Untitled - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých ...

vstecb.cz

Untitled - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých ...

OBSAHEkonomikaamanagement7 KabourkováKristina,WalterováDana:Evidenceupodnikatelů fyzickýchosobporovnáníúčetnictvíadaňovéevidence13 MáčeMiroslav:Návrhnovévyhláškyoúčetnictvírozpočtovýchorganizací23 ŠolcLadislav,ŠvejdováGabriela, JambalTsolmon: Kalkulacenákladůajejívýznamprotvorbucen35 ŠvejdováGabriela,ŠolcLadislav,JambalTsolmon:Oceňovánípracovníchmístahodnocenízaměstnanců43 VochozkaMarek, Mulač Petr: Ratingof thenational corporation BudweiserBudvarintheyears2003 200659 WalterováDana,BendováŠárka,KabourkováKristina:PopulationAgeingRelatedtoSocio-EconomicFactorsHumanitnívědy69 BendováŠárka,WalterováDana:PracticeandTheoryoftheCSRAppliedwithintheProcessofPublicAdministrationManagement79 CahaZdeněk:InternacionalizacevysokéhoškolstvínapříkladurakouskéhosektoruFachhochschulen85 CahaZdeněk:AplikovanývýzkumavývojvrakouskémsektoruFachhochschulen93 HruškováLenka:DerFremdsprachenunterrichtindertertiälenSphäre107 RyndováJitka:APoliticalEconomyofSpinozasEthics:Possessionandlove115 ŠimsováBronislava:BudouhledatRomovésvoubudoucnost?123 ŠulistováJindřiška:AestheticismprinciplesbasedonOscarWildesThePictureofDorianGrayPřírodnívědy127 BednářováPetra,KrejsováJana:Petráškůvpramenkvalitnízdrojpitnéabalenépramenitévody137 DedeciusKamil,KalováJana,KurcováVěra:Analytickézákladypravděpodobnostipronematematiky143 KalováJana,MarešRadim:Lineárníexpanzeideálníhoplynu153 KalováJana,MarešRadim:PoužitíExcelupřivýpočtutlakusytýchparpodchlazenévody161 VáchalJan,StrakováJarmila,KoupilováMonika,MoravcováJana:TypologyandLandscapeStructuralization


Stavebnictví179 BurianMiroslav:Využitífyzikálněchemickýchmetodprourčenívytvrzovacíchcharakteristiklicíchpryskyřic195 Konečný František:Provázanost stavebníhozákona a některýchsouvisejícíchpředpisů201 KupilíkVáclav,BednářováPetra:Nepřípustnávýstavbaindividuálníchrodinnýchdomů215 NikiforovV.V.: O prirodoohrannyq i energosberegauwiq perspektivaqispolьzovani sinezelenyq vodorosle


ÚvodníslovoVáženékolegyně,váženíkolegové,dostávátedorukouposledníčíslonašehočasopisuLitteraScripta,vydanépodledosudplatnýchzásadavestávajícístruktuře.Vminulémčíslečasopisujstebyliinformovániopřipravovanýchzměnách,kterénáščasopisčekajívpříštímrocevsouvislostisjehozásadnístrukturálníiobsahovoupřestavbou.Jakjižbylokonstatováno,nověpřipravovanákoncepcevycházízedvouzákladníchtematickýchřadEkonomikaamanagementaTechnickévědníobory.ČasopisbudevpříštímobdobíkoncipovánjakorecenzovanýčasopisscílemvcomožnánejkratšídobězahájitprocessouvisejícísjehozařazenímdoseznamurecenzovanýchperiodikvydávanýchvČR.Vtomtosměrujižbylazahájenajednáníspříslušnýmiorgányainstitucemi.Budesejednatovelmináročnýproces,atojakzpohledunárokůnapráciredakčnírady,takivesměrukpřispěvatelům,atozpohledujejichpřípravy,věcnénáplněiformálníchnáležitostí.Předpokládáme,žejižprvníčísločasopisuvroce2010budesplňovatkritériastanovenáprovybranérecenzovanéčasopisy,vtomtoduchubudouvypracoványipokynyproautory,provšechny,kteřísebudouchtítaktivněpodíletnatvorběnovétvářenašehočasopisu.Váženékolegyně,váženíkolegové,dovolte,abychVámjménemredakčníradypoděkovalzaVášdosavadnízájemonáščasopis,děkujijakčtenářům,takiaktivnímpřispěvatelůmavěřím,žetatonašespoluprácebudepokračovativdalšímroce.Přejivámhezképrožitívánočníchsvátkůadonovéhorokupevnézdraví,hodnětvůrčíchsilapracovníchúspěchů.prof.Ing.JanVáchal,CSc.zapřípravnývýborredakčnírady


Evidenceupodnikatelů fyzickýchosob,porovnáníúčetnictvíadaňovéevidenceKristinaKabourková,DanaWalterová,MartinMaršíkVysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicíchAbstraktCílemčlánkujeporovnatevidenciupodnikajícífyzickéosoby,kterávedeúčetnictvíindividuálníhopodnikatelesdaňovouevidencí.Nejen,žejsourozdílyvmnožstvíinformací,kterétytosoustavyposkytnou,alevzhledemkodlišnémuzpůsobuevidencesezásadnělišíizákladprovýpočetdanězpříjmůvčase.Klíčováslova:účetnictví,daňováevidence,individuálnípodnikatel,peněžnídeníkÚvodFyzickáosobapodnikajícívČeskérepublice,můžeevidovatsvépodnikáníbuďformouúčetnictví,neboformoudaňovéevidence,případněmůževyužítpaušálníhoodpočtuvýdajů.Účetnictvízobrazujestavapohybmajetku,zdrojů,náklady,výnosyahospodářskývýsledek.Účetníjednotkyúčtujípodvojnýmizápisyoskutečnostech,kteréjsoupředmětemúčetnictví,doobdobí,sekterýmtytoskutečnostičasověavěcněsouvisejí.Účetnímobdobímserozumí12nepřetržitěposobějdoucíchměsíců.Dlezákonač.563/1991Sb.,oúčetnictvívezněnípozdějšíchpředpisůjsouúčetníjednotkouprávnickéosoby,kterémajísídlonaúzemíČR,zahraničníosobypodnikajícínaúzemíČR,organizačnísložkystátu,fyzickéosoby,kteréjsoujakopodnikatelézapsányvobchodnímrejstříku,ostatnípodnikajícífyzickéosoby,jejichžobratpodlezákonaodanizpřidanéhodnotypřesáhlzabezprostředněpředcházejícírokKč25milionů,ostatnípodnikajícífyzickéosoby,kteréjsoučlenysdruženíbezprávnísubjektivity,pokudalespoňjedenúčastníktohotosdruženíjeúčetníjednotkou.Daňováevidencejeurčenaprotypodnikatele,kteřínejsouúčetníjednotkou.Jejímcílemjeposkytnoutúdajenezbytnékezjištěnízákladudanězpříjmů.Nežlisefyzickáosobarozhodne,kterýzpůsobevidencebudepřisvémpodnikánípoužívat,musízvážitkonkrétnípodmínky,vekterýchhodlápodnikatamusísiujasnit,jakéinformacechcezesvéevidencezískat.7


8 LitteraScripta,2009,roč.2,č.2VýkladÚčetnictvímusívésttenpodnikatel,kterýjeúčetníjednotkou.Podnikatel-fyzickáosoba-nepochybněosoběúčtujevtomtopřípadějakooindividuálnímpodnikateli.Používápřitomrozvahovýúčetpasivní491–individuálnípodnikatel.Individuální podnikatel účtuje podvojně, avšakzdaňuje se podle zákonaodanizpříjmůjakofyzickáosoba.Nelzeuněhodůsledněoddělitmajetekfirmyamajeteksoukromý.Problematickébytedybyloutétoosobyvyhotovenímajetkovéhodaňovéhopřiznání,kteréobčasnavrhujíněkteřípolitici(např.vpřípadě,žepoužívásoukromýautomobilpropodnikání).Uindividuálníhopodnikatelesenepředpokládátvorbafondů.Výšezákladníhokapitálusenezapisujedoobchodníhorejstříku.Individuálnípodnikatelmůžemítzaměstnance,majitelemformyjevšakpouzeonsám.Majetek,kterývložíindividuálnípodnikateldosvéhopodniku,seevidujenapříslušnémmajetkovémúčtěnastr.MD.Souvztažnýzápisjenaúčtě491individuálnípodnikatelnastraněD.Příklad:IndividuálnípodnikatelvložilnabankovníúčetsvéhopodnikusvévlastníprostředkyKč100000,–.NazákladěvýpisuzbankovníhoúčtuseúčtujenaMD221bankovníúčtyasouvztažněnastraněDúčet491individuálnípodnikatel.Jakjsemjižuvedla,účet491jeúčtempasivním.Můževšaknabýtiaktivníhozůstatku.Narozdílodněkterýchautorůsevšaknedomnívám,žejetošpatně,neboťpřihodnocenípodnikujetřebavycházetzceléhokomplexuukazatelů.Pokudsitedyindividuálnípodnikatelvybírázúčtučizpokladnysvéfirmypenízeprovlastnípotřebu,pakúčtujemeúčet491individuálnípodnikatelMDasouvztažněbankovníúčty221nebopokladna211nastr.D.Běhemčasutedyvtomtopřípaděúčet491individuálnípodnikatelbudemítsilnějšístranuMD.Jelikožindividuálnípodnikatelúčtujepodvojně,musízahrnovatsvénákladyivýnosydotohoúčetníhoobdobí,kteréhosetýkajídlezákonaodanizpříjmůč.586/1992Sb.vpozdějšíchzněních.Jehoročníziskčiztrátutedyovlivňujejehospotřebaivýkony,stejně,jakojetomuuobchodníchspolečností.Naprostoodlišněevidujepodnikatel fyzickáosoba,kterývededaňovouevidenci.Daňovouevidencivedepodnikatel,kterýneníúčetníjednotkou.Tentopodnikatelvedeevidenciosvémpodnikánípředevšímvpeněžnímdeníku,doněhožzapisujesvépříjmyavýdajevhotovostianabankovníchúčtech.Účtujesemtedyopohybupeněz,přičemžpodklademprojehoevidencijsoupříjmovéavýdajovépokladnídokladyabankovnívýpisy.Příjemavýdejpenězihnedvpeněžnímdeníkurozepisujenazákladězákonaodanizpříjmůč.586/1991Sb.vpozdějšíchzněníchnapříjmyavýdajedaňzpříjmůovlivňujícíaneovlivňující.Formadaňovéevidencenenístriktněpředepsána,jevšaknutné,abyposkytlaúdajepotřebnékezjištěnízákladudanězpříjmůaabybylřádněevidovánmajetekazávazkypodnikatele.Jetedynutné,abypodnikatelvedlknihupohledávek,závazků,skladovouevidenci,evidencidlouhodobéhomajetkuapod.


10 LitteraScripta,2009,roč.2,č.2Účetnídoklad:účetnictví: daňováevidence–peněž.deník:VydanáfazaprodanézbožíKč400,– 311/604 neevidujeseOdběratelnazákladěvýpisuzúčtuzaplatilzazbožíKč200,– 221/311 příjemzahrnovanýKč200,–zbožíprodánozahotové výdejkaKč50,– 504/132 neevidujeseZaúčtovánítržbyzatotozbožíKč80,– 211/604 příjemzahrnovanýKč80,–PředpishrubýchmezdKč100,– 521/331 neevidujesePředpiszákon.pojištěnízazaměstnanceKč34,– 524/336 neevidujesevýplatamezdvhotovostiKč80,–331/211 výdejzahrnovanýKč80,–odvodzákon.pojištěnízazaměstnancezúčtuKč45,– 336/221 výdejzahrnovanýKč45,–Poznámka:Připoužitídaňovéevidencejenezbytnévydanéidošléfakturyevidovatvknizeodeslanýchapřijatýchfaktur.Má-lipodnikatelzaměstnance,jepovinenvéstmzdovouagendu.Individuálnípodnikatel:SoučetnákladůčiníKč604,–,součetvýnosůčiníKč680,–,hospodářskývýsledekjetedyziskvevýšiKč76,–.Daňováevidence:DlepeněžníhodeníkučinípříjmyzahrnovanédozákladudanězpříjmůKč480,–,výdajezahrnovanédozákladudanězpříjmůKč845,–.VtomtopřípadětedyvykazujemeztrátuvevýšiKč365,–.ZávěrZdásetedy,žedaňováevidencejeponěkudspravedlivějšíkpodnikateli,neboťpodnikatelzdedanískutečnýrozdílmezipenězi,kterépřijalapenězi,kterévydal.Nadruhoustranujetřebazdůraznit,žeúčetnictví,kteréjevedenořádně,poskytujekomplexníobrazopodniku,ojehočinnosti,stavumajetkuizdrojů.Uživatel,kterýúčetnictvírozumí,sezněhodozvíopříslušnémpodnikuvše.Daňováevidenceoprotitomuposkytnepouzeinformacevytržené,jezdezapotřebívéstmnožstvípomocnéevidence,beznížbypodnikatelcelouřadupotřebnýchinformacínezískal.Zmézkušenostijedaňováevidencevhodnápouzepronejmenšípodnikatele.Pokudvededaňovouevidencifirma,kterámározsáhlejšíčinnost,desetavícezaměstnanců,začínábýtpeněžnídeníknepřehledný.Dokoncebychidoporučilazačínajícímupodnikateli,kterýpočítádobudoucna


Kabourková,K.,Walterová,D.,Maršík.M.:Evidenceupodnikatelů 11světšímpočtemzaměstnancůasrozšiřovánímpodnikatelskýchaktivit,abyihnedodpočátkuúčtovalpodvojně.Tímseivyhnenáročnémupřechodumezidaňovouevidencíaúčetnictvím.Reference[1]Ryneš,P.,Podvojnéúčetnictvíaúčetnízávěrka2009,Olomouc:Anag,s.r.o.2009,974stran.ISBN978-80-7263-503-0.[2]Sedláček,J.,Daňováevidencepodnikatelů2008,Praha:GradaPublishing,a.s.2008,128stran.ISBN978-80-247-2537-6.[3]Zákonč.563/1991Sb.,oúčetnictvívpozdějšíchzněních[4]Zákonč.586/1992Sb.,odaníchzpříjmůvpozdějšíchzněních[5]Zákonč.261/2007Sb.,ostabilizaciveřejnýchrozpočtů[6]Zákonč.235/2004Sb.odanizpřidanéhodnotyThisarticleaimsistocomparetheevidenceforindividualbusinessman,whokeepsaccountingincludingtaxrecords.Notonlytherearedifferencesinnumerofinformation,thesesystemsprovide,butduetothedifferentwayofevidencetherearefundamentallydifferentbasisforcalculationofincometax.Keywords:accounting,taxevidence,individualbusiness,cashbookEvidence for businessmen individuals comparationofaccountingandtaxevidenceKontaktníadresa:Ing.KristinaKabourková,VysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicích,Okružní10,37001ČeskéBudějovice,e-mail:kabourkova@mail.vstecb.czKABOURKOVÁ,K.,WALTEROVÁ,D.,MARŠÍK.M.Evidenceupodnikatelůfyzickýchosob,porovnáníúčetnictvíadaňovéevidence.LitteraScripta,2009,roč.2,č.2,s.7–11.ISSN1802-503X.


NávrhnovévyhláškyoúčetnictvíveveřejnémsektoruMiroslavMáčeVysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicíchAbstraktČlánekpopisujezákladníprincipyúčetnictvíprovybudovánístátnípokladny.Dotýkásenovérozvahyavýkazuziskuaztrát.Takérozebíráobsahovounáplňnovýchúčtůuúzemníchsamosprávnýchcelků,příspěvkovýchorganizacíaorganizačníchsložekstátu.Klíčováslova:aktiva,závazky,pasiva,náklady,výnosy,výsledekhospodaření,rozvaha,výkazziskůaztráty,přehledopeněžníchtocích,přehledozměnáchvlastníhokapitálu,směrnáúčtováosnova,podrozvahovéúčty,opravnépoložkyarezervy.ÚvodVroce2006jsemvydalvnakladatelstvíGradaknihupodnázvem„Finančníanalýzaobchodníchastátníchorganizací.Přáljsemsi,abypostupyapřístupykfinančníanalýzestátníchorganizacípopsanévtétoknizebylyconejdříveaplikovány.Zrušenímvyhlášky505/2002Sb.ajejímnahrazenímzcelanovouvyhláškoujsemsetétozměnydožil.Jižvuvedenéknizejsemjednoznačněnastínilnezbytnostpřiblížitúčetnictvíkrajů,měst,obcíapříspěvkovýchorganizací(dálejenvybranýchúčetníchjednotek)účetnictvípodnikatelůzdůvodupřiblíženíhodnocenívybranýchúčetníchjednotekhodnocenípodnikatelskýchsubjektů.Vknizejsemztotožnildotaceodstátusvýnosydanévybranýchúčetníchjednotek.Tentozáměrbylpřijat,atímbyloumožněnohodnotitvybranéúčetníchjednotkyhlediskaziskuaztrátyanavazujícíčistésoučasnéhodnotyvybranéúčetníchjednotek.ZákladnízměnyZazákladnízměnyoprotisoučasnémuzněnívyhláškyč.505/2002Sb.lzejednoznačněpovažovatzohledněnípožadavkůnovelyzákonač.563/1991Sb.,oúčetnictví,atozejménavoblasti:1.úpravobsahovéhovymezenípoložekjednotlivýchčástíúčetnízávěrkyazměnvoblastiúčetníchmetod,zejménavoblastioceňování,tvorbyrezervaopravnýchpoložek,13


14 LitteraScripta,2009,roč.2,č.22.uvedenínovýchúdajůvknizepodrozvahovýchúčtůaprecizaceúdajůuváděnýchvpřílozeúčetnízávěrky,3.rozšířenístrukturyúčetnízávěrkyo„Přehledopeněžníchtocích,„Přehledozměnáchvlastníhokapitáluazměnstrukturyostatníchčástíúčetnízávěrky.ÚčetnízávěrkaÚčetnízávěrkavybranýchúčetníchjednotekseskládánejenza) rozvahy(bilance),b) výkazuziskuaztrátyc) přílohy,alenavícobsahujeid) přehledpeněžníchtokůe)přehledozměnáchvlastníhokapitálu.Přílohaúčetnízávěrkyjetéždoplněnavýkazem„Nakládánísprostředkystátního rozpočtu a rozpočtů územních samosprávných celků(původně„Přílohaúčetnízávěrky)a„Informacemipodle§18odst.1písm.c)zákonaoúčetnictví.RozvahaVrozvazejsouuspořádány položkymajetkuajinýchaktiv,závazkůajinýchpasivvečtyřechsloupcích.Vprvnímsloupciaktivseuvádíinformaceojejichstavukokamžikusestaveníúčetnízávěrkybezoprávekaopravnýchpoložek(brutto).Vdruhémsloupciaktivseuvádíinformacekokamžikujejichsestaveníovýšioprávekaopravnýchpoložek,kterésevztahujíkdanépoložce(korekce).Vetřetímsloupciaktivseuvádíinformaceostavudanépoložkyupravenéovýšioprávekaopravnýchpoložek(netto).Večtvrtémsloupciaktivseuvádíinformaceostavunettopoložkykrozvahovémudnibezprostředněpředcházejícíhoúčetníobdobí(minuléobdobí).Tatokonstrukcerozvahyumožňujezařazeníoprávekaopravnýchpoložekkjednotlivýmpoložkámrozvahy,cožjepatrnézobr.1Zobr.1jepatrnáabsenceopravnýchpoložekkdlouhodobémumajetkuazásobámvrozvazeplatnédo31.12.2009.Zásadnízměnoujetakérozdělenípohledáveknadlouhodobé(částA.IV)akrátkodobé(částB.II)avzniknovéhooddíluC.Ivevlastnímkapitálupodnázvem„Jměníúčetníjednotkyaupravujícípoložky.Právětentooddílumožňujezpohledufinančníanalýzydefinovatrentabilituvlastníhokapitáluatakdospětprostřednictvímekonomicképřidanéhodnotyúčetníjednotkykekrátkodobéadlouhodobévýkonnostiúčetníjednotky.Tímtopřístupemmůžemezejménahodnotitopodstatněnostexistencepříspěvkovýchorganizacíastátníchfondů(vizlit.[1])


Máče,M.:Návrhnovévyhláškyoúčetnictvíveveřejnémsektoru 15kdeÚSCpředstavujeúzemněsamosprávnýcelekPOpříspěvkovouorganizaciSFstátnífondOSSorganizačnísložkustátuObr.1Rozvahapo1.1.2010vevztahukvýkazudo31.12.2009VýkazziskuaztrátyVevýkazuziskuaztrátysevykazujíkonečnézůstatkysyntetickýchúčtůnákladůavýnosůavýsledekhospodařeníkokamžikusestaveníúčetnízávěrkyatovestavuzaběžnéobdobíaminuléobdobívedvousloupcích:a) zahlavníčinnostúčetníjednotkyab)zahospodářskoučinnostúčetníjednotky.Obr.2Výkazziskuaztrátypo1.1.2010vevztahukvýkazudo31.12.2009


16 LitteraScripta,2009,roč.2,č.2Podstatnázměnaúčetnictvíspočívávpřevoduveškerýchnákladůúzemněsprávnýchcelků,státníchfondůaorganizačníchsložekstátuzúčetnítřídy4doúčetnítřídy5,kterábylavymezenazejménaprohospodářskoučinnost.Vevýkazunaobr.2jepatrnýnárůstvýnosůzoddíluB.III„VýnosyzdaníapoplatkůaoddíluB.IV„Výnosyznezpochybnitelnýchnárokůnaprostředkystátníhorozpočtu,rozpočtuúzemníchsamosprávnýchcelkůastátníchfondů.JelikožněkteréprostředkyoddíluB.IVjsouposkytoványpodřízenýmvybranýmúčetnímjednotkám,jenezbytnépřiznatioddílA.III„Nákladynanezpochybnitelnénárokynaprostředkystátníhorozpočtu,rozpočtůúzemníchsamosprávnýchcelkůastátníchfondů.PřehledopeněžníchtocíchPřehledopeněžníchtocíchjerozpisemvybranýchpoložekaktivapasivapodáváinformaceopřírůstcíchaúbytcíchpeněžníchprostředkůzaúčetníobdobí.Uspořádánítohotoúčetníhovýkazujepatrnézobr.3.Obr.3Přehledopeněžníchtocíchsestavenýtzv.”nepřímoumetodou”po1.1.2010Příspěvkovéorganizace,jejichžzřizovatelemjeúzemnísamosprávnýceleknebodobrovolnýsvazekobcí,nesestavujípřehledopeněžníchtocíchapřehledozměnáchvlastníhokapitálupokudjimjejichzřizovatelumožnívéstúčetnictvívezjednodušenémrozsahu.VýkazprohodnoceníplněnírozpočtuSamosprávnýcelekaorganizačnísložkastátunesledujepouzeziskčiztrátualetakésaldopříjmůavýdajůpodlevyhláškyministerstvafinancíč.16/2001Sb.ZávaznýmvýkazemjevýkazoznačovanýFin2-12M,resp.Fin2-04U,jehožúdajesepřenášejídostátníhorozpočtu.Jdeoklíčovývýkaz,kterýnemážádnouobdobuupodnikatelskýchsubjektů,neboťjehosestavenívyžadujeklíčovánípříjmůavýdajůminimálněpodleodvětvítzv.paragraf(zemědělství,školství,


Máče,M.:Návrhnovévyhláškyoúčetnictvíveveřejnémsektoru 17veřejnáspráva...)adruhůpříjmůavýdajůtzv.položka(daňové,nedaňové,kapitálovépříjmy,přijatétransfery,běžnéakapitálovévýdaje,financování).Tentovýkazjevesvépodstatě„Přehledemopeněžníchtocíchsestavenýtzv.přímoumetodou.PřehledozměnáchvlastníhokapitáluPřehledozměnáchvlastníhokapitálujerozpisempoložky„C.Vlastníkapitálrozvahyapodáváinformaceouspořádánípoložek,kterévyjadřujíjejichzměnuzaúčetníobdobí(viz.obr.4).Obr.4Přehledozměnáchvlastníhokapitálupo1.1.2010DlouhodobýmajetekDlouhodobýnehmotnýihmotnýmajetekpředstavujeaktivasdoboupoužitelnostidelšínežjeden rok,ukterýchoceněnípřevyšuječástkustanovenouzákonemodanizpříjmuč.586/1992Sb.Obsahujeúčty044,045-„Uspořádacíúčet technického zhodnocení...,kteréobsahujívprůběhuúčetníhoobdobínáklady,případněvýdaje,jejichžjednotlivéoceněníjenižšínežčástkaprozařazenídodlouhodobéhomajetkuakterémohouvúhrnuzaceléúčetníobdobísplnitpodmínkyprotechnickézhodnoceníhmotnéhomajetku.Nejpozdějikrozvahovémudniúčetníjednotkaposoudí,zdajsousplněnypodmínkyprozařazenídodlouhodobéhomajetku.Pokudjsousplněnytytopodmínky,uvedetechnickézhodnocenívpříslušnépoložcemajetku(účtyskupiny01nebo02),vopačnémpřípaděuvedetatoplněnívpříslušnépoložcenákladů(účtytřídy5).„Oprávky kdlouhodobémumajetkuvyjadřujísníženíoceněnítohotomajetkuvprůběhujehoužíváníúčetníjednotkou.Totosníženíhodnotymajetkusoučasněvstupujedonákladůúčetníjednotkyveforměodpisů(účet551).Naopak„Opravnépoložkykdlouhodobémumajetkuopravujízůstatkovouhodnotudlouhodobéhomajetkudlejehoskutečnéhostavu,kterýjezjištěn


18 LitteraScripta,2009,roč.2,č.2přiinventarizaci.Oprávkyiopravnépoložkyseuvádějívrozvazevesloupci„korekceupříslušnépoložkyhmotnéhomajetku.Dlouhodobýmajetek,kterýjezdůvodumožnéhobudoucíhoprodejeoceňenreálnouhodnotou,účetníjednotkaneodepisuje.Majetek,kterýnesplňujepodmínkudolníhraniceprovykazovánívpoložkáchdlouhodobéhomajetku,jevedenvúčtovéskupině90-„Majetekúčetníjednotkyvpodrozvahovéevidenci.DlouhodobépohledávkyÚčtydlouhodobýchpohledávekpředstavujízcelanovouskupinuúčtů,kteréjsouzařazenyažzaskupinouúčtůdlouhodobýchzávazkůvúčtovéskupině46.Jdezejménao„Poskytnuténávratnéfinančnívýpomocidlouhodobé(účet462)sdobousplatnostidelšínežjeden rok.Významnovéhoúčtu lzespatřovatvopuštěnémúčtu„Poskytnutýchnávratnýchfinančníchvýpomocí...Zcelanovýmúčtemdlouhodobýchpohledávekjeúčet468-„Dlouhodobépohledávkyznástrojůspolufinancovanýchzezahraničí.Kdlouhodobýmpohledávkámexistujívúčtovéskupině19-„Opravnépoložkykpohledávkám.Existujívšakidlouhodobépohledávky,kteréjsoupodmíněné.Vyjadřujískutečnosti,kteréjsoupředmětemúčetnictví,avšaknejsouunichsplněnyvšechnypodmínkyprojejichzápisvrozvaze.Protojsouvedenynapodrozvahovýchúčtech.Jdezejménao„Podmíněnépohledávkyzdůvoduužívánímajetkujinouosobou,„Dalšípodmíněnépohledávkyaostatnípodmíněnáaktiva.Pokudjižzaniklnárokúčetníjednotkynavymáhánípohledávky,alejepředpoklad,žedlužníksvojipovinnostsplnínebobudeplněnjinouosobou,vedesetakovápohledávkanapodrozvahovémúčtu911-„Odepsanépohledávky.FinančníúčtyZásobyPříjmovéúčtyvybranýchúčetníchjednotekpředstavujísamostatnýoddílvrozvazeB.III,výdajovéúčtyoddílD.IRozlišujíseúčtyorganizačníchsložekstátu(222,223,224,225)aúčtyúzemníchsamosprávnýchcelků(231,236).Naopakběžnýúčet(241)jespolečnýajeobsaženvoddíluB.IV(Krátkodobýfinančnímajetek).Zásobyobsahujímateriálnaskladě,pořízenímateriálu,materiálnacestě,nedokončenávýroba,polotovaryvlastnívýroby,výrobky,zbožínaskladě,pořízenízbožíazbožínacestě.Jdeveskrzeomovitévěcisdoboupoužitelnostijedenrokakratšíbezohledunavýšiocenění.Novějsoumladáchovnázvířataadalšíuvedenanaúčtu139-„Ostatnízásoby.Obecněúčtyoznačenéjakoostatnívolímetehdy,kdyžvúčtovéskupiněnenajdemevhodnýnázevúčtusvhodnýmobsahovýmvymezením.Kzásobámtakéexistujíopravnépoložky(účtováskupina18-„Opravnépoložkykzásobám,kteréjsouuváděnyvrozvazeupříslušnépoložkyzásobvesloupci„korekce.Účty„Pořízenímateriálu,„Materiálnacestě,„Pořízenízboží,„Zbožínacestěopravnépoložkynemají.


Máče,M.:Návrhnovévyhláškyoúčetnictvíveveřejnémsektoru 19KrátkodobépohledávkyOkrátkodobýchpohledávkáchlzeříci,cojeuvedenoudlouhodobýchpohledávek.Pohledávkynaúčtu315„Pohledávkyzhlavníčinnostiobsahujípohledávkyzhlavníčinnosti,zejménapředpispoplatků.Kúčtůmkrátkodobýchpohledávekpřibylinovýúčet361-„Krátkodobépohledávkyzručení.Tentoúčetúčetníjednotkapoužije,pokudseúčetníjednotka(např.ÚSC)zavážekplněnívpřípadě,žejináúčetníjednotkaneníschopnaplněnísvéhozávazku(záruky)aktomutoplněnízestranyúčetníjednotky(ÚSC)skutečnědochází.Takékekrátkodobýmpohledávkámexistujíopravnépoložkyvúčtovéskupině19-„Opravnépoložkykpohledávkám.KrátkodobézávazkyPodkrátkodobézávazkyspadajínapříkladúčty327-„Přijatézálohydaní,kterýjenavrženprosledovánípohledávekztituludaní,kteréjsoupředmětempřerozdělenípodlerozpočtovéhourčenídaníaúčet362-„Krátkodobézávazkyzručení.Účet328-„Závazkyzvýběrudaníobsahujízávazkyvzniklézesprávydaní.Účet329-„Závazkyzesdílenýchdaníobsahujezávazkyvzniklévsouvislostisrozpočtovýmurčenímdaní.DlouhodobézávazkyTatoskupinaobsahujezávazkovéúčtyunichžpřipadásplatnostdelšínež1rok.Novýmúčtemjeúčet456-„Dlouhodobézávazkyzručení,kterýobsahujezávazkyvůčitřetímosobámztitulurealizaceplněnízáruksdobousplatnostidelšínežjedenrok.Obdobnýmnovýmúčtemjeúčet458-„Dlouhodobézávazkyznástrojůspolufinancovanýchzezahraničí.Kdlouhodobýmzávazkůmexistujíizávazkypodmíněné,kterénesplňujívšechnypodmínkyprojejichuvedenídorozvahy.Protojsouvedenynapodrozvahovýchúčtechveskupině97a98-„Dalšípodmíněnézávazkyaostatnípodmíněnápasiva.Pokudjižzaniklnárokvěřitelenavymáhánízávazku,alejepředpoklad,žeúčetníjednotkasvojipovinnostsplní,pakpovinnostkpeněžitémuplněníúčtujemenapodrozvahovýúčet912-„Odepsanézávazky.VlastníkapitálSkupinaúčtůvlastníhokapitálujezcelanová,neboťdostalazcelanovývýznam.Obsahujeúčty,kterésepřesunulyztřídy9donovétřídy4(dřívepoužívanápronákladyÚSC).Dřívější„Fonddlouhodobéhomajetku,„Fondoběžnýchaktiv,„Fondhospodářskéčinnostia„fondyskupiny92xsplynulydoúčtu401-„Jměníúčetníjednotky.Tentoúčetznamenápřiblíženíúčetnictvípodnikatelů,konkrétněúčtuzákladníhokapitálu”podnikatelských”účetníchjednotek,apředstavujetakzákladnímajetkovoupodstatuúčetníjednotky.Novýmúčtemjeiúčet403-„Dotacenapořízenídlouhodobéhomajetku.Jelikož„investičnídotacevpodstatěznamenajízvýšeníjměníúčetníjednotky,vklademdotujícíhosubjektu,jetatopoložkaobsaženavúčtovéskupině40(narozdíl


20 LitteraScripta,2009,roč.2,č.2od„provozníchdotací,kteréjsoupropříjemcetétodotacevýnosem účtováskupina67-„Výnosyznárokůnaprostředkystátníhorozpočtu,rozpočtuúzemníchsamosprávnýchcelkůastátníchfondů.Zcelanovýmatéměřjednorázověpoužitelnýmúčtemjeúčet406-„Oceňovací rozdíly při změně metody.Veškeréoceňovacírozdílyztituluzměnymetody,např.metodyodpisování,jevhodnéúčtovatnikolivýsledkově,alerozvahově,abynebylvýsledekhospodařenízkreslenotytovlivy,kteréseprojevízejménavprvníchletechúčinnostinovelyvyhlášky.Vdalšímobdobíbudouzměnyreálnéhodnoty,kterénebudouúčtoványvýsledkově,účtoványnaúčet407-„Jinéoceňovacírozdíly.Kursovérozdíly,kterésebudouúčtovatrozvahově,budouvedenynaúčtu405-„Kurzovérozdíly(jsou-liúčtoványvýsledkově,paknaúčty664-„Výnosyzpřeceněníreálnouhodnotounebo564-„Nákladyzpřeceněníreálnouhodnotou).Kurzovérozdílyúčtovanévýsledkověseúčtujínaúčty663-„Kurzovéziskynebo563-„Kurzovéztráty).Jestližejevprůběhuúčetníhoobdobízjištěnavýznamnáchyba,zaúčtujesetatoprávěnaúčet408-„Oprávkychybminulýchobdobí,nikolinapříslušnévýsledkovéúčty.NákladyZdůvodupotřebyúčetníhozachycenítransferůaobdobnýchtokůmezivybranýmiúčetnímijednotkamivrámcikonsolidacepřipřípravěúčetních výkazůzaČeskourepublikubylydotřídy5vloženyúčtyskupiny57-„Nákladynanárokynaprostředkystátníhorozpočtuúzemníchsamosprávnýchcelkůastátníchfondů.Organizačnímsložkámstátu,kteréjsousprávcemdaně,plynevsouvislostisezákonemorozpočtovémurčenídanízávazek„přerozdělitvybranoudaňjinýmvybranýmúčetnímjednotkám.Jelikožpředpistohotozávazkusnižujedaňovévýnosyúčetníjednotky,kterájesprávcemdaně,jepotřebnésledovattentoúbytekaktivodděleněnasamostatnýchsyntetickýchúčtechskupiny58-„Nákladyzesdílenýchdaní.Tatosamostatnáskupinajenavrhovánaproto,abybylomožnévzájemnévyloučenísúčtovouskupinou68-„VýnosyzesdílenýchdanívrámcikonsolidacepřipřípravěúčetníchvýkazůzaČeskourepubliku.VýnosyObdobnějakoúčtováskupina57jenavrženazdůvodupotřebyúčetníhozachy-cenítransferůaobdobnýchtokůmeziúčetnímijednotkamiúčtováskupina67-„Výnosyznárokůnaprostředkystátníhorozpočtu,rozpočtuúzemníchsamosprávnýchcelkůastátníchfondů.Obdobnějakoúčtováskupina58jenavrženaproorganizačnísložkystátuúčtováskupina68-„Výnosyzesdílenýchdaníkzachycenívýnosůzdanízúčetníchjednotek.Výnosyzdaníjsounatolikdůležitoukategorií,žebudousledoványuúzemníchsamo-správnýchcelkůaorganizačníchsložekstátuvsamostatnéúčtovéskupině63-„Výnosyzdaníapoplatků.Zařazenívýšeuvedenýchúčetníchskupindovýnosůumožnísledovatprostřednictvímúčtuziskůaztrátyefektivitučinnostiúčetníjednotky.


Máče,M.:Návrhnovévyhláškyoúčetnictvíveveřejnémsektoru 21ZávěrRadikálníreformaúčetnictvívybranýchúčetníchjednotekumožnilazavedeníjednotnéúčetníosnovyprocelýstátnísektornaakruálnímprincipu.TímbylovyhověnopotřebámvýkaznictvídlestatistickýchstandardůEvropskéunieabylyvytvořenypředpokladyprohodnocenípřínosuvybranýchúčetníchjednoteknazákladěteoriehodnoty.Reference[1]MÁČE,M.Finančníanalýzaobchodníchastátníchorganizací.Praha:Grada2006.ISBN80-247-1558-9.[2]Účetnictví-návrhzcelanovévyhlášky505/2002Sb.Svazměstaobcí,Financováníobcí,20.srpna2009.Dostupnézhttp://www.smocr.czA proposal of the new public notice about theaccountinginthepublicsectorThisarticledescribesthebasicprinciplesofstateaccounting.Itobservesthenewbalance-sheet,theprofitandlostaccount.Thearticleanalyzescontentthenewaccountsofthemunicipality,supplyorganizationsandorganizationcomponentsofthestate.Keywords:assets,liabilities,costs,revenues,incometrading,balance-sheet,profitandlostaccount,cashflow,chartofaccount,footofbalancesheet,adjustingentry,reserve.Kontaktníadresa:Ing.MiroslavMáče,CSc.,Ph.D.,VysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicích,Okružní10,37001ČeskéBudějovice,e-mail:mace@mail.vstecb.czMÁČE,M.Návrhnovévyhláškyoúčetnictvíveveřejnémsektoru.LitteraScripta,2009,roč.2,č.2,s.13–21.ISSN1802-503X.


KalkulacenákladůajejívýznamprotvorbucenLadislavŠolc,GabrielaŠvejdová,TsolmonJambalVysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicíchAbstraktKřízenínákladůjenezbytnéjejichsledováníizhlediskavěcného,tj.podlevýkonůnebovýrobkůaslužeb.TozajistímekalkulacívlastníchnákladůKalkulacenákladůsloužíkestanovenívnitropodnikovýchcenvýkonů,sestavovánírozpočtůkekontrolearozboruhospodárnostiarentabilityvýkonůaklimitovánínákladů.Kalkulacenákladůjepísemnýpřehledjednotlivýchsložeknákladůajejichúhrnnakalkulačníjednici.Kalkulačníjednicejeurčitývýkon(výrobek,služba)zastupujícíhomogenníprodukcivymezenouměřícíjednotkounapř.množství,hmotnost,délka,časapod.Jednotkymohoubýtismluvní.Klíčováslova:kalkulace,kalkulačníčleněnínákladů,kalkulačnívzorec,kalkulačnísystém,úplnévlastnínáklady,absorpčníkalkulace,nákupníaprodejníkalkulace,dolnícenovárelace,obchodnírozpětí,prodejníveličiny,odbytovénáklady,cenovápolitika,příspěveknaúhradu(krycípříspěvek),fixnínáklady,variabilnínáklady,celkováodchylka,tržby.ÚvodKalkulačnísystémobsahujerůznédruhykalkulacívzávislostinajejichobsahu,struktuřeavztahukřídícímucyklu.Propočtovákalkulacesesestavujezpravidlavetapěvýzkumuavývojenovéhovýrobku,kdydocházíkpostupnémuupřesňováníjehokonstrukčníchatechnologickýchparametrů.Plánovákalkulacesesestavujenaurčitérozpočtovéobdobíavyjadřujeúroveňnákladůvýrobku,kteréhobymělobýt vdanémobdobídosaženo.Sestavujeseobvyklevobdobí,kdyjsouznámyspotřebníavýkonovénormy;tj.potechnologickéakonstrukčnípřípravěvýroby.Operativníkalkulacevyjadřujepředemstanovenénáklady,kteréodpovídajíkonkrétnímkonstrukčnímatechnologickýmpodmínkámčinnostiOperativníkalkulacemáklíčovývýznampřistanoveníúkolůvoblastispotřebyjednicovýchnákladůazároveňprobíháikontrolahospodárnosti.Výslednákalkulacevyjadřujeskutečnénákladyvynaloženéneboprůměrněvynaložené na jednotku výkonů (výrobku) vyrobených v určitém období čidávce.Sloužízejménajakopodkladprokontroluhospodárnostiútvarůvýrobyvevynakládáníjednicovýchnákladů.(Fibírová,J.,Šoljaková,J.,WagnerJ.;2007)23


24 LitteraScripta,2009,roč.2,č.2Kalkulacespočívávestanovení(předem)nebozjištění(následně)vlastníchnákladů,zisku,marženebocenykalkulačníjednice.Kalkulacevyjadřujevevzájemnésouvislostinaturálněvyjádřenývýkonajehohodnotovoucharakteristiku-synteticky zobrazuje vztah věcné a hodnotovéstránkyčinnosti.Upředběžnýchkalkulacístanovenýminákladypředemnapodkladěnoremarozpočtů,uvýslednékalkulacezjišťujemezpodkladůúčetnictvískutečnénákladynakalkulovanévýkony.Předběžnákalkulacesetýkánejenvlastníchvýkonů,aleivýkonůnakupovaných.VšeobecnýkalkulačnívzorecJednotlivésložkynákladůsevyčíslujívkalkulačníchpoložkách,kterétvořítzv.všeobecnýkalkulačnívzorec.Tensicenenízávazný,alejevČRpoužívánvevětšiněpodniků.Vkalkulačnímvzorcijsoudvězákladnískupinynákladů:nákladypřímé(přímýmateriál,přímémzdy,ostatnípříménáklady)nákladyrežijní (nepříménáklady)jsouspolečněvynakládanénacelékalkulovanémnožství.Výrobkůnebozajištěníchoduceléhopodniku,kterénenímožnéstanovitnakalkulačníjednicipřímo,nebojejichžurčováníbybylonehospodárné.Najednotlivévýrobkyserežijnínákladyzúčtujínepřímoprostřednictvímpřirážekpodleurčitýchklíčů.Hranicemezipřímýmianepřímýminákladyjerelativní.Režijnínákladypředstavujíznačnoučástcelkovýchnákladůajejichpodíldálenarůstá.Jetedynutnéříditjejichvývojastanovitúkoly(limity)prosnižování.Jednotlivésložkynákladůsevyčíslujívkalkulačníchpoložkách.Doporučenékalkulačnípoložkyobsahujevšeobecnýkalkulačnívzorec,který-ikdyžnenízávaznýajehostrukturajevěcípodnikatelskéhosubjektu-jepoužívánvětšinoupodnikůvČR.Mátytopoložky1. přímýmateriál2. přímémzdy3. ostatnípříménáklady4. výrobní(provozní)režievlastnínákladyvýroby5. správnírežie6. zásobovacírežievlastnínákladyvýkonu7. odbytovárežieúplnévlastnínákladyvýkonu8. zisk(ztráta)cenavýkonu


Šolc,L.,Švejdová,G.,Jambal,T.:Kalkulacenákladů 252.ZpůsobstanovenínákladůnakalkulačníjedniciPříménákladysestanovípřímoRežijnínákladyseurčujírežijnípřirážkou,cožjevyjádřenýpoměrrežijníchnákladůkezvolenépeněžnírozvrhovézákladně,neborežijnísazboučilipodílemrežijníchnákladůnajednotkunaturálnírozvrhovézákladny.KalkulačnímetodyTradičněsekalkulačnímetodyčlenítakto1. kalkulacedělením-prostákalkulacedělením,stupňovitákalkulacedělením,kalkulacedělenímspoměrovýmičísly2. kalkulacepřirážkové3. kalkulacevesdruženévýrobě-zůstatková(odečítací)metoda,rozčítacímetoda,metodakvantitativnívýtěže4. kalkulacerozdílové(metodastandardníchnákladů,metodanormová5. prostákalkulacedělením-vsoučasnédoběmohoupodnikypodnikysestavovatitzv.kalkulaceneúplnýchnákladůJednostupňovákalkulacedělenímPřijednodušestrukturovanévýrobějedinéhovýrobkupředstavujekalkulacedělenímjednoduchouapostačujícíformustanovenívlastníchnákladů.Základníprincipspočívávtom,žeseveškerénákladysčítajíadělísepočtemvyprodukovanýchjednotek.Výsledekdělenípakpředstavujevlastnínákladynavýrobek.Předpokládejme,žeprůmyslovýpodnikmávlastnízásobováníelektrickouenergií,přičemžpoužívávodnísílujednéřeky.Nákladyturbínovéhozařízení(nákladynaprostory,personál,odpisy,pojištěníatd.)sedělíodebranýmiKWhodinami.Todávácenukryjícívlastnínákladynajednotkuproudu(kWh).VícestupňovákalkulacedělenímVevýšeuvedenémpřípaděpostačovalajednostupňovákalkulacedělením.Energiinelzeskladovat,aprotonevznikáproblémzměnystavuzásob.Předpokládejme,žebystejnáfirmamělastudnu,mělabytedykdispozicivlastnízásobuvody(např.pivovar).Vtomtopřípaděbyjižjednostupňovákalkulacedělenímnebylapoužitelná,protoženásledkemmožnostiskladovánívodyvnádržisejejímnožstvímohloměnit.Změnastavuzásobbymuselabýtzohledněnavevýrobníchnákladechaprotobymuselybýtstanovenyúplnévýrobnínáklady(vnitropodnikovýodbytnanákladovéstřediskopodniku).Změnystavuzásobsevypočítávajívtomtopřípaděvýhradněnabázijednicovýchnákladů,neboťnepříménákladymajíveznačnémířefixnícharakteraprotosevšeobecněnemění.Ztohotodůvodujetakéukalkulacedělenímnutnáevidencenákladůpodlenákladovýchstředisek,abyseurčilyhodnotynepřímýchnákladůamohlasetakstanovitzměnastavuzásob.(Lang.H;2005)NákladynakalkulačníjednicinsezjišťujípodlepoložekkalkulačníhovzorcedělenímúhrnnýchnákladůNzaobdobípočtemkalkulačníchjednicqvyrobenýchvobdobín=N/q


26 LitteraScripta,2009,roč.2,č.2používásenejčastějivhromadnévýrobě(těžbauhlíarud)KalkulačnísystémKalkulačnísystémjemožnévyjádřitgraficky:Podnikjesoučástínárodníhohospodářství,atakvpřípadě,žesecenypřílišodchylujíodnákladů,vedesituacenanárodohospodářskéúrovnikestanovenísubvenceneboodvodůzcen(např.spotřebnídaně).Samakalkulacenákladůmávelkývýznamprostanovenínejpříznivějšícenyvrámciexistujícíhoprostoru,kdyžsvouúlohuhrajeiblízkostkonkurenceadiferenčníchcen-(vnitřníceny,exportníceny,rabaty,různédopravníslužby,filiálky,reklama,organizaceodbytu).Kalkulacecenyvycházíhlavnězúrovněobchodnímarže,kteroujetřebadosáhnoutpřiúhraděnákladů.Prodejnícenamůžebýturčena:trhem,nákladysepřizpůsobíčiprostřednictvímmarginálníanalýzy,kteráurčujemaximálnírozvrhprodukce.Cílem kalkulačníhosystémuvužšímpojetíje řízeníhospodárnosti,atoprimárnějednicových,popřípaděostatníchvariabilníchnákladů.Vytvářejíjejjednotlivékalkulacevariabilníchnákladůkvýkonům,zpravidlaoddělujícíčástjednicovýchnákladůodkalkulovanévariabilnírežie.Základnímsmyslemtěchtokalkulacíjepůsobitnaminimalizacivariabilníchnákladůvyvolanýchjednotkouvýkonu.Obecněvyjádřenýcílkalkulačníhosystémuvširšímpojetíjerozsáhlejší.Mělbybýtsyntetickýmnástrojemnejenřízeníúspornosti,aleivýtěžnostiekonomickýchzdrojů,kterájeovlivněnazejménavyužitímkapacit,knimžsevážou


Šolc,L.,Švejdová,G.,Jambal,T.:Kalkulacenákladů 27fixnínákladyařízenícelostněchápanéekonomickéefektivnostivýkonů,kteroukroměúspornostiavýtěžnostiovlivňujeještěúčinnostvynakládáníekonomickýchzdrojůaschopnostpodnikujezhodnotitvevztahukvnějšímutržnímuprostředí.(Král,B;2008)Kalkulačníčleněnínákladů,úplnýchvlastníchnákladů,absorpčníkalkulaceVyužívásezejménavpřípadechneexistencetržníceny,monopolníhopostavení,přijednoduššíorganizačnístruktuřepodniku.Výhodoujsoujednodušezjistitelnéprůměrnénáklady,jeméněnáročnánazpracování 1 .Prodejnícenajestanovenaplnýmináklady.Sledovanénákladypřímosouvisejískonkrétnímdruhemvýkonů,jednáseopříménáklady(nákladyjednicové),kterélzepřímozjistitnajednotkuprodukce,výkonu,zboží,(spotřebapříméhomateriálu,přímémzdyapod.).Nákladysenevážíkjednomudruhuvýkonů,zajišťujíprovozpodniku-nepříménákladynebolirežijní,(odpisydopravníchprostředků,spotřebaelektrickéenergieapod.).Většinarežijníchnákladů(mimotěch,kterésouvisejískonkrétnímdruhemvýkonu),jespolečnávícedruhůmvýkonů.Těmtonákladůmjetřebapřiřaditkonkrétníkalkulačníjednicipomocízvolenékalkulačnímetody.Metodoukalkulacesetedyrozumízpůsobstanovenípředpokládanévýše,resp.následnéhozjištěnískutečnévýšenákladůnakonkrétnívýkon.Kalkulačníjednicíjepřesněvymezenýjednotlivýodbytovýnebovnitropodnikovývýkon(např.vevýrobě1párbot,1mlátkyapod.,vobchoděnákladynajednotkuprodávanéhozbožíatd.).Kalkulovanémnožstvízahrnujeurčitýpočetkalkulačníchjednic,proněžsestanovujínáklady.Jednáseovýznamnýpropočetzhlediskaurčeníprůměrnéhopodílu,zejménafixníchnákladůnakalkulačníjednici,jetřebajeuhraditvcenětěchtovýkonůpřijejichprodeji.(Pokudsezměníkalkulovanémnožstvíčisortimentnísloženípropotřebyrozhodováníjetřebaznovuprovéstpropočet).KalkulačnímetodyúplnýchvlastníchnákladůKalkulačnímetodajezpůsobpřiřazenínákladůnakalkulačníjednici(kalkulovanémnožství).ad1)kalkulacedělením-prodáváse1druhzboží.Prorozdělenínepřímýchnákladůnamalýpočetzbožípříbuznéhosortimentu(lišícíseobvyklevjednomtechnickémparametru 2 seužíváindexnákladůkzákladnímuzboží).1 Jednáseonovézboží,zakázkovoučinnostatp.Příménáklady,jednicové,režijní(mohoubýtvariabilníifixní).Blížekmožnostemzjišťovánídruhůnákladů.2 Kalkulacedělenímsekvivalentnímičísly.


