach wilgotno wzgldna i temperatura mog spowodowa skraplanie

wewntrz i na zewntrz chłodziarko - zamraarki.

W celu uniknicia wibracji i hałaliwej pracy urzdzenia, naley si upewni , e jest

ono dobrze ustawione i wypoziomowane.

PODŁCZENIE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ:

Charakterystyka gniazdka: 220-240 V z uziemieniem.

Nie uywa rozgałników ani przedłuaczy.

Przewód zasilania nie powinien dotyka kompresora.

Naley upewni si, czy urzdzenie nie jest ustawione na przewodzie

zasilania.

4


ZMIANA KIERUNKU OTWIERANIA DRZWI:

POTRZEBNE NARZDZIA:


Wkrtak krzyakowy.

CZYNNOCI KTÓRE NALEY WYKONA:

1. Odłczy lodówk od sieci elektrycznej i opróni drzwi.

2. Zdj nakrywk zawiasu górnego.(rys.1)

3. Odkrci wkrty zawiasu górnego.(rys.1)

4. Zdj drzwi podnoszc je do góry.

5. Wycign nakrywk wkrtów zawiasu rodkowego i odkrci dwa

wkrty mocujce.(rys.2)

6. Po odkrceniu wkrtów, drzwi zamraalnika naley przesun do góry i

zdj.

Rys.3 Zawias dolny

7. Nastpnie odkrcajc wkrty mocujce,

zdj zawias dolny.(rys.3)

8. Przełoy sworze zawiasu dolnego

umieszczajc go po przeciwnej

stronie.(rys.3)

9. Zmieni pozycj uchwytów bocznych (jeli s).

Rys.1 Zawias górny

Rys.2 Zawias rodkowy

POLSKI

10. Przystpi do montau drzwi w kolejnoci odwrotnej ni przy ich demontau.

PRZED PODŁCZENIEM CHŁODZIARKO-ZAMRAARKI:

Wymy wntrze w ciepłej wodzie z dodatkiem sody. Dokładnie spłuka i osuszy.

Przed uruchomieniem urzdzenia naley odczeka 2 godziny aby zapewni stabilizacj smarów

kompresora.

Jeli urzdzenie było wyłczone, po jego ponownym włczeniu naley odczeka 4 godziny przed

włoeniem ywnoci.

5


4. DZIAŁANIE I UYTKOWANIE CHŁODZIARKO-

ZAMRARKI

REGULACJA TEMPERATURY:

W normalnych warunkach zaleca si ustawienie temperatury chłodziarki na ok 4°C, a w

zamraarce około –19°C.

Aby ustawi temperatur naley uywa pokrteł lub przycisków regulacji temperatury,

wartoci numeryczne podane s w °C.

UWAGA: Temperatura wntrza chłodziarko-zamraarki zaley od:

Temperatury otoczenia.

Miejsca instalacji urzdzenia.

Czstotliwoci otwierania drzwi

PANEL STEROWANIA

Pastwa chłodziarko – zamraarka moe by wyposaona w jeden z trzech przedstawionych poniej

paneli sterowania:

Panel sterowania Cyfrowy prosty: dla urzdze z 1 regulacj.

Panel sterowania Cyfrowy: dla urzdze z 2 regulacjami i No-Frost.

Panel sterowania Led: dla urzdze z 2 regulacjami.

Panel Sterowania Cyfrowy Prosty

___Panel sterowania cyfrowy prosty___

FUNKCJE

"ON/OFF"

Włczenie/wyłczenie urzdzenia odbywa si za pomoc przycisków regulacji temperatury chłodziarki.

Jeli wywietlacz jest zapalony oznacza to, e chłodziarko-zamraarka jest włczona. Aby wyłczy

chłodziarko – zamraark naley naciska + lub – a do momentu w którym zganie wywietlacz.

Chłodziarka ( o C) OFF +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 OFF

"Regulacja temperatury"

Naciskajc przyciski + lub – mona ustawi dan temperatur chłodziarki i zamraarki. Ustawienia

naley wykona w czasie kiedy wywietlana warto miga na wywietlaczu. Po ustawieniu temperatury

na wywietlaczu ponownie wywietlana bdzie rzeczywista temperatura chłodziarki (w sposób cigły),

która stopniowa bdzie si zbliała do wybranej temperatury. Jeli chłodziarka nie jest wystarczajco

schłodzona (na przykład przy pierwszym uruchomieniu), po ustawieniu danej temperatury na

wywietlaczu nie bdzie wywietlana adna warto a do odpowiedniego schłodzenie chłodziarkozamraarki.

Chłodziarka ( o C) OFF +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 OFF

6


"SUPER FREEZING" Pozwala na automatyczne ustawienie temperatury zamraalnika na najniszym

poziomie wpływajc jednoczenie w sposób znaczcy na temperatur chłodziarki. Funkcja ta ułatwia

zamraanie ywnoci; zalecane jest jej włczenie 24 godziny przed włoeniem wikszej iloci ywnoci.

Funkcja wyłcza si automatycznie, ale moliwe jest równie jej wyłczenie poprzez nacinicie

przycisku.

"Alarm" Jeli drzwi chłodziarko-zamraarki pozostaj otwarte przez ponad 120 sekund, emitowany

jest przerywany sygnał dwikowy. Alarm wyłczany jest automatycznie po zamkniciu drzwi,.

Panel sterowania cyfrowy

POLSKI

___Panel sterowania cyfrowy___

FUNKCJE

"ON/OFF"

Włczenie/wyłczenie urzdzenia odbywa si za pomoc przycisków regulacji temperatury zamraarki.

Jeli wywietlacz jest zapalony oznacza to, e chłodziarko-zamraarka jest włczona. Aby wyłczy

chłodziarko – zamraark naley naciska + lub – a do momentu w którym zganie wywietlacz

zamraarki.

Zamraarka ( o C)

OFF

lodówka

-17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -24

OFF

lodówka

Przy uyciu przycisków regulacji temperatury chłodziarki mona równie włczy/ wyłczy chłodziark

pozostawiajc włczony zamraalnik. Aby wyłczy chłodziark naley naciska + lub – a do momentu

w którym zganie wywietlacz zamraarki. Naley pozostawi otwarte drzwi. Jeli drzwi zostan

zamknite przy wyłczonym wywietlaczu chłodziarki, aktywowana zostanie funkcja Wakacje.

