W poSzuKiWaniu przodKóW - Fidkar

fidkar.wbp.krakow.pl

W poSzuKiWaniu przodKóW - Fidkar

W poszukiWaniu przodkóWŹródła do badań genealogicznychw a rchiwum państwowym w k rakowie


THE s T aTE arCHi VE in krakoWk arolina Gołąb-MalowickaSearching for one’S anceStorSSources for genealogical researchin the State a rchive in Krakowk rakow 2008


arCHi W u M pa Ń s TWoWE W krakoW i Ek arolina Gołąb-MalowickaW poSzuKiWaniu przodKóWŹródła do badań genealogicznychw a rchiwum państwowym w Krakowiek raków 2008


© Archiwum Państwowe w Krakowie© Karolina Gołąb-MalowickaWydanie I, Kraków 2008Wydawnictwo dofinansowane przez Gospodarstwo PomocniczeArchiwum Państwowego w KrakowieKonsultacja: Kamila FollprechtRedaktor techniczny: Monika Andrasz-MrożekKorekta i adiustacja stylistyczno-językowa: Zofia Wyżlińska,Jolanta Szymańska-WierciochProjekt graficzny i DTP: Grzegorz DąbrowskiTłumaczenie na jęz. angielski: Bożena TraciewiczProofreading: Simon LunnReprodukcje: Małgorzata Multarzyńska-Janikowska, Dominik WołącewiczISBN 978-83-906630-7-4Adres redakcji:Archiwum Państwowe w Krakowie30-960 Kraków, ul. Sienna 16tel. +48 (12) 422-40-94 wewn. 13e-mail: sekretariat@archiwum.krakow.plDruk i oprawa:Drukarnia Pijarów


SpiS treściSłowo wstępne ............................................................................................. 7W poszukiwaniu przodków. Źródła do badań genealogicznychw Archiwum Państwowym w Krakowie ........................................................ 9Searching for one’s ancestors. Sources for genealogical researchin the State Archive in Krakow ..................................................................... 43Słowniczek pojęć przydatnych w poszukiwaniach genealogicznych(Glossary of useful terms in conducting genealogical research) ..................... 77Słowniczek terminów łacińskich używanych w aktach metrykalnych(Glossary of Latin terms used in birth, marriage and death records) .............. 81Słowniczek terminów niemieckich używanych w aktach metrykalnych(Glossary of German terms used in birth, marriage and death records) ......... 85Zestawienie miejscowości należących do parafii rzymskokatolickichleżących w rejonie Krakowa oraz zestawienie miejscowości należącychdo izraelickich okręgów metrykalnych w Krakowie, Klasnie i Podgórzu(A list of places belonging to Roman Catholic parishes in the Krakowregion and a list of places belonging to the Israelite Register Districtsin Krakow, Klasno and Podgórze) ................................................................. 87Ilustracje (Illustrations) ................................................................................ 99


Słowo wStępne„Genealogia jest nauką o stosunku człowieka do innych ludzi opartym na pochodzeniui pokrewieństwie. Jako nauka pomocnicza historii bada ona i wykrywa stosunki pokrewieństwamiędzy działającymi w dziejach wybitnymi jednostkami, w czasach, kiedy stosunki teodgrywały niezwykle ważną rolę. Przede wszystkim ustala ona pokrewieństwo, pochodzenie,następstwo władców, ustala ich rodowody i związki z innymi domami panującymi, przezco nie tylko dozwala odtworzyć te stosunki, ale przede wszystkim zrozumieć szereg zagadnień,które zależą od stosunku pokrewieństwa tych władców. To jest jedno zadanie genealogiijako nauki pomocniczej historii. Drugie zadanie genealogii polega na badaniu stosunkówpochodzenia i pokrewieństwa wśród tych warstw społecznych, które odgrywały niegdyś w historiikierowniczą rolę, i daje poznać związki tych warstw oparte na wspólności krwi, jakrody, rodziny, stanowiące w dawniejszych czasach komórki społeczno-ustrojowe o wielkimznaczeniu dla szeregu zjawisk historycznych. (...) Ale zadanie jej nie ogranicza się tylko dobadania genealogii samych rodów szlacheckich, lecz bada również stosunki pokrewieństwawśród innych warstw społecznych, pośród mieszczaństwa, które również spełniało pewną rolędziejową, interesuje się nawet związkami genealogicznymi niższych warstw społecznych, np.chłopów”. Tak pisał Władysław Semkowicz w swojej Encyklopedii nauk pomocniczychhistorii, po raz pierwszy opublikowanej w 1923 r.Dziś odmiennie traktujemy badania genealogiczne. Odeszliśmy od rozumienia genealogiijako nauki zajmującej się głównie stosunkami pokrewieństwa rodów panującychczy znakomitych rodów szlacheckich. Poszukiwania genealogiczne dotyczące własnychprzodków wykraczają poza te ramy i stają się równocześnie coraz bardziej powszechne.Także dostępność materiałów archiwalnych wykorzystywanych do badań genealogicznychjest znacznie szersza. I to mimo obowiązywania ustawy o ochronie danych osobowych,nie odnosi się ona bowiem do poszukiwań własnych przodków. A coraz więcej osób chcesamodzielnie prowadzić badania genealogiczne dotyczące własnej rodziny.Zmienił się zakres badań, lecz nie zmieniła się metoda. W dalszym ciągu zestawiamydrzewa genealogiczne, tworzymy wywód przodków czy tablice pokrewieństwa.Mamy nadzieję, że zarówno opracowana przez Karolinę Gołąb-Malowicką niniejszapublikacja oraz wydana równocześnie, przygotowana przez Małgorzatę Klimas prezentacja


multimedialna poświęcona badaniom genealogicznym, jak i towarzysząca obu wydawnictwomwystawa czasowa prezentująca materiały genealogiczne z naszych zbiorów(eksponowana we wrześniu 2008 r. w budynku Archiwum Państwowego w Krakowieprzy ul. Siennej 16) będą pomocne dla wszystkich prowadzących w naszych czytelniachposzukiwania własnych przodków.Magdalena MaroszDyrektor Archiwum Państwowego w Krakowie


Jeśli ich akta nie zostały przekazane do któregoś archiwum państwowego,można również tam prowadzić poszukiwania. W tym celu należy dowiedziećsię, w jakich archiwach kościelnych lub innych mogą znajdować się dokumentydotyczące naszych bliskich.Ważne jest, aby swoje kroki skierować do właściwego archiwum. Archiwa państwowew Polsce gromadzą materiały archiwalne zgodnie z zasadą przynależności terytorialnej,co oznacza, że należy ich szukać na terytorium, na którym zostały wytworzone, czyli np.Archiwum Państwowe w Krakowie przechowuje dokumentację powstałą w Krakowiei jego okolicach.W odszukaniu właściwego archiwum państwowegopomoże nam umieszczona w serwisie internetowymNaczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych(www.archiwa.gov.pl) baza danych SEZAM, zawierającawykaz zespołów i zbiorów archiwalnychprzechowywanych w archiwach państwowych naterenie Polski.W archiwach można skorzystać także ze zbiorów bibliotecznych. Znajdują sięw nich publikacje z dziedziny archiwistyki, genealogii, heraldyki, geografii historycznej,historii oraz innych nauk, które mogą nam pomóc w prowadzeniu poszukiwańgenealogicznych.W dalszej części przewodnika, krok po kroku, pokazano, jak przeprowadzić poszukiwaniagenealogiczne. Posłużono się przykładem materiałów zgromadzonych w ArchiwumPaństwowym w Krakowie, jednak rodzaje materiałów i zasady poszukiwań są podobnewe wszystkich archiwach państwowych.krok 1Najważniejszą informacją, bez której nie rozpoczniemy poszukiwań, jest nazwa miejscowości,w której rodzina zamieszkiwała. Następnie należy sprawdzić, czy w danejmiejscowości była parafia lub jej kościół filialny, czy też należała ona do parafii znajdującejsię w innej miejscowości. Zatem bardzo przydatna w poszukiwaniu przodków będzieznajomość zasięgu terytorialnego parafii rzymskokatolickich, prawosławnych, greckokatolickichi ewangelickich oraz żydowskich okręgów metrykalnych. W związku z tymproponujemy skorzystać z następujących publikacji:10⇒Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej, pod red. TadeuszaBystrzyckiego, wydany w latach 1933–1934. W Skorowidzu tym oprócz


⇒informacji o przynależności administracyjnej każdej miejscowości leżącejw granicach II Rzeczypospolitej (gmina, powiat, województwo) znajdująsię również wiadomości o siedzibie sądu, odległości do najbliższej stacjikolejowej. Skorowidz podaje także przynależność miejscowości do parafiirzymskokatolickiej, greckokatolickiej, prawosławnej oraz ewangelickiej. Niepodaje jednak przynależności do izraelickiej gminy wyznaniowej.Jerzy Michalewicz, Żydowskie okręgi metrykalne i żydowskie gminy wyznaniowew Galicji, Kraków 1995. W opracowaniu powiaty zostały ułożone alfabetycznie,a w ramach powiatu alfabetycznie według nazw – żydowskie okręgi metrykalne.Przy każdym haśle podano nazwę miejscowości będącej siedzibą okręgu,przynależność jej i całego okręgu do żydowskiej gminy wyznaniowej oraz dookręgu sądowego. Ponadto w przypisach umieszczono informacje o zmianachprzynależności danej gminy administracyjnej do struktur organizacyjnychkraju i ludności żydowskiej.Ponadto można skorzystać z:⇒⇒Szematyzmów Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskim.Szematyzm to austriacki rocznik wydawany w latach 1782–1914 w językuniemieckim, a od 1870 r. również w języku polskim. Zawiera schematorganizacyjny władz administracyjnych określonego regionu państwa.W Galicji podawał spis nazwisk urzędników zatrudnionych w poszczególnychinstytucjach c.k. administracji. W niektórych rozdziałach Szematyzm zawieradane z poprzednich lat, np. dotyczące liczby spisów statystycznych mieszkańców.Rocznik rozpoczyna się od wykazu zmian personalnych, jakie zaszły w czasieod poprzedniego wydania. Kolejne strony zatytułowane jako „Treść” ujętezostały w porządku alfabetycznym, za wyjątkiem pocztu c.k. gubernatorówi c.k. namiestników Galicji od czasu przyłączenia tej prowincji do monarchiiaustriackiej. Znajdują się w nim informacje o władzach administracyjnychGalicji. Można w nim również znaleźć: nazwiska urzędników zatrudnionychw poszczególnych instytucjach, nazwiska radnych, nauczycieli, pracownikówszkół, instytucji pożytku społecznego, towarzystw dobroczynnych. Każdyrocznik zaopatrzony jest w indeks nazwisk.Elenchus venerabilis cleri dioeceseos cracoviensis (Spis kleru diecezji krakowskiej).Jest to informator wydawany co roku przez władze kościelne. Zawiera wykazczłonków krakowskiej kurii metropolitalnej oraz urzędów przy niej istniejących,spisy kleryków, zakonników i zakonnic (w układzie alfabetycznym wedługmiejscowości), a także osób duchownych zmarłych w danym roku. PonadtoElenchus zawiera omówienie sieci parafialnej diecezji krakowskiej w układziedekanalnym. W opisie każdej parafii można znaleźć informacje o dacie jejpowołania, o historii kościoła parafialnego (kiedy został zbudowany, ktogo fundował, pod jakim jest wezwaniem), o miejscowościach wchodzących11


ludności miasta Krakowa z lat 1850, 1857, 1870, 1880, 1890, 1900, 1910 i 1921oraz w Spisach ludności miasta Podgórza z lat 1857, 1870, 1880, 1890, 1900 i 1910.Tam znajdziemy informację, na jakiej ulicy mieszkał, kiedy się urodził, jakiego był wyznania,czy miał żonę i dzieci. Dzięki znajomości adresu ustalimy odpowiednią parafię lubżydowski okręg metrykalny, a więc będziemy mogli odnaleźć metrykę jego urodzenia,ślubu, zgonu oraz metryki urodzenia jego dzieci.Poszukiwania w Spisach zaczynamy od indeksu. Indeksy sporządzano alfabetyczniewedług nazwisk. W latach 1850–1890 dla Krakowa, a dla Podgórza w latach 1857–1910wpisywano do indeksu tylko głowę rodziny, pozostałych jej członków oznaczając skrótem„z f.” oznaczającym „z familią”. W latach późniejszych, tzn. w Spisach z lat 1900, 1910i 1921 w indeksach umieszczano wszystkich członków rodziny zamieszkujących wspólniew roku spisu. Zatem już na etapie przeglądania indeksu można stwierdzić, czy znajdziemytu wpis dotyczący naszych przodków. Warto zwrócić uwagę, że dopiero w Spisach z lat1900, 1910 i 1921 przy nazwisku wpisywano właściwy tom i numer pozycji, wcześniejpodawano dzielnicę i numer domu, w którym dana osoba zamieszkiwała.Najstarszy spis ludności przechowywany w ArchiwumPaństwowym w Krakowie znajduje się w aktachKomisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej WojewództwaKrakowskiego, pochodzi z lat 1790–1792.Obejmuje on zasięgiem ówczesne województwokrakowskie. Spisany został według parafii, a są toparafie miasta Krakowa oraz powiatów krakowskiego,ksiąskiego, lelowskiego i proszowskiego. Znajdujesię tu także spis ludności żydowskiej.Następne Spisy Ludności pochodzą z lat 1850–1921, dla Krakowa, i 1857–1910 – dlaPodgórza (sporządzano je co 10 lat). Ostatni ze krakowskich Spisów pochodzi z 1921 r.i obejmuje również teren dawnego miasta Podgórza, ponieważ oba te miasta połączyłysię w 1915 r.ELA – baza zawierająca informacje o spisach ludnościi księgach ewidencji ludności, przechowywanychwe wszystkich archiwach państwowych w Polsce(www.archiwa.gov.pl).13