28 LitteraScripta,2009,roč.2,č.2Příklad:Rozvrhovýkalkulačníproces-předpokladhodnocení1druhuzbožíDispozice: nákupnícena 1300 Kčmzdaprodavače 100nájemné 150dopravníamanipulačnínáklady 250nákladynapořízeníaprodejzboží 1800prodejnícena 2000zisk,marže 200nakoupenoaprodáno100kusůNákladovákalkulace:nákupnícenana1kus 13 Kčmzdaprodavačena1kus 1 Kčnájemnéna1kus 1,50Kčdopravnéamanipulačnínákladyna1kus 2,50KčCenovákalkulace:Kalkulacecelkovýchvýkonů(celkovéprodejníceny)na1kus:2000:100=20 KčZiskovákalkulace:Kalkulaceziskuna1kus:200:100=2 Kčrežijnípřirážka-připeněžnírozvrhovézákladně(např.přímémzdy)režijnísazba-přinaturálnírozvrhovézákladně(např.strojníhodiny)Režijnísazba%=RozvrhovanýrežijnínákladRozvrhovázákladna(přímémzdy,prodejníplocha) ×100ad2)kalkulacepřirážková-prodejvícerodruhůzboží.Kezjištěnípodílunepřímýchnákladůnapříslušnékalkulačníjednicejenutnonejprvevypočítatpoměrmezicelkovoučástkourozpočtovanýchnepřímýchnákladůazvolenourozvrhovouzákladnou.Tentopoměrjevyjádřenjako:Rovněžvpřípaděziskulzevyjádřitziskovoupřirážkuv%.Obvyklejepočítánazcelkovýchnákladůapřirozvrhusevycházízjižvykalkulovanýchcelkovýchnákladů,přiněkterýchpostupechjepřiřazovánkpřímýmnákladům.Příklad:Kalkulacepomocíúměry:Známecelkovénepřímé(režijní)náklady,celkovénákupnícenyvýrobkůA,B.CelkovénepříménákladykezjišťovanémupodílunepřímýchnákladůnazbožíAserovnajícelkovénákupníceněAiBkucelkovénákupnícenězbožíA.


Šolc,L.,Švejdová,G.,Jambal,T.:Kalkulacenákladů 29Nepříménáklady: X A =nákupnícena: N AA+B neznámý A+B ApodílnepřímýchnákladůKalkulacepomocírozpočítávacíhokoeficientu:Rozpočítávací(rozvrhovou)základnutvořísoučetnákupníchcen.∑NC= NCA + NC BDálejezjištěnpodílcelkovýchnepřímýchnákladůasoučtunákupníchcen(rozvrhovézákladny)=k∑ NNk= ∑ NCNN........nepříménákladyNC........přímé,zdenákupnínákladyJednotlivénákupnícenysepronásobírozpočítávacímkoeficientemadostanemezjišťovanénepříménákladypřipadajícínazbožíAaB.NC A × k= NN A (X A )NC B × k=NN B (X B )Rozpočítávacíkoeficientjepodílemrežijníchapřímýchnákladů.Výpočetrežienadruhzbožíspočívávsoučinurozpočítávacíhokoeficientuapřímýchnákladůnavýrobek,zboží.Prodejnícenajeurčena:náklady ×úplnénáklady,výkonu(neexistujetržnícena,monopol)×variabilnínákladyvýkonu(zejménapakdodatečnýprodej,náhradníčinnostpřinarušeníplánovanéčinnostipodniku)vizkalkulacedílčíchnákladůadB:trhem,nákladyjetřebapřizpůsobitceněDvouavícestupňovákalkulacedělenímMetodulzezdokonalitjakovícestupňovou,kdysevyčlenísložkynákladů,kteréchcemesledovatodděleně,popř.jakostupňovitoukalkulaci,kdysepřipočítávajízpracovacínákladyjednotlivýchvýrobníchstupňů.KalkulacedělenímsekvivalenčnímičíslyKaždémudruhuvýrobkusepřiřadíekvivalenčníčísloatímsenásobívyrobenémnožstvíprodukce.Nákladyserozvrhnounasumutaktopřepočtenéhomnožství.Nákladnapřepočtenoujednotkusenásobíekvivalenčnímčíslemadostanemeprůměrnýnákladpříslušnéhodruhuvýrobku.


30 LitteraScripta,2009,roč.2,č.2SchémanákupníaprodejníkalkulaceSeschematysestavováníprodejnícenyselzesetkatvmnohapodobách,např.:Nákupníkalkulace-obvyklenazákladěceníkůčinabídek(zdejevšakčastouváděnacenabezDPHSmluvní(nákupní)cena,cenapořízení+nákladyspojenéspořízením(obal,doprava 1 ,nakládka,vykládka,telefon,cestovné,clo,event.KR,úroky)+obchodnípřirážky(DPH,spotřebnídaň-pokudjeobchodníkneplátcem)srážkyzceny,slevy(rabat,event.skonto,bonifikace)+provizeKalkulacekrátkodobýchvýsledkůnazákladěhrubýchvýnosů:připoužitípořizovacíchcen,vpřípadě,kdeprodejnícenynejsoustabilní,např.vdůsledkurabatů.Propočtovouzákladnoujeprůměrobchodnímarževminulostipřipoužitíprodejníchcenzadanýchpodmínek(např.vpřípaděevidencezbožovýchskupin,prvotníevidencejevedenasouběžněvprodejníchipořizovacíchcenách.Počátečnízásobavprodejníchcenách(PC)+NákupvPC-Obrat-změnycen=konečnázásobavPCzazboží.Skupin(vč.OM)-OM=konečnázásobavpořizovacích(NC)PočátečnízásobavNC(pořiz.cena)+NákupvNC-Konečnázásoba=ProdanézbožívNC1 Poznámkanafaktuře-naVášúčetanebezpečí:zákazníkplatídopravuaneserizikoškody(nezpůsobenénevhodnýmiobaly)-Lokozávod:dodavatelneplatížádnoudopravu-Francočeskáhranice:dodavatelhradínákladynahranice-Vyplacenédovašehoskladištěnebofrancovášzávod,dodavatelhradíceloudopravu,nepřebírávšakrizikopoškozenípřipřepravěLocovagonČ.Budějovice:zákazníkmusínasvénákladynechatsložitmateriáluurčenéhonádražíadopravitjejdosvéhozávodu(dodavatelplatídopravudonádraží)


Šolc,L.,Švejdová,G.,Jambal,T.:Kalkulacenákladů 31Kalkulace-hledánídolnícenovéhranicea)přiužitíúplnýchnákladůcenapořizovacínáklady)+příménákladyprovozu(skladovací,...)+stanovené%nepřímýchnákladů=vlastnínákladyvelkoobchodufcoexpediceskladu+nákladyodbytu= vlastní náklady fco sklad maloobchodu+DPH=dolnícenováhraniceObchodnírozpětíb) při užití přímých nákladů (krytíprovizecenapořizovací+ skladovací, manipulační přímé náklady+provize+ přímé náklady odbytu (balení, doprava)+DPH=dolnícenováhraniceVobchodníchfirmáchsezvelkéčástivycházípřikalkulaciprodejnícenyzkalkulaceúplnýchnákladů.Zjistíseobvykleprůměrnánákupnícenajednotlivýchpoložek,kekterésepřirážímaržestanovenáobvykleveforměprocentnípřirážky,tzn.maržepokrývajícíveškerénákladykroměnákladůnaprodanézbožíanákladyspojenésprodejemzboží.Cenapořízení+nákladyspojenéspořízením-skonta,bonusy,slevy=pořizovacícena+provoznínákladyobchodu=vlastnínákladyzboží+zisk=cenazbožínetto+DPHcenazbožíbruttoPořizovacícena(nákupnícenazboží)+režijnísazbav%(můžebýtipodílemrežiezaminulýrokapřímýchmezdzaminulýrok)+přímépropočitatelnénáklady,pokudnejsouzávislénaprodejníceně(pojištění,doprava)Mezisoučet+požadovanýzisk(např.bymělodrážetivlivinflace,obrátkuzbožíapohledávek)Mezisoučet+naprodejnícenězávislépříménáklady,resp.sníženívýkonu,jakoskonto,provizezprodeje,dopravnínákladyatp.Prodejnícenanetto+DPHProdejnícenabrutto


32 LitteraScripta,2009,roč.2,č.2PříkladOdvozenírežijnísazbyzúčetníchúdajů:-Nákladynanakoupenézbožívčetnědopravyanákladynabudovy(skladování,odpisy,...) 990000-Osobnínáklady 50000-Ostatnínákladyvefirmě 300000Ostatnínákladyobsahujírozpočitatelnépřepravnínáklady20tis.Kč,nákladyvevýši5tis.Kčnabudovy,kterénejsoupotřebnéproprodejníčinnost,nákladynapojištěnízboží3000Kč,zúčtovanéúrokyzúvěru15tis.Kč.Podnikatelskáodměnasepředpokládávevýši40tis.Kč,kalkulačnírizika10tis.Kč(rezervynaobchodnírizika).Ostatnínákladyrozpočitatelné: 300000,-dopravanakonkrétnízbožírozp. 20000,-budovy - 5000,-pojištěnínakonkrétnízboží -3000,-úrokyzcizíhoúvěru -15000,-+podnikatelskáodměna +40000,-+kalkulačnírizika +10000,-Souhrnrežijníchnákladůnakonkrétnízboží 307000,-Souhrnrežijníchnákladů307tis.+osobnínáklady50tis.celkem357,-;upravenénákladynanaloupenézboží989998(990000+20+15+3);režijnísazbaknakoupenémuzboží357000:(990000+20+15+3)=36,1%.PříkladStanoveníplánovanépřirážkykezboží[%]-Provoznínáklady 20nazákladěmin.období-Podílzisku 2-Obchodnírizika 4-DPH 5(vyjádřenajakosoučástprodejníceny)ZávěrObchodnímaržebymělačinitvč.DPH31%zobratu,přirážkaknákupníceněv%(OMknákupníceně)bysetaktopohybovalanaúrovni45%.(Plánovanápřirážkabymělasledovatinflaci,obrátkovostzboží).Zakalkulovatnákladyvpodnikuapřipravittímodrazovýmůstekprovytvořeníoptimálníprodejnícenyjeveliceodpovědnáadůležitápráce,podloženápřesnostíaodpovědnostíkalkulanta.Musíbýtvytvořenakalkulačníjednicezakaždýproduktvýrobníkolekcespřesnouspecifikacípřímýchinepřímýchnákladů.Kalkulačníjednicejeurčitývýkon(výrobek,služba)vymezenýměrnou


Šolc,L.,Švejdová,G.,Jambal,T.:Kalkulacenákladů 33jednotkou(kusy,kg,m,hod)používanýjakoelementárníprvekkalkulaceSpletelisepracovníkpřivýpočtukalkulačníjednice,byťjenoněkolikhaléřůnavýrobek,můžetomítnedozírnédůsledkypřikonečnérealizacihromadnéprodukce,zejménapokudsenákladyodhadnouníže,nežjakéveskutečnostijsou..Abysetěmtohrubýmchybámzameziloabylazabezpečenaziskovostsortimentu,jenutnomístokalkulantavpodnikuobsaditskutečněfundovanouakvalifikovanouosobouspraktickýmizkušenostmi.Problematikazpůsobupřiřazovánínákladůvýkonůmnespočívápouzevpřiřazeníspolečnýchnákladůskupinyvýkonůčiútvarukonkrétnímvýkonům.Vesložitějistrukturovanýchpodnicíchjenutnořešitotázkupřiřazovánínákladůimeziútvary,vtzv.alokačníchfázích.Cílemprvéfázealokacenákladůjepřiřazenípřímýchnákladůtakovémuobjektualokace,kterýpříčinněvyvolaljejichvznik.Tímtoobjektemjsoupředevšímkonkrétníútvary–hlavní,servisní,správníčistrategickéčinnosti.Pouzeujednicovýchnákladů(základníhomateriálu,mzdovýchaostatníchnákladůvýkonnýchpracovníků)jetímtoobjektemkalkulačníjednice.Obdobněiupřímýchnákladůvýkonutypuodpisůjednoúčelovýchzařízení,nákladůnalicenci,nadesign,nazáběhapřípravujeobjektemkalkulacedruhvýkonu–konkrétníznačka.Vtétoprvnífázijsoujednoznačněrozdělenyexternínákladynaúčtyútvarů,výkonů,nazákladěinformacízanalytickéevidence-výdejkymateriálu,pracovnísmlouvy,snímkypracovníhodnevýkonnýchpracovníků,inventárníkartydlouhodobýchaktiv,fakturyzanakoupenéslužbyobjednanéřídícímipracovníkykonkrétníchútvarůajiné.Cílemdruhéfázejepřerozdělenínákladůzjednohoobjektunadruhýcestoudílčíchkroků.Prvnímkrokemjepřerozdělenínákladůzeservisníchútvarůnaútvaryhlavníčinnosti,druhýmkrokempakpřerozdělenímeziútvaryhlavníčinnostiscílemocenitvytvořenýexternívýkon.Druháfázejezakončenapřiřazenímnákladůútvarůsprávyařízeníútvarůmhlavníčinnosti.Nákladysprávyařízeníjsounákladyobdobíajsouuhrazoványzvýnosůprodejevdanémobdobí.Jsoupřiřazoványútvarůmhlavníčinnosti,kterézajišťujípředání(prodej)výkonůzákazníkům.Přiřazenísprávníchnákladůútvarůmseprovádínazákladěprincipuúnosnostiúhradynákladů.Tytonákladynemajípříčinnývztahkekonkrétnímčinnostemútvarůuvnitřpodniku,tedykekonkrétnímvýkonům.(Fibírová,J.,ŠoljakováL.,Wagner,J.;2007)Reference[1]FIBÍROVÁ,J.,ŠOLJAKOVÁ,L.,WAGNER,J.Nákladovéamanažerskéúčetnictví.Praha:ASPI,a.s.,2007,432s..ISBN978-80-7357-299-0.[2]KRÁL,B.Manažerskéúčetnictví.2.rozšířenévydání.ManagementPress.Praha,2008.624s.ISBN978-80-7261-141-6.[3]LANG,H.Manažerskéúčetnictví.Teorieapraxe.C.H.Beck.Praha,2005.ISBN80-7179-419-8.


34 LitteraScripta,2009,roč.2,č.2CostscalculationanditsimportancefordeterminationofpricesMonitoringofcostsmanagementisnecessaryonthematter-of-factpointofviewtoo,itmeansaccordancewitheffortsorproductsandservices.Itisensuredbythecalculationofpropercosts.Costscalculationservestoin-housepricesdeterminationineffortssection,budgetsformation,controlandanalysisofeffortsefficiencyandprofitabilityandtocostslimiting.Costscalculationcreatesthewritingviewofparticularcostscomponentsandtheirtotalsumonthecostunit.Costunitistheexacteffort(product,service)representativedofhomogeneousproductionwiththedistrictmeasuringunitforexampleweight„lenght,timeetc.Unitscanbecontractingtoo.Keywords:coststructuring,costingmodel,totalcosts,absorptioncosting,purchaseandsalescalculation,lowerpricetransmission,businessmargin,thegreatofsales,sellingexpenses,pricepoliticy,covercontribution,fixcosts,variablecosts,revenuesKontaktníadresa:Ing.LadislavŠolc,Ph.D,VysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicích,Okružní10,ČeskéBudějovice,e-mail:solcladislav@seznam.czŠOLC,L.,ŠVEJDOVÁ,G.,JAMBAL,T.Kalkulacenákladůajejívýznamprotvorbucen.LitteraScripta,2009,roč.2,č.2,s.23–34.ISSN1802-503X.


OceňovánípracovníchmístahodnocenízaměstnancůGabrielaŠvejdová,LadislavŠolc,TsolmonJambalVysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicíchAbstraktHodnocení zaměstnanců a adekvátní ocenění pracovníchmíst je klíčovousoučástí personálního managementu pokud je aplikováno správně,pakmávevelkémířevlivnarozvojceléfirmyisamotnéhozaměstnance.Hodnoceníseskládázedvouneméněvýznamnýchsložek,atohmotnouanehmotnousložkou.Vevětšiněpřípadůjeprvotnímuzájmuvystavenahlavněonahmotnásložka,alevelmivýznamnépostavení,voptimálnímpřípadě,ažnedílnoučástzdehrajeisložkanehmotná.Voceňovánípracovníkajetřebaklástdůraz,vedlefinančníchodměnabenefitů,takénamožnostseberealizacejedince,vhodnéamotivujícíprostředí,sociálníjistotaanebotaképrestižníúčastnaněkterýchrozhodovacíchprocesech.Veškerévýsledkyhodnocenímohouvéstvezlepšenířízenílidsképráceastimulacivýkonnosti.Úvod•předpokladypracovníkapropráci•postojpracovníkakpráci•pracovnívýkony•vztahpracovníkakjehospolupracovníkůmKlíčováslova:hodnocenízaměstnance,analýzapracovníchmíst,řízenílidskýchzdrojů,hmotnéanehmotnévýhody,rozvojpersonálníhomanagementu,motivaceastimulace,formyhodnoceníHodnocenípráceapracovníkůpatřímezinejdůležitějšíčinnostivedoucíchpracovníků.Plnířadufunkcí-zejménapoznávacíastimulační.Hodnocenípracovníkůbymělobýtorientovánona4základníblokyproblémů:Hodnocenípracovníkůjevelicevýznamnousoučástípersonálníhomanagementukaždéfirmy.Jestližejehodnocenísprávněprováděno,můžesestátcennýmpomocníkemprorozvojkvalifikacepracovníků,plánováníjejichkariéry,motivaciiprojejich35


36 LitteraScripta,2009,roč.2,č.2odměňování.Výsledkyhodnocenímohouvneposlednířaděposloužitkodhalovánípracovníchrezerv,cestjakakdezvyšovatvýkonnost,kezlepšenísystémuřízenípráceslidmi,zejménajejichstimulaceamotivace.AnalýzaaoceňovánípracovníchmístAnalýzapracovníchfunkcíPročanalýzapracovníchfunkcí:•Zrevidovatexistujícípopisypostránceobsahu,formátuatd.•Legislativnípožadavek-zákoníkpráce•Zrevidovatorganizačnístrukturuspolečnostiprostřednictvímrevizepracovníchnáplní•Nezbytnýmezikrokprodalšíaplikace(odměňování,plánováníkariéryatd.)Cojeanalýzapracovníchfunkcí:•Procesporozuměnípracovnímfunkcímaprezentováníjejichsmysluveformátu,kterýumožnídalším,abyjepochopiliHodnocenípracovníchfunkcíHodnocenípracovníchfunkcí-možnosti•„Plnámetodologie-hodnocenísliniovýmmanažerem,nutnáznalostbusinessu,procesů,návaznosti,velmidetailní•„JobMatching-rychlejšísrovnávacímetodavsouladusestandardnímipoziceminatrhu/vsektoruZákladnípojmyvsystémuodměňováníFormyodměnjemožnérozdělitna obr.č.1 :•hmotnéodměnyavýhody-příméodměnyvefinančnímvyjádření(např.základnímzdyaplaty,výkonovéprémiejednotlivce,podílynakolektivníchprémiích,příplatkyzapřesčasyaprácivednechpracovníhoklidu,podílynazisku,potenciálspoluvlastnictví,variabilnísložkamzdyprovyššívýkonnost)-nepříméodměnyavýhodyvefinančnímvyjádření(příplatkynapojištění,příplatkynadovolenouaněkterémimopracovníčinnostičičlenstvívorganizacích,sníženécenyzavýrobkyprodávanépodnikem)-nepříméodměnyavýhodyvnefinančnímvyjádření(zvláštníustanovenívpracovnísmlouvěopodmínkáchzaměstnáníinároků,prestižnínázevfunkceatomuodpovídajícístatus,prvotřídnívybavenípracoviště,poskytováníslužebobčerstvení,mateřskáškola,zdravotnípéčeprozaměstnance)


Švejdová,G.,Jambal,T.,Šolc,L.:Oceňovánípracovníchmíst 37a)Konkurenceschopnámzda mzdouserozumípeněžitéplněníneboplněnípeněžitépovahy(naturálnímzda)poskytovanézaměstnavatelemzaměstnancizapráci.Podnikatelskýsubjektjepřiodměňováníomezenlegislativněakolektivnísmlouvou.Zaměstnavatelsvoumzdovoupolitikousledujenásledujícícíle:•získávatkvalifikovanépracovníky,kteřísvýmiznalostmiadovednostmisplňujípožadavkypracovníchmístasvýmsociálnímchovánímpřispívajíkvytvářenístabilizovanéhojádrazaměstnanců•stimulovatkvýkonuažádoucímupracovnímuchování•udržetcelkovýobjemvyplácenýchmzdovýchprostředkůvrozsahu,kterýneohrožujekonkurenčníschopnostfirmy•zajistitspravedlivoumzdovoudiferenciaciuvnitřfirmyavesrovnánísemzdovýmirelaceminavnějšímtrhupráceb)Mzdovádiferenciace jednáseorozdílyvemzdách,kterévyplývajízobjektivníchrozdílůmezijednotlivýmipracovnímičinnostmi,rozdílnýchvýsledkůprácepracovníkaapracovnískupinyajejichrozdílnýchpřínosůkhospodářskémuvýsledkupodniku.Míradiferenciacevemzdáchjedůležitouinformacíostimulačníúčinnostimzdy.c)Časovámzda uplatňujesepřiodměňováníčinností,prokterénejsouzpracoványvýkonovénormy,nebojezájemnakvalitnípráciazvyšováníkvalifikace,nebojetokvůlidodržovánípředpisůobezpečnostipráce.Používásepřiodměňovánídělníkůvpomocnýchaobslužnýchprocesechatechnickohospodářskýchpracovníků.d)Úkolovámzda zavádísenapracovištích,kdejsoustanovenyvýkonovénormy,předemurčenytechnologicképracovnípostupy,zajištěnypředpokladyprouplynulýprůběhpracovníhoprocesu,neníohroženabezpečnostpráceazdravípracovníkaafungujekontrolajakostipráce.Jevhodnáprohmotnouzainteresovanostdělníků.e)Prémie doplňuječasovouneboúkolovoumzdu.Mástimulovatplněníaspektůvevykonanépráci,kterénejsouoceněnyjinoumzdovouformou.Jeposkytovánazavýsledkypráce,kteréjsouměřitelnénebovyčíslitelné,jsoupracovníkemnebopracovnískupinouovlivnitelnéapravidelněseopakujíveskladběpracovníchúkolů.f)Odměny většinoujsoupřiznáványzajednorázovéčimimořádnévýsledkypráce,kteréjsoucharakterizoványslovněhodnotitelnýmiukazateli.Spravedlivéodměňovánípatřímezipříčiny,kterévýznamněovlivňujíspokojenostpracovníkůspodnikem.g)Kvalitníbenefity-jednáseonepeněžníplněníposkytovanézaměstnancům.BuďtozFondůkulturníchasociálníchpotřeb(FKSP),zesociálníhofondunebozeziskupojehozdanění.Firmamůžerovněžpoužíttzv.nedaňovénáklady,zekterýchnemusíodvádětsociálníazdravotnípojištěníazdaňovatjedanízpříjmů.


38 LitteraScripta,2009,roč.2,č.2•nehmotnéodměnyavýhody-prestižníúčastnaněkterýchrozhodovacíchprocesech-zvýšenáosobnípravomocrozhodovánívurčitýchotázkách-většívolnostvzavedenýchpořádcích volnáčiindividuálněstanovenápracovnídoba-podporavněkterýchzájmovýchčinnostechmimopodnik-vnímáníhodnotypráce,seberealizace,objempráce-volnostaautonomie-možnostirozvojekariéry-podporujícíprostředí,technickézabezpečení-vnímánípotřebběhemživota,sociálníprostředí-jistotapříjmuSystémyodměňováníjsousoučástímotivačníchastimulačníchsystémů.Vytvořitúčinnýmotivačnísystémznamenápředevšímzavéstjasnákritérianáročnostiahodnocenívýkonnostiujednotlivýchmístavybudovatsystémodměňováníúzcevázanýnacelkovoustrategiipodniku.Cílemmzdovéhosystémujestanovitmzduzavykonanoupráci(obr.č.1-Vztahzaměstnanceajehomzdy,zdroj:http://www.deloitte.com/view/csCZ/cz/tiskove-centrum/clanky/article/7fcecce5c6434210VgnVCM200000bb42f00aRCRD.htm,cit.:10.9.2009)


Švejdová,G.,Jambal,T.,Šolc,L.:Oceňovánípracovníchmíst 39PředpokladyproefektivnísystémodměňováníOdměňovánívkontextuřízenílidskýchzdrojů obr.č.2(Obrázekč.2,zdroj:http://www.stainerconsulting.cz/poradenstvi/clanek.htm,cit.:25.9.2008)CílehodnoceníCílemhodnocenízhlediskazaměstnavatelejezjistit,dojakémírypracovníkzvládánárokysvéhopracovníhomísta,jakájemožnostjehodalšíhovyužitívpodniku,posouditjehozájemvtomtosměruadiferencovatodměňování.Konkrétníúkolyhodnocenímůžemevymezit:•získatinformaceopracovnímvýkonuachovánípotřebnéprovedenípracovníka•rozhodovatoumístěnípracovníků(povýšení,převedení,přeloženínanižšífunkci)•rozhodovatopřípravěvzdělávánípracovníků•plánovatosobnírozvojpracovníkavpracovníchfunkcích•diferencovatodměňování•zjistitspokojenostpracovníka


40 LitteraScripta,2009,roč.2,č.2Vpraxisledujehodnocenízpravidlapouzeněkteréztěchtoúkolů.Vpřípadě,žemábýtpodklademproodměňování,jezaměřenopředevšímnapracovnívýkon.Jestližejejehocílemrozvojmanagementuamotivacepracovníků,jezaměřenonaosobnostpracovníka,jehopracovníisociálníchování.FormyhodnoceníMožnostoptimálníhořešeníproblémuhodnocení:Hodnoceníseprovádírůznouformou,jakokaždodenní(průběžné),příležitostnéasystematické.Průběžnéhodnoceníjezaměřenonabezprostřednípracovnívýkonasloužíkdiferencovanémupřístupupřivedenílidí,zejménaukládánípracovníchúkolůakontrolepráce.Příležitostnéhodnoceníjevyvolánookamžitoupotřebou,např.zpracovánípracovníhoposudkupřirozvázánípracovníhoprocesu.Systematickéhodnoceníseprovádípravidelněavyužívárůznýchstandardizovanýchpostupů.Zpravidlamápodobuanalytickéhohodnocení,tj.pracovníkjehodnocenpodlestanovenýchkritérií.Vposledníchletechsevyskytujínázory,žesystematickéhodnoceníjednotlivcůpřinášívícezlanežužitku,jenákladnéavyvolávákonfliktymezipracovníkemavedoucímimezipracovníkynavzájem.Zvláštějaponsképodnikyustupujíodhodnoceníjednotlivcůahodnotípouzeceléorganizačníútvary.Většinaamerickýchaevropskýchpodnikůsivšaktotohodnocenízachovává.Projevujesealevýraznýodklonodužívánístriktněvymezenýchschématarutinníhokvantifikovanéhohodnocení,kterébylodřívetypické.Odměňovánípracovníkubyvždymělomítnějakýjasněvymezenýsystém.Pracovníkbymělbýtvedlefixníhoplatuzaodvedenouprácimotivovánividinoudalšíchodměn.Mělbyvědětzaco,případněpojakédoběbudeohodnocenajakouformou.Pohyblivámotivačnísložkaplatunabývávposledníchletechvelkéoblibyjakuzaměstnavatelů,takusamotnýchzaměstnanců.Kromfiremníchbenefitů,kterésestalyjižjistýmstandardem,byťnynídíkyekonomickékrizimírnězkráceným,bysedosystémuodměnmělaurčitěřaditfinančnístimulacepracovníkakdalšímuvzdělávání.Aťjižformoufiremníchškolení,rekvalifikačníchkurzů,takformoudálkovéhostudiaprodoplněnípožadovanéhovzdělání.Vtomtosměrubymělafirmačiinstitucevycházetzaměstnancimaximálněvstřícasnažitsehoposkončenístudiaudržet,neboťpracovníciadekvátněvzdělanívdanémoborujsousilnýmnástrojemvkonkurenčnímboji.Firmačiinstitucebysitedytytolidimělachránitainadálejepodporovatvdalšíchmožnostechosobníhoiprofesníhorůstu.Protožeten,kdodokážesledovatmodernívývojanovétechnologieapatřičnějevyužítaumětaplikovatjeprofirmuopravdovýmpřínosem.


Švejdová,G.,Jambal,T.,Šolc,L.:Oceňovánípracovníchmíst 41ZávěrReferenceHlavnímúčelemodměňováníjetedynalezenírovnováhymezizaměstnanci,jimiodvedenépráci,jejichspokojenostísudržitelnýminákladyzaměstnavatele,snimižsouvisíimotivačnífunkce.Znamenátotedy,žesystémhodnoceníjevýznamnýmkomunikačnímprostředkematakésilnýmnástrojempolitikyfirmy.[1]PRAŽSKÁ,L.-JINDRA,J.AKOL.Obchodnípodnikání(RetailManage-ment),2.přepracovanévydání,ManagementPress,Praha2002,ISBN80-7261-059-7[2]STÝBLO,J.Personálnímanagement.Praha,Grada,1993.ISBN80-85424-92-4[3]PRAŽSKÁ,L.akol.Řízeníobchodníchfirem.Praha:EdičníodděleníVŠEPraha,.1993.ISBN80-7079-651-0.62[4]JOBBER,D.aLANCASTER,G.Managementprodeje.Přel.V.Jungmann.Praha.ComputerPress,2001.431s.ISBN80-7226-533-4[5]Měšec.cz-trendyzaměstnaneckýchbenefitů[online].[cit.2009-09-08].Dostupnýz WWW http://www.mesec.cz/clanky/zamestnanecke-benefity-ajejich-trendy/[6]Deloitte.com, [online]. [cit. 2009-09-10]. Dostupný z http://www.deloitte.com/view/csCZ/cz/tiskove-centrum/clanky/article/7fcecce5c6434210VgnVCM200000bb42f00aRCRD.htm,[7]Steinerconsulting.cz, [online]. [cit. 2008-09-25]. Dostupnýzhttp://www.stainerconsulting.cz/poradenstvi/clanek.htm


42 LitteraScripta,2009,roč.2,č.2EvaluationofjobpositionsandemployeeappraisalEmployeeappraisalandadequateevaluationofjobposistionsisakey-partofpersonalmanagement,andifisappliedwell,thenhasahighinfluenceoverwholefirmdevelopmentandeverysingleemployee.Theevaluationconsistsoftwoimportantcomponents,namelymaterialandimmaterialcomponent.Mostlyisintheprimaryfocusthesematerialpart,butthesamehighaccountposition,inoptimumcase,hastheimmaterialpart.Inworkerappraisementisnecessarytoaccentuate,besidefinancialrewardsandprofit,alsothepossibilityofself-fulfillment,properandmotivativeenvironment,socialcertaintyoralsoprestigiousparticipationinsomedecision-makingprocess.Allevaluationresultsmayleadinimprovementofhumanresourcemanagementandstimulationofefficiency.Keywords:employeeappraisal,jobposistionsevaluation,humanresourcemanagement,material and immaterial benefits, personal management development,motivationandstimulation,formsofevaluationKontaktní adresa: Ing. GabrielaŠvejdová,VysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicích,Okružní10,ČeskéBudějovice,e-mail:svejdova@vstecb.czŠVEJDOVÁ,G.,JAMBAL,T.,ŠOLC,L.Oceňovánípracovníchmístahod-nocenízaměstnanců.LitteraScripta,2009,roč.2,č.2,s.35–42.ISSN1802-503X.


Rating of the national corporationBudweiser Budvar in theyears 2003 – 2006Marek Vochozka, Petr MulačInstitute of Technology and Business in České BudějoviceAbstractThe story deals with application of two approaches to the evaluation ona specific example - a national corporation Budweiser Budvar. First, weare applying both a financial rating of the company through the financialanalysis based on the concept of Mr. Synek and Mrs. Kislingerová. Thenwe use the calculation of economic added value offered by husbands Neumaier.Statements financial from the years 2003 to 2006 were used for theevaluation of the company.With the application of two different philosophies can get an idea oftheir use in practice, predicative the value and meaning.Keywords: financial analysis, economic value added.IntroductionCurrently both the Czech Republic but the whole world is in the economic crisis.The most optimistic forecasts say that the crisis will start to subside soonest inthe beginning of the second half of the year 2010. Economists, however, speaksprimarily about macroeconomic indicators and their fate. The question remainswhether it was possible to predict the crisis or to even face out of the microleveleconomy, of the results of individual companies. Some experts (we can assumethat even the majority) refuse the possibility of prediction of the economic crisisor any macro-economic indicator by using an aggregation of economy results orpartial results of individual companies. On the contrary, economists like Mr.Synek not only admit such a possibility, but even consider as very essential.Purpose of this story is:1. The application of financial ratio analysis, selected methods of comprehensiveevaluation of the company and the calculation of economic valueadded of Budweiser Budvar, inc. in the years 2003 to 2006.2. To assess the economic situation of the company in response to today’seconomic crisis.43


44 Littera Scripta, 2009, roč. 2, č. 2MethodologyFinancial AnalysisFinancial analysis informs about the financial health of companies [4]. Generallyspeaking as a set of analytical tools and methods for answering the questionwhether the company meets the sense of its existence:• Whether the company value rises• Whether the company is currently liquid and reasonably indebtedThe data that we get in the financial analysis of the company serves manypeople from both companies, but also its surroundings. For some of them,such as banks, auditors, managers, etc., is even the financial analysis required.Among the internal users of the financial analysis, belongs mainly [1], [2]:• Managers: use information from the financial analysis for operational andlong-term management. The financial analysis allows them to decide onthe structure and the range of holding and resources, allocation of funds,distribution of profits, business valuation, etc.• Employees: mainly interested in the stability of their employment and thepotential growth of wages or social benefits.• Unionists: following the development of employment and therefore theyneed to know the financial situation of companies. The group of externalusers of financial analysis includes [1], [2]:• Investors: use the information obtained from the financial analysis of investmentand control reason. Mainly interested in the risk of their investments,capital appreciation, dividend yield, liquidity and stability ofbusiness, disposable income, etc.• Banks and other lenders: need the financial analysis to assess the financialsituation, whether they may provide loan or not. They are particularlyinterested in debt and repayment ability of potential credit.• State: observes a company in particular aspects of tax control, control ofsubsidies and then also checks the companies with state ownership andthose who obtain government contracts.• Business partners (suppliers, customers) - Suppliers observe particularlythe prosperity, solvency and liquidity of the company. It is in their interestthat the company which they supply, was capable to pay its obligationson time. Subscribers are then dependent on the regularity of supplies andtherefore it is necessary to know the financial situation of the company.


Vochozka, M., Mulač, P.: Rating of the national corporation 45• Competition and other: using information concerning the financial situationof a company to compare with their own results. They are interestedin profitability, sales, inventory, and as well as the stock turnover period.The basic data used for the financial analysis are primarily statementsfinancial. In the Czech Republic are known these statements financial:• Ordinary: the ordinary financial statement is compiled by the accountingentity at the last day of the accounting period, the so-called balance sheetdate of closing the book of account.• extraordinary: an extraordinary statements financial is compiled by theaccounting entity in other cases, it means if it is not the ordinary statementsfinancial.• Interim: interim statements financial are statements, put together forother than to the end of the balance sheet date. It means that thereis no closure of book of account.• Consolidated: Consolidated statements financial are the statements financialof group of companies, which fuses the assets and obligations and theeconomic results achieved by the parent company with its shareholderparticipation in other companies.Specifically, there are data on the balance sheet, profit and loss account,statement of cash flows and notes to the statements financial. Besides informationstatements financial market report can be applied, analyst’s predictions,economic statistics, development of the macroeconomic situation, field developmentand non-financial indicators.Application of the financial analysis generally proceeds on several levels [3]:• Horizontal Financial Analysis• Vertical Financial Analysis• Financial Ratios Analysis• Comprehensive methods of evaluation of companiesIn this article there will be applied selected indicators of financial ratio analysis(namely indicators of profitability, activity, debt and liquidity, the methodof calculation will be given for the results) and methods of comprehensive evaluationof the company (Altman analysis, Tafler index and index of bondingcapacity). Methodology of calculation is closely specified in Table 1.


46 Littera Scripta, 2009, roč. 2, č. 2Table 1:


Vochozka, M., Mulač, P.: Rating of the national corporation 47Economic Value AddedThere has been used the method of husbands Neumaier to calculate the economicvalue added method. The procedure is based on the benchmarking modelINFA, whose authors are also husbands Neumaier. INFA is based on a pyramiddecomposition of the top indicator, which is ROA (return on assets). Decompositionof ROA by husbands Neumaier nears picture No. 1Picture 1 pyramidal decomposition of indicators ROASource: Neumaierová, I., Neumaier, I.. Benchmarking modelINFA [online]. 2005 [cit. 2009-09-29]. Available at WWW:. [6].Husbands Neumaier, although this fact they do not find the model throughthe economic added value for the holders of shares or units in the company [7].For the initial ratio they established a difference of profitability of equity andalternative cost of equity multiplied by the value of equity. [5]:Where EVAROEr eEQUIEconomic Value Added,Return on Equity,rate of equity,Equity.


48 Littera Scripta, 2009, roč. 2, č. 2Return on equity is obtained from the standard relation:ROE = EATEQUIWhere ROEEATEindicates Return on Equity,Earnings After Taxes,Equity.A more complex calculation is then assumed at the alternative cost of equitycapital. Here husbands Neumaier apply a relationship [5]:r e =WACC ∗PFAU− (1 − d) ∗BL+O ∗ ( PFEQUIAA ∗ EQUIA )Where r eWACCBLAEQUIBLOUBL+Odis the cost of capital (rate of equity),Weighted Average Cost of capital,Pecuniary interest loans (equity and interest-bearing loancapital),Assets,Equity. If we use label variables listed in the previoussection, there would be the value of the E (Equity).Bank loans,Obligations.Interest rate. You can also use the description i (interest),rate of income tax.Pecuniary interest loans follow the debate as to whether the model of calculationcan include or exclude the sources incorruptible, unremunerated.However, the weighted average cost of capital is obtained by using the ratio[5]:WACC = r f + r LA + r entrepreneurial + r FinStabWhere WACCrfRLAr FinStabWeighted Average Cost of capital,risk-free yield,function indicators of firm size rentrepreneurial functionparameters characterizing the creation of the production forces,function parameters characterizing the ratio betweencompanys s property and the funds of their coverage.


Vochozka, M., Mulač, P.: Rating of the national corporation 49Data for AnalysisThe data from the balance sheet and profit and loss of Budweiser Budvar, inc.from the years 2003 - 2006 were used within. Statements are appended to thearticle. They can be obtained by default from the annual report of the nationalcorporation.ResultsAt first there were evaluated the indicators of profitability. The indicator ofprofitability of assets (ROA), profitability of sales (ROS), was chosen for the calculation- while using several levels of profit, return on invested capital (ROCE),return on equity. The results of the indicators are the subjects of Table 2.Table 2 Indicators of profitability of Budweiser Budvar, inc.From the results can be deduced that the company is doing very well. Allindicators go positive. For the most important for the company owner, in thiscase the State, we consider return on equity, which tells us that there was anevaluation of the deposit in 2003 about 6.36% in 2005 about 5%.Another group of evaluated indicators are indicators of activity. Generally,you can write that all the values go very well. There is just an exception in thetime of debt collection. The situation arose due to large volume of claims. Theresult of the indicator is without internal information disinterpretable. Partialresults of selected indicators are shown in Table 3.Table 3 Indicators of activity of Budweiser Budvar, inc.


50 Littera Scripta, 2009, roč. 2, č. 2In connection with the operation of financial leverage, which was publishedin the interval 1.14 to 1.19, we have to state that the foreign capital of company,and especially its owners, is a good choice. It can be deduced that it would beappropriate to increase the level of debt and so to realize greater profits and toincrease the benefits for the owners. This applies only if there is a demonstrablyunused potential market in which the company operates. Therefore there isa question which position on the market Budweiser Budvar occupies. To whatdegree the company covers the potential market. Information is contained inTable 4.Table 4 Indicators of indebtedness of Budweiser Budvar, inc.Very interesting group of indicators are indeed indicators of liquidity. Thereis an obvious conservative approach to management. Values of individual indicatorsare high. Company tries to obviate extreme risk arising from the repaymentof current liabilities. Closer Table No 5.Table 5 Indicators of liquidity of Budweiser Budvar, inc.First the data was put through the Altman analysis within the application ofcomplex methods evaluation of the company. As is clear from the methodologicalpart, there has been used a model for the evaluation of companies whoseshares are traded on capital markets, a model for the evaluation of companieswhose shares or concern do not deal in publicly, a model adapted to the Czechconditions. The results are shown in Table 6.The table shows according to the achieved results that Budweiser Budvarin the years 2003 to 2006 declined and in the following period should havegone bankrupt, which did not happen. Tafler test followed after the Altmananalysis, which valuated the examined company in the affirmative by saying:”the company is not going into bankruptcy. The results are shown in Table 7.Index of bonding capacity has been applied as the last used methods ofa comprehensive evaluation of the company (Table 8).


Vochozka, M., Mulač, P.: Rating of the national corporation 51Table 6 Results of Altman analysisCompared to the financial indicators, there has been set an economic indicator- economic value added. Partial results are the cost of alternative cost ofequity and weighted average cost of capital. Both partial results came out verylow, which is a very positive sign for the company, which realizes the addedvalue in the interval of almost 48 million to 74.4 million crowns. Economicadded value, the weighted average cost of capital and opportunity cost of equitycapital are shown in Table No 9.The results of the analysis shows it is clear that the explanatory power ofeach method of the company is different. In the case of Budweiser Budvar, inc.it has been suitably used the appropriate financial ratio analysis and calculationof economic value added. On the contrary, methods of comprehensive evaluationof the company were unreliable.


52 Littera Scripta, 2009, roč. 2, č. 2Table 7 Results of Tafler testTable 8 Results of index of bonding capacityWhat is however important that the calculations almost clearly documentspositive economic situation of the examined company.


Vochozka, M., Mulač, P.: Rating of the national corporation 53Table 9 Calculation of economic value addedConclusionThe point of contribution:1. application of financial ratio analysis, selected methods of a comprehensiveevaluation of the company and calculation of economic value added ofBudweiser Budvar, inc. from years 2003 to 2006.2. to assess the economic situation of the company in response to today’seconomic crisis. The first goal has been fulfilled in part 3. A ratio financialanalysis on the level of indicators of profitability, liquidity, activity anddept has been accomplished. Selected bankruptcy and bonding capacitywere attached. In conclusion, we have found the economic value added.The second point needs to be still argue. On the basis of the bankruptcymodels can be stated that the company is a separate system that has an impacton the economic development of the entire economy. But the economic crisiscan not be identified on the basis of the analysis. Whole sector or economyagainst other subjects (meaning foreign ones) behaves as a single entity.Contribution, however, revealed how to predict the crisis by means of partialcompanies may not be. On the contrary, there has to be created new types oftests based on comprehensive evaluation methods of the company.


54 Littera Scripta, 2009, roč. 2, č. 2AppendixBalance sheet


Vochozka, M., Mulač, P.: Rating of the national corporation 55


56 Littera Scripta, 2009, roč. 2, č. 2


Vochozka, M., Mulač, P.: Rating of the national corporation 57References[1] BREALEY, Richard A., MYERS, Stewart C., ALLEN, Franklin. Principlesof Corporate Finance. 9th edition. [s.l.] : [s.n.], 2008. 976 s. ISBN 978-0-07328696-9.[2] KISLINGEROVÁ, Eva, et al. Manager finance. [s.l.] : [s.n.], 2004. 714 s.ISBN 80-7179-802-9.[3] KISLINGEROVÁ, Eva: Valuating of a company. 1. publication. Praha: C.H. Beck, 1999. ISBN 80-7179-227-6[4] KISLINGEROVÁ, Eva, HNILICA, Jiří: Financial analysis step by step. 1.publication. Praha: C. H. Beck, 2005. ISBN 80-7179-321-3[5] NEUMAIEROVÁ, Inka, NEUMAIER, Ivan. Financial analysis of industryand construction in year 2007. MPO Analysis. 2008, č. 1, s. 1-187.[6] NEUMAIEROVÁ, I., NEUMAIER, I.. Benchmarking modelINFA [online]. 2005 [cit. 2009-09-29]. Available at WWW:.[7] VOCHOZKA M., MULAČ, P., Economic value added and its interpretation,Proceedings of the seminar of the Department of Management andMarketing, VŠTE (under print).Hodnocení hospodaření národního podniku BudějovickýBudvar v letech 2003 – 2006Příspěvek se věnuje aplikaci dvou přístupů k hodnocení podniku na konkrétnímpříkladu - národním podniku Budějovický Budvar. V prvé řadě aplikuje jednakfinanční hodnocení podniku prostřednictvím finanční analýzy vycházející z konceptuSynka a Kislingerové. Poté využije výpočtu ekonomické přidané hodnotynabízené manžely Neumaierovými. Pro hodnocení podniku byly využity výkazyúčetní závěrky podniku v letech 2003 až 2006. Aplikací dvou rozdílných filosofiílze získat představu o jejich využití v praxi, vypovídací hodnotě a významu.Klíčová slova: finanční analýza, ekonomická přidaná hodnota.Kontaktní adresa: Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D., Institute of Technologyand Business in České Budějovice, Okružní 10, České Budějovice, e-mail:vochozka@mail.vstecb.czIng. Petr Mulač, Institute of Technology and Business in České Budějovice,Okružní 10, České Budějovice, e-mail: mulac@mail.vstecb.czVOCHOZKA, M., MULAČ, P. Rating of the national corporation BudweiserBudvar. Littera Scripta, 2009, roč. 2, č. 2, s. 43–57. ISSN 1802-503X.


Population Ageing Related toSocio-Economic FactorsDana Walterová, Šárka Bendová, Kristina KabourkováThe Institute of Business and Technology Czech RepublicAbstractAn increasing number of elderly people represent a great potential forsocial and economic progress and development as a consequence of growingeducation and improving health of the population. The policy of anageing process preparation should respond to two elementary challenges:either, to integrate seniors into an economic and social development, andto create an age inclusive community. It is an important fact to conformthe employment policy, retirement policy and other policies as well as servicesto social and demographic changes in progress.Keywords: social policy, economic impacts, population ageing, limitedfinancial resourcesIntroductionEconomic and social impacts on ageing of our population deepen and the financialresources are limited. Thus, ageing of the population becomes to be a broadtheme, which affects most of areas of the life, public services and basically influenceseveryone of us. Ageing of people is one of the most visible social andeconomic changes happening in the present world. Whilst, experts warn againstextensive impacts of such a development, it is not considered a new process. Thechange in an expected life span that was observed in previous two hundred yearscauses that more than a half of the population living in the developed countrieslives up to seventy years of age or more (Hlavsa, Sedláková, 2006).”An extension of expected life span and related health standards should bewelcomed as one of the most admirable successes of the mankind. It shouldbe considered a reason to celebrate instead of to sorrow. However, the processof population ageing brings even certain problems. Therefore, not onlygovernments ought to be informed about them, but also the public. Only inthat case, the society is capable of using all benefits arising from those changes,thereafter” 1 .1 CENTER FOR ECONOMICS AND POLITICS [online]. [cit. 2009-08-12]. Dostupnéz WWW: .59


60 Littera Scripta, 2009, roč. 2, č. 2Process of Population AgeingThe process of population ageing that concerns all countries in a larger ora smaller scope from the second half of the 20th century has become one ofglobal problems, at present.Based on long-term prognoses of future development of a total number andage structure of the global population, the part of elderly people participating inthe population will grow. Frequently, elderly people and their growing numberare commented on in western societies as being considered a social problem,preferably in terms of the Czech Pension System, and with growing costs onsocial security and health care.The term of ”ageing” differentiates on the level of an individual and thepopulation:•Theindividual - the meaning bears a fact of a natural biological ageingprocess modifying the organism from birth to depth, simply considered asescalating the individual’s age.•Ageing as a demographic aspect - on the contrary, it concerns thewhole population and against individuals, the population ageing can becomeyounger by an enhancing number of a fraction of young age groups.The demographic ageing occurs as a result of changes of the demographicreproduction character, and juvenile and post-reproduction fractions representedin the population are altered. Two factors could cause sucha process. The first is a relative slowdown of the growth of younger agegroups which are mainly resulting from the declining level of fertility andthe birth rate. Such a sort of ageing is called ”ageing on the level of theage pyramid”. The second factor is identified as an acceleration of thegrowing number of elderly people resulting from a faster decrease of deathrates at the higher age. In this case, it is expressed as ”the process ofageing on the peak level of age pyramid”. As a rule, though, both abovementioned types run, at present.Population Ageing in the Czech Republic”According to the latest population projection of the Czech Republic reachingup to 2050 elaborated by the Czech Statistical Office, the number of peopleaged over 65 years will heavily grow, contrariwise the number of children willdecline. Pursuant the middle alternative, the projection will reach a more thana duplication of the number of inhabitants aged 65 years by 2050, whereas thenumber of the oldest ones, i.e. aged over 85 years, will even grow fivefold thantheir existing number. This process shall be brought into such intensificationthat it will become a specific feature of the population development of the CzechRepublic in the whole first half of the 21st century, in the period of 2011-2017,and that as a result of a transition from strong post-war born years over thisparticular age limit. Relative representation of people aged over 65 years will


Walterová, D., Bendová, Š., Kabourková, K.: Population Ageing 61grow also thanks to the decline in number of newborns” 2 . Concerning thenumber of children aged 0-14; the decrease will come about reaching more thana quarter (Figure 1).Source: http://www.demografie.info/czFigure 1 - Future development of population structure asto principal age groups of the CRRetirement Aged in EuropeRetirement age all over European countries is on a gradual rise. There arethree countries (Denmark, Iceland and Norway) where men and women retireat 67 years of age, and citizens in other countries expect the same at an earlydate. The income policy of the state is considered to be the most tracked anddiscussed. Expenses of EU member countries dedicated to pensions of theircitizens exceed 13 % GDP. Maximum number of people aged over 65 lives inItaly (19 %), Germany (18 %) and in Greece (17 %). The youngest populationlives in Ireland, where the proportion of people older than 65 years is the lowest(11 %), followed by Slovakia (12 %) and Cyprus (12 %).Swedish (75.4 years), Spanish (77.2 years), Italian (76 years) and French(76.1 years) men experience the highest average age, the lowest average ageis experienced by Lithuanian (66 years), Latvians (65.5 years) and Estonians(65.3 years). Women live up to their higher age on average (for about six yearslonger) across all the EU countries; Spanish (83.8 years), French (83.8 years)and Italian (82.9 years) women experience the highest average age.Whilst, reaching the average specified age is set down to the very goodquality of medical care, healthy environment and a healthy ”Norsemen’s” lifestyle in Scandinavian countries (low consumption of alcohol, cigarettes, healthyfood and the biggest amount of hours spent with sports), southern member2 DEMOGRAFIE [online]. [cit. 2009-08-03]. Dostupné z WWW:.


62 Littera Scripta, 2009, roč. 2, č. 2countries of the European Union (Italy, Spain, France) reflect that an attributehow to admit the pressure 3 do not consider (See Figure 2).Source: http://www.finexpert.czFigure 2 Retirement Age across EuropeCzech Companies and Population AgeingCurrently, ageing of the population has become rather an expressive impulsefor the development of business. a new branch of the construction industry wasestablished as a form of building low-footage flats available for disabled elderlypeople integrated into certain complexes with all associated services supplied.a great variety of educational specialist and retraining courses has also becomea new branch of business. a skyrocketing booming branch of businesshas been monitored in the form of miscellaneous services supplied to seniorsincluding specialized travel agencies, for instance.”An apparent chance developed on the horizon for specialists will also becertain forms of advertisement defined for the older generation as their powerof purchase induces a very strong competition among producers such as amongpharmaceutical appliances and medicaments” 4 .In experts’ opinion, the Czech companies catastrophically underestimate theprocess of population ageing. While only 14 people out of a hundred are agedover 65 years at present, almost a full third of the population will reach thisage level in the half of the century. However, a range of businessmen has notresponded to it yet. They do not get ready to the world, whereof every thirdpotential customer will coexist in retirement age. Czech companies privilegeyounger labour force, which is less costly and more flexible. Czech companiesdo not want to employ elderly employees yet namely for the following reasonsof higher wages, and therefore, they consider them less efficient. Even though,it is difficult for people aged over fifty to find an appropriate employment.3 FinExpert.cz [online]. [cit. 2009-08-05]. Dostupné z WWW: .4 Novinky.cz [online]. [cit. 2009-08-05]. Dostupné z WWW: .