Chłodziarka ( o C)

OFF

Chłodziarka. lub

wakacje

+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9

OFF

Chłodziarka.

lub wakacje

"Regulacja temperatury wewntrznej"

Naciskajc przyciski + lub – mona ustawi dan temperatur chłodziarki i zamraarki. Wartoci

temperatur widoczne bd na panelu sterowania.

Aby wywietli temperatury rzeczywiste wntrza chłodziarko-zamraarki, naley przytrzyma przez

ponad 5 sekund przyciski + lub – odpowiadajce kadej komorze.

7


Na kadym wywietlaczu bdzie migała temperatura rzeczywista komory, która stopniowo zblia si

bdzie do ustawionej temperatury. Po zwolnieniu przycisków + i -, panel sterowania pokazywa bdzie

temperatury ustawione dla kadej komory.

Chłodziarka ( o C)

OFF

Chłodziarka. lub

wakacje

+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9

OFF

Chłodziarka.

lub wakacje

Zamraarka ( o C)

OFF

lodówka

-17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -24

OFF

lodówka

"Funkcja WAKACJE"

Stosowana w sytuacjach, w których chłodziarka nie bdzie wykorzystywana przez dłuszy czas, a

ywno przechowywana bdzie w zamraarce. Na przykład w okresie wakacji. W tym celu naley

całkowicie opróni i wyczyci chłodziark. Nastpnie aktywowa funkcj i zamkn drzwi.

Funkcja WAKACJE zapewni utrzymanie komory chłodziarki w odpowiednich warunkach, zapobiegajc

jednoczenie powstawaniu nieprzyjemnych zapachów w jej wntrzu. Po powrocie z wakacji funkcj

naley wyłczy, chłodziarko-zamraarka rozpocznie chłodzenie zgodnie z aktualnymi ustawieniami

temperatury.

Aktywacja/ dezaktywacja funkcji wakacje: naciska przycisk + lub – wykorzystywany do regulacji

temperatury chłodziarki, a zganie wywietlacz a nastpnie zamkn drzwi chłodziarki.

"SUPER COOLING" Pozwala na automatyczne ustawienie najniszej temperatury chłodziarki na

czas 6 godzin. Funkcja wyłcza si automatycznie, ale moliwe jest równie jej wyłczenie przed

upływem 6 godzin poprzez nacinicie przycisku.

"SUPER FREEZING" Pozwala na automatyczne ustawienie temperatury zamraalnika na

najniszym poziomie. Funkcja ta ułatwia zamraanie ywnoci; zalecane jest jej włczenie 24 godziny

przed włoeniem wikszej iloci ywnoci. Funkcja wyłcza si automatycznie, ale moliwe jest równie

jej wyłczenie poprzez nacinicie przycisku.

"Alarm" Przy zbyt niskim poziomie temperatury zamraarki, włcza si sygnał wietlny i dwikowy.

Alarm dwikowy mona wyłczy rcznie, włczajc funkcj SUPER FREEZING.

Jeli drzwi chłodziarko-zamraarki pozostaj otwarte przez ponad 120 sekund, emitowany jest

przerywany sygnał dwikowy. Alarm wyłczany jest automatycznie po zamkniciu drzwi.

"Poziom chłodzenia" Liczba wieccych si lampek wskazuje poziom chłodzenia zamraalnika. Im

wicej wieci si lampek, tym nisza jest temperatura w zamraalniku.

Panel sterowania LED

___Panel sterowania LED___

8


FUNKCJE

"ON/OFF"

Włczenie/wyłczenie urzdzenia odbywa si za pomoc przycisku „ON/OFF Lodówka”.

Chłodziarko-zamraarka moe by równie włczona/wyłczona przyciskiem „ON/OFF Chłodziarka”. W

tym przypadku naley pozostawi drzwi otwarte. Jeli po naciniciu przycisku „ON/OFF Chłodziarka”

drzwi zostan zamknite aktywowana zostanie funkcja Wakacje.

"Regulacja temperatury"

Obracajc odpowiednie pokrtło mona ustawi temperatur ( o C) chłodziarki i zamraalnika. Najnisza

temperatura odpowiada skrajnemu połoeniu pokrtła w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek

zegara.

Chłodziarka ( o C) +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9

Zamraarka ( o C) -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -24

"Funkcja WAKACJE"

Stosowana w sytuacjach, w których chłodziarka nie bdzie wykorzystywana przez dłuszy czas, a

ywno przechowywana bdzie w zamraarce. Na przykład w okresie wakacji. W tym celu naley

całkowicie opróni i wyczyci chłodziark. Nastpnie aktywowa funkcj i zamkn drzwi.

Funkcja WAKACJE zapewni utrzymanie komory chłodziarki w odpowiednich warunkach,

zapobiegajc jednoczenie powstawaniu nieprzyjemnych zapachów w jej wntrzu. Po powrocie z

wakacji funkcj naley wyłczy, chłodziarko-zamraarka rozpocznie chłodzenie zgodnie z

aktualnymi ustawieniami temperatury.

Aktywacja/ dezaktywacja funkcji wakacje: nacisn przycisk „ON/OFF Chłodziarka” a nastpnie

zamkn drzwi chłodziarki.

"SUPER COOLING" Pozwala na automatyczne ustawienie najniszej temperatury chłodziarki na

czas 6 godzin. Funkcja wyłcza si automatycznie, ale moliwe jest równie jej wyłczenie przed

upływem 6 godzin poprzez nacinicie przycisku.

"SUPER FREEZING" Pozwala na automatyczne ustawienie temperatury zamraalnika na

najniszym poziomie. Funkcja ta ułatwia zamraanie ywnoci; zalecane jest jej włczenie 24 godziny

przed włoeniem wikszej iloci ywnoci. Funkcja wyłcza si automatycznie, ale moliwe jest równie

jej wyłczenie poprzez nacinicie przycisku.

"Alarm" Przy zbyt niskim poziomie temperatury zamraarki, włcza si sygnał wietlny i dwikowy.

Alarm dwikowy mona wyłczy rcznie, włczajc funkcj SUPER FREEZING.

Jeli drzwi chłodziarko-zamraarki pozostaj otwarte przez ponad 120 sekund, emitowany jest

przerywany sygnał dwikowy. Alarm wyłczany jest automatycznie po zamkniciu drzwi.

