Arabic

aman.palestine.org
  • No tags were found...

Arabic

مدونة سلوك المؤسسات الأهليةالفلسطينية≤∞∞∏


مدونة سلوك المؤسسات الأهلية الفلسطينية≤∞∞∏œ«bŽ≈∫„uK« W½Ëb* wK¼_« ·ö²zô«W¹dO)« UOFL−K wMODKH« ÂUF« œU%ô«WOMODKH« WOK¼_« ULEM*« WJ³ýWOMODKH« WOK¼_« UÝRLK WOMÞu« W¾ON«…ež – WOuJ(« dOž ULEMLK ÂUF« wMODKH« œU%ô«≥


تعريفاتqLŽ —UÞ≈ w qLF« UOuKÝË UOöš_ —UOF w¼ „uK« W½ËbrOI«Ë UOuK« WŽuL− UNO 5HþuLKË UNð«—«œ≈ fU−* œb% UÝR*«ÆrNUN rNz«œ√ ¡UMŁ√ UNðUŽ«d Vł«u«‚UHð« Vłu0 QAMð WKI² W¹uMF WOBý w¼ WOMODKH« WOK¼_« WÝR*«`UB« rNð WŽËdA ·«b¼√ oOIײ ’Uý√ WF³Ý sŽ qI¹ ô œbŽ 5ÐoOI%Ë W¹d(«Ë WOŽuD«Ë WOöI²ÝôUÐ r²ðË `Ðd« wMł ·«bN²Ý« ÊËœ ÂUF«WOKš«b« …—«“Ë Èb q− wuJŠ dOž w½u½U rł w¼Ë ¨ÂUF« `UB«r²¹ ≤∞∞∞ ÂUF ± r— WOMODKH« W¹dO)« UOFL'« Êu½U VŠ WOMODKH«UœU¼ fOË lL²−*« WbšË d¹uDð WOÝUÝ_« t²¹Už qI² qJAÐ tKOJAðUÝR*« ¨W¹dO)« UOFL'« p– qLA¹Ë ‰UJý_« s qJý ÍQÐ `ÐdKW¹dO)« UOFL−K WK¦L*« UJ³A«Ë «œU%ô« ¨WO{U¹d« Íœ«uM« ¨W¹bŽUI«ÆWOMODKH« WOK¼_« UÝR*«ËÆWOMODKH« WOK¼_« UÝR*« ŸUD wMF¹ ŸUDI«UOFL−K ÂUF« œU%ô« w¼ WOMODKH« WOK¼_« UÝRLK WOðöE*« U¾ON«WOMÞu« W¾ON« ¨WOMODKH« WOK¼_« ULEM*« WJ³ý ¨WOMODKH« W¹dO)«dOž ULEMLK wMODKH« ÂUF« œU%ô« ¨WOMODKH« WOK¼_« UÝRLKÆ…ež –WOuJ(«ÆWOMODKH« WOMÞu« WDK« ∫WDK«WOKLŽ w ¡UM«Ë ‰Ułd« s WöF« «– ·«dÞ_« WU W—UA ∫W—UA*«¥


WDOÝË UÝR ‰öš s …dýU³ dOž Ë√ …dýU³ …—uBÐ ¡«uÝ ¨—«dI« lMÆrN(UB q¦9 WOŽdý·«b¼_«Ë ¨WOLOI« ȃd« vKŽ rzU oOM²«Ë pO³A²« √b³ ∫oOM²«Ë pO³A²«ÆœuN'« Ë√ œ—«u*« —b¼ ÂbŽË WUF« W×KB*« Âb¹ U0 Wd²A*««¡«dłù«Ë UÞUAMUÐ WIKF²*« WO½ü«Ë WuŁu*« UuKF*« dOuð ∫WOUHA«UN'«Ë —uNL'«Ë s¹bOH²*« ‰uË ÊUL{Ë Æ UÝUO«Ë «—«dI«ËÆ UuKFLK 5×½U*«Ë WöF« «– WOLÝd«qL%Ë WÝR*« œ—«u «b²Ý« ‰uŠ d¹—UI²« .bI² UO¬ œułË ∫W¡U*«·«b¼√ oOI% w ‚UHšù« sŽ Ë√ rNð«—«d sŽ 5ËR*« q³ s WOËR*«ÆWÝR*« W¹ƒ—ËË√ ÊuK« Ë√ ¨wŽUL²łô« ŸuM« YOŠ s eOOL²« ÂbŽ wMFð ∫‰uLA«Ë …«ËU*«Ë√ rN¼U— 5ײ WdH« ¡UM«Ë ‰Ułd« lOL' ÕU²ð Ê√ V−¹ –≈ ‚dF«s¹bOH²*« s «u½U ¡«uÝ UŽuL−*« Ë√ ’Uý_« qUF¹ Ê√Ë ¨tOKŽ ÿUH(«Æ’dH« RUJð WKE X% WOÝ«uÝ rN½√ vKŽ 5Hþu*« s Ë√WOKŽUHÐ qLFð WÝR*« Ê√ s bQ²« UNöš s r²¹ WOKLŽ w¼ ∫…bOýd« …—«œù«UN«b¼√ oOIײ WËb« w UNÐ ‰uLF*« 5½«uIUÐ Âe²KðË ¨VÝUM qJAÐ —«bðË…œUOI« UDKÝ WŽUL'« i¹uHð qLAðË ¨wÝUÝ_« UNUE½ w WMO³*« UNðU¹UžËÆW³ÝU×LK U¾ON« Ác¼ ŸuCš l dG√ WOKO¦9 U¾ONμ