Walterová, D., Bendová, Š., Kabourková, K.: Population Ageing 63To maintain and enhance the level of elderly employees’ employments wasalso accepted as one of the major priorities of the Czech government identifiedas the ”Quality of life in an old age” known as the National Programme ofPreparation for Ageing for 2008 - 2012. The main goal of the strategy is tosecure the seniors who will form a third of the population in 2050 good qualityand active lives. The proportion of inhabitants aged over 65 years continues togrow based on the Czech Statistical Office, whereas they will count a third inthe middle of the 21st century, only 13 % of citizens belonged to this age groupin the middle of the 20th century. The programme proposal deals with the supportof seniors’ employments, lifelong education, an availability of health care.The key priority to resolve economic problems that can cause the populationageing according to its authors is an improvement of and maintaining seniors’employment rates. Employers should create working positions of a good qualityand offer them decent working conditions.Image 1 How many people will make money on retirements? Inhabitants’participations in productive age (percentual) Note: Expected forecast of thedevelopment of a number and citizens’ ratio aged 15-64 in the Czech populationImage 1 How many people will make money on retirements?Inhabitants’ participations in productive age (percentual)Note: Expected forecast of the development of a number and citizens’Note: ratio aged 15-64 in the Czech populationSource: iHNed.cz [online]. [cit.2009-08-05].Dostupné z WWW: .Demographic Development affects Financial MarketsMost frequently, we can meet the problem of population ageing in connectionwith the public pension system and its reform alternatives. a majority of Europeancountries is well aware of the future shortage of gainfully employed persons,and therefore they aim to resolve the situation now. The very financing of fu-


64 Littera Scripta, 2009, roč. 2, č. 2ture cash flows paid to people in the retirement age should support the role offinancial markets. It is already obvious that the current method of financingpensions is insufficient, and its collapse would threaten in future. Several potentialalternatives exist how to sort out the situation established, but each of themcounts partially with a fact that people will have to secure partially themselvesin their productive age for the period of the retirement (Marková, 2005).In addition to the ”social component”, another compulsory ”private” componentof the pension will be generated, and will serve as a certain additionalfinancing. This fragment can consist of for example investments in pension supplementaryinsurance, or any other forms of financial resources returns legallyenacted by the government. Thus, it is clear that new large volumes of financialresources will be generated, which will be necessary to assess in course oftime. On this account, financial markets can expect an outstanding future andinvestment companies can already look forward to it nowadays.Pension ReformStarting from 1 January 2008 the benefit system of state social support significantlychanged. The biggest problem of public finances was an indefensiblegrowth of mandatory expenses. Just the state social support allowances alonegrew from CZK 34bn. in 2006 to CZK 54.4bn. in 2007. Unless the reformwould be executed, every other one would have much harder and painful impactespecially on underprivileged citizens.InitialStatusQuo• The main form how to secure people at an old age, in case of disabilityand in case of death represents the system of basic pension insurance inthe CR. In the framework of the basic pension insurance, approximately3.31m of pensions was paid out to 2.68m pensioners at the end of 2006,out of that approximately 1.99m was old-age pensioners.• Expenses per the pension insurance represent approximately 28% of thetotal expenses of the state budget. Insurance benefits related to the pensioninsurance form revenues of the state budget, which in 2008 amountedto CZK 276.9bn. received from pension insurance benefits, and expendituresof the state budget on pension insurance benefits amounted to CZK272.9bn.ExigencyofChanges• On basis of the current demographic prognoses, Czech population ageingwill be one of the fastest within the EU. Pension system as it is at presentis unable to face impacts of the demographic development, which consistspreferably in:


Walterová, D., Bendová, Š., Kabourková, K.: Population Ageing 65– Extending mid-length of the life (it extended for 4 years in the last15 years, and it is suggested that it will extend for a year per everyother six years),– Growth of the elderly rate on the total population (proportion ofpeople aged over 60 years should have increased in the following 50years from the present 20% to more than 35%, the trend at peopleaged over 80 years should have been even far more fiercer, and thatfrom the present less than 5 % to almost 15 % in 2065,– Growth of a number of pensioners under the present decrease ofa number of economically active people.• Basic pension insurance is, in particular, as a result of expected demographicdevelopment, financially unsustainable in terms of a long-period(cumulative debt will reach approximately 50% of the GDP by 2050, andnearly approx 250% of the GDP by 2100).SubmittedChangesThe following is proposed in the first stage of the public pension reform, inparticular:a) To follow on the process of a gradual raising of the retirement age up to 65years for men and women (such a targeted condition should be completedin 2030 for men and between 2030 - 2043 for women based on the fact,whether they had or had not children),b) To extend a necessary period of insurance applicable to the generation ofthe entitlement to the old-age pension to 35 years of insurance (includinga compensatory period of insurance), or to the period of 30 years ofinsurance (regardless compensatory periods of insurance),c) To cancel the period of a study after the 18th years of age gained after theeffective day of this provision as the compensatory period of insurance,d) To introduce a possibility of a parallel run of a half of the old-age pensionwith the earned income with an option to convert such a pension,e) To introduce a three-stage disability,Stages of disability according to the decline of working abilities will be thefollowing:• Degree of decline minimum about 30% and maximum about 49%• Degree of decline minimum about 50% and maximum about 69%• Degree of decline minimum about 70%


66 Littera Scripta, 2009, roč. 2, č. 2– Disability pensions are the furthest most dynamic section of the publicpension system. Above all, a number of partial disability pensions. Theimplementation of three-stage system of disability shall eliminate the currentimbalance 5 .ConclusionCzech society has not been much positively tuned with the elderly generationyet. Frequently, ageing of the Czech population is needlessly drawn only asan economic threat, or the reason for collection of extremely high taxes. Theextension of age suitable to retire is perceived as a long-term process of fillingwell-paid vacancies by ”the elderly” instead of ”the young ones”. It inducesfeelings full of aversion at the side of a young generation against the elderlygeneration, or in other case, this problem shall be postponed to an indefiniteperiod even in top government establishment in compliance with the proverbsaying ”that will happen in future, therefore it is none of my business” 6 .We should not be afraid of the population ageing. It is a logical consequenceof the fact that people bear less descents and experience higher age. Boththe facts indicate the sign of affluence not poverty, or imminent catastrophe.Generally, people apprehend the ageing society, because it brings a step to theunknown and as for another reason - we live in the culture obsessed with youth.Though, we are not to enter the world of bored motionless and wrinkled. Judgesdo not leave their career before seventy and politicians, actors and writers oftenwork fruitfully till their death. Institutions, practices and expectations, whichdepend on a growing population, must comply with the latest trends.The current social climate dramatically focuses on the performance, the cultof youth and slenderness, reverence of old age becomes a genuine phenomenon,which disturbs intergenerational solidarity.In majority of cases, the identification of ”Old Folks Problem” starts datingfrom the retirement, i.e. from the time when a man stops working actively. Theretirement age continually increases, thus a new category of pensioners establishesdifferently from the one we have been familiar with so far. a new group ofseniors has been under progress and development as for they are well-educated,self-confident and full of energy. Pensioners of the 21st century are energeticpeople who are willing to enjoy autumn of their life to the full. Not only thanksto the latest scientific inventions, but also thanks to ever increasing level ofhealth care, either in the form of sports activities, selection of travel destinationsand social self-realization, quality nourishment or vitamin supplements 7 .Let them enjoy!5 MINISTERSTVO PRÁCE a SOCIÁLNÍCH VĚCÍ [online]. [cit. 2009-08-14]. Dostupnéz WWW: .6 OBČANSKÝ INSTITUT [online]. [cit. 2009-08-13]. Dostupné z WWW:.7 Aktivní život.cz [online]. [cit. 2009-07-10]. Dostupné z WWW: .


Walterová, D., Bendová, Š., Kabourková, K.: Population Ageing 67References[1] HLAVSA, P., SEDLÁKOVÁ, E. PORADCE 2006/11. Český Těšín: PO-RADCE, s.r.o., 2006, 288 s. ISSN 1211-2437.[2] MARKOVÁ, H. Daňové zákony 2005, úplná znění platná k 1.1.2005. Praha:GRADa Publishing, a.s., 2005. 168 s. ISBN 80-247-1453-1.[3] MINISTERSTVO PRÁCE a SOCIÁLNÍCH VĚCÍ [online]. [cit. 2009-08-14].Dostupné z WWW: .[4] CENTER FOR ECONOMICS AND POLITICS [online]. [cit.2009-08-12]. Dostupné na WWW: .[5] DEMOGRAFIE [online]. [cit. 2009-08-03]. Dostupné z WWW:.[6] FinExpert.cz [online]. [cit. 2009-08-05]. Dostupné z WWW:.[7] Novinky.cz [online]. [cit. 2009-08-05]. Dostupné z WWW:.[8] iHNed.cz [online]. [cit.2009-08-05]. Dostupné z WWW:.[9] Český Statistický Úřad [online]. [cit.2009-08-22]. Dostupné z WWW:.[10] OBČANSKÝ INSTITUT [online]. Peterson, P. G. Grey Down: Howthe Coming Age Wave Will Transform America - and the World. [cit.2009-08-13]. Dostupné na WWW: .[11] Aktivní život.cz [online]. [cit. 2009-07-1O]. Dostupné na WWW:.[12] OBČANSKÝ INSTITUT [online]. [cit. 2009-08-13]. Dostupné z WWW:.Kontaktní adresa: Dana Walterová, The Institute of Business and Technology,Department of Economics and Finance, Okružní 10, 370 01 České Budějovice,Czech Republic, e-mail: walterova@mail.vstecb.czŠárka Bendová, MSc., The Institute of Business and Technology, Departmentof Foreign Languages, Okružní 10, 370 01 České Budějovice, Czech Republic,e-mail: bendova@mail.vstecb.czWALTEROVÁ, D., BENDOVÁ, Š., KABOURKOVÁ, K. Population AgeingRelated to Socio-Economic Factors. Littera Scripta, 2009, roč. 2, č. 2, s.59–67. ISSN 1802-503X.


Practice and Theory of the CorporateSocial Responsibility Applied within theProcess of Public AdministrationManagementŠárka Bendová, Dana WalterováVysoká škola technická a ekonomická v Českých BudějovicíchAbstractCorporate Social Responsibility (CSR) has become an integrated part ofstrategic planning and management of every company. It interferes withthe company environment, quality of life of their employees and customers,relations with partners from both profit and non-profit sectors, and so itconcerns all participating parties - stakeholders. Corporate Social Responsibilityand its principles are determined especially to companies, whichwish to be permanently established in the framework of the local community,and which are devoted to become respected partners and neighbours.Essentially, even institutions of state and public administration belong tothis range, as every one of us contributes to their financing.Keywords: corporate social responsibility, quality management, stateadministration, public administrationIntroductionCorporate Social Responsibility (CSR), frequently identified in English also asthe Corporate Responsibility, is a term which has been accepted with a growingtendency as an integrated part of strategic planning and running of everycompany, not only abroad, but in our own domestic Czech environment, aswell. It interferes with every corporate field of activities, i.e. corporate environment,quality of life of its employees and customers, relationships establishedwith partners, both from profit and non-profit sectors. Thus, it concerns allparticipating parties referred to as Stakeholders. Above all, Corporate SocialResponsibility and its principles are determined to corporate bodies which areinterested in their permanent establishment and operations within the localcommunity, and which wish to be good partners and neighbours. CSR is a termbelonging to an efficient state and prosperity in the framework of the exercise69


70 Littera Scripta, 2009, roč. 2, č. 2of principles’ application at an effective control, corporate philanthropy, or thecode of corporate behaviour of the company. 1Regarding the fact that the Czech Republic (CR) is a democratic country witha functional market economy, the inhabitants of this country place constantlygrowing demands on their standards of life and meeting their needs, amongwhich, besides other things, are also counted services provided by administrationauthorities. One of frequently discussed problems of the present time isa quality of supplied services, quality and efficiency of the work carried out bycivil servants providing these services, and the total level and the height of financialresources invested in public services provision, for all of us contributeto them indirectly by paying taxes. 2ObjectivesA logical output of the above mentioned facts is that it is a common interest ofall of us, citizens of the country, to secure that authorities, which as a matter offact everyone compulsorily contributes to, operate to the best of their abilities,as fast and economically as possible. Therefore, the reason presented as ”if needsmust” secured that even the very term of the Corporate Social Responsibilitypenetrated the state and public area, and those principles and rules would enableto be implemented in the reality in the utmost corner of our country, becausethere is a principle of ”Our customer, our master” applied”.The goal of this article is:• Primarily, to define a suitable institution/body/authority integrated inthe system of the public administration, and specify reasons supportingsuch a decision• Secondarily, to characterize the current management system of the givenauthority, and to define principles’ application and implementation of theCSR within the short-term and long-term horizon• Thirdly, to verify, whether it is theoretically/practically possible to applyCSR principles in this sector, regarding the fact that the CSR implementationhas referred rather to companies operating in the commercial sectorand non-profit sector so farCorporate Social Responsibility - Section AnalysisAnalytical procedures applied to this task specifying already the above mentionedare as follows:1 KOLEKTIV AUTORŮ. Napříč společenskou odpovědností firem. Kladno: AISISo.s., 2005, s.10. ISBN 80-239-6111-X. [cit. 2009-10-06]. Dostupné na WWW: .2 VOCHOZKA, M. Měření efektivnosti správních úřadů. České Budějovice: VŠTE v Č.Budějovicích, 2008, s. 7. ISBN 978-80-87278-02-4.


Bendová, Š., Walterová, D.: Practice and Theory of the Corporate 71• Theory, originating from descriptive methods (see a necessity to elaboratethe above mentioned issue ”Primarily” , or on basis of a complex descriptionof operated management system applied to the control of state andpublic administration system, a selection of the most suitable institutionshall be made, eventually a selection of institutions and the practical partof the research shall be accomplished in it/them (see a definition, analyses,implementation and assessment of quantifiable evaluation methods applicableto the output management quality of public administration withinthe framework of the CSR concept)• Practical part originating from quantifiable evaluation methods interpretingquality and public administration management effectivity. In thisrespect, it is necessary to remark the method of the Common AssessmentFramework, abbreviated as the CAF. This method is used to measurepublic services provision efficiency based on 9 criteria, and more than 40defined sub-criteria. Major evaluation factors are:– Leadership– Strategy and planning– Labourers– Partnership and resources– Processes– Results in connection with clients– Results in connection with the company– Key results of activities and capacitiesThe evaluation is processed verbally, or by a value taken from a pre-definedrange. The CAF method is more pertinent to evaluation of institutions providingpublic services, yet such ones, which are not incorporated in organizationalsections of the government 3 .If the company decides to be socially responsible, it is not satisfactory merelyto drop money lavishly to all sides, it is necessary to form a complex companystrategy in this area, in particular. Hereafter, such a strategy is considereda fixed part of the company financial planning. In this case, it is the given institutionoperating within public administration. Stakeholders (clients, employees,community) should participate in forming the CSR strategy, and it should havea full support of this institution management, as it is being set up on its impulse.3 VOCHOZKA, M. Měření efektivnosti správních úřadů. České Budějovice: VŠTE v Č.Budějovicích, 2008, s. 8. ISBN 978-80-87278-02-4.


72 Littera Scripta, 2009, roč. 2, č. 2The CSR strategy covers the company approach on three elementary levels, andin all important area of CSR 4 (i.e. the Triple-bottom Line):• Social• Environmental• EconomicCSR is a concept, where the company clearly declares its shared responsibilityfor the status and operations of the company. No firm functions onlywithin its economic relations, but it also affects its surroundings (community,social standards of employees, etc.), and contrary stakeholders affect the companysuccess. Thus, in compliance with such a concept companies fulfill theirtraditional economic goals for goals aiming to the benefit of the company (corporatestrategy is enlarged with primary aspects of three basic pillars). CorporateSocial Responsibility is a trend, which changes orientation of companies fromshort-term to long-term objectives, and prefers to generate an optimized profitto maximized. Essentially, from the point of the company view it concerns thelong-term investment in its overall progress and development. The concept isbased on principles of philanthropy and partnership. This sectors overlappingcooperation enables a rise of so called win-win situation, which all participantshave a certain profit. Socially responsible behaviour of the company brings,apart from a greater loyalty of its employees, also the brand value strengthening,decent image, good relations in the region, and last but not least, a greatpotential for solution of possible crisis situations 5 .If the company decides, consequently the public administration institutiondealing with the CSR, to audit its implementation of defined principles, a selectioncan be made from many concepts dealing with the CSR evaluation. Theconcept which appears to be an ideal to be used in case of the CSR applied onthe public administration institution is the Corporate (Social) Audit, stemmedfrom the English original ”Social Auditing”. Except the CSR framework theterm is used to characterize the global and systematic process of cognition andevaluation of socially-psychologically aspects of the company operation aimedat provision of the complex picture, showing their strong points, and above allto critically analyze the weak points. The audit is kept as a matter of a freecompany decision, similarly as the CSR. Though, it is necessary to be awareof the fact that the following evaluation of CSR principles enforcement preferably,and not a mere declaration, increases the trustworthiness of the particularcompany.4 WILLIAM, F. C.; POST, J. E., DAVIS, K. Business and Society: Corporate Strategy,Public Policy, Ethics. New York, 1999¿. [cit. 2009-10-04]. Dostupné na WWW:.5TRNKOVÁ, J., ŠANCOVÁ, V. Napříč společenskou odpovědností firem. 2.8.Měření a reportování společenské odpovědnosti firem. Kladno: AISIS o.s., 2005, s.120. ISBN 80-239-6111-X. [cit. 2009-10-04]. Dostupné na WWW: .


Bendová, Š., Walterová, D.: Practice and Theory of the Corporate 73Among main measuring corporate tools are e.g. Accountability, Global ReportingInitiative Good Cooperation, Social Accountability - SA8000, and others.It is necessary to mention that any of the above mentioned audits does notmeasure a complex strategy of the Corporate Social Responsibility, but onlysome specific aspects 6 .In case of identifying standpoints, perspectives and stakeholders’ opinionsof the given public administration institution, a questionnaire proved to be anideal tool. Individual groups of stakeholders would be addressed and asked tocarefully fill in the anonymous questionnaire, which will be processed afterwards,and information absorbed and evaluated. Individual questionnaires must alwayshave been prepared for particular groups of stakeholders providing replies topre-determined queries.For the purpose of an identification of a suitable institution integrated in thepublic administration organization of the Czech Republic, it appears necessaryto display a complex structure of powers of this organization in the country.Upon principles of democracy, three pillars of state governance are strictly divided7 , i.e. the power1. legal represented by the two-chamber Parliament2. executive belonging to the government and the president of the CR3. judicial executed in the name of the country as independent courtsThere is a two-stage system of the public administration governance appliedin the Czech Republic. As per Art. No. 99, of the Constitution of theCzech Republic, the CR is structured in municipalities, which are elementaryterritorial self-governing unit, and regions, which are superior territorial administrativeunits (See Figure 1 - Territorial - Administrative Structure of the CR).A so-called united model of the public administration was selected in the CzechRepublic meaning that municipalities and regions exercise apart from their independentcompetencies also the state governance in the form of a delegatedauthority 8 . Elementary self-governing units are municipalities and county boroughs.The state consists of approximately 6, 244 municipalities in total. Forpurposes of meeting such a task, the municipalities are important as establishedon basis of the Act No. 128/2000, Coll., as amended. The municipality is elementaryterritorial self-governing community of citizens; it forms a territorialunit determined by boarders of the municipality territory.The municipality is• public corporation with own property6 PAVLICA, K. a kol. Sociální výzkum, management a podnik: průvodce manažerav oblasti výzkumu hospodářských organizací. 1. vyd. Praha: Ekopress, s.r.o., 2000. ISBN80-86119-25-4.7 VOCHOZKA, M., KREJSOVÁ, J., BEDNÁŘOVÁ, P. Organizace veřejné správy v Českérepublice I. České Budějovice: VŠTE v Č. Budějovicích, 2008, s. 5. ISBN 978-80-87278-00-0.8 Ministerstvo vnitra České republiky [online]. [cit. 2009-10-28]. Dostupné z WWW:.


74 Littera Scripta, 2009, roč. 2, č. 2• acts under its specific name in legal relationships, and is responsible forobligations arising from them• cares for a multilateral progress and development if its territory and protectspublic interests• If it amounts to 3,000 inhabitants at least, it is a town• If two or more municipalities merge, one of which is the town, at least,the municipality becomes the town after the merger• County boroughs are: Kladno, České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary,Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Jihlava, Brno, Zlín,Olomouc, Ostrava, Opava, Havířov, Most, Teplice, Karviná and MladáBoleslav• The territory of county boroughs can be internally structured in urbandistricts, or urban neighbourhoods with their own self-governing bodies• The municipal council administrates the municipality, other bodies arethe municipality advisory board, mayor and a municipality officeFigure 1 – Territorial – Administrative Structure of the CRThe public affairs management system of the CR is decentralized. The basickey stone feature for the administration, economics and management are municipalities,town and regions, which are fully responsible for all decisions made.The powers are divided among self-governing units and the state. Currently, theCzech Republic is divided into 13 self-governing units - regions and the capital,Prague.For purposes of this article elaboration any details shall not be specified inparticular, for not being defined explicitly in the Act on Municipalities, No.128/2000, Coll.


Bendová, Š., Walterová, D.: Practice and Theory of the Corporate 75Results and FindingsThe theme of Corporate Social Responsibility is a relatively new globalized standard,and the Czech Republic, at least in terms of the commercial sector andnon-profit organizations, strives to keep pace with the surrounding world. Theevidence of such activities are annual reports, independent reports, or reportsof international auditing organizations issued on basis of an in-depth study carriedout in the field of the CSR standards observance in corporate premises.Unfortunately, the public administration sector controls its operations in itsown pace, and is little interested in innovation techniques and activities existingexceeding borders of our country. At a totally random early research andfinding the number of town councils, or municipality councils, which alreadyimplemented CSR principles into their methodology, a pathetic conclusion wasrevealed - only a single municipality announced the quality observance and CSRprinciples on its web pages. That was the Town District Prague 10, available at. In that case, it is an extensive town council witha large number of inhabitants, which strives to catch up with global trends andimplement these good practices in the real life of the community. Regarding thefact that a practical terrain research has not been conducted yet at all, such a researchhas been conducted primarily in terms of theory within the framework ofthe corporate social responsibility applied in public administration institutions,and for this purpose selected unit identified as the ”municipality” without a respectto its size, number of inhabitants, locality, and other associated criteria.It was realized that municipalities and town councils, or town districts, witha large number of inhabitants (located in Prague and other large towns) declarealready introduced and in practice applied good practices and CSR principlesincluding CAF, or EFQM principles observed. In terms of small-size municipalitiesand small town districts offices selected randomly across the territory ofthe Czech Republic, and afterwards within the territory of South Bohemia, therate of success lowered to zero (See e.g. the Municipality Office in Hrdějovice,available on .ConclusionThe theme of Corporate Social Responsibility has not been introduced as thevery pure news in the field of public administration. Some town districts havealready understood the necessity to keep up with the global trend, and incorporatedthese innovation practices and principles of CSR in their methodologywithin the process of the quality management, which was correctly certified.Other municipalities, especially those with a limited scope of delegation of duties,a small number of inhabitants and situated in less important locations ofthe Czech Republic, have not reached the understanding of the trend so far.Therefore, for purposes of the terrain research processing applicable to thefuture doctoral dissertation themed ”Corporate Social Responsibility as an IntegratedPart of Strategic Planning in Public Administration Institutions”, itwill be necessary to carefully prepare questionnaires, and to orientate them


76 Littera Scripta, 2009, roč. 2, č. 2closely to selected groups of stakeholders as the key respondents of such an appliedresearch. Ideally, it will be necessary to process a comparative study of2 - 3 institutions integrated into the public administration system with a respectto a diversified sizes such as the Statutory City of České Budějovice availableon , the Municipality Studená availableon , and the Municipality Hrdějovice available on.ReferencesInternet references[1] Společenská odpovědnost firem. Nový faktor firemní konkurenceschopnosti[online]. [cit. 2009-10-13]. Dostupné na WWW: .[2] BUSINESS LEADERS FORUM [online]. [cit. 2009-10-06]. Dostupné naWWW: .[3] Ministerstvo vnitra České republiky [online]. [cit. 2009-10-28]. Dostupnéna WWW: .[4] MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10 [online]. [cit. 2009-10-12]. Dostupné naWWW: .[5] Statutární město České Budějovice [online]. [cit. 2009-10-12]. Dostupné naWWW: .[6] Obec Studená [online]. [cit. 2009-10-13]. Dostupné na WWW:.[7] Hrdějovice-Opatovice [online]. [cit. 2009-10-13]. Dostupné na WWW:.[8] Ministerstvo vnitra České republiky [online]. [cit. 2009-10-07]. Dostupné naWWW: .[9] PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY [online]. [cit. 2009-10-07]. Dostupné na WWW: Literature references[10] KOLEKTIV AUTORŮ. Napříč společenskou odpovědností firem. Kladno:AISIS o.s., 2005, s.10. ISBN 80-239-6111-X. [cit. 2009-10-06]. Dostupné naWWW: .[11] PAVLICA, K. a kol. Sociální výzkum, management a podnik. Průvodcemanažera v oblasti výzkumu hospodářských organizací. Praha: Ekopress,2000.[12] TRNKOVÁ, J., ŠANCOVÁ, V. Napříč společenskou odpovědností firem.2.8. Měření a reportování společenské odpovědnosti firem. Kladno: AI-SIS o.s., 2005, s. 120. ISBN 80-239-6111-X. [cit. 2009-10-04]. Dostupné naWWW: .


Bendová, Š., Walterová, D.: Practice and Theory of the Corporate 77[13] VOCHOZKA, M. Měření efektivnosti správních úřadů. České Budějovice:VŠTE v Č. Budějovicích, 2008, s. 8. ISBN 978-80-87278-02-4.[14] VOCHOZKA, M., KREJSOVÁ, J., BEDNÁŘOVÁ, P. Organizace veřejnésprávy v České republice I. České Budějovice: VŠTE v Č. Budějovicích,2008, s. 5. ISBN 978-80-87278-00-0.Contact Address: Bc. Šárka Bendová, MSc. The Institute of Business andTechnology, Department of Foreign Languages, Okružní 10, 370 01 České Budějovice,Czech Republic, email: bendova@mail.vstecb.czIng. Dana Walterová, The Institute of Business and Technology, Department ofEconomics and Finance, Okružní 10, 370 01 České Budějovice, Czech Republic,email: walterova@mail.vstecb.czBENDOVÁ, Š., WALTEROVÁ, D. Practice and Theory of the CorporateSocial Responsibility Applied within the Process of Public AdministrationManagement. Littera Scripta, 2009, roč. 2, č. 2, s. 69–77. ISSN 1802-503X.


InternacionálníkomponentyvrakouskémsektoruFachhochschulenZdeněkCahaVysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicíchAbstraktJednímzaktuálníchtématvysokéhoškolstvíjejehointernacionalizace,kteráseprojevujetím,ževysokoškolskástudiaprolínajítakřkanakaždémkrokurozličnéinternacionálníkomponenty.Cílemnásledujícíhopříspěvkujeprotoidentifikovatasumarizovatinternacionálníkomponenty,kterésevyskytujívrakouskémsektoruFachhochschulen-neuniverzitnímsektoruvysokýchškol.Klíčová slova:rakouskýsektorFachhochschulen(FH),internacionalizace,internacionálníkomponenty,boloňskýprocesÚvodInternacionalizacestudiapřispívákosvojováníinterkulturníchkompetencí,kterése stávají jednou z klíčových kvalifikací na současném globalizovaném trhupráce.Protojezcelalogické,žerakouskýsektorFachhochschulenjižodpočátkusvéexistencereflektujeanásledujeaktuálnímezinárodnítrendy.OfungovánírakouskéhosektoruFachhochschulenpodrobnějivizCaha[1],[2],[3],[4].Kzvýšenídynamikyprocesuinternacionalizacebezesporupřispěliboloňskýproces[5].Legislativní zakotvení internacionalizace a konkrétní příkladyinternacionalizacevrakouskémsektoruFachhochschulenLegislativnímzáklademkimplementaciboloňskédeklaracevsektoruFHbylanovelizaceZákonaostudijníchprogramechFH(FHStG)vletech2002a2004[6],kteroudošlo:•kzavedenístrukturovanéhotypustudia-bakalářskéhoamagisterského(§2odst.2FHStG),•kzavedeníkreditníhosystému(§12odst.2FHStG),čímžbylapodpořenamožnostmobilitstudentůivyučujících,79


80 LitteraScripta,2009,roč.2,č.2•kpovinnémuzavedeníanglickypsanéhododatkukdiplomu„DiplomaSupplement(§2odst.2FHStG)aanglickéhopřekladudiplomu(§5odst.2aFHStG),•kzavedenímožnostistudijníchprogramůstzv.dvojitýmdiplomemvrámcispoluprácesjinourakouskoučizahraničnívysokouškolou(§3odst.2bod10FHStG).•institucemusíaktivněuskutečňovatcíleboloňskéhoprocesu,•institucemusímítjasnědefinovanoumezinárodnístrategii,•institucevytváříkontaktysvysokýmiškolaminanárodníamezinárodníúrovni,•institucemusíumožňovatmobilitystudentůiučitelů.Scílemzjistitinternacionálníkomponentyvyskytujícísevrakouskémstudiubylyanalyzoványwebovéstránkyjednotlivýchinstitucí[8]arovněžbylytakézohledněnypraktickézkušenostiautoratohotočlánkuvrámcimobilitučitelůnarakouskýchFH.JednímznejmarkantnějšíchprojevůinternacionalizacejehojnépoužíváníanglickéterminologievsouvislostisesektoremFH.Např.:•Většinaposkytovatelůstudijních programůFHpoužívávedleoznačeníFachhochschulečiFH-Studiengängerovněžanglickýnázev„UniversityofAppliedSciences.•Takéoznačeníakademickýchtitulůbylopřejatozangličtinyatoipřesto,žebybylomožnoužívatněmeckýchvýrazů„Magistera„Bakkalaureus.Namístotohoseprosadilyanglickévýrazy„Mastera„Bachelor[9].•Projednotlivámísta,kdeprovozujíposkytovateléstudijníprogramyFH,sečastopoužívajíanglickévýrazyjakonapř.CampusLinz,CampusHagenberg,CampusWels,cožnapř.unásneníobvyklé.RovněžEvaluačnísměrniceEvalVO/2004[7],kterévydáváRadaprovysokéodbornéškoly,obsahujínásledujícíustanovenítýkajícíseinternacionalizacestudia:•OdděleníprozahraničnístykyjeoznačovánoInternationalOfficeavýjimkounejsouanicelénázvystudijníchprogramůvangličtinějakonapř.„SupplyChainManagement,„FacilityManagement,„HumanResourceManagement,„ManagementandLawaj.


Caha,Z.:Internacionálníkomponentyvrakouskémsektoru 81MobilitystudentůaučitelůVprocesuinternacionalizacesehrávajíklíčovourolijednosemestrálnístudijnípobytyjakvyjíždějícíchstudentůavyučujících,takpřijíždějícíchstudentůaučitelů.PobytyjsourealizoványvětšinouvrámciprogramůEU.Např.jdeoprogramErasmus.Zatímcostudentivyjíždějíčastonaobdobíjednohosemestru,realizujívyučujícízpravidlapobytykratšívrozsahu1-3týdnů.Veškerouagendusouvisejícístěmitomobilitamivyřizujíoddělenípromezinárodnívztahy(InternationalOffices).VětšinaFHnavázalaběhemletkontaktysmnohapartnerskýmiinstituceminejenvEvropě,aletakévAmerice,AustráliiaAsii(vizwebovéstránkyinstitucí).Mobilitypřispívajízejménakprohlubováníodbornýchacizojazyčnýchznalostí,rozšiřováníinterkulturníchkompetencí,rozvojisamostatnosti.ProstudentyněkterýchprogramůFH,respektivevedoucístudijníchprogramů,jevzhledemkpoměrněúzkéoborovéspecializaciasinejvětšímproblémemnaléztoborověkompatibilníinstituce,nakterýchbymohliabsolvovatpřednáškyasemináře,kterébyjimmohlybýtposlézevplnémířeuznánynadomácíinstituci.Dodatečnéskládánívětšíhomnožstvízkoušekbyznamenaloprostudentavelkouzátěž,vzhledemkvelmiomezenémožnostiprodlužovánícelkovédélkystudia.Rovněžprostudentystudijníchprogramůpřizaměstnáníjezmnohadůvodůmožnostabsolvovatjedensemestrvzahraničídostiomezená.Studenti,kteřítrávíjedensemestrnaFHvRakouskujsouzačleňovánidotzv.mezinárodníchskupin,prokterébývávýukaorganizovánavangličtině,abymohlbýtoslovenvětšípočetstudentů.Kdocíleníintegracemezinárodníchstudentůsestudentydomácívysokéškolysloužítzv.„BuddySystem.Principtohotosystémuspočívávtom,žestudentdomácíinstitucepomáházahraničnímustudentovisvyřizovánímvšechadministrativníchzáležitostíavěnujesemuivevolnémčasepřirůznýchsportovních,společenskýchaj.akcích.VrámcistudianamateřskéFHsemůžemesetkávatmimojinésnásledujícímiprojevyinternacionalizace:•Vněkterýchstudijníchprogramechprobíhávýukapouzevanglickémjazyce.Nenívýjimkou,žeuchazečiostudiummusíprokázatsvécizojazyčnéznalostijižběhempřijímacíhořízeníatoformoupohovoruspřijímacíkomisíčiformouprezentacenazadanétéma.•Vprůběhustudiamajístudentimožnostnavštěvovatněkteréodbornépřednášky,kteréjsouvedenysicejejichkmenovýmrakouskýmvyučujícím,ovšemvanglickémjazyce.Tuatamsevyskytujíizávěrečnépráce(bakalářské,magisterské)vyhotovenévangličtině.•Internacionalizacesepromítátéždoobsahuvýuky.Řadastudijníchprogramůmámezinárodnícharakter,čemužodpovídáizaměřeníjednotlivýchmodulůapředmětů(mezinárodníhospodářstvíaobchod,mezinárodníúčetnictví,mezinárodnímarketingalogistikaaj.).•OdbornápraxemůžebýtabsolvovánavzahraničínebouzahraničníchfirempůsobícíchvRakousku.


82 LitteraScripta,2009,roč.2,č.2•Studentijsoupřipravovánikmezinárodněuznávanýmzkouškám(např.TOEFL,DELFapod.).•Docházíkzintenzivňovánívýukycizíchjazyků(častoivýchodoevropskýchjakonapř.češtiny,ruštinyaj.).•Uskutečňujíseexkurzevzahraničníchfirmách,konajísepřednáškyspecialistůzezahraničníchfirem.•FHoslovujíprostřednictvímsvýchwebovýchstránekpotenciálnízájemcezezahraničí(např.nawebovýchstránkáchněkterýchinstitucíjemožnonajítiinformaceprouchazečekroměangličtinyivdalšíchméněfrekventovanýchjazycíchjakojenapř.čeština).•FHorganizujíletnívýukovéškolyvcizímjazyce,jsouabonoványcizojazyčnéodbornéčasopisyapod.Obrázekč.1InternacionálníkomponentyvrakouskémsektoruFachhochschulen(Caha2009)


Caha,Z.:Internacionálníkomponentyvrakouskémsektoru 83ZávěrInternacionalizacestudiapatříbezesporukhlavnímprioritámsoučasnéhovysokéhoškolstvínejenvesvětě,aleiunás.NapříkladurakouskéhosektoruFachhochschulenbyloukázáno,jakýmzpůsobemdocházíkinternacionalizacistudiavtétosousednízemi,přičemžsumarizacirozličnýchinternacionálníchkomponentůvyskytujícíchsevtomtosektorupředstavujeobrázekč.1.Některézuvedenýchinternacionálníchkomponentůbysemohlystátinspirativníipronaševysokéškolství.Reference[1]CAHA,Z.RakouskéFachhochschulenjakopříkladdobřefungujícíchvysokýchškol neuniverzitního typu. Mezinárodní vědecká konference VŠERSČeskéBudějovicekonaná2.dubna2009.StudiaI.PětletčlenstvíČRvEU.ČeskéBudějovice:Vysokáškolaevropskýcharegionálníchstudií,o.p.s.,2009,s.29-37.ISBN978-80-86708-79-9.[2]CAHA,Z.Modelfungování„FachhochschulenvRakousku.LitteraScripta,2008,roč.1,č.1,s.17-29.ISSN1802-503X.[3]CAHA,Z.DosavadnívývojaspecifikaneuniverzitníhosektoruvysokýchškolvRakousku.InAktuálníproblémypedagogikyvevýzkumechstudentůdoktorskýchstudijníchprogramů:sborníkpříspěvkůzV.ročníkustudentskévědeckékonference.I.díl.Olomouc:Votobia,2007,s.217-222.ISBN978-80-7220-306-2.[4]CAHA,Z.VznikavývojneuniverzitníhovysokoškolskéhovzdělávánívRakousku.Aula,2005,roč.13,č.1,s.29-32.ISSN1210-6658.[5]Im Blickpunkt: Strukturen des Hochschulbereiches in Europa 2006/2007.Nationale Entwicklungen im Rahmen des Bologna-Prozesses. Eurydice,2007.ISBN978-92-79-05373-3.[6]BundesgesetzüberFachhochschul-StudiengängeBGBl.Nr.340/1993,zuletztgeändertdurchBGBl.INr.43/2006.[7]VerordnungdesFachhochschulratesüberdieEvaluierungimösterreichischenFachhochschulsektor,EvalVO5/2004;zuletztgeändertdurchBeschlussderFHRvom10.11.2006.[8]http://www.fhg-tirol.ac.athttp://www.fh-krems.ac.athttp://www.campus02.athttp://www.fh-wien.ac.athttp://www.fh-kaernten.athttp://www.fhstpoelten.ac.athttp://www.fh-salzburg.ac.athttp://www.fh-joanneum.athttp://www.fh-campuswien.ac.athttp://www.mci.eduhttp://www.bmlvs.gv.athttp://www.lbs.ac.at


84 LitteraScripta,2009,roč.2,č.2http://www.technikum-wien.athttp://www.fh-vie.ac.athttp://www.fh-burgenland.athttp://www.fh-ooe.athttp://www.bmlvs.gv.athttp://www.fhv.athttp://www.fhwn.ac.at[9]KASPAROVSKY,H.;WADSACK,I.DasösterreichischeHochschulsystem.Wien:EnicNaricAustriaBMWF,2007.ISBN3-85456.InternationalcomponentsintheAustrianFachhochschulensector(FH)Oneofthecurrentissuesinhighereducationisitsinternationalisation,whichisreflectedbythestudycutacrossalmosteverystepofinternationalvariouscomponents.TheaimofthefollowingpaperisthereforetoidentifyandsummarizetheinternationalistcomponentsthatoccurintheAustrianFachhochschulensector-non-universitysectorofhighereducation.Kontaktníadresa:Mgr.ZdeněkCaha,Ph.D.,Katedracizíchjazyků,VysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicích,Okružní10,37001ČeskéBudějovice,e-mail:caha@vstecb.czKeywords:AustrianFachhochschulensector(FH),internationalisation,internationalcomponents,BolognaprocessCAHA,Z.InternacionálníkomponentyvrakouskémsektoruFachhochschulen.LitteraScripta,2009,roč.2,č.2,s.79–84.ISSN1802-503X.


AplikovanývýzkumavývojvrakouskémsektoruFachhochschulenZdeněkCahaVysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicíchAbstraktÚvodPříspěvekjevěnovánpostaveníaplikovanéhovýzkumuavývojevrakouskémsektoruFachhochschulen.Důrazjepřitomkladennajeholegislativnízakotveníajehohodnocenívrámcievaluačníčinnosti.Dálejeukázánozačleněníaplikovanéhovýzkumuavývojedosystémuvýzkumnéavývojovéčinnostiatakéjehoorganizování.Aplikovanývýzkumavývojjepředstavenjakooblast,zekterémohouprofitovatjakposkytovateléstudijníchprogramů,takregionálnípodnikatelskésubjekty.Klíčováslova:rakouskýsektorFachhochschulen(FH),aplikovanývýzkumavývoj,studijníprogramy,evaluace,akreditaceSaplikovanýmvýzkumemavývojemsepočítávrakouskémsektoruFachhochschulen(víceotomtosektoruvysokýchškolneuniverzitníhotypuvizCaha[1],[2],[3],[4])jižodsaméhopočátkujehoexistence,čemužsvědčíijeholegislativnízakotvenív§12ZákonaostudijníchprogramechFachhochschule[5].Tentozákonpodmiňujeakreditacistudijníhoprogramuprováděnímaplikovanéhovýzkumuavývojeprostřednictvímerudovanéhovýukovéhoavýzkumnéhopersonálu.ZodpovědnostzaprováděnítohotoúkoluneseposkytovatelstudijníhoprogramuFachhochschule,přičemžmůžezvolitiformukooperacesjinýmivýzkumnýmiinstitucemi.PodrobnějijsounárokynaaplikovanývýzkumavývojdefinoványvakreditačníchaevaluačníchsměrnicíchvydanýchRadouprovysokéodbornéškoly.Akreditačnísměrnice[6]PřiakreditacistudijníhoprogramuFHjevevztahukaplikovanémuvýzkumuavývojinezbytné,aby:a) Poskytovatelstudijníhoprogramu(zástupceposkytovatele)•Stanoviloblastiapriorityvýzkumuadoložilpotřebnouinfrastrukturu.85


86 LitteraScripta,2009,roč.2,č.2•Popsal,jakbudeprobíhatspoluprácesvýzkumnýmiinstitucemivtuzemskuizahraničíatakéspodniky(předevšímmalýmiastředněvelkýmipodniky).b) Studijníprogram(respektivejehogarant)•Popsal,jakýmzpůsobembudoudokumentoványvýsledkyaplikovanéhovýzkumuavývoje(patenty,publikaceazprávy,možnostivyužitívýsledkůvpraxi).•Popsal,jakýmzpůsobembudoustudijníprogramačlenovévýukovéhoavýzkumnéhopersonáluzapojenidostanovenýchvýzkumnýchúkolů.•Popsal,jakýmzpůsobembudezabezpečentransfermetodavýsledkůvýzkumnýchavývojovýchaktivitdovýuky.Umagisterskýchadiplomovýchstudijníchprogramůjenutnonastínitformuspolečnéhozapojenístudentůavyučujícíchdovýzkumnýchavývojovýchaktivitajejichrealizacivrámciprojektů,odbornýchpraxíadiplomovýchprací.c) Došlokadekvátnímuzabezpečenívýukovéavýzkumnéčinnosti•Popsánímmírypřímévyučovacípovinnostivýukovéhoavýzkumnéhopersonáluvhlavnímpracovnímpoměruauvéstopatření,prostřednictvímkterýchbudedocházetkpodpořevýzkumnéčinnosti(např.optimálníčasovérozloženípedagogickéavýzkumnéčinnosti).•Definovánímpožadovanévědecké,odbornéapedagogickékvalifikacevýukovéhoavýzkumnéhopersonáluaprocedurvýběruzaměstnanců.Evaluačnísměrnice[7]Přiinstitucionálníevaluacijevrámcitematicképoložkyaplikovanývýzkumavývojprověřováno:•Je-listrategievýzkumuavývojetotožnásestrategickýmicíliinstituce.•Odpovídají-livytvořené,popř.plánovanéstrukturypožadavkůmnaprováděníaorganizacivýzkumnéčinnosti.•Jsou-lizdrojeproaplikovanývýzkumavývojvyužíványvsouladusvýzkumnoustrategiíacíliefektivně.•Je-liprostřednictvímaplikovanéhovýzkumuavývojevytvářenoknowhowpopř.dochází-liktransferutechnologiídopodnikůčineziskovýchorganizací.•Je-lizajištěno,abybylymetodyavýsledkyvýzkumutransformoványdovýuky.Přievaluacistudijníhoprogramujevrámcitematicképoložkyaplikovanývýzkumavývojprověřováno:


Caha,Z.:Aplikovanývýzkumavývojvrakouskémsektoru 87•Má-listudijníprogramkdispozicidostatekfinančníchprostředků,abymohlobýttrvalezabezpečenodosahovánívytyčenýchvzdělávacíchcílůanutnémateriální,prostorovéaj.vybavení.•Odpovídají-lispecifickévýzkumnéaktivitystudijníhoprogramustrategickýmvýzkumnýmzáměrůmceléinstituce.•Odpovídají-listávajícístrukturypožadavkům,kteréjsoukladenynaprováděníaorganizacivýzkumnéavývojovéčinnosti.OblastivýzkumuaorganizacevýzkumuavývojeujednotlivýchposkytovatelůstudijníchprogramůFHa) Internístruktury•centrálnívýzkumnáoddělenívrámcijednohoposkytovatele,•výzkumnétýmyvrámcijednohostudijníhoprogramu,•prováděnívědeckéčinnostivrámcivýukovéčinnosti(např.vrámcidiplomovýchprací).b)Externístruktury•vytvářenídceřinýchvýzkumnýchspolečností–se100%majetkovýmpodílem,–světšinovýmmajetkovýmpodílem(nad50%),–smenšinovýmmajetkovýmpodílem(pod50%),VestudiiRadyprovýzkumarozvojtechnologiísnázvemPräzisierungdesFE-PotenzialsimFH-Wesen[8],kterásezabývávýzkumnouavývojovoučinnostívsektoruFH,jeukázáno,jakýmsměremsevýzkumnáavývojováčinnostvsektoruFHprofiluje,atovesrovnánísvýzkumnýmiinstitucemiauniverzitami(obrázekč.1).Ztohotoobrázkujepatrné,žeprioritousektoruFHjepředevšímoblastaplikovanéhovýzkumuavývoje(angewandteF&E)aposkytováníslužeb(Dienstleistungen).Vevztahukuniverzitámnejdepřitomokonkurenčnípostavení,nýbržosynergickývztah(kooperaci)předevšímnapomezíaplikovanéhovýzkumuavývojeazákladníhovýzkumu,přičemždoménouuniverzitzůstáváinadálezákladnívýzkum.Položíme-lisiotázku,jakýmzpůsobemjeaplikovanývýzkumavývojvsektoruFHorganizován,poanalýzewebovýchstránekjednotlivýchinstitucízjistíme,žesetakdějezpravidlavrámcinásledujícíchinterníchaexterníchorganizačníchstruktur:•výzkumnétýmyvrámciněkolikaoborověpodobnýchstudijníchprogramů(jednohoposkytovatele)-jdeotzv.„tematickézaměřenívýzkumu,•různéformykooperacísvýzkumnými,podnikatelskýmičivzdělávacímisubjekty.


88 LitteraScripta,2009,roč.2,č.2Obrázekč.1ZačleněnísektoruFachhochschulendovýzkumnýchavývojovýchaktivitZdroj:Detter2005,s.115SouhrnnýmzobrazenímnejběžnějivyužívanýchorganizačníchstrukturkzajištěníaplikovanéhovýzkumuavývojevrakouskémsektoruFachhochschulenjeobrázekč.2.ProjednotlivéFachhochschulenjsoustrategickýmipartnerypřiprováděníaplikovanéhovýzkumuavývojeazároveňadresátyvýsledkůvýzkumuavývojepředevšímstředníamenšípodnikyaneziskovásféravrámciregionů.Fachhochschulensetakstávajídůležitýmihnacímimotorypřirozvojijednotlivýchregionůasamyztétospolupráceprofitujítím,žemohouaktuálnípoznatkynabytéprostřednictvímvývojovýchavýzkumnýchaktivittransformovatpřímodovýukyvjednotlivýchstudijníchprogramech.JednímzotevřenýchproblémůvevztahukvýzkumnéavývojovéčinnostivsektoruFachhochschulenjeotázkajehozákladníhofinancování.NapodporuvýzkumnéavývojovéčinnostivsektoruFachhochschulensicestátvypisujepodpůrnéprogramy(vletech1997a1999„KooperationFachhochschule-WirtschaftIaWirtschaftII,aktuálněprogram„FHplus),avšakposkytovateléstudijníchprogramůFHsistěžujínato,žechybízákladnífinancování,kterébypřineslostabilizaciajistotupřirealizacivýzkumnýchavývojovýchčinností.Protonapř.


Caha,Z.:Aplikovanývýzkumavývojvrakouskémsektoru 89Obrázekč.2OrganizovánívýzkumnéavývojovéčinnostivsektoruFH(Caha2009)iKonferencevysokýchodbornýchškoljižřaduletprosazuje,abystátvětšíměroupodporovalvýzkumnéavývojovéaktivityvsektoruFH[10].ZávěrV70.letech20.století,kdydocházelokekonstituováníneuniverzitníhotypuvysokoškolskéhovzdělávání,nepatřilarealizacevýzkumnéavývojovéčinnostikjehohlavnímprioritám(bylotomutaknapř.vsousednímNěmecku).Postupemčasuvšakdošlokpřehodnocenítohotopřístupuapředevšímaplikovanývýzkumavývojsestalastávástálevícejednouzoblastí,vekterémohounaléztsvéuplatněnívysokéškolyneuniverzitníhotypu.Ztétočinnostipakmohouprofitovatjaksamytytoinstituce,takregionálnípodnikatelskésubjektyaneziskovásféra.Zintenzivňováníčinnostivoblastiaplikovanéhovýzkumuavývojepatřírovněžkaktuálnímúkolůmnašichvysokýchškolneuniverzitníhotypu,protosejevíjakožádoucíreflektovatpoznatkyzostatníchzemíainspirovatsejimi.Reference[1]CAHA,Z.RakouskéFachhochschulenjakopříkladdobřefungujícíchvysokýchškol neuniverzitního typu. Mezinárodní vědecká konference VŠERSČeskéBudějovicekonaná2.dubna2009.StudiaI.PětletčlenstvíČRvEU.ČeskéBudějovice:Vysokáškolaevropskýcharegionálníchstudií,o.p.s.,2009,s.29-37.ISBN978-80-86708-79-9.


90 LitteraScripta,2009,roč.2,č.2[2]CAHA,Z.Modelfungování„FachhochschulenvRakousku.LitteraScripta,2008,roč.1,č.1,s.17-29.ISSN1802-503X.[3]CAHA,Z.DosavadnívývojaspecifikaneuniverzitníhosektoruvysokýchškolvRakousku.InAktuálníproblémypedagogikyvevýzkumechstudentůdoktorskýchstudijníchprogramů:sborníkpříspěvkůzV.ročníkustudentskévědeckékonference.I.díl.Olomouc:Votobia,2007,s.217-222.ISBN978-80-7220-306-2.[4]CAHA,Z.VznikavývojneuniverzitníhovysokoškolskéhovzdělávánívRakousku.Aula,2005,roč.13,č.1,s.29-32.ISSN1210-6658.[5]BundesgesetzüberFachhochschul-StudiengängeBGBl.Nr.340/1993,zuletztgeändertdurchBGBl.INr.43/2006.[6]Richtlinien des Fachhochschulrates für die Akkreditierung von Bachelor-,Master-undDiplomstudiengängen(Akkreditierungsrichtlinien,AR20006,Version1.1vom1.12.2006).[7]VerordnungdesFachhochschulratesüberdieEvaluierungimösterreichischenFachhochschulsektor,EvalVO5/2004;zuletztgeändertdurchBeschlussderFHRvom10.11.2006.[8]Detter,H.PräzisierungdesF+E-PotenzialsimFH-Wesen.EineStudieimAuftragdesRatesfürForschungundTechnologieentwicklung.Wien:FHWienerNeustadt,2005.[9]http://www.fhg-tirol.ac.athttp://www.fh-krems.ac.athttp://www.campus02.athttp://www.fh-wien.ac.athttp://www.fh-kaernten.athttp://www.fhstpoelten.ac.athttp://www.fh-salzburg.ac.athttp://www.fh-joanneum.athttp://www.fh-campuswien.ac.athttp://www.mci.eduhttp://www.bmlvs.gv.athttp://www.lbs.ac.athttp://www.technikum-wien.athttp://www.fh-vie.ac.athttp://www.fh-burgenland.athttp://www.fh-ooe.athttp://www.bmlvs.gv.athttp://www.fhv.athttp://www.fhwn.ac.at[10]http://www.fhk.ac.at


Caha,Z.:Aplikovanývýzkumavývojvrakouskémsektoru 91AppliedresearchanddevelopmentsectorinAustrianFachhochschulenThefollowingcontributionisdevotedtothe statusofappliedresearchanddevelopmentsectorinAustrianFachhochschulen.Theemphasisisputonitslegislationfromtheevaluationactivities.Next,itisshowntheintegrationofappliedresearchanddevelopmentintotheresearchanddevelopmentactivitiessystem,andalsoorganizingvariousstudyprogrammesproviders.Appliedresearchanddevelopmentispresentedasanareathatmaybenefitfromboth,theprovidersoflearningprogrammes,andregionalbusinesses.Kontaktníadresa:Mgr.ZdeněkCaha,Ph.D.,Katedracizíchjazyků,VysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicích,Okružní10,37001ČeskéBudějovice,e-mail:caha@vstecb.czKeywords:AustrianFachhochschulensector(FH),appliedresearchanddevelopment,studyprogrammes,evaluation,accreditationCAHA,Z.AplikovanývýzkumavývojvrakouskémsektoruFachhochschulen.LitteraScripta,2009,roč.2,č.2,s.85–91.ISSN1802-503X.