"Poziom chłodzenia" Liczba wieccych si lampek wskazuje poziom chłodzenia zamraalnika. Im

wicej wieci si lampek, tym nisza jest temperatura w zamraalniku.

POLSKI

9


PRAWIDŁOWE UYTKOWANIE URZDZENIA:

CHŁODZIARKA

Przy układaniu produktów na półkach chłodziarki naley zapewni swobodny przepływ powietrza

pomidzy nimi.

Produkty nie powinny dotyka tylnej ciany chłodziarki. Półki posiadaj ograniczniki, poza które nie

powinny wystawa umieszczone produkty spoywcze.

Drzwi nie powinny by otwarte dłuej ni jest to konieczne.

Nie naley wstawia ciepłych potraw.

RÓWNOMIERNE CHŁODZENIE

SYSTEM MULTIFRESH

Dla modeli wyposaonych w wentylator

Równomierne chłodzenie w Pastwa chłodziarce zapewnia wentylator znajdujcy si

z tyłu komory w jej górnej czci.

Jeli Pastwa chłodziarko-zamraarka wyposaona jest w pojemnik

Multifresh:

Pojemnik Multifresh zapewnia idealne warunki przechowywania

wieej ywnoci, takiej jak miso i ryby, a take warzywa, pozwalajc

na ich dłusze przechowywanie bez koniecznoci zamraania.

Pojemnik znajduje si w czci komory chłodziarki, w której panuje

najnisza temperatura, jest to take obszar, na który czste otwieranie

drzwi ma najmniejszy wpływ.

Dla przechowywania misa i ryb w pojemniku zalecane jest ustawienie temperatury w chłodziarce na

rednim poziomie.

Aby zwikszy pojemno chłodziarki, mona wyj górn półk pojemnika oraz pokryw i układa

produkty bezporednio na półce poniej. W takim przypadku zalety systemu Multifresh nie bd

wykorzystane.

SYSTEM DOUBLE FRESH

Jeli Pastwa chłodziarko-zamraarka posiada ten system, półka przykrywajca pojemnik na

owoce i warzywa wyposaona jest w specjaln membran (filtr), która zapewnia wysoki poziom

wilgotnoci wewntrz pojemnika. Utrzymywany poziom wilgotnoci jest idealny, aby warzywa nie

wysychały, zachowały swój wygld, smak i wartoci odywcze.

FILTR HYGIENIZER

Chłodziarko-zamraarka moe by wyposaona w filtr pochłaniajcy nieprzyjemne zapachy, które

mog by wydzielane przez ywno i oczyszczajcy krce powietrze z mikroorganizmów (grzyby i

bakterie).

Filtr HYGIENIZER utrzymuje swoje właciwy w ograniczonym okresie czasu (około 6 miesicy)

po upływie którego zaleca si jego wymian. Filtr mona naby w miejscu zakupu chłodziarko –

zamraarki powołujc si na jego referencj wydrukowan na obudowie.

10


ZAMRAARKA

Jednorazowa ilo zamraanej ywnoci nie powinna przekracza moliwoci zamraania podanej

na tabliczce znamionowej.

Zamraa tylko produkty w dobrym stanie.

Naley przestrzega terminu przydatnoci do spoycia podanego na opakowaniu produktu.

W celu uniknicia wysuszania produktów radzimy owin je w foli aluminiow lub spoywcz.

Produkty przeznaczone do zamraania naley tak układa, aby nie stykały si z ywnoci ju

zamroon.

Nigdy nie naley ponownie zamraa ywnoci rozmroonej.

ywno przeznaczon do zamroenia naley podzieli na jednorazowe porcje.

W zamraarce nie przechowywa napojów gazowanych ani szklanych butelek z płynami, które mog

wybuchn.

Nie spoywa zamroonych lodów ani innej bardzo zimnej ywnoci, gdy moe to spowodowa

odmroenia jamy ustnej.

Na opakowaniu naley umieci etykiet informujc o rodzaju artykułu i dacie zamroenia.

Aby zapewni wiksz przestrze wewntrz zamraarki, mona wyj rodkow półk i ułoy

produkty bezporednio na półce zamraalnika.

Aby maksymalnie wykorzysta przestrze uytkow radzimy wyj tack na pojemniki na lód.

Dla utrzymania wydajnoci energetycznej urzdzenia, pojemniki na lód powinny by

wypełnione i przechowywane na tacce nad górn szuflad zamraarki.

WYTWARZANIE KOSTEK LODU:

Wanienk znajdujc si wewntrz zamraalnika napełni wod do ¾

wysokoci.

Umieci j w zamraarce.

Po zamroeniu mona wycign kostki lodu lekko wyginajc wanienk na

zewntrz i wrzuci kostki do pojemnika na lód.

ODSZRANIANIE

CHŁODZIARKA:

System odszraniania chłodziarki działa automatycznie, w zwizku z czym nie jest konieczna adna

interwencja uytkownika.

Tylna cianka chłodziarki zazwyczaj pokryta jest skroplinami i czsteczkami lodu, co jest zjawiskiem

NORMALNYM i stanowi cz automatycznego procesu odszraniania.

Skropliny spływaj do pojemnika znajdujcego si nad kompresorem, skd pod wpływem temperatury

odparowuj.

ZAMRAARKA:

W trakcie uytkowania na ciankach zamraarki bdzie tworzy si warstwa szronu lub lodu. Gdy

warstwa ta jest zbyt dua, powoduje to wiksze zuycie energii. Zalecamy, odszranianie komory, co

najmniej dwa razy w roku.

W chłodziarko-zamraarkach No-Frost nie tworzy si warstwa szronu czy lodu, w zwizku z czym

odszranianie komory nie jest konieczne.

Odszranianie powinno by przeprowadzane w jak najkrótszym czasie; jeli temperatura produktów

wzronie czas ich przechowywania ulegnie skróceniu.

11

POLSKI


ODSZRANIANIE ZAMRAALNIKA PRZEPROWADZA SI W NASTPUJACY SPOSÓB:

1. Wybra czas kiedy w zamraarce nie ma duo mroonek.

2. Opróni zamraalnik i zabezpieczy produkty przez rozmroeniem w torbach na mroonki w

chłodnym miejscu.