Ë√ …u lu w ’Uý_« s WŽuL− Ë√ hý `³B¹ ∫`UB*« »—UCðs p– ‰öG²Ý« ÂØtuð Ê√ UN½Qý s WOFL'« w WOŠö Ë√ WOËRÂØt Èdš√ UÝR Ë√ ÂØtzUb√ ¨ÂØt²KzUŽ WFHM ¨WOBA« WFHM*« qł«ÆUNÐ WöŽw³Kð ZzU²½ sŽ UÝR*«Ë UOKLF« dHð Ê√ wG³M¹ ∫WOKŽUH«Ë dOŁQ²«ÆWOU*«Ë W¹dA³« œ—«uLK «b²Ý« qC√ oOI% l UłUO²Šô«∂


∑مقدمة—UA¹ ·uÝ® WOMODKH« WOK¼_« UÝR*« ·«b¼√ Ác¼ „uK« W½Ëb sLC²ðWD³ðd*« ·«b¼_« Ác¼ oOIײ UNOFÝ ÈbË © UÝR*« `KDB0 “UIŠô UNO≈WOFL²−*« WOLM²« À«bŠ≈ w U¼—ËœË UNðU¹UžË `UB« rJ(« ΔœU³Ë rOIÐÁc¼Ë ƉöI²Ýô«Ë W¹d(« w wMODKH« VFA« ‰U¬ oOI% w UN²L¼UËΔœU³Ë W¹œbF²«Ë wMODKH« lL²−*« w ŸuM²« √b³ vKŽ WOM³ W½Ëb*«UÝR*« Ê«Ë ¨ UÝR*« fOÝQð w ‰uHJ*« o(«Ë W—UA*«Ë ¨WOÞ«dI1b«‚U¦O*« «c¼ œ«bŽ≈ - bË ÆlL²−*« ‚uIŠ ‚UIŠ≈ w WOOz— WUŽœ w¼ WOK¼_«WOKLŽ ‰öš s WOMODKH« WOK¼_« UÝRLK WOðöE*« U¾ON« q³ sWOÐdG« WHC« w X¹dł√ WOMODK WOK¼√ WOFLł ≤∞∞ s d¦√ l —ËUAðÆ…ež ŸUDËdOOG²« U¹bײ WÐU−²Ýö UÝR*« TONð ·uÝ Ác¼ „uK« W½Ëb Ê≈Íœd qJAÐ lL²−LK `O²ð WUF W¾OÐ oK) W—UA*« WOKLŽË ¨wÞ«dI1b«ÊU …œu*« Ác¼ w …œ—«u« ΔœU³*« ‰öš sË ¨ÁdOB —dI¹ Ê« wŽULł Ë√—dײ« WOKLŽ ÊuJð ÊUÐ Âe²Kð ≠ Í—UO²š« qJAÐ U¼UM³²²Ý w²« ≠ UÝR*«‚U×K« WOKLŽË 5DK w WOÝUO«Ë W¹œUB²ô«Ë WOŽUL²łô« WOLM²«Ë wMÞu«WO¬ ÊuJð ÊUÐ Âe²Kð UL ÆUNKLŽ U¹uË√ s Í—UC(« ÂbI²«Ë —uD²« VdÐÂd²% Ê«Ë ¨tbð Íc« wMODKH« VFA« ‰U¬Ë UłUO²Šô W³O−² UNKLŽdO¹UF0 Âe²Kð UL ÆÊU½ù« ‚uIŠË wMODKH« lL²−*« rO tð«– Xu« wbRð ÂUŽ qJAÐË ÆU¼œ—«u «b²Ý« WOHO sŽ W¡U*«Ë UNULŽ√ w WOUHA«wŽu« WO½UJ≈ WÝRLK oI%Ë `UB« rJ(« oO³Dð vKŽ UNzœU³ w W½Ëb*«


WÝR*« qš«œ WÐUd« “eFðË …ËbI« ÊuJð wJ UNOFÝË `UB« rJ(« ΔœU³0„uK« W½Ëb ÊUÐ bRð UN½√ UL ÆqOKC²«Ë t¹uA²« s UN²¹ULŠ w rN¹ U2s s¹dAF«Ë lÝU²« w dI*« wMODKH« wÝUÝ_« Êu½UIK WLłdð w¼ Ác¼sÞ«uLK UOÝUÝ√ UIŠ UÝR*« Ác¼ ¡UA½≈ d³²Ž« Íc«Ë ≤∞∞≤ ÂUŽ s —U¹√Æt²¹ULŠ V−¹ wMODKH«∫‰Ë_« qBH«نظرة تاريخية على قطاع العمل الأهلي الفلسطينيd¹uDð w WOL¼_« mUÐ å«—Ëœ w{U*« ÊdI« lKD cMË UÝR*« X³F—dײ« WOKLŽ s √e−²¹ ô «¡eł X½U UNðQA½ cML ¨wMODKH« lL²−*«l«uUÐ UÝR*« —uDð WOKLŽ XD³ð—« bI pcÐË ÆWOMÞu« WOLM²«Ë wMÞu«d¹uDð WOKLŽ p– V«Ë bË Æ5DK w dOG²*« wŽUL²łô«Ë wÝUO«vKŽ …—bË Wöš ÕËdÐ XLð«Ë UL ¨wMODKH« w½b*« lL²−*« rO¼UH*ÆbOIF²« s WGUÐ Wł—œ vKŽ W¾OÐ w qLF«Ë œuLB«bFÐË Æ±π∏∑ ÂUŽ vË_« W{UH²½ô« rCš w tLš“ ŸUDI« «c¼ q«Ë bËÍc« wŽUL²łô«Ë wÝUO« ‚UDM« w Í—cł dOGð ÀbŠ WDK« fOÝQð—ËœË ÂUNË Èƒ— w dOGð À«bŠ≈ VKDð Íc« d_« UÝR*« tO qLFðÆUNO≈ —UA*« dOG²« dUMŽ l VÝUM²¹ U0 5DK w wK¼_« qLF«WOŽUL²łô« WOLM²« WOKLŽ w UÝR*« t³FKð Íc« ÂUN« —ËbK WU{ùUÐ∏