DerFremdsprachenunterrichtindertertiärenSphäreLenkaHruškováVysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicíchZusammenfassungSchlüsselwörter:derFremdsprachenunterricht,dieGruppenarbeit,dieselbständigeArbeit,dieSprachfertigkeiten:dasSprechen,dasSchreiben,dasLesen,dasHerenEinleitungFremdsprachen–diePrioritätderFachbildunginderEUIndiesemAufsatzbeffasseichmitderKooperationundderKompetition,miteinzelnenSprachfertigkeitenimFremdsprachenunterrichtindertertiärenSphäre.DasZieldiesesAufsatzesist,dieMeinungenderStudentenaufdenSprachunterrichtindertertiärenSphärevorzulegen.DiePräsentationlehntsichandenFragebogenan,derdenStudentenvorgelegtwurde.DasgegenseitigeVerständnisistdieVoraussetzungeinesharmonischenZusammenlebens.DamitderTraumvomKontinentohneGrenzenerfülltwird,brauchtEuropasolcheBürger,dieineinigenFremdsprachenkommunizieren.GebrauchdesSprachunterrichtsindertertiärenSphäreZudenHauptaufgabenderFremdsprachendidaktikaufderdrittenBildungsstufegehörtdieSchaffungderStrategienundMethodenfürdieFörderungderSprachvielfältigkeitundderMehrsprachigkeit.DieFremdsprachendidaktikarbeitetauchmitInstrumentendieserPolitik,vorallemmitdemGemeinsameneuropäischenReferenzrahmen.DieFremdsprachenwaren,sindundwerdenvomGesichtspunktderKommunikationderNationenundderErweiterungdesHorizontsjedesEinzelnenunddesVolkemausbedeutend.93


94 LitteraScripta,2009,roč.2,č.2DieHauptzieledesFremdsprachenunterrichtsfolgenausunseremBeitrittderEUundausdergegenwärtigenWirtschafts-,Kommunikations-undKulturglobalisierung,diedieHauptzielederBildungundFachbildungsehrschnelländern.ImFremdsprachenunterrichtaufderdrittenStufegehtesum:•diebefriedigendeEntwicklungdermehrsprachigenKommunikativ-undKulturkompetenz•dieFörderungdergünstigenEntwicklungderganzenStudentenpersönlichkeit•dieEntwicklungderFähigkeitdasLernenzulernen(dieAutonomie)DieRealitätunseresLebensinEuropawünschtdieFachabsolventen,diesichaufdemeuropäischenMarktimBerufnützlichmachenundbeschäftigtwerden.DieberuflichorientierteSprachvorbereitungDerFremdsprachenunterrichtandenFachhochschulenoderandenHochschulennichtphilologischerFachrichtungunterscheidetsichvondemMittelschulunterricht,dervorallemaufdieGemeinsprachekonzentriertwird.IndertertiärenSphärekonzentriertsichderFremdsprachenunterrichtaufdenprofessionellorientiertenFremdsprachenunterricht(Fachunterricht),deraufderAbsolventenvorbereitungfürdiePraxisanwendunggezieltist.EshandeltsichnichtnurumdieAusbildungderGemeinsprache,sondernauchimtertiärenSektorumdieeffektiveKommunikationimFremdsprachenmilieu.DieAufforderungzurStärkungderFachspracheenthältauch„DerstaatlichePlandesFremdsprachenunterrichts(MŠMTČR2006),viertesKapitel:„FremdsprachenindertertiärenAusbildung.ZudenGrundforderungen,dieandenFremdsprachenunterrichtangelegtwerden,gehörtdieBerufsorientierungdesFremdsprachenunterrichtsundseinesog.Europenisation-dieBemühungumdieinternationaleHarmonisierungdesUnterrichts,diezurZertifikationinderbenanntenFachrichtungführt.DassetztbeidenStudentensolcheSprachkompetenzenundStrategienvoraus,mitdenensieaufdiesemNiveaukommunizierenwerden,umdieinternationaleSprachprüfungenablegenzukönnen.VomLehrererwartetmandieAnwendungderLehrstrategien,diezumeffektivenFremdsprachenunterrichtundzumErreichenallerZieledesFremdsprachenunterrichtsführen.DerFragebogenEinederSchlüsseldeterminationendesProzessesderAneignungderFremdsprachenstellen die Kooperativstrategienvor.In unsererForschunghaben zweiGruppen(A,B)zweiSemesterlangvorallemkooperativundzweiandere(C,D)vorallemkompetitivgearbeitet.ZumSchlussderganzenForschungwurdediestrukturelleMethode-derFragebogenangewandt.ImFragebogenwurdendie


Hrušková,L.:DerFremdsprachenunterrichtindertertiärenSphäre 95allgemeinenStudentencharakteristikenundallgemeineLehr-undLerndeskriptorenderFremdsprachen(dasGeschlecht,dasAlter,dieFremdsprachenzahl,..)ermittelt.DerFragebogenstelltevorallemfest:•dieEinschätzungdesFremdsprachenunterrichtsindenGruppen•denBedarafzukooperieren•denVergleichunterdenFremdsprachfertigkeiten-unterdemSprechen,Hören,LesenundSchreiben•Bildunsergebnisse-dieSelbstbewertungDERFRAGEBOGENDerFragebogen,denSieausfüllen,enthältachtverschiedeneFragenunddeshalberwartetmanauchverschiedeneAntworten.BeidenFragenNr.1a6gebenSiewortmäßigIhreWahlbetonungan.BeidenFragenNr.5a8kreuzenSieIhreAntwortaufderSkalaan.ZudenFragenNr.2,3a4schreibenSiedieAntwortenaus.AmAnfangfüllenSiedieIdentifikationsdatenaus.IchdankeIhnenfürdasAusfüllendesFragebogens.1.Identifikationsdaten1.(KreuzenSiean) Mann Frau2.Semester3.Schule,Fach2.WelcheFremdsprachenstudierenSie?a)...................b)...................c)...................d)...................3.WielangelernenSiedieseFremdsprachen?a)...................b)...................c)...................d)...................4.WelcheFremdspracheziehenSievor,undwarum?....................................................................................................................................................................................................................................


96 LitteraScripta,2009,roč.2,č.25.WiebewertenSiedenFremdsprachenunterricht?(KreuzenSiean)sicher eher ichweiß eher sicherJA JA NICHT NEIN NEINa)IcharbeitelieberalleinalsindenGruppen.b)BeimFremdsprachenunterrichtfühleichmichabgeschoben.c)IchkannmeineandereMeinungvertreten.d)IcharbeiteliebermitStudentenanderesGeschlechteszusammen.e)DieForumdiskussioninderGruppehatkeinenSinn.f)BeimFremdsprachenunterrichtnehmeichlieberamSpielteilalsarbeiteichzusammen.g)DieUmgebungunddieStimmunginderKlassebeeinflussenmeineArbeith)IchlernteauchandereWeisedesUnterrichtsalsFrontalunterrichtkennen.i)IchhabekeinInteressemitanderenStudentenzukooperieren.j)IchbesprechemitandereneinzelneSchrittebeiderArbeitk)MitmeinemFreundsprecheichregelmäßiginderFremdsprache.l)IchziehedenMonologdemDialogoderderGruppenkonversationvor.m)IchbereitemichaufdenUnterrichtalleinvor.


Hrušková,L.:DerFremdsprachenunterrichtindertertiärenSphäre 976. Glauben Sie, dass die Gruppenarbeit Ihnen bessere Ergebnissebringt,alsdieselbständigeArbeit?1) JA NEIN2)WarumJA(SchreibenSieaus)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................3)WarumNEIN(SchreibenSieaus).................................................................................................................................................................................................................................................................................................4)WarumNEIN(SchreibenSieaus)................................................................................................................................................................................................................................................................................................7.OrdnenSiedieSprachfertigkeiten: a)Sprechenb)Hörenc)Lesend)Schreiben1.Ambestenbinichim 1....................,weil.....................2....................,weil.....................3....................,weil.....................4....................,weil.....................8.WiebewertenSiedieStundendesFremdsprachenunterrichts:(KreuzenSiean)sicher eher ichweiß eher sicherJA JA NICHT NEIN NEINa)DieStundenorganisationgenügtmirb)Mankannnichtschaffen,wasmanwolltec)IchmussdiemeisteArbeitzuHausemachend)IchhabedieMöglichkeitinderSchuleallesgutzuübene)DerUnterrichterfülltmeineVorstellungen


98 LitteraScripta,2009,roč.2,č.2ZusammenfassungGeschlechtderStudenten•A-6Mädchen(66%),3Jungen(33,3%)•B-5Mädchen(55,5%),4Jungen(44,4%)•C-11Mädchen(91,6%),1Junge(8,3%)•D-16Mädchen(88,8%),2Jungen(11,1%)WelcheFremdsprachenstudierendieStudenten•A-5StudentenDeutsch(D)undEnglisch(E)(55%),2StudentenD,E,Russisch(R)(22,2%),1StudentD,E,R,Französisch(F)(11%)•B-5StudentenDundE(55%),3StudentenD,E,F(33%),1StudentD,A,Spanisch(S)(11,1%)•C-10StudentenDundE(83,3%),2StudentenD,E,F(16,6)•D-12StudentenDundE(66,6%),3StudentenD,E,R(16,6%),1StudentD,E,R,F(5,5%),1StudentD,E,Italienisch(I)(5,5%)WielangelernendieStudentendieseFremdsprachen•A-D:8-13Jahre,E:4-7Jahre,R:2-4Jahre,F:2Jahre•B-D:10-15Jahre,E:7-8Jahre,F:4Jahre,S:2Jahre•C-D:12-14Jahre,E:3-8Jahre,F:1Jahre•D-D:11-15Jahre,E:7-12Jahre,R:1Jahre,F:1Jahre,S:1Jahre,I:1JahreWelcheFremdspracheziehensievor•A-5StudentenD(55,5%),4StudentenE(44,4%)•B-8StudentenD(88,8%),1StudentE(11,1%)•C-8StudentenD(66,6%),4StudentenE(33,3%)•D-15StudentenD(83%),3StudentenE(16,6%)WiebewertendieStudentendenFremdsprachenunterricht


Hrušková,L.:DerFremdsprachenunterrichtindertertiärenSphäre 99WiebewertetDIEGRUPPEA(%)denFremdsprachenunterrichta)IcharbeitelieberalleinalsindenGruppen.b)BeimFremdsprachenunterrichtfühleichmichabgeschoben.c)IchkannmeineandereMeinungvertreten.d)IcharbeiteliebermitStudentenanderesGeschlechteszusammen.e)DieForumdiskussioninderGruppehatkeinenSinn.f)BeimFremdsprachenunterrichtnehmeichlieberamSpielteilalsarbeiteichzusammen.sicher eher ichweiß eher sicherJA JA NICHT NEIN NEIN44,4 22,2 1,11 11,1 11,10 0 22,2 22,2 55,511,1 22,2 22,2 44,4 022,2 22,2 55,5 0 00 11,1 0 11,1 77,70 22,2 22,2 44,4 1,11g)DieUmgebungunddieStimmung55,5 33,3 0 11,1 0inderKlassebeeinflussenmeineArbeith)IchlernteauchandereWeisedes77,7 11,1 11,1 0 0UnterrichtsalsFrontalunterrichtkennen.i)IchhabekeinInteressemitanderenStudentenzukooperieren.j)IchbesprechemitandereneinzelneSchrittebeiderArbeitk)MitmeinemFreundsprecheichregelmäßiginderFremdsprache.l)IchziehedenMonologdemDialogoderderGruppenkonversationvor.11,1 0 0 1,11 77,70 66,6 33,3 0 00 11,1 0 55,5 33,311,1 11,1 11,1 11,1 55,5m)IchbereitemichaufdenUnterrichtalleinvor.11,1 44,4 0 44,4 0


100 LitteraScripta,2009,roč.2,č.2WiebewertetDIEGRUPPEB(%)denFremdsprachenunterrichta)IcharbeitelieberalleinalsindenGruppen.b)BeimFremdsprachenunterrichtfühleichmichabgeschoben.c)IchkannmeineandereMeinungvertreten.d)IcharbeiteliebermitStudentenanderesGeschlechteszusammen.e)DieForumdiskussioninderGruppehatkeinenSinn.f)BeimFremdsprachenunterrichtnehmeichlieberamSpielteilalsarbeiteichzusammen.sicher eher ichweiß eher sicherJA JA NICHT NEIN NEIN88,8 11,1 0 0 00 0 0 22,2 77,766,6 22,2 0 11,1 044,4 44,4 11,1 0 00 0 0 22,2 77,70 0 0 44,4 55,5g)DieUmgebungunddieStimmunginderKlassebeeinflussenmeineArbeit66,6 33,3 0 0 0h)IchlernteauchandereWeisedesUnterrichtsalsFrontalunterrichtkennen. 99,9 0 0 0 0i)IchhabekeinInteressemitanderenStudentenzukooperieren.j)IchbesprechemitandereneinzelneSchrittebeiderArbeitk)MitmeinemFreundsprecheichregelmäßiginderFremdsprache.l)IchziehedenMonologdemDialogoderderGruppenkonversationvor.m)IchbereitemichaufdenUnterrichtalleinvor.0 0 0 22,2 77,722,2 66,6 11,1 0 00 11,1 0 55,5 33,30 0 22,2 22,2 55,50 22,2 0 44,4 33,3


Hrušková,L.:DerFremdsprachenunterrichtindertertiärenSphäre 101WiebewertetDIEGRUPPEC(%)denFremdsprachenunterrichta)IcharbeitelieberalleinalsindenGruppen.b)BeimFremdsprachenunterrichtfühleichmichabgeschoben.c)IchkannmeineandereMeinungvertreten.d)IcharbeiteliebermitStudentenanderesGeschlechteszusammen.e)DieForumdiskussioninderGruppehatkeinenSinn.f)BeimFremdsprachenunterrichtnehmeichlieberamSpielteilalsarbeiteichzusammen.sicher eher ichweiß eher sicherJA JA NICHT NEIN NEIN16,6 58,3 0 25 00 0 8,3 16,6 7525 33,3 16,6 25 08,3 33,3 33,3 16,6 8,38,3 8,3 0 0 83,416,6 33,3 25 25 0g)DieUmgebungunddieStimmunginderKlassebeeinflussenmeineArbeit5 58,3 0 0 0h)IchlernteauchandereWeisedesUnterrichtsalsFrontalunterrichtkennen. 1 4 0 4 3i)IchhabekeinInteressemitanderenStudentenzukooperieren.j)IchbesprechemitandereneinzelneSchrittebeiderArbeitk)MitmeinemFreundsprecheichregelmäßiginderFremdsprache.l)IchziehedenMonologdemDialogoderderGruppenkonversationvor.m)IchbereitemichaufdenUnterrichtalleinvor.0 2 2 5 33 9 0 0 00 1 2 5 40 3 1 7 15 3 1 2 1


102 LitteraScripta,2009,roč.2,č.2WiebewertetDIEGRUPPED(%)denFremdsprachenunterrichta)IcharbeitelieberalleinalsindenGruppen.b)BeimFremdsprachenunterrichtfühleichmichabgeschoben.c)IchkannmeineandereMeinungvertreten.d)IcharbeiteliebermitStudentenanderesGeschlechteszusammen.e)DieForumdiskussioninderGruppehatkeinenSinn.f)BeimFremdsprachenunterrichtnehmeichlieberamSpielteilalsarbeiteichzusammen.sicher eher ichweiß eher sicherJA JA NICHT NEIN NEIN5 4 4 5 00 0 2 7 95 5 3 5 00 7 5 6 00 2 1 4 110 4 3 7 4g)DieUmgebungunddieStimmunginderKlassebeeinflussenmeineArbeit5 8 2 3 0h)IchlernteauchandereWeisedesUnterrichtsalsFrontalunterrichtkennen. 4 3 0 6 5i)IchhabekeinInteressemitanderenStudentenzukooperieren.j)IchbesprechemitandereneinzelneSchrittebeiderArbeitk)MitmeinemFreundsprecheichregelmäßiginderFremdsprache.l)IchziehedenMonologdemDialogoderderGruppenkonversationvor.m)IchbereitemichaufdenUnterrichtalleinvor.0 0 3 6 96 12 0 0 00 3 0 7 80 1 1 5 117 4 2 3 2


Hrušková,L.:DerFremdsprachenunterrichtindertertiärenSphäre 103GlaubendieStudenten,dassdieGruppenarbeitihnenbessereErgebnissebringt,alsdieselbständigeArbeit?•A-nein:22%,ja:77%•B-nein:0%,ja:100%•C-nein:25%,ja:75%•D-nein50%,ja:50%AusdieserBewertungdesFremdsprachenunterrichtssindgroßeUnterschiedezusehen.DenGruppenunterrichtziehensicher44,4%StudenteninderGruppeAvor.AberinderGruppeBziehen88,8%StudentendenGruppenunterrichtvor.22%StudentenvonApreferierendieKompetition;vonBwillniemandamSpielteilnehmen.77,8%vonAglauben,dassdieZusammenarbeitihnenbessereErgebnissebringt;100%vonBsindsicher,dassdieKooperationbesseristalsdieselbständigeArbeit.InderGruppeCkooperiertlieber75%Studenten;inDmöchten50%Studentenlieberzusammenarbeiten.DasVerhältnisdereinzelnenSprachfertigkeitenbeiderbevorzugtenFremdspracheDieGruppeA(in%):ausgezeichnet gut annehmbar schwachSprechen 66,7 22,2 0 11,1Schreiben 22,2 22,2 44,4 11,1Lesen 11,1 55,5 33,3 0Hören 0 0 22,2 77,8DieGruppeB(in%):ausgezeichnet gut annehmbar schwachSprechen 77,8 22,2 0 0Schreiben 0 0 44,4 55,6Lesen 22,2 44,4 11,1 22,2Hören 0 33,3 44,4 22,2DieGruppeC(in%):ausgezeichnet gut annehmbar schwachSprechen 5,5 22,2 44,5 27,8Schreiben 38,9 27,8 22,2 11,1Lesen 50 22,2 16,7 11,1Hören 5,5 27,8 16,7 50


104 LitteraScripta,2009,roč.2,č.2DieGruppeD(in%):ausgezeichnet gut annehmbar schwachSprechen 0 33,3 58,4 8,3Schreiben 50 41,7 0 8,3Lesen 50 25 16,7 8,3Hören 0 0 25 75Arbeitsorganisation(in%)sicherJA eherJA ichweißnicht eherNEIN sicherNEINA 44,4 33,3 - 22,2 -B 66,6 33,3 - - -C 25 58,4 - - 16,6D 11,1 72,2 16,7 - -DerFremdsprachenunterrichterfülltihreVorstellungen(in%)sicherJA eherJA ichweißnicht eherNEIN sicherNEINA 33,3 22,2 22,2 11,1 11,1B 77,7 22,2 - - -C 25 50 25 - -D - 55,5 44,5 - -ZusammenfassungDerFragebogenhatintressanteAufschlüsseüberdenFremdsprachenunterrichtindertertiärenSphäregezeigt.Esistsehrinteressant,dassdiemeistenStudentendieGruppenarbeitenimUnterrichtakzeptierenunddieEffektivitätundEffizienzfüreinzelneSprachfertigkeiten(z.B.:fürdasSprechen)bestätigen.Eswarsehrüberraschendfestzustellen,dassdiedeutscheSpracheinderRegionSüdböhmennochimmerzudenzweigefragtestenFremdsprachengehört.Literatur[1]HRUŠKOVÁ,L.Vlivkooperativníchstrategiínaefektivitujazykovéhovyučování.Disertačnípráce.Brno:PdFMU,2008.[2]NEUWIRTHOVÁ,L.Standardizacejazykovéhovzdělávánínavysokýchškoláchtechnickéhozaměření.Disertačnípráce.Brno:PdFMU,2006.[3]RADDATZ,V.VomWissenzumHandeln:FremdsprachendidaktikalsMittlerzwischenTheorieundPraxis.In:NevelingChristiane(Hrsg.):PerspektivenfürdiezukünftigeFremdsprachendidaktik.Tübingen:GunterNarrVerlag,2002.[4]VETTINGER,H.Gruppenunterricht.PädagogischerSchwann-Verlag,Düsseldorf,1977.


Hrušková,L.:DerFremdsprachenunterrichtindertertiärenSphäre 105ForeignlanguageteachinginthetertiarysectorInthisarticleIdealwithcooperationandcompeting,thevariouslanguageskillsinforeignlanguageteachinginthetertiarysector.Theaimistopresenttheviewsofstudentsonforeignlanguageteaching.Thepresentationfollowsthequestionnaire,whichwaspresentedtostudents.Keywords:foreignlanguageteaching,groupwork,individualwork,languageskills:speaking,writing,readingandlisteningKontaktníadresa:Mgr.LenkaHrušková,Ph.D.,VysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicích,37001ČeskéBudějovice,e-mail:hruskova@mail.vstecb.czHRUŠKOVÁ.L.DerFremdsprachenunterrichtindertertiärenSphäre.LitteraScripta,2009,roč.2,č.2,s.93–105.ISSN1802-503X.


A Political Economy of Spinoza’sEthics: Possession and loveJitka RyndováInstitute of Technology and Business in České BudějoviceAbstractThis transformation of one’s possessive desire is the common project ofthe Ethics and of Spinoza’s political writings. Both ethics and politics,from a Spinozian perspective, train one’s comportment toward possession.In the Ethics, one learns to have and to hold otherwise. The tendencyto imagine the beloved as situated within an economy of scarce resourcestaints love with sadness and subjects the soul, or mind, to violent vacillation(fluctuatio animi) and discomfort, which undermines the freedomand fortitude of the individual. This admittedly abstract account conveysthe need to comport oneself toward ”ordinary love, ”or the love of finiteindividuals, so as to open oneself and one’s beloveds onto increasingly joyfulengagements with other natural beings. Envious and avaricious loveis conservative and exclusive in a way that harms both the lover and thebeloved. This maddening and sickening love aims to possess things aswe imagine them in our initial joyful encounters and thereby ironicallythwarts the very amplification of power that first provokes our love. Thedrive to possess things through fixing them and captivating them underminesour own power, and the urge to possess the other must eventuallyfail. A love that aims, alternatively, at self-possession through joyful andenabling encounters with other beings opens the lover to affect and beaffected by ever more beings.Keywords: Economics, God, Hilaritas, Intuition, Immanence, Love,Mind and Body, Possession.IntroductionThe problem posed by mad love is a problem of ”economics”. Inclusive loverelates to an isolated part of the body and thereby constrains the mind to anisolated object. To use the lexicon of the market, such love is ”high risk” sincethe lover is not sufficiently diversified. Futhermore, the consummate investmentof the mind and body in a circumscribed thing violates the sovereign principleof reason - utile.Whatever so disposes the human body that it can be affected in a greatmany ways, or renders it capable of affecting external bodies in a great many107


108 Littera Scripta, 2009, roč. 2, č. 2ways, is useful to man; the more it renders the body capable of being affectedin a great many ways, or affecting other bodies, the more useful it is; on theother hand, what renders the body less capable of these things is harmful. 1Crazy love closes most of the body and the mind off from most of the world,and, in this way, injures the individual. The concept of utility operates asa selective criterion determining reason to seek openness - passive as much asactive - to the world. The effort to know demands that one endeavor to multiplycorporeal sites susceptible to affection, as Spinoza establishes in the Ethics, PartII. 2 In addition, the greatest peace of mind (acquiescentia in se ipso) emergesfrom considering one’s actions in the world, one’s ability to relate to and affectothers (the Ethics, Part IV). 3HilaritasIn the Ethics, Spinoza defines ”cheerfulness” (hilaritas) as precisely the kind ofjoy that comes from an openness of the entire body to being affected by othernatural beings: ”Cheerfulness (see its definition in the Ethics, Part III) 4 is a joywhich, insofar as it is related to the body, consists in this, that all parts of thebody are equally affected”. 5 Because the human body is a complex individualwith many different kinds of things and love in as many ways as possible (seethe Ethics, Part 4). 6 Following the rule of utility, through which one aims tobe affected and to affect others as much possible, is the rational path leadingtoward intuition; utile reveals how ”striving, or desire, to know things by thethird kind of knowledge can indeed arise from the second”. 7Cheerfulness, or hilaritas, does not generally occur spontaneously. Naturally,humans, prompted by imagination, fixate upon a single (albeit complex) sourceof joy, identify a single love object, and thereby fall prey to various sicknessesof the mind and follies of fortune. If one can engage, however, ina practice bywhich the lovesick mind opens itself to ever more objects of pleasure and joyand amplifies as many parts of its body as possible, it will find itself on the pathtoward the intelectual love of God.Mad love is exclusive: it is a love that touches especially one part of thebody, is available only to one person, closes that person off from most of herfellow human beings, and, in the worst cases, destroys her singular proportionof motion and rest, changing her essence so as to bring about her death. Lovetoward God, on the other hand, delivers eternal joy because it affects every partof the body at once. It is an inclusive love that opens the body to relate all ofits affections to God. There is no part of nature that cannot enjoin the body to1 Spinoza,B. Ethics. Indianapolis, 1992, 1762 Spinoza,B. Ethics. Indianapolis, 1992, 763 Spinoza,B. Ethics. Indianapolis, 1992, 1834 Spinoza,B. Ethics. Indianapolis, 1992, 1105 Spinoza,B. Ethics. Indianapolis, 1992, 110-1116 Spinoza,B. Ethics. Indianapolis, 1992, 1797 Spinoza,B. Ethics. Indianapolis, 1992, 215


Ryndová, J.: A Political Economy of Spinoza’s Ethics 109know and love God still more. Nothing is, in principle, excluded as a possibleobject of love.Note the distinction between the first and second halves of the Ethics, PartV. Whereas the first twenty propositions appear to be relatively intelligible, thefinal twenty-two become increasingly obscure and even mystical. 8 Machereyfinds that the first half describes the ”love toward God” (amor erga deum) andthe second yelds the ”intelectual love of God” (amor intellectualis dei). Lovetoward God emerges through a rational practice, an exercise of freedom wherebyone deliberately relates one’s affects to the power of nature as a whole. I understandthis to mean that by endeavoring to understand experiences and beingsin their necessity, one ceases to react to one’s immediate mode of imagining.One is assuaged in grasping things and events in terms of a whole constellationof relationships rather than as immediate indications of, for example, one’s individualworth. Experiences cease to be implicit judgments, divine or human.Amor dei, on the other hand, ceases to deduce natural or divine order and becomesan immediate affirmation of God, or the infinite power of existence. Loveis no longer ergadeum since God ceases to be an external cause or the name forthe necessary laws of nature through which all beings act. Amor ergadeum becomesamor dei as one’s body is re-composed by loving more and more objects,according to the rational precept of utility (utile), as utile yields hilaritas. I willproceed, in the remainder of this paper, to show how the opening of the bodyenables one to have and to love otherwise, that is, how ordinary love can movefrom madness to love toward God and, finally, to love of God.According to this schema, the first half of the Ethics, part V is the rationalprogram through which the lovesick mind re-orients its irrepressible drive to lovetoward what will make it healthy, sane, and wise. As Moreau notes, a humanbeing cannot choose whether to love but only what, and perhaps how, to love. 9The cure for lovesickness, I am claiming, is more love but love that takes itsobject to be infinitely variegated and open, such that love ultimately infuses allof nature. The training of the Ethics, Part V involves learning to love more anddifferent things in and through the object of one’s love, opening oneself to moreand different sources of affection. The ”remedy” consists in considering one’saffects as they actually are, that is, as modifications of one’s power provoked byvarious causes at once, and thereby to consider one’s power to be conditionedin myriad ways by qualitatively different relationships with other beings. Byendeavoring to understand one’s experiences as ”overdetermined,” 10 the loverlearns to relate her affects more and more to the idea of God, the infinite and8 Bennett (BENNETT, J. A Study of Spinoza’s Ethics. Indianapolis, 1999) notes thisdifference by wishing that Spinoza had only written the first half. Macherey claims that thetwo halves mark two different solutions to human servitude.9 Moreau, P. Spinoza: L’expérience et l’éternité. Paris, 1994, 177.10 ”Overdetermination” is a term coined by Freud and expanded by Althusser to refer toevents and social formations that have a multiplicity of causes. The term militates againstreductivist mono- or serio-causal explanations for psychic phenomena, ideology, or social andpolitical relationships. It resists an assertion that any given phenomenon might be the brutedetermination of, for example, ”It’s the economy, stupid,” or, even, ”It’s God, stupid.” SeeAlthusser, L. Contradiction and Overdetermination. London, 1996.


110 Littera Scripta, 2009, roč. 2, č. 2necessary power by which everything exists. Because ”everything that is, isin God, and nothing can be or be conceived without God”, 11 this practice ofrelating one’s affects, experience, and ideas to God is supported by the natureof existence itself. If the mind truly conceives its affections, it conceives themas in Deo. Spinoza claims that when one understands things according to thisprocedure - relating one’s affects, pleasant or otherwise, to the idea of the infiniteproductive power of God - one cannot but love oneself, God, and things.Increasingly, then, one ought to be able to love with one’s whole body, eachpart at the same time. The body’s power is thereby augmented entirely, partfor part, and its proportion of motion and rest remains intact. The body, thus,becomes increasingly ”capable of a great many things” and ”has a mind whosegreatest part is eternal”. 12In other words, the body implicated in ”useful” love relationships arrives ata wise, proportional love, which is initially understood to be love toward God.Such wise love conditions a conception of things, and especially oneself, as inGod, as belonging to God. Moreover, insofar as the lover belongs essentiallyto God or nature, she expresses and constitutes its infinite power. In otherwords, the body’s openness to the world, and its cultivation of love towardGod, becomes acquiescentia, peace, or repose in oneself by virtue of consideringoneself an active and definitive constituent of being. 13 The rational practiceof relating one’s affects and experiences to singular things as constitutive ofGod leads, in this way, to the third kind of knowledge. The third kind ofknowledge is hereby understood as the intuitive grasp of one’s essential strivingto persevere in being, in concert with others, and ineluctably constitutive ofGod, or nature. This wise love consists in an apprehension of oneself within theinfinite productive power of nature, along with other beings. It is an inclusiveand including love.A Contrast of Mad Love and Wise LoveIn contrast to mad love, wise love does not fear to be believed. Whereas intoxicatinglove includes the anxiety that it will be stolen by others, wisdom’s lovewants nothing more than to be shared with others, to include others in its joyfulengagement. Joy belonging to the love toward God is increased by being sharedwith other beings and admits always and necessarily of ”more and more.” Substance,by definition, cannot be divided into parts, such that each person wouldreceive her equal share of nature’s power. God, or nature, does not belong toan economy of scarce resources but to a dynamic of power absolutely withoutlimits. Love toward God is a communication of power by means of useful (utilius)encounters. Beings who encounter and relate to one another in a joyfulway amplify each other’s power mutually. One does not lose power by virtueof another being’s growth or strength. On the contrary, joyful encounters char-11 Spinoza,B. Ethics. Indianapolis, 1992, 4012 Spinoza,B. Ethics. Indianapolis, 1992, 21713 Spinoza,B. Ethics. Indianapolis, 1992, 183


Ryndová, J.: A Political Economy of Spinoza’s Ethics 111acterized by hilaritas (rather than titilatio) reciprocally intensify and augmenteach being’s corporeal and mental aptitudes together at once. These encountersare rational and useful insofar as they belong to bodies that love openly, withall of their parts, mutually furnishing a way of being that discloses to them thereal conditions and expression of their power. The mutual joyful empowermentof the inclusive love toward God shows the individual who and what she is. Inother words, love with one’s entire body, though sought rationally, gives riseto intuitive knowing. That is, it enables the understanding of oneself as eternallyjoyful by means of the inviolable and unending co-implication of one’s ownessence and that of God, by means of, not over and against, one’s engagementswith other finite beings.In everyday life, our desire to possess fully and exclusively what we loveprovokes avarice, jealousy, and competitive struggles with fellow human beings.Yet, this desire to have and not to lose what we love is not our source of suffering,according to Spinoza. Although we are made sick and suffer because we lovewhat we cannot have, we are not sick because we want - desperately even -to have it. We can assuage these unpleasant affects of avarice and jealousy ifwe love what we can really have, what will never diminish, and what is notthreatened by other beings. Love toward God cannot be taken away: once it isachieved, it comprises one’s being and is entirely devoid of sadness. 14 Moreover,if other people love God, one is compelled both to love them and God more.”This love toward God cannot be tainted by any affect of envy or jealousy:instead, the more men we imagine to be joined to God by the same bond oflove, the more it is encouraged”. 15 It is both a love and a manner of possessionentirely compatible with human sociality. Both its enjoyment and its possessionare made all the more possible by being shared. In fact, its full possession isneither a private nor a solitary experience but rather depends upon residing ina relatively free commonwealth and being among a community of relatively freeand wise friends.It may seem that the lover must forsake her finite object of love for a moremature or wise love of the infinite. It may appear that the selfish love of ourchildren, friends, partners, and even our particular nations should be rejectedin favor of a more dispassionate respect for nature, necessity, and the infinitecausal power. Spinoza notes, however, that the more we know and love singularthings, the more we know and love God. We cannot love God except throughand in singular things. We do not apprehend the infinite directly and in itself.The third kind of knowledge ”proceeds from an adequate idea of the formalessence of certain attributes of God to the adequate knowledge of the essenceof things”. 16 Intuitive knowledge and intellectual love are not abstracted fromsingular essences but rather apprehend the infinite in things as constitutive oftheir essences. In terms of everyday experience, I think this means that loveof my child, for example, would not only be love of the way she makes me feel14 Spinoza,B. Ethics. Indianapolis, 1992, 21115 Spinoza,B. Ethics. Indianapolis, 1992, 21116 Spinoza,B. Ethics. Indianapolis, 1992, 88.


112 Littera Scripta, 2009, roč. 2, č. 2but love of the way she comprises a determinate aspect of nature, or being. Inloving her, I love both the myriad causal forces (including myself) that produceand sustain her being and the singular way she determines the precise shape ofnature, her singular essential striving in and as God. In my intellectual love ofGod, I love my child for who she is as a unique and irreproducible part withinthe whole and as an actual constituent of nature’s character. As a parent, lovingmy child in her necessity would allow me to see her not solely as an indicationof my power (or lack thereof) to determine existence but more precisely as sheis in herself. Ultimately, the love of God makes possible for the first time a truelove of singulars because one apprehends them in their uniquely creative anddeterminative capacity. Conversely, the love of God, at least for finite humanbeings, only occurs in and through this true love of singular beings.Spinoza believes that, from this perspective, when others love what we love,we are only enjoined to love those things more and by extension to love thecommunity of lovers. The typical psychic economy desires the exclusive loveof others since we are all in competition to best approximate some imaginaryparadigm of the good human being. Glory and ambition are reserved for the fewonly if we apply the same measure to everyone, including ourselves (or, morelikely, project our individual standards [norma] onto everyone else, the Ethics,Part I). 17 One ordinarily seeks esteem by conforming to the popularly praisedmodels of humanity rather than acting according to an understanding of one’sproper nature, or essence. Intuitive love, however, gives one genuine ”glory” inthat it includes a rich understanding and appreciation of oneself as an absolutelyunique part of nature. One is not measured by anything except the laws of one’sown nature, which become more visible as one cultivates more active affects,which also generate ”self-esteem.” As the lover actively constructs her worldthrough understanding the useful relationships in which she is implicated, shecannot but esteem herself, others, and God. She esteems herself, nature, andother beings in that together they constitute the real movement of being. Thejoy and self-love that emerges from the shared and sharable love of God is thefulfillment of our possessive desire, our desire to have a ceaseless joy and aneternal union with another. Love toward God does not belong to an economyof scarcity in that one wants nothing more than for others to love God aswell. Moreover, this desire for esteem and glory, in Spinoza’s view, does notcorrespond to a desire to be desired: ”He who loves God cannot strive thatGod should love him in return”. 18 God cannot love us back, because neitherGod nor nature is exterior to our essence, or being. Love toward the infinitedoes not participate in an economy of debt but in an economy of reciprocalempowerment, mutual affirmation, and reciprocal communication of power. Thelove of God is not like love as it is defined in the Ethics, Part 3: it is not”a joy accompanied by the idea of an external cause”. 19 Although I suggestedthat the possessive desire fulfilled by love toward God includes a drive toward17 Spinoza,B. Ethics. Indianapolis, 1992, 57-62.18 Spinoza,B. Ethics. Indianapolis, 1992, 211.19 Spinoza,B. Ethics. Indianapolis, 1992, 142.


Ryndová, J.: A Political Economy of Spinoza’s Ethics 113union with another, God is not merely an extrinsic but, importantly, an intrinsicdetermination of one’s power. Insofar as this love remains in the realm of reason,however, it is primarily experienced through others, with others, in the domainespecially of inter-human relationships. Understood from the perspective ofintuition, however, love toward God becomes the love of God, in both sensesof the genitive. It is no longer love toward God as all that affects and enablesone’s body and mind but love of God as the constitutive desire that comprisesone’s very essence. Our self-love and self-possession thereby becomes the ”loveby which God loves himself”. 20Towards a New Economy of PossessionIn loving God, one is not possessed or consumed as with an overwhelming, finitelove. Paradoxically, Spinoza suggests that one possesses most completely whenone affirms oneself as belonging entirely to nature. More precisely, a person findsthat she does not belong to nature, as if nature were the ground of her being,but rather she finds that she is nature, that her power comprises the beingof nature, or God, itself. Still, how can we call this affirmation of oneself asa constituent part of the power of nature a ”possession”? What does one have?How is the desire to possess what one loves fulfilled in the love of God? SaverioAnsaldi writes that, with intuition, ”the mind is in full possession of its means,it deploys entirely its power of knowing, which it renews incessantly within theexpression of its desire.” 21 According to Ansaldi’s insight, the Ethics is a projectof love grounded in a dynamic of power by which the lover ”appropriates” herpower of activity. Spinoza claims that intuition begets a love toward a thingimmutable and eternal (the Ethics, Part V), which we really fully possess (theEthics, Part II), and which therefore cannot be tainted by any of the vices whichare in ordinary love, but can always be greater and greater (by the Ethics, PartV), and occupy the greatest part of the mind, and affect it extensively. 22Although this love occupies and fills up the greatest part of the mind, itis ” something ”wereally possess.” It may seem that this love possesses andcaptivates the human mind, but it constitutes a real possession, something thatwe truly have, something of our own. It belongs to the mind. I second Ansaldi’sclaim in that love yields the full realization of the lover’s own powers. It allowsthe individual to appropriate to the greatest extent possible her own constituentpower within and of nature. Ultimately, the lover accedes to a kind of selfpossession.ConclusionThe practice of relating one’s affects to an idea of God consists in a rationalprocess because it begins from the experience of being affected and relates this20 Spinoza,B. Ethics. Indianapolis, 1992, 218-219.21 Ansaldi,S. Amour, perfection, et puissance: un modele de la nature humaine?: En margede la Cinquieme Partie de l’ ’Ethique. Archives de Philosophie 64, 2001, 746.22 Spinoza,B. Ethics. Indianapolis, 1992, 211-212.


114 Littera Scripta, 2009, roč. 2, č. 2experience to the power of nature in an inferential procedure. By repeatingthis inference again and again, the lover ceases to be sickened by the sadnessaccompanying her love of finite things. The lover is progressively enabled tounderstand her being affected as the expression of a genuine power of her ownbody. At the same time, she progressively understands her own activity asa necessary part of nature’s self-expression. With much practice and application,as Spinoza urges repeatedly in E5, the ”cheerful” cultivation of the body’spowers assuages the mind as it delivers an understanding of the limits and extentof the individual’s own power. The body’s unreserved love of God deliversto it full possession of its power to act, and to the mind full possession of itspower to think. Once her affects are always necessarily accompanied by an ideaof nature’s power, the lover generates ideas in the same order as nature, byinferring from the common to the singular and ultimately apprehending theirco-constitution, or immanence. With her ideas in proper genetic order, her mindis in full possession of its power to think. By fulfilling her desire to ”reallypossess”what she loves, the lover’s reason gives rise to intuition, and the rationalremedy for the affects yields the intellectual love of God.References[1] ALTHUSSER, L. Contradiction and Overdetermination. London, 1996.[2] ANSALDI, S. Archives de Philosophie 64, 2001.[3] BENNETT, J. A Study of Spinoza’s Ethics. Indianapolis, 1999.[4] MACHEREY, P. Introduction à l’Ethique de Spinoza. Paris, 1995.[5] MOREAU, P. Spinoza: L’expérience et l’éternité. Paris, 1994.[6] SPINOZA, B. Ethics. Indianapolis, 1992.Kontaktní adresa: Mgr. Jitka Ryndová, Institute of Technology and Businessin České Budějovice, Okružní 10, 370 01 České Budějovice, e-mail: ryndova@vstecb.czRYNDOVÁ, J. A Political Economy of Spinoza’s Ethics: Possession andlove. Littera Scripta, 2009, roč. 2, č. 2, s. 107–114. ISSN 1802-503X.


BudouhledatRomovésvoubudoucnost?BronislavaŠimsováVysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicíchAbstraktČlánek předkládá pohled na období života romského etnika na našemúzemíapřidáváfaktaidalšíchevropskýchzemí.ZáklademjepohlednahistoriiRomůavývojvztahůktétopopulacivrámcispolečenskýchsystémů.V pohleduna tradiční romskou rodinulze vystopovatiurčitoujejísoučasnoukrizi,kterájeproduktemrychlémodernizacespolečnosti,přičemžsiromskéetnikumnedokázalopřevzíthodnotydanémoderníspolečnostísdostatečnouodpovědností,zapomínajícnasvouvlastníbudoucnost.Klíčová slova:asimilace, rasismus, diskriminace, romskéghetto, exodus,romskéetnikum,tradičníromskárodina,rytmickýnárod,exkluze,etnickáemancipace,separace,integraceÚvodVsrpnu2009bylhostempořaduČTOtázkyVáclavaMoravceministrprolidskáprávaaenšinyMichaelKocáb.Mimojinéprohlásil,žepřipravujezákonozřízeníAgenturyprosociálnízačleňovánívromskýchlokalitách.MinistrKocábchceprosaditinovoukoncepcioomskéintegraciproroky2010-2013.Tatovize,kterouministrKocábprosazuje,sklidilavelmikritickýohlasmezičeskoupopulací,kterájezvlášťvsoučasnéfinančníkrizivelmicitlivánainvestovánístátníchpenězdopředem”ztraceného”projektu.Běhemposledních15letdošlokněkolikapokusům,jakproblematikuromskémenšinyřešit,alevždysejednalooeúspěšnéinvestice,čidopadopatřeníbylvelmimizivýakontroverzní.Společenskýproblém,jakvyřešitdlouhodoběkonfliktnísoužitíapředevšímobrátithodnotovýsystémromskéhoobyvatelstvajediskutovanýmtématem,jaklaickéveřejnosti,takodborníkůzoblastisociologie,psychologie,pedagogikyasociálnípráce.Abyrozhodováníahodnostpřístupůbylydostatečněobjektivníanepřicházelyjakodirektivnírozhodovánímimoromskoumenšinu,bylidoodbornýchdiskusípřizvániizástupciromskýchiniciativaomskéinteligence.Problematicejedávánznačnýprostorvtiskuaveřejnýchsdělovacíchprostředcích.Faktemvšakzůstává,žespolečenskápoptávkadlouhodoběvoláponějakémúspěšnémřešení,ponalezenínovéakonečnětésprávnécesty...115


116 LitteraScripta,2009,roč.2,č.2NěcomálozhistorieEtnickýmpůvodemjsouCikánizIndie,kdepravděpodobnědošlokvelkémuzbídačení kasty nedotknutelných, obyvatel, kteří žili na nejnižším společenskémžebříčku(bylitovětšinoukováři,spalovačimrtvolavůbeclidépracujícísohněm).PřecházeliAsiíaEvropouvněkolikavlnách,samiosobětvrdili,žepřišlizEgypta(angličtinapoužívávýrazGypsi,kterýsouvisísjejichegyptskoucestou).Tototvrzenípoužilipravděpodobněproto,abyobyvatelstvomělovůčinimurčitoushovívavost.PrvnízáznamyoikánechnahistorickémúzemíČechaMoravypocházejíze14.století.JejichpohybbyllegalizovánkrálovskýmglejtempanovníkaZikmunda.Jižvtétodoběsedopouštělikriminálníčinnosti,většinoukradlidrobnějšíhospodářskézvířectvoaplodinynapolích.SituaceCikánůsepostupně zhoršovala,bylivnímánijakozloději aobyvatelstvoseprotinimstálevíceradikalizovalo.VNěmeckudošlasituacetakdaleko(zavládyMaxmiliánaI.),žebyliCikánidokonceiupalovánizapotulku.VPruskuzavládyBedřichaVilémaI.(poč.18.toletí)byliCikánihromadněvěšeni.Protosestahovalidookolníchzemí,kdenebylpostupprotinimtakkrutý.Aleivčeskémkrálovstvíbylapřijataopatření,kterásejevíjakovelmikrutáženyimužibylizohavovániuřezávánímušíanosů,docházeločastokzabíjení).MarieTereziesevrámcisvýchosvícenskýchreforempokusilaiourčitouasimilacicikánskéhoobyvatelstva,díkyzavedenépovinnéškolnídocházcesecikánskédětiúčastnilyvzdělávacíhoprocesu,mladímužibyliodváděninapovinnouvojenskouslužbu.Tentopokussevšakukázaljakomáloúčinný,aledošlokurčitémuuklidnění,perzekucebylyukončenyaavedenímdomovskéhoprávaapodchycenímevidencebylnastolenurčitýsystém.V19.stoletíbylavěnovánacikánskémenšiněznačnápozornostatoivlegislativníoblasti,aletím,ženebylvymýcenkočovnýživot,minulaseněkteráopatřenísvýmúčinkem.Nakonecbylokočováníaživotvcikánskýchosadáchspolečenskyrespektováno.Poroce1918sepozornostnovéhostátuobrátilaikcikánskémuetniku,státpodporovaljejichkulturníživotazdělávání.Snahystálenaráželynazpůsobživotaakriminalitu.RestriktivníopatřenívycházelapředevšímzřadpolitikůAgrárnístrany,poněvadžvenkovskéobyvatelstvobylosužovánokrádežemiapolnímpychem.Zprincipuobjektivityjepotřebnésezmínit,žečeštíCikánivobdobíI.republikybylijižpoměrnědobřepřizpůsobeniživotuvespolečnosti.Bohuželjenutnékonstatovat,žecestakjakémusiméněproblémovémusoužitíprošlavývojemšestistoletími.Cikánisvouobživuhledalipředevšímvoblastihudby,kovářského,košíkářskéhořemesla,pracovalijakoprovazníci,koňštíhandlíři.Ženysičastopřivydělávalyjakovykladačkykaretavěštkyně.KočujícíCikáničastospojovalisvouúzemnímobilitusprováděnímsvýchřemesel(brusičinožů,provazníci,košíkáři).SlovenštíCikánizaI.epublikyvelmičastoodcházelidoAmeriky,kdemnozízískaliurčitébohatstvíaponávratuvytvořiliurčitoumajetnouvrstvu.Četnícipronásledovalipředevšímpotulku,kterábylačastonavázánanakrádeže.PostupnýmusazovánímrozšiřovaliCikáninejchudšívrstvymajority.Vrámcitěchtovrstevsevydělovalyskupinypracujícíchvrůznýchprofesníchoblastech,aleikupinyparazitujícínaostatních.Tentomodelseuplatňujedodnes.