3. Wyłczy zamraark i odczeka do roztopienia si lodu.

4. Aby przypieszy proces mona uy plastikow łopatk, nie wolno natomiast uywa ostrych,

metalowych przedmiotów (noe, widelce, metalowe łopatki…), poniewa mog uszkodzi

obwód chłodzcy chłodziarko-zamraarki.

ROZMRAANIE YWNOCI

Sposób rozmraania ywnoci zaley od jej rodzaju

Produkty zakupione w punktach sieci handlowej rozmraa zgodnie z instrukcjami umieszczonymi na

opakowaniu.

Warzywa powinny by gotowane bez rozmraania.

Potrawy gotowane lub wstpnie gotowane mona podgrzewa bez rozmraania.

Miso i ryby rozmraa powoli, najlepiej umieci je w chłodziarce na kilka godzin. Jeli uytkownik

posiada kuchenk mikrofalow, moe w znacznym stopniu ten proces przyspieszy.

5. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

CZYSZCZENIE:

Przed przystpieniem do czyszczenia chłodziarko-zamraark naley wyłczy

za pomoc przycisków ON/OFF.

Naley my komor uywajc do tego celu gbki lub szmatki zwilonej w wodzie

z dodatkiem sody, co zapobieganie powstawaniu zapachów.

W adnym przypadku nie naley uywa urzdze do czyszczenia za pomoc

pary, rozpuszczalników lub gruboziarnistych rodków czyszczcych mogcych uszkodzi komor

urzdzenia. Nie naley my akcesoriów wewntrznych w zmywarce.

Co jaki czas naley czyci odpływ wody uywajc ciepłej wody z odrobin wybielacza..

Raz do roku, zaleca si czyszczenie skraplacza, przy uyciu odkurzacza. Zabrudzenie skraplacza

zmniejsza wydajno chłodziarko-zamraarki i zwiksza zuycie energii.

WYMIANA ZARÓWKI

Wyłczy owietlenie.

Zdj osłon arówki naciskajc zatrzask.

Wykrci przepalon arówk i wkrci now tego samego typu (gwint E14, 220-240V

i maksymalnie 15 W).

PRZERWA W DOPŁYWIE PRDU:

W miar moliwoci nie otwiera drzwi chłodziarko-zamraarki.

Po wznowieniu dopływu prdu, naley sprawdzi czy produkty nie uległy

rozmroeniu.

Spoy produkty, które uległy rozmroeniu

12


CZASOWE WYŁCZENIE CHŁODZIARKO-ZAMRAARKI:

Opróni chłodziarko - zamraark.

Wyłczy i wyczyci urzdzenie zgodnie z zaleceniami z punktu „Czyszczenie”, wyłczy

owietlenie.

Pozostawi otwarte drzwi, aby nie powstawały nieprzyjemne zapachy.

Funkcja WAKACJE: Jeli chłodziarka nie bdzie uywana przez dłuszy czas, ale Chc Pastwo

przechowywa zamroon ywno w zamraarce, mona wyłczy komor chłodziarki i aktywowa

funkcj WAKACJE. Drzwi chłodziarki musz by zamknite. Urzdzenie bdzie kontynuowa prac

przy bardzo niskim zuyciu energii, zapobiegajc jednoczenie powstawaniu nieprzyjemnych

zapachów we w swoim wntrzu.

6. NORMALNE ODGŁOSY PRACY CHŁODZIARKO-

ZAMRAARKI

Czynnik chłodzcy moe wytwarza odgłosy bulgotania, gdy przepływa przez

obwód chłodniczy.

Kompresor moe brzcze i/lub wytwarza delikatne odgłosy stukania, które

mog by bardziej słyszalne przy uruchomieniu.

Trzeszczce dwiki wytwarzane przez rozszerzanie i kurczenie uytych

materiałów

Jeli Pastwa urzdzenie wyposaone jest w wentylator, przepływ powietrza

przez niego wytwarzany moe by przyczyn szumu.

W zamraalniku lodówek No-Frost moe by słyszalny wentylator słucy do

równomiernego schładzania jego wntrza.

Uyty materiał izolujcy potguje poziom hałasu.

POLSKI

13


7. ROZWIZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM PRZYCZYNA ROZWIZANIE

Chłodziarko-Zamraarka nie

działa

Urzdzenie wpada w wibracje.

Urzdzenie nie jest podłczone

do sieci.

Brak zasilania w instalacji z

powodu przepalenia

bezpiecznika lub wyłczenia

głównego wyłcznika.

Urzdzenie nie jest włczone

przy pomocy pokrteł

włczajcych.

Urzdzenie jest le

wypoziomowane.

Podłczy do sieci

Wymieni bezpiecznik lub

włczy główny wyłcznik.

Włczy urzdzenie przy

pomocy pokrteł.

Wypoziomowa urzdzenie za

pomoc nóek poziomujcych.

Zbyt wysoka temperatura w

chłodziarce lub zamraarce

Temperatura jest ustawiona na

zbyt wysokim poziomie.

Drzwi s niedomknite lub

otwierane zbyt czsto.

Została zakryta przestrze na

spodzie lub na górze z tyłu

chłodziarko-zamraarki.

Chłodziarko-zamraarka jest

wystawiona na bezporednie

działania promieni słonecznych

lub innego ródła ciepła.

We wntrzu została

umieszczona dua ilo

produktów.

Ustawi temperatur na

niszym poziomie.

Pilnowa, aby drzwi nie były

otwarte zbyt długi czas.

Pozostawi odsłonite

przestrzenie wentylacyjne, tak

jak to opisano w rozdziale

“Instalacja” tej instrukcji.

Zmieni połoenie chłodziarkozamraarki

lub osłoni je przed

działaniem ródeł ciepła.

Zapozna si z rozdziałem

“Działanie i uytkowanie

chłodziarko-zamraarki”

Kompresor pracuje w sposób

cigły.

Drzwi nie s prawidłowo

zamknite.

Drzwi s czsto otwierane.

wiea ywno została

niedawno umieszczona.

Temperatura została ustawiona

na niskim poziomie.

Zamkn prawidłowo drzwi.

Unika czstego otwierania

drzwi.

Poczeka a urzdzenie wróci

do normalnego trybu pracy.

Ustawi temperatur na

wysz.

14


PROBLEM PRZYCZYNA ROZWIZANIE

Drzwi si nie domykaj.

Urzdzenie jest le

wypoziomowane

Drzwi zostały zamknite zbyt

gwałtownie.