VFAK ÊuF« .bIðË WŁUžù« w ÎU×{«Ë Ϋ—Ëœ X³F bI W¹œUB²ô«ËvKŽ ŸUDI« …—b dEMK XHK*« sË ÆWM¼«d« ·ËdE« qþ w wMODKH«vKŽ WK¼c*« tð—bË ¨wKOz«dÝù« ‰ö²Šô« ¡«dł …bIF ·Ëdþ sL{ qLF«Ub)« .bIð w Á—«dL²Ý« w dŁ_« mUÐ t ÊU U2 eOL²*« ¡«œ_«Ë nÒOJ²«ÆwMODKH« VFAK WOÝUÝ_«…b¹bA« W³žd« lOL−K ÎUOKł Ëb³¹ ¨WOzUM¦²Ýô« ·ËdE« Ác¼ s rždUÐ˨qC√ Ubš .bIð vKŽ UNð—b …œU¹e UÝR*« pKð Èb œ«bF²Ýô«Ë‰öš s p– vK−²¹Ë Æ5DK w WOLM²« WOKLŽ vKŽ d³« dOŁQð oK)Ës ržd« vKŽ ÆwMODKH« lL²−*« w U¼—Ëb UN«—œ≈Ë UÝR*« wŽË¨WOMODKH« WOLM²« À«bŠù UN²¹ƒ— wË UÝR*« pKð «—b w ËUH²«lL²−*« Èb —dײ«Ë WOLM²« À«bŠ≈ w U¼—Ëœ WOL¼√ vKŽ WFL− UN½√ ô≈t²UÝ— WK«u vKŽ ŸUDI« «c¼ …—b u¼ wIOI(« Íbײ« vI³¹Ë ¨wMODKH«ÆwMODKH« lL²−*« qOJAð w WUF UL¼U À«bŠ≈ vKŽËπ


مبادئ مدونة السلوك∫w½U¦« qBH«UN½S UNOM³ð ‰öš sË UÝRLK „uK« W½Ëb WOU²« ΔœU³*« qJAð ·uÝbQ²« WOGÐ WKI² WNł q³ s oObð WOKLŽ ¡«dłùË ΔœU³*« ÁcN UNu³ sKFðÆΔœU³*« ÁcNР«e²ô« s5½«uI«Ë oOŁ«u*UР«e²ô« ©±® r— √b³…œUOÝ sLC¹ U0 WOMODKH« 5½«uI« lOL−Ð WOMODKH« WOK¼_« UÝR*« Âe²Kð∫UNO U0 ¨WÝR*« wŠ«u½ WU w Êu½UI«Æ±π∏∏ر±Ø±μ a¹—U²Ð …—œUB« WOMODKH« ‰öI²Ýô« ÊöŽ≈ WIOŁË ºÂUŽ s —U¹√ s s¹dAF«Ë lÝU²« w dI*« wMODKH« wÝUÝ_« Êu½UI« ºÆ≤∞∞≤ULOKF²« lOLłË ≤∞∞∞ ÂUF ± r— WOMODKH« W¹dO)« UOFL'« Êu½U ºW¹cOHM²« W×zö«Ë ¨¡«—“u« fK− sŽ …—œUB«Ë 5½«uIUÐ WIKF²*«Æ≤∞∞≥ ÂUŽ w …—œUB« UOFL'« Êu½U ÂUJŠ√ cOHM² …—œUB«Æ≤∞∞∞ ÂUF ∑ r— wMODKH« qLF« Êu½U ºÆ±πππ ÂUF ¥ r— 5UF*« ‚uIŠ Êu½U º‚uI×Ð WU)« WOËb« oOŁ«u*«Ë ΔœU³*UÐ WOMODKH« WOK¼_« UÝR*« Âe²Kð∫hš_UÐË ÊU½ù«ÆÊU½ù« ‚uI( w*UF« ÊöŽù« ºÆWOÝUO«Ë WO½b*« ‚uI(UÐ ’U)« wËb« bNF« º±∞