1. Indeks do Spisu Ludności miasta Krakowa z 1850 r.


2. Spis Ludności miasta Krakowa z 1850 r.


3. Indeks do Spisu Ludności miasta Krakowa z 1921 r.


4. Spis Ludności miasta Krakowa z 1921 r., s. 30.


5. Spis Ludności miasta Krakowa z 1921 r., s. 31.


6. Rejestr ludności chrześcijańskiej w parafii Bożego Ciała na Kazimierzuspisany 5 stycznia 1792 r. przez proboszcza ks. Sebastiana Kwiatkowskiego,Komisja Porządkowa Cywilno-Wojskowa (1790–1792), sygn. IT 180.


krok 3W archiwach zgromadzono również księgi stanu cywilnego i księgi metrykalne.W Archiwum Państwowym w Krakowie przechowywane są akta:⇒⇒⇒parafii rzymskokatolickich krakowskich i podkrakowskich,parafii ewangelicko-augsburskich,izraelickich okręgów metrykalnych.Oryginalne akta pochodzą z lat 1810 do ok. 1907 r. (dane z 2008 r.); najstarsze,sięgające początkami XVI w., przechowywane są, w większości, w postaci mikrofilmów– ich oryginały znajdują się w parafiach. Natomiast akta wytworzone po 1906 r. (danez 2008 r.) przechowywane są we właściwych terytorialnie urzędach stanu cywilnego.20Księgi stanu cywilnego przekazywane są właściwymterytorialnie archiwom państwowym po upływie100 lat od ich zamknięcia, czyli ostatniego wpisu,a zatem księgi stanu cywilnego obejmujące wpisyz 1907 r. winny zostać przekazane w 2008 r. doarchiwum państwowego. Mówi o tym następującyprzepis: § 28 pkt 1 Rozporządzenia Ministra SprawWewnętrznych z dnia 26 października 1998 r. w sprawieszczegółowych zasad sporządzania aktów stanucywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego,ich kontroli, przechowywania i zabezpieczeniaoraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów,zaświadczeń i protokołów (Dz. U. z 1998 r., Nr 136poz. 884 z późn. zm.).Prowadzenie ksiąg metrykalnych wyznania rzymskokatolickiego rozpoczęto w XVI w.,w wyniku uchwał podjętych na soborze trydenckim (1545-1563). Początkowo prowadzonotylko księgi ochrzczonych i zaślubionych, później również zmarłych. Od XVII w. proboszczowiemieli obowiązek prowadzenia także księgi bierzmowanych oraz wykazu parafian.Pod koniec XVIII w. w Europie stopniowo zaczęto wprowadzać państwową rejestracjęstanu cywilnego – często proboszczowie stawali się urzędnikami stanu cywilnego. Późniejpowstały odrębne urzędy stanu cywilnego. W Polsce proces ten przebiegał w różnym czasiedla poszczególnych zaborów.W zaborze austriackim od 1782 r. księgi metrykalne prowadziły parafie katolickie,odrębnie dla każdej wsi. Co ciekawe, obejmowano nimi także pozostałe wyznania religijne,w tym ewangelickie i izraelickie. W zaborze austriackim izraelickie księgi metrykalne,


prowadzone przez gminy żydowskie, wprowadzono w 1789 r., a księgi metrykalne prowadzoneprzez zbory ewangelickie były zakładane od 1784 r.Początkowo wpisy w księgach wyznania rzymskokatolickiego prowadzono w formieciągłej, na czystych kartach, opisując dokładnie wydarzenie, czas i miejsce oraz osobyw nim uczestniczące. Później wprowadzono rubryki i drukowane formularze, odnotowującdaty wydarzeń przed datami posług religijnych. Księgi w formie tabelarycznejspisywane były po łacinie, natomiast wpisy w formie opisowej (narracyjnej) prowadzonopo polsku.W Archiwum Państwowym w Krakowie przechowywane są także księgi stanu cywilnegoz parafii leżących w powiatach miechowskim i częściowo olkuskim, a zatemznajdujących się w byłym zaborze rosyjskim. Te księgi prowadzone były w formie ciągłej,od 1868 r. wyłącznie po rosyjsku (czasem nazwiska wpisywano po polsku).Natomiast najstarsze izraelickie księgi metrykalne były bardzo proste, odnotowywałybowiem tylko podstawowe dane (w przypadku urodzeń jedynie datę, imię dzieckai rodziców). Z czasem formularz został rozbudowany na wzór katolickiego. Charakterystycznącechą ksiąg metrykalnych urodzeń wyznania mojżeszowego jest duża liczbadzieci zarejestrowanych jako nieślubne. Wynika to stąd, że większość małżeństw żydowskichzawierana była przed rabinem i niepotwierdzana przed urzędnikiem państwowym.Dlatego dzieci z takich związków rejestrowane były jako nieślubne. Zwykle w rubryce„uwagi” wpisywano wówczas, kto przyznał się do ojcostwa. Księgi wyznania mojżeszowegospisywane były początkowo po niemiecku, później po polsku. Zachowały się takżeksięgi z okręgu bożniczego miechowskiego, leżącego na terenie byłego zaboru rosyjskiego,jednakże w szczątkowej formie.Na końcu niniejszego opracowania – przewodnika umieszczono słowniczek terminówłacińskich i niemieckich najczęściej powtarzających się w księgach metrykalnych.Aby odnaleźć miejsce przechowywania akt stanucywilnego parafii lub okręgów metrykalnych, należyskorzystać z ogólnopolskiej bazy danych PRADZIADumieszczonej na www.archiwa.gov.plPRADZIAD – baza zawiera informacje o księgachi aktach metrykalnych oraz stanu cywilnego, przechowywanychwe wszystkich archiwach państwowychw Polsce oraz w archiwach diecezjalnych w Poznaniui Drohiczynie.W archiwach przechowywane są także inne ewidencje urzędowe, w których znajdziemywiele interesujących i przydatnych informacji. Należy jednak pamiętać o niekompletnościtych akt, zwłaszcza z okresu okupacji, a fakt, że nie odnaleźliśmy poszukiwanychdokumentów nie oznacza, iż takie dokumenty nie istniały.21


7. Wpis w księdze urodzeń z 1870 r., Akta stanu cywilnego Parafii RzymskokatolickiejNajświętszej Marii Panny (1810–1900), sygn. USC NMP U-47, s. 440.


8. Wpis w księdze urodzeń z 1870 r., Akta stanu cywilnego Parafii RzymskokatolickiejNajświętszej Marii Panny (1810–1900), sygn. USC NMP U-47, s. 441.


9. Wpis w księdze małżeństw z 1877 r., Akta stanu cywilnegoParafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Marcina w Krakowie (1818–1920), sygn. PEKr 1, s. 604.


10. Wpis w księdze małżeństw z 1877 r., Akta stanu cywilnegoParafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Marcina w Krakowie (1818–1920), sygn. PEKr 1, s. 605.


11. Wpis w księdze zmarłych z 1898 r.,Akta stanu cywilnego Izraelickiego Okręgu Metrykalnego w Krakowie (1788–1906), sygn. USC IZR Z-79.


12. Wpis w księdze urodzeń z 1923 r., Urząd Zdrowia w Krakowie (1841–1953), sygn. UZ-385.


13. Wpis w księdze zmarłych z 1901 r., Urząd Zdrowia w Krakowie (1841–1953), sygn. UZ-75.


krok 4Inną instytucją rejestrującą urodzenia i zgony mieszkańców Krakowa był UrządZdrowia. Jego akta pochodzące z lat 1841–1953 obejmują księgi urodzin (1904–1949)zawierające wpisy osób, niezależnie od wyznania, urodzonych na terenie Krakowaoraz księgi zmarłych miasta Krakowa (1841–1951) i księgi zmarłych miasta Podgórza(1899–1915) sporządzane osobno dla katolików i osób wyznania mojżeszowego. Ponadtow tym zespole akt znajdują się spisy akuszerek, położnych i porodów z lat 1910–1941.krok 5Kolejne dokumenty przydatne w poszukiwaniach genealogicznych to akta StarostwaGrodzkiego Krakowskiego, które obejmują lata 1919–1939. Dotyczą albo tylko samegomiasta Kraków (1921–1924, 1929–1939), albo miasta wraz z przyległymi 112 wsiamii miasteczkami powiatów krakowskiego i wielickiego (1919–1921, 1925–1928).Urząd ten zajmował się: rejestracją i nadzorem nad organizacjami, związkami i stowarzyszeniami,nadzorem nad prasą i drukarniami, nad teatrami, kinami, widowiskamii zabawami publicznymi, załatwianiem spraw paszportowych, wydawaniem dowodówosobistych i świadectw moralności, sprawami meldunkowymi, rejestracją pojazdów, sprawamibroni i amunicji, karno-administracyjnymi, sanitarnymi oraz mobilizacyjnymi.Dla celów genealogicznych najcenniejsze są archiwalia, które zawierają dane osobowe.W aktach Starostwa Grodzkiego Krakowskiego są to przede wszystkim wnioski dowodowe,wnioski paszportowe oraz „spis [osób] przynależnych do stołecznego miasta Krakowa”.Wnioski dowodowe przechowywane w tym zespole są w 90 % wnioskami osóbwyznania mojżeszowego, zawierają bardzo dużo informacji o składających je osobach.Rodzajem informacji przypominają dane zawarte w wycofanych już tzw. książeczkowychdowodach osobistych. Oprócz imienia, nazwiska, daty i miejsca urodzenia wnioskodawcyzawierają także imiona jego rodziców, zawód oraz miejsce zamieszkania. Wedługrozporządzeń prezydenta Rzeczypospolitej z okresu międzywojennego obywatele podlegaliobowiązkowi meldunku i mogli żądać wydania dowodu osobistego.Karty spisu (tzw. kataster) przynależnych do stołecznego królewskiego miasta Krakowazakładane były dla całych rodzin. Zawierały podstawowe informacje dotyczącemałżonków, tzn. imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz imiona rodziców. Poniżejumieszczano dane dzieci (imię i data urodzenia). Na karcie spisowej niejednokrotnieczyniono w późniejszych czasach zapiski, np. informacje o zgonie, o założeniu odrębnejkarty katastru na dorosłe dziecko, o uzyskaniu obywatelstwa innego kraju lub o zmianienazwiska rodziny.29


14. Kwestionariusz do wydania dowodu osobistego Leona Karola Estreicheraz 1934 r., Starostwo Grodzkie Krakowskie (1919–1939), sygn. StGKr 851.


15. Karta spisu (katastru) osób przynależnych do stołecznego królewskiego miastaKrakowa na nazwisko Ignacy Daszyński, Starostwo Grodzkie Krakowskie(1919–1939), sygn. StGKr 1073.


Zbiór jest częścią zespołu Starostwa Grodzkiego Krakowskiego i zawiera 35 000 kart.Można tam odnaleźć karty np. znanych mieszkańców Krakowa, m.in. Karola Estreichera,dyrektora biblioteki UJ, Ignacego Daszyńskiego, polityka socjalistycznego, kard.Adama Stefana Sapiehy, metropolity krakowskiego.krok 6Podstawową dokumentacją, w której prowadzi się poszukiwania genealogiczne z okresuII wojny światowej, jest dokumentacja Starosty Miasta Krakowa (Der Stadthauptmannder Stadt Krakau) z lat 1939–1945. W aktach tych można znaleźć karty meldunkowePolaków i Żydów, kwestionariusze na wydanie dowodów osobistych dla Żydów, podaniaPolaków i cudzoziemców o zezwolenie na zamieszkanie w Krakowie, wnioski o wydanieprzepustek dla Polaków i cudzoziemców na wyjazd m.in. do Niemiec i Czech.Inne akta z tego okresu to akta Polskiego Komitetu Opiekuńczego Kraków-Miasto z lat 1939–1945. Instytucja ta opiekowała się osobami przesiedlonymi (m.in.z Warszawy) i uchodźcami, więźniami i ich rodzinami, a także pracownikami publicznoprawnymi.Można tu zatem znaleźć m.in.: kartoteki wysiedlonych i uchodźców, spisywięźniów w szpitalach, spisy więźniów (którym wysłano paczki) obozu koncentracyjnegow Płaszowie, obozu pracy Służby Budowlanej w Płaszowie, kartoteki podopiecznych,a także wykazy i kartoteki podopiecznych i uchodźców wojennych we wsiach: Bieżanów,Prądnik Czerwony, Prokocim, Pychowice, Skotniki, Tonie, Wola Duchacka, WolaJustowska, w których znajdowały się delegatury Polskiego Komitetu Opiekuńczegow Krakowie.krok 7O losach wojennych naszych krewnych możemy się dowiedzieć także z akt wytworzonychjuż po wojnie. Poszukiwania genealogiczne można prowadzić przede wszystkimw aktach Zarządu Miejskiego w Krakowie z lat 1945–1950. Zespół ten zawiera m.in.kwestionariusze i kartotekę, dotyczące rejestracji szkód wojennych poniesionych przezosoby fizyczne i prawne w Krakowie i innych miejscowościach, z następującymi danymi:miejscowość, ulica, nr domu, nazwisko i imię. Podawano także rodzaj poniesionej szkodymaterialnej, ale przede wszystkim wymieniano członków rodziny, którzy w wyniku wojnyodnieśli obrażenia lub zginęli oraz okoliczności tych wypadków.32


