Views
3 years ago

Att uppskatta och reducera långsiktiga risker vid strålbehandling av ...

Att uppskatta och reducera långsiktiga risker vid strålbehandling av ...

Att uppskatta och reducera långsiktiga risker vid strålbehandling av

Patrik BrodinAtt uppskatta och reducera långsiktiga risker vidstrålbehandling av barncancerStrålbehandling är en effektiv behandlingsmetod för medulloblastom vilket är denvanligaste typen av hjärntumörer hos barn. Hela hjärnan och ryggmärgen ska behandlasvarför en mycket stor del av patientens kropp blir bestrålad. Med dagensmoderna behandling tillfrisknar många barn från sjukdomen med en lång överlevnadsom följd. Resultatet av att ha bestrålat en stor del av kroppen kan bli att dessa barnfår kraftiga problem längre fram i livet med hörsel, syn, hormonsystemet, kognitivförmåga, infertilitet, hjärtsvikt och mer. Strålningen som används vid behandlingutgörs av av fotoner med hög energi och kan i sig inducera cancer varför dessapatienter även löper risk för att utveckla ny s.k. sekundär cancer.I det här arbetet har risken för såväl sekundär cancer som andra allvarliga biverkningaruppskattats och jämförts för tre olika strålbehandlingstekniker. Teknikernasom jämförts är:• 3D CRT, vilket innebär att sjukdomsområdet bestrålas med fotoner från eneller flera riktningar.• RapidArc, vilket är en rotationsbaserad behandlingsteknik där sjukdomsområdetbestrålas med fotoner under tiden som strålkällan roterar runtpatienten och strålfältet ändras kontinuerligt under behandlingens gång.• IMPT, som står för intensitetsmodulerad protonterapi innebär behandlingmed protoner istället för fotoner som de två andra teknikerna innebär.Strålbehandling med protoner är mycket tekniskt krävande men protonersfysikaliska egenskaper gör dem överlägsna fotoner när det gäller att bestrålaett tumörområde och samtidigt bespara intilliggande frisk vävnad.I detta projekt undersöktes även möjligheten att optimera behandlingen för attreducera risken för sekundär cancer. Med hjälp av data från tidigare studier påstrålningsinducerad cancer så fastställdes vilka organ som är mest strålkänsliga.Behandlingsplanerna för RapidArc och IMPT optimerades så att dessa organbestrålades till så liten utsträckning som möjligt, denna typ av optimering är ejmöjlig med 3D CRT.Resultaten av arbetet visar att det är möjligt att minska risken för sekundär cancergenom att ta hänsyn till detta i behandlingsplanen. Det visar sig även att risken attdrabbas av hjärtsvikt, kraftig hörselnedsättning, muntorrhet och nedsatt sköldkörtelfunktionär betydligt högre vid behandling med 3D CRT jämfört medRapidArc. Det betyder att rotationsbaserad strålbehandling kan innebära en betydligtmindre risk att drabbas av allvarliga komplikationer efter behandling av medulloblastomjämfört med 3D CRT som är standradbehandlingen i dagsläget. Behandlingmed protoner innebär en betydligt mindre risk för samtliga långsiktiga komplikationerjämfört med teknikerna som utnyttjar fotoner. Protonbehandling finnsendast att tillgå på ett fåtal behandlingscentra i Europa men är, då det är tillgängligt,det självklara valet för dessa patienter.Handledare: Marianne Aznar, Per Munck af Rosenschöld, Per Nilsson, Thomas Björk-ErikssonArbetet har utförts på avdelningen för strålningsonkologi, Köpenhamns UniversitetssjukhusExamensarbete 30 högskolepoäng i medicinsk strålningsfysik, VT 2010Avdelningen för medicinsk strålningsfysik, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds Universitet

Val av utvärderingsinstrument vid rehabilitering av benamputerade
Graviditet och äggdonation vid TS – möjligheter och risker - SFOG
Något av vad en ljumskbråckskirurg bör känna till! Smärta och recidiv
uppdrag-att-svara-for-genomforandet-av-fortbildning-i-specialpedagogik-for-larare-i-grundskolan-motsvarande-utbildning-vid-sarskilda-ungdomshem-och-sameskolan
Behandling av depression och utmattningssyndrom med hjlp av ...
Kartläggning av resurser för vård och omsorg vid demenssjukdom
Porterhypotesen och värdet av att gå före i miljöpolitiken: Teori och ...
Checklista – idéer och förslag som är bra att ta med vid planering för ...
Behandling av komplex PTSD och dissociativa störningar - Kris
HANDLINGSPLAN VID DÖDSFALL OCH ALLVARLIGA OLYCKOR ...
Att möta och undervisa nyanlända elever
Effekten av antibiotikabehandling vid aspirationspneumoni - SBU
Checklista vid årsräkning – god man och förvaltare
Avhandlingar framlagda vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och ...
C-MIS och andra aktiviteter vid Luleå tekniska universitet
Avhandlingar utgivna vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och ...
Forskning och forskarutbildning 2010 vid Institutionen för nordiska ...
Avhandlingar utgivna vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och ...
utvecklingen-av-korkortsinnehav-bland-unga-mojliga-forklaringar-konsekvenser-och-trender
Kvalitetssäkring av spol- och diskdesinfektorer ... - NU-sjukvården
Att följa, stimulera och bedöma språkutveckling – en uppgift för ...
Genusperspektiv på ledning och samverkan vid olyckor och kriser – en forskningsöversikt
Analys av rörelser i inkomstfördelningen vid införande av jobbskatteavdraget
Mark och grundvattenförorening av bensin och diesel. - IT - Lunds ...
X001: Exempel som visar att punktvis konvergens av kontinuerliga ...
Invigningstal av Lars Fredrik Borke vid höstmötet 2012
Utvärdering och optimering av underhållsprogram - Mälardalens ...
Ifylles av skrivvakten: BRITTISK LITTERATURHISTORIA OCH ...