Produkt w rodku utrudnia

zamknicie.

Wypoziomowa prawidłowo

urzdzenie.

Zamyka drzwi delikatnie.

Ułoy produkty w innym

miejscu.

Skropliny lub lód na tylnej

cianie chłodziarki.

Automatyczny cykl chłodziarki.

Zjawisko całkowicie normalne.

Woda w dolnej czci

chłodziarki.

Przewód odprowadzajcy wod

zatkany.

Wyczyci przewód zgodnie z

zaleceniami z rozdziału

Czyszczenie.

Produkty dotykajce tyln

cian chłodziarki.

Umieszcza produkty tak, aby

nie dotykały tylnej ciany.

Warstwa lodu tworzy si na

ciankach szuflad zamraarki.

Drzwi s otwarte.

Drzwi były czsto otwierane.

Upewni si czy produkty nie

utrudniaj zamknicia drzwi.

Uwaa, aby drzwi nie

pozostawały zbyt długo

otwarte

POLSKI

Zapachy wewntrz chłodziarkozamraarki.

Produkty ywnociowe

wysuszaj si.

wiatło w chłodziarkozamraarce

nie zapala si.

Niektóre produkty ywnociowe

wytwarzaj nieprzyjemne

zapachy w chłodziarkozamraarce.

Produkty nie s właciwie

opakowane.

arówka jest niedokrcona.

arówka jest przepalona.

Przewód zasilajcy nie jest

podłczony do gniazdka

elektrycznego.

Brak zasilania w instalacji z

powodu przepalenia si

bezpiecznika lub wyłczenia

głównego wyłcznika.

Nie włczony wyłcznik

owietlenia.

Zawin lub dokładnie przykry

produkty spoywcze. W

chłodziarkach wyposaonych w

FILTR HYGENIZER, naley go

wymieni.

Zawin lub dokładnie przykry

produkty spoywcze.

Dokrci arówk.

Wymieni arówk tak jak

opisano w instrukcji.

Podłczy do sieci.

Wymieni bezpiecznik lub

włczy główny wyłcznik.

Nacisn wyłcznik tak aby był

widoczny czerwony punkt.

15


8. KONTAKT Z SERWISEM TECHNICZNYM

Prosimy o uwane przeczytanie instrukcji i jeli w dalszym cigu nie jest moliwe

rozwizanie problemu, prosimy o skontaktowanie si z serwisem technicznym.

Adres i numer telefonu punktu serwisowego połoonego najbliej Pastwa miejsca

zamieszkania znajduj si w spisie oficjalnych punktów serwisowych dołczonym

do urzdzenia lub w lokalnej ksice telefonicznej

Aby ułatwi prac pracownikom serwisu technicznego, naley udostpni im nastpujce dane:

Model chłodziarko-zamraarki.

Referencja chłodziarko - zamraarki.

Data zakupu.

Opis problemu.

Adres i numer telefonu.

9. DANE TECHNICZNE

WYMIARY

Wysoko (mm) A 1710 1860 2010 2010

Szeroko (mm) B 600 600 600 600

Z otwartymi

drzwiami (mm)

C 1170 1170 1170 1170

Głboko (mm) D 610 610 610 610

URZDZENIE SPEŁNIA WYMOGI

DYREKTYW EWG 73/23, 93/68,

89/336, 92/75, 96/57, 94/2, 86/594,

2002/72.

16


CONTENTS

Page

1.SAFETY INFORMATION AND GENERAL INSTRUCTIONS…. 2

2.DESCRIPTION OF THE REFRIGERATOR……………………… 3

3.INSTALLATION. ……………………………………………………. 4

4.OPERATION AND USE OF THE REFRIGERATOR. ………….. 6

5.CLEANING AND MAINTENANCE………………………………... 12

6.NORMAL REFRIGERATOR NOISES …………………………… 13

7 TROUBLESHOOTING.. ……………………………………………. 14

8. TECHNICAL SERVICE CALLS …………………………………. 16

9. SPECIFICATIONS …………….…………………………………… 16

ENGLISH

Please read these instructions carefully before use. Keep

this manual for future reference

1


1. SAFETY INFORMATION AND GENERAL

INSTRUCTIONS

RECYCLING:

INFORMATION FOR THE CORRECT DISPOSAL OF ELECTRICAL AND

ELECTRONIC APPLIANCES (RAEE)

When the appliance reaches the end of its service life, you should not dispose of it with the

general domestic waste.

It can be taken free of charge to the local administrations’ specific selective collection

centres, or to distributors who provide this service.

Separating a domestic appliance before disposing of it means you will prevent possible

negative consequences for the environment and health which may be given rise

to by incorrect disposal, and it means the materials making it up can be treated

and recycled, obtaining important savings on energy and resources.

To remind you that you must collaborate with a selective collection scheme,

there is a symbol on the product warning you not to dispose of it in traditional

refuse containers.

For further information, contact your local authority or the shop where you bought the

product.

OLD REFRIGERATOR:

Make sure that the refrigeration circuit is not damaged: it may

contain substances which could affect the environment.

Make the refrigerator unusable:

1. Cut off supply cable.

2. If possible remove the doors: leave the racks in place to

prevent children from getting in easily.

PACKING:

The packing materials used are completely recyclable, (Cardboard,

PE bubble wrap, EPS…).

WARNING: Keep packing materials out of the reach of children:

these materials are potentially hazardous.

With disposal, observe local standards of treatment of this type of

waste.

FEATURES OF THE REFRIGERATOR:

This refrigerator includes a four star ( * ***) freezer compartment enabling you to

freeze food.

This refrigerator will operate correctly between the following

temperatures: 10º C - 43º C

2


2. DESCRIPTION OF THE REFRIGERATOR

Control and

temperature regulation

panel

Lamp

HYGIENIZER

Cheese,

butter,

medicines

Eggs

Tins,

conserves, jam

Bottles

MULTIFRESH

Meat and fish

DOUBLE

FRESH

Fruits and

vegetables

ENGLISH

Frozen food and ice cubes

WARNING:

This diagram may

not correspond

exactly to your

refrigerator.

3


SAFETY:

This model refrigerator is commercialised with R600a coolant.

Points to note:

This coolant does not affect the environment.

It is inflammable, so the cooling circuit must be in perfect condition. If damaged in any

way, consult your distributor before switching on.