16. Kwestionariusz do wydania dowodu osobistego z 1940 r.,Akta miasta Krakowa (1300–1945), sygn. SMKr 452.


17. Kwestionariusz rejestracji szkód wojennych z 1945 r.,Zarząd Miejski w Krakowie (1945–1950), sygn. ZMKr 167.


Ponadto akta Państwowego Urzędu Repatriacyjnego Wojewódzkiego Oddziałuw Krakowie z lat 1945–1950 oraz Miejskiego Komitetu Opieki Społecznej w Krakowiez lat 1945–1947 zawierają kartoteki osób wracających po wojnie do Polski z różnychstron świata, gdzie znaleźli się w wyniku działań wojennych, oraz osób przesiedlonych zewschodu. Takie karty zawierają oprócz imienia, nazwiska, daty i miejsca urodzenia takżekrótkie informacje o losach wojennych danej osoby lub rodziny oraz o miejscu zamieszkaniaw Krakowie i celu podróży.krok 8Im bardziej cofamy się w czasie, tym trudniej prowadzić poszukiwania ze względu namniejszą ilość zachowanych materiałów, ale także ze względu na ich formę. Materiały tesą trudne do odczytania, wymagają bowiem znajomości łaciny i paleografii i stanowią nielada zadanie również dla wprawnego historyka-genealoga.Wiek XiXNa podstawie spisów ludności i akt metrykalnych z łatwością ustalimy naszych przodkówmieszkających w Krakowie w XIX w. Chcąc dowiedzieć się więcej o ich życiu,możemy sięgnąć do hipoteki (z danymi dot. właścicieli nieruchomości), akt sądowych(sprawy spadkowe i opiekuńcze nad małoletnimi, tzw. pupilaria), akt szkół, dokumentówdotyczących rejestracji firm i różnych form działalności zarobkowej, akt towarzystwi stowarzyszeń.OkreS StarOpOlSki dO kOńca XViii WiekuLibri iuris civilis (księgi przyjęć do prawa miejskiego) zawierają wyłącznie wpisydotyczące nowych obywateli miasta Krakowa, są swego rodzaju spisem, rejestrem tychżeosób. W średniowieczu do Krakowa napływała ludność pochodzenia niemieckiego,głównie ze Śląska, w związku z lokacją Krakowa na prawie magdeburskim. W okresierenesansu, szczególnie po ślubie Zygmunta Starego z Boną Sforzą, przybyło do miastawielu Włochów prowadzących m.in. prace nad przebudową Wawelu. Zdarzało sięrównież, że szlachta przyjmowała prawo miejskie. Wiązało się ono bowiem z przywilejamiwolności handlowej i cłowej. Otrzymanie obywatelstwa miejskiego dawało prawopiastowania urzędów miejskich, a także możność korzystania ze swobód i przywilejównadanych Krakowowi przez książąt i królów polskich. Uzyskanie obywatelstwa wymagałojednakże spełnienia określonych warunków:⇒⇒⇒⇒przedłożenia świadectwa urodzenia z legalnego związku,poręczenia ze strony godnych obywateli miasta,uiszczenia opłaty pieniężnej,przedłożenia tzw. „listu od wolności” – w przypadku osób przybywającychze wsi – poświadczającego, że jego okaziciel jest wolnym człowiekiem.35


18. Księga przyjęć do prawa miejskiego (Liber iuris civilis) obejmująca wpisyz lat 1493–1555, Akta miasta Krakowa (1300–1945), rkps 1422.


19. Księga szosu z 1577 r.,Akta miasta Krakowa (1300–1945), rkps 2531.


Dla poszukiwań genealogicznych, szczególnie z okresu staropolskiego, przydatne namrównież będą księgi ziemskie i grodzkie oraz materiały zawarte w archiwach rodzinnychprzejętych przez archiwa państwowe (patrz: baza danych SEZAM). Księgi ziemskie prowadzonebyły przez sądy ziemskie powoływane odrębnie dla każdego województwa. Sądymiały charakter objazdowy, tzn. sąd (sędzia, pisarz i podsędek) objeżdżał po kolei powiatyw celu odbywania posiedzeń. Księgi prowadzono w dwojaki sposób: według układu chronologicznego(do jednej księgi wpisywano sprawy z kolejno odwiedzanych powiatów)lub terytorialnego (odrębne księgi dla każdego z powiatów). Województwo krakowskiepodzielone zostało na sześć powiatów: krakowski, proszowski, lelowski, ksiąski, bieckii czchowski. Natomiast księgi grodzkie prowadzone były przez sądy starościńskie.Starostwo krakowskie obejmowało swoim zasięgiem cztery powiaty: krakowsko-szczyrzycki,proszowski, ksiąski, lelowski. Księgi grodzkie i ziemskie zawierają zapisy dotycząceszlachty. Przede wszystkim są tam informacje o właścicielach ziemskich, długach, zapisyostatniej woli, ugody, pozwy itp.Archiwum Państwowe w Krakowie przechowuje księgi ziemskie krakowskie z lat1374–1796, a księgi grodzkie krakowskie z lat 1407–1796 oraz księgi ziemskie zatorskiez lat 1440–1778, pilzneńskie z lat 1436–1784 i księgi grodzkie bieckie z lat 1426–1783,oświęcimskie z lat 1598–1784, sądeckie z lat 1516–1784, pilzneńskie z lat 1765–1773.***Drogi Czytelniku, mamy nadzieję, że przeczytanie niniejszej publikacji ułatwi ustalaniehistorii rodzinnej. Omówione przez nas zespoły archiwalne stanowią zaledwie wycinekmateriałów archiwalnych, w których można prowadzić badania genealogiczne. Nie należysię poddawać, gdy w pewnym momencie wyda się, że jesteśmy w martwym punkcie. Tenpunkt może już niedługo okazać się zwrotnym w genealogicznej przygodzie.Życzymy powodzenia!39


Searching for one’S anceStorSSourceS for genealogical reSearchin the State archive in KraKowThe best point at which to start any genealogical research is from speaking to our ownclosest relatives. Oftentimes we do not realise that our grandmothers, grandfathers andelderly relatives are a real treasury of knowledge about our antecedents. Their knowledgemay often be greater and of a more detailed nature than the information accumulatedwithin an archive. Family recollection is unique, as it contains a real subjective view onpast events and people. Thus, preliminary research should be carried out with the helpof our closest relatives and this should be done as soon as is possible, without delay. Itis likely, that apart from receiving direct oral information, we could also obtain familydocuments, kept for years in the bottom of drawers, attics and cellars.In our conversations we should try to collect as much information as possible. Thebest way is to put down everything that seems interesting. But we should also rememberthat an apparently irrelevant piece of information might turn out to be an important clueand a key to solve many problems in any subsequent search. We should not limit ourselvesto the conversation with the family members. It can also be a good idea to speakto family friends and acquaintances; we should try and get in touch and record the informationthey give us.It is also advisable to visit the place of burial of those who have passed away. In cemeterieswe find inscriptions on tombstones on which, apart from dates, place of birth anddeath, we often find that descendants place many valuable pieces of information aboutthe deceased’s occupation, education, family relationships and cause of death.Soon, we will discover that genealogy is a great adventure and our research will turninto a gripping investigation, full of unexpected turns of plot. When we have managedto acquire information from our family circle and friends and have accumulated familydocuments, it is then high time to go to the state archive.So, to recap - before a visit to an Archive we should:⇒⇒⇒talk to our relatives about our plans to carry out a search for our roots and talkthem into sharing their memories with us;remember to talk to acquaintances and neighbours who knew or could haveknown our recent ancestors, or whose life can be linked in any way to ourfamily;ask our family members to find and show us documents connected with thefamily (letters, birth, marriage and death certificates, school certificates, wills,photos, title deeds etc.);


⇒⇒⇒visit cemeteries where our relatives are buried;find out which of the State Archives in Poland keeps the documents from theparticular region we are interested in, or the documents of the people we areinterested in;remember also that churches and religious denominations possess rich archives.We can conduct our research there, if their files have not been transferred toone of the state archives. In order to do this, we should establish which churchor denomination archive may keep the documents concerning our relatives.It is important to direct our steps to the appropriate Archive.State Archives in Poland collect archival materials according to the rules of territorialaffiliation, which means that research should be done on the territory where the documentswere issued, e.g. the State Archive in Krakow keeps the documents created inKrakow and its vicinity.Search for the appropriate archive can be helpedusing the database SEZAM which can be found onthe website of the Head Office of the State Archives(www.archiwa.gov.pl). This site contains a list ofarchival collections kept within the state archives inPoland.Within the archives, there is also access to library collections with publications connectedto: archival science, genealogy, heraldry, historical geography, history and otherfields, which can help in carrying out genealogical research.The next part of this guidebook shows how to conduct a genealogical research. As anexample, we have used materials from the State Archive in Krakow, but the type of materialsand the research methods are similar in all state archives.Step 1The most important piece of information, without which you would not be able tostart the search, is the name of the place where the family lived. One should then checkwhether there was a parish church there or an affiliated church belonging to that parish,and if not so, whether it was supervised by another parish, in a different village or town.Thus, in the root search it is very useful to have knowledge about the territorial extent ofRoman Catholic, Orthodox, Greek Catholic and Evangelical parishes as well as Jewishregistry districts. We thus recommend the use of the following publications:44


⇒⇒Index of place names within the Republic of Poland (Skorowidz miejscowościRzeczypospolitej Polskiej), edited by Tadeusz Bystrzycki, published between1933 and 1934. Apart from information about the administrative affiliationof each town or village of the II Republic of Poland (parish, county, province)(gmina, powiat, województwo), the Index provides information about the seatof the court and even the distance to the nearest railway station. It also showsthe affiliation of any given place to a Roman Catholic, Greek Catholic orEvangelical parish. The index does not, however, supply information abouta place’s affiliation to any Israelite denominational community.Jerzy Michalewicz, Jewish Register Districts and Jewish denominationalcommunities in Galicia, (Żydowskie okręgi metrykalne i żydowskie gminywyznaniowe w Galicji), Kraków 1995. In this work, the counties (powiaty)appear in alphabetical order. Within each county, the Jewish Register Districtsalso appear in alphabetical order, according to the name of the place whichwas the District’s seat. Apart from the place name, each entry also lists whichJewish denominational community and which court district this given JewishRegister District’s seat with its whole area appertained to. Furthermore, in thefootnotes there is information about any changes of affiliation of a particularadministrative community in the organisational structure of the state andother information about organisational changes within Jewish communities.Apart from the above-mentioned sources, one can make use of:⇒Szematyzms of the Kingdom of Galicia and Lodomerya with the Grand Duchyof Krakow. (Szematyzmy Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim KsięstwemKrakowskim). Szematyzm is an Austrian annual publication, issued between1782 and 1914 and written in the German language, and subsequently from1870 also in Polish. It contains an organisational schema of the administrativeauthorities of any given part of the state. In Galicia, it contained lists ofthe surnames of the officials employed in particular institutions of the c.k.(imperial and royal) administration. Some chapters of Szematyzm contain datafrom previous years, e.g. statistics concerning the inhabitants. Each annualstarts with a list of staff changes that had taken place since the publicationof the previous issue. The following pages were entitled “Content” andcontain information in alphabetical order, excepting the assemblage of the c.k.governors and c.k. deputies in Galicia since the incorporation of the provinceinto the Austrian monarchy. The annuals also contain information aboutthe administrative authorities of Galicia, as well as the names of the officialsemployed in particular institutions: the names of councillors, teachers, schoolemployees, public institutions and charity associations staff. Each annual isaccompanied by an index of surnames.45


⇒⇒⇒⇒Elenchus venerabilis cleri dioeceseos cracoviensis (register of clergy within theKrakow diocese) is an almanac published yearly by the Church authorities andcontaining a list of the members of the Diocesan Curia of the city of Krakowand the offices attached to it. It also contains registers of seminarians, monksand nuns in alphabetical order, according to place names, and the names of themembers of the clergy and religious orders deceased in a given year. Elenchus alsogives a description of the network of parishes of the diocese of Krakow accordingto deaneries. The description of individual parishes includes the date of theirfounding, the history of the parish church (when it was built, who funded thebuilding, under which patron saint the church is invoked), information aboutthe villages appertaining to any given parish, its affiliated churches, the nameof the current parish priest and the number of members within a congregation.Such publications as Elenchus are particularly useful when we want to establishthe parish affiliation of places that changed their status (e.g. changing from beingan affiliated church to an independent parish).The Krakow Calendar by Józef Czech (Kalendarz Krakowski Józefa Czecha),published between 1832 and 1917 contains important information aboutKrakow: the then current news, addresses of important people, advertisementsof Krakow shops and businesses. What is relevant for the person searchingfor their ancestors, is that a considerable part of the Calendar was taken upby the so-called Krakow Szematyzm, in which one can find the roll of citycouncillors, the city and county officials (including information on the DistrictTreasury Head Office or c.k. County Court). Also included are members ofthe Academy of Skills, professors and teachers of the Jagiellonian University,Technical and Industrial Institute (Instytut Techniczno-Przemysłowy), theSchool of Fine Arts, and Krakow grammar schools; moreover, members andemployees of businesses, of scientific and social institutions active in Krakow,such as Charity Society (Towarzystwo Dobroczynności) or Savings Association(Kasa oszczędności), as well as lists of doctors and midwives.Geographical Dictionary of the Kingdom of Poland and Other Slavonic Countries,(Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich),edited by Bronisław Chlebowski, published between 1880 and 1902. TheDictionary contains descriptions of the towns and villages situated withinthe Republic of Poland within the borders from before the partitions, inSilesia and partially in Western Pomerania (Pomorze Zachodnie). Individualentries give information about the history of a given place, its geographicallocation, denominational structure, number of inhabitants, administrativeaffiliation, and – in the case of properties owned by private individuals –about the current and previous owners.Address Directories of the City of Krakow, (Książki adresowe miasta Krakowa)from the years 1926, 1932–1934 contain: Szematyzm of the state and local46