Šimsová,B.:BudouhledatRomovésvoubudoucnost? 117EvropštíačeštíCikánibylipronásledovánivdoběněmeckéokupaceavyvražděnivpracovníchavyhlazovacíchkoncentračníchtáborech.CikánskéobyvatelstvonaSlovenskubylovevětšímířeušetřeno.PoválcenaúzemíČechaMoravyzůstalo600českýchCikánůaintiů.Podruhésvětovéválcebylonašepohraničívelmivylidněno(odsunuténěmeckéobyvatelstvozdeponechaloprázdnéusedlosti)adělnickávládapozvalakdosídleníslovenskéCikány.TitoCikáni,kteříosídlilizejménapohraničníoblasti,všaknedosahovalikulturníúrovněpůvodníchčeskýchCikánůasjejichpříchodemzačalynarůstatproblémysjejichbydlenímazaměstnáváním.Naštěstíbylpoměrněznačnýnedostatekpracovníkůvzemědělstvíavtovárnáchatakinekvalifikovanápracovnísíla,kterouCikánidisponovali,bylaspolečenskyuplatnitelná.Poněvadžbylzvolenjednoduchý„hmotnýpřístupanebylyrespektoványjejichkulturníatradičnípotřeby,docházelokpostupnéseparaci.Vroce1958bylozakázánokočovánízákonem.Jelikožbylarežimemkontrolovánaplnázaměstnanost,nemuselybýtřešenypříjmovépropadyrodinvtakvysokémíře,sekterousesetkávámednes.JelikožobecnědocházíkesňatečnostimladýchRomůvpoměrněnízkémvěku(nenívýjimkouokolo16roku)av50.letechspolužilyvelmimladépáry,rodilosezáhyvícedětí.Stát,zvláštěv70.letechuplatňovalpronatalitnínástrojesociálnípolitikyatutosituacivyužilovevelkémířeicikánskéobyvatelstvo.Vrámcivýkonustátnísprávyfungovalinstitutsociálníchkurátorů,kteříposkytovalislužbypotřebnýmosobámavelmičastojejichklienteloubyliCikáni.Častoseřešilyproblémyseškolnídocházkouadíkydohledunadzaměstnanostíseřešilyrůznékázeňsképřestupky,kterésouviselyspracovnímvýkonem.Takélzevystopovatprvkypozitivnídiskriminace-zajišťováníobědůškolnímdětem,příspěvkynavybaveníškolákůspojenésdocházkoudoškolyčipobytyveškoláchvpříroděaozdravnýchpobytech.Častorovněždocházelokodebíránídětízvelkýchrodinajejichnáslednémuumisťovánídodiagnostickýchdětskýchdomovů.Ktomutonapomáhalaitrestnáčinnostuvelmimladégenerace,kterábylaucikánskéhoobyvatelstvaznačná.Dětičastokradlyvobchodech,okrádalyobčanyjakokapsáři.Obecnělzeříci,ževrámcirodinynebylatakovátočinnostvnímánajakonegativníchování,aledětskékrádežebylyčastopodporoványsamotnýmirodiči.Rovněžidospělíbylivelmičastovevýkonuodnětísvobodyzarůznoudrobnějšítrestnoučinnostčivýtržnosti.Poroce1989došlodíkyspolečenskýmakonomickýmzměnámkpostupnémuuvolněníznačnéhopočtupracujícíhoobyvatelstvaaředevšímsetotodotklonekvalifikovanépracovnísíly.DotétoskupinyzákonitěspadlivelkouměrouiRomové.Jenutnépodotknout,žesociálnísystémbylvtétopočátečnídoběpoměrněštědrý,nezaměstnanýmbylovyplácenohmotnézabezpečenídlouhodoběapříjmybylysaturoványisociálnímidávkami.Totozaopatřenísemohlozpočátkujevitjakourčitávýhoda,alepřivýšezmíněnédlouhodobostivytvořilosociálnípast,vekteréuvízlyceléskupinyobyvatelstva,zejménapakromskápopulace.Společnostbylaatakovánanovýmivlivy,kterésešířilyzevšechstran,adojejichpastíbylizachycenizejménaRomové.Fenomény„moderníspolečnosti,kterýmijsoudrogy,prostituce,kuplířství,hráčstvísestalystředemzájmuromsképopulace.Rok1989všakještěznamenalurčitoumobilizacivlastníchsilavznikloněkolikromskýchsdružení,kterásezačalaangažovatvprosazovánízájmůromského


118 LitteraScripta,2009,roč.2,č.2etnika,alebohuželčastoisvýchvlastních.Zároveňspolečnostístálevíceprostupovalyrůznékauzy,typuMatičníulice,řešenípomníkuvletechuPísku,hromadnýexodusRomůdoKanadyaAnglie.DálenarůstalastálevyššízávislostRomůnasociálnímsystému,objeviloseněkolikkauz,kterévnímalaspolečnostjakovelminespravedlivéaspolečenskyneakceptovatelné(přiděleníbyturodiněČerveňákovýchvÚstínadLabem),zvyšujícísetrestnáčinnostanásilístálevíceradikalizovalomajoritníspolečnost.Aletojsmejižvaktuálnímčase.TradičníromskárodinaJakvlastněRomovéžijívtompravémslovasmyslu?Tradičníromskárodinajekompaktnímcelkem.Vrámciníseodehrávajíveškeréfunkcerodinnéhoživotaarodinanavenekvystupujezcelajednotně.Každýčlenvystupujevejménurodinyarodinaodpovídázachybysvéhočlena.Dětictísvérodičeavelkouúctupožívajípředevšímnejstaršíčlenovérodiny.Otecstojívhierarchiirolínanejvyššímmístě,matkamápakpovinnostsepostaratopotravuapéčioěti.Prvorozenédítěmávýhodnépostavenímeziostatnímidětmi.Romsképáryspoluzačínajížítvelmizáhyazasvůjživotromskéženyporodíčastovícejak5dětí.Romovésenejlépecítívsoužitívelkýchrodin,kteréjsoučastoitřígenerační,takžesedáhovořitovelkorodinách”.Spřízněnérodinysevelmirádynavštěvujíana„návštěváchpakzůstávajíidlouhéobdobí.Vrůznýchpublicistickýchpořadechsepakuvádí,ževbytechbylonastěhovánoněkolikdesíteknehlášenýchosob.Romovésevelmirádisdružují,jestližejeněkterýčlenrodinynemocný,hospitalizovaný.Celárodinasepakonemocnéhostaráaavštěvujejej.Vtradičníchrodináchjenepřijatelnéumístitstaréhočlenarodinydodomovaproseniory.Romovévkomunitáchneoddělujísoukromýživotodveřejného.Zapovšimnutístojíipočtynarozenýchdětí.Tradičníromskárodinasvousíluvidíoptikoupočtusvýchdětí.Čímvícedětí,tímjerodinaváženější.Dětijižodranéhodětstvíjsouzvykléseosebepostaratavýchovuzajišťujízpravidlastaršísourozenci.Světdětívelmičastosplývásesvětemdospělých,dásetedyiříci,žeromskédětijižoddětstvížijívícedospělýživotnežtenbezstarostnýdětský.Dětipřilnoukesvýmrodičůmsilnýmvztahemanechtějíseodrodinyoddělitanipozaloženívlastnírodiny.Romskédětimajítendencižítavyznávathodnoty,kterépřejalyodsvýchrodičů.Izdejemožnéhledatkořenyslabéhozájmuovzdělání.Kdyžrodičůmstačiloněkoliktříd,takdětisnimitakyvyžijí.Romovédlouhoudobužilivpředstavách,žeškolyvlastněnepotřebujíkesvémuromskémuživotu.Romovévelmimilujíživot.Svůjstatusvrámciromskéspolečnostiodvozujíodpostavenísvérodiny.Romovévelmimilujísvéděti,ačtočastotaknevypadá,jelikoždětskédomovyčastovypovídajíoopaku.Alejenutnépodotknout,žezdehovořímeotradičníromskérodině,vekteréprobíhalavýchovadětíažnekriticky.Malýmdětembylodovolenotakřkavše.Vedledětípožívajívelkouúctustaršíčlenovérodin.Romovésitakévelmidobřeuvědomujícenupeněz,itystojívysokovhodnotovémžebříčku.Romovéžijípřítomnostíaminulostí,budoucnostjimpřílišvelkévráskynedělá.Právěodtohotozakořeněnéhonevnímáníbudoucnostijakopevné


Šimsová,B.:BudouhledatRomovésvoubudoucnost? 119součástiživotníhocyklu,lzevystopovatnechuťchoditdoškolyavzdělávatse.Vzděláníjeproněpřílišdalekouinvesticí.Romovésevelmitěšínanarozenínovéhopotomkadorodiny.Gravidníženabylavždyvázánasouborempříkazůazákazů,kterémělypřinéstjistotu,žesenarodízdravédítě.Romskásvatbasedomlouvalamezirodičinevěstyaženicha.Velkourolihrálimajetekaemesloženicha.Novomanželepředúřednímobřademoddávástarostaromskékomunity.Nasvatběsirodičedávajívelmizáležet,jsounanivynaloženyznačnéfinančníprostředkyavatbasestemhostůnenížádnouvýjimkou.Romovésvépředkynaposlednícestuvyprovázejídledávnýchrituálů.Rozloučenítrvátřidny,zesnulémujsoudohrobudányjehooblíbenépředmětyacennosti.Vedlesvatýchobrázkůjsouzesnulémunaposlednícestudányipeníze.Navšechvýznamnýchudálostechnesmíchybětromská,zdebybylosnadlepšířícipravácikánskáhudba.Hudba,zpěvatanecvůbeckRomůmneoddělitelněpatří,vždyťsezařazujíkrytmickýmnárodům.PročdříveCikánadnesRom?Podleoblastí,kdeseCikániusidlovali,hovořímednesočeskémaslovenském,maďarskémRomovi.VoblastiRumunskaaBulharskajsoutoOlahové,němečtícikánijsouSintiové(titosenepovažujízaRomy,alezaSinti),veFranciižijíManušovéaŠpanělskýpoloostrovosidlujíGitanos.Včeskýchzemíchsecelých600letoznačovalijakoCikáni.Vroce1971bylonaPrvnímmezinárodnímkongresuRomůvLondýnězvolenoetnonymumRom.Muž=ROM,aleiDOMčiLOM.RomskádiasporajenejpočetnějšíveStředníaVýchodníEvropě(zdroj:ČTK1,1.7.2003)Stát Početobyvatelromskénárodnosti(odhadem)Rumunsko 1.800000-2.500000Bulharsko 700000Maďarsko 550000Slovensko 500000ČR 250000-300000Španělsko 650000-800000Francie 280000-340000Vroce1990seunászačalpoužívatnovýnázevnejprveúředněapostupněsevžilpojemROM.SlovoCikánbylouváděnojakopejorativní,znevažující.VběžnémluvěobyvatelstvasevšakstálevyskytujepojemCikánběžně.Velmi


120 LitteraScripta,2009,roč.2,č.2častojejužívajíisamiRomové.Vposledních10-tiletechsedáříci,žesepřejmenovánímdosáhloještěvětšídehonestace,poněvadžlidéslovoRomvelmičastoužívajívposměšnémkontextu,původnípojemCikánbylvnímánbezfalešnéhopřibarvení.OurčitémproblémusamotnýchRomůsvědčífakt,žekdyžsepřisčítáníobyvatelvroce1991přihlásilonaúzemíČechaMoravyna33000Romů,vroce2001sekromskénárodnostihlásilojižjenna12000obyvatel.Uvedenýsnižujícísepočetnesouvisísúbytkemromsképopulace,alesokolností,žesekromskémenšiněhlásístáleméněobyvatel.Naopaklzeříci,žeromskápopulacepatříketnickémenšině,kterámánejvyššínárůstpopulačnízákladnyvceléEvropě.JestližesevrámciEvropyodhadujepočet8-10milionůRomů,jdejižopočty,sekterýmisemusítakzvaněpočítat.JsourozptýleninejentéměřvevšechzemíchEvropy,alelzejenaléztinajinýchkontinentech.Vrámciceléhosvětasehovoříocca12-14miliónech.Dalšímfaktemje,ževelmivysoképrocentoromskéhoetnikažijediferencovaně,vrámcisvýchzemíaspojujejevětšinouživot„sociálněvyloučených.Snarůstajícímpočtemromsképopulacedocházíkezvyšovánínapětímezimajoritníspolečnostíaromskýmimenšinami.NapůděEvropypůsobíněkolikromskýchspolečenství,kterásesnažíprosazovaturčitésvévize,aleanionanejsouvesvýchsnaháchjednotná(Mezinárodníromskáunie-IRU,čiúzemněomezenýRomskýnárodníkongresvNěmecku).RomskáspolečenstvíseubírajíbuďcestouidentifikacesdomovskouzemíatímpádemneusilujíouznáníromskénárodnostinebonaopakRomskýnárodníkongreschcepřijetíChartyromskýchprávjednotlivýmizeměmi(jednáseourčitouobdobuSociálnícharty).TentopožadavekreflektujeurčitoujednotusEU.Tytotlakypokomplexnímřešeníceloevropskéromsképroblematikybymělyvéstjakkjednotnémupostupuvrámcizúčastněnýchzemí,takkdeskripciproblematikyvrámciEU.Romskéiniciativymajírozdílnépřístupykřešeníromskéotázky,vjejichpřístupechjepatrnánázorovánejednotnost.Mělybysipředevšímujasnit,zdamajízájemusilovatoasimilaci,integraci,čijimjdeourčitoukomunitníseparacičietnickouemancipaci.JestližezástupciRomůhovořívrůznýchpořadech,kterémonitorujísoužitíRomůsmajoritníspolečností,popisujíživotvromskýchghettech,hovorstáčíneustálekpojmůmdiskriminace,rasismus,vyhrožujíhromadnýmexodemRomůdojinýchzemí.JejichrétorikanaopakvyvoláváumajoritníspolečnostinárůsthostilityapokudpronesezástupceRomůsvůjtrumfvpodoběodchoduRomůdojinýchzemí,uobrazoveksezcelajistěozývajíhlasy:„Aťjdou.Zástupciromskýchiniciativvětšinousklouznounastížnosti,jakjimspolečnostubližuje,poněvadžjenedokážeuchránitpředrůznýmimilitantnímiskupinamiavtěchtostížnostechpaknespravedlivězapadnoupřípady,kdydošloknapadenírodinsfatálníminásledkynadětechčiženách.Ksociálníexkluzinedocházíažnyní,jakofenoménunovédoby,alevexkluzižijíRomovéjižhistorickydlouhoudobu.Vsoučasnéspolečnostijevšakjejichživotnístylvelminápadnýasnárůstemromsképopulacesebudestávatstálemarkantnějším.


Šimsová,B.:BudouhledatRomovésvoubudoucnost? 121Dlestatistikyterénníchsociálníchpracovníků(zdrojwww.vlada.cz)jenevětšímproblémem:Nezaměstnanost 19%Záškoláctví 7%Nízkákvalitabydlení 18%Dluhy 27%Nedostatečnáhygiena 8%Zuvedenýchstatistickýchdatvyplývá,žedluhy(velmičastojdeozadluženívrámciromskékomunity)jsounejhoršímukazatelem,kterýrodinudostávádodluhovépasti.Díkydluhůmjsouvystěhováváni,jsoujimexekuoványsociálnídávky.Processociálníhovyloučeníjeprimárnědůsledkemchudoby,nízkýchpříjmů,nedostatečnéhovzdělání,nevyhovujícíchživotníchpodmínek.Dalšímdemotivujícímprvkemje,želidéžijícídlouhodoběvsociálníexkluzikladoupřehnanýdůraznapřítomnostafaktickyžijíbezbudoucnosti.Nejsouschopnisinaplánovatsvéživotnícíle,dostávajísedopastimomentálníhoziskuaveškerousvouhostilituobracíprotispolečnostiresp.lidem,kteříjimfakticky(prostřednictvímsvýchdaní)umožňujídostávaturčitépříjmy,abynepadlinasamédno.ZávěrKoncepce,kterévznikajíjakolékynaproblémyvzniklésoužitímsromskoumenšinounicnevyřeší,pokudsenezačnouvážnězabývatzměnoumyšlenísamotnýchRomů.Dalijsmejimmožnostžítvmoderníspolečnosti,mohouparticipovatnasociálníchsystémech,alenedařísejimdátjinounežzávisloubudoucnost.Romovébysiměliuvědomit,žepokudsenezačnouchovat„dospěle,jejichzávislostnaspolečnostisejimstaneosudnou.Reference[1]JAKOUBEK,M., BUDILOVÁ L. Romové a Cikáni - neznámí i známí.Praha:LEDA,2009.ISBN978-80-7335-119-9[2]ŠOTOLOVÁ,E.VzděláváníRomů.Praha:Karolinum,2008.ISBN978-810-246-1524-0[3]StudieRB10/2/03,MinisterstvazahraničníchvěcíČeskérepubliky


122 LitteraScripta,2009,roč.2,č.2Romawillbelookingforitsfuture?ArticleapproachestheissueofcoexistenceoftheRomaethnicgroupincontemporarysociety.ItcontemplatesthemodeloftheRomanfamiliesanddescribeshowthechangesundewentinthelast20years.Findingstartingpoint,whichwouldleadtolesstroubledcoexistencewithmajoritofsocietesseeuestobeimplementedwithdiffieneties.Keywords:assimilation,racism,discrimination,theRomaghetto,exodus,rosmkéethnic, traditional Roma family, rhythmic nation, exclusion, ethnic emancipation,separation,integrationKontaktníadresa:Mgr.etBc.BronislavaŠimsová,VysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicích,Okružní10,37001ČeskéBudějovice,e-mail:simsova@vstecb.czŠIMSOVÁ,B.BudouhledatRomovésvoubudoucnost?LitteraScripta,2009,roč.2,č.2,s.115–122.ISSN1802-503X.


Aestheticism principles based on OscarWilde’s The Picture of Dorian GrayJindřiška ŠulistováVysoká škola technická a ekonomická v Českých BudějovicíchAbstractThe following contribution attempts to show some of the principles ofaestheticism, to give a short introduction on O. Wilde’s life. It focuseson the principles which are reflected in The Picture of Dorian Gray, suchas youth and beauty, the non-regret feature, etc. The work does not onlyprovide the readers with the principles but also it gives the personal psychologicalinsight.Keywords: aestheticism, principles, youth, beauty, non-regret feature,life free of responsibilityIntroductionThe purpose of this short article is to demonstrate some of the principles ofAestheticism which are mentioned in Oscar Wilde’s The Picture of Dorian Gray.Aestheticism”The Aesthetic Movement is a 19th century European movement that emphasizedaesthetic values over moral or social themes in literature, fine art, thedecorative arts, and interior design. Generally speaking, it represents the sametendencies that symbolism or decadence stood for in France, or decadentismostood for in Italy, and may be considered the British branch of the same movement.It belongs to the anti-Victorian reaction and had post-Romantic roots,and as such anticipates modernism. It took place in the late Victorian periodfrom around 1868 to 1901, and is generally considered to have ended with thetrial of Oscar Wilde (which occurred in 1895).” 1The principal contribution of this movement is its fundamental idea that theliterature belongs to an art stream and it is definitely worth trying to tackle withnew topics or taboos. This conception influenced the lives e.g. of Virginia Woolf,James Joyce, etc. The movement is closely connected with Decadent picturesof Aubrey Beardsley and with Oscar Wilde who promoted it and applied it in1 http://en.wikipedia.org/wiki/Aestheticism, 12/10/2009123


124 Littera Scripta, 2009, roč. 2, č. 2his life (he was accused of a gross offence as he had a homosexual relationshipwith Lord Alfred ”Bosie” Douglas) [1]O. Wilde attempts to draw the readers’ attention to the evils in the contemporarysociety and also fights for a new and better one in his works, which arefull of gnomic genres. It is possible to track the aesthetic system in his Infant’sBirthday which contrasts with The Picture of Dorian Gray preface. [2, 3]The Basic Principles of AestheticismThe Beauty and Youth PrincipleFirstly, there is a lot of emphasis put on beauty and youth, e.g. Basil Hallward,a painter, is working on a portrait of a young man, Dorian Gray, whois remarkably handsome. The artist even refuses to display his masterpiece inan exhibition as he puts too much of his feelings for Dorian into the painting.Dorian’s beauty, both physical and mental, attracts Lord Henry Wotton whohappens to meet the handsome youngster while visiting his old friend Basil.Henry takes advantage of this chance encounter and explains Dorian the importanceof the beauty. It is a powerful means which opens all doors and urgeshim to seize the day when he is still young and handsome. ”You have onlya few years in which to live really, perfectly, and fully. When your youth goes,your beauty will go with it, and then you will suddenly discover that there are notriumphs left for you, or have to content yourself with those mean triumphs thatthe memory of your past will make more bitter than defeats.” 2 Lord Henry recommendsto Dorian not to waste his looks with poor and unhappy inhabitantsof East End as he sympathises on everything apart from suffering. Next formof beauty is personalised by Sibyl Vane whose appearance and performance arebreathtaking.The youth is viewed as a precious article through which one can gain successand a reputation. To keep his youth Dorian offers his soul. He wishes his picturegrew older instead of himself and carried all marks of his deeds. Lord Henry, ashe becomes older, is interested in Dorian’s secret of eternal youth. He perceivesthe great power hidden in youth. ”To get back my youth I would do anything inthe world, except take exercise, get up early or to be respectable. Youth! Thereis nothing like it.” 3The Non-Regret PrincipleSecondly, a no-regret feature can be noticed in the book, e.g. Dorian and Sibylfall in love with each other but unfortunately, Sibyl loses all her acting flair forthe love with Dorian. Dorian shaken by Sibyl’s poor performance announcesthe actress he stopped loving her. Under these circumstances Sibyl commitssuicide. When Dorian learns about it, he is very unhappy. However, Henry2 Wilde, Oscar: The Picture of Dorian Gray, Penguin Books, 1994, p. 303 Wilde, Oscar: The Picture of Dorian Gray, Penguin Books,1994 London, p. 247


Šulistová, J.: Aestheticism principles based on Oscar Wilde’s 125manages to persuade him that it was not his fault and invites Dorian to joinhim in watching a theatre play. So instead of brooding over the sad matter,Dorian enjoys himself. Or similarly when Basil asks Dorian for explanationof all those gossips spread about him, Dorian gets angry with the painter andsimply kills him in a fit of rage. And his main worry is to dispose of the deadbody. And also the encounter with Alan Campbell illustrates this attribute.Dorian summons Alan, a scientist, to help him get rid of the body in the attic.If Allan refuses, Dorian is prepared to blackmail him. Mr Campbell does whathe was asked for and shortly afterwards he commits suicide. Dorian does notfeel sorry at all, still sure that he is not guilty.The Non-Responsibility PrincipleNext principle shows life free of responsibility. Dorian has influenced manyyoung men who look up to him and try to imitate his way of dressing, his manners,and his carefree attitude to life. They pay a high price for this adoration.Some of them are made to leave England, others lose their status in the societyor become drug addicted... . Dorian does not represent trouble for young menonly, he is a threat to young women as he leaves them heart-broken withouta slightest interest in their future. Lord Henry is a key example of this feature.Although married himself, he seeks love adventures (swept off his feet by Doriantoo) and gives people willing to listen to him advice on how to lead a happy life.”Nowadays most people die of a sort of creeping common sense, and discoverwhen it is too late that the only things one never regrets are one’s mistakes.” 4ConclusionThis book shows us a comeback of some Greek and Renaissance attributessuch as hedonism or homoeroticism which were supposed to boost the stiffVictorian period. On the other hand, it can serve as a warning against theleading of double life; the beginning was very promising, a young handsomeman with a possible bright future, full of optimism, enthusiasm and with greatexpectations. However, everything became spoilt due to his immense vanity,conceit and arrogance which were supported by Lord Henry (he representeda total loss of morality). He was a hunter who turned into a prey.The principles stated above can be seen in our society too. The beautifulappearance next to the youth can open many doors which have not been andwill not be open to those who lack them regardless their personal features. Thepeople like a painter Basil do not speak loud enough, so they are not voiced veryoften and also they seem to be too average. To be listened to. One usually hasto attract the attention in a negative way. The community sometimes resemblesthe novel in this respect. The non-regret and life free of responsibility principlestend to get more and more popular with certain social classes depending on agetoo.4 Wilde, Oscar: The Picture of Dorian Gray, Penguin Books,1994 London, p. 51


126 Littera Scripta, 2009, roč. 2, č. 2References[1] Alexander, Micheal: A History of English Literature, Plagrave Macmillan,2000, London.[2] Hilský, Martin, Nagy, Ladislav, eds.: Od slavíka k papouškovi, Host, 2002Brno.[3] Hilský, Martin: Rozbité zrcadlo, Albatros, 2009 Praha.[4] http://en.wikipedia.org/wiki/Aestheticism, 12/10/2009[5] Wilde, Oscar: The Picture of Dorian Gray, Penguin Books, 1994 London.Kontaktní adresa: Mgr. Jindřiška Šulistová, Katedra cizích jazyků, Vysokáškola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Okružní 10, 370 01 ČeskéBudějovice, e-mail: 4014@mail.vstecb.czŠULISTOVÁ, J. Aestheticism principles based on Oscar Wilde’s The Pictureof Dorian Gray. Littera Scripta, 2009, roč. 2, č. 2, s. 123–126. ISSN 1802-503X.


Petráškůvpramen-kvalitnízdrojpitnéabalenépramenitévodyPetraBednářová,JanaKrejsováVysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicíchAbstraktKvalitapitnévodyjednescelosvětovýmproblémem.Kvalitavodysouvisísezdrojemčerpání,suskladněnímasamozřejměsesložením.Klíčováslova:pitnávoda,zdrojvodyVymezenípojmůVodnízdrojjezdrojpodzemnínebopovrchovévody,kterýmůžebýtvyužívánprolidskoupotřebu.Charakteristickýmrysemvodníhozdrojejejehokontinuálníobnova.Pitnávodajezdravotněnezávadnávoda,kteráanipřitrvalémpožívánínevyvoláonemocněníneboporuchyzdravípřítomnostímikroorganismůnebolátekovlivňujícíchakutním,chronickýmčipozdnímpůsobenímzdravífyzickýchosobajejichpotomstva,jejížsmyslověpostižitelnévlastnostiajakostnebráníjejímupožíváníaužíváníprohygienicképotřebyfyzickýchosob.Vymezenípojmůpropitnouvodu:Mezníhodnota–MH–hodnotaorganoleptickýchukazatelůjakostipitnévody,jejichpřirozenýchsoučástíneboprovozníchparametrů,jejichžpřekročeníobvyklenepředstavujeakutnízdravotníriziko.Není-liuukazateleuvedenojinak,jednáseohorníhranicirozmezípřípustnýchhodnot.Nejvyššímezníhodnota–NMH–hodnotazdravotnězávažnéhoukazatelejakostipitnévody,vdůsledkujehožpřekročeníjevyloučenopoužitívodyjakopitné,neurčí-liorgánochranyveřejnéhozdravínazákladězákona258/2000Sb.,jinak.Doporučenáhodnota–DH–jdeooptimálníkoncentraci,jejížstanoveníovlivňujízdravotníhohlediskaVymezenípojmůprobalenoupramenitouvodu:Balenápramenitávoda–výrobekzkvalitnívodyzchráněnéhopodzemníhozdroje,kterámůžebýtupravovánapouzevsouladusustanovením §4vyhlášky127


128 LitteraScripta,2009,roč.2,č.2275/2004Sb.Tatovodajevhodnáktrvalémupřímémupoužívánídětmiidospělými.Mezní hodnota – MH–hodnotajakostníhoukazatelebalenévody,jehožnedodrženímztrácívodavyhovujícípožadavkyvukazateli,ukteréhohodnotanebyladodržena.Nejvyššímezníhodnota–NMH–hodnotaukazatelezdravotnínezávadnostibalenévody,vdůsledkujehožpřekročenísepotravinavylučujezoběhu.Doporučenáhodnota–DH–nezávaznáhodnotaukazatelejakostibalenévody,kteráznamenáminimálnížádoucíkoncentracidanélátkynebojejíoptimálnírozmezí.Meze detekce – MD–nejvyššíhodnotamezedetekcemetody,kteroulzepoužítkověřenínepřítomnostiorganickýchlátek.SrovnánípožadavkůnakvalitupitnévodyspramenitoubalenouvoduMikrobiologické,biologické,fyzikální,chemickéaorganoleptickéukazatelepitnávodazpodzemníhozdroje pramenitábalenávodaMikrobiologickéa biologickéukazateleukazatel jednotka limit typ jednotka limit typlimitu limituenterokoky KTJ/100ml 0 NMH KTJ/250ml 0 NMHE.coli KTJ/100ml 0 NMH KTJ/250ml 0 NMHkoliformníb. KTJ/100ml 0 MH KTJ/250ml 0 NMHmikr.obr.živ.org. jedincivml 0 MH jedincivml 0 NMHpočtykol.22 ◦ C KTJ/ml 200 MH KTJ/ml 100 MHpočtykol.36 ◦ C KTJ/ml 20 MH KTJ/ml 20 MHPseudomonasaeruginosa KTJ/250ml 0 NMHFyzikální,chemickéaorganoleptickéukazateleamonnéionty mg/l 0,5 MH mg/l 0,25 MHantimon µg/l 5 NMH µg/l 3 NMHarsen µg/l 10 NMH µg/l 5 NMHbarva mg/lPt 20 MH mg/l 20 MHbaryum mg/l 0,5 NMHberylium µg/l 2 NMH µg/l 0,5 NMHbor µg/l 1 NMHTOC mg/l 5 MHdusičnany mg/l 50 NMH mg/l 25 NMHdusitany mg/l 0,5 NMH mg/l 0,02 NMH


Bednářová,P.,Krejsová,J.:Petráškůvpramen 129fluoridy mg/l 1,5 NMH mg/l 0,7 NMHhliník mg/l 0,2 MH mg/l 0,05 MHhořčík mg/l 20–30 DH mg/l 20–30 DHCHSK mn mg/l 3 MH mg/l 2 MHchlorvolný mg/l 0,3 MHchloridy mg/l 100 MH mg/l 100 MHchloritany µg/l 200 MHchrom µg/l 50 NMH µg/l 25 NMHchuť přijatelná MHkadminum µg/l 5 NMH µg/l 2 NMHkonduktivita mS/m 125 MH mS/m 125 MHkyanidycelkové mg/l 0,05 NMH mg/l 0,005 MHmangan mg/l 0,05 MH mg/l 0,1 NMHměď µg/l 1000 NMH µg/l 200 NMHnikl µg/l 20 NMH µg/l 20 NMHolovo µg/l 10 NMH µg/l 5 NMHpach přijatelný stupeň 1 MHpH 6,5–9,5 MH 4,5–8,0 MHPAU µg/l 0,1 NMHrtuť µg/l 1 NMH µg/l 0,5 NMHselen µg/l 10 NMH µg/l 10 NMHsírany mg/l 250 MH mg/l 250 MHsodík mg/l 200 MH mg/l 100 MHvápník mg/l 40–80 DH mg/l 40–80 DHvápník+hořčík mmol/l 2–3,5 DH mmol/l 1,8–3,2 DHzákal ZF(t,n) 5 MH ZF(t,n) 2 MHželezo mg/l 0,2 MH mg/l 0,3 MHRL mg/l 1000 MHRLmg/l 150–400 DHsulfanvolný mg/l 0,01 MHhuminovélátky mg/l 0,2 MHchlorethen µg/l 0,5 NMH µg/l 0,2 MDepichlorhydrin µg/l 0,1 NMHakrylamid µg/l 0,1 NMHbenzen µg/l 1 NMH µg/l 0,1 MDbenzoapyren µg/l 0,01 NMH µg/l 0,0005 MDpest.Látkyjedn. µg/l 0,1 NMH µg/l 0,025 MD1,2dichlorethan µg/l 3 NMH µg/l 0,1 MD


130 LitteraScripta,2009,roč.2,č.2tetrachlorethan µg/l 10 NMH µg/l 0,1 MDtrihalomethany µg/l 100 NMHtrichlorethan µg/l 10 NMH µg/l 0,1 MDtrichlormethan µg/l 30 MHtoluenµg/l 0,1 MDxylenyµg/l 0,3 MDethylbenzenµg/l 0,1 MDstyrenµg/l 0,1 MDchlorbenzenµg/l 0,1 MDdichlorbenzenµg/l 0,1 MDtrichlorbenzenµg/l 0,1 MDNELµg/l 15 MDVysvětlivky:E.coli–Escheriachiacoli,koliformníb.–koliformníbakterie,mikr.obr.živ.org–mikroskopickýobrazživéorganismy,počtykol.–počtykolonií,TOC–celkovýorganickýuhlík,CHSK mn–chemickáspotřebakyslíkumanganistanem,PAU–polycyklickéaromatickéuhlovodíky,RL–látkyrozpuštěné,NEL–látkyetrahovatelnénepolárníZtabulkovéhosrovnáníukazatelůstanovenýchprávníchpředpisempropitnouvoduapropramenitoubalenouvodujezřejmé,žeprovodupramenitouurčenoukbalení,jsoupožadavkypřísnějšískorovevšechukazatelích,jsouzdetaképřísnějšípožadavkynaorganickésloučeniny.Tymusísplňovatnejvyššíhodnotumezedetekce,kteroulzepoužítkověřenínepřítomnostiorganickýchlátek.Kvalitapramenitébalenévodyjevelmidobřelegislativněošetřena.Zřízenívodníhozdroje,jehoochranuavyužívání,řešíhlavnětytozákonyavyhlášky:Zákony:258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některýchsouvisejícíchzákonů,vezněnípozdějšíchpředpisů254/2001Sb.,ovodáchaozměněněkterýchzákonů(vodnízákon),vezněnípozdějšíchpředpisů274/2001Sb.,ovodovodechakanalizacíchproveřejnoupotřebuaozměněněkterýchzákonů,vezněnípozdějšíchpředpisůVyhlášky:252/2004Sb.,kterousestanovíhygienicképožadavkynapitnouateplouvoduačetnostarozsahkontrolypitnévodyvezněnívyhlášky187/2005Sb.,a293/2006Sb.,275/2004 Sb., o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnostbalenýchvodaozpůsobujejichúpravy,vezněnípozdějšíchpředpisů428/2001Sb.,kterouseprovádízákonč.274/2001Sb.,ovodovodechakanalizacíchproveřejnoupotřebuaozměněněkterýchzákonů,vezněnípozdějšíchpředpisů.


Bednářová,P.,Krejsová,J.:Petráškůvpramen 131Umístěnívodníhozdrojeajehoochrana.Vrtanástudna,sloužícídnesjakozdrojpitnéabalenépramenitévody,senacházívčeskokrumlovskémmoldanubikuvnadmořskévýšce520m.n.m.nalevémbřehuPolečnice.Podložníkrystalinikumjetvořenopararulamisčetnýmivložkamigrafitickýchpararul,krystalickéhovápence,amfibolitůakvarcitů.Zkvarterníchsedimentůjsouzastoupenydeluviálnípísčito-jílovitéuloženiny.Úlomkovitáeluviajsouzastoupenajenlokálně.Podzemnívodnízdrojsenalézávúzemí,kdemázvodohospodářskéhohlediskarozhodujícívýznampuklinovápodzemnívodakrystalinika.Stupeňhorninovépropustnostijezávislýnaschopnostihorninvytvářetotevřenépukliny.Kolektorempodzemnívodyjsoutektonickélinievyššíhořáduorientovanévesměruodseverovýchodukjihozápaduaodseverukjihu.Studnajezdrojemvelmikvalitnípitnévodyprozásobováníobyvatel,aletakéiprovodubalenou.Podzemnívodavporovnáníspovrchovouvodoujeménězranitelná,cožjedůležitéprojejívyužitíazabezpečeníjejíochrany.Proochranuvodníhozdrojebylovměsíciúnoruroku2005vyhlášenopásmoochranyprvníhoidruhéhostupně(Č.j.OŽPZ-4156/04r/Krzedne18.1.2005MěÚČeskýKrumlov).Dálebylystanovenypodmínkyproúdržbutravníhoporostujakvprvním,takdruhémstupniochrany.MěÚČeskýKrumlovbylytakévrozhodnutístanovenypodmínky,conelzeumísťovatvdanémpásmuochranyapředevším,jaksvodouhospodařit.Jenutnéudržetjakmnožství,takipotřebnoukvalituvodyčerpanézestudny.Tojemožnézabezpečitjentehdy,bude-lizestudnyzaručenpravidelnýodběrvodybezvelkýchvýkyvůspolusezajištěnímochrannéhopásmavodníhozdroje.Kvantitativníochranasouvisísregulacíamnožstvímodebíranévody.HistorieavýstavbavrtuPodzemnívodaječerpánazvrtu,jemužvroce1989předcházelgeologickýahydrogeologickýprůzkum.Vrtjeumístěnvprostoru160mseverovýchodněodKájovskéhorozcestívCHKOBlanskýles.Ksamotnérealizaci-vyvrtánízdrojepodzemnívody-došlovroce1989.Vrtánístudnybylozahájenovčervencitéhožroku,dohloubky6metrůčinilprůměrvrtu330mm,od6metrůdohloubky20,50mbylovrtánovprůměru245mm.Do1mprocházelvrtpísčitouhlínouado7metrůhrubýmizvodnělýmištěrkopísky.Od7metrůdo20,50msevyskytovalarůzněnavětraláarozpukanábiotitickápararula.Vprůběhupracíbylanavrtuprováděnastoupacízkouškaanajejímzákladěbylvrtvystrojenpažnicemioprůměru219mm.Kvalitativníochranajeřešenapředevšímvymezenímochrannýchpásemprozabezpečeníjakostiazdravotnínezávadnostivodníhozdroje.Běhemvýstavbystudnybylyodebrány3vzorkyvodyzprofiluvrtukanalýzámvčetněvyhodnoceníknorměnapitnouvodu.Bylozjištěno,ževodaobsahujevyššímnožstvíželezaamanganu,nežpřipouštělanormanapitnouvoduplatnávdanédobě.Vzorkyvodybylyodebránykanalýzámvobdobíměsíce


132 LitteraScripta,2009,roč.2,č.2záříaříjna1989.Obsahželezasepohybovalvrozmezí1,6až1,0mg/l.Vzorekodebraný16.10.1989,pronávrhtechnologieúpravyvody,bylčirýbezusazeninseslabězemitýmpachem.Vodamělaalkalickoureakci,pH7,3.Bylamírněuhličitanověagresivní(CO2-3,2mg/l).Obsahemželeza(0,37mg/l)amanganu(0,2mg/l)vzorekpřevyšovalhodnotupovolenouČSNpropitnouvodu.Hodnotaoxidovatelnosti1,7mg/lbylavyhovující.Hodnotaodparku266mg/l,zjištěnávýpočtemzměrnévodivosti,poukazovalananízkýstupeňmineralizacevodníhozdroje.Hodnotacelkovétvrdostičinila2,0mg/lsmírněpřevažujícíuhličitanovoutvrdostí(1,1mmol/l).Čerpacízkouškanavrtubylaprovedenajakvroce1989,takivroce2001seshodnýmivýsledky-vydatnostvrtučiní0,37litrůzavteřinu.KvalitavodyzvrtuneodpovídalapožadavkůmpitnévodyČSN830611zvýšenýmobsahemželezaamanganu,ikdyžobsahželezavprůběhučerpacízkouškypokleslz1,6mg/lna0,37mg/l.Hodnotyindikátorůpovrchovéhoznečištěníbylynalezenyvpřípustnékoncentraciuchloridů28,4mg/l,udusičnanů11,4mg/l,udusitanů0,041mg/l,ufosforečnanů0,05mg/luamoniaku0,07mg/l.Využitízdrojepocelýrok.Dalšívzorkyvodyzdanéhovrtubylyodebrányaanalyzoványažvroce2001,kdysemajitelrozhodl,ževodabudevyužívánakpitnýmúčelům.Bylaopětprovedenačerpacízkouškaaodebrányvzorkyzvodníhozdrojekanalýzám.Vzávěrubylokonstatováno,žejepotřebavoduzbavitželezaamanganů,abybylavhodnákpitnýmúčelům.Smikrobiologiívodynebylžádnýproblém.Vroce2004došlokzavedeníúpravyvodyzezdroje.Úpravajezaměřenanasníženíželezaamanganu.Technologieúpravyvodybylaúčinnáahodnotyželezakleslyna0,12mg/lamanganvodebranémvzorkunebylnalezen.Vtomtorocebylodebránvzoreknazákladnírozborpitnévody.Všechnyukazatelebylyvsouladusprávnímpředpisem.Majitelsepovyhodnocenísituacerozhodl,ževodunebudevyužívatjensezóněproprovozkempu,alebudejistáčetdobarelůjakopramenitoubalenouvodu.VareáluPetráškovaDvorabylapostavenastáčírnanabalenouvodu.Vlistopaduroku2004byljižvzorekvodyodebránzprovizorníhostáčecíhozařízeníaanalyzovándlelegislativníchpožadavkůnavodupramenitou,balenou(275/2004Sb.,opožadavcíchnajakostazdravotnínezávadnostbalenýchvodaozpůsobujejichúpravy,vezněnípozdějšíchpředpisů).Vtétovoděnebylyzjištěnyamonnéionty,bromičnany,dusičnany,dusitany,hliník,humínovélátky,celkovékyanidy,nepolárníextrahovatelnélátky,železo,antimon,arsen,baryum,berylium,chrom,kadmium,olovo,rtuť,selen.Takénebylynalezenytriaziovéherbicidychlorovanéinsekticidy,benzo(a)pyren,sumaPCB.Zkovůbylyvevodězjištěnypouzenikl(0,008mg/l),mangan(0,013mg/l)asodík(10,5mg/l).Ztěkavýchuhlovodíkůbylnalezenetylbenzen0,4mikrogamů/lvečtyřnásobnémmnožstvíoproti(NMH0,1)axylény1,1mikrogramů/l(NMH0,3)vevícenežtrojnásobnémmnožstvínežurčujedanýprávnípředpis.Mikrobilogickéabilogickéukazatelebylyvsouladusdanýmpředpisem.


Bednářová,P.,Krejsová,J.:Petráškůvpramen 133Kdesevzaly organické látky ve vodě určené jak k pitnýmúčelůmakbalení?Nazákladěprovedenýchanalýzazjištěníxylénůietylbenzenuvevoděbylyodebrányvzorkyvodyzezdroje,předúpravouvody(odstraněníželezaaodmanganování)aznapouštěcíhozařízení.Xylenaethylbenzenbylnalezenjenpřiprovizornímstáčenívodydobarelů.Vodnízdrojbylprostorganickýchlátekstejnějakovoda.Byllokalizovánzdrojznečištěníatonapouštěcíčástpřistáčenívody,kterájedinánebylaznerezu,alezuměléhmotybezatestu.Ostatníčástizařízeníbylyznerezovéhomateriálu.Došlokodstraněníumělohmotnékoncovkyzanerezovou.Nalezenýzdrojznečištěníbylodstraněn.Závěrjejednoznačný:jepotřebaprovádětanalýzypřijakémkolivzásahudosystému,atojakdorozvodůvody,takifinálníhostáčení.Xylenjeorganickásloučenina,jejížmolekulutvoříbenzenovéjádroadvěmetylovéskupinyCH3 .Xylensenazývátéždimethylbenzen.Existujítřiizomeryxylenu.Názevpříslušnéhoizomeruxylenuseodvozujeodvzájemnépolohymethylovýchskupin.Všechnytřixylenyjsouzanormálnípokojovéteplotybezbarvé,zapáchajícíhořlavékapaliny.Vpříroděsevyskytujívpetrolejiavdehtu.Vznikápřilesníchpožárech.Xylenysepoužívajíjakorozpouštědla,čistidla,ředidlabarev.Ethylbenzenseřadípodobnějakobenzen,styrenanebonaftalenkaromatickýmuhlovodíkům.Jetohořlavábezbarvákapalina,aromatickéhozápachu.Jelehcevznětlivý.Jeobsaženvropnýchlátkách,tvořípříměsvbenzinech.Používásetaképrovýrobubarevarozpouštědel.Jderovněžomeziproduktpřivýroběstyrenu.Jetaképroduktemnedostatečnéhohořenípřilesníchpožárech.ZávěrPostupzvolenýprovozovatelem,kdyvoduzvrtunejprveřešilzhlediskakvantityakvalityjakovodupitnou,bylvelmiprozíravý.Vyřešilsikvalitupitnévodytím,žeprovedljejíúpravu,odstranilzníželezoamangan.(Totéžvzešloizdoporučeníprvníchanalýzvroce1989).Nechalsiodebratvzorkynacelkový(velký)rozborvodyurčenýkpitnýmúčelům.Povyhodnoceníveškerýchanalýzadostupnýchinformacídošelkzávěru,žekvalitnípitnévoděneprospěje,kdyžbudečerpánajensezóněproprovozkempu.Protoserozhodlvyužívatvodnízdrojceloročněstím,žepostavístáčírnunapramenitoubalenouvodu.Stáčírnabylapostavenaabylyodstraněnyzávady,kterébybránilyprovozuještěpředzkušebnímprovozem.Totovšebylorealizovánonazákladěcílenýchodběrůvodyajejichvyhodnocováni.Vroce2005,vdobězkušebníhoprovozu,bylodebránvzorekzestáčecílinkyprovelkýrozborbalenépramenitévody.Rozbordopadldobře,vodamělakvalitníparametryjakostiprostévšechorganickýchlátek.Mělavelminízkoumineralizací–vodivost46,7mS/marozpuštěnélátky377mg/lsepohybovalyvdoporučenéhodnotě.Vápníkahořčíkbylvoptimálníatakévdoporučenéhladině(2,03mmol/l).Přítomnostkovů–železopod0,06mg/l,mangan0,019mg/l,


134 LitteraScripta,2009,roč.2,č.2sodík14.9mg/l,antimon,arsen,baryum,berylium,chrom,kadmium,měď,niklolovo,rtuť,selenzinekpodmezídetekcestanovení.Mikrobiologickýabiologickýrozborbyltakévsouladuslegislativou.Jakokladlzeuvést,žepřistáčenípramenitévodybylopotechnologickéstráncevševpořádkuabezzávad.Kvalitavodystáčenádobarelůpřímozezdrojemělatunejlepšíkvalitu.Zdrojirozvodyvčetněstáčecíhozařízeníjsouneustálepodkontrolouprovozovateleazezařízeníjsoupravidelněodebírányvzorkyvodykanalýzám.Kvalitavody,jakpokvalitativní,takikvantitativnístránce,seneměnídíkyvyrovnanémuodběru,údržběrozvodůazařízenístáčírny.Velkouúlohuzdesehráváidobráúdržbaochrannéhopásmavodníhozdroje.Reference[1]ProjektpásmaochranyvrtanéstudnyKEMPPetráškůvDvůr,Ing.FridrichVáclav,rok2004[2]Rozhodnutíopovolenísnakládánísvodami-odběrpodzemníchvodzvodníhozdrojePetráškůvdvůrČ.j.:OŽPZ-4155/04/r/Mmz6.4.2005,vydalMěÚČeskýKrumlov[3]Rozhodnutí o stanovení ochranných pásem vodního zdroje – PetráškůvDvůr–vrtanástudnaČ.j.OŽPZ-4156/04r/Krzedne18.1.2005MěÚČeskýKrumlov[4]ZprávaoprovedeníavyhodnoceníčerpacízkouškyprovedenénavrtanéstudniHJ1nalokalitěKájov–kempnaStaréhospodě,Holubov2001,VondrákZdeněk[5]ZprávaopodrobnémhydrologickémprůzkumuzásobovánívodouproturistickázařízenínaKájovskémrozcestí,AgroprojektČeskéBudějovice1989,Ing.JanaVaňková


Bednářová,P.,Krejsová,J.:Petráškůvpramen 135Petrášek’sspring,qualityresourceofdrinkingandbottledspringwaterQualityofdrinkingwaterisarealproblemallovertheworld.Qualityofwateriscloselyconnectedwithwaterresources,storingandofcoursestructure.Keywords:drinkingwater,waterrecourcesKontaktníadresa:Ing.PetraBednářová,Ph.D.,VysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicích,Okružní10,37001ČeskéBudějovice,e-mail:bednarova@vstecb.cz RNDr.JanaKrejsová,VysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicích,Okružní10,37001ČeskéBudějovice,e-mail:rndrjanakrejsova@seznam.czBEDNÁŘOVÁ,P.,KREJSOVÁ,J.Petráškůvpramen-kvalitnízdrojpitnéabalenépramenitévody.LitteraScripta,2009,roč.2,č.2,s.127–135.ISSN1802-503X.


AnalytickézákladypravděpodobnostipronematematikyKamilDedecius,JanaKalová,VěraKurcováVysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicíchAbstraktČlánekpojednáváozákladechpravděpodobnostizhlediskamatematickéanalýzyvreálnémprostorusvyužitímteoriemíry.Vúvodníčástizavádínezbytnépojmyjakoměřitelnýprostor, σ-algebra,měřitelnáfunkce,Borelovymnožinyaj.ananichdefinujeprvnípojmypravděpodobnosti,tj.náhodnouveličinujakozobrazenízpravděpodobnostníhoprostoru(Ω,A, P)doměřitelnéhoprostoru(R, B),indukujícíměřitelnoufunkci P.Nateoriináhodnéveličinyjenásledněvybudovánprincipdistribučnífunkce F.Klíčová slova: míra, náhodná veličina, pravděpodobnost, distribučnífunkceÚvodTeoriepravděpodobnostijevykládánahnedněkolikazpůsoby.Snejzákladnějšímznichsesetkávávětšinastudentůgymnáziíavysokýchškol.CílemtohotočlánkujeponěkudzjednodušeněpřiblížitKolmogorovovuinterpretacipravděpodobnostizaloženounateoriimíry,jejížvýkladjesicevzhledemkesvématematickérigorozitěpopulárnějšímezimatematiky,současněvšakprolaikyhůřepochopitelnýpřiabsencihlubšíznalostimatematickéanalýzy.Takovývýkladseopíráoprincipalgeberaměřitelnýchprostorů,definujenáhodnouveličinujakoměřitelnoufunkcizobrazujícínaBorelovu σ-algebruapomocíLebesgueovaintegráluzavádíjejídistribuci.Tentotextneaspirujenamatematickoupreciznost,naopaksesnažíbýtoporoupřiprvníchkrůčcíchdoměrovéhopojetípravděpodobnosti.Vzhledemktomujeupuštěnoodrigorózníhovýkladutypu„definice,věta–důkaz”abylopřistoupenohnedkněkolikadrobnýmzjednodušením,kteráalenijakzásadněnejsounaúkorpřesnostivýkladu.Zájemcůmoteoriipravděpodobnosti,vybudovanounateoriimíry,lzedoporučitzejménaklasickouknihuzakladateletétodisciplínyprof.Kolmogorovova[1]adobřezpracovanouknihuprof.Shao[2].Velmipěknějezpracovánarovněžkniha[3].Proteoriimíryaabstraktníintegracejevhodnýmzdrojem[4].137


138 LitteraScripta,2009,roč.2,č.2Základy σ-algebryZaveďmenejprvemnožinuelementárníchjevůΩ,obsahujícívšechnymožnévýsledkynáhodnéhopokusu.Takovýprostormůžemítnapříkladpodobu{1,2,3,4,5,6}proběžnoukostku.Natétomnožinězaveďmelibovolnýsystémjejíchpodmnožin A,kterývyjadřujemožnéjevy,zpravidlanenutněvšechny.Jednouzdůležitýchvlastností Aje,žekekaždémnožiněobsahujeijejídoplněk(jevopačný).Dvojice(Ω, A)potomtvoříměřitelnýprostoraAnazýváme σ-algebrounaΩ.Zaveďmetedyformálněnásledujícídefinici:Definice1 Systém ApodmnožinΩsenazývá σ-algebrounaΩ,pokudmátytovlastnosti:i. PlatíΩ ∈ A,ii. je-li A ∈ A,potomiA c ∈ A,iii. pro A= ⋃ ∞i=1 A ikde A i ∈ A, i=1,2, . . .platí A ∈ A.Definicenámtedyříká,že σ-algebrajesystémmnožin,vněmžkekaždémnožině Aexistujejejídoplněk A c ,patřídonějcelámnožinaΩ,aleimnožinaprázdná∅(důsledekvlastnostiii.),kteráodpovídájevunemožnému,ajeuzavřenýnaspočetnásjednocení.Nejmenšímožná σ-algebrapotomlogickyobsahujepouzedvěmnožiny,{∅,Ω}.NaopaknejvětšímožnáobsahujevšechnymožnépodmnožinyzΩ.MíraJižbylořečeno,že(Ω, A)jeměřitelnýprostor,cožintuitivněvyvolávápotřebumíry.Tatomírabymělazřejměbýtnějakýmreálnýmčíslem,vyjadřujícímnapř.délkunebopočet.Označmetedydélkupísmenem µauvažujme,žebymělabýtkladnánebonulováamělabysedátsčítat,jsou-lisplněnyurčitépodmínky.Dostávámesetedyknásledujícídefinici:Definice2 Nezápornámírajefunkce µdefinovanána σ-algebře A,zobrazujícítuto σ-algebrudointervalu[0, ∞] 1 ,kterájesoučasněspočetněaditivní,tj.proA i ∈ A, i=1,2, . . .,ježjsoupodvoudisjunktní,platí(⋃ ∞ ∞∑µ A i)= µ(A i ) (1)i=1Tatodefinicetedyříká,žemírajebuďnulanebovětšíažepokud„měříme”systémsprázdnýmiprůniky,potommůžemeposčítatmírujednotlivýchprvkůtohotosystému.Prostor(Ω, A, µ)potomnazývámeměřitelnýprostor.Pokudzavedeme µ(Ω) = 1,potommluvímeopravděpodobnostnímíře.Jezvykemnamísto µpsát P.Tímdostávámepravděpodobnostníprostor(Ω, A, P).1 Oboustranněuzavřenýintervaljesprávně,kladnénekonečnovtomtopřípaděvyjadřujeexistencisuprema.i=1


Dedecius,K.,Kalová,J.,Kurcová,V.:Analytickézáklady 139Vteoretickématematiceexistujecelářadadalšíchměr,znichžproúčelypravděpodobnostijsoupodstatnédvěznich.PrvníjemíraLebesgueova 2 ,přiřazujícímnožinámeuklidovskéhoprostorudélku,plochuneboobjem.Příkladembudižmíraintervalu µ([a, b])=b − apro b > a.Druhouměroujemíraaritmetická,definovanájakopočetprvkůdanémnožiny.JinýmipříkladyměrjsoumíryDiracova,Radonova,Haarova,Hausdorffova,Borelova...NáhodnáveličinaZteoriepravděpodobnostiplyne,žejevymajípravděpodobnostnejméně0anejvíce1(neboli100%),nebolimírapravděpodobnostilibovolnéhojevujezintervalu[0,1].Zaveďmenynínáhodnouveličinu(„proměnnou”,jížjepřiřazenvýsledeknáhodnéhopokusu)trochujinýmzpůsobemnežjevzákladnímvýkladupravděpodobnostizvykem,asicespoužitímvýšeuvedenéteorie.Uvažujmenejprve,žejetřebaprovéstnějakézobrazeníz(Ω,A).Totozobrazeníseprovádídomnožinyreálnýchčísel,nanížjedefinovánarovněž σ-algebra(abybylazaručenaměřitelnost).Tato σ-algebrajetzv.Borelova 3 (značíme B),tedynejmenší σ-algebratvořenávšemiotevřenýmimnožinami.PrvkytakovéalgebrynazývámeBorelovymnožinyaspeciálnětedykroměotevřenýchmnožinjsoujimiimnožinyuzavřené,neboťjsoudoplňkymnožinotevřených,adálemnožinyjednostranněotevřené,kteréjsousjednocenímimnožinotevřenýchauzavřených.VýznamBorelovyσ-algebryjevnašempřípaděnásledující–pokudznámevlastnostimírypravděpodobnostinakaždémintervalu,pakumímepopsatjejívlastnostiinavšechBorelovýchmnožinách.ProtozavádímezobrazeníX:(Ω, A) →(R, B) (2)ježjenáhodnouveličinou.MíradefinovanánaBorelovýchmnožináchsenazýváBorelovoumírou.VýznammnožinnulovémíryMnožinanulovémíryjetakovámnožina A ∈ B,jejížmírajenulová.Vteoriipravděpodobnostijetatoskutečnostekvivalentníktvrzení,žeexistujejev A,kterýovšemnikdynenastane.Důležitouvlastnostítakovýchmnožinjefakt,žepřiprácisesystémem Btytomnožinynepředstavujípraktickyžádnéomezeníapřitomsepřisamotnémpočítánívětšinouneprojevují.PříkladembudižintegracepřesB,naněmžje f(A)sicenekonečná,alemánulovoumírualzejitedyignorovat.Komplikacenastávajíažpřiprácispodmnožinamimnožinnulovémíry,ovšemitylzepoměrnějednodušeřešit.Tatoproblematikajealemimorámecčlánku.2 Henri Léon Lebesgue (1875–1941) – francouzský matematik, jehož stěžejním dílem jeteorieintegraceřešícíproblémy,snimižsepotýkáRiemannůvintegrál.3 ÉmileBorel(1871–1956)–francouzskýmatematik,jedenzezakladatelůteoriemíryajejíaplikacevpravděpodobnosti.