This refrigerator must be repaired only by the technical assistance

service, using original spares.


Do not use flame-producing equipment or electrical apparatus inside the

refrigerator.

Do not allow children to play with the refrigerator.

Do not introduce volatile liquids or inflammable products.

3. INSTALLATION

LOCATION:

Ensure that the refrigerator is located away from heat sources

(stoves, radiators, etc.) and protected from direct sunlight, which

increases consumption.

Allow air flow around the rear of the refrigerator. Do not cover the

space between the refrigerator and the floor or the top of the

refrigerator with any object.

The refrigerator must not be installed outdoors, or exposed to rain.

To ensure better energy efficiency, a 20 mm space is recommended between the

back of the refrigerator and the wall.

On certain occasions, relative humidity and room temperature may generate

condensation on the inside and outside of the refrigerator.

To avoid vibrations and noise, ensure that the refrigerator is stable and level.

ELECTRICAL CONNECTION:

Plug specifications: 220-240V with earth.

Do not use adaptors or extension cables.

Ensure that the cable is not in contact with the motor.

Ensure that the cable is not caught under the refrigerator.

4


CHANGING THE DOOR-OPENING DIRECTION:

TOOLS REQUIRED:


A Phillips screwdriver.

PROCEDURE:

1. Unplug the refrigerator and take everything from the

compartment.

2. Remove the cover from the top hinge. (Fig.1)

3. Loosen the top hinge screws. (Fig.1)

4. Take the door off with an upward movement.

5. Remove the cover of the central hinge screws, and loosen the two screws

holding it in place. (Fig.2)

6. With the screws loose, move the freezer door upward to

release it.

7. Lastly, remove the screws and take out the

lower hinge.(Fig.3)

8. Change the position of the

bottom hinge shaft, placing it on the opposite

side.(Fig.3)

9. If fitted, change the lateral handles to the other side.

ENGLISH

10. Reverse this procedure to refit the doors.

BEFORE SWITCHING THE REFRIGERATOR ON:

Clean the inside with warm water and bicarbonate of soda. Rinse and dry

carefully.

Wait for 2 hours before starting, to ensure that the motor lubricants have

stabilised.

If the refrigerator has been switched off, wait 4 hours after restarting before

placing food inside.

5


4. REFRIGERATOR OPERATION AND USE

TEMPERATURE REGULATION:

In normal conditions, the recommended approximate temperature is

4ºC in the refrigerator and about –19ºC in the freezer.

To regulate the temperature, use the temperature selection controls:

temperatures are indicated in ºC.

WARNING: The inside refrigerator temperature depends on:

Room temperature.

The location of the refrigerator.

Door-opening frequency

CONTROL PANEL

Your fridge will have one of the following three types of control panel:

Single digital control panel: for appliances with 1 adjustment.

Digital control panel: for appliances with 2 adjustments and No-Frost.

LED control panel: for appliances with 2 adjustments.

Single digital control panel

___Single digital control panel___

FUNCTIONS

"ON/OFF"

The fridge is switched on and off using the refrigerator temperature selection buttons. If the refrigerator

display is lit up, the fridge will be running. To switch off the fridge, press + or – repeatedly

until the display switches off.

Refrigerator ( o C) OFF +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 OFF

"Temperature selection"

The refrigerator temperature in ºC can be selected by pressing the + and – buttons. While the number

displayed flashes, choose the temperature required. Once this is done the temperature in the

compartment will be shown on the display and will gradually move to the level chosen.

If the fridge is not cool (the first time it is started up, for example), when the desired temperature is

selected no value will appear on the display until the fridge has cooled down sufficiently.

Refrigerator ( o C) OFF +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 OFF

6


"SUPER FREEZING" With this function running, the freezer temperature is automatically adjusted to

maximum cold. This is to facilitate freezing of food and it is recommended that it is turned on 24 hours

before introducing a large amount of food. The function will turn off automatically, and can also be

switched off manually.

"Alarm" When the refrigerator door is left open for more than 120 seconds, an alarm will sound

intermittently. This alarm will be switched off by closing the door.

Digital control panel

___Digital control panel___

FUNCTIONS

"ON/OFF"

The fridge is switched on and off using the freezer temperature selection buttons. If the

freezer display is lit up, the fridge will be running. To switch off the fridge, press + or – repeatedly

until the displays switch off.

ENGLISH

Freezer ( o C) OFF Fridge -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -24 OFF Fridge

The refrigerator can also be switched on and off leaving the freezer running, using the refrigerator

temperature selection buttons. To switch off the refrigerator, press the + or – button repeatedly until

the refrigerator display switches off. The door must be left open. If the door is closed when the

refrigerator display is switched off, the holiday function will be activated.

Refrigerator ( o C)

OFF Refrig. or

Holiday

+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9

OFF

Refrig. or

Holiday

"TEMPERATURE SELECTION"

The refrigerator and freezer temperatures can be selected by pressing the + or – buttons. After

selection they will remain on the Control Panel display.

To determine the real temperatures inside the refrigerator, press the corresponding + or – button

for each compartment and hold it down for at least 5 seconds.

7


The real temperature in the comportment will begin to flash on each display and will gradually

reach the selected temperature. When the + or – button is released, the Control Panel will show

the temperature selected for each compartment.

Refrigerator ( o C)

OFF Refrig. or

Holiday

+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9

OFF

Refrig. or

Holiday

Freezer ( o C) OFF Fridge -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -24 OFF Fridge

"HOLIDAY Function"

Used when you want the freezer to work normally and the refrigerator to be switched off when you do

not plan to use it for a long period of time, such as, for example, during the holiday period.

Before enabling this option, empty the refrigerator and clean it. Then activate this function to ensure

that your refrigerator is maintained in optimum conditions to avoid generating unpleasant odours.

When you come back from your holidays, simply deactivate the function and the temperature in the

refrigerator will drop once again to pre-selected level.

To activate or deactivate the holiday function: press the + or – refrigerator temperature selection

button repeatedly until the refrigerator display switches off. When the refrigerator display switches off,

close the refrigerator door.

"SUPER COOLING" With this function running, the refrigerator temperature is regulated

automatically to maximum cold for six hours. It switches off automatically but can also be turned off

automatically before the 6 hours is up.

