Untitled - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých ...

vstecb.cz

Untitled - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých ...

Kalová,J.,Mareš,R.:VýpočettlakusytépáryvExcelu 157Tabulka1:Numerickývýpočettlakupodchlazenévody-lichoběžníkovámetodaSloupec PlněníbuněkA teplotyT–počátečníhodnotajeteplotatrojnéhobodu273.16,teplotasesnižuje,krokintegrace0.1KB hodnotycpprovoduspočtenézrovnice(10)C hodnotycppropáruspočtenézevztahu(9)D rozdílB-C,např.D2=B2-C2E přírůstek-např.E3=((D2+D3)/2)(A2-A3)F výpočetL(T)-vyjdesezpočátečníhodnotyvtrojnémboděapaksepřičítajípřírůstky,např.F3=F2+E3G prodanéLsespočtepravástranarovnice(3),tj.např.G2=F2/(8.314472*A2*A2)H prozískáníhodnotylnpzrovnice(3)jenutnéprovéstintegraci,opětsespočtepřírůstek,např.H3=((G2+G3)/2)*(A2-A3)Ivýpočetlnp-vyjdesezhodnotyvtrojnémboděapostupněseodečítajípřírůstky,např.I3=I2-H3J zvypočtenýchhodnotlogaritmutlakusespočtouhodnotytlaku,např.J2=e I2Vždyjenutnépřesvědčitse,zdajezvolenýsprávnýkrokintegrace-vnašempřípaděseukázalajakodostatečnáhodnota0.1K.Kontrolaseprovedetak,žesekrokintegracezmenšínapř.dvakrátakontrolujese,zdasevýsledek(vrámcipožadovanépřesnosti)nezmění.ZávěrNumerickáintegracevExcelujepoměrnějednoducháarychlá.Dalšívýhodouje,žejestližebylajiždatazpracovánavExcelu,neníjetřebanikamexportovat,pokudjegrafickývýstupzExceluprodanýpřípadvyhovující.Jevšaktřebaohlídatvelikostkrokuintegraceaprovésttest,zdazvolenýkrokjedostatečný.Vuvedenéaplikacinavýpočettlakusytýchparbylaprovedenaintegracedvakrát,přestoseukázalo,žezvolenýteplotníkrok0.1Kvedenadostatečnoupřesnostvýsledků.ZískanéhodnotyznumerickéintegracevExcelujsouvsouladuseznámýmivztahyprotlaksytýchparvoblastipodchlazenévodyajsouvyužitelnéazajímavépředevšímproaplikacevefyzicemezníchvrstevnebovbiologii.