⇒authorities of the Krakow and L’vov provinces, the administrative division ofKrakow, lists of doctors and lawyers, as well as a register of houses withinthe area of the city of Krakow (a list of their owners). Furthermore, a registerof the inhabitants of Krakow (with the name, profession or trade, andoccupation) and a register of professions and trades (according to trade andprofessional groups)A list of place names in the Polish Peoples' Republic, (Spis miejscowości PolskiejRzeczypospolitej Ludowej) published in Warsaw in 1968 contains informationconcerning the administrative affiliation of a given city, town or village and theappropriate Register Office.Step 2If we know where our relatives lived, we can start our research from the censuses, inwhich we may find out in where they lived, when they were born, what their religiousfaith was, if they had a spouse or children. For those seeking family members in Krakow,we can look them up in the roll of the Civil-and-Military Order Commission (KomisjaPorządkowa Cywilno-Wojskowa) of the Krakow Province, from the years 1790–1792 andin the Censuses of the City of Krakow from the years 1850, 1857, 1870, 1880, 1890,1900, 1910 and 1921 and also in the Censuses of the Town of Podgórze from the years1857, 1870, 1880, 1890, 1900 and 1910. If we know an address, it is possible to establishthe appropriate parish or the Jewish Register District, thus we would be able to find birth,marriage and death certificates, as well as birth certificates of any children.A search in any particular Censuses should start from the index. Indexes were madein alphabetical order, according to family names. Between 1850 and 1910, only headsof family were listed in the index, other family members being mentioned by the abbreviation“z f.”, meaning “with the family”. Later, that is in the Censuses from 1900, 1910and 1921, all family members living together in the year of the census were listed inthe indexes. Thus, already at the stage of looking through the index, we can establish ifa given census contains an entry concerning our family members. It should be stressed,that it was only as late as the Censuses from 1900, 1910 and 1921 that a family name wasaccompanied by the number of which particular volume and entry number we shouldconsult: earlier the district name and a house number where a person lived were given.The oldest Census kept in the State Archive in Krakow can be found in the files of theCivil-and-Military Order Commission (Komisja Porządkowa Cywilno-Wojskowa) of theKrakow Province and comes from the years 1790–1792. Its territorial range stretchedover the then Krakow Voievodship. The Census was made according to parishes: thesewere the parishes of the city of Krakow and the counties of Krakow, Książ, Lelów,Proszowice. Contained is also a census of the Jewish population.47


Other Censuses come from the years 1850–1921 for Krakow, and 1857–1910for Podgórze (they were taken every 10 years). The last Census is from 1921 and alsoencompasses the area of the town of Podgórze as Krakow and Podgórze had merged intoone unit in 1915.ELA is a database containing information aboutCensuses and Population Register Books, kept in allstate archives in Poland (www.archiwa.gov.pl)Step 3The archives also maintain civil Register Office records and records of births, deathsand marriages from parishes. Furthermore, in the holdings of the State Archive in Krakowthere are the following files:⇒⇒⇒of the Roman Catholic parishes in and around Krakow (several dozens),of the Evangelical-Augsburg parishes,of the Israelite Register Districts.The original files come from between 1810 up until ca. 1907 (data from 2008). Mostof the oldest files are kept in the form of microfilms: their originals are kept in parishesand date back to the 16 th century. The files created after 1906 (data from 2008) are keptin the corresponding Register Offices within the appropriate locality.Register Office records are transferred to the appropriatestate archive a hundred years after the closureof their last entry, so the Register Office recordscomprising entries from 1907 should be transferredto the state archive in 2008.The births, deaths and marriages and other records within the Roman Catholicdenomination started to be kept in the 16 th century, following the resolutions of theCouncil of Trent (1545–1563). Originally, only birth and marriage records were keptand death records included at a later date. From the 17 th century, parish priests also hadto keep records of confirmations (bierzmowanych) and lists of parish members.Towards the end of the 18 th century, the state registration of marital status appeared inEurope and parish priests would often become the registrars. The separate civil RegisterOffices came into being later. This process developed at different time according to thegiven sector of the then partitioned Poland.48


1. Index to Census of the City of Krakow from 1850.


2. Census of the City of Krakow from 1850.


3. Index to Census of the City of Krakow from 1921.


4. Census of the City of Krakow from 1921, p. 30.


5. Census of the City of Krakow from 1921, p. 31.


6. Register of the Christian population within the parish of Corpus Christiin Kazimierz, drawn up on 5 January 1792 by the parish priest, Rev. SebastianKwiatkowski, Komisja Porządkowa Cywilno-Wojskowa (1700–1792), no. IT 180.


8. An entry in the record of births from 1870, Akta stanu cywilnegoParafii Rzymskokatolickiej Najświętszej Marii Panny (1810–1900),no. USC NMP U–47, p. 441.


Since 1782, records from within the Austrian sector of partitioned Poland were keptby the Roman Catholic parishes, separately for each village. What is interesting is thatthey also covered members of other denominations, including Evangelical and Israelite.Within the Austrian partition, Israelite records kept by the Jewish communities wereintroduced in 1789 and the records kept by the Evangelical congregations in 1784.Originally, entries in the Roman Catholic records were carried out in continuousform, that is on blank pages, with a description of the event, its time and place as wellas the participants’ names. Later, blank boxes and forms were introduced, with the dateof an event coming before the date of a religious service. The books containing tabularformat were written in Latin, while the entries in the descriptive (narrative) form werekept in Polish.The State Archive in Krakow also keeps records from the parishes situated in thecounties of Miechów and partially Olkusz, being areas from the former Russian sector ofoccupied Poland. These books were kept from 1868 in a continuous form exclusively inRussian (sometimes names were written in Polish).The oldest Israelite records were quite simple and included only basic data (in thecase of births, simply the date, the child’s and the parents’ names). With time, the recordform developed, modelled on the Catholic form. A characteristic feature of Jewish birthrecords is the considerable number of children registered as illegitimate, which followedfrom the fact that the majority of Jewish weddings were performed before a rabbi andnot confirmed before a state official. Thus, children from such marriages were registeredas illegitimate. Usually the box entitled “remarks” contained information about whodeclared to being the father. At the beginning, Jewish records were written in Germanand later in Polish. There are also records from the synagogue district of Miechów, butonly fragmentary evidence remains.At the end of this booklet we included a glossary of Latin and German terminologywhich most often appears in birth, death and marriage records.In order to locate where birth, death, marriage, parishor civil Register District records are kept, one shouldmake use of the national database PRADZIAD, whichcan be found on the website www.archiwa.gov.plPRADZIAD database contains information aboutparish and civil records kept in all state archives inPoland and in the diocesan archives in Poznań andDrohiczyn.The archives also keep other official records and files, in which we may find a lot ofinteresting and useful information. We should remember, that these files may be incomplete,especially those from the period of German occupation, however the fact that wemay not find the documents we were searching for, does not mean that such documentsdid not exist.57


Step 4Another institution which registered births and deaths of the inhabitants of Krakowwas The Health Office. Its files, kept between 1841 and 1953, are comprised of thebooks containing births between 1904 and 1949, covering entries of individuals born inthe area of Krakow, irrespective of their religious denomination; furthermore, the booksof deaths of the city of Krakow between 1841 and 1951 and the books of deaths of thetown of Podgórze between 1899 and 1915, recorded separately for Catholics and forJews. Besides, this collection of files also contains the rolls of accoucheuses and midwivestogether with births between 1910 and 1941.Step 5The files of the Starost Office of Krakow cover the years from 1919 until 1939.Its territorial extent included either solely the city of Krakow (between 1921 and1924 and then between 1929 and 1939) or the city of Krakow together with the adjacentvillages and towns of the county of Krakow and Wieliczka (between 1919 and 1921 andthen between 1925 and 1928).Within this office’s duties was the registration and supervision of organisations,unions and associations; supervision over the press and printing houses, the overseeing oftheatres, cinemas, shows and public fetes; issuing passports, identity cards and moralitycertificates; registration of individuals’ domiciles, registration of vehicles, arms andammunition. The office also dealt with penal and administrative as well as sanitary andmobilizational matters.The archival materials which are most valuable for genealogical reasons are thosewhich contain personal data. In the files of Starostwo Grodzkie Krakowskie there are, firstof all, application forms for Identity Cards and passports and the roll of the inhabitantsof the capital city of Krakow.90% of application forms for Identity Cards kept in this archival collection are theforms lodged by Jewish inhabitants and contain a lot of information about the people wholodged them. The type of information resembles that included in the recently withdrawnIDs, the so-called booklet form: apart from name, family name, date and place of birth ofthe applicant, the parents’ names, the applicant’s occupation and domicile are included.According to the regulations made by the President of the Republic of Poland from theinterwar period, all citizens were to register their domicile and thus could demand an ID.58


9. An entry in the record of marriages from 1877,Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Marcina w Krakowie (1818–1920), no. PEKr 1, p. 604.


10. An entry in the record of marriages from 1877,Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Marcina w Krakowie (1818–1920), no. PEKr 1, p. 605.


11. An entry in the record of deaths from 1898,Akta stanu cywilnego Izraelickiego Okręgu Metrykalnego w Krakowie (1788–1906), no. USC IZR Z–79.


12. An entry in the record of births from 1923, Urząd Zdrowia w Krakowie (1841–1953), no. UZ–385.


Cards of a record (cadastre) of the inhabitants of the royal capital city of Krakow weremade for entire families. They contained basic information concerning spouses, namely thename, family name, date and place of birth as well as parents’ names. The data concerningchildren (names and dates of birth) was placed below. Later, the cards were often annotatedwith details e.g. death, the making of a separate page for an adult child, about obtainingcitizenship of a foreign country or about the change of a family name.This archival set is a part of the collection of files of Starostwo Grodzkie Krakowskie andcomprises 35,000 cards. There, we can find the cards of e.g. famous Krakow inhabitants,such as Karol Estreicher, director of Jagiellonian University library; Ignacy Daszyński,a socialist politician; kardinal Adam Sapiecha, the archbishop of Krakow.Step 6The basic archival collection in which genealogical research concerning World War IIis carried out, is the collection of files of the Starost of the City of Krakow (Der Stadthauptmannder Stadt Krakau) from between 1939 and 1945. One can find therethe registration cards of Poles and Jews, application forms for Identity Cards for Jews,applications of Poles and foreigners for permits to live in Krakow, Polish and foreignapplication forms for passes to go e.g. to Germany or the Czech Republic.Other documents from that period are the files of the Krakow City Polish ProtectiveCommittee (Polski Komitet Opiekuńczy Kraków-Miasto) 1939–1945. It was theresponsibility of this institution to take care of the people displaced (e.g. from Warsaw)and refugees, prisoners and their families, as well as of public law employees. Thus, wecan find here e.g. cards of the displaced and refugees; rolls of prisoners (who were sentparcels) taken to the concentration camp in Płaszów and the labour camp of the BuildingService in Płaszów; cards of persons under the committee’s charge, as well as rolls andcards of the people in their charge and refugees from the villages of Bieżanów, PrądnikCzerwony, Prokocim, Pychowice, Skotniki, Tonie, Wola Duchacka, Wola Justowska, inwhich the Krakow City Polish Protective Committee had its branches.64


14. An application form for an Identity Card made by Leon Karol Estreicher,from 1934, Starostwo Grodzkie Krakowskie (1919–1939), no. StGKr 851.


15. A card of a record (cadastre) of the inhabitants of the royalcapital city of Krakow bearing the name of Ignacy Daszyński,Starostwo Grodzkie Krakowskie (1919–1939), no. StGKr 1073.


Step 7We can also learn about of our relatives’ war history from the files created immediatelyafter the war. We can carry out our genealogical research first of all in the files of theCity Board in Krakow (Zarząd Miejski w Krakowie) 1945–1950. This collection of filescontains application forms and a card index concerning the registration of war damagessuffered by individuals and corporate bodies in Krakow and other places with the followinginformation: place name, street name, house number, name and family name.The type of material damage was mentioned as well, but the main information were thenames of family members who had been injured or died during the war, together withthe description of the circumstances in which these events had happened.Furthermore, the files of The State Repatriate Office, Provincial Branch in Krakow,(Państwowy Urząd Repatriacyjny Wojewódzki Oddział w Krakowie) 1945–1950 andof The City Committee of Social Care in Krakow, (Miejski Komitet Opieki Społecznejw Krakowie) 1945–1950 contain cards of the people coming back to Poland after thewar from various parts of the world where they had found themselves as a result of militaryoperations, also the cards of the people displaced from the east. Apart from name,family name, date and place of birth, these cards also contain short information aboutthe war history of a given person or the family, the place of domicile in Krakow and theaim of their journey.Step 8The more we go back into the past, the more difficult it becomes to carry out researchdue to the small amount of preserved material and also because of its nature. Thesematerials are difficult to use, as they require knowledge of Latin and palaeography and isoften a difficult task even for an experienced historian-genealogist.the 19th centuryOn the basis of the censuses and birth, marriage and death records we can easilyestablish our relatives living in Krakow in the 19 th century. If we want to learn moreabout their life, we can have a look at the mortgage records, court files (cases concerninginheritance and guardianship over minors, the so-called pupilaria), school files, documentsconcerning the registration of businesses and other forms of economic activity and filesof various societies and associations.67