ÆWOUI¦«Ë WOŽUL²łô«Ë W¹œUB²ô« ‚uI(UÐ ’U)« wËb« bNF« ºÆ5¾łö« l{uÐ WU)« WOUHðô« ºÆqHD« ‚uIŠ WOUHð« ºÆ …√d*« b{ eOOL²« ‰UJý√ lOLł vKŽ ¡UCI« WOUH𫠺ƩWU)« UłUO²Šô« ÍË– Ë√® 5UF*« ‚uIŠ ‰uŠ w*UF« ‚U¦O*« ºÆ“± r— o×K ” wDš «e²« vKŽ WÝR*« luð UNO≈ —UA*« ΔœU³*« sŽ ΫdO³Fð˱±WOLM²« U¹uË√ ©≤® r— √b³¨WOMODKH« WOLM²« U¹uË√ l WL−M UN²DA½√ ÊuJð ÊUÐ UÝR*« Âe²KðWFu*« UÝR*« Âe²KðË UL ÆWO−Oð«d²Ýù« UN²Dš l WL−M ÊuJð YO×ÐÁuA¹ Ê√ t½Qý s Íc«® ÎUOÝUOÝ ◊ËdA*« q¹uL²« idÐ W½Ëb*« Ác¼ vKŽW¹d(« qOM wMODKH« wMÞu« ‰UCM« WOŽËdA0 f1 Íc« Ë√ ¨©WOLM²« WOKLŽÆ…bײ*« 3_« ‚U¦O «—dIË ΔœU³* UIË dOB*« d¹dIð oŠË ‰öI²Ýô«ËÍ—dײ« wMÞu« ZU½d³« l WL−M UN²DA½√ ÊuJð ÊUÐ UÝR*« Âe²Kð ULhš_UÐË Èu² Í√ vKŽ q²;« l lO³D²« UNb¼ WDA½√ ”—U9 ô Ê√ËÊ√ Ë√ ÍuLM²« Ë√ wUI¦« Èu²*« vKŽ Ë√ wM_« wÝUO« Èu²*« vKŽw ·dB²K WKÐUI« dOž wMODKH« VFA« ‚uIŠ s WDA½_« Ác¼ hI²Mðr¼—U¹œ v≈ U²A« s 5OMODKH« 5¾łö« …œuŽË WËb« WU≈Ë W¹d(«Æ±π¥ r— s_« fK− —«dI ÎUIË WOK_«


oOM²«Ë pO³A²« ©¥® r— √b³W«dA«Ë ‰UBðô«Ë ÊËUF²«Ë ¨oOM²«Ë ¨pO³A²« ÕË— d¹uD²Ð UÝR*« Âe²Kð¨WOŽUDI« ôU−*« w WUš WöF« »U×√ l Wd²A*« ȃd« vKŽ WOM³*«œ—«u*«Ë UUDK q¦_« «b²Ýô«Ë qLF« WOł«Ëœ“« VM&Ë WOKUJ²« oOI%ËW¡U* …bF² WOMF*« ·«dÞ_« ÊuJð Ê«Ë ¨cOHM²«Ë jOD²« w W«dA«ËÆUCFÐ UNCFÐw WöF« »U×√ 5Ð W¹—ËdC« «—ËUA*« ¡«dłSÐ UÝR*« Âe²Kð ULË√ Wd²A*« —u_UÐ d_« oKF²¹ UbMŽ WUšË n«u*« oOMð s ŸUDI«WOËb« qU;« w Ë√ sÞu« qš«œ qO¦L²« w Ë√ WOFL²−*« U¾H« fH½¨WUM*« s qOKI²«Ë Àb(« w ŸUDI« ¡«—ü ‰œUŽ qO¦9 œułË ·bNÐ p–ËÈbŠ√ W—UA ‰UŠ wË œ—«u*« ‰öG²Ý« w …¡UHJ« …œU¹“Ë qLF« WOł«Ëœ“«ËZzU²½ vKŽ WöF« »U×√ ŸöÞSÐ Âe²Kð UN½S ÂU¼ ÀbŠ Í√ w UÝR*«ÆUN²—UAWOUHA« ©μ® r— √b³o(« √b³ vKŽ WLzUI«Ë WIKD*« WOUHA« WÝUOÐ WOK¼_« UÝR*« Âe²KðsLC¹ U0 WöF« »U×√ v≈ UuKF*« ‰UB¹SÐ oKF²¹ ULO WdF*« wUÞUAM« ‰uŠ WDK«Ë 5×½U*«Ë ¨s¹bOH²*«Ë ¨WUF« W¾ON« l ÕU²H½ô«—uNL'«Ë s¹bOH²*« ‰uË ÊUL{Ë Æ UÝUO«Ë «—«dI«Ë «¡«dłù«Ë«¡«dł≈ sL{ qLF«Ë UuKFLK 5×½U*«Ë WöF« «– WOLÝd« UN'«ËdAMK W×{«Ë UÝUOÝË W¹uLM²«Ë WOU*« UÝUOUÐ oKF²¹ U0 WMKFË W×{«Ë±≥


WU)« bŽ«uI«Ë WOMN*« dO¹UF*UÐ bOI²«Ë —uNL−K W×O×B« UuKF*« dOuð˨WOzd*« qzUÝuUÐ ÊU ¡«uÝ WOÝUÝ_« WOU²« UuKF*« dOuðË ¨WOU*« WOUHAUÐ∫WO½Ëd²Jô« Ë√ WŽu³D*« ¨WŽuL*«ÆUNLOË UN«b¼√ ¨UN²UÝ— ¨WÝR*« ΔœU³ ºUOËR*«Ë —«Ëœ_« tÐ ÎU×{u WÝRLK Í—«œù«Ë wLOEM²« qJON« ºÆWHK²*«5DK w WHK²*« UN'« l «bUF²«Ë Uö²zô«Ë U«dA« ºÆUNł—UšË¨W½“«u*« q_« vKŽ qLAð Ê√ V−¹ w²«Ë W¹uM« W¹—«œù« WOU*« d¹—UI²« ºs W¹—«œù« WUÝd« ¨tÐ XU w²« WN'«Ë oOb²« ZzU²½ sŽ hKZzU²½ hK ¨UNd q³ÝË r¼dOž Ë√ 5×½U*« s WOU*« œ—«u*« ¨ob*«UN½QÐ nÒMBð w²« —u_« «bŽ U WUF« W¾ON«Ë …—«œù« fK− UŽUL²ł«ÆW¹dÝÆ U¹d²A*«Ë «¡UDF« ‰öš s U¹d²A*« …—«œ≈Ë ¨nOþu²« «¡«dł≈ ºÆWÝR*« UNOKŽ qLF²Ý Ë√ qLFð w²« WOK³I²*«Ë WOU(« WDA½_« ºÆWÝR*« UÞUA½ UNKLAð w²« WO«dG'« WIDM*« œËbŠ ºÆUNO≈ ‰uu« sJ1Ë WuNH WI¹dDÐ WÝRLK WOU*« d¹—UI²« dA½ ºUb)«Ë lzUC³K U¹d²A*« rE½ w …¡UHJ« sLCð VOUÝ√ wM³ð ºÆWOBA« `UB*« dOŁQð s «¡«dłù« Ác¼ W¹ULŠË±¥