140 LitteraScripta,2009,roč.2,č.2IndukovanápravděpodobnostZaveďmenynípravděpodobnostjakoindukovanouměřitelnoufunkci.Uvažujmenejprve,ženastaljev A ∈ B.Náhodnáveličina XindukujejehopravděpodobnostPjakofunkci P(A)=P({ω: X(ω) ∈ A})neboliříká,žeexistujemnožinajevů ω,ježnáhodnáveličina Xzobrazujedojevu Aapravděpodobnosttakovéhojevujerovnasoučtupravděpodobnostíjednotlivýchjevů ω.JinýmislovypravděpodobnostBorelovymnožinyAjerovnapravděpodobnostijejíhoinverzníhozobrazenípod XP(A)=P ◦ X −1 (A)=P(X −1 (A))=P({ω: X(ω) ∈ A}) (3)Bývázvykempsátzkráceně P(A)=P(X ∈ A)nebojen P(X ∈ A).Složenézobrazení P=P ◦ X −1 serovněžnazývádistribuce X.DistribučnífunkceDistribučnífunkcejedefinovánapředpisemF(x)=P((−∞, x]), x ∈ R (4)Zpředpisulzeintuitivněvyčísthnedněkolikvlastnostídistribučnífunkce.Jmenovitě• F(−∞)=lim x→−∞ F(x)=0.• F(∞)=lim x→∞ F(x)=1.•Distribučnífunkcejeneklesající, F(x) ≤ F(y)pokud x ≤ y.•Distribučnífunkcejezpravaspojitá,lim y→x F(y)=F(x)pokud y ≥ x.PřipomeňmevýznamBorelovýchmnožin,zmíněnývpředchozíčástičlánku.Prokompletnípopisindukovanépravděpodobnostijepotřebaznát P(X ∈ A)provšechna A ∈ B.JelikožBorelova σ-algebramůžebýtgenerovánamnožinami(−∞,x)provšechna xreálná,postačujenámprokompletnípopisznalostP(X ∈ A)proprávětakovémnožiny.PotommůžemepsátrovněžpředpisdistribučnífunkceF(x)=P(X ≤ x).Obecnělzenavícříci,žeindukovanápravděpodobnostnaintervalu(x, y]jerovnarozdílu F(y) − F(x).ZávěrČlánekstručněpojednaloprincipuzavedeníteoriepravděpodobnostinazákladěteoriemíry.Cílembylotentovýkladpojmouttak,abybylpřidostatečnémířefantaziesrozumitelnýipronematematiky.Obsahembylozavedenízákladůmírypravděpodobnostiavybudováníprincipupravděpodobnostníhoprostoru,


Dedecius,K.,Kalová,J.,Kurcová,V.:Analytickézáklady 141náhodnéveličinyjakozobrazeníadistribučnífunkcejakocharakteristikynáhodnéveličiny.Zdejevýkladukončen,neboťbylogickymělanásledovatteoriehustotypravděpodobnosti,ježovšempředpokládáznalostzákladůabstraktníintegracesvyužitímLebesgueovaintegráluadáleRadonovy-Nikodymovyvětyproderivacidistribučnífunkce.Tatoteoriebudeobsahemněkteréhozpříštíchpříspěvků.Reference[1]KOLMOGOROV,A.N.FoundationsoftheTheoryofProbability(2nded.).NewYork:Chelsea,1956.ISBN0828400237.[2]SHAO,J.MathematicalStatistics.Springer,2007.ISBN0387953825[3]POLLARD,D.Auser’sguidetomeasuretheoreticprobability.NewYork:CambridgeUniversityPress,2002.ISBN0521002893[4]RUDIN,W.Analýzavreálnémakomplexnímoboru.Praha:Academia,2003.ISBN80-200-1125-0.


142 LitteraScripta,2009,roč.2,č.2IntroductionintoanalyticprobabilitytheoryThearticledealswiththebasicsoftheprobabilitytheoryfromtheviewpointofthemeasure-basedrealanalysis.First,itintroducestheconceptsofthemeasurablespaces,σ-algebrae,measurablefunctions,Borelsetsetc.Thenthebasicsofprobabilityfollow–therandomvariableasamappingfromtheprobabilityspace(Ω,A, P)tothemeasurablespace(R, B),inducingthemeasurablefunction P.Thearticleendswiththecumulativedistributionfunction.Keywords:measure,randomvariable,probability,cumulativedistributionfunctionKontaktníadresy:Ing.KamilDedecius,Katedraaplikovanýchvěd,VysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicích,Okružní10,37001ČeskéBudějovice.e-mail:dedecius@mail.vstecb.czRNDr.Ing.JanaKalová,Katedraaplikovanýchvěd,VysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicích,Okružní10,37001ČeskéBudějovice.e-mail:kalova@mail.vstecb.czMgr.VěraKurcová,Katedraaplikovanýchvěd,VysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicích,Okružní10,37001ČeskéBudějovice.e-mail:kurcova@mail.vstecb.czDEDECIUS,K.,KALOVÁ,J.,KURCOVÁ,V.Analytickézákladypravděpodobnostipronematematiky.LitteraScripta,2009,roč.2,č.2,s.137–142.ISSN1802-503X.


LineárníexpanzeideálníhoplynuJanaKalová 1 ,RadimMareš 21 VysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicích2 ZápadočeskáuniverzitavPlzniÚvodAbstraktRovnicestavuideálního plynumákroměaproximacechováníreálnýchplynůzavysokýchteplotanízkýchtlaků(plynůonízkéhustotě)nenahraditelnýpedagogickývýznampřivýucetermodynamiky.Zdánlivějednoduchýprocesjetakový,kterýlzesnadnozobrazitvp-vdiagramupřímkousezápornousměrnicí.Diagramp-vjevhodnýproznázorněnípráce,propopisteplapřivedenéhoplynujevhodnějšíT-sdiagram.Vpříspěvkujeuvedenmodelovýpříkladnavýpočettermodynamickéúčinnosticyklutvořenéholineárníexpanzíaadiabatickoukompresí,kterýumožnílépeporozumětpojmuentropieailustrujepoužitíp-vaT-sdiagramupřivýpočtechtermodynamickýchcyklů.Klíčováslova:ideálníplyn,lineárníexpanze,výukatermodynamiky,termodynamickýcyklusZákladnípopisprocesulineárníexpanzejeuvedenv[1,2].Předpokládejmeprojednoduchost1molideálníhoplynuaprocespopsanýrovnicí:p=a − bv (1)kdepjetlak,vjemolárníobjem,a,bjsoukonstanty.Fyzikálnívýznamkonstantjenásledující:p=apro v=0,v= a bpro p=0.Zápornétlakyjsouproideálníplynnefyzikální,stejnětakizápornéobjemy.Rovnicestavuideálníhoplynumátvarpv=RT, (2)kde pjetlakvPa, vjemolárníobjemvm 3 mol −1 , T jetermodynamickáteplotavK, R=8.3143Jmol −1 K −1 jemolárníplynovákonstanta.143


144 LitteraScripta,2009,roč.2,č.2Obrázek1:Proceslineárníexpanzevp-vdiagramuprozvolenéhodnotya=50000Pa,b=90000Pamolm −3 .Vyjdemedálezmatematickéformulaceprvníhozákonatermodynamikyprotermodynamickousoustavuvetvaruzavedenémvtechnickétermodynamice[3]:dq=du+da,kdedqjeelementárníteplopřivedenéjednomumolutermodynamickésoustavy,dujeelementárnínárůstvnitřníenergiejednohomoluadajeelementárníexpanznípráce,kterouvykonájedenmoltermodynamickésoustavy.Odtudda=pdv,du=c v dT.Matematickýzápisdruhéhozákonatermodynamikyprovratnéprocesyvedenarovnicids= dqT ,kdedsjeelementárnípřírůstekmolárníentropie.Spojenímvýšeuvedenýchvztahůdostávámec v dT= Tds − pdv, (3)kde c v jeizochorickámolárnítepelnákapacitavJmol −1 K −1 , sjemolárníentropievJmol −1 K −1 .Proideálníplynplatí,že c v = konst.Pakzrovnice(3)plyneproentropii:s = s 0 + c v lnT+ Rlnv. (4)Fenomenologickátermodynamikapočítájenspřírůstkyentropie,protojemožnovolitkonstantu s 0 libovolně.Projednoduchostvtomtočlánkuzvolímes 0 =0Oplatnostivztahu(4)selzepřesvědčitjehoderivováním.Dostanemepak:dsdT = c vT + R vdvdT , (5)


Kalová,J.,Mareš,R.:Lineárníexpanzeideálníhoplynu 145cožodpovídávztahu(3)povynásobenívýrazem TdTadosazení R v = p T .Prolineárníexpanziplynsplňujerovniciideálníhoplynu(2)arovnici(1).Podosazení(1)do(2)dostanemekvadratickourovniciproměrnýobjem v:bv 2 − av+ RT=0. (6)Diskriminantkvadratickérovnice(6) D=a 2 −4bRT můžebýtzáporný,nulovýnebokladný.1.Prozápornýdiskriminantnemárovnice(6)žádnýreálnýkořen,vtomtopřípaděneexistuježádnýprocessplňujícízároveňvztahy(1)a(2).TatosituacetedynastáváproteplotyT > a24bR .2.Nulovýdiskriminanturčímaximálníteplotu,prokterouexistujerovniceideálníhoplynusplňujícízároveňvztahy(1)a(2):D=a 2 −4bRT=0⇒T= a24bR3.Kladnýdiskriminanturčí2reálnářešenírovnice(6)pro T < a24bR :v 1,2 = a ± √ a 2 −4bRT. (7)2bZrovnic(2)a(7)potomplyne:p 1,2 =2bRTa ± √ a 2 −4bRT . (8)Promolárníentropiipotomplatí:s 1,2 = c v lnT+ Rlnv 1,2 + s 0 . (9)Zuvedenéhorozboruplynounásledujícízávěry:•pro T > a24bR neexistujeproideálníplynstav,kdybybylysoučasněsplněnyrovnice(1)a(2)•proteploty0


146 LitteraScripta,2009,roč.2,č.2Vztah(10)lzepsátvetvaru:dvdT = Ra −2bv . (11)T-sdiagramprolineárníexpanziUžitím(9)vytvořímeT-sdiagramuvedenélineárníexpanze(obr.2).Proilustrativnípříkladzvolímetříatomovýplyn,prokterýjeadiabatickýexponentroven κ=1.33.NazákladěMayerovavztahu c v + R=c p avztahupropoměrtepelnýchkapacitideálníhoplynuc pc v= κdostávámec v = Rκ −1PodosazenízaRaκdostaneme c v =25.195Jmol −1 K −1 .Obrázek2:T-sdiagramprolineárníexpanzidanourovnicíp=50000–90000 v[Pa].Teploseplynupřivádí,pokud Tdsjekladnáveličina,teploseodvádí,kdyžTdsjeveličinazáporná.Vobrázku2sejeví,žeseteplopřivádíaždookamžiku,kdysedosáhnemaximálníteploty,anásledněseteploodvádí.Vdetailnímzobrazenívokolímaximálníteplotyoblasti(obr.3)jealepatrné,žepodosaženímaximálníteplotyprocespřívoduteplapokračujeaždobodu,vekterémjederivacedsdT=0 (12)(naobr.3bodB).


Kalová,J.,Mareš,R.:Lineárníexpanzeideálníhoplynu 147Obrázek3:DetailT-sprolineárníexpanzi.Zrovnic(1),(2)plyne:T= pv R− bv)v=(a . (13)RPoužitímvztahů(5),(11),(13)dostanemerovnici:atedy0= dsdT = c v R(a − bv)v + R vv= a bc v + R2c v + R .Protožealeplatí:c pc v + R=c p , = κ,c vRa −2bv .dostávámepojednoduchéúpravěvztahpromolárníobjem,přijehoždosaženísezačneodebíratteplo:v B = a κb κ+1 . (14)BodBoznačujestavnaexpanznípřímce,kdysenepřivádíteplo.Protojemožnorovnici(14)získattakézpodmínky,žebodBjebodem,vekterémsejednazadiabatdotýkáexpanznípřímky.Vtomtoboděsetedysměrniceadiabatyrovnásměrniciexpanznípřímky,tj.−κ p v = −b,apodosazení(1)za pdostanemeopětrovnici(14).Prodanýplyn,prokterýjedánahodnota κ,závisíhodnota v B jennapoměru,tj.nasklonuexpanznípřímkyvdiagramu p − v.ab


148 LitteraScripta,2009,roč.2,č.2ZávěrZískanépoznatkyaplikujemenamodelovýtermodynamickýcykluslineárníexpanze-adiabatickákomprese.Představmesitermodynamickýcyklusznázorněnýnaobrázku4.NejprvedocházíklineárníexpanziACpodlevztahu(15),tlakjevPa:p=50000 −90000v. (15)NáslednědocházíkadiabatickékompresiCApodlevztahu:p.v κ = konst. (16)Propracovnícykluszvolíme v A =0.1m 3 mol −1 .Pakzrovnice(15)plynetlakp A =41000Paazrovniceideálníhoplynu(2)lzezískat T A =493.13K.BodAbudejednímzprůsečíkůexpanznípřímkysadiabatou.DalšímprůsečíkemexpanznípřímkysadiabatoubudebodC.Pakmusívesmyslurovnice(1)a(16)platit:p C = a − bv c ,p A v κ A = p Cv κ C .Odtuddostaneme v C =0.5023m 3 mol −1 , p C =4793Paazrovnicestavuideálníhoplynu(2)pak T C =289.6K.Obrázek4:PracovnícyklusskládajícísezlineárníexpanzeaadiabatickékompreseZevztahu(14)určímepro a=50000Pa, b=90000Pamolm −3 hodnotuv B =0.317m 3 mol −1 .Prolineárníexpanzipakz(15)spočteme p B =21470Paazrovniceideálníhoplynu T B =818.6K.NaúsečceABseteplopřivádí,naúsečceBCseteploodebírá.BěhemadiabatickékompreseCAsežádnéteplo


Kalová,J.,Mareš,R.:Lineárníexpanzeideálníhoplynu 149Obrázek5:PracovnícyklusvT-sdiagramu.nepřivádíanineodvádí.Dosazenímzahodnoty T A , v A do(9)dostanemehodnotuentropieproadiabatu s ad =137.08JK −1 mol −1 .TermodynamickýcyklusvT-sdiagramujeznázorněnnaobr.5:Protermickouúčinnostpopisovanéhocykluplatí:NáslednědocházíkadiabatickékompresiCApodlevztahu:η= q 1 − |q 2 |q 1=1 − |q 2|q 1, (17)kde q 1 jemolárníteplododanéplynua|q 2 |jeabsolutníhodnotamolárníhoteplaodebranéhoplynu.(Dlezavedenékonvencemáteploodebranétermodynamickésoustavězápornéznaménko.)Kvýpočtu q 1 a q 2 lzevyužítprvnízákontermodynamiky.Protožeproideálníplynplatí,že c v = konstdostanemepropřivedenéteplojednomumoluplynu:q 1 = c v (T B − T A )+a AB , (18)kde a AB jemolárníprácevJmol −1 .Podobněproodvedenéteplo:|q 2 |=c v (T B − T C ) − a BC , (19)kde a BC jemolárníprácevJmol −1 .Kvýpočtupráce a AB budemehledatspolečnébodyprorovnice(15)a(16).Práci a AB určímezp-vdiagramu:a AB = p B (v B −v A )+ 1 2 (p A−p B ).(v B −v A )= 1 2 (p A+p B ).(v B −v A )=6778Jmol −1 .Analogickyspočteme:a BC = 1 2 (p B+ p C ).(v C − v B )=2433Jmol −1 .


150 LitteraScripta,2009,roč.2,č.2Potomplatí:q 1 = c v (T B − T A )+a AB =14978Jmol −1 ,|q 2 |=c v (T B − T C ) − a BC =10895Jmol −1 .Nynímůžemesnadnospočítattermickouúčinnost:η=1 − |q 2|q 1=0.27=27%.Reference[1]MÍNGUEZ,J.M.,TheP-Vlinearexpansionofanidealgas,InternationalJournalofMechanicalEngineeringEducation,Volume33,Number2,110-115,(2005).[2]VALENTINE,D.T.,Temperature-entropydiagramofreversiblecycleswithslopingstraightlineprocesses,AmericanJournalofPhysics,63,279-281,(1995).[3]MAREŠ,R.,Kapitolyztermomechaniky,ZápadočeskáuniverzitavPlzni(2009),ISBN978-80-7043-706-3


Kalová,J.,Mareš,R.:Lineárníexpanzeideálníhoplynu 151ThelinearexpansionofanidealgasTheidealgasequationisnotonlyagoodapproximationtothebehaviourofrealgasesathightemperaturesandlowpressures,butitalsohasirreplaceableroleinthermodynamiceducation.Slopingstraightlineisseeminglysimpleprocessinp-vdiagram.Thecalculationofworkdeliveredbythegassystemduringlinearexpansioniseasy.Thedescriptionofheatflowismorecomplicatedtask.Temperature-entropydiagramisconvenientinthecase.Theexampleofcalculationofthermodynamicefficiencyofreversiblecyclewascreatedinthepaper.Thecycleconsistsofalinearexpansionandofanadiabaticcompression.Exampleleadstobetterunderstandingofconceptofentropy.TheapplicationofT-sdiagramtocalculationofthermodynamiccyclesisshown.Keywords:idealgas,linearexpansion,thermodynamicseducation,thermodynamicscycleKontaktníadresa:RNDr.Ing.JanaKalová,VysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicích,Okružní10,37001ČeskéBudějovice,e-mail:kalova@vstecb.czKALOVÁ,J.,MAREŠ,R.Lineárníexpanzeideálníhoplynu.LitteraScripta,2009,roč.2,č.2,s.143–151.ISSN1802-503X.


PoužitíExcelupřivýpočtutlakusytýchparpodchlazenévodyJanaKalová 1 ,RadimMareš 21 VysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicích2 ZápadočeskáuniverzitavPlzniAbstraktKlíčová slova:Clausiusova-Clapeyronova rovnice, Excel, podchlazenávoda,tlaksytépáryÚvodVčlánkujsouvysvětlenyněkterézákladnívlastnostiClausiusovy-Clapeyronovyrovnice.Tutorovnicilzevyužítkvýpočtutlakusytýchparpodchlazenévody.BěhemvýpočtujetřebaClausiusovu-Clapeyronovurovniciintegrovat.Pokudintegracinelzeprovéstanalyticky,jejinutnoprovéstnumericky.KtétointegracilzevyužítjednoduchýsoftwareExcel.TlaksytépáryvodynadledemanadpodchlazenouvodoujedůležitýprochováníazkoumáníoblakůtypuCirrus,propolárnístratosférickéoblakyaprovelkýobjematmosféry,kterájechladnějšínež0 ◦ C.Rozdíltlakůpárynadledemanadpodchlazenouvodoujedůležitýprorůstledovýchkrystalůvmracíchsesmíšenýmifázemi.Složeníapříjemvodynavlhlýchaerosolovýchčásticzávisínaaktivitěvodyvevodníchroztocích.Tatoaktivitajeopěttěsněspojenastlakemsytépárypodchlazenévody.Prometeorologiijsouzajímavévlastnostivodypřiteplotáchnad160K.Experimentálnídatajsouvšakkdispozicipouzevoblastiteplotnad233Kadostupnévztahyprotlaksytépáryjsouvětšinouplatnéprooblastnad0 ◦ C.Protlaksytépáryproteplotypod0 ◦ Csepoužíváextrapolacestávajícíchrovnic.Velkýrozptyl,kterýtytorovnicevykazují,analyzovalimj.MurphyaKoopvesvémčlánku[1].Ukážeme,jaklzekvýpočtutlakusytýchparnadpodchlazenouvodoupoužítClausiusovu-Clapeyronovurovnici.IntegracilzejednodušeprovéstvExcelu.Příkladjevhodnýprostudenty,kterýmilustrujevlastnostiClausiusovy-Clapeyronovyrovniceazároveňsiprocvičíněkterézákladnípoznatkyznumerickématematiky.ZákladnívlastnostiClausiusovy-ClapeyronovyrovniceTlaksytépáryvtrojnémboděprokapalnouvoduiledje p t =611.657±0.01Papřiteplotě T t =273.16K[2].Tytohodnotymajívysokoupřesnostalzejebrát153


154 LitteraScripta,2009,roč.2,č.2jakoreferenční.RovnicitlakusytépárylzerozšířitpodoblasttrojnéhoboduužitímClapeyronovyrovnice[3]:dpdT =∆s ∆v = s 2 − s 1v 2 − v 1, (1)kde∆s=s 2 −s 1 a∆v=v 2 −v 1 jsouzměnymolárníentropie,respektivemolárníhoobjemu,kterénastávajípřivypařování(veličinysindexem2setýkajísytépáry,veličinysindexem1setýkajísytékapaliny).Promolárnískupenskéteplovypařováníplatí L 12 = T(s 2 − s 1 ),kde Tjeabsolutníteplota.Clapeyronovurovnicilzepotompsátvetvaru:dpdT = L 12(T)T(v 2 − v 1 ) , (2)Rovnice(2)ukazuje,žeproprocesy,přinichžseskupenskéteplolátcedodává(L 12 >0)asoučasnělátkazvětšujesvůjobjem(v 2 > v 1 ),jesměrnice dpdT kladná,tj.snárůstemtlakusezvětšujeteplota,přikterédocházíkfázovémupřechodu(např.zanižšíhotlakusevodavařípřidosaženímenšíteploty).Naopakpřifázovémpřechodu,přikterémseobjempododáníteplazmenšuje(táníledu),vedezmenšenítlakuknárůstuteplotyfázovéhopřechodu.ZjednodušenývýpočetsmožnostíanalytickéintegraceNíže je proveden výpočet tlaku syté páry za předpokladu, že stavové chovánívodnípáryvyjádřímerovnicístavuideálníhoplynu,měrnýobjemkapalnéfázezanedbámeaskupenskéteplobudemepředpokládatnezávislénateplotě.Ktěmtozjednodušenímvedounásledujícíúvahy:Molárníobjemvodyvestavusytostijemnohemmenšínežmolárníobjemsytévodnípárypřitéžeteplotě,v 2 >> v 1 ,takžev(2)lzemolárníobjem v 1 zanedbat.Vnámivyšetřovanéoblastiteplotjevodnípáravevzduchusilnězředěná.Protolzepředpokládat,žesechovájakoideálníplyn.Pakzrovnicestavuideálníhoplynudostáváme v 2 = RT/p.Podosazenído(2)získámeupravenourovnici,Clausiusovu-Clapeyronovu:1dppdT =dlnp dT= L 12(T)RT 2 . (3)Vrovnici(3)je ptlaksytépáry[Pa], L 12 (T)jemolárnískupenskéteplovypařování[Jmol−1 ], Rjemolárníplynovákonstanta(R=8.314472Jmol −1 K −1 ),Tjeabsolutníteplota[K].Prointegrovánírovnice(3)jetřebaznátzávislostL 12 (T).HodnotamolárníhoskupenskéhoteplavypařovánívtrojnémbodějepodleformulaceIAPWS-95[4]proobyčejnouvodu L 12,t =45054.7Jmol −1 .Zapředpokladu,že L 12 (T)=L 12,t (tj.skupenskéteplojekonstantní),lzevztah(3)snadnointegrovat:


Kalová,J.,Mareš,R.:VýpočettlakusytépáryvExcelu 155lnp= −L 12,tRT + C 0. (4)Poúpravězískáme:p=Ce − L 12,tRT (5)KonstantuClzeurčitztlakuateplotyvtrojnémbodě: C= p t .e L 12,tRT t ,podosazenípříslušnýchkonstantsezískávýslednáaproximacetlakusytýchparvetvaru:p=25.2262.10 10 .e − L 12,tRT (6)KonstantuClzeformálněchápatjakotlakpřiteplotěblížícíseknekonečnu(veskutečnostikončímezníkřivkavkritickémbodě,tj.maximálníteplotajeteplotakritická).Naobrázku1jeporovnánítétorovnicevintervaluteplotod-30 ◦ Cdo40 ◦ Csnejpřesnějšírovnicíprotlaksytépáry-rovnicíWagneraaPruße[5],kterámádeklarovanýoborpoužitíproteplotyod273.16K(trojnýbod)do647.096K(kritickýbod).Dásealesvelkoupřesnostípoužítiprozápornéteplotydo-30 ◦ C[6].Obrázek1:Grafzávislosti(p 1 − p 2 )/p 2 nateplotě.Tlak p 1 jetlakpočítanýzrovnice(6)ap 2 jetlakzískanýzrovniceWagneraaPruße[5].Výpočettlakusytépárypropodchlazenouvodusteplotnězávisloutepelnoukapacitou c p avýparnýmteplemVeskutečnostinenímolárnískupenskéteplovypařování L 12 (T)konstantní,alejenějakoufunkcíteploty.Pokudjetvarfunkčnízávislosti L 12 nateplotětakový,


156 LitteraScripta,2009,roč.2,č.2abyšelvztah(3)analytickyintegrovat,lzezískatdalšízávislostiprotlaksytýchpar.Analytickouintegracivšaknelzevždypoužít.Protožejsoualedostupnáexperimentálnídataproizobarickémolárnítepelnékapacityvodyavodnípáryajsouznáméijejichzávislostinateplotě,jevýhodnévyužítkurčeníteplotnízávislosti L 12 vztah(7):∫ TL 12 (T)=L 12,t +∫ T+T t∆c p (T ′ )dT ′ +T t[dpdT ′ (v 2 − v 1 ) − T ′( ]∂(v 2 − v 1 )∂T)p′ dT ′ . (7)Ve vztahu(7)je L 12,t hodnotamolárníhoskupenskéhoteplavypařovánívtrojnémbodě, T t jeteplotavtrojnémbodě,∆c p jerozdílmolárníchtepelnýchkapacit(∆c p = c p,1 −c p,2 ), v 2 a v 1 jsoumolárníobjemypáryakapaliny.Druhýintegráljevelmimalývesrovnánísprvním.(Jestližeuvážíme,že v 2 >> v 1achovánípárylzevevyšetřovanémintervaluteplotaproximovatrovnicíideálníhoplynu,jedruhýintegrálnulový.)Pozanedbánídruhéhointegrálulzepsát:∫ TL 12 (T)=45054.7+ ∆c p (T ′ )dT ′ . (8)T tKvýpočtuteplotnízávislosti L 12 (T)tedystačíznátrozdílmolárníchtepelnýchkapacit∆cp .V[1]lzenajítvztahpro∆c p,2 [Jmol −1 K −1 ]:c p,2 =33.2618+0.00187T −0.06165Texp(−(T/129.85) 2 )++0.06163Texp(−(T/125.1) 2 ). (9)Pro c p,1 lzevzítměřeníTombarihoetal[8],kdejeuvedenivztahproteplotnízávislost c p,1 (sopravenoukonstantouvčlánku[1]):( T −222) −2.5c p,1 =74.3+0.044(10)222Nynílzespočítattlaksytýchparpodchlazenévody.Vztahy(9)a(10)sedosadídointegrálu(8),získáse L 12 (T))anáslednýmdosazenímdovztahu(3)sezískajíhodnotylogaritmutlakusytýchpar,atedyitlaksytépáryprovoduvzávislostinateplotě.Analytickyspočítattytodvaintegrálynelze,zbývátedynumerickáintegrace,kteroulzesvýhodouprovéstvExcelu.Vnašempřípadějsmepoužililichoběžníkovoumetodu,stručnýpopislzenaléztv[9].VýsledekintegracelzeporovnatshodnotamipodlerovniceWagneraaPruße[5].Průběhrelativníchodchylekjeznázorněnnaobr.2.HodnotyzískanédvojitounumerickouintegracívExceludávají10xmenšírelativníodchylkuodrovniceWagneraaPrußenežpřiaproximacirovnicí(5).


Kalová,J.,Mareš,R.:VýpočettlakusytépáryvExcelu 157Tabulka1:Numerickývýpočettlakupodchlazenévody-lichoběžníkovámetodaSloupec PlněníbuněkA teplotyT–počátečníhodnotajeteplotatrojnéhobodu273.16,teplotasesnižuje,krokintegrace0.1KB hodnotycpprovoduspočtenézrovnice(10)C hodnotycppropáruspočtenézevztahu(9)D rozdílB-C,např.D2=B2-C2E přírůstek-např.E3=((D2+D3)/2)(A2-A3)F výpočetL(T)-vyjdesezpočátečníhodnotyvtrojnémboděapaksepřičítajípřírůstky,např.F3=F2+E3G prodanéLsespočtepravástranarovnice(3),tj.např.G2=F2/(8.314472*A2*A2)H prozískáníhodnotylnpzrovnice(3)jenutnéprovéstintegraci,opětsespočtepřírůstek,např.H3=((G2+G3)/2)*(A2-A3)Ivýpočetlnp-vyjdesezhodnotyvtrojnémboděapostupněseodečítajípřírůstky,např.I3=I2-H3J zvypočtenýchhodnotlogaritmutlakusespočtouhodnotytlaku,např.J2=e I2Vždyjenutnépřesvědčitse,zdajezvolenýsprávnýkrokintegrace-vnašempřípaděseukázalajakodostatečnáhodnota0.1K.Kontrolaseprovedetak,žesekrokintegracezmenšínapř.dvakrátakontrolujese,zdasevýsledek(vrámcipožadovanépřesnosti)nezmění.ZávěrNumerickáintegracevExcelujepoměrnějednoducháarychlá.Dalšívýhodouje,žejestližebylajiždatazpracovánavExcelu,neníjetřebanikamexportovat,pokudjegrafickývýstupzExceluprodanýpřípadvyhovující.Jevšaktřebaohlídatvelikostkrokuintegraceaprovésttest,zdazvolenýkrokjedostatečný.Vuvedenéaplikacinavýpočettlakusytýchparbylaprovedenaintegracedvakrát,přestoseukázalo,žezvolenýteplotníkrok0.1Kvedenadostatečnoupřesnostvýsledků.ZískanéhodnotyznumerickéintegracevExcelujsouvsouladuseznámýmivztahyprotlaksytýchparvoblastipodchlazenévodyajsouvyužitelnéazajímavépředevšímproaplikacevefyzicemezníchvrstevnebovbiologii.


158 LitteraScripta,2009,roč.2,č.2Obrázek2:Grafzávislosti(p 1 − p 2 )/p 2 nateplotě.Tlak p 1 jetlakpočítanýnumerickyintegracíClausiusovy-Clapeyronovyrovnice(3)a p 2 jetlakzískanýzrovniceWagneraaPruße[5].PoděkováníPrácevzniklazapodporyMŠMTaGrantovéagenturyAkademievědČRvrámcigrantůINGOLA09011„MezinárodníspoluprácevevýzkumuvlastnostívodyavodnýchsměsívrámciIAPWSaIAA200760905„Termofyzikálnívlastnostivodyvneprobádanýchtechnickyvýznamnýchoblastech.Reference[1]MURPHY,D.M.,KOOP,T.,Reviewofthevaporpressuresoficeandsuper-cooledwaterforatmosphericapplications,Q.J.R.Meteorol.Soc.,131,1539-1565(2005)[2]GUILDNER,L.A.,JOHNSON,D.P.AJONES,F.E.,Vaporpressureofwateratitstriplepoint,J.Res.Natl.Bur.Stand.,80A,505-521(1976)[3]MAREŠ,R,Kapitolyztermomechaniky,ZápadočeskáuniverzitavPlzni,ISBN978-80-7043-706-3[4]WAGNER,W.,PRUß,A.,TheIAPWSFormulation1995fortheThermodynamicPropertiesofOrdinaryWaterSubstanceforGeneralandScientificUse.JournalofPhysicalandChemicalReferenceData31,No2,pp.387-535(2002)[5]WAGNER,W.,PRUß,A.,Internationalequationsforthesaturationpropertiesofordinarywatersubstance,Revisedaccordingtotheinternationaltemperaturescale(1990).AddendumtoJ.Phys.Chem.Ref.Data16,893(1987),J.Phys.Chem.Ref.Data22,783-787[6]KALOVÁ,J.,MAREŠ,R.,EquationsfortheThermodynamicPropertiesattheSaturationLineintheSupercooledWaterRegion.InWater,Steam,


Kalová,J.,Mareš,R.:VýpočettlakusytépáryvExcelu 159AndAqueousSolutions,AdvancesinScienceandTechnologyforPowerGeneration.Berlin/Germany:VDI-GesellschaftEnergieTechnik,2008.5s.ISBN978-3-931384-64-7[7]PRUPPACHER,H.R.,KLETT,J.D.,Microphysicsofcloudsandprecipitation,2ndedn.,Kluwer,Dordrecht,TheNetherlands(1997)[8]TOMBARI,E.,FERRARI,C.,SALVETTI,G.,Heatcapacityanomalyinalargesampleofsupercooledwater,Chem.Phys.Lett.300,749-751(1999)[9]Wikipedia [online] [cit 20090720]. Dostupné z WWW:http://cs.wikipedia.org/wiki/Numerick%C3%A1integraceCalculationofthevaporpressureofsupercooledwaterusingExcelThebasicpropertiesofClausius-Clapeyronequationareexplainedinthepaper.ItispossibletousetheClausius-Clapeyronequationtocalculationofthevaporpressureofsupercooledwater.Theanalyticalintegrationispreferred,butsometimesisnecessarytouseanumericalintegration.TheintegrationofClausius-ClapeyronequationinExcelispresented.Keywords:Clausius-Clapeyronequation,Excel,supercooledwater,vaporpressureKontaktníadresa:RNDr.Ing.JanaKalová,VysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicích,Okružní10,37001ČeskéBudějovice,e-mail:kalova@vstecb.czKALOVÁ, J., MAREŠ, R. Použití Excelu při výpočtu tlaku sytých parpodchlazenévody.LitteraScripta,2009,roč.2,č.2,s.153–159.ISSN1802-503X.


Typology and landscapestructuralizationJan Váchal 1 , Jarmila Straková 1 , Jana Moravcová 2 , Monika Koupilová 21 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích2 Jihočeská univerzita v Českých BudějovicíchAbstractThe method presented for the anthropoecological stabilization of landscape(ASL) consists of four interconnected stages. The implementationof the method involves the delimitation of new landscape units within thestudy territory (AELU-landscape units, Os-objective subsystems, GESgeoecologicalsites, Geis-indication sites for landscape components monitoring).This was carried out according to earlier methodologies whichwere already published, and the spatial and functional projection is computeraidedand digitized. The proposed methodology has been verified in severalterritories in the Czech Republic (Šumava Mts.- Křivoklátsko area -Novohradsko area). The study presents the results from two model territories,namely the Jenín-Babí catchment and the Ostřice-Šumava catchment,where the methodology was successfully verified. The aim is tocontrol the stability of the function of territory and possible changes inthis function. This could facilitate taking appropriate measures to preventundesirable destabilizing processes leading to ecological crises. 1Keywords: zoning, basic structures, basic zones, geoecological sites, ecocriticalzonesTheoretic base1. Anthropoecological landscape system - AELS and ecocritical situationsTo the farming ecological optimalization solution in landscape it is possibleto have different approaches. In this work it is used the ecosystemanthropoecologicalapproach, which has analytic-synthetic character, and it isaimed at studying of structures and functions of landscape as whole. In thisapproach the landscape is defined as systemic complex, which is combined fromthree main subsystems: biosphere - technical sphere - social sphere (Fig. 1.).Such characterized landscape is defined as anthropoecological landscape system.1 Článek je zpracován jako jeden z výstupů výzkumného projektu QI 91C200 a MSM6007665806.161


162 Littera Scripta, 2009, roč. 2, č. 2Fig. 1: AELSThere are also applied some geobiocenological approach parameters (ecologicalstability network and territorial system of ecological stability) and territoryoptimalization methods (complex territory evaluation). The objects of this workare whole - world (intersubsystem and intrasubsytem) processes, mainly thosewhich are caused by particular anthropogeneous influences or by their complex- they generate ecocritical situations. The ecocritical situation is each situation,which in its present or future developing means human existence interest or needdamage, threat or negation. In this sense the approach to the anthropogenicstructures stabilization and landscape functions is program explicitly anthropocentricprocess. This approach is based on the axiom that anthropocentricallyoriented structure optimalization and landscape functions stabilization includeimplicity, but in full scale, the need to create and preserve optimal proportionsin all three basic compounds structure and function.Solution servicing level and landscape typology of AELSThe solution of these tasks need the complex approach, which is based on the


Váchal, J.: Typology and landscape structuralization 163knowledge of lay-out and movement of substances, energy, organisms includinghuman population within particular landscape structures (biotopes) both relativelynatural and also cultural (artificial). Today’s agricultural landscape ispractically completely influenced by anthropogenic influences, which are causedboth by targeted human activities and also secondarily caused as the humanactivities consequence. In present AELS man affects particular biotopes notevenly, but in dependence on various physical-geographic conditions, e.g. exposition,slope, locality etc., but also direct by its activities in landscape, byartificial ecosystems structures creating with specific affect e.g. physical, chemicaletc. Regarding these facts and with effort to create relatively homogeneousstructural-functional landscape units, based on which mentioned landscape unitsare within particular ecosystems delimitated. This is the basis of new landscapetypology, which is according to the organized system difficulty developed forthree levels: local, sub regional and regional. (Fig. 2., Tab. 1.)Methodological process schemeThe theoretical basis of Anthropoecological landscape stabilization - ALS isshowed in the scheme nr.1. The first part of mentioned scheme is in fact theidentification part. By the help of structural-functional characteristics, whichare supported by the flow of substances and organisms, their direct, intensionsand character, we choose or even define from the common landscape territory thelandscape unit, which is the object of investigation in the ending optimalizationphase. These landscape units are created from landscape components, bioticand abiotic, which cause disturbances into surround. These disturbances aremainly proved negatively on landscape biotic components which respond. Itis also supposed that biotic component affects abiotic component, and so thedisturbance caused by it is changed. Both components cause generally someFig 2: Landscape units localization by method AELSstress to their surrounding. If we join also the edafic need of landscape unit,than we have to set the needs of live organisms in relevant landscape unit.These are in fact the conditions necessary and adequate for its existence and


164 Littera Scripta, 2009, roč. 2, č. 2movement respectively also by some landscape system load. The organisms’needs in defined conditions and concentrations enter into the ecooptimalizationblock as existing unchanging quantity.Basic AELS unites codesFig 2: Landscape units localization by method AELS1 – the border of agricultural subsystem, 2 – the border of forest subsystem,3 – urban subsystem, 4 – industrial subsystem, 5 – Geis, 6 – border of AELS,7 – number and kind of AELS.AELS method periodsThe first from 5 periods of the AELS method is the analysis of structuresand functions of system and territorial lay-out in light of energetically-materialflows of functional and structural homogeneous landscape units. Than abouttheir structural-functional evaluation with help of structural-functional characteristicsfor the above three levels of organized system difficulty. Based onanthropogenic disturbance degree assessment the zonation I. is made (it is representedby locality dividing into four zones according to their ecological value).The representative diagnostic units for monitoring are chosen and the ecocriticalzones for possible collision from different needs and requirements of human andappropriate surroundings possibilities are defined.The period of ecooptimalization in spatial-functional landscape units parametersincludes besides the determining of eco- limit parameters in landscapeunit overrun degree (zonation II.) the determination of landscape structures significanceand also optimalization of landscape units during expert system andprognosis and stabilization and also destabilization processes modelling insidethese landscape units.In the end of this methodology the ecological stability of the zone is determinedin the territory. Also the priorities of solution are stated and also thecharacter of particular corrective measurements for plots and the territory aswhole.The basis of this part is the bio-ecological zonation II., for which the essentialbasis is the complex measurement suggestion, which leads to stability of thewhole locality repair. The bases for its suggestion are technical-agricultural


Váchal, J.: Typology and landscape structuralization 165regimes for particular zones, which limit its range and intensity. In sequence tothese principles it is solved:parameters computing and suggestion for passing zones D-B, D-A, C-A• secondary green complementation (localization, variation, range) in thezone D, particularly also in the zone C;• delimitation or assuming of territorial system of ecological stability especiallythe territorial identification of biological centers and biologicalcorridors according to its running and ecocritical zones intensity;• adjusting of defect functional parameters by particular plots based on tileecocritical lines.2. GES - geoecological standsFor agriculturally used landscape mapping purposes the smallest, relativelyhomogeneous landscape unit geoecological stand (GES) is delimitated accordingto Váchal. It creates spatial and functional basis for connected ecooptimalization.[Váchal, J.-2000]. In the case of GES mapping for land consolidationpurposes the territory of interest is cadastral area. More suitable for mappingis to use the catchment area for GES mapping. Also in the case of cadastralarea mapping one of the criteria for GES delimitation is catchment’s borders.For particular landscape patches - GES the primary ecological stability degreeis determined, which is used for gaining informations about ecological stabilityof the locality.Particular GES are divided into 4 basic landscape subsystems - agriculturalsubsystem, forest subsystem, urban subsystem and industrial subsystem.Thanks to this division it is possible to state the prevailing type of territory use.Based on GES informations the bioecological zonation is done in the territory.The aim of this zonation is the differentiation of geoecological standsfrom landscape gene pool preservation, important landscape phenomena andlandscape disturbance point of view. The zonation has 4 degrees (A,B,C,D)and on this basis we can find the lay-out and the area of patches from ecologicalstability point of view.Bioecological zonationThe zone A includes ecologically the most valuable localities. Farming ishere fully submitted to the nature protection interests. Farming is acceptableonly in the necessary range for optimal environment conditions preserving inthe zone and for biological communities reconstruction, which are alternativelyleft for natural development. From non farming activities only cultural or educationalactivities are allowed.The zone B includes poorly disturbed ecologically valuable communities,mainly in localities formerly intensive used but today principle agriculturallynot used. The prevailing interest is here nature protection to which all farmingactivities are submitted with these measurements and restrictions:


166 Littera Scripta, 2009, roč. 2, č. 21. the need of cultures delimitation in favour of communities with naturalcharacter (permanent grassland) exclusive of further ploughing with regardto erosion;2. necessary cultivation processes (drgging, harrowing, sword leveling ...) doonly without huge grass sword damaging with suitable mechanization;3. eliminate chemical compounds use for plants protection and inorganic fertilizersuse;4. protect surface and ground waters from the silage saps and fuels;5. necessary recultivations do only with agreement of appropriate public administrationand in the necessary range and intensity;6. irrigation eliminate;7. by draining know the character of wetting.The zone C includes the localities by the border between natural and culturallandscaoe with higher disturbance of natural components (soil, water, airand vegetation) by more intensive farming, which may respect these measurementfor environment protection:1. well done culture delimitation regarding soil erosion risk decreasing;2. technical anti erosion measurement do with regard to territory use andnot to damage surrounded localities with higher quality;3. irrigation systems are allowed only on smaller localities;4. by drainage projection know the characteristics of the locality and wettingand prefer biological means of draining, drain at first the worse localities...;5. eliminate mass animal production;6. preserve and where it is necessary complete the field road network.The zone D includes highly intensive agriculturally used localities withenvironment components (soil, water, air and vegetation) highly disturbed byfarming, which interest are preferred there, for polyfunction of these localitiessome measurements for environment protection may be kept:1. by high percentage of arable land to keep the anti erosion measurements;2. by drainage systems projection well know the wetting characteristics;3. by plant protection don’t prefer chemical protection;4. animal mass production buildings plan and realize in suitable localities byhygienic and protection zones keeping;


Váchal, J.: Typology and landscape structuralization 1675. create highly functional and purpose-built field road network for agriculturalmechanization.a) Terrain mappingBy terrain mapping the locality of interest is evaluated from the localizationparameters point of view. The territory is divided according to its usage inpurpose-built subsystems (agricultural, forest, urban and industrial).Before terrain mapping begin it is necessary to ensure appropriate bases andto evaluate them.1. Basic map2. Basic hydrologic map3. Soil units informations4. Territorial system of ecological stability data5. Revitalization projects, land consolidation projects ...By terrain mapping the particular GES borders are drawn into white-blackcopy of the basic map. Delimitated GES are labeled by ordinal number and atthe same time the code of GES (according to culture and vegetation type), landuse,the area according to geomorphology and notes about wetting, degradation,vegetation disposition and other notes for corrective parameters for primaryecological stability degree evaluating are written in the summarizing table.Localization parameters1. Subsystem type2. Geomorphological characteristic3. Hydrological unit borders4. Soil units borders5. Culture6. Actual vegetation dispositionThe ordinal number of GES has the form x/y.X ... the order of the patch in which it is drawn into the mapY ... the type of subsystem 1-4 (1-agricultural, 2-forest, 3-urban, 4-industrial)The code of GES is derived from vegetation type according to the summarizationof primary ecological stability degree and it is in range between 11-127.b) Data processingThe data about GES gained from terrain mapping are supplied and processedby computer in ArcGIS interface. The basis for it is the basic map. In thismap there are created the shapefiles of GES in the form of polygons, lines or


168 Littera Scripta, 2009, roč. 2, č. 2Ordinal GES Culture GES geomorphology wetting degradation notesnumber code area *)x x x x x x x x*) only for small areaspoints. Before processing it is necessary to draw the boundaries of particularcatchments and subcatchments, which will create one of the limiting factorsfor GES delimitation. Than it is used the digital map of soil units, which willalso divide the delimitated units. It is also useful to have the digital map ofterritorial systems of ecological stability.By creating the digital map of GES it is necessary to fill in the attributetable at the same time based on the data from terrain filled in summarizingtables and supplied by new informations.Attribute table1. culture2. description3. GES code4. area of GES [m 2 ] - based on ArcGIS calculations5. area of GES [m 2 ] - for points and lines from terrain mapping6. length of GES [m] - by line type of GES - based on ArcGIS calculations7. width of GES [m] - by line type of GES - for points and lines from terrainmapping8. primary ecological stability degree9. corrective parameters10. resultant primary ecological stability degree11. soil unit12. zone (A,B,C,D)13. for permanent grassland - cut YES/NO14. wetting YES/NO15. geomorphology (infiltration, transportation a accumulative zone)16. degradation17. type of carrying-capacity18. notes• Area of GESThe areas of particular GES are taken from terrain mapping by small areasand widths of lineal GES. By other areas it is calculated by the ArcGIS programme.By the areas about few m 2 the terrain mapping is more precise thancalculating from the map, by huge areas is this problem opposite.


Váchal, J.: Typology and landscape structuralization 169• Primary ecological stability degreeTo each delimitated GES according to its code is joined the primary ecologicalstability degree according to the table.Culture GES Primary ecological Community type CharacteristicsTypestability degreex x x x xThe primary ecological stability degree is multiplied by parameters whichexpressed the deviation form the normal state of the culture. Then the resultantprimary ecological stability degree is noted.Corrective parameters:1. pasture influence2. agricultural activities influence3. wetting4. vegetation origin ifluence5. vegetation function6. vegetation connectivity7. the age of revitalization measurements8. secondary diffused green lay-out• Soil unitsThe attribute table is supplemented with the informations about soil units. Inthe case when the soil unit’s borders are not the same as the borders of GES,the GES is consequently divided into more parts according to it.• Zones A,B,C,DAccording to the resultant primary ecological stability degree the GES are dividedinto particular bioecological zones by this rule:Bioecological zone The resultant primary ecological stability degreeBioecological zone The resultant primary ecological stability degreeA 8,1 - 10B 6,1 - 8C 3,1 - 6D 0 - 3This segmentation enable in ArcGIS interface colouring of particular GESaccording to the zones and so it enables visual interpretation of ecocritical linesA-C, A-D, B-D in the map. The ecocritical lines are not delimitated alongthe roads, because the roads are in their principle unstable and they can’t bestabilized.


170 Littera Scripta, 2009, roč. 2, č. 2The database tables are consequently from ArcGIS exported for further statisticalevaluating into the table editor. The result of this processing is thepercentage of particular areas of:1. subsystems2. zones3. culturesThe tables are consequently transformed into pie charts.Thanks to ArcGIS programme the new digital map is created and it is connectedwith database informations about the area of interest and it is possibleto supplemented these informtions by new data.