16. An application form for an Identity Card from 1940,Akta miasta Krakowa (1300–1945), no. SMKr 452.


17. Application form declaring war damages from 1945,Zarząd Miejski w Krakowie (1945–1950), no. ZMKr 167.


Old pOliSh periOd (OkreS StarOpOlSki) until the end Of the 18th centuryLibri iuris civilis (books of admittance to the city law) include solely the entries concerningnew citizens of the city of Krakow and are a kind of roll, register of those people.In the Middle Ages there was an influx of a German population to Krakow, mainly fromSilesia, following the chartering of Krakow according to Magdeburg Law. During the Renaissanceperiod, especially after the wedding of King Sigismund the Old (Zygmunt Stary)with Bona Sforza, many Italians also came to the city to carry out, among others things,rebuilding works at the Wawel. Sometimes also members of nobility accepted the city law,as it was connected with trade benefits and customs duty privileges. The acceptance of thecitizenship of Krakow gave them the right to occupy city offices and the possibility to usethe freedoms and privileges granted to the city by Polish princes and kings.However, in order to obtain citizenship, one had to fulfil several requirements:⇒⇒⇒⇒submit a certificate of being born in wedlockhave recommendations from respectable inhabitants of the citypay a feesubmit the so-called “letter of freedom” (“list od wolności”) – in the case of peoplecoming from the country. The letter certified that its bearer was a free man.Furthermore, within a limited period of time new burghers had to have boughta house in the city or be married there. In the case of leaving the city for good, one hadto renounce the citizenship.The acceptance of newcomers into the assemblage of citizens lay within the competenceof the City Council, thus this act was registered in the City Council books. Due to the largenumber of the willing, in 1392 a separate series of books, called “Books of Admittance intothe City Law” (“Księgi przyjęć do prawa miejskiego”) was singled out from the main body ofthe Council books. These books were kept until the end of the 18 th century, that is until thebill on cities was passed by the Four Year Sejm (National Assembly) in1791.Tax books are also an important source for genealogical research. These are the booksof szos and the books of poll tax.Originally, szos was a royal tax, and later on a city tax collected from individual houses,following the order of districts (quarters) into which the city was divided. The StateArchive in Krakow is in the possession of these books from 1502 until 1789. They werekept according to the above mentioned city quarters and included, house by house, thenames of the house owners and the residents who paid the tax. These books constitute anexcellent source in establishing the address of a house, because at that time the addressin the modern meaning of the word was not used in any official record, but was given inthe following way: “a house owned by Mr X in Floriańska Street, between the house ofMr Z and Mr Y”. Thus, the books of szos are very important as they show the layout ofhouses in a street and their ownership. Later on, the books would also include the mutualkinship relations of the residents of a given house.70


18. A book recording the admittance of an individual into city law(Libri iuris civilis) including entries made between 1493–1555,Akta Miasta Krakowa (1300–1945), no. rkps 1422.


19. The book of szos from 1577, Akta Miasta Krakowa (1300–1945), no. rkps 2531.


The books of poll tax contain the rolls of inhabitants of Krakow from 1694 until 1775and the amounts of money paid by individual citizens. The poll tax was an individual taxpaid for state purposes and devoted mainly for military needs.The poll tax was collected on the basis of a roll of inhabitants made according tothe taxable areas, the so-called quarters (quartale Castrense, Figulorum, Slawkovienseet Laniorum) and the houses situated in them. Oftentimes, we can come across entriesdescribed as “Outskirts of the city” (Brzeg miejski) (houses, their owners and inhabitants,written down in a similar way as in the quarters), “Assemblies” (e.g. Groats makers, SuburbanMillet makers, Gardeners etc.) “Supplementaries”, “Acces ab intaxatis” (individualpersons dealing in trade or craft). At the end of the whole register there was a roll of revenuesand expenditures.All Old Polish files of the City of Krakow constitute excellent material for research onKrakow townhouses and their inhabitants. The books kept by the City Council and thebooks of the Bench (kept by the Bench court) mention, among other things, the acts ofpurchase and sale of immovable property, property divisions, wills, and similar legal agreements,which also contain important genealogical information.In genealogical research księgi ziemskie i grodzkie is also be a valuable source ofinformation, as well as materials included in various family archives taken over by thestate archive (see the database SEZAM). Sądy ziemskie i grodzkie were the courts for thenobility. Księgi ziemskie were kept by the courts for the nobility (sąd ziemski) and wereestablished separately for each province (województwo). They were itinerant in character,namely the court (consisting of a judge, a scribe and a deputy judge) travelled fromcounty to county to hold hearings. The books were kept according to two methods: inchronological order (one book for all cases from the successively visited counties) or territorialorder (separate books for each county). The Krakow province was divided into sixcounties: of Krakow, Proszowice, Lelow, Książ, Biecz and Czchów. Księgi grodzkie werekept by the Starost courts. The territorial extent of the Starost office of Krakow includedfour counties: of Krakow-Szczyrzyc, Proszowice, Książ and Lelów. Entries concerningthe nobility are contained in the Księgi grodzkie i ziemskie, the information included hererefers to the land owners, debts, wills, agreements, summons, etc.The State Archive in Krakow keeps the Księgi ziemskie of Krakow from between 1374–1796, the Księgi grodzkie from between 1407 and 1796, the Księgi ziemskie of Zator frombetween 1440 and 1778, of Pilzno from between 1436 and 1784 and Księgi grodzkie ofBiecz from between 1426 and 1783, of Oświęcim from between 1598 and 1784, of Sączfrom between 1516 and 1784 and Pilzno from between 1765 and 1773.***Dear reader, we hope that having seen the presentation and read this booklet youwill find it easier to document your family history. The archival collections describedabove are just a fraction of the archival materials in which one can carry out genealogicalresearch. We should not give up when we seem to have come to a standstill, for it is oftenat this point that our genealogical adventure takes a new turn.We wish you good luck!73


Słowniki i zeStawieniagloSSarieS and liStS


SłowniczeK pojęć przydatnych w poSzuKiwaniach genealogicznychgloSSary of uSeful termS in conducting genealogical reSearchakt stanu cywilnegoRegister Office recordbazy danychdatabasesfoliacjafoliationjest to pojedynczy wpis w księdze stanu cywilnego,który rejestruje stan cywilny osoby poprzez urzędoweodnotowanie określonych zdarzeń. W prawie polskimistnieją trzy rodzaje takich aktów: akt urodzenia, aktmałżeństwa i akt zgonu.a separate entry in the Register Office record book which registersthe civil status of a person by officially recording a certainevent. In Polish law there are three types of such records:birth record, marriage record and death record.SEZAM – zawiera wykaz zespołów archiwalnychprzechowywanych w archiwach państwowych na tereniePolski;SEZAM – contains a list of archival collections kept withinthe state archives in Poland;ELA – informacje o spisach ludności i księgach ewidencjiludności, przechowywanych we wszystkich archiwachpaństwowych w Polsce;ELA – information about Censuses and Population Register,kept in all state archives in Poland;PRADZIAD – zawiera informacje o księgach i aktachmetrykalnych i stanu cywilnego, przechowywanych wewszystkich archiwach państwowych w Polsce oraz warchiwach diecezjalnych w Poznaniu i Drohiczynie;PRADZIAD – contains information about births, marriagesand deaths from parish and civil records, kept in all statearchives in Poland and in the archives of Poznań andDrohiczyn;IZA – zawiera inwentarze zespołów archiwalnych.IZA – contains inventories of archival collections.numerowanie kartnumbering of cards77


inwentarz archiwalnyarchival inventoryjednostka archiwalnaarchival unitPomoc archiwalna, sporządzana dla danego zespołu(zbioru) archiwalnego, odzwierciedlająca układ materiałóww całym zespole (zbiorze). Ze względu na formęzewnętrzną dzielimy inwentarze na: kartkowy, książkowyi elektroniczny. Inwentarz kartkowy składa sięz uporządkowanych kart inwentarzowych, gdzie każdakarta odpowiada jednej jednostce inwentarzowej. Inwentarzksiążkowy poprzedzony jest wstępem, w którymzamieszcza się: dzieje ustrojowe twórcy zespołu archiwalnego,dzieje zespołu, jego charakterystykę archiwalną(np. granice chronologiczne, terytorialne, stan zachowaniaitp.), zawartość zespołu i analizę metod opracowaniacałości. Część właściwa inwentarza książkowego składasię z opisów uporządkowanych jednostek archiwalnych.W skład opisu jednostki wchodzą: sygnatura, tytuł orazdaty skrajne. Inwentarz elektroniczny jest odpowiednikieminwentarza książkowego i kartkowego.archival help, made for a given archival collection, reflectingthe layout of materials in the whole collection. Accordingto their form, the inventories are divided into card, bookand electronic ones. The card inventory consists of orderedinventory cards, where each card corresponds to one inventoryunit. The book inventory is preceded by an introductionwhich presents the history of the creator of the archivalcollection, the history of the collection itself and its archivalcharacteristics (e.g. its chronological and territorial limits,state of preservation etc.), the content of the collection andan analysis of the method of recording the whole collection.The main body of the book inventory consists of descriptionsof ordered archival units. A description of an archival unitincludes: archival inventory number, title and history ofdates. The electronic inventory is a counterpart to the bookand card inventory.odrębna fizycznie, najmniejsza jednostka ewidencyjnaw archiwum, np. dokument, księga, poszyt, wiązka,teczka, mapa, rysunek, fotografia, taśma magnetofonowalub filmowa, płyta, CD-ROM, itp., każda jednostkaarchiwalna oznaczona jest sygnaturą.a physically separate, smallest record unit in the archive, e.g.a document, book, fascicle, folder, map, drawing, photograph,tape, film, record, CD-ROM, etc. Each archival unit hasa separate number.78


księga metrykalnabirth, marriage anddeath recordpaginacjapaginationspis zespołów archiwalnycha roll of archival collectionssygnatura archiwalnaarchival numberrodzaj księgi parafialnej prowadzonej przez parafię lub innąjednostkę organizacyjną rzymskokatolicką, ewangelickąlub gminę izraelicką w celu rejestracji chrztów, ślubówi zgonów. Obowiązek prowadzenia takich ksiąg wynikaz prawa każdego Kościoła (związku religijnego).a kind of a book kept by a parish or other Roman Catholic,Evangelical organisational unit and Israelite community inorder to register baptisms, marriages and deaths. The dutyto keep such record follows from the respective canon law ofeach of these religious organisations.numerowanie stron.numbering of pages.wykaz zespołów archiwalnych zgromadzonych w danymarchiwum.specification of archival collections in the possession of a givenarchive.znak rozpoznawczy nadany jednostce archiwalnej,umożliwiający jej zidentyfikowanie, złożony z liter i cyfrlub samych cyfr, np. UZ-35 (akta Urzędu Zdrowia MiastaKrakowa, numer kolejny jednostki 35) lub 29/83/35(numer archiwum, numer zespołu i numer jednostki).identification mark assigned to an archival unit which enablesits identification. It consists of letters and digits or solely digits,e.g. UZ-35 (the files of the Urząd Zdrowia Miasta Krakowa– the Health Office of the City of Krakow, successive numberof the unit: 35) or 29/83/35 (number of the archive, numberof the collection and number of the unit).79


zbiór archiwalnyarchival setzbiór materiałów archiwalnych zgromadzony przez urzędy,instytucje, osoby fizyczne, przy uwzględnieniu pewnychkryteriów doboru i w określonym celu (np. zbiórdokumentów do dziejów miasta, osoby itp.). Składa sięz materiałów celowo kolekcjonowanych i niebędącychrezultatem statutowej działalności danego urzędu czyinstytucji, np. Zbiór afiszy i plakatów z lat 1846–1945.a collection of archival materials accumulated by offices,institutions and individuals according to certain selectioncriteria and for a specified purpose (e.g. a set of documentsof a history of a town, person, etc.). It consists of materialsvoluntarily accumulated, which are not the result of thestatutory activity of a given office or institution, e.g. ArchivalSet of Posters from between 1846 and 1945.zespół archiwalnyarchival collectioncałość materiałów archiwalnych wytworzona i zgromadzonaprzez ustrojowo odrębnego twórcę w wyniku jegodziałalności, np. Zarząd Miejski w Krakowie z lat 1945–1950.the entirety of archival materials created and accumulated bydistinct creators as a result of their activity, e.g. the CityBoard in Krakow (Zarząd Miejski w Krakowie) frombetween 1945 and 1950.80


SłowniczeK terminów łacińSKich używanych w aKtach metryKalnychW słowniczku podano łacińskie rzeczowniki w mianownikui dopełniaczu liczby pojedynczej.gloSSary of latin termS uSed in birth, marriage and death recordSThe nouns are given in nominative and genitive case and singular number.advena, advenae przybysz newcomeraerarius, aerarii mosiężnik, kotlarz Boiler maker/smithaetas, aetatis wiek (człowieka) age (of a man)agricola, agricolae rolnik farmeraut alia religio„or other religion”albo inna religia(not the Catholic(nie katolicka)one)bannus, bannizapowiedź (tu: zapowiedźmałżeństwa w parafii)bannsbinominis, binominis(binom.)dwojga imionhaving two namesbaptismus, baptismi (bapt.) chrzest baptismbaptizo, baptizare (bpt.) chrzcić to baptisecaelebs, caelibisnieżonaty (kawaler)not married man(bachelor)civis, civis obywatel citizencognomen, cognominis nazwisko rodzinne family nameconditio, conditionisstan, położeniecondition (here:(tu: zatrudnienie)employment)coniugium, coniugii małżeństwo marriageconiug(i)alis, coniug(i)ale małżeński maritalconiugatus, coniugati małżonek spousecopulatio, copulationis zawarcie małżeństwacontractionof a marriagecubicularius, cubicularii pokojowiec (lokaj) valet (lackey)defunctus, defuncta,defunctumzmarły, zmarła, zmarłe the deceaseddenatus, denatizmarły śmiercią nienaturalnądied in anunnatural waydies, diei dzień daydomicilium, domiciliimieszkanie, miejscezamieszkaniadomicile, place ofliving81