W¡U*« ©∂® √b³qL%Ë WÝR*« œ—«u «b²Ý« ‰uŠ d¹—UI²« .bI² UO¬ œułË wMFð·«b¼√ oOI% w ‚UHšù« sŽ Ë√ rNð«—«d sŽ 5ËR*« q³ s WOËR*«sŽ WÐUł≈ Ë√ dOHð Ë√ Õdý .bIð vKŽ …—bI*« ÎUC¹√ wMFðË ÆWÝR*« W¹ƒ—ËUNO uCFÐ Ë√ WÝR*UÐ WU)« U³ł«u« Ë√ „uK« Ë√ ¡«œ_« Ë√ UdB²«W³MUÐ ’Uš qJAÐ ÎUU¼ p– d³²F¹Ë Æ©5Hþu*« Ë√ …—«œù« fK− ¡«uÝ®ÂuIðË 5Ëd× ’Uý√ sŽ WÐUOMUÐ Ë√ Øl qLFð w²« WOK¼_« UÝRLKÆ”UÝ_« «c¼ vKŽ q¹uL²« bA×ÐÍ√ ‰uŠ WÐuKD*« UuKF*« ÂbIð ÊUÐ WOMODKH« WOK¼_« UÝR*« Âe²KðWÝR*UÐ oKF²¹ ◊UA½ Ë√ Ÿu{uWOMODKH« WOK¼_« WÝR*« q³Ið Ê«Ë ¨ÕU²H½ô«Ë qOBH²« s —b d³« lœ«d√ s ÊËbOH²*« ¨WUF« W¾ON« ¡UCŽ√ q³ s W¡ULK WKÐU ÊuJð ÊQÐÊu½UI« oËË bUF²« ◊Ëdý oË WÝR*« l ÊËbUF²*«Ë Êu×½U*«Ë ¨lL²−*«ÆWOöI²Ýô« √b³ vKŽ ÿUH(« lË∫vKŽ WÝR q qLFð ’Uš qJAÐËWÝR*« UÞUA½Ë Z«dÐ s —dC² Í_ o×¹ ¨ÈËUJAK ÂUE½ œU−¹≈ ºfU− lł«dð Ê√Ë ¨ÈuJý q vKŽ ÎUODš œd« r²¹ Ê√Ë ¨t«b²Ý«ÆWO−NM …—uBÐ ÈËUJA« …—«œù«qzUÝË p– sL{Ë …bL²FË Wu³I WOIObðË WO³ÝU× qzUÝË Â«b²Ý« ºÆW³ÝUM oI%ÆUNMŽ sKF*«Ë UN WBB*« ôU−*« w ‰«u_« «b²Ý« ºÆ UOËR*« qB …UŽ«dË W¹—«œù« U¹u²*« oË ·dB« UOŠö b¹b% º±μ


‰uLA«Ë …«ËU*« ©∑® r— √b³s «u½U ¡«uÝ UŽuL−*« Ë√ ’Uý_« qUFð ÊQÐ UÝR*« Âe²KðUL ¨’dH« RUJð WKE X% WOÝ«uÝ rN½√ vKŽ 5Hþu*« s Ë√ s¹bOH²*«Ë√ØË wKzUF« Ë√ØË wÝUO« Ë√ ØË wHzUD« eOOL²« ÂbFÐ UÝR*« Âe²KðË√ØË ¨WOŽUL²łô« WOHK)« Ë√ØË wŽUL²łô« ŸuM« ”UÝ√ vKŽ Ë√ØË w«dG'«UÝR*« iFÐ oŠ vKŽ ÿUH(« l ÊU qJý ÍQÐ Ë√ ¨WUŽù« ”UÝ√ vKŽq_« wMODKH« lL²−*« U¾H wÐU−¹ô« eOOL²« WÝ—UL0 WOMODKH« WOK¼_«oÞUM*« iFÐ Ë√ ¨WU)« UłUO²Šô« ÍË–Ë …√d*«Ë WALN*« U¾H« q¦ UEŠW×KB*« l ÷—UF²¹ ô U0Ë WÐu²JË WMKF WÝUOÝ oË WALN*« WO«dG'«ÆWUF«WUJÐ eOOL²« lM* W×{«ËË W—U «¡«dł≈ d¹uD²Ð UÝR*« Âe²Kð ULÆ’dH« RUJð qHJ¹ U0 5Hþu*« b{ tUJý√W×{«ËË W—U «¡«dł≈ d¹uD²Ð WOMODKH« WOK¼_« UÝR*« Âe²Kð ULË√ Wb)« .bIð wË …bOH²*« U¾H« —UO²š« w eOOL²« ‰UJý√ WU lM*V³Ð 5HþuLK »UIF« «¡«dł≈ Ë√ WOd²« ¨rOOI²« ¨nOþu²« WKŠd w¨r¼dLŽ ¨WOŽUL²łô« rN²¾ ¨rN²UŽ≈ ¨rNK√ ¨rNðdAÐ Êu ¨rNMłÆwÝUO« rNzUL²½« Ë√ WOM¹b« rNð«bI²F¨UNð«—uAM ¨UNðUÞUA½ w 5M'« 5Ð …«ËU*« e¹eF²Ð WOK¼_« WÝR*« Âe²KðU¾H«Ë ¨5ŽuD²*«Ë ¨5Hþu*« l UNðöUFð bOF vKŽ p–Ë ¨UNð«¡«dł≈Æ—uNL'«Ë ¨WbN²*«fK− sLC¹ Ê√ V−¹ pcË ¨5KUF« ‚uIŠ W¹UL×Ð UÝR*« Âe²Kð UL±∂