Váchal, J.: Typology and landscape structuralization 171Results1. SUBSYSTEMS DELIMITATIONThe solved area can be divided into particular subsystems according to theusage of the flats.AREA [m 2 ] %AGRICULTURAL SUBSYSTEM 4025620 86,54FOREST SUBSYSTEM 591603 12,72URBAN SUBSYSTEM 21818 0,47INDUSTRIAL SUBSYSTEM 12774 0,27TOTAL 4651815 100Tab. 1: Subsystem representation for Jenínský stream catchmentAREA [m 2 ] %AGRICULTURAL SUBSYSTEM 5975761 58,5FOREST SUBSYSTEM 3718228 36,4URBAN SUBSYSTEM 521111 3,1INDUSTRIAL SUBSYSTEM 0 0TOTAL 10215100 100Tab. 2: Subsystem representation for Ostřice stream catchment2. ZONES DELIMITATIONBased on resultant primary ecological stability degree (primary ecologicalstability degree multiplied by corrective parameters) the particular landscapezones A, B, C, D are limited.LANDSCAPE ZONE AREA [m 2 ] %A 675272 14,52B 431804 9,28C 3066783 65,93D 477956 10,27TOTAL 4651815 100Tab. 3: Landscape zones representation in Jenínský stream catchmentLANDSCAPE ZONE AREA [m 2 ] %A 2276458 22,3B 3535066 34,6C 3680677 36,0D 722899 7,1TOTAL 10215100 100Tab. 4: Landscape zones representation in Ostřice stream catchment


172 Littera Scripta, 2009, roč. 2, č. 2Map 1: Subsystems in Jenínský stream catchment


Váchal, J.: Typology and landscape structuralization 173Map 2: Subsystems in Ostřice stream catchment


174 Littera Scripta, 2009, roč. 2, č. 2Map 4: Regional zonation in Jenínský stream catchment


Váchal, J.: Typology and landscape structuralization 175Map 5: Regional zonation in Ostřice stream catchmentCONCLUSIONSBased on achieved results it is possible to make these results:• Based on the ecological stability degree all catchments represent the stablelandscape• In the cases of Jenínský stream and Ostřice stream catchments the agriculturalsubsystem prevails and it is represented mainly by permanentgrassland and pastures. In the case of Zdíkovský stream catchment the


176 Littera Scripta, 2009, roč. 2, č. 2forest subsystem prevails and it is represented mainly by huge spruceforests• In Jenínský stream catchment wholly prevails the landscape zone C andthe others are represented only by smaller percentage.• In Ostřice stream catchment the zone B and C are both represented withcomparable percentage and the zone D is represented only by minor areas.• In Zdíkovský stream catchment the zones A, B and C are representednearly by the same percentage only the zone D is represented by smallerarea.• In the Jenínský stream catchment there were limited 47 ecocritical zones,in Ostřice stream catchment 43 ecocritical zones and in Zdíkovský streamcatchment 87 ecocritical zones.• This suggestion of landscape zonation method may be used for all localities.• For the usage in others than sub-mountainous localities it will be necessaryto complete this method by more corrective parameters.4. MAIN RESULTS• Suggested method for landscape units and landscape complexes delimitation.• Suggested and verified method for basic landscape typology.• Suggested and verified method for landscape regional zonation.


Váchal, J.: Typology and landscape structuralization 177References[1] STEINER, R., DUNFORD, R., DOSDAL, N. The use of agricultural landevaluation and site assessment in the United States. Landscape and UrbanPlanning, 1987, 14, 3, p. 183 - 199.[2] VÁCHAL, J. Metoda postupné projekce ekologických systémů hospodaření- habilitační práce. České Budějovice : Jihočeská univerzita v ČeskýchBudějovicích, Zemědělská fakulta, 2000. s. 152.[3] VÁCHAL, J., VÁCHALOVÁ, R., VÁCHALOVÁ, P. Water protection inlandscape accomplished by means of material energy flows regulation. IntegratedLand and Water Resources Management: Towards Sustainable RuralDevelopment, Frankfurt (Oder), Germany and Slubice, Poland, 15-19 May,2005.[4]VÁCHAL, J. Výpočet celkového produkčního potenciálu v krajině. Biologickázonace území. In Demo, M., a kol. Projektování trvale udržitelných polnohospodářskýchsystémů v krajině. Knižní vysokoškolská učebnice. Nitra:SPÚ Nitra, 2008. ISBN 970-0-80-552-01-03-0.Contact Address: prof. Ing. Jan Váchal, CSc., Vysoká škola technická a ekonomickáv Českých Budějovicích, Okružní 10, 370 01 České Budějovice, e-mail:vachal@mail.vstecb.czVÁCHAL, J., STRAKOVÁ, J., MORAVCOVÁ, J., KOUPILOVÁ, M. Typologyand landscape structuralization. Littera Scripta, 2009, roč. 2, č. 2,s. 161– 177. ISSN 1802-503X.


VyužitífyzikálněchemickýchmetodprourčenívytvrzovacíchcharakteristiklicíchpryskyřicMiroslavBurianVysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicíchAbstraktPřizpracovánílitýchpodlahnabázisyntetickýchpryskyřic(EP,PUaj.)jenedůležitějšízpracovatelskoucharakteristikouviskozita.Jinéjsoupožadoványtokovéareakčnívlastnostinapenetračnínátěryajinénalicípodlahovésystémy.Článeksezabývánávrhemvyužitíchemoreologiepropopistokovýchavytvrzovacíchcharakteristikpenetračníchalicíchsystémů.Jeuvedenstručnýpřehledchemoreologickýchmetod,odvozeníavýznampojmůkritickáviskozitaη cr,kritickáteplota t cr akritickýčas τ cr,entalpiefluidityareakčníentalpie.Uvedenyexperimentálníhodnotyimpregnačníchelektrotechnickýchpryskyřic.DiskuzevýznamunormovanýchvpraxiužívanýchkritériídobyzpracovatelnostioprotiexaktnímupopisuvytvrzovanéhosystémuvchemoreologiidefinovanéintegrálníkritickéstabilityICS.Klíčováslova:vytvrzovacícharakteristika,litépryskyřice,technologickézásady,parametry,viskozita,kritickéveličiny,teplotnízávislost,chemoreologie,epoxidovýsystém,ekviviskozníkřivky,izochronníkřivkySyntézamakromolekulárníchlátekpolyadicíSyntézapolymerníchlátekpolyadicíjetypickáprovytvrzovacíreakcesystémů,kteréjsouzaloženynabáziepoxidovýchpryskyřicapolyuretanů.Tytosystémymajíomezenouzpracovatelnostatechnologiejejichpřípravyaaplikacemůžedostvýrazněovlivnitjejichvýslednoukvalitu.ViskozitapolymerníchlátekJednoduchámetodakontrolyprocesuvytvrzováníjeměřeníviskozity.Změnaviskozitypolymerujícíhosystémujepředevšímzávislánavzrůstumolekulovéhmotnosti,Mwatvarumolekulyvznikajícíhopolymeru.Propolymeryvroztokuplatívztahmezirelativnímolekulovouhmotností M aviskozitoulineárníhopolymeru:[η]=k · M aa můženabývathodnot0až2podletvarumolekuly.[η]limitníviskozitníčíslo„intrinsinicviskosity179


180 LitteraScripta,2009,roč.2,č.2Kurčenímolekulovéhmotnostipolymeruseurozpustnýchpolymerůpoužíváměřeníviskozityzředěnýchroztokůoznámékoncentraci.Tatometodaneníabsolutníavztahmezimolekulovouhmotností Maviskozitou[η]jenutnéurčitkalibracíjinoumetodouposkytujícíabsolutníhodnotymolekulovéhmotnosti.Limitníviskozitníčíslojedefinováno:[η]=lim c→0η−η 0η 0[η]viskozitaroztoku,[η] 0 viskozitarozpouštědla,ckoncentracepolymeruDetailnívýznamadefiniceviskozitvroztokupolymerůvevztahukmolekulovéhmotnostiobsahujedodatekI.ProtaveninylineárníchpolymerůzaizotermníchpodmínekplatívztahFoxeaFloryho[log η]=3,4logM w + AAjeempirickákonstantacharakteristickápropolymerProurčitévyššíhodnotymolekulovéhmotnostirosteviskozitasmocninou3,4.PřinižšíchmolekulovýchhmotnostechjevzrůstviskozityvzávislostinaM w mnohempomalejší(cca1)azlomnazávislostilog ηalog M w seoznačujejakokritickárelativnímolekulováhmotnost M c ,kterájeopětzávislánatypupolymeru,tvaruapolaritěmolekulyvdanémrozpouštědle.VytvrzováníepoxidovýchpryskyřicVytvrzováníepoxidovýchpryskyřicprobíháslátkamischopnýmireagovatsepoxidovými,respektivehydroxylovýmiskupinapřítomnýmivepoxidovépryskyřici.Tysepakstávajísoučástívytvořenésítě(alternujícíkopolymer).Jinétypytvrdideljsoulátky,kteréiniciujípolymeraciepoxidovýchpryskyřicavzniklásíťjepaksloženapouzezesegmentůepoxidovépryskyřice(homopolymernístruktura).Doprvnískupinypolyadičníchtvrdidelpatřípolyamidy,polykarboxylovékyseliny,anhydridy,aminoamidy,polysulfidy.DodruhéskupinytvrdidelnáležíLewisovykyselinyakomplexníkatalyzátory.NejpoužívanějšíjsouaduktyfluoriduboritéhosaminyBF 3 .NH 2 .R. 11 BF 3 .NH 2 .Rjsouaduktyfluoriduboritéhoaaminů.Fluoridboritýjelátkasdeficitemelektronůnastředovématomuaprotosechovájakoakceptorelektronovýchpárů,tj.jakoLewisovakyselina.SnadnovytváříaduktysLewisovýmizásadami.SamotnýBF 3 jeprovytvrzováníepoxidovýchsystémůpraktickynepoužitelný.Mimoto,žejevplynnéformě,jehoreakcesepoxidyprobíhánekontrolovatelněrychlezavznikuvysokéhoexotermu.Aduktyfluoriduboritéhovyužívanéprovytvrzováníepoxidovýchpryskyřicjsoutvořenypřevážněalifatickýmiaminy,neboaromatickýmisubstituovanýmiaminy.Zalifatickýchaminůsepoužíváethylamin, izopropylamin, methylamin. Aby mohlabýt zahájena vytvrzovací reakce, musídojítnejprvekoslabenívazbytrifluridusaminemavznikuaktivovaného komplexu.Teplotaaktivacejepoměrněvysoká.UBF3 .NH 2 .C 2 H 5 docházíkplnéaktivacivromezíteplot


Burian,M.:Využitífyzikálněchemickýchmetod 181Uněkterýchtvrdidelprobíhajíobatypypolyreakcísoučasněavevzniklésítijsoupřítomnyoběstruktury.Průběhvytvrzování,rychlostatypsítějsouovlivňoványpředevšímchemickýmifaktory(reaktivita,vzájemnýpoměrfunkčníchskupinakoncentrace),zároveňseuplatňujíifyzikálnífaktory(teplotnírežim,Tg,vlhkostaj.).Výraznázměnavytvrzováníspočívajícívevýraznémzpomalenírychlostivytvrzovánínastane,jakmilesystémpřivytvrzovánídosáhneteplotuTg(rychlostreakceveskelnémstavu,podteplotouTg,jezávislánapohyblivostisegmentuřetězce,difúznířízení).Tgvzrůstáskonverzíepoxidovýchskupinakdosaženíplnékonverzejenutné,abyteplotavytvrzováníbylastálenadteplotouTgreagujícíhosystému.Pokudmábýtsystémplněvytvrzen,musíbýtvytvrzovánídokončenonadkonečnouteplotouTgsystému.DefiniceavýznamTgvdodatkuII.Základnímrysemchemieepoxidovýchsloučeninjeiontovýcharaktervšechprobíhajícíchreakcí.Reakcena epoxidovéskupině probíhá, podle reakčníhoschémajakslátkaminukleofilnípovahy,např.saminyatakemelektropozitivnějšíhouhlíku,takislátkamielektrofilnípovahy,kteréatakujíepoxidovouskupinunakyslíku[6].SchémamechanismureakcínaepoxidovéskupiněProvytvrzovánílicíchaimpregnačníchpryskyřiczanormálníteplotyokolísepoužívajípřevážněalifaticképolyamidyneboaminoamidy,schopnéreagovatzatěchtopodmínekavytvářetsíťovéstruktury(získáseodolnostprotirozpouštědlům).Reakcejeminimálnědvoustupňovásrychlostníkonstantouk1 proreakciprimární →sekundárníaminak 2 proreakcisekundární →terciárníamin.Terciárníaminmůžekatalyzovatpolymeraciepoxidovéskupiny.Přistechiometrickémpoměruepoxid/aminanízkýchteplotách(RT)reakceneprobíhá.Vlastnostivytvrzenépryskyřicejsouzávisléna[7]:•výběrumonomerůarežimuvytvrzování•flexibilizátorech,plastifikátorech•plnivech,kompozity:izotropní(kulovéčástice),anizotropní(vlákna,destičkováplniva).90 ◦ Caž110 ◦ C.Přiteplotáchnižšíchnež60 ◦ Csedíkystabilitěaduktureakcevytvrzovánísilnězpomalí.Tohosevyužívápřiimpregnacielektroizolačníchsystémů,kdyzvýšenáteplotasnížíviskozitusystémuumožňujícírychloupenetraciapříspěvekodrekcekezvýšeníviskozityjeještězanedbatelný.Skladovatelnosttěchtosystémůpřiteplotěokolíjeněkolikměsícůažrok.ProaduktyBF 3 apodobnésystémyreagujícístejnýmmechanismemsevžilnázevlatentníkatalyzátory.Aduktysesubstituovanýmiaromatickýmiaminyjsoumnohemreaktivnějšíapoužívajíseurychlereagujícíchsystémů.Reakce epoxidových pryskyřicsBF 3 adukty probíhá kationtovým mechanismem a vzniklýpolymermástrukturuhomopolymeru.


182 LitteraScripta,2009,roč.2,č.2Zhlediskavýstavbysítě,kterápodmiňujeteplotníodolnostjsoupodstatnétytostrukturnívlastnosti:•výstavbauzlůsítěajejichnejbližšíokolí•strukturaadélkasegmentůmeziuzlysítě•charakterhlavníchabočníchřetězců•hustotazesítění•charakterrelaxace β, γ− 2Morfologickýchvlastnostech:•zvláštnostechvýstavby(pravidelnostsítěaj.)Chemoreologie:Principmetodytkvívměřeníteplotníačasovézávislostizměnyviskozityreagujícíhosystémuvpředgelačníoblastizapředpokladu,ženazměnuviskozitypůsobídvazákladnífaktory,teplotaazměnaMw:a)viskozitasteplotouklesá,rostetekutost ϕpodlearrheniovskézávislostiφ 0 = 1 η 0= 1η 00exp(− ∆H 1RT ) (1)∆H 1 entalpiefluidity,T-termodynamickáteplota ◦ Kb)viskozitasteplotourostezdůvoduvzrůstuMw,příspěvekkreakčnísložceviskozity.Teplotnízávislostjearrheniovská.k=k 0 exp(− ∆H 2RT ) (2)∆H 2 reakčníentalpie,krychlostníkonstanta2 Relaxace α, β, γ.Přivyšetřovánípolymerníchmateriálůmetodoudynamickomechanickýchspekter,napříkladDMA,torzníkyvadlo,senateplotnízávislostikomplexníhosmykovéhomoduluG ∗ seujehoimaginárnísložkyobjevujímaximaabsorpcedissipovanémechanickéenergiekterájsouoznačovánajako αβγαrelaxacejespojenasteplotouskelnéhopřechodu.Takéseuvádíjakotgδztrátovéhoúhlu.Zestrukturníhopohledusejednáospotřebuenergienapohybpolymerníchřetězcůvdůsledkuuvolněnívnitřníchrotací.βrelaxacesevyskytujeveskelnémstavuajespojenaspohybemkrátkýchúsekůpolymerníhořetězce,rotacíbočníchfenylovýchskupinupolystyrenu,neboidifůzívodydopolymernímatrice.Tentotyprelaxacebývázodpovědnýzavyššíhouževnatost.γrelaxacesevyskytujepřiteplotáchhlubokopodT g.Tentotyprelaxacejeprojevemabsorpceenergiepřiintramolekulárníchinterakcích,jakojsounapříkladpřechodyionovýchforemvmethylenovýchskupinách-CH2 -.


Burian,M.:Využitífyzikálněchemickýchmetod 183HolandsaKalnin[1]nalezliempirickývztahmezioběmafaktory.lnη=lnη 0 + kτ (3)τčasKombinacírovnic(1),(2)apodmínkyplatnostiarrheniovskézávislostisezískázákladnívztahproteplotníačasovouzávislostzměnyviskozityreagujícíhosystémuvpředgelačníoblastilnη=lnη 00 + ∆H 1RT + k 00τexp( ∆H 2RT ) (4)Kritickýstav:KritickýstavdefinovalLiška[2],[3],tenodpovídástavu,kdyteplotnípříspěvekkviskozitě(poklesviskozity)ateplotnípříspěvekkreakci(vzrůstviskozity)jevrovnováze,platípodmínkadlnη /dT=0.Derivacírovnice(4)asplněnípodmínkyoderivacivmaximuapřesunempříspěvkukviskozitěnalevoustranurovniceakinetickoučástvpravosezískávztah(5).Řešenímrovnice(5)zapodmínky η=konst,sezískávztahprokritickýčas τ cr = τ cr (T)vizkřivkakritickýchbodůnaobr.1.Obdobněsepostupujezapodmínky τ=konst.obr,2.aT=konst.∣ ∣ −∆H 1 ∣∣∣ RT 2 ∣ lnη 00 · τ ·∆H ∣2RT 2exp(∆H 2 ∣∣∣RT ) (5)Detailnípostupmatematickéhoodvozeníkonečnýchvztahůmezijednotlivýmikritickýmiveličinamijepředmětem[2],[5].Praktickyvýznamnékonečnévztahyjsouuvedenydálevrovnicích(6),(7)a(8).Odvozeníavýznamkritickýchveličinsenejlépeobjasnínaexperimentálněprovedenémměřeníimpregnačníhosystému:Zexperimentálnězměřenýchzávislostíln ηvs τ(lineárníoblast),sezlineárníregreseteplotnízávislostifluidity(lnη 0 v.s1/T)vypočtoufaktory η oo a∆H 1aobdobně sevypočtoureakčnífaktory(lnk 0 v.s1/T) k 00 a∆H 2 .Ztaktozískanýchhodnotsesestrojípodlevztahu(4)ekviviskozní,obr.1.aizochronníkřivky,obr.2.Prozvolenýčas,obr.1,pohybempoizochroněsměremvzrůstajícíteplotyprotínámeekviskozníkřivkysesnižujícíseviskozitou.Vtétooblastiseuplatňujevýraznějiprvní,tokovýčlenrovnice(∆H1 ).Vurčitémboděsevšaksmyslobrátíaviskozitasezačnesestoupajícíteplotouzvyšovat.Vtétofázipřevažujekinetickýfaktor(∆H 2 ).Bodobratuodpovídámaximunaekviviskózníkřivceajecharakterizovánjedinouteplotouačasemprodanouviskozitu.Obdobnoupředstavuzískámezizochronníchkřivek,obr.2,kdysečasypotřebnéprodosaženípožadovanéviskozitysrostoucíteplotounejdřívezvyšujíaodurčitéhobodu,minimaizochronníkřivky,sesnižují.Bodobratujeprodanýčascharakterizovánjedinouviskozitouateplotou.


184 LitteraScripta,2009,roč.2,č.2Vreagujícímsystémuminima,resp.maximakřivek,určujíjedinýstavvekterémjedinéviskozitěodpovídájedinýreakčníčasateplota.ToodpovídástavuprokterýzvedlLiška[2],[3]pojemkritickýchveličin.Jejichfyzikálnívýznamjižbylobjasněndříveaodvozeníjediskutovánovpráci[5]Obr.1.EkviviskozníkřivkyObr.2Isochronníkřivka.


Burian,M.:Využitífyzikálněchemickýchmetod 185Základnívztahymezikritickýmiveličinami.Spojniceextrémůviskozimetrickýchkřivek:τ α = H[k(T α )] −1 (6)h= ∆H1∆H 2k zahrnujetokovéakinetickéfaktoryη α = η 00 exp(H)(T α ) (7)η cr = Aτ H cr (8)A zahrnujetokovéakinetickéfaktoryReaktivitareagujícíhosystémuvpředgelačníoblastijepředevšímzávislánapoměruaktivačníchenergiítoku∆H 1 aaktivačníenergiikinetikyvytvrzování.∆H 2Stabilitureagujícíhosystémuvdanéteplotníoblastilzeposuzovatnazákladěexaktních,neuzančníchmetod,pomocíIntegrálníkritickéstabilityICS.TapředstavujeplochupodkritickoukřivkouaLiška[3]proniodvodilvztahICS=∫ τ2[∆H 1k 00 exp(− ∆H ] −12τ 1∆H 2 RT ) dT αT 1 , T 2 teplotníhraniceposuzovanéoblasti( ◦ K)Metodakritickýchveličinjeplnědostačujícíprovýpočetvztahůviskozitateplota-časpřimodelovánítechnologienanášenípojivaaposuzovánívhodnostisystémůprobezrozpouštědlovoutechnologii.KonverzeepoxidovýchskupinvkritickéoblastidosahujeusystémůsBF3 .NH 2 Rcca6až10%.Upolyamidůjekonverzevyšší,10až25%auanhydridů6až12%.Provyššíkonverzenadkritickýmstavem,předoblastígeluneníjižmetodakritickýchveličinvhodná.Platízdejiné,složitějšívztahymeziviskozitouaM w .Chemoreologieprooblastivyššíchkonverzí,nadoblastígelu,jezaloženanavyužitíWLFrovnice(DodatekIII).PokrývázměnuviskozityaždoT g .Metodasemusíkombinovatnapř.sDSC 3 ,protožeuniverzálníparametryC 1g aC 2g rovniceWLFnejsoukonstantní,ale3 Termoanalytickémetodylzerozdělitpodleprincipunakterémjsouzaloženyna:-metodyzaloženénazjišťováníhmotnosti-termogravimetrie.TGA-metodyzaloženénaměřeníenergie,DSC,DTA-metodyzaloženénaměřenímechanickýchvlastnostíDMA,TMADSC-Diferenčnískenovaníkalorimetrie-měřírozdílenergievstupujícídozkoumanélátkyateplotně inertníhostandartujakofunkciteplotyačasu.Teplotní nárůstsevolílineární,nebosepracujeizotermně.MěřenýmstrukturnímparametremjetepelnýtokQ.Výstupemjezměnatepelnékapacityc p(systémpracujezap=konst.)DSCsevyužíváupolymerůproměření:Stupněkrystalinityzpodíluentalpietáníkrystalickéfáze.Vytvrzováníavulkanizacespojenésezměnouentalpiereakce.Sledováníoxidaceatransportníchpochodůcizíchmolekul


186 LitteraScripta,2009,roč.2,č.2teplotnězávislé,atakjenutnéstanovitzávislostT g nakonverziep.skupin.Jinýpřístuppředstavujestatistickáteoriesíťováníajejíkombinacesvolnobjemovouteorií.Tentopostupvyžadujevysocefundovanýteoretickýpřístupaneníprotovhodnýprorutinnítestovánísystémů,ikdyžposkytujenejucelenějšípohlednareagujícísystém.Shrnutívýšeuvedenýchpostupůaliterárníchpramenůjeuvedenv[5].ProoblastivokolíTgseuplatnímetodysledujícízměnucp (DSC)ametodyzaloženénasledovánídynamickýchmechanickýchzměn(DMA),kterépokrývajíoblastiaždokonečnéhovytvrzení.ExperimentálnívýsledkyV tab.1 jsou uvedeny výsledkyvypočteny tokovéakinetickékonstantyprosystémynízkomolekulárníchepoxidovýchpryskyřic(Bisfenol,Aep.ekv0,535anovolakové,ep.ekv0,561),převzato[4].VeškeráměřeníviskozityreagujícíhosystémujenutnéprovádětpřikonstantnísmykovérychlostiD.Pro nízkoviskozní systémy je vhodnější systém válec-válec (Coulet),η=10...10 5 mPa.sPlněné,visokoviskoznísystémysepoužijesystémkuželdeskaη=100...do10 9 mPa.s.TeplotníačasovázměnaviskozityseměřilanadynamickémviskozimetruRHEOTESTRV2(válec-válec)vteplotnímrozsahu70-90◦ CapřiD=0,1375s −1 .Veškerévýpočtyfyzikálníchkonstantakritickýchveličinbylyprovedenypodlevýšeuvedenýchvztahůprometodukritickýchveličin,viz[5].SystémI.aII.tab.1jemodelovousměsíoboutypůepoxidovýchpryskyřicališíseobsahemtvrdidla.Uiontovýchpolymeracíjemožnérychlostvytvrzovánívurčitémrozmezíříditkoncentracítvrdidla.Záležítakénatypuapřítomnostinečistot.Detailnějšírozborchemismuvytvrzovánítěchtotypůimpregnačníchsystémůjepředmětem[5].+) prvníhodnotaodpovídánejnižšíteplotě,druhánejvyššíteplotěuvedenéhoteplotníhorozsahu.Tab.1.,převzato[4]Zvýšeníkoncentracekatalyzátoruze3phrna5phr 4 vedlokesníženístabivpolymeruprovázenýchzměnouentalpie.UrčeníaktivačníenergieaarrheniovskékonstantyproreagujícísystémyjepředmětemnormyASTME698-05.StanoveníTgproamorfnípolymeryDMA-dynamickámechanickáanalýza-sledujeodezvumateriálunaoscilujícímechanickézatížení(sinusovýprůběh)jakofunkcičasu,teploty,frekvenceasíly.Zařízeníjeschopnéměřitvteplotnířadě-180 ◦ Caždo600 ◦ Cafrekvenčníoblasti10 −2 -10 7 Hz.VýstupemjsoureologickáspektrazávislostikomplexníhosmykovéhomoduluG ∗ neboYoungovumoduluE ∗ .Znichsezískajíinformaceoteplotěskelnéhopřechodu,mechanickýchztrátách,morfologickýchzměnách,mechanickýchrelaxacích,krystalizaciadotvrzeníresp.dovulkanizaci.4 phrzAjpartperhuderetpartsof.......Uzančnízkratkaběžněpoužívanávpraxi.Používáseprovyjádřenídílůpřipřípravěreakčníchsměsí.Význam100:x:y:n.Obdobněsepoužívá


Burian,M.:Využitífyzikálněchemickýchmetod 187Využitíchemoreologiepromateriályvestavebnictvílitysystém1,7krátvteplotnímrozmezí70až90 ◦ C,Zrychleníreakcepříznivěpůsobilonazkrácenítechnologickýchčasů,alevýraznězkrátilodobupropenetraci.Nazákladěanalogievyužitíchemoreologiepřivývojivýroběprepregůproslídovéelektroizolačnímateriálylzeaplikovatchemoreologiinapenetračníalicípodlahovésměsi.Ekviviskozníaizochronníkřivkybudoumítobdobnýcharakter,pouzeseposunouknízkýmteplotám(cca10 ◦ C–40 ◦ C).Hodnoty η cr prozvolenouteplotuurčí τ cr pokterébudeprobíhatpenetracenebonivelacelicísměsiakdynastanevýraznézpomaleníažzastaveníprocesu.Přidanéteplotěsenazákladě η cr a η 0 posoudí,zdabudedocházetkpenetracinebonivelaci,jakdlouhobudeprobíhatvytvrzování.ICSprodanouteplotníoblastumožníexaktnívýběrvhodnýchsystémůprodanéaplikačnípodmínky.Chemoreologickácharakteristikaepoxidovýchsystémůjedůležitýmkritériempřiformulaciepoxidovýchsystémůsohledemnatechnologiizpracování.Chemoreologickýpřístuplzevyužítiuostatníchpolyadičněvytvrzovanýchsystémů.Mimorozšířenítechnologickýchznalostí,přinesemnohemhlubšípochopeníprocesůpřidanýchaplikacíchaumožňujecílenějšízaměřenívývojetěchtosystémů,můžepřispětkesníženínákladůnavývojazkoušení.Reference[1]HOLLANDSK.G.,KALNIN.:Adv.Chem.Ser.92,1970,p.60[2]LIŠKA,V.:Agnew.Macromol.Chem.38,1974.p141[3]LIŠKA,V.:Agnew.Macromol.Chem.,28,1973,p.95[4]BURIAN,M.:Fyzikálně-chemickémetodyvyžívanépřivývojiaurčenítechnologickýchparametrůbezrozpouštědlovéhopojivaprovýrobuskloslídovýchizolantů.In:Diagnostika’93,ISBN80-7082-952-4,Plzeň:ZČU2003,s.176[5]BURIAN,M.:Chemoreologickéurčenízpracovatelskýchcharakteristikbez-rozpouštědlovýchimpregnantů/VýzkumnázprávaAe7439/Dok/ŠKODA-ZES„Plzeň1991[6]LIDAŘÍKaspol.:Epoxidovépryskyřice,SNTLPraha1983,p.35[7]BATZER,H.,LOSE,F.:Polimery(Warszava),25,1980p.210uzančnízkratkadskvgumárenstvísestejnýmvýznamem.


188 LitteraScripta,2009,roč.2,č.2DodatekI.ViskozitaroztokůpolymerůvzávislostinamolekulovéhmotnostiPřítomnostpolymerůvroztokuzvyšujejehoviskozitu,kteroulzeměřitkapilárnímviskozimetrem.PrincipměřeníviskozityroztokůpolymerůadefinovanévztahyjsoupředmětemnormyENISO1628-1”Determinationoftheviskosityofpolymersindilutesolutionusingcapillaryvicometers”I.1.relativníviskozita η r .η r = η η 0ηviskozitaměřenéhoroztokupolymeru,η 0 jeviskozitačistéhorozpouštědla.přistejnéteplotěadanékoncentracipolymeruvroztoku.η r jebezrozměrnáveličinaI.2.inkrementrelativníviskozity η iη i = η − η 0η 0= η η 0−1=η r −1η i bezrozměrnáveličinaI.3.Redukovanáviskozita(viskozitníčíslopolymeru),:ČSNENISO307prostanoveníviskozitníhočíslapolyamidů.η i = η − η 0η 0 · c ,−1RozměrL3·M I.4.Vnitřníviskozita,limitníviskózníčíslo,Intrinsicviskosity,[η]( ) η − η0[η]=lim ,c→0 η 0 · cnebologaritmickéviskozitníčíslo[η]=limc→0ln η η 0cRozměrjeshodnýsviskozitnímčíslem,m 3 .kg −1 .Vpraxisedoporučujecm −3 .kg −1


Burian,M.:Využitífyzikálněchemickýchmetod 189I.V.Kun,Mark,Houwinknalezliexperimentálněvztahprozávislostmolekulovéhmotnostiavnitřníviskozitou.[η]=KM a ,Kaajsoukonstantypolymeru.Exponentajezávislýnastruktuřepolymeruavlastnostechrozpouštědla.ViskozimetrickystanovenámolekulováhmotnostposkytujerelativníhodnotyM.Viskozimetriepatřímezirelativnímetody,vyžadujevždykalibracipomocíjinýchmetod.Vztahmezi[η]aMseurčujesrovnánímsjinouabsolutnímetodoustanovenímolekulovéhmotnosti.Metody,kteréposkytujíčíselnéprůměrymolekulovýchvahM n jsouzaloženynakoligativníchvlastnostech.Sempatřínapř.membránováosmometrie,ebulisoskopie,kryoskopiemetodakoncovýchskupinAbsolutnímetodyposkytujícíhmotnostníprůměrmolekulovýchvahMw,jsourozptylsvětla,Sedimentacevultracentrifuze.NejrozšířenějšíametodouprostanovenídistribucerelativníchmolekulovýchhmotnostíjemetodagelovépermemačníchromatografieGPC.DodatekII.SkelnýstavvpolymerechSkelnýpřechoduamorfníchpolymerůnastane,kdyžpřiochlazovánízaběžnýchexperimentálníchpodmínekjedobapotřebnákpřeskupenípolymerníhořetězce,segmentu,delšínežtrváníexperimentu.Teplotu,přikterédocházíktétozměněoznačujemeteplotouskelnéhopřechodu-Tg.Teplotaskelnéhopřechodu(glastransitiontemperature)senejsnázeexperimentálněstanovíjakoteplotapřikterésenateplotnízávislostiměrnéhoobjemuobjevujezlom,ohyb(ideálněnespojitostpřiderivacidv/dT).Vestejnéteplotníoblastiseprojevujezlomteplotníchzávislostítermodynamickýchfunkcí,entalpieHaentropieS.SkokověseměnívoblastiTgprvníderivacezákladníchtermodynamickýchfunkcí,teplotníkoeficiententalpie,nebolitepelnákapacita c p = dH/dT ateplotníkoeficientobjemovéroztažnostidV/dT.Skokemseměníteplotníkoeficientytransportníchvlastnostíjakoviskozita,rychlostdifůzecizíchmolekul,rychlostrelaxacemechanickýchnapětí,indexlomu,permitivita.Silovýoptickýdvojlomseměnízdvojlomudeformačníhonaorientační.ModulpružnostiEpřiochlazenípodTgvzrůstáuamorfníchneplněnýchpolymerůažotřiřády.TeorieobjasňujícískelnýpřechodTg1.volnoobjemováteorie.Vamorfnímstavu,nakterýnahlížímejakonakapalinusevlastnííobjemmolekulměnívelicemálo.Toznamenážeobjemovázměnateplotníexpanzekapalinymusíbýtzpůsobenahlavněrůstemvolnéhoobjemu,tj.růstemvakancíajejichprůměrnévelikosti.Stejnějakoukapalinyrostevprvnímpřiblíženívolnýobjemlineárně.Připřechodupodteplotu


190 LitteraScripta,2009,roč.2,č.2Tgpřejdepolymerdoskelnéoblasti.Veskelnéoblastiteorievolnéhoobjemupředpokládáževolnýobjemjekonstantníapoměrnývolnýobjemf(poměrvolnéhoobjemukobsazenému)máhodnotu0,025.PřiměřeníteplotnízávislostilineárníroztažnostizcelaamorfníhopolymerujsoutytozávislostipodteplotouTganadteplotouTglineární,alesjinousměrnicí.Průsečíkteplotníchkoeficientůroztažnostiveskelnéoblastiα G anadTg, α LsepovažujezaTg.Teplotníkoeficientobjemovéroztažnostijedefinovánvztahemα= 1 ( ) dVV dTPKoeficientobjemovéroztažnostivskelnéoblastijezávislýnapolozeTgodabsolutnínulyastupnisíťovánípolymeru.2.Termodynamická teorieskelnéhopřechodu:Tgjecharakterizovánaskokovouzměnouprvníderivacezákladnítermodynamickýchfunkcí.ToodpovídáfázovémupřechoduIIřádu.Jelikožměřenívokolíbodu Tgnejsourovnovážná,bylateorieupravenatak,žesicerovnovážnýpřechodIIřáduexistuje,aleležívoblastikamsemůžedospětažpřinerealizovatelnýchdobáchměření.TeoriejezaloženanamřížkovémmodeluavypočítávázměnykonformačníentropieS K ajejípřiblíženíknule.Tgjeteplotakdypočetpřechodůjevelmimalý,téměřnulový.Spoužitímtétoteorielzevypočítatzměny α,c p předpovědětzávislostTgnamolárníhmotnostipolymeru.Teoriepakposkytlatříparametrovourovniciteplotnízávislostrelaxačníchdobatransportníchvlastnostínaenergiimezimolekulovýchinterakcíakonfirmačníentropii.(ZávislostS K nateplotěje lnT/T 2 kdeT 2 jeteplotanekonečněmalýchpočtůpřechodů)ajecodoprůběhupraktickyshodnástříparametrovoufunkcívolnoobjemovouvizWLFrovnice.TeplotaTgjenedůležitějšífaktor,kterýurčujepřijakéteplotěatlakubudepolymeraplikovánsohledemnaviskoelastickévlastnosti.JestližeTgmnohemvyššínežjeaplikačníteplotajepolymertvrdýajevhodnýjakokonstrukčnímateriál-Konstrukčníplasty.Viskoelastickýstav.KdyžjsouteplotyaplikacedostatečněvyššínežTgjepolymervkaučukovémstavuajehoaplikačníoblastspadádoeleastomerů,gumyakaučuky.Kaučukováelasticita.


Burian,M.:Využitífyzikálněchemickýchmetod 191DodatekIIIWLFrovnice.Vyjadřujeteplotnízávislostviskozitytaveninypolymeru.Jejíodvozeníjezaloženonaempirickézkušenosti,žeteplotnízávislostzměnytransportníchvlastnostímáshodnýprůběh,alejeposunutapoteplotnínebočasovéose.Posunutíproteplotnízávislostkreferenčníteplotěsedějeoposunovacífaktora T .RovnicejezaloženanavolnoobjemovéteoriiaDoolittlověrovniciprovztahviskozityavolnéhoobjemu v f =(v − v o ),kdevjeobjemnapř1gpolymerupřiteplotěTav o jeobjemstejnéhomnožstvípřiteplotě0 ◦ K.lnη=lnA+B v ov f(1)Zvonoobjemovéteorieplyne,žepodteplotouskelnéhopřechodujevolnýpoměrnýobjemkonstantní.ZvolenímreferenčníteplotyTglzev o nahraditspecifickýmobjememv.PakserovniceproteplotyTaTgvyjádřívetvarulnη=lnA+B v(T)v f (T)(2)lnη=lnA+B v(Tg)v f (Tg)(3)OdečtenímrovnicapředpokladužeB=1vyplývajícímzexperimentů,sezískávztahlog η(T)η(T g ) = 1 ( 12,303 f − 1 )(4)f gf poměrnývolnýobjem v f /vf g poměrnývolnýobjempřiTgZávislostpoměrnéhovolnéhoobjemunateplotějedánsoučinitelemteplotníroztažnostif= f g +(α L −α G )(T −Tg)= f g +α(T −T 0 ) α=(α L −α G ) (5)log η(T) ( )η(T g ) = 1 T − T g2,303 · f g f g /α+T − T g(6)f=poměrnývolnýobjem v f /v


192 LitteraScripta,2009,roč.2,č.2ZpokusněověřenýchúdajůuorganickýchpolymerůpotvrdilypřibližnoushoduakonečnýtvarWLFrovniceje:log η(T)η(T g ) = −c 1g(T − T g )c 2g + T − T gc 1g =17,4 c 2g =52K (7)prokoeficientroztažnostivolnéhoobjemupakplatí α f =12,3c 1gc 2ga f g = 12,3c1gProuniverzálnísklotvornoukapalinupodosazenízac1gac2gsepakzískajíuniverzálníhodnoty:f g =0,025aα=α L − α G =4,8.10 −4 .K −1Průměrnásklotvornákapalinaobsahujepřiteplotěskelnéhopřechoducca2,5%volnéhoobjemu.Koeficient α f získanýzteplotníchzávislostíviskozitymápodobnouvelikostjakomajíkoeficientyobjemovéroztažnostikapalinnebotavenin.


Burian,M.:Využitífyzikálněchemickýchmetod 193ThephysiochemicalmethodsusageforsettingcharacteristicsdeterminationofepoxyresinsThemostimportantprocessingfeatureistheviscositywhilemonolithicfloorsmanufacturingonthebasisofsyntheticresins.Differentfluidityandreactionpropertiesarerequiredforpenetrationcoatingsandforfloormonolithicsystems.Thearticledealswithaproposalofchemorheologyusageforandcuringfeaturesdescriptionofpenetrationandfludityconcepts.Theconciseoutlineofchemorheologymethodsisintroducedaswellastheelicitationandthemeaningsofthefollowingwords:criticaladhesivenessη cr ,criticaltemperaturet cr ,criticaltime τ cr ,enthalphyoffluidityandreactionenthalpy.Alsoexperimentalquantitiesofimpregnatingandelectrotechnicalresinsareincludedinthiscontribution.ThelastbutnottheleastthearticlefocusesonisthediscussionabouttheimportanceofstandardizedandcommonlyusedcriteriaofworkabilitytimeincomparisonwiththeexactdescriptionofhardenedsysteminchemorheologydefinedbyintegralcriticalstabilityICS.Kontaktníadresa:Ing.MiroslavBurian,CSc.,VysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicích,Okružní10,37001ČeskéBudějovice,e-mail:burian@mail.vstecb.czBURIAN,M.Využitífyzikálněchemickýchmetodprourčenívytvrzovacíchcharakteristiklicíchpryskyřic.LitteraScripta,2009,roč.2,č.2,s.179–193.ISSN1802-503X.


ProvázanoststavebníhozákonaaněkterýchsouvisejícíchpředpisůFrantišekKonečnýVysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicíchAbstraktDůležitým faktorem v procesu povolování stavebje znalost souvislostímezistavebnímzákonem,jehoprováděcímivyhláškamiadalšímiprávnímipředpisy.Klíčováslova:stavebnízákon,správnířád,dokumentacestaveb,obecnětechnicképožadavkynavýstavbu,obecnětechnicképožadavkynaužíváníúzemíÚvodPřiumisťováníapovolovánístavebadalšíchúkonechdlestavebníhozákona(1),sečastozúčastněnéosobysoustřeďujípouzenazněnídílčíchustanovenístavebníhozákona.Dalšíchnavazujícípředpisytytoosobyneznají,nebonevědíomožnýchdopadechtěchtopředpisůnařízenídlestavebníhozákona.Znalosttěchtosouvislostívšakmůžeinvestorům,projektantůmaidalšímosobámvýrazněpomocipřijejichčinnosti.PřehledvybranýchprávníchpředpisůVtétočástijsouuvedenyprávnípředpisy,ukterýchsevazbanastavebnízákon(1)projevujenejčastěji.Tentovýčetneníanemůžebýtúplný,neboťvkaždémřízenídlestavebníhozákonabudeodlišný.a) StavebnízákonZákonč.183/2006Sb.vezněnízákonač.68/2007Sb.,azákonač.191/2008Sb.b) SprávnířádZákonč.500/2004Sb.vezněnízákonač.413/2005Sb.,384/2008Sb.,7/2009Sb.a227/2009Sb.c) Vyhláškaopodrobnějšíúpravěúzemníhořízení,veřejnoprávnísmlouvyaúzemníhoopatřeníVyhláškač.503/2006Sb.195


196 LitteraScripta,2009,roč.2,č.2d) VyhláškaoobecnýchpožadavcíchnavyužíváníúzemíVyhláškač.501/2006Sb.vezněnívyhl.269/2009Sb.e) Vyhláška,kterouseprovádějíněkteráustanovenístavebníhozákonavevěcechstavebníhořáduVyhláškač.526/2006Sb.f) VyhláškaotechnickýchpožadavcíchnastavbuVyhláškač.268/2009Sb.g) VyhláškaodokumentacistavebVyhláškač.499/2006Sb.h) VyhláškaotechnickýchpodmínkáchpožárníochranystavebVyhláškač.23/2006Sb.i) VyhláškaoobecnýchtechnickýchpožadavcíchzabezpečujícíchužívánístavebosobamisomezenouschopnostípohybuaorientaceVyhláškač.369/2001Sb.vplatnémzněníVztahmeziobecnýmazvláštnímzákonemObecněplatípravidlo,že„zvláštnízákonmápřednostpřed„obecnýmzákonem.Napříkladstavebnízákon(1)jevestavebníchřízeníchvůčiSprávnímuřádu(2)zákonemzvláštnímapostupujesepřednostnědlestavebníhozákona.Pouzevpřípadech,kdystavebnízákonněkterépostupyneřeší,„nastupujesprávnířád.Naopak,napříkladzákony,dlekterýchsepovolujívodohospodářskénebodopravnístavby,jsouvůčistavebnímuzákonuzvláštnímizákonyajejichustanovenímajípřednostpředstavebnímzákonem.Stavebnízákontakmůžebýtsoučasněvůčiněkterýmzákonůmzvláštnímasoučasněvůčiněkterýmzákonůmobecným.Itotorozlišeníjevpraxidůležitéprosprávnouinterpretaciustanovenístavebníhozákona.StavebnízákonasprávnířádSprávnířád(2)upravujepostuporgánůpůsobícíchvoblastiveřejnésprávy(„správníorgány).Správnířádjevřízeníchjednímznejdůležitějšíchzákonů,neboťjehoustanovenísepoužijívždy,pokudnestanovízvláštnízákonjinak.Stavebnízákon(1)jevůčisprávnímuřáduzákonemzvláštním.Stavebnízákonmátedypřednostpředustanovenímisprávníhořáduvždy,kdyžvesvýchustanoveníchdanouproblematikuřeší.Vřízeníchdlestavebníhozákonasesprávnířádpoužívázejménapřipostupechastanovovánílhůtvč.počítáníčasu,pokudnejsouurčenyvestavebnímzákoně(1),projednávánísprávníchdeliktů,postupůpřiodvoláníchprotirozhodnutí,veřejnoprávníchsmlouvách,vyloučenízprojednáváníarozhodovánívěci,doručování,apod.Proznalostvazebmezistavebnímzákonemasprávnímřádemjenutnádobráznalostustanovenísprávníhořádu.


Konečný,F.:Provázanoststavebníhozákona 197Stavebnízákonavyhláškaopodrobnějšíúpravěúzemníhořízení,veřejnoprávnísmlouvyaúzemníhoopatřeníTatovyhláška(3)upravujeobsahovénáležitostiněkterýchžádostí,např.oúzemněplánovacíinformaci,ovydáníjednotlivýchdruhůúzemníchrozhodnutíajejichpříloh,veřejnoprávnísmlouvy,kterousenahrazujeúzemnírozhodnutíatd.Přílohoukvyhlášcejeitiskopisžádostiovydáníumístěnístavbyapřílohouktétožádosti(čilipřílohoupřílohy)jeseznamdokladůapříloh,kteréjenutnokžádostipřiložit.Vtétopřílozepřílohyjeodkaznadalšípřílohutétovyhlášky,kterástanovujeobsaharozsahdokumentacekžádostiovydánírozhodnutíoumístěnístavby.Tatodokumentacemusímj.obsahovatidentifikačníúdajeožadateliazpracovatelidokumentace,označenístavbyapozemku.Musíbýtdáleuvedena:-charakteristikaúzemíastavebníhopozemku-základnícharakteristikastavbyajejíhoužívání-orientačníúdajeostavbě-popisstavby-stanovenípodmínekpropřípravustavby-základníúdajeoprovozuavýrobnímprogramu-zásadyzajištěnípožárníochranystavby-zajištěníbezpečnostiprovozustavbypřijejímužívání-návrhřešeníproužíváníosobamisomezenouschopnostípohybuaorientace-popisvlivunaživotníprostředí-návrhřešeníochranystavbypřednegativnímiúčinkyvnějšíhoprostředí(např.radon)-civilníochranu-výkresovoudokumentacivpatřičnémčleněníaměřítku-dokladovoučástTojsoujenhlavníbodyobsahutétodokumentaceadokladů.Vněkterýchčástechjsouodkazynadalšíprávnípředpisybuďpřímo,nebosijenutnojeodvodit.Jaklzezvýšeuvedenéhovyčíst,vmnohapřípadechjepostuppoměrněsložitýapracujespřílohamivněkolikaúrovních.StavebnízákonavyhláškaoobecnýchpožadavcíchnavyužíváníúzemíVyhláškaoobecnýchpožadavcíchnavyužíváníúzemí(4)stanovujepožadavkynavyužíváníúzemípřivymezováníplochapozemků,přistanovovánípodmínekjejichvyužití,umisťovánístaveb,rozhodováníozměněstavbyaozměněvlivustavbynavyužitíúzemí.Tatovyhláškatakéspecifikujeněkterépojmyvevýstavbě,např.cojebytovýdům,rodinnýdůmatd..Uplatňujezákladnípožadavkynavymezováníplochazejménapožadavkynavymezovánípozemkůaumisťovánístavebnanich.Mimojinéstanovujevzájemnéodstupystaveb,kdykroměobecnýchpodmínek


198 LitteraScripta,2009,roč.2,č.2odstupů,musíbýtsplněnanapř.urodinnéhodomupodmínka,ževzdálenostmeziRDnesmíbýtmenšínež7majejichvzdálenostodspolečnýchhranicpozemkůnesmíbýtmenšínež2m.Zaurčitýchpodmínekmůžebýtvzdálenostijiná,avšaktytopřípadysezpravidlařešípovolenímvýjimky.Takovávýjimkasepovolujevesprávnímřízení,kdysepostupujedlesprávníhořádu(2).Izdeseopětukazujeprovázanostnejennastavebnízákon,aleisprávnířád.Ustanovenítétovyhlášky(4)seuplatňujízejménapřiúzemníchřízeních,abezjejíznalostinelzestavbusprávněumístit.Stavebnízákonavyhláška,kterouseprovádějíněkteráustanovenístavebníhozákonavevěcechstavebníhořáduTatovyhláška(5)upravujezejménaobsahovénáležitostiohlášenístavby,žádostiostavebnípovolení,oznámeníoužívánístavby,žádostiovydáníkolaudačníhosouhlasu,oznámenízměnyužívánístavbyaohlášeníodstraněnístavbyvčetnědokladůknimpřipojovaných.Dáleupravujeobsahovénáležitostiveřejnoprávnísmlouvy,kteroulzenahraditstavebnípovoleníarozsahzjišťovánípřikontrolníprohlídcerozestavěnéstavby.Vyhláškatakéstanovujeobsahastrukturucertifikátu,kterýmsepovolujestavbaautorizovanýminspektoremvezkrácenémstavebnímřízení.Přílohouktétovyhlášcejsoupředepsanétiskopisykohlášenístavby,žádostiostavebnípovolení,oznámenístavbyposouzenéautorizovanýminspektorem,oznámeníoužívánístavby,žádostovydáníkolaudačníhosouhlasuatd.Přílohamikjednotlivýmtiskopisůmjsoudalšídokladyanáležitosti,kteréjenutnokžádostipřiložit.Stavební zákon a vyhláška o technických požadavcích nastavbuVyhláškaotechnickýchpožadavcíchnastavbu(6)stanovujetechnicképožadavkynavětšinustaveb.Vyhláškaspecifikujeněkterépojmyvevýstavbě,např.cojerodinnýdům,cojeobytnámístnostajakmusíbýtmin.veliká.Dáleuplatňujezákladnípožadavkynastavbu(*),kterýmijsoumechanickáodolnostastabilita,požárníbezpečnost,ochranazdravíazvířat,ochranaprotihluku,bezpečnostpřiužíváníaúsporaenergieatepelnáochrana.Vdalšíčástiuvádívyhláškapožadavkynastavebníkonstrukcestaveb,např.zakládání,stropy,stěny,podlahy,schodiště,komíny,střechyatd.Vyhláškatakéuvádípožadavkynatechnickázařízeníbudovazvláštnípožadavkyprovybranédruhystaveb,jakojsoubytovédomy,rodinnédomyastavbyprorodinnourekreaci,stavbyproshromažďování,stavbyproobchodatd.Vyhláškauvádíněkterépožadavkykonkrétně,aleumnohýchpožadavkůseodkazujenanormovéhodnoty.Avpřípaděodkazunanormovéhodnotynastupujedalšípředpisatímjsouplatnénormy,kteréjsouažnaodchylkyzávazné.Odchylkaodnormyjepřípustnápouzetehdy,pokudnavrženéřešeníodpovídánejménězákladnímpožadavkům(*)výšeuvedeným.Bezznalostitétovyhlášky(6)ajejínávaznostinastavebnízákon(1)azejménanaplatnénormy,takénelzesplnitpodmínkydanéstavebnímzákonem.