domus, domus dom housefaber, fabri rzemieślnik craftsmanfemininus, feminina,femininumżeński, żeńska, żeńskiefeminineferrarius, ferrarii kowal smithfilia, filae córka daughterfilius, filii syn sonfrater, fratris brat brothergemini, geminorum bliźnięta twinshortulanus, hortulani ogrodnik gardenerillegitimus, illegitima,illegitimumnielegalny (nieślubny)illegitimateillegitimi t(h)oriz nieprawego łożaborn outof wedlockinfans, infantis małe dziecko, niemowlę small child, infantis, ea, id on, ona, ono he, she, itlanius, lanii rzeźnik butcherlapidarius, lapidarii kamieniarz mason, stone-cutterlegitimus, legitima, legitimum legalny, (ślubny) legitimatelegitimi t(h)oriz prawego łożalegitimate (born inthe wedlock )locus, loci miejsce place, locationmarita, maritae żona wifemaritata, maritatae zamężna married womanmaritatus, maritati zamężny married manmaritus, mariti mąż husbandmater, matris matka mothermatrimonialis, matrimonialemałżeński, dotyczącymałżeństwamatrimonial,marital (concerningmarriage)matrimonium, matrimonii małżeństwo/ślub marriage (wedding)masculinus, masculina,masculinummęski, męska, męskiemalemensis, mensis miesiąc monthmorbus, morbi choroba disease, illnessmortuus, mortui zmarły deceased, deadmurarius, murarii murarz bricklayer, masonnativitas, nativitatis (nat.) urodzenie, pochodzenie being born82


nomen, nominis imię namenumerus, numeri numer numberobitus, obitus śmierć deathobstetrix, obstetricis (obst.) położna, akuszerkamidwife,accoucheuseolimniegdyś, przedtem;lub: zmarły, świętej pamięcisome time before;or: the late, ofblessed memoryorphanus, orphani sierota orphanparentes, parentum rodzice parentspatrinus, patrini ojciec chrzestny godfatherpromulgatio, promulgationis ogłoszenie (np. zapowiedzi)announcement(e.g. banns)puella, puellae dziewczyna girlpuer, pueri chłopiec boypupillus, pupillinieletni, sierota bez ojca,wychowanekminor, fatherlessorphan, foster childrelicta, relictae wdowa widowvotum, voti ślub, śluby małżeńskie vow, marital vowsprimo votoz pierwszego małżeństwafrom the firstmarriagesecundo votoz drugiego małżeństwafrom the secondmarriagesepultura, sepulturae pogrzeb funeralserialis, seriale porządkowy serialsexus, sexus płeć sexsoror, sororis siostra sistersponsa, sponsae narzeczona fiancéesponsor, sponsoris ojciec chrzestny godfathersponsus, sponsi narzeczony fiancétestimonium baptismi świadectwo chrztu baptism certificatetestimonium mortis świadectwo zgonu death certificatetestis, testis świadek witnessuxor, uxoris żona wifeuxoratus, uxorata, uxoratum żonaty married manvidua, viduae wdowa widowviduus, vidui wdowiec widowervirgo, virginis dziewica, panna virgin, maiden83


Nazwy miesięcyNames of monthsIanuarius, Ianuarii styczeń JanuaryFebruarius, Februarii luty FebruaryMartius, Martii marzec MarchAprilis Aprilis kwiecień AprilMaius, Maii maj MayIunius, Iunii czerwiec JuneIulius, Iulii lipiec JulyAugustus, Augusti sierpień AugustSeptember, Septembris wrzesień SeptemberOctober, Octobris październik OctoberNovember, Novembris listopad NovemberDecember, Decembris grudzień December84


SłowniczeK terminów niemiecKich używanych w aKtach metryKalnychNiemieckie rzeczowniki podano w mianowniku liczby pojedynczej.gloSSary of german termS uSed in birth, marriage and death recordSThe nouns are given in nominative case and singular numberAlter wiek (liczba lat) age (number of years)angeblich rzekomo (-my) allegedly, apparentlyAufgebot zapowiedź announcement; bannsBeschneidung obrzezanie circumcisionBezirk okręg districtBraut oblubienica (narzeczona) fiancéeBräutigam oblubieniec (narzeczony) fiancéehelich ślubny, prawy legitimate, righteousEhe małżeństwo marriageeigenhändig własnoręczny of one’s own handEltern rodzice parentsFamilienname nazwisko family nameGattin żona, gospodyni wife, housewifegeboren urodzony, z domu néeGeburt narodziny birthGeburtsort miejsce urodzenia birthplaceGeistliche ksiądz, duchowny priest, member of the clergyGeschlecht płeć sexHausbesitzer właściciel domu house ownerHausnummer numer domu house numberHebamme akuszerka accoucheuseHeirat małżeństwo marriageKaufmann kupiec merchantKirchgemeinde parafia parishKrankheit choroba disease, illnessmännlich męski maleMonat miesiąc monthMutter matka motherOrt miejsce placePathen rodzice chrzestni godparentsPfarrbezirk parafia parishStand stan cywilny civil statussterben umrzeć dieStiefsohn pasierb stepsonTag dzień day85


Taufbuch księga urodzeń (chrztów) book of birth recordsTaufe chrzest baptismTaufende udzielający chrztu the one who baptisesTaufname imię chrzestne dziecka child’s nameTod śmierć deathTodesart rodzaj śmierci kind of deathTodtenbuch, Todtbuch księga zgonów book of death recordsTrauendenudzielający ślubuthe one who performs themarriage ceremonyTrauung ślub marriage, weddingTrauungsbuch, Traubuch księga małżeństw book of marriage recordsunehelich nieślubny illegitimateUnterschrift podpis signatureVater ojciec fatherVerzeichnis indeks, spis indexweiblich żeński femaleWohnort miejsce zamieszkania place of living, domicileZahl liczba porządkowa serial numberZeuge świadek witnessNazwy miesięcyNames of monthsJanuar, Jänner styczeń JanuaryFebruar luty FebruaryMärz marzec MarchApril kwiecień AprilMai maj MayJuni czerwiec JuneJuli lipiec JulyAugust sierpień AugustSeptember wrzesień SeptemberOktober październik OctoberNovember listopad NovemberDezember grudzień December86


zeStawienie miejScowości należących do parafii rzymSKoKatolicKich leżącychw rejonie KraKowa oraz zeStawienie miejScowości należących do izraelicKichoKręgów metryKalnych w KraKowie, KlaSnie i podgórzu (na podst. ElenchusVenerabilis Cleri, Kraków 1901, i J. Michalewicz, Żydowskie okręgi metrykalnei żydowskie gminy wyznaniowe w Galicji, Kraków 1995).a liSt of placeS belonging to roman catholic pariSheSin the KraKow region and a liSt of placeS belongingto the iSraelite regiSter diStrictS in KraKow, KlaSno and podgórze(on the basis of: Elenchus Venerabilis Cleri, Kraków 1901, and J. Michalewicz,Jewish Register Districts and Jewish denominational communities in GaliciaŻydowskie okręgi metrykalne i żydowskie gminy wyznaniowe w Galicji, Kraków 1995).MiejscowośćPlace nameParafia rzymskokatolickaRoman Catholic parishŻydowski okręg i gminawyznaniowaIsraelites – district anddenominational communityAleksandrowice Morawica KrakówBaczyn Zalas/Morawica KrakówBalice z Podkamyczem Morawica KrakówBatowice Raciborowice KrakówBibice Zielonki KrakówBielanyKraków – NajświętszegoSalwatoraKrakówBieńczyce Raciborowice KrakówBieńkowice z Sikorzyńcem Dziekanowice KlasnoBieżanów Bieżanów KlasnoBilczyce Gdów KlasnoBiskupice Biskupice KlasnoBodzanów Bodzanów KlasnoBodzów z KołemTynieckimTyniecPodgórzeBogucice Wieliczka KlasnoBojanczyce Góra Świętego Jana KlasnoBolechowice Bolechowice KrakówBoleń Raciborowice KrakówBorek Fałęcki Gaj PodgórzeBorek SzlacheckiKrzęcinPodgórzeod 1903 r.: Klasno87


Bosutów Raciborowice KrakówBranice z Chałupkami,Holendrami, Stryjowem RuszczaKrakówi Wolą RusieckąBronowice MałeKraków – WniebowzięciaNajświętszej Marii PannyKrakówBronowice Wielkie Kraków – św. Szczepana KrakówBrzączowiceBrzączowiceKlasnow l. 1877–1897:MyśleniceBrzegi Grabie KlasnoBrzezie Narodowei SzlacheckieBolechowiceKrakówBrzezie z Gruszkami BrzezieKlasnow l. 1877–1897: BochniaBrzezowa z Targoszyną Dobczyce KlasnoBrzoskwinia Morawica KrakówBrzyczyna Dolna Gaj PodgórzeBudzyń Liszki KrakówBugaj Wieliczka KlasnoBuków Mogilany PodgórzeBurów Morawica KrakówByszyce Wieliczka KlasnoChełm z ZakamyczemKraków – NajświętszegoSalwatoraKrakówCholerzyn Morawica KrakówChorągwicaWieliczkaKlasnow l. 1877–1897: BochniaChorowice Mogilany PodgórzeChrosna Morawica KrakówChrośćBrzezieKlasnow l. 1877–1897: BochniaCichawaNiegowićKlasnow l. 1877–1897: BochniaCzarna Wieś z Kawiorami Kraków – św. Szczepana KrakówCzarnochowice Wieliczka KlasnoCzarnociny Dziekanowice KlasnoCzasław z Wżarami Raciechowice KlasnoCzechówka Zakliczyn KlasnoCzernichów z Boremi RatanicamiCzernichówKrakówCzernichówek Czernichów Kraków88


Czulice Czulice KrakówCzułów Rybna KrakówCzułówek Rybna KrakówCzyżówBrzezieKlasnow l. 1877–1897: BochniaCzyżyny z Łęgiem Mogiła KrakówDąbie z Beszczemi GłębinowemKraków – św. Mikołaja KrakówDąbrowaBrzezieKlasnow l. 1877–1897: BochniaDąbrowa Szlachecka Czernichów KrakówDębnikiKraków-Podgórze– św. JózefaPodgórzeDobczyce z Węgielnicą Dobczyce KlasnoDobranowice z Wolą Biskupice KlasnoDojazdów Ruszcza KrakówDziekanowice Raciborowice KrakówDziekanowice Dziekanowice KlasnoFacimiechKrzęcinZatorod 1900 r.: PodgórzeFałkowice Gdów KlasnoGaj Gaj PodgórzeGarlica Murowana Zielonki KrakówGdów z Grzybową Gdów KlasnoGiebułtów z Trojadynem Giebułtów KrakówGlichów Raciechowice KlasnoGłęboka Czulice KrakówGołkowiceWróblowiceKlasnood 1900 r.: PodgórzeGołuchowiceKrzęcinZatorod 1900 r.: PodgórzeGorzków z Czarnocinami Wieliczka KlasnoGórka Narodowa Zielonki KrakówGrabie z Szczurowemi ZymbrzegiemGrabieKlasnoGrabówki z Babinamii PorębamiWieliczkaKlasnoGrajów z Żakową Wieliczka KlasnoGrębałów Pleszów KrakówGruszów z Gruszówkiemi WieżąGruszówKlasnoHucisko Dziekanowice Klasno89


Jankówka Dziekanowice KlasnoJanowice Wieliczka KlasnoJaroszówkaNiegowićKlasnow l. 1877–1897: BochniaJawczyce Łazany KlasnoJezierzany Liszki KrakówJugowice Gaj PodgórzeJurczyceRadziszówMyśleniceod 1896 r.: PodgórzeKaim Bieżanów KlasnoKamień Czernichów KrakówKantorowice Raciborowice KrakówKarniowice Bolechowice KrakówKarniów Czulice KrakówKaszów Liszki KrakówKawec Gruszów KlasnoKawki Bodzanów KlasnoKędzierzynka Gdów KlasnoKlasno z Bańkowskiem Wieliczka KlasnoKleszczów Morawica KrakówKlęczanybrak danychKlasnow l. 1877–1897: BochniaKłokoczyn z Kępą, Pasiekąi BugajemCzernichówKrakówKobielnik Wiśniowa KlasnoKobierzynKraków-Podgórze– św. JózefaPodgórzeKobylany Bolechowice KrakówKochanów Rudawa KrakówKocmyrzów Czulice KrakówKokotów Wieliczka KlasnoKomorniki Raciechowice KlasnoKonary Mogilany PodgórzeKopanka Skawina PodgórzeKorabniki Skawina PodgórzeKornatka z Burletką Raciechowice/Dobczyce KlasnoKosocice z Baryczem KosociceKlasnood 1900 r.: PodgórzeKostrze Tyniec PodgórzeKościelniki z Cłem, GórkąKościelnickąi StanisławicamiGórka Kościelnicka Kraków90


Koźmice Małe i Wielkie Wieliczka KlasnoKraków-KazimierzKraków – Bożego Ciała/św. Michała na SkałceKrakówKraków-Kleparz Kraków – św. Floriana KrakówKraków-Nowy Świat Kraków – św. AnnyKraków-PiasekKraków – św. Szczepana/św. Anny/św. KrzyżaKrakówKraków-ŚródmieścieKraków – św. Krzyża/WniebowzięciaNajświętszej Marii PannyKraków/św. AnnyKraków-WarszawskieKraków – św. Floriana/św. MikołajaKrakówKraków-Wawel Kraków – św. Wacława KrakówKraków-WesołaKraków – św. Mikołaja/św. Krzyża/WniebowzięciaNajświętszej Marii PannyKrakówKrakuszowiceNiegowićKlasnow l. 1877–1897: BochniaKrowodrzaKraków – św. Szczepana/św. FlorianaKrakówKrzesławice Pleszów KrakówKrzesławice z Kwasowicami brak danych KlasnoKrzęcinKrzęcinZatorod 1900 r.: PodgórzeKrzyszkowice z Glinikami Krzyszkowice KlasnoKrzysztoforzyce Ruszcza KrakówKrzyworzeka Raciechowice KlasnoKuleszów Mogilany PodgórzeKunice Dziekanowice KlasnoKurdwanów Wróblowice PodgórzeKwapinka Gdów KlasnoLednica Górna Wieliczka KlasnoLibertów Gaj PodgórzeLiplas Niegowić KlasnoLipnik Wiśniowa KlasnoLiszki Liszki KrakówLubocza Pleszów KrakówLudwinówKraków-Podgórze– św. JózefaPodgórzeLusina Gaj Podgórze91