¨nþu*« ‚uIŠ WU qLAð W×{«Ë ULOKFðË «¡«dł≈ œułË …—«œù«∫’Uš qJAÐËUOdðË UFOdð ÂUE½Ë W×{«Ë Vð«Ë— U¾Ë wHOþË rKÝ œułË ≠ÆlOL−K ÂuKFË `{«ËÆwMODKH« qLF« Êu½U l o«u²¹ U0 5HþuLK qLŽ œuIŽ œułË ≠ÂUE½ v≈ WU{ùUÐ 5Hþu*« lOL' `{«ËË ‰œUŽ rOOIð ÂUE½ œułË ≠Æ—uAM UÐuIŽ…bOýd« …—«œù« ©∏® r— √b³Ê√ s bQ²K WOÞ«dI1b«Ë …bOýd« …—«œù« √b³0 WOK¼_« UÝR*« Âe²Kð¨WUF« W¾ON« bOF vKŽ p–Ë bOł qJAÐ —«bðË WOKŽUHÐ qLFð WÝR*«∫wK¹ U0 Âe²Kð UN½S ’Uš qJAÐË Æ5Hþu*« Ë …—«œù« fK−VBFð Ë√ W¹u¾ Í√ sŽ UNð«—«d –Uð« w UU9 WKI² WOFL'« vI³ð Ê« º‰UGý≈ ÂbŽË ¨nOþu²«Ë Wb)« .bIð wU− w wHzUÞ Ë√ wÐeŠÆUNHzUþË Ë√ WOFłd*« UNðU¾O¼ W¹uCF WOM_« …eNł_« w 5KUF«Æw½u½U UÐUŠ ob 5Fð Ê« ºÆ`UBLK »—UCð œułË ÊËœ ‰ËR×K W—U «¡«dł≈ —uDð Ê« ºÆWÝRLK W¹œU*«Ë W¹dA³« œ—«uLK q¦_« «b²Ýô« WDš —uDð Ê« ºWOU*«Ë W¹—«œù« «¡«dłù« qLAð WLOK« UÝ—ULLK Wœ√ —uDð Ê« ºÆrOOI²«Ë WÐUd«Ë WOðUOKLF«Ës¹bOH²*«Ë 5Hþu*« —uFý —uDðË W—UA*UÐ …—«œù« ÂuNH “eFð Ê« ºÆWOU(« «œUOI« «—b d¹uDð l …b¹bł «œUO “ËdÐ l−AðË WOJK*UÐÆWÝRLK w−Oð«d²Ýô« jOD²« WOKLŽ w WÝR*« w 5KUF« „dAð Ê« º±∑


…bOI dOž ¨lL²−*« WłU( WÐU−²Ý« U¼—uDð w²« Z«d³« Ê√ s bQ²ð Ê« º¨WOK;« UFL²−*« …UOŠ vKŽ w³KÝ dŁ« UN fO ¨5×½U*« UNłu²ÐÆÎU¹œUB²« W¹b− ÊuJð Ê«Ë ¨W«b²Ýô« dBMFÐ l²L²ðUNðUbš …œU¹“ l VÝUM²¹ U0 U¼“eFðË WOðUÝR*« UNð«—b —uDð Ê« ºw²« Z«d³« sL{ WÝR*« ¡UMÐ dUMŽ œułË s bQ²ðË UNF¹—UAËWOU*«Ë W¹—«œù« ôU−*« w UNbIð w²« `M*« U³KÞ sL{Ë U¼cHMðÆW¹dA³« U¼—œUBË ¨ UuKF*« rE½ËÆ5Hþu*«Ë WLU(« ÂUł_« 5Ð ‰UBðô« ◊uDš `O{uð ºWOËR*« lO−A² WOz«dłù« UN³OUÝ√Ë WÝR*« WUI¦ W¹bIM« WFł«d*« ºÆW¹œbF²« «d²Š«Ë b¹b−²«Ë WOð«c«ÆrOOI²«Ë WFÐU²*« VOUÝ√ s ¡e− W×{«Ë ¡«œ√ dO¹UF l{Ë ºÆW—UA*UÐ WOÞ«dI1b« lO−Að ºÆ…—œU³*« ÕË— lO−Að ºÆ5HþuLK „uKÝ W½Ëb œU−¹≈ ºr−M¹ U0Ë WÐu²J mO w 5ŽuD²*«Ë 5Hþu*UÐ WIKF²*« UÝUO« l{Ë ºÆ…œułu*« 5½«uI« lÆW¹bUF²«Ë WO½u½UI« U«e²ô« «d²Š«Ë w³¹dC« ÕUBù« ºd¹uDðË …“U×M dOž VOUÝQÐ rOOI²« YOŠ s 5KUF« 5Ð W«bF« WŽUý≈ ºÆWOËR*« ÕË—Ë «—bI«±∏