"SUPER FREEZING" With this function running, the freezer temperature is automatically adjusted

to maximum cold. This is to facilitate freezing of food and it is recommended that it is turned on 24 hours

before introducing a large amount of food. The function will turn off automatically, and can also be

switched off manually.

"Alarm" A light and audio signal is activated if the freezer temperature is abnormally low. The

audio alarm can be turned off manually using the SUPER FREEZING function.

When the refrigerator door is left open for more than 120 seconds, an alarm will sound

intermittently. This alarm will be switched off by closing the door.

"Cold level" The number of lights on indicate freezer cold level. The more lights on, the colder

the freezer.

LED control panel

___Led control panel___

8


FUNCTIONS

"ON/OFF"

The fridge is switched on and off using the "Fridge ON/OFF" button.

The refrigerator may also be switched on or off leaving the freezer running, using the "Refrigerator

ON/OFF" button. The door must be left open. If the door is closed after the "Refrigerator ON/OFF"

button is pressed, the holiday function will be activated.

"Temperature selection"

The refrigerator and freezer temperatures in ºC can be selected by turning the dials. The coldest

temperature is obtained by turning the dial clockwise as far as it will go.

Refrigerator ( o C) +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9

Freezer ( o C) -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -24

"HOLIDAY Function"

Used when you want the freezer to work normally and the refrigerator to be switched off when

you do not plan to use it for a long period of time, such as, for example, during the holiday

period.

Before enabling this option, empty the refrigerator and clean it. Then activate this function to

ensure that your refrigerator is maintained in optimum conditions to avoid generating unpleasant

odours. When you come back from your holidays, simply deactivate the function and the temperature

in the refrigerator will drop once again to pre-selected level.

To activate or deactivate the holiday function: Press the holiday function button and close the

refrigerator door.

"SUPER COOLING" With this function running, the refrigerator temperature is regulated

automatically to maximum cold for six hours. It switches off automatically but can also be turned

off automatically before the 6 hours is up.

ENGLISH

"SUPER FREEZING" With this function running, the freezer temperature is automatically

adjusted to maximum cold. This is to facilitate freezing of food and it is recommended that it is turned

on 24 hours before introducing a large amount of food. The function will turn off automatically,

and can also be switched off manually.

"Alarm" A light and audio signal is activated if the freezer temperature is abnormally low.

The audio alarm can be turned off manually using the SUPER FREEZING function.

When the refrigerator door is left open for more than 120 seconds, an alarm will sound intermittently.

This alarm will be switched off by closing the door.

"Cold level" The number of lights on indicate freezer cold level. The more lights on, the colder

the freezer.

9


CORRECT USE OF THE APPLIANCE:

REFRIGERATOR

Leave enough space between food items to let air to flow around them.

Do not place food in contact with the cold wall at the back of the refrigerator. The racks have a

stop which should not be exceeded.

Do not leave the door open longer than necessary.

Do not put hot food in the refrigerator.

EVEN COLD

Models with ventilator

Your refrigerator is designed for even cold distribution, provided by the

ventilator in the back at the top of the cabinet.

MULTIFRESH SYSTEM

If your refrigerator has a Multifresh compartment:

This guarantees ideal conservation of fresh food such as meat

and fish, and also vegetables, allowing these items to be

conserved for longer periods of time without having to freeze

them.

This area has the coldest temperatures in the refrigerator and is

also the area least affected by frequent opening.

For meat and fish, an intermediate refrigerator temperature is recommended.

For greater capacity in the refrigerator, remove the top rack and cover, and store directly on the

tray. This area loses the benefits outlined above.

DOUBLE FRESH SYSTEM

If your refrigerator is fitted with this system, the top rack covering the fruit and vegetable

baskets has a membrane filter maintaining a high level of humidity in the baskets. The humidity level

provided is ideal to ensure that vegetables do not dry, out, ensuring that they retain all their texture,

flavour and nutritional properties.

HYGIENIZER FILTER

The refrigerator may be equipped with a filter that absorbs any unpleasant smells produced by

the food, and retains microorganisms (mould and bacteria) from the circulating air.

The HYGIENIZER only maintains its properties for a certain time (approx. 6 months), after

which it should be replaced. Spares can be purchased in the shop where you bought your refrigerator.

The filter reference code is printed on the cartridge.

10


FREEZER

The amount of food to be frozen at once must not exceed the freezing power indicated on the

specifications plate.

Ensure that your food to be frozen is in good conditions.

Observe the best-by date.

To prevent the food from drying out, wrap it in aluminium foil or plastic film.

Do not put food to be frozen in contact with food already frozen.

Never refreeze thawed food.

Freeze in daily servings.

Do not store bottles with carbonated drinks or glass bottles containing liquids in the freezer. They

may burst.

Do not eat very cold ice-cream or food: this may burn the mouth.

Label the wrapping, indicating the content and the freezing date.

For maximum freezing capacity, we recommend that you remove the central basket and place the

food on the freezer shelf.

For maximum volume, we suggest that you remove the ice tray.

For best energy yield, keep the ice-cube holder full, along with the ice holder on the upper basket

tray.

ICE-MAKING:

DEFROSTING

Fill the trays in the freezer up to three quarters, with water.

Place the trays in the freezer.

Once the water has frozen, the cubes can be removed by twisting the tray

slightly. Store the cubes in the ice compartment.

ENGLISH

REFRIGERATOR:

The refrigerator’s defrosting system is automatic, no manual defrosting is required.

The refrigerator back wall is usually covered in small drops of water, or ice. This is completely

NORMAL and is part of the automatic defrosting process.

These drops are collected in a container over the motor and are evaporated by the heat of the

motor.

FREEZER:

With the passage of time, a layer of frost or ice forms on the freezer walls. If this is excessive, it

will cause your refrigerator to consume more energy. We recommend that this layer of ice be

removed at least twice yearly.

No-Frost refrigerators do not produce this layer of frost or ice and so manual operation is required.

Defrosting must be done as quickly as possible; if the temperature of the food rises, the period of

conservation is reduced.

11


PROCEDURE FOR DEFROSTING:

1. Choose a time when there is not much food in the freezer.

2. Empty the freezer and place the frozen food in thermal bags in a cool place.

3. Unplug the freezer and wait for the ice to melt.

4. To speed up the process, a plastic spatula can be used: never use sharp metal or pointed

objects (knives, forks, metal spatulas …) which may damage the refrigerating circuit.