ŁagiewnikiKraków-Podgórze– św. JózefaPodgórzeŁazany Łazany KlasnoŁęg Kraków – św. Mikołaja KrakówŁobzów Kraków – św. Szczepana KrakówŁuczanowice Ruszcza KrakówŁyczanka Siepraw KlasnoMała Wieś Wieliczka KlasnoMarszowiceNiegowićKlasnow l. 1877–1897: BochniaMierzeń Raciechowice KlasnoMietniów Wieliczka KlasnoMistrzejowice Raciborowice KrakówMników Morawica KrakówModlnica Modlnica Wielka KrakówModlniczka Modlnica Wielka KrakówMogilany Mogilany PodgórzeMogiła Mogiła KrakówMorawica Morawica KrakówMydlniki Kraków – św. Szczepana KrakówNiegowićNiegowićKlasnow l. 1877–1897: BochniaNiewiarów ze Świdówką NiegowićKlasnow l. 1877–1897: BochniaNiezdów Dziekanowice KlasnoNieznanowiceNiegowićKlasnow l. 1877–1897: BochniaNizowa Łazany KlasnoNowa Wieś Dziekanowice KlasnoNowa Wieś Narodowa Kraków – św. Szczepana KrakówNowa Wieś Szlachecka Liszki KrakówOchmanów Bodzanów KlasnoOchodzaKrzęcinZatorod 1900 r.: PodgórzeOchojno Dolne i Górne PodstoliceKlasnood 1900 r.: PodgórzeOlszanicaKraków – NajświętszegoSalwatoraKrakówOlszowiceSieprawKlasnood 1900 r.: PodgórzeOpatkowice Gaj PodgórzePawlikowice z Taszycami Wieliczka Klasno92


Pękowice Giebułtów/Zielonki KrakówPiaski i Grzegórzki Kraków – św. Mikołaja KrakówPiaski Wielkie Kosocice PodgórzePiekary Liszki KrakówPierzchowiecNiegowićKlasnow l. 1877–1897: BochniaPierzchówNiegowićKlasnow l. 1877–1897: BochniaPleszów z Kujawami Pleszów KrakówPłaszówKraków-Podgórze– św. JózefaPodgórzePodborze Niepołomice KlasnoPodgórzeKraków-Podgórze– św. JózefaPodgórzePodolany Gdów KlasnoPodstolice z Polankami Podstolice KlasnoPolanka HallerKrzęcinZatorod 1900 r.: PodgórzePoznachowice Dolnei GórneRaciechowiceKlasnoPółwsie ZwierzynieckieKraków – NajświętszegoSalwatoraKrakówPrądnik Biały z GórkąNarodowąKraków – św. Krzyża KrakówPrądnik Czerwony z Olszą Kraków – św. Mikołaja KrakówProkocim Bieżanów PodgórzePrusy Raciborowice KrakówPrzebiaczany Biskupice KlasnoPrzeginia Duchownai NarodowaCzernichówKrakówPrzegorzałyKraków – NajświętszegoSalwatoraKrakówPrzewózBieżanówPodgórzeod 1900 r.: KlasnoPrzylasek Rusiecki z Kępą Ruszcza KrakówPychowiceKraków-Podgórze– św. JózefaPodgórzeRaciborowice z Prawdą Raciborowice KrakówRaciborsko z Witkowicami Wieliczka KlasnoRaciechowice Raciechowice KlasnoRadziszówRadziszówMyśleniceod 1900 r.: Podgórze93


RajskoKosociceKlasnood 1900 r.: PodgórzeRakowice Kraków – św. Mikołaja KrakówRączna Liszki KrakówRożnowa Wieliczka KlasnoRudnik Dziekanowice KlasnoRusocice Czernichów KrakówRuszcza Ruszcza KrakówRybitwyBieżanówPodgórzeod 1900 r.: KlasnoRybna Rybna KrakówRząka Bieżanów KlasnoRząska Duchownai SzlacheckaKraków – św. Szczepana KrakówRzeszotary Podstolice KlasnoRzozów Skawina PodgórzeSamborek brak danych PodgórzeSawa Gruszów KlasnoSiarczana Góra Kosocice PodgórzeSidzina Skawina PodgórzeSiepraw Siepraw KlasnoSieraków ze Zbyszówką Dziekanowice KlasnoSiercza z Babinamii WolicąWieliczkaKlasnoSkawina Skawina PodgórzeSkotniki Tyniec PodgórzeSkrzynka Dobczyce KlasnoSławkowice Łazany KlasnoSłomiróg Bodzanów KlasnoSoboniowiceKlasnoKosociceze Strzałkowicamiod 1900 r.: PodgórzeSosnowa Raciechowice KlasnoStadniki Gdów KlasnoStaniątkiBrzezieKlasnow l. 1877–1897: BochniaStojowice Zakliczyn KlasnoStrumiany Wieliczka KlasnoStryszowa Gdów KlasnoSuchoraba Brzezie KlasnoSulechów Raciborowice KrakówSułków Wieliczka KlasnoSułów Biskupice Klasno94


Surówki Brzezie KlasnoSwoszowice Wróblowice PodgórzeSygneczów Wieliczka KlasnoSzarówBrzezieKlasnow l. 1877–1897: BochniaSzczyglice Morawica KrakówSzczygłów Biskupice KlasnoSzczytnikiBrzezieKlasnow l. 1877–1897: BochniaŚciejowice Liszki KrakówŚledziejowice Wieliczka KlasnoŚmierdząca (Kryspinów)z KątamiLiszkiKrakówŚwiątniki Górne Świątniki Górne PodgórzeTomaszkowice Biskupice KlasnoTomaszowice Modlnica Wielka KrakówTonie Zielonki KrakówTrąbki z Darszycami Biskupice KlasnoTrojanowice Giebułtów KrakówTyniec Tyniec PodgórzeUjazd Bolechowice KrakówWadów Ruszcza KrakówWęglówka Wiśniowa KlasnoWęgrzce Raciborowice KrakówWęgrzce Wielkiez WżaramiBodzanówKlasnoWęgrzynowice Górka Kościelnicka KrakówWiatowiceNiegowićKlasnow l. 1877–1897: BochniaWieliczka z Mierzączką Wieliczka KlasnoWierzbanowa Wiśniowa KlasnoWięckowice Bolechowice KrakówWiniary Dziekanowice KlasnoWiśniowa Wiśniowa KlasnoWitkowice Zielonki KrakówWłosań Mogilany PodgórzeWola DuchackaKraków-Podgórze– św. JózefaPodgórzeWola JustowskaKraków – NajświętszegoSalwatoraKrakówWola Podłazańska Łazany Klasno95


Wolica z LasemKościelnickim i RogowemGórka Kościelnicka KrakówWołowice z Grotową,Niwką i SułkowąCzernichówKrakówWróblowice Wróblowice PodgórzeWróżenice Czulice KrakówWrząsowice Wróblowice PodgórzeWyciąże z Przylaskiem Ruszcza KrakówWygodaKraków – NajświętszegoSalwatoraKrakówZabawa Wieliczka KlasnoZabierzów Zabierzów KrakówZabłocie Biskupice KlasnoZagacie Czernichów KrakówZagórzany Gdów KlasnoZagórze Bodzanów KlasnoZakliczyn Zakliczyn KlasnoZakrzów z Zakrzowcemi BalachówkąBodzanówKlasnoZakrzówek z KapelankąKraków-Podgórze– św. JózefaPodgórzeZalesiany Gdów KlasnoZasańTrzemeśniaKlasnow l. 1877–1897: MyśleniceZastów Raciborowice KrakówZborczyceBrzezieKlasnow l. 1877–1897: BochniaZborówek Biskupice KlasnoZbydniowice Kosocice PodgórzeZegartowice z Dąbiemi BigoszówkąRaciechowiceKlasnoZelczynaKrzęcinZator (1867), Kalwaria(1897), od 1900 r.: PodgórzeZelków Bolechowice KrakówZesławice Raciborowice KrakówZielonki z Marszowcem Zielonki KrakówZręczyce z Wolą Niegowić KlasnoZwierzyniecKraków – NajświętszegoSalwatoraKrakówŻerosławice Gruszów Klasno96


IlustracjeIllustratIon


20. Spis rajców i ławników krakowskich, Akta miasta Krakowa (1300–1945), rkps 1478.Roll of City Councilors and those called to the Bench of Krakow, Akta miasta Krakowa (1300–1945), no. rkps 1478.


21. Spis poddanych ze wsi Sikawa z 1736 r.,Archiwum Sanguszków (1284–1945), sygn. ASang Rkps 525/1.Register of subjects from the village of Sikawa from 1736,Archiwum Sanguszków (1284–1945), no. Asang Rkps 525/1.


22. Rejestr ludności żydowskiej z parafii zasławskiej spisany w celu płacenia podatkupogłównego w 1764 r., Archiwum Sanguszków (1284–1945),sygn. ASang Rkps 1023/82d.Register of Jewish population from the area of the parish of Zasław drawn up inorder to collect a poll tax in 1764, Archiwum Sanguszków (1284–1945),no. Asang Rkps 1023/82d.


23. Rejestr Żydów ubogich, zmarłych i tych, którzy wyjechali z Zasławia,Archiwum Sanguszków (1284–1945), sygn. ASang Rkps 1023/82d.Register of poor and deceased Jews and also those who had left the parish of Zasław,Archiwum Sanguszków (1284–1945), no. Asang Rkps 1023/82d.


24. Rolla brygady kawalerii narodowej Dywizji Wielkopolskiej z 24 marca 1789 r.,Archiwum Młynowskie Chodkiewiczów (1499–1932), sygn. AMCh 1143.Rolla (conscript list) of the Wielkopolska Division of the national cavalry brigade from24 March 1789, Archiwum Młynowskie Chodkiewiczów (1499–1932), no. AMCh 1143.


25. Drzewo genealogiczne rodziny generała Józefa Załuskiego, Archiwum Siedliszowickie Załuskich (1524–1925), sygn. ASZ 40.General Józef Załuski’s family tree, Archiwum Siedliszowickie Załuskich (1524–1925), no. ASZ 40.


26. Wizerunki herbów szkockich z 1731 r. zawarte w wywodzie genealogicznymElżbiety z Cummingów, żony wojewody krakowskiego Teodora Lubomirskiego,Księgi grodzkie krakowskie (1407–1796), sygn. Castr. Crac. Rel.155, s. 1028.Images of Scottish coats of arms from 1731, included in the genealogical table ofElisabeth nee Cumming, wife of Teodor Lubomirski, the voivode of Krakow,vvKsięgi grodzkie krakowskie (1407–1796), no. Castr. Crac. Rel.155, p. 1028.


27. Rysunek herbu księcia Amadeo Antono Torrido Niccolo Anacreonte Sersedi Vazziani Kgl. Prinz von Battenberg, Kraków, 1944,Akta osób i rodzin – zbiór szczątków zespołów (1406–1993), sygn. F1.A drawing of the coat of arms of Duke Amadeo Antono Torrido Niccolo AnacreonteSerse di Vazziani Kgl. Prinz von Battenberg, Kraków 1944,Akta osób i rodzin – zbiór szczątków zespołów (1406–1993), no. F1.


28. Spis członków gminy i przynależnych do niej, którzy są uprawnieni do wyboru,z 1870 r., Teki Antoniego Schneidra (1773–1877), sygn. TSchn 298.Register of community members and also those others belonging to it,who were entitled to vote in the 1870 election, Teki Antoniego Schneidra (1773–1877),no. TSchn 298.


29. Regestr metryk chrztów, ślubów i pogrzebów w parafii Bożego Ciałana Kazimierzu spisany przez proboszcza ks. Sebastiana Kwiatkowskiego w 1790 r.,Komisja Porządkowa Cywilno-Wojskowa (1790–1792), sygn. IT 180.Register of baptism, marriage and funeral certificates issued for the parish of CorpusChristi in Kazimierz, drawn up by the parish priest, Rev. Sebastian Kwiatkowski in1790, Komisja Porządkowa Cywilno-Wojskowa (1790–1792), no. IT 180.


30. Kontrakt przedślubny spisany w 1751 r.,Akta miasta Krakowa (1300–1945), rkps 775.Prenuptial contract drawn up in 1751,Akta miasta Krakowa (1300–1945), no. rkps 775.


31. Księga szosu z 1502 r., Akta miasta Krakowa (1300–1945), rkps 2500.The book of szos from 1502, Akta miasta Krakowa (1300–1945), no. rkps 2500.


32. Indeks do ksiąg reaktywowanego sądu ziemskiego – Terrestria CracoviensiaNova, C.K. Kancelaria Ziemska Krakowska (1796–1810), sygn. ITC 64.Index to the books of the reactivated royal court for the nobility (sąd ziemski)Terrestria Cracoviensia Nova, C.K. Kancelaria Ziemska Krakowska (1796–1810),no. ITC 64.


33. Księga szosu z 1773 r., Akta miasta Krakowa (1300–1945), rkps 2835.The book of szos from 1773, Akta miasta Krakowa (1300–1945), no. rkps 2835.


34. Nobilitacja rodziny Grabowskich, wpis w księdze sądu ziemskiego,C.K. Kancelaria Ziemska Krakowska (1796–1810), sygn. Terr. Crac. Nova 80.Ennoblement of the Grabowski family, an entry in the book of the royal courtfor the nobility (sąd ziemski), C.K. Kancelaria Ziemska Krakowska (1796–1810),no. Terr. Crac. Nova 80.