±π`UB*« »—UCð lM ©π® r— √b³w ’Uý_« s WŽuL− Ë√ hý `³B¹ UbMŽ `UB*« »—UCð “d³¹‰öG²Ý« tuð Ê√ UN½Qý s WÝR*« w WOŠö Ë√ WOËR Ë√ …u luUÝR Ë√ tÐeŠ Ë√ tzUb√ ¨t²KzUŽ WFHM ¨WOBA« WFHM*« qł« s p–…—«œù« fK− ÂuI¹ Ê√ V−¹ p– ÊËœ ‰ËR×KË ÆUNÐ WöŽ t Èdš√WÝUOÝ ŸU³ð≈ 5Hþu*« vKŽË tOKŽ Ê√ UL ¨W—U «¡«dł≈ œułË s bQ²UÐÆ ôU(« pKð q¦ w WKUJ« WOUHA«WOU*« `UB*« lOLł sŽ ÕUBù« …—«œù« fK− ¡UCŽ√ lOLł vKŽ V−¹rNM q vKŽ V−¹ UL ¨pcÐ WöŽ t d√ Í√ WAUM bMŽ WOBA« Ë√«cNÐ —«d –Uð« WOKLŽ Í√ s V×M¹ Ê«Ë `UB*« pKð WFO³Þ sŽ ÕUBù«–Uð« WOKLŽ w „«d²ýô« s tMJ1 ’Uš ¡UM¦²Ý« œułË ‰UŠ w ô≈ ÊQA«Æ—«dI«s Æ≤∞∞∞ ÂUF ©±® r— UOFL'« Êu½U tOKŽ h½ U v≈ WU{ùUÐ…—«œù« fK− W¹uCŽ 5Ð lL'« s …—«œù« fK− ¡UCŽ√ lM q¦ ¨jЫu{w ¡UCŽ√ œułË lM pcË ¨©≤∞ …œU® dłQÐ WÝR*« `UB qLF«Ë¨© ±∂ …œU ® WO½U¦«Ë vË_« 5²ł—b« s WЫd rNMOÐ jÐdð …—«œù« fK−≠∫apple?Ð Âe²K½ UM½SfK− W¹uCŽ W−O²½ Ub)« w «“UO²« Í√ »U²« “«uł ÂbŽ ƱWŽub «—UA²Ýô«Ë V¹—b²«Ë ÀU×Ð_« p– sLCÐË ¨…—«œù«Ædł_«fK− Ë√ WOuLF« WOFL'« Ë√ WUF« W¾ON« W¹uCŽ 5Ð lL'« “u−¹ ô Æ≤Ác¼ bOOIð V−¹Ë UL ÆÂUŽ d¹b WHOþuÐ WÝR*« w qLF«Ë ¡UM_«


fK− »U²½« w «u—UA¹ ô YO×Ð WÝR*« w 5HþuLK W¹uCF«Vð«Ëd« q¦ rN(UB f9 «—«d Í√ vKŽ X¹uB²« Ë√ …—«œù«ÆtÐUý U Ë√ «“UO²ô«Ë…ØÂUF« …Ød¹b*UÐ «ØtDÐdð uCŽ Í√ s …—«œù« fK− W¹uCŽ ‰UGý≈ lM Æ≥Æ…d¼UB UöŽ Ë√ ¨WO½U¦«Ë vË_« 5²ł—b« s WЫdWO½U¦«Ë vË_« 5²ł—b« »—U√ s WO«dý≈ Ë√ WOÐU— nzUþË ‰UGý≈ lM Æ¥…ØwU*« …Ød¹b*«Ë …ØÂUF« …Ød¹b*« p– qLA¹Ë ¨…d¼UB UöŽ Ë√bŠ√ …—«œ≈ X% Ë√ vKŽ Ϋd¹b ¡«—b*« bŠ√ ÊuJ¹ Ê√Ë ¨WOÐUd« nzUþu«ËqLŽ Í√ w ¡UdA« Ë√ WO½U¦«Ë vË_« 5²ł—b« s —UN_« Ë√ »—U_«Æ’UšÊuJ¹ w²« ôU(« w WHK²*« UÝR*« 5Ð WO«dýù« l«u*« ‰œU³ð lM ÆμÆΫœ—«Ë `UB*« »—UCð UNOØWUŽ W¾O¼ uCŽ q vKŽ V−¹ ¨p– s bQ²« ÊUL{ qł√ sË Æ∂`¹dBð ” Ã–u/ T³Fð ØT³F¹ Ê√ nþu Ø…—«œ≈ fK− ØWOuLŽ WOFLłÆ“ UöF«≤∞