Konečný,F.:Provázanoststavebníhozákona 199StavebnízákonaněkterédalšíprávnípředpisyProilustracisložitostivazebstavebníhozákona(1)asouvisejícíchpředpisůlzekromědalšíchprávníchnoremzdůraznitvyhláškuotechnickýchpodmínkáchpožárníochranystaveb(8)nebovyhláškuoobecnýchtechnickýchpožadavcíchzabezpečujícíchužívánístavebosobamisomezenouschopnostípohybuaorientace(9).Důležitýmprvkempřiprojektováníaprováděnístavebjsouplatnénormyatakédoporučenépostupyvýrobců(10).Bezpečnostprácenastavbáchjeobsaženavdalšíchprávníchpředpisech.Provázanosttěchtopředpisůjejaksestavebnímzákonem(1),takimezisebounavzájem.ZávěrNavýšeuvedenýchpříkladechjeilustrovánasložitostaznačnánepřehlednoststavebníhozákona(1)asouvisejícíchpředpisů.Jsouzdenaznačenyvazby,kterémusípracovnícivestavebnictví(úředníci,projektanti,stavitelé,investoři...)znát,abymohliprofesionálněaconejefektivnějipostupovatvřízeníchapostupechdlestavebníhozákona.Ivlastnístavebnízákonjevněkterýchčástechuspořádánnelogickyajenutnoznátvelmipodrobněcelýzákon,abyjejbylomožnoúplněasprávněinterpretovat.Řízeníajednánídlestavebníhozákonapatřímezinesložitějšísprávnířízení,přikterýchjenutnoaplikovatvelkémnožstvíprávníchpředpisůnavzájempropojených.Popárletechplatnostisoučasnéhostavebníhozákona(183/2006Sb.vplatnémznění)lzekonstatovat,žeproprakticképoužitíjetentozákoncelkověsložitějšínežpůvodnístavebnízákon(50/1976Sb.).Platnýstavebnízákonvevětšiněpřípadůneusnadnilprácianistavebnímúřadům,anistavebníkůmaprojektantům.Vsoučasnésituacisezdájedinýmřešenímzpracovánínovéhostavebníhozákona,kterýbyvelmizásadnězjednodušilazpřehlednilpostupydlestavebníhozákona.Probíhajícínovelynemohounapravitsoučasnýzákon,alemohoupouzepostupněobrušovatsložitosti,nejasnostia„nesmyslystávajícíhostavebníhozákona.Reference[1]Zákonč.183/2006Sb.vplatnémznění-stavebnízákon[2]Zákonč.500/2004Sb.vplatnémznění-správnířád[3]Vyhláškač.503/2006Sb.opodrobnějšíúpravěúzemníhořízení,veřejnoprávnísmlouvyaúzemníhoopatření[4]Vyhláškač.501/2006Sb.vezněnívyhl.269/2009Sb.oobecnýchpožadavcíchnavyužíváníúzemí[5]Vyhláškač.526/2006Sb.,kterouseprovádějíněkteráustanovenístavebníhozákonavevěcechstavebníhořádu[6]Vyhláškač.268/2009Sb.otechnickýchpožadavcíchnastavbu[7]Vyhláškač.499/2006Sb.odokumentacistaveb[8]Vyhláškač.23/2006Sbotechnickýchpodmínkáchpožárníochranystaveb


200 LitteraScripta,2009,roč.2,č.2ConsistencyoftheBuildingActandotherlawsAnimportantfactorinthepermittingprocessstructureistheknowledgeoflinksbetweentheBuildingAct,itsimplementingregulationsandotherlawsKeywords:BuildingAct,administrativeprocedure,strukturedocumentation,generaltechnicalconstructionrequirements,generaltechnicalrequirementsforlanduse[9]Vyhláškač.369/2001Sb.vplatnémzněníoobecnýchtechnickýchpožadavcíchzabezpečujícíchužívánístavebosobamisomezenouschopnostípohybuaorientace[10]Ing.AlenaHynková,CSc.,Zkušenostisrozdílymeziteoriíapraxíudřevěnýchvazníků,sborníkDřevostavbyVolyně2009.Kontaktníadresa:Ing.FrantišekKonečný,VysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicích,Katedrastavebnictví,Okružní10,37001ČeskéBudějovice,e-mail:konecny@mail.vstecb.czKONEČNÝ, F. Provázanoststavebního zákona a některých souvisejícíchpředpisů.LitteraScripta,2009,roč.2,č.2,s.195–200.ISSN1802-503X.


NepřípustnávýstavbaindividuálníchrodinnýchdomůVáclavKupilík,PetraBednářováVysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicíchAbstraktRodinnédomypatřímezijednoduchéstavby,kteréjsouobvykleprováděnyklasickýmzděnýmzpůsobemsmalorozponovýmistropy.Ačkolivjejichtechnologievýstavbynenínáročná,jemožnopřihrubémzanedbánízákladníchtechnologickýchpostupůaochranystavbyvprůběhujejíhobudovánízpůsobittakovéškody,kterélzejenobtížněodstranit,atoještězazvýšenýchfinančníchnákladů.DoklademtohojepříkladjednohorodinnéhodomkuzezástavbyindividuálníchdomkůnaokrajiPrahy,kterýbylzpracovánnazákladěprovedenéhoznaleckéhoposudku.Klíčováslova:rodinnýdům,technologicképrocesyÚvodUvažovanýrodinnýdůmjesamostatněstojícíjednopodlažníobjektsobytnýmpodkrovímprorovinatý,případněmírněsvahovitýterén.Jesituovánnapozemkusestřednímstupněmradonovéhorizika.PůdoryszaujímátvarpísmeneLseširšístranouotočenoudozahrady.Zastřešeníjeprovedenosedlovýmistřechamispolovalbamiasesedlovýmivikýři.Podustupujícímistřechamipatrajsoutvaroványpultovéstřechy.Vpřízemíjesituovánaobytnáčástavužšíčástidvojgaráž.Vstupzezávětřípokračujepředsínísúspornýmschodištěm.Předsíňjenapojenanaobývacípokojsjídelnouakuchyní,kterývytvářívrelativněmalémdomkuvětšísouvislýprostordělenýjenobloukovýmiprůvlaky.Zobývacíhopokojejepřístupnákrytáterasavyužitelnáivnepříznivémpočasí.Nočníčástjeumístěnavpatřepřístupnémzeschodišťovéhoprostoru.Zahrnuje3místnosti,koupelnuaWC.PodleradonovéhoprůzkumugeologicképodložítvoříproterozoickébřidliceBarrandienuzakrytésprašovými,deluviálnímiaeluviálnímihlínami.ProtozákladovoupůducharakterizujísprašovéhlínyažbřidlicesezařazenímdotřídpodleČSN731001F5ažF1.Protentotyppodložíbylynavrženyzákladovépásyvhloubce1,2m.201


202 LitteraScripta,2009,roč.2,č.2PopisposuzovanéhoobjektuZákladovýmikonstrukcemijsouzákladovépásyzprostéhobetonuB15,tloušťky680mm.Vodorovnáhydroizolacesestávajícízedvouasfaltovanýchlepenek2xHYDROBITbylanavrženajenprotizemnívlhkosti.Vpřípadě,žemaximálníhladinapodzemnívodybudezasahovatidozákladovýchkonstrukcí,mělabýtzajištěnatřemiasfaltovýmipásy3xSKLOBITnebopolyetylénovoufóliíatd.Projektovádokumentacevšakpředpokládáověřenízákladovýchpoměrůapřizpůsobeníkonkrétnímpodmínkám(vprojektubylapředpokládanátřídatěžitelnosti2aúnosnostzákladovézeminy0,25MPa).PodkladníbetonubylynavrženyzprostéhobetonuB15,tloušťky150mmseštěrkopískovýmpodsypemtloušťky100-150mm.NosnézdivoceléhoobjektubylonavrženozcihelNovatherm,ato:• Novatherm40-obvodovézdivotloušťky400mm(tepelnýodporzdivanaMVCR=2,14m 2 .K.W −1 ;• Novatherm25-vnitřnínosnézdivotloušťky250mm.KomínovétělesojeztvarovekSchiedel400x400mmavnitřníchvložek ∅200mm.Nadokenníanadedveřnípřekladyvobvodovémzdivumajíbýtopatřenyzbočnístranytepelnouizolacízpěnovéhopolystyrénu(Styrodur)tloušťky60mmazdolatloušťky20mm.Sloupvpřízemí380x380mmjevyzděnzcihelNovatherm40naMC100,nosnástěnapředvstupemjezcihelNovatherm25naMC100.Ve2.NPdvazděnésloupy250x250mmnaMC100podpírajípřekladpodstřednívaznicí.Stropní konstrukcebyly navrženéjakomonolitickéželezobetonovédesky,avšaksesouhlaseminvestorabylyzměněnynamontovanézkeramickýchdesekhurdis.Obvodovévěncemělybýtzvnějšístranyizoloványpěnovýmpolystyrénemtloušťky60mm.Montovanéschodištězatímosazenénení.PříčkyjsouprovedenyztvarovekYtong.Krovjesoustavyvaznicovésestřednímivaznicemi180/220mm,vrcholovouvaznicí180/220mmafošnovýmikrokvemi75mm/180mm.Vaznicejsouuloženynastěnách,popř.nakonzolách,vjednommístějsoupodepřenysloupkem150/150mm.Pozednicemajíbýtpodleprojektovédokumentacekotvenédoželezobetonovéhověnce.DomekjezakrytýbetonovoustřešníkrytinouBeskPraskačka.Všechna okna a dveře na terasu budou plastové s izolačním dvojsklem,uvchodovýchdveříbudeizolačnísklozneprůhlednéhoskla.StřešníoknabylanavrženatypuVelux.SrovnáníprovedenýchpracísprojektovoudokumentacíPodleSmlouvyodílododavatelmělzajistitpouzehruboustavbuvtomtorozsahu:•sejmutíornice,•zemnípráce+výkopzákladů,


Kupilík,V.,Bednářová,P.:Nepřípustnávýstavba 203•betonážzákladůazákladovédesky,•provedeníležatékanalizaceapříslušnýchprostupůdlePD,•izolaceprotivoděpodobvodovýmzdivem,•nosnézdivo1.a2.NP,•strop1.NPzkeramickýchdesekhurdisdoválcovanýchInosníkůsželezobetonovýmivěncivčetněbetonovéhopotěrutloušťky40mm,•příčkyYTONG,•krovsparopropustnoufólií,laťovánímastřešníkrytinou,•komínSchiedel.Vprůběhustavbybylooprotiprojektovédokumentaciprovedenomnohozměn, avšakžádnéznich kroměschválenézměnynosnéstropní konstrukce(místomonolitickédeskyhurdiskovýstrop)nebylyinvestoremschváleny.Navícinvestorseknimnemohlanivyjádřit,poněvadžbuďdodavatelskáfirmastavebnídeníkvůbecnevedlanebojejnikdyinvestorovinepředložila.Sohledemnaprovedenézměnyjsouprůkaznéfotografiepořízenyvrůznémčasovémúseku.Ztohodůvodubudouzačíslyobrázkůuvedenyinásledujícízkratkyvztahujícísenejenkdoběpořízení,aletéžkpůvodusnímků(p-k30.3.2001,r-k17.6.2001,k-k19.7.2001):Jednímzvážnýchnedostatkůdodavatelskéfirmyjezaloženíobjektudozámrznéhloubky.Ačkolivvevýkresuzákladůasvislýchřezechjezákladováspárapodobvodovýmzdivemzakreslenavhloubce1,2mpodterénem,dodavateljiprovedlnavýchodnístraněvmístěvedeníkanalizacepouze0,30m(obr.1r)avmístěseverozápadníhorohupouzecca0,15m(obr.2r).Navíczobr.2rjsouviditelnécihelnéděrovanéblokyjakosoučástzákladů.Obr.1r.Založeníobjektupřibližněvmístěvedeníležatéhosvodupodterénemkanalizacenavýchodnístraněpouze0,30mpodterénemObr.2r.Severozápadnírohobjektuzaloženývhloubcecca1,15msproloženýmiděrovanýmicihelnýmitvárnicemi


204 LitteraScripta,2009,roč.2,č.2Jiným hrubým porušením stavebníchpředpisů je naprosto nepřípustné provedenívodorovné hydroizolace, kterámábýtsoučasněprotiradonovouizolací.Použiténevyhovujícíjednovrstvéasfaltovépásybezkovovévložkybylypoloženypouzepodnosnýmzdivemsnedostatečnýmipřesahyjaknastraněinteriéru(přesahpouze60mm),taknastraněexteriéru(potrhaný a chybějícíasfaltovýpásusoklusevernístranynaobr.3k). Nejhorší je skutečnost, že navnitřnímpodkladnímbetonupodpodlahoužádná hydroizolace vůbec položenanebyla(obr.3k).Obr.3k.StékajícípenetračnínátěrpobetonovémmálozhutněnémsoklunaležatéhosvodupodterénemsevernístranědomkubezsouvisléhydroizolaceObvodovézdivonavýchodnístraněpřízemíjepředsazenopřessokl120mm(obr.4k),nasevernístranějenaopakustoupenoo70mm(obr.5k).Jaklzetutonesrovnalostvysvětlit,kdyžvestavebníchvýkresechžádnázměnapolohyznačenánení?Obr.4k.Přečnívajícíčástobvodovéhozdivao120mmoprotinerovnémusoklunavýchodnístranědomkuObr.5k.Ustoupenáčástobvodovéhozdivao70mmoprotinezačištěnémusoklunasevernístranědomkuVesvislémřezujenadpražínadvstupnímidveřmidoplněnodetailemC,vekterémjemonolitickýpřekladnavnějšístraněopatřendeskouzpěnovéhopolystyrénutloušťky60mm.Veskutečnostibylprovedenbezpolystyrénusoboustrannoučtvrtcihelnoupřizdívkou.Vesvislémřezujsoupodpozedniceminavrženyželezobetonovévěncevtloušťce250mm.Přirealizaciprojektupředepsanévěncepodpozednicívůbecprovedenynebyly(obr.6p,obr.7r)apozednicenejsouaniřádnězakotveny.Vpoznámcetéhožvýkresujeuvedeno,žepodpozednicijenutnopoložitvceléšířcelepenkuA400/Hprotivlhkosti,kterárovněžnebylavložena(předchozíobr.6pa7r).Dálemělybýtpodlestejnépoznámkydřevěnéprvkyprocházejícízdivemnatřenygumoasfaltemaobalenypolyetylénovoufólií.Jakjepatrnézobr.8rnebo


Kupilík,V.,Bednářová,P.:Nepřípustnávýstavba 205obr.9r,dřevěnéhranolybylyzazděnybezjakékolivúpravy.Obr.6p.pozednicevpodkrovíuloženánapodezdívcebezželezobetonovéhoztužujícíhověnceapodkladníasfaltovanélepenkyObr.7r.NárožníkrokvenanezakotvenémkoncipozedniceuloženépřímonazdivubezztužujícíhověnceObr.8r.Úžlabívytvořenépomocístyčníkushřebíkovýmispojinapřevislém,zplnazazděnémdřevěnémhranoluObr.9r.ZplnazazděnýpřečnívajícíkonecvpodkrovníložnicinajižnístraněbezjakékolivúpravypředepsanéprojektemPorovnáme-livýškuvybetonovanéhosoklukúrovnivodorovnéhydroizolacenaobr.2rsvýškoupodlahyzpůdorysupřízemínebozpohledů,jevidětkontrastnívýškovýrozdílmeziprojektovanouúrovníupravenéhoterénuavýškoupodlahy(vpůdorysupřízemíjeokótovanýrozdílodnášlapnévrstvypodlahypouze150mm,atoještěo100mmvyššínežkótavodorovnéhydroizolace).Navíczezadníhopohledu,aleanizpůdorysunenízřejmé,žebycihelnýpilíř380x380mmsvodorovnouhydroizolacívúrovnipodlahypřízemí(obr.10r)vseverozápadnímrohupřízemímuselbýtneestetickyzesílenbetonovýmobkladem(obr.11k).


206 LitteraScripta,2009,roč.2,č.2Obr.10r.CihelnýpilířvSZrohusvodorovnouhydroizolacívúrovnipodlahypřízemíObr.11k.CihelnýpilířvSZrohuobetonovanýdoúrovněpodlahypřízemíZákladníprůkaznéporuchyNazákladěšetřeníbylyzjištěnynásledujícíporuchy:a)Nazákladěprůzkumuprovedenéhoodbornoufirmouzákladovépásybylyprovedenynepřípustnýmzpůsobem.Betonážbylazřejměpřerušenaadošlokeznečištěnípovrchunedokončenéhopasuvykopanouhlínouvtloušťceaž50mm,kteránebylapřednávaznoubetonážíodstraněna.Důsledkemmohoubýtdeformacenosnýchstěn,atotímspíše,žezákladovépásynejsouzaloženyvnezámrznéhloubce.b)Vodorovnáhydroizolacepodpodlahoupřízemízcelachybí,bylajenpoloženapodsvislýmizdmi.Jakjižbylřečenovpředchozímoddíle,rodinnýdomekjepostavennapozemkuzařazenémdostředníkategorieradonovéhorizika.Použitéasfaltovanépásysnevyhovujícímdifúznímodporemnemohouplnitfunkciúčinnéprotiradonovébariéry,zvláštěkdyž:•majíodlícenosnéhozdivanedostatečnépřesahy,•přečnívajícíkonceasfaltovanýchpásůzobvodovéhozdivajsoupřerušenéapotrhané(obr.3k),•hydroizolacejeuloženanaznačněnerovnémpodkladnímbetonu.NosnécihelnépilířejsouvyzdíványztvarovekNovathermanavíczdivojezaloženopodúrovníterénu.Pilířemajívodorovnouhydroizolacipoloženouažvúrovnipodlahypřízemí,takžezemnívlhkostmůževzlínatpropustnýmkeramickýmmateriálemzterénudovýškycca0,8m.Useverozápadníhopilíře(obr.10r)jedokoncedozdivavloženprvekzvelminasákavéhoYtongu,kterývelmirychleztratísvojipevnost.Protobylasipůvodníneomítnutýpilířzachycenýnaobr.10romítnutaobetonován(obr.11k).Tímvytvořilviditelnounevzhlednoupatku,alepředevšímobetonováníuzavřelovlhkostvezdivupodhydroizolacíazpůsobilotakhromaděnívlhkostivpilířovémzdivu,kteréstatickyohrožujeúnosnostcihelnéhopilíře.


Kupilík,V.,Bednářová,P.:Nepřípustnávýstavba 207•dešťovávodaprosakovalabalkonemnasevernístraněvpodkrovídoobývacíhopokojevpřízemí(obr.12r),•souvislývlhkýpásvmístěocelovéhonosníkuzakrytéhokeramickýmipatkamivpřízemí(obr.13r),•zatékánípodstřechouvpodkrovníkoupelně(obr.14r),•vlhkámístanahornímlícihurdiskovéhostropupodkrovníkoupelnysezplnazabetonovanýmkomínemSchiedel(obr.15r),c)Vodorovnénosnékonstrukce,aleineutěsněnástřechazapříčinilyzatékánídešťovévodydointeriéruvpřízemí.doklademtohojsounásledujícípříklady:•mokráhorníčásttřísložkovéhokomínaSchiedelvkoupelněpodstřechou(obr.16r,příloha12).Obr.12r.MokréstěnyapodlahavseverníčástiobývacíhopokojepodbalkonemvpřízemíObr.13r.ProsakovánídešťovévodyhurdiskovýmstropemvpřízemívmístězakrytéhoocelovéhonosníkuObr.14r.ZatékánídešťovévodypodstřechouvkoupelněObr.15r.VlhkémapynavnějšímpovrchustropukoupelnyvokolíkomínovéhotělesaSchiedelzcelapoobvodězabetonovaného


208 LitteraScripta,2009,roč.2,č.2Obr.16r.MokrýtřísložkovýkomínSchiedelpodnetěsnícístřechouvpodkrovíObr.17p.Popraskanézdivotl.250mmpodocelovýmnosníkemhurdiskovéhostropuvpřízemíd)Ocelovénosníkyhurdiskovéhostropujsouvněkterýchmístech podporovány nosnou stěnoutloušťky250mmbezroznášecíhověnce,takžezdivopodtraverzamipraská(obr.17p).Vjinýchmístechmajístropnínosníkynedostatečnouhloubkuuloženíajsouosazenynanestabilnímlůžku(obr.18p,).e)Ustoupenévnějšíobvodovézdivovpodkrovíbyloosazenonaroznášecítraverzu,kterábylamezistropníocelovýnosníkpodklínovánadřevěnýmiklíny, zabetonovanýmibez vytažení(obr.19r).Tato chybaje o to horší, že právěna dřevěnémklínujsouroznášecítraverzynastavovány(obr.20p).Obr.18p.NevyhovujícíuloženíocelovéhonosníkuhurdiskovéhostropunanosnémzdivuObr.25r.RoznášecítraverzanesoucíobvodovézdivovpodkrovívypodloženádřevěnýmiklínyzabetonovanýmidostropníkonstrukceObr.26p.Nastaveníroznášenítraverzynadřevěnémklínupředzabetonováním


Kupilík,V.,Bednářová,P.:Nepřípustnávýstavba 209Zobrázku20pjepatrné,žedřevěnéodřezkyprofilu10/40až20/60volněpoloženénacihleklasickéhoformátutvořídosedacíplochuproválcovanénosníkyprofiluU16přenášejícízatíženínosnéhozdivavpodkroví.Natutostěnujevolněpoloženápozednicekrovubezukotvení,cožmůžeohrozitstabilitukrovuavyvolathavarijnístavobjektu.f)KomínovýplášťSchiedel,kterýmáprostupovatstropníkonstrukcírozšířenouccao20až30mmavyplněnouměkkýmideskamizminerálníchvláken,bylzcelazabetonovánbezjakékolivdilatace.Svědčíotomobr.15raobr.21r.g)Vgarážijsouuloženyhurdiskydoocelovýchnosníkůbezpatek,kterébylypouzenatřenybezobalenírabicovýmpletivempodomítku(obr.22k).Obr.21r.PohlednahorníčástprostupukomínovéhotělesaSchiedelstropníkonstrukcíObr.22k.Hurdiskyvgarážiuloženédoocelovéhonosníkubezobalenírabicovýmpletivemh)Vestropníkonstrukcijsouhurdiskyuloženyna nosnou stěnu tak, že z většíčásti jsou v podélném směru zabudoványdo přiléhajících nosných konstrukcí.Otomsvědčíobr.23k,nakterémhurdiskyošířce250mmjsouzapuštěnydokolméstěnydohloubky150mm,takževiditelnáčástzestěnypřečnívápouzepřeslíczdivacca100mm.Toznamená,žehurdiskyjsouze60%šířkyzazděnédopřilehléstěny.i) V místě svislého kanalizačního potrubípodhurdiskovýmstropemjenadměrněvysekaná drážka přerušující železobetonovývěnec a na zdivu pod ocelovýmnosníkem jsou viditelné trhliny(obr.24p).Obr.23k.Přečnívajícíčásthurdisekvpodélnémsměru100mmširokásezapuštěnímdozdivanahloubku150mm


210 LitteraScripta,2009,roč.2,č.2Přerušenímvýztužeztrácívěnecsvojistatickoufunkci,čímžjeoslabenaprostorovátuhost budovy.Kromětohobyvobvodovéstěněmělobýtchráněnoprotiúčinkůmmrazuvýplnítepelnouizolacínapř.zminerálníchvláken.j)VlastníprovedenícihelnýchblokůzPOROTHERMuvykazujenestejnéšířkyspár,vněkterýchmístechinedostatečnépřevázání(obr.25p),jindeinedostatečnězaplněnéstyčnéspárymaltou(obr.20p).Nárožívnitřníschodišťovéstěnyvpřevážnéčástivýškystěnyaostěníoknavkuchynivcelésvévýšcejsoudokonceprovedenybezvazby,cožmůževbudoucnostivéstkevznikurozšiřujícíchsetrhlin.Obdobnězdivobalkonůvpodkrovíneníprovázánodoobvodovéhozdiva.Obr.24p.VedenísvisléhokanalizačníhopotrubípodhurdiskovýmstropemvnadměrněvysekanédrážceavpotrhanémzdivuObr.25p.Vyzděnýrohzděrovanýchcihelnýchblokůsnestejněširokýmianěkdenevyplněnýmistyčnýmispáramik)Vúrovniokenníchpřekladůbylyvytvořenytepelnémosty,atojednakvmonolitickémbetonovémpřekladu(obr.26p),jednaknevhodnýmumístěnímděrovanýchkeramickýchdílců(obr.27p).Jejichpříčinoumohouvznikatvinteriérunapovrchutmavéskvrnyaplísně.Obr.26p.TepelnýmostvmonolitickémbetonovémnadpražínadoknemvobývacímpokojinasevernístraněObr.27p.Nesprávněumístěnéděrovanécihlyvúrovninadpražívytvářejícítepelnýmostl)Krovjezajímavýnejenspeciálnímiúpravami,aleidetaily:


Kupilík,V.,Bednářová,P.:Nepřípustnávýstavba 211m)Stabilitaosazenýchobloukovýchplastovýchokensezajišťovánanadměrněširokýmvýplňovýmpásemzpolyuretanovépěny-např.podleobr.31kvyplněnímmezeryvtloušťce65mm.Obr.28p.PodepřenívrcholovévaznicecihlamibezjakékolivstabilizaceObr.29k.Nedoléhavostkleštinkekrokvím•vrcholovávaznicejeuštítovéstěnynadgarážemipodloženapouzecihlouablokemzNovathermubezjakéhokolivstabilizace(obr.28p),•konstrukceúžlabípodleobr.8rjeprovedenanapřevislémkoncizplnazazděnéhodřevěnéhotrámupouzehřebíkovýmispojibeztesařskéhozačepování,•pozednicenejsouzakotvenydoželezobetonovéhověnce(obr.6paobr.7r),alespočívajínalabilníchobvodovýchstěnách,•pozednicenadpilířemzávětříjevolněpodloženadřevěnýmšpalíkem,takženeníukotvenaanidopilířeaanineležínapodkladucelousvouplochou;spojenízáklad,pilířapozednicevytvářínestabilnívazbu,•nedoléhavostkleštinnastykuskrokví(obr.29k),•stahujícíkleštinypodvrcholovouvaznicínejsouzářezemnijaksvaznicísvázány(obr.30k).Obr.30k.KříženíkleštinysvrcholovouvaznicíbezvzájemnéhozavázáníObr.31k.Kotveníobloukovéhoplastovéhooknasnadměrnětlustouvýplní(65mm)Sohledemnapředcházejícíprokázanénedostatkyhrubéstavbyjemožnouvedenéporuchyvpřevážnéčástizařaditdohavarijníchporuch.


212 LitteraScripta,2009,roč.2,č.2NávrhsanacerozhodujícíchporuchSanačníopatřeníjenutnoprovéstutěchtokonstrukcí:a)Základovépásymělcezaloženémusíbýtpodbetonoványnebovyzděnézbetonovýchblokůdopředepsanéhloubky1,2m.Přizpevňovánízákladůnelzepokračovatvsouvislýchpásech,alejenutnopodchytávatzákladovépásyvúsecíchccado1m,mezinimižbudouponechánypilířezestávajícízeminy.Podobetonování,popř.podezdění,uklínováníazatvrdnutítaktovyhloubenýchčástíseteprvemohouhloubitzbývajícípilířezestávajícízeminyapostupovatstejnýmzpůsobemjakopředtím.b)Tam,kdejenadzákladovézdivonadměrněpředsazeno,(východnístranaubazénu),jetřebazároveňsprohloubenímzákladůprovéstijehorozšíření.Toznamenáodzákladovéspárypřibetonovatpřídavnýzákladovýpás,kterýbudepřikotvenkestávajícímupásupomocízainjektovanýchocelovýchtrnůprozajištěníjejichvzájemnéhospolupůsobení.Pokudnebudoupoužityocelovétrnyzalitédocementovézálivkyneboepoxidovépryskyřice,jemožnoprovéstrozšířenýzákladovýpászakončenýztužujícímželezobetonovýmnosníkem.c)Cihelnýpilířvseverozápadnímrohuobjektubudemusetbýtdočasněpodchycen,abyvyzdívkapodvodorovnouhydroizolacízcihelapórobetonovédeskymohlabýtvybouránaanahrazenabuďbetonemnebovyzděnímtétočástiznenasákavýchhutnýchcihel.d)Nedostatečnépřesahystávajícíchvodorovnýchasfaltovýchpásůmusíbýtobnaženyalespoňnašířku100mmtak,abybylomožnonanějednostrannýmpřeplátovánímnavázatnovouchybějícíhydroizolacizasfaltovýchpásůskovovouvložkou(např.Foalbit).Předpoloženímtétohydroizolacesesoučasnoufunkcíprotiradonovébariérymusíbýtpodkladníbetonvyrovnánstěrkouaopatřenpenetračnímnátěrem.e)KomínSchiedelbudemusetbýtrozebránaznovuvyzděnvsouladuspředpisemprotřísložkovýkomínvčetněvynechánídilatacevmístějehoprostupustropem.f) Popraskanécihelné tvárnice pod stropními ocelovými nosníky musí býtvyztuženyroznášecímiocelovýmideskami.Vmístěustupujícíhopodlažíjenutnozabetonovanédřevěnéklínymezizdivemaocelovoutraverzou(obr.19ra20p)vyjmoutařádněuklínovatkompaktnímmateriálemnepodléhajícímhnilobě.Pouhnitíklínůmůžetotižocelovýnosníkpodzdivempřenášejícízatíženíkrovuprostřednictvímpozednicsvýmtlakemjednakpoškoditspodnístrop,jednakzpůsobittrhlinyvtétoustupujícístěně.g)Vkrovujenutnozabezpečitdostatečnézakotvenípozednicprospolehlivýpřenosvodorovnýchsil-např.navařenímocelovýchválcovanýchprofilů(tvaruU,Ineboúhelníků)kestropnímocelovýmnosníkům,kterébysechovalyjakokonzoly,atobuďpředlícemvnitřníhozdiva,popř.zapuštěné


Kupilík,V.,Bednářová,P.:Nepřípustnávýstavba 213dovysekanédrážky.Pozednicebypakbylystěmitoocelovýmikonzolamiprovázány.Jepřirozené,ževpřípadězapuštěnímusíbýtřešenvzniklýtepelnýmostnapř.vyplněnímpolyuretanovoupěnou.ZávěrUvedenáanalýzaposuzovanéhotechnickéhostavurozestavěnéhorodinnéhodomkudokazuje,že:a)dodavatelhruběporušiltechnologicképředpisyavdůsledkutohoseobjektnacházívhavarijnímstavu;b)kvalitaprovedenýchpracíneodpovídáplatnýmČSNamělabysepromítnoutidosníženínákladůzaprovedenístavebníhodíla;h)Všechnyvzniklétepelnémostyvobvodovýchstěnáchlzevelmispolehlivěřešitdodatečnýmkontaktnímzateplením,kterébypřispělonejenkenergetickýmúsporám,aletéžkčástečnémuvyrovnáníkřivéhozdiva.c)pokudnebudouodstraněnyvšechnyuvedenézávady,nelzevevýstavběobjektupokračovat;d)stavebnídeníkbuďvůbecvedennebylnebojehozáznamynemusíbýtdůvěryhodné;Reference[1]Kupilík,V.:Znaleckýposudekč.12/04[2]Stavebně-statickýposudekzedne30.3.2004zhotovenýodbornoufirmou[3]Zprávaovýsledcíchradonovéhoprůzkumuzákladovépůdyzezáří2002[4]Hynková,A.:Chovánídřevěnéhopodpěrnéhosloupupřevisléčástikrovunadterasou,sborníkzmezinárodníkonference,Oščadnice.UniverzitaŽilina,2009[5]Hynková,A,Bednářová,P.Zkušenostisrozdílymeziteoriíapraxíudřevěnýchvazníků.Dřevostavby2009,Volyně


214 LitteraScripta,2009,roč.2,č.2InadminisableBuildingofSingleHousesKeywords:familyhouses,technologicalproceduresKontaktní adresa:doc.Ing.VáclavKupilík,CSc.,VysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicích,Okružní10,ČeskéBudějovice,37001,e-mail:kupilik@fsv.cvut.czIng.PetraBednářová,Ph.D.,VysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicích,Okružní10,ČeskéBudějovice,37001,e-mail:bednarova@vstecb.czFamilyhousesaresimpleconstructions,whichareusuallybuiltclassicallywithbricksusingasmallspanroofs.Althoughtheconstructiontechnologyisnotcomplicated,thereisariskthatduetofailureofthebasictechnologicalproceduresandtheprotectionofconstructioninasemi-finishedstatecanbringdamageswhoserestorationisdifficultandexpensive.AnexampleofthisisafamilyhouseinthesuburbsofPrague,whichisthesubjectofthisarticle.KUPILÍK,V.,BEDNÁŘOVÁ,P.Nepřípustnávýstavbaindividuálníchro-dinnýchdomů.LitteraScripta,2009,roč.2,č.2,s.201–214.ISSN1802-503X.


5 6789: ;?@;A BCDEFGHDIDJCC.ù úûüýþÿ ¡¢û£ ¤¥û¡ ¦§§¨©,!"#$"%&'()*&+,)-O prirodoohrannyq ienergosberegauwiqperspektivaq ispolьzovanisinezelenyq vodorosleV. V. NikiforovKremenqugckij gosudarstvenny universitetumeni Miqaila Ostrogradskogo(«]^_`_abc» defg).80 º»¼. !"#$!"%&'()*+,-./0-123*4567898:;?@A@B@CDEF GH IJKLM NO PQRRSTSUS VWXYZ[Z\ hijkjlmnjo pq rstuvwxxy z{|}~~€ ‚ƒ„‚…‚†‡ˆ‰Š‹ ŒŽ ‘’“”•–—˜—š›œžŸ ¡¡¢Ÿ£¡¢¤ ¥ ¦§¨©§ª«¬ ­®¯°±²³´ µ ·¸¹¸¸ ½3¾¿ÀÁÂÁ ÃÄ ¡¢£¤¥¦§¨¢©(70 Ö×ØÙ)òóôóõö÷øùúùû÷. £¤¥¦§:, , ¨© ¡¢ üýþÿ çèéêéëìíîïðñîñ ÐÑÒÓÔÕ ÅÆÇÆÈÉÊËÌÍÍÎÏ=?@ABCDCEA.Введение‡ˆ‰Š‹‰ŒŽ‰‘’Ú ÛÜÝÛÞßàáá âãäåæã ! "#$#%&', ()*+,-./*+*0*)1*, 23456789:;4pqrstuv, wxyz{|}~ €‚ƒ„€…†„ƒ, –“ ”•–—˜˜˜š—›œœ˜;ß àáâãäåæàçèé, êëìíîïíðñòó ôõö÷ø215 q rstu-¤¥¦§¥¦¨, ¹º»¼½; áâãäå, ] ^_`_abb cdef ghijkhlmno žŸ ž¡¢£¡ ©ª«¬­¬®¬ ¯°±²³² ´ µ·¸ ¾¿ÀÁÂÃľŠÆÇÈÉÊ ËÌÍÎÏÐËÑÎÒ ÓÔÕÖÔ×ÔØÔ Ù ÚÛÜÝÞßàß æçèéêëìíîîèïè ðñòóô YZ[\ STUVWX NOPNQRO FGHGIGJKLMë ìíî,ï ðñòóô õöõ ÷øùúûüý þÿ ¡¢£¤¥¦ §¨©¨¨ ,õ ö÷øù-¢£¤¥¦§£¨©, ,Ž‘’“, £¤¥¦§, ./0.1/1234 RSTURSVWXYZ[\ klmnopqnrstku vwxwywz{|} ~ €‚ƒ„…‚ †‡ˆ‰Š‹Œ ”•–—˜”š› œžŸ ¡ ¢ ¨©ª«¬©­®¨ ¯ °±²³´µ ·¸·¹º¹»·¼½¾¿· ÀÁÂÃÄÅÆÇ ÈÉÊÉËÌÈ Í ÎÏÐÑÒÓÔ ÕÖ×ØÕÙÚÛÚÜÝÞÕßàÖááâÛ úûüýþÿ234565789,¡RSTUVWW,€‚,¢£¤¥¦§¥¨.©ª«¬,KLMNOPQQµ·¸¹º»¼½, ,-./01 :;?:@A ]^_`abcdefghijLMNOP Q XYZ[\]^ _`abbcdefgdh ijkjlmnop vwx yz{|}~ ƒ „…†‡ˆ‰ Š‹ŒŒŠŒŽ‘‹’Œ‘“‹”•Œ– — ˜š›šœžŸ ¡ ­®­¯°±²³´ ¾¿ÀÁÂÁÃÄÁÅÆÇ ÈÉÊÊÉËÌÍÎ ÏÐÑÒÓÏÔÕ Ö×ØÙÚÛ×ÜÝÞ BCDEFGHIJJDKD + $%&'($)* !"#! ãäåæçèéê


1. 89::;@, ABCDBEFGHI, 2002;$%&'()*+ /0123456 JKLMNOP ( © §¨ ¡¢£¤¥¦¡£Carmichael, 1981).1978;Объект и цель исследований, -..,7 89.,1977). øùúùûüQR ST.,qrsrtruvw(Cyanophyta) €‚ƒ„…†‡…ˆ‰Š‹Œ),¿ÀÁÂÀÃÄÅÆÇ, 2002).)¡ (Oxyphotobacteriobionta)¥¦§¨©ª«¬¥­,2.7-3.2£,2Ÿ¡¢£¤ ®¯°±°²³ ´µµ·¸¹ º»¼½¾¿ÀÁ¼Â ÉÊËÌÍÎÏÐ ÑÒÓÔÕÖÒÔ×ØÒÖÙ ÚÛÜÝÞßàÛá ýþÿ þ¡þ¢£¤¥ xyx z{|}~~¡¢,€‚ƒ„…†‡ˆ€€ –—˜š› œžŸžYZY[\Y]^_``ab cdefdghdijkf (lmnonpqrstmnu vwxyz{|}~yz{ Ž‘’‘“””•– —˜ š›œžŸ £¤¥¦§ ¨©ª «¬­®­¯° WX PQRSQTUSV (12131 )*+,--.)*+/0 $%&'$'((±²³²´µµ·, 2002;à ÄÅÆÇÈ-klmnopqknnrs tu vwxyz{z |}~€‚ƒ|„, …†‡…‡ˆ‰Š‹ ŒŽŽ‘’ “”•–—” ˜š:ñòóôõöò÷ò, !"# ð– `aabcdefgh`i789:7),UVWXYZ [\]^_DEFGE ;?@AB=


aeruginosa – ÓÔÕÖ×ÖØÙÚÛÜÝÔìíîïîðñòóôõöï.ÀÁÂÃÄÁĨ©ª«¬­®,ÆÐÑÒÑ{|-«‚ƒ„ƒ…†‡» ¥¦§¥¦¨¦. ˆ‰ Š‹ŒŠŽ ‘’“’”•–—˜˜š›œžŸ¡¢£ ¤ }~€ z3. _`abc`dbce`f XYZ[\]^¡¢£¤¥‚ƒ„…†‡ˆ‰ Š‹ŒŠŽŽ‘Nikiforov,V.V.:Perspektivyispol’zovanijavodoroslej 217abc,«–—˜˜š›œ» (¡¢£¢¤¥¦¥§, 2002;YZ[\]^_`] defgehigj klm nopqorstu vwxyzv{|}~ € žŸ NOPQRSTUVWXSRW DEEFGHIJKLMI =>?@ABCC 234567489:;3< ¡¢£¢¤¡¥¦§¨¡©‚ƒ„…†, ¯°±²³´µ·¸, 1978).!"#$%&''()(*( +,-./0/1 ‡ ˆ‰ Š‹ ŒŽ‘Ž’“”• 2.«ãäåæåçèé» êëìí îïðñðòóôõö÷øõø ÞßàáâÞ ¹º»¼½¾¿ÍÎÏ.(900Å)ÇÈÉÊËÌÍÎÎÍÉ(4000Ï)Microcystis(UVW. 3).$%&'(&)&*%+,-(&. /012304235567898:;?@=@ABCDEFGCHIJKKBAB LMNOPQRNSPST !"# abcdefg hijklm nopqr stuvwxyzw{t| }~€‚‚ ƒ„…†‡ˆ‰Š ‹Œ¡ ¢þ £¤¥¦ §¨©¨© !"#$%&'()(*+,-.*/01234566789:;?@ABA CDEFGHEIJKLFM NOPQPRPSNTOUV WXYZ[XWX\][Z^ (_` ùúûúüýþÿghijklmnj opq rstuvwxyz {|}~€,¡¢£¤¥¦§§¨,4 ÑÒÓÔÕ), òóôõö÷øóòùúù. ,+,-./01-2-3,,, (XYZ[\]^]) hijklmjnopqir, Ð Ö× ØÙÚÛÜÝÝÜ Þßàáâãäåæàáåä çèéêëìíîïêì ðñ ûüýþüÿ ¦§¨© !"#$%&'"()#* 4567869:;6? @ABCDEAFGBHA Ž‘’“’”•–—˜Ž’– ›œžŸ–¬­®¯®°±²³´³µ ·¸¹º¹»¼½stuvwxxty š ©ª« ¾¿ÀÁÂÃÄÁÅÆÇ¾È ÉÊËÌÌÎÏ ÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙ Ú ÛÜÝÞßà áâãâäåæçèéèêë ÷øùúûüýþÿ ¡¢£¤¥¥¦§¨© ÆÇÈÉÊËÌÍ »¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅ abcdeffg _` ³´µ·¸·¹ºº RSTUVWV ©ª«¬­®¯ª°±²®¬ IJKLMNKOPQNK


• 1234567489:1;• cdefghgheg• ÕÖ×Ø×ÙÚÛ×Ü678PQRSTUV,¹ º»¼½¾-218 LitteraScripta,2009,roč.2,č.2]^_]`ab`b;¡¢£¤¥ ¦§¨© ! "#$%&'()(*+ ,-.,/0-/0:¡¢£¤¥¦§¨¢£§¦, ©ª«¬­®«¯°±®² ³´µ·¸·Предыдущие исследования0.1%'()*+,,. !"#$"%&" ßàßáß ØÙÚÛÚÜÚÝØÞÙ ÐÑÒÓÔÕÖד.”•–—˜•, ÃÄÅÆ, ÷øùúûüûýûúûþÿø: ¯°±²³² ÇÈÉÊËÌÍÍ ÎÏÐÑÎÏÒÓÔÕÖ×ØÔ ÙÚÛÜÛÝÞÚßàÞáÛ âãäåæçåãè éêëìíîî ïðñòñóôõö ¡¢£¤¡¥¦§¨© ©ª«¬­¬® ¡¢£¤¥¦§¨ š›œ›žŸÊËÌÍÎÏÐÊÑÌÏÒÓÔ;K STUVTWXYUZTV[\[ rstuvwxyz{ | }~ €‚ƒ„…†‡ ˆ‰ˆŠ‹Œ Ž‘’“”•”• –—˜–˜˜š›œžŸ?@ABCDED FGHIJ•LMNOPQRO89:;?>, jkllmjnlmo; ÝÞßÝàÝá âãäåæçäèéêçë ìíì îïðñòóôõõòöóðï÷ñøùïú ijklkmnopqjn¡¢£ ¤ ¥¦§¨¥© !"#$%&'()$*+,+-./01234 676 @AB@C@DEFGHF ¿ÀÁÂÃÄÅÅ ÆÇÈ•ÉÉÊËÌÍÎÍÏ. YZ[\]\Y^_ `abcdefghi pqrstuvswxypz {|}~€‚|ƒ|„…†‡ˆ‡‰Š‹ŠŒŠ ŽŽ‘’ “”•–—˜š˜›˜œžûüýþÿ¡¢£¤¥¦¢§¢ ¨©ª«ª¬ª-­®¯°¯±²³´µ®¯¯ ·¸¹º»¼»½ ¾¿ÀÁÂþ¿ÄÅÆÇÀÈ Ÿ X STUVW IJKLMNOPQRâãäåæçåãè5,WXYZ[\]^X_X `a ;20%,0.6{|}~}€‚ƒ‚„…†‡ˆ‰‰ +,- #$%&'()*&(®¯°¯±¯²³´, 1989;ÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕ, 1978).§¨©ª«¬­µ·¸¹º»¼ Š3‹ŒŒŽŽ‘Ž’“”“, 0.71986; ÀÁÂÂÃÄ, •éêëìíîî,¼½¾¿. t3uvwxyzy,ïðñòóôõö÷øùÀÁ !" Ž‘ŽABCDECC FGHIJGKJ LMN ´ÅÆÇÈÉÊË,µ·¸¹º»¡¢£¤¥¦¥ 9:;?;@ žŸ1987; 10¤¥¦§¨,–wxyzy{|}~xx. -./0.123456789:;?@ABCDEBFGH?I JKLMNON bcdefghijkbl mnoop qrstu vv €‚ƒ„…†‡‚ˆ„‡„‰ Š‹Œ úûüýþÿ û¡¢£ ©234 ./011’1776›5 200_`ab. cdefghi,0.6jklmnopqqkr –—˜š›œ› OPQPRSTQUVW Z[\]^\èéêëìíîïð XYøù úûüýþÿ ¡¢£ÿ¤ ¥¦§¨©¨ !"#$%&$'($)*#+'%ßàáâãäãåæç ñòóô-õö÷ö Ö×ØÙÙÚÛÜÙÝØÞs 1formicicum u Methanospirillumhungati ( ¡¢¢£¤,+ 13 «¬2): ­®80%)(Í2Methanobacterium¼½¾¿ÀÁ½Àà ÄÅÆÇÈÇÅÉÊËÌ ç èéêëìííì îïðñòóôïòïõñ ö÷øöùúûö üýþÿ ŒŽŽ‘’“ ”•–—˜—'()*+*,-./01234567288 (š#$%&%# !"1987).t (¯°¥¦§¨¦©, Î?@ABCCBDEF@G?CH, ¨©ª«¬, ÏÐ2) (Ý2).KLMKN OP QRSTUV WXYXZX[X \]^_`a^b_c defghii jklmknopqr stuvwxyvzut{|}s| ~€~ ‚ƒ„…† œžŸ ¡ž ¢£¤¥¦§ ­ ®¯°±²³±³´µµ ·¸·¹º» ÑÒÑ ÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÙ Þßàáâáãäåæáàá ,-./0123456,//\]^_`aab.789: ;> IJ9 :;?=@ ABCDEFEGH I JKLMNO PQRPSPTUVUW XYZ[Z cddefdghfih jklmnopqr stuvwxy z{|}~€‚ƒ ·¸¹º¸»º ¡6¢5£¤¤¥18¼½¾¿ÀÁÂà ¦2§©ª4½ ¾¿.,‡ ˆ‰Š‹-Ä ÅÆÇÈÉ„…†‡ˆ‰Š…ˆ…‹‡ (ŒŽŽ‘’“ ”•–—˜˜š ›œžŸ4+(6.0-8.0),±²³²² 30´µ),¨ 15


A. BCDEF4. §¨© ¡¢£¤¥¦Š‹ŒŽŒŽ‘«‘’“”•–—˜» ÝÞßàáâàßãäàãâå. ;?>@. æçèéêëêëèê ìíîïðñîòóôõíö wxyz{|y}~x ‰Š‹ŒŽŽŽ €‚ƒ„…†‚‡‚ˆ 456789:./0/12340356789:;)*+*,,-z {|}|~,[ \]^_(1:1),Nikiforov,V.V.:Perspektivyispol’zovanijavodoroslej 219(30:1)8 }~€). K LMNOPQR STUVTWXWYTZ `abcd`edfeghi jkl mnopoqrstuqvwoxtv (yz{| GHIIJ EF =>?@ABCAD


5. 789:;:? 0123456]^_``Ûab220 LitteraScripta,2009,roč.2,č.2]^_- `abcdefghca. «¬­®¯°. '()*+,()+--./012034536789:;? @ ABCBDEF GHIJIH K LMNOMPQRSTUR VW XYZ[Y \ i jklmnopqq rstuv wxyxz{| }~}~€‚ƒ~„…†…‡ˆ‰Š†‹ŒŽ‘Ž’“”’•–— ˜š›œ› žŸ ¡¢£¤ž¥ £¦§¨ ©ª ±²³´µ·¸·¹ ¡¢£¤«»¥¦§¨¦©(-./. 5).ÜÝÞßÝàáÝâãä åæçèéêëèìíîåï ðñòóôðñóõõðöð ÷øù÷úûüúü ýþÿ ¡¢£¤¥¦§¨© !"#"$"%&'()*+, Û ÑÒÓÔÕÖÕ×ØÑÖÒÙÚÖ ÇÈÈÉÊËÌÍÎÏÇÐ º»¼½¾¿»ÀÁ¼ÂÃÄÅÆ !"#$%&%,Выводы(stuvwv)(•–—˜-š›š) jklmnopqlr ^ `abcdbebfghi†‡ˆ‰Š‹ŒŽ ‘’“”“ ‚ƒ„‚„… _ xyz{|}~}z€ËÌÍÎÏÐÑÒ: ÓÔ4 (Õ75%),2007).ÛÜÝÛÞßàÞàçèéêëèìíîïðÖ×2(Ø20%),Ù2S, N 2 , Ú2(ÝÞß(àáâáãäåäæ,‘’(¯°±²³´±µ·¸°¹) ¡¢¡£¡¤¥¦ §¨©¨ª¨«¬­® º»¼½¾¿À»Á ÃÄ ÅÆÅÇÈÉÈÊ ËÌÍÎÏ ÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÓÚÓ á âãäåæçèéêçëëìí îïîðñòïó ôõö÷øùø (úûüýþÿ ûÿ ¡¢£¤¥¦§¨©¤ žŸ œ+,-./012).20-3034567849:7; ghigjkljl mn opqrstuvww xyzy{| }~ €‚ƒ„…†‡ˆ€‰ Š‹Œ‹ŽŠŽ‹ %&'()&%* $@ABCDE FGHIJKJ LM NOPQORSNTRU VWX (YZ[\])ef3?@ABCBDE FGHFIJKF LMNOPQRSQ TUVTW XYZ[\–1200cd12250 KL2MNOPN828 ª«¬. 4.14á10¢£¤¥¦§§¨ © ÛÜÛÝÞßàÝ ÕÖ×ØÙÚÚÙ69789. 72 aba \]^_` [2cde. (»¼½¾¿ÀÁ Âà ²³´µ·¸¹º ­3®¯°± QRSTUVW50 ’“ 7â ‰Š‹ŒŽ‘Ž ˆ80(Zagirnyak, f ghijklmnon pqrstuv (A :3;?@?BCD.”•/–3hijk:¡,ÌÍÎÍÏÐÑ) ðñòóôõ. YZ[Z\]^ _`abcdefg lmn opqrs tutvwxy(—˜š›œžŸ ¤¥¦§¨© ÒÓÔ 789:;? «!"#$%&'(», E3FGHIJI),EFGHIJI @ABCADA84 XYZ. ¡ X )*+,*-./01234KLM NOPQPRSTUVUW ö÷øùúûüýþù ÿ åæçæèéêëìííîï ãä1981) ¢£¹º»¼½º¾¿ÀÁ ÃÄÅÆÇÈÉÊ ñòóôõö÷ôøùúñû üýþÿ ¡þ¢£¤¥ý¦§¨© ¸Ä; 18.4% ÅÆÇÈÉÊËNykyforov, 2008).–z {|}~€ «‚ƒ„ƒ…†‡»Ü21%) !" "# “”•–—˜š›œœžŸ¡¢£¤¥¦£§§¨© ª«ª¬­®«¯ °±²³´µ±·± ! "#$%$&'()*+,), -./.01234546256107,


Nikiforov,V.V.:Perspektivyispol’zovanijavodoroslej 221Reference¡¢¡£¡¤¥¦. / . .. . 142-166.UVWXYZ[\]. – ^.: defghfiejk, 1982.uvwxyzv{v. ›.:¡¢¡£¤¡, 1977. – ¥.§¨©3, – ¦. 78-93.-./0»¼½¾¿ÀÁ œžŸ _`a-bc ±²³´µ·¸ €‚ƒ t)*+,2874-82.¯.°.,¹.º.,– 7l.–ŒŽ.: Ã.Ä. ÅÆÇÆÈÉÊËÌ!".#$%&', 1989. –LMNOPMQR ST K’.“. ”•–—˜—š. –(.12345678./ „…†‡ˆ‰Š‹ ABCDEFGHIJ– //9:;:


222 LitteraScripta,2009,roč.2,č.2Natureprotectionandenergysavingperspectivesofgreen-bluealgaeapplicationduringwaterbloomingarediscussed.TheirphytomassutilizationwillleadtosanitationoftheDnieperregionandobtainabout80millionm 3 methaneduringthevegetationperiod(70days)ontheKremenchugreservoiraquatoryalone.Onthenatureprotectionandenergysavingperspectivesofgreen-bluealgaeapplicationKeywords:green-bluealgae,biogas,natureprotection,energysaving,Dnieperreservoirs.Contactaddress:V.V.Nikiforov,KremenchukMykhayloOstrogradskiyStateUniversityNIKIFOROV, V. V. O prirodoohrannyq i energosberegauwiqperspektivaq ispolьzovani sinezelenyq vodorosle.LitteraScripta,2009,roč.2,č.2,s.215–222.ISSN1802-503X.

More magazines by this user
Similar magazines