35. Wpis w księdze sądu ziemskiego,C.K. Kancelaria Ziemska Krakowska (1796–1810), sygn. Terr. Crac. Nova 80.An entry in the book of the royal court for the nobility (sąd ziemski), C.K.Kancelaria Ziemska Krakowska (1796–1810), no. Terr. Crac. Nova 80.


36. Potwierdzenie szlachectwa rodziny Seyfertów herbu Sartowski, Wilno,23 lutego 1812 r., Zbiór dokumentów pergaminowych (1155–1939), sygn. W II 36.Confirmation of the preferment of nobility status upon the Seyfert familyof the Sartowski coat of arms, Vilnius, 23 th February 1812,Zbiór dokumentów pergaminowych (1155–1939), no. W II 36.


37. Wpis w księdze urodzeń z 1834 r., Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Floriana(1810–1904), sygn. USC M–509.An entry in the record births from 1834, Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Floriana(1810–1904), no. USC M–509.36


38. Wpis w księdze urodzeń z 1876 r., Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Marcina w Krakowie (1818–1920), sygn. PEKr 1, s. 90.An entry in the record of births from 1876, Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Marcina w Krakowie (1818–1920), no. PEKr 1, p. 90.


39. Wpis w księdze urodzeń z 1876 r., Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Marcina w Krakowie (1818–1920), sygn. PEKr 1, s. 91.An entry in the record of births from 1876, Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Marcina w Krakowie (1818–1920), no. PEKr 1, p. 91.


40. Wpis w księdze urodzeń z 1898 r., Akta stanu cywilnego IzraelickiegoOkręgu Metrykalnego w Krakowie (1788–1906), sygn. USC IZR U–77.An entry in the record of births from 1898, Akta stanu cywilnego IzraelickiegoOkręgu Metrykalnego w Krakowie (1788–1906), no. USC IZR U–77.


41. Wpis w księdze małżeństw z 1866 r., Akta stanu cywilnego ParafiiRzymskokatolickiej Najświętszej Marii Panny (1810–1900), sygn. USC NMP M–86, s. 18.An entry in the record of marriages from 1866, Akta stanu cywilnego ParafiiRzymskokatolickiej Najświętszej Marii Panny (1810–1900), no. USC NMP M–86, p. 18.


42. Wpis w księdze małżeństw z 1866 r., Akta stanu cywilnego ParafiiRzymskokatolickiej Najświętszej Marii Panny (1810–1900), sygn. USC NMP M–86, s. 19.An entry in the record of marriages from 1866, Akta stanu cywilnego ParafiiRzymskokatolickiej Najświętszej Marii Panny (1810–1900), no. USC NMP M–86, p. 19.


43. Wpis w księdze małżeństw z 1898 r., Akta stanu cywilnego Izraelickiego Okręgu Metrykalnego w Krakowie (1788–1906),sygn. USC IZR M–118, s. 31.An entry in the record of marriages from 1898, Akta stanu cywilnego Izraelickiego Okręgu Metrykalnego w Krakowie (1788–1906),no. USC IZR M–118, p. 31.


44. Wpis w księdze zgonów z 1856 r., Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszej Marii Panny (1810–1900),sygn. USC NMP U–45.An entry in the record of deaths from 1856, Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszej Marii Panny (1810–1900), no. USC NMP U–45.


45. Wpis w księdze zgonów z 1879 r., Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelicko–Augsburskiej św. Marcina w Krakowie(1818–1920), sygn. PEKr 1, s. 984.An entry in the record of deaths from 1879, Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelicko–Augsburskiej św. Marcina w Krakowie(1818–1920), no. PEKr 1, p. 984.


46. Wpis w księdze zgonów z 1879 r., Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelicko–Augsburskiej św. Marcina w Krakowie(1818–1920), sygn. PEKr 1, s. 985.An entry in the record of deaths from 1879, Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelicko–Augsburskiej św. Marcina w Krakowie(1818–1920), no. PEKr 1, p. 985.


47. Drzewo genealogiczne Ciołków-Żeleńskich, rys. Adam Bogusz, JózefKruszewski, akwarela, 1907 r., Zbiór ikonograficzny (XIX–I poł. XX w.), sygn. B–V–42.The Ciołek-Żeleński Family tree, by Adam Bogusz and Józef Kruszewski, watercolour,1907, Zbiór ikonograficzny (XIX–I poł. XX w.), no. B–V–42.


48. Protokół egzaminu dojrzałości Józefa Mehoffera z 1887 r., Gimnazjum i Liceumim. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie (1801–1957), sygn. GLN 194.The protocol of Józef Mehoffer’s matura (A–level) exam from 1887, Gimnazjum iLiceum im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie (1801–1957), no. GLN 194.


49. Karta meldunkowa Ignacego Daszyńskiego z 1911 r., Zbiór kart meldunkowychmiasta Krakowa (1911-1930), sygn. tymczasowa KM 88.Ignacy Daszyński’s registration card from 1911., Zbiór kart meldunkowych miastaKrakowa (1911-1930), no. temporary KM 88.


50. Świadectwo przynależności gminnej wystawione w 1938 r.,Starostwo Powiatowe w Białej (1919–1939), sygn. StB 523.50. Certificate of community membership issued in 1938,Starostwo Powiatowe w Białej (1919–1939), no. StB 523.


51. Podanie o pozwolenie na wyjazd za granicę Władysława Semkowicza z 1926 r.,Starostwo Grodzkie Krakowskie (1919–1939), sygn. StGKr 432.Application for consent to travel abroad made by Władysław Semkowicz,from 1926, Starostwo Grodzkie Krakowskie (1919–1939), no. StGKr 432.


52. Odpis aktu chrztu wystawiony w 1922 r.,Sąd Okręgowy w Krakowie (1919–1939), sygn. SOKC 6932.Duplicate of a certificate of baptism, issued in 1922,Sąd Okręgowy w Krakowie (1919–1939), no. SOKC 6932.


53. Wyciąg z metryk chrztu, względnie śmierci chłopców urodzonych w 1901 r.,Spisy poborowych (1819–1911), sygn. S–380e.Excerpts from birth or death certificates of boys born in 1901,Spisy poborowych (1819–1911), no. S–380e.


54. Skorowidz dóbr tabularnych w Galicji z Wielkim Księstwem Krakowskimułożony przez prof. Tadeusza Pilata, wydany we Lwowie w 1890 r.Index of landed properties in the Grand Duchy of Krakow, compiled byprof. Tadeusz Pilat, published in L’vov in 1890.


55. Lista strat wojennych wydana dnia 30.10.1914 r.przez C.K. Ministerstwo Wojny.List of war damages issued on 30 November 1914by C.K Imperial and Royal Ministry of War.


56. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o stwierdzenie zgonu opublikowanew „Naprzód” w 1947 r., sygn. SGCKr 582.56. Announcement of the commencement of proceedings to certify death,published in ˝Naprzód˝ in 1947, no. SGCKr 582.


57. Wniosek o stwierdzenie zgonu z 1946 r.,Sąd Grodzki w Krakowie (1928–1950), sygn. SGCKr 479.Application for a death certificate from 1946,Sąd Grodzki w Krakowie (1928–1950), no. SGCKr 479.


58. Koncesja na prowadzenie koncesjonowanego rzemiosła wydana w 1940 r.,Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie (1857–1939), sygn. IPHKr I 233.Concession to carry out a licensed craft, issued in 1940,Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie (1857–1939), no. IPHKr I 233.


59. Karta spisu na udzielone karty przemysłowe i koncesje z 1906 r.,Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie (1857–1939), sygn. IPHKr I 233.Index card with granted industrial concessions and cards from 1906,Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie (1857–1939), no. IPHKr I 233.


60. Spis powinności należnych i wzajemnych gminy, C.K. Komisja ministerialnadla zniesienia ciężarów gruntowych w Krakowie (1850–1858), sygn. KZCG 1467.List of due and reciprocal duties within the community, C.K. Komisja ministerialnadla zniesienia ciężarów gruntowych w Krakowie (1850–1858), no. KZCG 1467.


61. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskim za 1871 r., sygn. Bibl. 10217.Szematyzm of the Kingdom of Galicya and Lodomeria with the Grand Duchy of Krakow for the year 1871, no. Bibl. 10217.


62. Kalendarz Krakowski Józefa Czecha za 1900 r., sygn. Bibl. 3756.Krakow Calendar by Józef Czech for the year 1900, no. Bibl. 3756.


63. Elenchus venerabilis cleri dioeceseos cracoviensis za 1901 r., sygn. Bibl. 4593.Elenchus venerabilis cleri dioeceseos cracoviensis for the year 1901, no. Bibl. 4593.


64. Kwestionariusz na wydanie dowodu osobistego z 1940 r.,Akta miasta Krakowa (1300–1945), sygn. SMKr 452, s. 307.An application form for an Identity Card from 1940,Akta miasta Krakowa (1300–1945), no. SMKr 452, p. 307.


65. Kwestionariusz na wydanie dowodu osobistego z 1940 r.,Akta miasta Krakowa (1300–1945), sygn. SMKr 452, s. 308.An application form for an Identity Card from 1940,Akta miasta Krakowa (1300–1945), no. SMKr 452, p. 308.


66. Kwestionariusz na wydanie dowodu osobistego z 1940 r.,Akta miasta Krakowa (1300–1945), sygn. SMKr 452, s. 313.An application form for an Identity Card from 1940,Akta miasta Krakowa (1300–1945), no. SMKr 452, p. 313.


67. Kwestionariusz na wydanie dowodu osobistego z 1940 r.,Akta miasta Krakowa (1300–1945), sygn. SMKr 452, s. 314.An application form for an Identity Card from 1940,Akta miasta Krakowa (1300–1945), no. SMKr 452, p. 314.


68. Kennkarte, Akta miasta Krakowa (1300–1945), sygn. SMKr 452.Kennkarte, Akta miasta Krakowa (1300–1945), no. SMKr 452.


69. Karta meldunkowa z 1943 r., Akta miasta Krakowa(1300–1945), sygn. SMKr 775.Registration card from 1943, Akta miasta Krakowa (1300–1945), no. SMKr 775.


70. Kwestionariusz szkód wojennych dla osób indywidualnych,Zarząd Miejski w Krakowie (1945–1950), sygn. ZMKr 167, s. 323.Application form declaring war damages for individuals,Zarząd Miejski w Krakowie (1945–1950), no. ZMKr 167, p. 323.


71. Kwestionariusz szkód wojennych dla osób indywidualnych,Zarząd Miejski w Krakowie (1945–1950), sygn. ZMKr 167, s. 324.Application form declaring war damages for individuals,Zarząd Miejski w Krakowie (1945–1950), no. ZMKr 167, p. 324.


72. Kwestionariusz szkód wojennych dla osób indywidualnych,Zarząd Miejski w Krakowie (1945–1950), sygn. ZMKr 167, s. 329.Application form declaring war damages for individuals,Zarząd Miejski w Krakowie (1945–1950), no. ZMKr 167, p. 329.


73. Kwestionariusz szkód wojennych dla osób indywidualnych,Zarząd Miejski w Krakowie (1945–1950), sygn. ZMKr 167, s. 330.Application form declaring war damages for individuals,Zarząd Miejski w Krakowie (1945–1950), no. ZMKr 167, p. 330.


74. Karta z kartoteki objętych pomocą społeczną założona w 1946 r.,Miejski Komitet Opieki Społecznej w Krakowie (1945–1947), sygn. MKOSKr 22A.Card from an index file of individuals under Social Service care, issued in 1946,Miejski Komitet Opieki Społecznej w Krakowie (1945–1947), no. MKOSKr 22A.


75. Karta z kartoteki repatriantów, Państwowy Urząd Repatriacyjny WojewódzkiOddział w Krakowie (1945–1950), sygn. PUR 94.Card from an index file recording repatriates, Państwowy Urząd Repatriacyjny WojewódzkiOddział w Krakowie (1945–1950), no. PUR 94.


76. Karta z kartoteki repatriantów, Państwowy Urząd Repatriacyjny WojewódzkiOddział w Krakowie (1945–1950), vsygn. PUR 94.Card from an index file recording repatriates, Państwowy Urząd Repatriacyjny WojewódzkiOddział w Krakowie (1945–1950), no. PUR 94.


77. Poświadczenie zamieszkania wydane w 1945 r. przez Zarząd Miejskiw Krakowie, Urząd Wojewódzki Krakowski (1945–1950), sygn. UW II 672.77. Confirmation of abode issued in 1945 by the City Board in Krakow,Urząd Wojewódzki Krakowski (1945–1950), no. UW II 672.


78. Protokół z przesłuchania świadków śmierci danej osoby,Urząd Wojewódzki Krakowski (1945–1950), sygn. UW II 672.A protocol from the interrogation of witnesses of a person’s death,Urząd Wojewódzki Krakowski (1945–1950), no. UW II 672.


79. Pismo wojewody krakowskiego z 1945 r. o gromadzeniu informacji o dzieciachwywiezionych do Niemiec w celu germanizacji,Urząd Wojewódzki Krakowski (1945–1950), sygn. UW II 2501.A letter written by the Voivode of Krakow from 1945 concerning the collection ofdata pertaining to children taken to Germany in order to be Germanized,Urząd Wojewódzki Krakowski (1945–1950), no. UW II 2501.


80. Oświadczenie potwierdzające tożsamość osoby,Urząd Wojewódzki Krakowski (1945–1950), sygn. UW II 654.Statement confirming a person’s identity,Urząd Wojewódzki Krakowski (1945–1950), no. UW II 654.


81. Księga główna wychowanków domu dziecka, Urząd Wojewódzki Krakowski (1945–1950), sygn. UW II 2495.Main book of children brought up in a children’s home, Urząd Wojewódzki Krakowski (1945–1950), no. UW II 2495.

More magazines by this user
Similar magazines