«–≈ U Ë√ WÝRLK WOU(« WLN*« l WI² WDA½_« X½U «–≈ U Æ√w²« «dOOG²« ¡u{ vKŽ p–Ë UNUI¹≈ Ë√ q¹bF²K WłU×Ð X½UWLN*« vKŽ √dDðWÝR*« ·«b¼√ oOI% w Z«d³« WOKŽUË …¡UH Èb Æ»Z«d³« s ÊËbOH²*« UNOKŽ qB×¹ w²« ZzU²M« ÆÃt−zU²M W³MUÐ ZU½d³« WHKJð ÆœUOKLŽ ÊuJð Ê√ V−¹Ë Æ…b¹bł Ubš .bIð wG³M¹ ÊU «–≈ U Æ?¼·«dÞ_« s U—UA sLC²ðË W½UQÐ Èd& Ê√Ë WײHM rOOI²«ÆWÝR*« w WöF« «–¨WÝR*« ·«b¼√ l UÞUAM« o²ð Ê√ V−¹ ∫·«b¼_« l o«u²« Æ≥w−Oð«d²Ýô« jOD²K ÎUÝUÝ√ U½uJð Ê√ V−¹ UN²LNË WÝR*« WUÝds bQ²« vKŽ UNUL²¼« WÝR*« edð Ê√ V−¹Ë ÆWÝR*« qLŽ ZU½dÐËÆoIײ« bO w¼ Ë√ XII% b UN«b¼√ Ê√vKŽ WOKŽUË …¡UHJÐ WÝR*« ZU½dÐ qLF¹ Ê√ V−¹ ∫WOUFH«Ë …¡UHJ« Æ¥ÆWMKF*« UN«b¼√ oOI%vKŽ WLE²M …—uBÐ ‰uB×K vFð Ê√ WÝR*« vKŽ ∫WFł«d« W¹cG²« ÆμÆWöF« «– ·«dÞ_«Ë UN−«dÐ s s¹bOH²*« s WFł«— W¹cGðÂuNH vKŽ edð Ê√Ë WOMN0 UNULŽ√ WÝR*« ”—U9 Ê√ V−¹ ∫WOMN*« Æ∂Æs¹dšü« Wbš≤≤


≤≥WÝR*« W¼«e½ ©±±® r— √b³¨—uNL'« l ôUBðô« w Ϋb¹b%Ë ¨WOK¼_« WÝR*« UÞUA½ q wœ«d_«Ë UŽuL−*«Ë Èdš_« UÝR*« rO «d²ŠUÐ UÝR*« Âe²K²ÝqŠË ¨rNF ôUJý≈ œułË lM qł« s bNł qJÐ qLFð Ê«Ë rNðUÝUOÝËoOŁuðË UHK*« kHŠ v≈ WU{≈ ÆÕU²H½ô«Ë `U²« s ÕËdÐ ôUJý≈ W¹√ö−« ·öð≈ ÂbF jЫu{ l{ËË UuKF*« s« vKŽ WEU;«Ë «—«dI«Æ UuKFLK ‰uu« W¹dŠ ΔœU³0 «e²ô«Ë¨œUH« ¨W¾ÞU)« ‰UF_« w ÎU—UA ÎUdÞ ÊuJð sË WÝR*« ÷—UF²Ý–UðUÐ WÝR*« Âe²K²Ý UL ¨W×O× dOž WOU öUFð W¹√Ë ¨…uýd«Æ‰UF_« Ác¼ WЗU; W“ö« «¡«dłù«U¾ON« ULNOKŽ ‚œUBð ¨wUË Í—«œ≈ 5UE½ d¹uD²Ð WÝR q Âe²Kð∫UMLC²¹ Ê√ vKŽ ¨WIŁu …—uBÐ WOFłd*«ÆnOþu²« «¡«dł≈ Ë UÝUOÝ Æ√¨nzUþu« ‰UGý≈ WO¬ qLA¹ ¨·UHýË `{«Ë nOþuð ÂUE½ œU−¹≈ V−¹ Æ»ÂbFР«e²ô« l ¨WHOþË q ‰UGý≈ ◊Ëdý b¹b%Ë ¨UNMŽ ÊöŽù«Ëw ô≈ ¨wŽUL²łô« ŸuM« VŠ Ë√ ¨wKzUF« ¨wHzUD« ¨wÝUO« eOOL²«ÆWMKF WÝUOÝ oË U¾H« iF³ wÐU−¹ô« eOOL²« —UÞ≈ΫbŠ qHJ¹ U0 ¨WAOF*« U¹u² l r−M¹ Vð«ËdK v½œ√ bŠ b¹b% ÆÆWO½U½ù« ◊ËdA« s v½œ√sL{Ë ¨5HþuLK Èdš_« «“UO²ô« dzUÝË Vð«Ëd« rKÝ sŽ ÊöŽù« ÆÀË√ «—UA²Ý« qÐUI ôbÐ Í√ lœ ÂbŽË ¨ PUJ Ë√ ôbÐ W¹√ p–ÆWÝR*« qš«œ s ÊuHþu UNÐ ÂuI¹ V¹—bð ‰ULŽ√


Uö)« qŠ ©±≤® r— √b³Wł—bUÐ rOJײ«Ë WÞUÝu« v≈ ¡u−KUÐ W½Ëb*« Ác¼ vKŽ ÊuFu*« Âe²K¹WÝR*« qš«œ Ë√ ¨WHK²*« WOK¼_« UÝR*« 5Ð ULO Uö)« q( ¨vË_«ÆqLF« qUA bOF vKŽ Ë√ ¨…bŠ«u«ÈËUJA« q³Ið UN²LN rOJ% WM' »U²½« w ÊuFu*« „—UA¹ W¹UG« ÁcNËvKŽ kU×¹ U0 ¨W¹UG« ÁcN l{u¹ ’Uš ÂUE½ oË ¨UNKŠ w jÝu²«ËÆUNðUOuBš vKŽ kU×¹Ë WÝR q WOöI²Ý«≤¥


≤μ


≤∂

More magazines by this user
Similar magazines