DEFROSTING FOOD

Not all food should be defrosted in the same way

If you have bought frozen food, follow the instructions on the pack.

Vegetables should be cooked directly.

In general, prepared or pre-cooked foods can be cooked directly.

Meat and fish must be defrosted slowly in the refrigerator over several hours. If you have a

microwave, this can speed this considerably.

5. CLEANING AND MAINTENANCE

CLEANING:

Before starting cleaning, switch the refrigerator off using the switches

ON/OFF.

Clean the interior with water or bicarbonate of soda, with the help of a

sponge or cloth: this will prevent the formation of odours.

Never use steam cleaning machines, solvents or abrasive detergents,

which may damage the inside of your refrigerator. Do not place the inside fittings in the

dishwasher.

From time to time clean the water trap and drain, using warm water with a few drops of bleach.

It is recommended that the rear grill be cleaned once year using a vacuum cleaner: if it is dusty

and dirty, that reduces the refrigerator’s performance and increases its consumption.

CHANGING THE LIGHT

Turn the light switch off.

Press the inside lip to remove the light reflector cover.

Remove the bulb which has failed and replace it with another of the same sort,

screw type E14, 220-240V, with a maximum of 15 W.

WHAT TO DO IN CASE OF A POWER OUTAGE:

If possible, do not open the refrigerator doors.

When power is restored, check to see if the food has unfrozen.

Consume any defrosted food immediately. Do not re-freeze!

12


WHAT TO DO IF THE REFRIGERATOR IS NOT TO BE

USED FOR A LONG PERIOD OF TIME:

Empty the refrigerator.

Unplug and clean the unit as described above, and turn the light off at the switch.

Leave the doors open to prevent formation of unwanted odours.

HOLIDAY function: If your refrigerator is not going to be used for a long period but you wish to

keep food frozen in the freezer, you can turn the refrigerator section off and leave it closed: the

appliance will continue to function with very low consumption, without causing odours inside.

6. NORMAL REFRIGERATOR NOISE

The refrigerating gas may produce bubbling sounds as it flows through the

circuits.

The compressor may buzz and/or produce slight knocking, which may be more

marked on starting.

Cracking sounds produced by expansion and contraction of the materials used.

If your apparatus has a ventilator, you will hear a whispering sound caused by the

air flowing inside the refrigerator.

In the freezers of No-Frost refrigerators, the effect will be noted of the ventilator

running to cool the whole of the freezer evenly.

The insulation used amplifies sound levels.

ENGLISH

13


7. TROUBLESHOOTING

PROBLEM CAUSE SOLUTION

The refrigerator does not

operate

It is not plugged in.

There is no electrical current

to the plug because the fuse

has blown or the automatic

power limiter has activated.

The connection controls are

not on.

Plug in.

Change the fuse or reset the

automatic power limiter.

Switch the controls on.

The refrigerator vibrates.

The refrigerator is

incorrectly levelled.

Level it, with the leveller

bases.

The refrigerator or freezer is

not very cold

Temperature selection is set

too hot.

The door is not properly

closed or is opened very

frequently.

The space between the

refrigerator and floor or the

top of the refrigerator has

been covered.

The refrigerator is exposed

to direct sunlight or a heat

source.

A large amount of food has

been introduced.

Set temperature selection to

maximum cold.

Ensure that the door does not

remain open too long.

Keep these areas free as

described in the

"Installation" section in this

manual.

Relocate the refrigerator or

protect it from these heat

sources.

Consult the section on

"operation and use of the

refrigerator".

The motor runs permanently.

The doors are not properly

closed.

The doors are opened often.

The food was introduced

recently.

Temperature selection in a

high position.

Close the door properly.

Avoid opening the door

frequently.

Wait for the appliance to

return to normal.

Set the temperature switch to

less cold.

14


PROBLEM CAUSE SOLUTION

The door does not close.

The refrigerator is not

correctly levelled.

The door was closed violently.

It is prevented from closing

by a product inside.

Level the refrigerator

correctly.

Close the doors gently.

Put this product in a suitable

place.

Drops of water or ice on the

refrigerator back wall.

Automatic refrigerator cycle.

Do not worry: this is

completely normal.

Water in the bottom of the

refrigerator.

Drain ducting blocked.

Food in contact with the

back wall.

Clean the water ducting as

explained in the section on

cleaning.

Do not place food or containers

in contact with the back

wall.

Alot of ice forms on the freezer

walls or on the back wall of the

refrigerator.

The door is open.

The door has been opened

often.

Check to see if food is

preventing the door from being

closed.

Ensure that the door does not

remain open for too long.

Odour in the refrigerator.

Some food is transmitting

odours to the refrigerator.

Wrap the food or cover it

correctly, or replace the

HYGIENIZER in models

which have this function.

ENGLISH

The food dries out.

The food is not properly

wrapped.

Wrap the food or cover it

correctly.

The refrigerator light does not

come on.

The light is loose.

It has blown.

The plug is not connected to

the power takeoff.

There is no electrical current

to the plug because the fuse

has blown or the automatic

power limiter has activated.

The light switch is off.

Screw it in properly.

Change the light as

explained in the manual.

Plug in.

Change the fuse or reset the

automatic power limiter.

Set the switch so that the red

point is visible.

15


8. TECHNICAL SERVICE CALLS

Read the manual carefully and, if you are unable to resolve the

problem, call the technical assistance service.

The address and telephone number closest to your address

appear in the index of official technical service offices we

supply with the refrigerator, or in your city telephone directory.

To facilitate the work of the technical assistance service, please provide them

with the following details.

The refrigerator model.

The refrigerator reference.

Date of purchase.

A description of the problem.

Your home address and telephone number.

9. SPECIFICATIONS

DIMENSIONS

Height (mm) A 1710 1860 2010 2010

Width (mm) B 600 600 600 600

With door open

(mm)

C 1170 1170 1170 1170

Depth (mm) D 610 610 610 610

THESE UNITS COMPLY WITH

EEC DIRECTIVES 73/23, 93/68,

89/336,

92/75, 96/57, 94/2,

86/594, 2002/72.

16


FagorMastercook S.A. 51-130 WROCŁAW, ul. Żmigrodzka 143

Infolinia 0801 660 660; Tel. centrali: (71) 324 45 55

www.mastercook.pl

FQ80001M8

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!