Untitled - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých ...

vstecb.cz

Untitled - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých ...

Kalová,J.,Mareš,R.:Lineárníexpanzeideálníhoplynu 147Obrázek3:DetailT-sprolineárníexpanzi.Zrovnic(1),(2)plyne:T= pv R− bv)v=(a . (13)RPoužitímvztahů(5),(11),(13)dostanemerovnici:atedy0= dsdT = c v R(a − bv)v + R vv= a bc v + R2c v + R .Protožealeplatí:c pc v + R=c p , = κ,c vRa −2bv .dostávámepojednoduchéúpravěvztahpromolárníobjem,přijehoždosaženísezačneodebíratteplo:v B = a κb κ+1 . (14)BodBoznačujestavnaexpanznípřímce,kdysenepřivádíteplo.Protojemožnorovnici(14)získattakézpodmínky,žebodBjebodem,vekterémsejednazadiabatdotýkáexpanznípřímky.Vtomtoboděsetedysměrniceadiabatyrovnásměrniciexpanznípřímky,tj.−κ p v = −b,apodosazení(1)za pdostanemeopětrovnici(14).Prodanýplyn,prokterýjedánahodnota κ,závisíhodnota v B jennapoměru,tj.nasklonuexpanznípřímkyvdiagramu p − v.ab

More magazines by this user
Similar magazines